Hotărârea nr. 267/2020

HOTARAREnr. 267 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "IMPREUNA" IN VEDEREA ACORDARII UNUI AJUTOR FINANCIAR PENTRU PLATA CHIRIEI PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului „împreună!” în vederea acordării unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru victimele violenței în familie

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate nr. 2379/27.05.2020 al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 36/14.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 87/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 268/14.07.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 Finanțarea Programului prevăzut la art. 1 se va asigura de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, bucurești, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-piimaria.ro

Programul "împreună!”

în vederea acordării unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru victimele violenței în familie

Strategia programului vizează în primul rând scoaterea victimei din mediul abuziv și izolarea impusă de agresor. Prin asumarea păstrării confidențialității, victimelor le este asigurat accesul la o locuință care să le permită să-și înceapă o nouă viață, în condiții de siguranță.

Prezentul Program se derulează în anul 2020 și se adresează victimelor violenței în familie, de pe raza municipiului București și constă în acordarea unui ajutor financiar în cuantum de maxim 1500 lei/lună, sumă dedicată exclusiv plății chiriei unei locuințe în municipiul București.

I. Tipul de beneficiari

Victimele violenței în familie care se află în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, precum și cele care au beneficiat de servicii în adăposturi destinate acestei categorii sociale și care nu beneficiază de un alt sprijin din partea statului sau a unor O.N.G.-uri., victime care figurează cu domiciliul/reședința pe raza capitalei.

II. Depunerea cererii și documentele obligatorii

 • 1. Cerere (anexa A)

 • 2. Documente de identitate și de stare civilă a victimei violenței în familie și a copiilor care o însoțesc (după caz);

 • 3. Dovada că solicitantul este victimă a violenței în familie (ordin de protecție SAU ordin de protecție provizoriu SAU dovada depunerii plângerii);

 • 4. Contractul de închiriere a unei locuințe, (document depus după efectuarea evaluării de către specialiștii D.G.A.S.M.B);

 • 5. Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale.

 • III. Condiții de acordare

 • • Se acordă pentru victimele violenței în familie care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;

 • • Solicitantul face dovada că se încadrează în grupul țintă, respectiv victimă a violenței în familie;

 • • S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;

 • • Locuința închiriată se află pe raza municipiului București. • V. Etapele analizării dosarului

Victimele violenței în familie vor depune o cerere însoțită de documentele doveditoare la punctul de lucru al D.G.A.S.M.B indicat ulterior sau prin intermediul adresei de e-mail a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (registratura@dgas.ro).

în baza acestor documente specialiștii D.G.A.S.M.B. vor completa fișele de evaluare inițială și planul de intervenție. Totodată aceștia vor propune acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei.

Victima violenței în familie va completa dosarul cu fotocopia contractului de închiriere, valabil.

Plata chiriei se va efectua lunar, urmând ca în termen de 5 zile victima să prezinte chitanța în original.

Suma care va fi decontată este cea stipulată în contractul de închiriere fiind în cuantum de maxim 1500 lei/lună.

Ajutorul financiar pentru plata chiriei încetează în momentul în care victima violenței în familie nu prezintă chitanța în termenul prevăzut anterior, urmând ca instituția să demareze procedurile privind recuperarea prejudiciului.

D.G.A.S.M.B își rezervă dreptul de a verifica situația în fapt, la adresa indicată în contractul de închiriere. Pentru aceeași unitate locativă se decontează un singur contract de închiriere.

 • VI. încadrarea în criterii de eligibilitate:

La momentul la care victima violenței în familie depune cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei, încadrarea în criteriul de eligibilitate "victimă a violenței în familie” se face cu documentul prevăzut la pct. 3 de la cap. II. Depunerea cererii și documentele obligatorii, respectiv ”Dovada că solicitantul este victimă a violenței în familie”.

Pentru verificarea lunară a încadrării în criteriul de eligibilitate "victimă a violenței în familie”, ulterior momentului de depunere a cererii, victima va prezenta o adeverință din care să rezulte că urmează un program de consiliere/terapie pentru victimele violenței în familie.

Dreptul la asistență socială sub forma de ajutorului financiar pentru plata chiriei se acordă victimelor violenței în familie de pe raza municipiului București în anul 2020.
ANEXA A

CERERE

PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU PLATA CHIRIEI

Subsemnatul(a), domiciliat în municipiul București, str., nr., bloc, sc., ap., telefon, sector, posesor al B.I./C.I. seria , nr., cod numeric personal, eliberat de, la data de, vă rog să-mi aprobați acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei.

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de fals în declarații că, pentru persoana identificată cu C.N.P. s-a depus, în vederea acordării ajutorului financiar pentru plata chiriei, doar prezenta cerere cât și faptul că sunt victimă a violenței în familie.

Totodată, declar pe proprie răspundere că nu beneficiez de un alt sprijin din partea statului sau a unor O.N.G.-uri, sprijin acordat ca urmare a faptului că sunt victimă a violenței în familie.

îmi exprim în mod expres consimțământul ca D.G.A.S.M.B. să consulte și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal, înregistrate pe numele subsemnatului(ei).

Mă oblig să asigur accesul neîngrădit al reprezentanților D.G.A.S.M.B. în vederea verificării informațiilor furnizate.

(