Hotărârea nr. 282/2020

HOTARAREnr. 282 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII PRIN ABSORBTIE, INTRE COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție, între

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvernantă Corporativă si al Direcției Juridice nr. 916/30.06.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 16/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 283/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 246/18.06.2020 privind aprobarea proiectului de divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București S.A. cu transferai întregului patrimoniu către societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019;                                                                        ’

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), lit. e) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.                                                                              '

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă de principiu demararea procedurilor necesare în vederea fuziunii dintre Compania Municipală Termoenergetica București S.A., în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., în calitate de societate absorbită.

Art.2 Data de referință a începutului fuziunii este data primelor situații financiare întocmite de ambele societăți după eliberarea mențiunii de divizare și dizolvare a Companiei Municipale Energetica București S.A. de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, dată care va sta la baza întocmirii proiectului de fuziune.

/*7ZS~7\ZA /QZ

--------------------------------------------------------------------------f----M < : <'■’!----S---T---------------------------------f--------yâ.-------------

... . ..... I ~                       I / //

Bd. Regina Ehsabeta nr.                     3, sector 5, București, Remania; țel.;' +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Art.3 Se aprobă după eliberarea mențiunii de divizare și dizolvare a Companiei Municipale Energetica București S.A. de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, ca societatea absorbantă, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. să contacteze o unitatea specializată în vederea întocmirii testului investitorului privat prudent în economia de piață, iar cheltuielile aferente urmează a fi suportate de către Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

Art.4 (1) Se aprobă după eliberarea mențiunii de divizare și dizolvare a Companiei Municipale Energetica București S.A. de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, ca societatea absorbantă, Compania Municipală Termoenergetica București S.A, să contacteze o societate specializată în vederea întocmirii proiectului de fuziune, iar cheltuielile aferente urmează a fi suportate de către Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

(2) După finalizarea Proiectului de Fuziune acesta se va supune dezbaterilor și aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 Societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., în maxim 30 de zile de la eliberarea mențiunii de divizare și dizolvare a Companiei Municipale Energetica București S.A. de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunaul București, vor convoca Adunările Generale ale Acționarilor pentru aprobarea de principiu a demarării operațiunii de fuziune prin absorbție.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și direcțiile/serviciile din cadrul societăților Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.


București, 15.07.2020

Nr. 282’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2