Hotărârea nr. 279/2020

HOTARAREnr. 279 din 2020-07-15 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 369/26.06.2019 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 369/26.06.2019 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice nr. 1885/09.07.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 15/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 280/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (7) și alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 369/26.06.2019 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.