Hotărârea nr. 275/2020

HOTARAREnr. 275 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA SI STRADALA DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitară și stradală de pe teritoriul municipiului București”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 5688/08.07.2020 și al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1129/08.07.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 14/14.07.2020, avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 49/13.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 276/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării luciărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2020, cu modificăle și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București;

 • - Standardului român - SR 8591/1997 privind rețelele edilitare subterane. Condiții de amplasare;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă "Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul municipiului București", prevăzute în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă componența Comisiei de coordonare a proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală din cadrul Direcției Generale Servicii Publice -Direcția Servicii Integrate, prevăzută în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă documentația necesară pentru obținerea avizului Comisiei de coordonare a proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitară și stradală, prevăzută în anexa nr. 3.

Art.4 Se aprobă prevederile obligatorii cuprinse în conținutul Avizului de traseu eliberat de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1 - 6), direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, după caz, prevăzute în anexa nr. 4.

Art.5 Se aprobă documentația necesară obținerii Avizului de Intervenție în domeniul public, conform anexei nr. 5.

Art.6 Se aprobă documentația necesară emiterii Certificatului de Urbanism aferent rețelelor tehnico-edilitare și stradale și ale altor lucrări cu caracter tehnico-edilitar ce se desfășoară pe domeniul public al municipiului București, conform anexei nr. 6.

Art.7 Se aprobă documentația necesară emiterii Acordului/Autorizației administratorului drumului potrivit art. 1 alin. (1A1) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 7.

Art.8 Se aprobă formularul Acordului/Autorizației administratorului drumului, conform anexei nr. 8.

Art.9 Se aprobă opisul documentației pentru emiterea Autorizației de construire/desființare pentru lucrări de infrastructură tehnico-edilitară și stradală pe teritoriul municipiului București, conform anexei nr. 9.

Art. 10 Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Nerespectarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul municipiului București” constituie contravenție și se sancționează conform anexei nr. 1 cap. VII.

Art. 12 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică.

ii București nr. 102/2020 îșiArt. 13 Hotărârea Consiliului General al încetează aplicabilitatea.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bijbur^ti

Art.14 Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, direcțiile de poliție locală ale sectoarelor 1-6, Administrația Străzilor, primăriile sectoarelor 1- 6 București, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1-6, Brigada Rutieră București, Societatea de Transport București S.A., S.C. Apa Nova București S.A., Compania Municipală Termoenergetica București S.A., Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L., Distrigaz Sud Rețele S.R.L., Telekom Romania Communications SA, E-Distribuție Muntenia S.A., Metrorex S.A, Netcity Telekom S.R.L., Electrocentrale București S.A., Transelectrica S.A., precum și alți administratori de rețele tehnico-edilitare și stradale de pe raza municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021 305 55 OO;

Anexa nr. 1   _

Norme pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de / infrastructură tehnico - edilitară și stradală de pe teritoriul municipiului București

Capitolul I Dispoziții Generale

Art. 1 Prevederile prezentei hotărâri se aplică lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitară și stradală) de orice categorie și care aduc atingere domeniului public al municipiului București.

Art. 2 Prezenta hotărâre stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind programarea, coordonarea, avizarea, autorizarea și execuția de lucrări, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale altor instituții implicate în domeniul construcțiilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală ce se execută în municipiul București.

Art. 3 Executarea de lucrări pe domeniul public, autorizate conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția branșamentelor și a racordurilor, se poate face numai după includerea și aprobarea lor în Programul Coordonator Anual.

Capitolul II Competențe

Art. 4 Primăria Municipiului București, prin direcția de specialitate, va emite autorizațiile de construire, avizele și acordurile legale pentru execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul municipiului București, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Primăria Municipiului București, prin direcția de specialitate, va emite Certificatul de Urbanism pentru lucrările de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul municipiului București.

Art. 6 (1) Administratorii domeniului public vor emite acordurile/autorizațiile administratorului drumului, conform art. 1 alin. (1A1) și art. 11 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administratorii domeniului public vor publica distinct pe pagina proprie de internet sau prin afișare la sediul acestora listele la zi ale acordurilor/autorizațiilor administratorului drumului emise pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare în zonă. Datele cuprinse în aceste liste vor conține obligatoriu informații cu privire la numărul și data acordului/autorizației, administratorul de rețea și adresa pentru care a fost emis acesta/aceasta.

Art. 7 Primarul General aprobă Programul Coordonator Anual.

Capitolul III Definiții

Art. 8 în înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:


Autorizația de construire - constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege r și postutilizarea construcțiilor O

amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea

Acord/Autorizația/^irfiint^t^ drumului - reprezintă actul emis de administratorul domeniuli/i public p     rețâKzVea lucrărilor de construcții și/sau deviere care

privesc exclusiv racorțș^'|a i/ețel^le tehnico-edilitare în zonă.


Avarie la rețeaua proprie a transportului public de suprafață (calea de rulare) -degradare locală a pieselor de cale, a dalelor, a șinelor de tramvai precum și degradarea carosabilului în zona căii de rulare și/sau în zona de responsabilitate a operatorului serviciului de transport public; avarii la rețeaua subterană de curent continuu și la stâlpii rețelei de contact de tramvaie și troleibuze.

Avarie la rețeaua stradală - degradare locală a covorului asfaltic, a pavajului sau a infrastructurii; cămin edilitar neadus la cota străzii sau surpat; borduri dislocate sau degradate și avarii la instalații de semaforizare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere; avarie la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalația de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, la pereți, tavane, stâlpi, balustrade, în cazul lucrărilor de artă din municipiul București (poduri și pasaje); avarie la mobilierul stradal; avarie la sistemul de management al traficului.

Avarie la rețelele tehnico-edilitare - se înțelege întreruperea furnizării unei utilități sau a unui serviciu, sau furnizarea acestora la alți parametri decât cei proiectați, ca urmare a apariției unui accident tehnic.

Avizul Comisiei de coordonare a proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală - document prin care, în urma analizei proiectelor și planului coordonator, se validează traseul lucrării tehnico-edilitare/stradale propuse, cu respectarea avizelor obținute la proiect și cu asigurarea funcționării simultane cu rețelele de infrastructură existente.

Avizul de Intervenție în domeniul public - este documentul în baza căruia administratorii/proprietarii rețelelor tehnico-edilitare și stradale execută lucrări de remediere a avariilor la rețelele proprii.

Branșamentul - este acel tronson de rețea, cu o lungime mai mică de 60 metri liniari (ml), folosit pentru racordarea consumatorilor la rețeaua de bază, în vederea asigurării unei utilități.

Certificatul de Urbanism - este actul de informare prin care autoritățile locale:

 • a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;

 • b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;

 • c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

 • d) indică nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de rețele supraterane și subterane care afectează suprafața de teren și/sau construcțiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite în condițiile legii;

 • e) încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Infrastructură - se înțelege totalitatea rețelelor tehnico-edilitare și stradale care asigură accesibilitatea la o zonă teritorială și funcționabilitatea acesteia (de locuit, de exploatare industrială, agricolă, turistică, etc.)

Lucrările de infrastructură - constau în modernizarea, reabilitarea, extinderea,

devierea, redimensionarea și înlocuirea rețelelor de distribuție pentru: apă - canalizare, gaze naturale, energie electrică, iluminat pu gficare, comunicații electronice, semaforizare, precum și lucrări de modernizare și/sau ?jpifogramarea execuției și stabilirea duratei Ir M modernizare/reabilitare străzi, . 3 din Anexa nr. 1.

a rețelelor de transport (de supraf^ț^ji Mibffer reabilitare străzi, poduri și pasaje/

Programul Coordonatoi/ATii/âl

tuturor lucrărilor tehnico - edilitare pasaje pe teritoriul municipiuluiRemedierea avariei la rețeaua proprie a transportului public de suprafață (calea de rulare) - înlocuirea locală a dalelor, a șinelor de tramvai, a componentelor pieselor de cale, precum și aducerea la starea inițială a carosabilului în zona căii de rulare și/sau în zona de responsabilitate a operatorului serviciului de transport public; remedierea avariilor la rețeaua subterană de curent continuu și la stâlpii rețelei de contact de tramvaie și troleibuze.

Remedierea avariei la rețeaua stradală - reprezintă aducerea la starea inițială a covorului asfaltic, a pavajului sau a infrastructurii; refacerea/aducerea la cotă a căminelor edilitare; înlocuirea bordurilor dislocate sau degradate; remedierea avariilor la instalațiile de semaforizare, marcajele rutiere, indicatoarele rutiere; remedierea avariei la rețeaua stradală, la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalația de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, la pereți, tavane, stâlpi, balustrade, în cazul lucrărilor de artă din municipiul București (poduri și pasaje); remedierea avariei la mobilierul stradal; remedierea avariei la sistemul de management al traficului.

Remedierea avariei la rețelele tehnico-edilitare - reprezintă repunerea în funcțiune a utilității/serviciului la parametrii proiectați.

Stradă modernizată - este acea arteră pe care s-au executat lucrări de refacere în carosabil și trotuar inclusiv a fundației și rețelelor tehnico - edilitare, dotarea cu mobilier stradal, după caz.

Stradă reabilitată - este acea stradă la care s-au executat lucrări de frezare a stratului de uzură vechi și așternere de mixturi asfaltice noi sau de înlocuire a pavajului vechi cu unul nou și/sau lucrări punctuale de infrastructură, dacă pe zonele frezate se constată deteriorări ale acesteia, în scopul prelungirii duratei de exploatare.

Capitolul IV Proceduri

Art. 9 (1) Branșamentele și racordurile la rețelele tehnico-edilitare ce deservesc diverși consumatori nu pot avea lungimi mai mari de 60 metri liniari (ml).

 • (2) în cazul în care distanța dintre rețeaua tehnico-edilitară (sursa) și consumator este mai mare de 60 metri liniari (ml), atunci se impune extinderea rețelei tehnico-edilitare până în dreptul consumatorului, urmând ca extinderea rețelei și execuția branșamentului/racordului să se realizeze în cadrul aceluiași proiect.

Art. 10 Proiectul aflat în faza de autorizare va fi corelat cu toate celelalte proiecte și lucrări de infrastructură din zonă prin Comisia de coordonare a proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 11 Acordul/Autorizația administratorului drumului nu ține loc de proces-verbal de predare-primire amplasament.

Art. 12 Acordul/Autorizația administratorului drumului se eliberează exclusiv pentru executarea lucrărilor de branșamente și racorduri pe domeniul public cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legislației specifice privind domeniul gazelor și energiei.

Capitolul V Responsabilități

Art.13 (1) Administratorii rețelelor tehnico-edilitare răspund de calitatea lucrărilor efectuate pe domeniul public al municipiului București și sunt obligați să mențină la cota drumului capacele căminelor de vizitare după terminarea lucrărilor din subteran.

 • (2) în cazul producerii de tasări pe^iraseele rețelelor tehnico-edilitare cauzate de defecțiuni la acestea sau de execuția ne^oi^jMn^tOșre a umpluturilor și pavajelor, sarcina refacerii revine administratorilor de reț^^tehrGco^dM^te.

 • (3) Administratorii de rețele tepnioo-e^il^âre'\uy}bligația de a realiza imediat după terminarea lucrărilor din subteran legătură          lai rețeaua existentă.

 • (4) Administratorii rețelelor tehnico-edilitare răspund de viabilitatea materialului dendrologic (arbori, arbuști) situați pe traseul lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a afectării lucrărilor, dacă materialul dendrologic a fost amplasat pe traseul rețelelor cu respectarea prevederilor legale.

Art. 14 Urmărirea respectării condițiilor din avizul de intervenție/autorizația de construire/acordul/autorizația administratorului drumului cu privire la aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări se face de către administratorii domeniului public, direcțiile de specialitate din primăriile sectoarelor 1 - 6 sau Primăria Municipiului București, după caz.

Art. 15 (1) în termen de maxim 5 zile de la data termenului avizat/autorizat, administratorii rețelelor tehnico-edilitare/împuterniciții acestora vor solicita în scris administratorilor domeniului public (Administrația Străzilor, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1 - 6)/ direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București/ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, după caz, recepția la terminarea lucrărilor a zonelor afectate de lucrări, inclusiv privind starea materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi; un exemplar al proceselor-verbale de recepție va fi înaintat emitentului avizului de intervenției/autorizației de construire/ acordului/autorizației administratorului drumului.

(2) Recepția lucrărilor de refacere a zonelor afectate de lucrări se face de către comisii de recepție, conform procedurii administratorului domeniului public.

(3) Comisia de recepție va efectua recepția în termen de maxim 5 zile de la data comunicării de către beneficiar că lucrarea a fost finalizată.

Art. 16 (1) Comisia de recepție va încheia procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru refacerea zonelor afectate, inclusiv prezentarea stării materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi, consemnând constatările privind calitatea acestora și dacă este cazul, remedierile necesare și termenele de realizare a acestora.

(2) în cazul în care lucrările nu corespund prescripțiilor tehnice se va refuza recepția, consemnându-se în procesul-verbal cauzele refuzului, condițiile de remediere și data pentru recepție; termenul nu poate depăși 90 de zile.

Art. 17 în cazul în care până la recepția finală se produc tasări sau degradări ale zonelor afectate de lucrările în cauză, inclusiv degradări ale materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi, administratorii de rețele tehnico-edilitare sunt obligați să urmărească și să intervină operativ pentru înlăturarea deficiențelor apărute și pentru remedierea situației, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a acestora.

Art. 18 (1) La expirarea perioadei de garanție prevăzute în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, administratorii de rețele tehnico-edilitare vor solicita în termen de maxim 5 zile administratorilor domeniului public recepția finală a zonelor afectate.

(2) în termen de maxim 5 zile de la data solicitării, comisia de recepție va proceda la efectuarea recepției și va întocmi procesul-verbal de recepție finală a zonelor afectate.

Art. 19 în cazul în care, la recepția finală, comisia de recepție va constata că starea suprafețelor afectate este necorespunzătoare, administratorii de rețele tehnico-edilitare sunt obligați să refacă suprafețele în conformitate cu specificațiile tehnice și în termenul fixat în procesul-verbal.

Art. 20 Refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza

contractului/contractului subsecvent al acordului cadru încheiat între administratorii rețelor tehnico-edilitare și constructorii de drum. Contractul/contractul subsecvent al acordului cadru trebuie să prevadă suprafața totală de asfaltare din zona afectată. în cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea suprafețelor afectate se va face în baza contractului încheiat între administratorii de rețele tehnico-edilitare și societatea care are în garanție/postgaranție (întreținer


ectivă.

primirii comenzii ferme de refacere a țe'țp tehnico-edilitare, socii


Art. 21 în termen de maxim zonelor afectate de lucrări de la adrlhr


în garanție/postgaranție (întreținere) artera are obligația de a aduce la starea inițială zonele afectate.

Capitolul VI Avizul de intervenție în domeniul public pentru remedierea Avariilor

Art. 22 (1) Lucrările de întreținere curentă și remediere a avariilor la rețelele de infrastructură tehnico-edilitară si stradală se vor executa pe baza Avizelor de Intervenție în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului București, prin direcția de specialitate, administratorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale.

 • (2) Durata acestor lucrări nu poate depăși 48 de ore.

 • (3) Pentru situații excepționale, atunci când din motive obiective, în urma analizei efectuate de către emitentul Avizului de Intervenție în domeniul public, rezultă necesitatea prelungirii acestui termen, acesta se poate prelungi cu alte 48 de ore.

 • (4) Avizele de intervenție în domeniul public se eliberează pe o perioadă stabilită de emitent, numai după ce solicitantul prezintă procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, încheiate cu administratorii domeniului public pentru lucrările executate anterior solicitării. în vederea stabilirii zonei de valabilitate a Avizului de Intervenție, emitentul poate solicita documentele prevăzute de lege în baza cărora au fost construite rețelele tehnico-edilitare și stradale.

 • (5) Lucrările de remediere a avariilor vor începe numai după obținerea acordului direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București. în acest sens, executantul va transmite direcției de specialitate, înaintea începerii execuției, listele și schițele lucrărilor solicitate care vor conține elementele de identificare a amplasamentului, tipul intervenției, zonele afectate, perioada execuției și societățile responsabile cu aducerea la starea inițială a suprafețelor afectate.

 • (6) în cazuri excepționale, atunci când avariile creează un pericol deosebit sau când este afectată furnizarea serviciului către utilizatori, lucrările pot începe imediat cu anunțarea telefonică a direcției de specialitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar O8oo-1600 și la Dispeceratul Primăriei Municipiului București în intervalul orar 1600-0800, precum și în zilele de sâmbătă, duminică și în cursul sărbătorilor legale.

 • (7) Documentația aferentă lucrărilor anunțate telefonic va fi prezentată direcției de specialitate în cursul zilei sau în prima zi lucrătoare după producerea avariei.

 • (8) Fiecare lucrare de remediere a avariilor va primi un număr de înregistrare propriu de la direcția de specialitate.

 • (9) O copie a Avizului de Intervenție în domeniul public pe care se va menționa numărul de înregistrare propriu se va păstra la punctul de lucru, pentru a fi prezentată la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului București și ale primăriilor sectoarelor 1-6. Deținătorul de aviz are responsabilitatea organizării evidenței acestor copii.

 • (10) Toate lucrările de intervenție pentru remedierea avariilor vor fi înregistrate la direcția de specialitate în vederea urmăririi încadrării în termenele de execuție acordate și refacerii corespunzătoare a zonelor afectate.

Capitolul VII Sancțiuni execuția lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitare și stradale de pe teritoriul municipiului București” constituie contravenție și se saă după cum urmează:

Art. 23 (1) Nerespectarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și


a) încălcarea prevederilor art. 13,    ^13 dMnzff%art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20,


și art. 22 alin.(1), (5), (6), (7) șf/W, b) încălcarea prevederilor art. 2f cu /


dtde la 2500 la 5000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primarul General al Municipiului București prin împuterniciții acestuia, precum și de către primarii sectoarelor 1 - 6 prin împuterniciții acestora, după caz.

Anexa nr. 2

COMPONENȚA            P          '

COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTĂRII LUCRĂRILOR DE INFRASTRUCTURĂ TEHNICO-EDILITARĂ Șl STRADALĂ

 • - PREȘEDINTE - Director Direcție Generală de Specialitate

 • - VICEPREȘEDINTE - Director Direcție de Specialitate

 • - SECRETAR - Șef Serviciu Direcție Specialitate

MEMBRII :

 • 1. Reprezentantul Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 2. Reprezentantul Direcției Generale Investiții din cadrul Primăriei Municipiului București

 • 3. Reprezentantul Direcției Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 4. Delegați împuterniciți cu drept de decizie de către administratorii de rețele tehnico-edilitare:

 • - Compania Municipală Termoenergetica București SA;

 • - Apa Nova București SA;

 • - Societatea de Transport București SA;

 • - Compania Municipală Iluminat Public București SRL;

 • - Distrigaz Sud Rețele SRL;

 • - E-Distribuție Muntenia SA;

 • - Telekom Romania Communications SA;

 • - Netcity Telecom SRL;

 • - Transelectrica SA;

 • - alți administratori/deținători de rețele, după caz

 • 5. Delegați ai administrației locale/centrale după caz:

 • - Reprezentanții primăriilor sectoarelor 1 - 6;

 • - Reprezentanții administrațiilor domeniului public ale sectoarelor 1-6;

 • - Reprezentantul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

 • - Reprezentantul Brigăzii Rutieră București;

 • - Reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov;

 • - Reprezentantul Administrației Străzilor;

 • - Reprezentanții altor instituții/societăți emitente de avize prevăzute în Certificatul de Urbanism.DOCUMENTAȚIA NECESARĂ

PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTĂRII LUCRĂRILOR DE INFRASTRUCTURĂ TEHNICO-EDILITARĂ Șl STRADALĂ

- Solicitare din partea beneficiarului sau împuterniciți! acestuia în numele administratorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale;

 • - Memoriu justificativ întocmit de administratorul rețelei tehnico-edilitare;

 • - Certificat de urbanism;

 • - Plan anexă la certificatul de urbanism;

 • - Filă/dovada includerii obiectivului de investiții în Programul Coordonator Anual;

 • - Aviz Compania Municipală Termoenergetica București SA;

 • - Aviz Apa Nova București SA;

 • - Aviz Societatea de Transport București SA;

 • - Aviz Compania Municipală Iluminat Public București SRL;

 • - Aviz E-distribuție Muntenia SA;

 • - Aviz Distrigaz Sud Rețele SRL;

 • - Aviz Telekom Romania Communications SA;

 • - Aviz Netcity Telecom SRL;

 • - Aviz de traseu al administratorului domeniului public;

 • - Aviz direcții de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, după caz;

 • - Plan coordonator cu tabel coordonator semnat de reprezentanții adminstratorilor rețelelor tehnico-edilitare (în 2 exemplare);

 • - Plan profile transversale, după caz;

 • - Dovada achitării taxei prevăzută la pct.3.10 din Anexa 2 la Hotărârea CGMB nr. 244/2019;

 • - Alte avize specifice obiectivelor de investiții.

  Toate documentele vor fi depuse în copie.

Anexa nr. 4   ,

HC6*H> 2}S-[2cfo

Prevederi obligatorii cuprinse în conținutul Avizului de traseu eliberat de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1 - 6)/direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București/direcțiile de specialitate din cadrul primăriilor sectoarelor 1 - 6

Avizul emis de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1 - 6), direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, va cuprinde obligatoriu următoarele prevederi:

 • - Denumirea lucrării;

 • - Suprafața terenului - domeniu public, afectată de lucrare (estimativ);

 • - Descrierea traseului cu menționarea zonelor afectate (carosabil, trotuar, spații verzi cu localizarea exactă a arborilor și arbuștilor și cu precizarea distanței rețelei față de axa fiecărui arbore/arbust situat pe traseul lucrării);

 • - Anul în care au fost executate ultimele lucrări de reabilitare/modernizare a străzilor afectate de traseul lucrării. în cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) administratorul domeniului public va indica în aviz operatorul economic care asigură garanția lucrărilor în vederea încheierii cu acesta a contractului de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate. în cazul străzilor care nu se află în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza contractului/contractului subsecvent al acordului cadru încheiat între

administratorii de rețea și constructorul de drum și verificat de administratorul domeniului public.

Totodată, în cadrul avizului, se vor menționa condițiile de lucru pe timp friguros, după cum urmează:

o Se va lucra în regim prelungit (inclusiv sâmbătă și duminică);

o Zona de lucru va fi împrejmuită și semnalizată conform normelor legale în vigoare;

o în perioada în care vremea nefavorabilă face imposibilă refacerea la starea inițială a zonelor afectate (beton de ciment, îmbrăcăminte asfaltică) lucrările vor respecta obligatoriu următoarele condiții:

 • 1. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;

 • 2. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;

 • 3. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;

 • 4. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;

 • 5. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentului aviz va fi direct răspunzător eratorilor care asigură

  pentr jce pagube materiale create of ombaterea poleiului.

  jnde și alte prevederi  Iviz este de 12 luni de


pe care emitentul le la


Anexa nr. 5   >

HC61M6 2^!'2{>^o

Documentația necesară în vederea obținerii Avizului de Intervenție în domeniul public

în vederea obținerii Avizului de Intervenție în domeniul public, administratorii rețelelor tehnico-edilitare vor prezenta:

 • - solicitare a Avizului depusă de administratorul rețelei tehnico-edilitare și stradale;

 • - procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor a zonelor afectate pentru lucrările executate de administratorul de rețea anterior solicitării;

 • - fotografii color (semnate și ștampilate) reprezentând imagini cu zonele afectate de lucrări aduse la starea inițială, care să aibă specificate atât adresa menționată în anunțul de intervenție în domeniul public, cât și numărul de înregistrare propriu al lucrării primit de la Serviciul Management Avarii - Dispecerat.

 • - alte documente solicitate de emitent, după caz.

Anexa nr. 6     .

Documentația necesară obținerii Certificatului de Urbanism aferent rețelelor tehnico-edilitare și stradale și ale altor lucrări cu caracter tehnico-edilitar ce se desfășoară pe domeniul public al municipiului București

Cerere tip (formular model F1 din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare);

Scurtă descriere a solicitării;

Extras de carte funciară, pentru informare, la zi, în cazul în care se solicită și branșamente/racorduri;

Elementele de identificare ale solicitantului;

Avizul tehnic de racordare emis de administratorul rețelei tehnico-edilitare;

Elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită emiterea Certificatului de Urbanism;

Autorizația de Construire pentru imobilul ce urmează a fi deservit de utilități în cazul în care acesta este în construcție sau finalizat;

Planul de situație emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (sc. 1:500, 2 exemplare);

Plan încadrare în zonă a lucrărilor emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (sc. 1:2000, 1 exemplar);

Taxa Certificat de Urbanism;

alte documente solicitate de emitent, după caz.

Planurile vor fi eliberate, la cerere, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București. Planurile vor fi completate cu elemente de identificare ale traseului/traseelor pentru care se solicită Certificat de Urbanism, conform fișei de soluție a administratorului de rețea tehnico-edilitară sau stradală, după caz.
Anexa nr. 7

Documentația necesară pentru emiterea

Acordului/Autorizației administratorului drumului conform art. 1 alin. 1A1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - Cerere pentru emitere Acordului/Autorizației administratorului drumului, conform art. 1 alin. 1A1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Elementele de identificare ale solicitantului;

 • - Avizul tehnic de branșare/racordare al administratorului/deținătorului de rețea însoțit de planul cadastral emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (1:500 2 exemplare) care să conțină traseul lucrării;

 • - Extras de carte funciară, actualizat la zi, al imobilului ce urmează a fi branșat/racordat;

 • - Extras de carte funciară, actualizat la zi, pe traseul lucrării unde se va executa branșamentul/racordul, dacă există documentație cadastrală;

 • - Dovada deținerii imobilului unde se va executa branșamentul/racordul (Autorizația de Construire a clădirii în cazul construcțiilor existente/Certificat de Urbanism pentru construcții ce urmează a fi edificate/actul de proprietate etc - copie semnată conform cu originalul de către beneficiar/investitor);

 • - Avizele de amplasament ale celorlalți administratori/deținători de rețele tehnico-edilitare existente în zonă (E-Distribuție Muntenia SA, Distrigaz Sud Rețele SRL, Apa Nova București S.A., Netcity Telecom SRL, Telekom Romania Communications SA, Compania Municipală Iluminat Public București SRL, Compania Municipală Termoenergetica București SA, Electrocentrale București SA, Transelectrica SA etc, după caz);

 • - Contractul de execuție a lucrării încheiat cu administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare;

 • - Contract refacere pavaje, conform prevederilor legale;

 • - Graficul de execuție vizat de administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare;

 • - Memoriu tehnic;

  - Dovada achitării taxei prevăzută la pct. 4.5 din Anexa nr. 1 a Hotărârii CGMB nr. 244/2019.                                                 /O


Notă: Administratorul drumului va putea solicita și alte documente pe care le consideră necesare în veder^a^be^rii Acordului/Autorizației.


Anexa nr. 8


ANTETUL ADMINISTRATORULUI DOMENIULUI PUBLIC

ACORDUL/AUTORIZAȚIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI Nr........../.....................

Ca urmare a cererii nr............/.................depusă de

....................................cu sediul în......................... sector....., cod postai....., str...............................  nr........., bl............, sc........., et......., ap.....,

telefon/fax.............., e-mail....................., înregistrată la ...................cu

nr............/..........................în   calitate de administrator/deținător al rețelei

de...................................... solicită realizarea lucrării de branșament/racord

executată pe domeniul public al municipiului București la infrastructura existentă

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1A1 și art. 11 alin.(7) lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii CGMB nr...................

SE ELIBEREAZĂ ACORDUL/AUTORIZAȚIA PENTRU:

Denumire lucrare.........................................................................................

Adresa lucrării.............................................................................................

Beneficiarul lucrării..............................................................


Lucrarea se va executa prin □ foraj orizontal □ șanț deschis

Carosabil

Trotuar

Spațiu verde

în zona mai sus menționată au fost/nu au fost efectuate lucrări de reparații/modernizări în ultimii.....ani:.....................

Acordul/autorizația este valabil/valabilă cu respectarea următoarelor condiții:

 • - Lucrările se vor executa exclusiv pe domeniul public aflat în administrarea.........

 • - Zona de lucru va fi împrejmuită și semnalizată conform normelor legale în vigoare;

 • - Refacerea zonei afectate de lucrările de execuție (carosabil/trotuar/spațiu verde) se va face cu respectarea următoarelor condiții:..........................
 • 2. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;

 • 3. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;

 • 4. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;

 • 5. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;

 • 6. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul acordului/autorizației administratorului drumului va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.

Acordul/autorizația administratorului drumului pentru realizarea exclusivă a lucrărilor de racordare/branșare la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă este emis/emisă conform art. 1 alin. 1A1 și ari. 11 alin.(7) lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este valabilă 12 luni de la data eliberării.

Acordul/Autorizația administratorului drumului este valabil/valabilă numai însoțit/însoțită de planul cadastral emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (1:500) pe care este figurat traseul lucrării și avizat de administratorul domeniului public

Autoritatea emitentă a acordului/autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii cauzate de existența, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul - teren și/sau construcții -aparținând exclusiv solicitantului.

Emitentul acordului/autorizației nu este responsabil de eventualele prejudicii produse terților de către titularul acordului/autorizației și/sau constructorul care execută lucrările prin încălcarea prevederilor prevăzute în prezentul document.
Notă: Acordul/Autorizația administratorului drumului nu ține loc de proces-verbal de predare-primire amplasament.

Acordul/Autorizația administratorului drumului va putea cuprinde și alte prevederi pe care emitentul le consideră necesare.Anexa nr. 9     ,

W6Hl> 2^^

OPIS DOCUMENTAȚIE EMITERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ TEHNICO - EDILITARĂ SI STRADALĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Denumire proiect:_______________________________________________________________

Certificat de urbanism nr./

Beneficiar:_____________________________________________________________________________

Proiectant:_____________________________________________________________________________

Șef proiect:___________________________________________________________________________

Nr. crt.

Denumire document

Tip document

Nr. exemplare

Număr /dată

Nu este cazul

1

Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare, completată integral, semnată și ștampilată.

original

1 exemplar

2

Certificat de Urbanism

copie

1 exemplar

*

Plan de situație topografic, anexa la Certificatul de Urbanism.(scara 1:500)

copie

1 exemplar

4

Plan de încadrare în zonă (scara 1:2000)

copie

1 exemplar

5

Dovada achitării taxei de emitere a autorizației de construire/desființare

copie

1 exemplar

6

Extrasul de carte funciară pentru informare, actualizat la zi

copie

1 exemplar

/

7/

7

Actele doveditoare ale titlului de proprietate asupra imobilului

copie conform

cu originalul

1 exemplar

//

8

Acord proprietar/coproprietari cu privire la lucrările pentru care se solicită autorizație de construire

original

1 exemplar

A

> /

9

Acord creditor i^țe^a^dj^oersoanei înscrisă în Cartei Puhbiara la Secțiunea sarcini

original

1 exemplar

il'sFs w l I             '___->                     A &      mA.;

w®/

1 l

10

Confirmare regim juridic (adresă de la direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și/sau Primăriile Sectoarelor 1-6)

copie

1 exemplar

11

Proiect tehnic de specialitate (însușit de verificator atestat MLPTL):

 • a. referat de specialitate

 • b. memoriu tehnic

 • c. piesele desenate la PT

 • d. listă de semnături pe specialitate

original

2 exemplare

12

Aviz Apa Nova București SA

copie

1 exemplar

13

Aviz Compania Municipală Termoenergetica București SA

copie

1 exemplar

14

Aviz E-Distribuție Muntenia SA

copie

1 exemplar

15

Aviz Distrigaz Sud Rețele București SRL

copie

1 exemplar

16

Aviz Societatea deTransport București SA

copie

1 exemplar

17

Aviz Telekom Romania Communications SA

copie

1 exemplar

>8

Aviz Compania Municipală Iluminat Public București SRL

copie

1 exemplar

19

Aviz Netcity Telecom SRL

copie

1 exemplar

20

Aviz Administrația Națională „Apele Române”

copie

1 exemplar

21

Aviz Electrocentrale București SA

copie

1 exemplar

22

Aviz Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A.

copie

1 exemplar

23

Aviz Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA

copie

1 exemplar

24

Aviz de traseu al administratorului domeniului public (Administrația Străzilor București și/sau administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1-6)

copie

1 exemplar

25

Aviz Agenția pentru Protecția Mediului București

copie

1 exemplar

26

Aviz Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București, cu planurile anexă la acesta

copie

1 exemplar

27

Aviz Comisia de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitară și stradală din cadrul Primăriei Municipiului București, însoțit de planul de coordonare, însușit de verificator MLPTL

copie

1 exemplar

28

Expertiză tehnică

original

1 exemplar

29

Aviz Inspectoratul de Stat în Construcții

copie

1 exemplar

30

Autorizația de construire a imobilului (dacă construcția nu este înscrisă în Cartea Funciară)

copie

1 exemplar

31

Dovada începerii execuției lucrărilor de construcții și/sau proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor autorizate

copie

1 exemplar

32

Aviz Primar Sector

copie

1 exemplar

33

Aviz Brigada Ruțj^â fc’ucuc^^X

copie

1 exemplar

34

Aviz Ministerul (Suftu^rȘHdemrțățtiVlaționale

copie

1 exemplar

35

Aviz Ministerul ^rar/sp$f^/iW \ > ji

copie

1 exemplar

W^ri^F


36

Aviz Societatea Națională a Căilor Ferate Române

copie

1 exemplar

37

Aviz Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

copie

1 exemplar

38

Aviz Metroul S.A./Metrorex

copie

1 exemplar

39

Aviz Ministerul Apărării Naționale

copie

1 exemplar

40

Aviz Ministerul Afacerilor Interne

copie

1 exemplar

41

Aviz Serviciul Român de Informații

copie

1 exemplar

42

Aviz Serviciul de Informații Externe

copie

1 exemplar

43

Aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale

copie

1 exemplar

44

Aviz Ministerul Afacerilor Externe

copie

1 exemplar

45

Aviz I.S.U. „Dealul Spirii” București - Ilfov

copie

1 exemplar

46

Model firidă

copie

1 exemplar

47

Deviz estimativ

copie

1 exemplar

48

Grafic de lucrări

copie

1 exemplar

49

Contract refacere pavaje

copie

1 exemplar

J

Contract evacuare deșeuri din construcții

copie

1 exemplar

51

Proiect tehnic de refacere sistem rutier/pavaje (însușit de verificator atestat MLPTL):

 • a. referat de specialitate

 • b. memoriu tehnic

 • c. piese desenate la PT

 • d. listă de semnături pe specialitate

original

1 exemplar

52

Studiu geotehnic și/sau hidrologic

original

1 exemplar

53

Alte avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.

copie

1 exemplar

Documentele vor fi îndosariate conform opisului și în ordinea indicată

întocmit,

Proiectant,