Hotărârea nr. 288/2020

HOTARAREnr. 288 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA MONOGRAFIEI ECONOMICO – MILITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI EDITIA 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Monografiei economico - militare a Municipiului București EDIȚIA 2020

>

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 1251/01.07.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 94/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 289/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico - militare a județului, respectiv a municipiului București;

Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă „Monografia economico - militară a Municipiului București Ediția 2020” prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.