Hotărârea nr. 280/2020

HOTARAREnr. 280 din 2020-07-15 PRIVIND PRELUAREA CREDITELOR BUGETARE SI A EXECUTIEI DE CASA ALE ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC SI DIRECTIEI DE ARHITECTURA PEISAGISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020 DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE ARHITECTURA PEISAGISTICA SI MONUMENTE DE FOR PUBLIC

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind preluarea creditelor bugetare și a execuției de casă ale Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Direcției de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București pe anul 2020 de către Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 3411/09.07.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 90/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 281/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. MBR TRZ 37807/08.07.2020 emisă de către Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/18.06.2020 privind înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:        ’

I

Art.1 Se aprobă preluarea creditelor bugetare și execuția de casă ale Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Direcției de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București pe anul 2020 de către Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, conform îndrumare metodologică a Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică nr. MBR TRZ 37807/08.07.2020.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, precum și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Direcția de Arhitectură

Monumente de For Public, vor include în Bugetul Municipiului București, în anexele acestuia precum și în raportările financiare aferente execuției pe anul 2020, modificările ce decurg din aplicarea art. 1 din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 15.07.2020.

ordinară a Consiliului General alBd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România: tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2