Hotărârea nr. 260/2020

HOTARAREnr. 260 din 2020-06-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE NATATIE SI PENTATLON MODERN, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI SI PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL UTILIZAND BAZA MATERIALA SPECIFICA DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR. 190

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresâ a Consiliului Local al Sectorului 4 să hotărască cu privire la cooperarea cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în vederea realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local utilizând baza materială specifică din cadrul Școlii gimnaziale nr. 190

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2832/05.06.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 5/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 260/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Loca! al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 68/25.05.2020 privind aprobarea desfășurării de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr. 190 precum și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern;

în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. f), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în vederea desfășurării de activități și competiții sportive și de promovare a sportului pentru asigurarea unei vieți sănătoase, utilizând baza materială specifică din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 190 și având ca public țintă atât elevii din sectorul 4, cât și practicanții de activități sportive care să ducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel al performanței.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marius Adrian Pavel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir