Hotărârea nr. 287/2020

HOTARAREnr. 287 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA UNOR HOTARÂRI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE PREVAD TERMENE DE CONSEMNARE A SUMELOR ALOCATE DESPAGUBIRILOR ACORDATE PROPRIETARILOR IMOBILELOR CE URMEAZA A FI EXPROPRIATE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București care prevăd termene de consemnare a sumelor alocate despăgubirilor acordate proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8261/2/08.07.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 57/14.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 93/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 288/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa nr. 44354/08.07.2020 a Primăriei Sectorului 4 al Municipiului București, înregistrată la Direcția Patrimoniu a Primăriei Municipiului București cu nr. 8261/08.07.2020, prin care a fost solicitată prelungirea până la data de 31.12.2020 a termenelor de virare a sumelor prevăzute în Hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 342/26.06.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele ll-lll, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 343/26.06.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 465/27.08.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 19/29.01.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 20/29.01.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe


/y'              "f~ '*       ''X

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pâștal       3, sector 5,"București, România; tel.: +

7/

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei”;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 2 alin, ( i) lit. a), lit. j), lit. k) și alin. (21), alin. (3) lit. e, art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 4 alin. (1), (2), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. k), lit. m) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 342/26.06.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele ll-lll, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)”, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta până la data de 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.”

Art.ll Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/26.06.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 367 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta până la data de 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.”

Art.lll Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 465/27.08.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situare pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta până la data de 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea șderdarli despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legiL^ f ’7_____________________________________

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal O^OISffșp^or'5, BuCUtețști, Rornâțfe tel.: +40£1 305 55 00; www.pmb.ro

Art.IV Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 19/29.01.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta până la data de 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.”

Art.V Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 20/29.01.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei”, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta până la data de 31.12.2020 într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii."

Art.VI Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 342/26.06.2019, ale Hotărârii Cconsiliului General al Municipiului București nr. 343/26.06.2019, ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 465/27.08.2019, ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 19/29.01.2020 și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 20/29.01.2020 rămân neschimbate.

Art.VII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București voi aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 15.07.2020.