Hotărârea nr. 257/2020

HOTARAREnr. 257 din 2020-06-18 PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR APARTINAND PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIILOR SECTOARELOR 1 – 6 SAU SOCIETATILOR AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SAU CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6, DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALE AUTORIZATA MAI MARE DE 5 T LA SANTIERELE DE UTILITATE PUBLICA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind circulația autovehiculelor aparținând Primăriei Municipiului București, Primăriilor sectoarelor 1 - 6 sau societăților aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București sau Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6, destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 51 la șantierele de utilitate publică

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 12523/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 81/17.06.2020, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 26/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 257/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. c), alin. 7 lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Circulația autovehiculelor aparținând Primăriei Municipiului București, Primăriilor sectoarelor 1-6 sau societăților aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București sau Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 - 6, destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la șantierele de utilitate publică, va fi permisă fără aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 134/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Deplasarea și caracteristicile autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t, aparținând Primăriei Municipiului București, Primăriilor Sectoarelor 1 - 6 sau societăților aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București sau Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6, vor fi nominalizate exact și periodic (lunar) de către direcțiile de specialitate și vor fi supuse avizării Direcției Transporturi - Serviciul Autorizări Auto.

Art.3 Direcția Transporturi, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăriile sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

București, 1{t.06.2d20

Nr. 257

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5. București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro