Hotărârea nr. 281/2020

HOTARAREnr. 281 din 2020-07-15 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 3414/09.07.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 91/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 282/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în Bugetul propriu al Municipiului București, rectificat prin prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local, al căror buget se modifică conform anexei la prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020■/           p-y 0^7/

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL , din care:

6.971.340,00

-39,00

6.971.301,00

42.02 Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

357.505,00

-39,00

357.466,00

42.02.13 apelor

43.146,00

-39,00

43.107,00

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL ,

6.978.255,00

-39,00

6.978.216,00

din care detaliere pe instituții

Anexa 2.47 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI

5.717.958,18

6.014,00

5.723.972,18

din care:

51.02 Autorități publice și acțuni externe

488.382,28

-48.367,00

440.015,28

51.02.01.03 Autorități executive

488.382,28

-48.367,00

440.015,28

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

136.251,90

-1.024,00

135.227,90

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și

20.01.30 funcționare

17.050,00

1.000,00

18.050,00

20.02 Reparații curente

20.733,00

-1.000,00

19.733,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

79.515,00

-1.024,00

78.491,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

27.318,00

92,00

27.410,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

4.023,00

68,00

4.091,00

Se introduce poziția "Distribuitor de bonuri cu ecran tactil’’ 1 buc, credit de angajament 10 mii lei

0,00

10,00

10,00

Se introduce poziția "Termoscanere (cameră termoviziune, citire temperatură în timp real, alarmă la temperaturi ridicate)”, 6 bucăți, preț unitar dif, credit de angajament 53 mii lei

0,00

53,00

53,00

Se introduce poziția "Televizor color”, credite de angajament 5 mii lei

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, la credite de angajament și la credite

0,00

5,00

71.01.03 bugetare, din care:

0,00

24,00

24,00

Stema Municipiului București și litere volumetrice "Primăria Municipiului București”, 1 buc

0,00

24,00’

24,00

TITLUL XVIII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII

S O 1 A/

PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL

/• Z \

85 CURENT

0,00

-47.435,00

-47.435,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate

f \ ' " />

/

în anul curent în secțiunea de funcționare a

\  4X   /

85.01.01 bugetului local

|! — Ț

Uct no*

/

DIRECȚIA %£\V00 PROGRAMARE gajV’UU Șl EXECUTCgS

-4'6.702, ,Ț0    /

-46.702,00

1

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a

85.01.02 bugetului local

0,00

-733,00

-733,00

54.02 Alte servicii publice generale

9.959,00

1.318,00

11.277,00

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10 persoanelor

9.959,00

1.318,00

11.277,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.959,00

1.318,00

11.277,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

9.959,00

1.318,00

11.277,00

60.02 Apărare

3.126,00

-476,00

2.650,00

60.02.02 Apăratre Națională

3.126,00

-476,00

2.650,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

2.657,00

-476,00

2.181,00

71.01.01 Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.477,00

-476,00

2.001,00

Poz. 1 "Consolidare și reamenajare sediu administrativ-Centrul Militar Zonal - str. Icoanei nr. 27, sect. 2 - HCGMB nr. 41/2015

Executie+PT+DE+AT”

2.477,00

-476,00

2.001,00

65.02 învățământ

133.584,00

7.150,00

140.734,00

65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.105,00

7.150,00

72.255,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.357,00

7.150,00

39.507,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

32.201,00

5.975,00

38.176,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

156,00

1.175,00

1.331,00

66.02 Sănătate

23.013,00

2.000,00

25.013,00

66.02.06.01 Spitale generale

3.005,00

2.000,00

5.005,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

3.005,00

2.000,00

5.005,00

71.01.01 Mașini, echipamente si mijloace de transport

3.005,00

2.000,00

5.005,00

Obiective de investiții noi

Poz. 2 "Spital Metropolitan cu funcții complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar HCGMB nr.671/2019”, creditele de

angajament rămân nemodificate

3.004,00

2.000,00

5.004,00

67.02 Cultură, recreere și religie

562.020,00

8.013,00

570.033,00

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

208.068,00

318,00

208.386,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

200.454,00

318,00

200.772,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

199.829,00

228,00

200.057,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

625,00

90,00

715,00

Consolidarea și restaurarea monumentelor

67.02.03.12 istorice

35.080,00

1.199,00

36.279,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI

51 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.700,00

1-499,09

35.899,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

22.584,00

23.710,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice. _

12.116,00

73,00

12.189,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN0^#D|RECTIA W

51 ALE ADMINISTRATEI PUBLICE       PROGRAMARE

38.573,00

0,00

38.573,00

j|38.573,00

o.acr

38.573,00

'OmAN^

51.01.01 Transferuri către instituții publice

37.251,00

-68,00

37.183,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

1.322,00

68,00

1.390,00

67.02.05.01 Sport

54.342,00

1.000,00

55.342,00

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

8.214,00

1.000,00

9.214,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

8.083,00

1.000,00

9.083,00

întreținere grădinipublice, parcuri, zone

67.02.05.03 verzi, baze sportive și de agrement

110.068,00

5.496,00

115.564,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI

51 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

93.540,00

5.020,00

98.560,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

90.804,00

5.000,00

95.804,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

2.736,00

20,00

2.756,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

16.528,00

476,00

17.004,00

71.01.30 Alte active fixe

2.946,00

476,00

3.422,00

Ce. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

0,00

Se introduce poziția "Execuție lucrări PTAB (post transformare anvelopă beton) pentru alimentare cu energie electrică - spor de putere ■ a echipamentelor UEFA pentru Euro 2020”,

credite de angajament 476 mii lei

0,00

476,00

476,00

70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

371.491,67

6.520,00

378.011,67

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

136.235,00

13.010,00

149.245,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI 51 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

135.737,00

10.010,00

145.747,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

68.462,00

10.000,00

78.462,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

67.275,00

10,00

67.285,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

498,00

3.000,00

3.498,00

71.01.01 Construcții

8,00

3.000,00

3.008,00

Poz. 5 "Achiziții imobile, achiziție terenuri, locuințe pentru cadre medicale ( medici, asistente medicale,etc)”, creditele de angajament rămân nemodificate

5,00

3.000,00

3.005,00

70.02.05.01 Alimentare cu apa

51.905,67

-6.490,00

45.415,67

71 ACTIVE NEFINANCIARE

51.905,67

-6.490,00

45.415,67

71.01.01 Construcții

47.426,67

-6.490,00

40.936,67


La poziția 1 "Realizarea rețelelor de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda, lot I și lot II HCGMB 335/2009, HCGMB 50/2010, ref.nr. 5847/2012 si ref

nr.11285/2014”, creditele de angajament rămân

nemodificate

47.426,67

-6.490,00

40.936,67

74.02 Protecția mediului 1

541.928,23

2.880,00

544.808,23

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

74.367,00

(MMI.

74.367,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

43.290,00

43.290,00

71.01.01 Construcții

_____    43.166,00

43.166,00

In lista obiectivelor de investiții se face următoarea modificare, astfel:


direcția

programare

11Șiexecupe

bugetară
La poziția 5 "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseu 2, 3, 4 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Eiisabeta -Bd. M. Kogălniceanu - Splaiul Independenței 4 - Bd. Libertății - Bd. Unirii -Bd. Decebal - Bd. Basarabiei

HCGMB nr.316/14.06.2018, HCGMB nr.317/14.06.2018, HCGMB nr.318/14.06.2018” , se diminuează sursa Transfer buget de stat cu 39 mii lei si se majoreaza cu aceiași suma sursa Buget local, creditele de angajament rămân nemodificate

74.02.50 Alte servicii în domeniul protecției mediului

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI

51 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

01.02 Combustibili și energie

81.02.06 Energie termică

72 TITLU XIV ACTIVE FINANCIARE

Participare la capitalul social al societăților

72.01.01 comerciale

13.965,00

13.965,00

11.358,00

1.039.221,00

1.039.221,00

74.000,00

74.000,00

2.880,00

2.880,00

2.880,00

-43.384,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

16.845,00

16.845,00

14.238,00

995.837,00

1.065.221,00

100.000,00

100.000,00

81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia

0,00

-69.384,00

-69.384,00

TITLUL XVIII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Șl RECUPERATE ÎN ANUL

85 CURENT

0,00

-69.384,00

-69.384,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a

85.01.02 bugetului local

0,00

-69.384,00

-69.384,00

84.02 Transporturi

2.271.638,00

70.360,00

2.341.998,00

84.02.03.02 Transport în comun

1.974.863,00

219.404,00

2.194.267,00

40 TITLUL IV SUBVENȚII

1.100.000,00

219.404,00

1.319.404,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț 40.03 și tarif

1.100.000,00

219.404,00

1.319.404,00

84.02.03.03 Străzi

296.775,00

-149.044,00

147.731,00

TITLUL XVIII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL

85 CURENT

0,00

-149.044,00

-149.044,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a               (

85.01.01 bugetului local                                            - d,00 '     -148.571,00       -148.571,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate—\

în anul curent în secțiunea de dezvoltare a

85.01.02 bugetului local                                              0,00           -473,00           -473,00

87.02 Alte Acțiuni Economice                              4.404,00             0,00         4.404,00

87.02.04 Turism                                              4.404,00        /    0,00         4.404,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII                       4.404,00             0,00         4.404,00

20.30.01 Reclamă și publicitate                    DIRECȚIA          3.000,00          -2.500,00 /z )   500,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ||s^          sȘlî 1.379,00          2.500,00       / x3.879.00

Vio- WIQFÎfUA \.*//                                  /    /\f

>7 *//                          \ '''A

// /

Anexa 2.1 BIBLIOTECA METROPOLITANĂ

TOTAL CHELTUIELI, din care :

13.300,00

846,00

14.146,00

20 BUNURI SI SERVICII

2.811,00

846,00

3.657,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

6,00

10,00

16,00

20.01.03 încălzit, Iluminat și forță motrică

383,00

264,00

647,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

13,00

20,00

33,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

0,00

10,00

10,00

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

98,00

82,00

180,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

111,00

25,00

136,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și

20.01.30 funcționare

1.218,00

94,00

1.312,00

20.02 Reparații curente

664,00

20,00

684,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

10,00

29,00

39,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

3,00

1,00

4,00

20.11 Cărți, publicații și materiale documentare

39,00

22,00

61,00

20.14 Protecția muncii

65,00

189,00

254,00

20.30.04 Chirii

59,00

25,00

84,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

114,00

55,00

169,00

Anexa 2.34 DIRECȚIA DE ARHITCTURĂ PEISAGISTICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care :

1.200,00

-1.199,00

1,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

923,00

-922,00

1,00

10.01.01 Salarii de baza

786,00

-785,00

1,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

74,00

74,00

0,00

10.01.13 Drepturi de delegare

2,00

-2,00

0,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

30,00

-30,00

0,00

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

1,00

-1,00

0,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

9,00

-9,00

0,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

21,00

-21,00

0,00

20 BUNURI Șl SERVICII

277,00

-277,00

0,00

20.01.01 Furnituri de birou

1,00

-1,00

0,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

2,00

-2,00

0,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

19,00

-19,00

0,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

3,00

-3,00

0,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

10,00

-10,00

0,00

20.01.06 Piese de schimb

5,00

-5,00

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

a            2,00

-2,00

0,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

- V ' '     10,00

-10,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere

20.01.30 funcționare

V 100

-1,00

0,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

10,00

-10,00

0,00

20.13 Pregătire profesionala

3,00

-3,00

0,00

20.14 Protecția muncii

2,00

-2,00

0,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

209,00

/-209,00

0,00

Anexa 2.32 CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNIGW

jffiftfiUCUREȘTI

/

TOTAL CHELTUIELI, din care :                   24.000,00

300,00/

/ 24.300,00

0BECT1A

fO pr

| cc e

3UGETAR*

67.02 Cultură, recreere și religie

15.300,00

300,00

15.600,00

67.02.05.02 Tineret

15.300,00

300,00

15.600,00

55 ALTE TRANSFERURI

400,00

300,00

700,00

55.01.18 Alte transferuri curente interne

400,00

300,00

700,00

Anexa 2.35 DGAS

TOTAL CHELTUIELI, din care :

560.097,82

0,00

560.097,82

68.02.12 Unitati de asistenta medico-sociale

-2.887,00

10.01.01 Salarii de baza

13.460,00

-2.260,00

11.200,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

6.000,00

-1.700,00

4.300,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

1.110,00

-150,00

960,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

468,00

-63,00

405,00

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

215,00

161,00

376,00

10.01.29 Stimulent de risc

0,00

1.125,00

1.125,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

-369,00

10.01.01 Salarii de baza

4.085,00

-800,00

3.285,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

112,00

-12,00

100,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

576,00

138,00

714,00

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

55,00

50,00

105,00

10.01.29 Stimulent de risc

0,00

255,00

255,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si

68.02.50 asistentei sociale

3.256,00

10.01.01 Salarii de baza

31.100,00

-5.170,00

25.930,00

10.01.13 Drepturi de delegare

10,00

-10,00

0,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

1.800,00

-300,00

1.500,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

869,00

-59,00

810,00

71.01.01 Construcții

65.643,00

-20.000,00

45.643,00

"Banca de alimente, Cantina socială, Centrul de asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio-profesională, Sediul administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr. 12/str. Mihail Sebastian nr. 130-134, sector 5, București",,


creditele de angajament rămânând

nemodificate

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

10.01.29 Stimulent de risc

6

33

3.000,00

5.380,00

325,00 3/147,00 -

b,oo

-20.000,00

620,00

175,00

=* 26.000,00

2.000,00

43.000,00

6.000,00

500,00

359.147,00

2.000,00

Anexa 2.43 ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care

435.794,00

-6.000,00

429.794,00

10 Cheltuieli de personal

151.896,00

-26.496,00

125.400,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani

146.560,00

-25.877,00

120.683,00

10.01.01 Salarii de baza

130.129,00

-25.006,00

105.123,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

11.594,00

-206,00

11.388,00

10.01.17 Ore suplimentare

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

4.833,00

3.307,00

3.307,00

-665,00

-619,00

-619,00

4.168,00

2.688,00

2.688,00

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

^DIRECȚIA VĂ 147.785,00         5.014,00       152.799,00

Și’ PROGRAMARE % 45.730,00           -486,00 .    / 45.244,00

BUSEfARĂ                                  /  / >


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

20.01.30 funcționare

44.081,00

-486,00

43.595,00

20.02 Reparatii curente

30.440,00

3.000,00

33.440,00

20.30 Alte cheltuieli

28.029,00

2.500,00

30.529,00

20.30.01 Reclama si publicitate

3.659,00

2.500,00

6.159,00

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

58.405,00

1.000,00

59.405,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46 sanatatii

49.400,00

1.000,00

50.400,00

59 Alte cheltuieli

1.142,00

-219,00

923,00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40 neincadrate

1.142,00

-219,00

923,00

Active nefinanciare (modificările se efectuează atat pe credite bugetare cat si pe

71 credite de angajament)

75.790,00

14.701,00

90.491,00

71.01 Active fixe

75.790,00

14.701,00

90.491,00

71.01.01 Construcții

41.014,00

5.682,00

46.696,00

Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor” HCGMB 383/2009 , 312/2016, nr. 184/23.04.2019 325/26.06.2019, se majoreaza valoarea bugetata pe credite bugetare pe anul 2020, creditele de angajament nu se modifica

15.000,00

3.000,00

18.000,00

"Extinderea - Modernizarea și Echiparea Spitalului Clinic de Copii "Doctor Victor Gomoiu” HCGMB nr. 385/2009,.375/2016, HCGMB nr. 393/28.09.2017, HCGMB nr. 37/22.02.2018, se majorează valoarea bugetată la 60,00 mii lei Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" HCGMB nr.381/26.07.2018, nr.181/23.04.2019, se

10,00

50,00

60,00

majoreaza valoarea bugetata pe credite bugetare pe anul 2020, creditele de angajament nu se modifica

17.551,58

2.000,00

19.551,58

Studiu de fezabilitate clădire birouri sediu ASSMB, valoare 150,00 mii lei

0,00

150,00

150,00

DALI bloc operator si ATI secția ortopedie Spitalul Clinic Colentina, valoare 110,00 mii lei

0,00

110,00

110,00

Ansamblu loc dejoacă de 500 mp Secția

\

Psihiatrie Pediatrică Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. A. Obregia, valoare 93,00 mii lei

\   93,00

93,00

Ansamblu loc de joacă de 960 mp Secția Psihiatrie Pediatrica Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. A. Obregia, valoare 146,00 mii lei

0,00

146,00

146,00

Ansamblu platforma de fitness Spitalul Clinic de Psihiatrie A. Obregia , valoare 133,00 mii lei

Mașini, echipamente si mijloace de

0,00

1

133,00 /             7 1 *5

133,00

71.01.02 transport

34.462,00

8.626,00

43.088,00

IR ^PROGRAMARE 2» I Ș1EXECUȚIE bugetară

/

f / 1

7

Centrala termica Panduri 22, 6 buc, preț unitar

86,70 mii lei

0,00

520,20

520,20

Consola cap pat pentru 1 post, 5 buc, preț unitar 8,48 mii lei

0,00

42,40

42,40

Consola de perete, 40 buc, preț unitar 5,26 mii lei

0,00

210,40

210,40

Centrala detecție incendiu-2 bucle, 1 buc, preț unitar 17,62 mii lei

0,00

17,62

17,62

Panou repetor, 1 buc, preț unitar 7,35 mii lei

0,00

7,35

7,35

Cabinet UPS, 1 buc, preț unitar 16,78 mii lei

0,00

16,78

16,78

Camera video de exterior, 5 buc, preț unitar 4,05 mii lei

0,00

20,25

20,25

Unit dentar, se majoreaza cantitatea de la 7 buc la 10 buc , preț unitar 52,80 mii lei

369,60

158,40

528,00

Sterilizator cu abur-Autoclav, se majoreaza cantitatea de ia 25 buc la 36 buc, preț unitar 8,40 mii lei

210,00

92,40

302,40

- Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu

15.964,15

5.854,20

21.818,35

Aparat portabil pentru asistarea drenajului secrețiilor traheobronsice Cough-assist,1 buc, preț unitar 43,20 mii lei

0,00

43,20

43,20

Aparat radiologie 3D full-body, 1 buc, preț unitar 5.290,00 mii lei

0,00

5.290,00

5.290,00

Sistem de arhivare si administrare a rezultatelor exmenelor imagistice (PACS) ,1 buc, preț unitar 521,00 mii lei

0,00

521,00

521,00

-Spitalul Clinic Colentina

4.627,63

1.686,00

6.313,63

Masa de operatii, 1 buc., preț unitar 56,00 mii lei (se introduce doar pe credite bugetare)

0,00

56,00

56,00

Unit O.R.L complet cu scaun de consultatii inclus, 1 buc, preț unitar 730,00 mii lei

0,00

730,00

730,00

Cart endoscopie pentru chirurgia ORL, 1 buc, preț unitar 900,00 mii lei

0,00

900,00

900,00

71.01.30 Alte active fixe

284,00

393,00

677,00

Server,2 buc, preț unitar 30,00 mii lei

0,00

60,00

60,00

Software, 2 buc, preț unitar 6,20 mii lei

0,00

12,40

12,40

Computer, 6 buc, preț unitar 5,10 mii lei

0,00

30,60

30,60

Soft achiziții, investitii, economic , 1 buc, preț unitar 90,00 mii lei

0,00

90,00

Soft locuințe pentru medici, 1 buc, preț unitar 70,00 mii lei

k 70,00

70,00

Studiu de fezabilitate digitalizare Spitalul Clinic Colentina, valoare 130,00 mii lei

0,00

130,00

130,00

Anexa 2.45 ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR TOTAL CHELTUIELI, din care                                         0,00

84.02.03.03

Mașini, echipamente și mijloace de transport, la _

credite de angajament și la credite bugetare-^^cw^^v


71.01.02 din care:             ’                         ^<^^391,00 7

//£< direcția <£6\\

1 g WȘRAMARE gx)l

W BUGETARA

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care :

TOTAL VENITURI,din care

Venituri din prestări de servicii și alte

2.941.504,00

49.301,00

2.990.805,00

33 activități

1.279.746,00

4.828,00

1.284.574,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de

33.10.21 asigurări sociale de sanatate

1.039.877,00

8.180,00

1.048.057,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul

33.10.30 de stat

128.952,00

1.858,00

130.810,00

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50 activități

101.405,00

-5.210,00

96.195,00

35 Amenzi, penalități și confiscări

0,00

3,00

3,00

35.10.50 Amenzi, penalități și confiscări

0,00

3,00

3,00

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile

10.720,00

5.582,00

16.302,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

10.505,00

5.582,00

16.087,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui

37.10.03 local

-24.746,00

-45,00

-24.791,00

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

24.746,00

45,00

24.791,00

39.10 Venituri din capital

0,00

10,00

10,00

39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri

0,00

10,00

10,00

42 Subvenții de la bugetul de stat

578,00

1.234,00

1.812,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de

42.10.70 programare 2014-2020

578,00

16,00

594,00

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de

42.10.81 activitate sportivă

0,00

1.168,00

1.168,00

42.10.82 Sume alocate pentru stimulentul de risc

0,00

50,00

50,00

43 Subvenții de la alte administrații

1.461.503,00

37.660,00

1.499.163,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

695.096,00

26.459,00

721.555,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

43.10.10 cheltuielilor curente din domeniul sănătății

49.490,06'"'

1.000,00

50.400,00

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 secțiunii de dezvoltare

92.612,00

1.436,00

94.048,00

43.10.40 Sume alocate pentru stimulentul de risc

0,00

8.765,00

8.765,00

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente

48 cadrului financiar 2014*2020

9.117,00

-16,00

9.101,00

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.02.01 curent                                                 3.100,00

li ct 5           pJP/J

-351,00

2.749,00

*zx

9

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.02.02 anteriori

1.910,00

100,00

2.010,00

48.02.03 Prefinanțare

3.987,00

235,00

4.222,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:                  2.941.504,00

49.300,00

2.990.804,00

Anexa 2.5 TEATRUL CI NOTTARA

TOTAL CHELTUIELI, din care:

16.300,00

0,00

16.300,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

0,00

220,00

220,00

10.01.01 Salarii de baza

10.750,00

-190,00

10.560,00

10.01.06 Alte sporuri

1.164,00

-30,00

1.134,00

Anexa 2.6 TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ

TOTAL VENITURI , din care :

11.269,00

0,00

11.269,00

43 Subvenții de la alte administrații

10.762,00

0,00

10.762,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

10.750,00

-90,00

10.660,00

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 secțiunii de dezvoltare

12,00

90,00

102,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

11.269,00

0,00

11.269,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

7.592,00

-958,00

6.634,00

10.01.01 Salarii de baza

5.828,00

-948,00

4.880,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

80,00

-3,00

77,00

10.01.06 Alte sporuri

270,00

8,00

278,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

924,00

-89,00

835,00

10.01.17 Indemnizații de hrană

323,00

-20,00

303,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

0,00

115,00

115,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

167,00

-21,00

146,00

20 BUNURI Șl SERVICII

3.574,00

888,00

4.462,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

1.350,00

60,00

1.410,00

20.02 Reparații curente

0,00

65,00

65,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

90,00

40,00

130,00

20.11 Cărți, publicații și materiale documentare

13,00

3,00

16,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.074,00

720,00

1.794,00

59 ALTE CHELTUIELI

91,00

-20,00

71,00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40 neîncadrate

91,00

-20,00

71,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

12,00

90,00

102,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport, la credite de angajament și la credite bugetare,

71.01.02 din care:

0,00

60,00

în lista obiectivelor de investiții se introduc următoarele poziții:

Poz.1 "Mixer production switcher", cantitate 1

0,00

buc..valoare totală 13 mii lei,

Poz.2 "Cameră de filmat (cu trepied, baterie

0,00

13,00

13,00

schimb, geantă depozitare, cabluri, cârduri”,

cantitate 1 buc., valoare totală 19 mii lei

0,00

19,00

19,00

Poz.3 Casti comunicare transmisie hve , cantitate 1 buc., valoare totală 7 mu lei                          0,00

DIRECȚIA 5S PROGRAMARE ga

7,00

7,00

*&

1              10

RECICLATOR ASFALT, 1 buc, la credite de angajament 263 mii lei și credite bugetare Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional


0,00           263,00           263,00

15.100,00          -263,00        14.837,00


Poz.4 "Lavalieră cu emițător pentru camera video”, cantitate 5 buc., preț unitar dif, valoare

totală 15 mii lei

0,00

15,00

Poz.5 "Pompă evacuare apă canalizaie (cu basa), cantitate 1 buc., valoare totală 6 mii lei Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, la credite de angajament și la credite

0,00

6,00

71.01.03 bugetare, din care:

0,00

30,00

Se introduc următoarele poziții:

Poz.1 "Laptop”, cantitate 1 buc., valoare totală 5 mii lei

0,00

5,00

Poz.2 "Sistem Ciclorama”, cantitate 1 buc., valoare totală 21 mii lei

0,00

21,00

Poz.3 "Fundal Chroma verde panoramic, cu ramă, cantitate 1 buc., valoare totală 4 mii lei

0,00

4,00

Anexa 2.10 TEATRUL EVREIESC DE STAT

TOTAL VENITURI , din care :

12.200,00

100,00

43 Subvenții de la alte administrații

12.000,00

100,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

12.000,00

100,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

12.200,00

100,00

20 BUNURI Șl SERVICII

2.532,00

100,00

20.14 Protecția muncii

13,00

100,00


15,00

6,00

30.00

5,00

21,00

4,00


12.300,00

12.100,00

12.100,00

12.300,00

2.632,00

113,00


Anexa 2.13 TEATRUL LUCIA STURDZA BULANDRA

TOTAL VENITURI , din care :

15.083,00

0,00

43 Subvenții de la alte administrații

14.133,00

0,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

14.133,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

15.083,00

0,00

20 BUNURI Șl SERVICII

2.852,00

112,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și

20.01.30 funcționare

768,00

66,00

20.13 Pregătire profesională

0,00

4,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.393,00

42,00

Plăți efectuate în anii precedenți și

85.01 recuperate în anul curent

0,00

-112,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local

-112,00


15.083,00

14.133,00

14.133,00

15.083,00

2.964,00

834,00

4,00

1.435,00

-112,00


Anexa 2.16 TEATRUL ODEON


TOTAL VENITURI , din care : 43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI, din care: 10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.02.06 Vouchere de vacanță


13.650,00

218,00

12.900,00

218,00

12.769,00

218,00

13.650,00

218,00

11.420,00

218,00

0,00

____218,00

direcția

-Ș PROGRAMARE‘2 fi


-112,00

13.868,00

13.118,00

12.987,00

13.868,00

11.638,00

218,00


Anexa 2.22 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI


TOTAL VENITURI , din care : 35 Amenzi, penalități și confiscări

48.958,00

0,00

1.171,00

3,00

50.129,00

3,00

35.10.50 Alte amenzi, penalități și confiscări

0,00

3,00

3,00

42 Subvenții de la bugetul de stat

0,00

1.168,00

1.168,00

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de

42.10.81 activitate sportivă

0,00

1.168,00

1.168,00

43 Subvenții de la alte administrații

46.128,00

0,00

46.128,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

45.722,00

0,00

45.722,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

48.958,00

1.171,00

50.129,00

20 BUNURI Șl SERVICII

45.747,00

1.184,00

46.931,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

43.305,00

1.184,00

44.489,00

Plati efectuate în anii precedenti si

85.01 recuperate în anul curent

-36,00

-13,00

-49,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local

-36,00

-13,00

-49,00

Anexa 2.23 CASA ARTELOR „DINU LIPATTI”

TOTAL VENITURI , din care :

2.848,00

0,00

2.848,00

43 Subvenții de la alte administrații

2.798,00

0,00

2.798,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

2.798,00

-68,00

2.730,00

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 secțiunii de dezvoltare

0,00

68,00

68,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

2.848,00

0,00

2.848,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

930,00

-17,00

913,00

10.01.01 Salarii de baza

815,00

-10,00

805,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

20,00

-7,00

13,00

20 BUNURI Șl SERVICII

1.920,00

-51,00

1.869,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

482,00

17,00

499,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

898,00

-68,00

830,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

0,00

68,00

68,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport, atât la credite de angajament cât și la credite

71.01.02 bugetare din care:

Se introduce poziția "Chioșc tip scenă, modular

0,00

68,00

68,00

confecționat din structură metalică cu suprafața de 30 mp, înălțime 6 m, cantitate 1 buc.,

-— \

valoare totală 68 mii lei

(Ț0O

X 68,00

68,00

Anexa 2.29 CENTRUL DE PROIECTE Șl PROGRAME EDUCAȚIONALE Șl SPORTIVE - PROEDUS

TOTAL VENITURI , din care :

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 secțiunii de dezvoltare


32.357,00

7.150,00

39.507,00

32.357,00

7.150,00

39.507,00

32.201,00

5.975,00

38.176,00

156,00

1.175,00

1.331,00

32.357,00

7.150,00

39.507,00

25.Z31.00

5.975,00

31.706,00Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

153,00

1.305,00

1.458,00

20.02 Reparații curente

0,00

680,00

680,00

20.05.01 Uniforme și echipamente

0,00

150,00

150,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20,00

200,00

220,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

22.017,00

3.640,00

25.657,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

156,00

1.175,00

1.331,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport, atât la credite de angajament cât și la credite

71.01.02 bugetare din care:

0,00

1.175,00

1.175,00

In lista obiectivelor de investiții se introduc următoarele poziții:

0,00

Poz.1 "Generator”, cantitate 1 buc.,valoare totală 70 mii lei

0,00

70,00

70,00

Poz.2 "Reclamă luminoasă”, cantitate 1 buc., valoare totală 50 mii lei

0,00

50,00

50,00

Poz.3 "Sistem antiincendiu”, cantitate 1 buc., valoare totală 150 mii lei

0,00

150,00

150,00

Poz.4 "Sistem sonorizare”, cantitate 1 buc., valoare totală 150 mii lei

0,00

150,00

150,00

Poz.5 "Sistem supraveghere”, cantitate 1 buc., valoare totală 100 mii lei

0,00

100,00

100,00

Poz.6 "Laborator”, cantitate 1 buc., valoare totală 155 mii lei

0,00

155,00

155,00

Poz. 7 "Sistem climatizare", cantitate 1 buc., valoare totală 500 mii lei

0,00

500,00

500,00

Anexa 2.36 DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

TOTAL VENITURI , din care :

9.968,00

1.318,00

11.286,00

43 Subvenții de la alte administrații

9.959,00

1.318,00

11.277,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

9.959,00

1.318,00

11.277,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

9.968,00

1.318,00

11.286,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.012,00

1.318,00

10.330,00

10.01.01 Salarii de baza

6.675,00

1.105,00

7.780,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

1.002,00

5,00

1.007,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

735,00

145,00

880,00

10.01.13 Drepturi de delegare

3,00

-3,00

0,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

255,00

28,00

283,00

10.01.30 Alte drepturi salariate în bani

3,00

1    ^<^^*^7*****'

6,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

230,0^-

35,00

265,00

Anexa 2.37 Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

-200,00        67.864,00

TOTAL VENITURI , din care :                      68.064,00

Venituri din prestări de servicii și alte

33 activități                                                 1.865,00

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50 activități                                                   1.865,00


43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI, din care:

20 BUNURI Șl SERVICII

66.199,00-200,00          1.665,00

-200,00

1.665,00

0,00

66.199,00

0,00

65.392,00

-200,00

67.864,00

1.018,00-

)   5.468,00


20.01.06 Piese schimb

300,00

20,00

320,00

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

350,00

30,00

380,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și

20.01.30 funcționare

1.200,00

500,00

1.700,00

20.05.01 Uniforme și echipamente

156,00

350,00

506,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

74,00

30,00

104,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viață

180,00

70,00

250,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00

18,00

48,00

Plati efectuate în anii precedenti si

85.01 recuperate în anul curent

-1,00

-1.218,00

-1.219,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local

-1,00

-1.218,00

-1.219,00

Anexa 2.38 AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA Șl PROTECȚIA ANIMALELOR

TOTAL VENITURI , din care :

13.965,00

2.880,00

16.845,00

43 Subvenții de la alte administrații

13.965,00

2.880,00

16.845,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

11.358,00

2.880,00

14.238,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

13.965,00

2.880,00

16.845,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.162,00

300,00

5.462,00

10.01.01 Salarii de baza

4.200,00

300,00

4.500,00

20 BUNURI Șl SERVICII

6.123,00

2.580,00

8.703,00

20.01.03 încălzit, Iluminat și forță motrică

150,00

30,00

180,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

392,00

280,00

672,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

134,00

2,00

136,00

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

51,00

30,00

81,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

71,00

20,00

91,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și

20.01.30 funcționare

1.245,00

798,00

2.043,00

20.02 Reparații curente

578,00

60,00

638,00

20.03.02 Hrană pentru animale

612,00

350,00

962,00

20.04.04 Dezinfectanți

106,00

40,00

146,00

20.14 Protecția muncii

46,00

20,00

66,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.162,00

950,00

3.112,00

Anexa 2.42 ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI Șl AGREMENT

TOTAL VENITURI , din care :

98.517,00

5.020,00

103.537,00

43 Subvenții de la alte administrații

82.605,00 1

5.020,00

87.625,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

77.329,09--}

5.000,00

82.329,00

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 secțiunii de dezvoltare

5.276,00

20,00

5.296,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

98.517,00

5.020,00

103.537,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și

67.10.50 religiei

95.972,00

5.020,00

100.992,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

95.972,00

5.000,00

100.972,00

20 BUNURI Șl SERVICII

70.501,00

5.000,00

£ / / I *

75.501,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30 funcționare

18.174,00

3.772,00    .

21.946,00

20.02 Reparații curente             ''^PRnrSÂW

5.437,00

6.537,00

te

1.100^^

V*         * Ar

14

20.05.01 Uniforme si echipament

20.14 Protecția muncii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții, din care:

Se redenumește poz. "Sistem de irigații Parc Carol I HCGMB nr.124/05.04.2017 execuție” în "Sistem de irigații Parc Carol I HCGMB nr.124/05.04.2017 Autorizare și execuție”, creditele de angajament rămân nemodificate

Pod pietonal traversare lac Herăstrău PT, DE și execuție, HCGMB nr. 396/31.07.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Mașini, echipamente și mijloace de transport, 71.01.02 din care:

Se redenumește poz.2."Baracă agrement (cu rame)” în "Barcă agrement (cu rame)”, creditele de angajament și creditele bugetare rămân nemodificate

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, la credite de angajament și la credite

71.01.03 bugetare, din care:

Se introduce poziția "Jocuri copii”, cantitatea 283 buc., preț unitar dif., credite de angajament 11.014 mii lei,

Reparații capitale aferente activelor fixe, la credite de angajament și la credite bugetare, 71.03 din care:

Reparații capitale și modernizare navă pasageri Bucur, se elimină valorile de pe coloanele valoare totală, valoare totală actualizată și rămas de executat

în lista obiectivelor de investiții se introduc următoarele poziții:

."Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv.

3700433 Parc Cișmigiu, credite de angajament 379 mii lei

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv.

3700432 Parc Cișmigiu, credite de angajament 313 mii lei

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700441 Parc Cișmigiu, credite de angajament 222 mii lei

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv.

3700442 Parc Herăstrău-Miorița, credite de angajament 69 mii lei

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700492 Parc Herăstrău-Nou, creditele de. angajament 96 mii lei

[st

20,00

51,00

71,00

90,00

27,00

117,00

631,00

50,00

681,00

2.731,00

20,00

2.751,00

925,00

0,00

925,00

0,00

1,00

1,00

535,00

-1,00

534,00

85,00

0,00

85,00

28,00

1,00

29,00

0,00

1,00

1,00

169,00

19,00

188,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700468 Parc Herăstrău-Nou, creditele de

angajament 7 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700469 Parc Herăstrău-Nou, creditele de

angajament 7 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700467 Parc Herăstrău-Nou, creditele de angajament 118 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700466 Parc Herăstrău-Nou, creditele de angajament 412 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700464 Parc Herăstrău-Nou, creditele de angajament 69 mii lei

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700481 Parc Izvor, creditele de angajament

0,00

1,00

1,00

905 mii lei

0,00

2,00

2,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700481.1 Parc Izvor, creditele de angajament 229 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700478 Parc Carol I, creditele de angajament 151 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700479 Parc Carol I, creditele de angajament 136 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700480 Parc Carol I, creditele de angajament 228 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700424 Parc Tineretului!, creditele de

angajament 467 mii lei

0,00

1,00

1,00

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv. 3700427 Parc Tineretului, creditele de

I                     '

angajament 92 mii lei

Reparații capitale ansamblu joc copii nr. inv.

0,00

^--<^1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

3700426 Parc Tineretului, creditele de

angajament 140 mii lei

Anexa 2.43.1.1 CENTRALIZATOR SPITALE

TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si alte

2.076.104,00

20.435,00

2.096.539,00

33.10 activitati

1.204.400,00

10.038,00

1.214.438,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de

33.10.21 asigurări sociale de sanatate

1.039.877,00

8.180,00

1.048.057,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul

33.10.30 de stat

Transferuri voluntare, altei* 37.10 subvențiile

e decât

di™

128.952,00

I (

9.128,00

1.858,00

582,00

130.810,00

9.710,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

| 35? PROGRAMARE 2

Ar

9.128,00

582,00 /

9.710,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui

37.10.03 local

-24.746,00

-45,00

-24.791,00

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

24.746,00

45,00

24.791,00

42.10 Subvenții de la bugetul de stat

578,00

66,00

644,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții

publice finanțate parțial sau integral din venituri

proprii necesare susținerii derulării proiectelor

finanțate din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare aferete perioadei de

42.10.70 programare 2014-2020

578,00

16,00

594,00

42.10.82 Sume alocate pentru stimulentul de risc

0,00

50,00

50,00

43 Subvenții de la alte administratii

673.795,00

9.765,00

683.560,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

43.10.10 cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

49.400,00

1.000,00

50.400,00

43.10.40 Sume alocate pentru stimulentul de risc

0,00

8.765,00

8.765,00

48.02 Fondul Social European (FSE)

8.997,00

-16,00

8.981,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul

48.02.01 curent

3.100,00

-351,00

2.749,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii

48.02.02 anteriori

1.910,00

100,00

2.010,00

48.02.03 Prefinantare

3.987,00

235,00

4.222,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

2.076.104,00

20.435,00

2.096.539,00

10 Cheltuieli de personal

1.119.214,00

9.075,00

1.128.289,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

1.078.345,00

9.022,00

1.087.367,00

10.01.01 Salarii de baza

669.266,00

88,00

669.354,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

225.685,00

43,00

225.728,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

35.822,00

4,00

35.826,00

10.01.29 Stimulentul de risc

0,00

8.815,00

8.815,00

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

20.138,00

72,00

20.210,00

10.03 Contribuții

26.728,00

53,00

26.781,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

417,00

50,00

467,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

26.302,00

3,00

26.305,00

20 Bunuri si servicii

883.627,00

12.566,00

896.193,00

20.01 Bunuri si servicii

193.544,00

4.746,00

198.290,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

6.438,00

225,00

6.663,00

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

31.634,00

900,00

32.534,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

9.255,00

450,00

9.705,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.170,00 V

^-^'2^00

2.410,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

57-.460,00

81,00

57.241,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

20.01.30 funcționare

75.616,00

2.850,00

78.466,00

20.02 Reparatii curente

34.849,00

-265,00

34.584,00

20.03 Hrana

24.493,00

-50,00

24.443,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

24.493,00

-50,00

24.443,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

591.900,00

7.670,00

599.570,00

20.04.01 Medicamente

400.847,00

95,00

400.942,00

20.04.02 Materiale sanitare

129.698,00

4.462,00/

134.160,00

20.04.03 Reactivi l|« ixj rnvUPWMRnE c <1

44.268,00

162,00

A. 44.430,00

Șl EXECUȚIE bugetarM^

V

20.04.04 Dezinfectant!

17.087,00

2.951,00

20.038,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

17.262,00

370,00

17.632,00

20.05.01 Uniforme si echipament

2.656,00

50,00

2.706,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

12.473,00

320,00

12.793,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări

1.236,00

-1,00

1.235,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

412,00

-1,00

411,00

20.09 Materiale de laborator

3.561,00

1,00

3.562,00

20.12 Consultanta si expertiza

1.646,00

20,00

1.666,00

20.30 Alte cheltuieli

9.808,00

75,00

9.883,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

73,00

-25,00

48,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.717,00

100,00

8.817,00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85 RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

-431,00

-1.152,00

-1.583,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local

-431,00

-1.152,00

-1.583,00

71 Active nefinanciare

54.434,00

-54,00

54.380,00

71.01 Active fixe

51.118,00

-54,00

51.064,00

71.01.01 Construcții

8.888,00

260,00

9.148,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

39.112,00

-552,00

38.560,00

71.01.30 Alte active fixe

1.364,00

238,00

1.602,00

Anexa 2.43.1 SPITALUL CLINIC SF. MARIA

TOTAL CHELTUIELI

100.297,00

0,00

100.297,00

20 Bunuri si servicii

34.284,00

631,00

34.915,00

20.01 Bunuri si servicii

13.625,00

381,00

14.006,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

7.444,00

231,00

7.675,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

20.01.30 funcționare

4.140,00

150,00

4.290,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

850,00

250,00

1.100,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

500,00

250,00

750,00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85 RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

0,00

-631,00

-631,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local

0J0,-

-^,00

-631,00

Anexa 2.43.3 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA

68.255,00

Venituri din prestări de servicii si alte

33.10 activitati

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul

33.10.30 de stat

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile                           _____

37.10.01 Donatii si sponsorizări

43 Subvenții de la alte administratii direcjia%^

ItaS PROGRAMARE

șieje&he $2

Wo.” BUGETARĂ ^2


70.043,00

34.009,00

748,00

400,00

400,00

33.703,00148,00


400,00

400,00

1.240,00


Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40 (FNUASS)

0,00

1.240,00

1.240,00

TOTAL CHELTUIELI

68.255,00

1.788,00

70.043,00

10 Cheltuieli de personal

45.380,00

1.290,00

46.670,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

43.745,00

1.240,00

44.985,00

10.01.29 Stimulent de risc

0,00

1.240,00

1.240,00

10.03 Contribuții

1.060,00

50,00

1.110,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

0,00

50,00

50,00

20 Bunuri si servicii

21.250,00

739,00

21.989,00

20.01 Bunuri si servicii

7.207,00

50,00

7.257,00

20.01.02 Materiale de curățenie

200,00

50,00

250,00

-buget local-

200,00

50,00

250,00

20.03 Hrana

850,00

50,00

900,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

850,00

50,00

900,00

2O.O4 Medicamente si materiale sanitare

12.050,00

714,00

12.764,00

20.04.02 Materiale sanitare

4.100,00

544,00

4.644,00

-alte surse-

3.400,00

544,00

3.944,00

20.04.04 Dezinfectant!

1.050,00

170,00

1.220,00

20.05 Materiale de natura obiectelor de inventar

710,00

-50,00

660,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

650,00

-50,00

600,00

-buget local-

250,00

-50,00

200,00

20.30 Alte cheltuieli

175,00

-25,00

150,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

35,00

-25,00

10,00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85 RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

0,00

-241,00

-241,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local

0,00

-241,00

-241,00

71 Active nefinanciare

1.225,00

0,00

1.225,00

71.01 Active fixe

1.225,00

0,00

1.225,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

739,00

0,00

739,00

-alte surse-

272,00

0,00

272,00

Sistem automat pentru determinarea proteinelor speciale, 1 buc, preț unitar 222 mii lei se elimina din lista

222,00

-222,00

0,00

Calibrator doze, 1 buc, preț unitar 56 mii lei Guler manșon seringa, 1 buc, preț unitar 4,50

0,00

56,00

56,00

mii lei

0,00

V.->^4,50

4,50

Incinta frigorifica mortuara, 1 buc, preț unitar

83,50 mii lei

Aparat de incalzirea si decongelarea sângelui si

83,50

83,50

plasmei proaspăt congelata, 1 buc, preț unitar 44,00 mii lei

0,00

44,00

44,00

Frigider congelator de depozitarea plasmei proaspăt congelate, 1 buc, preț unitar 34,00 mii lei

____. 0,00

34,00

34,00

Anexa 2.43.4 SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

DIRECȚIA

Ț* “ PROGRAMARE e 3) < și EXECUȚIE BUGETAR*

/    4^

TOTAL VENITURI, din care 43 Subvenții de la alte administratii

99.329,00

25.035,00

10,00

10,00

99.339,00

25.045,00

43.10.40 Sume alocate pentru stimulentul de risc

0,00

10,00

10,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

99.329,00

10,00

99.339,00

10 Cheltuieli de personal

51.460,00

10,00

51.470,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

49.560,00

10,00

49.570,00

10.01.29 Stimulent de risc

0,00

10,00

10,00

20 Bunuri si servicii

28.714,00

0,00

28.714,00

20.01 Bunuri si servicii

7.080,00

0,00

7.080,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

1.400,00

-100,00

1.300,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

900,00

-100,00

800,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100,00

200,00

300,00

71 Active nefinanciare

16.636,00

0,00

16.636,00

71.01 Active fixe

16.636,00

0,00

16.636,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

13.184,00

-16,00

13.168,00

Lampa fototerapie, 12 buc, se modifica prețul unitar de la 35,70 mii lei la 12,00 mii lei

428,40

-284,40

144,00

Pat nou născut, 15 buc, se modifica prețul unitar de la 13,00 mii lei la 10,71 mii lei

195,00

-34,35

160,65

Sistem Caii Nursing - Statie centrala de monitorizare, impreuna cu serviciile de instalare si punere in funcțiune, 1 buc, se elimina din lista de investitii

557,00

-557,00

0,00

Centrifuga,2 buc, preț unitar 14,28 mii lei

Aparat portabil EKG cu 12 canale, 1 buc, preț

0,00

28,56

28,56

unitar 10,85 mii lei

0,00

10,85

10,85

Dispozitiv detectare febra , 2 buc, preț unitar 47,00 mii lei

0,00

94,00

94,00

Electrocauter mono/bipolar, 2 buc, preț unitar 46,52 mii lei

0,00

93,04

93,04

Traductor volumetric compatibil ecograf

ACUSON Juniper ,1 buc, preț unitar 52 mii lei

0,00

52,00

52,00

Microscop optic cu camera digitală color încorporată, soft de morfometrie și computer, 1 buc, preț unitar 84 mii lei

0,00

84,00

84,00

Procesor de prelucrare a lamelor de citologie in mediu lichid, 1 buc, preț unitar 240,50 mii lei Sonda pentru examinare ultrasonografica cardiaca a nou-nascutului, compatibila cu ecograful Vivid S5, 1 buc, preț unitar 39,90 mii

0,00

240,50

39,90

240,50

39,90

Iei

Oftalmoscop indirect portabil pentru examinare nou-nascuti ,1 buc, preț unitar 11,90 mii lei

0,00

11,90

11,90

UPS 100 KVA ,1 buc, preț unitar 109,00 mii lei

0,00

109,00

109,00

Autoutilitara ,1 buc, preț unitar 96 mii lei

0,00

96,00

96,00

71.01.30 Alte active fixe

357,00

16,00

373,00

Upgrade ecograf ACUSON Juniper,1 buc, preU^îpî^țK

unitar 16 mii lei

0,00

16,00 /

O     16,00

DIRECȚIA

ifcS PROGRAMAR 2?. SI EXECUȚIE Va-0 J^TARĂ

Sml

Anexa 2.43.5 SPITALUL CLINIC CANTACUZINO

TOTAL VENITURI

107.556,00

264,00

107.820,00

Venituri din prestări de servicii si alte

33.10 activitati

50.114,00

110,00

50.224,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de

sanatate publica din sume alocate de la bugetul

33.10.30 de stat

600,00

110,00

710,00

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile

201,00

154,00

355,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

201,00

154,00

355,00

TOTAL CHELTUIELI

107.556,00

264,00

107.820,00

10 Cheltuieli de personal

66.500,00

110,00

66.610,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani

63.920,00

107,00

64.027,00

10.01.01 Salarii de baza

37.260,00

58,00

37.318,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.200,00

43,00

10.243,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

2.280,00

4,00

2.284,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

1.800,00

2,00

1.802,00

10.03 Contribuții

1.680,00

3,00

1.683,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

1.680,00

3,00

1.683,00

20 Bunuri si servicii

33.200,00

154,00

33.354,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

15.971,00

154,00

16.125,00

20.04.02 Materiale sanitare

3.641,00

154,00

3.795,00

-alte surse-

3.541,00

154,00

3.695,00

Anexa 2.43.6 SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR

TOTAL VENITURI, din care

134.124,00

2.550,00

136.674,00

Venituri din prestări de servicii si alte

33.10 activitati

91.063,00

2.550,00

93.613,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de

33.10.21 asigurări sociale de sanatate

86.063,00

2.550,00

88.613,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

134.124,00

2.550,00

136.674,00

20 Bunuri si servicii

65.292,00

2.550,00

67.842,00

20.01 Bunuri si servicii

11.805,00

2.550,00

14.355,00

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

3.050,00

1.000,00

4.050,00

-alte surse-

1.500,00

1.000,00

2.500,00

20.01.04 Apa,canal, salubritate

302,00

50,00

352,00

-alte surse-

120,00

50,00

170,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

20.01.30 funcționare

3.750,00

1.500,00

5.250,00

-alte surse-

3.000,00y

_ 1.500,00

4.500,00

Anexa 2.43.7 SPITALUL CLINIC COLENTINA

-----------

TOTAL VENITURI

370.180,00

10.730,00

380.910,00

Venituri din prestări de servicii si alte

33.10 activitati

236.980,00

5.500,00

242.480,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de

33.10.21 asigurări sociale de sanatate

220.000,00

5.500,00

225.500,00

Transferuri voluntare, altele decaț^-s-^

37.10 subvențiile

500,00

230,00

XQ 730,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări         //£» directa

500,00

230,00 /

// 730,00

PROGRAMARE ș * V

SEXECimE bugetară

>                   / Zr

43 Subvenții de la alte administratii

104.700,00

5.000,00

109.700,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40 (FNUASS)

0,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL CHELTUIELI

370.180,00

10.730,00

380.910,00

10 Cheltuieli de personal

193.290,00

5.000,00

198.290,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

186.490,00

5.000,00

191.490,00

10.01.29 Stimulentul de risc

0,00

5.000,00

5.000,00

20 Bunuri si servicii

170.629,00

5.730,00

176.359,00

20.01 Bunuri si servicii

43.771,00

500,00

44.271,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

960,00

500,00

1.460,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

114.639,00

5.160,00

119.799,00

20.04.01 Medicamente

84.251,00

790,00

85.041,00

20.04.02 Materiale sanitare

23.500,00

2.140,00

25.640,00

-alte surse

22.000,00

2.140,00

24.140,00

20.04.04 Dezinfectant!

4.700,00

2.230,00

6.930,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.220,00

70,00

2.290,00

20.05.01 Uniforme si echipament

200,00

50,00

250,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

2.000,00

20,00

2.020,00

71 Active nefinanciare

5.761,00

0,00

5.761,00

71.01 Active fixe

5.761,00

0,00

5.761,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.761,00

-188,00

5.573,00

Defibrilator, 3 buc, se modifica prețul unitar la

41,89

126,00

-0,33

125,67

Aspirator chirurgical.se majoreaza cantitatea la

3 buc, se diminuează prețul la 17,50 mii lei Video rino-laringoscop flexibil cu accesorii, 1

36,00

16,50

52,50

buc, se diminuează prețul la 89,83 mii lei lnjectomat,28 buc, preț unitar se diminuează la

130,00

-40,17

89,83

4,41 mii lei

Lampa frontala consultatii ORL, 3 buc, preț

190,40

-66,92

123,48

unitar 10,87 mii lei

Video colposcop DCS Sometech, 1 buc, prețul

0,00

32,61

32,61

se modifica la 33,92 mii lei

Aparat de drenaj limfatic, 1 buc, se diminuează

34,50

-0,58

33,92

prețul unitar la 16,00 mii lei

Generator curent ,1 buc, preț unitar se

16,55

-0,55

16,00

diminuează la 171,85 mii lei

Sistem cu abur si dezinfectant pentru curatarea si dezinfecta suprafețe grele,1 buc, preț se

357,00

-185,15

171,85

modifica la 70,39 mii lei

Hota flux laminar ,1 buc, se modifica prețul la

70,40

-0,01

70,39

38,08 mii lei

Hotline (aparat special de incalzire a perfuziilor), 1 buc, preț unitar se modifica la

40,50

38,08

7,14 mii lei

Congelator plasme,2 buc, preț unitar se

-0,01

7,14

modifica la 39,27 mii lei

Frigider probe sanguine, 1 buc, prețul unitar se

83,30

-4,76

78,54

modifica la 11,20 mii lei

Dispenser-aparat electric pentru botosi, 25 buc,

26,00

-14,80

11,20

preț unitar se modifica la 3,46 mii lei                   ,'’^ăSl.OO

//•< o PROGRAMARE c

JJÎ1E p.'J-bugetar* x/J

-33,50 z

86,50

22

Aparat de ventilație mecanica, 1 buc, preț unitar

se modifica la 90,00 mii lei

136,50

-46,50

90,00

Paturi terapie intensiva ,10 buc, preț unitar 49,49 mii lei

500,00

-5,10

494,90

Lavoar apa sterila cu 2 posturi, 1 buc, preț unitar 16,00 mii lei

7,40

8,60

16,00

Sistem monitorizare noor scoling, 1 buc, preț unitar 174,44 mii lei

0,00

174,44

174,44

Sistem automat de acces, 1 buc, preț unitar 27,80 mii lei

0,00

27,80

27,80

Generator de impusuri magnetice NanoPulse .Therapy System PAPIMI, se elimina din lista de investitii

287,15

-287,15

0,00

Electrocardiograf 12 canale, 10 buc, preț unitar 24,00 mii lei

0,00

240,00

240,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

188,00

188,00

Licențe Microsoft Ofiice, 160 buc, preț unitar 1,175 mii lei

0,00

188,00

188,00

Anexa 2.43.8 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ȘTEFAN

TOTAL VENITURI, din care

Transferuri voluntare, altele decât

33.111,00

4,00

33.115,00

37.10 subvențiile

0,00

4,00

4,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

0,00

4,00

4,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

33.111,00

4,00

33.115,00

20 Bunuri si servicii

6.809,00

284,00

7.093,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

2.697,00

284,00

2.981,00

20.04.01 Medicamente

1.545,00

80,00

1.625,00

20.04.02 Materiale sanitare

370,00

103,00

473,00

20.04.03 Reactivi

630,00

50,00

680,00

20.04.04 Dezinfectanti

152,00

51,00

203,00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85 RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

0,00

-280,00

-280,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local

0,00

-280,00

-280,00

Anexa 2.43.9 CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE DR. I STOIA

TOTAL VENITURI, din care Transferuri voluntare, altele decât

19.400,00

0,00

19.400,00

37.10 subvențiile

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui

0,00 I

0^0

0,00

37.10.03 local

'' -<263,00

X -45,00

-308,00

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

263,00

45,00

308,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

19.400,00

0,00

19.400,00

10 Cheltuieli de personal

12.775,00

100,00

12.875,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

12.280,00

100,00

12.380,00

10.01.01 Salarii de baza

10.490,00

100,00

10.590,00

20 Bunuri si servicii

6.362,00

-145,00

6.217,00

20.01 Bunuri si servicii                            /

DIRECȚIA        /

te fi PROGRAMARE SaH/ X ll|Ș, Șl EXECUȚIE SJjf '

BUGETAR*

2.812,00

200,00 x

'-"'7    3.012,00

*

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

20.01.30 funcționare

1.200,00

200,00

1.400,00

20.02 Reparatii curente

410,00

-365,00

45,00

20.12 Consultanta si expertiza

0,00

20,00

20,00

71 Active nefinanciare

263,00

45,00

308,00

71.01 Active fixe

263,00

45,00

308,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

263,00

45,00

308,00

Nebulizator, 2 buc, preț unitar 22,50 mii lei

0,00

45,00

45,00

Anexa 2.43.10 SPITALUL CLINIC DE COPII DR. V. GOMOIU

TOTAL VENITURI, din care

112.431,00

1.383,00

113.814,00

Venituri din prestări de servicii si alte 33.10 activitati

77.424,00

130,00

77.554,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de 33.10.21 asigurări sociale de sanatate

70.262,00

130,00

70.392,00

Transferuri voluntare, altele decât 37.10 subvențiile

0,00

3,00

3,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

0,00

3,00

3,00

42.10 Subvenții de la bugetul de stat

0,00

16,00

16,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de

42.10.70 programare 2014-2020

43.10 Subvenții de la alte administratii

0,00

29.900,00

16,00

1.250,00

16,00

31,150,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

43.10.10 cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

3.200,00

1.000,00

4.200,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40 (FNUASS)

0,00

250,00

250,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente

48 cadrului financiar 2014-2020

1.035,00

-16,00

1.019,00

48.02 Fondul Social European (FSE)

1.035,00

-16,00

1.019,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul

48.02.01 curent

748,00

-351,00

397,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii

48.02.02 anteriori

0,00

100,00

100,00

48.02.03 Prefinantare

287,00

235,00

522,00

TOTAL CHELTUIELI

112.431,00 1

1.383,00

113.814,00

10 Cheltuieli de personal

45.664,00   1

_...     250,’00

45.914,00

10.01 Cheltuieli salariaie in bani

44.048,00

\     250,00

44.298,00

10.01.29 Stimulentul de risc

——“        tr.wJ.

250,00

250,00

20 Bunuri si servicii

64.038,00

1.133,00

65.171,00

20.01 Bunuri si servicii

8.594,00

1.000,00

9.594,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

20.01.30 funcționare

5.000,00

1.000,00

6.000,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

50.204,00

133,00

50.337,00

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi                               /

44.903,00

-1.500,00

43.403,00

1.700,00

1.130,00

2.830,00

3.101,00

3,00/

3.104,00

Xk*          *Zr //^

24

20.04.04 Dezinfectant!

500,00

500,00

1.000,00

Anexa 2.43.11 SPITALUL CLINIC MALAXA

TOTAL VENITURI, din care

74.900,00

13,00

74.913,00

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile

0,00

8,00

8,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

0,00

8,00

8,00

43 Subvenții de la alte administratii

30.816,00

5,00

30.821,00

43.10.40 Sume alocate pentru stimulentul de risc

0,00

5,00

5,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

74.900,00

13,00

74.913,00

10 Cheltuieli de personal

57.406,00

5,00

57.411,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

55.418,00

5,00

55.423,00

10.01.29 Stimulent de risc

0,00

5,00

5,00

20 Bunuri si servicii

16.382,00

8,00

16.390,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

7.339,00

8,00

7.347,00

20.04.02 Materiale sanitare

2.424,00

8,00

2.432,00

Anexa 2.43.13 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. V. BABES

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări de servicii si alte

185.440,00

3.670,00

189.110,00

33.10 activitati

137.600,00

1.600,00

139.200,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul

33.10.30 de stat

60.700,00

1.600,00

62.300,00

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile

1.312,00

-220,00

1.092,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

1.312,00

-220,00

1.092,00

42.10 Subvenții de la bugetul de stat

25,00

50,00

75,00

42.10.82 Sume alocate pentru stimulentul de risc

0,00

50,00

50,00

43 Subvenții de la alte administratii

44.771,00

2.240,00

47.011,00

43.10.40 Sume alocate pentru stimulentul de risc

0,00

2.240,00

2.240,00

TOTAL CHELTUIELI

185.440,00

3.670,00

189.11>:,00

1C CHELTUIELI DE PERSONAL

72.286,00

2.290,00

74.576,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

70.000,00

2.290,00

72.290,00

10.01.29 Stimulentul de risc

0,00

2.290,00

2.290,00

20 Bunuri si servicii

110.875,00

1.479,00

112.354,00

20.01 Bunuri si servicii

8.524,00

-10,00

8.514,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

880,00

100,00

980,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

110,0\

40,00

150,00

Materiale si prestări servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

775J)Q<^-

-150,00

625,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

^237^893,00___

1.289,00

99.182,00

20.04.01 Medicamente

64.500,00

800,00

65.300,00

20.04.02 Materiale sanitare

21.702,00

380,00

22.082,00

20.04.03 Reactivi

10.326,00

109,00

10.435,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

853,00

100,00

953,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30 Alte cheltuieli

853,00

90,00

100,00

100,00 z

953,00

190,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

\     80,00

100,00

y 180,00

ȘlEXECWj# BUGETAM>^yZ

/ ,

/ r

V,*     Ăr ♦Jy

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

1.134,00

1.134,00

-99,00

-99,00

1.035,00

1.035,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

745,00

-105,00

640,00

-alte surse-

363,00

-105,00

258,00

Ventilator TI, 1 buc, preț unitar 183 mii lei, se

elimina din lista de investitii

183,00

-183,00

0,00

Mașina de curatat cartofi, 1 buc, preț unitar 7,00

mii lei

0,00

7,00

7,00

Mașina feliat legume, 1 buc, preț unitar 7,00 mii

lei

0,00

7,00

7,00

Cuptor electric, 1 buc, preț unitar 13,00 mii lei

0,00

13,00

13,00

Pat TI, 1 buc, preț unitar 30,00 mii lei

0,00

30,00

30,00

Suport TV dubla prindere pe perete, 1 buc, preț

unitar 5,00 mii lei

0,00

5,00

5,00

Electropompa submersibila ape uzate, 1 buc,

preț unitar 16,00 mii lei

0,00

16,00

16,00

71.01.30 Alte active fixe

389,00

6,00

395,00

Licențe Adobe Acrobat Reader Profesional, 2

buc, preț unitar 3,00 mii lei

0,00

6,00

6,00

Anexa 2.43.14 SPITALUL DE BOLI CRONICE SF. LUCA

TOTAL VENITURI, din care

53.918,00

3,00

53.921,00

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile

6,00

3,00

9,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

6,00

3,00

9,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

53.913,00

3,00

53.921,00

10 Cheltuieli de personal

33.186,00

0,00

33.186,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani

31.970,00

0,00

31.970,00

10.01.01 Salarii de baza

19.552,00

-70,00

19.482,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

80,00

70,00

150,00

20 Bunuri si servicii

18.651,00

3,00

18.654,00

20.01 Bunuri si servicii

4.558,00

75,00

4.633,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

150,00

75,00

225,00

20.02 Reparatii curente

50,00

100,00

150,00

20.03 Hrana

1.525,00

-100,00

1.425,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

1.525,00

-100,00

1.425,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

11.456,00

-72,00

11.384,00

20.04.01 Medicamente

10.000,00

-75,00

9.925,00

20.04.02 Materiale sanitare

506,00

--"3,00

509,00

20.06 Deplasări,detasari, transferuri

V -1,00

34,00

20.06.02 Deplasări in străinătate

‘Zu.UU

-1,00

19,00

20.09 Materiale de laborator

2,00

1,00

3,00Anexa 2.43.16 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE PROF. DR. PANAIT SARBU

TOTAL CHELTUIELI, din care 71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transt

83.350,00             0,00        83.350,00

1.000,00              0,00          1.000,00

000,00              0,00        , 1.000,00

v     n    V1 A                           /    /

Wprog&e%B.ooo,oo           0,00     ■   1.000,00

BUGETAJlf                            1 //

/ 1        26Sistem de purificare a aerului pe baza de

plasama 25W, se elimina din lista de investitii Centrala tratare aer cu unitate VRV si

137,50

-137,50

0,00

automatizare pt SO, 2 buc, preț unitar 68,75 mii lei

0,00

137,50

137,50

Anexa 2.43.17 SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. CONSTANTIN GORGOS

TOTAL VENITURI, din care

28.402,00

20,00

28.422,00

43.10 Subvenții de la alte administratii

6.864,00

20,00

6.884,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40 (FNUASS)

0,00

20,00

20,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

28.402,00

20,00

28.422,00

10 Cheltuieli de personal

16.093,00

20,00

16.113,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani

15.570,00

20,00

15.590,00

10.01.29 Stimulent de risc

0,00

20,00

20,00

wxa 2.43.19 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL. OBREGIA

TOTAL CHELTUIELI, din care

275.305,00

0,00

275.305,00

71 Active nefinanciare

7.844,00

0,00

7.844,00

71.01 Active fixe

7.844,00

0,00

7.844,00

71.01.01 Construcții

3.172,00

260,00

3.432,00

-alte surse-

3.172,00

260,00

3.432,00

Elaborare raport de expertiza tehnica clădiri si întocmire relevee in vederea identificării intervențiilor necesare asupra unor clădiri apartinand Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" ,1 buc, se majoreaza valoarea la 598,00 mii lei

332,00

266,00

598,00

Expertiza tehnica instalațiile tehnice din cadrul spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alex.

Obregia", 1 buc, se diminuează valoarea

146,00 mii lei

Expertiza tehnica instalatii electrice din cadrul spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alex.

Obregia", se diminuează valoarea la 144,00 mii

148,00

-2,00

146,00

lei

148,00

-4,00

144,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

3.169,00

-288,00

2.881,00

-alte surse-

3.169,00

-288,00

2.881,00

Sistem bariere control - acces spital, se elimina

din lista de investitii

Dozimetru electronic (digital) personal, cu citire

1.210J^U^

"-1.210,12

0,00

0,00

4,00

4,00

directa si alarmare, 1 buc , preț unitar 4,00 mii

lei

Echipament evaluare si recuperare cognitiva, 2 buc, preț unitar 117,00 mii lei

0,00

234,00

234,00

Echipament stimulare magnetica de profunzime

, 1 buc , preț unitar 584,00 mii lei

0,00

584,00

584,00

Centrifuga laborator 16-24 poziții, 1 buc , Pret unitar 16,00 mii lei                                              0,00

10,00

16,00

/ sij PflOGfUiZ

*ZZ

Centrifuga laborator 28-32 poziții, 1 buc, preț

unitar 21,00 mii lei

0,00

21,00

21,00

Analizor semiautomat coagulare, minim 2 canale, 1 buc , preț unitar 12,00 mii lei

0,00

12,00

12,00

Microscop de laborator, 3 buc, preț unitar 10,00 mii lei

0,00

30,00

30,00

Agitator aglutinare latex (shaker orbital), 1 buc, preț unitar 5,00 mii lei

0,00

5,00

5,00

Echipament de dezinfectie/sterilizare a apelor uzatei, 1 buc, preț unitar 16,12 mii lei

0,00

16,12

16,12

71.01.30 Alte active fixe

253,00

28,00

281,00

-alte surse-

253,00

28,00

231,00

Site spital, 1 buc, preț unitar 28,00 mii lei

0,00

28,00

28,00

Anexa 2.44 ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

TOTAL VENITURI , din care :

44.657,00

-44.656,00

1,00

Venituri din prestări de servicii și alte

33 activități

9.957,00

-9.957,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50 activități

9.957,00

-9.957,00

0,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

34.700,00

-34.699,00

1,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

22.584,00

-22.583,00

1,00

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 secțiunii de dezvoltare

12.116,00

-12.116,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

44.657,00

-44.657,00

0,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.393,00

-4.393,00

0,00

10.01.01 Salarii de baza

3.637,00

-3.637,00

0,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

376,00

-376,00

0,00

10.01.06 Alte sporuri

25,00

-25,00

0,00

10.01.13 Drepturi de delegare

10,00

-10,00

0,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

170,00

-170,00

0,00

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

10,00

-10,00

0,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

70,00

-70,00

0,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

95,00

-95,00

0,00

20 BUNURI Șl SERVICII

28.117,00

-28.117,00

0,00

20.01.01 Furnituri de birou

50,00

-50,00

0,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20,00

-20,00

0,00

20.01.03 încălzit, Iluminat și forță motrică

219,00

I      -219,00

0,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

34,00

0,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

60.^ ■

A -60,00

0,00

20 01 06 Piese de schimb

-3Q-QQ

\ -30,00

0,00

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

46,00

-46,00

0,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

1.301,00

-1.301,00

0,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și

20.01.30 funcționare                      __

73,00

-73,00

0,00

20.02 Reparații curente

230,00

-230,00 z

Si 0,00 /

20.05.30 Alte obiecte de inventar /'/A? directa

63,00

-63,00 /

/ W 0,00

1(3 £ programare Sstt

III 5 Șl EXECUȚIE

BUGETARĂ ^11J,

ATM

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferuri

50,00

-50,00

0,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

50,00

-50,00

0,00

20.13 Pregătire profesională

30,00

-30,00

0,00

20.14 Protecția muncii

20,00

-20,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes poblic local, în baza unor convenții sau

20.19 contracte de asociere

12.468,00

-12.468,00

0,00

20.30.02 Protocol și reprezentare

20,00

-20,00

0,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viață

20,00

-20,00

0,00

20.30.04 Chirii

744,00

-744,00

0,00

20.30.09 Executarea silită a creanțelor bugetare

22,00

-22,00

0,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.567,00

-12.567,00

0,00

57 ASISTENȚĂ SOCIALĂ

42,00

-42,00

0,00

57.02.01 Ajutoare sociali în numerar

42,00

-42,00

0,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

12.116,00

-12.116,00

0,00

Construcții, atât la credite de angajament cât și

71.01.01 la credite bugetare, din care:

3.229,00

-3.229,00

0,00

Cc. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții, din care:

Proiecte noi 2020

100,00

-100,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare proiect tehnic de amplasare ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND I ÎNTREGITORUL”

100,00

-100,00

0,00

Ce. Alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care:

Proiecte în continuare 2019

Se elimină poz. "Amplasare mfp ALEXANDER

2.809,00

-2.809,00

0,00

DUBCEK”

50,00

-50,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare soclu și amplasare mfp NICU CONSTANTIN”

Se elimină poz. "Realizare iluminat public

49,00

-49,00

0,00

arhitectural mfp I.C. BRĂTIANU”

Se elimină poz. "Lucrări de iluminat public

35,00

-35,00

0,00

arhitectural a momunentul ELIE WIESEL”

25,00

-25,00

0,00

Se elimină poziția "Proiectare, realizare lucrare de artă plastică, soclu și amplasare mfp RONALD REAGAN”

2.300,00

-2.300,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare proiect tehnic de amplasare, realizare soclu și amplasare monument de for public PAPA FRANCISC,

autor Darie DUP"

W0

-150,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare soclu și amplasare

— V

monument de for plublic Regenesis, autor Ionel Mândrescu"

200,00

-200,00

0,00

Proiecte noi 2020

Se elimină poz. "Lucrări de ambientare

320,00

-320,00

0,00

interioară Arcul de Triumf

Se elimină poz. "Centru conferințe CASA

120,00

-120,00

0,00

TURISMULUI”                                    200,00

lllo vfEXEcinft 5JII

V BUG&&

\\ a-            s--'            //

-200,00

n 0,00

29

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, atât la credite de angajament cât și

I

71.01.03 la credite bugetare, din care:

2.071,00

-2.071,00

0,00

Proiecte in continuare - 2019

C.b. Dotări independente, din care:

189,00

-189,00

0,00

Se elimină poz. "Sistem sonorizare”

Se elimină poz. "Aleea Actorilor Teatrului de

29,00

-29,00

0,00

Comedie”

160,00

-160,00

0,00

Proiecte noi 2020

541,00

-541,00

0,00

Se ellimină poz. "Calculatoare PC”

Se elimină poz. "Sistem integrat pentru vânzare

36,00

-36,00

0,00

bilete - Arcul de Triumf’

11,00

-11,00

0,00

Se elimină poz. "Sistem integrat pentru vânzare bilete - Punct de informare Turistică”

11,00

-11,00

0,00

Se elimină poz. "Hotel Display"

157,00

-157,00

0,00

Se elimină poz. "Sistem automat intrare/ieșire Arcul de Triumf

12,00

-12,00

0,00

Se elimină poz. "Sistem supraveghere video interior - Punct de informare turistică”

2,00

-2,00

0,00

Se elimină poz. "Sistem supraveghere video interior- Arcul de Triumf”

8,00

-8,00

0,00

Se elimină poz. "Sistem antiefracție- Arcul de Triumf

2,00

-2,00

0,00

Se elimină poz.„Sistem antiefracție- Punct de Informare turistică”

2,00

-2,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare soclu și amplasare

LUPTA CU INERȚIA”

Se elimină poz. "Concurs de soluții mfp

38,00

-38,00

0,00

ECATERINA TEODOROIU”

30,00

-30,00

0,00

Se elimină poz. "Concurs de soluții monument comemorativ MONUMENTUL SALA DALLES”

30,00

-30,00

0,00

Se elimină poz. "Concurs de soluții mfp WILSON WOODROW”

Se elimină poz. "Concurs de soluții mfp

30,00

-30,00

0,00

NELSON MANDELA”

Se elimină poz. "Concurs de soluții monument

30,00

-30,00

0,00

GRUP STATUAR ARTĂ PLASTICĂ NONFIGURATIVĂ”

30,00

-30,00

0,00

Se elimină poz. "Concurs de soluții mfp PACHE PROTOPOPESCU”

30,00

-30,00

0,00

Se elimină poz. "Concurs de soluții monument comemorativ MONUMENTUL INFANTERIEI”

30,00

0,00

Se elimină poz. "Concurs de soluții realizare

monument MAX - CÂINELE EROU”

\ -30,00

0,00

Se elimină poz. "Sistem de arborare pavilioane de mare pavoaz”

c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investitii

22,00

-42,00

0,00

Proiecte in continuare - 2019

75,00

-75,00

_ 0,00

Se elimină poz. "Proiect tehnic de amplasa^^^^^. LUPTA CU INERȚIA (replică Omul-Timtfe-^

/ z

Spațiul) ”                                        programare

1 25,00

-25,00 /

0,00

II2 3 S'KECUpE- sm V BUGETAJC

/       zz

r /

30

Se elimină poz. "Proiect tehnic de amplasare

mfp NICU CONSTANTIN”

Se elimină poz.”Proiect tehnic de amplasare mfp ÎMPĂRATUL TRAIAN”

Proiecte noi - 2020

Se elimină poz. "Proiect tehnic de amplasare bust LL. CARAGIALE”

25,00

25,00

180,00

25,00

-25,00

-25,00

-180,00

-25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Se elimină poz. "Proiect DALI și proiect tehnic FÂNTÂNA GEORGE CANTACUZINO”

130,00

-130,00

0,00

Se elimină poz. "Proiect tehnic pentru reamplasarea mfp NICOLAE BĂLCESCU”

25,00

-25,00

0,00

Ce. Alte cheltuieli asimilate investițiilor Proiecte în continuare 2019

515,00

-515,00

0,00

Se elimină poz. "Relizare lucrare de artă, proiectare și amplasare monument comun MARTIN LUTHER și JEAN CALVIN”

515,00

-515,00

0,00

Proiecte noi 2020

571,00

-571,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare proiect, amplasare mfp și iluminat arhitectural MFP ROTARY”

50,00

-50,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare soclu și zid placat pentru mfp ÎMPĂRATUL TRAIAN - AUTOR Vasile Gorduz”

96,00

-96,00

0,00

Se ellimină poz. "Realizare proiect tehnic, amplasare mfp și iluminat arhitectural mfp MAHTMA GANDHI”

150,00

-150,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare soclu și amplasare monument de for public ÎN MEMORIA POLIȚIȘTILOR RUTIERI CĂZUȚI LA DATORIE”

75,00

-75,00

0,00

Se elimină poz. "Realizare sisteme de iluminat artistic la mfp noi - Prințul Rainier al III- lea de Monaco, Gem. H. M. Berthelot, Ștefan cel Mare, luri Gagarin, Nikola Martinoski ”

200,00

-200,00

0,00

Alte active fixe, atât la credite de angajament 71.01.30 cât și la credite bugetare, din care:

40,00

-40,00

0,00

Se elimină poz. "Licențe MICROSOFT OFFICE”

20,00

-20,00

0,00

Se elimină poz. "Licențe MICROSOFT WINDOWS”

10,00

-10,00

0,00

Se elimină poz. "Licențe ANTIVIRUS”

10,00 \

-10,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe, atât la credite de angajament cât și la credite

71.03 bugetare, din care:

6776,00

r6.776,00

0,00

Proiecte in continuare - 2019

211,00

-6.776,00

-6.565,00

Se elimină poz. "Expertiză tehnică, proiectare la MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI -MAUSOLEUL și hemiciclurile”

211,00

-211,00

0,00

Se elimină poz. "Lucrări de reparații și transpunere în material definitiv bronz 20 Cariatide și transpunere în piatră 2 Arhitra^W^”*^^^ ale ansamblului ALEEA CARIATIDELOR^? DIRECȚIA W

£.750,00

-2.750,Of.

ZX 0,00

flîS PROGRAMARE ■

Se elimină poz. "Lucrări de refacere volumetrică, amprentare și transpunere în material definitiv bronz a monumentelor de for

public URS1 și URS2”

415,00

-415,00

0,00

Se elimină poz. "Lucrări de reparații capitale

PASAJ LATIN LIPSCANI”

600,00

-600,00

0,00

Se elimină poz. "Lucrări de consolidare și reabilitare mfp FÂNTÂNA GEORGE Gr. CANTACUZINO- 1870”

650,00

-650,00

0,00

Se elimină poz. "Lucrări de reparații capitale, expertiză și proiect, punere în siguranță a ansamblului monumental GLORIE ETERNĂ EROILOR REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 -autor Alexandru Ghilduș"

2.150,00

-2.150,00

0,00

Plati efectuate în anii precedenti si 85.01 recuperate în anul curent

-11,00

11,00

0,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local

-11,00

11,00

0,00

Anexa 2.46 ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

TOTAL VENITURI , din care :

135.741,00

10.010,00

145.751,00

43 Subvenții de la alte administrații

135.737,00

10.010,00

145.747,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

68.462,00

10.000,00

78.462,00

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 secțiunii de dezvoltare

67.275,00

10,00

67.285,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

135.741,00

10.010,00

145.751,00

20 BUNURI Șl SERVICII

56.195,00

10.000,00

66.195,00

20.02 Reparații curente

48.473,00

10.000,00

58.473,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

67.275,00

10,00

67.285,00

71.01.01 Construcții, din care:

67.275,00

10,00

67.285,00

C.d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările, din care:

Se introduce poziția "Str. Mihai Vodă, nr. 13, Proiect, Aviz CTE nr.38/1855700/770/01.07.2020”, credite de angajament 10.915 mii lei*) se angajează după aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Anexa 2.48 DIRECȚIA GENERALĂ DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ Șl MONUMENTE DE FOR PUBLIC


Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 67.10.50 religiei

TOTAL VENITURI , din care :

Venituri din prestări de servicii și alte

33 activități

Alte venituri din prestări de servicii și alte 33.10.50 activități

Transferuri voluntare, altele decât

37.10 subvențiile

37.10.01 Donatii si sponsorizări

39.10 Venituri din capital


0,00

45.855,00

45.855,00

0,00

45.855,00

45.855,00

0,00

4.947,00

4.947,00

0,00

4.947,00

4.947,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

zQ 5.000,00

0,00

10,00

/ y 10,00direcția <2.tA 3 S PROGRAMARE 2j SI EXECUȚIE srn, Xo- bugetara SSZ


39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri

0,00

10,00

10,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

0,00

35.898,00

35.898,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

0,00

23.709,00

23.709,00

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 secțiunii de dezvoltare

0,00

12.189,00

12.189,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

45.855,00

45.855,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

0,00

5.314,00

5.314,00

10.01.01 Salarii de baza

0,00

4.421,00

4.421,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

0,00

450,00

450,00

10.01.06 Alte sporuri

0,00

25,00

25,00

10.01.13 Drepturi de delegare

0,00

12,00

12,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

0,00

200,00

200,00

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

0,00

11,00

11,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

0,00

79,00

79,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

0,00

116,00

116,00

20 BUNURI Șl SERVICII

0,00

28.321,00

28.321,00

20.01.01 Furnituri de birou

0,00

51,00

51,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

0,00

22,00

22,00

20.01.03 încălzit, Iluminat și forță motrică

0,00

238,00

238,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

0,00

37,00

37,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

0,00

70,00

70,00

20.01.06 Piese de schimb

0,00

35,00

35,00

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

0,00

48,00

48,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09 funcțional

0,00

1.161,00

1.161,00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și

20.01.30 funcționare

0,00

59,00

59,00

20.02 reparații curente

0,00

230,00

230,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

0,00

57,00

57,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferuri

0,00

50,00

50,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

0,00

50,00

50,00

20.13 Pregătire profesională

0,00

33,00

33,00

20.14 Protecția muncii

0,00

22,00

22,00

Contribuții ale administrației publice locale la

realizarea unor lucrări și servicii de interes

poblic local, în baza unor convenții sau

20.19 contracte de asociere*)

0,00

12.468,00

12.468,00

Construcții, atât la credite de angajament cât și

71.01.01 la credite bugetare, din care:

0,00

3.229,00

3.229,00

Cc. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții, din care: Proiecte noi 2020

0,00

0,00

100,00

100,00

Realizare proiect tehnic de amplasare ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND I ÎNTREGITORUL

0,00

100,00

100,00

Ce. Alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care: Proiecte în continuare 2019

0,00

2.809,00

2.809,00

Amplasare mfp ALEXANDER DUBCEK

0,00

50,00

50,00

Realizare soclu și amplasare mfp NICU CONSTANTIN

0,00

49,00

49,00

Realizare iluminat public arhitectural mfp I.C. BRĂTIANU

0,00

35,00

35,00

Lucrări de iluminat public arhitectural a momunentul ELIE WIESEL

0,00

25,00

25,00

"Proiectare, realizare lucrare de artă plastică, soclu și amplasare mfp RONALD REAGAN

0,00

2.300,00

2.300,00

Realizare proiect tehnic de amplasare, realizare soclu și amplasare monument de for public

PAPA FRANCISC, autor Darie DUP

0,00

150,00

150,00

Realizare soclu și amplasare monument de for plublic Reuenesis, autor Ionel Mândrescu

0,00

200,00

200,00

Proiecte noi 2020

Lucrări de ambientare interioară Arcul de

0,00

320,00

320,00

Triumf

0,00

120,00

120,00

Centru conferințe CASA TURISMULUI Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, atât la credite de angajament cât și

0,00

200,00

200,00

71.01.03 la credite bugetare, din care:

0,00

2.053,00

2.053,00

Proiecte in continuare - 2019

0,00

189,00

189,00

C.b. Dotări independente, din care:

0,00

Sistem sonorizare, cantitate 1 buc.

0,00

29,00

29,00

Aleea Actorilor Teatrului de Comedie, cantitate dif., preț unitar dif.

0,00

160,00

160,00

Proiecte noi 2020

0,00

523,00

523,00

Sistem integrat pentru vânzare bilete - Arcul de Triumf, cantitate 1 buc.

0,00./

11,00

11,00

Sistem integrat pentru vânzare bilete - Punct de

informare Turistică, cantitate 1 buc.

0,00

11,00

11,00

Hotel Display, cantitate 10 buc., pretWitar dif, Sistem supraveghere video interior - Punct de

0,00

157,00

157,00

informare turistică, cantitate 1 buc.

Sistem supraveghere video interior- Arcul de

0,00

2,00

2,00

Triumf, cantitate 1 buc.

y^cwuț6^0,°0

8,00

8,00

Sistem antiefracție- Arcul de Triumf, cantitate • buc.                                               i

DIFf.CT,

PROGRAM^ g*\j00

BUGEpfW

2,00 /

/    2,00

s/ i ■ । A'

r            i

„Sistem antiefracție- Punct de Informare

turistică, cantitate 1 buc.

Realizare soclu și amplasare LUP IA CU

0,00

2,00

2,00

INERȚIA, cantitate 1 buc.

Concurs de soluții mfp ECATERINA

0,00

38,00

38,00

TEODOROIU

Concurs de soluții monument comemorativ

0,00

30,00

30,00

MONUMENTUL SALA DALLES

0,00

30,00

30,00

Concurs de soluții mfp WILSON WOODROW

0,00

30,00

30,00

Concurs de soluții mfp NELSON MANDELA

Concurs de soluții monument GRUP STATUAR

0,00

30,00

30,00

ARTĂ PLASTICĂ NONFIGURATIVĂ Concurs de soluții mfp PACHE

0,00

30,00

30,00

PROTOPOPESCU

Concurs de soluții monument comemorativ

0,00

30,00

30,00

MONUMENTUL INFANTERIEI

Concurs de soluții realizare monument MAX -

0,00

30,00

30,00

CÂINELE EROU

Concurs de soluții de realizare monument

0,00

30,00

30,00

statuie, soclu pentru mfp RADU CÂMPEANU

Sistem de arborare pavilioane de mare pavoaz,

0,00

30,00

30,00

cantitate dif., preț unitar dif.

c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

0,00

22,00

22,00

Proiecte in continuare - 2019

Proiect tehnic de amplasare - LUPTA CU

0,00

75,00

75,00

INERȚIA (replică Omul-Timpul-Spațiul) Proiect tehnic de amplasare mfp NICU

0,00

25,00

25,00

CONSTANTIN

Proiect tehnic de amplasare mfp ÎMPĂRATUL

0,00

25,00

25,00

TRAIAN

0,00

25,00

25,00

Proiecte noi - 2020

Proiect tehnic de amplasare bust I.L.

0,00

180,00

180,00

CARAGIALE

Proiect DALI și proiect tehnic FANTANA

0,00

25,00

25,00

GEORGE CANTACUZINO

Proiect tehnic pentru reamplasarea mfp

0,00

130,00

130,00

NICOLAE BĂLCESCU

Ce. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

0,00

0,00

25,00

25,00

Proiecte în continuare 2019

Relizare lucrare de artă, proiectare și amplasare monument comun MARTIN         ■

0,00

515,00

515,00

LUTHER și JEAN CALVIN

0,00

515,00

515,00

Proiecte noi 2020

Realizare proiect, amplasare mfp șiHumtrrat

0,00

571,00

571,00

arhitectural MFP ROTARY

0,00

50,00

50,00

Realizare soclu și zid placat pentru mfp

ÎMPĂRATUL TRAIAN - AUTOR Vasile Gorduz___

0,00

0,00Realizare proiect tehnic, amplasare mfp și iluminat arhitectural mfp MAHTMA GANDHL^&jJ^*1

*)Conform anexă "Propuneri acordare sprijin                                          /'

financiar lăcașuri de cult 2020, Direcția Generală Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public înființată cf. HCGMB nr. 261/18.06.2020”, detaliată la sfârșitul Anexei

--'Si

20.30.02 Protocol și reprezentare

0,00

20,00

/      20,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viață

0,00

20,00

20,00

20.30.04 Chirii

0,00

775,00

775,00

20.30.09 Executarea silită a creanțelor bugetare

0,00

22,00

22,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0,00

12.853,00

12.853,00

57 ASISTENTĂ SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociali în numerar                      /

71 ACTIVE NEFINANCIARE

Iți 5 Și EXECUȚIE

BUGETARĂ

0,00

42,00

42,00

0,00

42,00

42,00

0,00

12.189,00

12.189,00Realizare soclu și amplasare monument de for public ÎN MEMORIA POLIȚIȘTILOR RUTIERI

CĂZUȚI LA DATORIE

0,00

75,00

75,00

Realizare sisteme de iluminat artistic la mfp noi -Prințul Rainier al III- lea de Monaco, Gem. H. M. Berthelot, Ștefan cel Mare, luri Gagarin, Nikola Martinoski

0,00

200,00

200,00

Alte active fixe, atât la credite de angajament 71.01.30 cât și la credite bugetare, din care:

0,00

161,00

161,00

Soluție securitate la nivel de rețea, cantitate dif., preț unitar dif.

0,00

4,00

4,00

Soluție de e-mail și back-up, cantitate dif., preț unitar dif.

0,00

7,00

7,00

Soluție back-up. cantitate dif., preț unitar dif.,

0,00

12,00

12,00

Licențe MICROSOFT OFFICE, cantitate dif., preț unitar dif.

0,00

34,00

34,00

Licențe MICROSOFT WINDOWS, cantitate dif., preț unitar dif.

0,00

6,00

6,00

Licențe ANTIVIRUS, cantitate dif., preț unitar dif.

0,00

3,00

3,00

Sft arhitectură AUTOCAD, cantitate dif., preț unitar dif.

0,00

22,00

22,00

Realizare website instituție, cantitate 1 buc.

0,00

18,00

18,00

Realizare platformă digitală Punct Informare Turistică, cantitate 1 buc.

0,00

55,00

55,00

Reparații capitale aferente activelor fixe, atât la credite de angajament cât și la credite

71.03 bugetare, din care:

0,00

6.746,00

6.746,00

Proiecte in continuare - 2019

0,00

6.746,00

6.746,00

Expertiză tehnică, proiectare la MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI - MAUSOLEUL și hemiciclurile

0,00

211,00

211,00

Lucrări de reparații și transpunere în material definitiv bronz 20 Cariatide și transpunere în piatră 2 Arhitravew ale ansamblului ALEEA CARIATIDELOR

0,00

2.750,00

2.750,00

Lucrări de refacere volumetrică, amprentare și transpunere în material definitiv bronz a monumentelor de for public URS1 și URS2

0,00

415,00

415,00

Lucrări de reparații capitale PASAJ LATIN LIPSCANI

0,00

600,00

600,00

Lucrări de consolidare și reabilitare mfp FÂNTÂNA GEORGE Gr. CANTACUZINO -1870

0,00

620,00

620,00

Lucrări de reparații capitale, expertiză și proiect,      \

punere în siguranță a ansamblului monumental GLORIE ETERNĂ EROILOR REVOLUȚIEI

ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 -autof'

Alexandru Ghildus                       ___

0 00

2 150 OO

2.150.00

Plati efectuate în anii precedenti si 85.01 recuperate în anul curent

/&ZD«cmVĂ   «.o»        -11.00 X? -ii,oo

fe s PROGRAMARE c 2 1                         / / /

SEXECUJIE ătojT                        / ZzZ

bugetară 7xj                             / '

'/ /             36


Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a

85.01.01 bugetului local


0,00


-11,00


-11,00


Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezenta anexaPropuneri acordare sprijin financiar lăcașuri de cult 2020, Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public înființată conform HCGMB 261/18.06.2020

Nr.

Crt.

Parohia solicitantă

Adresă

Obiectul solicitării

Valoare propusă buget (lei)

1

Antonie cel Mare și loan Casian

Str. Pridvorului, nr. 6A, Sector 4.

Finalizarea lucrărilor de renovare fațadă, reparații stâlpi și scări intrare, montaj pavele, placare soclu, lucrări de înlocuire pardoseală cu marmură, instalație termică prin pardoseală, instalație paratrăznet și achiziție candelabru.

250.000

2

Mavrogheni

Strada Monetăriei, nr. 4, Sector 1.

Monument Istoric. Lucrări de construcție pentru: centru de recuperare a copiilor cu sindrom Down; grădiniță; aghiasmatar cu demisol; lumânărar cu demisol; paraclis cu demisol; sistematizarea și amenajarea curții.

250.000

3

Dichiu

Strada Icoanei nr.

72, Sector 2.

Monument Istoric Continuarea lucrărilor de reabilitare și reamenajare a imobilului situat în strada Icoanei nr. 73, cu destinație de cancelarie, bibleotecă și arhivă parohială.

250.000

4

Izvorul Tămăduirii

Colentina

Șoseaua Ștefan cel mare, nr. 19-21, Sector 2.

Finalizare construcție Biserică, realizare din nou în tehnica fresco-acrilică a picutrii Bisericii, picturii mozaic de la exteriorul Bisericii, lucrări de executare și montare elemente din lemn

500.000

5

Oțetari

■. Oțetari, nr. 4, secto

Monument Istoric. Consolidarea bisericii și restaurarea picturii.

120.000

6

Precupeții Vechi

Strada Toamnei, nr.

92, Sector 2.

1. Conservare - restaurare a pictor Ti murale interioare, telinica ulei ;

2.Lucrări pictură nouă și mozaic la exteriorul bisericii.

~^^Jo.ooo

1

7

Sf. Treime - Tei

Biv. Lacul Tei, nr.115, sector 2.

Lucrări la capelă: învelitoare, ușă, instalație electrică, placare piatră; amenajare curte: pavaj, amenajare.

200.000

1

8

Mănăstirea Plumbuita

Strada Plumbuita, nr. 56-58, Sector 2.

Lucrări de intervenție constând în remodelarea construcțiilor existente în bucătărie și trapeză.

250.0(MK^ f/gS °1R _ _        1^ o ponn

(AMARE cjgu

9

Mănăstirea Christiana

Șoseaua Pipera, nr.

49. Sector 2.

Finalizare Lucrări de construcție Biserică, instalații și amenajări, Lucrări de finisaje.

ii Tq

BIX

300.00SV

ETARA

* //

10

Sf. Nicolae Vlădica

Strada Justiției, nr.

34, Sector 4.

Construcție lumânărar și cancelarie, curte exterioară, soclu piatră și scări pridvor, pardoseală granit interior biserică, încălzire în pardoseală, iluminat arhitectural interior și exterior, sistem sonorizare și supraveghere video, gard ornamental, porți exterioare, reparații casă parohială.

300.000

11

Sf. Gheorghe Vechi arhitectură-

Strada Calea Moșilor, nr.36, Sector 3.

Monument istoric. Lucrări de consolidare și refacere arhitectură exterioară, fațadă, soclu, acoperiș.

250.000

12

Vineri Nouă

Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 157-161, Sector 1

Lucrări de terminare pictură; amenajare interior - exterior casă parohială; reparații exterioare biserică, scări, inel incendiu; reparații gard existent.

250.000

13

Antonie cel Mare Titan

Str. Jean Steriadi, nr. 19A, sector 3,

Reparații interioare și exterioare biserică, înlocuire acoperiș, lumânărar, lăcuire gard.

100.000

14

Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul loan Rusul Brâncuși

Strada Valea lalomiței, nr.53, sector 6.

Lucrări de construcție biserică, pictură nouă și catapeteasmă, lucrări de construcție gard.

250.000

Monument Istoric. Consolidare turlă

15

llie Gorgani

Strada Silfidelor, nr.5 Sector 5.

mare și pridvor, construire sistem complet acoperiș biserică, refacerea tencuielilor exterioare și a ferestrelor, refacerea instalațiilor electrice, încălzire și ventilare, PSL

200.000

16

Mântuleasa

Strada Mântuleasa, nr. 20, Sector 2.

Ansamblu Monument Istoric. Finalizarea lucrărilor de conservare-restaurare a picturii murale, iconostasului, mobilierului liturgic;

Refacere a acoperișurilor, consolidarea și izolația fundațiilor la biserică și casa parohială.

250.000

17

Delea Veche

Strada Delea Veche, nr. 29A. Sector 2.

Finalizarea lucrărilor aflate în derulare: lucrări de restaurai- '' conservare pictură murală, iconostas, amvon, executare mobilier bisericesc, pictură din nou la capelă, executare vitralii la biserică, reparații la acoperișurile celor două sedii administrative din incinta parohială, lucrări de reparații la biserică și de edificare a capelei;

Lucrări noi: 1. renovare finisaje exterioare cu ornamente la biserică;

2. centru social-cultura 1 și administrativ prin consolidare, extindere și schimbare funcțiune corn C2.

250.000

DIF IfeSPROG 1 și 0 Wt*3 BUC

ECJ1A lAMARE^x» ECUțlE ETARA ^11

♦/z

-

18

Arhiepiscopia bucureștilor - Biserica Militară

Str. Vitan Bârzești nr.2-4, sector 4

Continuarea lucrărilor de construcție biserică militară

800.000

19

lancu Vechi Mătăsari

Strada Mătăsari, nr.

39, Sector 2.

Finalizarea lucrărilor de pictură la biserica parohială; realizare catapeteasmă și mobilier bisericesc.

200.000

20

înălțarea Sfintei Cruci Sf. Ilie Titan

Strada Stelian Mihale, nr. 14 20, Sector 3.

Continuarea lucrărilor la clădirea anexă a bisericii, amenajare a Centrului Pastoral pe nivelul 2 și mansardă cu finisaje, instalații sanitare, electrice și termice.

284.000

21

Parcul Domenilor Cașin

Strada Mărăști, nr.

16, Sectoi 1.

Reparații dulgherie și sistem complet învelitoare, tratament ignifugare, termoizolație, reparații exterioare fațadă turle.

250.000

22

Seminarul Teologic Ortodox

Strada Radu Vodă, nr. 24A, Sector 4.

Reparații la mansarda clădirii internatului; Lucrări de izolații electrice, sanitare și termice.

390.000

23

Andrei Chitila

Șoseaua Chitilei, nr.

138, Sector 1.

Finalizarea lucrărilor de conservare restaurare pictură; amenajări exterioare biserică; edificare așezământ social cultural; Reparații, termoizolații și zugrăveli sediu administrativ și trapeză, clopotniță și lumânărar.

250.000

24

Apărătorii Patriei 1

Strada Panselelor, nr. 31, Sector 4.

Finalizare lucrări de construcție centru social-pastoral, finalizare lucrări consolidare și reparație clopotniță, finalizare lucrări restaurare pictură, execuție mobilier bisericesc, pictură din nou sala centru social-pastoral, construire altar de vară, rearanjare curte biserică.

300.000

__

25

Șerban Vodă

Strada Petre Țuțea, nr. 1, Sector 4.

Continuarea lucrărilor de construcție a așezămintelor sociale.

300.000

26

Patriarhia Română Administrația Patriarhală

Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25. Sector 4.

Lucrări de consolidare și restaurare a scărilor monumentale.

170.000

27

Sf.Gheorghe Nou

Strada Cavafii Vechi, nr.6, Sector 3.

Monument Istoric. Reparație gard

134.000

28

Militari II

Strada Dreptății, nr.

24, Sector 6.

Continuarea lucrărilor de construcție, extindere și consolidare biserică.

500.000

29

Sf. Nicolae Amza

Strada Biserica Amzei, nr. 12, Sector 1.

Monument Istoric. Restaurare catapeteasmă și mobilier bisericesc.

250.000

30

Sf. Dumitru Poștă

Str. Franceză, nr.l

Sector 3

Monument Istoric clasă A, Restaurare iconostas.

200.000

$$ DIRECțlA ^9.\\

[|ȘS? PROGRAMARE 2 Șl EXECUȚIE       l

Wft- BUGETARĂ

31

Arhiepiscopia Bucureștilor -Cancelaria Patriarhală

Strada Șerban Vodă, nr. 31, Sector 4.

Reabilitare curte interioară, reparații sistem de supraveghere video și antiefracție la imobilul Cancelariei Patriarhale, reabilitare pavaj granit la Catedrala Patriarhală.

770.000

32

Schitul Măgureanu

Bulevardul Schitul Măgureanu, nr.14, Sector 1.

Consolidarea reabilitarea bisericii, construire pangar, amenajare incintă.

400.000

33

Udricani

Strada Cluceru Udricani, nr. 14, Sector 3.

Monument Istoric. Continuarea lucrărilor de construcție a Centrului Social Educațional.

400.000

34

Sf. Gheorghe Plevna

Calea Rlevnel, nr.

122, sector 6

Monument Istoric. Restaurare iconostas

200.000

35

Ceauș Radu

Strada Vulturilor, nr. 3-5, Sector 3.

Reparație fațadă biserică, schimbarea instalație termică prin pardoseală, tâmplărie; reparație acoperiș sediu administrativ; gard.

200.000

36

Mănăstirea Chiajna Giulești

Calea Giulești, nr.

505, Sector 6.

Reparații sediu administrativ, grupuri sanitare, curte interioară.

200.000

37

Militari 1

Strada Orșova, nr. 4

Sector 6.

Reparații interioare exterioare sediu administrativ.

100.000

38

Sfântul loan Evanghelistul

Str. Emil Racoviță, sector 4

Lucrări de confecționare catapeteasmă și mobilier bisericesc, pictură icoane și murală, construcție lumânărar.

200.000

39

Trei Ierarhi Funderii

Șoseaua Fundeni, nr. 254, Sector 2.

Amenajare și Reparații interioare și exterioare biserică și centru educațional.

40

loan lacob Hozevitul

Strada Gheorghe Petrașcu, nr. 57, sector 3.

Reparații biserică, înlocju+r&^ tămplărie și uși.

200.0^0

41

llie Ghencea

Strada Floare de gheață, nr.l, Sector 5.

Reparații subsol și hidroizolații, amenajare curte.

200.000

42

Parohia Sfântul loan Botezătorul

Strada Râmnicul Sărat, nr. 7, Sector 3.

Lucrări de întreținere, reparații și înnoire, privind acoperișul casei sociale și capelei, copertine și uși de lemn la biserică.

200.000

43

Parohia Lucaci

Str.Logofăt Udriște, nr. 6-8, sector 3

Monument Istoric. Lucrări de construire consolidare, amenajare biserică, pridvor și trepte.

200000

SS PROGRAMARE ttS ^EXECUȚIE BUGETARA •
44

Parohia Progresul 3

Strada Poștalionului, nr. 103-105, Sector 4.

Construire cămin de bătrâni, capelă, lumânărar, gard și amenajări exterioare.

600.000

45

Biserica Zlătari

Calea Victoriei, nr. 12D, Sector 3.

Construire centru cultural pastoral și refacere împrejmuire biserică.

200.000

TOTAL

12.468.000întocmit, Compartiment Culte Sorina MIHÂESCU