Hotărârea nr. 273/2020

HOTARAREnr. 273 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 114/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERASELOR IN ZONELE PROTEJATE SI IN PERIMETRUL CENTRULUI ISTORIC BUCURESTI, PRECUM SI REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 74/2016, MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI NR. 625/2017

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București, precum și revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 74/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului nr. 625/2017

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 7181/24.06.2020;

Văzând avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 48/13.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 274/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 • - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată și modificată prin Legea 515/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului Istoric București, aprobată prin Legea nr. 140/2002;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor:

Art. 2 alin. (2), ale art. 4 și art. 8 alin. (3) din O^jonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată si modificată-prin Legea nr. 180/2002;

2^22 • ■ ■ -

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector S^^jdprești, Rom&riia;'tek: +4021 305 55 QO; www.pmb.ro

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c) și ale art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 alin. (1) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 (1) Prezentul regulament stabilește regulile de bază pentru desfășurarea activităților de alimentație publică pe terase sezoniere în Centrul Istoric București, pe domeniul public sau privat al Municipiului București, pe o perioadă de timp determinată, cuprinsă în intervalul 01 ianuarie - 31 decembrie al fiecărui an, numită în continuare sezon.”

Art.ll Art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3 (3) La avizare și amplasare se vor utiliza dungile de ghidaj/delimitare ce vor fi figurate pe planurile anexă la prezentul regulament astfel încât să asigure pe axul străzii o distanță (culoar) liberă de 4 m. Este obligația agentului economic să aibă terasa delimitată. în situația în care nu este delimitată avizul nu este valabil. Operațiunea de trasare se va face de către Administrația Străzilor.”

Art.lll Art. 4 alin. (1) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.4. (1) între terase se va putea realiza o separare față de vecini și minim 2,5 m față de stradă exclusiv din elemente de mobilier urban din:

 • a) Sticlă (geam securizat) clară, dimensiune maximă L= 1,25m, H=1,50m, montată în cadre metalice, negre, sprijinită pe tălpici și nefixată în pavajul străzii, nedepășind suprafața spațiului închiriat.

 • b) Jardiniere de lemn/metal, dimensiuni maxime L=1,25m, H=1,50m, l=0,50m, simplu așezate pe pavajul străzii.”

Art.IV Art. 6 lit. d) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.6 lit. d) sunt asigurate condițiile privind stabilitatea și siguranța fațadelor imobilelor în dreptul cărora se amenajează terasele sezoniere. în dreptul clădirilor cu fațade degradate, cu pericol de prăbușire a elementelor decorative, tencuieli etc., amplasarea teraselor sezoniere este posibilă numai după reabilitarea fațadei. Constatarea va fi făcută de către o comisie stabilită prin Dispoziție a Primarului General.”

Art.V Art. 11 lit. h) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.11 lit. h) aprovizionarea unităților se va desfășura zilnic între orele 06:00 și 10:00. Accesul în afara acestui interval se va putea face cu plata unui tarif în valoare de 300 lei/acces. Plata se va face către Administrația Străzilor București.

>                                                                          1


Art.VI Art. 12 lit. h) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.12 lit. h) pe terasele sezoniere sunt interzise: mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vânzare, instalațiile frigorifice, de preparare a produselor sau de spălare a veselei, standurile/vitrinele de prezentare a produselor și aparatura electronică de tip TV, plasmă, LCD, LED, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrică a acestora, cu excepția marilor evenimente cultural sportive.”

Art.VII Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.VIII Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului nr. 625/2017, rămân neschimbate.

Art.lX Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Pag 3