Hotărârea nr. 269/2020

HOTARAREnr. 269 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, IN CALITATE DE CONCEDENT SI S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., IN CALITATE DE CONCESIONAR, A ACTULUI ADITIONAL NR. 11 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1329/29.03.2000 PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii între municipiul București, în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate ce Concesionar, a Actului adițional nr. 11 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 pentru furnizarea serviciilor de alimentare

cu apă și de canalizare pentru municipiul București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 5643/07.07.2020 și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 880/07.07.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 13/14.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 88/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 270/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în aplicarea prevederilor punctului 1 și punctului 2 din Partea VI "Bunuri Proprietate Publică” a Caietului de Sarcini al Concesiunii și a clauzei 29.3.5 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000;

Cu respectarea Sub-clauzei 7.2. din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000, prevederile art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și art. 43 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, coroborate cu prevederile art. 30 alin (3) din Legea concesiunilor nr. 219/1998, în baza căreia a fost atribuit Contractul de Concesiune (legea aplicabilă);

în conformitate cu prevederile:

 • - Contractului de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul București, astfel cum a fost modificat și completat prin Actele adiționale nr.1-10;

 • - Protocolului semnat la data de 03.12.2013 pentru aplicarea clauzei 3.2 din Actul adițional nr.10 la Contractul de Concesiune;

 • - Protocolului semnat ia data de 27.10.2014 privind îndeplinirea de către Concesionar a obligațiilor prevăzute în Actul adițional nr.10 la Contractul de Concesiune cu privire la Fântânile Arteziene, SEAU, Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice și predarea Canalului Deschis;

- Protocolului semnat la data de O1.O9.201.Ș fifrvind implementarea Actului adițional nr.10 la Contractul de Concesiune;

----------------J-----/

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, Roitf^fetelZitO?! 306 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro            ----Vvs             *',/

 • - Protocolului semnat la data de 11.08.2017 privind modul de colaborare și responsabilitățile Părților în perioada executării lucrărilor aferente Proiectului „Finanțarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (SEAU Glina Faza 2);

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 37/27.02.2014 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, însușit prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 - prin introducerea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare executate în domeniul public de primăriile de sector și municipalitate din fonduri publice, persoane fizice, persoane juridice inclusiv a stațiilor de pompare ape uzate în vederea predării ulterioare a acestora în exploatare către S.C. Apa Nova București S.A.;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 521/31.10.2017 privind predarea în administrare a elementelor ce fac parte din obiectivul „Pasaj Subteran Rutier Piața Presei Libere” de către Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației către Administrația Străzilor, S.C. Apa Nova București S.A. și Luxten Lighting Company S.A.;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 142/28.03.2018 privind darea în administrare către Administrația Străzilor și către S.C. Apa Nova București S.A. a obiectivelor ce fac parte din „Supralărgirea Șoseaua Pipera și Pasaj suprateran” și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 405/26.07.2018 privind declararea ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului București a părților componente ale obiectivului „Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului” și darea acestora în administrare/concesiune;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 577/24.10.2019 privind aprobarea Mașter planului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București inclusiv Planul de investiții pe termen lung 2019-2049;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 696/18.12.2019 privind declararea ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului București a păi iilor componente ale investiției, Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din lacurile Titan, Tineretului și Carol, precum și darea acestora în concesiune S.C. Apa Nova București S.A.;

Luând în considerare prevederile art.10 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 11 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 între Municipiul București, în calitate de Concedent, și societatea Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, pentru Municipiul București, prezentat în anexa care face parte integranră din

Art.2 (1) Se aprobă prelungi Concesiune nr. 1329/29.03.?OOC

n pF^^ihdfărâre.

Iirfn^kea -eU' ^^dbîsprezece) ani a duratei Contractului de fn^eiâțîntte Municipiul București, în calitate de


■40£dj305 55 00;Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru Municipiul București, până la data de 17.11.2037.

(2) Prelungirea, se acordă pentru menținerea echilibrului financiar al contractului, iar S.C. Apa Nova București S.A. pentru suma de 367,91 milioane Euro, reprezentând investiții, costuri de operare și compensări, nu va solicita majorare de tarif pe durata Contractului de Concesiune nr. 1329/29.03.2000.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de autoritate locală executivă, să semneze pentru și în numele Municipiului București Actul adițional nr. 11 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.

Anexa la HCGMB nr..

ACT ADIȚIONAL Nr. 11

la CONTRACTUL DE CONCESIUNE nr.1239/29.03.2000 cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru

Municipiul București, România

ÎNTRE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Șl

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București (denumit în continuare „CGMB”) cu sediul în în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București -România, legal reprezentat de Primarul General al Municipiului București, dna Gabriela FIREA, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr....../2020, (denumit în continuare „Concedentul”)

pe de o parte,

Societatea APA NOVA BUCUREȘTI S.A., societate pe acțiuni constituită în conformitate cu legile din România, cu sediul social în str. Tunari, nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9 Sector 2, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO 12276949, legal reprezentată de Dl. Jorj-Mădălin MIHAILOVICI, Director General (denumită în continuare „Concesionarul”).

pe de altă parte.

(Concedentul și Concesionarul sunt denumite în continuare împreună „Părțile”)

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, termenii utilizați în prezentul Act Adițional scriși cu majuscule vor avea același înțeles ca cel utilizat în Contractul de Concesiune.

Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul „Contract de Concesiune” sau „Contract” utilizat în prezentul Act Adițional desemnează, atunci când contextul nu impune altfel, Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat de Părți și Regia Generală de Apă București la data de 29 Martie 2000, cu completările și modificările aduse de Părți prin actele adiționale la acesta încheiate până la data semnării prezentului Act Adițional.

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

(A)


1. Prin Contractul de Concesiune, Concedentul a acordat Concesionarului o Concesiune exclusivă asupra dreptului de a furniza Serviciile, ca serviciu public, în cadrul Ariei Serviciilor, precum și o Concesiune exclusivă asupra Bunurilor Proprietate Publică.

2. Conform definiției contractuale, Durata Contractului reprezintă „o perioadă de 25 (douăzeci și cinci) de ani calculată începând cu Data Intrării în Vigoare, sub rezerva prevederilor^ Clauzei 7”. în conformitate cu Clauza 7.2. din Contract „Durata Conițablului ppa'te fi prelungită prin acordul scris al Concedentului și al Concesidnaruîui,pupdncliția ca Durata totală a Contractului nu poate depăși o perioada defâțtftpeb&ci 'și șapte) de ani, cumulați, de la Data Intrării în Vigoare, oripe^ță perfaadă ce va fi permisă de Legea aplicabilă. ”

•'*;/ / 7 II

 • (B) »

__.3. In perioada martie:20W- mai 2020, Grupul de lucru desemnat prirt Dispoziția <5t^4r/xnr.426 din 06.03.2019 a Primarului General al Municipiului București ^ Gfțipjțil

° l București IS. de lucru desemnat prin Decizia nr.90/27.03.2019 a Directorului General al Concesionarului, au analizat stadiul îndeplinirii de către Concesionar a obligațiilor contractuale privind investițiile, au discutat diverse subiecte patrimoniale legate de furnizarea Serviciilor și au analizat posibilitățile de finanțare și realizare, de către Concesionar, a unor noi investiții suplimentare în Sistem, devenite necesare și urgente în considerarea motivelor expuse la litera G din prezentul Preambul.

(C)


(D)


 • 4. Contractul de Concesiune a fost inițial conceput ca un contract de rezultat, Concesionarul fiind obligat să atingă și să mențină Nivelele de Servicii prevăzute în Partea a lll-a „Nivelele Serviciilor” a Caietului de Sarcini al Concesiunii, investițiile în vederea îmbunătățirii Sistemului cu scopul de a atinge Nivelele de Servicii fiind în întregime la discreția acestuia (conform clauzelor 12.3. și 20.1).

 • 5. La data prezentului Act Adițional, Concesionarul a atins și menținut, în fiecare An Contractual, toate Nivelele de Servicii (fapt confirmat prin Deciziile Autorității de Reglementare Tehnică, emise conform Părții a lll-a „Nivelele Serviciilor” a Caietului de Sarcini al Concesiunii). De asemenea, Concesionarul a finanțat și construit stația de tratare a apei Crivina - „Investiția Obligatorie” conform clauzei 34 din Contractul de Concesiune, programul de punere în conformitate a rețelelor „telescopice”, programul de înlocuire a branșamentelor de plumb, eliminarea blocajelor majore de pe Caseta de apă uzată de sub râul Dâmbovița și proiectarea și executarea canalului de evacuare a Casetei în emisar, conform Actului Adițional nr.7/17.05.2011 la Contractul de Concesiune.

 • 6. Prin Actul Adițional nr.6/14.12.2009 la Contractul de Concesiune („Actul Adițional nr.6”), având în vedere dezvoltarea urbanistică a orașului în perioada 2000-2009 ce a condus la necesitatea dezvoltării în același ritm a infrastructurii, precum și recomandările Comisiei de Experți în Raportul din luna ianuarie 2009, Părțile au constatat că Nivelele de Servicii „Acoperire -Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” („NS A4”) și „Acoperire - Proporția străzilor existente din Zona de Servicii conectată la sistemul de canalizare” („NSB2”) au devenit neadaptate politicii urbanistice a Municipiului București. Prin urmare, obligația de rezultat constând în atingerea și menținerea acestor Nivelele de Servicii a fost înlocuită cu obligația Concesionarului de a finanța un program de investiții denumit „Programul Bucur”, în valoare de 200.000.000 Lei, inițial destinat extinderilor rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare și extins începând cu anul 2013 la lucrări aferente și/sau în legătură cu Sistemul și cu protecția acestuia.

 • 7. De ^semeneă^^rîri Actul Adițional nr.8/11.07.2011 la Contractul de Conc/siț/rte^(„A6tul ^Adițional nr.8”), Părțile au pus în practică Decizia Expertuluif^șiVnia: ^ijp 29.11.2011 cu privire la Evaluarea NS A4 și B2, Concesionarul a/gajandu-se să finanțeze și să realizeze cel târziu pâjiă la data x finaliZ%ii;Rr©gfarpuwi Bucur, dar în plus de acesta, lucrări suplim^nWe’TI Sistem în. vaioăre de 6.700.000 Euro (reprezentând contravaloarea Ițjxyănlor

3ucureștl 1 S-A. A!

de extinderi ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare cuprinse în obligația sa legată de îndeplinirea Conformității Inițiale a NS A4 și NS B2, ce au fost finanțate și realizate din Fonduri Publice), denumite „Lucrările Suplimentare”.

 • 8. La data de 31.03.2020, Concesionarul a realizat investiții în valoare de aproximativ 213,73 milioane Lei (aproximativ 48 milioane Euro) din Programul Bucur/ Lucrările Suplimentare - considerate „Programe Investiționale Obligatorii” conform clauzei 1.2. din Actul Adițional nr.8. Investițiile au fost stabilite de Concedent împreună cu Concesionarul, prin reprezentanții acestora numiți în Comitetul de Coordonare creat special în acest scop. Lista investițiilor finanțate prin Programele Investiționale Obligatorii este prezentată în Anexa nr.1 la prezentul Act Adițional.

(E)

 • 9. Ținând cont de imperativul adaptării obligațiilor Concesionarului la necesitățile actuale și de perspectivă ale Concedentului, prin Actul Adițional nr.10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune („Actul Adițional nr.10”), au fost integrate în Contractul de Concesiune obligațiile suplimentare asumate de Concesionar la solicitarea Concedentului prin Protocolul din data de 27.05.2013 privind implementarea unor măsuri solicitate de Municipiul București, precum și prin Protocolul din data de 27.05.2013 privind implicarea Concesionarului în perioada derulării Proiectului „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița, denumite „Obligațiile Suplimentare”.

 • 10. La data de 31.03.2020, Concesionarul a realizat investiții în valoare de aproximativ 150,56 milioane Lei (aproximativ 32,62 milioane Euro) pentru îndeplinirea Obligațiilor Suplimentare din Actul Adițional nr.10. Lista centralizatoare a investițiilor aferente Obligațiilor Suplimentare este prezentată în Anexa nr.2 la prezentul Act Adițional. Investițiile realizate până la data de 30.06.2019, în valoare de 131,62 milioane lei (aproximativ 28.64 milioane în perspectiva realizării zonei metropolitane, investiții ample în infrastructura de apă și canalizare, Mașter Planul serviciului de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Hotărârea CGMB nr.577/2019 estimând valoarea acestor investiții la aproximativ 1.872 milioane de Euro. Pentru a satisface aceste necesități, Concedentul va trebui în perspectiva următorilor 30 de ani să identifice resursele necesare (fonduri europene, alte fonduri atrase, investiții public-private etc).

  Euro), au fost auditate de auditorul financiar independent PriceWaterhouseCoopers Audit SRL, o copie a raportului intitulat „Raport independent de asigurare rezonabilă în legătură cu: Obligațiile suplimentare ale Apa Nova București SA conform Actului Adițional nr.10 la Contractul de Concesiune" fiind prezentată în Anexa nr.3 la prezentul Act Adițional.


  (F)

  11. Investițiile realizate de Concesionar de la Data Intrării în Vigoare (17.11.2000) și până la data de 31.03.2020 sunt în valoare totală de aproximativ 2.205,98 milioane Lei, (aproximativ 533,07 milioane Euro), lista pe capitole principale fiind prezentată în Anexa nr.4 la prezentul Act Adițional.

  X _ A


  (G)

  12.Dezvq, ultimul infrasti


  ică a orașului tot mai accelerată, dar neuniformă, din a putut fi susținută de dezvoltarea în același ritm a și canalizare în pofida programelor de inveșțjtihclefțJlate

  /XjxCo/Țs de Concesionarei de Concedent. Pe de altă parte Bucureștiul < "

  Z^z’’        ..... ' '            ”......“

  /Șj/       \

  < o < A S.A.  £/APA NOVACI

  București j *  plină dezvCrtiareisiexpansiune atât teritorială cât si demografică bare nea J,                                  ’                            SERVICII

  /v— 4    ,            L^nte^Z • 13. Mai mult, dat fiind actualul context caracterizat prin realocarea de lungă durată a fondurilor europene, naționale, locale etc. către acele sectoare grav afectate de pandemia cu noul coronavirus care provoacă boala COVID-19, prin sarcinile care grevează bugetul local al Municipiului București și diminuarea semnificativă a veniturilor acestuia, urmare a măsurilor dispuse de autorități după declararea pandemiei de COVID-19, prin necesitatea de a asigura funcționarea tuturor serviciilor (sociale, de utilități publice etc.), aflate sub responsabilitatea autorităților locale ale Municipiului București, Concedentul nu va putea dispune de Fondurile Publice necesare finanțării infrastructurii de apă și canalizare în vederea respectării obligațiilor și înlăturării riscurilor menționate mai jos.

 • 14. Astfel:

 • (i) Concedentul trebuie să asigure pentru toți locuitorii orașului dreptul la apa potabilă sigură și curată ce reprezintă un drept fundamentale al omului indisociabil legat de dreptul la viață și la demnitate umană, precum și de nevoia de a beneficia de un nivel de trai adecvat (declarat ca atare prin Rezoluția Organizației Națiunilor Unite nr.64/292 din 28.07.2010 prin care invită statele membre să ia măsuri de reducere a scurgerilor importante din conducte din Europa și să reînnoiască rețelele de alimentare cu apă necorespunzătoare);

 • (ii) Concedentul trebuie să respecte obligațiile asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană legate de implementarea Directivei Ape Uzate în ceea ce privește echiparea cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale de care să beneficieze toți locuitorii orașului;

 • (iii) Concedentul trebuie să pună în aplicare strategia stabilită la nivelul Mașter Planul serviciului de alimentare cu apă si canalizare aprobat prin Hotărârea CGMB nr.577/2019;

 • (iv) Bucureștiul este un oraș cu grad seismic ridicat și cum în prezent ne aflăm în perioada ciclică a producerii unui mare seism, trebuie rezolvate cât mai repede problemele de structură, în special cu privire la rețelele de apă/canalizare din centrul orașului pentru a preveni perturbarea gravă a funcționării Serviciului;

 • (v) Sistemul de Alimentare cu Apă și de Canalizare („Sistemul”) trebuie redimensionat pentru a putea face față nevoilor actuale și de perspectivă ale locuitorilor.  București


 • 15. Prin prezentul Act Adițional, Părțile convin asupra modului de finalizare, de către Concesionar, a investițiilor aferente actualelor Programe Investiționale Obligatorii și a Obligațiilor Suplimentare fără vreo Ajustare Extraordinară a Tarifului, precum și asupra unui nou program de investiții obligatorii ce va fi finanțat și realizat de Concesionar fără vreo Ajustarea Extraordinară a Tarifului, cu prezervarea echilibrului financiar al Concesiunii prin prelungirea Duratei Contractului și menținerea Tarifului actual pe toată Durata astfel prelungită a Contractului (în condițiile prevăzute de acest Act Adițional).

ȚINÂND CONT DE TOATE ACESTEA, PĂRȚILE AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Pentru evitarea oricăror dubii, Părțile recunosc că drepturile și obligațiile RGAB nu vor fi afectate în nici un fel prin prezentul Act Adițional.

CAPITOLUL I - Finalizarea Programului Bucur/Lucrărilor Suplimentare

 • 1. Lucrările

  • 1.1. Din valoarea rămasă a Programului Bucur, de 9,99 milioane Lei, și din valoarea rămasă a Lucrărilor Suplimentare, de 1,36 milioane Euro, Concesionarul va realiza lucrările stabilite de Comitetului Bucur în cadrul ședinței din data de 24.02.2020, a cărui copie este prezentată în Anexa nr.S la prezentul Act Adițional.

  • 1.2. Concedentul confirmă că, prin finalizarea lucrărilor prevăzute la Clauza 1.1. de mai sus, Concesionarul și-a îndeplinit obligația contractuală constând în finanțarea și realizarea Programului Bucur și a Lucrărilor Suplimentare. în situația în care, la Data Expirării (astfel cum este definită la clauza 20.2 de mai jos) valoarea lucrărilor menționate la clauza 1.1 de mai sus va fi mai mică decât valoarea rămasă a Programului Bucur însumată cu valoarea rămasă a Lucrărilor Suplimentare, Concesionarul va transfera diferența către Concedent, pentru a fi utilizată de acesta în investitii în Sistem.                                                                /

CAPITOLUL II - Aspecte privind Obligațiile Suplimentare V '

 • 2. Stațiile de Hidrofor

  • 2.1. Obligația Suplimentară a Concesionarului vizează preluarea în operare și

„telesdbpi€e”), exploatate de RADET înainte de Data Intrării în Vigoare, ce servesc la asigurafea;p^sfijrtii'ăp'lși reci pentru anumiți utilizatori ai Serviciului de alimentare cu apă, ajcărpr^jtă este prezentată în Anexa nr. 7 la Actul Adițional nr.Wf^^^

 • 2.2.1. A elaborat studiile de soluție, avizate prin Avizul CTE-PMB 29-33/13.08.2015;

 • 2.2.2. A elaborat Proiectele Tehnice, cu excepția Stației de Hidrofor Lujerului (din cauza imposibilității de a obține de la RADET a documentelor necesare), avizate prin Avizul CTE-PMB din 30.01.2018;

 • 2.2.3. A preluat în operare Stațiile de Hidrofor SH 5A Lujerului și SH Valea Lungă (PT 2 Placare), prin Procesul-verbal din 31.10.2018;

 • 2.2.4. A realizat lucrările de reabilitare a celor 2 Stații de Hidrofor preluate în operare;

 • 2.2.5. A identificat soluția optimă din punct de vedere tehnic și economic constând în înlocuirea Stațiilor de Hidrofor SH Victoriei nr. 83-85, SH D1-D2 Pantelimon și SH2 îndesirii cu Stații noi, soluție implementată prin construirea a 4 Stații de Hidrofor noi, reconfigurând în același timp rețelele aferente;

 • 2.2.6. A realizat automatizarea completă a Stațiilor de Hidrofor, crescând astfel eficiența în exploatare.

 • 2.3. în considerarea celor de mai sus, Părțile convin:

 • 2.3.1. Anexa nr. 7 la Actul Adițional nr.10 se înlocuiește cu Anexa nr.6 la prezentul Act Adițional;

 • 2.3.2. Obligația Concesionarului de a prelua în operare și reabilita Stațiilor de Hidrofor SH Victoriei nr.83-85, SH D1-D2 Pantelimon si SH 2 îndesirii se înlocuiește cu obligația de a realiza cele 4 noi Stații de Hidrofor: SH Victoriei, SH Pantelimon, SH 1 Floare Roșie și SH 2 Floare Roșie (obligație îndeplinită);

 • 2.3.3. Concesionarul va moderniza Stația de Hidrofor SH 5A Lujerului, obligație neîndeplinită până în prezent din motive ce nu au ținut de voința/acțiunea sa.

 • 2.3.4. Operarea și întreținerea tuturor acestor Stații de Hidrofor rămân în obligația Concesionarului pe toată durata rămasă a Concesiunii. Estimarea costurilor aferente este prezentata in Anexa 17.                                   /

 • 3. Cișmelele cu Jet și Hidranții de Incendiu                          V / I

  • 3.1. Concesionarul asigură, din data de 18.06.2010 (data semnării procesului-verbal de predare în Concesiune), operarea și întreținerea a 60 de cișmele publice cu jet de apă („Cișmelele cu Jet”) și a 34 de hidranți de incendiu („Hidranții de Incendiu”), predați spre exploatare în baza Protocolului nr.4379/14.12.2009, confirmat prin Actul Adițional nr.10. J

  • 3.2. Cișmelele cu Jet sunt în permanență verificate de Concesionar, în special în perioadele cu temperaturi ridicate, astfel încât să se asigure funcționarea continuă a acestora. în afara operațiunilor de întreținere, revizie periodică, montare, demontare și conservare a acestora pe perioadele cu temperaturi scăzute, cele mai numeroase intervenții suți| cauzate de acte de vandalism.

  • 3.3. Cdqjzeșionâivrasigurat și va asigura verificarea și mentenanța periodică a Hidranțiloc^e<lpâariâiu, astfel încât să se asigure funcționarea continuă a acestora. De^șeiyien^â/'pâtiă'îifj prezent Concesionarul a înlocuit un număr marepde-Hidranți de divise dffhfen^iunL precum și piese componente uzate sau deteriorate (în special

  • 3.4. în baza proiectului pus la dispoziție de Concesionar, Concedentul a mai realizat un număr de 48 de Cișmele cu Jet, a căror listă este prezentată în Anexa nr.7 la prezentul Act Adițional, ce urmează a fi recepționate și predate în exploatare. Concesionarul acceptă preluarea și operarea acestora, predarea-primirea în Concesiune urmând a fi făcută pe bază de procese-verbale semnate de reprezentanții Părților și ai Autorității de Reglementare Tehnică special desemnați în acest scop.

  • 3.5. Procesele-verbale prevăzute la clauza 3.4. de mai sus vor suplimenta Lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini.

  • 3.6. Concedentul intenționează să realizeze noi cișmele publice cu jet de apă și noi hidranți de incendiu pe care le va preda Concesionarului spre operare și întreținere prin Act Adițional la Contractul de Concesiune.

  • 3.7. în considerarea celor de mai sus, Concedentul confirmă că până în prezent, Concesionarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale cu privire la preluarea în operare și întreținerea Cișmelelor cu Jet și Hidranților de Incendiu.

  • 3.8. Operarea și întreținerea tuturor Cișmelelor cu Jet și Hidranților de Incendiu predate prin Actul adițional nr. 10 și prin prezentul act adițional (Anexa nr.7), rămân în obligația Concesionarului pe toată durata rămasă a Concesiunii. Estimarea costurilor aferente este prezentata in Anexa 17.

 • 4. Stațiile de pre-epurare ape uzate (SPEAU)

  • 4.1. Obligația Concesionarului prevăzută la clauza 6.1. din Actul Adițional nr. 10 constă în preluarea în operare a stațiilor de pre-epurare ape uzate aparținând Concedentului, cu instalațiile și rețelele aferente. Prin Protocolul privind îndeplinirea de către Concesionar a obligațiilor prevăzute în Actul Adițional nr.10 la Contractul de Concesiune privind Fântânile Arteziene, SPEAU, Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice și predarea Canalului Deschis încheiat la data de 27.10.2014 („Protocolul 2014”), a cărui copie este prezentată în Anexa nr.8 la prezentul Act Adițional, Concedentul a confirmat că prin realizarea Studiilor de Fezabilitate pentru obiectivele de investiții "Lucrări pentru conformarea cu cerințele de protecția mediului prin reabilitarea/modernizarea stațiilor de pre-epurare ape uzate pluviale" și "Lucrări pentru conformarea cu cerințele de protecția mediului prin reabilitarea/modernizarea instalațiilor de evacuare ape uzate pluviale din pasaje subterane", Concesionarul și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la Clauza 6.2 din Actul Adițional nr.10.

  • 4.2. Prin acela^îProt^col 2014, având în vedere demersurile Concedentului de a obține fișăhțgta^nefaȚ^bursabilă din partea Uniunii Europene pentru realizarea lucrărilor de țea^jlît^Fe ^e se impun a fi efectuate la SPEAU și la Instalațiile de Evacuare/ApeJ^etecViSe. Părțile au convenit că, dacă până la data de 31.12.2015 ConcedentuVWobține^fjhanțarea solicitată, Concesionarul va realiza lucrările de reabilitare-\a SP’EAU pentru care nu s-a obtinut finanțare, în conformitate^cu

   ^dpcumentul c^ va fțîncheiat de Părți în acest sens


   o APA NOVA


   București S.A.


  • 4.3. Deși SPEAU-urile nu au fost predate în Concesiune, în fapt Concesionarul asigură, conform angajamentului asumat prin Protocolul 2014, operarea acestora și furnizează în permanență suportul tehnic solicitat de Concedent în situația apariției unor probleme de funcționare a acestora - intervenții, lucrări, utilaje/echipamente etc.

  • 4.4. La data semnării prezentului Act Adițional, nu a fost obținută finanțarea solicitată de Concedent și există încă probleme patrimoniale legate de SPEAU (acestea nu au fost predate de sectoarele Municipiului București pentru a fi înregistrate în contabilitatea Concedentului).

  • 4.5. în considerarea celor de mai sus, Concedentul va preda SPEAU către Concesionar, a căror listă este prezentată în Anexa nr.9 la prezentul Act Adițional, pe bază de procese-verbale de predare-primire semnat de reprezentanții Părților și ai Autorității de Reglementare Tehnică special desemnați în acest scop, după regularizarea situației patrimoniale a acestora.

  • 4.6. Procesele-verbale prevăzute la clauza 4.5. de mai sus vor suplimenta Lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini.

  • 4.7. Având în vedere că apele pluviale provenind de la SPEAU Giulești Sârbi (poziția 18 din Anexa nr.9) sunt în prezent deversate într-un canal aparținând Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare (ANIF) iar buna sa funcționare este condiționată de modul în care ANIF operează acest canal și stația de descărcare aferentă. în acest context, Părțile convin următoarele:

   • 4.7.1. Concedentul va identifica o soluție alternativă pentru descărcarea directă în Lacul Morii a apelor pluviale provenind de la SPEAU Giulești Sârbi, pe baza unui studiu de soluție ce va fi realizat de Concesionar;

   • 4.7.2. Investiția aferentă noii soluții de descărcare în emisar, inclusiv costurile cu elaborarea studiului de soluție și a proiectului tehnic, va fi finanțată și realizată de Concesionar ca investiție prioritară în cadrul Noului Program Investițional prevăzut la clauza 17 de mai jos;

   • 4.7.3. Până la punerea în funcțiune a noii soluții de descărcare, Concesionarul nu va putea fi ținut responsabil de efectele/consecințele descărcării neconforme a apelor provenind de la SPEAU Giulești Sârbi, inclusiv nerespectarea Nivelului de Serviciu „înlăturarea inundației cu ape reziduale și curățarea zonei” dacă acesta va fi afectat de ne funcționalitatea acestei statii.

»                                                                                J

 • 4.8. De asemenea, având în vedere că descărcarea în emisar (Valea Saulei) a apelor pluviale provenind de la SPEAU Băneasa str. Theodor Martin (poziția 19 din Anexa nr.9) este în prezent obturată de o construcție proprietate privată, Părțile convin următoarele:

  • 4.8.1. în calițpteă proprietar al SPEAU Băneasa str. Theodor Martin, Concederrtut va fașe. demersurile necesare pentru ajungerea la un acord cu proprietarul, construcției în vederea deblocării descărcării în emisar. Dacă un astfej pe acbrd tfu'ppate fi realizat, Concedentul va informa Concesionarul iar Părțile vor Stabili p noțâă soluție de descărcare în^emisar, pe baza unutstudiu de soîutie:ce vafi realizat de Concesionar;


   F Vc ■

   DWECyiA r ' SERVICII rEGn,>
  • 4.8.2. Investiția aferentă schimbării soluției de descărcare în emisar, inclusiv costurile cu elaborarea studiului de soluție și a proiectului tehnic, va fi finanțată și realizată de Concesionar ca investiție prioritară în cadrul Noului Program Investițional prevăzut la clauza 17 de mai jos;

  • 4.8 3. Până la deblocarea descărcării în emisar în baza acordului dintre Concedent și proprietarul construcției sau, după caz, până la punerea în funcțiune a noii soluții de descărcare, Concesionarul nu va putea fi ținut responsabil de efectele/consecințele descărcării neconforme a apelor provenind de la SPEAU Băneasa str. Theodor Martiri, inclusiv nerespectarea Nivelului de Serviciu „înlăturarea inundației cu ape reziduale și curățarea zonei” dacă acesta va fi afectat de nefunctionalitatea acestei statii. 5                                                                                                5

 • 4.9. Concedentul intenționează să realizeze noi SPEAU-ri pe care le va preda Concesionarului spre operare și întreținere prin Act Adițional la Contractul de Concesiune.

 • 4.10. Operarea și întreținerea tuturor SPEAU-urile din Anexa nr.9, ce vor fi predate conform prezentului Act Adițional, rămân în obligația Concesionarului pe toată durata rămasă a Concesiunii. Estimarea costurilor aferente este prezentata in Anexa nr.17.

 • 5. Instalațiile de evacuare ape meteorice din pasajele subterane („SPAU”)

  • 5.1. Obligația Concesionarului prevăzută în Actul Adițional nr.10 constă în preluarea în operare și reabilitarea instalațiilor de evacuare a apelor meteorice din pasajele subterane ale Municipiului București. Ca și în cazul SPEAU, prin Protocolul 2014 s-a convenit ca în situația în care, până la data de 31.12.2015, Concedentul nu obține finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Concesionarul va realiza lucrările de reabilitare a SPAU pasaje pentru care nu s-a obținut finanțarea solicitată, în conformitate cu documentul ce va fi încheiat de Părți în acest sens.

  • 5.2. Ținând cont de faptul că nu a fost obținută finanțarea solicitată de Concedent, Concesionarul:

   • 5.2.1. A realizat studiile de soluție pentru SPAU ce deservesc toate cele 5 Pasaje,

respectiv Pasajele Unirii, Jiului, Lujerului, Victoriei și Mărășești, avizate prin Avizul CTE-PMB 37-41/13.08.2015;

 • 5.2.2. A încheiat cu Concedentul, la data de 29.03.2018, Procesul-verbal de predare primire a SPAU ce deservesc toate cele 5 Pasaje, a cărui copie este prezentată în Anexa nr.10 la prezentul Act Adițional;

 • 5.2.3. A elaborat proiectele tehnice (cu excepția SPAU Pasaj Mărășești), avizate prin Avizul CTE-PMB din 26.04. 2018;

 • 5.2.4. A realizat lucrările de reabilitare pentru toate SPAU ce deservesc toate cele 5 Pasaje și le-a a automatizat c.omp^ȚTnckisiv înlocuire pompe și echipamente;

 • 5.2.5. în plus, în scopul optimizăriilWiiipnăi^rSPAU, Concesionarul a modernizat SPAU Pasaj Jiului și va modern/za cek e^Țțasaje (Unirii, Lujerului, Victoriei și Mărășești).


•■^7

dedentul a mai realizat 3/golpasaje bererși f- asajul Piața Sudului și S ‘AU-urile "''TEGRATS aferente. Prin Hotărârile CGMB nr. 521/2017, nr.142/2018 si nr. 405/2018, Concedentul a aprobat predarea în Concesiune a SPAU aferente acestor pasaje.


 • 5.4. Deși SPAU aferente noilor pasaje nu au fost încă predate Concesionarului, acestea aflându-se în perioada de garanție a lucrărilor, Concesionarul a intervenit și va interveni permanent la solicitarea Concedentului în situații meteorice speciale pentru realizarea lucrărilor urgente (decolmatări și instalare echipamente de monitorizare SCADA).

 • 5.5. în considerarea celor de mai sus:

  • 5.5.1. Părțile iau act de suplimentarea Listei Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini, cu SPAU prevăzute în Procesul-verbal menționat la clauza 5.2.2. de mai sus;

  • 5.5.2. După modernizarea celor 5 pasaje din cele prevăzute în Actul adițional nr.10 Concedentul consideră că, Concesionarul și-a îndeplinit obligațiile privind cele 5 SPAU din cele prevăzute în Actul Adițional nr.10, acesta operând în prezent 10 SPAU ce deservesc cele 5 pasaje, toate fiind funcționale din punct de vedere hidraulic.

  • 5.5.3. Concesionarul și-a îndeplinit și va continua să-și îndeplinească obligațiile prevăzute la clauza 5.1. de mai sus pe întreaga Durată a Contractului de Concesiune.

  • 5.5.4. Părțile convin că predarea către Concesionar a noilor SPAU, menționate la clauza 5.3. de mai sus, se va face, în cel mai scurt timp posibil, pe bază de Proces-verbal de predare-primire semnat de reprezentanții Părților, ai Administrației Străzilor și ai Autorității de Reglementare Tehnică special desemnați în acest scop. Procesul-verbal va suplimenta Lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini.

 • 5.6. Orice alte SPAU aferente unor noi pasaje vor fi predate Concesionarului spre operare prin Act Adițional la Contractul de Concesiune.

 • 5.7. Operarea și întreținerea tuturor SPAU aferente pasajelor subterane ale Municipiului București predate prin Actul adițional nr.10 și prin prezentul Act Adițional (Anexa nr.10), rămân în obligația Concesionarului pe toată durata rămasă a Concesiunii. Estimarea costurilor aferente este prezentata în Anexa nr.17.

 • 6. Lucrări Adiacente Casetei                                       \ / \

  • 6.1. Prin Protocolul privind implementarea Actului Adițional nr.10 la Contractul de Concesiune încheiat la data de 01.09.2015 („Protocolul 2015”), a cărui copie este prezentată în Anexa nr.11 la prezentul Act Adițional,.Concedentul a confirmat:

   • 6.1.1. Executarea de către Concesionar,TrțfirTiiI 2M4, a lucrărilor de amenajare

fi                                1r—

col București multor gradene orientate către apă, care conferă un spațiu de șederi și relaxare, precum și construirea unui parapet de beton, pe care s-au montat din loc în loc bănci de lemn cu inserții de plante;

 • 6.1.2. Elaborarea, de către Concesionar, a un studiu privind (i) lucrările de amenajare maluri pe tronsonul cuprins între podul Mihai Bravu și Glina (șoseaua de centură) și (ii) lucrările de întreținere a malurilor pe întreaga porțiune traversată de Caseta (Pod Ciurel - Glina), care a fost agreat împreună cu Concedentul.

 • 6.2. De asemenea, tot prin Protocolul 2015, având în vedere situația juridică a malurilor râului Dâmboviței pe porțiunea traversată de Casetă în zona Mihai Bravu - Glina aflate pe teritoriul orașului Popești-Leordeni, s-a stabilit că, Concesionarul va putea demara lucrările de amenajare acestor maluri numai după clarificarea situației lor juridice printr-un document încheiat între Concedent și orașul Popești-Leordeni.

 • 6.3. Deoarece până la data semnării prezentului Act Adițional nu a fost încheiat documentul prevăzut la clauza 6.2. de mai sus, iar Concedentul și Sectorul 3 au realizat deja lucrări de modernizare pe teritoriul Municipiului București, Părțile convin că Concesionarul nu va mai avea nicio obligație cu privire la Lucrările Adiacente Casetei.

 • 7. Fântânile Arteziene

  • 7.1. Prin Protocolul 2014, Părțile au confirmat preluarea de către Concesionar a Fântânilor Arteziene, funcționale si nefunctionale, în baza Proceselor-verbale de Predare-Primire, a căror listă este cuprinsă în Anexa nr.1 la Protocolul 2014, cu excepția fântânilor situate în parcurile administrate de ALPAB, care rămân în operarea ALPAB. Astfel, Concesionarul operează 17 Fântâni Arteziene.

  • 7.2. Prin Protocolul 2015, Concedentul a confirmat realizarea, de către Concesionar, a lucrărilor si studiilor menționate la art.6.2. din acest Protocol.

*                                                     ’                                                                                                                                                                                                                 i

 • 7.3. Tot prin Protocolul 2015, s-au stabilit lucrările ce urmau a mai fi realizate ae Concesionar si un calendar estimativ al acestora. »                                                                                                                                                                                                                      l

 • 7.4. Cu privire la lucrările de reabilitare/modernizare a celor 32 de cuve ce compun Fântânile Arteziene din Piața Unirii („Ansamblu de Fântâni Unirii”):

  • 7.4.1. La data semnării Protocolului 2015 au fost executate lucrările de

reabilitare/modernizare a tuturor celor 22 Fântâni Arteziene ax central din Ansamblu de Fântâni Unirii, precum și lucrările de reabilitare/modernizare a tuturor celor 10 Fântâni Arteziene de pe B-dul Unirii pe tronsonul de la Fântâna centrală Unirii și Tribunalul Municipiului București, urmând ca în faza a 2-a Concesionarul să realizeze luciările de modernizare a complexului Fântânii centrale Unirii;

 • 7.4.2. în cadrul fazei a 2-a, Concedentul a acceptat propunerea Concesionarului ca, pe lângă lucrările de geniu civil^<Je,WWe cu pompe, duze, led-uri,   lumini, controllere, echipamente și/o^V/^e'pejht^u programare/ sincronizare,


c.-----x------x___.i         ... muzjCă proiectare vilă$d\

astfel încât să fie create spectacoje de apă, Iu pe ecran de apă și lasere, reJliW^WX'e"Fântâna centrală și Fântânile/ perimetrele. De asemenea, în luna martie 2018, fântânile din zona centrală fiind nefuncționale, unele într-un stadiu avansat de deteriorare, Concedentul a cerut Concesionarului finalizarea în urgență a reabilitării și modernizării Ansamblului de Fântâni Unirii în toamna anului 2018 (anul Centenarului României Unite), astfel încât primul spectacol să aibă loc la data de 20.09.2018, ca preambul al activităților artistice „Zilele Bucureștiului” organizate de Primăria Municipiului București;


 • 7.4.3. Pentru respectarea obligației asumate, Concesionarul a depus eforturi importante, atât investiționale cât și materiale și umane (lucrările fiind proiectate și realizate în 5 luni (față de minim 18 luni cât durează, în general, proiecte de asemenea anvergură), și a fost nevoit să demareze și să finalizeze lucrările după conceptul „design and build’. în acest context, Concedentul confirmă că lucrările de reabilitare/modernizare a Ansamblului de Fântâni Unirii, inclusiv montarea instalațiilor și echipamentelor prin intermediul cărora este realizat spectacolul de apă, lumini și sunet, au fost realizate conform soluției agreate, Concesionarul îndeplinindu-și obligațiile privind Ansamblul de Fântâni Unirii prevăzute în Actul Adițional nr.10.

 • 7.5. După semnarea Protocolului 2015, în plus de lucrările menționate la clauza 7.4.2. de mai sus, Concesionarul a mai realizat:

  • 7.5.1. Lucrări de reabilitare/modernizare la Fântâna Miorița;

  • 7.5.2. Lucrări de modernizare la Fântâna Odeon, Fântâna Senat și Fântâna Cercul Militar.

 • 7.6. De asemenea, Concesionarul va realiza:

  • 7.6.1. Lucrările de reabilitare/modernizare a Fântânii de la Academia Militară;

  • 7.6.2. Lucrările de extindere a Fântânilor Arteziene pe Bdul. Unirii între B-dul.

Dimitrie Cantemir și Piața Alba lulia.

 • 7.7. în considerarea celor de mai sus, prin prezentul Act Adițional:

  • 7.7.1. Concedentul confirmă îndeplinirea de către Concesionar, după realizarea lucrărilor menționate la clauza 7.6 de mai sus, a Obligațiilor Suplimentare prevăzute la clauza 9.1.1. și 9.1.2. din Actul Adițional nr.10.

  • 7.7.2. Părțile convin asupra modului de operare a Ansamblului de Fântâni Unirii în regim de spectacol, astfel cum este prevăzut la clauza 7.9. de mai jos. /

 • 7.8. După redeschiderea la data de 20 septembrie 2018 în cadrul evenimentelor organizate de Concedent cu ocazia Centenarului Marii Uniri, Ansamblul de Fântâni Unirii a devenit unul dintre principalele puncte de atracție ale orașului ce oferă bucureștenilor și turiștilor spectacole de apă, lumini și muzică, plasând Bucureștiul în rândul marilor capitale europene. în anul 2019 Academia Recordurilor Mondiale a declarat Ansamblul de Fântâni Unirii și spectacolul „Simfonia Apei” drept „Cel mai lung șir de fântâni coregrafice sincronizate din lume” (cu o lungime de 1,4 km).

 • 7.9. Cu privire la modul de funcționare în regim de spectacol a Ansamblului de Fântâni Unirii, Părțile stabilesc următoarele pentru..în Concesiune:                          *

  • 7.9.1. în perioada 15 mai - 1 octombri desfășurarea de spectacole de ape minute („Spectacolele”), în zilpi il ।        13   București


respectarea orarului stabilit în Autorizația de desfășurare evenimente publice emisă de Primăria Municipiului București;

 • 7.9.2. Suplimentar, față de prevederile punctului 7.9.1, Concesionarul va asigura desfășurarea de Spectacole în limita a maxim 10 Spectacole/an, la solicitarea Concedentului, care va emite în timp util Autorizația de desfășurare evenimente publice;

 • 7.9.3. Concesionarul nu va organiza Spectacole în zilele în care condițiile meteorologice nu permit acest lucru sau în situația în care desfășurarea altor evenimente face imposibilă sau inoportună organizarea acestora;

 • 7.9.4. Concesionarul va asigura programarea Fântânilor cu câte un Spectacol nou / an, cu consultarea Concedentului asupra formatului acestuia.

 • 7.10. Operarea și întreținerea tuturor Fântânilor Arteziene menționate în Anexa nr.8 și predate prin Actul Adițional nr.10, precum și a celor care se vor realiza pe B-dul. Unirii între B-dul. Dimitrie Cantemir și Piața Alba lulia conform prezentului Act Adițional rămân în obligația Concesionarului pe toată durata rămasă a Concesiunii. Estimarea costurilor aferente este prezentată în Anexa nr.17.

 • 8. Mașter Planul

  • 8.1. Concesionarul și-a îndeplinit obligația asumată prin clauza 10 din Actul Adițional nr.10, „Masterplanul serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București inclusiv planul de investiții pe termen lung 2019-2020” („Mașter Planul”/ realizat de Concesionar fiind aprobat prin Hotărârea CGMB nr.577/24.10.2019.

  • 8.2. Concesionarul, la solicitarea Concedentului, va actualiza Mașter Planul atunci când aceasta se va impune.

 • 9. Contribuția la bugetul local al Municipiului București

  • 9.1. Concesionarul și-a respectat și va continua să își respecte angajamentul cu privire la plata pe toată durata rămasă a Concesiunii, în plus față de Redevență, a contribuției pentru ajutorarea populației defavorizate (respectiv ajutoare sociale inclusiv pentru branșamente de apă și racorduri de canalizare) în valoare de 500.000 Euro/An Contractual („Contribuția”), fără ajustarea Tarifului.

  • 9.2. Până la data semnării prezentului Act Adițional, valoarea Contribuției plătită Concedentului de către Concesionar s-a ridicat la suma de 3 milioane Euro.

 • 10. Asistența privind SEAU Glina 2                                /

  • 10.1. Prin Actul Adițional nr.6, și ulterior prin Actul Adițional nr.10 și Protocoalele anexate la acesta, și prin Protocolul 2014 și Protocolul 2015, Concesionarul s-a

   angajat să acorde Concedentului asistență și consultanță pe întreaga perioadă a derulării Proiectului SEAU Glina Faza 2 în Jegătură cu aspectele aferente integrării bunurilor rezultate din acest Proiect în. Concesionar și al asigurării în bune cond minim posibile și în condiții de performa

   4-4' .&, \

   Im A V? \ SA


insistentul Public de Canalizare operat de l^țFi a exploatării SEAU Glina Faza 2 la costuri '/siguranță, precum s/apitar’aitA bunuri ce compun Sistemul de Canalizare ce vor fi realizate/reabilitate prin acest Proiect („Asistența”). • 10.2. De asemenea, prin Protocolul privind modul de colaborare și responsabilitățile Părților în perioada executării lucrărilor aferente Proiectului „Finanțarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (SEAU Glina Faza 2) semnat la data de 11.08.2017, a cărui copie este prezentată în Anexa nr. 12 la prezentul Actul Adițional, Părțile au stabilit modalitățile concrete ale colaborării și implicării Concesionarului în perioada derulării lucrărilor aferente Proiectului. Prin acest Protocol, având în vedere că Proiectul SEAU Glina Faza 2 a fost extins fată de cel avut în vedere la data Actului Adițional nr.6 cu lucrări de reabilitare a Casetei și a marilor canale colectoare ce deversează în Casetă apa uzată transportată, precum și construirea unor drenuri care să preia afluxul de infiltrații din pânza freatică și să coboare nivelul acesteia sub nivelul de pozare a colectoarelor de canalizare, aria și activitățile aferente Asistenței au fost, de asemenea extinse.

 • 10.3. Concesionarul și-a îndeplinit, continuă și va continua să-și îndeplinească obligațiile privind Asistența, valoarea costurilor legate de aceasta ridicându-se la data de 31.03.2020, la suma de aproximativ 2,48 milioane Euro.

 • 11. Bunurile solicitate de Comunele Clinceni, Săbăreni, Joița și Bolintin Deal

  • 11.1. Prin Actul Adițional nr.10, Concedentul a solicitat Concesionarului scoaterea din Concesiune a construcțiilor și instalațiilor fronturilor de captare colectoare nr. 2 și 3 Bragadiru cu terenurile aferente situate pe teritoriul Comunei Clinceni, respectiv a construcțiilor și instalațiilor fronturilor de captare cu terenurile aferente situate pe teritoriul comunelor Săbăreni, Joița și Bolintin Deal.

  • 11.2. Prin Protocolul 2015, s-a convenit ca aceste bunuri să nu fie scoase din Concesiune până la aprobarea Mașter Planului.

  • 11.3. Părțile convin ca eventuala scoaterea din Concesiune a bunurilor prevăzute la clauza 11.1. de mai sus să facă obiectul unui Act Adițional ulterior.                /

 • 12. Canalul Deschis                                                 I y

  • 12.1. Predarea-preluarea bunurilor ce compun Canalul Deschis, a căror listă este prezentată în Anexa nr. 11 la Actul Adițional nr.10, s-a realizat pe baza Procesului-verbal încheiat la data de 14.03.2016 între Concesionar și APLAB, cu participarea Autorității de Reglementare Tehnică.

  • 12.2. De asemenea, Concesionarul a realizat lucrările de reabilitare a Nodului Hidrotehnic de descărcare a lacului ^%njeliiw^lTîn lacul Cernica, avizate de CTE-PMB prin Avizul din data 26.04.2QT8, pe par£ le-a predat cătrș AtPAB prin

   rocesului-verbal încheiat la data ^21.08;!

   X,                                                       .-x2I   /'


București J

 • 12.3. Prin prezentul Act Adițional:

  • 12.3.1. Concedentul confirmă îndeplinirea de către Concesionar a obligației prevăzută de clauza 14 din Actul Adițional nr. 10;

  • 12.3.2. Părțile confirmă că Procesul-verbal prevăzut la clauza 12.1. de mai sus a modificat Lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini, prin scoaterea din aceasta a bunurilor ce compun Canalul Deschis și a terenului aferent.

 • 13. Finalizarea înlocuirii branșamentelor de plumb și înlocuirea rețelelor din azbest

  • 13.1. Prin Protocolul 2015, Concedentul a confirmat finalizarea în termen (astfel cum a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 10), de către Concesionar, a lucrărilor de înlocuire a branșamentelor de plumb, precum și stadiul realizării, la acea dată, a lucrărilor de înlocuire/relocare a rețelelor din azbest, respectiv 4,069 km executați și 5,77 km în lucru.

  • 13.2. Până la data semnării prezentului Act Adițional, Concesionarul a înlocuit aproximativ 23 km de rețele din azbest din totalul estimat de 85 km.

  • 13.3. Prin prezentul Act Adițional, Concesionarul își reafirmă angajamentul exprimat prin Protocolul 2015, conform căruia se obligă că va continua să își respecte, pe toată Durata Contractului, obligația de a realiza lucrările de înlocuire/relocare a tuturor rețelelor ce conțin azbest al căror ciclu de viață este încheiat.

  • 13.4. Concedentul va acorda tot suportul Concesionarului în vederea obținerii Autorizațiilor de Construire care sunt în competența sa într-un termen cât mai scurt și cu respectarea legislației incidente.                                                /

CAPITOLUL III - Aspecte patrimoniale                      / '

 • 14. Predarea în Concesiune a bunurilor rezultate din Lucrările CL2 /

  • 14.1. în cadrul Proiectului SEAU Glina Faza 2, Concedentul a încheiat un contract de lucrări având ca obiect „Construirea sistemului de drenare de la partea dreaptă a Casetei si alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din lacurile Titan, Tineretului și Carol” („Lucrările CL2”) .

  • 14.2. Urmare a recepției Lucrărilor CL2, prin Hotărârea CGMB nr.696/2019, Concedentul a declarat bunurile rezultate în urma acestor lucrări ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București și a aprobat predarea acestora în Concesiune, printr-un act adițional la Contractuțcle Concesiune.

  • 14.3. Având în vedere că prin intermediul bâi^rite^^e/ițt^nate în Anexa la Hotărârea _____CGMB nr.696/2019, respectiv stațiile de ppfnpâr^ șrco'hductele de refulare aferente

<A&^£o^nr 3 lacuri, este realizată o „activitate; asociată” du exploatarea sau fntretinet&a ii

olapa nova\> \                                                                         imSterv,c" ?c lacurilor de agrement din București, iar conform definiției „Serviciilor” din Contractul de Concesiune astfel de activități sunt excluse în mod expres din acestea:

 • 14.3.1. Concedentul autorizează în mod expres Concesionarul să realizeze, ca parte integrantă a Serviciilor a activității de transport în regim de pompare a apei din lacurile Titan, Tineretului și Carol în albia amenajată a râului Dâmbovița;

 • 14.3.2. Bunurile menționate în Anexa la Hotărârea CGMB nr.696/2019 se vor preda în Concesiune pe bază de Proces-verbal de predare-primire după semnarea de către Concesionar și proprietarii/administratorii lacurilor, cu asistența și suportul Concedentului și a Autorității de Reglementare Tehnică, a documentelor ce vor reglementa regimul de operare a respectivelor bunuri și relația dintre aceștia, inclusiv în legătură cu ANAR.

 • 14.4. De asemenea, având în vedere că Lucrările CL2 nu au fost integral finalizate de către constructorul acestora, Concedentul solicită Concesionarului, care acceptă, să finanțeze și să realizeze lucrările necesare pentru punerea în conformitate/buna funcționare a acestora: împrejmuiri, refacere carosabil, desființare descărcări vechi, finalizare sistem SCADA, sistem de securitate anti-efracție, automatizări etc. Lista și valoare estimată a acestor lucrări este de 550.000 Euro, așa cum rezultă din Raportul transmis de Concesionar, cu completările ulterioare, a cărui copie este prezentată în Anexa nr.13| la prezentul Act Adițional.

 • 14.5. Procesul-verbal prevăzut la clauza 14.3.2. de mai sus va suplimenta Lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini.

 • 15. Predarea în Concesiune a bunurilor rezultate din investițiile în Sistem finanțate din Fonduri Publice și neintroduse în Concesiune prin Actul Adițional nr.10 Jr

  • 15.1. în aplicarea prevederilor punctului 2 din Partea a Vl-a „Bunuri Proprietate Publică” a Caietului de Sarcini, Părțile convin să suplimenteze lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini, ou bunurile rezultate din investițiile în Sistem finanțate din Fonduri Publice și neintroduse în Concesiune prin Actul Adițional nr.10, ale căror liste sunt prezentate în Anexa nr.14 la prezentul Act Adițional.

  • 15.2. Bunurile prevăzute în Anexa nr. 14 Secțiunea A la prezentul Act Adițional au fost predate în exploatare Concesionarului conform procedurii prevăzută în Anexa nr. 5 la Actul Adițional nr. 6 („Procedura de Predare”). Pentru anumite bunuri astfel preluate, Concesionarul a realizat lucrări de punere în conformitate (realizare branșamente electrice, înlocuire pompe, înlocuire grătare, refacere documentație tehnică etc.).

 • •ț. O ĂjX

 • 15.3. De asemenea, pe lângă bunurile prevăzute în Ahexa nr. 14 Secțiunea A la prezentul Act Adițional, au fost realizate dirv^onduri Publice și alte bunuri,Componente __ale Sistemului, pentru care nu a fost fitea parcursă Procedura de Predare,, Pentru aceste bunuri, a căror listă orientativă este prezentată în Anexa nr. 14 Secțiunea B la prezentul Act Adițional, Părțile vor parcurge Procedura de Predare în cel mai scurt timp posibil.


  o/APA NOVAi> București


CAPITOLUL IV- Noul Program Investițional Obligatoriu

 • 16. Solicitarea Concedentului

  • 16.1. în contextul expus la litera G din Preambulul prezentului Act Adițional, precum și ținând cont de următoarele:

   • 16.1.1. Mașter Planul identifică investițiile necesare în Sistem care răspund dezvoltării actuale si nevoilor de dezvoltare a orașului, cerințelor consumatorilor existenti si viitori si furnizării unui Serviciu sustenabil, inclusiv prin adaptarea la schimbările climatice;

   • 16.1.2. Concedentul trebuie să pună în aplicare strategia stabilită prin Mașter Plan;

    Situația descrisă la litera G punctul 14 din Preambul impune demararea cât


    16.1.3.


mai rapidă a anumitor investiții, în special dintre cele prevăzute pentru măsurile denumite „prioritare/urgente” propuse prin Mașter Plan a fi realizate în etapa I (2019-2023);

 • 16.1.4. Imposibilitatea Concedentului de a asigura din bugetul local fondurile necesare realizării tuturor investițiilor prioritare/urgente, menționate în Mașter Plan. Concedentul trebuie, în perspectiva următorilor 30 de ani, să identifice resursele necesare (fonduri europene, alte fonduri atrase, investiții public-private etc).

 • 16.1.5. Disponibilitatea Concesionarului, exprimată prin Actul Adițional nr.10, de a realiza investiții cuprinse în Mașter Plan ce nu intră în obligațiile sale contractuale, urmând ca aceste investiții și condițiile de realizare să fie stabilite printr-un nou Act Adițional la Contractul de Concesiune;

Concedentul solicită Concesionarului, care acceptă în condițiile prevăzute de prezentul Act Adițional, să finanțeze și să realizeze un nou program de investiții în Sistem, denumit „Noul Program Investițional Obligatoriu”, în valoare de 230,9 milioane Euro, pe o durată de 11 ani.                   /

 • 17. Noul Program Investițional Obligatoriu

  • 17.1. Investițiile ce vor fi realizate de Concesionar prin Noul Program Investițional Obligatoriu („Investițiile”), vor fi stabilite de Concedent împreună cu Concesionarul, prin reprezentanții acestora numiți în Comitetul de Coordonare creat pentru implementarea Programului Bucur („Comitetul de Coordonare”). Lista orientativă a Investițiilor este prezentată în Anexa nr.15 la prezentul Act Adițional.

  • 17.2. Investițiile au la bază următoarele criterii principale:

   • 17.2.1. reducerea riscului de inundații în zonele .centrale (cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător); o O A/

   • 17.2.2. lucrări pentru creșterea siguranță Sistemqld'i în cazuri de forță majoră -poluare majoră, cutremure etc.;            \ ■


   • 17.2.3. redimensionare/reabilitare rețele de alimentare cu apă și de canalizare din zonele centrale, pentru a se putea astfel realiza extinderile rețelelor avute în vedere;

   • 17.2.4. extinderi ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare pe străzile cuprinse în programele de modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare și stradale ale Municipiului București („Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice” s.a)^

  • 17.3. Pe durata implementării Noul Program Investițional Obligatoriu, Concesionarul va transmite anual Concedentului, în termen de 3 (trei) luni de la încheierea fiecărui an calendaristic, lista completă a Investițiilor realizate în anul calendaristic încheiat, în care va indica stadiul și costul realizării acestora, exprimat în Lei și în Euro, însoțită de un raport întocmit de un auditor independent care să confirme valoarea acestora.

  • 17.4. în situația în care Concesionarul se va găsi în imposibilitatea de a asigura finanțarea Investițiilor din motive independente de voința sa (ca de exemplu apariția unui Eveniment de Forță Majoră sau, după caz a unei crize economice majore), acesta va avea dreptul să suspende, pentru o perioadă, realizarea Noului Program Investițional Obligatoriu, printr-o notificare adresată Concedentului în acest sens.

  • 17.5. în situația prevăzută la clauza 17.4. de mai sus, Părțile se vor întâlni în cel mai scurt timp posibil pentru a analiza măsurile ce pot fi luate pe perioada de suspendare, inclusiv pentru a stabili (dacă va fi posibil) durata de amânare a realizării Investițiilor.

  • 17.6. Sub rezerva clauzelor 17.4. și 17.5. de mai sus, a clauzelor 18.2 și 18.6 de mai jos sau a altor aranjamente convenite de Părți, nerespectarea de către Concesionar a obligației de finanțare/realizare a Investițiilor va constitui o încălcare a Contractului de Concesiune de către Concesionar în înțelesul clauzei 50.1.1 .(a).

  • 17.7. Bunurile realizate din Investiții reprezintă Bunuri de Proiect conform definiției din Contractul de Concesiune.

  • 17.8. în situația în care, la Data Expirării, valoarea Investițiilor realizate de Concesionar, astfel cum rezultă din rapoartele de audit prevăzute la clauza 17.3 de mai sus este / mai mică decât valoarea Noului Program Investițional Obligatoriu, Concesionarul va / transfera diferența către Concedent, pentru a fi utilizată de acesta în investiții în / Sistem.                                                                                    '   >

  • 17.9. Pentru evitarea oricărui dubiu, amortizarea integrală a Investițiilor, precum și a/ tuturor investițiilor în Sistem realizate de Concesionar, se va face pe Durata Contractului astfel cum a fost prelungită prin prezentul Act Adițional.

 • 18. Comitetul de Coordonare

  • 18.2. Părțile vor lua toate măsurile necesare ca activitatea Comitetului de Coordonare să se desfășoare fără întreruperi, prin asigurarea în orice moment a componenței acestuia, în număr de 4 membri desemnați de fiecare Parte. Astfel, în situația în care unul dintre membrii Comitetului se află în imposibilitatea, din orice motiv, de a mai deține această calitate sau, dacă Partea care l-a desemnat intenționează retragerea/înlocuirea acestuia, respectiva Parte va notifica celeilalte Părți datele noului membru desemnat, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariția oricăreia dintre situațiile de mai sus.

  • 18.3. în vederea planificării Investițiilor, Concedentul va transmite Concesionarului, cel mai târziu la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic, lista Investițiilor propuse a fi realizate în anul calendaristic următor, cu excepția anului în curs, în care Concedentul va transmite Concesionarului în timp util lista Investițiilor propuse a fi realizate în anul calendaristic următor.

  • 18.4. Comitetul de Coordonare va valida, până la data de 31 iulie a fiecărui an calendaristic, lista Investițiilor ce vor fi realizate de Concesionar în anul calendaristic următor și o va transmite Părților, cu excepția anului în curs când Comitetul de Coordonare va valida în timp util lista Investițiilor propuse a fi realizate în anul calendaristic următor.

  • 18.5. Concesionarul va prezenta spre avizarea Comitetului de Coordonare evaluarea financiară a fiecărei Investiții validate de acesta conform clauzei 18.4 de mai sus (valoarea estimată) pe baza proiectului tehnic. în acest scop Comitetul de Coordonare va coopta un expert propus de Concedent (costurile aferente serviciilor prestate de expert fiind incluse în valoarea respectivei Investiției).

  • 18.6. în situația în care Concesionarul se va găsi în imposibilitatea de a realiza anumite Investiții din motive independente de voința sa (ca de exemplu apariția unui Eveniment de Forță Majoră, întârzieri / blocaje în obținerea autorizațiilor de construire/avizelor/documentațiilor necesare, fapta unui terț etc.), Comitetul de Coordonare va identifica în cel mai scurt timp măsurile ce se impun, inclusiv prin înlocuirea / amânarea respectivelor Investiții.

  • 18.7. Lucrările aferente Investițiilor vor fi înscrise în Programul Coordonator Anual/ conform Hotărârii CGMB nr. 102/23.03.2020.

  • 18.8. Concedentul va asigura tot sprijinul necesar pentru obținerea de către Concesionar a oricăror Aprobări Necesare pentru realizarea Investițiilor conform planificării acestora.

CAPITOLUL V— Menținerea echilibrului financiar al Concesiunii

 • 19. Modalitatea


  19.1. Modalitatea convenită de Părți penthJ'Jnehțthefea echilibrului finafibiar al Concesiunii, astfel cum este prevăzută la cladza 19.2>d^ hri.ai jos, a fost stabilită având

  z rv;în vedere următoarele:

  SlA.A No« |»| l București I

  X \            ]

  /             , \                        Eu , SE«VfCM

  h        14 ■ •/ >.i

  M          v;

  G'H >' EV. • 19.1.1. Investițiile din Noul Program Investițional Obligatoriu și costurile de operare si întreținere aferente nu sunt în sarcina Concesionarului conform Contractului de Concesiune (nefiind cuprinse în Tarif);

 • 19.1.2. Majorarea Tarifului pentru a permite Concesionarului recuperarea pe Durata rămasă a Contractului a:

 • (i) Costurilor suportate și viitoare aferente Obligațiilor Suplimentare și a altor costuri pentru care are dreptul la o Ajustare Extraordinară conform Contractului de Concesiune (detaliate la clauza 21.4. de mai jos);

 • (ii) Investițiilor din Noul Program Investițional Obligatoriu și a costurilor de operare și întreținere aferente;

ar conduce la un Tarif majorat peste limita de suportabilitate.

 • 19.2. Modalitatea convenită de Părți pentru menținerea echilibrului financiar al Concesiunii constă în prelungirea cu 12 ani a Duratei Contractului (25 de ani începând cu Data Intrării în Vigoare - 17.11.2000) cu menținerea Tarifului la nivelul actual pe toată Durata Contractului astfel prelungită, cu excepția Ajustărilor Ordinare și a Ajustării Extraordinare pentru recuperarea costurilor de operare a SEAL! Glina Faza 2 și/sau a altor eventuale Ajustări Extraordinare în situațiile în care, după semnarea prezentului Act Adițional, survin Evenimente Extraordinare (astfel cum sunt definite la clauza 5.2. din Partea a IV-a „Tariful” a Caietului de Sarcini al Concesiunii) și/sau Concedentul solicită Concesionarului asumarea de noi obligații suplimentare.

 • 20. Prelungirea Duratei Contractului

  • 20.1. Prin prezentul Act Adițional, Părțile convin prelungirea cu 12 (doisprezece) ani a Duratei Contractului, în considerarea celor expuse la clauza 19.1.2 de mai sus și având în vedere următoarele:

   • 20.1.1. prevederile clauzei 7.2. din Contractul de Concesiune conform căreia „Durata Contractului poate fi prelungita prin acordul scris al Concedentului și al Concesionarului, cu condiția ca Durata totală a Contractului nu poate depăși o perioada de 37 (treizeci și șapte) de ani, cumulați, de la Data Intrării im Vigoare, sau orice alta perioada ce va fi permisa de Legea aplicabilă”-, /

   • 20.1.2. prevederile art.43 alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările; ulterioare, conform cărora „Contractele de concesiune a serviciului d& alimentare cu apă și de canalizare, valabil încheiate de către autoritățile administrației publice locale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produc efectele potrivit prevederilor contractuale."-

   • 20.1.3. prevederile art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aplicabilă în prezent pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, conform cărora „Contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării

în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data la care acestea au fost încheiate, (  modificarea, interpretarea, efecfbfe^ exec

: în fript-yțeea ce privește încheierea, ’ și încetarea ace


 • 20.1.4. prevederile art. 30 alin (3) din Legea concesiunilor nr. 219/1998, în baza căreia a fost atribuit Contractul de Concesiune (Legea aplicabilă) conform cărora „Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților.”

 • 20.2. Urmare a prelungirii Duratei Contractului conform clauzei 20.1. de mai sus, Contractul de Concesiune va expira la data de 17.11.2037 („Data Expirării”).

 • 21. Menținerea Tarifului 9

  • 21.1. La data prezentului Act Adițional, Tariful practicat de Concesionar este:

   • 21.1.1. Apă potabilă: 3,61 lei/mc fără TVA (respectiv 3,93 lei/mc cu TVA 9% inclus);

   • 21.1.2. Canalizare: 1,9 lei/ mc fără TVA (respectiv 2,07 lei/ mc cu TVA 9% inclus).

  • 21.2. Conform clasamentului efectuat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) privind tarifele de apă și canalizare în orașele din România, a cărui copie este prezentată în Anexa nr.16 la prezentului Act Adițional, Tariful practicat de Concesionar este printre cele mai mici din țară, mult sub cele practicate de marii operatori regionali (beneficiari ai fondurilor nerambursabile acordate de Uniunea Europeană pentru realizarea de investiții în sistemele de alimentare cu apă și canalizare pe care le operează), situându-se pe locul 3 în ordine crescătoare.

  • 21.3. Sub rezerva respectării de către Concesionar a angajamentelor asumate prin prezentul Act Adițional, Concedentul autorizează Concesionarul să mențină Tariful actual până la Data Expirării (inclusiv în cazul Schimbării Structurii Tarifului la care Concesionarul are dreptul conform clauzei 1.6. din Partea a IV-a Tariful a Caietului de Sarcini al Concesiunii, sub rezerva oricărei Ajustări Ordinare sau Extraordinare a Tarifului prevăzută la clauza 19.2 de mai sus.

  • 21.4. Prin urmare, în considerarea prelungirii Duratei Contractului conform clauzei 20.1 de mai sus și a menținerii Tarifului actual până la Data Expirării conform clauzei 21.3 de mai sus, Concesionarul nu va mai solicita vreo Ajustare Extraordinară a Tarifului pentru:

   • 21.4.1. compensarea costurilor suportate și viitoare legate de Obligațiile Suplimentare, astfel cum au fost completate prin prezentul Act Adițional, în valoare estimată de 122,39 milioane Euro a căror listă este prevăzută în la prezentul Act Adițional;

   • 21.4.2. compensarea costurilor suplimentare legate de Noul Program Investițional Obligatoriu prevăzute la clauza 19.1.1. din prezentul Act Adițional, în valoare de 230,90 milioane Euro;


   • 21.4.4. compensarea costurilor suplimentare legate de punerea în conformitate și operarea bunurilor prevăzute la clauzele 5.3 și 14 din prezentul Act Adițional, în valoare estimată de 3,70 milioane Euro;

   • 21.4.5. pierderile de venituri rezultând din volumele de apă/apă uzată furnizate și nefacturate către districtele sociale din sectorul 5, în valoare totală de 5,01 milioane Euro, a căror listă este prevăzută în Anexe nr 19 ia prezentul Act Adițional;

în valoare totală estimată la data prezentului Act Adițional de aproximativ 367,91 milioane Euro

 • 21.5. în considerarea angajamentelor asumate de Concesionar prin prezentul Act Adițional, Concedentul nu va mai solicita vreo compensare legată de impactul prezent și viitor asupra veniturilor Concesionarului al extinderilor rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare realizate din Fonduri Publice prevăzute la clauza 15 din prezentul Act Adițional. De asemenea, Părțile confirmă că, așa cum se prevede în mod expres în Actul Adițional nr.10 (punctul (C) din Preambul și clauza 2.2.), pentru lucrările de extindere a Sistemului realizate din Fonduri Publice după Data Intrării în Vigoare și până la data semnării Actului Adițional nr.10, echilibrul financiar al Concesiunii a fost restabilit prin Programele Investiționale Obligatorii în sarcina Concesionarului.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

 • 22. Intrarea în vigoare

Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanții legal împuterniciți ai Părților, după aprobarea sa printr-o hotărâre a CGMB, conform Clauzei 52.11 din Contractul de Concesiune.

 • 23. Integralitatea Contractului. Prioritatea                            /

  • 23.1. Prevederile prezentului Act Adițional fac parte integrantă din Contractul de Concesiune. în situația unei contradicții între prevederile prezentului Act Adițional și cele ale Contractului de Concesiune, prevederile prezentului Act Adițional vor prevala.

  • 23.2. Cu excepția celor prevăzute în prezentul Act Adițional, toate celelalte clauze ale Contractului de Concesiune rămân nemodificate.

 • 24. Interpretare

  • 24.1. Titlurile prezentului Act Adițional sunt numai de conveniență și nu influențează interpretarea acestuia.

  • 24.2. Preambulul și Anexele acestui Act Adițion^R/or axfea aceeași interpretare vor produce aceleași efecte juridice ca și când';

......prezentului Act Adițional. • 24.3. Prevederile prezentului Act Adițional, negociate cu bună credință de reprezentanții Părților desemnați special în acest scop și consemnate în procesele verbale de negociere, reprezintă integralitatea voinței Părților cu privire la obiectul său.

 • 25. Exemplare

Acest Act Adițional este semnat în patru (4) exemplare, două (2) în limba engleză și două (2) în limba romană, fiecare din ele având valoare de original. în cazul în care există contradicții între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

 • 26. Notificări

Orice comunicare între Părți în legătură cu subiectele ce fac obiectul prezentului Act Adițional se va face în conformitate cu Clauzele 52.1- 52.6 din Contractul de Concesiune.

 • 27. Litigii

Orice litigii născute din sau în legătură cu prezentul Act Adițional, inclusiv orice problemă privind existența acestuia, validitatea sau încetarea sa care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate conform Clauzei 52.17 din Contractul de Concesiune.

 • 28. Legea aplicabilă

Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat în conformitate cu legea română.

PREZENTUL ACT ADIȚIONAL ESTE SEMNAT DE PĂRȚI, ASTĂZI............

(

Pentru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

A .

/^(APANOVaV]

Icni București

Pentru SC APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

-j              .4""""^,

-,~i    <---                      DlriEcȚiA

'                             ■                        1 yf  R'ciCli   -o Eli

y * /       U

24 V.    ><\   /J                v

*    ’ X                   Va./

''' ’ X’ * '                                                             /ANEXA nr. 1 la AA11

Lucrări Bucur - 31 martie 2020

Nrcrt

Tip cale de acces

Denumire cale de acces

Sector

Lungime (ml) APA

Lungime (ml) CANAL

Aviz ANB CTE PMB Hot CCMB

Total Investiție la

31.03.2020

Data recepției

1

Strada

ARIES

1

105

105

19.10.2012

73.061

21.08.2014

2

Strada

AVRAMENI

1

162

169/23.10.2009

79.953

23.12.2011

3

Strada

ATHANASIE ENESCU

1

487

47/31.08.2012

173.527

28.01.2015

4

Strada

CAVNIC

1

500

178

19.10.2012

1.130.449

11.11.2014

5

Șoseaua

CHITILEI

1

886

170/05.11.2010

1.700.311

26.06.2012

6

Strada

COSTESTI

1

175

152

19.10.2012

164.503

11.11.2014

7

Strada

CRISTESTI

1

192

214

19.10.2012

185.192

11.11.2014

3

Strada

GODEANU CONSTANTIN

1

471

14/13.05.2011

148.398

14.08.2012

9

Strada

HOMOROD

1

123

86

19.10.2012

99.877

11.11.2014

10

Strada

NADA FLORILOR

2

134

136/17.06.2011

126.779

14.06.2012

11

Strada

NADLAG

1

216

214

19.10.2012

206.414

21.08.2014

12

Strada

OHABA

1

85

86

19.10.2012

57.872

11.11.2014

13

Drum

PAROSENI prelungire

1

100

96

19.10.2012

68.577

11.11.2014

14

Strada

ATLETILOR

2

261

361

635/1.12.2007

641.106

22.08.2011

15

Strada

BISERICA FLOREASCA

2

118

231,7

659/11.12.2007

264.283

04.03.2011

16

Strada

BULGARU N. ION, SOLD.

2

86

90

646/11.12.2007

64.224

08.04.2011

17

intrarea

CHEFALULUI

2

211

198

144/04.09.2009

528.715

28.11.2012

18

Strada

COIFULUI

2

74

102

663/14.12.2007

223.311

30.05.2011

19

Strada

CUMPENEI

2

544

117/25.05.2011

192.201

22.06.2012

20

Intrarea

CUMPENEI

2

58

117/25.05.2011

22.737

22.06.2012

21

Șoseaua

DOBROESTI

2

431

1.120

654/11.12.2007

568.385

30.08.2011


)•

\<P\      /


Nrcrt

Tip cale de acces

Denumire cale de acces

Sector

Lungime (ml) APA

Lungime (ml) CANAL

Aviz ANB CTE PMB HotCCMB

Total Investiție la 31.03,2020

Data recepției

22

Șoseaua

DOBROESTI

2

431

1.120

654/11.12.2007

665.866

30.08.2011

23

Intrarea

FANFAREI

2

101

155/08.07.2011

44.071

26.04.2012

24

Strada

MINERILOR

2

292

447

635/11.12.2007

562.318

20.01.2012

25

Intrarea

ROINITA

2

64

156/08.07.2011

42.471

26.04.2012

26

Strada

SALTULUI

2

507

949,4

633/11.12.2007

886.777

18.01.2012

27

Strada

ZALELOR

2

140

195,5

662/11.12.2007

210.038

25.02.2011

28

Intrarea

ZIDURI INTRE VII

2

484

494,3

747/14.12.007

743.699

27.05.2011

29

Plata

ALBA IULIA

3

329/31.10.2008

72.381

05.03.2012

30

Strada

ARGINTULUI

3

106

82

70/14.03.2008

92.571

18.06.2013

31

Strada

ARGONULUI

3

226

31.08.2012

138.526

28.11.2013

32

Strada

BURNIȚEI

3

201,5

670

7/26.02.2010

1.000.958

25.01.2012

33

Șoseaua

GĂRII CATELU

3

167

28.09.2012

68.142

19.06.2014

34

Strada

GRIGORE ION

3

69

62

147/11.04.2008

72.754

19.06.2013

35

Strada

HOREZU

3

657

672,3

129/10.07.2009

634.527

28.10.2011

36

Strada

RODUL PĂMÂNTULUI

3

224

15.08.2008

229.068

19.06.2014

37

Strada

CIURULEASA

4

154

138,8

174/09.09.2011

269.085

12.12.2012

38

Șoseaua

ALEXANDRIA artera

5

760

4.950

3/28.01.2011

1.486.661

24.07.2012

39

Șoseaua

ALEXANDRIA

5

3.274

4.950

3/28.01.2011

18.159.837

18.07.2014

40

Intrarea

BATASANI

5

225

0

140/21.06.2011

101.742

25.01.2013

41

Strada

BRANIȘTEA

5

82

91

140/21.06.2011

67.158

21.02.2013

42

Strada

CARELOR

5

144

140,8

140/21.06.2011

129.692

21.02.2013

43

Strada

CONSTANTIN CONTESCU

5

343

363

140/21.06.2011

288.348

27.09.2012

44

Strada

CURTEA DE ARGEȘ

5

170

140,8

140/21.06.2011

219.357

21.02.2013


co

oMpanowAj: «I București )£ <*\ S.A. J ')


Nrcrt

Tip cale de acces

Denumire cale de acces

Sector

Lungime (ml) APA

Lungime (ml) CANAL

Aviz ANB CTE PMB Hot CCMB

Total Investiție la

31.03.2020

Data recepției

68

Intrarea

TĂLMĂCI

5

249

206,5

140/21.06.2011

165.684

25.01.2013

69

Strada

TARGOVISTEI

5

124

133

140/21.06.2011

119.876

21.02.2013

70

Strada

TEIUS

5

1.266

1.291

140/21.06.2011

2.471.574

25.01.2013

71

Strada

TOPLET

5

282

295

140/21.06.2011

290.053

27.09.2012

72

Strada

VALEA TIMIȘULUI

5

396

299,1

140/21.06.2011

386.943

25.01.2013

73

Șoseaua

VÂRTEJULUI

5

845

882,3

140/21.06.2011

1.066.164

21.02.2013

74

Strada

DRUM LA ROSU+SPAU

6

413

868

192/21.10.2011

1.367.218

26.06.2013

75

Intrarea

DRUM LA ROȘU

6

339

868

191/21.10.2011

267.038

26.06.2013

76

Drum

FANTANA OILOR

6

158

158

0

77

Strada

MONTANA

6

452

196

90/08.05.2009

494.023

16.08.2012

78

Strada

PĂTRARULUI

6

321

219

188/21.10.2011

215.694

06.12.2013

79

Intrarea

PĂTRARULUI

6

224

219

189/21.10.2011

393.541

06.12.2013

80

Intrarea

POIANA LACULUI

6

332

219

190/21.10.2011

273.848

26.06.2013

81

Strada

SZABO GABRIELA, ATLETA

6

270

466/17.08.2007

0

82

Strada

ZÂMBETULUI

6

215

303

187/21.10.2011

61.105

06.12.2013

83

Strada

STANILESTI

1

138

71/10.04.2009

89.447

25.02.2013

84

Strada

BANEASA ANCUTA

2

227,8

284/22.08.2008

264.228

26.05.2011

85

Strada

BANUL NICOLAE

2

840,8

118/26.06.2009

397.026

30.072012

86

Strada

DASCĂLULUI

2

710,5

117/26.06.2009

323.004

27.08.2012

87

Strada

JUVERDEANU

2

385,2

114/26.06.2009

300.288

29.06.2012

88

Strada

LAICERULUI

2

178

115/26.06.2009

93.023

27.02.2012

89

Strada

NICOLAE CANEA

2

35

209/25.11.2011

1.441.397

03.10.2012

90

Strada

SIGHET + SPAU

2

758

22/15.02.2008

264.323

24.08.2011


IO


Data recepției

X~

O CM

co CD

CM

22.12.2011

14.07.2011

CM

O CM

00 o

00 CM

25.06.2012

14.12.2012

31.01.2012

28.10.2011

28.10.2011

04.02.2015

19.07.2011

11.12.2012

16.07.2014

17.04.2013

04.02.2015

UO o CM CM CD

O

04.02.2015

04.02.2015

23.06.2014

27.02.2015

24.03.2015

31.01.2014

18.02.2015

Total investiție la 31.03.2020

1.181.166

242.714

183.919

611.286

170.963

452.131

161.623

1.134.538

565.181

506.149

98.839

2.744.217

1.356.061

285.147

212.129

79.493

66.530

97.880

75.871

583.926

3.004.437

151.055

208.401

AvizANBCTE PMB Hot CCMB

22/15.02.2008

98/05.06.2009

15/12.03.2011

137/14.08.2009

169/05.11.2010

193/28.09.2012

182/30.09.2012

52/31.05.2013

52/31.05.2013

52/31.05.2013

52/31.05.2013

52/31.05.2013

8/08.02.2013

8/08.02.2013

67/25.05.2012

70/25.05.2012

Lungime (ml) CANAL

758

169

207

1.226

220,5

633

1.153

1.153

57

267

223

450

156

CO in

46

CD

LO

CM CD

279

1128

84,5

226

Lungime (ml)

APA

170

543

65

LO

O

09

92

CD CM

985

80

108

Sector

CM

CO

IO

CO

co

X”

CM

CM

X-

CO

in

X-

T—

X-

X-

x—

X-

X—

X—

CM

CM

Denumire cale do acces

SIGHET + SPAU

ILIOARA

ALEXANDRIA pluvial

LINIEI + SPAU

SĂBIUȚEI

MADRIGALULUI+SPAU

ZĂGAZULUI -stafie pompare

FUNDENI + SPAU

FUNDENI + SPAU

MOECIU +SPAU

IOSIFESTI

DANTELEI

Valului

Chitilei

Laculet

Moigrad

Raschita

Zablauiui

Manuscrisului

Eraclie Arion

Drum Lapus

Afirmării

Brana

Tip cale de acces

Strada

Strada

Șoseaua

Strada

Strada

Strada

Strada

Șoseaua

Șoseaua

Strada

Strada

Strada

strada

soseaua

strada

strada

strada

strada

Intrarea

strada

strada

Intrarea

strada

Nrcrt

CD

CM CD

93

94

LO CD

96

CD

00 CD

CD

CD

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

x—

X-

112

113

Data recepției

31.01.2014

31.01.2014

18.02.2015

18.02.2015

18.02.2015

18.02.2015

31.01.2014

19.01.2015

18.02.2015

18.02.2015

IO o OM

CM O co

T—

19.01.2015

19.01.2015

19.01.2017

31.01.2014

19.01.2015

18.02.2015

18.02.2015

31.01.2014

18.02.2015

31.01.2014

20.11.2012

17.12.2012

Total Investiție la 31.03.2020

220.387

O co 00

co

IO

227.588

235.200

609.946

O

190.335

293.429

183.022

210.723

1.217.873

383.389

284.057

94.285

1.438.078

196.634

210.213

244.223

612.748

1.412.379

1.010.009

38.108

136.515

Aviz ANB CTE PMB Hot CCMB

71/25.05.2012

72/25.05.2012

73/25.05.2012

53/11.05.2012

55/11.05.2012

74/25.05.2012

52/11.05.2012

52/11.05.2012

77/25.05.2012

79/25.05.2012

80/25.05.2012

51/11.05.2012

87/25.05.2012

82/25.05.2012

50/11.05.2012

85/25.05.2012

86/25.05.2012

88/25.05.2012

54/11.05.2012

49/11.05.2012

89/25.05.2012

45/27.04.2012

45/27.04.2012

Lungime (ml) CANAL

195

298

220

175

009

132

132

O

184

570

400

249

73

654

149

264

218

348

559

731

Lungime (ml) APA

O o CM

247

224

185

172

102

243

137

200

102

322

250

CO

593

162

132

38

139

435

121

160

288

Sector

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

Denumire cale de acces

Carstea Logofătul

Ferestei

Folclorului

Zamfir Gheorghe.sold

Gimalau

Ineu

Neagota

Neagota

Palamidei

Parau Nicolae

Paroseni

Ispir Petre, cap

Pietrișului

Safirului

Sipca

Țiglelor

Marin Ion

Olanelor

Râul Colentina

Steaua Roșie

Petricani

Dragusin Deleanu

Salinei

Tip cale de acces

strada

strada

strada

strada

strada

Intrarea

strada

strada

Intrarea

strada

strada

strada

strada

Intrarea

strada

Intrarea

strada

strada

strada

strada

soseaua

strada

strada

Nrcrt

114

115

116

117

118 _

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136


Nrcrt

Tip cale de acces

Denumire cale de acces

Sector

Lungime (ml) APA

Lungime (ml) CANAL

Aviz ANB CTE PMB Hot CCMB

Total Investiție la 31.03.2020

Data recepției

137

strada

Bardasului

5

500

0

138

strada

Floare de Vârf

5

200

200

209/19.10.2012

98.040

19.05.2014

139

Intrarea

Căscioarelor

5

236

190

241/19.12.2012

233.124

18.06.2014

140

strada

Dantelei

5

630

960

46/27.04.2012

5.890.479

10.12.2013

11.12.2012

141

soseaua

Salaj

5

150

215

220/26.10.2012

211.621

28.02.2014

142

Intrarea

Vladimiri

5

200

200

221/26.10.2012

122.281

10.12.2013

143

strada

Beiu Constantin

2

487

487

69/25.05.2012

784.398

19.01.2015

144

strada

Măgură văii

2

330

330

87/25.05.2012

277.912

31.01.2014

145

strada

Tane Dumitru, soldat

2

174

174

84/25.05.2012

146.641

31.01.2014

146

strada

Beiu Constantin

2

370

337.355

19.01.2015

147

strada

Paraschiv Nicolae

2

155

111.429

31.01.2014

148

Intrarea

Memoriei

2

39

36.320

31.01.2014

149

strada

Pascale Ștefan, soldat

2

270

238.592

18.02.2015

150

strada

Lopetii

2

177

119.223

18.02.2015

151

strada

Topor Ion

6

99

106.965

09.12.2013

152

soseaua

Chitilei

1

534

513.564

24.05.2013

153

Intrarea

Moeciu

1

106

162.811

04.02.2015

154

soseaua

București Targoviste 16A

1

85

132/22.11.2013

16.569

16.06.2014

155

strada

Dobrogeanu Gherea

1

1.584

83/21.08.2014

1.688.149

28.06.2016

156

strada

Subcetate

1

153

59/14.06.2013

44.249

28.04.2014

157

Intrarea

Vaselor

2

50

43

28537,03

89.652

27.02.2015

158

strada

Doniței

6

115

105

28/24.03.2014

594.717

28.07.2016

159

strada

Floare Galbena

6

139

105

28/24.03.2014

0

28.07.2016

Nrcrt

Tip cale de acces

Denumire cale de acces

Sector

Lungime (ml) APA

Lungime (ml) CANAL.

Aviz ANBCTE PMBHotCCMB

Total investiție la

31.03.2020

Data recepției

160

strada

Prelungirea Ghencea

6

1.515

1.675

12/08.02.2013

2.677.666

20.06.2014

161

strada

Prelungirea Ghencea

6

390

12/08.02.2013

549.579

27.08.2014

162

strada

Padurea Tauzului

6

136

105

28/24.03.2014

0

28.07.2016

163

Drum

Osiei

6

800

75/01.08.2013

447.828

10,102014

164

Drum

Cooperativei

5

435

435

72/05.06.2015

1.090.926

04.11.2016

165

strada

Ghidigeni-studiu

5

2.275

81/21.08.2014

212.338

-

166

-

studiu Extinderea rețelelor de alimentare cu apa, canalizare si drum in zona de nord a Municipiului București, delimitată de Sos. Odăi - Sos. Bucuresti-Ploiesti - Str. Jandarmeriei -Sos. Gh. lonescu Sisesti -Sos. București - Targoviste, Studiu de Fezabilitate

1

0

0

80/21.08.2014

2.915.837

-

167

-

I.R.A. LAMINORULUI

1

390

559.038

28.06.2016

168

soseaua

D-na Ghica

2

100

440.281

13.09.2016

169

strada

Podul Vârtosului

2

100

263.129

17.07.2018

170

strada

Minca Dumitru

4

137

129.391

22.01.2015

171

strada

Reșița

4

70

107.861

12.02.2015

172

Drum

Funigeilor

5

920

5.364.441

27.01.2017

173

Drum

Ghindari

5

1260

0

27.01.2017

174

Drum

Maracineni

5

591

0

27.01.2017

175

strada

Vidra

6

71

63.101

21.11.2014


Data recepției

25.05.2018

12.08.2016

21.02.2013

14.12.2012

18.02.2015

>

23.10.2014

28.04.2015

28.04.2015

CD

O Ol

O) o

CO Ol

CO

CD Ol

CD q 0 x—

21.04.2016

26.01.2016

19.02.2016

CD Ol co q oî

Total Investiție la 31.03.2020

1.026.679

175.385

O

201.296

33.185

32.049

00 CD CO

76.901

43.412

206.505

958.661

2.819.237

5.622.939

117.572

170.715

14.843.233

163.105

CD

89.589

147.694

7.861.908

Aviz ANB GTE PMBHotCCMB

140/21.06.2011

185/26.11.2010

83/25.05.2012

48/29.04.2014

Lungime (ml) CANAL

250

80

340

183

CD CO

440

433

740

0

48

209

407

Lungime (ml) APA

250

116

275

495

75

40

105

O CD

O CO

535

492

O 10 CO X-

2350

200

100

O o o 10

531

255

0

99

407

290

Sector

Ol

10

LO

10

v-

Ol

X-

co

CD

X-

X—

CO

X-

X—

CO

"S"

0

0

X—

x-

Denumire cate de acces

Gelu Naum

Focșani

Darvari

NEPTUN

Madrigalului

Pascale Ștefan, soldat

lu z o

PELES

Voinței, Consumului, Cooperației________

Gheorghe lonescu Sisesti

Piscul Moșului, Piscul Radului__________

Nicolae Grigorescu

Privighetorilor

SFINȚII C-TIN si ELENA

Wilhelm Filderman

Berceni

Drumul intre Tarlale

Oxigenului

COBADIN

Nicolae Dobrin

BUCLEI

GĂRII

Tip cale de acces

strada

strada

Drum

Intrarea

strada

strada

strada

strada

strada

soseaua

Strada

B-dul

Aleea

strada

strada

soseaua

strada

strada

Intrarea

strada

strada

Drum

Nrcrt

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

CO CO

X—

189

190

191

192

193

194

195

196

197


Nrcrt

Tip cale de acces

Denumire cale de acces

Sector

Lungime (ml) APA

Lungime (ml) CANAL

Aviz ANB CTE PMBHotCCMB

Total Investiție la

31.03.2020

Data recepției

198

strada

IORDAN DUMITRU

1

191

191

199

strada

MAMAIA

1

291

291

200

strada

MEDRESTI

1

410

410

201

strada

POIANA URSULUI

1

137

137

202

strada

Fiordului

1

400

400

203

strada

BALOTA

1

234

233,5

213.729

04.03.2016

204

Strada

CUTESCU-STORK CECILIA

1

280

287

260.386

23.07.2018

205

Strada

SALUBRITĂȚII

1

300

300

26.382

206

strada

Amara

4

110

137.046

12.01.2017

207

soseaua

Giurgiului

4

820

2.280.001

17.04.2018

208

Strada

ODEI-TURNU MĂGURELE

4

793

801

8.491.711

05.06.2018

209

Drum

Dealul Babii

4

315

315

641.119

12.10.2017

210

strada

Tudor Gociu

4

160

314.353

06.10.2017

211

strada

PIPIRIG

5

170

170

246.778

19.10.2016

212

Strada

SPILCUTEI

6

98

35.584

25.01.2018

213

Strada

FLOARE DE GHEATA prelungire

5

300

300

229.772

25.05.2018

214

-

Aplicația de Finanțare POIM - Olteniței, Cheile Turzii, Ghidigeni, Henri Coanda

0

1.237.476

2018

215

Strada

Nutu Ion

5

355

1.441.742

12.12.2018

216

soseaua

Petricani pluvial

2

300

5.248.823

26.02.2015

217

soseaua

București Măgurele pluvial

5

1.177

2.095.989

17.7.2015


Data recepției

28.04.2016

21.08.2018

21.08.2018

18.02.2016

| 04.03.2016 |

12.05.2016

13.07.2016

14.08.2012

28.11.2013

18.09.2016

06.12.2013

12.05.2016

t otal Investiție Ia 31.03.2020

3.917.497

111.600

146.944

550.101

■      230.705

1.332.957

398.881

168.322

204.970

102.916

25.832

12.548

4.968.870

Aviz ANB CTE PMBHotCCMB

Lungime (ml) CANAL

179

76

O) co

150

i     187

110

306

209

200

168

CO

153

730

Lungime (ml) APA

X—

120

Sector

IO

co

CD

LO

r-

co

CO

CD

CD

Denumire cale de acces

Olteniței (interceptat)

TI HUȚA

TRECĂTORII

Cornului

j       Ghidigeni alee

EXTINDERE REȚEA PUBLICA DE

CANALIZARE DN 500 MM PIPE-JACKING IN

VEDEREA GPTIMIZA.RII FUNCȚIONARII SISTEMULUI DE CANALIZARE DIN ZONA PASAJ SUDULUI, SECT 4

LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE CONDUCTE DE APA POTABILA SI CANALIZARE IN AMPRIZA PASAJULUI SUDULUI,

SECTOR 4

Godeanu Constantin

ARGONULUI

GĂRII CATELU

ZÂMBETULUI

MUNIȚIEI

___Piata Sudului

Tip cale de acces

soseaua

strada

strada

strada

j Aleea

soseaua

soseaua

strada

strada

soseaua

strada

Strada

soseaua

t: a

z

218

219

220

221

1222

223

224

225

226

227

228

229

230CMANEXA nr. 2 1a AA11Centralizatorul cheltuielilor pentru AA10 31.03.2020

Obligație Suplimentara AA10

Realizat (lei)

Realizat (Euro)

Statii Hidrofor RADET

capex

2.333.429

512.895

opex

181.018

38.537

Cișmelele publice cu jet de apa si hidranți

capex

opex

715.707

157.036

Statii de pre-epurare ape uzate

capex

181.071

40.740

opex

634.584

135.480

Instalații de evacuare a apelor meteorice din pasajele subterane

capex

2.153.791

466.279

opex

86.927

18.243

Lucrări adiacente Casetei

capex

opex

Fântâni arteziene (din. 2020 inel spectacole)

capex

77.709.804

16.742.140

opex

28.090.979

6.072.661

Mașter Plan

capex

6.147.050

1.334.286

opex

Asistenta Glina II

capex

opex

11.296.065

2.484.095

înlocuire rețele azbociment

capex

21.029.301

4.618.355

opex

■ \ ‘1

Total

capex

109.554.446

23.714.695

opex

41.005.280

8.906.052

total

150.559.726

32.620.747APA NOVA BUCUREȘTI SA

RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE REZONABILA

în îegăturaci:

OBLIGAȚIILE SUPLIMENTARE ALE APA NOVA

BUCUREȘTI S.A. CONFORM ACTULUI

ADIȚION AL NR. io LA CONTRACTUL DE

CONCESIUNE

pive

RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE REZONABILĂ

Către Consiliul de Administrație al Apa Nova București SA

Acest raport a fest realizat în conformitate cu termenii Contractului de Prestări Servicii A288/06 August 2019 încheiat între PricewaterhouseCoopers Audit SRL („PwC”, „Prestator”) și S.C. Apa Nova București SA ("Societatea”) pentru a raporta Consiliului de Administrație al Apa Nova București SA dacă Societatea a respectat criteriile prevăzute în paragraful 3 din acest raport, referitoare la costurile raportate în valoare de 131.624.688 lei, denumite în continuare „Costurile aferente obligațiilor suplimentare”, așa cum au fost ele prezentate de către Societate în Adresa nr. 19136169/27.09.2019 cu privire la Obligațiile Suplimentare din Actul Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune, transmisă către Primăria Municipiului București („Adresa nr. 19136169/27.09.2019”).

Responsabilitatea Conducerii Societății

2,


3-


Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea corectă a Adresei nr. 19136169/27,09.2019 cu privire la Obligațiile Suplimentare din Actul Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune, ce cuprinde totalul costurilor realizate aferente obligațiilor suplimentare, în conformitate cu criteriile menționate în paragraful 3 al acestui raport.

Conducerea Societății este responsabilă, de asemenea, pentru respectarea cerințelor legislației în vigoare aplicabilă activității sale și pentru proiectarea, implementarea și menținerea acelor controale interne pe care le consideră necesare pentru a întocmi Adresa cu privire la Obligațiile Suplimentare din Actul Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.

Descrierea informațiilor analizate și identificarea criteriilor

Obiectivul procedurilor efectuate asupra costurilor aferente obligațiilor suplimentare, în valoare totală de 131.624.688 lei, este ca auditorul să ofere asigurare rezonabilă asupra faptului că aceste costuri au fost efectuate, sunt exacte, eligibile, după cum urmează:                                 /    !

 • a) Pentru costurile cu furnizorii externi:                                                       /

Costurile aferente obligațiilor suplimentare sunt justificate prin documente                       \

corespunzătoare (contracte, facturi, situații de lucrări, procese verbal de recepție, procese verbale de punere în funcțiune, documente privind plata);

Costurile aferente obligațiilor suplimentare sunt înregistrate în evidențele contabile ale Apa Nova București SA.

 • b) Pentru costurile cu forțele proprii:

;lp aferente obligațiilor suplimentare sunt calculate conform procedurii interne de iilor cu forțele proprii, aprobate de managementul Apa Nova București


Responsabilitatea noastră

4. Responsabilitatea noastră este de a raporta asupra costurilor aferente obligațiilor suplimentare, în valoare de 131.624.688 lei, așa cum sunt prezentate în Adresa nr. 19136169/27.09.2019, și anume, că acestea respectă, în toate aspectele semnificative, criteriile menționate în paragraful 3.

Angajamentul nostru a fost efectuat în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Asigurare 3000 („ISAE 3000”) - „Misiunile de asigurare altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice”. Acest standard cere să respectăm cerințele etice, să planificăm și efectuăm misiunea de asigurare astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că valoarea obligațiilor suplimentare specificate de către Societate în Adresa nr. 19136169/27.09.2019, în sumă totală de 131.624.688 lei, respectă, în toate aspectele semnificative, criteriile menționate în paragraful 3.

Independența noastră și Controlul Calității

5. Angajamentul nostru a fost efectuat în conformitate cu cerințele de independență și cerințele Codului de Etică pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili, care se bazează pe principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională, confidențialitate și comportament profesional.

PwC aplică Standardul Internațional al Controlului de Calitate nr. 1 și menține na sistem corespunzător al controlului calității care include politici documentate și proceduri cu privire la conformitatea cu cerințele etice, standardele profesionale și cerințele legale și de reglementare aplicabile.

(

Proceduri efectuate

 • 7. Conform obiectivelor agreate prin Contractul de Prestări Servicii, am efectuat următoarele proceduri cu privire la costurile aferente obligațiilor suplimentare prezentate în Adresa nr. 19136169/27.09.2019 anexată, și anume:

  • 7.1 Pentru costurile cu furnizorii externi, am verificat dacă acestea sunt justificate prin documentația corespunzătoare în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (contracte, facturi, situații de lucrări, procese verbale de recepție, procese verbale de punere în funcțiune, documente privind plata);

  • 7.2 Pentru costurile cu furnizorii externi, am verificat dacă acestea sunt înregistrate în evidențele contabile ale Apa Nova București S.A. prin reconcilierea acestor costuri cu fișe de cont și balanțe de verificare;

  • 7.3 Pentru costurile cu forțele proprii, am verificat daca valoarea acestora este calculată conform procedurii interne de valorificare a costurilor cu forțele proprii, aprobate de managementul Apa Nova București S.A.

 • 8. Considerăm că probele pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de asigurare rezonabilă.

Opinie de asigurare rezonabilă

 • 9. în baza procedurilor efectuate, descrise în paragraful 7, în opinia noastră, costurile aferente obligațiilor suplimentare, în valoare de 131.624.688 lei, incluse în Adresa nr. 19136169/27.09.2019 anexată, respectă, sub toate aspectele semnificative, criteriile stabilite în paragraful 3.

Alte aspecte

10.


11.


Prezentul raport de asigurare se referă numai la costurile aferente obligațiilor suplimentare, așa cum sunt prezentate în totalul valorii lucrărilor efectuate în Adresa nr. 19136169/27.09.2019 anexată, în condițiile menționate în paragrafele anterioare, și nu poate fi extins și asupra altor rapoarte, ale Societății, luate în considerare la nivel individual sau ca un tot unitar.

Nu am realizat și alte proceduri în afara scopului agreat, așa cum este descris în paragraful „Proceduri Efectuate”.


Atragem atenția asupra faptului că în cadrai misiunilor de asigurare există limitări inerente datorită testării setfect0e a informației verificate, așadar membrii Consiliului General al Municipiului Bpefîreș^sg^ are altă instituție pot sa aibă o interpretare diferită a criteriilor folosite.

Restricții privind utilizarea și distribuirea raportului

 • 12. Acest raport este emis exclusiv pentru scopul stabilit in obiectivul de mai sus, si anume pentru oferirea asigurării rezonabile asupra faptului ca informațiile privind costurile aferente obligațiilor suplimentare, incluse în Adresa nr. 19136169/27.09.2019 anexată, respectă, sut toate aspectele semnificative, criteriile menționate în paragraful 3. Acest raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidențială a Societății. Acest Raport nu poate fi invocat de Societate pentru alt scop și nu poate fi distribuit altor părți, decât în condițiile specificate în Contractul de Prestări Servicii A288/06 August 2019.

Monica Movileanu

Auditor financiar înregistrat în

Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. 3112

/ C; - A

/<o -fH-j           \

în numele

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

Firmă de audit înregistrată în

Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. 6 v, .-

Q) APA NOVA

QvCOltA


mm


(A) APA NOVA Registratură Generală Infrn/b z Ieșire


Afcîiafc Municipala <fe Repwfe a Seră'«PufeCopie:

A.MMP.Primăria Municipiului București

Bdul Regina Elisabeta nr. 47____

Sector 5, București |        PRIMAR GENERAL

Doamnei Gabriela FIREA

Primar General

AMRSP

Bdul Regina Elisabeta nrJ&M

Sector 5, București


Domnului Adrian CRISTEA

Director Generai


București, 27 septembrie 2019

l

I

Ref.: Obligații Suplimentare din Actul Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune


Stimată Doamnă Primar General,

în cadrul întâlnirilor Grupului de Lucru pentru negocierea încheierii Actului Adițional nr. 11 la Contractul de Concesiune încheiat între Apa Nova București și Consiliul General al Municipiului București, a fost discutat stadiul realizării Obligațiilor Suplimentare din Actul Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere realizat fizic și valoric. Apa Nova București a prezentat evaluări estimate în diferite stadii ale discuțiilor.

Prin prezenta vă informăm asupra valorii finanțării Apa Nova București pentru realizarea Obligațiilor Suplimentare din Actul Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune, la data de 30 iunie 2019.


Astfel, valoarea rezultată la data de 30 iunie 2019 se ridică !a suma de 131.624.688 Lei (28.639.676 Euro), fără TVA. Situația centralizatoare actualizată este prezentată în tabelul din Anexa 1, alăturată.


Facem precizarea că finanțarea a fost realizată de Apa Nova București fără obținerea


compensării cuvenite.Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi și alte detalii pe care ie veți considera necesare și vă rugăt^s^rimjti.. Doamnă Primar General, expresia întregii noastre considerații.


7-


’    ;■1 :          ărwt: 5^497.460 Let

Cl.F RO 12276949. O,«C Tel 021/319.02 74; f n 02A Pa NOVA


Anexa 1: Stadiu valoric Obligații Suplimentare Actul Adițional nr. 10 la Contractul ae Concesiune, actualizat îa 30.06.2019

AA.10 ’ reaUsat țLsi)

' 20 ii

r~20t2

2013 |

2014

2015~]

2016

2017

2018

lun-2019

Ț«ML

Punere în conformitate 5 SH Radet

CAPEX

2,676

639,542

1,658,393

105

-

2,300,715'

OPEX

*>

-

48,109

13,561

3,344

65,014

Exploatare Stații de Preepurare

CAPEX OPEX

181,071

-

-

235,240

-

3,087

181,071

238,327

SPAU Pasaje

CAPEX

134,370

-

97,933

335,491

1,580,861

5,010

2,153,664

OPEX

-

X.

1,715

1,071

2,736

Amenajare maluri Casetă

CAPEX

OPEX

-

-

-

Exploatare fântâni ornamentate

CAPEX OPEX

5,483,924

3,828,775

2,283,828

2,533,231

1,957,030

2,099,034

61,568,520

6,100,701

2,473,334

3,651,698

71,809,606

20,170,469

Studiu Mașter Plan apă, canal, canal pluvia!

CAPEX OPEX

-

-

3,392,969

2,679,663

74,418

6,147,050

Asistența tehnică Glina II

CAPEX OPEX

881,495

580,529

965,134

837,541

1,038,098

1,058,956

1,083,518

2,672,318

966,198

10,083,767

înlocuire conducte Azbo

CAPEX

2,103,437

6,257,662

2,527,615

2,036,487

3,746,738

229,212

17,821,151

OPEX

-=•

«

-

*

-

Cișmele jet, hidranți incendiu

CAPEX OPEX

116,107

109,998

131,335

104,281

137,305

52,022

651,047

TOTAL CAPEX       K

7,902.803

8,544,166

3,265,090

8,343,340

69,575,887

2,731,973

100,413,257

“TOTAL OPEX        \\

881,495

580,529

965,134

4,782,423

3,681,327

3,147,321

3,570,181

8.925,600

4,677,420

31,211,431

131,624,688PMB Registratura


Page 1 oi' 1


Telefon Registratura: 021 -3021515

I

PMB Registratura

Xrjnreg: 1777373

N'SVl):

Cetățean: APA NOVA-

Adr_Cetățean: Strada Tunari Nr, 60 A

Bl. Sc. Et 6-9 Ap. București

Tel:

Depus pe: 27.09.2019 14:48:13

Terni: 27.10.2019

Ghișeu: 98

Cmul.PMB Subordonare Directa PG

Direcție Cabinet Primar General

Comp:

Probi: CPG - Corespondență

Dese Probi: NR

19136169 27.09.2019, AXfRSP

1765 27.09.2019, REF

obligatii

SUPLIMENTARE D1M

ACTUL ADIȚIONAL


INVESTIȚII MAJORE REALIZATE DE APA NOVA BUCUREȘTI IN PERIOADA 2001 - MARTIE 2020


2000 - Mar 2020

2001 - Mar 2020

(Mii lei)

(Mi! Euro)

Total,

2.205,98

533,07

din care:

In domeniu concesionat,

1.833,48

443,57

din care:

Statia de tratare Crivina

186,40

51,25

Reabilitare - extindere construcții

47,02

11,58

Reinnoire - reabilitare productie-pompare

129,58

33,71

Extindere productie-pompare

8,93

r             2,33

Reinnoire - reabilitare - puneri in conformitate rețele

475,91

116,18

Extinderi rețele

302,90

71,73

înlocuire contori

147,03

35,51

înlocuire vane si sectorizare

40,54

9,59

Fântâni arteziene

77,71

16,74

SPAP pasaje, SPEAP, SH Radet

4,67

1,02

Caseta de ape uzate

176,41

39,86

Statia de epurare Glina

94,79

21,06

Diverse (lucrări urgente, securitate, hidroizolatii etc)

90,77

21,39

Protecția mediului

50,82

11,63

In domeniu privat,

372,50

89,50

din care:

Vehicule-utilaje-echipamente

187,74

45,80

f^&bifițațeNȘxtinderi construcții

42,11

10,15

Stuqji, cer-ce^ri

11,14

2,53

Diverse (mobilier etc)

7,55 >>

2,06

Informafica. :

60,89 X, '

\ ...     19.04

.Sigyranțșj șr șecuritate

4 i 9.93PROCES VERBAL NR. 19
privind

întâlnirea Comitetului de Coordonare a Programului Bucur

1. Data întâlnirii: Marti 04 februarie 2020, ora 09.00

 • 2. Locul întâlnirii; Sediul PMB, etaj 1

 • 3. Participanți: Din partea Primăriei Municipiului București

Dna. Cătă'ina GUȘAVAN

Dna. Irina BOBLEÂ

Dna. Cristina Daniela POP

Dna. Carmen NEDELCU


Din partea S.C Apa Nova București S.A.

Dl. Alexandru MOLDOVAN

Dl. Andrei HOSTIUC

Dna. Doina SENDROIU

Dl. Ștefan VÂSILE

Dl. Paul ONOIU

în ședința precedentă Apa Nova București a prezentat stadiul fizic și bilanțul financiar la data de 30.10.2019 a programelor Bucur, și respectiv Lucrări Suplimentare.

Pe de alta parte, reprezentanții PMB au propus Comitetului de Coordonare includerea în aceste programe a lucrărilor de deviere a rețelelor de apă și canalizare, pentru execuția Pasajului Dna Ghica, precum și a lucrărilor de preluare, transport, pre-epurare și deversare în Râul Colentina a apelor pluviale din ampriza Pasajului Dna Ghica, precizând faptul că acestea sunt lucrări prioritare pentru PMB. Valorile estimate pentru aceste lucrări, a căror durată estimată de execuție este de 24 de luni (respectiv anul 2021), sunt:

 • 1. Rețea canalizare pluvială, sistem pre-epurare si deversare în Râul Colentina -4.102.954 lei

 • 2. Devierea rețelelor de apă și canalizare - 3.748.254 lei

în data de 30.12.2019, ANB a transmis către membrii Comitetului de Coordonare raportul privind stadiul lucrărilor de extindere din Sos. Berceni.

Părțile au analizat toate informațiile prezentet^maț sus și au decis următoarele:

 • A. Lista programului Lucrări Suplipnențare completată cu lucrările de deviere a rețelelor de apă si canalizare aferente Pasatului D-na Ghica, în valoare de 3.748.254

 • B. Lista Bucur L4 va fi modificată, ăștfel:

o Se introduc în lista L4 lucrările .pentru realizarea rețelei de canalizare! pluvială, sistem pre-epurare și deversare’în-Răul Colentina aferenta Pasajului'CHja Ghica, în valoare de 4.102.954 lei.

o Se elimină din iista L4 cele 9 proiecte prezentate în ANEXA 1, în valoare estimată de 7.461.378 iei, reprezentând proiecte blocate din motive independente de voința ANB (probleme statut juridic, necesită coordonare cu alte lucrări etc.)

o Se elimină din lista L4 lucrările de finalizare extindere sistem de canalizare în Sos. Berceni, în valoare estimata de 11 mii. lei. Motivul eliminării îl constituie lipsa fondurilor disponibile precum și interdependenta funcțională a acestui tronson de proiectul Cheile Turzii al cărui termen de realizare nu poate fi estimat la aceasta data

 • C. Lucrărilor de canalizare din Sos. Berceni vor putea fi reluate după realizarea sau corelat cu realizarea colectorului de pe cheile Turzii (investiție PMB fără termen prevlzlnil de finalizare în 2020-2921), în condițiile identificării sursei de finanțare necesare execuției lucrărilor. In prezent, lucrările au fost realizate parțial din fonduri ale programului Bucur, fiind sistate din cauze independente de voința ANB.

 • D. PMB va solicita echipei de coordonare a proiectului să pună la dispoziția ANB, toate informațiile necesare privind lucrările angajate din proiectul D-na Ghica, respectiv proiect, deviz lucrări si grafic de implementare.

 • E. ANB va informa Comitetul de Coordonare imediat ce se anticipează atingerea bugetului prevăzut pentru cele doua programe investiționale. Dacă după finalizarea lucrărilor stabilite în listele de lucrări actualizate si in urma auditării costurilor va rezulta faptul ca vor rămâne fonduri disponibile, Comitetul de Coordonare le va aloca pentru noi lucrări eligibile.

Părțile propun ca următoarea întâlnire să aibă loc în luna februarie 2020.

Anexat prezentului proces verbal se regăsesc:

ANEXA 1 - Lista Lucrărilor Sistate

ANEXA 2 - Lista L4 Bucur actualizată

ANEXA 3 - Lista Lucrării Suplimentare actualizată

(

Semnătură

Primăria Municipiului București

Dna. Cătălina GUSAVAN A-S i1   u

Dna. ’rina BOBLEA

Dna^D^OP -Dna;Carm^feDMU

r     )                                              v_

2/3

/ \ <nJ j

S.C. Apa Nova București S.A. f         /X

Dl. Alexandru MOLDOVAN , h

Dl. Andrei HOSTIUC

’       V r a

Dna. Doina ȘENDROILt ; ■■ i,

Dl. Vasile ȘTEFAN                        VA

*—     /'       D,RECTIA =c\\

Dl. Paul ONOIU                    1NțSE

ANEXA 1


Anexă lucrări din lista 4 la care se renunță


Nr crt

Tip cale

Je acces

Denumire cale ae acces

Santor

Program

Stadiul

31.12.2019

l

Motivați e/Comentarii

Valoare estimată lista 4 (lei fara TVA)

1

Strada

Peneș

Curcanul 16-18

3

C

proiect

Exclusiv pluvial

720,000

2

Strada

Poiana Lacului

6

c

proiect

domeniu juridic incert + lucrări demarate și nefinalizate de PMB/AS

550,000

3

Strada

Danubiu/Barbu Lazureanu aleea Suraia

3

c

terna proiectare

665,000

4

Strada

Petre Aurelian

1

AC

proiect

884,000

5

Șoseaua

Pantelimon

2

A

proiect

S-a refuzat emiterea

CU datorita amenajaril sistemului rutier

1,100,000

6

Strada

Calnau

3

C

teme proiectare

necesita SPAU, lățime 3,5 ml insuficienta pt amplasare SPAU

450,000

7

Șoseaua

Doamna Ghica - Chisinau

2

c

sistat

statut juridic teren

2,337,478

8

Strada

Aiiman

3

AC

sistat

domeniu juridic incert

654,000

9

Strada

Actiui iii 45

4

AC

sistat

Solicitat de PMB. instalati'le interioare nu sunt executate. Lipsa acord traversare teren privat.

100,000

______

TOTAL LUCRĂRI (lei) ________-   .— ...................-   -----------------------

7,461,378

Anexa 2


Lista L4 Bucur

Revizuita la 04.02.2020Nr. cart

Tip cale de acces ■

Denumire cale de acces

Secta'

Stadiu

Lungime (ml) APA

Lungime (ml) CANAL

Realizat decembrie

2019

Data recepției

Valoare estimata total lista 4

1

Strada

Galu Naum

2

recepția

250

250

1.026.679,29

25.05.2018

1.026.679

2

Strada

Focșani

5

recepție

116

80

175.385,04

12.08.2016

175.385

3

Drum

Darvari

5

exista ratele

275

340

0.00

167.200

4

intrarea

NEPTUN

5

recepție

66

201.295,75

21.02.2013

201.298

5

Strada

Madrigalului

1

recepția

75

33.185,00

14.12.2012

33.185

6

Strada

Pascala Ștefan, soldat

2

recepție

40

32.049,24

13.02.2015

32,049

7

Strada

DINEI

1

recepție

105

74.887,58

2015

74.868

8

Strada

PELES

3

recepție

60

60

76.900,75

2015

76.901

9

Strada

Voinței. Consumului. Cooperației

8

recepția

30

43.411.58

23.10.2014

43.412

10

Șoseaua

Gheoghe Ion eseu Sisesti

1

recepție

535

440

206.504,81

28.04.2015

206.505

11

Strada

Piscul Moșului. Piscul Radului

1

recepția

492

433

958.600,89

28.04.2015

958.061

12

B-dul

Nicolaa Grigorescu

3

recepție

1850

740

2.819.236,77

28.09.2016

2.819.237

13

Aleea

Privighetorilor

1

recepție

2350

5.622.938,75

15.06.2016

5.622.939

14

Strada

SFINȚII C-TIN si ELENA

1

recepție

200

117.572,24

21.04.2016

117.572

15

Strada

Wilhelm Fildsrman

3

recepția

100

170.715,49

28.01.2016

170.715

16

Intrarea

COBADIN

5

recepția

50,58

51

89.589.02

19.02.2016

89.589

17

Strada

Nîcolae Dobrin

5

recepție

66

147.694,33

24.03.2017

147.694

18

Strada

BALOTA

1

recepție

233,5

233,5

213.729,35

04.03,2016

213.729

19

Strada

CUTESCU-STORK CECILIA

1

recepție

265

265

260.385,77

23.07.2018

260,386

20

Strada

Amara

4

recepție

110

137.045,51

12.01.2017

137.046

21

Șoseaua

Giurgiului

............ .      ...... * J>

-

O A,:

recepția

820

2.280.001,00

17.04.2018

2.280.001

22

Drum

Deafel Bsbii

’tjf

*"S\ 7

Z1 recepție

A ................

315

315

641.118,83

12.10.2017

641.119

23

Strada

Tudor (Scriu 73

L‘)

■zV

recept®

160

314.352,90

06.10.2017

314.353

24

Strada

A\

PIPIRIG \

)1 recepție

170

170

246.778,10

19.10.2016

246.778

25

Strada

SPILCdTEI     ''<7p

A

/

recepția

98

35.584,14

25.01.201 £^2

.......7.7^

CI r- 35^4

26

Strada

FLOARE DE GHEATA prelungire

5

recepție

*     229,772,37

25.05.OTl£

O iu ir

27

Aplicația de Finanțare POIM - Oltenltâi Chelie TurriiJS^tonh-tlanri Coanda

recepția

1.226.319.77

1E 7 tsus»//

i      28

Șoseaua

AV/?retricani

...,„.£.AuZL~-... , tr

2

. recepție

c, 300

5.248.822,86

1     /

j 26^2^0^

14^^248,823

IT-—___1O l '

,sA-
Nn cri.

Tip cale cfe smeas

Denumire cate de acces

Sector

Stadiu        ।

Lungime {ml) APA

lungime

(ml) CANAL

Realkat decembrie

2019

Data receptta

Valoare estimate total lista 4

29

Șoseaua

București Măgurele pluvial

5

recepție

1177

2,095.988,83

17.7.2015

2.095.989

30

Sossaua

Olteniței (intercepta)

4

recepție

179

3.917.496.78

28.04.2016

3.917.497

31

Strada

TIHUTA

5

recepție

68

76

111.599,99

21.08.2018

111.600

32

Strada

TRECĂTORII

6

recepția

7S

146.944,41

21.08.2018

148.944

33

Stradă

Cornuti

6

recepția

150

550.101.33

18.02.2016

550.101

34

Ateaa

Ghidigeni alee

5

recepție

187

230.704,87

04.03.2016

230.705

35

Soaaaua

E (TINDERE REȚEA PUBLICA DE CANALIZARE DN 500 MM PIPE* JACKING IN VEDEREA OPTIMIZĂRII FUNCȚIONARII SISTEMULUI DE CANALIZARE DIN ZONA PASAJ SUDULUI, SECT4

4

recepție

110

1.332.957,49

12.05.2016

1.332.967

38

Șoseaua

LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE CONDUCTE DE APA POTABILA SI CANALIZARE IN AMPRIZA PASAJULUI SUDULUI, SECTOR 4

4

recepție

306

398.881,00

13,07.2016

398.881

37

Strada

Godeanu Constantin

1

recepție

209

168.321,83

14.08.2012

163.322

38

Strada

ARGONULUI

3

recepție

200

204.970,15

28.11.2013

204.970

39

Șoseaua

GĂRII CATELU

3

recepție

168

102.916,00

18.09.2016

102.916

40

Strada

ZÂMBETULUI

6

recepție

43

25.832.01

06.12.2013

25.832

41

Șoseaua

Piața Sudului

4

recepție

730

4.368.870,13

12.05.2016

4.968.870

42

Strada

Arcul ds triumf

1

exista relele

50

0,00

32.000

43

Strada

Dumitra Secareanu

2

recepție

35

103.898,77

25-01-2018

103.899

44

Strada

Dumitru Seeareanu

2

recepție

35

103.898.77

25-01-2018

103.899

45

Strada

Occidentului

1

recepție

80

223.472,93

21-03-2018

223.473

43

Strada

Drumul Sinelui

4

recepție

813

812

2.279.642,84

21-02-2018

2.279.643

47

Strada

Victor Brauner

3

recepție

272

256

956.232,00

43015

956.232

43

Strada

!           Draptatn„Crsova

6

recsptta

372

2.462.115,48

22-02-2018

2.462.116

49

Intrarea

Conetantin Ștefan

3

recepție

100

100

261.168.78

13-12-2017

251.159

50

□ram

Osiei

* y O

8

racsptie

0

389

705.821,00

29-08-2017

705.821

51

Descărcare canal CapgMa'de PleW*

7 \ ^iriâ?

recepție

0

285

5.401.375,27

17-04-2018

5.401.375

52

Șoseaua

execuția parțiala

5000

14.843.233,00

,     18.000.000

53

Strada

Dramul .................'/T./.G  vi

contractat

®1

940.148,88   /[

dire«/<T'

□     5.180.296

54

Strada

Oxigenului

.............

4

— sv

0,00       (\

//

55

Strada

BUCLEI

1

finalizata

407,36

209

6.657.638,50

a

0.657.639

56

Dram

^5^4 ■

<//        . J\<£A

1

finalizata

290

407

0,00

0

0

>/ A.pr*

1 București 1 >• n\ <z a. / *■ /

1Ln

«  .     /V ,
C5


Nr, crt.

Tip cale de acces

Denumire caic de acces

Sector

Stadiu

Lungime (ml) APA

Lungime (ml) CANAL

Realizat decembrie

2019

Data recepției

Vioare estimata total lista 4

57

Strada

IORDAN DUMITRU

1

finalizata

190,98

191

0,00

0

0

1      58

Strada

MAMAIA

1

finalizata

290,37

291

0,00

0

0

59

Strada

MEDRESTI

1

finalizata

409,98

410

0,00

0

0

60

Strada

POIANA URSULUI

1

finalizata

136,86

137

0,00

0

0

61

Strada

Rondului

•ș

finalizata

400

40D

0,00

0

0

62

Strada

SALUBRITATE

1

AC la contractare

299.84

300

17.027,44

1.244.000

63

Strada

ODEI«TURNU MĂGURELE

4

recepție

850

036

8.491.710,62

05.06.2018

8.491.711

64

Strada

Nutu Ion

5

recepție

360

1441.741,67

12.12.2018

1.441.742

65

Strada

MUNIȚIEI

6

AC ta contractare

163

11.216,36

520.000

66

Șoseaua

Colentina

2

finalizata

1.180

1.186.088,51

0

1.186.087

67

Șoseaua

București Ploiești 95

1

finaitata

200

200

8-404,33

550.000

68

Strada

Păunilor

1

AC pt contractare

120

120

7.468,98

430.000

69

Strada

Andronache

2

recepție

-

33.150,66

09.11.2018

33.151

70

Actualizare Aplicația POIM (Olteniței, Cheile Turzii, Henri Coandă)

recepție

154.719,77

154.719,77

71

Extindere canal colector si canal refulare In Zona Luncilor (etapa I)

3

recepție

409-322,00

409.322,00

72

Pasaj Dna Ghica - rețea canalizare pluvială, sistem pceepurare și deversare în Râul Colantina

2

proiect

0,00

4.102.954

Anexa 3


Lista Lucrări Suplimentare

Revizuita la 04.02.2020Nr. cit.

Tip cale de

Denumire cale de acces

Sector

Tip lucrare

Stadiu %

Lungime (ml)

Dn (mm)

Valoare estimata

Valoare realizata

Declanșator investiție

Data recepției

accm

Stad‘u

investiție (Lai RON fiara TVA)

mvsstHw (Lei RCH faraTVA)

.............^4

1

strada

Nicolae Tonitza

3

IA

recepție

100%

127

100

301.399,30

4.011.907,07

Scrisoarea PMB nr.

6758/09.11.2010

17.01.2012

C<îiinjtisțotțe 4

2

strada

Nicolae Tonitza

3

IA

recepție

100%

27

125

17.01.2012 s

■Centrul

3

strada

Nicolas Tonitza

3

IC

recepție

100%

35

315

512.324,33

17.01.2012

CentMjstoHc _ -

4

strada

Nicoiae Tonhza

3

IC

recepție

100%

83

400

17.01.2012

CentBJl'<s)e?Ș:

5

strada

Stavropoleos

3

IA

recepție

100%

177

100

184.576,71

15.02.2012

Centrul istoric

S

strada

Stavropoleos

3

IA

recepție

100%

50,5

125

15.02.2012

Centrul Isteric

7

strada

Stavropoleos

3

IC

recepție

100%

75

324

700.062,16

15.02.2012

Centrul istoric

8

strada

Stavropoleos

3

IC

recepție

100%

75

225

15.02.2012

Centru! isteric

9

strada

Pasaj Francez

3

IA

recepție

100%

82

125

25.566,40

15.02.2012

Centrul istoric

io

strada

Pasaj Francez

3

IC

recepție

100%

25

315

73.157,95

15.02.2012

Centrul istoric

11

strada

Soarelui

3

IA

recepție

100%

45

100

22.970,87

15.02.2012

Centrul istoric

12

strada

Soarelui

3

IC

recepție

100%

54,5

315

103.460,39

15.02.2012

Centrul istoric

13

strada

Covaci

3

IC

recepție

100%

210

500

459.180,56

15.02.2012

Centrul istoric

14

strada

Gabroveni

3

IC

recepție

100%

0

206,117,41

15.02.2012

Centrul istoric

15

strada

Gabroveni

3

IA

recepție

100%

0

1.875,59

15.02.2012

Centrul istoric

16

strada

Sepcari

3

IA

recepție

100%

140

100

79.752,67

15.02.2012

Centrul Istoric

17

strada

Sepcari

3

IC

recepfe

100%

130

315

232.435,21

15.02.2012

Centrul Istoric

18

strada

Cakjarori

3

IA

recepta

100%

70

100

40.601,71

15.02.2012

Centrul isteric

19

strada

Cakterari

4

IC

recepție

100%

0

73.242,81

15.02.2012

Centrii Istoric

20

strada

Poștei

3

IA

recepție

100%

113

100

59.052,60

15.02.2012

Central Istoric

21

strada

Poștei

3

IC

recepție

100%

45

324

640.152,14

15.02.2012

Cente.’l istoric

22

strada

Poștei

3

IC

recepție

100%

100

250

15.02.2012

Central istoric

23

strada

Șelari

3

IC

recepție

100%

162

3151

295.978.26

15.02.2012

Centrul istoric

24

artera

Buzestl-Berzei

1

EA

recepta

100%

1850

225/315

1.860.095,85

1.860.095,85

Protocol 9310/7)4.08.2011 încheiat intre ANB si

PMB

14.10.2014

25

întregiri branșamente sl/sau racorduri pe reMo existente

1

în derulare

32%

2.982.431,58

2.982.431,58

fopxf

26

București Măgurele drum

5

EC

nota finalizare

100%

1.600.000,00

1.600.000,00

'v

27

zona Petricanl drum

2

EP/MD

recepta

100%

13J211^78,16

13.211.278,16

28

SPAJ PASAJ PIAȚA

SUDULUI

4

Finalizata

100%

68.126

68.126

cerere PMB

29

Devierea rețelelor de apă și canalizare Pasai Dna Ghica

2

I

0%

3.748.254


ANEXA nr. 6laAA11


Lista stațiilor de hidrofor preluate în concesiune de Apa Nova București conform Actului Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune

Denumirea stației de hidrofor

Adresa

Observații

SH 5A Lujerului

Str. Lujerului nr.2, sector 6, București

Predată prin PV din 31.10.2018

SH Valea Lungă ( PT 2 Placare)

Str. Valea Lungă nr.10, sector 6, București

Predată prin PV din 31.10.2018

SH Victoriei

Intersecția străzilor Luterana x Berthelot G-ral, sector 1, București

Investiție Apa Nova conform AA10

SH Pantelimon

Sos. Pantelimon nr.324, sector 2, București

Investiție Apa Nova conform AA10

SH 1 Floare Roșie

Bulevardul luliu Maniu, nr .152A, sector 6, București

Investiție Apa Nova conform AA10

SH 2 Floare Roșie f

Bulevardul luliu Maniu, nr 170A, sector 6, București

Investiție Apa Nova conform AA10

Lista cișmelelor publice realizate de PMB

NR.

SECTOR

AMPLASAMENT

Data punerii

Amplasament

Amplasament

1

1

Gara de Nord- Bd. Dinicu Golescu intersecție cu str. Witing

2019

585645,45

327852,00

2

1

Gara Basarab - Bd. Dinicu Golescu

2019

585169,84

328284,93

3

1

Piața Ion Mihalache - Bd. Ion Mihalache intersecție cu str. Postelnicului

2019

585807,16

329391,98

4

1

Piața Ion Mihalache - Bd. Ion Mihalache intersecție cu Str. V. Mironiuc

2019

585807,16

329391,98

5

1

Piața Domenii - Bd. Ion Mihalache x Str. Panait Istrati

2019

585046,63

330058,56

6

1

Piața Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu statia STB din fata clădirii ORANGE

2019

586697,45

328529,79

7

1

Calea Dorobanților intersecție cu Bd. Dacia, langa ASE

2019

587616,32

328109,37

8

1

Aeroport Băneasa - Șos. București-Ploiești in statia STB vis a vis de aeroport

2019

585914,97

333457,36

9

1

Ateneul Român - Str. Franklin Benjamin, lângă intrare restaurant Cina

2019

587473,28

327387,94

10

1

Spitalul de Urgență Floreasca - Calea Floreasca

2019

587717,73

328842,20

11

1

Biserica Bazilescu - Bd. Bucureștii Noi nr. 116

2019

582525,61

332692,12

12

1

Biserica Sf. Gheorghe - Grivița - Calea Griviței nr. 210 (din Str. Ciugureanu

2019

584138,01

329895,12

13

1

Cimitirul Băneasa Pod - Str. Elena Văcărescu

2019

586025,63

332835,07

14

1

Biserica Nașterii Maicii Domnului - Str. Buzoianu lani nr. 2

2019

584844,84

329238,50

15

1’

Biserica Precupeții Noi - Str. G-ral Broșteanu Ernest nr. 12

2019

587730,93

328193,31

16

1

Biserica Sf. Andrei - Șos. Chitilei intersecție cu str. Subcetate

2019

582071,97

331920,74

17 ■

Biserica Dămăroaia - Str. Victor Daimaca nr. 1

2019

583833,18

332597,31

^18

2

Spitalul Fundeni - Sos. Fundeni - capăt linie autobuz 182

2019

592276,88

329831,02

^19

/2 \

Institutul Oncologic - Sos. Fundeni

2019

591936,96

329936,38

\ 20

/ 2

Șos. Fundeni - capăt linie RATB 282

2019

591480,26

330119,67

21 '

2

Biserica Andronache - Str. Periș nr. 10

2019

591699,90

331438,42

22

2

Biserica Hagiului - Str. Țepeș Vodă nr. 3 intersecție cu Str. Traian

2019

589389,45

326611,34

23

“2

Mănăstirea Mărcuta - Str. Biserica Mărcuta nr- 8

2019

593352,89

327804,47

24

2

Biserica Schitul Dârvari - Str. Schitul Dârvari nr. 3

2019

588264,20

327610,73

25

2

Biserica Mântuleasa - str. Negustori intersecție cu str. Plantelor

2019

588778,30

326808,30

26

2

1

Biserica Sf. loan Botezătorul-Pantelimon - Șos. Pantelimon nr. 257

2019

592800,33

327669,48

27

2

Teatrul National - Bd. Carol I statia STB

2019

587992,51

326837,82

28

3

CET Sud Vitan - Bd. Energeticienilor intersecție cu str. Fizicienilor

2019

591549,84

323576,19

29

3

Biserica Dudești Ciopiea -'Ș^r, Credinței nr. 2A intersecție cu strTicus

2019

592583,41

324016,97

30

3

Biserica Sf. Antonie cel Mare- Str. Jean Steriade nr. 19A

2019

594024,13

324666,11

31

3

Piața Unirii - Str./halelor st^tia'STB

2019

587881,62

326089,06    //

32

4

Biserica Buna Vestiră fe^lU'^Șps^iurgiului nr. 29A intersecție cu str.

2019

587515,83

322782,27

33

4

Biserica Constantin Br'ânooveXn<T> Str. Râul Mara nr. 5

2019

588597,30

321341,16

4

Biserica Schitul Mâfcil&L; Str. Mitrd'polit Antim Ivireanu nr. 29

2019

587498,04

325752,47

2^

Biserica Sf. Apbsfâii Petru și Pâvel (Domnita Balasa) - Str. Sfinții Apostoli

2019

587688,98

326026,85

Spitalul Universitar - Bd^ EroiTor vis a vis intare metrou Eroilor

2019

585605,74

326731,55

37,, '

Spitalul Universitar - Splaiul Independenței langa bariera de intrare in

2019

585599,06

326818,95

Piața Mihail Kogălniceanu - Bd. Mihail Kogălniceanu, in fata Hotel Veneția

2019

586740,91

326702,88NR.

SECTOR

AMPLASAMENT

Data punerii

Amplasament

Amplasament

39

5

Piața Mihail Kogălniceanu - Bd. Mihail Kogălniceanu intersecție Intr. Vasile

2019

586739,40

326640,91

40

5

vis a vis Biserica Sf. Treime-Ghencea - pe Calea 13 Septembrie !a intersecție

2019

585002,07

325133,50

41

5

Biserica Bumbăcari - Str. Toporași nr. 70

2019

586518,84

322214,17

42

5

Biserica Ghencea Nașterea Domnului - Str. Mărgeanului nr. 107

2019

584616,54

r     324244,41

43

5

Biserica Parcul Rahova - Str. lacobeni nr. 39

2019

585267,30

322634,01

44

5

Biserica Sf. loan Botezătorul-Ferentari - Calea Ferentarilor nr. 121

2019

586304,99

323147,38

45

6

Bd. luliu Maniu intersecție cu Valea Cascadelor, langa intrare metrou Păcii

2019

580180,04

326518,22

46

6

Piața Danny Huwe - statia STB pe Drumul Sării la intersecție cu str.

2019

584576,20

325931,27

47

6

Biserica Sf. Ilie Grant - Str. Zamfirescu George Mihail nr. 55,

2019

583746,71

328616,23

48

6

Cimitirul Adormirea Maicii Domnului - Calea Giulești intersecție cu Drumul la

2019

581658,36

330490,02

ANE)ÎA nr. 8 la AA11


ALPROTOCOL

privind îndeplinirea de către Concesionar a obligațiilor prevăzute în Actul Adiționai nr.10 la Contractul de Concesiune privind Fântânile Arteziene, SPEAU, Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice și predarea Canalului Deschis

PĂRȚILE:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul administrativ în Splaiul Independenței nr.291-293, Sector 6, București ~ România, legai reprezentat de Primarul General al Municipiului București, Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESC! J („ConcedentuD,

pe de o parte,


APA NOVA BUCUREȘ11 S.A., societa-e pe acțiuni constituită în conformitate Cu legile din România, cu sediu! social în str. Aristide Detnetriade nr. 2, Sector 1, București, România, înregistrată ia Registru! Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO 12276949,, legal reprezentată de Dl. Laurent LALAGOE, Director General (“Concesionarul"),

pe de aită pai te,

(denumiți în continuare împreună “Părțile”

AU PRECIZAT ÎN PREALABIL:

(A) Concedhntul și Concesionarul sunt Părțile C’odhâctuiui de concesiune cu privire ia


furnizarea de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29.03.2000 (“Contractul de Concesiune"), în baza căruia Concedentul a acordat Concesionarului o Concesiune exclusivă asupra dreptului de a furniza Serviciile, ca serviciu public, în cadrul Ariei Serviciilor, precum și c Concesiune exclusivă asupra Bunurilor Proprietate Publică.

 • (B) Prin Actul Adițional nr.10 la Contractul de Concesiune aprobat de CGMB prin Hotărârea nr. 245/26.C9.2013 și semnat de Părți la data de 22.11.2013 („Actul Adițional nr. 10”), Concesionarul și-a asumat anumite obligații suplimentare față de ce:e inițial prevăzute în Contractul de Concesiune în condițiile menținerii echilibrului financiar al Concesiunii și a! angajamentului privind Tariful prevăzut la clauza 23 din Actul Adiționai nr. 10.

 • (C) După data semnării Actului Adițional nr. 10, la solicitarea Concedentului, Concesionarul a preluat în baza Procesekx-verbale de Predarș^fmlr^închciate cu

Ol București

Arteziene, funcționale și nefuncționale la data preluării, care necesitau lucrări preUminare/IntervențO urgente, necesar de realizat în cadrul lucrărilor de reabWltare/modemlzare, și a realizat aceste lucrări/intervenții în valoare de peste 2,9 milioane Euro.

Printre Fântânile Arteziene preluate nu se regăsesc fântânile situate în parcurile administrate de ALPAB, acestea neputând fl preluate, respectiv operate de Concesionar, din motive tehnice (rețelele interioare prin care se realizează alimentarea cu apă a acestor fântâni deservind și aite utilități, neputându-se separa; aceeași situație și în privința rețelelor de alimentare cu energie electrică) și administrative (amplasarea acestora în interiorul parcurilor creează probleme de acces, de asigurare a securității instalațiilor, precum și problem®: izvorând din coexistența a doi operatori pe teritoriul administrat de ALPAB).

 • (D) In aplicarea clauzelor 6.2 si 7.2 din Actul Adițional nr. 10, Concesionarul a elaborat studii de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări pentru conformarea cu cerințele de protecția mediului prin reabilitarea / modernizarea stațiilor de preepurare ape uzate pluviale" si "Lucrări pentru conformarea cu cerințele de protecția mediului prin reabilitarea/modemizarea instalațiilor de evacuare ape uzate pluviale din pasaje subterane"

 • (E) Conform Clauzei 14 din Actul Adițional nr. 10, Concesionarul urmează să predea Canalul Deschis înapoi Concedentului „în starea în care se atlă, iar aducerea acestuia ta capacitatea necesară de debit tranzitat ținând cont de condițiile de curgem a apei nu va mai fi o obligație a Concesionarului. însă, Concesionarul va realiza lucrările de reabilitare a Nodului Hidrotehnic de descărcare a lacului Pantelimon II în lacul Cemica (stăvilare, glisiere batardouri, ote.), pe baza unei documentații avizată ce către Comisia Tehnico Economică din cadrul Primăriei Municipiului București.” *

 • (F) Prin prezentul Protocol, Părțile convin să stabilească condițiile în care Concesionarul își va îndeplini obligațiile asumate prin Actul Adițional nr. 10 cu privire la Fântânile

  Arteziene, la SPEAU și la Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice, precum și cu privire la predarea Canalului Deschis.


Șt AU CONVENIT URMĂTOARELE

 • 1. Fântânile Arteziene

  • 1.1. Concesionarei va opera Fântânile Arteziene preluate conform literei (C) din Preambul (a căror listă este anexată ca Anexa nr. 2 la prezentul Protocol), cu excepția fântânilor situate în parcurile administrate de ALPABJacăror listă este anexată ca Anexa nr. 3 la prezentai Protocol) care vor rămânăfo administrarea și operarea ALPAB. De asemenea Concesionarul asigdOntreținerea periodică a spațiilor verzi aferente Fântânilor Arteziene aflate sub responsabilitatea sa.

  • 1.2. Concesionarul va depune toate diligentele pentru a obține de ia ALPAB toate informațiiteWocumentele privind Fântânile Arteziene preluate în scopul de a finaliza studiul prevăzut la sub-Clauza 9.2. din Actul Adițional nr.10 până cel târziu la data de 31.12.2014.

  • 1.3. Studiul prevăzut la Clauza 1.2. do mai sus:

   • 1.3.1. nu va cuprinde Fântânile Arteziene râmase în administrarea și operarea ALFA3;

   • 1.3.2. va cuprinde și detalia lucrările realizate de Concesionar menționate la litera (C) din Preambul precum și valoarea acestora (valoare care, pentru evitarea oricărui dubiu, va intra în calculul costurilor obligațiilor suplimentare prevăzute la sub-Cteuza 23.3.1. din Actul Adiționai nr.10).

    1.4. Concesionarul va realiza Studiul de Fezabilitate și proiectele tehnice de


reabilitare/modemlzare a Fântânilor Arteziene aflate în operarea sa pe baza studiului prevăzut la Clauza 1 2. de mal sus și a temelor de proiectare (pentru partea de arhitectură) convenite în prealabil cu Concedentul.

 • 1.5. Pentru îndeplinirea obligației de extindere a Fântânilor Arteziene situate pe Bd. Unirii între Bd. Dimitrie Cantemir și Piața Alba lulia inclusiv, Concesionarul va realiza proiecte tehnice distincte de cele prevăzute la Clauza 1.4. de mai sus. pe baza temelor de proiectare (pentru partea de arhitectură) convenite în prealabil cu Concedentul, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

 • 2. SPEAU și Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice

  • 2.1. Concedentul confirmă ca prin realizarea Studiilor de Fezabilitate pentru obiectivele de investiții "Lucrări pentru conformarea cu cerinteie de protecția

   mediuiui prin reabilitarea/modernizarea stafiilor de preopurare ape uzate pluviale”


si "Lucrări pentru conformarea cu cerinteie de protecția mediului prin reabilitarea/ modernizarea instalațiilor de evacuare ape uzate pluviale din pasaje subterane", Concesionarul și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la Clauza 6.2. și respectiv la Clauza 7.2. din Actul Adițional nr.10.

 • 2.2. Având în vedere demersurile Concedentulul de a abține finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru realizarea lucrărilor de reabilitare ce se impun a fi efectuate 'a SPEAU și la Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice („Finanțarea UE"), Părțile convin următoarele:


  • 2.2.2. în situația în care, până ia data prevăzută la sub-Clauza 2.2.1. de mai sus, Concedentul nu obține Finanțarea UE sau obține finanțare numai pentru SPEÂU (sau o parte din acestea) sau numai pentru Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice (sau o parte din acestea), Părțile se vor întâlni pentru a conveni printr-un document scris asupra modului de îndeplinire de către Concesionar a obligațiilor privind SPEAU sau Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice, după caz, pentru care nu s-a obținut finanțarea solicitată.

  • 2.2.3. De asemenea, în situația în care Concedentul obține Finanțarea UE, Concedentul va preda Concesionarului, în Concesiune, SPEAU și Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice către Concesionar pe bază de procese verbale de predare-primire semnat de reprezentanții Părților, ai Administrației Străzilor și ai Autorității de Reglementare Tehnică. Aceste Procese-verbale vor suplimenta Lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 298/1999 și anexată ca Anexa

   1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini


 • 2.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, până la data semnării de către Părți a oocumentului prevăzut ia sub-Clauza 2.2.2. de mai sus sau a Proceselor-verbale prevăzute la sub-Clauza 2.2.3. de mai sus, Concesionarului nu va mai avea nicio obligație cu privire la SPEAU și la Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice.

 • 2.4. Prin excepție de la prevederile Clauzei 2.3. de mai sus, Concesionarul va depune toate diligențele pentru a răspunde favorabil eventualelor solicitări ale Concedentului cu privire la acordarea de suport tehnic punctual (intervenții, lucrări, ultilaje/echipamente) în situația apariției unor probleme de funcționare a SPEAU și/sau a Instalațiilor de Evacuare Ape Meteorice. Costurile Concesionarului legate de asigurarea suportului tehnic solicitat de Concedent vor intra în calculul costurilor obligațiilor suplimentare prevăzute la sub-clauza 23.3.1. din Actul Adițional nr.10.

 • 3. Predarea Canalului Deschis

Părțile convin că Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor ce compun Canalul Deschis prevăzut la Clauza 14.5 din Actul Adițional nr.10 va fi încheiat după avizarea de către Comisia Tehnico Economică din cadrul Primăriei Municipiului București, a documentației elaborată de Concesionar pentru lucrările de reabilitare a Nodului Hidrotehnic de descărcare a lacului Pantelimon II în lacul Cernica.

 • 4. Clauze finale                                                                   \

  • 4.1. Termenii scriși cu majuscule vor avea înțelesul din Contractul de Concesiune, astfel cum a fost modificat/completat prin Actele Adiționale ulterioare, dacă nu se specifică altfel în prezentul Protocol.

  • 4.2. Prezentul Protocol este guvernat de legea română. Orice litigiu apărut în baza prezentului Protocol care nu poate fi soluționat pe cate amiabilă de către părțile cate va fi soluționat conform procedurilor prevăzute în Contractul de Concesiune.

3. După ratificarea prezentului Protocol de către Consiliul General ai Municipiului București, acesta va face parte integrantă din Contractul de Concesiune.

Prezentul Protocol a fost încheiat la București, la data de 20.10.2014, în două exemplare originale în limta română din care câte un exemplar pentru fiecare Parte.

pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI


pentru APA NOVA BUCUREȘTI SA


ANEXA Nr.1.

Lista Proceselor-verbale de predare-primire a Fântînilor Arteziene

 • 1. Proces-verbal de predare-primire nr. 15332 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Senat, amplasată în Piața Senatului;

 • 2. Proces-verbal de predare-primire nr. 15333 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Arhitectura Dunărea, amplasată în B-dul Nicolae Bălcescu;

 • 3. Proces-verbai de predare-primire nr. 15334 din data de 05.12.2013 crin care a fost predată Fântâna arteziană C.C.A., amplasată în Piața Tricolorului;

 • 4. Proces-verbal de predare-primire nr. 15335 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Sfinții Voievozi, amplasată în str. Sfinții Voievozi;

 • 5. Proces-verbal da predare-primire nr. 15336 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Gara de Nord, amplasată în Piața Gării de Nord;

 • 6. Proces-verbal de predare-primire nr. 15337 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Academia Militară, amplasată în str. Romniceanu G.;

 • 7. Proces-verbal de predare-primire nr. 15338 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Costache Negri, amplasată în Piața Costache Negri;

 • 8. Proces-verbai de predare-primire nr. 15340 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Rucăr, amplasată în str. Baba Novac;

 • 9. Proces-verbal de predare-primire nr. 15341 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Izvorul Rece, amplasată în B-dul Pache Protopopescu;

 • 10. Proces-verbal de predare-primire nr. 15342 din data de 05.12.2013 prin care a fost predată Fântâna arteziană Miorița, amplasată în Șos. București-Ploiești;

 • 11. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din date de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Parlament -SP0;

  12.


  13.


Proces-verbal de predare-primire nr. 3107 din data de 18.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Cauzași -SP1;

Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost pYedjti/F^âna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Mitropolie -'SpîȚ- • 15. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Căuzași -SP2;

 • 16. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Hanul lui Manuc - SP2;

 • 17. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Parlament -SP2;

 • 18. Proces-verbal de predare-primire nr. 3107 din data de 18.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Căuzași -SP3;

 • 19. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17,03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Parlament -SP3;

 • 20. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Centrală -SP3;

 • 21. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Căuzași -SP4;

 • 22. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Parlament -SP4;

 • 23. Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Căuzași -SP5;

 • 24 Proces-verbal de predare-primire nr. 2987 din data de 17.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Piața Unirii, amplasată în B-dul Unirii, Zona Parlament -SP5;

 • 25 Proces-verbal de oredare-primire nr 3107 din data de 18.03.2014 pnn care a fost predată Fântâna arteziană Poșta Vitan, amplasată în zona Poșta Vitan;

 • 26. Preceș-verbal de predare-primire nr. 3107 din data de 18.03.2014 prin care a fost sj. (Relată Fântâna arteziană Zodiac, amplasată în Parcul Carol I, str. Piața Libertății;

 • 27. PrecQărver^al de predare-primire nr. 3116 din data de 19.03.2014 prin care a fost

  na arteziană 13 Septembrie, amplasată în Calea 13 Septembrie;


 • 28. Rbce^-verjțfol de predare-primire nr. 3116 din data de 19.03.20j4 prin care a fost . a, predâtă, Fântâna arteziană Școala Monetăriei, amplasată în Ș.«s.

 • 29. Proces-verbal de predare-primire nr. 3116 din data de 19.03.2014 prin care a fost predată Fântâna arteziană Teatrul Odeon, amplasată în Calea Victoriei.
Fântânile Arteziene operate de Concesionar

Nr. crt.

Denumire fântână

Locația

1

Fântâna Zodiac

Str. Piața Libertății

2

Fântâna Rucâr

Str. Baba-Novao

3

Fântâna Poșta Vitan

Poșta Vitan

4

Fântâna Circul de Stat

Șos. Ștefan cel Mare

5

Fântâna Gara de Nord

Piața Gării de Nord

6

Fântâna Arhitectura Dunărea

B-dul Nfcolae Bâlcescu

7

Fântâna Senat

Piața Senatului

8

Fântâna C.C.A.

Piața Tricolorului

9

Fântâna T. Odeon

Calea Victoriei

10

Fântâni Academia Militară (12 fântâni)

Str. Romniceanu G.

11

Fântâna Costache Negri

Piața Costache Negri

12

Fântâna Sfinții Voievozi

Str. Sf. Voievozi

13

Fântâna Miorița

Șos. BucureștFPIoiești

14

Fântâni Zona Piața Unirii (44 fântâni)

Bduk Unirii

■ (

15

Fântâna Izvorul Rece

Bdul Pache Protopopescu

16

Fântâna Școala Monetăriei

Șos. Kiseleff

17

Fântâna 13 Septembrie SexiClub

Calea 13 Septembrie

Fântânile Arteziene operate de ALPAB

Nr.

crt.

Denumire fântână

Locația

1

Fântâna Parc Tineretului - partea stângă

Parc Tineretului

2

Fântâna Parc Tineretului - partea dreaptă

Parc Tineretului

3

Fântâna Parc Tineretului - rotundă

Parc Tineretului

4

Fântâna Cantacuzino - Parc Caro! I

Parc Caro!

5

Fântâna Crinul

Parc Herăstrău

6

Fântâna Charles de Gauiie

Parc Herăstrău

7

Fântâna Expo-Flora

Parc Herăstrău

8

Fântâna Cișmigiu

Parc Cișmigiu

o Oi <n'


ANEXA nr. 9 la AA11


Lista cu stațiile de preepurare ape pluviale evacuate în emisari naturali

\

Nr. crt.

Denumire zonă

Strada pe care se află stația

Număr puncte de descărcare

Observatii

Emisar ape pluviale

1

Descărcare canal pluvial Dn 120 cm în colectorul C1 și descărcare ape mari în Lacul Herăstrău

Sos. București-Ploiești

1

PMB

Lacul Herăstrău

2

Sistem divizor de canalizare Zona Pantelimon Fundeni

Șos. Dobroiești

1

Investitor ANB. Bun de Proiect

Lacul Pantelimon

3

Sistem divizor de canalizare Zona Pantelimon Fundeni

Șos. Fundeni

1

Investitor ANB. Bun de Proiect

Lacul Pantelimon

4

Sistem divizor de canalizare Zona Petrom City

Șos. Straulești (acces auto Complex Petrom City)

1

Petrom City

Lacul Baneasa

5

Sistem divizor de canalizare Strada Somnului

Str. Somnului

1

PS2

Lacul Pantelimon

6

Sistem divizor de canalizare Zona Maior Bacila 1

Str. Făgarășanu

1

PS2

Lacul Fundeni

7

Sistem divizor de canalizare Zona Maior Bacila 2

Str. Medianei

1

PS2

Lacul Fundeni

8

Sistem divizor de canalizare Zona Baicului 2+3

Str. Dragusin Deleanu

1

PS2

Lacul Fundeni

’ 9

Sistem divizor de canalizare Zona Floreasca

Cal. Floreasca

1

PMB/AS

Lacul Tei

10

Sistem divizor de canalizare Zona Rodica

Str. Rodica

1

PS2

Lacul Fundeni

11

Sistem divizor de canalizare Zona Straulești Dreapta

Str. Nades

1

PMB

Lacul Straulești

12

Sistem divizor de canalizare Zona Ghica Gherase I

Intr. Canotajului

1

PS2

Râul Colentina

13

Sistem divizor de canalizare Zona Ghica Gherase II

Str. Cremenita

1

PS2

Râul Colentina

J4

Sistem divizor de canalizare Zona Ghica Gherase III

Intr. Babadag

1

PS2

Râul Colentina

4iw<' gfcCȚ

i-n ?

. 30

X Xk ni

. 15:

Straulești 58-60 (MAPN)

Str. Managua

1

PMB

Lacul Baneasa

. c

1 ] rv.

i Î6

jSȘtem divizor de canalizare zona PETRICANI

str. Steaua Roșie

13

Investitor ANB. Bun de Proiect

Lacul Plumbuita

str. Râul Colentina

7

Investitor ANB. Bun

Lacul Plumbuita

str. Sipca

6

Investitor ANB. Bun

Lacul Plumbuita

Sistem divizor de canalizare Gherghitei

1

PMB/AS

Lacul Plumbuita

. 18

Stație de preepurare ape pluviale Giulești- Sârbi

Str. Fântâna Domnească

1

PMB

Canal ANIF

cACf

%

Stație de preepurare ape pluviale Băneasa str. Theodpr, JMartin                      v -----_

Sțr^Țheodor Martin

1

PMB

Valea Saulei

APA NOVA

București .

< S.A. L /
ANEXA nr. 10laAA11PROCES VERBAL


încheiat astăzi

în baza prevederilor Actului Adițional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București. în calitate de Concedent și societatea Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar, aprobat prin Hotărârea CGMB nr.245/2013;

Comisia numită prin Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr.277/12.02.2018 și Comisia numită prin Decizia Directorului General ai Apa Nova București S.A. nr.30/31.01.2018:

 • 1. Au constatat următoarele:

 • a) Apa Nova București a realizat studii de soluție pentru reabilitarea stațiilor de pompare ape pluviale și a rețelelor aferente, ce deservesc cele 5 Pasaje subterane. Studiile de soluții și proiectele tehnice au fost avizate de Apa Nova București prin Comisia T ehnico-Economică.

 • b) în lipsa altor informații disponibile, pentru stabilirea valorii juste a stațiilor de pompare în vederea înregistrării în contabilitate, Apa Nova București a angajat servicii dc evaluare specializate. Raportul de evaluare realizat la data de 31.01.2018, de firma Estimatori Grup SRL, membru corporativ AN EV AR, autorizație nr. 0430, este prezentat în Anexa nr. 3.

Valorile de transfer ale stațiilor de pompare vor fi cele rezultate în urma evaluării și prezentate în raportul menționat la punctul 1b.

 • 2. Au procedat la predarea-primirea stațiilor de pompare ape pluviale aferente Pasajelor subterane operate de Administrația Străzilor, descrise în Anexa nr. 1 la prezentul Proces Verbal, cu instalațiile și utilajele aferente, așa cum au fost inventariate în teren și menționate în centralizatorul cuprins în Anexa nr. 2, respectiv:

SPAU Pasaj Jiului,

SPAU Pasaj Unirii,

SPAU Pasaj Mărășești, SPAU Pasaj Lujerului, SPAU Pasaj Victoriei.

Conform prevederilor clauzei 7.4. a Actului Adițional hr;10 la Contractul de Concesiune, prezentul Procesul-Verbal suplimentează lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vi-a a Caietului de Sarcini.


Prezentul document a fost încheiat în 4 exemplare originale, câte 2 pentru fiecare Comisie.


Comisia de predare


Comisia de primire Apa Nova

București S.A.


Președinte

Cristina Daniela POP Șef Serviciu SAACAH Direcția Utilități Publice

Membrii

Ciprian CĂRN1

Director Servicii

AMRSP

Mircea LECA,

Inspector SAACAH

Direcția Utilități Publice Răzvan MIHĂILESCU, Inspector SAACAH Direcția Utilități Publice Roxana DUMITRACHE

Expert Superior

Direcția Patrimoniu

Adrian IORDACHE, Director Executiv Direcția Juridic

DoruROȘOIU,

Șef Secție - Administrația Străzii

Dan Teodor BODÂRLÂU, Expert

Direcția Financiar Contabilitate

Secretar comisie

Carmen-Florența NEDELCU

Inginer

AMRSPPreședinte

Alexandru M

Director DO

--  r'  V.'   .                       ..                                    ,.f r< ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IlUClllL.. >1 SlRECTIA GEFERALA SERVICII PUBLICE DIRECȚIA UTILITATI PUBLICE

1 7 -04- 2013

INTRAftg

Wiw m     .

■P-WJAVl -IISViBrt^IIJ;

Registratura Generală

,r! .Intrare /-e: ir n

Nr 4r^$fâ£oala &$,O.£r,?pl$ i

Anexa nr.I


Stații pompare ape pluviale predate

Nr. crt.

Denamirs Stație pompare ape pluviale

Adresă

Valoare justă (lei)* la 3101.2018

Cod clasă

Nr. Inventar

Dată intrare în funcțiune

1.

SPAU Pasaj Jiului

Interior Pasaj Jiului

1.060.139

2.

SPAU Pasaj Unirii

Interior Pasaj Unirii

973.978

3.

SPAU Pasaj Mărășești

Interior Pasaj Mărăsești

820.259

4,

SPAU Pasaj Lujerului

Interior Pasaj Lujerului

587.048

5.

SPAU Pasaj Victoriei

Interior Pasaj Victoriei

589.901

’ JValoriie nu sunt influențate de T.V.A.

ANEXA nr. 11 laAA11


PRIMAPIA municipiului bucure

PîilMAR GENERAI

ENERAL


PROTOCOL

Privind implementarea Actului Adițional nr.10 la Contractul de Concesiune

PĂRȚILE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul administrativ în Splaiul Independenței nr.29l-293, Sector 6, București - România, legal reprezentat de Primarul General al Municipiului București, Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU („Concedentul”)

APA NOVA BUCUREȘTI S.A., societate pe acțiuni constituită în conformitate cu legile din România, cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO 12276949, legal reprezentată de Dna Lavinia Teodora SĂNIUȚĂ, Director General (“Concesionarul”).

(denumiți în continuare împreună “Părțile”)

AVÂND ÎN VEDERE:

 • (A) La solicitarea Concedentului, prin Actul Adițional nr.10 la Contractul de Concesiune aprobat de CGMB prin Hotărârea nr. 245/26.09.2013 și semnat la data de 09.10.2013 („Actul Adițioiml nr. 10” sau „AA10"), Părțile au convenit, printre altele:

 • - integrarea în Contractul de Concesiune a obligațiilor suplimentare prevăzute în Protocoalele anterior încheiate între Părți;

 • - regularizarea situației Bunurilor Omise și a Bunurilor Proprietate Publică concesionate ce nu mai sunt utilizate pentru furnizarea Serviciilor;

 • - reglementarea situației rețelelor de alimentare cu apă din azbociment; angajamentul Concesionarului privind Tariful.

 • (B) în aplicarea clauzei 3.2. din Actul Adițional nr. 10, la data de 13.12.2013 Părțile au încheiat un Protocol prin care au stabilit prioritățile și etapizarea realizării de către Concesionar a investițiilor aferente obligațiilor suplimentare asumate prin AA 10 („Protocolul 2013”).

 • (C) De asemenea, pentru implementarea prevederilor Actului Adițional nr. 10, cât și pentru formularea unor precizări necesare legate de prioritățile șî solicitările Concedentului, la data de 27.10.2014, Părțile au încheiat un Protocol privind îndeplinirea de către Concesionar a obligațiilor suplimentare prevăzute în Actul Adițional nr.10 Ia Contractul de Concesiune privind Fântânile Arteziene, SPEAU, Instalațiile de Evacuare Ape Meteorice și predarea Canalului Deschis („Protocolul 2014”).

 • (D) Concesionarul a demarat acțiunile în vederea îndeplinirii obligațiilor suplimentare asumate prin Actul Adițional nr. 10, astfel cum au fost precizate prin Protocolul 2013 și prin Protocolul 2014, prin realizarea studiilor și a unor lucrări prevăzute în acest Act Adițional nr. 10.

 • (E) Având în vedere realizarea studiilor, amplitudinea lucrărilor executate/de executat, efortul

  O A; ,.. financiar facut/pe care urmează să îl facă Concesionarul pentru realizarea obligațiilor


rezultate din Actul Adițional nr. 10, urmare a discuțiilor dintre reprezentanții Concesionarului și cei ai Concedentului, prin Grupul de Lucru constituit prin Dispoziția Primarului General al

București

" s.a. A >

PĂRȚILE AU PRECIZAT ȘI CONVENIT URMĂTOARELE:

Art.l. - Stațiile de Hidrofor

 • 1.1. Concesionarul a elaborat, pe baza propriilor analize și documentări, studii de soluție pentru modernizarea Stațiilor de Hidrofor și a rețelelor de alimentare cu apă aferente, precum și lucrările de reabilitare ce se impun a fi efectuate. Conform acestor studii, soluția cea mai viabilă și cu cele mai mici costuri o reprezintă varianta alternativă de alimentare separată a utilizatorilor deserviți în prezent de Stațiile de Hidrofor („Soluția Tehnică”). Pentru implementarea Soluției Tehnice, Concesionarul a solicitat avizul Comisiei Tehnico-Economtce din cadrul Primăriei Municipiului București („CTE-PMB”).

 • 1.2. De asemenea, Concesionarul a elaborat proiectele tehnice aferente realizării Soluției Tehnice, pentru care va solicita avizul CTE-PMB.

 • 1.3. Utilizatorii deserviți de Stațiile de Hidrofor beneficiază de apă potabilă în condiții de presiune normale, urmare a măsurilor implementate de Concesionar în acest scop.

 • 1.4. Concesionarul va realiza lucrările aferente implementării Soluției Tehnice în termen de maximum 12 luni de la data semnării Procesului-verbal de predare-primire a Stațiilor oe Hidrofor prevăzut ia clauza 4.3. din Actul Adițional nr.10 în condițiile obținerii până la data de 31.10.2015 a avizului CTE-PMB privind proiectele tehnice.

Art.2. - Cișmelele cu Jet și Hidranții de Incendiu

 • 2.1. Concesionarul operează și întreține Cișmelele cu Jet și Hidranții de Incendiu preluate în baza Protocolului nr.4379/14.12.2009, confirmat prin Actul Adițional nr.10.

 • 2.2. Cișmelele cu Jet sunt în permanență verificate de Concesionar, în special în perioadele cu temperaturi ridicate, astfel încât să se asigure funcționarea continuă a acestora. în afara operațiunilor de întreținere, revizie periodică, montare, demontare și conservare a acestora pe perioadele cu temperaturi scăzute, cele mai numeroase intervenții sunt cauzate de acte de vandalism, care produc daune Concesionarului.


 • 2.3. Având în vedere rolul și importanța Hidranților, Concesionarul a asigurat și va asigura verificarea și mentenanța periodică, astfel încât să se asigure funcționarea continuă a hîdranților de incendiu preluați în baza Protocolului nr. 4379/14.12.2009. De asemenea, până în prezent Concesionarul a înlocuit un număr mare de Hidranți de diverse dimensiuni, precu și piese componente uzate sau deteriorate (în special din cauza actelor de vandalism).

Art.3. - Stațiile de pre-epurare ape uzate (SPEAU)

3.1. Prin Protocolul 2014 s-a convenit ca în situația în care, până la data de 31.12.2015, Concedentul nu obține finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene (a cărei aplicație a fost aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 114/30.05.2014), Concesionarul va realiza lucrările reabilitare a SPEAU pentru care nu s-a obținut finanțarea solicitată, în conformitate cu otștm^ntul ce va fi încheiat de Părți în acest sens.


jamentului asumat prin Protocolul 2014 (clauza 2.4.), Concesionarul jjțâgțțp & tehnic solicitat de Concedent în situația apariției unor


intervenții, lucrări, ultilaje/ecMbamente etc.

Art.4. • Instalațiile de evacuare ape meteorice din pasajele subterane

44. Ca și în cazul SPEAU, prin Protocolul 2014 s-a convenit ca în situația în care, până la data de 31.12.2015, Concedentul nu obține finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene (a cărei aplicație a fost aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 113/30.05.2014), Concesionarul va realiza lucrările de reabilitare a instalațiilor de evacuare a apelor meteorice din pasajele subterane ale Municipiului București pentru care nu s-a obținut finanțarea solicitată, în conformitate cu documentul ce va fi încheiat de Părți în acest sens.

4.2. De asemenea, Concesionarul își respectă angajamentul asumat prin Protocolul 2014 (clauza 2.4.) privind asigurarea suportului tehnic solicitat de Concedent în situația apariției unor probleme de funcționare a instalațiilor de evacuare a apelor meteorice din pasajele subterane • intervenții, lucrări, ultilaje/echipamente etc.

ArL5. - Lucrări Adiacente Casetei

 • 5.1. Ca o continuare a soluției unitare de amenajare a malurilor râului Dâmbovița, Concesionarul a executat în anul 2014 lucrările de amenajare a tronsonului cuprins între Biblioteca Națională (aval pod Unirii) și Pod Mărășești (malul drept adiacent Bibliotecii Naționale). Lucrările au constat în construirea de-a lungul trotuarului existent, pe latura de nord a cheiului Dâmboviței, a mai multor gradene orientale către apă, care conferă un spațiu de ședere și relaxare. De asemenea, a fost construit un parapet de beton, pe care s-au montat, din loc în loc, bănci de lemn cu inserții de plante.

 • 5.2. Totodată, Concesionarul a elaborat un studiu privind (i) lucrările de amenjare maluri pe tronsonul cuprins între podul Mihai Bravu și Glina (șoseaua de centură) și (ii) lucrările de întreținere a malurilor pe întreaga porțiune traversată de Caseta (Pod Ciurel - Glina), care a fost agreat împreună cu Concedentul.

 • 5.3. Cu ocazia realizării studiului prevăzut la articolul mai sus menționat (art.5.2), s-a ridicat problema posibilității realizării de investiții în afara teritoriului Municipiului București, deoarece malurile râului Dâmbovița pe care urmează a fi realizate lucrările/investițiile sunt amplasate atât pe teritoriul acestuia, cât și pe cel al orașului Popești-Leordeni. De asemenea, pentru realizarea acestor lucrări Concedentul trebuie să pună amplasamentul la dispoziția Concesionarului.


  5.4.


în acest context, Concesionarul va putea demara lucrările de amenajare a malurilor râului Dâmbovița pe porțiunea traversată de Casetă în zona Mihai Bravu - Glina după clarificarea situației prezentată la art.5.3. de mai sus (printr-un document încheiat între Concedent și orașul Popești-Leordeni). Termenul estimat de realizare a lucrărilor este de maximum 24 de luni de la punerea la dispoziție a amplasamentului.

Art.6. - Fântânile Arteziene

 • 6.1. Prin Prototocolul 2014, Părțile au confirmat preluarea de către Concesionar a Fântânilor Arteziene, funcționale și nefuncționale, în baza Proceselor-verbale de Predare-Primire, a căror istă este cuprinsă în Anexa nr.l la Protocolul 2014, cu excepția fântânilor situare în parcurile ministrate de ALPAB, care rămân în operarea ALPAB. Concesionarul operează 17 tâni eziene, dintre care două sunt în prezent nefuncționale (Fântâna Miorița și F de • 6.2. Pe lângă lucrările de reparații preliminare/intervenții urgente realizate de Concesionar până la data semnării Prototocolul 2014 (astfel cum se menționează la punctul C din preambulul Protocolului 2014), Concesionarul a mai realizat:

  • 6.2.1. evaluarea generală a tuturor Fântânilor Arteziene, realizată, în lipsa oricăror altor informații/documente, prin propriile analize tehnice (au fost verificate instalațiile electrice, hidraulice, hidromecanice, de pompare, de recirculare a apei, senzorii și automatizările existente, sursele de apă, canalizare, electricitate, pentru fiecare fântână în parte, fiind identificate soluții pentru reconstrucția/completarea aspectului arhitectural cu elemente structurale specifice);

  • 5.2.2. reparații preliminare ia Fântânile Arteziene funcționale, necesare menținerii acestora în stare de funcționare, precum și diverse lucrări de igienizare și reabilitare în interiorul camerelor tehnice;

  • 6.2.3. lucrări de reabilitare/modemizare a Fântânilor Arteziene din Piața Unirii („Ansamblu de Fântâni Unirii”) după cum urmează:

   • 6.2.3.1. într-o primă etapă, în acord cu Concedentul și în contextul evenimentului “Zilele Bucureștiului", organizat de Concedent în perioada 19-21 septembrie 2014, cu prilejul a 555 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, s-au realizat reparațiile instalațiilor existente la Fântâna centrală Unirii și au fost modernizate 3 unități fântâni ax central (din cele 22) pe tronsonul de la Fântâna centrală Unirii și Palatul Parlamentului (prezentate ca mostre), validarea soluției tehnice privind echiparea cu instalații hidromecanice, instalații electrice, de iluminat ambiental și instalații de sonorizare realizându-se la data de 30.06.2014 pe amplasament. în urma validării, s-au executat lucrările de reabilitare/modemizare a tuturor celor 22 de unități Fântâni Arteziene ax central din Ansamblu de Fântâni Unirii.

   • 6.2.3.2. în a doua etapă, s-au executat lucrările de reabilitare/modemizare a tuturor celor 10 Fântâni Arteziene de pe B-dul Unirii pe tronsonul de la Fântâna centrală Unirii și Tribunalul Municipiului București.

  • 6.2.4. Lucrări de reabilitare a „Fântânii Senat”;

  • 5.2.5. Studiul de Fezabilitate pentru reabilitarea/modemizarea Fântânii Miorița, ce urmează a fi transmis de Concesionar pentru obținerea avizului CTE-PMB.

 • 6.3. Pentru respectarea obligațiilor asumate prin Actul Adițional nr.10, Concesionarul urmează să mai realizeze:

  • 6.3.1.

5.3.2.

 • 6.3.3.

  lucrările de modernizare a complexului Fântânii centrale Unirii - până la 15.04.2016;

  lucrările de reabilitare/modemizare a Fântânii Miorița până la 15.04.2016;

  lucrările de reabilitare/modemizare a Fântânii de la Academia Militară - până la 31.05.2017;

  lucrările de extindere a Fântânilor Arteziene pe Bdul. Unirii între B-dul. Dimitrie Cantemir și Piața Alba lulia - până la 31.05.2018, în condițiile predării amplasamentului de către Primăria Municipiului București până cei târziu la data de 15.04.2016.  6.3.4.6.5;x pe'nku modernizarea celorlalte Fântâni Arteziene funcționale, Concesionarul va elabora un m etapizat ce va fi prezentat Grupului de Lucru până la 15.12.2015, lucrările urmând a fi

BuGureȘ*'

SA


Art.7. - Mașter Planul

 • 7.1. Realizarea Mașter Planului Serviciului de Alimentare cu Apă si de Canalizare (apă potabilă, canalizare apă menajeră și pluvială) pentru Municipiul București și comunele limitrofe (Zona Metropolitană București) în orizontul anului 2035 (Mașter Planul), trebuie pe de o parte coordonată cu celelalte Mașter Planuri realizate oentru obținerea de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, respectiv Mașter Planul pentru sectorul de apă și canalizare la nivelul județului Ilfov și Mașter Planul pentru Sistemul de Canalizare al Muncipiului București („Mașter Planul SEAU Glina Faza 2”). De asemenea, Mașter Planul trebuie să țină seama de Planul Urbanistic Genera! a! Municipiului București (“PUG”).

 • 7.2. La data semnării prezentului Protocol, factori independenți de voința Concesionarului au făcut imposibilă realizarea Mașter Planului:

  • 7.2.1. Documentele de referință - Mașter Pianul SEAU Glina Faza 2 întocmit de Concedent a fost finalizat recent, iar documentațiile Mașter Planului pentru sectorul de apă și canalizare la nivelul Județului Ilfov, elaborat de către Apă Canal Ilfov SA (Operatorul Regional al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Ilfov) conțin neconcordanțe și imperfecțiuni. în plus, nu există o relație instituțională între Concedent și Județele Ilfov, Giurgiu etc cu privire Ia accesul la informațiile necesare realizării Mașter Planului.

  • 7.2.2. PUG al Municipiului București nu este aprobat de CGMB, fiind încă în dezbatere publică,

  • 7.2.3. Zona Metropolitană a Muncipiului București nu a fost delimitată.

 • 7.3. Concesionarul a elaborat un proiect de Caiet de Sarcini pentru elaborarea Mașter Planului, discutat cu reprezentanții Grupului de Lucru. Cu ocazia ultimelor discuții, s-a stabilit completarea temei Caietului de Sarcini prin introducerea capitolelor „infrastructura critică” și „măsuri pentru situațiile de criză/ urgență”. De asemenea, s-a solicitat completarea Caietului de Sarcini cu cerința expresă privind elaborarea programului de investiții prioritare pentru orizontul anului 2025.

 • 7.4. Având în vedere cele de mai sus. Concesionarul:

  • 7.4.1. va completa Caietul de Sarcini pentru elaborarea Mașter Planului și îl va prezenta Grupului de Lucru până la data de 30.10.2015; și

  • 7.4.2. va transmite Mașter Planul către Concedent în termen de maxim 18 luni de la data aprobării PUG al Municipiului București de către CGMB.

Art.8. - Contribuția la bugetul local al Municipiului București

Concesionarul și-a respectat și va continua să își respecte angajamentul cu privire la plata pe toată durata rămasă a Concesiunii, în plus față de Redevență, a contribuției pentru ajutorarea populației defavorizate (respectiv ajutoare sociale inclusiv pentru branșamente de apă și racorduri de canalizare în valoare de 500.000 Euro/An Contractual („Contribuția”), fără ajustarea Tarifului.


Art.9. - Asistența privind SEAU Glina 2 9.1. Concesionarul și-a îndeplinit și continuă să-și îndeplinească obligațiile privind Asistența, ^-reunind pentru acest scop o echipă de specialiști care asigură, fără a se limita la acestea:

'Colectarea, prelucrarea și furnizarea informațiilor necesare elaborării documentației tehnice de proiectare, studii de fezabilitate, aplicații de finanțare, proiecte tehnice^®^^..


ița privind stabilirea soluțiilor tehnice și întocmirea documentației, 1 tehiuwxgonomicâ a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnic^, 1,.ec ia

i calitativă a lucrărilor.

9.2. Având în vedere complexitatea lucrărilor cuprinse în proiectul „Finalizarea Proiectului Glina și reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a colectorului central de sub râul Dâmbovija (Caseta)", Părțile convin să încheie până cel târziu la data de 15.12.2015, un Protocol în care vor preciza modul de colaborare și responsabilitățile Părților.

Art.10. - Bunurile solicitate de Comunele Clinceni, Săbăreni, Joița și Bolintin Deal

 • 10.1. Având în vedere că până la data semnării prezentului Protocol, CGMB nu a aprobat nicio Hotărâre de predare a acestor bunuri către unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora sunt situate, aceste bunuri nu au fost încă scoase din lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și atașată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini.

 • 10.2. Având în vedere introducerea în Mașter Plan a capitolului „măsuri pentru situațiile de criză/ urgență” și în funcție de soluțiile ce vor fi propuse prin Mașter Plan, până la aprobarea acestuia de către CGMB, Concesionarul a propus și Primarul General al Municipiului București este de acord să nu promoveze vreo Hotărâre de predare a acestor bunuri către unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora sunt situate.

Art.l 1. - Canalul Deschis

 • ll.l. Prin Protocolul 2014, Părțile au convenit ca Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor ce compun Canalul Deschis prevăzut ia Clauza 14.5 din Actul Adițional nr.10 să fie încheiat după avizarea, de către CTE-PMB, a documentației elaborate de Concesionar pentru lucrările de reabilitare a Nodului Hidrotehnic de descărcare a lacului Pantelimon II în lacul Cemica.

 • 11.2. Deși prin adresa ANB 15064253/ 03.04.2014 Concesionarul a transmis documentația elaborată în acest scon (studiul de so'Uție), nu a obținut până în prezent avizul CTE-PMB, motivat de așteptarea avizului din partea ALPAB. în acest context, bunurile ce compun Canalul Deschis nu au fost încă scoase din lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a VI-a a Caietului de Sarcini, iar Concesionarul nu a putut demara execuția lucrărilor de reabilitare a Nodului Hidrotehnic de descărcare a lacului Pantelimon II în ‘acul Cernica.

 • 11.3. Având în vedere cele de mai sus, Părțile convin următoarele:

  • 11.3.1. Concedentul, prin Grupul de Lucru va solicita ALPAB să emită avizul solicitat de DUP-PMB până la data de 15.09.2015 și, de asemenea, va solicita CTE-PMB să analizeze documentația depusă de Concesionar în termen de maximum 30 de zile de la data primirii punctului de vedere al ALPAB.

  • 11.3.2. Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor ce compun Canalul Deschis va fi semnat în termen de maximum 30 de zile de la data primirii de către Concesionar a avizului favorabil al CTE-PMB cu privire la documentația depusă.

  • 11.3.3. Concesionarul va demara lucrările de reabilitare a Nodului Hidrotehnic de descărcare a lacului Pantelimon II în lacul Cemica după semnarea Procesului-verbal prevăzut la art. 11.3.2. de mai sus, urmând ca lucrările sâ fie finalizate în termen de 12 luni.

12.2. Concesionarul a realizat proiecte tehnice și lucrări de înlocuire însumând 4.069 m rețele din azbociment, în prezent fiind în derulare alte lucrări de înlocuire ce însumează 5.770 m rețele din azbociment. De asemenea, Concesionarul a realizat teme de proiectare, precum și proiecte în curs de avizare pentru alte lucrări care însumează 6.435 m, dintr-un total de 85.111 m, cu prioritate a rețelelor de distribuție din azbociment ce alimentau branșamentele de plumb.

12.3. Concesionarul va continua să își respecte, pe toată durata Concesiunii, obligația de a realiza lucrările de înlocuire/relocare a rețelelor ce conțin azbest al căror ciclu de viață este încheiat.

Art.13. - Schimbarea Structurii Tarifare

13.1. în termenul prevăzut de clauza 23.4 din Actul Adițional nr.10, Concesionarul a prezentat Autorității de Reglementare Tehnică a Concesiunii, documentația privind Schimbarea Structurii Tarifare, elaborată cu respectarea principiilor prevăzute la secțiunea 1.1. din Partea IV-a „Tariful” a Caietului de Sarcini al Concesiunii.

13.2. Urmare a discuțiilor dintre Părți, acestea convin ca solicitarea privind aprobarea Schimbării Structurii Tarifare să fie transmisă de Concesionar la data ce va fi convenită cu Grupul de Lucru, după predarea-preluarea în Concesiune a bunurilor aferente SEAU Glina Faza 2.

Art.14. - Costurile Concesionarului

Costurile realizate de Concesionar și/sau estimate, legate de îndeplinirea într-o primă etapă a obligațiilor suplimentare, asumate la solicitarea Concedentului prin Actul Adițional nr.10, sunt prezentate în Anexa la prezentul Protocol.

Art.15. - Clauze finale

15.1.Termenii scriși cu majuscule vor avea înțelesul din Contractul de Concesiune, astfel cum a fost modificai/corrpietat prin Actele Adiționale ulterioare, dacă nu se specifică altfel în prezentul Protocol.

15.2. Prezentul Protocol este guvernat de legea română. Orice litigiu apărut în baza prezentului Protocol care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă de către Părțile sale va fi soluționat conform procedurilor prevăzute în Contractul de Concesiune.

Prezentul Protocol a fost încheiat la București, la data de limba română, câte un exemplar pentru fiecare Parte.


ANEXA

LA PRCWXJWf PRMttD              ACTULUI ftWȚlO-MM HR. 10


TAB2L CEtfWUmm AL CâSTVBlLC« OT^ATE DE CONCESIONAR £L WPLEMENTARKA PREVEDERILCR ACTJLll» «MλWAL FP. W AL CCHIRACTULUI HE CO&C&F?: (CAPEX :■ H4^- 18 CPES20I4-30C5JHWrt

Wactfx

CAPE3UOP®t

3014

301$

3016

301T

2O1t

Totoi 2014-ItHa [Ewoî

201*

2020

2SM

?«2Z

2CÎ3

2CS4

202S

TTOCWHS835-[Euro»

1

Stații Oe Mdratar

WEx

2£ L» <1 00«

iretKo.tnt

4rsa».oo«

«u.axirnc

fy,:          r

W»k

lââ.9 <_'.P0 c

SX.bCO.OG4

135 000,09 £

mw.t» e

S42.- S.«Ot

577.200,00 €

ms.ooo.oo€

MS ar,301

i5i.Doo.oo e

154.00666 £

157,000.66 €

160.000.00 €

163.000,00 £

1 755_2«3.0O €

7

Ctyjwafe îjWÎc* eu J«î 6®$ ftidtSîKl

WEx

0,004

0.1» £

0.08 E

0.001

acGf

0.00 f

O.vOf

6.00 €

6.66 «

S.«f

0.00 £

o.co«

0.1» €

6.00 €

OWx............

50 000.00 €

38 300 00 «

39.500,«3 €

41.a0a.6a4

43Q0O.QO4

21! 500.00 €

i5Wi.CC e

47.aw.0O4

4» 000.00 £

82.000.00 f

54«».f»£

55 OOO.OG £

50 666.66 <

573 500’*! £

3

Stații &b pr»-®w«w apa usm (EPEEAy?

CUPSi

40-   0Q€

incxxAooc

450.033.C» f

59O.D0O.OO £

590.000 < <0 €

C7S

« ,<nt

tow»,ooe

10fi.G0e.CKJ €

zro.ofXJ.oo «

220.000.00 €

S6O.D0O.OO £

zzor XJ.CG £

S2o.tcn.oc c

220,000 00 £

220.000,00 €

2:c 000 00 e

22O.0OG.W £

220,£m.a> £

2,s66O0u..A' £

4

imii tb wscuam a swtef

ma toartei «&n țmjiKfe w&? *wa w

bAP£X

3,..

St» .«»,«€

800 000.004

Î.030.ÎXÎC.0OÎ

1 .a»      . e

OP&t

w (»■"»?"'’

aoooo.oo ț

140 «30.00 €

2OOCO0.CO4

26C.CXXXW

TW.WO.OOlf

280.0X3.00 £

SM.0<Xi.0O s

280 000.00 <

5MO.OO0.66c

O 030.00 f

280 000.66 i

&0.W0.00 f

2.72(3 âOfl.GO l

s

Uxa-Ari         C»»«W

câBex

52» X»XO0£

&25/miȣ

525. OCX) OQ £

QP£X

000.00 €

500666.66 c

sca«jo.oo£

5DC.QC0.Q0 €

i.woMooat

5CC.O0O.OGf

500.000,OQ £

500 000 00?

500.fW.ai€

500. ax .00 «

SOC 000,00 £

566.60c no <

535OOOQX»f

8

Firstini Mtr^esTe»

CAPEX

£.655.000.00 €

LMO 300.66 €

s.ixio.cw.eoc

2.500.000^0 €

0.03 f

»t. nw.a».oii«

0.00S

0.03 €

oaie

0.00 £

0.00 £

000*

<MB€

!t.6scacoo«

3F3

«or DOC

330- Jȣ

430 «30.00 4

:-nixio.cn t

&6O.O00.DO€

2,CC00W.î»f

560 âXÎ.W £

580.000.00 £

580.000.00 £

ti 000.001

500 000.66 €

&8a.0‘ .bâ<

58O.«W.0O£

‘ ■ f

y

U»»W fîterH?

CAPF1X

2- -tos

1.366.000.60 €

5f.;6mco€

2.000.0X3.0® €

2,&>0.lXW '< £

CPeX

O.CXÎf

0.00 £

.iUtrâ<wyi GHm 8

capex

0,304

0.00 £

bhex

125 000.00 €

190.OO6.66 €

190bdo.ob g

125.060.00 <

630.300.00 £

53OCX3O/C £

9

tWEX

670.000,00 €

.<•. <&.«>€

1 sw.mȣ

1.350 tX»,0O f

I C50.CQO.(»f

1 tv xo.-x. r

1.85O.0OO-.OB £

1.850.000,66 €

1.050 O>».O0i

1.850000 00 €

■ -y,..-, egg

1 - n ■ i

t 850 007 CC €

> 120 ' .. ' - f

DFEX

0.00 €

uaot

................ ...... ...... ...............

30256 ?«3.W£

55
ANEXA nr. 12laAA11


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

RATOR PUBLIC


ADI

20.&EX NA .SÎ5...2XJA ...ÎL


PROTOCOL

privind modul de colaborare al Părților în perioada executării lucrărilor aferente Proiectului „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița

(SEAU Glina Faza 2)”

PĂRȚILE:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul administrativ în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București, legai reprezentat de Primarul General al Municipiului București, Dna Gabriela FIREA, (denumit în continuare „Concedentul”)

pe de o parte, Și

Societatea APA NOVA BUCUREȘTI S.A., cu sediul social în str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO 12276949, legal reprezentată de Dl. Jorj-Mădâlin MIHAIL0V1C1 - Director General (denumită în continuare “Concesionarul”)

pe de altă parte, (denumiți în continuare împreună “Părțile” și individual „Partea")

AU PRECIZAT ÎN PREALABIL:

 • (A) Concesionarul și Concedentul sunt Părți la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București semnat la data de 29.03.2000, cu modificările și completările convenite prin Actele Adiționale ulterioare ("Contractul de Concesiune”).

 • (B) Unnare a finalizării lucrărilor aferente Fazei 1 a Proiectului de reabilitare a SEAU Glina, din data de 11.07.2011 Concesionarul este operatorul SEAU Glina Faza l în baza Actului Adițional nr.9/11.07.2011 la Contractul de Concesiune și a Protocolului privind asigurarea funcționării SEAU Glina Faza 1 încheiat de Părți la data de 11.07.2011.

 • (C) Pentru finanțarea lucrărilor aferente Fazei 2 a Proiectului de reabilitare a SEAU Glina, Concedentul a obținut finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune. Proiectul vizează atât construirea unei noi linii (Linia 2) a SEAU Glina, bazată pe performanțele Liniei 1, construirea unui incinerator pentru nămolul produs de SEAU Glina, cât și lucrări de reabilitare a Casetei și a marilor canale colectoare ce deyer^ază în Casetă apa uzată transportată și construirea unor drenuri care să preia xiflUxM dâ/nfH(rații din pânza freatică și să coboare nivelul acesteia sub nivelul de pozare canalizare („Proiectai” sau „Proiectul SEAU Glina Faza 2”).


  §7 APA NOVA


  București "S.A.


 • (D) Pentru realizarea Proiectului SEAU Glina Faza 2, estimat a fi finalizat Ia sfârșitul anului 2019, Concedentul a încheiat/va încheia următoarele contracte, atribuite prin procedurile concurențiale prevăzute de legislația privind achizițiile publice :

 • a) Un contract de lucrări având ca obiect „Extinderea SEAU Glina și construcția incineratorului de nămol”;

 • b) Un contract de lucrări având ca obiect „Construirea sistemului de drenare de la partea dreaptă a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din lacurile Titan, Tineretului și Carol”;

 • c) Un contract de lucrări având ca obiect „Reabilitatea colectoarelor principale de canalizare (A0 și B0)”;

 • d) Un contract de lucrări având ca obiect „Reabilitatea Casetei și sistemului principal de drenare din partea stângă a Casetei (în sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan)”

 • c) Un contract de lucrări având ca obiect „Reabilitatea Casetei (in sectorul Vitan-Glina)”;

0 Un contract de lucrări având ca obiect „Reabilitatea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regia Maria și Tineretului)”;

 • g) Un contract de servicii având ca obiect „Asistența Tehnică pentru managementul proiectului vizând implementarea proiectului”;

 • h) Un contract de servicii având ca obiect „Asistența Tehnică pentru supervizarea proiectului”;

 • i) Un contract de servicii având ca obiect „Servicii de audit al proiectului”.

 • (E) De asemenea, în scopul asigurării managementului integrat al Proiectului SEAU Glina Faza 2 și al realizării obiectivelor acestuia cu maximă eficiență și diligență, Concedentul a organizat Unitatea de Implementare a Proiectului („IFIP”), în cadrul Direcției Utilități Publice din structura Primăriei Municipiului București.

 • (F) La data de 27.05.2013, Părțile au încheiat Protocolul privind implicarea Concesionarului în perioada derulării Proiectului „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (SEAU Glina Faza 2)” (denumit în continuare „Protocolul Asistență Glina", ce a fost anexat Actului Adițional nr. 10/09.10.2013 la Contractul de Concesiune.

Asistența acordată de către Concesionar în baza Protocolului Asistență Glina are în vedere exclusiv aspectele legate de asigurarea condițiilor de siguranță în funcționare a Sistemului și de optimizare a costurilor epurării apei uzate și funcționării Sistemului în scopul îndeplinirii de către Concesionar a obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune, Concesionarul nesubsituindu-se și nepreluând atribuții/obligații ale Prestatorilor de Asistență Tehnică și/sau ale Constructorilor și nici ale Concedentului.

(G)Prin Protocolul încheiat la data de 01.09.2015 privind implementarea Actului Adițional nr.10 la Contractul de Concesiune, Părțile au convenit, având în vedere complexitatea lucrărilor cuprinse în Proiectul SEAU Glina Faza 2, să încheie un Protocol în care vor preciza modul de colaborare și responsabilitățile Părților.

înțeles:

„Amplasament” - terenul împreună cu construcțiile și instalațiile aferente aflate în subteranul sau suprateranul acestuia pe care se vor realiza Lucrările sau care pot fi afectate ue Lucrări;

„Bunuri Afectate de Lucrări" - înseamnă acele Bunuri Proprietate Publică sau părți din acestea (tronsoane ale Casetei, colectoarelor, rețelelor de canalizare) aflate în posesia și folosința Concesionarului în baza Contractului de Concesiune, asupra cărora urmează a fi executate Lucrările; confoim Părții IV a Caietului de Sarcini, Bunurile Proprietate Publică cuprind și toate modificările, înlocuirile, renovările, modernizările sau schimbările făcute oricărui Bun Proprietate Publică după Data Intrării în Vigoare;

„Bunuri Noi” - înseamnă acele bunuri construite, dobândite sau instalate urmare a realizării Lucrărilor, ca parte integrantă din Sistem sau în legătură cu prestarea Serviciilor (construcțiile, instalațiile și echipamentele SEAU Glina Faza 2 inclusiv incineratorul de nămol, etc);

„Constructor” - înseamnă, împreuna sau separat, executanții Lucrărilor cu care Concedentul a încheiat Contractele de Lucrări;

“Contracte de Lucrări” - înseamnă, împreună sau separat, contractele încheiate de Concedent cu Constructorii, astfel cum sunt prevăzute la punctul (D) literele a)-f) din Preambul;

"Inginer” - înseamnă, împreună sau separat, entitățile cu care Concedentul a încheiat contracte de asistență tehnică pentru Contractele de Lucrări;

„Lucrări” - înseamnă lucrările prevăzute în Contractelor de Lucrări;

“Perioada de Garanție” - înseamnă perioda stabiltă în Contractul de Lucrări, care începe să curgă de la data emiterii Procesului Verbal de Recepție la Terminarea


Lucrărilor, în care Constructorul are obligația de a remedia


defecțiunile/neconformitățile la Lucrările executate;


„Proces-verbal de predare a folosinței” - înseamnă procesul-verbal prevăzut la art.3 din prezentul Protocol, în baza căruia Concesionarul predă Concedentului posesia asupra Bunurilor Afectate de Lucrări;


„Proces-vnr&alQe Jtytntnare a folosinței” - înseamnă procesul-verbal prevăzut la art.4 din s”"~~~\pfeițeîțmProtocol, în baza căruia Concedentul retumează Concesionarului

s/    ‘ pâsesja^Vpra Bunurilor Afectate de Lucrări, inclusiv Lucrările realizate

' ~       ; la acestea;j

„Proces-verbdl de recepție la terminarea lucrărilor” - înseamnă procesul-verbal de
recepție la terminarea Lucrărilor a unei/unor Lucrări, încheiat conform prevederilor legislației în vigoare (Regulamentul privind

cțiilor aprobat prin HG nr.343/2017);


Buci4reșt; Jr-
..Protocol Lucrări SEAU Gliiia" înseamnă protocolul ce va fi încheiat de Părți conform prevederilor art.9.1. de mai jos în care vor fi precizate drepturile și obligațiile specifice ale Părților privind Asistența acordată de Concesionar în legătură cu și pe perioada lucrărilor prevăzute în contractul „Extinderea SEAU Glina și construcția incineratorului de nămoF indicat la punctul (D) litera a) din Preambul;

„Serviciile” - înseamnă serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum sunt prevăzute în secțiunea 1, partea a II-a, a Caietului de Sarcini al Concesiunii.

1.2. Ceilalți termeni scriși cu majuscule în prezentul Protocol vor avea înțelesul din Contractul de Concesiune sau, după caz, din Protocolul Asistență Glina.

/

(

Art.2. Bunurile Afectate de Lucrări

 • 2.1. Părțile convin ca pe durata realizării Lucrărilor, Bunurile Afectate de Lucrări să nu fie scoase din Concesiune,

 • 2.2. Pe perioada cuprinsă între data semnării Procesului-verbal de predare a folosinței și data semnării Procesului-verbal de retumarc a folosinței se vor aplica următoarele:

  • 2.2.1. Bunurile Afectate de Lucrări nu vor putea fi folosite de Concesionar pentru furnizarea Serviciilor;

  • 2.2.2. riscul juridic și răspunderea privind Bunurile Afectate de Lucrări nu vor fi în sarcina Concesionarului.

Art.3. Predarea folosinței asupra Bunurilor Afectate de Lucrări

3.1. în vederea realizării Lucrărilor de către Constuctori, Concedental trebuie să le predea Amplasamentul, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru ca Co.icedentul să-și poată îndeplini această obligație legală, în prealabil Concesionarul va preda Concedentului folosința asupra Bunurilor Afectate de Lucrări, prin încheierea Procesului-verbal de predare a folosinței.


3.2. Procesul-verbal de predare a folosinței va avea ca anexă planul de situație cu identificarea Bunurilor Afectate de Lucrări. Procesul-verbal de predare a folosinței va fi încheiat pe Amplasament, la ora și data convenite de Părți și va fi semnat de către reprezentanții specul desemnați în acest scop de către fie.


Art.4. Returnarea foîosioțtî'asupra Bunur4.1. Concedentul va retuma Concesionarului folosința asupra Bunurilor Afectate de Lucrări prin încheierea unui Proces-verbni de rttpywre a folosinței, imediat după semnarea Procesului-verbal de recepție la te "
4.2. înainte/âe:ră ca prin acasta să se s tyjgcnA

SERVICII c’


inginerului/Concedentului, în cadrul Asistenței Concesionarul va efectua o verificare prealabilă a Lucrărilor executate, exclusiv în scopul identificării unor eventuale neconformilăți, neconcordanțe, defecte, deficiențe ori vicii care diminuează posibilitatea de utilizare a Bunurilor Afectate de Lucrări conform destinației acestora și/sau afectează siguranță în funcționare a Sistemului sau părți din acesta (,.Verificarea Prealabilă"’).

4.3. în funcție de rezultatele Verificării Prealabile, Concesionarul va informa Concedentul despre necesitatea unor expertize tehnice. încercări și teste suplimentare, Concedentul nefiind obligat să țină seama de recomandările Concesionarului.

4.4. Procesul-verbal de returnarc a folosinței va indica lista documentelor tehnice, instrucțiunilor de exploatare, planurilor, etc. în legătură cu Bunurile Afectate de Lucrări, ce vor 11 remise de Concedent către Concesionar și vor avea ca anexe copii după Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

Art.5 - Colaborarea pe durata executării Lucrărilor

 • 5.1. Pe durata executării Lucrărilor, Concedentul va asigura:

  • 5.1.1. accesul Concesionarului la toate informațiile și documentația completă și actualizată a Proiectului SEAL) Glina Faza 2, cu respectarea confidențialității asupra informațiilor/documentelor indicate ca fiind confidențiale în Contractul de Lucrări în condițiile prevăzute în acest sens in Contractul de Lucrări, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • (i) extrase din Contractele de Lucrări și din anexele acestora (inclusiv din ofertă) ce privesc aspecte tehnice;

 • (ii) copii după proiectele tehnice ale construcțiilor,

 • (iii) copii după rapoartele de progres transmise de Constructori, precum și după toate documentele ce privesc aspecte tehnice transmise de Constructori către Concedent în baza Contractelor de Lucrări;

 • 5.1.2. acces pe șantiere pentru specialiștii Concesionarului;

 • 5.13. respectarea de către Constructori a regulilor de acces la obiectivele administrate de Concesionar, a cerințelor de sănătate și securitate în muncă și a cerințelor de mediu.

 • 5.1.4. respectarea de către Constructori a cerințelor Concesionarului privind siguranța obiectivelor exploatate de Concesionar, precum și neafectarea funcționării Sistemului și/sau a Serviciului.

 • 5.2. Pe durata executării Lucrărilor, Concesionarul va asigura, dar fără a se limita la:

  • 5.2.1. participarea, prin specialiștii săi, la ședințele de prezentare/discutare a evoluției Proiectului organizate de UIP. de Constructori și de Ingineri;

  • 5.2.2. participarea, prin specialiștii săi, la ședințele de prezentare a evoluției Lucrărilor și va transmite ConcedcntuluLeventualele sale observații;

  • 5.2.3. raportarea către C^hbedăn^ ră neconformităților și observațiilor din teren și propunerea de soltoii'dacs^Va. fi cazul, fără ca prin aceasta să se substituie Inginerului; -„ /    •

  • 5.2.4. formularea de             'tehnice șî propuneri Concedentului, fără ca prin aceasta

să se substituie ln§iherufoî, ’cu privire la:

 • (i) evoluția Lucrâbldr;        * /]

’ ‘                                                          / -JZ' sf/r <

itate și securitate precum și respectarea măsurilor de qtoW *nȚ1A execuția lucrărilor de construcții și montaj, în baza documentației tehnice puse la dispoziție de Concedent;

SERICII


 • 5.2.S. participarea la testarea și punerea în funcțiune a Lucrărilor.

Art.6 - Perioada de Garanție a Lucrărilor

 • 6.1. Pe durata Perioadei de Garanție, Concesionarul va notifica Concedentului despre orice neconformitate privind Lucrările și/sau funcționarea Bunurilor Afectate de Lucrări, altele decât cele indicate în anexele la Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

 • 6.2. Concesionarul va acorda Constructorilor dreptul de acces necesar remedierii neconformităților Lucrărilor menționate în anexele la Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, precum si a celor notificate în Perioada de Garanție.

 • 6.3. Pe durata Perioadei de Garanție. Concesionarul, în calitatea sa de Operator, nu va realiza nicio lucrare asupra Bunurilor Afectate de Lucrări care să afecteze drepturile Concedentului pe Perioada de Garanție prevăzute în Contractul de Lucrări.

Art.7 Furnizarea Serviciilor

 • 7.1. Conform Contractului de Concesiune (clauza 13.1.1.) «asigurarea Serviciilor constituie un serviciu public care presunune, în consecință, atât cat este posibil în mod rezonabil, furnizarea serviciilor într-o manieră care să asigure, conform prevederilor prezentului Contract, continuitatea, regularitatea, calitatea, adaptabilitatea la cerințele Clientului și caracterul universal al furnizării și prestării acestora către Clienți ».

 • 7.2. Pe durata realizării Lucrărilor, Concesionarul va asigura furnizarea Serviciilor conform celor de mai sus, însă nu va putea fi ținut responsabil pentru perturbările sau disfuncționalitățile (inclusiv consecințele acestora) cauzate de existența sau executarea Lucrărilor și nici de nerespectarea Nivelelor de Servicii. Autoritatea de Reglementare Tehnică (AMRSP) va stabili lista Excluderilor Admisibile, cu suportul Concesionarului.

 • 7.3. Cu sprijinul Concedentului, Concesionarul va informa Clienții despre existența Lucrărilor și, acolo unde va fi cazul, va lua măsurile posibile în mod rezonabil pentru ca aceștia să continue să beneficieze de Servicii.

Art.8. Bunurile Noi

Concedentul va preda Concesionarului Bunurile Noi, în Concesiune, prin Act Adițional 1» Contractul de Concesiune prin care va încredința Concesionarului operarea și întreținerea acestora, iar lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate de Concedent către Concesionar, A ‘ 'aprpbăîă prin Hotărârea CGMB nr. 296* 1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului

(fesSafcîiți se va completa cu aceste Bunuri Noi urmând a fi evaluată influența preluării

suri Noi asupra echilibrului finaciar al Concesiunii


Art.9. Clauze finale

 • 9.1. Avînd în vedere complexitatea Lucrărilor aferente contractului prevăzut la punctul (D) litera a) din Preambul, Părțile convin să încheie, înainte de începerea lucrărilor, Protocolul Lucrări SEA U Glina.

 • 9.2. Părțile confirmă că au încheiat Procese-verbal de predare a folosinței asupra unor Bunuri Afectate de Lucrări înainte de semnarea prezentului Protocol, acestea urinând a fi considerate ca și cum au fost încheiate în baza prezentului Protocol.

 • 9.3. Toate comunicările Concesionarului către Concedent în baza sau în legătură cu prezentul Protocol se vor face în scris, prin și către Direcția Generala Infrastructura si Servicii Publice, în atenția domnului Director General Lucian Florin ENE și vor fi înregistrate atât la transmitere cât și la primire.

 • 9.4. Toate comunicările Concedentului către Concesionar în baza sau în legătură cu prezentul Protocol se vor face către și în atenția d-lui Mihai SAVIN - Director General Adjunct, sau oricărei alte persoane desemnate de Directorul General al Concesionarului și vor fi înregistrate atât la transmitere cât și la primire.

Prezentul Protocol a fost încheiat la București astăzi..........., în două exemplare originale în

limba română din care câte un exemplar pentru fiecare Parte.

ANEXA nr. 131a AA11

(A) APA NOVA

Registratură Generală


Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Bd. Regina Elisabeta nr.47. sector 5, București

D-nei Monica MÎNDRU

Director General

Spre știință: Unitatea de Implementare a Proiectului


D-lui Aurelian Tarcatu - Șef Serviciu

E-mail: aurelian.tarcatuflipmb.ro

Conf. Anexă 1

Referitor: Adresă PMB nr. 3642/11.06.2019: ANB nr. 19095245/13.06.2018

Obiect: Cerere de preluare a investițiilor executate în cadrul CL2

Stimată Doamnă Director General,

Urmare scrisorii dumneavoastră menționată mai sus. cu privire la preluarea investițiilor executate în cadrul Contractul nr. 277/17.06.2014 - CL2: „Construirea Sistemului de drenare de ia partea dreaptă a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol” de către Apa Nova București S.A. «ANB», vă comunicăm următoarele:

Apa Nova București a realizat evaluarea lucrărilor executate în cadrul Contractului CL2. Raportul întocmit în urma acestei evaluări, ce include centralizatorul deficiențelor constatate în teren, este atașat prezentei. Până la data de 15 septembrie 2019, vă vom prezenta evaluarea costurilor pentru realizarea lucrărilor de remediere.

Investițiile în discuție reprezintă 'Bunuri Noi”, în sensul Ari. 8 al Protocolului încheiat în anul 2017 pentru implementarea unor clauze ale Actului Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune. Astfel, transferul în concesiune al acestor bunuri va face obiectul unui nou act adițional la Contractul de i Concesiune, prin care se vor statua termenii si condițiile transferului.

Demersurile de transfer în concesiune pot fi inițiate numai după înscrierea investițiilor realizate în lista bunurilor publice administrate de Municipiul București.

Vă mulțumim pentru colaborare și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi orice alte detalii veți considera necesare.

Cu stimă,                                                K

Jorj - Mădălin MIHAILOVICI                                          --

Director General

APA NOVA BUCUREȘTI SA

Sir Tunan nr 60A clidirea Stefah

Etajele 6-9, Sector 2. București > Șl

Capital Social suoscns integrai varsaj"

(A) APA NOVA

0 £ g .T’pțRT,* Q V • OUA

RAPORT

Obiect: Punere în conformitate Contractului de lucrări CL2 - Obiectivele 1, 2 și 3.

Denumire investiție: "CL02 - Construirea sistemului de drenare de la partea dreaptă a Casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol în cuva superioară a râului Dâmbovița’

Amplasament/reqim juridic: Terenurile sunt în domeniul public, în administrarea ADP Sector 3, 4, 5 și 6, ALPAB, Administrația Străzilor, proprietari particulari.

Categorie de importanță. C

Investiția face parte din pachetul de măsuri privind asigurarea condițiilor optime de funcționare a stației de epurare a apelor uzate Glina, unde este necesară reducerea aportului de apă neuzată (apă freatică, apă meteorică) care deversează în stație. Un aport semnificativ la rețeaua de canalizare a Municipiului București îl are deversarea apei din preaplinul aferent lacurilor Carol, Tineretului și Titan, apa care este provenită din surse naturale și care este improprie sistemului de epurare. S-a constatat că aportul de apă în canalizare din lacurile de agrement Carol și Titan este de până la 275 l/s, iar din lacul de agrement Tineretului este de până la 250l/s.

Lucrările ce fac obiectul prezentei investiții se împart în următoarele categorii principale:

 • - lucrări de construcții hidrotehnice,

 • - lucrări de montaj echipamente și conducte (stații pompare, conducte evacuare apă prin pompaj, etc.),

 • - lucrări electrice și de automatizări.

Pentru stabilirea gradului de conformitate al investiției înainte de preluare și punere în operare, s-au efectuat vizite în terep împreună cu reprezentantul PMB, Inginerul resposabil de proiect din partea Ben%fiȘiarGbi/jși' sș^u constatat următoarele:


Obiectul 1: Stație de Pompare și conductă de refulare Lacul Carol

Lungime conductă de refulare: 1450 m

Material și Diametru: PEID 450 mm


Plăcile de acoperire din beton pentru căminele CDE, CCA1, CCG1, CC1, CC2, CCG2, sunt la nivelul stratului de uzură a părții carosabile, neavând asfalt turnat, Aceste cămine necesită aducere la cota și turnarea asfaltului.Construcțiile de pe amplasamentul aducțiunii fac notă discordantă cu mediul înconjurător. Necesită reamenajarea spațiului verde.

Drenul vechi al lacului necesită desființare. Există proiect aprobat de către ANB, însă lucrarea nu a fost executată de către Constructor.

Alte neconformități:


Lungime conductă de refulare: 1000 m

Diametru: 450 mm

Material: PEID

Placa căminului de debitmetru este peste cota spațiului verde Necesită readucerea amplasamentului la starea inițială - spațiu verde.

Placa căminului de by-pass în canalizare este peste cota spațiului verde. Necesită readucerea amplasamentului la starea inițială - spațiu verde.

Pavajul de pe amplasamentul aducțiunii, ce se află în zona de promenadă a parcului public, nu are asfalt turnat în zona aleii, iar în spațiul verde, dalele de acces sunt peste cota terenului. Necesită aducerea amplasamentului la stadiul inițial.

Plăcile de acoperire din beton pentru căminele CCA1, CC1, CCG1. CCG2, CCA2, CC2, CDE sunt la nivelul stratului de uzură a părții carosabile, neavând asfalt turnat. Acestea necesită aducerea la cotă și turnarea asfaltului.

Alte neconformități:

Căminul pentru disipare energie (CDE) a fost construit pe traseul unui cablu neizolat.

Drenul vechi al lacului necesită desființare. Există soluție aprobată de către Apa Nova, însă lucrarea nu a fost executată de către constructor.

Debitmetrul care indică volumul de apă vehiculat este defect, indicând și arhivând valori ale volumului chiar dacă stația nu pompează.

Pompa de epuisment care deservește camera de comandă nu funcționează, iar senzorul de umiditate nu indică valori. Se infiltrează apa din bazinul de retenție în camera pompelor

Obiectul 3: Stație de Pompare și conductă de refulare Lacul Titan

Lungime conductă de refulare: 2402,1 m

Material și Diametru: PEID 450 mm


Deficiențe constatate:

La oprirea pompelor și uneori în funcționare (câteva secunde), apare un zgomot + vibrație

asemănător intrării în cavitație. Ventilatorul funcționează permanent și nu poate fi reglat.


Placa peste căminul de debitmetru este deasupra cotei spațiului verde. Necesită readucerea amplasamentului la starea inițială - spațiu verde. în proximitate există o tasare de aprox. 5

O ’
Plăcile de acoperire din beton pentru căminele CCG1, CCA2, CC1, CC2, CCG2, CC3, CDE sunt la nivelul stratului de uzură a părții carosabile, neavând asfalt tumat. Acestea necesită aducerea la cotă și turnarea asfaltului.
(♦)


Obiectul 4: Dren principal paralele cu colectorul AO: Puțuri Piezometrice 20 buc.Puțurile piezometrice sunt neutilizabile la acest moment.

Propunerea ANB este ca Obiectivul 4 să fie introdus în cadrul contractului CL6.Observații:

 • • Având Tn vedere cele prezentate anterior, pentru realizarea recepției, este necesară remedierea tuturor deficiențelor constatate și expuse în prezentul raport, conform “Regulamentului de recepție al lucrărilor de construcții si instalatii" aprobat prin H.G.343/2017.

 • • Gestionarea prin SCADA a nivelelor lacurilor nu a fost prevăzută în proiect, astfel există riscul ca în anumite condiții, nivelul apei din lacuri să scadă foarte mult sau să crească, astfel încât să se reverse pe aleile parcurilor. Pentru remediere se propune instalarea unui senzor de nivel pe peretele lacurilor și vana montata pe conducta de aspirație să fie înlocuită cu o electrovană.

 • • Pentru protecția acestui patrimoniu (cele trei stații) se impune execuția de împrejmuiri și camere CCTV. Lucrările de securizare nu au fost prevăzute în proiect, constituind lucrări suplimentare.

 • • Este necesar acceptul ANAR pentru deversarea apei din lacuri în râul Dămbovița (există PV încheiat cu ANAR în care se menționează cerința de calitate a apelordrenate?).

 • • Este necesară întocmirea unui protocol de colaborare cu ALPAB (pentru lacurile Carol și Tineretului) și Primăria Sectorului 3 (pentru lacul Titan) și stabilirea de comun acord a cotei nivelului maxim admis al lacurilor pentru a preîntâmpina o exploatare necorespunzătoare (cota crestei deversorului care preia apa din lac a fost stabilită arbitrar, considerând un nivel maxim în lac de 10 cm cub coronamentul digului perimetral).

 • • Este necesară elaborarea unei proceduri de testare a lucrărilor executate.

Situație globală tasări:

Stația Titan

Nr.crt

Suprafață tasare (m2)

Reper/adresă

Tip pavaj

/ I n

/ / / / //

1

5

in parc la cca 6 m de cămin debitmetru

spațiu verde

2

28

intre CC1 si CC2, Fizicienilor x Pascu Nicolae

asfalt

3

6

Fizicienilor 46-48

asfalt

4

20

Releului x Lunca Dunării

asfalt

5

15

Releului 999 după Lunca Dunării sens rau Dambovita

asfalt

Stația Tineretului

1

2

Șincai 15

asfalt

Documentație format hârtie

Referitor la documentația scrisă format hârtie. în data de 06.03.2019, în cadrul SEAU, a avut loc întâlnirea cu reprezentanții PMB și Eptisa, în vederea clarificării și verificării documentației format hârtie, aferente Cărții Construcției - Capitolele A, B, C și D, aferente Contractului de lucrări CL2 - Obiectivele 1, 2 și 3, pe baza observațiilor transmise de ANB către PMB în data de 04.02.2019, document înregistrat cu numărul 19020710.

Observații generale documentație format hârtie:

Planșe / documentații scanate semnate parțial sau nesemnate;

 • - Planșe scanate cu dificultăți în observarea detaliilor de proiectare;

 • - imposibilitatea identificării variantelor finale ale planșelor;

 • - Nu toate planșele specificate în borderouri se regăsesc în documentație;

 • - Nu toate planșele furnizate corespund AS BUILD;

Nu toată documentația este în format original (majoritatea documentației este copie Xerox sau printrat);

Au fost identificate schemele de conexiuni și documentația aferentă SCADA;

MENȚIUNI/CONCLUZII:

 • - S-a precizat că avizul ALPAB pentru parcul Titan nu este necesar, acesta fiind încadrat ca Domeniu Public;

 • - Au fost furnizate către reprezenstantul EPTISA, toate observațiile, specifice fiecărui document/planșe, conform PV din 07/03/2019;

Reprezentanții PMB și EPTISA au stabilit că vor efectua demersuri pentru identificarea integrală a documentației originale, urmând ca în urma acestei acțiuni să se completeze în original documentația proiectului;

 • - în data de 12.03.2019, reprezentanții PMB și EPTISA au solicitat acces în incinta SEAU, biroul PMB, alocat depozitării documentației format hârtie, în vederea completării și semnării;

 • - ANB nu a primit informare cu privire la stadiul actualizării și conformării documentației în format hârtie, raportat la observațiile discutate la întâlnirea din 06.03.2019;

S-a stabilit că se vor face demersuri pentru predarea programelor software, programate în echipamentele din teren;

Secțiunea aferentă puțurilor piezometrice, nu a fost dezbătută, nefăcând parte din scopul întâlnirilor.

 • - Suplimentar față de remedierea deficiențelor este nevoie de asigurarea securității pentru obiectivele ce vor fi preluate și includerea taxelor aferente deversărilor ce fac obiectul CL2.
Anexa 1 la scrisoarea nr.19095245/29.08.2019

LISTĂ PERSOANE DESTINATARE - CATEGORIA "SPRE ȘTIINȚĂ"

Nr. crt.

Denumire firmă și adresă

Nume și prenume persoană

Funcție

Adresa e-mail

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București

secretariat glina@pmb.ro

Direcția Generală Management

Dna Monica Mîndru

Director General

Monica.Mindrup-pmb.ro

D-lui Aurelian

Tarcatu

Sef serviciu

Aurelian.Tarcatu@pmb.ro

2

Unitatea de Management a Proiectului/ AECOM/ ROMCAPITAL INVEST

Dl. Andrei Naumescu

Lider Echipă

andrei.naumescu (Pglina2.ro

Str. Vasile Gherghef nr. 58, Sector 1, București Fax: 021/202.95.93

Dl. Mihai Stoian

Adjunct Lider Echipă

mihai. stoian@glina2.ro

Dna. Adina Vechiu

Expert Tehnic

adina.vechiu@Jglina2.com

3

Asocierea EPT1SA România SRL & EPTISA

Servicios de Ingineria SL & SC

Konsent SA

glina bucurestig>eptisa.com

Dl. Constantin

Alexandrescu

Lider Echipă

calexandrescu@eptisa.com

Sos. Dudesti-Pantelimon, 42, RAMS CENTER corp A, Sector 3, București

Fax: 021/301.19.11

Dl. Teodor Tiba

Adjunct Lider Echipă

ttiba@eptisa.com

Dl. Daniel Bădescu

Ing. Rezident CL2

dbadescu@eptisa.com________

(A) APA NOVA(â) APA NOVA Registratură Generală - Intrare / Ieșire

.. P>...


Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Management Proiecte cu Finațare Externă

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București

E-mail: secretariat qlina@pmb.ro

în atenția: Doamnei Monica MÎNDRU

Director General

Spre știință: Unitatea de Implementare a Proiectului Domnului Aurelian TĂRCATU

Șef Serviciu             .

E-mail: aurelian.tarcatu@pmb.ro

Referitor la: Completare scrisoare ANB nr. 19095245/29.08.2019

Obiect:       Preluare investiții executate în cadrul CL2 - Obiectele 1,2,3

Stimată Doamnă Director General,

în completarea informațiilor din adresa ANB nr. 19095245/29.08.2019 referitoare la Contractul de Lucrări — CL2: „Construirea Sistemului de drenare de la partea dreaptă a Oasetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol", vă transmitem atașat prezentei evaluarea costurilor pentru realizarea lucrărilor de remediere, Anexă - Costuri punere în conformitate CL2, lucrări și acțiuni necesare pentru crearea condițiilor de preluare în concesiune a acestor obiective noi, după includerea lor într-un act adițional la Contractul de Concesiune încheiat între părți.

Menționăm că aceste estimări de costuri se referă doar la partea de investiții pentru punere în conformitate și nu includ costurile de operare.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi și alte detalii pe care Ie veți considera necesare.                                                                                     /


S.A. lădirea Ștefan cel Mare. , București

Capital Social subscris, integral vărsat 53 497 460 l

C.I.F RO 12276949. O R C : J40/9006/1999

Tel 021/310.02 74. Fax 021/312 44.37 E mail.

Web


Documant priva*, emc oe aNB, canare Cate cu careaer persana © - a nu se difuza nejLtonzAt tn extern.

Vă asi jl*Am oa faptul că ANB respectă toate prevederi» legate ’m vigoare si dreptixie persoanelor vizate, așxgurându-se de prelucrarea datefcr dumneavoastră cu caracter personal ’n s-guranța pnn tmpiamentarea unor procedun n^jnoase. dar și a cefor ma avansate metode de securitate De asemenea vă reameitim faptul că ți respon&atAtatM protwțâni deleter cu caraa»< perwnte ce sunt cupnnso în documentele, corespondența în once din momentul în care acestea v-au fost comunicate de


<*)


Anexă la scrisoarea           &10.2019


Costuri punere în conformitate CL2: Obiectele 1,2,3


Obiectiv de investiții

Reper

Lucrări

Valoare (lei)

Obiectiv 1: lacul Carol

Stația de pompare și Conducte de refulare și aducțiunt

f.eamcna’are spațiu verde

543,017.00

Desființare dren vechi

Aduceri la cotă cămine si refacere coșuri de acces

Sistem SCADA

Sistem de securitate CCTV

mprejmuiri zona de; ro’ecție

Revizie automitizare SP

Teste de funcționalitate

Obiect 2: Ucu! Tineretului

stația de pompare Conducte de refulare și aducti me

Reamenajare spațiu verde

670,546.00

Desființare dren vechi

Aduceri la cată cămine și refacere coșuri de acces

Sistem SCADA

Sistem de securitate CCTV

împrejmuiri tona de protecție

înlocuire debltmetru defect

nlocuire pompă de epuisment

înlocuire senzor umiditate pompă de epuisment

Hidrotzolart camera pompelor

Revizie automatizare SP

Izolare cablu în cămin COE

feste de funcționalitate

Obiect3: Lacul Titan

Stația de pompare Conducte de refulare ți aducțlune

R’amenajar: spațiu vzrde

833,522.00

Aduceri la cotă ramine și refacere coșuri de acces

Sistem SCADA

Sistem de securitate CCTV

împrejmuiri zona de protecție

Punere în funcțiune pompă

înlocuire ventilator

înlocuire senzor de nivel Hidroizolare camera vanelor

R< focare sistem vane

Refacere circuit electric camera venelor

Revizie automatizare SP

Montare pompă bată

Izolare cablu în cămin CDE

Teste de funcționalitate

Obiect 4: Puțuri Pierometnce

Puțuri Pierometrice 20 bucăți

Puțurile piezometrice sunt neutilizabile la a-est moment.

Propunerea ANS este ca Obiectivul 4 să fie introdus în cadrul contractului CL6

0.00

Alte cheltuieli

Avize, Autorizații, Evaluare, Cheltuie 1 ascunse

Autorizație de Mediu

240,581.28

Documentație reinnmrea autorizației de GA

Autorizație GA

Depunere si ridicare documentație ABA Argeș

Vedea/ANAR

Buletin analiza apa

---it—------

Cheltuieli evaluare (cu personal) - expertiza

Cheltuieli formare profesionala

Tatăl General . < \ ^\\

2,287,716.28

ANEXA nr. 141a AA11


Secțiunea A

Lista extinderilorrealizate de PMB/PS preluate in exploatare de Apa Nova București


Denumire strada

W ’1 "

Țrons&rLStrșda *”

investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

APA

CANAL

Lungime apa(ml

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (ROM, tara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, tara TVA)

Data recepției ta terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

Frasinetului str

V. 1

. r Toata stâs^a

• ț/ J

PS3

EA

427

125

PEID

117.217

10-sept.-2000

anexa 4b semnata

Zarzărilor str

3

' Toata'^add

PS3

EA

475

125

PEID

240.568

21-nov.-2006

37/27.02.2014

Sebeș str

3

Toata strada

PS3

EA

305

125

PEID

166.131

30-sept.-2004

anexa 4b semnata

Burlusi str

3

Toata strada

PS3

EA

300

125

PEID

315.479

8-dec.-2005

anexa 4b semnata

Lopetii str

2

Toata strada

PS2

EA

205

125

PEID

128.416

26-oct.-2007

37/27.02.2014

Tăciunelui int

2

Toata strada

PS2

EA

128

125

PEID

16-nov.-2000

37/27.02.2014

Sportului str

2

Toata strada

PS2

EA

390

125

PEID

16-nov.-2000

37/27.02.2014

Palanca str

2

Toata strada

PS2

EA

120

125

PEID

43.768

25-sept.-2005

37/27.02.2014

lorceanu, ing. str

2

Toata strada

PS2

EA

98

125

PEID

34.280

17-ian.-2005

37/27.02.2014

Nita Ene, sold, str

2

Toata strada

PMB

EA

672

125

PEID

247.838

2-sept-2011

anexa 4b semnata

Escalei str

2

Toata strada

PS2

EA

995

125; 150

PEID

284.974

4-iul.-2002

37/27.02.2014

Emisferei str

2

Toata strada

PS2

EA

254

125

PEID

1-ian.-1999

37/27.02.2014

Ropotului str

2

Toata strada

PS2

EA

1.060

125;150

PEID

4-iul.-2002

37/27.02.2014

Chinta Ion, serg. str

2

Toata strada

PS2

EA

230

125;150

PEID

25-iun.-2009

37/27.02.2014

Gherghitei str

2

str. Galitei - str. Tudor Mihai

PS2

EA

461

125; 180

PEID

428.995

30-ian.-2001

37/27.02.2014

Mențiunii str

2

Toata strada

PS2

EA

600

125; 180

PEID

10-ian.-2000

37/27.02.2014

Oituz str

2

Tronson strada

PS2

EA

100

180

PEID

anexa 4b semnata

^omisei str

2

str. Galitei - str. Tudor Mihai si include si str. Tusnad (str. Comisei - imob. nr. 50)

PS2

EA

1.234

125; 180

PEID

30-ian.-2001

37/27.02.2014

Jusoad str

2

Toata strada

PS2

EA

675

125; 180

PEID

30-ian.-2001

anexa 4b semnata

Măline str

2

Toata strada

PS2

EA

205

180

PEID

94.266

6-mar.-2002

37/27.02.2014

Maliutrint

2

Toata strada

PS2

EA

115

125

PEID

6-mar.-2002

37/27.02.2014

Gura Făgetului dru

3

Toata strada

PS3

EA

720

225

PEID

625.315

2-aug.-2010

anexa 4b semnata

Gura Crivatului dru

3

Toata strada

PS3

EA

1.042

315

PEID

887.051

2-aug.-2010

anexa 4b semnata

Dealul Poeni str

3

Toata strada

PS3

EA

35

125

PEID

31.176

27-oct.-2006

anexa 4b semnata

Varasti str

3

Toata strada

PS3

EA

513 i

125

PEID

550.071

7-mai-2007

anexa 4b semnata

Calnau ale

3

Toata strada

PS3

EA

110 I

125

PEID

168.356

14-nov.-2006

anexa 4b semnata

Galita str

2

Toata strada

PS2

EA

230

125

PEID

30-sept.-2002

37/27.02.2014

Scortan Ion, erou str

2

Toata strada

PS2

EA

1.530

125

PEID

7-dec.-2000

37/27.02.2014

Andronache sos

2

Toata strada

PS2

EA

400, ț

180

PEID !

434.117

14-iul.-2000

37/27.02.2014

Malu Mierii dru

3

continuare

PS3

EA

2/5

180

PEID

239.968

7-dec.-2009

anexa 4b semnata

Eprubetei ale

-- Xtf

A

Toata strada

------.

EA

/l95    '

/"*** 100

PEID

87.877

13-nov.-2006

_

anexa 4b semnata


- apa nov București S.A.

Denumire strada

Sector

Tronson strada

investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

APA

Material

Valoare deviz (RON, tara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(ml)

Diametru (mm)

CANAL

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

Elbrus s|r

...

foata’strada

PS3

EA

177

100

PEID

122.581

28-mar.-2007

anexa 4b semnata

Calan str\\

3’

- *1.           /                ■ '■

’ToMa strada

PS3

EA

265

100

PEID

182.022

20-sept.-2006

anexa 4b semnata

Tuzla str \

r^-Ramuri Tei -Imobilul nr 36

PS2

EA

100

125

PEID

87.395

10-nov.-2010

37/27.02.2014

Alunului str \\ 4

Neamului - str. Mimozei

PS1

EA

120

125

PEID

26.275

28-feb.-2002

37/27.02.2014

Berveni str

1

^triu Braharu - str. Stanilesti

PS1

EA

125

125

PEID

47.506

5-apr.-2000

37/27.02.2014

Herminei str

1

str. Matei Corvin - sos. Chitilei

PS1

EA

98

125

PEID

29.615

6-mar.-2002

37/27.02.2014

Jugului

1

str. Elena Caragiani - intr. Jugului

PS1

EA

82

125

PEID

6.668

12-oct.-1998

37/27.02.2014

Limpejoarei str

1

str. Susita - str. Jiului

PS1

EA

240

125

PEID

74.770

3-nov.-1999

37/27.02.2014

Moldovei str

1

str. Triumfului - str. Mandolinei

PS1

EA

169

125

PEID

51.405

1-aug.-1999

37/27.02.2014

Linistei str

1

str. Marginei - sos. Chitilei

PS1

EA

135

125

PEID

304.084

3-oct.-2002

anexa 4b semnata

Elena Doamna str

1

str. Racordării - str. Maica Teofana

PS1

EA

186

125

PEID

83.444

3-iun.-2003

37/27.02.2014

Marginei str

1

str. Străbună - str. Minervei

PS1

EA

240

180

PEID

281.530

6-iun.-2002

37/27.02.2014

Sfanțul Constantin si

Elena

1

str. Nuvelei - str. Crusovat

PS1

EA

320

125

PEID

231.422

24-iul.-2002

anexa 4b semnata

Avram Pacuraru str

1

str. Musetesti-str. sold. Ghe. Buciumat

PS1

EA

206

125

PEID

114.754

19-aug.-2003

anexa 4b semnata

Calpan Gheorghe str

1

str. Pripu Gheorghe - str. Avionului

PS1

EA

290

125

PEID

86.272

14-oct.-2002

anexa 4b semnata

Grăuntelui str

1

str. Razelor - str. Vestei

PS1

EA

256

125

PEID

241.818

13-iun.-2002

anexa 4b semnata

Inovatorilor str

1

str. Marginei - sos. Chitilei

PS1

EA

420

225

PEID

268.246

17-iun.-2003

anexa 4b semnata

Straouna str

1

1

Toata strada str. Munteniei - str. Lăstarului

PS1

PS1

EA

EA

150

116

125

125

PEID

PEID

107.761

387.995

25-iun.-2003

9-dec.-2003

37/27.02.2014

37/27.02.2014

Acordeon uliii str

! 1

str. Sf. Gheorghe - str. Sold. C-tin Godeanu

PS1

EA

265

125;225

PEID

322.843

3-nov.-2004

anexa 4b semnata

Chitilei sos

/ 1

str. Mezes - str. Maica Teofana

PS1

EA

448

225

PEID

2.869.671

9-dec.-2003

anexa 4b semnata

Cricovului str

1

bd. Bucureștii Noi - str. Oașului

PS1

EA

540

125

PEID

360.406

3-nov.-2004

anexa 4b semnata

Dunei str

1

sos. Chitilei - str. Olteniei

PS1

EA

581

125

PEID

50.567

30-sept.-1998

37/27.02.2014

Florin Nicolae Cretu

1

str. Vălenii de Munte - str. Raducu Durbac

PS1

EA

214

125

PEID

129.560

21-iun.-2003

37/27.02.2014

Radu Dumitru

Durbac str

1

str. Neagoe Tudor - str. Radu Dragos

PS1

EA

125; 180

PEID

360.540

10-iun.-2004

anexa 4b semnata

Vetrisoara str

1

str. Nazarcea - str. Cricovului

PS1

EA

160

180

PEID

79.821

30-mai-2005

anexa 4b semnata

Zeletin str

1

str. Berea - str. Biharia

PS1

EA

/427

125

PEID

211.478

10-iun.-2004

37/27.02.2014

Balaria str

1

bd. Bucureștii Noi - str.

Balaria capat

PS2

EA

/ 5

125

PEID

239.320

21-mai-2004

anexa 4b semnata

Chitilei sos; Laminon.

1

bd. Bucureștii Noi - str. Jimboiîa; str. Jimbolia - str. Moldovei - bd. Laminorului -bd. Bucureștii Noi

PS1

EA

145

125

PEID

1.650.038

12-oct.-2004

ârZqtx .;,A           ______

anexa 4b semnata

Gorunului str ț-

\str. Marmurei - str. Vestei -X

PS1

EA

M1ț

125

PEID

582.545

28-iul.-2004

x/C.

anexa 4b semnata

Mirutei str .• / / ,,

1

Chitilei - str. Raducu \ r)\ Dumitru Durbac

PS1

EA

/ 77l

125

PEID

86.169

13-iul.-2004

1

anexa 4b semnata


bucurești

" S A. Z j

APA

CANAL

Denumire strada ... .............

lector

\          strada

Investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canai(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

Peluzei str r- — \

sfr. Cru|ov^>s^r. Peluzei k j capaț

PS1

EA

180

125

PEID

185.596

24-aug.-2004

anexa 4b semnata

V' \

Plaurului str

str. Betonierei? str. Malu

'       \ Mare

PS1

EA

65

125

PEID

69.737

24-aug.-2004

anexa 4b semnata

Plutașilor str

]

’ ' “A y

. Toata strada

PS1

EA

650

125

PEID

3.861

27-aug.-2004

anexa 4b semnata

Proletarului

•fief Laminorului - str.

PS1

145

125

PEID

81.599

11-ian.-2005

anexa 4b

1

Acordului

EA

semnata

Șoimului str

1

str. Matei Corvin -str. Mimozei

PS1

EA

338

125

PEID

68.321

16-nov.-2004

37/27.02.2014

Someșul Rece str

1

str. Brodina - str. Studina

PS1

EA

580

125

PEID

438.020

15-dec.-2004

anexa 4b semnata

Trusesti str

1

str. Plaurului - str. Acetilenei

PS1

EA

278

250

PEID

295.926

14-mar.-2004

anexa 4b semnata

C-tin Godeanu str

1

str. Acetilenei - str. 16 februarie

PS1

EA

367

225

PEID

736.326

23-mai-2005

anexa 4b semnata

Radu Sterie str

1

str. Gheorghe Pripu - linie CF

PS1

EA

258

125

PEID

85.519

7-iul.-2005

anexa 4b semnata

Studina str

1

Toata strada

PS1

EA

163

63

PEID

44.665

7-sept.-2005

anexa 4b semnata

Petuniei str

6

Toata strada

PS6

EA

328

125

PEID

191.069

22-iun.-2004

37/27.02.2014

Pătrarului int

6

Toata strada si tronson din Drumul la Roșu

PS6

EA

236

125

PEID

38.435

5-nov.-2003

37/27.02.2014

Mirodeniei int

6

Toata strada

PS6

EA

272

125

PEID

81.083

11-nov.-2003

37/27.02.2014

Budieni str

6

Toata strada

PS6

EA

155

125

PEID

11-nov.-2003

37/27.02.2014

Vulpeni int

6

Toata strada

PS6

EA

240

125

PEID

79.517

27-nov.-2003

37/27.02.2014

Vijfcljejstr

6

Toata strada

PS6

EA

235

125

PEID

70.706

4-iul.-2003

37/27.02.2014

Valea țAibqaJCapat strada-PăTWtei-

Furtunei) str

•6

str. Furtunei - str. Parafinei

PS6

EA

140

125

PEID

78.222

23-dec.-2003

37/27.02.2014

Stufului str

6

Toata strada

PS6

EA

87

125

PEID

33.855

15-aug.-2007

37/27.02.2014

Acvariului str

6

Toata strada si tronson de pe str. Furtunei

PS6

EA

320

125;225

PEID

220.340

14-iul.-2003

37/27.02.2014

Sipetului int

6

Toata strada

PS6

EA

80

125

PEID

39.623

10-oct.-2007

37/27.02.2014

Valea Cricovului dru

6

Toata strada

PS6

ea u

760

125

PEID

458.581

22-mai-2002

37/27.02.2014

Adam Vasile serg.

TR str

6

Toata strada si tronson pe str.

Marcu Ion

PS6

EA

188

125

PEID

175.990

26-sept.-2003

37/27.02.2014

Costisa str

6

Toata strada

PS6

EA

332

125

PEID

170.997

7-iul.-2003

37/27.02.2014

Crisul Repede str

6

Toata strada

PS6

EA

362

125

PEID

179.908

9-iul.-2003

37/27.02.2014

Măceșului str

4

PS4

EA

\     847

125

PEID

243.979

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Studioului str

6

Toata strada

PS6

EA

I 329

125

PEID

1.333.035

4-iuL-2005

anexa 4b semnata

Fagadau str

6

Toata strada

PS6

“A

Al ^232

125

PEID

146.345

12-oct.-2007

anexa 4b semnata

Ferăstrău str

2

Toata strada

PMB

EA

1    110

125

PEID

41.836

2-sept.-2011

anexa 4b semnata

Petricani str

2

Toata strada

PMB

EA

] 1.083

842

FD

17.918.591

28-apr.-2015

anexa 4b semnata

Bucureștii Noîb^lț^A

str. Laminorului - Sos. Buc. -

\       Targoviste

PMB

EA

1.351

500; 280; 315

F;PEID

1.328.385

24-apr.-2003

_n

anexa 4b semnata

Petrilovg.^/

4 \

Toata strada      _

D \

___PMB

EA

155

125

PEID

32.947

10-nov.-2011

m X Ț-îA'

anexa 4b semnata

1 o ’ 'W

1 <Z! j 0UCu

JOVA r&ștj

>1           *

X5

f-/


APA

CANAL

Denumire strada

Sector

W Tronson strada

-"'x * \

Investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

Lectorului str

1 .

■. Racordati - itfâica Teofana

PS1

EA

193

125

PEID

107.268

28-apr.-2004

anexa 4b semnata

" ' ~L'J--

Albastritei int

W

PS3

EAC

40

125

PEID

57.827

20-mal-200â

58

315

PVC

87.280

16-mar.-2006

anexa 4b semnata

Petrache Fierea, \ serg. str

< 3^

Toa^ strada

PS3

EAC

296

125

PEID

142.644

30-sept.-2005

357

315/500

PVC

364.053

30-sept.-2005

37/27.02.2014

Pazon Marin, plut.maj. str

£ Bk

*1—----------

-ț Tașia strada

PS3

EAC

300

125

PEID

268.412

4-aug.-2005

330

315

PVC

335.846

22-apr.-2006

anexa 4b semnata

Ciuca Ștefan str

Z

Toata strada

PMB

EAC

350

125

PEID

281.651

10-dec.-2010

866

315;400

PVC

401.915

10-dec.-2010

37/27.02.2014

Fălticeni str

2

Toata strada

PS2

EAC

730

125; 180

PEID

309.419

6-iun.-2007

697

315

PVC

861.661

6-iun.-2007

anexa 4b semnata

Existentei str

2

Toata strada

PS2

EAC

625

125; 180

PEID

220.141

26-iul.-2007

652

315

PVC

430.760

26-iui.-2007

anexa 4b semnata

Țesătoarelor str

2

Existentei - Fălticeni

PS2

EAC

250

125

PEID

26-iul.-2007

110

500

PAFSIN

26-iul.-2007

anexa 4b semnata

Rasvani str

3

Toata strada

PS3

EAC

235

125

PEID

83.427

17-nov.-2000

210

315

PVC

125.140

28-iun.-2006

anexa 4b semnata

Atașamentului int

3

Toata strada

PS3

EAC

47

125

PEID

80.788

24~mar.-2008

45

315

PVC

73.639

2-ÎUI.-2006

anexa 4b semnata

Doliei str

3

Toata strada

PS3

EAC

345

125

PEID

201.650

16-sept.-2005

355

315/500

PVC

409.402

16-sept.-2005

37/27.02.2014

Velicu Ștefan, sold, str

2

Toata strada

PS2

EAC

319

125

PEID

119.025

3-sept.-2008

386

315

PVC

178.537

3-sept.-2008

anexa 4b semnata

Lazar Florea, sold, str

2

Toata strada

PS2

EAC

70

125

PEID

30-apr.-2009

90

315

PVC

30-apr.-2009

anexa 4b semnata

Degetarului int

2

Toata strada

PS2

EAC

105

125

PEID

55.844

17-iul.-2008

100

315

PVC

56.848

17-iul.-2008

37/27.02.2014

Buzinca Comisul str

2

Toata strada

PS2

EAC

168

125

PEID

55.211

17-iun.-2008

107

315

PVC

79.025

17-iun.-2008

37/27.02.2014

lablanita int

2

Toata strada

PS2

EAC

117

125

PEID

44.666

17-iul.-2008

113

315

PVC

61.081

17-iul.-2008

anexa 4b semnata

Torentului str

2

Toata strada

PS2

EAC

280

125

PEID

108.127

3-sept.-2008

271

315

PVC

195.314

3-sept.-2008

anexa 4b semnata

Pantazi Florica str

- 2

Toata strada

PS2

EAC

276

125

PEID

50.660

17-iul.-2008

237

315

PVC

70.113

17-iul.-2008

anexa 4b semnata

Declamarii str\‘

2 .

-        Toata strada

PS2

EAC

255

125

PEID

122.328

29-oct.-2007

240

315

PVC

130.054

29-oct.-2007

37/27.02.2014

Floruta Ion, e/yb str

2

Toata strada

PS2

EAC

688

125

PEID

358.966

26-iun.-2007

792

315/500

PVC

851.884

26-iun.-2007

37/27.02.2014

Crapului str

2

| Toata strada

PS2

EAC

540

125

PEID

347.656

30-oct.-2007

540

315/400/500

PVC

305.596

30-oct.-2007

37/27.02.2014

Linului str

2

Toata strada

PS2

EAC

75

125

PEID

30-oct.-2007

75

315

PVC

30-oct.-2007

37/27.02.2014

Invalid Suliga str

2

Toata strada

PS2

EAC

876

125;225

PEID

268.503

23-iul.-2002

596

315, 400

PVC

402.755

6-iun.-2002

37/27.02.2014

Lanului str

2

Toata strada

PS2

EAC

622

125

PEID

121.855

4-aug.-1999

516

20, 30, 40

Beton

182.783

4-aug.-1999

37/27.02.2014

Scaetilor str

2

Toata strada

PS2

EAC

\      390

125;180

PEID

124.680

12-mai-2003

370

500

PVC

187.020

17-aug.-2005

37/27.02.2014

Semnalului str

2

Toata strada

PS2

EAC

154

125;280

PEID

48.994

28-ian.-2005

132

315

PVC

73.491

28-ian.-2005

37/27.02.2014

Luminiței str

2

Toata strada

PS2

EAC

120

125

PEID

33.789

5-iun.-2002

110

315

PVC

50.683

5-iun.-2002

37/27.02.2014

Lehliu str

2

Toata strada

PS2

EAC /

175

125;225

PEID

78.994

19-dec.-2001

243

315

PVC

184.319

18-dec.-01

37/27.02.2014

Tomovici Stelian, sold, str

2

Toata strada

PS2

/ EAC

1    235

l

125

PEID

115.437

15-nov.-2005

300

30;40

beton

269.354

15-nov.-2005

37/27.02.2014

Ținutului str

3

Toata strada

PS3

/ — EAC

M 330

125

PEID

265.797

26-apr.-2007

300

315

PVC

370.167

25-aug.-2006

anexa 4b semnata

Industriilor int

3

Toata strada

PS3

\ 138

100

PEID

159.893

11-oct.-2007

144

315

PVC

182.777

12-nov.-2008

anexa 4b semnata

GheorghieyArâsjte, serg str

Toata strada

PS3

EAC

I 134

100

PEID

152.543

11-oct.-2007

315

PVC

136.856

11-OCt.-2007

anexa 4b semnata

Anesti^elpr int

Toata strada

PS3

EAC

82

125

PEID

146.676

11-oct.-2007

l/Ș8?

PVC

112.907

11-oct.-2007

anexa 4b semnata

București /£><


——

Den urnii® ^tradă’ -

■țțcfcr

Tronson strada

/ /     i

/ . •

investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

APA

CANAL

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(mi)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

Sacosului stX^

\3 x

/      Toata strada

PS3

EAC

150

125

PEID

167.317

27-sept.-2006

150

315

PVC

245.736

6-apr.-2007

anexa 4b semnata

Albu los^qol. stf

I 3 Șl

prelungire

PS3

EAC

57

125

PEID

95.881

22-nov.-2007

50

315

PVC

105.012

28-nov.-2007

anexa 4b semnata

Albu losif, coi. sfl*’

'3

Toata strada

PS3

EAC

218

125

PEID

344.153

7-mai-2007

361

315

PVC

277.787

4-mai-2007

anexa 4b semnata

Zambila lonita, sold, str

2

+ statie de pompare ape menajere si ape pluviale

PS2

EAC

166

125

PEID

116.270

12-oct.-2010

229

315/500

PVC

752.316

12-oct.-2010

anexa 4b semnata

Somnului int

2

+ statie de pompare ape menajere si ape pluviale

PS2

EAC

204

125

PEID

95.159

28-iun.-2010

50

315

PVC

897.008

28-iun.-2010

anexa 4b semnata

Rodica str

2

+ statie de pompare ape uzate menajere si statie de preepurare ape pluviale

PS2

EAC

412

100

PEID

274.810

28-oct.-2010

512

315

PVC

1.367.307

28-oct.-2010

anexa 4b semnata

Zambila lonita, sold, int

2

+ statie de pompare ape menajere si ape pluviale

PS2

EAC

120

125

PEID

48.200

12-oct.-2010

91

315

PVC

531.339

12-oct.-2010

anexa 4b semnata

Babadag int

2

+ statie preepurare

PS2

EAC

80

125

PEID

27.158

30-sept.-2010

75

315

PVC

121.351

30-sept.-2010

37/27.02.2014

Butiei int

2

Toata strada

PS2

EAC

63

125

PEID

23.562

17-mar.~2011

71

315

PVC

52.943

17-mar.-2011

37/27.02.2014

Canotajului str

2

+ statie preepurare

PS2

EAC

80

125

PEID

29.935

30-sept.-2010

75

250

PVC

124.094

30-sept.-2010

anexa 4b semnata

Caroteni str

2

Oltetului - Ramuri Tei

PS2

EAC

408

125

PEID

94.022

10-nov.-2010

412

315;400;500

PVCiPAFSIN

264.171

10-nov.-2010

anexa 4b semnata

Dobrici str

2

Apa (Imobilul nr98-capat strada); Canal toata strada

PS2

EAC

78

125

PEID

20.199

4-mai-2009

401

315

PVC

164.740

4-mai-2009

37/27.02.2014

Girbov str

2

Toata strada

PS2

EAC

60

125

PEID

21.246

2-dec.-2010

97

315

PVC

63.387

2-dec.-2010

37/27.02.2014

Heliade intre Vii int

2

Toata strada

PS2

EAC

95

125

PEID

28.255

28-oct.-2010

91

315

PVC

74.273

28-oct-2010

37/27.02.2014

Jugarului int

2

Toata strada

PS2

EAC

50

125

PEID

18.645

17-mar.-2011

47

315

PVC

39.000

17-mar.-2011

37/27.02.2014

Lăcătușului str

2

Toata strada

PS2

EAC

57

125

PEID

31.461

25-oct.-2010

57

315

PVC

20.743

25-oct.-2010

37/27.02.2014

Ortacului str

2

Toata strada

PS2

EAC

50

125

PEID

23.978

28-oct.-2010

50

250

PVC

30.198

28-oct.-2010

37/27.02.2014

Padina'^șie str

2

Toata strada

PS2

EAC

230

125

PEID

53.752

28-oct.-2010

230

500;600

PAFSIN

181.294

28-oct.-2010

37/27.02.2014

Palmacului

2

Toata strada

PS2

EAC

52

125

PEID

19.175

17-mar.-2011

53

315

PVC

38.854

17-mar.-2011

37/27.02.2014

Peisajului st

2’

Toata strada

PS2

EAC

310

125

PEID

109.551

28-oct.-2010

310

315

PVC

291.204

28-oct.-2010

37/27.02.2014

Sterului int

2

Toata strada

PS2

EAC.

48

125

PEID

27.627

17-mar.-2011

56

315

PVC

33.532

17-mar.-2011

37/27.02.2014

Utiesului s/^

2

Toata strada

PS2

EAC\

160

125

PEID

80.025

2-dec.-2010

226

315

PVC

137.913

2-dec.-2010

37/27.02.2014

Vama int 7

2

Toata strada

PS2

EAC

80

125

PEID

29.168

30-sept.-2010

75

315

PVC

74.336

30-sept.-2010

37/27.02.2014

Versului int

2

Toata strada

PS2

eacT

54

125

PEID

21.236

28-oct.-2010

77

315        ;

PVC

61.738

28-oct.-2010

37/27.02.2014

Cema str

2     -

Toata strada

PS2

EAC 1

65

125

PEID

23.187

10-nov.-2010

146

315

PVC

45.827

10-nov.-2010

37/27.02.2014

Ciorchinilor str

2

Toata strada

PS2

EAC

91

125

PEID

21.877

28-oct.-2010

125

315

PVC

86.291

28-oct.-2010

37/27.02.2014

Chintalului int

2

Toata strada

PS2

EAC

42

125

PEID

26.645

17-mar.-2011

60

315

PVC

40.235

17-mar.-2011

37/27.02.2014

Clopoțeilor int

2

Toata strada

PS2

EAC

78

125

PEID

17.284

28-oct.-2010

130

315

PVC

76.043

28-oct.-2010

37/27.02.2014

Ceptura int

2

Toata strada

PS2

EAC ' ’

58

125

PEID

27.482

2-dec.-2010

349

315

PVC

190.368

2-dec.-2010

37/27.02.2014

Turnului str

2

Toata strada

PS2

EAC /

90

125

PEID

33.667

28-oct.-10

169

250

PVC

76.910

28-oct.-10

37/27.02.2014

Stroe Postelnicul str

2

Toata strada

PS2

EAC

132

125

PEID

35.930

26-sept.-2002

131

315

PVC

119.865

6-ian.-2012

37/27.02.2014

Vornicul lonita str

2

Toata strada

PS2

116

125

PEID

47.259

6-ian.-2012

106

315

PVC

84.911

6-ian.-2012

37/27.02.2014

Buzoiu Teodor str

2

Toata strada

PS2

-

132

125

PEID

55.704

6-ian.-2012

120

315

PVC

116.186

6-ian.-2012

37/27.02.2014

Malului str

2

Toata strada

PS2

4âc

130

125

PEID

39.001

28-dec.-11

178

315

PVC

80.977

28-dec.-11

37/27.02.2014

lacobescu Gheorghe str

2

Toata strada

PS2

EAC

\      274

125

PEID

50.695

28-dec.-11

84

315

PVC

53.224

28-dec.-11

37/27.02.2014

Pavezei str

2

Toata strada

PS2

EAC

I        70

125

PEID

15.733

28-dec.-11

315

PVC

35.244

28-dec.-11

37/27.02.2014

Falciei str

2

Toata strada

PS2

EAC

66

125

PEID

16.619

28-dec.-11

315

PVC

25.479

28-dec.-11

37/27.02.2014

Barzava-Șfe CC

?.■?

Toata strada

PS2

EAC

276

125

PEID

97.325

6-ian.-12    >

?    483

315

PVC

154.807

6-ian.-12

37/27.02.2014

ValeaJfchAstf’’ '

Toata strada

PS2

EAC     1

140

125

PEID !

40.767

6-ian.-12 ■

M 2.19r

\ 315

PVC

78.939

6-ian.-12

37/27.02.2014

---

Vaîes£tyagurei str

w

Toata strada

PS2

EAC

50

125

PEID

82.553

6-ian.-12 / :

—338t '

2âȘ0;315;4O0

PVC

101.375

6-ian.-12

37/27.02.2014

APA NOVA\>

' ' v > Denumire strada^

-7 /

Sector

Tronson strada

Investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

APA

CANAL

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (ROM, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

Trifestj

SH v

V > V

“      | T^ată strada

PS1

EAC

206

125

PEID

172.919

13-dec.-2005

206

315

PVC

223.359

13-dec.-2005

anexa 4b semnata

Vaiiug ' șțr* \

Tdata*strada

PS1

EAC

96

125

PEID

70.730

10-oct.-2005

90

315

PVC

88.793

10-oct.-2005

anexa 4b semnata

Virgil Mad^aru str

1                \.x

. ~

Toata strada

PS1

EAC

300

180

PEID

206.215

4-oct.-2005

300

315; 400

PVC

232.901

4-oct.-2005

anexa 4b semnata

Biborteni str

L. jl

Toata strada

PS1

EAC

100

125

PEID

50.394

1-nov.-2006

103

315

PVC

100.732

1-nov.-2006

anexa 4b semnata

Susita str

1

Toata strada

PS1

EAC

162

125

PEID

119.689

17-nov.-2006

300

315

PVC

283.708

17-nov.-2006

anexa 4b semnata

Agronomiei bd

1

PMB

EAC

220

125

PEID

36.080

28-ian.-2010

239

821;1025

PAFS

208.890

28-ian.-2010

37/27.02.2014

Zăvoi Ion str

1

PMB

EAC

580

125

PEID

334.740

28-ian.-2010

1.235

530:821:500

PVCjPAFSIN

1.516.240

28-ian.-2010

37/27.02.2014

Neculai Stamatin str

1

PMB

EAC

918

180; 125

PEID

141.750

28-ian.-2010

1.484

530;400;250;500;821 ;315

PVC;PAFSIN

961.360

28-ian.-2010

37/27.02.2014

Radu Vladescu str

1

PMB

EAC

1.653

125

PEID

324.730

28-ian.-2010

2.484

250;315:500;530;821

; 1025; 1229 - menajer

si pluvial

PVCjPAFSIN

3.184.470

28-ian.-2010

37/27.02.2014

Vlad Munteanu str

1

PMB

EAC

302

125

PEID

12.360

28-ian.-2010

544

315

PVC

209.670

28-ian.-2010

37/27.02.2014

Comeliu Roman str

1

PMB

EAC

400

125;180

PEID

16.660

28-ian.-2010

849

250;400;315

PVC

44.230

28-ian.-2010

37/27.02.2014

Vasile Ghetie str

1

PMB

EAC

358

180

PEID

46.480

28-ian.-2010

698

250;315;400

PVC

140.770

28-ian.-2010

37/27.02.2014

Lascar Buruiana str

1

PMB

EAC

302

225

PEID

52.930

28-ian.-2010

577

400:315-cz menajera si pluviala

PVC

169.150

28-ian.-2010

37/27.02.2014

Medaliei str

2

Toata strada

PMB

EAC

126

125

PEID

106.551

10-dec.-2010

126

315

PVC

66.851

10-dec.-2010

37/27.02.2014

Stingă Ion, cap. str

2

Toata strada

PMB

EAC

142

125

PEID

134.045

10-dec.-2010

114

315

PVC

95.382

10-dec.-2010

37/27.02.2014

Raristei str

2

Toata strada

PMB

EAC

123

125

PEID

90.475

10-dec.-2010

103

315

PVC

64.653

10-dec.-2010

37/27.02.2014

Turiștilor str

2

Toata strada

PMB

EAC

386

125

PEID

172.570

16-sept.-2013

389

315

PVC

403.150

16-sept.-2013

37/27.02.2014

Barometrului șir .

2

Toata strada

PMB

EAC

118

125

PEID

66.274

16-sept.-2013

248

315

PVC

196.209

16-sept.-2013

37/27.02.2014

Cuiului str

2 "

Toata strada

PMB

EAC

326

125

PEID

132.183

16-sept.-2013

326

315

PVC

333.234

16-sept.-2013

37/27.02.2014

Lecturii str K

2

Toata strada

PMB |

EAC

466

125

PEID

176.727

16-sept.-2013

525

315

PVC

489.532

16-sept.-2013

37/27.02.2014

Roventa Gheorghe, cpt, str        1

2

\ (EA: str. Scorțan - str. Escalei; EC: str. Mențiunii -str. Escalei)

PMB

EAC

190

125

PEID

97.987

16-sept.-2013

275

315

PVC

273.787

16-sept.-2013

37/27.02.2014

Calmatui str '

2

Toata strada

PMB I

EAC

483

125

PEID

99.891

16-sept.-2013

490

315

PVC

322.387

16-sept.-2013

37/27.02.2014

Suhard str

2

Toata strada

PMB |

EAC

340

125

PEID

123.016

23-sept.-2011

340

315

PVC

186.352

23-sept.-2011

37/27.02.2014

Gureni str

2

EA: str. Periș - str.

FălticenijEC: tr. 1 - str. Periș - str. Betonului; tr. 2 - str. Fălticeni - capăt str Gureni

/

PMB,

EAC

205

125

PEID

57.063

23-sept.-2011

197

315

PVC

106.707

23-sept.-2011

37/27.02.2014

Galeș str

2

Toata strada

EAC

107

125

PEID

59.919

23-sept.-2011

107

315

PVC

126.291

23-sept.-2011

37/27.02.2014

Teodorescu Ion, serg. str

2

Toata strada

F^MB

l      EAC

252

125

PEID

64.164

23-sept.-2011

262

315

PVC

113.746

23-sept.-2011

37/27.02.2014

Betonului str

2

Toata strada

PMB

EAC

93

125

PEID

29.376

23-sept.-2011

84

315

PVC

43.229

23-sept.-2011

37/27.02.2014

llgani str

2

Toata strada

PMB

EAC

107

125

PEID

74.629

23-sept.-2011

107

315

PVC

95.462

23-sept.-2011

37/27.02.2014

Serii str

2

Toata strada

PMB

EAC

86

125

PEID

33.102

23-sept.-2011

77

315

PVC

43.275

23-sept.-2011

37/27.02.2014

Izvorul Muntelui str

2

Toata strada

PMB

EAC

90

125

PEID

37.782

23-sept.-2011

80

315

PVC

43.229

23-sept.-2011

37/27.02.2014

Cinepei str

2

Toata strada

PMB

EAC

107

125

PEID

44.052

23-sept.-2011

107

315

PVC

66.170

23-sept.-2011

37/27.02.2014

Cazacu MihajLsFeu— str

),i.,K

Toata strada

PMB

EAC

107

125

PEID

51.816

23-sept.-2011

/z^lSr ‘ '

315 _

PVC

81.660

23-sept.-2011

37/27.02.2014

ActiupC

Toata strada

PMB

EAC

150

125

PEID

62.459

10-iul.-2012

_

PVC

95.911

10-iul.-2012

37/27.02.2014

Balji^arpunt

,       Toata strada

PMB

EAC

159

125

PEID

57.401

10-iul.-2012

II»        o

_

PVC

79.419

10-iul.-2012

37/27.02.2014

FaM$u iatraft S-JC

)VA\>

\      Toata strada

PMB

EAC

157

125

PEID

68.701

10-iul.-2012

i'O 235    \

PVC

110.849

10-ÎU1.-2012

37/27.02.2014

ÎQl București \ 7\     A A1 • r*v 'Sectar*

APA

CANAL

Denumire strada

Tronson strada

Investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz

(RON.faraTVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON.faraTVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Hotărâre CGMB

TecsjBStRhf , ,

4 V

Toata, strada

PMB

EAC

149

125

PEID

40.631

10-iul.-2012

225

315

PVC

63.390

10-iul.-2012

37/27.02.2014

Sacaselstr

j (tq^ strada

PMB

EAC

321

125

PEID

109.187

10-iul.-2012

350

315; 400

PVC

174.945

10-iul.-2012

37/27.02.2014

TempșshRajli^str' x

Toata strada

PMB

EAC

220

125

PEID

54.347

10-iul.-2012

386

315

PVC

83.524

10-iul.-2012

37/27.02.2014

NarujăW

^"Tbafâ strada

PMB

EAC

164

125

PEID

40.256

10-iul.-2012

162

315

PVC

62.763

10-iul.-2012

37/27.02.2014

Musceîeanu Grigota^ dr. str

> Tqata strada

PMB

EAC

150

125

PEID

44.289

10-iul.-2012

163

315

PVC

73.738

10-iul.-2012

37/27.02.2014

Acțiunii str            ']

' 1 ț

Toata strada

PMB

EAC

562

180

PEID

258.230

10-iul.-2012

434

315; 400; 800

PVC

591.571

10-iul.-2012

37/27.02.2014

Zlatna int

- 4.

*■*’" Toata strada

PMB

EAC

138

125

PEID

44.831

10-iul.-2012

147

315

PVC

44.831

10-iul.-2012

37/27.02.2014

Stoicani int

4

Toata strada

PMB

EAC

132

125

PEID

31.620

10-iul.-2012

136

315

PVC

50.753

10-iul.-2012

37/27.02.2014

Tempea Radu int

4

Toata strada

PMB

EAC

77

125

PEID

23.382

10-iul.-2012

89

315

PVC

31.959

10-iul.-2012

37/27.02.2014

Lunca Noua int

4

Toata strada

PMB

EAC

160

125

PEID

58.454

19-iun.-2012

220

315

PVC

100.900

10-iu!.-2012

37/27.02.2014

Comesti str

4

Toata strada

PMB

EAC

467

125

PEID

90.007

14-mai-2012

303

315

PVC

157.144

14-mai-2012

37/27.02.2014

Boitei str

4

Toata strada

PMB

EAC

454

125

PEID

94.936

14-mai-2012

423

315

PVC

142.917

14-mai-2012

37/27.02.2014

Ulmeni int

4

Toata strada

PMB

EAC

140

125

PEID

46.839

14-mai-2012

145

315

PVC

95.894

14-mai-2012

37/27.02.2014

Rondelului str

4

Toata strada

PMB

EAC

67

125

PEID

104.625

14-mai-2012

85

250; 400

PVC

104.874

14-mai-2012

37/27.02.2014

Poganesti int

4

Toata strada

PMB

EAC

178

125

PEID

50.959

14-mai-2012

159

315

PVC

71.683

14-mai-2012

37/27.02.2014

Plaiului int

4

Toata strada

PMB

EAC

149

125

PEID

44.477

14-mai-2012

144

315

PVC

65.712

14-mai-2012

37/27.02.2014

Qrastle str

4

Toata strada

PMB

EAC

514

125

PEID

180.250

14-mai-2012

452

315;400;500;600;800

PVC

438.043

14-mai-2012

37/27.02.2014

Căscioarelor int

4

Toata strada

PMB

EAC

155

125

PEID

43.077

14-mai-2012

162

315

PVC

74.045

14-mai-2012

37/27.02.2014

Cavalului int

4

Toata strada

PMB

EAC

138

125

PEID

40.729

14-mai-2012

131

315

PVC

64.791

14-mai-2012

37/27.02.2014

Moldoveana Anghel str

4

Toata strada

PMB

EAC

706

180

PEID

275.515

14-mai-2012

350

315

PVC

309.063

14-mai-2012

37/27.02.2014

Scumpiei str

4

Toata strada

PMB

EAC

158

125

PEID

68.817

14-mai-2012

161

315

PVC

85.910

14-mai-2012

37/27.02.2014

Ciubărului int

4

Toata strada

PMB

EAC

159

125

PEID

43.074

19-iun.-2012

199

315

PVC

95.848

19-iun.-2012

37/27.02.2014

Șuierului int

4

Toata strada

PMB

EAC

61

125

PEID

15.931

19-iun.-2012

53

315

PVC

19.928

19-iun.-2012

37/27.02.2014

Zanoaga str

4

Toata strada

PMB

EAC

142

125

PEID

61.866

19-iun.-2012

223

315

PVC

189.949

19-iun.-2012

37/27.02.2014

Zorleasca int

4

Toata strada

PMB 1

EAC

74

125

PEID 1

48.297

19-iun.-2012

66

315

PVC

64.484

19-iun.-2012

37/27.02.2014

Diademei int^

4

Toata strada

PMB

EAC

64

125

PEID

24.553

19-iun.-2012

74

315

PVC

50.222

19-iun.-2012

37/27.02.2014

Compasului str *

6

Toata strada si tronson din str. Bolidului

PS6

EAC

45

125

PEID

63.805

24-ian.-2003

96

324

PAFSIN

86.542

24-îan.-2003

37/27.02.2014

Finului str       \

6

Toata strada

PS6

EAC

162

125

PEID

84.993

11-nov.-2003

168

315

PVC

122.487

17-nov.-2003

37/27.02.2014

Schitu Golești int )

6

Toata strada

PS6 1

EAC

60

125

PEID

195.210

15-oct.-2010

60

315

PVC

258.819

15-oct.-2010

37/27.02.2014

Ramura Jiului str/

6

Toata strada

PS6 1

EAC

324

125

PEID

240.713

4-dec.-2002

324

300;400

PVC

212.321

4-dec.-2002

37/27.02.2014

Filmului int

6 '■

Toata strada

PS6 /I

EAC

172

125; 225

PEID

84.336

17-iul.-2003

127

324; 400

PVC

157.022

17-iul.-2003

37/27.02.2014

Valea Furcii (Valea Oltului-Apeduct Roșu -Bragadiru) dru

6

Toata strada

/ PStf

*     EAC

488

180

PEID

246.427

2-dec.-2003

467

500;400;315

PVC;PAFSIN

514.481

2-dec.-2003

37/27.02.2014

Eucaliptului str

6

Toata strada

PS6

!    EAC

134

125

PEID

78.957

24-iul.-2003

122

315

PVC

149.928

24-iul.-2003

37/27.02.2014

Nicodim str

6

Toata strada si include tronson din Bd. Timișoara

PS6 1

/    EAC

205

180

PEID

308.133

11.11.2003

314

400;315

PVC

436.690

11-nov.-2003

37/27.02.2014

Furtunei str

6

Toata strada

PS6

1     EAC

265

125

PEID

245.443

22.6.2004

315

400;315

PVC

368.165

22-iun.-2004

37/27.02,2014

Viscolului str

6

Toata strada si inlcude si tronsonul din Drumul Bacriului

PS6

’      EAC

420

125

PEID

285.598

2-iul.-2003

385

315;500

PVC

506.671

2-iul.-2003

37/27.02.2014

Marcu lon^serg. str

6

Toata strada si tronson din str. Adam Vasile

PS6

EAC

214

125

PEID

120.808

7-feb.-2003

325

PAFSIN

65.995

7-feb.-2003

37/27.02.2014

PațafStâfșfr*

/■?\6

Toata strada

PS6

EAC

160

125

PEID

84.234

15.12.2003

315

PVC

129.151

3-dec.-2003

37/27.02.2014

X 'r."\                  ।

Bfej^TjKStr

Toata strada

PS6

EAC

116

125

PEID '

64.029

8-mar.-2007

PVC

91.451

8-mar.-2007

37/27.02.2014

Vasile str

W

Toata strada

PS6

EAC

150

125

PEID

66.768

26-iul.-2008

V49       :

Ț-W___

PVC

100.152

26-iul.-2008

37/27.02.2014

fe^^tNOV.

Toata strada-—-”

EAC

100

125

PEID

42.787

10-aug.-2007_

86 „ . ’

PVC

69.722

10-aug.-2007

37/27.02.2014


Sucure:

i / S.A.
APA

CANAL

Denumire strada /

.SSedtpr

Tronson strada

Investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, tara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, tara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

ChernarH str . \

: .6 • ‘

Tocata strada

PS6

EAC

100

125

PEID

22.608

15-oct.-2007

105

315

PVC

98.583

15-oct.-2007

37/27.02.2014

Dobfeif’stH \

■ .«6 U

Toatâ strada

PS6

EAC

70

125

PEID

112.174

15-feb.-2008

60

315

PVC

134.906

15-feb.-2008

37/27.02.2014

Birsah.esti str

' 6

< toata strada

PS6

EAC

310

125

PEID

134.037

20-dec.-2004

160

315

PVC

201.056

20-dec.-2004

37/27.02.2014

Ciurului ini.

V- Jt! T

4

Toata strada

PS4

EAC

150

125

PEID

54.052

10-nov.-2011

315

150

PVC

94.182

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

----------“At-—*T |y

Bucovat sîr

Y £ i-

PS4

EAC

110

125

PEID

49.365

10-nov.-2011

615

315

PVC

604.112

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Gravita str

4

PS4

EAC

87

125

PEID

26.101

10-nov.-2011

125

315

PVC

73.078

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Desesti str

4

PS4

EAC

118

125

PEID

44.954

10-nov.-2011

118

315

PVC

65.895

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Bilea str

4

PS4

EAC

240

125

PEID

55.782

10-nov.-2011

220

315

PVC

139.501

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Draganesti str

4

PS4

EAC

266

125

PEID

69.422

10-nov.-2011

266

315

PVC

160.052

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Poieni str

4

PS4

EAC

340

125

PEID

99.049

10-nov.-2011

325

315

PVC

203.474

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Boian str

4

PS4

EAC

491

125

PEID

155.059

10-nov.-2011

491

315

PVC

327.834

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Lataretu Dumitru, serg. str

4

PS4

EAC

488

125

PEID

147.606

10-nov.-2011

488

315

PVC

301.937

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Muntele Lung str

4

PS4

EAC

488

125

PEID

123.909

10-nov.-2011

488

315

PVC

264.805

10-OOV.-2011

anexa 4b semnata

Arcadiei str

4

PS4

EAC

488

125

PEID

156.861

10-nov.-2011

488

315

PVC

352.112

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Rediu str

4

PS4

EAC

488

125

PEID

148.384

10-nov.-2011

488

315

PVC

331.222

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Câmpeni dru

4

PS4

EAC

530

125

PEID

153.552

10-nov.-2011

530

315

PVC

349.364

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Adierii int

4

1PS4

EAC

280

125

PEID

79.720

10-nov.-2011

280

315

PVC

164.804

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Dalhauti str

4

X

S4

EAC

282

125

PEID

83.336

10-nov.-2011

279

315

PVC

173.277

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Turcas, av. str

4

Ș4

EAC

150

125

PEID

28.687

10-nov.-2011

155

315

PVC

238.577

10-nov.-2011

anexa 4b semnata

Gregoriu Stefanescu str. A

1

Terț Olj4

Petrom

EAC

370

180

PEID

786.566

10-iun.-2009

156

250

PVC

1.376.490

10-oct.-2010

anexa 4b semnata

Petroliștilor str. B1, Bs, B2

1

Terț OM

VțPetrom

EAC

605

180

PEID

1.066.864

10-iun.-2009

644

250

PVC

1.813.669

10-oct.-2010

anexa 4b semnata

Petroliștilor str. B2

1

Terț .6 M

V 3etrom

EAC

295

125

PEID

10-iun.-2009

295

250

PVC

320.059

10-oct.-2010

anexa 4b semnata

Virgiliu Tacit str. C1

1

Tettpi

VTetrom

EAC

241

180

PEID

230.314

10-iun.-2009

178

250

PVC

403.050

10-oct.-2010

anexa 4b semnata

Teodor Mehedinteanu str.

D2

1

Terț OK

V Petrom

EAC

279

180

PEID

266.065

10«iun.-2009

263

205

PVC

465.614

10-oct.-2010

anexa 4b semnata

ANL Brancusi

6

zona B

J

EAC

2.685

180; 125

PEID

2.259.758

27-dec.-2010

2.080

315;400;500;600

PVC;PAFSIN

2.825.542

27-dec.-2010

anexa 4b semnata

Valea Danului dru

6

Toata strada

pse

EAC

294

125

PEID

96.551

25-mai-2007

214

315

PVC

220.883

25-mai-2007

anexa 4b semnata

Inspiratie^str

6

Toata strada

PS6

EAC

85

125

PEID

81.845

2-iul.-2007

89

315

PVC

138.758

2-iul.-2007

anexa 4b semnata

A. 2

Toata strada

PMB

EAC

112

125

PEID

48.779

2-sept.-2011

A        _____

PVC

111.133

2-sept.-2011

anexa 4b semnata

Mare str

wv \

Toata strada

PMB

EAC

127

125

PEID

52.626

2-sept.-2011

......

Z'«7 °

PVC

130.829

2-sepi.-2011

anexa 4b semnata

"u/ /XPA Wv** O| Bucureș"

*****4LO o

SA.
Denumire strjid^

Sector-

Tronson strada

■' 1 c.

Investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

APA

CANAL

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, tara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

Bisca Mică str \

■ <5

2

, “Toată strada

PMB

EAC

65

125

PEID

20.945

2-sept.-2011

65

315

PVC

70.589

2-sept.-2011

anexa 4b semnata

\\ ■     X,.

Ziduri Md^str

X>. -te T

2

TERT VERANDA MOLL

EAC

250

225

PEID

146.564

16.2.2017

544

200:315,400

PVC;PAFS

484.681

16.2.2017

anexa 4b semnata

---- -   —*7

Chiciurei str x

3

Toata strada

PS3

EC

300

315

PVC

360.032

15-feb.-2006

anexa 4b semnata

Dumitru Petre, sold, str

3

Toata strada

PS3

EC

430

315/400

PVC

209.139

26-mar.-2006

anexa 4b semnata

Emancipării str

2

Negulescu Petre - imobilul nr 11

PS2

EC

268

315

PVC

124.692

17-ian.-2005

anexa 4b semnata

Cugirstr

3

Industriilor - imobilul nr 5

PS3

EC

270

315

PVC

53.140

29-iun.-2006

anexa 4b semnata

Antenei int

3

Toata strada

PS3

EC

85

315

PVC

63.122

30-iun.-2006

anexa 4b semnata

Magnoliei str

2

str. Azuga - str. Sighet

PS2

EC

470

30, 40

Beton

420.971

6-mar.-09

37/27.02.2014

Nita Ene, sold, str

2

Toata strada

PS2

EC

689

315

PVC

526.918

17-aug.-2005

37/27.02.2014

Escalei str

2

Toata strada

PS2

EC

948

315/400

PVC

1.241.803

16-sept.-2013

37/27.02.2014

Stavilarului str

2

Toata strada

PS2

EC

174

30

Beton

325.337

10-oct.-2000

37/27.02.2014

Polovraci str

2

Toata strada

PS2

EC

114

30

Beton

10-oct.-2000

37/27.02.2014

Sighet str

2

Sos. Gherase - imob. Nr. 45

PS2

EC

288

30,40,50

Beton

30-iul.-2009

37/27.02.2014

Doamna Ghica str

2

str. Azuga - str. Sighet

PS2

EC

176

30

Beton

537.434

25-iul.-2000

37/27.02.2014

Predescu Vasile, serg. str

2

Toata strada si str. Moroieni (str. Predescu Vasile - str. Nicolae Apostol)

PS2

EC

450

30

Beton

20-apr.-2000

37/27.02.2014

Moroeni str

2

Toata strada

PS2

EC

404

315

PVC

6-aug.-2006

37/27.02.2014

Cornișei str

2

Toata strada

PS2

EC

894

315

PVC

7-aug.-2006

37/27.02.2014

Peris str

w 2

Toata strada

PS2

EC

1

869

400/500

Beton

24-apr.-2000

37/27.02.2014

Agregatelor int

Toata strada

PS2

EC

225

315; 500;500

PVC

162.537

25-sept.-2009

37/27.02.2014

Maiorului str

\ T oata strada

PS2

EC

65

315

PVC

38.555

25-sept.-2003

37/27.02.2014

Penes Curcanul str

3- f

Țoata strada

PS3

EC

798

300/500/1000

Beton

338.631

7-feb.-2011

anexa 4b semnata

Pazon Marin, plut.maj. str

3 1

Malul Mierii nr. 44 +SPAU

PS3

EC

177

315

PVC

696.348

5-iul.-2006

37/27.02.2014

Malu Mierii dru

3

Burniței - Vitioara

PS3

EC

/

600

315

PVC

605.739

30-sept.-2009

anexa 4b semnata

Invenției str

3

Toata strada

PS3

EC

/

250

315

PVC

342.914

23-mar.-2007

anexa 4b semnata ,

Lucieni str

3

Toata strada

PS3

EC

315

315

PVC

406.207

25-apr.-2007

anexa 4b semnata

Crinul de Gradina str

3

Toata strada

PS3

EC

448

315/400

PVC

714.404

16-nov.-2006

anexa 4b semnata

Tehnicii str

3

Toata strada

PS3

EC

225

315

PVC

294.971

14-sept.-2007

anexa 4b semnata

Avuției str

3

Toata strada

PS3

EC

/*

150

315

PVC

287.024

8-mai-2007

anexa 4b semnata

Rasovita str

3

nr.1 - 6B

PS3

EC

85

315

PVC

132.698

23-oct.-2006

anexa 4b semnata

Stan Constantin, frt. str

3

Toata strada

PS3

EC

ZW.CȚI-,

135

315

PVC

297.015

16-apr.-2007

anexa 4b semnata

Pep^^C^

''<V\

+ statie de pompare ape uzate menajere si statie de preepurare ape pluviale

PS2

EC

fe

-

35

315

PVC

391.794

10-nov.-2010

anexa 4b semnata
Denumire strada

Sect&b

Tronson strada

investitor

Tip extindere (EA, EC, EAC)

APA

CANAL

Lungime apa(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției la terminarea lucrărilor

Lungime canal(ml)

Diametru (mm)

Material

Valoare deviz (RON, fara TVA)

Data recepției ia terminarea lucrărilor

Hotarare CGMB

Galipențstf

s Sfanțul Gheorghe - str.

1 . “ ’^Cetilenei

PS1

EC

245

315

PVC

170.312

12-apr.-2002

37/27.02.2014

Vrarrce^. 3tr 1 \N

/tr. Casitf - Cal. Grivitei

PS1

EC