Hotărârea nr. 26/2020

HOTARAREnr. 26 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CONTRACTUTUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 11814/19.11.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 4/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 22/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 8 alin. (1) coroborat cu alin. (3) lit. d), d1), k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 22 alin. (11), art. 23 alin. 1) lit. a), art. 24 și art. 28 alin. (21) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 lit. d), art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 6-10 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 77/2007;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București, elaborat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă atribuirea directă a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului București către Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

*

Art.3 Se aprobă punerea la dispoziție a bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București ce compun sistemul public al serviciului de iluminat public al Municipiului București, Companiei Municipale de Iluminat Public București S.R.L., identificate conform inventarului aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiyjui 497/17.09.2019.
Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze în calitate de reprezentant legal al Municipiului București Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului București prevăzut în art. 1.

Art.5 Se aprobă valorile operațiunilor specifice activităților componente ale serviciului de iluminat public al Municipiului București astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

AwexA fifâ,, 4CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Municipiu) București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

?>

Societatea Compania Municipală de Iluminat Public București S.R.L. cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 21, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul... cu numărul..., cod unic de înregistrare ..., cont... deschis la .... reprezentată de ..., având funcția de .........., denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de

altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE:

(A) Dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, precum și ale celorlalte acte normative aplicabile în materie;

 • (B) Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor comunitare de utilități publice pe teritoriul său, cu privire la serviciul de iluminat public din Municipiul București;

 • (C) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.____________, cu

modificările și completările ulterioare, prin care a fost stabilită gestiunea directă prin intermediul Companiei Municipale de Iluminat Public București S.R.L.;


(D) Dispozițiile normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, în special Decizia Comisiei Europene 2012/21/EU din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor

Pag 1 din 44

întreprinderi cărora le-a fost încre "    “     ' ' unui serviciu de interes economic

general și Comunicarea Comisiei Europ 2012/C 8/03) "Cadrul Uniunii Europene privind ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public (2011)”

(E)


Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr........../............

prin care s-a aprobat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul București.

Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul București, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

”An Contractual’’         înseamnă o perioadă de timp începând Ia Data începerii

Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Aria Delegării”           înseamnă raza teritorială a Delegatarului, respectiv Municipiul

București;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea de Reglementare” înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC), sau orice altă autoritate similară care poate fi autorizată și împuternicită conform Legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze și să reglementeze regimul tarifelor și/sau al Serviciului;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații”                înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării și gestiunii Serviciului;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot

Pag 2 din 44"Bunuri de Preluare”


"Bunuri de Retur”


asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-u], tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

 • (D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile);

 • (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

înseamnă acele bunuri care, la Data încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare.


"Bunuri Proprii”


înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;


"Bunuri cu Regim Special” înseamnă următoarele categorii de bunuri:A) bunurile care fac parte din infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice, asupra cărora, pentru fumizarea/prestarea Serviciului, Municipiul București, în baza contractului.......încheiat


cu proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice (atașat în nexa nr. 3. la prezentul Contract), are un drept de folosință cu titlu tuit, pe toată durata existenței acestei infrastructuri.

) alte bunuri decât cele descrise la lit. a) de mai sus, componente e infrastructurii altor servicii decât cel de distribuție a energiei lectrice, cum sunt de exemplu, dar fără a se limita la acestea: bunurile aferente serviciilor de furnizare a telefoniei și bunurile aferente serviciului de transport public;

„Beneficiar”

înseamnă comunitatea locală în ansamblul său, sau după caz, persoanele fizice, persoanele juridice, în mod individual din aria teritorială a Delegatarului;

”Contract”

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care au dreptul să controleze modul în care operatorul administrează și gestionează Serviciul și să notifice acestuia și Delegatarului eventualele disfuncționalități în funcționarea Sistemului de Iluminat Public; în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care administrează și gestionează Serviciul intră și persoanele angajate în cadrul Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București indiferent dacă aceștia au sau nu calitatea de agenți constatatori în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

"Data de începere (a Contractului)” înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 5 la prezentul Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar, care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute Ia Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

”Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

"Data încetării (Contractului)” înseamnă data ia care Contractul își încetează efectele între

Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 47 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;


DIRECȚIA

Sh-


SERVICII


”Data Semnării (Contractului)” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

înseamnă societatea Compania Municipală de Iluminat Public București SRL căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

înseamnă Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, care a atribuit prezentul Contract;

va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;


”Daună”


"Delegat”Delegatar


"Durata Contractului”


"Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 21 („Garanția de Bună Execuție"), executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

 • a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

 • b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

"Informații Confidențiale" înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

"Investiții”


înseamnă acele lucrări de extindere, reabilitare și modernizare a Sistemului de Iluminat Public, care nu se încadrează în lucrările și


/ v            ’b o\

DIRECȚIA

|<£. SERVICII (Eu INTEGRATE

-a /z operațiile prevăzute la Articolul 14 alineatul (1) și alineatul (2) literele a)-f) („Exploatarea Sistemului de Iluminat Public”).;

După caracterul lucrărilor, investițiile se clasifică în:

 • a) investiții pentru construirea unor obiective noi;

 • b) investiții pentru refacerea (reconstituirea) acestora, dezvoltarea sau transformarea lor;

 • c) investiții pentru înnoirea obiectivelor existente, atunci când progresul tehnic impune retehnologizarea.

  ”Lege”  “Legea Achizițiilor”înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din omânia sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții ,hotărârile judecătorești obligatorii erga onuies" reprezintă (i) otărâri le judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

"Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de începere a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare”înseamnă o perioadă specifică (i) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate de Delegat prin rapoartele lunare trimestriale, anuale și/sau (ii) modul de prestare a Serviciului de către Delegat ori (iii) Indicatorii de Performanță, sau (iv) orice altă perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții notificate Delegatului sau prin inspecții inopinate; Atunci când De legatara 1/Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate de Delegat prin rapoartele întocmite conform prezentului Contract, Perioada de Monitorizare este ulterioară perioadei pentru care Delegatul întocmește raportul (lunar, trimestrial sau anual);Regulamentul Serviciului”înseamnă regulamentul serviciului de iluminat public (Anexa nr 1 la prezentul Contract), aprobat de Delegatar conform regulamentului-cadru la nivel național adoptat de Autoritatea de Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar prevederile din regulament care privesc Serviciul astfel cum este acesta definit în prezentul Articol;

Serviciul”


înseamnă serviciul de iluminat public aflat sub responsabilitatea Delegatarului, conform Legii, respectiv următoarele activități componente:

a)


XTa

(O/—

*


 • b)

 • c)


 • d)

 • e)


iluminatul stradal-rutier:

 • -   iluminatul căilor de circulație rutieră;

 • -   iluminatul din parcări;

 • -   iluminatul din parcurile -aflate în administrarea Consiliului General Municipiului București sau a altor organisme coordonate/subordonate acestuia;

 • -   iluminatul podurilor, al trecerilor de pietoni, pasajelor și pasarelelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului București sau a altor organisme coordonate/subordonate acestuia;

 • -   iluminatul din cimitirele aflate în administrarea Consiliului General Municipiului București sau a altor organisme coordonate/subordonate acestuia;

 • -   iluminatul public al stadioanelor, al bazelor și complexurilor sportive aflate în administrarea Consiliului General Municipiului București sau a altor organisme coordonate/subordonate acestuia;

 • -   iluminatul public exterior al tuturor clădirilor și instituțiilor publice aflate în administrarea Consiliului General Municipiului București sau a altor organisme coordonate/subordonate acestuia;

iluminatul stradal-pietonal;

iluminatul arhitectural, inclusiv iluminatul arhitectural al clădirilor și al monumentelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului București sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia; iluminatul ornamental;

iluminatul omamental-festiv.


,Sistemul de Iluminat Public” înseamnă ansamblul tehnologic și funcțional prin care se realizează Serviciul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public;

Pag 7 din 44“Valoarea Serviciului”


”Zi”

”Zi Lucrătoare”


înseamnă contravaloarea fumizării/prestării activităților componente ale Serviciului (detaliată pe valori ala activităților serviciului de iluminat public specifice respectivelor activități) care face obiectul prezentului Contract, conform Articolului 10 („Valoarea Serviciului”) din prezentul Contract;

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi Lucrătoare”

înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare;

 • (2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

 • (3) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

 • (4) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

 • (5) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile Ia “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.


 • (6) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de a aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUME CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2-OBIECTUL CONTRACTULUI

 • (1) Obiectul prezentului Contract este gestiunea și prestarea de către Delegat a activităților componente ale serviciului de iluminat public a localităților, care compun “Serviciul” astfel cum este definit acesta la Articolul 1 („Definiții și interpretări”) de mai sus. Părțile confirmă că modalitatea de gestiune a serviciului este gestiunea directă, conform art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006, scopul încheierii contractului de delegare fiind reglementarea raporturilor juridice dintre Părți cu privire la fumizarea/prestarea Serviciului în modalitatea gestiunii directe.

 • (2) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată Ia Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”), dreptul exclusiv și obligația exclusivă de a furniza Serviciul în Aria Delegării, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata Sistemul de Iluminat Public aferent Serviciului.

Pag 8 din 44


D"?eCr,

Va


 • (3) Organizarea și desfășurarea Serviciului trebuie să asigure satisfacerea următoarelor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale:

 • a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

 • b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 • c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localității, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

 • d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localității;

 • e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente Serviciului.

 • (4) Obiectivele principale ale Delegatarului sunt următoarele, care se completează cu alte obiective specifice prevăzute în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract):

 • a) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la Serviciu;

 • b) prestarea Serviciului la cel mai scăzut cost pentru comunitatea locală;

 • c) orientarea Serviciului către Beneficiari;

 • d) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivelul directivelor Uniunii Europene;

 • e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor componente și echipamente modeme și eficiente;

 • f)  asigurarea unui iluminat public judicios prin promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

 • g) promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemului de iluminat public;

 • h) asigurarea unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate;

 • i)  realizarea unui iluminat arhitectural, ornamental și omamental-festiv care să asigure punerea în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală;

 • j)  monitorizarea Indicatorilor de Performanță și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

 • k) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE

 • (1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data de începere a Contractului.

 • (2) Data de începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.


(4) între Data Semnării și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5) în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora).

 • a)     Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

 • •  încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 22 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

 • •  licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acordă permisiunea fumizării/prestării Serviciului în Aria Delegării;

 • •  obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului (în special, dar fără a se limita la acestea, atestatele ANRE conform Regulamentului Serviciului).

 • b)     Delegatarul va pune la dispoziția Delegatului contractele încheiate cu terții și orice alte

GO

documente care permit folosința cu titlu gratuit a Bunurilor cu Regim Special.

 • (6) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente, Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data de începere a Contractului, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

 • (7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

 • a) își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

 • b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

Gj

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri


scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextu Contract permite.


(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

 • a)

 • b)

 • c)


d)


Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

Lista Bunurilor cu Regim Special și documentele aferente din care să rezu folosință gratuită asupra acestora (Anexa nr. 3);

Inventarul Bunurilor de Retur (Anexa nr. 4)e)

0


Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 4 (Anexa nr. 5) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 6); • g) Programul de Investiții (Anexa nr. 7)

 • h) Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 8)

 • i)  Asigurările (Anexa nr. 9)

 • j)  Valoarea Serviciului la Data de începere a Contractului (Anexa nr. 10)

 • k) Planul detaliat al Sistemului de Iluminat Public care i se dă Delegatului în exploatare (Anexa nr. 11)

 • l)  Documentația tehnică pentru arterele de circulație pe care sunt montate instalațiile de iluminat public, împărțită pe categorii de artere de circulație (Anexa nr. 12)

 • m) Proiectele de execuție a instalațiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul și avizele obținute (Anexa nr. 13)

 • n) Procesele verbale de recepție, însoțite de certificatele de calitate (Anexa nr. 14)

 • o) Programul de operare (Anexa nr. 15)

 • p) Raportul de evaluare la valoarea justă a mijloacelor fixe ce urmează a fi predate către Primăria Municipiului București întocmit de SC 1NTERPROIECT CONSULTING SRL pentru Luxten Lighting Company SRL (Anexa nr. 16)

 • q) Activitatea de iluminat ornamental - festiv (Anexa nr. 17)


 • r)  Alte anexe necesare pentru derularea Contractului care se vor atașa pe Durata Contractului, în condițiile stabilite de Părți.

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

 • a)  să aprobe programele de dezvoltare, reabilitare, extindere și modernizare a Sistemului de Iluminat Public;


 • b)  să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a Municipiului București, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c)  să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, studii care vor stabili indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare a investițiilor, precum și soluția optimă din punct de vedere tehnico-economic;

 • d)  să realizeze investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze lucrările necesare, precum și să contracteze sau să garanteze, în condițiile Legii, împrumuturile pentru finanțarea programelor de investiții și modernizări ale Sistemului de Iluminat Public;

 • e)  să inspecteze Bunurile de Retur, respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a acestora;


 • g)  să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delegat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a Sistemului de Iluminat Public;

 • h)  să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

 • i)   să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

 • j)  să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

 • k)  să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

 • l)  să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

 • m) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Valorii Serviciului aprobate de Delegatar, determinată în conformitate cu Legea în vigoare și în special cu metodologia aprobată de ANRSC;

 • b) să aplice la facturare Valoarea Serviciului aprobată;

 • c)  să solicite ajustarea și/sau modificarea Valorii Serviciului în situațiile și condițiile prevăzute de Lege;

 • d) să exercite cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

 • a.  dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea Serviciului;

 • b.  servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;


 • c.  dreptul de acces la utilitățile publice și la sistemul energetic națio

 • d.  să solicite recuperarea debitelor în instanță;

 • e.  orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contij^ț^'

  ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI


  Delegatarul are următoarele obligații:


  • a)

  • b)


să predea Delegatului în Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces verbal de predare-preluare;

să consulte Delegatul în situația și la momentul la care este necesară modificarea

Regulamentului Serviciului de Iluminat Public și/sau a Caietului de Sarcini al


activităților specifice serviciului de iluminat public; • c)  să faciliteze Delegatului autorizarea lucrărilor și a investițiilor pe domeniul public si privat, aferente investițiilor realizate de Delegat, în conformitate cu Legea și cu prezentul Contract;

 • d)  să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

 • e)  să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor și al obligațiilor sale contractuale;

 • f)  să furnizeze Delegatului, la cererea expresă a acestuia, informațiile necesare implementării Contractului, pe care Delegatarul le deține;

 • g)  să notifice Delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor Delegatului;

 • h)  să plătească Delegatului Valoarea Serviciului prestat, conform prevederilor prezentului Contract;

 • i)   să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Valoarea Serviciului propusă de Delegat conform Legii în vigoare;

 • j)   să asigure sursele de finanțare a programului anual de lucrări aprobat și a Investițiilor asumate de Delegatar;

 • k)  să verifice periodic:

 • 1.  calitatea Serviciului prestat;

 • 2.  îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

 • 3.  menținerea echilibrului contractual;

 • 4.  gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului privind Sistemul de Iluminat Public și furnizarea Serviciului;

 • l)   să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

 • m) să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Beneficiarii Serviciului;

 • n)  să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico -financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public;


 • o)  să asigure Delegatului dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra

Special, astfel cum sunt definite de prezentul Contract și Anexa nr. 3

 • p)  alte obligații prevăzute de Lege sau în prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(1) Delegatul are următoarele obligați


i generale:

 • a)  să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

 • b)  să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • c)  să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;

 • d)  să depună toate diligentele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor de Retur pe toată Durata Contractului;

 • e)  să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui și nu va dispune în nici un fel de aceste bunuri fără consimțământul prealabil, în scris, al Delegatarului;

 • f)  să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;


 • g)  să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la Articolul 17.1. („Bunurile de Retur”), în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;

 • h)  să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

 • i)  sâ asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

 • j)  să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

 • k)  să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru/sistem informatic și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru/sistemul informatic se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de Ia înregistrarea acestora;

 • l)   să furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, documentele și componentele Sistemului de Iluminat Public, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

 • m) să țină evidențe tehnice, operative și financiar/contabile și să raporteze periodic Delegatarului, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

 • n)  să constituie o bază de date, actualizată săptămânal, care va permite obținerea informațiilor cu privire la fiecare punct luminos, rețele, surse de alimentare, puncte de delimitare, putând să adauge orice element pe care îl va considera util pentru executarea obligațiilor sale, asigurând accesul la această bază de date Corpului Agenților Constatatori, Autorității Municipale și altor persoane împuternicite în acest scop de De legatar.

 • o)  să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

 • p)  să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

 • q)  să furnizeze trimestrial Delegatarului, Autorității Municipale, respectiv Autorității de Reglementare informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

 • r)  să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile șțgnțlate la Articolul 25 (“Subdelegarea și transfer”), orice operație • s)  să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 22 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

 • t)   să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

 • u)  să asigure Finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

 • v)  să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

 • w) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

 • x)  să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;


 • y)  să adopte măsuri concrete pentru respectarea prevederilor legale privind eficiența energetică, conform Articolului 9 („Obligații specifice ale Delegatului privind eficiența energetică”) de mai jos și Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

 • z)  să asigure funcționarea normală a tuturor componentelor Sistemului de Iluminat Public; aa) să țină evidența orelor de funcționare a componentelor Sistemului de Iluminat Public;

bb) să asigure elaborarea documentației tehnice prevăzută de Lege pentru obiectivele de investiții publice ale Delegatarului în Sistemul de Iluminat Public si să solicite aprobarea acesteia de către Delegat;

cc) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract,

 • (2) Delegatul are de asemenea obligația ca în termen de .............. de la Data începerii să

întocmească un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 (douăsprezece) luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligațiile ce rezultă din prezentul Contract și din Regulamentul Serviciului, în special în privința calculării și măsurării parametrilor luminotehnici.

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚII SPECIFICE ALE DELEGATULUI PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ


 • (1) Delegatul va adopta măsuri concrete pentru respectarea prevederilor legale privind eficiența energetică, iar Delegatarul se obligă să suporte costurile punerii în aplicare a acestor măsuri respectiv:

 • 1.  introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată;

 • 2.  reducerea impactului asupra mediului;

 • 3.  aplicarea principiilor modeme de management energetic.

 • (2) Delegatul va avea, de asemenea, următoarele obligații:

 • a) va efectua anual analiza situației Sistemului de Iluminat Public din punct de vedere energetic; analiza se va efectua de către o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenția Română pentru Conservarea Energiei și va sta la baza stabilirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;

 • b) va întocmi programe de îmbunătățire a eficienței energetice care vor include măsuri pe termen scurt, mediu și lung, pe care la va supune spre aprobare Delegatarului;

 • c) va numi din rândul angajaților săi un manager energetic atestat de Agenția Română pentru Conservarea Energiei sau va încheia un contract de management energetic cu o persoană


CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 10 - Valoarea Serviciului

(1) Valoarea Serviciului la Data de începere a Contractului defalcată pe activități componente ale Serviciului este prevăzută în Anexa nr. 10.

 • (2) Valoarea Serviciului nu cuprinde cheltuielile cu energia electrică consumată pentru iluminat. Delegatarul își asumă plata integrală a energiei electrice aferente consumului instalațiilor de iluminat public ale Municipiului București. în cazul Iluminatului omamental-festiv, costul asigurării serviciului pe arterele de circulație sau obiectivele aflate în administrarea Delegatului va fi suportat integral de către Delegatar. în cazul iluminatului omamental-festiv asigurat de Delegat la solicitarea sectoarelor municipiului București, costul asigurării acestui serviciu este suportat de către solicitant.


 • (3) Valoarea Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delegatarului. Valoarea Serviciului se fundamentează, se ajustează sau se modifică conform Legii.

 • (4) Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Valorii Serviciului.

 • (5) Valoarea Serviciului se facturează lunar de către Delegat Delegatarului, însoțită de raportul lunaral activității desfășurate, structurat pe categorii de lucrări realizate, prevăzut la Articolul 13 alin. (12) de mai jos, aprobat de Delegatar. Factura se emite cel mai târziu până la data de 15 (cincisprezece) a lunii următoare celei în care a fost efectuată prestația, iar data emiterii se înscrie pe factură. Delegatarul este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii), în contul următor

 • (6) Neachitarea facturii de către Delegatar în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

 • a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • b) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

 • c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

 • (7) Soluționarea oricăror dispute în legătură cu Valoarea Serviciului și/sau plata acesteia se face conform prevederilor Articolului 48 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii serviciului va fi aplicată Valoarea Serviciului, în vigoare, iar în urma soluționării disputei noua Valoare aprobată conform Legii va intra în vigoare în luna imediat următoare.


unde:                                                            - - ___

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr - reprezintă profitul rezonabil al Delegatului, calculat la total cheltuieli eligibile (CE) și care nu poate depăși procentul de 5% din valoarea acestora.

V- reprezintă totalitatea veniturilor obținute de Delegat în legătură cu prestarea Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legate de furnizarea Serviciului și includ, dar fără a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații și orice fel de cost pentru menținerea în parametrii adecvați a Sistemul de Iluminat Public, inclusiv costurile cu investițiile, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul, costurile financiare asociate creditelor contractate, costurile derivând din contractul de delegare a gestiunii.

 • (9) Delegatarul va controla realizarea de către Delegat a obligațiilor de serviciu public care îi

incumbă în baza prezentului Contract, va audita cheltuielile de exploatare eligibile (CE) care trebuie să îi fie prezentate de către Delegat în termen de ....... luni de la încheierea fiecărui

exercițiu financiar anual și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare Compensației calculate conform formulei de mai sus cu aplicarea CE astfel cum rezultă din audit, Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus (supra-compensația) la care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la data restituirii.

 • (10) Pentru finanțarea de către Delegatar a lucrărilor de Investiții efectuate de Delegat se vor aplica prevederile art. 15 din prezentul Contract.

 • (11) Aplicarea oricăror mecanisme de calcul și verificare a compensației pentru obligațiile de serviciu public, inclusiv de evitare, control și recuperare a supra-compensației, se va face în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene 2012/21/EU din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

în baza prezentului Contract Delegatul nu datorează Delegatarului nicio redevență.

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

 • (1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. I la prezentul Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și cei prevăzuți în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) la Contract.

  (2) Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, având printre obiective:


 • a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permaințele rezonabile ale Delegatarului;

 • c) excluderea ojjjd^ei^ftscrilinj^^privind accesul la Serviciu;

 • d) administratei                  ului de Iluminat Public în interesul Beneficiarilor;  * țț Pag 17 din 44 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

 • f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale în acest domeniu.

ARTICOLUL 13- MONITORIZAREA CONTRACTULUI

 • (1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.


 • (2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 8 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

 • a) să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

 • b) să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

 • c) să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

 • (3) Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Delegat și activitățile desfășurate de acesta, modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a Sistemului de Iluminat Public.

 • (4) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

 • a) pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;


 • b) să răspundă în maxim 10 (zece) Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

 • c) să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

 • d) să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

 • e) să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

 • f) să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul,

(ii) să in fotocopii efectuegrafieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă exVasK din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să ăromsau teste.
 • (5) Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa/notificaîn prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

 • (6) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, a cărei durată va fi stabilită cu ocazia

transmiterii informării/notificării prevăzute la alin. (5), Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte. Atunci când Delegatul/Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate în rapoartele întocmite de Delegat conform prezentului articol, Perioada de Monitorizare este ulterioară perioadei pentru care a fost întocmii respectivul raport și se întinde pe o perioadă de..........

 • (7) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

 • •  explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

 • •  prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

 • (8) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

 • (9) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

 • (10) La începutul fiecărei zile Delegatul va informa Delegatarul cu privire la programul activităților ce urmează a fi efectuate în ziua următoare.

 • (11) Delegatul va transmite lunar Delegatarului și Autorității Municipale un raport complet al activității desfășurate, structurat pe categorii de lucrări realizate.

In sensul prezentului alineat “lunar” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze Raportul până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată, dacă ziua a cincea a lunii respective cade într-o zi nelucrătoare. Delegatarul va verifica Raportul și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea Raportului. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor formulate de Delegat și de a modifica/completa Raportul în mod corespunzător în termen de 5 zile de la data primirii observațiilor formulate de către Delegatar. în cazul în care Delegatarul nu formulează observații în termenul anterior prevăzut, Raportul se consideră aprobat și poate fi utilizat pentru
 • (12) Delegatul va raporta trimestrial Delegatarului și Autorității Municipale:

 • a) performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță;

 • b) toate incidentele care au avut loc, concluziile analizelor și măsurilor care s-au luat;

 • c) situația centralizatoare privind întreruperile sau limitările, conform formularului propus de Delegat și avizat de Delegatar.

în sensul prezentului alineat “trimestrial” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare la trimestrul precedent, cu excepția raportării de la lit. c) pentru care termenul este data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform Regulamentului Serviciului.

 • (13) Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale următoarele:

 • a) raportul tehnic anual de activitate care va cuprinde:

 • 1.  situația lucrărilor realizate la Sistemul de Iluminat Public, pe categorii de lucrări;

 • 2. nivelurile atinse în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță;

 • 3.  informații privind eficiența energetică a Sistemului de Iluminat Public, evidențiind eficiența lucrărilor realizate și performanțele obținute (creșterea randamentului cu scăderea consumului de energie);

 • 4.  informații privind: numărul total de personal angajat; numărul total al zilelor lucrate; consumul total de energie electrică pe lună;

Acest raport tehnic va fi transmis până în ziua a zecea a lunii februarie pentru anul calendaristic precedent sau în prima Zi Lucrătoare după această dată, dacă ziua a zecea a lunii februarie din anul respectiv cade într-o zi nelucrătoare.

 • b) rezultatele măsurătorilor privind parametrii luminotehnici ai eșantionului de artere de circulație din Aria Delegării realizat conform Articolului 16 alin. (7) de mai jos -înaintea fiecărei date de 31 martie a anului calendaristic, pentru anul calendaristic anterior.

 • (14) Delegatul va raporta date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (dalele și informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale), precum și Autorității de Reglementare, conform Legii.

 • (15) De asemenea. Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

 • a) de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

 • b) de înmatriculare a vehiculelor,

 • c) de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor,

 • d) de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

 • e) de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității), ISO 1400I(Managementul mediului);

ARTICOLUL 14-EXPLOATAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 • (1) Exploatarea Sistemului de Iluminat Public constă în efectuarea următoarelor activități:

 • 14.1.1. înlocuirea elementelor Sistemului de Iluminat Public cu durata de viață expirată (corpuri, stâlpi, cabluri);

  lâT^Sțt^ță. a iluminatului public prin:

  teJrorțyrKstâlpi. etc. care este necesară ca urmare a modificărilor/ gțijldf țîe pe domeniul public (parcări noi, locuri de joacă, ■x A

  *ffag 20 din 44


 • 14.1.2. AmelinififCA

 • a) Înjncdîhii reijfmefejirrk,___w


Hait .*i


■&/

lărgirea unor artere de circulație și pietonale), sau ca urmare a deteriorărilor cauzate de accidente, fenomene meteo, vandalism etc;

 • b) creșterea nivelului de iluminare care este necesară ca urmare a modificării condițiilor de trafic auto pe diverse artere (determinate de sistematizarea circulației, noi sensuri unice, etc.) ori ca urmare a ameliorării necesare în zonele cu risc infracțional.

 • 14.1.3. Asigurarea eficienței energetice, pentru care se întreprind acțiuni în vederea reducerii cheltuielilor cu energia electrică și întreținerea Sistemului de Iluminat Public, prin: introducerea în Sistemului de Iluminat Public a unor echipamente modeme în vederea obținerii de economii atât din punct de vedere al consumului de energie, cât și a scăderii cheltuielilor de întreținere ca un rezultat al duratei de viață ridicate (corpuri tehnologice led, balasturi electronice, dispozitive reducătoare de tensiune etc.).

 • (2) Delegatul este obligat să gestioneze Sistemul de Iluminat Public, efectuând toate operațiunile și activitățile necesare pentru asigurarea continuității și calității Serviciului în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare. în acest sens, Delegatul va desfășura pe toată Durata Contractului următoarele activități privind elementele componente ale Sistemului de Iluminat Public, respectând cerințele specifice din Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract):

 • a) întreținere, respectiv ansamblul operațiilor cu volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor:

 • (i) lucrări de întreținere periodică, fiind cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și pe care le execută de regulă fără întreruperea furnizării Serviciului.

 • (ii) lucrări de întreținere curentă neprogramată, care se execută în scopul prevenirii sau eliminării deranjamentelor, avariilor sau incidentelor, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), și care vor fi definite în instrucțiunile de exploatare.

 • b) lucrări operative, respectiv ansamblul operațiilor și activităților pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, pentru remedierea deranjamentelor, a incidentelor și a avariilor, pentru urmărirea comportării în timp a instalațiilor;

 • c) mentenanță, respectiv ansamblul acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra instalațiilor, sistemelor, echipamentelor, structurilor și componentelor pentru menținerea sau restabilirea funcției pentru care au fost proiectate;

 • d) reparații curente, respectiv ansamblul de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător și nu se mai încadrează în parametrii proiectați; periodicitatea reparațiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 (trei) ani, iar pentru corpurile de iluminat conform prescripțiilor tehnice.

 • e) revizie tehnică, respectiv ansamblul de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor de iluminat până la următoarea lucrare planificată.

 • f) reparații capitale constând în lucrări de intervenție tehnică efectuate după expirarea unui ciclu de funcționare a utilajului și are drept ca scop menținerea în funcționare a utilajului până la expirarea duratei normate de viață.


 • (3) Delegatul va elabora, revizui și aplica instrucțiuni/proceduri tehnice interne prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile care aparțin Sistemului de Iluminat Public, pentru creșterea siguranței în funcționare a Serviciului și a asigurării continuității acestuia, respectând prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract).

 • (4) Personalul angrenat în desfășurarea Serviciului va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic, aceste date reprezentând forma primară a evidenței tehnice. Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

 • (5) Delegatul va prezenta și va supune aprobării Delegatarului pana la data de 31 ianuarie a fiecărui an, planul anual de reparații curente ce urmează a se executa în anul în curs.

 • (6) în scopul creșterii siguranței în funcționare a Serviciului și a continuității acestuia, Delegatul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în Sistemul de Iluminat Public, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere, reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului. Analizele incidentelor și avariilor vor fi efectuate în termenii și condițiile prevăzute în acest sens în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract).

 • (7) In vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților Beneficiarilor, Delegatul va urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a prestării Serviciului, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile terților dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii, care vor face obiectul raportării trimestriale conform Articolului 13 alin. (11) lit. c) de mai sus.

 • (8) Termenul de verificare și de identificare a unei defecțiuni va fi de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, iar termenul de remediere va fi ce cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare. în cazul în care remedierea nu este posibilă în acest termen, Delegatul va informa în scris Delegatarul, precizând motivele pentru care remedierea nu a fost posibilă, măsurile dispuse și termenul de remediere. Noul termen de remedierea necesită aprobare de la Direcția de Specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București. Termenul de 5 zile nu este aplicabil în cazul în care defecțiunea necesită lucrări de înlocuire a unor părți din echipamente care nu sunt în stocul Delegatului sau lucrări de investiții. în aceste cazuri, termenul de remediere se va stabili de comun acord între părți.

 • (9) în cazul vandalizărilor, furturilor, accidentelor, Delegatul împreună cu reprezentanții Delegatarului vor întocmi un proces verbal de constatare și de scoatere din patrimoniu a elementelor Sistemului de Iluminat Public deteriorate/lipsă în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare.

 • (10) Delegatul are obligația de a reface locul unde a intervenit pentru orice fel de operații, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condițiile meteorologice o permit.

  ARTICOLUL 15 - INVESTIȚII


  (1) Investițiile, astfel prevăzute în Prograjflut d  Articolul 1 („Definiții”) din prezentul Contract, sunt a nr. 7 la Contract). Programul de investiții se va
actualiza anual, atât în baza propunerilor Delegatului, cât și în funcție de necesitățile estimate de către Delegatar, conform obligațiile legale, respectiv planificarea lucrărilor de investiții necesare asigurării funcționării sistemului în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice, scop în care se vor întocmi programe de investiții bazate pe planificarea multianuală a investițiilor și ținându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale.

 • (2) Investițiile vor fi finanțate de către Delegatar, iar bunurile rezultate din aceste Investiții vor fi date în administrare și exploatare Delegatului, fiind Bunuri de Retur. Procesele-verbale de predare primire a acestor bunuri vor constitui Anexe la Contract, ce vor completa inventarul Bunurilor de Retur.


 • (3) Lucrările de Investiții vor fi realizate de către Delegat, pe baza Programului Anual de Investiții aprobat de Delegatar. Prioritizarea realizării lucrărilor de investiții se va stabili de către Delegatar împreună cu Delegatul, pe baza Programului Anual de Investiții. Pentru fiecare proiect de investiții Delegatul va prezenta Delegatarului graficul de realizare al lucrărilor. Termenul de execuție a lucrărilor de investiții începe de la primirea ordinului de începere a lucrării/comenzii și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv aprobarea documentației tehnice propuse de Delegat și cu respectarea graficului de lucrări prezentat de către Delegat Delegatarului.

 • (4) Plata lucrărilor de Investiții va fi realizată de către Delegatar, după realizarea acestora de către Delegat.

 • (5) Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor


 • (6) Delegatul va propune și Delegatarul va aviza:

 • a) soluții de telegestiune a Sistemului de Iluminat Public și soluții de reducere a consumului de energie electrică, ale cărui specificații minime sunt cele prevăzute în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

 • b) soluții de supraveghere video/senzoristică a componentelor Sistemului de Iluminat Public

 • c) sistem centralizat de comandă care să permită comanda Sistemului de Iluminat Public dintr-un singur loc, secvențial;

 • (7) Delegatarul va finanța execuția soluțiilor de telegestiune a Sistemului de Iluminat Public, cu respectarea prevederilor alin. (3) iar Delegatul va executa toate operațiunile necesare.

 • (8) Toate Investițiile în Sistemul de Iluminat Public trebuie să asigure respectarea parametrilor tehnici prevăzuți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract).

 • (9) în zonele cu cerințe estetice și arhitecturale deosebite, Investițiile se efectuează pe baza unor proiecte și soluții specifice, adaptate fiecărui caz în parte, aprobate de Delegatar.

ARTICOLUL 16-PRESTAREA SERVICIULUI

 • (1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu condițiile și termenele/intervalele stabilite în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), și din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa
 • (2) Serviciul se realizează pe arterele de circulație publică, alei și zone pietonale, grădini, parcuri, cât și pentru punerea în valoare a monumentelor, statui, ansambluri arhitecturale, clădiri și construcții și/sau spații publice cu valoare monumentală și de interes patrimonial amplasate în Aria Delegării.

 • (3) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul arterelor de circulație publică, străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri pietonale, parcuri, locuri dejoacă, poduri, pasaje sub-și supraterane, din Aria Delegării.

 • (4) Iluminatul public în zonele de interes deosebit, cu cerințe estetice și arhitecturale, se va realiza prin proiectarea și realizarea de soluții specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform unui acord scris care va fi încheiat între Delegat și Beneficiar.

 • (5) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinați acestui scop sau de folosință comună cu transportul public de suprafață și doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic, corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu contractul încheiat în acest scop de către Delegatar cu proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice, pentru asigurarea unui drept de folosință.

 • (6) Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă, de durata de funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime, cu încadrarea în specificul urbanistic al zonei, cu respectarea normelor în vigoare aplicabile Serviciului și a specificațiilor prevăzute în Regulamentul și în Caietul de Sarcini ale Serviciului.

 • (7) Delegatul este direct răspunzător de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliți prin Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract). Delegatul va asigura măsurarea parametrilor luminotehnici ai arterelor de circulație din Aria Delegării întocmind în acest sens un raport pe care îl va transmite Delegatarului și Autorității Municipale în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la Data începerii. De asemenea, Delegatul va informa în scris pe Delegatar și Autoritatea Municipală ori de câte ori intervin modificări ale acestor parametri. De asemenea, Delegatul va verifica parametrii luminotehnici ai instalației de iluminat public (i) la preluarea Serviciului, (ii) la punerea în funcțiune a unor extinderi și (iii) pe un eșantion de minimum 10% din numărul total de străzi din Aria Delegării care să cuprindă toate tipurile de artere, anual, pe parcursul exploatării. în urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea Sistemului de Iluminat Public la parametrii tehnici prevăzuți de normativele în vigoare.

 • (8) Delegatul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvențial, urmărindu-se obținerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

 • (9) Programul de funcționare este cel prevăzut în Anexa nr. 15 care face parte integrantă din bunurile Delegatarului puse la dispoziția Delegatului, astfel cum sunt prevăzute în Procesul Verbal de predare primire din Anexa nr. 5 la Contract, pe întreaga durată a Contractului, în scopul prestării serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a contractului. Bunurile noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după data începerii contractului vor intra în Patrimoniul Sistemului de Iluminat Public al Municipiului București

  (10) De regulă, pro conectare/deconectar  ionare va fi asigurat prin comandă automată de iflâtult^ ^blic, ținând cont de: longitudinea /localității, luna


  ■JJa]| 24 din 44


calendaristică, ora oficială de vară, nivelul de luminanță sau de iluminare necesar corelat cu condițiile meteorologice. La propunerea justificată a Delegatului și cu aprobarea Delegatarului se poate modifica programul de funcționare a iluminatului public, integral sau pe anumite categorii de artere sau zone din sistemul de iluminat public.

ARTICOLUL 17 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

 • 17.1. Bunurile de Retur

 • 17.1.1. Acestea sunt:

 • a) bunurile Delegatarului puse Ia dispoziția Delegatului, astfel cum sunt prevăzute în Procesul-verbal de predare-primire din Anexa nr. 5 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

 • b) bunuri noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii Contractului, care fac parte din Sistemul de Iluminat Public, incluzând bunurile rezultate din Investițiile în Sistemul de Iluminat Public.

 • 17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului, este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la Articolul 17.1.1. lit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 5 la prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri noi definite la Articolul 17.1.1. lit. b), de mai sus acestea vorfi puse Ia dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul 15 alin. 2 de mai sus.

 • 17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

 • 17.1.4. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de folosință, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

 • 17.1.5. Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

 • 17.1.6. Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

 • 17.1.7. Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurile de Retur, cu diligența unui bun proprietar.


DI3ECTIA SERICII tMT£G.'A'i = 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului, Delegatarul va emite o hotărâre prin care:

 • a) va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ca fiind bunuri proprietate privată

 • b) va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din Anexa nr. 4 la Contract. în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar, Delegatul va preda aceste bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare primire care se va anexa la prezentul Contract

Părțile confirmă în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri de Retur.

17.1.9. în termen de un an de la data Intrării în Vigoare, Delegatul va face toate demersurile necesare pentru identificarea tuturor Bunurilor de Retur și a situației de fapt a acestora, pornind de la cele consemnate în Raportul de evaluare la valoarea justă a mijloacelor fixe aprobat prin HCGMB nr. 497/19.09.2019 (Anexa nr. 16 la prezentul Contract)

 • 17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul Contract.

 • 17.2.1. La încetarea prezentul Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

 • 17.2.2. în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

 • 17.2.3. Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Articolului 17.2.1 de mai sus.

 • 17.3.  Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului Ia încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

 • 17.4. Bunuri cu regim special

Delegatarul va utiliza în derularea Contractului și Bunurile cu Regim Special. Prin prezentul Contract Delegatarul cesionează Delegatului drepturile și obligațiile care derivă Contractul/Contractele încheiate între Delegatar și proprietarul/proprietarii Bunurilor cu regim special sau după caz operatorul/operatorii acestor bunuri, care sunt incluse în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, și declară că a notificat proprietarului/proprietarilor Bunurilor cu regim special sau după caz operatorului/operatorilor care exploatează aceste bunuri, intenția de cesionare cu cel puțin 10 Zile înainte de încheierea prezentului Contract.

ARTICOLUL 18 - FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU BENEFICIARII

 • (1) Dreptul de acces la Serviciu și de a beneficia de acesta este garantat tuturor Beneficiarilor, în mod nediscriminatoriu.                                                / • (2) Beneficiarii persoane fizice și/sau persoane juridice ai Serviciului au obligația de a respecta prevederile Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și de a-și achita obligațiile de plată stabilite sub formă de taxe locale,

ARTICOLUL 19 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

 • (1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

 • (2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

 • (1) De la Data de începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată, cu privire la serviciile ce fac obiectul prezentului Contract.

 • (2) Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei de începere a Contractului și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 21 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • (1) Valoarea Garanției de bună execuție este în procent de 0,5% din valoarea contractului.

 • (2) Garanția de Bună Execuție se poate constitui, de către Delegatar, la solicitarea Delegatului prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție. în acest scop, Delegatul va deschide un cont la o bancă indicată de către Delegatar, în termen de 5 zile de la primirea comunicării Delegatarului cu indicația băncii agreate și va vira 0,5% din valoarea contractului.

sau

 • (3) La solicitarea Delegatului, garanția de bună execuție se poate constitui și sub forma unei polițe de asigurare sau scrisoare de garanție bancară, oricând pe durata executării contractului, document ce va deveni anexă la contract.

 • (4) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciunf

Contractului și


î^țatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform I, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a

executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

 • (5) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 ("Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

 • (6) în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.


 • (7) Delegatarul va retuma Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI

 • (1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 9 la prezentul Contract:

 • a.  Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

 • b.  Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;


 • c.  Asigurarea de răspundere civilă generală.

 • (2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

 • (3) Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.

 • (4) în măsura în care este posibil, Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului: exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

  • a)

  • b)


  prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

  conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze                  elegatarului înainte de orice anulare s modificare

  Primirea de către Delegatar a acestor ificări nu va  semnificati^Ț^pblj
 • (5) în măsura în care este posibil, Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

 • (6) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr. 9 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”), cu excepția cazului în care Delegatul face dovada că nicio societate de asigurare nu a acceptat în integralitate clauzele solicitate de Delegatar.

 • (7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

 • (8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

 • (9) în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

 • (10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

 • (1) Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

 • (2) Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

 • (3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar în legătură cu executarea Contractului. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.


 • (4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 24 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

 • (1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

 • (2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

 • a)  a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

 • b)  a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

 • c)  a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

 • d)  a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

 • (1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

 • (2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Dele^vdF^tw^kpri, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea^^Qr^orijpîfeitarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare s^u^            omnui o delegare, o cesiune sau o rogare de la oricare30 din 44

♦ r

Zc.? L ÎPECTiA țl-j "iTEGRATE ff-Si V ■&      # <//

r


dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract. De asemenea, dispozițiile alineatului precedent nu vor împiedica garantarea unui credit bancar cu creanțele aparținând Delegatului izvorând din prezentul Contract.

 • (3) Cesiunea sau novația Contractului este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înființării unei filiale a Delegatului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale și cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București.

ARTICOLUL 26 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Delegatul este obligat să aplice proceduri competitive, conform regulilor stabilite prin Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 27 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • (1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • (2) In situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

 • (3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 28 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

 • (1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 Ia Contract) și detaliați în Anexa nr. 8 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale. Anexa nr. 8 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract stipulează cuantumul penalităților pentru fiecare Indicator de Performanță, respectiv Indicatorii de Performanță garantați, care a fost încălcat sau nu a fost atins conform termenilor și condițiilor stabilite de anexa menționată.

 • (2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare.

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor

  bugetare; b) în caz deplăti penaluafr întârziere Ăiacă prevăzute de prezentul Contract, inclusiv Anexele sale, sau de programul lunar de prestație;

 • (3) Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării.

 • (4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

 • (5) în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 29 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

 • (1) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului sa fie obținut anterior, acord care nu va fi întârziat în mod nejustificat.

 • (2) Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

 • (3) în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

 • a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

 • b) nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

 • c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil

 • (4) Neachitarea facturii de către Delegatar în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • a)  penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • b)  penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

 • c)  valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

ARTICOLUL 30 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(I) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 28 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut


răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respecți de mai jos din prezeijt61%rt


o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele


 • (2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

 • a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

 • b) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

 • c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

 • (3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul Ie solicită în mod rezonabil.

ARTICOLUL 31 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

 • (1) Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de cealaltă Parte. în înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

 • (2) Niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare sau obligată să despăgubească cealaltă Parte pentru orice vătămare, pierdere, cost sau cheltuială provocate din vina (culpa sau intenția) celeilalte Părți, angajaților, împutemiciților sau antreprenorilor acesteia sau prin încălcarea de către cealaltă Parte a obligațiilor sale asumate prin Contract, nici pentru daune indirecte sau incidentale.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 32 - FORȚA MAJORĂ

(1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

 • a) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

  • i.

  • ii.

  • iii.

  • iv.


trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

bombe sau alte muniții xplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b) EvenimețțfB^eliiii£joră cum ar fi

aTf^ din 44 • i.   război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

 • ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

 • iii.   orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

 • iv.   greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

 • c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:


 • i.  refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

 • ii. orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

 • iii. orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

 • iv. orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau accidental.

 • v.  întreruperea neanunțată a alimentării cu energie electrică de către furnizor.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:


 • a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

 • b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

 • (3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă

  u mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea  evenimentelor.
 • (4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

ARTICOLUL 33 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • (1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

 • (2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 32 (“Forța Majoră”).


 • (3) în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Dclegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Valorii Serviciului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

 • (4) Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

 • (5) Prezentul articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.


CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 34 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

 • (3) Fiecare dintre Părți va putea solicita Modificarea, iar cealaltă Parte nu va putea refuza negocierea, în situația apariției oricăruia dintre următoarele împrejurării, dacă, în opinia rezonabilă a Părții solicitante, respectivul eveniment afectează în mod substanțial echilibrul contractual:                                                                   /


 • i)  o Modificare Legislativă care face ca una sau mai multe clauze ale prezentului Contract sau toate drepturile sau obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat;

 • ii)  un Eveniment de Forță Majoră;

 • iii) o modificare semnificativă a structurii costurilor care au stat la baza stabilirii Tarifului;

 • iv) o circumstanță necunoscută de către cel puțin una din părți la data semnării prezentului contract;

 • v)  în situațiile prevăzute de prezentul Contract.

 • (4) Dacă o Parte dorește să implementeze o Modificare, aceasta trebuie să transmită celeilalte Părți o notificare („Notificarea privind Modificarea”). Notificarea privind Modificarea trebuie:

 • i)  să precizeze temeiul Modificării;

 • ii)  să precizeze în ce constă Modificarea;

 • iii) să specifice motivele pentru care s-a propus Modificarea;

 • iv) să indice implicațiile Modificării; și

 • v)  să propună o dată pentru începerea negocierilor.

 • (5) Părțile vor negocia cu bună credință pentru a ajunge la un acord cu privire la Modificare, materializat printr-un act adițional la prezentul Contract, în termen de 60 (șaizeci) de zile de la începerea negocierilor sau în orice alt termen convenit în acest sens.

ARTICOLUL 35 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

De legatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 33 (“Menținerea echilibrului contractual").

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 36 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 • (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

 • b)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

  c) • d)  în cazul falimentului Delegatului;

 • e)  în cazul neacordării, retragerii sau încetării valabilității licenței prevăzute la art. 3.5.1. litera b); încetarea Contractului se constată de către instanța de judecată;

 • f)  dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

 • (2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

 • (3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

 • a) să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

 • b) să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

 • c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

 • (4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

 • a)  Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

 • b)  Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 17.2 din prezentul Contract.

 • c)  Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

 • (5) La data încetării Contractului sau Ia data convenită pentru predare („Data de Predare”), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

 • (6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

ARTICOLUL 37 - REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 37.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

 • 37.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații încălcate"): • a) o încălcare semnificativa, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 37.1.2;

 • b) nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

 • c) nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

 • d) renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

 • e) nerespectarea Articolului 25 (“Sub-delegarea și transfer”) din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;

 • f)  ne fu mi za re a sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

 • g) orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;

 • h) Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 9 (“Asigurări”) la Contract;

 • i)  practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 24 (“Clauza de prevenire a corupției”);

 • j)  alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului,

 • 37.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 37.1.1:

 • a)  Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

 • b)  în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 37.1.2.

 • c)  Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

 • d)  în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

37.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

37.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de cj egatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Qni^ti^tj^mificațiv asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului,


Contract, care are un


în baza prezentului/Cdftt

 • 37.2.2. în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului

37.2.1, se va aplica mutatis miitandts procedura prevăzută la Articolul 37.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 38 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

 • (1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

 • (2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

 • a)  sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

 • b)  toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

 • c)  toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

 • d)  toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

 • (3) Delegatul se va asigura că exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor componente ale Sistemului de Iluminat Public se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

 • (4) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

 • (5) Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

 • (6) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul intem al său. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intem și modificarea Regulamentului intem în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă. După aprobarea Regulamentului intem. Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce Ia cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de


 • (8) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

 • (9) în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

 • (10) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor Ia cursuri, seminarii, instruiri.

 • (11) Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

 • (12) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 39 - CONFIDENȚIALITATE

 • (1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

 • (2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

 • (3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

 • a)  Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

 • b)  oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

 • c)  oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

 • d)  oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică

obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

 • e)  oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

 • f)   oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

 • g)  oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

 • h)  oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

 • i)   oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.


 • (4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

 • (5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

 • (6) La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare Ia Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 40 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la fumizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea Contractului.

ARTICOLUL 41-TAXE


Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 42 - CONFLICTUL DE INTERESE

 • (1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial.

 • (2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cei de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese.

 • (3) Delegatarul î^rezOv^re^tu^Jp a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile n dacă va consi

  k^drsmjt adecvate și de a solicita luarea de măsuți suplimentareARTICOLUL 43 - COMUNICĂRI              ^^^77 .

 • (1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

 • a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa: .....................

Fax:.................................

E-mail:..................

 • b) Pentru Delegatar

în atenția: DL/D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

 • c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................


 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

 • (4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

 • (5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.


  ARTICOLUL 44 - DREPTURILE TERȚILOR


——

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 45 - RENUNȚARE

 • (1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 43 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

 • (2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

 • (3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 46 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 48 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 47 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

de Zile, precum și (“Răspunderea, peg^jjjSțVși


Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile

Delegatului de menținere^ ’ (tații Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) * “ea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 28 ăgLTtkl t jn sarcina Delegatului”), Articolul Ț9 ("Răspunderea De legatarul ui”), Articolul 39 (“Confidențialitate”), Articolul 41 (“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.jfftg 43 din 44ARTICOLUL 48 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • (1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

 • (2) în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii Ia o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în..................exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.

DELEGATAR

DELEGAT


Primar


Reprezentant

Pag 44 din 44
LA- HCCrhl


Valori ale activitatilor serviciului de iluminat public necesare pentru contractul delegare de gestiune a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul București


Nr.crt.                                 Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

l.Montare lămpi si aparate de iluminat

1

[l.l]-montare LVM 80W

D 001

buc

142.62

2

[1.2]-montare LVM 125W

D 002

buc

148.93

3

[1.3]-montare LVM 250W

D 003

buc

175.39

4

[1.4]-montare LVM 400W

D 004

buc

196.19

5

[1.5]-montare LVS 70W

D 005

buc

165.13

6

[1.6]-montare LVS 150W

D 006

buc

222.80

7

[1.7]-montare LVS 250W

0 007

buc

240.75

8

[1.8]-montare LVS 400W

D 008

buc

265.82

9

[1.9]-montare LVST70W

D 009

buc

165.13

10

[1.10]-montare LVST 100W

D 010

buc

170.83

11

[l.ll]-montare LVST 150W

D 011

buc

222.81

12

[1.12]-montare LVST 250W

D 012

buc

240.79

13

[1.13]-montare LVST400W

D 013

buc

265.81

14

[1.14]-montare LHME 250W C

D 014

buc

173.96

15

[1.15]-montare LHME 25OW D

D 015

buc

183.41

16

[1.16]-montare LHME 400W C

D 016

buc

201.62

17

[1.17]-montare LHME 400W D

D—017

buc

186.56

18

[1.18]-montare LHMT 250W C

D 018

buc

173.96

[1.19]-montare LHMT 400W C

D 019

buc

177.87

<y^.20]-montare LFC

D.020

buc

243.55

\ 'ițĂ^l-montare PVB-7B lx250W

D 021

buc

131.74

y ] ‘fl.ft3]-montare PVB^B lx400W

D 022

buc

1^' 1
Nr.crt.

Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

23

[1.28]-montare PVC-02 lx70W

D 023

buc

121.42

24

[1.29]-montare PVC-02 1X125W

D 024

buc

121.42

25

[1.30]-montare BVM 125W

D 025

buc

186.63

26

[1.31]-montare BVM 250W

D026

buc

219.29

27

[1.32]-montare BVS 70W

D 027

buc

215.71

28

[1.33]-montare BVS 150W

D 028

buc

283.55

29

montare BVS 100W

D 029

buc

171.82

30

montare LVS 100W

D030

buc

160.73

31

montare BVS 400W

D 031

buc

248.94

32

montare BVM 400W

D 032

buc

198.53

33

montare LVS 110W

D 033

buc

211.88

34

[1.58]-montare lampa HD 150W

D 034

buc

217.44

35

[1.64]-Montat aparat de iluminat max. 50W tip Standard

D 035

buc

846.30

36

[1.65]-Montat aparat de iluminat 51W - 100W tip Standard

D 036

-buc

1,263.45

37

[1.66]-Montat aparat de iluminat 101W - 200W tip Standard

D 037

buc

1,414.68

38

[1.67]-Montat aparat de iluminat 201W - 300W tip Standard

D 038

buc

1,559.61

39

[1.68]-Montat aparat de iluminat 301W - 400W tip Standard

D 039

buc

1,698.23

40

[1.69]-Montat aparat de iluminat 401W - 600W tip Standard

D 040

buc

2,133.02

41

[1.70]-Montat aparat de iluminat 601W - 1000W tip Standard

D 041

buc

4,206.14

42

[1.71]-Montat aparat de iluminat 1001W - 2500W tip Standard

D 042

buc

9,014.00

43

[1.72]-Montat aparat de iluminat max. 50W tip Avangard

0.043

buc

1,061.81

44

(1.73]-Montat aparat de iluminat 51W - 100W tip Avangard

D 044

buc

1,622.62

45

[1.74]-Montat aparat de iluminat 101W - 200W tip Avangard

D 045

buc

1,830.56

46

[1.75]-Montat aparat de iluminat 201W - 300W tip Avangard

D 046

buc

2,000.70

47

[k7-ȘJ~Montat aparat de iluminat 301W - 400W tip Avangard

D 047

buc

2,145.62

48 A

>7 tiî.7zfp^otat aparat de iluminat 401W - 600W tip Avangard

D.048

buc

2,750.55

49 /<$-

'/^tT78J^gp^8t aparat de iluminat 601W - 1000W tip Avangard

D 049

buc

5,548.30

50// *

f                aparat de iluminat 1001W - 2500W tip Avangard

D 050

buc

12,139.42

zJtz

jntafeparaLdgjluminat max. 50W tip Retro

DIRECȚIA

liftă țhfa’i'ini---—&*■----

D 051

buc

---------------< <i

Io MSPag 2 din 12Nr.crt.                                 Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

52

[1.81]-Montat aparat de iluminat 51-100W tip Retro

D 052

buc

1,921.30

53

[1.82]-Montat aparat de iluminat 101W - 200W tip Retro

D 053

buc

2,158.23

54

[1.83]-Montat aparat de iluminat 201W - 300W tip Retro

D 054

buc

2,347.26

55

[1.84]-Montat aparat de iluminat 301W - 400W tip Retro

D 055

buc

2,523.70

56

(1.85]-Montat aparat de iluminat 401W - 600W tip Retro

D 056

buc

3,191.63

57

[1.86]-Montat aparat de iluminat 601W - 1000W tip Retro

D 057

buc

6,865.27

58

[1.87]-Montat aparat de iluminat max. 50W tip spot Arhitect

D 058

buc

2,082.61

59

[1,88]-Montat aparat de iluminat 51-100W tip spot Arhitect

D 059

buc

3,922.58

60

[1.89)-Montat aparat de iluminat 101W - 200W tip spot Arhitect

D 060

buc

5,264.75

61

(1.90]-Montat aparat de iluminat 201W - 300W tip spot Arhitect

D 061

buc

5,636.52

62

[1.91]-Montat aparat de iluminat - proiector max. 10W tip LED

D 062

buc

3,699.94

63

[1.92]-Montat aparat de iluminat - proiector 11-20W tip LED

D 063

buc

4,691.33

64

[1.93]-Montat aparat de iluminat - proiector 21-30W tip LED

D 064

buc

6,241.44

65

[1.94]-Montat aparat de iluminat - proiector 31-50W tip LED

D 065

buc

8,283.05

66

[1.95]-Montat aparat de iluminat - proiector 51-100W tip LED

D 066

buc

10,752.92

67

[1.96]-Montat aparat de iluminat - proiector max. 50W tip Aqua

D 067

buc

592.99

68

[1.97]-Montat aparat de iluminat - proiector 51 - 100W tip Aqua

D 068

buc

654.75

69

[1.98]-Montat aparat de iluminat - proiector 101 - 200W tip Aqua

D 069

buc

973.59

70

[1.99]-Montat aparat de iluminat - proiector 201 - 500W tip Aqua

D 070

buc

2,385.07

71

[1.213]-Montat dispozitiv reducere si control pentru un aparat de iluminat

D 071

buc

775.54

2.lntretinere corpuri de iluminat

72

[1.21]-PVB-7B 1X125W (întreținere corp)

D 01

buc

127.32

73

[1.24]-PVB-7B lx70W (întreținere corp)

D 02

buc

127.32

74

lxl50W (întreținere corp)

D 03

buc

127.32

75

<f''j^?6ț4»\4^fe4x250W (întreținere corp)

D 04

buc

127.32

76

//                1&00W (întreținere corp)

D 05

buc

127.32

77 l

D 06

buc

224,Ș4^\To

78    |

[l/^g^Jfptinereyjrp 5odiLL100W                                            integrate

D 07

buc

MlNCPX—f

Nr.crt.                                 Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

79

(1.60]-lntretinere Proiector HD 150W

D 08

buc

127.32

80

[1.61]-lntretinere corp HOi W

D 09

buc

127.32

81

[1.62]-lntretinere corp iluminat lămpi cu halogenuri metalice 250W

D 10

buc

139.92

82

[1.63]-lntretinere corp iluminat lămpi cu halogenuri metalice 400W

D ll

buc

139.92

83

[2.50]-lnlocuire condensator pentru aparatul de iluminat public

D 12

buc

165.99

84

[2.53]-lnlocuire igniter pentru aparatul de iluminat public

D 13

buc

170.38

85

[2.56]-lnlocuire dulie ceramica E27

D 14

buc

127.32

86

[2.59]-lnlocuire dulie ceramica E40

D 15

buc

165.52

87

[2.68]-lnlocuire driver ON-OFF pentru aparat de iluminat cu LED 10-30W

D 16

buc

523.15

88

[2.69]-lnlocuîre driver ON-OFF pentru aparat de iluminat cu LED 31-60W

D 17

buc

640.86

89

[2.72]-lnlocuire driver ON-OFF pentru aparat de iluminat cu LED 61-100W

D 18

buc

911.03

90

(2.75]-lnlocuire driver ON-OFF pentru aparat de iluminat cu LED 101-150W

D 19

buc

1,267.86

91

[2.90]-lnlocuire placa LED-uri, pentru aparate de iluminat cu LED

D 20

buc

1,196.70

92

[2.91]-lnlocuire modul LED-uri (maxim 20 LED-uri, sau COB-uri) pentru aparate de iluminat cu LED

D 21

buc

1,284.81

93

[3.25]-Curatare compartimentul optic al aparatului de iluminat

D 22

buc '

105.51

94

Montare Figurine motive luminoase

D 23

buc

202.64

95

Montare siruri/turturi/plase luminoase

D 24

buc

223.01

96

Demontare Figurine motive luminoase

D 25

buc

133.62

97

Demontare siruri/turturi/plase luminoase

D 26

buc

149.09

98

Conectare elemente decorative

D 27

buc

55.50

99

Deconectare elemente decorative

D 28

buc

26.77

3. întreținere console

100

[1.35]-lntretinere Prelungire tipTR. GREU

D 001

buc

100.25

101

[2.45]-Jgk>tUtL'Lnsș^fira fixare consola pe stâlp centrifugat SC (consola CS300)

D 002

buc

186.90

102

[2.4<-lrtocW bfttșji

^fixare consola pe stâlp vibrat SE (consola CS300)

D 003

buc

186.65

103

prindere pe stâlp cu bratara, stâlp SCP

D 004

buc

190.11

104

.48 Vl nl^^ați/i â

ujca'

Pe prindere pe stâlp cu bratara, stâlp SE

D 005

buc

189.82

105

aii jn

I- „     ai

Jire tip Al                                                   llșu. intfgratf tnttll

D 006

buc

88.81/? co

Nr.crt.

Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

106

[1.37]-lntretinere Prelungire tip A2

D007

buc

141.61

107

[1.38]-lntretinerePrelungire tip A3

D 008

buc

153.86

108

[1.39]-lntretinere Prelungire tip A4

D.009

buc

194.34

4. Montare console

109

[l.lOOJ-Montat prelungire un braț tip Standard

D 001

buc

260.58

110

[1.101]-Montat prelungire doua brațe tip Standard

D 002

buc

402.67

111

[1.102]-Montat prelungire trei brațe tip Standard

D 003

buc

534.80

112

[1.103]-Montat prelungire patru brațe tip Standard

D 004

buc

650.61

113

[1.104]-Montat prelungire un braț tip Avangard

D005

buc

300.13

114

[1.105]-Montat prelungire doua brațe tip Avangard

D006

buc

470.35

115

[1.106]-Montat prelungire trei brațe tip Avangard

D 007

buc

640.19

116

[1.107]-Montat prelungire patru brațe tip Avangard

D 008

buc

809.88

117

[1.108] Montat prelungire un braț tip Retro

D009

buc

360.21

118

[1.109]-Montat prelungire doua brațe tip Retro

D 010

buc

570.47

119

[1.110]-Montat prelungire trei brațe tip Retro

D 011

buc

784.80

120

[l.lllj-Montat prelungire patru brațe tip Retro

D 012

buc

996.88

5.întreținere stâlpi

121

[1.40]-lntretinere stâlp metalic decorativ h<5m

D 001

buc

179.55

122

[1.41]-lntretinere stâlp metalic h=[5-10]m

D.002

buc

231.16

123

[1.42]-lntretinere stâlp metalic h>10m

D003

buc

297.10

124

[1.43]-lntretinere stâlp metalic h=12m

D 004

buc

297.10

125

[1.44]-lntretinere stâlp metalic h=16m

D.005

buc

320.32

126

[3.26]-lnld?^pc^ffe^e conexiuni din interiorul stâlpului (inclusiv siguranța minion)

D 006

buc

510.08

/ ’V           Z A              6.lntretinere cabluri electrice ^-

.Y * / /.        tA xgc-.p!<^,

127

[145]-li(tr^r^e-Jț|abiu AtfrABY 3x35+16mmp

D 001

km

2,264.11

128

[l.i^^wV9alyuA(#ABY3x7O+35mmp                  /££

D 002

km

2,610.68/fe m

Pag 5 din 12Nr.crt.                                Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

129

[1.47]-intretinere Cablu ACYY16, 25, 35,50mmp

D 003

km

2,281.48

130

[1.48]-intretinere Cablu ACYY 70, 90,120mmp

D 004

km

2,260.65

131

[1.49]-Fascicul de conductor torsadat TYIR 50 Ol Al 3x35mmp (întreținere)

D 005

km

2,062.91

132

[1.50]-Fascîcul de conductor torsadat TYIR 50 OLAI 3x50mmp (întreținere)

D 006

km

2,062.91

133

[1.51]-Cablu fir pilot CSYABY 12+1.5; 12x2.5; 24+2.5 (întreținere)

D 007

km

2,264.11

134

[2.5]-lnlocuire set 4 cleme 2.5 - 50mmp din interiorul stâlpului pt rețea LES

D 008

buc

295.96

135

[2.6]-lnlocuire set 3 cleme CDD Al-Cu pentru rețea LEA

D 009

buc

244.53

136

[2.30]-Refacere cap terminal cablu jT cu secțiuni 16 - 150mmp (cu 4 papuci)

D 010

buc

792.46

137

[2.33]-Verificare continuitate tronson cablu electric

D 011

buc

224.48

138

(2.36]-Verificare si încercare rețea subterana

D 012

buc

326.80

139

[2.104]-ldentificare traseu cabluri existente în teren tare pentru sondaj fara săpătură

D 013

buc

2,936.84

140

[3.23]-Realizare conexiuni în doze de legătură

D 014

buc

169.85

7.8 întreținere puncte de aprindere si montare stâlpi metalici

141

[1.52]-lntretinere Puncte aprindere

D 001

buc

197.33

142

[1.112]-Montat stâlp metalic plastifiat 2.5 - 4m tip Standard

D 002

buc

2,786.83     '

143

[1.113]-Montat stâlp metalic plastifiat 2.5 - 4m tip Avangard

D 003

buc

3,626.86

144

[1.114]-Montat stâlp metalic plastifiat 2.5 - 4m tip Retro

D 004

buc

3,897.17

145

[1.115]-Montat stâlp metalic pitic max. 1.2m tip Standard

D 005

buc

802.29

146

[1.116]-Montat stâlp metalic neferos 4m - 6m tip Standard

D 006

buc

4,611.43

147

[1.117]-Montat stâlp metalic neferos 6.Im - 8m tip Standard

D 007

buc

6,193.96

148

[1.118]-Montat stâlp metalic neferos 8.Im - lOm tip Standard

D 008

buc

7,971.72   *

149

Montat stâlp metalic 6 m - 8m tip Standard

D 009

buc

5,695.68

150

Montat sta 1 pj^e^fc-Șfl^lOm tip Standard

D 010

buc

7,493.00

151

fl.llS^MbnraLsgl^VTOțplic lO.lm - 12m tip Standard

D 011

buc

8,160.14

152

(îyQ^Jptatstaî

^nfyrtâijc 12.1m - 14m tip Standard

D 012

buc

8,601.72

153

[l.f21]-po«t«

1 rijewifc pitic max. 1.2m tip Avangard

D 013

buc

1,036.19

154

p rpetaWc 2m - 4m tip Avangard                             direcția'^

D 014

buc

3,167.62/^c

155

g^ietj^ic 4.Im - 6m tip Avangard

D 015

buc

£  1 £ A Al O '

Nr.crt.                                 Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

156

[1.124]-Montat stâlp metalic 6.1m - 8m tip Avangard

D 016

buc

7,579.96

157

[1.125]-Montat stâlp metalic 8.1m - lOm tip Avangard

D 017

buc

9,760.34

158

[1.126]-Montat stâlp metalic lO.lm - 12m tip Avangard

D 018

buc

10,113.72

159

[1.127]-Montat stâlp metalic 12.Im - 14m tip Avangard

D 019

buc

11,361.70

160

[1.128]-Montat stâlp metalic pitic max. 1.2m tip Retro

D 020

buc

1,234.90

161

[1.129]-Montat stâlp metalic 2m - 4m tip Retro

D 021

buc

3,807.87

162

[1.130]-Montat stâlp metalic 4.1m - 6m tip Retro

D 022

buc

7,289.53

163

[1.131]-Montat stâlp metalic 6.Im - 8m tip Retro

D 023

buc

9,066.76

164

[1.132]-Montat stâlp metalic 8.Im - lOm tip Retro

D 024

buc

11,788.94

165

[1.133]-Montat stâlp metalic 10.Im - 12m tip Retro

D 025

buc

12,255.72

166

[1.134j-Montat stâlp metalic 12.1m - 14m tip Retro

D 026

buc

13,642.30

167

[1.135]-Montat stâlp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundație

D 027

buc

2,621.44

168

[1.136]-Montat stâlp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundație

D 028

buc

2,995.50

169

[1.137]-Montat stâlp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundație

D 029

buc

4,191.37

170

[2.2]-Capac fereastra viziera stâlp metalic ortogonal

D 030

buc

665.77

171

[2.3]-Capac fereastra viziera stâlp plastifiat 5.Im

D 031

buc

614.11

172

Capac viziera stâlp aluminiu 6-10m

D O32

buc

752.95

173

[2.4j-Capac viziera stâlp metalic turnat 6-10m

D O33

buc

901.24

9,10,11 Fundații si readucere la suprafața inițiala

174

(1.138)-Realizare fundație stâlp max. 1.2m

D 001

buc

130.48

175

[1.139]-Realizare fundație stâlp 4.1-6m

D 002

buc

235.00

176

[1.140]-Realizare fundație stâlp 6.1-8m

D 003

buc

390.00

177

[1.141]-Realizare fundație stâlp 8.1-10m

D 004

buc

560.00

178

[L142H^

D 005

buc

680.00

179

[1.14j^Rfâl£afaJ^r4fay^.stalp 12.1-14m

D 006

buc

790.00

180

[l.l/4^fn^XuW>n                          A-T/

D 007

ml

55.83

181

(1.1                        beton

D 008

mc

4Z4.b^ Mlr

INItiiRAU w

Nr.crt.                                 Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (leifara TVA)

182

[1.146]-Sapatura manuala

D 009

mc

110.00

183

Săpătură mecanizata

D 010

mc

72.30

184

[1.147]-Umplutura compactată

D 011

mc

55.58

185

[1.212]-Desfaceri pavaje

D 012

mp

54.64

186

[1.148]-Refacere cai de circulație pietonala cu pavele existente

D 013

mp

246.01

187

[1.149]-Refacere cai de circulație pietonala cu imbracaminti asfaltice

D 014

mp

326.00

188

[1.150]-Refacere cai de circulație auto cu imbracaminti asfaltice

D 015

mp

530.00

189

(1.151]-Refacere cai de circulație pietonala cu beton

D 016

mp

153.00

190

[1.152]-Refacere cai de circulație auto cu beton

D 017

mp

270.00

191

Evacuare reziduri

D 018

tona

1,211.69

12. Tuburi de protecție

192

[1.153]-Montat profil PE flexibil max. F40mm

D 001

km

6,811.34

193

|1.154]-Montat profil PE flexibil F41mm - F60mm

D 002

km

8,222.54

194

[1.155]-Montat profil PE flexibil F61mm - F80mm

D 003

km

13,552.34

195

[1.156j-Montat profil PE flexibil F81mm - FlOOmm

D 004

km

18,088.34

196

Montat profil PVC rigid max. F40mm

D 005

km

8,197.34

197

Montat profil PVC rigid F41mm - F60mm

D 006

km

9,079.34

198

Montat profil PVC rigid F61mm - FSOnrim

D 007

km

15,908.54

199

Montat profil PVC rigid F81mm - FlOOmm

D 008

km

19,726.34

200

[1.157]-Montat profil PVC rigid FmlOlm - F160mm

D 009

km

34,591.01

201

[1.158]-Foraj orizontal cu tub PVC FlOOmm - F160mm

D 010

ml

653.94

13,14 Montare diverse tipuri de cabluri

202

(1.159]-Montat cablu tip CYY 4xl0mmp prin tub PVC

D 001

km

30,443.03

203

[1.160]-Mtf^^cl^irliRCYY 4xl6mp prin tub PVC

D 002

km

51,611.03

204

[1.16Ji];^/laijtatxabl|j tip^Y 3x25+16mmp prin tub PVC

D 003

km

75,000.00   „

205

[l.l^>^ntrațj^ja\ir^YV 3x35+16mmp prin tub PVC

D 004

km

99,750.00

206

[1.1^3]-l\porVtlațfâ^ip^i|M^ 3x50+25mmp prin tub PVC

D 005

km

138,500.0^' m


Nr.crt.                                 Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

207

[1.164]-Montat cablu tip CYY 3x70+35mmp prin tub PVC

D 006

km

199,587.00

208

[1.165]-Montat cablu tip CYY 3xl20+70mmp prin tub PVC

D 007

km

347,250.00

209

[1.166]-Montat cablu tip ACYY 4xl0mmp prin tub PVC

D 008

km

8,999.00

210

[1.167]-Montat cablu tip ACYY 4xl6mmp prin tub PVC

D 009

km

12,300.00

211

[1.168]-Montat cablu tip ACYY 3x25+16mmp prin tub PVC

D 010

km

15,500.00

212

[1.169]-Montat cablu tip ACYY 3x35+16mmp prin tub PVC

D 011

km

18,999.00

213

[1.170]-Montat cablu tip ACYY 3x50+25mmp prin tub PVC

D 012

km

25,400.00

214

[1.171]-Montat cablu tip ACYY 3x70+35mmp prin tub PVC

D 013

km

33,908.53

215

[1.172]-Montat cablu tip ACYY 3xl50+70mmp prin tub PVC

D 014

km

67,221.25

216

[1.173]-Montat profil cablu tip CYAbY 4xl6mmp

D 015

km

50,038.45

217

[1.174]-Montat profil cablu tip CYAbY 3x25+16mmp

D 016

km

66,418.45

218

[1.175]-Montat profil cablu tip CYAbY 3x35+16mmp

D 017

km

85,318.45

219

[1.176]-Montat profil cablu tip CYAbY 3x50+25mmp

D 018

km

125,783.66

220

(1.177]-Montat profil cablu tip CYAbY 3x70+35mmp

D 019

km

199,777.58

221

[1.178]-Montat profil cablu tip CYAbY 3xl20+70mmp

D 020

km

354,282.15

222

[1.179]-Montat profil cablu tip ACYAbY 4xl6mmp

D 021

km

16,352.48

223

[1.180]-Montat profil cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp

D 022

km

18,872.48

224

[1.181]-Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

D 023

km

23,156.48

225

[1.182]-Montat profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp

D 024

km

30,311.20

226

[1.183]-Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

D O25

km

40,395.48

227

[1.184]-Montat profil cablu tip ACYAbY 3xl50+70mmp

D 026

km

75,115.73

228

[1.207]-Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI lx25mmp

D 027

km

18,981.87

229

[1.208]-Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 3xl6mmp

D 028

km

21,895.63

230

[1.209]-Mprif^că^î&^rian tip TYIR 50 OL-AI 3x25mmp

D 029

km

25,903.10

231

[1.210>w9)ț3^eeWyke^ tip TYIR 50 OL-AI 3x35mmp

D 030

km

29,903.94

232

[1.21^)^if/ntjat;pt|blij cl^ri^nțțipTYIR 50 OL-AI 3x35+16mmp

D 031

km

30,817.85

233

[1.2i

4]-^onța{£afckj fit xitnljlviCCG 3x2.5mmp

D 032

km

17,482.0^g

234

[1.211

?]4^ni^^4j[iexibi|{lviCCG 3xl.5mmp

D 033

km

13,355.8^2 M,',

Nr.crt.

Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

235

[1.217]-Montat cablu flexibil tip MCCG 4x2.5mmp

D 034

km

19,873.95

236

[1.218]-Montat cablu flexibil tip MCCG 5x2.5mmp

D 035

km

21,963.66

237

[1.219]-Montat cablu flexibil tip MCCG 3x4mmp

D 036

km

21,386.13

238

[1.220]-Montat cablu flexibil tip MCCG 4x6mmp

D 037

km

32,643.53

239

(1.221]-Montat cablu flexibil tip MCCG 4xl0mmp

D 038

km

49,442.25

240

[2.92]-inlocuire clema de întindere branșament C1B

D O39

buc

145.15

241

[2.93]-lnlocuire clema de întindere rețea CIR 750

D 040

buc

141.39

242

[2.94]-lnlocuire întinzator IR 750

D 041

buc

138.88

243

[2.95]-lnlocuire clama universala pentru rețea TYIR cu secțiuni de 16-75mmp

D 042

buc

94.72

244

[3.14]-Montare cablu fibra optica prin tuburi pozate subteran

D 043

km

22,928.82

245

[1.185]-Montat bloc de distribuție

D 044

buc

5,788.23

246

[1.186]-Montat bloc de distribuție si comanda / control

D 045

buc

14,008.02

247

[15.3]-Montat tablou comanda si distribuție instalație de iluminat public

D 046

buc

33,479.48

248

[15.4]-Montat tablou electric eficientizare consum energie electrica

D 047

buc

26,779.83

249

[15.5]-Realizare fundație bloc de distributie/tablou comanda

D 048

buc

390.00

250

[15.6]-Montat cutie derivatie/trecere LEA/LES

D 049

buc

835.09

251

(15.7]-lnlocuire automat programabil pentru tablou comanda

D 050

buc

2,590.34

252

[15.8]-lnlocuire modul GSM in tablou comanda

D 051

buc

4,600.18

253

[2.21]-lnlocuire cheie comanda (selecție) cu trei poziții

D 052

buc

156.79

254

[2.22]-lnlocuire contactor trifazat 63A cu bobina de 220V

D053

buc

2,276.90

255

[2.23]-lnlocuire contactor trifazat 80A cu bobina de 220V

D 054

buc

2,288.74

256

[2.24]-lnlocuire contactor trifazat 100A cu bobina de 220V

D 055

buc

2,308.15

257

[2.25]-lnlocuîre contactor trifazat 125A cu bobina de 220V

D 056

buc

2,527.75

258

[2.26]-lnlocuîre contactor trifazat 160A cu bobina de 220V

D 057

buc

2,540.33

259

[2.27]-lnlige<lffe.coffi&6țpr trifazat 200A cu bobina de 220V

D 058

buc

2,553.10

260

[2.49];|nfcfâii^exutie’^'|^tionare cu SIST 101

D 059

buc

305.97

261

[2 .49Î-lnWuire ^Jtjej^e sjAonare cu SIST 201

1 ir   1  US-.*!   1 1                                                                 niRPr™

D 060

buc

348.4#^*Nr.crt.                                 Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

15,16,17 Montare mansoane camerete si demontări

262

[1.191]-Montat manșon derivație jT trifazat

D 001

buc

758.67

263

[1.192]-Montat manșon legătură jT trifazat

D 002

buc

625.27

264

[1.193]-Camereta de derivație subterana

D 003

buc

2,911.29

265

[1.194]-Camin de tragere subteran

D 004

buc

5,854.06

266

[1.195]-Capac camereta pietonal

D 005

buc

322.63

267

[1.196]-Capac camereta rutier

D 006

buc

652.48

268

[1.197]-Capac cămin de tragere pietonal

D.007

buc

652.48

269

[1.198]-Capac cămin de tragere rutier

D 008

buc

1,260.95

270

[1.199]-Demontare linie electrica aeriana

D 009

buc

6,105.00

271

[1.200]-0emontare aparat de iluminat

D 010

buc

102.12

272

[1.201]-Demontare prelungire

D 011

buc

154.76

273

[1.202]-Demontare stâlp 2m - 4m

D 012

buc

68.77

274

[1.203]-Demontare stâlp 4.1m - 6m

D 013

buc

102.87

275

[1.204]-Demontare stâlp 6.Im - 8m

D 014

buc

195.19

276

Demontare stâlp 8.Im - lOm

D 015

buc

390.72

277

Demontare stâlp lO.lm - 12m

D 016

buc

488.04

278

Demontare stâlp 12.1m - 14m

D 017

buc

552.29

279

[1.215]-Demontare aparat de iluminat 70-400W

D 018

buc

102.12

280

[3.5]-Demontare stâlp beton SCP prin retezare la baza

D 019

buc

10,433.25

281

[3.11]-Demolare fundație directa din beton pentru stâlpi

D 020

buc

4,270.72

282

[3.6]-Demontare stâlp beton SE prin retezare la baza

D 021

buc

10,433.25

18,19,20 Montare electrozi si înlocuire siguranțe

283

[1.205]-Montat un electrod vertical pentru priza de pamant

D 001

buc

81.85

284

[1.206]-Montatyrf^ct^BTx^zontal pentru priza de pamant

D 002

buc

21.13

285

I234]-Vefiffeirg-Fewst^ktș?ițe dispersie priza de pamant

D 003

buc

330.43^===

286

[330] ^^ț4re prXaTfp\)a§A^ț-ctf-electrod cuprat 1.5m

D 004

buc

843.^"-


Nr.crt.

Denumire activitate

Cod deviz

UM

Valoare activitate (lei fara TVA)

287

[3.21]-lmbunatatire rezistenta dispersie priza prin suplimentare număr electrozi

D 005

buc

128.48

288

[1.222]-lnlocuire siguranța GR00 32A

D 006

buc

319.32

289

[1.223]-lnlocuire siguranța GROO 50A

D 007

buc

319.32

290

[1.224j-lnlocuire siguranța GROO 63A

D 008

buc

319.32

291

[1.225]-lnlocuire siguranța GROO 80A

D 009

buc

354.88

292

[1.226]-lnlocuire siguranța GROO 100A

D 010

buc

380.22

293

[1.227)-lnlocuire siguranța GROO 125A

D 011

buc

393.30

294

[1.228]-lnlocuire siguranța GR01160A

D 012

buc

434.73

295

(1.229]-lnlocuire siguranța GRO1180A

D 013

buc

448.77

296

(1.230]-lnlocuire siguranța GRO1 200A

D 014

buc

504.72

297

[2.28]-lnlocuire suport siguranțe SIST 101

D 015

buc

322.85

298

[2.29]-lnlocuire suport siguranțe SIST 201

D 016

buc

365.30

299

[2.62]-lnlocuire siguranța LF25A

D 017

buc

9.19

300

[2.63]-lnlocuire siguranța LF63A

D 018

buc

9.88

301

[2.64]-lnlocuire siguranța pe coloana de alimentare a stâlpului

D 019

buc

242.64

302

[2.65]-lnlocuire siguranța minion din interiorul aparatului de iluminat

D 020

buc

112.90

303

[3.27]-Ridicare coordonate STEREO 70 ale punctului luminos pentru harta GIS

D 021

buc

\  39.00

304

Demontare cabluri aeriene

D O22

ora

\ 229.64W” direcția Vc

SERICII C* |E<J INTEGRATE “M


Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

tMEMORIU JUSTIFICATIV

PRIVIND STABILIREA VALORILOR ACTIVITĂȚILOR

SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 • 1. Obiectul de activitate, scopul și strategia Companiei Municipale Iluminat Public București


Compania Municipală Iluminat Public București a fost înființată în scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București, urmărindu-se, în principiu, două direcții:

> satisfacerea interesului public, astfel încât cetățenii Municipiului București să beneficieze de un serviciu de iluminat public Ia standarde de calitate,

> asigurarea unui serviciu de iluminat public în tendință cu noile directive europere de eficiență energetică, urmărindu-se reducerea consumului de enegie electrică prin implementarea noilor tehnologii.

Compania Municipală Iluminat Public București și-a stabilit următoarele obiective generale:

 • >  asigurarea unui iluminat public adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectiva, în Municipiul București


 • >  asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public

 • > mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale

evidențierea, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale municipiului București                                 ^/\        /Z*

marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legi


W1/

2. Resurse Umane

In domeniul resurselor umane, s-a urmărit acoperirea necesitățilcff^^&ț&rijae ale companiei, prin utilizarea eficientă a acestora, iar managementul companiei a avut în vedere definirea cerințelor


Compania Municipali Iluminat Public Bucurețtl 5RL

J40/10321/2017, CIF; RO37832144; Capital social: 22 661.770 lei

Sediul social; București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et 2, birou nr. 21, sector E,' Punct de lucru : București, Șot. Odăii nr. 253-259, sector 1


Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

rpentru activitățile de bază, identificarea și înlăturarea eventualelor limite restrictive ale disponibilului de resurse umane care, prin natura lor, ar putea afecta scopul si obiectul de activitate al companiei.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizeaza asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal.

Principalele direcții de acțiune sunt:

J atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare;


■J dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, echipe capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare;

J promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei;

în realizarea procesului de management al resurselor umane s-a urmărit permanent următoarele: asigurarea resurselor umane, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane.

 • •  Asigurarea personalului calificat:

■S Recrutarea și selecția candidați lor , analizarea cv-urilor, susținerea interviurilor.

 • •  Dezvoltarea resurselor umane:


J instruirea salariatilor la locul de munca cu privire la ROF, RI și Codul de Etica și Conduită Profesională, cât și în afara companiei, prin participarea acestora la cursuri și specializări.

Motivarea și menținerea resurselor umane:


In prezent in cadrul companiei exista următoarele categgei

 • •  Ingineri -12

 • •  Electricieni - 70

 • •  Șoferi platforma cu braț ridicător - 12

 • •  Muncitori necalificati - 6


Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

Project manager - 1

Personal specializat in sanatate si securitate in munca - 2

Personal specializat calitate, mediu, sistem de management integrat - 1

Personal specializat activitate parc auto - 3

Specializarea angajatilor este confirmata de către autorizările individuale ale personalului de către ANRE. Avem următoarele categorii de electricieni autorizați:

 • -  Gradul IVA si IVB - 1 angajat

 • -  Gradul IIA si IIIB - 2 angajați

 • -  Gradul IIA si IIB - 1 angajat


 • -   Gradul IIIB - 1 angajat

 • -  Gradul IIB - 7 angajați

Având în vedere personalul de specialitate al CMIPB compania a obținut atestările necesare:

 • -  Atestat ANRE nr. 12959/11.12.2017 tip C2A pentru „executare linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune”,

- Atestat ANRE nr. 13031/29.01.2018 tip CIA pentru „proiectare linii electrice, aeriene sau

subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20kV, posturi de transferi nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune, precunfșl

medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune”.


se^F^teftsiunea VA A

^rlea-efectpfcajrie


tinaJe


*

La data de 04.04.2019, prin Decizia nr. 587, ANRE a decis acordarea'torni Vr ■ Iluminat Public București a atestatelor de tip CIB și C2B:                      n

- CI B - Atestat prin care ANRE acordă companiei dreptul de a desfășura activități de proiectare

de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV (joasa si medie tensiune), posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV (joasa tensiune), stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competențele atestatelor de tip C1A și Bp.          J

- C2B - Atestat prin care ANRE acordă companiei dreptul de a desfășura activități de executare

de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV (joasa si medie tensiune), posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV (joasa tensiune), stații de medie tensiune și 110 kV, precum și


ip


nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competențele atestatelor de tip Be, Bi, C2A, A2 și Al.

De asemenea, în vederea obținerii calificării/eligibilității pentru grupul LELE05- Lucrări Ia

instalații de medie/joasă tensiune, în perioada iulie-septembrie 2018, compania a fost supusă unui audit

din partea ENEL.

3. Resurse Materiale

Politica de investiții este parte integranta a politicii generale a CMIPB și reprezintă factorul esențial al dezvoltării companiei.

Implementarea Programului de investiții constituie pentru managementul companie o decizie financiară importantă și complexă:

- Importantă, deoarece angajează fonduri imediate, înainte de a genera venituri, angajament ce condiționează activitatea și succesul companiei.

Complexă, deoarece trebuie să țină seamă atât de piața de servicii în care operează compania, cât și de evenimente viitoare cu un anumit nivel de risc dar pentru care compania are în vedere măsuri de oportunitate.


Dezvoltarea infrastructurii companiei (dotarea cu utilaje și echipament ®o desfășurării activităților specifice, în condiții optime) este o activitate conți monitorizată permanent de către managementul ompaniei.

în tabelul următor prezentăm situația dotărilor, a echipamentelor și a utî

Dotări, Echipamente, Utilaje

1

PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 14-20m

10

2

Autobasculanta (121) cu remorca transport tambur cablu electric

3

Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5 t

6 t

4

Autoturism cu caroserie berlina

i\

5

Autoturisme cu caroserie break

12

6

Autovehicule cu patru roti motoare

7

7

Analizor energie (măsurare parametri de rețea si luminotehnici)

1

8

Aparat masurat prize pamant

6

9

Calculator

60

10

Camera termoviziune

2

11

Ciocan demolator min 2kW; lOOOtot/mîn x

:'Z

__ _____ _ //

Compania Municipală Iluminat Public București SRL           d’rei'1 a

J40/10321/2017, CIF: RO37B32144; Capital social: 22.651,77^161^^" E - ra : Sediul social: București, str. Ar ist ide Demetriade nr. 2, et. 1. tiirpu nr. 21, sector £ Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253-2S9, sector 1     5’

12

Ciocan rotopercutor SDS Plus, 900W, 4,2J, sistem de amortizare si control vibrații max 12m/s2,032

6

13

Ciocan rotopercutor SDS-max; optim gaurire beton max. 08Omm

12

14

Compactor mecanic (cilindru compactor)

2

15

Dispozitiv indepartare strat de polietilena pentru cabluri de MT

1

16

Dispozitiv măsură sageata LEA

1

17

Drujba taiat beton/asfalt min. 6,5CP, max. disc 04OOmm

4

18

Dubita 3,5t, min 140CP, min2500cmc

2

19

Echipamente de protecție iama/vara set

70

20

Generator

8

21

Luminametru digital

1

22

Mai compactor manual min 4CP talpa 332x280mm

6

23

Mașina de taiat beton/asfalt min 13CP, max disc 045Omm

4

24

Megohmetru

6

25

Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm; 4x2; 136CP; sarcina utila maxima 3 lOOkg

1

26

Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm; 4x4; 190CP; sarcina utila maxima 3200kg

1

27

Modul Dispecerat - software; servicii implementare; licențe; suport tehnic

1

28

Motopicamer

3

29

Multîmetru

40

30

Placa vibratoare

2

3!

Plotter format A0, tehnologie de printare termica sau electrofotografie, memorie min 4GB, Hard disc min 320GB, cu funcție de printare scanare si__

copiere

1

32

Soft devize - Windew                                       Q

33

Trimer manual documente A0                            Ti /

34

Trusa electrician                                                   [    .

[40

L 35

Trusa lacatus                                                    \\    \

Z40 II


4. Justificare Tarife

Tarifele de decontare a lucrărilor țin seama de condițiile de decontare a serviciului de iluminat public la nivelul de calitate și în condiții de eficiență și siguranță. Valorile activităților specifice serviciului de iluminat public au fost stabilite ținând cont de lucrările privind întreținerea și repararea defecțiunilor apărute la sistemul de iluminat public, precum și cele privind verificarea / repararea, montarea / demontarea instalațiilor de iluminat ornamental festiv din Municipiul București.__ __________________ . PF IA
Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI


Activitățile componente ale serviciului de iluminat public al Municipiului București sunt:

 • a) Iluminatul stradal - rutier;

 • b) Iluminatul stradal - pietonal;

 • c)  Iluminatul arhitectural;

 • d) Iluminatul ornamental;

 • e) Iluminatul ornamental - festiv (temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente

festive).

Prezentul Memoriu justificativ privind valorile activităților specifice serviciului de iluminat public stabilite, se referă la lucrările de menținere la standardele de calitate a serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglemetare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 77/2007, cu respectarea prevederilor actelor normative și reglementărilor tehnice incidente în domeniul activităților ce concură la realizarea serviciului de iluminat public.

Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a Municipiului București și este constituit din totalitatea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului București utilizate pentru iluminatul public, precum: puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echi automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.


Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat publicTpfevenirea și combaterea incendiilor;


 • b) întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitate instalației și specificul locului demuncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de gestiune, prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul Serviciului de Iluminat Public;

 • d) întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;

 • e) furnizarea autorității administrației publice locale și altor autorități locale a informații solicitate și accesul la documentațiile pe


Compania Municipali Iluminat Public București SRL          “ direcția

J40/10321/2017, CIF: R037832144; Capital social: 22 661.770^ SER ucil

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, tțicbițîfiritîlr sbctor-1 ,? 5 Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253-259, sector 1


\\*          * V


condițiile legii;

f) creșterea eficienței sistemului de iluminat,


prin reducerea costurilor de producție, a


consumurilor specifice de materiale și materii prime, energie electrică și prin modernizarea acestora; g) prestarea Serviciului de Iluminat Public la toți utilizatorii din raza unității administrativ teritoriale pentru care are contract de gestiune;


 • h) personal de intervenție operativă;

 • i) conducerea operativă prin dispecer;

 • j) înregistrarea datelor de exploatare și evidentă a lor;

 • k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie


electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

m)realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;


n) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare

făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

p) lichidarea operativă a incidentelor;

q) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat pl

r) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat pu

s) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât maibună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și/

aprobarea acestora de către administrația publică locală;                                             I >

u) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizea: funcționarea economică și siguranță în exploatare; • v) corelarea perioadelor șî termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

w) inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-econ cc ale sistemului de iluminat public;

---.       ri"rnT!; . i

Compania Municipală Iluminat Public București SRL <rp SERvicu "2

J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.VTO':.țpilNTEGRATr ®

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2;btroj4.nr. 21, *

Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253- 259. sector 1
ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

x) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contractul de gestiune;

y) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz.

Valorile activităților specifice lucrărilor si serviciilor exprimă echivalentul bănesc al valorii la care acestea se tranzacționează pe piață între executanți și beneficiari, baza de calcul este costul de producție, întrucât în această situație nu apar cheltuieli de desfacere.

Cum s-a prezentat mai sus se constată că deși sistemul de iluminat public din Municipiul

București este foarte complex, lucrările necesare menținerii sistemului la condițiile tehnice de calitate, sunt repetitive.

Valoarea activităților specifice serviciului de iluminat public se stabilește pentru operatorii nou-intrați pe piața acestor servicii, precum și pentru cei care încheie contracte de delegare a gestiunii cu autoritățile administrației publice locale.

Valoarile activităților specifice serviciului de iluminat public a au fost determinate, luând în calcul numai cheltuielile care sunt specifice activităților respective.

Fundamentarea costurilor fiecărei activități în parte a fost făcută baza cheltuielilor materiale, cheltuielilor salariale și a cheltuielilor operaționale.


în cazul stabilirii valorii activităților specifice serviciului de iluminat jfubl^p^structurz^ cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în anexa nr. 1.

II •


 • V = C(t) + p, unde:                                  UA (W Z

 • V - valoarea stabilită a activităților specifice serviciului de iluminat public pb^a, o

C(t) - cheltuieli totale reprezentând suma cheltuielilor de manoperă, transport, utilaj si material; p - profit.

Toate valoarile activităților specifice serviciului de iluminat public întocmite țin cont din punct de vedere economic și financiar de toate condițiile tehnice de cantitate, calitate si termene prezentate^, mai sus astfel:


 • a) acopera costul efectiv al prestării serviciului;

 • b) acopera sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c) descurajază consumul excesiv și risipa;

 • d) sprijină exploatarea eficientă a serviciului și protecția mediului;

 • e) propun și încurajază investițiile de capital;_


Compania Municipala Iluminat Public București SRL        . o-

J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.77^^                 j.

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2,                   r 1 'I

Punct de lucru: București, Sos. Odăii nr. 253-259, sector 1                '*"/ cSjCompania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

r


 • f) asigură autonomia financiară a societății noastre

în tabelul centralizator anexat sunt prezentate un număr de 304 valori stabilite pentru activitățile

necesare desfășurării activităților de iluminat public, structurate pe diferite capitole în funcție de specificul fiecărei activități.

5. Memoriu Tehnic

In capitolul de mai jos vom descrie principalele categorii de activități care se realizează în cadrul serviciului de iluminat public.

1. Lămpi si aparate de iluminat

Lampa de iluminat este un dispozitiv destinat producerii luminii prin trecerea curentului electric printr-un material adus la incandescenta, prin descarcrari in gaz sau prin dispozitive semiconductoare (LED-uri).

Lămpile pot fi cu descărcări in vapori metalici, lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;

Lămpi cu incandescență - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescență prin trecerea unui curent electric;

Lămpi cu incandescență cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de corafrac^ Z X"

specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filameDtj^ufpentpi

li       (              '•’,i i

mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; I        /

Lămpi cu incandescență cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi oiV^reXale^

lămpi cu reflector, lămpi cu LED retrofit (cu dulie E27 sau E40) etc.

Apart / corp de iluminat - este aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia (difuzia) luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior              /

 • 2. întreținerea aparatelor de iluminat

Durata de viata a lămpilor de iluminat este influențată de modul in care este intretinuta, di

parametrii de funcționare ai rețelei, de variații de tensiune, precum si de mediul de funcționare (noxe, temperaturi ridicate, etc).

întreținerea lămpilor se realizează prin curățirea balonului prin ștergerea cu Iaveta imbibata cu

alcol tehnic si vefificarea contactului in dulie. Pentru aparatul de iluminat este necesara curățirea compartimentului optic similar cu lampL verîficârCac


DIRECȚIA ||gj=- SERVICII ga

Gimpănla Municipala Iluminat Public București SRL WiU

J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 22.66fi7tj£!1tl           X

Sediul social: București, str. Arlstide Demetriade nr. 2, et. 2; tțirâjor.    șciL.” 1

Punct de lucru: București, Șos, Odăii nr. 253-2S9, sector 1
Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

9(balast electromagnetic, sursa - pt. LED, igniter, condensator, dulie, continuitatea legaturilor,


etanșeitatea închiderii compartimentului optic sau a celui de accesorii, probe de aprindere etc).


3. întreținerea consolelor


întreținerea consolelor se realizează prin curățirea cu peria de sarma, reorintarea consolelor care, datorita vibraților produse de trecerea vehiculelor grele sau a tramvaielor, pot sa-si modifice orientarea, daca nu au fost strânse corespunzător in colierele de fixare, ștergerea cu alcol tehnic sau diluant si aplicarea acoperii de protecție (grunduri sau vopsele).

4. Montarea consolelor


Montarea consolelor se realizează in funcție de tipul si construcția acestora. Se pot monta intai


colierele de fixare pe brațul consolei si apoi prinderea pe stâlpul de beton. In cazul stâlpilor octogonali consolele nu mai au coliere de prindere. In acest caz consola se introduce prin interiorul


stâlpului pana la gulerul de pe brațul consolei si se fixeaza prin strângerea cu șuruburi care presează


tija consolei. Pentru a evita rotirea brațului șurubul va avea vârful conic iar pe brațul consolei se va


realiza cu un ambore o zona de centrare.


5. întreținerea stâlpului


Operațiile de intretinere a stâlpului sunt in funcție de tipul acestora (metalici, beton, plastifiati ornamentali, stâlpi de lemn etc. In cazul stâlpilor de lemn aceștia se vor intretine prin apjjde protecție cu rășini sau lacuri de protecție, reglarea ancorelor de rigidizare in caz sau colt, vopsirea stâlpilor cu EpoMet (in cazul celor de beton), sau cu vopsele RA^sau^in^jp caz^l stâlpilor metalici, etc.

6. întreținerea cablurilor

O In cazul conductoarelor torsadate pozate aerian pe stâlpi de susținere si întindere

operațiilor de intretinere sa va realiza verificarea săgeții acestora, verificarea traseului cablului si ' eliberarea obstacolelor care au putea produce accidente (arbori sau crengi care tensionează rețeaua).


In cazul cablurilor subterane întreținerea se poate realiza doar la capetele terminale ale cablurilor (papuci sau cleme), se va verifica fermitatea strângerii acestora pe cablu si se vor corecta eventualele erori. Se va verifica existenta si vizibilitatea plăcutelor de identificare ale cablurilor precum si existenta bornelor de marcare a traseului si starea acestora (daca este cazul).


7,8. întreținerea punctelor de aprindere si montare stâlpi metalici
Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

r


funcționarea individuala a acestora, se vor realiza reglaje, curățirea elementelor in mișcare de praf sau impurități care pot bloca cursa acestora, se va verifica comanda de închidere sau deschidere a iluminatului, se va verifica orarul de aprindere a iluminatului care este setat in ceasul programator, starea siguranțelor si a contactelor etc.

Contactorul electromagnetic este definit ca un aparat de comutație electromecanica, acționat altfel decât manual (de un electromagnet la joasa tensiune), cu o singura poziție de repaus, capabil sa stabilească, sa suporte si sa întrerupă curenti nominali si curenti mai mari decât cei nominali, dar care apar in mod normal (nu curenti de scurtcircuit). Este destinat in vederea efectuării unui mare număr de comutații in sarcina (105- IO6) si unui număr si mai mare de comutații fara sarcina (IO7). Ele se folosesc in punctele de aprindere si comanda a iluminatului public, comanda pe bobina contactorului se primește de la senzorul crepuscular, ceasul programator sau cascada de impuls. Ele pot realiza operațiile de inchidere, deschidere si comutare a unor circuite ca urmare a unei comenzi date de un releu, de un traductor sau de operatorul uman, la anumiti parametri electrici prestabiliți. Ele pot fi acționate de un operator, prin utilizarea unui buton de comanda montat in apropierea aparatului sau de la distanta.Tot in cadrul operațiilor de întreținere a punctelor de aprindere se va realiza vopsirea acestora sau curățirea de afișe sau inscripționări de pe cutia metalica a punctului de aprindere. Se va verifica verticalitatea pe fundație iar in cazul in care s-au produs tasari sau erodări ale terenului se va adduce la poziția corespunzătoare prin completare cu pamant sau agregat sortat compactat in straturi successive cu mai (placa) compactor.

Stâlpii metalici se vor monta pe fundațiile realizate anterior. Acestea pot fi cu prindere pe flansa stâlpului sau prin fundare directa prin montarea stâlpului in pahar, fixarea si orientarea cu pene de lemn si turnarea betonului de etansare in pahar (intre peretele paharului si stâlp). In cazul fixării cu

direcția


Compania Municipală Iluminat Public București

J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 2^551.770 lei

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr.         birou nr. 21,sector 1

Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253-259, sector 1

’ Tr ,Jț-. J *


■>flansa se va realiza reglarea verticalității stâlpului prin cele patru piulițe de sub flansa, iar cu celelalte


8 de deasupra flansei (piulița si contrapiulita) se va fixa pe fundație.


9,10,11 Fundații si readucerea la suprafața inițiala


Pentru realizarea fundațiilor se va realiza pichetarea acestora prin marcarea centrului gropii de fundație, conform planului de amplasament din proiect, iar apoi se va marca cu spray pe asphalt dimensiunea in plan a fundației sau cu cazmaua pe o adâncime de 1 Ocm in cazul in care fundația este realizata pe pamant. Săpătură se realizează in straturi succesive de o cazama (20 cm) pe toata suprafața gropii, urmărind ca malurile sa fie cat mai verticale (taluzare cu cazmaua) iar fundul gropii cat mai


orizontal. Săpătură se realizează in staturi pana la ajungerea la cota finala a fundației. Pe fundul gropii


se aseaza un strat de sapa uscata de nivelare care se compactează cu maiul, iar după intarirea acesteia se poate așeza armatura (sistemul de ancorare compus de cele trei sau patru prezoane filetate), avand in vedere ca lungimea filetata a prezoanelor sa permită montarea sub aceasta a piulițelor de reglaj.

Pentru realizarea fundației pe asfalt si beton se va taia asfaltul cu mașina de taiat după marcajul realizat cu spray. Se va avea in vedere ca diametrul discului sa fie corespunzător cu grosimea stratului de asfalt si beton. După taierea asfaltului si betonului se va realiza spargerea acestuia pe toata suprafața fundației trasate si se vor evacua rezidurile rezultate. După ajungerea la stratul de pamant se va proceda conform celor descrise mai sus. Săpătură se va realiza cu atentie sporita, doar manual, fara a se folosi


tamacop sau pickamer, iar săpătorul va purta cizme electroizolante de cauciuc, iar săpătură se va realiza doar in prezenta electricianului. Pentru readucerea la starea inițiala pe zona de intervenție (fundații si sânt) este foarte importanta compactarea terenului, prin adaugarea pământului rezultat din săpătură in straturi succesive de 20cm care se vor compacta separate. Așezarea stratului de nisip se va realiza numai după ce a fost verificat gradul de compactare (proba Proctor) iar acesta este


corespunzător (minim 0.95 in toate punctele de măsurare conform STAS pietriș de lOcm se va așeza doar după ce a fost așezat stratul de scurgerea cimentului iar pe cele doua parti laterale ale sântului pe $r«si emulsie cationica.


12. Tuburi de protecție

Tuburile de protecție se vor așeza pe un strat de nisip de lOcm, evitratul de nisip sau sa împiedice


-te


celalalt iar Ia acoperire se va așeza tot un strat de lOcm de nisip iar apoi se va realiza umplutura cu pamant cernut in straturi succesive de 20cm, care se vor compacta individual pana la cota finala la care


se va așeza apoi stratul de nisip de sub betonul de refacere cale de circulație.

La îmbinarea tuburilor riflate (50m) se vor folosi mufe de PVC si se va avea in vedere ca raza de curbura a tubului sa fie corespunzătoare cu cea a cablului care se va poza prin acesta. Se vor evita razele mici de curbura si montarea mufelor pe zona de curbura.

13,14. Montare diverse tipuri de cabluri

Cabluri electrice sunt ansambluri constituite din mai multe conductoare electrice izolate prinse intr-un invelis de protecție exterior (izolator) si prevăzut cu eventuale armaturi sau ecrane.

Conductorul electric este un corp metalic ,cu lungimea mult mai mare decât diametrul, prevăzut cu un invelis exterior izolator si care constitue o cale de curent intr-un circuit electric.


Materialele conductoare folosite in confecționarea cablurilor sunt cupru si aluminiu iar cele izolatoare pentru conductoare sau mantale sunt materialele plastice (policlorvinilul, polietilena, cauciucuri naturale sau sintetice, materiale fibroase etc), iar armaturile sau ecranele se realizează din banda de otel sau folie de aluminiu.

Pentru rețelele de distribuție pentru iluminat public se folosesc cabluri armate (in cazul pozării direct in pamant, pe pat de nisip) sau cabluri nearmate (in cazul in care sunt pozate prin tuburi de protecție). Secțiunile folosite sunt de la 2.5mmp la 150mmp, cu d

_______________________________________112* direcția

In cazul conductoarelor aeriene torsadate, acestea se realizează din aluminiu cu inima de otel

reprezintă si conductorul de protecție si de tracțiune mecanica).


Pentru pozarea cablurilor prin tuburile de protecție se vor folosi tragace mecanice cu sufa de otel si ciorap de fixare a cablului de elementul de tragere, tragerea se va realiza manual cu brațele iar pentru


o alunecare mai buna prin tub se vor unge cablurile cu vaselina.

Compania Municipală Iluminat Public București SRL jjj INTEGRATE

J4O/1O321/2O17, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 lei

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, șector 1 Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253 259, sector 1


15,16,17. Montare mansoane camerete si demontări

Cameretele / căminele de tragere sunt elemente ale sistemului de iluminat public destinate

pozării rețelelor subterane pozate prin tuburi de protecție, necesare tragerii cablurilor prin tuburile montate anterior, cat si in cazul deteriorării unui cablu, pentru înlocuirea acestuia fara a mai fi necesare lucrări de săpătură pe domeniul public (in situația in care a fost deteriorat si tubul riflat este necesara înlocuirea acestuia).Mansoanele care se montează pe cablurile electrice pot fi de legătură sau de derivație. Ele se realizează in funcție de secțiunea cablurilor. Mansoanele de derivație sunt un izolator electric foarte bun si oferă etanșeitate perfecta Ia apa. Mansoanele se realizează cu tuburi termocontractibile si

prezintă rezistenta mecanica ridicata. Deasemenea, mansoanele rezista la agenti chimici si radiații UV.

Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

r

18,19,20. Montare electrozi si înlocuire siguranțe

Electozii de impamantare sunt parte componenta a prizei de pamant si sunt realizați din tije metalice (țeava sau comier), zincate termic (grosimea stratului de zinc de minim 70 pm) pentru a rezista agentilor corozivi din sol.

Priza de pământ este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice interconectate sau alte părți metalice acționând în aceeași manieră, îngropate în pământ și aflate în contact electric cu acesta sau introduse în beton, elementele de beton în care sunt înglobați electrozii prizei de pământ trebuind să aibă o suprafață mare de contact cu pământul (de exemplu, așa cum sunt fundațiile clădirilor). în calculele pentru dimensionarea prizei de pamant aceasta depinde de rezistivitatea solului in zona in care se realizează priza de pamant si de adancimea de pozare a electrodului, elemente care influențează rezistenta de dispersie a prizei de pamant.
Siguranțele electrice fuzibile sunt elemente de protecție in rețelele electrice avand rol de aparat de protecție care întrerupe circuitul în care este conectat, când curentul electric depășește un anumit timp o valoare dată, prin topirea unuia sau mai multor elemente fuzibile, avand in^c^it sAtqpfe nu doar rol de întrerupere ci si de limitare a curentului de scurtcircuit, prin timpulAmrvde tșpîr^X^sî^ilului.

* (WrAy& .       , <■> v

Compania Municipală Iluminat Public București SRL •' ’S'iă. J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 22.6611730 $   «

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2\ «tâ, birou nr.21, Sector 1 Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr, 253-259, sector 1           •sP'/Z

Pentru proiectele de iluminat public se folosesc echipamente specifice, cuprinse in ansamblul ”Stâlp-Prelungire braț (consolă)-Aparat de iluminat” în funcție de caracteristicile tehnice și estetice de importanța proiectului, amploarea lui, zona în care este amplasamentul, costuri estimate,etc. Aceste echipamente pot fi împătțite în următoarele categorii: STANDARD, AVANGARD sau RETRO astfel:

>     Ansamblul STANDARD:

Echipamentele au un design simplu, funcțional, fără finisaje deosebite.

Stîlpul este drept, cu secțiune octogonală sau circulară, conic sau cilindric confecționat din tablă de oțel de 3-5mm, în funcție de înălțime, cu flanșă cu găuri pentru montaj pe fundție sau fără flanșă pentru montaj îngropat în fundație. Stâlpul este zincat la cald și poate fi vopsit. în aceasta categorie întră și stâlpii din aluminiu conici. înălțimile stâlpilor sunt între 3,0 și 12,0 m. Secțiunea la vârf este de 60 mm. iar la bază între 120 mm și 214 mm.

Stâlpul dispune de o fereastră de vizitare pentru legăturile electrice.


Prelungire braț (consola) poate fi simplă, dublă, triplă, etc., în funcție de amplasamentul stâlpului. Materialul folosit este țeava de oțel sau aluminiu cu desenul foarte simplu și secțiunea de 60 mm sau 76 mm. Lungimea brațelor poate fi între 0,40 m și 2,50 m

Aparatul de iluminat este confecționat din aluminiu turnat sub presiune sau polimeri în forme [ ? simple, cilindrică, sferică, rectangulară, eliptică cu dispersor din sticlă sau policarbonaj^esTF^ei^Ja/ radiațiile UV. Sunt echipate cu lămpi cu descărcare în vapori de sodiu sau halogenuri7^

400W sau LED 5OW-13OW. Se pot fixa pe consolă cu O 48-60 mm. sau top pe stâl^.^a^șî svfipciida^. *


- Aplicații                                                                  l

Ansamblul STANDARD este folosit în iluminatul străzilor principale, au!

secundare, centuri ocolitoare, parcări centre comerciale și aeroporturi, zone industrialeT^m^&iLL

Compania Municipală Iluminat Public București SljtL^e- C!P.ec

J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 2£e51.77O

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, ek 2', birou nr. 21? Jtiltar 1


Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, el, 2 , birou nr. 21; Punct de lucru: București, țos. Odăii nr. 253 259, sectorl
Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI
>     Ansamblul A VAN GARD—......... .....

Compania Municipala Iluminat Public București SRL        ?■'             1

J4O/1O321/2O17, CIF: RO37832144: Capital social 22.661.770 lei 6" j

Sediul social: București, str. Aristide Oemetriade nr. 2, et. 2, blîou nr. 21.sector 1 Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 2S3 259, sector 1             4/


ip.


Compania Municipală ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI


Prelungire - braț (consolă) confecționată din oțel sau aluminiu cu desen diferit în funcție de model, poate fi:curb, drept la diferite unghiuri, cu tiranțî, etc. Dimensiunea brațului variază între 0,30 m și 1,50 m în concordanță cu specificațiile proiectului.

Aparatul de iluminat AVANGARD poate avea forme diferite. Poate fi sferic, tronconic, cilindric, din aluminiu, polimeri sau policarbonat rezistent la radiațiile UV. Echiparea aparatelor de iluminat se face cu module LED 50W-130W sau cu lămpi cu descărcări în vapori dehalogenuri metalice sau sodiu. Se poate fixa pe consola cu O 48-60 mm sau top pe stâlp, dar și suspendat.

Ansamblul AVANGARD se utilizează în proiecte deosebite ca interes și amploare. în zone

centrale, spații publice, zone rezidențiale, pasaje, parcuri, intersecții.
x.-^VPtUL6}

__

Compania Municipală Iluminat Public București SRL           pa''-'.£ «

J40/10321/2017, CIF: (1037832144; Capital social: 22.661.770 lei           ~

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et, 2 birou nr. 21, si Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253-259, sector 1              /Compania Municipală
ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI


Ansamblu RETRO

Stâlp- braț (consolă)-aparat de iluminat este folosit în locații de interes istoric sau acolo unde arhitectura clădirilor trebuie să se armonizează cu mobilierul urban și insțalațiile de iluminat. Designul echipamentelor RETRO este inspirat de vechii stâlpi cu felinare sau globuri de sticlă confecționate manual. în designul retro se regăsesc elemente decorative aplicate sau turnate, frunze, fructe, flori sau elemente din heraldica; săgeată, coroană, stilizate.

Stâlpii au înălțimi între 2,5 m și 9,0 m din țeavă de oțel de secțiuni diferite, cu inele decorative la schimbarea secțiunii, cu baza decorativă turnată din aluminiu, fontă. Secțiunea la vârf este de 60 mm sau 76 mm. înălțimea este între 2,5 m și 9,0 m. Finisajul este realizat prin zincare ți vopsire. Montajul se face cu flanșă pe fundație sau încastrat în fundație.

Prelungire-braț (consolă). Confecționate din oțel sau aluminiu au forme curbe,volute, decorate cu frunze, flori stilizate. Desenul este diferit in funcție de model. Dimensiunea brațului variază între 0,30 m și 1,50 m în concordanță cu specificațiile proiectului.

Aparatul de iluminat RETRO are de obicei forma de felinar în diverse variante sau clopot cu aplicații decorative din aluminiu sau polimeri. Echiparea aparatelor de iluminat se face cu module LED


ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI
Sistemul de telegestiune a iluminatului public este o modalitate de gestionare avansata a sistemului de iluminat public, reprezentata prin adoptarea inteligentă a sistemelor de gestionare a luminii pe drumurile și pe străzile orașului, reglarea fluxului luminos in funcție de intervalul orar si a condițiilor de circulație.

In prezent sunt dezvoltate mai multe sisteme de telegestiune, in funcție de mediul de comunicație aceste pot fi de mai multe feluri:

 • -  Folosind rețeaua de forța pentru alimentarea iluminatuli^fpfiblj

Comunication)

 • -  Comunicație fara fir (Wireless), comunicație radio

Comunicație pe fibra optica


Indiferent de modul de comunicație sistemul presupune un centrali

e se amplaseazaILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

protocoale de comunicație (GSM, fibra optica, radio, et

si parola, pe anumite paliere de acces si nivele de siguranța.

Prin sistemul de telegestiune al sistemului de iluminat se realizează următoarele funcții:

Funcția 1 - Gestionare - dispecerizare

gestionarea infrastructurii SIP pe tip de proprietari/inventar/durata de viata/garantii gestionarea consumului de energie electrica pe intervale orare, pe tipuri de consumatori gestionarea in timp real a deficientelor in funcționarea SIP

 • -   identificarea in cel mai scurt timp a zonelor nefunctionale a SIP

identificarea in timp real a racordărilor si sustragerilor de energie electrica

gestionarea graficului de execuție a lucrărilor de intretinere-mentinere a SIP (lunar/zilnic)

 • -   gestionarea graficului de execuție a lucrărilor de Investiții: lunar/zilnic

gestionare a consumului de energie activă/reactivă pentru fiecare fază în parte și generarea de grafice de consum

citire instantanee a datelor de consum energie electrica pe faze de la modulul de comanda si control

alertare în caz de nefunctionare a componentelor SIP prioritizarea alertelor și a avariilor

comenzi presetate prin care sistemul va reacționa la diferite evenimente: depășire de consum, variații tensiune, scurt circuite pe rețea, etc


Funcția 2 - de Monitorizare - Control- Diagnoza, care presupune:


monitorizarea elementelor SIP/structura:retea—stalp-corp-consola-punct de ap monitorizare aprindere/stingere totala SIP/pe zone a SIP

monitorizare la nivel de bloc de măsură si control/ punct de aprindere a parametrilor funcționali ai infrastructurii sistemului de iluminat public: tensiune, frecventa, energie activa, energie reactiva


Evidenta prin inventar a SIP pe componente, asa cum sunt ele definite prin art.l, Lege 230/2006

monitorizarea graficului de realizare a lucrărilor si intervențiilor SIP generare de rapoarte pentru analiza economiei de energie electrică generare de rapoarte zilnice/saptămânale/lunare despre consumul de energie electricaCompania Municipală Iluminat Public București SRL

J40/10321/2017, CIF: RO37B32144; Capital social: 22.U&l.fro’lei T1        'i

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, bl 2, bjfou nr. 21,_secic>{ 1 Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253-259, sectoILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI

r


generare de alerte pentru funcționare in afara parametrilor tehnici ai tensiunii in rețele de alimentare publice reglementați prin standard SEEN 50160 si reglementari ANRE in vigoare

Funcția 3 - Funcția de reprezentare Geospatiala a elementelor componente a infrastructurii SIP,

care presupune:

• poziționarea GPS a elementelor infrastructurii sistemului de iluminat public -corpuri, stâlpi, rețea, puncte de aprindere

 • -   înregistrarea si vizualizarea pe platforma cartografică pentru orice zona din localitate, a fiecărei componente a infrastructurii sistemului de iluminat public, și alocarea fiecărei componente a unui număr de identificare

 • -   integrarea cu alte aplicații ale gestionarilor de utilitati

OMircea DimaCompania Municipală Iluminat Public București SRL

J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 le] & INTEGRAI E Sediul social: București, str. Aristlde Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector/. Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253-259, sector 1