Hotărârea nr. 259/2020

HOTARAREnr. 259 din 2020-06-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE INFRATIRE CU MUNICIPIUL SOROCA DIN REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de înfrățire cu Municipiul Soroca din Republica Moldova

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 603/20.05.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 4/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 259/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. G 1/706/24.03.2020 și avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 44266/18.03.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 89/13.04.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de înfrățire cu Municipiul Soroca din Republica Moldova;

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (6), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. r), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București din România să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de înfrățire cu Municipiul Soroca din Republica Moldova.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 18.06.2020.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marius


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, Nr. 259

CONSV.,


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro