Hotărârea nr. 271/2020

HOTARAREnr. 271 din 2020-07-15 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI-PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 100, SECTOR 1 SI CALEA VICTORIEI NR. 126, SECTOR 1, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei-părți proprietate de stat, din imobilele situate București, Calea Victoriei nr. 100, sector 1 și Calea Victoriei nr. 126, sector 1, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațadă

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 7831/01.07.2020, Direcției Generale Investiții nr. 1003/01.07.2020, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3915/01.07.2020 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 36326/01.07.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 52/ 14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 272/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/2018 privind aprobarea „Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor în Municipiul București,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a), alin (7) lit. j) și art.139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații la fațade.

Art.2 Toate prerogativele dreptului de administrare continua să se exercite de Administrația Fondului Imobiliar.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data $e 15.07.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 15.07. Nr. 271 ’

Bd. Regina Flisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

ANEXA LA H.C.G.M.B. 2^1

2.Calea Victoriei nr. 100, sector 1,

3. Calea Victoriei nr. 126, sector 1,

- Cotă indiviză stat: 10,79 % - Cotă indiviză stat: 68,46 %