Hotărârea nr. 277/2020

HOTARAREnr. 277 din 2020-07-15 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR IN BAZA PREVEDERILOR HOTARARII GUVERNULUI ROMANIEI NR. 834/1991 AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII DE UTILAJ TRASNPORT AZUGA S.A., PENTRU AMPLASAMENTUL SITUAT IN BUCURESTI, B-DUL BUCURESTII NOI NR. 128, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind eliberarea Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 834/1991 aflate în patrimoniul Societății de Utilaj Transport Azuga S.A., pentru amplasamentul situat în București, B-dul Bucureștii Noi nr. 128, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1013/116/22.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 55/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 278/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 79/25.01.2017 a lichidatorului judiciar BFC Consulting Group S.R.L., desemnat prin Sentința Civilă nr. 9005/31.10.2013, pronunțată de Tribunalul București Secția a VII a, Decizia Civilă pronunțată în dosarul nr. 42263/3/2010, Decizia Civilă pronunțată în dosarul nr. 7980/299/2007 și încheierea de ședință din data de 02.10.2019 în dosarul nr. 7808/302/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 prin care obligă Municipiul București să emită certificatul de atestare a dreptului de proprietate pentru terenul situat în Bdul. Bucureștii Noi nr. 128, sector 1;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Guvernului României nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului României nr. 107/30.01.2008, privind modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, precum și pentru abrogarea unor reglementări din domeniu;

  • - Criteriilor nr. 2665/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, modificate și completate;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: >

Art.1 Se aprobă eliberarea Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 834/1991, pentru terenul în

suprafață de 6.643 mp, situat în București, B-dul Bucureștii Noi nr. 128, sector 1, teren aflat în patrimoniul Societății de Utilaj Transport Azuga S.A., la data înființării.

Art.2 Terenul în suprafață de 6.643 mp, prevăzut la art. 1 se identifică potrivit planului topografic scara 1:500, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Raportul de evaluare proprietate imobiliară pentru terenul în suprafață de 6.643 mp situat în București, B-dul Bucureștii Noi nr. 128, sector 1, teren aflat în patrimoniul Societății de Utilaj Transport Azuga SA, la data înființării, constituie anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".