Hotărârea nr. 27/2020

HOTARAREnr. 27 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- ALEEA METEOROGIEI NR. 11-15, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Aleea Meteorologiei nr. 11-15, Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 13142/06.11,2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 3/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 26/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 999/83/M/18306/28.06.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 146/28.11.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 51/23.05.2019; Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1769/ZP/14.12.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 50/05.07.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1356554/18.06.2019;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 190088/20.06.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 419.011/23.07.2019;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.4409/13.06.2019; Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 8019/416/29.07.2019; Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1765122/20.09.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1741514/10279/16.07.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările ulterioare;Bd. Reg na Ellsabeta nr. 47, cod poștal 0!


i13, MKtty 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00, www.omb.ro

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Aleea Meteorologiei nr. 11-15, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 76/06.11.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 13143/06.11.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM


Ca urmare a cererii adresate de ARX DESIGN CONCEPT SRL - urbanist
__________________(RUR: B, D, E, F6, G6). in calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 1, Cod poștal 012281, Str. Dej nr. 13A, telefon: 0745526423, pentru WILLOW RESIDENTIAL SRL în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1776055 din data de 25.09.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;


AVIZ


NR.4G /oGJj Zo_l9

PENTRUPUZ - ALEEA METEOROLOGIEI NR. 11-15 - SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL din ALEEA METEOROLOGIEI NR. 11-15 - SECTOR 1, compus din teren proprietate privată a persoanelor juridice, în suprafață totală de 24.263,00 mp din măsurători cadastrale, conform Certificatului de urbanism 999/ 83/ Ml 18306 din 28.06.2018, eliberat de Primăria Sectorului 1.


INIȚIATOR:


WILLOW RESIDENTIAL SRL


PROIECTANT GENERAL:            ARX DESIGN CONCEPT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.


(RUR: B, D, E, F6, G6).PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: : Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/ 12.12.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarea Unitate Teritorială de Referință (UTR): CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.


Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice a municipiului București actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, dar se află în zonă cu servituți aeronautice.

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 7 din legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare: Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/ sau fizice. In această situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată.


Confom PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru UTR CB1, Art. 2 - Utilizări admise cu condiționări: extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate.


CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

 • - Regim de construire: discontintiJKj^

 • - Funcțiuni predominante: instituții publice, schimbări dbțarofil care să nu incomodeze prin poluare;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: distanța dintre aliniamente; număr niveluri suplimentare admise: 1 nivel in planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15m, apoi retrase cu 2 nivele în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,00m și tangenta la 45 grade la aceasta; • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,4 mp. ADC/mp. teren pentru clădiri cu 6 niveluri ți mat multe niveluri și 2,2 mp. ADC/mp teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri,

 • - Retragerea minimă față de aliniament: amplasare pe aliniament sau retrase, conform caracterului străzii;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5 m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5 m;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

■ Regim de construire: discontinuu;

- Funcțiuni predominante: ANSAMBLU REZIDENȚIAL Șl FUNCȚIUNI CONEXE;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 27,43 m, conform Avizului Autorității Aeronautică Civilă Română nr. 8019/416/ 29,07.2019:

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): 2S+P+4E+5E-6ERetrase;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,88 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament; 5,00 m față de aliniamentul propus al străzilor adiacente, extinse conform Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 448N/ 27.07.2018, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;


- Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari vizat spre neschimbare, - SPAȚII VERZI: Se va asigura o suprafață de min. 20% spații verzi pe sol natural, min. 10% pe soi impermeabilizat și se va respecta Decizia Etapei de încadrare nr. 50/ 05.07,2019 a Agenției pt. Protecția Mediului București;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1741514/10279/16.07.2019;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1765122/ 20.09.2019;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal ALEEA METEOROLOGIEI NR. 11-15 - SECTORUL 1, BUCUREȘTI, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 28.06.2018, eliberat de Primăria Sectorului 1.ARHITECT ȘEF AL ARH.ȘTEFAN

*

ș

UKAS


P. U. Z. ALEEA METEOROLOGIEI NR.11-15, SECTOR 1, BUCUREȘTI


CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXEParcela (IE 273960)

Nr. Fer.

Coordonate pot.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

£ [ml

N [ml

42

585453.828

335033.489

9.05

41

585455.909

335042.053

7.10

40

585462.977

335042.739

35.30

45

585498.108

335046.150

24.01

46

585490.211

335060.824

35.13

28

S85455.203

335065.924

7.25

26

585447.977

335065.326

30.24

27

585438.223

335093.948

30.67

8

585428.513

335123,041

7.15

21

585435.306

335125.262

77.73

7

585509.136

335149,422

126.43

22

585629.354

335188.719

4.52

6

585633.649

335190.124

7.13

47

585636.003

335183.395

4.74

48

585631.556

335181.743

1.13

49

585630.493

335181.348

3.79

50

585631.714

335177.758

35.59

51

585643.176

335144.065

11.63

52

585046.922

335133.055

0.84

53

585<-47.192

335132.260

64.24

33

5Br668.518

335071.665

13.32

32

5855676.231

335060.802

7.75

31

59'683.305

335057.640

9.72

54

585692.182

335053.673

0.09

55

585692,209

335053.588

7.45

30

585684.789

335052.939

104.76

29

585580.429

335043.813

112.42

44

585468.411

335034.306

8.51

43

585459.925

335033.670

1.11

S(IE273960)"24263mp  P”788.80m


<■    >■'lbl “i


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,i+1)

E [m]

N [m]

26

505447.977

335065.326

30.24

27

58543S.223

335093.948

30.67

8

585428.513

335123.041

7.15

21

565435.306

335125.262

62.5 9

28

585455.203

335065.924

7.25

S <S4)

=441mp  9=137.89m


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi 0(1,1+1)

E CaJ

N Im]

30

585684.789

335052.939

4.93

31

505683.3G5

335057.640

7.75

32

5S5676.231

335060.802

13.32

33

58566B.518

335071.665

64.24

53

585647.192

335132.260

0.84

52

505646.922

335133.055

0.28

34

505647.007

335132.786

74.45

35

585669.414

335061.7S0

PeAr~-36

585669.007

335058.676

3^23

37

585666.270

335057.140

200.63

38

585466.237

335041.634

1?£5

PeArc-39

505464.620

335041.846

1Î65

40a

505463,275

335042.768

0.30

40

585462.977

335042.739

7.10

•11

585455.909

335042.053

9.05

42

585458.828

335033.489

1.11

43

585459.925

335033.670

8.51

44

585468.411

335034.306

112.42

29

585580.429

335043.SI3

104.76

S(S5)-1669mp

0-619.49™


...Id    . I

j—

jfcXJjlij 1

—1—"


Nr. Pct.

Co+rdonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

E [ml

N [nl

6

585633.649

335190.124

7.13

47

585636.003

335183.395

4.74

48

585631.556

335181.743

7.32

22

585629.354

335138.719

4.52

S(S6)=33mp  P=23.71m


Nr. Pct.

Cosrdor.ate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+l|

E [ml

N [ml

31

385683.305

335057.640

9.72

54

585692.182

335053.673

0.09

55

585 6 9 2 . 2 0 9

335053.58S

7.45

30

585 6 8 4.7 8 9

335052.939

4.93

S(S8)=l(mp P=22

19m


1  TI

r

t »


CRITERIU

P.U.G. - M.B.

PROPUS

ZONA / SUBZONA / UTR

UTR CB1

UTR CB1

S teren totala

24.263,00 mp

24.263,00 mp

S teren rezervata in vederea extinderii tramei stradale

2.161,00 mp

2.161,00 mp

S teren ramasa in urma extinderii tramei stradale

22.102,00 mp

22.102,00 mp

S construita

11.051,00 mp

11.051,00 mp

S desfasurata

53.044,80 mp

63.653,75 mp

POTmax

50 %

50 %

CUT max

2.4

2.88

RHmax

-

2S+P+4E+5E-6Eretrase

Hmax

H = D

27,43 m

Spatii verzi pe sol natural

4.420,40 mp

20%

4.420,40 mp

20%

Spatii verzi pe sol impermeabrlizat

2.210,20 mp

10%

2.210,20 mp

10%

Spatii verzi TOTAL

6.630,60 mp

30%

6.630,60 mp

30%

CIRCULAȚII (accese, alei)

3.315,30 mp

15%

3.315,30 mp

15%

PARCARI

1.105,10 mp

5%

1.105,10 mp

5%


-4 n

\\ 1


Ut-----------


| ARX Design Concepi SRL

" J40/988/2016; RO 35501691

Str. Dej nr.13A, sector 1, București


KgiAig 29-/2<}2s

-“tNTTAI rit         <


VOLUM IIEEGIO./!


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PROIECT :        ALEEA METEOROLOGIEI NR.11-15, SECTOR 1, BUCUREȘTI

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE -2S+P+4E+5E-6Eretrase

BENEFICIAR :

S.C. WILLOW RESIDENTIAL S.R.L.

PROIECTANT :

S.C. ARX DESIGN CONCEPT         \

Jk?             n

SEF PROIECT :

Urb.                 && Jl

IIAHX Pestgfl Concepi SRL


140/988/2016; RO 35501691I

Str. Dej nr.13A. sector 1, București

:P:U'rT~

REGULAI

AVIZ Nil.

v;z£T


Titlul I prescripții generale

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se refera la un teren proprietate privata in suprafața de 24.263,00 mp delimitat in planul de reglementari urbanistice care face parte integranta din acest regulament. Terenul este identificat prin adresa Aleea Meteorologiei nr.11-15, sector 1, București, si este situat in zona de nord a orașului cu acces direct atat din Aleea Meteorologiei, cat si din Str. Gen. Ștefan Holban si din aleea din sudul terenului, si are următoarele vecinătăți:

 • •  Nord - proprietate privata - nr. Cad. 275117;

 • •  Sud - proprietăți private - nr. Cad. 217022 si nr. Cad. 235952;

 • •  Est - Str. Gen. Ștefan Holban;

 • •  Vest - Aleea Meteorologiei si proprietate privata - nr. Cad. 221346.

Zona studiata In vederea reglementarii terenului ce a generat PUZ este situata In zona de nord a orașului. Terenul este poziționat in vecinătatea Pădurii Baneasa. Terenul are acces direct atat din Aleea Meteorologiei, cat si din Str. Gen. Ștefan Holban si din aleea din sudul terenului, fapt ce li asigura o foarte buna accesibilitate atat din punct de vedere carosabil cat si pletonal. Zona beneficiază de transport in comun de suprafața. Din punct de vedere funcțional, zona care face obiectul documentației P.U.Z. este In curs de dezvoltare. In prezent principiile de dezvoltare ale zonei sunt bazate pe extinderea zonei construite pe terenuri libere cu construcții conexe locuirii, si anume birouri, servicii, comerț, depozitari, spatii expozitlonale, alimentație publica etc.

Corelare cu alte documentatii.de urbanism

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București amplasamentul este cuprins:

• in subzona CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

Titlul II prescripții speciale Ia nivelul zonei

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate (reglementat funcțional conform UTR M3 - P.U.G.-M.B.)         .


Generalități, caracterul subzonei

Subzona mixta - locuire cu partiu obișnuit si partiu special (pentru activitati liberale), spatii expozitionale si de vanzare, comerț, servicii, depozitare, parcarl subterane si supraterane. Zona studiata in vederea reglementarii terenului ce a generat P.U.Z. este situata in zona de nord a Bucurestlului In cadrul unei zone cu funcțiune mixta.

Secțiunea I: utilizare funcțională

Articolul 1 - utilizări admise

 • •   locuire cu partiu obișnuit si partiu special (pentru activitati liberale);

 • •  instituții, servicii și echipamente, publice de nivel supramunlcipal, municipal, de sector și

de cartier;                     J ’ /

 • •  sedii ale unor companii șl firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferlte\jom^nii și alte servicii profesionale;

 • •  servicii sociale, colective și personale-


ARX Desimi Concepi SRL

J40/988/2016, RO 35501691 Str Dej nr13A, sector 1, București

sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; comerț cu amănuntul;

activități manufacturiere; depozitare mlc-gros; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

DIRECȚIA URSAK'ÎSM i

REGULAMENTCC/.:. URBANISM AVIZ NR.S.6 l Q!o

VIZAT SPRE NE


sport și recreere în spații acoperite sau descoperite, centru SPA; servicii medicale umane si veterinare; farmacii;


parcaje la sol șl multletajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri.

Articolul 2 - utilizări admise cu condiționări

 • •  funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unul program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; aceste funcțiuni pot fi amplasate și in demisolul clădirilor cu avizul prealabil al autorităților competente și sub condiția introducerii suprafețelor in calculul CUT;

 • •  se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mal lungi de 40 metri;

 • •  pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnlce șl de zonare seismică.

Articolul 3 - utilizări interzise

 • •  activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • •  construcții provizorii de orice natură;

 • •  dispunerea de panouri de afișaj pe plinurlle fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

 • •  stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

 • •   curățătorii chimice;

 • •   depozitări de materiale refolosibile;

 • •  platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •  depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   activități care utilizează pentru depozitare șl producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din Instituțiile publice;

 • •  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice șl construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •  orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Secțiunea II: condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor

Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


Ansamblul se poate realiza in etape, astfel sunt permise operațiuni cadastrale si notariale de dezmembrare/comasare a terenurilor, in condițiile respectării prevederilor legale si ale Codului Civil referitoare la servitutea de vedere si acces;

Sunt permise operațiuni cadastrale si notariale de dezmembrare/comasare a terenurilor, necesare in vederea realizării lucrărilor de branșamente utilitati, circulații si orice alte operațiuni cadastrale si notariale voj' fi cons derate necesare in vederea asigurării funcțiunii de Ansamblu locuințe colective.

 • V

 • V

V|l ARX PesigR Concepi SRL

™ J40/988/2016; RO 3550169!


Str, Dej nr,13A, sector 1, București

I

I

Articolul 5 - amplasarea clădirilor față de aliniament

 • • Construcțiile propuse se vor retrage cu 5.00 m fata de viitorul aliniament al strailfor

adiacente, extinse conform Aviz SPU nr.448N/27,07.2018,

 • • este permisa Ieșirea In consola in afara educabilului cu balcoane si bovidondourl pe

maxim 1/3 (o treime) din lungimea fațadei

 • • In fasia dintre aliniere si viitorul aliniament reglementat este permisa amplasarea de

cabine poarta cu suprafața maxima de lOmp; bariere de acces; parcari la sol; clădiri pentru echiparea edilitară (posturi de transformare, statii de reglare si măsurare gaze, etc); stații si accese la statii de transport in comun, statii de încărcare electrice.

conform plan anexa - planșa de reglementari urbanistice care face parte integranta a acestui regulament.

Articolul 6 - amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

• nu este cazul.


conform plan anexa - planșa de reglementari urbanistice care face parte integranta a acestui regulament.

Articolul 7 - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • •  Construcțiile propuse vor avea distante variabile intre ele, dar nu mal mica de 10.00 m.

 • •  este permisa ieșirea in consola in afara edificabilului cu balcoane si bovidondouri pe maxim 1/3 ( o treime ) din lungimea fațadei, cu respectarea prevederilor Codului Civil referitoare la servitutea de vedere

conform plan anexa - planșa de reglementari urbanistice care face parte integranta a acestui regulament.

Articolul 8 - circulații și accese

 • •  accesul carosabil se va realiza atat din Aleea Meteorologiei, cat si din Str. Gen. Ștefan Holban si din aleea din sudul terenului;

 • •  accesul pfetonal se va realiza atat din Aleea Meteorologiei, cat si din Str. Gen. Ștefan Holban si din aleea din sudul terenului;

 • •  In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.


Articolul 9 - staționarea autovehiculelor

 • •  Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în Interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • •  Parcarea se va realiza conform HCGMB 66/2006.

Articolul IO - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • •  Regimul de înălțime - 2S+P+4E+5E-6Eretrase (in volumul construit se pot realiza supante In condițiile respectării CUT si H maxim reglementate); • •  înălțimea maximă a clădirilor va fi 27,43 m conform studiului WGS intocmlt de S.C. Geo Arc S.R.L. si Aviz A.A.C.R. nr.8019/416/29.07.2019

Inaltimea maxima a construcțiilor se detaliaza pe fiecare corp de clădirea astfel:

 • •  Corp CI Hmax = 25,65 m_- cota la sol a construcției 91,30 si cota maxima 116,95

 • •  Corp C2 Hmax = 26,70 m cota la sol a construcției 91,30 si cota maxima 118,00

 • •  Corp C3 Hmax = 26,14'nj^-cota^la sol a construcției 91,30 si cota maxima 117,44

 • •  Corp C4 Hmax = 27,43m-- cotări a sol a construcției 91,30 si cota maxima 118,73

 • •  Corp C5 Hmax = 27,ȘOm - cota, la sol a construcției 92,25 si cota maxima 119,55

 • •  Corp C6 Hmax = 27,35m - cpta .la sol a constricției 92,25 si cota maxima 119,60


IIARX Destgfl Concepi SRL

'' J40/988/2016. RO 35501691

Str. De] nr 13A, sector 1, București

Având In vedere ediflcabilul maxim reglementat si caracterul orientativ al mobilării terenului este obligatoriu ca la faza DTAC sa se rafaca studiul WGS pe amplasamentul fix al clădirilor, condiționat de respectarea Hmax aprobat prin PUZ.

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor

 • •  Clădirile noi se vor integra In caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje;

 • •  Garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirile principale;

 • •  Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor sl anexelor.

Articolul 12 - condiții de echipare edilitară

 • •  Toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnlco-edllitare publice;

 • •  Se va asigura in mod special evacuarea rapida sl captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • •  Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • •   Se interzice dispunerea antenelor tv-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice sl se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor catv.

Articolul 13 - spatii libere si spatii plantate

 • •  Minim 30 % din suprafața terenului va fi amenajata ca spațiu verde, din care 20% pe sol natural si 10% pe sol impermeabillzat

 • •  Spatiile neconstruite sl neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu gazon si cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • •  Se recomandă ca pentru imbunatatlrea microclimatului sl pentru protecția construcției sa se evite Impermeabllizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Articolul 14 - împrejmuiri

• conform normelor specifice existente; se recomandă împrejmuiri transparente de 2,00 metri inaltlme din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)


O M

Secțiunea III: posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

T

\

POT maxim = 50%


Articolul 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

CUT maxim = 2,88

Urb.

Urb.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Nr. /3 VA /            7

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLIC--PUZ - ALEEA METEOROLOGIEI NR. 11-15 - SECTOR
 • 1.  Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, in toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 12.12.2018 - 26.12.2018;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 26.03.2019 -09.04.2019;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 03.10.2019 -17.10.2019;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere.a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" (http://urbanism.Dmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Bd Regina EBsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Româno Tel: 021.305 55.00 http^/www.pmb.ro


Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Nu este cazul.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Nu este cazul.

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

 • 6.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7.  Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.


Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrui comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef. pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege, în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație t PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz. cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității NaționaleReferitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală,

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1741514/ 10279/ 16.07.2019 emis de Direcția Transporturi a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei ’de înc 1 'rare nr. 50/ 05.07.2019 de către Agenția pt. Protecția Mediului București

s


Bd Regina ESsabela nr. 47, cod poștal 050013. sector 5. București, România Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro


Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București ari 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - ALEEA METEOROLOGIEI NR. 11-15 - SECTOR 1.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010, Ari. 6, Informarea și consultarea publicului in etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar in conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Bd. Regina ERsabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România

Tet: 021.305.55.00 http://www.pmb ro