Hotărârea nr. 28/2020

HOTARAREnr. 28 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA INOVATORILOR NR. 16, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Strada Inovatorilor nr. 16, Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 13184/06.11.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 5/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 28/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1587/39/1/44668/12,11.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 50/14.09.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 72/25.06.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 82/17.09.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spini” București - Ilfov: avizul nr. 913334/22.08.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 54.297/18.10.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 425.254/07.11.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.7285/08.10.2018;

 • -  Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.: avizul nr. 6/5/1555/11.10.2018 si nr. 2034/29.06.2018;

 • -  Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. - Consiliul Tehnico - Economic: avizul nr. R.2/16/344/27.07.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1703573/11.04.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1639952/12211/06.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cy^nagdificările și

  completările ulterioare;             „

  a          Xo

  I //■                 r*/

  I *11                                                 II             :

  Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod postai 050013, sector 5, București.

  hi/nân tel.- +4021 305 55 00; www.ord

  |(rn Jy 1

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Strada Inovatorilor nr. 16, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 75/31.10.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 13185/06.11.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMĂRIA MUNICIPIUL

Direcția Generală Urbanism și Amenaj


Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de KXL SRL / arh.|______________

al documentației de urbanism^i^ediuHn București, Sector 1, Strada Maior Aviator Nicolae Capsa, reprezentant al inițiatorului,                   cu domiciliul în localitatea Chitila / Ilfov, Strada

nr.|, înregistrată cu nr.1744846 din 10.06.2019 / Registratura PMB, în Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu ulterioare, se emite următorul:


RUR - D20,E în calitate de elaborator


AVIZ

NR.. ■           ”. /•, r. • x

PENTRUPUZ - STRADA INOVATORILOR NR.16 / SECTOR 1


GENERAT DE IMOBILUL situat în București, ȘțradaJnovațoriloijTr^jej^șecțor 1, în suprafață d 680,00mp, proprietate privată persoane fizice -

juridic consemnat în Certificatul de Urbanism nr. 2143 / 66 1I / 32246 din 03.11.2016, emis de Primăria Sectorului 1 / București ( cu valabilitate prelungită până la data de 04.11.2019).


/ conform regimului


INIȚIATORI: PROIECTANT GENERAL:


KXL SRL


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.|


/ RUR - D20.E


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG I PUZ APROBATE ANTERIOR:

încadrare funcțională:

 • •   Conform PUG-MB șî Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București,

aprobate cu HCGMB nr, 269/200Q (completată cu H C.G.M.B. nr. 324/17.11 2010, HCGMB nr 241/20 12.2011, H.C.GM.B nr. 232/19.12.2012, H.C G.M.B, nr. 224/15.12.2015. H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și prelungit prin HCGMB nr.877/12.12.2018), L1a - subzona locuințelor individuale și colective mici, maxim P+2, situate în afara perimetrelor de protecție.

 • • POTmax -45%

 • • CUTmax - 0,9 mp.ADC/mp. teren (pentru P+1E) / 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E)

 • • RH max - P+2E f H max - 10,00 m

Condiții de amplasare, echipare si conformare a clădirilor / conform PUG - MB / L1a:

 • •  Funcțiuni predominante: locuire individuală / colectivă de dimensiuni mici

 • •  Mod de ocupare al terenului: conform specificului parcelarului / izolat, cuplat, înșiruit

 • •  Amplasarea clădirilor față de aliniament: conform alinierii specifice parcelarului

 • •  Amplasarea clădirilor față de limitele laterale: cuplare la calcan / retragere minimă 3,00m

 • •  Amplasarea clădirilor față de limita posterioară a parcelei: 1/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m.

 • • înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: P+2E / 10,00m - se admite un spor de un nivei, echivalent cu 60% din aria construită.
PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE:       IMOBIL REZIDENȚIAL

INDICATORI URBANISTICI:

 • • POT max « 45%

 • • CUTmax= 1,56 mpADC/mp teren

 • • RH max = S+P+3E

 • • H max = 14,00m

Retragerile minime fată de aliniament si fată de limitele laterale si posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

 • •  Retragere față de aliniament: 4,00m / conform specificului parcelarului

 • •  Retragere față de limitele laterale: limita nord - parțial construire la calcan - retragere 3,00m limita sud - retragere 4,00m

 • •  Retragere față de limita posterioară; minim 5,00m

CIRCULAȚII / ACCESE:       Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor

propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr 66/2006.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ:    Rețelele edilitare aferente obiectivului propus se vor realiza

anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STRADA INOVATORILOR NR.16 / SECTOR 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale si/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a PUZ

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări si regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 2143 / 66 /1132246 din 03 11.2016, emis de Primăria Sectorului 1 / București.


P.U.Z. STRADA INOVATORILOR, NR. 16, NC 244474, SECTOR 1, MUN. BUCUREȘTI

PLAN URBANISTIC ZONAL ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HEEEED REGLEMENTĂRI URBANISTICE-ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ________________________________________________________________________


N O R D

SCARA 1 / 500INVENTAR COORDONATE

I__;_____________________________________

Pct.

NORD (m)

EST (m)

1

331103.513

583187.221

2

331122.705

583152.226

3

331137.664

583160.372

4

331130.818

583172.860

5

331120.797

583191.142

6

331118.489

583195.351V“ |

0- I

=) I

o!

OBIECTIV DE INTERES PUBLIC REALIZARE INEL MEDIAN ÎN ZONA DE NORD A CĂII FERATE


BILANȚ TERITORIAL

SITUAȚIE EXISTENTĂ

REGLEMENTAT CONFORM P.U.G. MUN. BUCUREȘTI

REGLEMENTĂRI PROPUSE

Zonă / Subzona / U.T.R.

-

L1a

L1a

P.O.T. max.

X

45%

45%

C.U.T. max.

X

1.3

1.56

S.C.D. max. (mp)

X

884.00

1060.80

Rh max.

X

P+2E

S+P+3E

H max. (m)

X

10m

14m

Funcțiune

Teren liber de construcții

Locuințe individuale și colective mici

Locuințe colective mici

Suprafață maximă construită

X

X

306.00

45%

306.00

45%

Suprafață minimă spații verzi pe sol (mp)

X

X

136.00

20%

136.00

20%

Suprafață minimă spații verzi pe placă (mp)

X

X

68.00

10%

68.00

10%

Suprafață minimă circulații pietonaie, carosabile, spații publice amenajate (mp)

X

X

170.00

25%

170.00

25%

Suprafață neamenajată

680.00

100%

X

X

X

X

Suprafață teren / U.T.R. (mp)

680.00

100%

680.00

100%

680.00

100%

LIMITE

■ ■■ ■

Limita zonei studiate conform Aviz de Oportunitate nr. 50 /14.09.2017

_

Limite de proprietate

Limita terenurilor care au generat PUZ; Suprafață = 680,00 mp

■ ■■■■

Limită documentații de urbanism aprobate anterior

Limită UTR-uri conform PUG București

Limită UTR-uri conform PUZ Inel Median - Tronson Lacul Morii - Șos. Colentina

Limită pol urban, ce urmează a fi stabilită printr-o documentație de urbanism ulterioară conform PUZ Inel Median - Tronson Lacul Morii - Șos. Colentina


UTILIZĂRI FUNCȚIONALE EXISTENTE ALE TERENURILOR

I

Locuințe individuale

Locuințe colective

Servicii și comerț


CIRCUL

ații

Circulații carosabile publice

Circulații pietonaie publice

■■

Pasaj carosabil denivelat subteran

Pasaj carosabil denivelat suprateran

Marcaje rutiere

Linii de cale ferată

Transport public

_

Traseu tramvai conform PUZ Inel Median - Tronson Lacul Morii - Șos. Colentina

iinirti

Traseu metrou conform PUZ Inel Median - Tronson Lacul Morii - Șos. Colentina

i                                                            i

Stații transport în comun suprateran (autobuz)


RESTRICȚII

J


Zonă de siguranță CF 20 m (interdicție de construire datorită protecției severe a CF, conform Legii Căilor Ferate)


Limită zonă de protecție CF 100 m

Zonă de protecție față de infrastructura tehnică (Apeduct) cu interdicție definitivă de construire conform PUZ închidere Inel Median de Circulație la zona Nord/ Autostradă Urbană - Tronson Lacul Morii - Șos. Colentina aprobat prin HCGMB nr.

________ 294/28.11.2013______________

Limită zonă de protecție ILS LOC conform PUZ Linia de Metrou - Magistrala 6, 1 Mai - Otopeni, Aprobat prin HCGMB nr. 287 / 29.09.2016


REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Limită suprafață edificabilă (Suprafață maximă de implantare a construcțiilor)

ZX

Acces carosabil în incinta terenurilor reglementate

Acces pietonal în incinta terenurilor reglementate

Alinierea clădirilor cu front continuu

Alinierea clădirilor cu front discontinuu

0

Accente verticale propuse - regimul maxim de înălțime se va stabili în urma studiilor de urbanism (P.U.Z. și de altimetrie)


PROPUNERI CU CARACTER ORIENTATIV


ITT

Li.


rț------------------------------------------------------------

i Limită suprafață edificabilă reglementată orientativ pentru vecinătăți


ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE PRIN PUG BUCUREȘTI,

APROBAT PRIISl HCGMB NR. 269/21.12.2000, PRELUNGIT PRIN HCGMÎ3 NR. 224/2015


REGLEMENTĂRI EXISTENTE

UTR                       FUNCȚIUNE                     POT        CUT            RH max.

L-ZONA DE LOCUIT                                   45%        1,30 (P+2 etaje)      P+2E

L1 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu                     0,90 (P+1 etaje) (10,00m)

maxim P+2 niveluri

L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim

P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție


V5


V - ZONA SPAȚIILOR VERZI

V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică


fără obiect


conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii


P+2E


1^ Dlz KtGLblVltN IA I tz PRIN UUOUMtN IAIII Ut AVIZARE SAU APROBATE ANTERIOR


PUZ ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE LA ZONA NORD/ AUTOSTRADĂ URBANĂ - TRONSON LACUL MORII - SOS. COLENTINA APROBAT PRIN HCGMB NR. 294/28.11.2013


ZONE FUNCȚIONALE DIN ZONA DE STUDIU____________________________________

UTR

FUNCȚIUNE

POT

CUT

RH max.

6 21

subzona mixtă de locuințe și servicii, cu clădiri având regim de construire continuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri, conform PUG Mun. București

70%

3.50

P+4E

ZONE FUNCȚIONALE DIN VECINĂTATEA ZONEI DE STUDIU

UTR

FUNCȚIUNE

POT

CUT

RH max.

6_12

subzona mixtă de locuințe și servicii, cu clădiri având regim de construire continuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, conform PUG Mun. București

70%

3.50

P+4E

6_20

subzona mixtă de locuințe și servicii, cu clădiri având regim de construire continuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, conform PUG Mun. București

70%

3.50

P+4E

6 22

subzona mixtă de locuințe și servicii, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45 m, conform PUG Mun. București

70%

3.50

P+14E

6_23

subzonă transporturi feroviare

Conform temă de specialitate

6_24

subzonă spații verzi publice cu acces nelimitat

15%

0.20

P+1E

6 69

subzonă de parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, conform PUG

0%

0.00

0

Mun. București_____________________________________ _

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ DIN VECINĂTATEA ZONEI DE STUDIUA DE METROU - MAGISTRALA 6,1 MAI - OTOPENI, APROBAT PRIN HCGMB / 29.09.2016UTR

FUNCȚIUNE

POT max.

CUT max.

RH max.

EXISTENT

Conform PUG

București

L1a

L - ZONA DE LOCUIT

L1 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri

L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție

45%

1,30 (P+2E)

0,90 (P+1E)

P+2E

(10,00m)

PROPUS

Propuși prin prezentul PUZ

L1a

Locuințe colective mici

45%

1,56

S+P+3E

(14,00m)


P.U.Z. - IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE


NIL. 2-

2-8Amplasament: Str. Inovatorilor, Nr. 16, NC 244474, Sector 1, Municipiul București

Beneficiar:


Proiectant: S C. KXL S R L.


Faza:


București, Str. Av. Nicolae Capsa Nr. 6, Tel. 021.224J52.82


J40/6965/2001 - RO 14102779


Data:_______

Număr proiect:


P.U.Z.

Martie 2019

75.07.151/2014


Planșa: U.04.01. Reglementări urbanistice -Zonificare funcțională


Șef proiect


L

Proiectat


Proiectat


Proiectat


Proiectaturbanist peîsagist
P.U.Z. - Imobil de locuințe colective -

Amplasament: Strada Inovatorilor, nr. 16, NC 244474, Sectorul 1, Municipiul București

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Niculae Marin

Proiect Nr.: 75.07.151 /2014

Cod proiect: INV16

Faza de proiectare: P.U.Z.


Proiectant S.C. KXL S.R.L. Str. Av. Nicolae Capșa, Nr. 6, Sector 1, Mun. București

2017 - 2019                     ___

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL CE URBANISM

-"-""□MIZ NR.               W

neschimbate)

SC. KXL S.R.L.

PUZ- Str. Inovatorilor, nr, 16, Sectorul 1, Municipiul București

Cod: KXL-F 04 11

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 1 din 15


TERENURILOR

 • 2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului

natural si construit

 • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public.... 6

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

 • 2.3.2. Amplasarea față de aliniament

 • 2.3.3. Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioare a paTcfelei

..........................................................................................................................

 • 2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă......./.....Zd... 9

 • 2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

 • 2.4.1. Accesuri carosabile................................................................................W.

 • 2.4.2. Accesuri pietonale................................................................................X

  • 2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

  • 2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

  • 2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

   • 2.7.1. Spații verzi

   • 2.7.2. împrejmuiri

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE....................................................................’.

 • 4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 4.2.1. Utilizări admise

 • 4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

 • 4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI 12

 • 4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)

 • 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • 4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • 4.3.4. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • 4.3.5. Circulații și accesuri  D1RECȚ

  REGULAMENT

  Cod: KXL-F04 124.3.6 Staționarea autovehiculelor

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • 4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

 • 4.3.9. Condiții de echipare edilitară

 • 4.3.10. Spații libere și spații plantate

 • 4.3.11. împrejmuiri

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • 4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

 • 4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului


DIRECȚIA URBANISM regulament local de urbanism ViZ N R. .Șf/

AT SPRE NESCHIMBARE


Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Str. inovatorilor, nr. 16, Sectorul 1, Mun. București


Cod: KXL-F04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 3 din 151.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții), condițiile de construire (aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.) ale viitorului imobil de locuințe colective din Strada Inovatorilor, nr. 16, sectorul 1, Mun. București, nr. cadastral 244474, în suprafață de 680,00 mp al cărui proprietari sunt Niculae Marin și Niculae Margareta.Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, resp.ectiv protecția proprietății private și apărare interesului public.


1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

 • - Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor;

 • - Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

 • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

 • - OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • - Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

 • - HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul

realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a . T /răv          ,lry t/țurr»

București - Anexa nr. 1;                                                         ' l 22Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16, Sectorul 1, Mun. BucureștiREGULAMENT LC)CAL DE URBANISM NR.


CTÎTOARE


Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 4 din 15
kxl


București, sector 1, str. Az                nr.5, md-0


fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro, www kxl ro

- HCGMB nr. 136/2012 pentru aprob        gulampnfului local de implicare a publicului în

elaborarea sau revizuirea planurilor de u nfcm și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;

 • - HCGMB nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație;

 • - Codul Civil;

Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

- PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 si nr. 877/12.12.2018 și modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 341/14.06.2018.

Documentații de urbanism din afara zonei de studiu, dar în proximitate:

 • - P.U.Z. închidere Inelul Median de circulație la zona Nord - Autostrada urbană -Tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina, aprobat prin HCGMB nr. 294/2013 -292/2014;

 • - P.U.Z. Linia de Metrou Magistrala 6, 1 Mai - Otopeni, aprobat prin HCGMB nr. 287/29.09.2016

 • 1.3. Domeniu de aplicare

Prin prezentul RLU sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu pentru terenul din Str. Inovatorilor, nr. 16, Sectorul 1, Municipiul București, identificat cu nr. cad. 244474 (detaliate la cap. 1.1), în suprafață totală de 680 mp, pentru care a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 2143/66/.I./.32246 / 03.11.2016.

Prin Avizul de Oportunitate nr. 50/14.09.2017 a fost delimitată zona de studiu a prezentului PUZ, aceasta fiind delimitată la nord de amplasamentul benzinăriei Lukoil de la Șos. Chitilei, la sud de imobilele cu numere impare de pe Str. Bacului, la est de imobilele cu numere pare de pe Str. Timișului, iar la vest de imobilul cu nr. 1-3 de pe Str. Inovatorilor.

Zona de studiu a fost reglementată cu caracter director, fiind preluate prevederile urbanistice reglementate prin documentațiile de urbanism, modului de implementare a acestor propuneri fiind decizia autorității publice locale.


RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului imobil de locuințe colective.

Modificarea RLU se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Regulament Local de Urbanism

Cod: KXL-F 04 12

SC. KXL S.R.L.

P.U.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16,

Ediția 1 / Revizia 0

ha t ir.

Pagina 5 din 15

kxl


București, sector 1, str. Av. Nicolae Cap^a nr. 6, cod 012091, te..'fax.: 021/CAPITOLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR


Viitoarea construcție se va realiza în intravilanul aprobat al Municipiului București, direct în baza autorizației de construire ce se va elibera conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.


 • 2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Terenul reglementat nu face parte dintr-o zonă cu valoare peisagistică sau dintr-o zonă naturală protejată.

Zone construite protejate

Terenul reglementat nu face parte dintr-o Zonă Construită Protejată institu/ă urbanistic.

în vecinătatea acestuia nu se află monumente istorice înscrise în LMI 2015.

Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să "nu deprecieze valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).

 • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Expunerea la riscuri naturale și riscuri tehnologice

Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabile, etc.

De asemenea, amplasamentul nu este expus la riscuri tehnologice, adică cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Asigurarea echipării edilitare1

Viitorul imobil va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare din zonă, prin grija investitorului, condițiile pentru faza de construire fiind enunțate în cap. 4.3.9.


Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizația executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.1 Echiparea edilitară este ansamblul format din construcții, instalații și amenajări, cardasi

permanentă a tuturor construcțiilor și amenajărilor, indiferent de poziția acestora față de sursele de apă, energie, trasee majore de transport rutier, cu respectarea protecției mediului ambient

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16, Sectorul 1, Mun. București


SC. KXL S.R.L.


Cod; KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 6 din 15


Zona terenului studiat a avut mereu un statut cfcrzbTîa de locuire, care s-a păstrat până în prezent, iar tendința de dezvoltare a acestei zone constă schimbarea destinației în ansambluri de locuințe colective și zone de servicii, cu regim de înălțime mic și mediu mediu.

Prin urmare, noua investiție reglementată prin prezentul PUZ nu intră în conflict cu cea existentă, venind în completarea și întregirea zonei rezidențiale și de servicii.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului1 (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului2 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul regulament.

2.3.1- Orientarea fată de punctele cardinale:

Amplasarea viitoarelor construcții se face cu respectarea condițiilor șl recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • - asigurarea însoririi;

 • - asigurarea iluminatului natural3;


  Regulament Local de Urbanism

  P.U.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16,


Frn,

- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spe^efiKȘȘfifse (confort psihologic5);

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea RUJ", Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 1/2h la solstițiul de iarnă".

Conform Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Anexă - Art. 3, Alin. (1): "Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 11Z> ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate".

Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

 • - pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a

dormitoarelor;                                                                             /

 • - se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor®

a spațiilor de preparare.                                                                  /

 • 2.3.2. Amplasarea fată de aliniament                                           \ff

în sensul prezentului regulament, aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul

public și proprietatea privată a persoanelor fiz ice și juridice.

Amplasarea clădirilor față de aliniament (alinierea clădirilor) este detaliată în Cap. IV, art. 4.3.2. din prezentul RLU. Construcția va fi amplasată retras față de aliniament, conform prevederilor din planșa "U.04.01. Reglementări urbanistice - Zonificare        funcțională".

Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentele locale de urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent.

Orice derogare de la prevederile RLU privind amplasarea față de aliniament se face conform legii și în condițiile prezentului regulament privind derogările.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcției în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus derivă din necesitatea respectării normelor de igienă și a celor de securitate a construcțiilor.5 Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafecta obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. 17),

SC. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16, Sectorul 1, Mun. București

Cod: KXL - F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 8 din 15

ISO 9001 cL 7.3

ir


YI       —      - j             - - .Xy vS/

rvA.t_________București,sector 1,str. Av. Nicolae:021/224 52 B2.office-gkxlro, www.kxlro

 • 2.3.3. Distante minime obligatorii fată deffîtTffeTe laterale si limita posterioară a parcelei

Edificabilul viitoarei construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

 • - distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

 • - distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile minime sunt în conformitate cu: RGU, Codul Civil (servitutea de vedere), normele de protecție contra incendiilor, condițiile de însorire, circulația din interiorul incintei, necesitatea separațiilor funcționale, reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului, necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice.

 • 2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele fată de altele, pe aceeași parcelă

Având în vedere tema prezentei propuneri, pe suprafața parcelei se recomandă amplasarea unei singure construcții.

Poziția construcțiilor pe parcelă este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

 • 2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

 • 2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarelor construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice6, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul imobil de locuințe colective la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilier urban, etc.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică PUZ.

 • 2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale7. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizului organelor administrației publice competente.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.


2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formei inițiale a terenurilor.


în momentul întocmirii prezentului RLU, terenul se prezintă din punct de vedere cadastral astfel:


Nr. cad.

Suprafață

Proprietari

Adresă (S1, București)

1

244474

680 mp

Str. Inovatorilor nr. 16        /


2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri                l /7\

2.7.1. Spatii verzi                                                                   // \

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața \ parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, grădini de flori, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate este stabilită în corelare cu normele de igienă și protecția mediului, precum și cu principiile de confort urban. Corelarea s-a realizat ținând cont de funcțiunile propuse și densitățile generate estimate, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.


2.7.2. împrejmuiri

Pentru viitorul imobil de locuințe colective se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirii în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, este reglementată în prezentul regulament de urbanism, în capitolele următoare.DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LDCAL. DE URBANISM

«iz nr.

AT SPREAÎESCHIMBAFii!


zi

A 1

±1


7 Accesurilepietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public șipot fi: trotuare, străzi pietonale, pie(e pietonale, precum și orice altă cale de acces public pe terenurile proprietate privată (conform RGU, Art. 26).

SC. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16, Sectorul 1, Mun. București

Cod: KXL-F 04 12

Edi(ia 1 / Revizia 0

Pagina 10 din 15

ISO MOI d. 7.3CAPITOLUL III -ZONIFICARE FUNCȚIONALA

*

Prin prezenta documentație de urbanism sunt reglementate condițiile de construire ale viitorului imobil de locuințe colective. Terenul studiat se află în Sectorul 1, în zona de Nord-Vest a Municipiului București. Amplasamentul studiat se află la o distanță de 1 km față de centura capitalei și la 7 km față de inelul principal de circulație, terenul fiind delimitat la Sud - Est de Str. Inovatorilor.

Astfel, a fost delimitată și reglementată subzona funcțională L1a1 - Subzonă locuințe colective mici.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE                           ’

 • 4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


Subzona L1a1 este reglementată pe toată suprafața terenului ce face obiectul P.U.Z. și se caracterizează printr-o zonă de locuințe colective cu regim de înălțime mic și mediu.

 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 4.2.1. Utilizări admise

 • - Locuințe colective;

 • - Funcțiuni complementare locuirii (echipamente și dotări publice):

 • - Loc de joacă pentru copii,

 • - Activități sportive - spații pentru sport și recreere.

 • - Spații verzi plantate, amenajate;

 • - Spații verzi comunitare aferente incintelor unităților de locuit - care includ locuri de joacă pentru copii, alei și parcaje;

 • - Circulații carosabile, pietonale și alei de acces;

 • - Parcaje ia sol, subsol și multietajate;

 • - Punct colectare deșeuri menajere;

-Elemente aferente echipării tehnico-edilitare: bazin de retenție, post de transformare.

 • - Cabină pază;

 • 4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

 • - se permit funcțiuni comerciale, servicii și echipamente publice la parterul blocului de locuit, cu condiția să aibă accesul separat de cel al locatarilor;

 • - restaurantele care comercializează băuturi alcoolice se vor amplasa la o distanță mai mare de 100 m față de școli și biserici;

 • - viitoarele construcții vor respecta condițiile geotehnice și de zonare seismică;

  Cod: KXL-F 04 12


  Ediția 1 / Revizia 0

  Pagina 11 din 15


Regulament Local de Urbanism

PJJ.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16, Sec orul 1, Mun. București


$ GEfM


4.2.3. Utilizări interzise

 • - Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

 • - Realizarea unor false mansarde;

 • - Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - Construcții provizorii;

 • - Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

 • - Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

 • - Depozitare en-gros;

 • - Depozitări de materiale refolosibile;

 • - Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil djp

circulațiile publice;

 • - Stații de betoane;

 • - Autobaze;

 • - Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

 • - Spălătorii chimice;

 • - Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile paolice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.


prin prin


4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI

4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme si dimensiuni)

Suprafață totală reglementată este de 680,00 mp.

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formei inițiale a terenurilor.

Ulterior aprobării PUZ pot avea loc operațiuni cadastrale de alipire și dezmembrare, în condițiile legislației în vigoare.


4.3.2. Amplasarea clădirilor fată de aliniament

- față de aliniamentul existent - imobilul propus va prelua alinierea de la construcția vecină cu care se va alipi la calcan: retragere de aproximativ 4,00 m;


în fâșia dintre aliniere și aliniamentul reglementat (existent în cazul de față) este permisă amplasarea de cabine poarta cu suprafața maximă de 10 mp; bariere de acces; parcări la sol; clădiri pentru echiparea edilitară (posturi de transformare, stații de reglare și


SC. KXL S.R.L.


Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Str, Inovatorilor, nr, 16, Sectorul 1, Mun. București


Cod: KXL-F 04 12DIREC__

REGULAMENT                 I

’RE'NESCHIMBAREd.7.: • 4.3.3. Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

 • - la nord-est: alipire la calcanul existent pe o lungime de 12,00 m și retragere de min. 3,00 m, față de limita de proprietate cu imobilul de la Str. Inovatorilor nr. 14;

• la sud-vest: retragere de min. 4,00 m, față de limita de proprietate cu imobilul de la Str. Inovatorilor nr. 18;

 • - la nord-vest (limita posterioare): retragere de min. 5,00 m față de limita de proprietate cu NC 215140;

Viitorul imobil de locuințe colective se va înscrie în edificabilul propus (a se vedea

planșa "U.04.01. Reglementări Urbanistice -Zonificare funcțională").

 • 4.3.4. Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă


Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edificabilul propus în planșa "U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională", astfel încât să se asigure atât principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural, cât și amenajarea spațiilor verzi cu locuri de joacă pentru copii, alei, parcaje, precum și spații pietonale.

 • 4.3.5. Circulații si accesuri

Accesul carosabil și pietonal se va realiza din Str. Inovatorilor.

 • 4.3.6. Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Locurile de parcare se vor asigura atât în subsolurile amenajate, cât și în parcările supraterane de la sol. Numărul minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse, în conformitate cu HCGMB nr. 66/06.04.2006.

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


Regimul maxim de înălțime admis este de S+P+3E, peste regimul maxim de înălțime se admite casa scării și a liftului pentru accesarea teraselor circulabile.

înălțimea maximă la atic va fi de 14,00 m.

Se poate suplimenta cu niveluri subterane pentru parcări în cazul în care este necesar la faza DTAC.
>7kxl


aGEHSSs?

Prescripțiile urmăresc armonizarea construcțiilor din cadrul ansam        nisaje,

ritmuri plin - gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc.), calitatea aspectului compozițional și arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale moderne și sporirea nivelului calitativ al imaginii.

Aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32).

co • 4.3.9. Condiții de echipare edilitară

La faza de obținere Autorizație de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități, în conformitate | cu Legea nr. 50/1991 actualizată și modificată;

 • - Toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - La construcțiile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • - Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

 • - Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;

 • - Se vor prevedea: bazin de retenție, stație de pompare ape pluviale, gospodărie de apă menajeră și incendiu, calculate conform normativelor în vigoare;

 • - Debitul mediu total de apă necesar estimat - conform Studiului de precoordonare rețele edilitare este de 8,00 mc/zi ce va fi asigurat din gospodărie proprie alimentat din rețeaua publică de apă;

 • - Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele echipamente necesare funcționării corespunzătoare a acestora, va fi suportat în totalitate de către beneficiar;

 • - Se vor respecta prevederile "Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Mun. București" aprobat cu HCGMB nr. 82 / 28.04.2015 stipulate în Cap. III 3.C Activitatea de salubrizare menajeră și Cap. III. 3.D. Managementul Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile desfășurate.

 • - Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prevederile art. 13 al HG 525 /1996 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Se vor respecta condițiile impuse prin avizele obținute la prezenta documentație;

 • - Se va respecta planul de precoordonare anexat Avizului Comisiei de Coordonare.

 • 4.3.10, Spatii libere si spatii plantate

Spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate șt plantate cu arbori și / sau arbuști.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri.


Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16, _ Sectorul 1, Mun. Bucureșt


Cod: KXL-F0412


____Ediția 1 / Revizia 0 direcția u?awnwdiHT3F


REGUfcAMFji ' f i j ,ț


’fRSANIS/.lWKBANiă?,, «VIZ NR.

atș^ri/neschimbar^

ISO 9001 d. 7.3


 • 4.3.11. împrejmuiri

împrejmuirea spre domeniul public va avea înălțimea de maximum 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă dublată cu gard viu.

împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 metri și vor fi opace sau transparente, în funcție de preferințele de intimitate față de vecinătăți.

Separările interioare, în incintă, se vor realiza prin garduri vii.

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • 4.4.1. P.O.T. ■ Procent maxim de ocupare a terenului

- POT maxim admis = 45%.


 • 4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului - CUT maxim admis = 1,56.

Proiectant,

S.C. KXL S.R.L.
Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Str. Inovatorilor, nr. 16, Sectorul 1, Mun. București

Cod: KXL - F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 15 din 15Hkt. <7 2^/i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Urbanism și Am


Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


SERVICIUL URBANISM Nr.               2019

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLIC


PUZ - STRADA INOVATORILOR NR.16 / SECTOR 1

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră in competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:               26.10.2017 - 09.11.2017

 • •  etapa de elaborare a propunerilor

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:                18.05.2018 - 02.06.2018

 • •  etapa de avizare a proiectului

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:      05.04.2019 - 22.04.2019

• etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE’.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

  Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013. sector 5 București România Tel 021.305.55.00 httpJ/www pmb ro

  $

  UKAS

  tMaOOl* BO MOOI

  001

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

 • •  Locuitorii din proximitate au formulat sesizări privind imobilul rezidențial propus, considerând că acesta afectează specificul local / locuire individuală pe lot.

 • 5. Modul in care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

 • •  Elaboratorul a explicat că obiectivul se încadrează in parametrii urbanistici legați, respectiv PUG - MB și PUZ -închidere Inel Median Zona Nord / Tronson Lacul Morii - Colentina / HCGMB nr.294 / 28.11.2013 și nr.292 / 27.11.2014.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

6. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Avizul Arhitectului Șef nr. 75 / 3110.2019 s-a emis cu respectarea prevederilor din avizele de specialitate:

 • •  Aviz Preliminar nr. 72 / 25.06.2018 l PMB

 • •  Aviz de Oportunitate nr. 50/14.09.2017 / PMB

 • •   Certificatul de Urbanism nr. 2143 /661 I / 32246 din 03.11.2016 - valabilitate prelungită până la data de 04.11 2019

 • •  Avizul Ministerului Mediului - Agenția Protecția Mediului București -Decizia Etapei de încadrare nr. 82 /17.09.2018

 • •  Avizul CFR - nr 615 /1555 /11.10.2018

 • •  Avizul Comisiei Tehnice de Circulație / PMB - nr. 12211I06.08.2018

 • •  Avizul Comisiei de Coordonare Rețele Edilitare / PMB - nr. 1703573/11,04,2019

. Avizul Ministerului Afacerilor Interne / ISU - nr 913334 / 22.08.2018

 • •  Avizul Ministerului Afacerilor Interne - nr 425.254 / 07.11.2018

 • •  Avizul Ministerului Apărării Naționale - nr. DT - 7285 / 08 10.2018

 • •  Avizul SRI - nr. 54.297 / 18.10.2018

 • •  Aviz începere lucrări OCPI - B nr. 97 / 2018

 • •  Aviz de consultanță preliminară de circulație - SPU / PMB - nr 206 107.04.2017

Pe parcursul procesului de informare și consullare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr, 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București art 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ -STRADA INOVATORILOR NR.16 / SECTOR 1.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
entate mai sus, se constală că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru iei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de i și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B unem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.


ARHITECT ȘEF AL MJJNI ARH. ȘTEFA
CUREȘTI ȘCU


Șef Serviciu

Arh.Cristina Topîrceanu


Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013, sector 5. București. România Tel: 021.305.55.00 http.//www pmb ro


2-2.mtAs

HO 9001-BO Httrt      QQ1


1

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legeanr. 86/2017.

2

Idem 1.

3

Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească (independent de latitudine, anotimp sau amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare directe (RGU, Art, 17).

Cod: KXL —F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 7 din 15