Hotărârea nr. 262/2020

HOTARAREnr. 262 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 2 A HCGMB NR. 729/2018

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de

Poliție Locală și Control a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2596/11047/07.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 83/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 262/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă statul de funcții al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 729/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 729/2018 rămân neschimbate.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCGMB

STAT DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

NR.STAT            FUNCȚIA

GRAD/TREAPTĂ

PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL

STUDII

SALARIZARE CF. LEGII-CADRU NR.153/2017

DIRECTOR GENERAL

i

DIRECTOR GENERAL

1 .

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

COMPARTIMENTUL AUDIT

2

AUDITOR

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

3

AUDITOR

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

4

AUDITOR

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

5

ȘEF SERVICIU

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

6

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

7

INSPECTOR

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

8

INSPECTOR

Asistent

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

9

INSPECTOR

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

10

INSPECTOR

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

11

INSPECTOR

Asistent

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

12

INSPECTOR

Asistent

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

13

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

14

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

COMPARTIMENTUL SECI

JRITATE ȘI SĂNĂTATE ÎI

MUNCĂ

15

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

16

REFERENT

Asistent

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

COMPARTIMENTUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

17

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

18

INSPECTOR

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL INT

■ RVENȚII LA EVENIM

ENTE

19

ȘEF SERVICIU

Z o

M 4 -IK

S

nexa VIII cap.I A III a)

20

INSPECTOR /

1 /

Principal

- fit      '1 \          V u

1

S

iiexaATU cap.I A III b)

Z'.ăZ

~ /

//? i-->

>—

Zy

\ I \.\<L

• ROțîfe
21

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

22

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

23

POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

24

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

25

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

26

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

27

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

28

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

29

POLIȚIST LOCAL

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

30

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

ti

POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

32

POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

33

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

34

POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

35

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

36

INSPECTOR

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

37

INSPECTOR

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

38

INSPECTOR

Asistent

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

39

POLIȚIST LOCAL

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

40

GUARD

Anexa VIII cap.II A IV b)

41

POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

42

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

43

POLIȚIST LOCAL

Principal

111

M

Anexa VIII cap.I A 111 b)

44

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b>

45

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

46

GUARD

M’_ S

Anexa VIII cap.II A IV b)

DIRECȚIA COMUNICARE, ANALIZĂ-SINTEZĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

47

DIRECTOR EXECUTIV

li

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

SERVICIUL IMAGINE ȘI COMUNICARE

48

ȘEF SERVICIU

11

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

19

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

10

INSPECTOR

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

51

INSPECTOR

l)

Superior

I

S

Anexa VIU cap.I A III b)
BIROUL ORGANIZARE, MOBILIZARE SI ANALIZĂ - SINTEZĂ

52

ȘEF BIROU

II

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

53

INSPECTOR

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

54

REFERENT

Superior

m

M

Anexa VIII cap.T A III b)

55

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

Anexa VIII cap.II AIV b)

56

INSPECTOR DE SPECIALITATE

11

S

Anexa VIII cap.II A IV b)

57

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

Anexa VIII cap.II A IV b)

COMPARTIMENTUL SOLUȚIONARE PETIȚII

58

REFERENT

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

59

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

60

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

61

INSPECTOR

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

COMPARTIMENTUL DOCUMENTE CLASIFICATE

F

62

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

63

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A 111 b)

DIRECȚIA CONTENCIOS, REGISTRATURĂ ȘI LOGISTICĂ

64

DIRECTOR EXECUTIV

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

65

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

11

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

SERVICIUL LOGISTIC

66

ȘEF SERVICIU

11

1

s

Anexa VIII cap.I A III a)

67

REFERENT

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

68

REFERENT

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

(

69

ȘOFER

I

M; G

Anexa VIU cap.II A IV b)

70

ADMINISTRATOR

l

M

Anexa VIII cap.II A IV b)

71

MUNCITOR CALIFICAT

I

W, G

Anexa VIII cap.II A IV b)

COMPARTIMENTUL SUPORT - TEHNIC

72

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

73

GUARD

M ; Ii

Anexa VIII cap.II A IV b)

COMPARTIMENTUL AUTO

74

INSPECTOR

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

75

INSPECTOR          |

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

/' r

/ * Z*

76

INSPECTOR

Asistent

I

s

- AnexJVIII cap.I A III b)

SERVICIUL CONTROL MANAGERIAL, REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT

77

ȘEF SERVICIU

ii

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

78

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

79

INSPECTOR

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

80

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.l A III b)

81

INSPECTOR

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

82

INSPECTOR

Principal

1

s

Anexa VIII cap.l A III b)

83

INSPECTOR

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

84

ARHIVAR

I

M

Anexa VIII cap.II A IV b)

SERVICIUL CONTENCIO

LS, LEGALITATE ACTE ȘI

ÎNDRUMARE JURIDICĂ

85

ȘEF SERVICIU

ii

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

86

CONSILIER JURIDIC

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

87

CONSILIER JURIDIC

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

88

CONSILIER JURIDIC

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

89

CONSILIER JURIDIC

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

90

CONSILIER JURIDIC

Superior

1

s

Anexa VIII cap.l A HI b)

91

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.l A III b)

92

CONSILIER JURIDIC

Superior

I

s

Anexa VIII cap.l A111 b)

BIROUL CONTRAVENȚII

93

ȘEF BIROU

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

94

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

95

INSPECTOR

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

96

INSPECTOR

Superior

1

s

Anexa VIII cap.l A III b)

97

INSPECTOR

Principal

I

s

Anexa VIII cap.l A III b.

98

INSPECTOR

Principal

I

S

Anexa VIII cap.l A 111 b)

99

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.l A III b)

100

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

COMPARTIMENTUL ART

VIE ȘI MUNIȚII

101

POLIȚIST LOCAL

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

102

POLIȚIST LOCAL

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A 111 b)

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

103

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

A'

11

I

s

Anexa VIII c ip.I A 111 a)

DIRECȚIA SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

104

DIRECTOR EXECUTIV

11

1

s

Anexa VIII cap.I A III a)

105

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

106

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, MONITORIZARE OBIECTIVE

107

ȘEF SERVICIU

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

108

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

109

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

110

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

111

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

112

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

113

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

114

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

115

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

116

INSPECTOR

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

117

INSPECTOR

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

118

POLIȚIST LOCAL

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

119

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

120

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

121

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

122

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

123

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A 111 b)

124

POLIȚIST LOCAL

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

125

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

126

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

127

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

128

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

Anexa VIII cap.II A IV b)

129

POLIȚIST LOCAL

Principal

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

130

POLIȚIST LOCAL

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

131

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

132

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.

A III b)

133

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

S

Anexa VIII cap.

A III b)

134

POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.

A 111 b)

135

POLIȚIST LOCAL

Ț~

Superior

I

S

Anexa VIII Cap.

A III b)

136

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

137

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

138

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

139

INSPECTOR

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

140

POLIȚIST LOCAL

Asistent

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

141

POLIȚIST LOCAL

Principal

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

142

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

143

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

144

POLIȚIST LOCAL

Principal

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

145

GUARD

FV,G

Anexa VIII cap.II A B b)

BIROUL MONITORIZARE OB

•IECTIVE 1

146

ȘEF BIROU

n

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

147

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

148

POLIȚIST LOCAL

Asistent

1

S

Anexa VIII cap.I A 111 b)

149

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

150

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

151

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

152

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa Vili cap.I A III b)

153

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

154

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A111 b)

155

POLIȚIST LOCAL

Asistent

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

156

POLIȚIST LOCAL

Superior

HI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

157

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

158

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIU cap.I A III b)

159

POLIȚIST LOCAL

Superior

Dl

M

Anexa VIII cap.I A III b)

160

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

161

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

162

POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

163

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

164

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

165

POLIȚIS

rLOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

166

POLIȚIS

rLOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

167

POLIȚIS

rLOCAL

Principal

I

S

Anexa VIlȚcșp.I A III b)

r,'O' ’ |.

\\ \

\\ \

168

POLIȚIST LOCAL

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

169

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

170

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

171

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

172

INSPECTOR

Superior

l

S

Anexa VIII cap.I A III b)

173

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

174

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

175

POLIȚIST LOCAL

Asistent

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

176

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

177

POLIȚIST LOCAL

Superior

ni

M

Anexa VIII cap.I A III b)

178

POLIȚIST

l|ocal

Superior

in

M

Anexa VIII cap.I A III b)

179

POLIȚIST LOCAL

Superior

ni

M

Anexa VIII cap.I A III b)

180

POLIȚIST LOCAL

Asistent

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

181

POLIȚIST LOCAL

Asistent

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

182

POLIȚIST LOCAL

Superior

in

M

Anexa VIII cap.I A III b)

BIROUL MONITORIZARE OBIECTIVE 2

183

ȘEF BIROU

11

i

S

Anexa VIII cap.I A III a)

184

POLIȚIST LOCAL

Superior

in

M

Anexa VIII cap.I A III b)

185

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

186

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

187

POLIȚIST LOCAL

Principal

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

188

POLIȚIST LOCAL

Superior

iu

Anexa VIII cap.I A III b)

189

POLIȚIST LOCAL

Superior

iu

M

Anexa VIII cap.I A III b)

190

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

191

POLIȚIST LOCAL

Superior

ni

VI

Anexa VIII cap.I A III b)

192

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

VI

Anexa VIII cap.I A III b)

193

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

VI

Anexa VIII cap.I A III b)

194

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

195

GUARD

M &

Anexa VIII cap.II A IV' b)

196

GUARD

i

Anexa VIII cap.II A IV b)

197

POLIȚIST I

A f/

OCAL

Asistent

i

>

Anexa VIII cap.I A III b)

198

POLIȚIST 1

OCAL

Superior

ni

Anexa VIII cap.I A III b)

~n~

199

POLIȚIST 1

OCAL

Superior

iu

1

4

Anexa VIII cap.I A III b)

\ \

/^' * %\

____-

\ \

X

\ 3 /

1

1

k \\

\     \ N.

200

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

201

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa Vili cap.I A III b)

202

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A 111 b)

203

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

204

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

205

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

206

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A111 b)

207

INSPECTOR

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

208

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

209

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A HI b)

210

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A 111 b)

211

POLIȚIST LOCAL

Asistent

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

212

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

213

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

214

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

215

POLIȚIST LOCAL

Superior

in

M

Anexa VIII cap.I A III b)

216

POLIȚIST LOCAL

Superior

ni

M

Anexa VIII cap.I A111 b)

217

POLIȚIST LOCAL

Superior

m

M

Anexa VIII cap.I A III b)

218

POLIȚIST LOCAL

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

219

GUARD

1A ; G

Anexa VIII cap.II A IV b)

1

SERVICIUL CIRCULAȚIE RUTIERĂ

220

ȘEF SERVICIU

11

i

S

Anexa VIII cap.I A III a)

221

POLIȚIST LOCAL

Superior

m

M

Anexa VIII cap.I A III b)

222

POLIȚIST LOCAL

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

223

INSPECTOR

Superior

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

224

POLIȚIST LOCAL

Superior

iii

M

Anexa VIII cap.I A III b)

225

INSPECTOR

Principal

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

226

INSPECTOR

Principal

i

S

Anexa VIII cap.I A HI b)

227

POLIȚIST LOCAL

Principal

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

I

HROUL FLUIDIZARE TRAFIC

228'

ȘEF BIROU

11

i

S

Anexa VIII cap.I A III a)

229

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

ț’.Tii^eC

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

ffe *

*

o0*‘x'>V

J

——-—

/C fc- hi "‘-VX .          b *

<— * —-

W -

RO^/

231

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

232

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

233

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

234

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

235

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

236

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

237

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

238

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

239

INSPECTOR

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

240

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

241

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

242

POLIȚIST LOCAL

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

243    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

244    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

245    INSPECTOR

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

246    POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

247    POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

248    POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

249    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

250    POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

251    POLIȚIST LOCAL

Principal

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

252    INSPECTOR

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

253    POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

254    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A HI b)

255    POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

256    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

257    POLIȚIST LOCAL

Asistent

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

258    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

BIROUL SEMNALIZARE ȘI REGLEMENTARE RUTIERĂ

259    ȘEF BIROU

II

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

260    INSPECTOR          i /

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

261    POLIȚIST LOCAL         /

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

262    POLIȚIST LOCAL

Principal

III

M

Anexa VIIIcap.l.A III b)

/ '

\

A*

\

t                                 ----

1 \Ă '    —"

■V<

41/

\ ' \

Jtr-—--

lv.-

263

INSPECTOR

Superior

1

S

Anexa VIII cap.l A III b)

264

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL PATRULARE PARCURI

265

ȘEF SERVICIU

11

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

266

POLIȚIST LOCAL

Asistent

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

267

INSPECTOR

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

268

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

269

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

270

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

271

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

272

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A 111 b)

273

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

274

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

275

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

276

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.l A III b)

277

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

278

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.l A III b)

279

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.l A 111 b)

280

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.l A III b)

281

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

282

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

283

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

284

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL POLIȚIA ANIMALELOR

285

ȘEF SERVICIU

11

I

S

Anexa VIII cap.I A III a)

286

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

287

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

288

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.l A III b)

289

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

290

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

291

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

A iexa VIII cap.I A III b)

292

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

M

A lexa VIII cap.l A III b)

293

o

POLIȚIST LOCALĂ |

Superior

III

M

A iexa Vili cap.I A III b)

DIRECȚIA CENTRUL ISTORIC

294

DIRECTOR EXECUTIV

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

295

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

11

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ CENTRUL ISTORIC

296

ȘEF SERVICIU

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

297

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

298

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

299

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

300

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

301

POLIȚIST LOCAL

Asistent

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

302

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

303

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

304

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

305

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

306    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

307

NSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

308    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

309    POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

310    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

311    POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

312 POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

313    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

314    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

315    POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

316    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

317    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

318 POLIȚIST LOCAL

Superior

HI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

319 POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

320    POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

321    POLIȚIST LOCAL

A

Superior

III

M

Ane^a VIII cap.I A III b)

322    POLIȚIST LOCAL

f!

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A 111 b)

/I

323    POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Ane.' a VIII cap.I A III b)

324    POLIȚIST LOCAL

I

Superior

III

M

Ane

a VIII cap.iAJ.ltb)

A /

1

'■7- UUrl-i

\    swl^. y

(

A

A

\

325

POLIȚIST LOCAL

Superior

IU

M

Anexa VIII cap.I A III b)

326

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

327

POLIȚIST LOCAL

Superior

UI

M

Anexa VIII cap.I A III b)

328

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

329

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

330

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

331

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

332

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

333

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

334

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

335

INSPECTOR

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

336

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

337

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

338

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

339

POLIȚIST LOCAL

Superior

l

S

Anexa VIII cap.I A 111 b)

340

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A 111 b)

341

POLIȚIST LOCAL

Asistent

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

342

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

343

POLIȚIST LOCAL

Principal

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

344

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

345

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

346

POLIȚIST LOCAL

Superior

111

M

Anexa VIII cap.I A III b)

347

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

348

POLIȚIST LOCAL

Asistent

III

M

Anexa VIII cap.I A III b.

BIROUL SESIZĂRI CENTRUL ISTORIC

349

ȘEF BIROU

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

350

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

351

INSPECTOR

Asistent

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

352

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

353

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

354

GUARD

K‘,G

Anexa VIII cap.II A IV b)

COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHERE ȘI CO

sTROL

POLIȚIST LOCAL

Superior

III

M

Anexa VlH cap.I A III b)

356


POLIȚIST LOCAL


Superior


III


Anexa VIII cap.I A III b)


357


POLIȚIST LOCAL


Superior


III


Anexa VIII cap.I A III b)


358


POLIȚIST LOCAL


Superior


359


POLIȚIST LOCAL


Superior360


POLIȚIST LOCAL


AsistentDIRECȚIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT


361


DIRECTOR EXECUTIV
362


363


364


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375


376


377


378


379


380


381


382


383


384Anexa VIII cap.I A 111 b)


Anexa VIII cap.I A III b)


Anexa VIII cap.I A III b)


Anexa VIII cap.I A III a)


SERVICIUL ORGANIZARE ȘI CONTROL ACCES


ȘEF SERVICIU


POLIȚIST LOCAL


POLIȚIST LOCAL


POLIȚIST LOCAL


POLIȚIST LOCAL


INSPECTOR


POLIȚIST LOCAL


POLIȚIST LOCAL


POLIȚIST LOCAL


INSPECTOR


INSPECTOR


POLIȚIST LOCAL


POLIȚIST LOCAL


INSPECTOR


INSPECTOR


POLIȚIST LOCAL


INSPECTOR


POLIȚIST LOCAL


POLIȚIST LOCAL


II


SuperiorIII


Anexa VIII cap.I A III a)


Anexa VIII cap.I A III b)BIROUL MONITORIZARE VIDEO


ȘEF BIROU


INSPECTOR


PQL1ȚIST LOCAL


INSPECTOR


POLIȚIST LOCAL


Anexa Viii cap.I A 111 b)


386

POLIȚIST LOCAL

Superior

ni

M

Anexa VIII cap.I A III b)

387

POLIȚIST LOCAL

Superior

m

M

Anexa VIII cap.I A III b)

388

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

389

INSPECTOR

Superior

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

390

POLIȚIST LOCAL

Principal

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

391

POLIȚIST LOCAL

Superior

ni

M

Anexa VIII cap.I A III b)

392

INSPECTOR

Superior

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

393

POLIȚIST LOCAL

Asistent

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

394

POLIȚIST LOCAL

Principal

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

395

POLIȚIST LOCAL

Superior

m

M

Anexa VIII cap.I A III b)

396

INSPECTOR

Principal

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

397

POLIȚIST LOCAL

Superior

ni

M

Anexa VIII cap.I A III b)

398

INSPECTOR

Superior

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

COMPARTIMENTUL PRELUCRARE DATE

399

INSPECTOR

Superior

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

400

INSPECTOR

Superior

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

DIRECȚIA ECONOMICĂ

401

DIRECTOR EXECUTIV

II

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

SERVICIUL FINANCIAR

- CONTABILITATE

402

ȘEF SERVICIU

n

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

403

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

404

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

405

INSPECTOR

Principal

i

s

Anexa VIII cap.I A UI b)

406

INSPECTOR

Superior

i

S

.Anexa VIII cap.I A III b)

407

INSPECTOR

Principal

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

BIROUL SALARIZARE ȘI

PLĂȚI

408

ȘEF BIROU

ii

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

409

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

410

INSPECTOR

Asistent

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

411

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

412

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

413

INSPECTOR

Asistent

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL ACHIZIȚII, INV

ESTIȚII, DERULARE CONTRACTE
414

ȘEF SERVICIU

II

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

415

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

Principal

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

416

INSPECTOR

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

417

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

418

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

419

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE

420

INSPECTOR

Asistent

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

421

INSPECTOR

Principal

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

DIRECȚIA CONTROL

422

DIRECTOR EXECUTIV

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

423

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

424

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

(1

425

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1!

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

426

ȘEF SERVICIU

11

i

s

Anexa VIII cap.I A III a)

427

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

428

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

429

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

430

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

431

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

432

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

433

POLIȚIST LOCAL

Superior

i

S

Anexa VIII cap.I A III b)

434    POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

435    POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

436    POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

437    POLIȚIST LOCAL

Principal

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

438    POLIȚIST LOCAL

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III b)

439    POLIȚIST LOCAL | [// \

Superior

ii

SSD

Anexa VIII cap.I A III b)

7 \

1        \

440    POLIȚIST LOCAL \

Superior

i

s

Anexa VIII cap.I A III h)

V '

441    POLIȚIST LOCAL

iuperior

i

s

Anexa VIII cap.I A III :>)

SERVICIUL DESFIINȚĂRI CO

NSTRUCȚH ILEGALE

^2—3

_______

442 Ș

EF SERVICIU

z

ii

i

s

AriCxa VIII capJ.A III a)


443

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

444

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

445

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

446

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

447

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A HI b)

448

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

449

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIU cap.I A III b)

450

POLIȚIST LOCAL

Principal

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

451

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

452

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

453

POLIȚIST LOȚAL

Asistent

III

M

Anexa VIII cap.I A III b)

454

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

Anexa VIII cap.II A IV b)

455

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL CONTROL LUCRĂRI EDILITARE ȘI A

FIȘAJ STRADAL

456

ȘEF SERVICIU

11

I

s

Anexa V'III cap.I A III a)

457

POLIȚIST LOCAL

Principal

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

458

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

459

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

460

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

461

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

462

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

463

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

464

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa X III cap.I A III b)

465

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b>

466

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

467

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

468

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

469

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

470

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

471

POLIȚIST LO(

:al

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICII

JL CONTROL COMERCIAL

472

ȘEF SERVICII

II

1

s

Anexa VIII cap.I A III a)

POLIȚIST LO<

/' * / AL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)


°'"gS^c

O
474

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

475

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

476

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I Ă III b)

477

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

478

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

479

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

480

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL CONTROL SPAȚII COMERCIALE, CO

NTRACTE

481

ȘEF SERVICIU

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

482

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

483

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s 1

Anexa VIII cap.I A III b)

484

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

485

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

486

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

487

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

488

INSPECTOR

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI, UTILITĂȚI PUBLICE

489

ȘEF SERVICIU

II

I

s

Anexa VIII cap.I A III a)

490

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

491

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

492

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A 111 b)

493

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

494

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

495    POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

496    POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

497    POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

498

i>EF SERVICIU

II

1

s

Anexa VIII cap.I A III a)

499

’OLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

500     I

’OLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

501      I

’OLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

502      I

’OLIȚIST LOCA .     ’

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A 111 b)

503      I

’OLIȚIST LOCA .

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

504

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

505

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE

506

ȘEF SERVICIU

11

1

s

Anexa VIII cap.I A III a)

507

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

508

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

509

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

S

Anexa VIII cap.I A III b)

510

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

511

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

512

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

S

Anexa VIII cap.I A III b)

513

POLIȚIST LOCAL

Superior

1

s

Anexa VIII cap.I A III b)

514

POLIȚIST LOCAL

Superior

I

s

Anexa VIII cap.I A III b)

TOTAL GENERAL

514 funcții din care 47funcții publice de conducere

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții, precum si a celorlalte drepturi salariale aferente se vor incadra in sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

Posturile prevăzute in statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de norma, in funcție de necesitățile instituției, conform legislației in vigoare.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lacatus mecanic, electrician etc.) si se stabilește de către instituție.

Transformările de posturi si permutările de posturi intre compartimente se vor face cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

In situația in care organigrama si numărul total de posturi aprobate prin H.C.G.M.B. nu se modifica, statul de funcții se aproba prin Dispoziție a Primarului General.ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Mihaela VIZIREANU