Hotărârea nr. 286/2020

HOTARAREnr. 286 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 265/2017 PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI DE IMPLEMENTARE A STAITILOR DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 265/2017 privind demararea proiectului de implementare a stațiilor de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 7215/26.06.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 28/13.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 287/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l După alineatul 2 al art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 265/2017 se introduce un nou alineat 2.1, cu următorul cuprins:

”(2.1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București.”

Art.II Articolul 4 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 265/2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 265/2017 rămân neschimbate.


Această hotărâre a foșt adoptată în data de 15.07.2020.

Marius Adrian Pavel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47\cod po