Hotărârea nr. 263/2020

HOTARAREnr. 263 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CIRCULUI METROPOLITAN BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 2 A HCGMB NR. 649/2017

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcții al Circului Metropolitan București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 348/1645/20.05.2020 si al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2444/21.05.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 15/16.06.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 84/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 263/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței de Guvern nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Alt3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Circul Metropolitan București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 18.06.2020

Nr. 263


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2


ANEXA LA H.C.GMB. NR.:


N

» ferii


CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Compartiment

Funcția

Nivel studii

Grad/treaptă profesional(ă)

--- -

Număr post

Anexa ia Legea nr. 153/2017 m baza căreia se stabilește remunerația managerului (director)/ salariul de bază

1

2

3

4

5

6

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

MANAGER (DIRECTOR)

S

II

1

III, Cap.l pct. I, a

2

Director adjunct

S

II

1

III, Cap.l pct. I, a

3

Director adjunct

S

II

1

III, Cap.l pct. I, a

4

Director adjunct

s

II

1

III, Cap.l pct. I, a

5

Contabil șef

s

II

1

III, Cap.l pct. I, a

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

6

Auditor

S

IA

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

7

Auditor

s

I

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

BIROUL RESURSE UMANE

8

șef birou

S

II

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, a)

9

Referent de specialitate

S

1

1

VIU. Cap. II, A, pct. IV, b)

10

Referent

M

IA

1

VIII, Cap. II, A. pct. IV. b)

11

Arhivar

M

1

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

12

Referent de specialitate

S

IA

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b>

13

Referent de specialitate_________

S

I

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

SERVICIUL PROIECTE ȘI EVENIMENTE CULTURALE

14 | Șef serviciu


‘ III, Cap.l pct. I, a

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

15 Referent                          SSD ’ I             11     ' VIII, Cap. II, A. pct. IV, b,>

COMPARTIMENTUL ORGANIZARE SPECTACOLE


17

Referent

S

I

1

III, Cap. V, b

18

Referent

M

I

1

III, Cap. V, b

19

Referent

M

IA

1

III, Cap. V, b

SECȚIA ARTISTICĂ ȘI TEHNICĂ DE SCENĂ

20 Sef secție                         Țs              | II              | î ' III, Cap.l pct î, a

COMPARTIMENTUL ARTISTIC SI REGIE SCENĂ

21

Maestru artist circ

I

1

III. Cap.l pct I. b

22

Regizor scenă (culise)

S

IA

1

III, Cap.l pct. I, b

23

Regizor scenă

M;G

I

1

III, Cap.l pct. 1, b

24

Artist circ

S

IA

1

III, Cap.l pct. 1. b

25

Artist circ

s

1

1

III, Cap.l pct. 1, b

26

Artist circ

1S

IA

1

III, Cap.l pct. 1, b

27

Artist circ

s

I

1

III, Cap.l pct. 1, b

28

Artist circ

s

IA

1

III, Cap.l pct. 1, b

29

Artist circ

s

IA

1

III, Cao.l pct. 1. b

30

Artist circ

s

IA

1

III, Cap.l pct. 1, b

31

Artist circ

s

I

1

III, Cap.l pct. 1, b

32

Artist circ

s

IA

1

III, Cap.l pct. 1, b

33

Artist circ

s

IA

1

III, Cap.l pct. 1, b

34

Artist circ

s

1

III. Cap.l pct 1 b

35

Artist circ

r S

u

1

III, Cap.l pct 1, b

36

Artist circ

s

1

1

III, Cap.l pct. 1, b

37

Artist circ

s

1

1

III, Cap.l pct. 1, b

38

Artist circ

s

II

1

III. Cap.l pct. 1, b

39

Artist circ

s

1

1

III, Cap.l pct. 1, b

40

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. 1. b

41

Artist circ

s

1

1

III, Cap.l pct 1, b

42

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. 1, b

43

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. 1, b

44

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. 1. b

45

Artist circ

s

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

46

Artist circ

s

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

47

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. 1, b

48

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. 1, b

49

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

50

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. I, b

51

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

52

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1. b

53

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

54

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

55

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

56

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

57

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct 1, b

58

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. I, b

59

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

60

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

61

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. 1, b

62

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

63

Artist circ

1

1

III Cap.l pct, l b

64

Artist circ

li

1

III, Cap.l pct. 1, b

65

Artist circ                        __

III

1

III, Cap.l pct. 1, b

66

Artist circ               X^C.\PI

inL

II

1

III, Cap.l pct. 1, b

67

Artist circ

1

1

zi

III, Cap.l pct. I b

68

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. I, b

69

Artist circ

1

1

IU. Cap.l pct. I. b

70

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

71

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

72

Artist circ

li

1

III, Cap.l pct. I, b

73

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

74

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

75

Artist circ

1

1

III, Cap.l oct. I, b

76

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

77

Artist circ

II

1

HI, Cap.l pct. I, b

78

Artist circ

III

1

Hi, Cap.l pct. I, b

79

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. I, b

80

Artist circ

11

1

III, Cap.l pct. I, b

81

Artist circ

11

1

HI, Cap.l pc

i.l.b

82

Artist circ

II

1

III Cap.l pc

■ 1, b

83

Artist circ

III

1

III Cap.l pct. I, b

84

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

85

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

86

Artist circ

II

1

III. Cap.l pct. I. b

87

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

88

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

89

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

90

Artist circ

II

1

III, Cap.l pct. I, b

91

Artist circ

1

1

HI, Cap.l pct. I. b

92

Artist circ

s

II

1

III, Cap.l pct. I, b

93

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

94

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

95

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct I, b

96

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

97

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

98

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

99

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

100

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct. I, b

101

Artist circ

III

1

III, Cap.l pct, I, b

102

Artist circ

s

IA

1

III, Cap.l pct. I, b

103

Artist circ

s

IA

1

III, Cap.l pct. I, b

104

Ârtist circ

s

1

1

III, Cap.l pct. I, b

105

Artist circ

s

1

1

III Cap.l pct l b

106

Artist circ

s

1

1

III, Cap.l pct. I, b

107

Artist circ

s

1

1

III, Cap.l pct I, b

108

Artist circ

s

1

1

III, Cap.l pct. I, b

109

Artist circ

s

II

1

III, Cap.l pct. I, b

110

Artist circ

1

1

III, Cap.l pct. I, b

111

Artist circ

1

1

III, Ca .1 pct. 1, b

COMPARTIMENTUL CREAȚIE

112

Artist lastic

S

1

1______

III, Cap.l oct. 1, b

ATELIERUL CROITORIE

113

Șef atelier

PL;M

II

1

III, Cap.l.

1.1, a

114

Muncitor din activitatea sp instit iilor de spectacol

rciflc^

M;G -

1

1

III, Cap.l pc

1.1, b

ANCUȚA DOINA FLO

IRCUL

THOPOl'lTA.N £*-*.*

x<xț>»uLq/ /F , F <?


115

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

1

1

III, Cap.i pct. I, b

116

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

1

1

III, Cap.i pct I, b

117

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

II

1

III, Cap.i pct 1, b

118

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

II

1

III, Cap.i pct. 1, b

ATELIERUL TEHNIC SALĂ SPECTACOL

119

Șef atelier

PL:M

II

1

III, Cap.i pct. I, a

120

Inginer

S

spec. IA

1

VIII, Cap. II, B, pct. I,b)

121

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

I

1

III, Cap.i pct. 1. b h------------

SECȚIA REGIE TEHNICĂ

122

Sef secție

S

II                             1

III, Cap.i pcL I. a

123

Regizor tehnic

I                              1

III, Ca .1 pct. 1, b

FORMAȚIA MUNCITORI MÂNUITORI DECOR ȘI RECUZITĂ

124

Șef forma ie muncitori

il

1

III Ca .1 pct. 1, a

125

Muncitor din activitatea specifică institu iilor de spectacole

M;G

II

1

III, Cap.i pct. 1, b

126

Muncitor necalificat

M;G

I

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b

127

Muncitor din activitatea specifică institu iilor de spectacole

M;G

II

1

III, Cap.1 pct. 1, b

128

Manipulant decor

I

1

III, Cap.i pct. 1, b

129

Manipulant decor

I

1

III, Cap.i pct. 1, b

130

Muncitor necalificat

M;G

I

1

VIII, Cap. II A. pct. IV, b

131

Muncitor necalificat

M;G

I

1

VIII, Cap. 11, A pct. IV, b

132

Muncitor necalificat

M;G

I

1

VIII, Ca . II, A, : ct. IV, b

133

Muncitor necalificat

M;G

I

1

VIII, Ca . II, A. . IV b

134

Muncitor din activitatea specifică institu iilor de s ectacole

M;G

I

1

III, Cap.i pct. 1, b

ATELIERUL DESERVIRE SALĂ SPECTACOL ȘI CABINE

135

Sef atelier

PL;M

II

1

III, Cap.i pct. I, a

136

Suravehetor sală

1

III, Ca .1 ct. 1, b

137

Garderobier

1

III, Cap.i pct 1, b

138

Garderobier

1

III, Ca .1 ct. 1 b

139

Garderobier

1

III, Ca .1 pct. 1, b

140

Garderobier

1

HI, Ca .1 ct. J, b

141

Garderobier

1

III, Ca .11 ct. 1, b

142

îngrijitor

M;G

1

VIII, Cap. II, A, ct. IV. b

143

Inoriitor

M;G

1

VIII, Ca .11, A, pct. IV, b

144

In ri itor

M;G

1

VIII, Ca .11, A. ct. IV.b

145

Ingri'itor

M;G

1

VIII, Ca .11. A, ct. IV, b

146

îngrijitor

M:G

1

Viii, Cap. II, A, put. IV, b)

147

îngrijitor

M:G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

148

îngrijitor

M;G

1

VIII, Cap. II, A pct, IV, b)

149

îngrijitor

M;G

1

VIII, Cap. II A, pct. IV, b

SECȚIA TEHNICĂ - APROVIZIONARE

150 1 Șef secție

; s

I II

_L 1

î VIII, Cap. II, A, pct. IV, a)

COMPARTIMENTUL TEHNIC, APROVIZIONARE, TRANSPORTURI

151 Subinginer

SSD

I

1

vhi, cap. II, A, pct. IV, b;

152 Tehnician

M

IA

1

VIII, Cap, II, B, pct. I, b

153 șofer

M:G

I

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

154 Șofer

M;G

I

1

VIII, Cap II, A, pct. IV, b)

ATELIERUL ÎNTREȚINERE, REPARAȚII

155

Șef atelier

s

II.

1

VIII. Cap. II. A, pct. IV, a)

156

Muncitor calificat

M;G

I

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

157

Muncitor calificat

M;G

I

1

VIII, Cap. II. A. pct. IV, b)

158

Muncitor calificat

M;G

I

1

VIII, Cap. II, A. pct. IV. bj

159

Muncitor calificat

M;G

I

1

VIII, Cap, II, A, pct. IV, b)

160

Muncitor calificat

M;G

I

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

161

Muncitor calificat

M;G

I

1

VIII Cap. II, A, pct. IV, b)

FORMAȚIA POMPIERI

162

Tehnician

M

IA

1

VIII, Cap, II, B.pct. I, b

163

Pompier

M:G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

164

Pompier

r M.-G

1

VII), Cap. II, A, pct. IV, b)

165

Pompier

M:G

1

VIII, Cap. II, A. pct. IV, b)

166

Pompier

M:G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

167

Pompier

M:G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b

168

Pompier

M:G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

169

Pompier

M:G

1

VIII, Cap. II, A pct. IV, b)

170

Pompier

M:G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

171

Pompier

M;G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

172

Pom cier

M:G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV. b)

173

Pompier

M:G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

174

Pompier

M’.G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

COMPARTIMENTUL GESTIUNI

175

Șef depozit

M

I

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV. bl

176

Magaziner

M;G

1

VIII, Cap. II. A, pct. IV, b)

FORMAȚIA DESERVIRE ADMINISTRAȚIE

177

s

tf formație muncitori

M

II

! 1

VIII, Cap. II, C a

_   178

Ir

grijitor

M;G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

179

Îngrijitor

M;G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

180

îngrijitor

M;G

1

VIII, Cap. II, A, pci. IV. b

181

îngrijitor

M;G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

182

Referent de specialitate

s

I

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

183

Referent de specialitate

S

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b

SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE

184

șef serviciu

s

II

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, a)

185

Referent de specialitate

s

II

1

VIII, Cap. II, A, pct IV, b)

186

Referent de specialitate

s

II

1

VIII, Car. II, A, pct. IV, b)

187

Contabil

M

IA

1

VIII, Cap. II, B, pct. I, b

188

Casier

M;G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

189

Casier

M;G

1

VIII, Cap. II, A, pct. IV, b

TOTAL

189

Din care conducere

17

NOTĂ:

 • - Anexele fa Legea nr. 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordantă cu atribuțiile cuprinse în fișele de post,

 • - Salariilor de bază corespunzătoare funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariate aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

 • - Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare,

 • - Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lăcătuș mecanic, electrician, etc,) șî se stabilește de către instituție.

 • - Transformările de posturi/permutăriie de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare,

 • - în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului bucurești nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a primarului General.

  MANAGER,

  ANCUTA DOINA/FLOREA/^_X?^>v-'^\

  K ȘCIRCULc.
  '"î METROPOLITAN


  BIROU RESURSE UMANE, ADRIANA RÂPĂ