Hotărârea nr. 265/2020

HOTARAREnr. 265 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE SCOLII DE ARTA BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXELOR NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 869/2018 MODIFICA ART. 1 AL HCGMB NR. 869/2018

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții ale Școlii de Artă București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2333/243/03.03.2020 si al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1138/04.03.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 17/16.06.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 86/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 265/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. a) și lit. d) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 34 posturi, din care 4 posturi de conducere și statul de funcții ale Școlii de Artă București, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Prevederile anexei nr. 1 si anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 869/2018 își încetează aplicabilitatea, iar art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 869/2018 se modifică în consecință.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Școala de Artă București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

General al

Marius AdriaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirSERVICIUL EDUCAȚIE ARTISTICA

SERVICIUL RESURSE UMANE,SALARIZARE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI ADMINISTRATIV


COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN


o CD X

3


COMPARTIMENTUL JURIDIC,ACHIZIȚII PUBLICE


M

O

Q

S

W

3


ANEXA nr. 2 la H.C.G.M.B. nr

STAT DE FUNCȚII AL SCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI

5                   9                                                                               5
Nr.

Crt.

Compartiment Funcția

Nivel studii

Grad/ treapta Profesional ______(a)

Nr. post

Anexa la Legea nr.153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația/salariul de bază.

1

2

3

4

6

7

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Mana peri Director)

S

n

1

Anexa UI Cap. V Lit.a)

2

Contabil Sef

S

n

1

Anexa HI Cap.V Lit.a)

SERVICIUL EDUCAȚIE ARTISTICĂ

3

Șef serviciu

s

ii

1

Anexa VO Cap. II Lit.A) pct. IV cu a)

4

Expert

s

IA

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

5

Expert

s

IA

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

6

Expert

s

IA

1

Anexa VIII Cap. II LitA) pct. IV cu b)

7

Expert

s

IA

1

Anexa VIII Cap. II LitA) pct. IV cu b)

8

Expert

s

IA

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

9

Expert

s

IA

1

Anexa Vffl Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

10

Expert

s

IA

1

Anexa VUI Cap. II LitA) pct. IV cu b)

11

Expert

s

IA

1

Anexa VUI Cap. H Lit.A) pct. IV cu b)

12

Expert

s

IA

1

Anexa VUI Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

13

Expert

s

IA

1

Anexa VIII Cap. U LitA) pct. IV cu b)

14

Expert

s

IA

1

Anexa VIII Cap. H Lit.A) pct. IV cu b)

15

Referent

M

I

1

Anexa VIII Cap. H LitA) pct. IV cu b)

16

Referent

M

I

1

Anexa VIII Cap. II LitA) pct. IV cu b)

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC-INTERN

17

Auditor

s

IA

1

Anexa VIII Cap. II LitA) pct. IV cu b)

18

Auditor

s

TA

1

Anexa VIII Cap. II LitA) pct. IV cu b)

COMPARTIMENTUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE

19 -,L----------------

| Consilier juridic

______ș

1 ia

_________1

Anexa VUI Cap. H LitA) pct. IV cu b)
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

20

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

21

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

22

Casier

M,G

-

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI ADMINISTRATIV

23

Șef serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu a)

24

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

25

Inspector de sțiecialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

26

Secretar dactilograf

M;G

I

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

27

Administrator

M

I

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

28

Arhivar

M

IA

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

29

Magaziner

M;G

-

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

30

îngrijitor

M:G

-

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

31

îngrijitor

M;G

-

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

32

îngrijitor

M;G

-

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

33

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

34

Șofer

M;G

I

1

Anexa VIII Cap. II Lit.A) pct. IV cu b)

TOTAL

-

-

34

Din care: conducere

4

NOTĂ

Anexele la Legea nr. 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

  • -   Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se va încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I “Cheltuieli de personal”, subdiviziunea “Cheltuieli cu salariile”.

Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate și se stabilește de către instituție. Transformările/permutările de posturi între compartimente funcționale vor fi aprobate de Primarul General cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  • -  în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziția Primarului General.