Hotărârea nr. 284/2020

HOTARAREnr. 284 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ACTIVITAILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFIAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFIAJ BUCURESTI S. A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București către Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvernanță Corporativă, al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului, al Direcției Generale Economice și al Direcției Juridice nr. 914/30.06.2020;

Văzând avizul Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului nr. 50/13.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 285/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București și a caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 168/2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 169/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 Se aprobă și confirmă ca serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București să fie delegat către societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Ârt.3 Se aprobă modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, împreună cu anexele acestuia, în forma care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, în forma prevăzută la art. 3.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 4.

Art.6 Contractul de delegare prevăzut la art. 4 va fi semnat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare prezentei hotărâri.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.


București, 15.07.2020

Nr. 284’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Ia HCdHi «.

CONTRACT DE DELEGARE

a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat

privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare 4267117, cont R095TREZ70021330250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

și

Societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 9, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul București cu numărul J40/9348/2017, cod unic de înregistrare RO 37764953, cont RO62TREZ70120030102XXXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 1. reprezentată de domnul Dragoș Pătrașcu, având funcția de Director General, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE:

 • (A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • (B) Dispozițiile art.31 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • (C) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100 / 22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

 • (D) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 168/30.04.2020 prin care a fost aprobat Caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Muncipiul București.

 • (E) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 169/30.04.2020 / prin care a fost aprobat Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public' și privat privind activitățile de publicitate stradalăQi afișai din Muncipiul București.

 • (F) Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor dfe administrare a domeniului public și privat, iar activitățile privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • (G) Faptul că societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare necesare gestionării Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municpiul București.

 • (H) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr........./.........,

prin care s-a aprobat prezentul Contract.

Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municpiul București conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII Șl INTERPRETARE

 • (1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrațiile din subordine ” înseamnă Administrația Străzilor București

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

"Amplasament” orice suprafață de teren sau construcție din Aria Delegării, pe care se pot poate instala unul sau mai multe Mijloace de Publicitate, identificată de Delegat și aprobată de Delegatar;

„Aria Delegării” înseamnă aria teritorială corespunzătoare Amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate situate pe domeniul public și/sau privat aflat în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, astfel cum rezultă și vor rezulta acestea din Anexa nr. 3 la Prezentul Contract "Lista Mijloacelor de Publicitate și a Amplasamentelor". Anexa nr. 3 la prezentul contract conține Amplasamentele și Mijloacele de Publicitate identificate/inventariate la Data Semnării și se completează î mod corespunzător cu Amplasamentele și Mijloacele de Publicitate identificate/inventariate după Data Semnării, pe baza unor procese-verbale-încheiate între Delegat și Delegatar;


ZoM

„Autoritatea Competentă” înseamnă once-ipstanțiidepătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională. inspectorat, agenție, ministru, I /1’"            •/ 1 -I& !


minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații” înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de Delegatar. de Autoritatea Municipală sau de altă Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării și gestiunii Serviciului;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general în vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și nomele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

 • (D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile);

 • (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;


"Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân î proprietatea sa după Data încetării Contractului;”Chiria” înseamnă contravaloarea utilizări Amplasamentelor și mijloacelor de publicitate aprobate de Delegatar conform legii, pe car Delegatul o va încasa de la Utilizatori;

z ° M 4 jX

„Bunuri de Retur” înseamnă Bunurile Predat^ și Bunurile J’foi care, la Data încetăm Contractului, revin în posesia sau intră în proprietjfteă, Delcgataruhii. de plin drept, gratuit. în

I T-W l


bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

"Contract” înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate sau completate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care Delegatul prestează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care Delegatul gestionează Serviciul intră și personalul angajat al Delegatarului conform atribuțiilor stabilite de Delegatar prin fișa postului, indiferent dacă acesta are sau nu calitatea de agent constatator în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor:

"Utilizator” înseamnă persoana care utilizează domeniului public și sau privat aflat în proprietatea Municipiul București și în administrarea Companiei Municipale de Publiciate și Afișaj București, pentru amplasarea/instalarea unui Mijloc Publicitar sau pentru afișarea unui material publicitar pe un Mijloc Publicitar existent și care aparține Municipiului București;

"Data de începere (a Contractului)” înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 6 la prezentul Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar, care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

”Data încetării” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 45 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

”Data Semnării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;


”Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

J, \

„Delegatar” Municipiul București prin Consiliul Generat:

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 19.1. („Garanția de Bună Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

 • a) plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

 • b) plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

„Investiții” înseamnă toate lucrările de întreținere, reabilitare și modernizare a Amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate, precum și lucrările de construire a unor Mijloace de Publicitate nou finanțate conform prevederilor Articolului ("Investiții");

„Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

„Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătoreștii pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni și care1 beneficiază de efectele acesteia;                                                           /

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă^ lâ Mn m.oment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelorconcesiune de lucrări


' * / / A \\

contractelor de concesiune de servicii;               /       ;... ; \ ’y

"Mijloace de Publicitate” înseamnă ansamblul de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare), folosite în scopul prezentării unei activități, produs, serviciu, eveniment ș.a., respectiv amplasamentele și categoriile de mijloace de publicitate ce pot fi instalate/amenajate în vederea desfașurarării activităților de publicitate și afișaj, astfel cum sunt acestea descrise prin Regulamentul Serviciului, instalate pe sol, pe fațadele clădirilor sau pe orice alt tip de structură având un sistem propriu de susținere instalat la sol;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Semnării

"Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de începere a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de gestionare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul Serviciului privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice” (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 169/30.04.2020;

"Prețul contractului” înseamnă un procent din venitul anual realizat de către Delegat din exploatarea amplasamentelor si mijloacelor de publicitate cuprinse in Anexa 3 și plătit Delegatarului conform Articolului 9 din prezentul Contract;

"Serviciul” înseamnă "Serviciul public de administrare a Amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate aparținând domeniului public și privat al Municipiului București din componența serviciilor de administrare a domeniului public și privat privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice”, aflat conform Legii sub responsabilitatea Delegatarului, activitate ce presupune administrarea, organizarea gestionarea și exploatarea Amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate aparținând Municipiului București, respectiv:

 • a) inventarierea tuturor amplasamentelor de pe domeniul public și privat al Municipiului București pe care sunt montate diverse mijloace de publicitate;

 • b) propunerea amplasamentelor și categoriilor de mijloace de publicitate ce pot fi instalate/amenajate în vederea desfașurarării activităților de publicitate și afișaj, primarului general al Municipiului București prin structura aparatului de specialitate în conformitate cu dispozițiile Legii 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate; de publicitate stradală și afișaj, precum și a mijloacelor de publicitate stradală aflate în domeniul public și privat al Muncipiului București;

 • d) asigurarea unui control strict privind protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare:

 • e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • f) aplicarea principiilor economiei de piață, oferind posibilitatea tuturor operatorilor economici din domeniul publicității să aibă acces, într-un climat concurențial, la activitățile de publicitate stradală și afișaj;

 • g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h) monitorizarea si gestionarea eficienta a contractelor în baza cărora sunt instalate mijloace de publicitate stradală pe amplasamente.

„Zi” înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi Lucrătoare”;

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara: (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare

 • (2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

 • (3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

 • (4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

 • (5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(7) Termenii utilizați și nedefmiți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • (1) Obiectul prezentului Contract constă în delegarea gestiunii Serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București având ca obiectiv administrarea, întreținerea și exploatarea în mod unitar a tuturor amplasamentelor de pe domeniul public sau privat al Municipiului București destinate derulării activităților de publicitate stradală și afișaj, precum și a mijloacelor de publicitate stradală ce fac parte din domeniul public și privat al Municipiului București;

 • (2) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”), dreptul și obligația de a administra domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, respectiv Amplasamentele și Mijloacele de Publicitate (cuprinse în Anexa 3 la prezentul Contract) aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București și care vor fi puse la dispoziția acestuia pe măsură ce vor fi identificate.

 • (3) Delegatul va gestiona Serviciul în conformitate cu prevederile prezentului Contract, ale Regulamentului Serviciului (Anexa 1 la prezentul Contract), ale Caietului de sarcini al Serviciului (Anexa 2 la prezentul Contract) și cu dispozițiile Legii.

 • (4) Prin gestionarea Serviciului, Delegatul trebuie să asigure următoarele activități specifice:

 • A. Gestionarea și exploatarea amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate

Legalitatea instalării

 • a. inventarierea și identificarea amplasamentelor destinate instalării Mijloacelor de publicitate stradală, stabilite conform Anexei 3 la prezentul Contract, precum și a mijoacelor de publicitate aparținând Municipiului București;

 • b. identificarea amplasamentelor pe care sunt instalate mijloacele de publicitate stradală;

 • c. verificarea legalității instalării Mijloacelor de publicitate pe amplasamentele de la pct.b din punct de vedere al avizelor și autorizațiilor de amplasare și al contractelor de închiriere/concesiune/asociere în participație pentru aceste mijloace, conform documentației puse la dispoziție de către autoritatea publică locală competentă;

 • d. întocmirea listei amplasamentelor pe care sunt instalate illegal mijloace de publicitate, în vederea informării autorităților administrației publîbe Tocâle pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare;


 • e. identificarea mijloacelor de publicitate stradală instalate pe domeniul public și privat al Municipiului București, în alte locuri decât pe amplasamentele identificate și informarea autorităților administrației publice locale în vederea aplicării prevederilor legale în vigoare.

Contractare și exploatare

 • a. verificarea existenței contractelor de atribuire prin închieriere/concesiune/asociere în participație, după caz, a amplasamentelor pe care sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală;

 • b. întocmirea listei amplasamentelor pe care sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală pentru care nu există contract de închieriere/concesiune/asociere în participație în derulare, în vederea punerii în legalitate;

 • c. detalierea listei întocmite la pct. B cu indicarea deținătorilor mijloacelor de publicitate respective și comunicarea acestui inventor către autoritățile administrației ăpublice locale;

 • d. notificarea deținătorilor de mijloace de publicitate de la pct.c în vederea aducerii lor ăn legalitate;

 • e. pentru contractele de închieriere/concesiune/asociere în participație a amplasamentelor pe care sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală, se vor identifica următoarele: (i) durata contractelor (ii) valoarea contractelor și modalitatea de plată a chiriei (iii) situația la zi a achitării chiriei stabilite prin contracte;

 • f. pentru contractele a căror durată a expirat, se vor notifica deținătorii mijloacelor de publicitate stradală în vederea aducerii lor în legalitate;

 • g. pentru contractele în derulare la Data începerii Contractului în legătură cu care s-au constatat restanțe la achitarea chiriei, se vor notifica deținătorii de mijloace de publicitate stradală în vederea achitării sumelor restante și a penalităților;

 • h. pentru amplasamentele neocupate la Data începerii Contractului, Delegatul va iniția procedurile legale de atribuire a contractelor de închieriere/concesiune/asociere în participație, după caz, în vederea instalării mijloacelor de publicitate stradală stabilite la data aprobării amplasamentelor.

 • B. Mijloace de Publicitate din patrimoniul Municipiului București


 • a. inventarierea mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului București la Data începerii Contractului;

 • b. inventarierea contractelor de închiriere/concesiune/asociere în participație și/sau a contractelor de prestări servicii reclama și publicitate, după caz;

 • c. pentru Mijloacele de publicitate pentru care mț,țsunt contracte în derulare privind închierierea/concesiunea/asocierae în participație șîZsăy,de ■servitii de reclama și publieitQte.

se vor demara activități de încheiere de astfel de cSnJrațitș,

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE

 • (1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data de începere a Contractului.

 • (2) Data de începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

 • (3) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 6 (sase) luni înainte de data expirării Contractului.

 • (4) între Data Semnării și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

 • (5) în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 60 (șasezeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora:

 • a. Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 20 (‘‘Asigurări”) din prezentul Contract;

 • b. Delegatul va încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție atât de către Delegatar cât și de Administrațiile din Subordine în vederea gestionării Serviciului, a cărui semnare marchează Data de începere a Contractului, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

 • (1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

 • (2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă. în cazul în care contextul acestui Contract permite.

 • (3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

 • a. Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

 • b. Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

 • c. Lista Mijloacelor de Publicitate și a Amplasamentelor (Anexa nr. 3);

 • d. Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 4)* / r *

 • e. Asigurările (Anexa nr. 5);                _ A { 7 ■ i /

 • f. Procesul verbal de predare - primire (Anexa nr.6);

 • g. Programul de investiții (Anexa 7);

 • h. Nivelul Chiriilor la Data de începere a Contractului (Anexa 8)

 • i. Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului (Anexa 9)

 • (4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare.

 • a. să stabilească strategiile de dezvoltare și funcționare a Serviciului;

 • b. să exercite competențele și responsabilitățile ce-i revin potrivit Legii în domeniul Serviciului;

c.să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului precum și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului București, încredințate pentru gestionarea Serviciului;

d.să urmărească asigurarea unei bune întrețineri, protejări și conservări a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate;

 • e. să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a Municipiului București, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • f. să inspecteze Bunurile de Retur, respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a acestora;

 • g. să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:                  ,

 • h. să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

 • i. să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr, 1 la Contract, ori în cazul în care Delegatul nu respectă indicatorii de performanță și parametrii d£ -eficiență la care s-a angajat prin Contract, cu excepția situațiilor care nu se datorează Delegatului;

i. să comunice Autorității Municipale eventualele sancțiuni aplicate Delegatului care au legătură cu desfășurarea gestiunii serviciului public delegai în condițiile prezentului contract;

j, alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a. să administreze, să organizeze și să exploateze amplasamentele și mijloacele de publicitate situate pe domeniul public si/sau privat a Municipiului București conform Anexei. 3 la Contract

 • b. să încheie cu Utilizatorii contracte de închiriere, asociere în participație convenții/ acorduri sau orice acte juridice permise de lege având ca obiect exploatarea Mijloacelor de Publicitate și Amplasamentelor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București pe care urmeaza să fie instalate materiale publicitare;

c.să monitorizeze derularea, executarea și încetarea contractelor de închiriere/asociere în participație având ca scop exploatarea Mijloacelor de Publicitate și/sau Amplasamentelor, așa cum sunt sau vor fi acestea prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

 • d. să încaseze chiriile/veniturile obținute din contractele de închiriere/asociere în participație, convenții/acorduri sau orice acte juridice permise de lege încheiate în vederea exploatării Mijloacelor de Publicitate sau a Amplasamentelor prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

 • e. să propună autorităților administrației publice ale Municipiului București ajustarea și/sau modificarea periodică a nivelului minim al Chiriei, respectiv a contravalorii serviciilor prestate, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare, în condițiile prevăzute de lege;

 • f. să efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractelor menționate la lit. b) în cazul Utilizatorilor rău platnici sau care nu respectă prevederile contractelor, inclusiv desființarea Mijloacelor de Publicitate amplasate de aceștia;


 • g. să efectueze demersurile necesare pentru acționarea în instanță pentru recuperarea oricăror sume restante și /sau oricăror despăgubiri contractuale ca și întreprinderea oricărui demers juridic inclusiv acțiuni în instanță împotriva oricăror terți care încalcă drepturile Delegatarului sau ale Delegatului asupra bunurilor ce formează obiectul prezentului contract, care săvârșesc fapte ilicite in legătura cu bunurile ce formează obiectul prezentului contract, prezenta clauză făcând dovada mandatului de reprezentare pe care Delegatul îl deține pentru aceste demersuri în apărarea/valorificarea oricăror și tuturor drepturilor procesuale susceptibile a fi exercitate pentru gestiunea serviciului de publicitate conform celo bilite în prezentul contract;


 • h. să sesizeze organele de poliție competente cu privire la faptele produse asupra amplasamentelor și mijloacelor de publicitate, care potrivit legii constituie contravenții sau infracțiuni;

 • i. orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

 • a) să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentului Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

 • b) să verifice periodic:

Lealitatea gestionării Serviciului;

 • 2 .îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

 • 3 .menținerea echilibrului contractual:

 • 4 . gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

 • c) să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

 • d) să emită certificate de urbanism și autorizații de construire pentru amplasarea mijloacelor publicitate stradală; cu respectarea termenelor prevăzute de lege“

 • e) să emită avize de amplasare pe durată limitată a suporturilor publicitare atipice; cu respectarea termenelor prevăzute de lege"

 • f) să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

 • g) să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului;

 • h) să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico -financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public;

 • i) alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

 • (1) Delegatul are următoarele obligații generale:

 • a. să asigure gestionarea, administrarea Serviciului confonh prevederilor contractuale și cw respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr, 1 la Contract)'și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract);               /             \

 • b. să inventarieze toate Mijloacele de Publicitate existente în Aria Delegării, inclusiv Mijloacele de Publicitate amplasate ilegal de către utilizatori, anterior Datei Semnării Contractului;

 • c. să identifice și să propună Delegatarului amplasamentele și categoriile de mijloace de publicitate ce pot fi instalate/amenajate în vederea desfașurarării activităților de publicitate și afișaj, primarului general al Municipiului București prin structura aparatului de specialitate in conformitate cu dispozițiile Legii 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.

 • d. să propună Delegatarului tipul Mijloacelor de Publicitate care pot fi instalate pe Amplasamente;

 • e. să monitorizeze starea tehnică a Mijloacelor de Publicitate;

 • f. să gestioneze Mijloacele de Publicitate existente aflate în proprietatea Delegatarului cu respectarea Legii și a condițiilor stabilite de Delegatar;

 • g. să gestioneze Amplasamentele în mod unitar cu respectarea Legii și a condițiilor stabilite de Delegatar;

 • h. să asigure un control strict privind protecția mediului natural și construit, protecția monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, conservarea calității peisajului respectarea reglementarilor privind calitatea în construcții;

 • i. să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică:

 • j. să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 4 („Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea gestionării Serviciului;

 • k. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

 • 1. să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;


m.să furnizeze Autorităților Competente. Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării șî dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilorC&fectuate, în condițiile Legji și le prezentului Contract;


n. să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

 • o. să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

 • p. să furnizeze Delegatarului si Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și ia actele individuale pe baza cărora gestionează Serviciul, în condițiile Legii;

 • q. să plătească Delegatarului redevența ce se cuvine acestuia potrivit Articolului 9 din prezentul Contract.

 • r. să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 23 (“Sub-delegarea și cesiunea”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

 • s. să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 20 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

 • t. să asigure existența personalului necesar pentru gestionarea administrarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

 • u. să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

v.să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

w. alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - PREȚUL CONTRACTULUI                          \

 • (1) De la Data Intrării în Vigoare, Delegatul va plăti Del^gatarqiui o Redevență reprezentând 1% din venitul anual realizat de Delegat din exploâtâiwampl'așamentelor si mijloacelor ^ publicitate instalate pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București conform Anexei 3 la Contract;

 • (2) Plata redevenței se va face nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care se declară profitul, astfel cum este evidențiat la alineatul 1 al prezentului articol, în contul de trezorerie comunicat de către Delegatar;

 • (3) Plata cu întârziere a Redevenței dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat, valabile la data aplicării în conformitate cu normele în vigoare.

 • (4) în cazul în care întârzierea Delegatului în efectuarea plății Redevenței se prelungește pe o durată care determină acumularea de penalități care depășesc suma datorată (respectiv redevența datorată pentru o lună), Delegatarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul conform prevederilor referitoare la “Rezilierea Contractului”.

ARTICOLUL 10 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

(1) Delegatul va gestiona Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați și cei prevăzuți în Anexa nr. 4 („Indicatorii de Performanță”) la Contract.

(2) Indicatorii de Performanță stabilesc parametrii ce trebuie respectați de către Delegat în prestarea Serviciului.

ARTICOLUL 11- Nivelul Chiriei

 • (1) Structura și nivelul chiriilor vor fi stabilite astfel încât:

 • a. să acopere costul efectiv al Gestionării Serviciului;

 • b. să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c. să încurajeze gestionarea eficientă a Serviciului și protecția mediului;

 • d. să încurajeze investițiile de capital;

 • e. să respecte autonomia financiară a Delegatului.

 • (2) Nivelul Chiriei trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delegatarului. Valoarea Serviciului se fundamentează, se ajustează sau se modifică conform metodologiei aprobate de Delegatar;

 • (3) Delegatarul are competență exclusivă în aprobareâ Chiriilor, a modificărilor și ajustărilor acestora;                                       .

 • (4) Sumele încasate de Delegat din Chirii, constituie venituri proprii ale Delegatului și vor fi utilizate in principal pentru pentru acoperirea costurilor de gestionare a serviciului, respectiv pentru îmbunătățirea condițiilor de exploatare a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate, conform celor definite la bunele practici;

 • (5) Soluționarea oricăror dispute în legătură cu aprobarea/modificarea/ajustarea Chiriilor se face conform prevederilor Articolului 46 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor’') din prezentul Contract. Până la soluționarea disputelor, Delegatul va percepe Chiria în vigoare, iar în urma soluționării disputei, noile Chirii aprobate conform Legii, care vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 12 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

 • (1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați și a celor prevăzuți în Anexa nr. 4 („Indicatorii de Performanță”) la Contract, și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

 • (2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența cu care se gestionează Serviciul, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 4 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

 • a) să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare;

 • b) să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare;

 • c) să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

 • (3) Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

 • (4) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. In acest sens. Delegatul trebuie să:

 • a) pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

 • b) să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când ’a^est lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu- motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat:

 • c) să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

 • d) să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

 • e) să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

 • f) să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

 • (i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea activității desfășurate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul,

 • (ii) să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

 • (5) Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță, sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

 • (6) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

 • (7) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

 • a) explică măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea, in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

 • b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

 • (8) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt neăes^rb a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.                      / V             \           /'''\

 • (9) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

 • (10) Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

 • a) raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor;

 • b) raportul anual de activitate.

 • (11) Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

 • a) de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

 • b) de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile.

ARTICOLUL 13 - ÎNTREȚINERI ȘI REPARAȚII

 • (1) în scopul menținerii unei stări corespunzătoare a Amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate, Delegatul va executa periodic lucrări de întreținere și reparații de diferite categorii, conform unor programe anuale de întreținere și reparații aprobate de către reprezentantii Delegatarului, respectiv membri Adunării Generale a Acționarilor.

 • (2) Execuția lucrărilor va fi asigurată fie prin personal propriu, fie prin contractarea acestora cu respectarea prevederilor Legii Achizițiilor.

 • (3) Lucrările de întreținere și reparații se vor realiza la intervale adecvate cu respectarea normativelor în vigoare, în condiții tehnice și economice corespunzătoare care să asigure exploatarea optimă a acestora.

 • (4) Volumul lucrărilor de reparații/modemizări și fondurile necesare se stabilesc pe bază unor documentații tehnico-economice, ante-măsurători, respectiv proiecte elaborate în raport cu starea tehnică și funcțională a Amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate. Documentația pentru executarea lucrărilor se va întocmi cu respectarea standardelor și normelor specifice, precum și a cadrului de conținut pentru proiectele respective.

 • (5) Periodicitatea normată a execuției lucrărilor de întreținere și reparații curente la instalațiile și echipamentele gestionate de Delegat este cuprinsă în documentațiile tehnice. Acestea se vor efectua conform normelor în vigoare.

 • (6) Cele constatate vor fi consemnate în ordinul de lucru din ziua respectivă și vor fi înregistrate într-o „fișă de intervenție’ ’ existentă pentru fiecare categorie de lucrare.

 • (7) Fișa de intervenție va conține informații cel puțin cu privire la:

z 0 M ।                  X

 • - denumirea evenimentului;               / y z-""-z-             '           \

 • - locul și momentul apariției evenimentului nedorit/ora depistării/ora intervenției/ora punerii în funcțiune/timp de intervenție;

 • - condițiile, cauzele care au favorizat apariția evenimentului;

 • - operațiile efectuate de personalul de intervenție pentru înlăturarea evenimentului;

 • - efectele produse;

 • - număr personal de intervenție și cantități de materiale folosite;

 • - măsuri tehnico-organizatorice de prevenire a unor evenimente similare

ARTICOLUL 14 - INVESTIȚII

 • (1) . Delegatul va efectua investiții conform Anexei nr. 7 "Programul de Investiții”.

 • (2) . Fondurile necesare pentru realizarea investițiilor vor fi asigurate din surse proprii sau atrase, inclusiv prin încheierea de contracte de creditare, de asociere în participație etc.

 • (3) . Delegatul va putea efectua investiții în noi Amplasamente și Mijloace de Publicitate în baza unui program de investiții convenit împreună cu Delegatarul și aprobat de către reprezentantii Delegatarului, respectiv membri Adunării Generale a Acționarilor care va modifica/completa în mod corespunzător Anexa nr. 7 "Programul de Investiții".

 • (4) . Investițiile în noi Amplasamente și Mijloace de Publicitate vor fi realizate în funcție de terenurile pe care Delegatarul le va pune la dispoziția Delegatului pentru amenajarea acestora.

 • (5) . Delegatul își rezervă dreptul să definească și să prezinte anual planul său de investiții pentru a-i permite gestionarea Serviciului în cele mai bune condiții tehnice, economice, de mediu, sociale potrivit celor mai bune practici în vigoare.

 • (6) .Investițiile realizate de Delegat se vor amortiza de către acesta conform legii. în cazul in care investiția nu se amortizează pe durata Contractului, acesta poate fi prelungit pana la amortizarea investiției.

 • (7) . Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale se va face cu respectarea normelor în vigoare privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

ARTICOLUL 15 -MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației,

fi necesar și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muneă pentru toate persoanele implicate în gestionarea Serviciului si va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, q A I ? / : /    7               \


ARTICOLUL 16 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1) De la Data începerii activității de gestionare a Serviciului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2) Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii activității și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 17 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

 • (1) Bunurile de Retur sunt:

 • a) bunurile Delegatarului și ale Administrațiilor din Subordinea acestuia puse la dispoziția Delegatului, aferente serviciului de administrare si exploatare, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului;

 • b) bunuri noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii Contractului, care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului, cu excepția celor care, potrivit dispozițiilor legale sau convenționale în vigoare și aplicabile Delegatului, rămân în proprietatea altei persoane, chiar dacă acestea sunt folosite/înglobate/utilizate în infrastructura de administrare și exploatare a serviciului.


 • (2) Inventarul Bunurilor de retur aferente Serviciului Delegat existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

 • (3) Folosința asupra tuturor Bunurilor de Retur revine de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză;

 • (4) Delegatul nu va folosi nici o parte a unui bun sau a spațiilor de lucru din bunurile aferente exploatării si administrării serviciului, în alt scop decât prestarea Serviciului conform prezentului Contract, fără aprobarea scrisă și prealabila a Delegatarului care este ppoprieta respectivului bun/spațiu;


 • (5) Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur;

 • (6) Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurile de Retur, cu diligența unui bun proprietar;

 • (7) Drepturile asupra Bunurilor Proprii care aparțin Delegatului și asupra carora Delegatarul nu si-a manifestat intenția de a le prelua, nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul având drepturi depline.

ARTICOLUL 18 - PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU UTILIZAI ORII (1) Dreptul de acces la Serviciu și de a beneficia de acesta este garantat tuturor Utilizatorilor, în mod nediscriminatoriu;

(2) Utilizatorii au obligația de a respecta prevederile Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și de a-și achita obligația de plată a Chiriei serviciului.

ARTICOLUL 19 - GARANȚII

 • (1) Garanția de bună execuție

 • a. Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de 50.000 lei.

 • b. Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Delegat integral în Perioada de Mobilizare.

 • c. Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare, de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

 • d. Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

 • e. în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție. Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegat în termen de 14 zile de la data diminuării acesteia.

 • f. Delegatarul va retuma Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data încetării Contractul^ weă Megfita-pl na a ridicat pinăta acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespecțjfij de-cătrt Delegat ț unor obligații contractuale.                                                  I • , '     ।

 • - __              n

ARTICOLUL 20 - ASIGURĂRI

 • (1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 5 la prezentul Contract:

 • a) Asigurarea de răspundere civilă generală;

 • b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

 • (2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract;

 • (3) Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus;

 • (4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului;

 • a) prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare;

 • b) conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală;

 • (5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei:

 • (6) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 5 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă. Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”). • (8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în vederea continuării activității de gestionare a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

 • (9) în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

 • (10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 21 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

 • (1) Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

 • (2) Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”).

 • (3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații. înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

 • (4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.                                                     i

ARTICOLUL 22 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI                \

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita niciunei persoane angajate de Delegatar sau dej sub-contractanții sau mandatarii acestuia niciun fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. 0rice nerespectare a prezentului articol Va fi ( ! \ considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”).

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

 • a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

 • b) a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

 • c) a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

 • d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 23 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

 • (1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod. totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie în mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”);

 • (2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate astfel încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract;


 • (3) Fără a aduce atingere sau limitări dispozițiilor alineatelor precedente, Părțile convin și Delegatarul este de acord ca Delegatul să încheie cu înștiințarea Delegatarului contracte de asociere în participațiunec, conform art. 1949-1954 din Codul civil, art. 32 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, în forma în vigoare și art. 125 alin. 2 din Codul fiscal, în forma în vigoare, precum și cu orice alte prevederi legale, incidente-, aplicabile, prin care să acorde uneia sau mai multor persoane o participație la beneficiile și piierderije Uneia sau mai mulțor operațiuni pe care Delegatul le întreprinde în temeiul Contractului.


ARTICOLUL 24 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu activitatea de gestionare a Serviciului trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 25 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • (1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • (2) în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

 • (3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 26 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

 • (1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 4 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale, în cuantum de 0,01%/ pe zi de întârziere;

 • (2) Delegatul poate fi obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinirc a obligațiilor sale stabilite conform prezentului contract, în cuantumul stipulat la alin. (1);

 • (3) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”);

 • (4) în plus, față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul. care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract;

 • (5) Delegatul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități;

z o M 4 .
 • (6) Flata oricăror sume datorate de către Delegafșr Delegatului se efectuează după achitarea de către Delegat a penalităților de întârziere;

I                         s *                            \

- A       ! )                X /

i 26

 • (7) Delegatul nu va datora penalități de întârziere conform alin. (2) atunci când întârzierile s-au produs din culpa Delegatarului;

 • (8) Plata penalităților prevăzute de prezentul articol nu exonerează Delegatul de obligația sa de a îndeplini obligațiile sau responsabilitățile care îi revin conform Contractului, Regulamentului Serviciului și/sau Caietului de Sarcini al Serviciului.

ARTICOLUL 27 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

 • (1) Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

 • (2) Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

 • a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

 • b) nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

 • c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil

ARTICOLUL 28 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 26 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră:

a) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este / responsabil.                                                                                            t

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a îndeplini activitatea de gestionare a Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial activitatea de gestiune a, .Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de/pfezentul Contract oferind -în scris . detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durată posibilă a întreruperii si

I 1          •:      1 * ll acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a desfășura activitatea de gestiune a Serviciului conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 29 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 30 - FORȚA MAJORĂ

 • (1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea, respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

 • a. Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

 • i. trăznete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

 • ii. explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

 • iii. contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

 • iv. bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

 • b. Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

 • i. război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

 • ii. acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;                                             .

 • iii. orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective;

 • iv. greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic. M ।                     ___

 • c. Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fir t

 • i. refuzul Iară un motiv justificat al oricărei Autorități Competente f de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

 • ii . orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

 • iii . orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

 • iv. orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ activitatea de gestiune a Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura gestionarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice normale în Municipiul București, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

 • (2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

 • a. Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

 • b. Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

 • (3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât maij curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.                                      < \                  .—

-y ,

\

 • (4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

 • (5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 60 zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ activitatea de gestionare a Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 31 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • (1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/fmanciar al Contractului.

 • (2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 30 (“Forța Majoră”).

 • (3) în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificarea Remunerației Delegatului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

 • (4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciul în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării i continuității Serviciului.

 • (5) Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/fmanciar în situația în care o Modiocare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toatt drepturile și obl gațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(7) Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 32 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 33 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 31 (“Menținerea echilibrului contractual”).

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 34 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 • (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului") și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

 • b. în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

 • c. în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;                                                                                       I

 • d. în condițiile prevăzute la Articolul 30 (“Forță Mâjdtă”). fără plata unei despăgubiri;

 • e. în situația în care. în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Anieohrl 30

(“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

 • f. în cazul falimentului Delegatului;

 • g. dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă. în vigoare la acea dată.

 • (2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

 • (3) Delegatul va coopera deplin în vederea predării gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

 • a) să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

 • b) să furnizeze Delegatarului toate informațiile cu privire la prestarea Serviciului și amplasamentele Mijloacelor de Publicitate;

 • c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel. direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

ARTICOLUL 35 - REZILIEREA CONTRACTULUI

 • A. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului:

 • (1) Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații încălcate"):

 • a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 35 Cap. A alineatul (2);

 • b) nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

 • c) nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa / f conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

 • d) renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

 • e) nerespectarea Articolului 23 (“Sub-delegarea și cesiunea”) de către Delegat;

 • f) nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contraqftiăter

' / / 1 \ \

 • g) Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 5 ("Asigurări") la Contract;

 • h) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 22 (“Clauza de prevenire a corupției”);

 • i) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

 • (2) . In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 35 Cap. A alineat (1):

 • a) Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

 • b) In cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 35 Cap. A alineat (2).

 • c) Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

 • d) în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri. Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

 • e) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.


(1) Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului. în baza prezentului Contract.

(2) în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 35 Cap. B alin.(l), se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolului 35 Cap. A alin.(l).

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 36 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

 • (1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru activitatea de gestiune a Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în gestionarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru gestionarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

 • (2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în gestionarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

 • a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

 • b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

 • c) toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

 • d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile activității de gestiune a Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

 • (4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

 • (5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.                                                                      I

Xn M 4"
 • (6) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.                                        */ / 5

 • (7) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

 • (8) în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de încetarea activității de gestionare a Serviciului.

 • (9) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminalii, instruiri.

 • (10) Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru activitatea de gestionare a Serviciului.

 • (11) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 37 - CONFIDENȚIALITATE

 • (1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

 • (2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

 • (3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

 • a) Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

 • b) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

 • c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

 • d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege, care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau af 'regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică „obHgătorie sau. dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

 • e) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

 • f) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

 • g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

 • h) oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

 • (4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b). d), e), g) și h) de mai sus. Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

 • (5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

 • (6) La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 38 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Delegatarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industrială.

ARTICOLUL 39 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din gestionarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fî suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 40- CONFLICTUL DE INTERESE

 • (1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și. imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

 • (2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

 • (3) Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

 • (4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 35 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 41- COMUNICĂRI

 • (1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

 • a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa:.....................

Fax:.................................

E-mail:..................

 • b) Pentru Delegatar

In atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:.............................. I

<q M

E-mail:.............................. ' > s"--'■

* / / . - \ • / c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

 • (4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

 • (5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

 • (6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 42 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 43 - RENUNȚARE

 • (1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 41 (“Comunicări”) din Contract și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

 • (2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

 • (3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale altor clauze contractuale, ori ale aceleași sau ale altor obligații de către aceași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți i unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpi etat ca o renunțare la dreptul resțrectiv.                                _

ARTICOLUL 44 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau ca inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 46 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 45 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 46 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 26 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 37 (“Confidențialitate”), Articolul 39 (“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 46 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR (1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2) în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Partea care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.


Prezentul Contract este încheiat în limba română, în unul pentru fiecare.

DELEGATAR


Primar


Anexa nr. 1 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Aprobat prin HCGMB nr. 169/30.04.2020


Anexa la HCGMB nr/fâ/3Q&2019

REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, definind modalitățile și condițiile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, raporturile dintre operator, utilizator și autoritatea administrației publice locale.

Art. 2

Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative:

H.C.G.M.B. nr. 279/2000 privind instituirea zonelor protejate;

HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementari lor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Anexa 1 la HG nr. 955/2004 - Regulamentul Cadru din 2004 de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în constfucții;

Legea nr. 148/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind publicitatea;

Legea nr. 153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor;

Legea nr. 422/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția

monumentelor istorice;

Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

Legea nr. 154/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Ordinul Ministrului Transportului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;                       y


Bd Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, s


!ctor sfț ocurești, România; tel?+4021 305 55TO: wwwj mb.ro

/ >

Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor.

Art.3

în înțelesul prezentului regulament, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • (1) autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București - CGMB și Primăria Municipiului București - PMB;

 • (2) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorității administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale;

 • (3) autoritate de reglementare locală - Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, în calitate de autoritate de reglementare tehnică;

*C. / (4) aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic (documentației tehnice) și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundație;

 • (5) indicatori de performanță - parametri măsurabili ai serviciilor furnizate utilizatorului care trebuie realizați de operator la anumite termene și in anumite condiții;

 • (6) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

 • (7) operator- persoana juridică ce prestează serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, desemnați în urma procedurilor legale;

 • (8) registru unic de publicitate al Municipiului București - bază de date cu caracter public realizată de Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București care va cuprinde date cu privire la toți deținătorii, de orice tip, de mijloace de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului București, incluzând felul și durata contractelor deținute, numărul, ( ..data emiterii și perioada de valabilitate a autorizației de construire sau a avizului de amplasare și emitentul acestora;

 • (9) servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilîtar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

 • (10) domeniul public al unităților administrativ teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotarare a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

 • (11) domeniul privat al unităților administrativ teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile, intrate în proprietatea.unităților administrativ-teritoriale prin modalități prevăzute de lege și care nu fac parte din durifenfulAublic al acestora;

!/O  —■ ' ' \       .

Bd. Regina Ellsabeta nfajl


iȚ3, țecfert 5, £ ucureșli, România; tel.: +4021 305 55 00;


i.pmbjo


'ag4


 • (12) bunurile aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și qfîșaj - amplasamentele și mijloacele de publicitate stradală aflate în proprietatea și administrarea Municipiului București;

 • (13) amplasament - spațiu aflat pe domeniul public și privat al Municipiului București destinat instalării/montării mijloacelor de publicitate stradală;

 • (14) utilizatori - persoane fizice sau juridice, instituții publice beneficiare ale serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art. 4

Activitatea de prestare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București face parte din activitățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, așa cum sunt specificate la art. 5, pct. 3, lit f) din OUG 71/2002 și în Secțiunea I, art. 35 din HG nr. 955 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează și urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local.

4

Art. 5.

 • (1) Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățiile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

 • (2) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este un serviciu public de interes local.

 • (3) în vederea realizării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, operatorului îi sunt încredințate activitățile de administrare, întreținere și exploatare a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate stradală aflate pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 6

Prevederile prezentului Regulament se aplică administrației publice locale și operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj precum și operatorilor economici din domeniul publicității și ( utilizatorilor.

Art. 7

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică cu privire la administrarea, întreținerea și exploatarea bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, cu respectarea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(2) Indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament nu au un caracter exhaustiv. Consiliul General al Municipiului București poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice de realizare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, pe baza unor studii de specialitate.

prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

 • a) autonomiei locale;

 • b) descentralizării serviciilor publice;

 • c) subsidiarității și proporționalității;

 • d) responsabilității și legalității;

 • e) asocierii inter comunitare;

 • f) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

 • g) protecției și conservării mediului natural și construit;

 • h) asigurării igienei și sănătății populației;

 • i) administrării și exploatării eficiente a bunurilor din proprietatea publică și privată a unităților administrativ-teritoriale;

 • j) participării și consultării cetățenilor;

 • k) liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

Art. 9

Prin prestarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

 • ( a) inventarierea tuturor amplasamentelor de pe domeniul public și privat al Municipiului București pe care sunt montate diverse mijloace de publicitate;

 • b) propunerea amplasamentelor și categoriilor de mijloace de publicitate ce pot fi instalate/amenajate în vederea desfașurarării activităților de publicitate și afișaj, primarului general al Municipiului București prin structura aparatului de specialitate, în conformitate cu dispozițiile Legii 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

 • c) administrarea, întreținerea si exploatarea în mod unitar a tuturor amplasamentelor ce fac parte din domeniul public și privat ai Municipiului București destinate derulării activităților de publicitate stradală și afișaj precum și a mijloacelor de publicitate stradală aflate în domeniul public și privat al Municipiului București;

 • d) asigurarea unui control strict privind protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a domeniului public și privat privind activitățile de nublicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • f) aplicarea principiilor economiei de piață, oferind posibilitatea tuturor operatorilor economici din ( domeniul publicității să aibă acces, într-un climat concurențial, la activitățile de publicitate stradală și (      ' afișaj;

 • g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h) monitorizarea și gestionarea eficientă a contractelor în baza cărora sunt instalate mijloace de publicitate stradală pe amplasamente.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA Șl GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ Șl AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECȚIUNEA 1 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI

Art. 11

 • (1) Organizarea, coordonarea și reglementarea, precum și monitorizarea și controlul funcționării și gestionării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice a Municipiului București.

 • (2) Exploatarea domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este, de asemenea, de competența exclusivă a autorității administrației publice locale și/sau a operatorului serviciului, după caz.

Art. 12

(' -v Funcționarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj va avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de publicitate stradală și afișaj ale comunității locale;

 • b) continuitatea serviciului;

 • c) perfecționarea indicatorilor de performanță ai serviciului;

 • d) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • e) accesul liber la serviciu și la informațiile referitoare la acesta;

 • f) determinarea echitabilă a contravalorii serviciului furnizat utilizatorilor;

 • g) consultarea operatorilor economici din domeniul publicității și a tuturor persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de publicitate stradală și afișaj cu privire la funcționarea serviciului.

Art. 13

Desfășurarea activităților specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se va face în condiții de transparență, prin consultarea cu operatorii economici din domeniul publicității și asociațiile lor (reprezentative și va asigura un nivel calitativ ridicat al serviciului.

(

SECȚIUNEA 2

GESTIUNEA SERVICIULUI

Art,14

 • (1) Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se realizează în condițiile OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și se organizează pe criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate și ținându-se cont de gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale Municipiului

  București, de starea infrastructurii edilitar-urbane și de posibilitățile de dezvoltare.

  (2) Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile d^^blicițate stradală și afișaj din Municipiul București este aprobată prin hotărâre a autorității t'^ințsțAției ppblice locale.

 • (3) în cazul gestiunii directe autoritatea publică locală își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciului de administrare și exploatare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente desfășurării activităților de publicitate și afișaj din municipiul București.

 • (4) în cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza contractului de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu ~ zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar - urbane necesare realizării serviciului,

 • (5) Activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se organizează și se desfășoară pe baza prezentului Regulament și a Caietului de Sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorității administrației publice locale.

Art. 15

 • (1) Indiferent de forma dt gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, autoritatea administrației publice a Municipiului București păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

 • a) modul de respectare și de îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate;

 • b) calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate utilizatorilor;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în prezentul regulament sau în contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București;

 • (2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile propriu - zise de gestiune, exploatare și funcționate desfășurate în cadrul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se supun reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 16

(1) Raporturile juridice dintre autoritatea administrației publice locale și operatorul serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ampasamentelor și mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniul public și privat al Municipiului București, privind activitățile de publicitate stradală și afișaj sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2) Pentru realizarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, operatorul primește în exploatare bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, aferente serviciului.

CAPITOLUL III

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Zo M x

Art. 17            - A

(1) în cazul gs^yjpji 'l^degaîe, Serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile ,‘‘W it^te stradală și afișaj din Municipiul București este în responsabilitatea _______zn ___________


Bd. Regina Hisabeifi«r^^^^bștat 050013, sector^, Bu      România; tel.: +4021 305 55 00; ww.pmb.ro

operatorului serviciului și se va realiza potrivit programului anual de lucrări al operatorului, întocmit de către acesta și aprobat de către autoritatea administratei publice locale, odată cu bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Activitățile aferente serviciului se vor realiza și deconta în limita bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

Art. 18

Prestarea/fumizarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este monitorizată, controlată și reglementată de autoritatea administrației publice locale și autoritatea de reglementare locală, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 19

 • (1) în vederea realizării obiectului său de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București asigură administrarea, Întreținerea și exploatarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

 • (2) Bunurile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind

■’ activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București vor fi inventariate și cuprinse în lista bunurilor publice anexată la contractul de delegare a gestiunii serviciului, încheiat între autoritatea administrației publice locale și operator.

 • (3) Pe parcursul derulării contractului de gestiune a serviciului, se vor include în lista bunurilor anexată și alte bunuri care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate în aceleași condiții în care sunt administrate bunurile publice și private incluse inițial în contract.

CAPITOLUL IV

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 20

( Autoritățile administrației publice ale Municipiului București acționează în numele și în interesul • comunității locale pe care o reprezintă și răspund față de aceasta pentru:

 • a) modul în care gestionează și administrează infrastructura aferentă serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • b) modul în care organizează, coordonează și controlează desfășurarea activităților specifice Serviciului, cu respectarea modalităților de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a amplasamentelor destinate instalării mijloacelor de publicitate dar și de întreținere și exploatare a mijloacelor de publicitate stradală din patrimoniul Municipiului București;

Art. 21

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele drepturi:

 • a) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor ce urmează a fi percepute utilizatorilor, propuse de operatorul căruia i s-au încredințat administrarea, întreținerea și ^m^t^a'amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniul publjc         al? Municipiului București pentru activitățile de publicitate stradală și afișaj. • b) să sancționeze operatorul serviciului în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de gestiune a serviciului public, cu excepția situațiilor care nu se datorează acestuia.

Art. 22

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele obligații:

 • a) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent;

 • b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind serviciul;

 • c) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București;

 • d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciile de publicitate stradală și afișaj;

 • e) să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de gestiune a serviciului, în cazul gestiunii delegate;

 • f) să își asume nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente, în cazul gestiunii directe;

 • . .. g) în cazul gestiunii directe a serviciului public, să organizeze procedura privind atribuirea prin ( V.; concesiune, închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și/sau mijloacelor de publicitate stradală, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • h) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici din domeniul publicității la utilizarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aflate în domeniul public și privat al Municipiului București;

 • i) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, altele decât cele publice;

 • j) precum și orice alte obligații prevăzute de legislația in vigoare aplicabilă în materie.

SECȚIUNEA 2

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 23

 • (1) Drepturile operatorului care administrează și exploatează domeniul public și privat al Municipiului București pentru activități de publicitate stradală și afișaj se înscriu în prezentul regulament, în caietul ( de sarcini și în contractul de delegare a gestiunii serviciului, urmărindu-se asigurarea și menținerea l echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

 • (2) Operatorul, indiferent de forma de organizare și/sau de forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractantă și poate efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 24

Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate/fumizate utilizatorilor, corespunzător cantității și calității acestora, contravaloarea serviciilor reprezentând venituri proprii ale operatorului;

 • b) să propună autorităților administrației publice ale Municipiului București ajustarea periodică a prețurilor, respectiv a contravalorii serviciilor prestate, în funcție de influențele intervenite în costurile

  de operare;


 • c) să încaseze majorări de întârziere datorate de întârzierea în achitarea sumelor reprezentând contravaloarea servjcylor facturate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, egale cu cele stabfnțvlpșțitru neplata obligațiilor fațp de bugetul de stat; • d) să sisteze prestarea serviciilor către utilizatori pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, ale caietului de sarcini al serviciului și ale contractului de furnizare.

Art. 25

Operatorul desemnat pentru gestionarea serviciului de administrare și exploatare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București are următoarele obligații:

 • a) să urmărească respectarea Regulamentului și a caietului de sarcini al serviciului, aprobate prin hotărîri ale Consiliului General al Municipiului București și să propună eventuala modificare a acestora în conformitate cu necesitățile dictate de dinamica dezvoltării urbanistice și economice la nivelul Municipiului București precum și respectarea contractului de delegare a gestiunii serviciului;

 • b) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale prin prezentul Regulament, caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • c) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului. în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii serviciului și prevederile legale în vigoare;

 • d) să inventarieze amplasamentele pe care sunt instalate/amplasate diverse mijloace de publicitate stradală;

( / e) să identifice modalitatea dc ocupare a amplasamentelor de către operatorii economici din domeniul publicității, instituții publice, organizații civice, asociații profesionale (închiriere, asociere în participație);

 • f) să gestioneze contractele atribuite prin închiriere sau asociere în participație pentru instalarea mijloacelor de publicitate pe terenurile proprietate publică și privată a Municipiului București;

 • g) să monitorizeze contractele în baza cărora sunt instalate mijloacele de publicitate;

 • h) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • i) în cazul gestiunii delegate a serviciului public, să organizeze procedura privind atribuirea prin închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală, după caz, aliate în domeniul public și privat al Municipiului București pe zone de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • j) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor din domeniul publicității la utilizarea amplasamenteloi și/sau a mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului București;

 • k) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea utilizatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate <■ . stradală și afișaj, altele decât cele publice.

(

SECȚIUNEA 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 26

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București au următoarele drepturi:

 • a) acces neîngrădit la informațiile publice referitoare la activitățile de publicitate stradală și afișaj;

 • b) acces și drept de a beneficia de serviciile specifice de publicitate și afișaj din aria de acoperire a operatorului. în zonele de publicitate și afișaj stabilite;

 • c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;

 • d) de a contesta, în țyoMlițifie legale, prevederile adoptate de Consiliul General al Municipiului București referitoarei, România, tel.: +4021 305 55 00 Awww.pmti.rc

Art. 27

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activității de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București au următoarele obligații:

 • a) să respecte clauzele contractului de închiriere/concesiune/asociere în participație și folosire a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora;

 • b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate;

 • c) să plătească majorări de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stal în cazul nerespectării obligațiilor de plată a contravalorii serviciilor;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament, ale caietului de sarcini și ale contractului de firmizare a serviciilor, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizati sau, în anumite cazuri, de a li se sista accesul la serviciul respectiv.

 • e) să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea deținătorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire precum si sa respecte orice alte reglementari specifice aplicabile in materie.CAPITOLUL V FINANȚAREA SERVICIULUI

Art. 28

(1) Serviciul de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișai din Municipiul București este un serviciu care desfășoară activități de natură economică și care se autofînanțează din prețurile încasate din contractele de închiriere, concesiune sau asociere în participație pentru amplasamentele și mijloacele de publicitate stradală din proprietatea public și privată a Municipiului București..

(2) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se asigură din veniturile proprii ale operatorului căruia i s-a încredințat gestiunea serviciului și subvenții sau alocații bugetare acordate în completare din bugetele locale.

Art. 29

Veniturile rezultate din exploatarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniului public și privat al Municipiului București constituie venituri ale operatorului căruia i s-au încredințat, în regim de gestiune delegată, administrarea, întreținerea și exploatarea ( amplasamentelor și mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniului public și privat al ( Municipiului București pentru activitățile de publicitate stradală și afișaj sau ale Municipiului

București, în cazul gestiunii directe a serviciului public.

Art. 30

Bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se aprobă de către autoritatea administrației publice locale.


CAPITOLUL VI PREȚURI, TAXE ȘI TARIFE

Art. 32

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București în vederea efectuării activităților de administrare, întreținere și exploatare a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București, se asigură pe baza prețurilor aprobate legal, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate utilizatorilor, cu respectarea următoarelor condiții:

a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate; b) protejarea autonomiei financiare a operatorului;

c) ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor;

d) recuperarea integrală a cheltuielilor prin prețuri;

Art. 33

Aprobarea prețurilor se face de către autoritatea administrației publice locale cu avizul autorităților de reglementare competente.

Art. 34

Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

 • a) să acopere costul efectiv al prestării/fumizării serviciului;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c) să încurajeze exploatarea eficientă a bunurilor publice și protecția mediului;

 • d) să încurajeze investițiile de capital;

 • e) să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 35

 • (1) Aplicarea prețurilor minimale aprobate este obligatorie.

 • (2) Prețurile aprobate de către autoritatea administrației publice locale trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți în prezentul Regulament;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile prestate de operator;

 • c) asigurarea exploatării eficiente a bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București, privind activitățile de publicitate stradală și afișaj.

  CAPITOLULVII RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI


Art. 36

 • (1) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public și privat în cazul în care acesta nu fumizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public și privat la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractujj^delegare, prin:

 • a) aplicarea unor^nâfizăȚi corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina opi^toFaî'sa^medișze deficiențele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiuțtn s^nâcjuihi, indiferent de forma de gestiune adoptată;


f wl i M //

Bd. Regina EHsabata


(re 'i, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

 • b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

 • (3) Sancțiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorității de reglementare.

 • (4) în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritățile administrației publice locale pot solicita autorității de reglementare anularea atestatului de funcționare.

CAPITOLUL VIII INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Art. 37

(1) Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se stabilesc prin Regulamentul serviciului și se aprobă de către autoritatea administrației publice locale.

(2) Indicatorii de performanță ai serviciului sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Regulament.

Art. 38

( v (1) Indicatorii de performanță reprezintă parametrii care trebuie respectați de către operator în asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

 • (2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) soluționarea la timp a reclamațiilor referitoare la prestarea serviciului;

 • d) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor în cadrul serviciului;

 • e) modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate;

 • f) îmbunătățirea parametrilor de calitate ai activității prestate;

 • (3) Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 39

f Autoritatea administrației publice locale aprobă și alți indicatori de performanță în efectuarea ( serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele legale în vigoare.

Art. 40

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce îi revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

 • d) modului de administrare, întreținere și exploatare a bunurilor încredințate;

 • e) modului de forman^^taj^lire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciul public de administrare a domei^’jlm^pâbfrc și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București; f ' r \\            z -7----


Bd. Regina Ellsabeta nr. 47, coapM                r 5, Bucujețti, România; tel: +4021 305 55 00; wwwpmb.ro

CAPITOLULULIX

DISPOZIȚII FINALE

Art. 41

Prezentul Regulament va intra în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul General al Municipiului București.

Art. 42

în termen de 180 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, autoritățile administrației publice locale și/sau operatorul, în baza listei bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de pubicitate și afișaj, vor asigura identificarea și inventarierea tuturor amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală. Pentru amplasamentele identificate ca fiind neocupate se va elabora documentația necesară organizării procedurilor de atribuire a contractelor pentru ocuparea temporară a domeniului public cu mijloace de publicitate prin concesiune/închiriere/asociere în participație.

Art.43

Mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament vor fi menținute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de ocupare a amplasamentelor pe care se află mijloace de publicitate stradală.

Art. 44

Modificările aduse ulterior prezentului Regulament vor intra in vigoare la 30 zile de la aprobare prin hotărîre a Consilului General al Municipiului București.

Art. 45

Anexa nr. 1 - reprezintă Indicatorii de Performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj face parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1 la

Regulamentul Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București

Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București sunt următorii:

Nr.crt.

Denumire indicator de performanță

Unitate de măsura

1-

Grad de ocupare a amplasamentelor contractate din totalul amplasamentelor

100%

2.

Număr de reclamagii și sesizări înregistrate ale utilizatorilor

3.

Număr de reclamații și sesizări de la pct. 2 care s-au dovedit a fi justificate

4.

Număr de reclamații și sesizări de la pct. 3 rezolvate, raportate la numărul de reclamații și sesizări justificate.

100%

5.

Durata medie de rezolvare a cazurilor reclamate, justificate

6.

Gradul de conformare cu termenele stabilite în Regulament și Caietul de Sarcini

180 zile

a) identificarea și inventarierea amplasamentelor și mijloacelor de publicitate

180 zile

b) pregătirea documentației pentru atribuirea contractelor de ocupare a amplasamentelor

180 zile

c) încheierea contractelor

180 zile

7.

Grad de încasare lunară a sumelor aferente contractelor încheiate pentru amplasamente

100%

8.

L -         ■

Grad de încasare lunară a sumelor aferente contractelor încheiate pentru mijloacele de publicitate     __________________________

100%Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București Românta;tel.: +4021 305 55 00; vww.rmb.roAnexa nr. 2 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI


PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Aprobat prin HCGMB nr. 168/30.04.2020


Anexa la HCGMB nrJtt/MM.2019

CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI                 'q M


CAPITOLUL I OBIECTIVUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1                                                                            r.1 bucuri1

| Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice' strwmuiui public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată.

Art. 3

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art. 4

Termenii și expresile din prezentul Caiet de Sarcini sunt cele utilizate în regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.


CAPITOLUL II

CONDIȚII DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A SERVICIULUI

Art. 5

 • (1) Obiectivul general al serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj îl reprezintă administrarea, întreținerea si exploatarea în mod unitar a tuturor amplasamentelor de pe domeniul public și privat al Municipiului București destinate derulării activităților de publicitate stradală și afișaj precum și a mijloacelor de publicitate stradală ce fac parte din domeniul public și privat al Municipiului București.

 • (2) Obiectivele specifice ale serviciului constau în următoarele:

 • a) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • b) aplicarea principiilor economiei de piață, oferind posibilitatea tuturor operatorilor economici din domeniul publicității să aibă acces, într-un climat concurențial, la activitățile de publicitate stradală

Și afișaj;


c) monitorizarea si gestionarea eficienta a contractelor în baza cărora sunt instalate mijloace de


publicitate stradală pe amplasamente;

d) asigurarea unui control strict privind protecția și conservarea mediului natural^-construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, in conformitate cu r^le^rfențările legale în vigoare;


Art 6

Activitățile specifice serviciului sunt:

A. Gestionarea și exploatarea amplasamentelor

1. Legalitatea instalării

a) inventarierea și identificarea amplasamentelor destinate instalării mijloacelor de'pu&lltri tale

stradală, stabilite conform Anexei nr. 3 la prezentul caiet de sarcini, precum și a mijloacelor de


publicitate aparținând Municipiului București;

 • b) identificarea amplasamentelor pe care sunt instalate mijloace de publicitate stradală;

 • c) verificarea legalității instalării mijloacelor de publicitate pe amplasamentele de ia punctul (b) din punct de vedere al avizelor, autorizațiilor de amplasare și al contractelor de închiriere/concesiune/asociere in participație pentru aceste mijloace, conform documentației puse la dispoziție de către autoritatea publică locală competentă;

 • d) întocmirea listei amplasamentelor pe care sunt instalate ilegal mijloace de publicitate, în vederea informării autorităților administrației publice locale pentru aplicarea prevederilor legale in vigoare;

 • e) identificarea mijloacelor de publicitate stradală instalate pe domeniul public și privat al Municipiului București, în alte locuri decât pe amplasamentele identificate și informarea autorităților administrației publice locale în vederea aplicării prevederilor legale în vigoare;

 • 2. Contractare și exploatare

 • a) verificarea existenței contractelor de atribuire prin închiriere/concesiune/asociere în participație, după caz, a amplasamentelor pe care sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală, conform documentației puse la dispoziție de către autoritatea publică locală competentă;

 • b) întocmirea listei amplasamentelor pe care sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală, pentru care nu există contract de închiriere/concesiune/asociere în participație în derulare, în vederea punerii în legalitate;

 • c) detalierea listei intocmite la punctul (b) cu indicarea deținătorilor mijloacelor de publicitate respective și comunicarea acestui inventar către autoritățile administrației publice locale;

  legalitate;

  • e) pentru contractele de închiriere/concesiune/asociere în participație a amplasamentelor pe

  sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală, se vor identifica următoarele:

  • (i) durata contractelor,

  • (ii) valoarea contractului și modalitatea de plată a chiriei;

  • (iii) situația la zi a achitării chiriei stabilită prin contract

  • f) pentru contractele a căror durată a expirat se vor notifica deținătorii mijloacelor de publicitate • d) notificarea deținătorilor de mijloace de publicitate de la punctul (c) in vederea aducerii lor în stradală în vederea aducerii lor în legalitate;

 • g) pentru contractele în derulare la data intrării în vigoare a contractului de gestiune a serviciului public, în legătură cu care s-au constatat restanțe la achitarea chiriei, se vor notifica deținătorii de mijloace de publicitate stradală în vederea achitării sumelor restante și a penalităților,

 • h) pentru amplasamentele neocupate la data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului, Operatorul va iniția procedurile legale de atribuire a contractelor de închiriere/concesiune/asociere în participație, după caz, în vederea instalării mijloacelor de

  publicitate stradală stabilite la data aprobării amplasamentelor;


 • B. Mijloace de Publicitate din patrimoniul Municipiului București

 • a) inventarierea mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului București ia data intrării în vigoare a Contractului de gestiune a Serviciului;

 • b) inventarierea contractelor de inchiriere/concesiune/asociere in participație si/sau a contractelor de prestări servicii de reclamă și publicitate, după caz, conform documentației puse la dispoziție de către autoritatea publică locală competentă;

 • c) pentru mijloacele de publicitate pentru care nu sunt contracte în derulare privind închirierea/concesiunea/asocierea în participație și/sau de servicii de reclamă și ptf&ifcftăte^se vor demara activități de încheiere de astfel de contracte.

 • Art -7 . . .. . Serviciul cuprinde activități specifice administrării, întreținerii și exploatăruiampl2i>f^yrtelor și mijloacelor de publicitate stradală din domeniului public și privat al MunicipiulSvikiKureșU. /

ArțB                                                     .

 • (l) In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București asigură administrarea, exploatarea, Întreținerea și protejarea amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală din_domeniul public și privat al Municipiului București, în conformitate cu Regulamentul Serviciului și cu dispozițiile prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii.

 • (2) Bunurile aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București vor fi inventariate si vor fi cuprinse în lista bunurilor publice anexată Ia contractul de delegare a gestiuni! serviciului încheiat între autoritatea administrației publice locale și operator.

 • (3) Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include în lista bunurilor anexată și alte bunuri care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate în aceleași condiții în care sunt administrate bunurile publice și private ale Municipiului București, incluse inițial în contract

Art 9

Pe parcursul derulării activităților specifice ale serviciului, se va urmări eficientizarea exploatării amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București, prin identificarea, inventarierea și monitorizarea eficientă a acestora, precum și prin practicarea unor prețuri concurențiale legale.

Art 10

Bunurile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se vor utiliza exclusiv pentru activitățile specifice serviciului public de publicitate stradală și afișaj.

Art 11                                                                        /

Obiectivele urmărite în funcționarea serviciului de administrare a domeniului public și privat țrentru activități de publicitate stradală și afișaj sunt:                                                         i

a) creșterea gradului de utilizare a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală,: b) creșterea gradului de exploatare a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate; ' I c) creșterea gradului de încasare a sumelor aferente contractelor încheiate pentru utilizare^ amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București;

d) întreținerea și modernizarea amplasamentelor/mijloacelor de publicitate aflate în patrimoniul Muncipiului București;

e) monitorizarea contractelor în baza cărora sunt utilizate amplasamentele/mijloacele de publicitate aflate în patrimoniul Municipiului București.

ii I


Bd Rețină Eltoabeu nr 47, cod poțtei 050013 lector S București România; lei *40> 305 55

Art. 12                                                                         f * ■ .< ,7\

(I) Mijloacele de publicitate stradală vor fi instalate pe domeniul public și privat alipjului București numai după obținerea avizelor și autorizațiilor emise de autoritara ftuHicJ jZcalfi competentă, la cererea utilizatorilor.                    r -     ...                  ..

(2) Activitatea de emitere a avizelor și autorizațiilor nu face parte din activitățile seiMțȘ%r^ublic pentru care s-a elaborat prezentul Caiet de Sarcini, aceasta fiind o responsabilitate a structurilor de specialitate privind amenajarea teritoriului și urbanismul din cadrul autorităților administrației publice locale ale municipiului București sau ale sectoarelor administrative ale municipiului București, după caz.

Art. 13

Obiectivele de ordin financiar, economic și de mediu avute în vedere in desfășurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București sunt:

 • a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențiale a activității prestate;

 • b) protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • c) recuperarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul prețurilor,

 • d) ajustarea periodică a prețurilor;

 • e) corelarea activităților prestate in cadrul serviciului public cu programele de dezvoltare economică ale Municipiului București;

 • f) asigurarea unei utilizări eficiente-a bunurilor aferente serviciului public de către operatorul căruia i s-a delegat gestiunea serviciului;

 • g) desfășurarea activității operatorului pe criterii de competitivitate, după criteriul raport cost-calitate pentru serviciile prestate prin exploatarea domeniului public și privat incredințat prin contractul de gestiune;

 • h) controlul periodic al prestației operatorului și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciul public nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului și contractul de gestiune a serviciului.

 • i) elaborarea și aprobarea unor indicatori de performanță pentru activitatea operatorului in concordanță cu obligațiile și obiectivele urmărite în cadrul serviciului public de administrare a amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului București.

CAPITOLUL III

CONDIȚII PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ

Ari. 14

Pentru desfășurarea în bune condiții a serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, operatorul va folosi, întreține, exploata și conserva bunurile încredințate, indiferent de regimul juridic, astfel încât să asigure continuitatea serviciului.

Art. 15

în desfășurarea activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat, operatorul va avea în vedere respectarea legislației in vigoare referitoare la protecția mediului, securitate și sănătate în muncă precum și situații de urgență.050013, sector 5. București România; tei' *4021 305 55 00, www.pmQrpArt.

Operatorul va lua toate m&surile necesare pentru conservarea bunurilor publice incrcdi^ale pria contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului-p^ibif^'^fv ivjt privind activitățile de publicitate și afișaj din Municipiul București.

Ar.. 17

in contractele de delegare a gestiunii serviciului, se va urmări, în mod obligatoriu, includerea unor clauze referitoare la:

 • a) condițiile de exploatare in siguranță a bunurilor încredințate, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) condițiile privind conservarea bunurilor publice;

 • c) condițiile privind protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare;

CAPITOLUL IV DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

(                                    SECȚIUNEA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

LOCALE

Art. 18

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspund față de aceasta pentru:

 • a) modul în care gestionează și administrează infrastructura aferentă serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activități de publicitate și afișaj din Municipiul București;

 • b) modul în care organizează, coordonează și controlează desfășurarea activităților specifice Serviciului, cu respectarea modalităților de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a amplasamentelor destinate instalării mijloacelor de publicitate dar și de întreținere și exploatare a mijloacelor de publicitate din patrimoniul Municipiului București;

Art. 19

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele drepturi:

 • a) să verifice, să solicite refundamentarea șt să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor ce urmează a fi percepute utilizatorilor, propuse de operatorul căruia i s-a încredințat administrarea, întreținerea și exploatarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniului public și privat al Municipiului București pentru activități de publicitate stradală și afișaj;

 • b) să sancționeze operatorul serviciului în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de gestiune a serviciului public, excepția situațiilor care nu se datorează acestuia.                                                   JL'

Art. 20

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele obligații:

 • a) să asigure un mediu de afaceri concurențîal și transparent;                               <

 • b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind activitățile de administrare, întreținere și exploatare a bunurilor publice pentru publicitate și afișaj din Municipiu] București; c) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București;

 • d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciile de publicitate stradală și afișaj;                                                 ^7 1

Bd. Rețină ENiabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, wnmintț w ftjțwmiWS'W,                             Pag*

I                            țș

L            m

u '%n.

 • e) sfi respecte și sa îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de gestiune a serviciului, in cazul gestiunii delegate;

 • f) să își asume nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente, în cazul gestiunii directe;

 • g) în cazul gestiunii directe a serviciului public, sfi organizeze procedura privind atribuirea prin concesiune, închiriere sau asociere in participație a amplasamentelor și/sau mijloacelor de publicitate stradală, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • h) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici din domeniul publicității la utilizarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aflate în domeniul public și privat al Municipiului București;

  privire 1© a&îivițatea privinâ^c^vitțțfte de m,t"ț w)


 • i) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat publicitate stradală și afișaj, altele decât cele publice;

 • j) precum șl orice alte obligații prevăzute de legislația in vigoare aplicabilă în

SECȚIUNEA 2                L

DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 21

(1) Drepturile operatorului care administrează și exploatează domeniul public și privat pentru activități de publicitate stradala și afișaj, sunt prevăzute In prezentul caiet de sarcini, regulamentul serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

(2) Operatorul, indiferent de forma de organizare și/sau de forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractantă și poate efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare,

Art. 22

Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de

publicitate stradală și afișaj din Municipiul București are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate/furnizate utilizatorilor, corespunzător cantității și calității acestora, contravaloarea serviciilor reprezentând venituri proprii ale operatorului;

 • b) sa propună autorităților administrației publice ale Municipiului București ajustarea periodică a prețurilor minime, respectiv a contravalorii serviciilor prestate, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

 • c) să încaseze majorări de întârziere datorate de întârzierea în achitarea sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor facturate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat;                                 \ S?

 • d) sfi sisteze prestarea serviciilor către utilizatori pentru nerespectarea prevederilor prezentului caiet ✓ de sarcini, a regulamentului serviciului și a contractului de furnizare.                           /

Art. 23                                                                 \/

Operatorul desemnat pentru gestionarea serviciului de administrare și exploatare a domejftwlu public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj in Municipiul București are următoarele obligații:

 • a) să urmărească respectarea Regulamentului și a caietului de sarcini al serviciului, aprobate prin hotărîri ale Consiliului General al Municipiului București și să propună eventuala modificare a acestora în conformitate cu necesitățile dictate de dinamica dezvoltării urbanistice și economice la nivelul Municipiului București precum și respectarea contractului de delegare a gestiunii serviciului;

 • b) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale prin regulamentul serviciului și contractul dc delegare a gestiunii serviciului;

Bd Regina El'sabeta r>r 47, cod poștal 050013 șector 5, București, Romfinla; tel'44021 305 55 00, va                        Pag 9 J ti

___।                    ' / MRSP

 • c) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii serviciului și prevederile legale în vigoare;

 • d) să inventarieze amplasamentele pe care sunt instalate/amplasate diverse mijloace de publicitate stradală;

 • e) să identifice modalitatea de ocupare a amplasamentelor de către operatorii economici din domeniul publicității, instituții publice, organizații civice, asociații profesionale (închiriere, asociere în participare);

 • f) să gestioneze contractele atribuie prin închiriere sau asociere in participatie pentru instalarea mijloacelor de publicitate pe terenurile proprietate publică și privată a Municipiului București;

 • g) să monitorizeze contractele în baza cărora sunt instalate mijloacele de publicitate;

 • h) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • i) în cazul gestiunii delegate a serviciului public, să organizeze procedura privind atribuirea prin închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală, după caz, aflate în domeniul public și privat al Municipiului București pe zone de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • j) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor din domeniul publicității la utilizarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului București;

 • k) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire hț^actfvitațea utilizatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind-aațjvrcȘțildde publicitate stradală și afișaj, altele decât cele publice.

SECȚIUNEA 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Ari. 24

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activității de publicitate și afișaj din Municipiul București au următoarele drepturi:

 • a) acces neîngrădit la informațiile publice referitoare la activitățile de publicitate stradală și afișaj;

 • b) acces și drept de a beneficia de serviciile specifice de publicitate și afișaj din aria de acoperire a operatorului, în zonele de publicitate și afișaj stabilite;

 • c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;

 • d) de a contesta, în condițiile legale, prevederile adoptate de Consiliul General al Municipiului

București referitoare la problematica specifică serviciului.                                     /

Ari. 25                                                                       ( A

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicKato și afișaj din Municipiul București au următoarele obligații:

 • a) să respecte clauzele contractului de închiriere/concesiune/asociere în participație și folosire a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora;

 • b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate;

 • c) să plătească majorări de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat în cazul nerespectării obligațiilor de plată a contravalorii serviciilor.

 • d) să respecte prevederile prezentului caiet de sarcini, ale regulamentului serviciului și ale contractului de furnizare a serviciilor, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizati sau, în anumite cazuri, de a li se sista accesul la serviciul respectiv.

 • e) să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea deținătorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire precum si sa respecte orice alte reglementari specifice aplicabile in materie.

Bd. Regina Blaabetfi IW. 47, cod poftei 050013, aector fi Bucurețti Romtn a; tet +4021 30S 65 00, www.pmb.rp                /Pag 9 / .

CAPITOLUL V PREȚURI, TAXE ȘI TARIFE

Art. 26

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționarii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București în vederea efectuării activităților de administrare, întreținere și exploatare a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București, se asigură pe baza prețurilor aprobate legal, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate utilizatorilor, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;

 • b) protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • c) ajustarea periodică a prețurilor/ tarifelor,

 • d) recuperarea integrala a cheltuielilor prin prețuri.

Art. 27

 • (I) Aprobarea prețurilor și a tarifelor se face de către Consiliul General al Municipiului București cu avizul autorităților de reglementare competente.


 • (2) Structura |i nivelul pre|urilor, arifelor și laxelor vor f. stabilite astfel incit a) să acopere costul efectiv al fumizării/prestărn serviciilor utilizatorilor, b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și c) să încurajeze exploatarea eficientă a bunurilor publice și protecția mediului d) să încurajeze investițiile de capital;            .

 • e) să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 28

 • (1) Deținătorii de mijloace de publicitate stradală datorează bugetului local taxe de publicitate stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal, precum și a reglementărilor emise de Consiliul General al Municipiului București.

 • (2) Tariful pentru ocuparea domeniului public și privat se va stabili și aproba de autoritățile administrației publice locale și se va aplica în cadrul contractelor de închiriere, concesiune sau asociere în participație pentru ocuparea amplasamentelor destinate instalării mijloacelor de publicitate.

 • (3) Pentru mijloacele de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București, se va încasa taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, conform prevederilor Legii nr.

227/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal.

Art- 29

 • (1) Aplicarea prețurilor și tarifelor minimale aprobate este obligatorie.

 • (2) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea fumizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul General al Municipiului București;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile fumizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor publice aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, aferente serviciului de publicitate și afișaj din Municipiul București.

Art. 30

(1) Pentru buna funcționare a serviciului și pentru lucrări de modernizare sau investiții se pot acorda în completare șî alocații de la bugetul local, după caz.


Bd Regina Blwbeta nr 47. cod poțtai 050013. sector 5 Buăntd Romi «tis, tel +4021 305 65 00 wwwpmQ.ip


(2) Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetari pentru dezvoltarea serviciilor și/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de autoritățile administrației publice locale numai dacă determină o reducere, corespunzător alocației acordate, a tarifului/prețului și/sau o creștere a calității serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în


funcțiune a acestora.                                                                                 s.

CAPITOLUL VI                          >

ALTE CLAUZE FINANCIARE

Art. 31

 • (1) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale domeniului public și'privafse asigura astfel:

 • a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-tcritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale;

 • b) din bugetele de venituri șt cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public șî privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune.

 • (2) în cazul finanțării potrivit alin. (1) lit. b), in funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții de la bugetele locale.

Art. 32

Fondurile rezultate din exploatarea amplasamentelor și/sau a mijoacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București constituie venituri ale operatorului căruia i s-a încredințat în regim de gestiune directă sau delegată întreținerea și exploatarea domeniului public și privat pentru activități de publicitate și afișaj.

Art. 33

Bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București.

Art. 34

Veniturile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj în Municipiul București se încasează, administrează, utilizează și contabilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.                                            /

Art. 35                                                                                   [

(1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului publivxf privat se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina in construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

(2) Forma de finanțare pentru funcționarea in condiții de eficiență a activităților specifice de publicitate și afișaj va fi stabilită în contractul de delegare a gestiunii serviciului, încheiat între administrația publică locală și operatorul serviciului care are in administrare, întreținere și exploatare bunuri publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 36

 • (1) în cazul gestiunii delegate, contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităților administrației publice locale și, pe de alta parte operatorilor, în ceea ce privește finanțarea și realizarea obiectivelor, respectiv a programelor de investitii.

Bd Regina Eleabeto nr 47, cod poylal 050013 eedor 5, Bucurați! Români®, lei *4021 305 55 00: wwwpmbro              P»g 11* K) n J

 • (2) Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toata durata

  contractului de gestiune a serviciului, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului; in contractul de delegare a gestiuii serviciului se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din orice cauza a cont^tj^ii^

  CAPITOLUL VH                     , \

  BUNURILE AFERENTE SERVICIULUI         «'y j

  Art-37

  (1) Bunurile aferente serviciului sunt totalitatea bunurilor din domeniul pubht șl pnvat al


Municipiului București destinate activităților de publicitate stradală și afîșaj, cu respectarea prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic a acesteia.

 • (2) Inventarul bunurilor se actualizează ori de cate ori intervin modificări în structura, numărul șî delimitarea spațiilor destinate publicității și afișajuiui stradal din Municipiul București.

 • (3) Bunurile sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorului, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate ori natura capitalului operatorului.

 • (4) Informațiile referitoare Ia evidența și disponibilitatea amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București precum și la tipul acestora și orice alte date relevante legate de aceste bunuri vor fi ținute în sistem informatic.

 • (5) Bunurile care aparțin domeniului public al Municipiului București pentru activități de publicitate și afîșaj sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.

CAPITOLUL VII CONTROLUL GESTIONĂRII SERVICIULUI

Art. 38

Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serviciilor încredințate spre a fi gestionate, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului serviciului public.

Art. 39

în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează dreptul și obligația de a monitoriza și controla respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de gestiune a serviciului.

Ari. 40

(1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate în cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru publicitate stadală și afîșaj sunt activități relevante și supuse reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

(2) Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afîșaj trebuie să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența managerială necesare atât pentru gestiunea propriu-zisă a administrării, întreținerii și exploatării bunurilor publice încredințate cât și pentru exploatarea eficientă a acestora.


Bd Regina Ellsatel» nr 47 cod poțul 060013 sector 5, BucurețU Români» lei +4021 305 65 00 wvw.pmb.rp

CAPITOLUL VIII

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Art. 41                                                                                              . j »

Indicatorii de performanții ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat priVlnd activitățile de publicitate stradală și afîșaj din Municipiul București sunt prevăzuți în Regulamentul serviciului.

Art. 42

 • (I) Indicatorii de performanță reprezintă parametrii ce trebuie respectați de către operator în asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afîșaj din Municipiul București.

 • (2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) soluționarea la timp a reclamațiilor referitoare la prestarea serviciului;

 • d) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor în cadrul serviciului;

 • e) modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate;

 • f) îmbunătățirea parametrilor de calitate ai activității prestate;

 • (3) Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 43

Autoritatea administrației publice locale aprobă și alți indicatori de performanță In efectuarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afîșaj, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține scama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico edilitare, precum și de cerințele legale în vigoare.

Art. 44

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

 • d) modului de administrare, întreținere și exploatare a bunurilor încredințate;

 • e) modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și laxelor pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

CAPITOLUL IX                   !

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 45                                                                                 'z

(I) încălcarea dispozițiilor prezentului caiet de sarcini atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public și privat în cazul în care acesta nu fumizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public și privat la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de delegare, prin:

 • a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii serviciului, indiferent de forma de gestiune adoptată;

 • b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune ți rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

(3) Sancțiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorității de reglementare.

(4) în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritățile administrației publice locale pot solicita autorității de reglementare anularea atestatului de funcționare.

CAPITOLUL X ANEXE

Art. 46

Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din documentația prezentului caiet de sarcini și oferă informații despre serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate și afișaj, după cum urmează:

 • a) Anexa I se referă la situația zonelor de publicitate restrânsă aflate in perimetrul zonelor construite protejate iar tabelul nr. 1 prezintă informații referitoare la amplasamentele din aceste zone de publicitate;

 • b) Anexa 2 se referă la situația zonelor de publicitate restrânsă aflate în afara perimetrului zonelor construite protejate iar tabelul nr. 2 prezintă informații referitoare la amplasamentele din aceste zone de publicitate;

 • c) Anexa 3 se referă la tipurile de mijloace de publicitate stradală iar tabelul nr. 3 prezintă informații privind tipul de mijloace de publicitate stradală acceptate pentru fiecare categorie de zonă de publicitate în parte;

 • d) Anexa 4 - tabelul nr. 4 prezintă situația amplasamentelor situate pe domeniul public și privat al Municipiului București;

 • e) Anexa 5 - tabelul nr. 5 prezintă taxele aplicate în conformitate cu legislația în vigoare pentru amplasarea și exploatarea unui mijloc de publicitate stradală pe domeniul public și privat al Municipiului București.

 • f) Anexa nr. 6 - tabelul nr. 6 prezintă Indicatorii de Performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj.

iii           “j ' t

j J          Anexa nr. 1 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de adnun^if^e a domeniului public și privat privind activilăfile de puilicîtal!; și Jjl/j’ din Municipiul București

 • A. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ SITUATĂ ÎN PERIMETRUL ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE

Zona protejati or. 01

Strada tradiționali comerciali Calea Moșilor

delimitare: porțiunea de stradă dintre Bulevardul Brătianu și Bulevardul Carol și include str. Stelea Spătarul, str. Cavafii Vechi, str. Biserica Răzvan, Intr. Pictor Vcrmonl.

Zona protejată nr. 02

Strada tradițională comercială Calea Griviței

delimitare: porțiunea de stradă dintre Calea Victoriei și str. Atelierului ce include str. Atelierului și str. Semicercului

Zona protejată nr.03

Strada tradițională comercială Calea Călărașilor

delimitare: porțiunea de stradă dintre bd. Hristo Botev și str. Medeleni, ce include și străzile Poet Al.Sihleanu, Argetoaia, Intr. Pristolului și porțiuni ale străzilor Dunărea Albastra, Oborului.

Zona protejată nr. 04b

Bulevardul “modernist” - Brătianu

delimitare: porțiunea cuprinsă între Piața Universității și Piața Unirii și include str. Slănic, str. Ion Nistor.str. Ion Ghica, str. Colței, str. Mavrogheni, str. Pătrașcu Vodă, str. Băniei, str. Jacques Elias, str.Baratiei, str. Patriei, str. Sf. Ion, str. Sepcari.

Zona protejată nr. 04a

Bulevardul “modernist” Magheru

delimitare: porțiunea cuprinsă între Piața Romană și Piața Universității și include str. Stanislas Cihoski, str. Mendeleev, str. Nicolae Milescu, str. Traian Vuia, str. Nicolae Filipescu, str. Biserica Enei, str. Edgar Quinet.

Zona protejată nr.05

Bulevardul haussmannian Carol 1

delimitare: bulevardul care unește Piața Universității și Piața tancului și include Piața Rosetti, str. Jcan-Louis Calderon, str. Slanic, str. Dr. Radu Cristian, str. Lacul Gorgova, str. Caimatei, str. Armeneasca, Calea Moșilor, scuarul Pache Protopopescu, str. Traian, str. Olari, Intr. Serg. Levarda Ion, Intr. Serg, Costea Gh., str. Matasari, str. Agricultori, Intr. Serg. fancu Ion, Intr. Serg. Pantiru / Ion, Intr. Sold. Calota, Intr. Plut. Luicu V.

Zona protejata nr.06                                                                 / yj

Bulevardul haussmannian - Elisabeta - Kogălniceanu                                      l / I

delimitare: bulevardul care unește Piața Universității și Piața Operei și include Piața Universității, ! Piața Mihail Kogălniceanu, str. 1. Nistor, str. T. Caragiu, str. Eforiei, str. Domnița Anastasia, str. Lipscani, str. Brezoianu, str. Mihai Vodă, str. Ing. Anghel Saligny, str. ing. Elie Radu, str. Zalomit Ion, str. Gutemberg, str. Silfidelor, bd. Schitu Magureanu, Calea Plevnei, Intr. Vasile Păun, str. Gradina cu cai, str. Vasile Parvan, Splaiul Independentei.

Zona protejată nr, 07                                   __ _

Bulevardul haussmannian, Ferdinand              ------------

delimitare: bulevard care unește scuarul Pache Protopopescu si bulevardul Mihai Bravin strada Olari și Piața Foișorul de Foc                                                    <x.

Zona protejată nr. 8

delimitare: bulevardul care unește Piața Rosetti și Calea Călărașilor

Zona protejată nr. 09

Bulevardul haussmannian de tesut - Regina Maria                                    ’’ GE^'

delimitare: bulevardul care unește Piața Unirii și Calea Rahovei;

Zona protejată nr. 10

Calea Dorobanți

delimitare: bulevardul care unește bulevardul Dacia și șoseaua Ștefan cel Mare și include Intr. Cărnii Petrescu, str. l.Maiorescu și porțiuni ale străzilor N. Beloceanu, Stanislav Cihoski, Intr. Stanislav Cihoski.

Zona protejată nr. 11

delimitare: bulevardul care unește bulevardul Regina Maria și Parcul Carol

Zona protejată nr. 12

Bulevardul rezidențial - Lascar Catargiu

delimitare: bulevardul care unește Piața Romană și Piața Victoriei.

Zona protejată nr. 13

Bulevardul rezidențial - Dacia

delimitare: bulevardul care unește Piața Romana cu Calea Moșilor.

Zona protejată nr. 14

Bulevardul promenada Aviatorilor

delimitare: bulevardul care unește Piața Victoriei cu Piața Aviatorilor și Șoseaua Nordului

Zona protejată nr. 15

Bulevardul promenada Kiseleff

delimitare: bulevardul care unește Piața Victoriei cu Piața Presei Libere

Zona protejată nr. 16

Strada simbol a orașului Calea Victoriei

delimitare: porțiunea de stradă dintre Piața Victoriei și Splaiul Independentei și include Piața Revoluției și Piața Palatului, străzile Luterana, Boteanu, Ministerului, Ing. Marconi, Dr. Raureanu și porțiuni ale străzilor G.-ral Berthelot, George Enescu, Ion Campineanu Știrbei Vodă, C-tin Exarhu, B. Franki, C.A. Rosetti, Poiana Narciselor, Brezoianu, Aristide Demetriad, George Vraca, Matei Millo, Otetelcseanu, Constantin Miile, Dcmetru 1. Dobrescu, Academiei, Edgar Quinct, Beldiman Alex., Eforiei, Domnita Anastasia, Lipscani, Mihai Vodă, Ilfov.

Zona protejată nr. 17

Strada de tesut tradițional majora - C.A. Rosetti - Maria Rosetti - Popa Petre

delimitare: strada care unește bd. Magheru și Calea Moșilor (segmentul nou) și include str. Scoalei și porțiuni ale str. Logofăt L. Stroici.

Zona protejată nr. 18

Strada de tesut tradițional majora - Vasile Lascar

delimitare: porțiunea de strada care unește Pista Rosetti cu Piața Gemeni și include porțiuni ale străzilor Speranței, Dianei, Italiana, Otetari, I.L. Caragiale, Armând Calinescu.

Bd Regina EJsabeta nr 47, cod poftal 050013 aector 5 București, Rominla, lei +4021 305 55 00, yw* pnț>ig               Pag 16

Zona protejată nr. 19

Strada de tesut tradițional majora Traian delimitare: porțiunea de strada care unește str. Matei Basarab si bulevardul Carol.


Zona protejată nr. 20

Strada de tesut tradițional majora - Batistei delimitare: strada care unește bd. Magheru și strada Vasile Lascar.

Zona protejată nr.21

Strada de tesut tradițional majora - Jean-Louis Calderon-Polona                        • fit

delimitare: porțiunea de stradă care unește bd. Carol și bd. Dacia și care includr'Casa Universitarilor, Gradina Icoanei, Piața Gh. Cantacuzino, Intr. Polona și porțiuni ale străzilor Tudor Arghezi, Dianei, Dr. E. Bacaloglu, Pictor Arthur Verona, A.D. Xenopol.

Zona protejată nr.22

delimitare: strada care unește bd. Carol și Calea Călărașilor și care include Intr. Mantuleasa.

Zona protejată nr.23

Strada majora Știrbei Vodă delimitare: strada care unește Piața Palatului si strada Berzei si care include Intr. Știrbei Vodă si o porțiune din str. Poiana Narciselor.

Zona protejată nr. 24

delimitare', strada care unește Calea Dorobanți și Calea Moșilor și care include str. Alex. Philippide, Luminei, și porțiuni ale străzilor Aurel Vlaicu, Drobeta, Alecu Russo, Gh. Palade, Vasile Lascar, Toamnei, Monumentului, Suvenir.

Zona protejată nr. 25

delimitare: bulevardul care unește Parcul Carol si Splaiul Unirii si care include porțiuni ale străzilor Timpului, Deceneu.

Zona protejată nr. 26

delimitare: zona definita de str. Doamnei, bdul. l.C. Bratianu, Splaiul Independentei si Calea Victoriei si include străzile: Blanari, Lipscani, Bacani, Hanul cu Tei, Zarafi, Gabroveni, Peisajul Francez, Sepcari, Șelari, Intr. Șelari, Soarelui, Franțuzeasca (luliu Meniu).

Zona protejată nr.27

Nucleu monumental - zona Stavropoleos

delimitare: zona definita de Calea Victoriei, bd. Regina Elisabeta, str. Smardan, Splaiul Independentei si include străzile: Academiei, Doamnei, Eugeniu Carada, Lipscani, Stavropoleos Sf.Dumitru, Pictor Nicolae Tontza, Filitti, Franțuzeasca (luliu Maniu).Zona protejată nr. 28

tesut tradițional difuz - zona Amzei

delimitare: zona definita de Calea Victoriei, bd. Dacia, bd. Magheru si Piața Palatului *yfncli)de Piața Amzei si străzile G-ral Christian Teii, Biserica Amzei, Intr. Biserica Amzei, Piața Amzei, Mendeleev, George Enescu, Intr. Biserica Alba, Intr. Sibioara, Georges Clemenceau, Episcopiei, Nicolae Golescu, C-tin. Exarhul.

Zona protejată nr. 29

delimitare: zona definita de artere majore - Calea Victoriei - bd. Lascar Catargiu - bd. Dacia si


include in aceste limite porțiunile străzilor: Putui de Piatra Orlando, G-ral Gheorghe Mânu, Hejiri Coanda, Amiral Urseanu, Nicolae lorga, Intr. Nicolae lorga, Visarion.

Bd Regina Elisabeta nr 47, eod pcțta 050013, sector S Bucurați!, România lei *4021 305 55 OO;
PaglîZona protejată nr. 30                                                      • fJ

delimitare: zona definita de Calea Moșilor, bd. Hristo Botev, strada Slanic, str. Scaufte^Mr^r?) I.

Florescu, si include in aceste limite porțiunile străzilor: Colici, Dimitric Bolintineanu, totu&fift

Zona protejată nr. 31

delimitare: zona definita de bd. Carol, bd. Hristo Botev si Calea Moșilor si include in aceste limite porțiunile străzilor Caimatei, Dr. Radu Cristian, Sfinților.

Zona protejată nr. 32

tesutul tradițional difuz - zona Vasilc Conta

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Magheru - str.Batistei - strJean-Louis Calderon -str.C.A. Rosetti si include in aceste limite porțiunile străzilor Traian Vuia, Vasile Conta, Nicolae Filipescu, Tudor Arghezi, G-ral D.Praporgescu, Blanduziei.

Zona protejată nr. 33

delimitare: zona definita de străzi de importanta medie - str. C.A Rosetti - str. Jean-Louis Calderon - str. Vasile Lascar si include in aceste limite porțiunile străzilor: Thomas Masaryk, I.L. Caragiale, Intr. I.L. Caragiale, Sf. Spiridon, Aaron Florian.

Zona protejată nr. 34

tesutul tradițional difuz - zona Pitar Mos

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Magheru - bd.Dacia si de străzi de importanta medie - str. C.A Rosetti - str. A.D. Xenopol > str. Polona si include in aceste limite porțiunile străzilor: George Enescu, Dionisie Lupu, Julles Michelet, Pitar Mos, Actor Arthur Verona, G-ral. Erimia Grigorescu, Columb, Intr. Armasului, Tache lonescu si Piața Alex. Lahovari

Zona protejată nr. 35

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Mihai Kogalniceanu, Calea Plevnei si str. Vasile Pârvan si include in aceste limite porțiunile străzilor Th. Burada, Biblcescu.

Zona protejată nr. 36

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Hristo Botev, Calea Moșilor, str. Măntuleasa si Calea Călărașilor si include in aceste limite porțiunile străzilor Pictor Ștefan Luchian, Paleologu, Negustori, Cemica, Theodor Stefanescu, Culmea Veche, Calotesti, Zborului, Dunarea Albastra, C.F. Robescu.

Zona protejată nr. 37

tesutul tradițional difuz-zona Sf. Ștefan                                                 1#

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Carol, str. Măntuleasa, Calea Calarasilorsi str. Traian si include in aceste limite porțiunile străzilor Lunii, Dimitrie Racovita, Sf. Ștefan, Avram lancu, Plantelor, Ștefan Mihaileanu, C-tin Kiritescu, Popa Soare, Zefirului, Doctor Burghelea, Romulus, Picior Giolio Romano, Intr. Dr. Bobcica.

Zona protejată nr. 38

delimitare: zona definita de artere majore - Calea Călărașilor, bd. Mircea Vodă str. Parfumului, str. Matei Basarab, str. Labirint si include in aceste limite porțiunile străzilor Columbelor, Prof. lonescu Gh. Gion, Logofătul Udriste, Romulus, Matei Basarab, Preot Vasile Lucaciu, Intr. Preot Vasile Lucaciu, Pr. Z. Demarat, Anton Pann, Labirint, Prof. Ion Filibiliu, Parfumului, Vulturilor, Radu Ceausu, Intr. Radu Ceaufu, Prof. luliu Valaori, Intr. Prof. lutiu Valaori, Remus, Fetitelor, S-lt. Moga, Prof. Constantinescu, Hagiului, Medeleni.

Zona protejată nr. 39

tesutul tradițional difuz - zona Armeneasca

Pag 18


Bd Regina EilsabMB nr, 47, cod poșta) 050013, iedor 6, București România, tei' *4021 305 65 00.


delimitare: zona definita de artere majore - bd. Carol, Calea Moșilor, str. Vasile            Maria

Rosetti, str. Popa Petre si include in aceste limite porțiunile străzilor Speranței, Constat(lln' Nacu, Săgeții, Italiana, Armând Calinescu, Arcului, Armeneasca, Popa Rusu, Inocentei, Pictor Rafael Sanzio, Spătarului, Intr. Spătarului, Ltcurg, Pasului, Intr. Domnești, Calea Moșilor, Semilunei, Latina, Corbeanca, Cercului, Franzelarilor, Silvestru, Logofăt Stroici, Donici, M. Serghiescu, Bocșa.

Zona protejati nr. 40

tesutul tradițional difuz - zona Icoanei - subzona - Llb

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Dacia, str. Vasile Lascar, str. Maria Rosetti, str. Jean-Louis Calderon si include in aceste limite porțiunile străzilor Icoanei, Schitu Darvari, Aurel Vlaicu, C. Botez, Alex. Donici, Viitorului, I. Movila, Dumbrava Roșie, Piața Spaniei.

Zona protejată nr. 41

tesutul tradițional difuz - zona Silvestru - subzona - Llb

delimitare: zona definita de artere majore * bd. Dacia, Calea Moșilor, str. Vasile Lascar, str. Maria Rosetti, str. Popa Petre, si include in aceste limite porțiunile străzilor Viitorului, Logofăt Stroici, D. Paciurea, Toamnei, Salcâmilor, Silvestru, Venerai, Intr. Topolini, Oltarului, Intr. Cocora, Verii, Armoniei.

Zona protejată nr. 42

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Știrbei Vod', bd. Mihai Kogalniceanu, str. Brezoianu si Parcul Cismigiu si include in aceste limite Piața W. Maracineanu, porțiunile străzilor Sipotul Fântânilor, Poiana Narciselor, Dr. Marcovici Alex., Aristide Demetriad, George Vraca, Intr. Rigas, Matei Millo, Zalomit Ion, Constantin Miile, Oteteleseanu I.

Zona protejată nr.43

delimitare: zona definita de artere majore * str. Berzei, Calea Plevnei, bd. Mihail Kog'lniceanu, bd. Schitu Magureanu, bd. Știrbei Vodă si include in aceste limite porțiunile străzilor bd. Schitu Magureanu, Cobalcescu, Pictor C. Stahl, G-ral. C-tin Cristescu, Berzei, Intr. Ezareni, Ostașilor, Ion Slavici, Calea Plevnei, Sf. Constantin, Aurora, Intr. Aurora, Pompiliu E., Gh. Lazar.

Zona protejată nr.44

delimitare: zona definita de artere majore: Calea Grivitei, Berzei, Știrbei Vodă, Calea Victoriei si include in aceste limite porțiunile străzilor Popa Tatu, Horatiu, Mircea Vulcanescu, lulia Hasdeu, Intr. lulia Hasdeu, Crisana, Transilvaniei, Temisana, Intr. Temisana, G-ral. Berthelot, Luigi Cazzavillan, Astronomilor, Putui cu Plopi, Spini Haret, Intr. Sf. Sava, Theodor Aman, G-ral Nr Dona, G-ral Budisteanu.                                                                    ,      ,

Zona protejată nr.45                                                             i

parcelare reglementata - parcelarea Cotroceni - subzona - L2b                           ' f [

delimitare: zona delimitată de Piața Eroilor, str. Dr. Dumitru Bagdasar, Sos. Panduri, ansamblul Cotroceni, Sos. Cotroceni, str. Dr. Leonte A., str. Carol Davila, bd. Eroilor Sanitari, Piața Operei, str. Dr. Staicovici, Clubul Sportiv Progresul (National), Spitalul Panduri si include porțiunile bd. Eroilor, străzilor Dr. Dumitru Bagdasar, G-ral Dr. A. Demosthen, Felicia Racovita, Ana Davila, Dr. luliu Teodori, Dr. Zaharia Petrescu, Prof. Dr. Gh. Manescu, Dr. Leonte A., Dr. Tumescu N., Dr. Radovicî Ion, Carol Davila, Dr. St. Capsa, Boicescu Alex., Dr. Gr. Taranu, Dr. Nanu Muscel, Grai. Dr. Butoianu M., Dr. Clunet, Sfintul Elefterie, Dr. RK. Koch, Louis Pasteur, Intr. Pasleur, Doctor Lister, Dr. Mihail Obedenaru, Dr. Costache Negri, Intr. C. Negri, Dr. Staicovici, Dr. Teodorescu F., Dr. latropol, Dr. lonescu Thoma, Dr. N. Manolescu, Dr. N. Vicol, Slt. Dr. M. Petrini, Dr. Grigore Romniceanu, Dr. D. Draghicescu, Dr. Herescu P-, Prof. Dr. Victor Babes, Dr. Frederic Joliot Curie, Dr. Victor Poloni, Dr. M. Mirinescu, Dr. N. Tomescu, Dr. Eugen losif, Prof. Dr. Ogrecescu, Prof.

<*■

Dr. Al. Vitzu, Cpt. Vijelie, Mihai Ciuca, Prof. Dr. Anibal Tcohari, Dr. Constantin Sevcrtirtiu/Prof.

Dr. 1. Atanasiu, Dr. I Ghiulamila.                                                 >S>--

Zona protejată nr.46

delimitare: zona delimitată de Sos. lancului, str. Sarafinesti, str. Vatra Luminoasa, str. Tony Bulandra, str. Maior Coravu Ion, Lt Victor Mânu, Maior lonescu Atanasic si include cvartalul Vatra Luminoasa si porțiunile străzilor Corabeasca, Competiției, Lt. lonescu Anton, Lt. Robescu Radu, Lt. Lazarovici Virgil, Lt. Romulus Niculescu, Clo[ani, Maior Dr. Lauren]iu Claudian, Gh. Folescu, Gr. Gabrielescu, Jan Atanasiu, Bozioru, Tr. Grozavescu, N. Leonard, Aura Buzescu, Ion Păun Pincio, Calinului, Poet Neculuta T., Ruschfla, Constantin Tanase, Dr. D. Marinescu, Grigore Vasiliu Birlic, Sighișoara, Otto 1. Calin, Mateevici, Remctca, Sica Alexandrescu, Lupeni, Dr. Russel, Spartacus.

Zona protejată nr.47

parcelare reglementata - parcelarea Blanc - subzona - L2b

delimitare: zona delimitată de str. Paris, bd. lancu de Hunedoara, sediul Guvernului si depoul de tramvaie si include porțiunile străzilor Duiliu Zamfirescu, Arh. Louis Blanc, Argentina, Mexic.

Zona protejată nr. 48

parcelare reglementata - parcelarea Filipescu - subzona L2b

delimitare: zona delimitată de str. Rabat, str. Atena, aleea Alexandru si parcelele (proprietățile) exterioare acestor străzi, bd. Aviatorilor si include porțiunile străzilor Tirana, Aleea Modrogan, Aleea Zoe si str. Venezuela.

Zona protejată nr.49

parcelare reglementata - parcelarea Bonaparte - Mora - subzona - L2b

delimitare: zona delimitată de str. Paris, str. Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, bd. Aviatorilor, Poet Andrei Muresanu, Piața Dorobanți, str. Roma, bd. lancu de Hunedoara, depoul de tramvai, str. Mexic si include porțiunile străzilor Tokio, Oslo, Berna, Londra, Roma, Intr. Roma, Washington, Praga, Belgrad, Varșovia, Haga, Ankara, Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, Ing. Ermii Pangrati.

Zona protejată nr. 50

delimitare: str. Londra, str. Washington, Braziliei si bd. lancu de Hunedoara si include str. Finlanda.

Zona protejată nr. 51

delimitare: str. Brazilia, bd. lancu de Hunedoara, Calea Dorobanți si include porțiunile străzilor Brazilia, Madrid, Stokholm.

Zona protejată nr. 52

delimitare: zona delimitată de str. Roma, str. Washington, Calea Dorobanți si include porțiunile, străzilor Bruxelles, Lisabona, Braziliei, Washington,

Zona protejată nr. 53                                                            I   /I

delimitare: zona delimitată de bd. Aviatorilor, str. Muzeul Zambaccian, Calea Dorobanți si mcinta TVR si include porțiunile străzilor Dr. Grigore Mora, Ing. Ermii Pangrati, Ing. GH. Bals, Col. Blarenberg, Ing, N. Costinescu, Eugen Lovinescu, Ing. Starostescu, Arh. Gr. Cerchez.

Zona protejată nr. 54

delimitare: zona delimitată de Calea Dorobanți, Lt. Aviator Radu Beller, Av. Popa Marin, Teheran si include porțiunile străzilor Av. Gh. Moceanu, Av. Jean Texier, Av. Velescu N., slt. Stoianovici .

V., Av. Grigore Nicolae, sold. Moraru O., serg. Anghel Gh., G. Muzicescu, Simoți Av. Gheorghe Marasoiu, Lt. Av. luliu Tetrat, Lt Av. Serban Pctrescu,             ,4

Zona protejată nr. 55

delimitare: zona delimitată de Sos. Aviatorilor, Calea Dorobanți, Teheran, str. Pictor Negulici bd. Primăverii, str. Armindenului si include porțiunile străzilor Herăstrău, Pictor Iscovescu, Pictor D. Rosenthal, Amiral Balescu.

Zona protejată nr. 56

delimitare: zona delimitată de str. Herăstrău, Armindeniului, Jean Monnet si de bd. M. Eliade si include porțiunile străzilor Helesteului, Cringului.

Zona protejată or. 57

delimitare: zona delimitată de str. Armindeniului, Jean Monnet, bd. M. Eliade, I.S. Turgheniev, Dante Alighieri, Helesteului, Pictor Negulici, Teheran, Av. Popa Marin, si include porțiunile bd. Primăverii si străzilor L. N. Tolstoi, Maxim Gorki, Jean Monnet, Amiral Balescu, Contraamiral Negrescu, Victor Hugo, Moliere, A.P. Cehov, A.S. Puskin, N. Gogol, I.S. Turgheniev.

Zona protejată nr. 58

delimitare: zona delimitată de Sos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Clucerului, str. Sertarului, str. Postelnicului, str. Alex Petoffi, str. Serg. Gh. Militaru si include porțiunile străzilor Barbu St. Delavrancea, Serg. V. Dorobantu, Ady Endre, Prof. N. lonescu, Intr. Eliza Zamfirescu.

Zona protejată nr. 59

delimitare: zona delimitată de str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, bd. Aviatorilor, str. Virgil Draghiceanu, str, Campia Turzii, str. Docenților si include porțiunile străzilor Arh. Ștefan Burcus, Popa Savu.

Zona protejată nr. 60

delimitare: zona delimitată de Sos Kiseleff, str. Arh. ion Mincu, str. Niceni, str. Docenților, Mr. Gh. Sontu, bd. Constantin Prezan si include porțiunile străzilor Uruguay, Tuberozelor.

Zona protejată nr. 61

delimitare: zona delimitată de Sos. Mihai Bravu, str. Maior Coravu, str. Arh. D. Hiijeu si bd. Basarabia si include porțiunile străzilor Ing. N. Slaniceanu, Ing. Vasile Cristescu, Arh. Mandrea, Arh. Alex Zagoritz, Arh. Alex Savulescu, Arh. I. Socolescu, Arh. Gh. Sterian, Arh. D. lorgulescu.

Zona protejată nr. 62

delimitare: zona delimitată de Sos. Pantelimon, str. Baicului, str. Prof. Nifon Balasescu, bd. Ferdinand, str. Prof. Eufrosin Poteca si include porțiunile străzilor Căminului, Spătarului N. Milescu, Prof. Eufrosin Poteca, Miresmelor, C-tin Georgian, Amiral Murgescu, Prof. Nifon Balasescu.

Zona protejată nr. 63

delimitare: zona delimitată de str. Constantin Istrati, str. Mitropolitul Nifon, str. Slobozia, str. Lamaitei, str. Fabrica de Chibrituri si include Piața Gării Filaret si str. Xenofon, Intr. Caltuna, Aleea Negreni, str, Colonel Gh. Costescu.                                                          \ /

Zona protejată nr. 64     **

delimitare: zona delimitată de str. Mamulari si intr Mamulari.


Zona protejatfi nr. 65

delimitare: zona delimitată de Calea Serban Vodă, str. Nicopolc, Parcul Serban, si include str. G-ral Gh. Lupu, G-ral N. Cerchez, Intr. Muguraș.


Zona protejată nr. 66

delimitare: zona delimitate de str. Fabrica de Chibrituri, Șoseaua Viilor si include str. învoirii.

Zona protejată nr. 67

delimitare: zona delimitate de str. Fabrica de Chibrituri, str. C. Miculescu si include str. Ing. D.

Tăcu.

Zona protejată nr. 68 delimitare: zona ce include Intr. Viilor.

Zona protejată nr. 69

delimitare: zona delimitate de str. Ing. D. Teodora si str. Silexului ce include str. Ing. D. Teodora, str. Otelul Roșu, str. D. Murmuzescu, str. Daisoara, str. Roznov.

Zona protejată nr. 70

parcelare reglementata - parcelarea Parcul loanid - subzona L2b

delimitare: zona delimitate de bd. Dacia, str. C. Botez, str. Dumbrava Roșie, Piața Gh. Cantacuzino, str. Polona si include Parcul loanid.

Zona protejată nr. 71

delimitare: zona delimitate de spatele frontului din Piața Alba lulia, spatele frontului de pe Bd. Alba Iul ia, str. Paunescu Paltin, str. Negoiului, str. Diligentei, str. Cerceluș, str. Dristorului, spatele frontului de pe str. Lt. Boțea Aurel, str. Caloian si include str. Chiparosului, str. Rodinei, str. Miletin, str. Cosiselor, str. Levanticai, str. Cerceluș, str. Hârsova, str. Cogâlnic, str. Dristorului, str. Diligentei.

Zona protejată nr. 72

delimitare: zona delimitate de str. Manastirea Casin, Piața Arcului de Triumf, sos. Kiscleff, str. Sergent Gh. Militam, str. Alex. Petoffi, str. Clucerului, bd. Marasti si include bd. Mareșal A. Averescu, Intr. Miciurin, str. Pictor G. A. Mirea.

Zona protejată nr. 73

delimitare: zona delimitate de bd. I. Mihalache, str. C. Sandu Aldea, bd. Marasti, str. Av. Maior St. Sanatescu st include str. Av. M. Zorileanu, Av. Maior P. Crctu, Alexandru Constantinescu, Lt. Av. Marasescu, av. Lt. Gh. Stalpeanu, Av. Cpt. N. Drossu.

Zona protejată nr. 74

delimitare: zona ce cuprinde incintele Ștrandul Tineretului, Stadionul Tineretului, Institutul


Agronomic Nicolae Balcescu, Academia de Stiinte Agricole si include bd. Marati si str. Ștrandului.

Zona protejată nr. 75

delimitare: zona situate intre Calea Călărașilor, str. Sf. Vineri, bd. Unirii, str. Mircea Vodă Cv- / cuprinde str. Clucerul Udricani, str. Maria Clucereasa, str. Olteni, str. Dr. iuliu Baraschi, tfr. u/7 Strehaia.

Zona protejată nr. 76                                                                    /z

delimitare: zona ce cuprinde spatele fronturilor de pe Splaiul Independentei, Bd. Națiunile Unite si include str. Sapientei, str. Vigilentei, str. Brutus si str. Politiei.

/ ,

Bd RMâto ElMbiîto'nr' 47.~codtxwtal050013. lector8. București Romtnl»; toi +40r WS M00; wwixnb i

:

k                              X 4_ . aj.'

Zona protejată nr. 77                                                       „.           / I

delimitare: zona delimitată de Sos. Panduri, Parcul Palatului Cotroceni, str jydic?A. Demosthen, str. Dr. Carol Davila, str. Dr. Francisc Rainer, str. Cpt. Al. Vitzu, str. \pt. A Vijej/e si include ansamblul Academia Militare, azilul Elena Doamna, Piața Eroilor, bd. Fjbjlofr-îtr. Dr.

Francisc Rainer, str. Prof. Dr. D. Bagdasar                                         ' tNERb

Zona protejată nr. 78

delimitare: zona delimitată de Sos. Panduri, Sos. Cotroceni, str. Ana Davila, bd. Prof. Dr. Gh. Marinescu si include parcul si palatul Cotroceni.

Zona protejată nr. 79

delimitare: zona delimitată de Bd. Regina Maria, str. Bibescu Vodă, str. lenachita Vacarescu, str. Principatele Unite, str. 11 Iunie si include Parcul si Ansamblul Patriarhiei, str. Patriarhiei, Intr. Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei.

Zona protejată nr. 80

delimitare: zona delimitată de str. Radu Vodă, spatele fronturilor de pe bd. Marasesti si de pe Intr. f.             Mihnea Vodă si include ansamblul Mănăstirii Radu Vodă.

Zona protejată nr. 81

delimitare: zona delimitată de bd. Schitu Magureanu, str. Știrbei Vodă, str. Sipetul Fiorinilor, Piața CpL W. Maracineanu, str. Brezoianu, bd. Mihai Kog'lniceanu si conține Parcul Cismigiu.

Zona protejată nr. 82

delimitare: zona delimitată de str. T)r. C-tin Istrati, str. G-ral Candiano Popescu, Calea Serban Vodă, str. Cutitul de Argint si conține Parcul Carol.

Zona protejată nr. 83

delimitare: zona delimitată de bd. C-tin Prezan, Sos. Kiseleff, sos. București - Ploiești, str. Menuetului, str. Tipografilor, Aleea Matelotilor, soseaua Nordului, bd. Aviatorilor si include Parcul Herăstrău, Lacul Herăstrău, Muzeul Satului, ansamblul Gării Baneasa, ansamblul Minovici, str. Dr. Minovici Nic., str. Menuetului.

Zona protejată nr. 84

parcuri istorice Parcul Delavrancea subzona Vlc

i              delimitare: zona delimitate de bd. 1. Mihalache, Piața Victoriei, bd. Aviatorilor, str. Arh. Ion Mincu,

str. Barbu St. Delavrancea si include Parcul Delavrancea, Sos. Kiseleff, str. Monetariei, Intr. Nopții.

Zona protejată nr. 85

delimitare: zona delimitate de Splaiul Independentei, str. Dr. Dimitrie Brăndza, sos. Cotroceni, sos. Grozăvești si include Gradina Botanica, Intr. Portocalelor, Facultatea de Stiinle Naturale.

Zona protejată nr.86

delimitare: zona delimitate de artere majore: hdul. Unirii, bdul. Regina Maria [i bdul. Libertății si include in aceste limite porțiunile străzilor: George Georgescu, Mitropolit Antim Ivireanul, Poiana/ Florilor, Intr. Poiana Florilor, Gladiolelor, Justiției, 11 Iunie, C-tin Silvestri, Intr. Eliza Moroiu. /

Zona protejată nr.87                                                                 /

delimitare: zona delimitate de str. Principatele Unite, str. lenachita Vacarescu, str. Bibescu Vodă, str. Cuza Vodă, bd. Dimitrie Cantemir, Calea Serban Vodă, bd. Marasesti, str. 11 Iunie si include str. Cpt. Preotescu Gb., Intr. Cpt. Preotescu Gh., str. Ipotesti, str. Titus, str. Olimpului, str. Muzelor, str. Principatele Unite, str. lenachita Vacarescu, str. Sfânta Ecaterina, str. I. Budai Ddeanu, str. Concordiei, Piața Concordiei, str. Petre Cercel, str. Deceneu, str. Cornelia, Intr. Dragusani.

Bd. RuinaElwabetenr 47. cod oottel050013. *edor5. Bucureiii Rontente;tel. *4021 30558 00; www.pmQ.to               Png23 h

Zona protejată nr.88                                                      .           J

litul


delimitare: zona delimitată de bd. G. Cosbuc, str. Poiana Florilor, str. 11 lunib, str. MjpOpolitul Nifon, str. Slobozia, str. Lamaita, str. Fabrica de Chibrituri, str. Mitropolitul FtlâreîTTn, <fe^elei si include str. Alba, str. Liveni, str. C. Bozianu, str. Mitropolitul Nifon, str. Gramont, 4tr. Episcopul Chesarie, Chindiei, Cpt. Mircea Vasilescu, Principatele Unite, Justijiei, str. Mitropolitul Filaret, str. Slobozia, Intr. Slobozia, str. Prof. Gh. Murgoci.

Zona protejată nr.89

delimitare: zona delimitată de str. Radu Vodă, ansamblul Radu Vodă, str. Crisuluî, str. Oițelor, bd. Mărasesti si include Intr. Mihnea Vodă.

Zona protejată or.90

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor din Piața Unirii si de pe bd. Unirii si bd. Națiunile Unite, Splaiul Independentei si include str. Vinatori, str. Apolodor, str. Dr. Paul Orleanu, str. Sfinții Apostoli, str. Operetei, str. Poenaru Bordea, str. Danielopol, str. Palatului Justiției.

Zona protejată nr.91

delimitare: zona delimitată de Splaiul Independentei, bd. Eroilor Sanitari, str. Caro! Davila, str. Dr. Leonte A., str. Dr. Buicliu C. si include incinta Facultatii de Medicina, clădirea Spitalului Clinic al Mun. București si parcul inconjurator, bd. Eroilor.

Zona protejatănr.92

delimitare: prima subzona delimitată de Lacul Plumbuita, str. Doamna Ghica, sos. Colentina, str. Plumbuita, str. Ricinului ce include Parcul Plumbuita, Ansamblul si Parcul Doamna Ghica si o a doua subzona delimitată de str. Plumbuita, sos. Colentina, Lacul Plumbuita ce include Manastirea Plumbuita si parcul aferent.

Zona protejată nr.93

delimitare: zona delimitată de sos. Aviatorilor, bd. C-tin Prezan, str. Mr. Gh. Sontu, str. Alexandrina, str. Cimpia Turzii, str. Virgil Draghiceanu si include str. Uruguay, str. Alexandrina, str. Cimpia Turzii, str. Popa Savu, str. Prof. I. Cantacuzino.

Zona protejată nr.94

tesutul tradițional difuz - zona Căderea Bastiliei - subzona - Cplb, Cplc

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Lascar Catargiu, bd. iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți si include str. Grigore Alexandrescu, str. Ciprian Porumbescu, str. Cantaretul Macarie, str. Caderea Bastiliei, Intr. Grigore Alexandrescu, Intr. Fabulistului, Intr. Caderea Bastiliei, str. Vasile Alccsandri, str. G-ral C. Coanda, Intr. Blaj, str. Povernei, str. Clopotarii Vechi, str. Viisoarei, str. C-tin Daniel, str. Visarion, Intr. Orizontului, Intr. Anasonului, str. 1. Slatineanu, str. Crăciun, Intr. Crăciun, str. Cantillt.

Zona protejată nr.95

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, str. Mihai Eminescu, str. Tunari si include str. Ștefan Greceanu, str. Paul Greceanu, str. Aurel Vlaicu, str. Fecioarei, str. Erou Calinion, Intr. Erou Calinion, str. Justinian, Intr. Bravurii, Intr. Slatinita, Intr. Buciumeni, str. Prof. David Emanuel, Prof. Ion Bogdan, Intr. Jijia, Intr. Bocănită, str. Slăvești, str. g-ral Emest Brosteanu, str. Ing. Emil Balaban, str. Caragea Vodă.


Zona protejată nr.96                                                                   1 /

delimitare: zona delimitată de Calea Serban Vodă, str. G-ral Candiano Popescu, str. Gval Haralambie si include str. Sold. Simion Ștefan, str. G-ra) Haralambie.

Bd. Rsglna Elrsatwt» nr 47. cod poțtal 050013, lector 5, București, România, lat +4021 305 55 00 tZona protejatâ nr.97

delimitare: zona delimitată de str. Sevastopol, spatele fronturilor de pe str. Buzesti, Calea Grivitei, Calea Victoriei și include str. Sfinții Voievozi, str. Ec. Teodoroiu, str. Occidentului, Intr. Sevastopol, str. Frumoas', Intr. Frumoas', Intr. Augustin, Intr. Lt. D-tru Lemnea, str. G-ral Gh. Mânu, str. Mihail Moxa.

Zona protejata nr.98

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Carol, bd. Ferdinand si Calea Moșilor si include str. lancu Cavaler de Flondor, str. Vasile Stroescu, str. Cpt. I. Vasilescu, str. Horei, str. Lirei, str. Pictor Andreescu, str. Fluerului, str. Matasari.

Tabel 1 - Amplasamente în Zona de publicitate restrânsă - în perimetrul zonelor construite

protejate (ZPRIj

Nr. crL

; i.

Zonă construită protejată

Delimitare                Amplas

amente

Număr de amplasamente indcntlficatc

Număr de ampasamente ocupate

2.

__       _ J.__Bd Reț) na ENtabeta nr 47, cod poștal 050013 lector 5 Bucuroșii România; tel +4021 305 55 00; wwwpmb.rpAnexa nr. 2 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public șl privai privind activiiâlile de publicitate stradala și qftșaj din Municipiul București

 • B. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI

ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE a. Delimitată astfel:


 • - Nord si Vest - ZP 49;

 • - Sud-ZP 52;

 • - Est - Calea Dorobanților.

 • b. Delimitată după cum urmeaza:

 • - Nord, Vest si Sud - ZP 52;

 • - Calea Dorobanților.

 • c. Delimitată după cum urmeaza:

-Nord-ZP 52;

-Vest-ZP51 si 52;

-Sud-ZP 51;

 • - Est - Calea Dorobanților;

 • d. Delimitată după cum urmeaza:

 • - Nord - ZP 50,51,49, 47,48,14, 84, 15;

 • - Est - Calea Dorobanților;

 • - Sud - ZP 97, 16, 29, 12, 94 si 10;

 • - Vest - str. Buzesti pana la intersecția cu str. Dr. Sergiu Dumitru;

 • e. Delimitată după cum urmeaza:

 • - Nord, Vest si Sud - ZP 53;

 • - Est -ZP 54 st 55;

 • f. Delimitată după cum urmeaza:

 • - Nord - ZP 6,90, 27, 26,4, pana la bd. l.C. Bratianu;

 • - Est - bd. I. C. Bratianu, de la intersecția cu bd. Corneliu Coposu pana la Splaiul Unirii;

 • - Sud - Splaiul Unirii, de la intersecția cu bd. I. C. Bratianu pana la intersecția cu Aleea Dealul Mitropoliei, ZP 87, 79, 86, limita ZP 9, pana la intersecția cu strada Gazelei, Calea Rahovei, strada Sabinelor pana la intersecția cu strada Uranus;

 • - Vest - Podul Eroilor, ZP 45 si 91, str. Dr. Staicovici (intre Str. Louis Pasteur si incinta M Ap N), limita spate incinta MApN, str. Doctor Alexandru Vitzu, limita incinta Hotel Marriott, str. Mihail Cioranu, Calea 13 Septembrie (intre str. Mihail Cioranu si str. Ion Popescu Gopo), str. Ion Popescu Gopo pana la str. Lanțului, str. Lanțului, str. Acvila( intre str. Lanțului si str. Ion Creanga), str. Ion Creanga (intre str. Acvila pana ia Aleea deservire imobile de pe str. Uranus), str. Uranus (intre str. Sirenelor si str. Sabinelor), str. Sabinelor (intre str. Uranus si Calea Rahovei), Calea Rahovei (intre str. Sabinelor si str. Gazelei), str. Gazelei;                                                                ,

 • - Din zona f, se exclude ZP 76.

 • g. Delimitate după cum urmeaza:

 • - Nord - Splaiul Independentei;

-Est-ZP9l;

 • - Sud - ZP 78,45,91;

-Vest~ZP85.

______ _________A

Bd Regina ElItaManr 47 cod poștal 050013, rector 5. București, Românii, tel *4071 305 55 OO wwwpmb.rp               Pag 26 l

 • h. Delimitată după cum urmeaza:

-Nord-ZP 78;

-Est-ZP 77,78;

 • - Sud - Bulevardul Geniului;

 • - Vest - Bulevardul Geniului.

  Tabel 2 - Amplasamente în Zona de publicitate restrânsă - în afara perimetrului zonelor


construite protejate (ZPRII)

Nr.                  Zonă               Delimitare

Amplasamente

Număr de

Număr de

amplasamente

ampasamente

in den ti fi cate

ocupate


crt !n afara zonelor construite protejate

1.

2.Bd, Regina Eltabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel +4021 305 55 00; yw,v.pmi? rpAnexa nr. 3 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public șl privat privind activitățile de publicitate stradală și aftșaj din Municipiul București


Tipurile de mijloace de publicitate:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

Tabel 3 - Tipurile de mijloace de publicitate admise în Municipiul București, pentru fiecare cate: orie de zonă de l ublicltale

Nr. cri.

Zona de publicitate

Tipuri de mijloace de publicitate admise

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ZPRI

2.

ZPRII

3.

Z.PL

_

_

ZPRI = zonă de publicitate restrânsă in perimetrul ariilor construite protejate ZPRll ® zonă de publicitate restrânsă in afara ariilor construite protejate ZPL - zonă de publicitate lărgităBd Rejjina Ellsabela nr 47. cod poștal 050013. eedor 5. Bucumșll România tel *4021 305 55 00 ww pmfc rp
Bd. Regata EJtsnbete nr 47.cod poștei 090013, sector 5. București, România: tel; +4021 305 55 00: www.gm0.tp

Pag 29


Tabel 5-Tarife și taxe pentru mijloace și servicii de publicitate stradală si afișaj pe domeniul public și privaHil Municipiului București

Nr. i Mijloc                 Toii                          T»»l                          Taxi                          T*«l                           Toii

Cn depablkltate            pentru aviz                   pentru aatorizatie           pentru ocuparea domeaialtrl pentru aervldl de redând |l peatrn afh»! In wop de redând

_                                 __juablte                          .«Wkltate                      (IpuHldtate

' Valoare      Document de       Valoare Docameatde Valoare Document de Valoare Document de Valoare Document de

aprobare ,                . aprobare          _______ aprobare , aprobare , aprobareBd Regina ESaabeta nr 47. cod pO$W050013. sector5, București. România; tel.: +4021 305 55 00 www.Pm&.ro

Pag 30


Anexa nr. 6 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public fi privat privind activită/ile de publicitate stradală și afîșaj din Municipiul București

Tabel 6 - Indicatorii de performantă ai serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București sunt următorii:

Nr. crt.

Denumire indicator de performanții

Unitate de măsura

1.

Grad de ocupare a amplasamentelor contractate din totalul amplasamentelor

100%

2.

Număr de reclsmații și sesizări înregistrate ale utilizatorilor

3.

Număr de reclamați! și sesizări de la pct 2 care s-au dovedit a fi justificate

4.

Număr de reclamații și sesizări de la pct 3 rezolvate, raportate la numărul de reclama|ii și sesizări justificate.

100%

5.

Durata medie de rezolvare a cazurilor reclamate, justificate

6.

Gradul de conformare cu termenele stabilite in Regulament și Caietul de Sarcini

180 zile

a) identificarea și inventarierea amplasamentelor și mijloacelor de publicitate

180 zile

b) pregătirea documentației pentru atribuirea contractelor dc ocupare a amplasamentelor

180 zile

c) încheierea contractelor

180 zile

| 7.

Grad de încasare lunară a sumelor aferente contractelor încheiate pentru amplasamente

100%

1 *

Grad de încasare lunară a sumelor aferente contractelor încheiate pentru mijloacele de publicitate

100%Bd Reg na BtMbeta nr 47. cod poștal 050013. Motor 5, București, RwnJnta; tel +4021 305 55 00;

Pag 31

/Jt-/


Anexa nr. 3 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

LISTA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ȘI AMPLASAMENTELOR

(Anexa nr.3 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

MIJLOACE DE PUBLICITATE ÎN STAȚII S.T.B.

NR.CRT.

DENUMIRE STAȚIE

ARTERĂ

SENS

1

PIAȚA PRESEI

BD. MĂRĂȘTI

SENS PIAȚA MONTREAL

2

PIAȚA PRESEI LIBERE

PIAȚA PRESEI LIBERE

SPRE BĂNEASA

3

CASA PRESEI LIBERE

PIAȚA PRESEI LIBERE-KISELEFF

DINSPRE BĂNEASA

4

MUZEUL SATULUI

ȘOS. KISELEFF

SPRE BĂNEASA

5

ARCUL DE TRIUMF

BD. CONSTANTIN PREZAN

SPRE TVR

6

ARCUL DE TRIUMF

ȘOS. KISELEFF

SPRE AEROPORT

7

MUZEUL SATULUI

ȘOS. KISELEFF

SPRE ARCUL DE TRIUMF

8

POD BĂNEASA

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI

SPRE AEROPORT

9

GARA BĂNEASA

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI

SPRE ARCUL DE TRIUMF

10

ȘOS. PANTELIMON

BD. FERDINAND

SPRE MIHAI BRAVU

11

POD BĂNEASA 2

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI

SPRE PIAȚA PRESEI LIBERE

12

POD IZVOR

SPLAIUL INDEPENDENȚEI

SPRE UNIRII

13

ȘOS. IANCULUI

ȘOS. PANTELIMON

SPRE FERDINAND

14

BAICULUI

ȘOS. PANTELIMON

SPRE IANCULUI

15

ȘOS. PANTELIMON

ȘOS. PANTELIMON

SPRE DELFINULUI

16

G. ROSSINI

STR. BARBU VÂCĂRESCU

SPRE AVIAȚIEI

17

ȘOS. IANCULUI

ȘOS. MIHAI BRAVU

SPRE BUCUR OBOR

18

CALEA DUDEȘTI

ȘOS. MIHAI BRAVU

SPRE CALEA VITAN

19

CALEA DUDEȘTI

ȘOS. MIHAI BRAVU

SPRE BABA NOVAC

20

CALEA VITAN

ȘOS. MIHAI BRAVU

SPRE BERCENI

21

VATRA LUMINOASĂ

ȘOS. MIHAI BRAVU

SPRE BABA NOVAC

22

GHEORGHE PETRAȘCU

ȘOS. MIHAI BRAVU

SPRE MUNCII

23

GARA BĂNEASA

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI

AEROPORTUL BĂNEASA

24

PIAȚA CHARLES DE GAULE

CALEA DOROBANȚILOR

SPRE PȚA CH. DE GAULE

25

PIAȚA CHARLES DE GAULE

CALEA DOROBANȚILOR

SPRE TVR

26

POVERNEI

BD. LASCĂR CATARGIU

SPRE PIAȚA VICTORIEI

27

PIAȚA VICTORIEI

BD. LASCĂR CATARGIU

SPRE PȚA CH. DE GAULE

28

PIAȚA VICTORIEI

BD. LASCĂR CATARGIU

SPRE PIAȚA ROMANĂ

29

ORLANDO

BD. LASCĂR CATARGIU

SPRE PIAȚA ROMANĂ

30

PIAȚA ROMANĂ

PIAȚA ROMANĂ

SPRE LASCĂR CATARGIU

31

PIAȚA ROMANĂ

BD. MAGHERU

SPRE LASCĂR CATARGIU

32

PERLA

CALEA DOROBANȚI

SPRE DIALOG

33

ȘTEFAN CEL MARE

CALEA DOROBANȚILOR

SPRE PIAȚA ROMANĂ

34

GARA DE NORD

BD. DINICU GOLESCU

SPRE MIRCEA VULCĂNESCU

35

LIZEANU

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE

SPRE PȚA DOROBANȚI

36

CALEA GRIVIȚEI

BD. DACIA

SPRE CALEA PLEVNEI

37

PIAȚA LAHOVARY (COB.)

PIAȚA LAHOVARY

SPRE I.C.BRĂTIANU

38

SALA L. GRIGORESCU

AV. RADU BELLER

SPRE PȚA DOROBANȚI

39

MATEI VOIEVOD

STR. POPA NAN

SPRE FOIȘOR

40

ȘTEFAN CEL MARE

STR. POLONĂ

SPRE SPIT. DE URGENȚĂ

41

VASltELASCĂR\

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE

SPRE BUCUR OBOR

42

GARĂ BASABA&, \

BD. DINICU GOLESCU

SPRE GARA DE NORD

43

PIAȚA GĂRII DE NORD

SPRE CALEA GRIVIȚEI

44

șO^fewÎM

STR. VATRA LUMINOASĂ

SPRE STADIONUL LIA MANOLIU

45

AVIATOR POPIȘTEANU

BD. ION MIHALACHE

SPRE PIAȚA CHIBRIT

46

ȘOS. MIHAI BRAVU

STR. VATRA LUMINOASĂ

SPRE MIHAI BRAVU

47

PRIMĂRIA SECT. 1

STR. BANU MANTA

SPRE ION MIHALACHE

48

M-ȘAL AVERESCU

BD. ION MIHALACHE

SPRE PIAȚA VICTORIEI

49

M-ȘALAVERESCU

BD. ION MIHALACHE

SPRE PIAȚA DOMENII

50

PRIMĂRIA SECT. 1

STR. BANU MANTA

SPRE GARA BASARAB

51

MIRCEA ELIADE

CALEA FLOREASCA

SPRE ȘTEFAN CEL MARE

52

CALEA FLOREASCA

MIRCEA ELIADE

SPRE BARBU VĂCĂRESCU

53

SANDU ALDEA

BD. ION MIHALACHE

SPRE PIAȚA CHIBRIT

54

CEAIKOVSKI

CALEA FLOREASCA

SPRE AUREL VLAICU

55

PIAȚA LEUL

BD. GENIULUI

SPRE RĂZOARE

56

LUJERULUI

IULIU MANIU

SPRE METRO

57

ARMENEASCĂ (LÂNGĂ BISERICĂ)

CAROLI

PȚA ROSETTI

58

PȚA21 DECEMBRIE 1989

BĂLCESCU

PIAȚA UNIRII

59

NICOLAE BĂLCESCU

DEM.LDOBRESCU

BĂLCESCU

60

PIAȚA UNIRII

COPOSU

MIRCEA VODĂ

61

ȘCOALA IANCULUI 1

PACHE PROTOPOPESCU

PIAȚA IANCULUI

62

PIAȚA IANCULUI

PACHE PROTOPOPESCU

PȚA ROSETTI

63

ZIDURI MOȘI

COLENTINA

DOAMNA GHICA

64

NICOLAE GOLESCU

GEORGE ENESCU

HOTEL BUCUREȘTI

65

CALEA MOȘILOR

MOȘILOR

BUCUR OBOR

66

PIAȚA FLOREASCA

FLOREASCA

ȘTEFAN CEL MARE

67

PASAJ VICTORIA

IANCU DE HUNEDOARA

ȘTEFAN CEL MARE

68

ȘCOALA IANCULUI 2

PACHE PROTOPOPESCU

PȚA ROSETTI

69

ȘOS. COLENTINA

DOAMNA GHICA

COLENTINA

70

ALEXANDRU IOAN CUZA

I.G.DUCA

PIAȚA VICTORIEI

71

ȘOS. PIPERA (AUREL VLAICU)

FLOREASCA

FLOREASCA

72

OPRIȘ ILIE

OLTENIȚEI

EROII REVOLUȚIEI

73

DRUMUL SĂRII

DRUMUL TABEREI

ACADEMIA MILITARĂ

74

PIAȚA DOMENII

ION MIHALACHE

BUCUREȘTII NOI

75

CARTIER COLENTINA

ANDRONACHE

ESCALEI

76

MATEI BASARAB

MIRCEA VODĂ

COPOSU

77

MIRCEA VODĂ

MIRCEA VODĂ

COPOSU

78

DOAMNA GHICA 3

DOAMNA GHICA

LACUL TEI

79

B-DUL BASARABIA

NICOLAE GRIGORESCU

BASARABIA

80

MAIOR CORAVU

MIHAI BRAVU

PIAȚA IANCULUI

81

BISERICA RĂZOARE

DRUMUL TABEREI

ORIZONT

82

PIAȚA ROMANĂ

B-DUL MAGHERU

SPRE LASCĂR CATARGIU

83

UNIVERSITATE 2

REGINA ELISABETA

SPRE CALEA VICTORIEI

84

PȚA SF. GHEORGHE

BD.I.C.BRĂTIANU

SPRE UNIVERSITATE

85

UNIVERSITATE

BD. REGINA ELISABETA

SPRE ROSETTI

86

UNIVERSITATE 2

BD. REGINA ELISABETA

SPRE ROSETTI

87

BD. I.C.BRĂTIANU

BD. UNIRII

SPRE UNIREA

88

BD. I.C.BRĂTIANU

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA ALBA IULIA

89

PIAȚA ROSETTI

BD. CAROL I

SPRE ARMENEASCĂ

90

PIAȚA UNIRII

STRA. HALELOR

SPRE IZVOR

91

PIAȚA SF. VINERI

STR. SF. VINERI

SPRE MIRCEA VODĂ

92

LUC1AN-BLAGA

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA ALBA IULIA

93

^fjVE^STT^

BD.I.C.BRĂTIANU

SPRE PIAȚA UNIVERSITĂȚII

9^

C^LEA CĂLĂRAȘILOR

STR. DELEA VECHE

SPRE BD. DECEBAL

95

cjL^/^LĂ^Ilicik

STR. DELEA VECHE

SPRE FOIȘOR

96

V^roR..^/

BD. DECEBAL

SPRE PIAȚA UNIRII

97

PIAȚA HURMUZACHI

BD. DECEBAL

SPRE BD. BASARABIA

98

PIAȚA ALBA IU LI A

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA UNIRII

99

TRAIAN

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA ALCA IULIA

100

MIRCEA VODĂ

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA ALBA IULIA

101

TRAIAN

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA UNIRII

102

PIAȚA ALBA IU LI A

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA HURMUZACHI

103

DRISTOR

BD. DECEBAL

SPRE PIAȚA HURMUZACHI

104

PIAȚA HURMUZACHI

BD. DECEBAL

SPRE PIAȚA ALBA IULIA

105

LUCIAN BLAGA

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA UNIRII

106

ȘOS. CÂMPIA LIBERTĂȚII

ȘOS. CÂMPIA LIBERTĂȚII

SPRE TITAN

107

ION ȚUCULESCU

STR. BABA NOVAC

SPRE NICOLAE GRIGORESCU

108

I.O.R.

STR. CONSTANTIN BRÂNCUȘI

SPRE NICOLAE GRIGORESCU

109

POD TIMPURI NOI

SPLAIUL INDEPENDENȚEI

SPRE MIHAI BRAVU

110

ȘOS. MIHAI BRAVU 38A

MIHAI BRAVU

SPRE PIAȚA IANCULUI

111

POD TIMPURI NOI (UNIVERSITATEA

SPLAIUL INDEPENDENȚEI

SPRE MIHAI BRAVU

112

ALEXANDRU MORUZZI

CALEA VITAN

SPRE CENTRU

113

ALEXANDRU MORUZZI

CALEA VITAN

SPRE MIHAI BRAVU

114

GHEORGHE PETRAȘCU

ȘOS. MIHAI BRAVU

SPRE BABA NOVAC

115

ZIZIN

CALEA VITAN

SPRE MIHAI BRAVU

116

PIAȚA VITAN (FOIȘORULUI)

CALEA VITAN

SPRE MIHAI BRAVU

117

PIAȚA VITAN (FOIȘORULUI)

CALEA VITAN

SPRE CENTRU

118

ZIZIN

CALEA VITAN

SPRE CENTRU

119

CAROL DAVILA

EROILOR

ACADEMIA MILITARĂ

120

A.S.E.

DOROBANȚI

PIAȚA LAHOVARI

121

REGINA MARIA 2

REGINA MARIA

LIBERTĂȚII

122

PODUL IZVOR 2

SPLAIUL INDEPENDENȚEI

PIAȚA UNIRII

123

PIAȚA UNIRII 2

SPLAIUL UNIRII

TIMPURI NOI

124

POD HAȘDEU

SPLAIUL INDEPENDENȚEI

POD IZVOR

125

PIAȚA LEUL 1

IULIU MANIU

COTROCENI

126

LIC. GH. ȘINCAI

GH. ȘINCAI

TIMPURI NOI

127

LIC. TUDOR VLADIMIRESCU

IULIU MANIU

LUJERULUI

128

FAC. DE ELECTRONICĂ

IULIU MANIU

LEUL

129

B-DUL G-RAL VASILE MILEA

IULIU MANIU

LUJERULUI

130

WITING

PLEVNEI

MIRCEA VULCĂNESCU

131

APUSULUI

IULIU MANIU

METRO

132

U.P.B. 1

IULIU MANIU

LEUL

133

PIAȚA GORJULUI (RĂSĂRITULUI)

IULIU MANIU

METRO

134

PIAȚA LEUL 2

IULIU MANIU

LUJERULUI

135

B-DUL IULIU MANIU

G-RAL VASILE MILEA

GROZĂVEȘTI

136

B-DUL TIMIȘOARA

G-RAL VASILE MILEA

IULIU MANIU

137

B-DUL NICOLAE BĂLCESCU

C.A.ROSETTI

NICOLAE BĂLCESCU

138

LUJERULUI

IULIU MANIU

LEUL

139

MAȘTER S.A. 1

IULIU MANIU

LUJERULUI

140

MAȘTER S.A. 2

IULIU MANIU

METRO

141

HOREI

FEP.DINAND

MIHAI BRAVU

142

FAVORIT

DR. TABEREI

PIAȚA DRUMUL TABEREI

143

DRUMUL TABEREI 34(1)

DR. TABEREI

RĂZOARE

144

LICEUL TUDOR VLADIMIRESCU

IULIU MANIU

LEUL

145

z^PRgî '

FERDINAND

MIHAI BRAVU

146

valș^^lomix&l/^..)

VALEA IALOMIȚEI

VALEA OLTULUI

147

LIC. te8GE^£OW^E^l|J

DR. TABEREI

TRICODAVA

148

F3/08

COMPOZITORILOR

149

POȘTA

VALEA ARGEȘULUI

VALEA OLTULUI

150

DRUMEȚUL

COMPOZITORILOR

TRICODAVA

151

TRICODAVA

DR. TABEREI

VALEA ARGEȘULUI

152

LIZEANU

ȘTEFAN CEL MARE

BUCUR OBOR

153

B-DUL DR. MARINESCU

STR. DR. MARINESCU

SPRE PIAȚA EROILOR

154

CAROL DAVILA

BD. EROILOR

SPRE ȘTIRBEI VODĂ

155

FACULTATEA DE DREPT

BD. M. KOGĂLNICEANU

SPRE BD. EROILOR

156

PALATUL PARLAMENTULUI

BD. NAȚIUNILOR UNITE

SPRE POȘTA PUIȘOR

157

PALATUL PARLAMENTULUI

BD. NAȚIUNILOR UNITE

SPRE PIAȚA UNIRII

158

PIAȚA UNIRII

SPLAIUL INDEPENDENȚEI

SPRE BD. UNIRII

159

PALATUL PARLAMENTULUI

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE POȘTA PUIȘOR

160

MONUMENTUL POMPIERILOR (PIAȚA)

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE ȘOS. PANDURILOR

161

MIRCEA VODĂ

BD. UNIRII

SPRE PIAȚA UNIRII

162

GRĂDINA BOTANICĂ

ȘOS. COTROCENI

SPRE POLITEHNICĂ

163

MONUMENTUL POMPIERILOR

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE DR. STAICOVICI

164

ȘOS. PANDURI

STR. DR. BAGDAZAR

SPRE RĂZOARE

165

CALEA 13 SEPTEMBRIE

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE POȘTA PUIȘOR

166

CAROLI

ARMAND CĂLINESCU (V. LASCĂR)

SPRE CAROL I

167

CASA STUDENȚILOR

CALEA PLEVNEI

SPRE KOGĂLNICEANU

168

VASILE PÂRVAN

CALEA PLEVNEI

SPRE PȚA KOGĂLNICEANU

169

LUIGI GAL VANI

BD. LACUL TEI

SPRE D-NA GHICA

170

CIRCUL BUCUREȘTI

BD. LACUL TEI

SPRE ISPE

171

CIRCUL BICUREȘTI

BD. LACUL TEI

SPRE D-NA GHICA

172

PIAȚA DOROBANȚILOR

CALEA DOROBANȚILOR

SPRE PȚA CH. DE GAULE

173

BERZEI

CALEA PLEVNEI

SPRE ȘTIRBEI VODĂ

174

DINICU GOLESCU

STR. MIRCEA VULCĂNESCU

SPRE SPITALUL MILITAR

175

LACUL TEI

BD. LACUL TEI

SPRE BARBU VĂCĂRESCU

176

CALEA 13 SEPTEMBRIE

STR. PETRE ISPIRESCU

SPRE DRUMUL SĂRII

177

SEBASTIAN

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE ȘOS. PANDURI

178

ȘOS. PANDURILOR

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE GHENCEA

179

SEBASTIAN

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE GHENCEA

180

ȘOS. PANDURILOR

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE POȘTA PUIȘOR

181

ȘOS. PROGRESULUI

CALEA 13 SEPTEMBRIE

SPRE POȘTA PUIȘOR

182

CEAIKOVSKI

STR. BARBU VĂCĂRESCU

SPRE AVIAȚIEI

183

SPITALUL UNIVERSITAR 1

B-DUL EROILOR

SPRE ACADEMIA MILITARĂ

184

PIAȚA DRUMUL TABEREI

STR. BRAȘOV

SPRE TRICODAVA

185

BRAȘOV

STR. BRAȘOV

SPRE GHENCEA

186

PIAȚA DRUMUL TABEREI

BD. DRUMUL TABEREI

SPRE VALEA IALOMIȚEI

187

SPITALUL DR. TH. BURGHELE

ȘOS. PANDURI

SPRE ACADEMIEI

188

POD COTROCENI 1

STR. MIRCEA VULCĂNESCU

SPRE COTROCENI

189

POD COTROCENI 2

STR. MIRCEA VULCĂNESCU

SPRE CALEA PLEVNEI

190

DR. MIHAI CIUCA

ȘOS. PANDURI

SPRE T. VLADIMIRESCU

191

POD COTROCENI

SPLAIUL INDEPENDENȚEI

SPRE POD EROILOR

192

TRICODAVA

STR. BRAȘOV

SPRE PȚA DR. TABEREI

193

ION MIHALACHE

BANU MANTA

PIAȚA DOMENII

194

PIAȚA PAJURA

PAJURA

BUCUREȘTII NOI

195

KIEV

CALEA GRIVIȚEI

CLĂBUCET

196

CAL. DOROBANȚILOR (LIC. MADGEARU)

BD. DACIA

ROND ROMANĂ

197

Z'f’IAȚA ROMANĂ

MAGHERU

UNIVERSITATE

198

T PIAȚA ROH^A

MAGHERU

UNIVERSITATE

199

li ?

DACIA

CALEA VICTORIEI

200

MĂRĂȘEȘTI

CAROL

201

PIAȚA UNIRII

REGINA MARIA

SFÂNTA VINERI

202

PIAȚA UNIRII

REGINA MARIA

SFÂNTA VINERI

203

PIAȚA UNIRII

REGINA MARIA

ROND COȘBUC

204

PIAȚA UNIRII

REGINA MARIA

ROND COȘBUC

205

LIVIU REBREANU

NICOLAE GRIGORESCU

CHIȘINĂU (ȘOS. PANTELIMON)

206

ANSAMBLUL PRIMĂVARA (LIDL)

PRELUNGIREA GHENCEA

BD. GHENCEA

207

VULCAN (KAUFLAND)

MIHAIL SEBASTIAN

CALEA 13 SEPTEMBRIE

208

METRO MILITARI

IULIU MANIU

ȘOS. CENTURĂ

209

CĂRUȚAȘILOR

NICOLAE CARAMFIL

AUREL VLAICU

210

NICHITA STĂNESCU

LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU

MORARILOR (McD)

211

NICHITA STĂNESCU

LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU

I.O.R.

212

CÂMPIA LIBERTĂȚII

BABA NOVAC

GLORIA (POTCOAVA)

213

POLICLINICA TITAN 1 (POȘTA)

N. GRIGORESCU (PARC TITAN)

L. REBREANU (BASARABIA)

214

POLICLINICA TITAN 3 (POȘTA)

N. GRIGORESCU (PARC TITAN)

CAMIL RESSU

215

NICOLAE BĂLCESCU

BD. N. BĂLCESCU

PIAȚA ROMANĂ

216

MIHAI EMINESCU

CALEA MOȘILOR

SPITALUL FUNDENI

217

MIHAI EMINESCU

CALEA MOȘILOR

VASILE PÂRVAN

218

I.O.R. (GLORIA)

CONSTANTIN BRÂNCUȘI

BABA NOVAC (CENTRU)

219

CÂMPIA LIBERTĂȚII

CÂMPIA LIBERTĂȚII

CENTRU (DRISTOR)

220

PIAȚA PRESEI 1

BD. MĂRĂȘTI

SPRE AEROPORT

221

VATRA LUMINOASĂ

PIERRE DE COUBERTIN

MIHAI BRAVU

222

FILANTROPIA

BD. ION MIHALACHE

PIAȚA VICTORIEI

223

PASAJ LUJERULUI

BD. UVERTURII

ȘOS. VIRTUȚII

224

MUZEUL ȚĂRANULUI ROMÂN

BD. ION MIHALACHE

PIAȚA DOMENII

225

LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU

STR. CONSTANTIN BRÂNCUȘI

BD. BASARABIA

226

POSTĂVARULUI

NICOLAE GRIGORESCU

TITAN

227

CARPAȚI

CALEA GRI VIȚEI

GARA DE NORD

228

CALEA MOȘILOR

BD. CAROL I

UNIVERSITATE

229

TEIUL DOAMNEI

ȘOS. COLENTINA

VASILE PÂRVAN

230

D.LIVIU LIBRESCU (AMBASADA SUA)

BD. LIVIU LIBRESCU

BĂNEASA S.A.

231

D.LIVIU LIBRESCU (AMBASADA SUA)

BD. LIVIU LIBRESCU

BUCUREȘTI

19

PIAȚA VICTORIEI - BCR

44.451822,26.085947

20

PIAȚA VICTORIEI - AVIATORILOR

44.453724, 26.086314

21

MUZEUL SATULUI

44.469462, 26.076965

22

PIAȚA GEMENI

44.445511,26.111450

23

GARA DE NORD

44.445753, 26.074706

24

PARCUL CAROL - MUZEUL DIMITRIE LEONIDA

44.417644, 26.095867

25

FOIȘORUL DE FOC

44.440623, 26.120546

26

PARCUL GRADINA ICOANEI

44.442851,26.103014

27

BD. MAGHERU - CINEMA PATRIA

44.442887, 26.098761

28

PIAȚA KOGALNICEANU

44.434414, 26.088178

29

PIAȚA ROMANA - ASE

44.447295, 26.096754

30

PIAȚA AMZEI

44.443544, 26.094776

31

ȘTIRBEI VODĂ - CISMIGIU

44.439679, 26.089566

32

BD. MAGH^Rt? -EX-PRIMARIA SECTOR 5

44.434944, 26.096471

33

POD EE^ltfOR

LISTA INFOCHIOȘCURI STRADALE

. CRT.

AMPLASAMENT

COORDONATE LOCAȚIE

1

STADIONUL ARENA NAȚIONALA - INTRAREA IANCULUI ( Pierre de Coubertin )

44.438573, 26.151137

2

STADIONUL ARENA NAȚIONALA - INTRAREA BASARABIA

44.465158, 26.086715

3

PODUL BASARAB SOL 1

44.438583, 26.151139

4

PODUL BASARAB SOL 2

44.438583,26.151139

5

PODUL BASARAB STATIE SUSPENDATA 1

44.450035, 26.068766

6

PODUL BASARAB STATIE SUSPENDATA 2

44.450035,26.068766

7

GRADINA BOTANICA

44.437054, 26.066588

8

BD. EROILOR - COTROCENI

44.432708, 26.070545

9

MUZEUL DE ISTORIE

44.469462, 26 976965

10

ARCUL DE TRIUMF

44.467701,26.078238

11

MUZEUL ANTIPA

44.453275, 26.085079

12

PIAȚA UNIRII - HANUL LUI MANUC

44.429226, 26.101884

13

BD. REGINA ELISABETA - CENTRUL UNIC

44.434944, 26.096471

14

PIAȚA ROMÂNA - BCR

44.446840, 26.096813

15

STR. MII^Af EMINESCU\- TUNARI

44.447615, 26.107969

16

PIAȚA,X)0MENI|—-<

44.465508, 26.068009

17

18

PIAȚA CflAEfyES LMȚG^LM-LE - AVIATORILOR - ACCES PARC__________________

PIAȚA       DEX^LLE - VODAFONE

44.467231,26.086614

44.465158,26.086715serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București

INDICATORII DE PERFORMANTĂ

Prevăzuți în Regulamentul serviciului și caietul de sarcini al serviciului serviciului public de administrare a domeniului public și privatprivind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

ASIGURĂRILE

VOR FI PREZENTATE ÎN TERMEN DE 60 (ȘASEZECI) ZILE DE LA DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Anexa nr. 6 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMI RE

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE SE VA ÎNTOCMI ÎN TERMEN DE 60 (ȘASEZECI) ZILE DE LA DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

Va fi stabilit de părțile contractului conform cerințelor delegatului

serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

NIVELUL CHIRIILOR LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI SE STABILEȘTE AVÂNDU-SE ÎN VEDERE HOTĂRÂREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR. 250/23.(14.2019


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romanla2019.eu

f. .-țfctr * ti Bp-nirs*" fei Ceru ■ / irrluceai'

SECRETAR GENERAL

/>?■■ 7u t/U'/far- 2of'j

NOTĂ pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/23.04.2019

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială din cuprinsul art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/23.04.2019 privind stabilirea unui tarif minim de închiriere a serviciilor de publicitate aferent mijloacelor de publicitate amplasate în stațiile de călători, întrucât cuantumul a fost redactat eronat 258 lei/lună/fată, în loc de 285 lei/lună/fată asa cum a fost aprobat și menționat în actele preparatorii (respectiv, proiectul de hotărâre și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 939/17.04.2019 si al Direcției Generale Economice nr. 3597/17.04.2019), astfel încât art.’l al Hotărârii C.G.M.B nr. 250/23.04.2019 se va citi astfel:

„Art.1 Se aprobă tariful minim de închiriere a serviciului de publicitate aferent mijloacelor de publicitate din stațiile de călători, în cuantum de 285 lei/lună/față, la care se adaugă TVA conform normelor legale în vigoare".

VBd Regina Elisabeta nr 4 cod pașta'050013 sector 5 București România
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 939/12.04.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 3597/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 74/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 276/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tariful minim dejnchiriere a serviciului de publicitate aferent ăflăW, cuantum de 258 lei/lună/față, la care

mijloacelor de publicitate din stațiile c se adaugă TVA conform normelor țegcl

Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5. Bucufe§Qțc

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) respectiv operatorul/prestatorul de servicii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 23.04.2019.

ordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu

București, 23.04.2019

Nr. 250Bd Reg na Elisabetz nr 47 ccd poștal 053313. sector 5 București România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                               Pag. 2


Anexa 9 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

ALTE ANEXE CARE SE VOR ATAȘA PE DURATA CONTRACTULUI

l

1

+4021 305 55 DO. wvw.pmp.ro