Hotărârea nr. 276/2020

HOTARAREnr. 276 din 2020-07-15 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A IMOBILULUI SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2, SECTOR 5

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a imobilului situat în Splaiul Independenței nr. 2, sector 5

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8265/09.07.2020 și al Direcției Generale Investiții nr. 1077/09.07.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 54/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 277/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55/2014 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii si Tineret București a spațiului cu altă destinație situat în Splaiul Independenței nr. 2, sector 5, ca sediu în vederea desfășurării activității;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/2015 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind reabilitarea, consolidarea și supraetajarea imobilului din Splaiul Independenței nr. 2 sector 5;

 • - adresele nr. 3588/26.06.2020 si nr. 3768/09.07.2020 ale Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS;

 • - Expertiza tehnică întocmită în iulie 2014;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a imobilului situat în Splaiul Independenței nr. 2, sector 5, ce a făcut obiectul Hotărârii

Consiliului General al Municipiului București nr. 55/2014, în scopul continuării lucrărilor de consolidare si extindere a acestui imobil.

Art.2 Imobilul se identifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1, precum și a tuturor documentelor în legătură cu acesta, se va face pe baza unui proces - verbal încheiat între Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - Proedus și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 15.07.2P20

Nr. 276’


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir i

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro

nc^e>


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară‘BuCtfRESTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5

Dosarul nr. 36187/17-11-2014

ÎNCHEIERE Ne\ 36187

R.EGIS l RATOR ludosoiu Adriana

Asupra cererii introduse de PMB-CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCAȚIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET domiciliat in Romania, Jud. BUCUREȘTI, Loc, București Sectorul 6 privind Prima înregistrare a imobiielor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara , in baza:

 • - act administrativ nr. 40157/24-10-2014 emis de AFI, act administrativ nr 35453/16-10-2014 emis de AFI; act administrativ nr, 29689/04-08-2014 emis de AFI; act administrativ nr. 16233/13-05-2014 emis de AFI; act administrativ nr. 1260/09-04-2014 emis de PMB; act administrativ nr. 55/27-03-2014 emis de CGMB; documentație cadastrala dosar nr. 35187/17.11.2014 avizata de OCPI București;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, pentru serviciu! avand codul: 211,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 229865, inscris in cartea funciara 229865 UAT București Sectorul 5;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al, Al.l in favoarea : PMB - CENTRUL DE PROIECTE SE PROGRAME EDUCAȚIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET, sub B.l din cartea funciara 229865 UAT București Sectorul 5;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Popa Ionela,

Pmb - Centrul De Proiecte Si Programe Educaționale Si Sportive Pentru Copii Si Tineret.

 • * * Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef.


  Data soGuțio nării,


egiștrator, ' iii'.Adriana

(părafii si'semnatara)

’ o . -cizeaza, atunci când este cazul, verificarea îndeplinirii obligației de plata a impozitului prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal.

*' Cu e. ceptia situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.pentra INFORMARE

A          Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

' T.V'Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5

: j , - . . î i 4H:f li > M. A                                                                                  “*

Nr. cerere

36187

Ziua

17

Luna

11

Anul

2014


L ?rtea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

FEREN intravilan

Adresa: București Sectorul 5, Splaiul Independentei, nr. 2

Nr crt

Nr.cadastrat

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

229865

88

-

CONSTRUCȚII

Nr.

Crt.

Fir.cadastral

Nr.topografic

Adresa

Observatii / Referințe

Al.l

229865-C1

București Sectorul 5, Splaiul Independentei, nr. 2

Imobil cu alta destinație (S+P+2E);

B. Partea II. PROPRIETAR sr ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observatii / Referințe

36187 / 17.11.2014

Act administrativ nr. 40157, din 24.10.2014, emis de AFI, act administrativ nr. 35453/16-10-2014 emis de AFI; act administrativ nr. 29689/04-08-2014 emis de AFI; act administrativ nr. 16233/13-05-2014 emis de AFI; act administrativ nr. 1260/09-04-2014 emis de PMB; act administrativ nr. 55/27-03-2014 emis de CGMB; documentație cadastrala dosar nr. 36187/17.11.2014 avizata de OCPI București

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l |

1) PMB - CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCAȚIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție st sarcini

Observatii / Referințe


NU SUNT


Anexa Nr. 1 Ea Partea E

TEREN mtraviEan

Adresa: București Sectorul 5, Splaiul Independentei, nr. 2

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observatei / Referințe

229865

88

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare Ea teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

88

-

-

-

-


Date referitoare Ea construcții

Nr.

Crt.

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observatii / Referințe

Al.l

229865-Cl

c

construcții idministrativ si social culturale

88

Cu acte

Imobil cu alta destinație (S+P+2E);


Lungime Segmente


1} VatoriEe EungtmiEor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

1

2

4,8

7

3

5,9

4

9,4

/

5

17,8Document care conține date cu caracter personal. protejate de prevederi


Pagina 2 din 3


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in pian.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

5

6

3,5

6

1

5,6


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate in plănui de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.

 • * ** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 R.ON, pentp^șerviciuhjfi, publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Referent,


Data soluționării, 25/11/2014


Asistepttfegi’stra tor, OCTAVlĂWfep ELCIU


Data eliberării.


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)
A. Date referitoare la teren

hlr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Ce

88

Terenul ocupat in întregime de construcție;

Total

88

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

CI

CAS

88

Imobil cu alta destinație (S+P+2E);

S. construita desfasurata = 307.22mp;

Total

88

Suprafața totala masurata a imobilului = 88 mp ct = .... mp___________________________Suprafața di

POPA IONELA.Ssrn^B pfirS-d3Wecția

Patrimoniu