Hotărârea nr. 258/2020

HOTARAREnr. 258 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 78/14.02.2020 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL CHITILA, PENTRU APROBAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR DEPUSE DE PRIMARIA CHITILA IN CADRUL POR 2014-2020, CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE MODIFICA ANEXA NR. 1 A HCGMB NR. 78/2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 76/14.02.2020 privind asocierea Municipiului București cu Orașul Chitila, pentru aprobarea acordurilor de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor depuse de Primăria Chitila în cadrul Por 2014 - 2020, ce vizează achiziția de autobuze electrice

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Transporturi nr. 11967/04.06.2020 și al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 3799/04.06.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 3/16.06.2020, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 27/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 258/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Primăriei Orașului Chitila nr. 14898/19.05.2020, înregistrată la Direcția Transporturi cu nr. 11006/20.05.2020;

Ținând cont de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 2/28.03.2019, aprobat de către Consiliului General al Municipiului București și încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 78/14 02.2020 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. S 78/14.02.2020 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăria Orașului Chitila vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

JbWct ta A/R. 2SX/<<S.2.o20

GhTduTSoUcItantului * Condiții specifice do accesare a fondurilor In cadrul apelurilor de proiecte cu numărul PQR/2017/3/3 2/1/7

REGIUNI, POR/2O17/3/3.2/1/BI și POR/2017*'”


Acord de parteneriatpentru realizarea proiectului „înnoirea transportului public in Orașul Chitila"

cod proiect MySMIS 123019

Alt. 1, Părțile

 • 1. Oraș Chitila, cu sediul în str. Ion Oiteanu, nr. 6, cod postai 077045, Oraș Chitila, Județ Ilfov codul fiscal 4420848, având calitatea de Lider de parteneriat/proiect, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: R089TREZ422504102X001862

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE OPERATIVA BUFTEA

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

R081TREZ42221A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

R028TREZ42221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

RO72TREZ42221A480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - Prefinantare

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : TREZORERIA OPERATIVA BUFTEA

 • 2. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod postai 050013, reprezentat de GABRIELA FIREA, in calitate de Primar General, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.140 din 11.04.2017, având calitatea de Partener 1

 • 3. Comuna Chiajna, cu sediul in Str. Păcii, nr. 75, localitate Chiajna, jud. Ilfov, reprezentat de MINEA MIRCEA, în calitate de Primar, având calitatea de Partener 2

 • 4. Comuna Dragomirești-Vale, cu sediul in Strada Micsunelelor, Nr. 87, cod postai: 077095, localitate Dragomirești-Vale, jud. Ilfov, reprezentat de SOCOL GHEORGHE, în calitate de Primar, având calitatea de Partener 3

  au convenit următoarele:


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numitul POR/2017/3/3 2/1/7 REGIUHI, POR/2017/3/3.2/1/BI șl POR/2017/3/3.2/1/IT1 Model_C

Art. 2. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „înnoirea transportului public in Orașul Chitită", care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2, apel de proiecte POR/187/3/2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana/2/Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, cod MySMIS 123019, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.


Traseele de transport public conform cererii de finanțare: R29, R37

Terminal 1   Terminal 2

R29:

R37: STRAULESTI - CHITILA


PĂCII -   CHITILA

(2)


Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:


  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Lider de parteneriat/proiect

  ORAȘ CHITILA

  Derulează si gestionează următoarele activități în cadrul proiectului:

  A1 Asigurarea managementului și publicității proiectului

  A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului

  A1.2 Desfășurarea achizițiilor din cadrul proiectului

  A1.3 Realizarea promovării și publicității proiectului

  A1.4 Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

  A2 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

  A2.1 Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice

  A3 Realizarea investiției de bază pentru înnoirea transportului public in Orașul Chiti la

  A3.1 Realizarea investiției de bază pentru înnoirea transportului public in Orașul Chitila

  Implementarea măsurilor complementare asumate prin HCL pana cel târziu la data de 31.12.2023 ți menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

  Respectarea Regulamentului (CEJ137O/2OO7 pe toată perioada de implementare si durabilitate a proiectului.

  Partener 1

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI

  Implementarea masurilor complementare pana cel târziu la data de 31.12.2023 si menținerea acestora pe o durata de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, in conformitate

-----------...  _________—.................. __......V -%     \     *.?•/

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor In cadrul apelurilor de proiecte cu numărul PORWqjTfjrTi 'M/7"’ / J

REGIUNI, POR/ZO17/3/3.2/VBI țl POR/zN^/y^fl

<> ■

cu prevederile PMUD. Masuri complementare-prioritizarea transportului public pe secțiunile de trasee care se regăsesc pe teritoriul Municipiului București (BTMS) ), in conformitate cu PMUD Bucuresti-tlfov.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toata perioada de implementare si durabilitate a proiectului

Partener 2

Comuna Chiajna

Asigura accesul circulației autobuzelor aferente traseului R29 pe teritoriul Comunei Chiajna conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov, pe toată perioada de sustenabilitate și durabilitate a proiectului.

Implementarea măsurilor complementare, daca este cazul, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov și menținerea acestora pe o durata de minimum 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Măsuri complementare -menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Comunei Chiajna, aferente traseului R29, precum și modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE) 1370/2007 pe toată perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

Partener 3

Comuna Dragomirești- Vale

Asigura accesul circulației autobuzelor aferente traseului R29 pe teritoriul Comunei Dragomirești- Vale conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov, pe toată perioada de sustenabilitate și durabilitate a proiectului.

Implementarea măsurilor complementare, daca este cazul, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila București -Ilfov și menținerea acestora pe o durata de minimum 5 ani de la finalizarea implementării proiectului. Măsuri complementare -menținerea stațiilor de transport public aflate pe teritoriul Comunei Dragomirești- Vale, aferente traseului R29, precum și modernizarea acestora, unde este cazul.

Respectarea Regulamentului (CE)1370/2007 pe toată perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteneriat Oraș Chitila

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în tei și %): 388,127.81 lei - min 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %)

3,459,713.42 lei -100% (reprezentând TVA cf. Ordinului de Ministru nr.

6233/19.11.2018)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %):

Programul Operațional Regional 201-1-2020


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul P0R/2t REGIUNI, POR/2D17/3/3.2/1 /Bl și PDR/2O

3,847,841.23 - 16.83%                                       <

Partener 1

MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %) : 0 lei - 0% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0% Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 2

Comuna Chiajna

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 0 lei - 0% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0% Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

Partener 3

Comuna Dragomirești-

Vale

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 0 lei - 0% Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 0 lei - 0% Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 0 lei - 0%

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform Acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

 • b)  Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile Liderului de parteneriat/partenerul care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din Acordul de parteneriat.

 • c)  Liderul de parteneriat și partenerul - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valoriiGhidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3 2/1/7 REGIUNI, POR/2D17/3/3.271 /Bl și POR/2017/3/3 2/1/171 Model C

corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor Acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord ți încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului îți încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile ți obligațiile Liderului de parteneriat/proiect

A. Drepturile Liderului de parteneriat/proiect

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile Liderului de parteneriat/proiect

 • (1)   Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului ți le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice do accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/20 T 7/3/3.2/1/7

REGIUNI, POR/2017/3/3,2/t/BI ți POR/2017/3/3.2/1/171

Model_C

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Liderul de parteneriat ți partenerul răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, Liderul de parteneriat ți partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor ți titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

A. Drepturile Partenerului

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în acelați fel ca și cheltuielile angajate de către Liderul de parteneriat corespunzător activftății/activităților proprii din proiect. Partenerul are dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către Liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului ți să i se furnizeze, de către Liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres ți financiare.

 • (3)   Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/ REGIUNI, POR/20l7/3/3.2/t/BI ți PDR/201

B. Obligațiile Partenerului

 • (4)   Partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale ți comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării ți publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)   Partenerul are obligația să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerul are obligația să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerul are obligația să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursa re/plată.

 • (8)   Partenerul are obligația să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele ți/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10)  Partenerul are obligația să furnizeze Liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Partenerul răspunde proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12)  Partenerul are obligația de a restitui AM/0I, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerul are obligația să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14)  Partenerul are obligația să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile ți cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare ți naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR? 2017/3/J REGIUNI POR/2O17/3/3.Z/1/BI ți PDR/2017/3/3.2/1 /IB

Model_C

 • (17)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele Liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerul pe numele căruia a fost emis titlul de creanță are obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, Liderul de parteneriat și Partenerul răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul este ținut de respectarea de către Liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de            OPREA EMILI AN,                          Semnătura Data și tocul

parteneriat/proiect                                                            semnării

Primar

Oraș Chitită

Partener 2


MINEA MiRCEA,


Semnătura Data și iacul semnării


Partener 3


Primar


Comuna Chiajna


SOCOL GHEORGHE


Semnătura Data și locul semnării


Primar


Comuna Dragomiresti -Vale
.< CUREI

Vtf. /


731 iRț-S


Partener 1

Firea Gabriela,                             Semnătura Data și locul

semnării

Primar

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

’OMÂ^

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

A se vedea art. 35 alin (î) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).