Hotărârea nr. 278/2020

HOTARAREnr. 278 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE, DISPONIBILE IN IMOBILELE (TEREN SI CONSTRUCTII) IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA MEDICALA UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, CE URMEAZA A FI INCHIRIATE PRIN LICITATIE PUBLICA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei spațiilor cu altă destinație, disponibile în imobilele (teren și construcții) în care își desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, ce urmează a fi închiriate prin licitație publică

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 7733.1/08.07.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 14167/20.05.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 56/14.07.2020, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 37/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 279/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/22.12.2008 privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a 18 spitale aflate în domeniul public al Municipiului București, precum și celelalte hotărâri de consiliu apărute ulterior, prin care s-au preluat spații cu destinație medicală în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 81/14.02.2020 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 237/18.06.2020 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru închiriere prin licitație publică a unor spații, cu altă destinație, disponibile în imobilele (teren și construcții) în care își desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lista Spațiilor cu altă destinație, disponibile în imobilele (teren și construcții) în care îsi desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, ce ur ă^a fi închiriate prin licitație publică, conform anexei care face parte integrantă din prezentș^ot^fcârĂ


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bug^f^tr, Șbm

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.

Nr.

Crt.

Unitate Sanitară

Amplasament spațiu(teren/spațiu situat în corp clădire, etaj)

Nr. Aparate

Suprafață propusă pentru închiriere(mp)

Utilități

DA/NU

Situație actuală spațiu

.0-

ri

4

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”

T eren

1

20 mp

Electricitate

Apă Canalizare

NU

Liber

Camera de gardă

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Zonă farmacie

1

1.5 mp

Electricitate

DA

Liber

5

Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia"

Spațiu clădire C 2 - parter

1

1.5 mp

Electricitate

DA

Liber

6

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan"

Spațiu în hol spital.parter/

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

7

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

Parter recepție Corp trecere A-B

2

3 mp

Electricitate

DA

Liber

Teren (Bld. Dacia)

5 mp

Electricitate

Apă Canalizare

NU

Liber

8

Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. C-tin Gorgos

Corp C      Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Centrul de Copii cu TSA, Parter

1

1.5 mp

Electricitate

DA

Liber

9

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

Teren (Bl/k

Basarabia)

Electricitate

rQ&nklizare

NU

Liber                                -•

r   ^7

7^7 t\

zj

1

V

V

Nr.

Crt.

Lnitate Sanitară

Amplasament spațiufteren/spațiu situat în corp clădire, etaj)

Nr. Aparate

Suprafață propusă pentru închiriere(mp)

Utilități

DA/NU

Situație actuală spațiu

10

rip\ \ < ’J-^V—

Spitalul Clinic Colentina

,1*^5/ ) ^)

■~-X' / / ‘^■■W

— \V

Pavilion A Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion B Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion B Etaj 1

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion B Etaj 2

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion D Demisol

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion D Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion D Etaj 1

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion E Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion E Etaj 1

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion E Etaj 2

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion F Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion F Casa scării Etaj 1

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion G Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion H Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion H Etaj 1

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion I Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion I Etaj 1

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber

Pavilion K Parter

1

1,5 mp

Electricitate

DA

Liber                    /j'A-,

Centrul de Sănătate str. Grozovici nr. 2-8 Sector 2

Tronson Est Etaj 1 Camera 2-6

41,80 mp

încălzire

DA

V -x '

Liber

'fy,. * MW*, j

Apă

DA

Canalizare

DA

Electricitate

DA

Nr.

Crt.

l nitate Sanitară

Amplasament spațiu(teren/spațiu situat în corp clădire, etaj)

Nr. Aparate

Suprafață propusă pentru închiriere(mp)

Utilități

DA/NU

Situație actuală spațiu

11

Spitalul Clinic Dr. loan Cantacuzino

Parter Pavilion 5

1

1.5 mp

Electricitate

DA

Liber

DIRECTOR PATRIMONIU

1OAN ADRIAN MERA

ȘEF SERVICIU PATRIMONIU ȘI CADASTRU

Eleonora MĂNL'C

întocmit.

Aurel PAVEL.

insp. Spec. - Serviciul Patrimoniu si Cadastru

WR'