Hotărârea nr. 266/2020

HOTARAREnr. 266 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 198/2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAM PENTRU BUCURESTI!"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 198/2020 privind aprobarea proiectului „Testăm pentru București!”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1105/13.07.2020 și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 19143DG/13/13.07.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 39/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 299/15.07.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea proiectului „Testăm pentru Bucureștii”.

Art.ll Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 198/2020 privind aprobarea proiectului „Testăm pentru București!” se modifică și va avea următorul conținut: J

„Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 200 lei/beneficiar, inclusiv cetățenilor din municipiul București care călătoresc în scopuri turistice și vor solicita participarea, în mod voluntar, la efectuarea testării PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”            -j

Art.lll Alt 3 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 198/2020 se modifică si va avea următorul conținut:

„Art.3 Se aprobă bugetul proiectului „Testăm pentru București!”, în valoare de 4.033.000 lei.”

Art.IV Se suplimentează numărul de beneficiari cu 9.000 de persoane, astfel numărul total de beneficiari se modifică de la 11.000 la 20.000.

Art.V în termen de 2 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va modifica regulamentul privind implementarea proiectului.

Art.VI Celelalte prevederi ale completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 198/2020 privind aprobarea proiectului „Testăm pentru București!” rămân neschimbate.

Art.VII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro