Hotărârea nr. 285/2020

HOTARAREnr. 285 din 2020-07-15 PENTRU APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 131/21.02.2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Publicai Municipiului București nr. 131/21.02.2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice nr. 1774/02.07.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 18/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 286/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (7) și alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: »

Art.1 Se aprobă actul adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București nr. 131/21.02.2020, elaborat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze în calitate de reprezentant legal al Municipiului București actul adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București nr. 131/21.02.2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost ad București din data de 15.07.2020.

al Municipiuluib Hcbfy * .fal&ciu*.

ACT ADIȚIONAL NR. 1

3

la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului

București nr. 131/21.02.2020 J

încheiat între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, telefon 021.305.55.00, cod fiscal 4267117, avand codul IBAN RO68 TREZ 7002 4650 271X XXXX deschis la Direcția de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului București, reprezentat de Primar General, Gabriela FIREA, in calitate de Delegatar, si,

SOCIETATEA COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L. cu sediui in Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, bir. 21, sec. 1, și punct de lucru, folosit pentru orice comunicare, în București, Șos. Odăi nr. 253-259, sector 1, email: office@cmipb.ro, CUI: RO37832144/26.06.2017, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10321/2017, cont RO28TREZ7015069XXX018805

deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Adrian NICOLAIDE, in calitate de Delegat,

denumite in continuare împreună “Părțile”, (

In baza următoarelor:

Referatul de aprobare nr......................întocmit de către Direcția Servicii Publice;

Adresa CMIPB nr. 4066/ 26.06.2020 înregistrată la Direcția Servicii Publice cu nr. 1725/ 30.06.2020;

Adresa DSP - SIP nr. 1725/ 906/ 01.07.2020 către Autoritatea Municipală de Reglementare aAdresa 844/01.07.2020 a Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice București care face referire la modificarea art. 11 Redevența din prezentul contract, modificare necesară obținerii licenței de funcționare a Companiei Municipale de Iluminat Public București SRL ;

Părțile, de comun acord, în baza art. 34 alin 1) din contractul de delegare â gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului București hf.* 131/21.02.2020, au hotărât modificarea și completarea unor prevederi contractuale, după cum urmează:

Art. I. - Se modifică art. 11 REDEVENȚA și va avea următorul cuprins : “ în baza prezentului Contract redevența are valoarea 0

Art. II - Celelalte clauze din contractul nr. 131/21.02.2020, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de..........................în patru exemplare originale

cu aceeași valoare juridică fiecare și face parte integrantă din Contractul nr. 131/21.02.2020 modificat prin actul adițional nr. 1.

AUTORITATE CONTRACTAM . Ă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL


Gabriela FIREA


PRESTATOR

COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

SRL

DIRECTOR GENERAL

Adrian NICOLAJDEDIRECȚIA JURIDIC Director Executiv, Adrian IORDACHE
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ DIRECTOR GENERAL, Emanuela JUGUREANU


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

luliana PÂNZARU


DIRECȚIA FINANCIAR, CONTABILITATE, BUGET

DIRECTOR EXECUTIV Ion FLOREA

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE DIRECTOR GENERAI.

Daniel ISTRATE


DIRECȚIA MENȚENANȚĂ


DIRFCȚIA ECONOMICĂ


Mihai BUHAICIUC


DIRECȚIA SERVICII PUBLICE DIRECTOR EXECUTIV

Pavcl GAGIU

SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC ȘEF SERVICIU

< Certificăm în privința realității, regularității și legalității»

SERVICIUL JURIDIC

Carmen ANGHEL