Hotărârea nr. 268/2020

HOTARAREnr. 268 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CASA TURISMULUI" SI TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ARHITECTURA PEISAGISTICA SI MONUMENTE DE FOR PUBLIC A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 3, CALEA VICTORIEI NR. 2, IN VEDEREA DERULARII ACESTUIA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Casa Turismului” și transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Arhitectură

Peisagistică și Monumente de For Public a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în București, Sectorul 3, Calea Victoriei nr. 2, în vederea derulării acestuia

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3540/09.07.2020, al Direcției Patrimoniu nr. 8348/09.07.2020, al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public nr. 852/09.07.2020 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 37606/09.07.2020;

Văzând avizul Comisiei comerț, turism și protecția consumatorului nr. 2/13.07.2020, avizul Comisiei patrimoniu nr. 51/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 269/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 261/18.06.2020 privind înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 275/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările

ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. d), lit. s) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul „Casa Turismului” în vederea asigurării unui spațiu comun de lucru și reprezentatjj4itateĂ^pentru confederațiile/federațiile patronale reprezentative, cu activități în domenjuMurisnipIliL organizațiile patronale, angajatorii din turism, precum și alte entități relevante, cum ar fi: asociații de promovare, asociații profesionale, administratori ai ariilor protejate, reprezentanți din mediul academic, din instituțiile de cercetare - dezvoltare, școli de formare profesională în turism, camere de comerț și industrie și alte asemenea entități și autorități publice locale, care funcționează potrivit legii pe raza municipiului București.

Art.2 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în București, Sectorul 3, Calea Victoriei nr. 2, pentru derularea proiectului „Casa Turismului”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Generală de Arhitectură "’eisagistică și Monumente de For Public, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public va face toate demersurile pentru asigurarea condițiilor necesare preluării în administrare a bunului imobil și implementării proiectului prevăzut la art. 1.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro


Adresa imobilului

Municipiul București, Sector 3, Calea Victoriei nr.2

Suprafața (mp)


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Subsol

71.13

2

Spațiu Depozitare

1.84

3

WC

3.26

Suprafața utila=76.23 mp

4

Casa Scării

4.42

Suprafața totala=80.65 mp

Administrația Fondului Imobiliar

SEF SERVICIU

NEDA ZAHARIA

ÎNTOCMIT

BIANCA ELENA IAGAR

DATA

—J..________