Hotărârea nr. 274/2020

HOTARAREnr. 274 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "ADOPTA O STATUIE"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea programului „Adoptă o statuie"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3519/2487/09.07.2020 și al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public nr. 2505/09.07.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 18/13.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 275/14.07.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile art. 5 și art. 12 din anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/2020 privind înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București și propunerea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public nr. 2487/08.07.2020;

în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 10 din Legea nr. 120/2006 privind monumentele de for public, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă derularea programului „Adoptă o statuie”.

Art.2 Programul prevăzut la art. 1 va fi implementat de către Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și. Monumente de For Public, serviciu public de interes local al municipiului Bucurș&L _________________■                                    '    .1 \____________________


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro

Art. 3 Programul prevăzut la art. 1 se va desfășura pe baza unui regulament aprobat prin Consiliul de Administrație al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public.

Art.4 Sumele necesare implementării programului vor fi asigurate din bugetul propriu al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro