Hotărârea nr. 256/2020

HOTARAREnr. 256 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A PROIECTULUI DE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PE 10 ANI CU SC ECOTRANS STCM SRL, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI – ILFOV

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu SC ECOTRANS STCM SRL, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 12373/10.06.2020, Direcției Generale Economice nr. 4945/10.06.2020 si al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 815/10.06.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 25/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 256/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

 • -  adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 16011/27.05.2020;

 • -  Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov, către operatori regionali;

în conformitate cu prevederile :

 • -   Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/26.02.2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public București - Ilfov, pentru delegarea serviciului de transport public către S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. și ECOTRANS STCM S.R.L.;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se avizează proiectul de Contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu SC ECOTRANS STCM SRL, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, împreună cu anexa

acestuia;
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013 sector

(2) Proiectul de Contract de delegare și anexele acestuia, se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și SC ECOTRANS STCM SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Ia HC'GM'b . ^7/

EȘTI


CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC

ILFOV

DIN DATA.........................

NR.


CUPRINS

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. DEFINIȚII

CAPITOLUL 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

CAPITOLUL 4. VALOAREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 5. OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC

CAPITOLUL 6. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA

CONTRACTULUI

CAPITOLUL 7. DURATA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 8. PERIOADA DE MOBILIZARE

CAPITOLUL 9. REDEVENȚA

CAPITOLUL 10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

CAPITOLUL 11. DIFERENȚELE DE TARIF

CAPITOLUL 12. COMPENSAȚIA

CAPITOLUL 13. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE

CAPITOLUL 14. INVESTIȚII

CAPITOLUL 15. SISTEMUL ȘI SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT

 • 15.1 Infrastructura de Transport

 • 15.2 Condiții de exploatare a sistemului de transport

 • 15.3 Elaborarea Programului de Transport...................................a

 • 15.4 Cerințele standard pentru mijloacele de transport................./.rf.

 • 15.5 Siguranța..........

 • 15.6 Calitatea Serviciului, Redamațiile Călătorilor

 • 15.7 Sistemul de taxare și management al traficului...........

 • 15.8 Controlul Titlurilor de călătorie

CAPITOLUL 16. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

 • 16.1 Autorizații și licențe

 • 16.2 Restricții teritoriale

 • 16.3 Separarea contabilității

 • 16.4 întreținere, reparații și curățenie

 • 16.5 Confortul și siguranța călătorilor

 • 16.6 Sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și

securitate ocupațională

 • 16.7 Activități conexe Serviciului public de transport călători

 • 16.8 Cesiunea și subcontractare

 • 16.9 Activități de Marketing

 • 16.10 Informarea publicului

 • 16.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului public de

transport călători

CAPITOLUL 17. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE

 • 17.1 Infrastructura publică rutieră

 • 17.2 Controlul exercitat asupra Operatorului

CAPITOLUL 18. RESURSELE UMANE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ANGAJAȚILOR OPERATORULUI

CAPITOLUL 19. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

CAPITOLUL 20. FORȚA MAJORĂ

CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

CAPITOLUL 24. LITIGII


46

46

47

Anexe la Contract


Următoarele anexe constituie parte integrantă a Contractului:

Anexa 1 - Programul de transport al operatorului

Anexa 2 - Inventarul bunurilor utilizate de Operator în realizarea public local de călătorio

o

o


o o

o

o


o

o

o

o o

o

o o o


Anexa 2.1 - Inventarul bunurilor de retur ce alcătuiesc domeniul public și privat al UAT-urilor membre

Anexa 2.1.a. - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al UAT-urilor membre, aflate în concesiunea Operatorului

Anexa 2.1.b. - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al UAT-urilor membre, aflate în concesiunea Operatorului

Anexa 2.2 - Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului

Anexa 3 - Mijloace de transport

Anexa 3.1. - Cerințe standard pentru mijloacele de transport

Anexa 3.2. - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea serviciului public

Anexa 4 - Calculul compensației, fundamentări

Anexa 4.1. Calculul compensației planificate pentru anul 1. Fundamentări pentru costul pe km si diferențe de tarif

Anexa 4.2. -Calculul compensației anuale - raport detaliat (fundamentare)

Anexa 4.3. - Calculul compensației - anul 1

Anexa 4.4. - Modul de calcul și acordare a compensației lunare.

Anexa 5 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării serviciului public și cerințele privind contabilitatea separată

Anexa 6 - Calculul costului unitar / kilometru

Anexa 6.1 - Metodologia de calcul a costului unitar/ kilometru

Anexa 6.2 - Formula de indexare a costului unitar/ kilometru

Anexa 7 - Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul al penalităților

Anexa 7.1 - Indicatori de performanță ai serviciului pentru anul 1

Anexa 7.2 - Modalitatea de calcul a indicatorilor

Anexa 8 - Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)

Anexa 9 - Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al

operatorului

Anexa 10 - Procedura de control a Operatorului

Anexa 11 - Modele de situații și raportare

Anexa 11.1 Modelul formularului de decont lunar/anual pentru diferențele de tarif

Anexa 11.2.1 - Model Situație cu valoarea lunara /UAT, în cazul beneficiarilor Legii nr. 448/ 2006

Anexa 11.2.2 - Model Situație lunară categorii de persoane beneficiare de gratuitate conform actelor normative aplicabile

Anexa 11.2.3

Anexa 11.2.4

reduse

Anexa 11.2.5

pe UAT


 • - Model Situație cu beneficiarii HCGMB nr. 33_2011

 • - Model Centralizator vânzare titluri de călătorie pe liniile urbane si


- Model Situație vanzare titluri de călătorie pe liniile urbane si regio,


regi o,


Anexa 11.3- Model de calcul și acordare a compensației lunară

Anexa 11.4- Model de calcul și acordare a compensației anuală

Anexa 11.4.1 - Model de ca cui și acordare a compensației anuale pe elemente de cheltuielio Anexa 11.5 - Registrul de Reclamații

o Anexa 11.6 - Model raport al vânzărilor și emiterilor de titluri de călătorie

o Anexa 11.7 - Model rapoarte monitorizare

 • •  Anexa 12 - Politica privind resursele umane și politica socială

Documente asociate emise de Entitatea Contractantă și de Operator

 • •  Document Asociat 1 - Emis de Entitate Contractantă - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

 • •  Document Asociat 2 - Emis de Entitate Contractantă - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

 • •  Document Asociat 3- Emis de Entitate Contractantă - Politica tarifară

 • •  Documente Asociate 4 - Emise de Entitate Contractantă, Operator si UAT-uri -Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.1 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.2 - Emis de Operator - Programul de investiții cu finanțare din cota de investiții aprobat de Entitatea Contractantă

 • •  Documente Asociate 5 - Emise de Operator - Programul de investiții al Operatorului

o Document Asociat 5.1.A - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Dotări

o Document Asociat 5.1.B - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Lucrări

 • •  Document Asociat 6 - Emis de Operator - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare NU ESTE CAZUL

o 6.1 - Automate de vanzare

o 6.2 - Functionalitatile punctelor de vanzare

o 6.3 - Lista amplasamentelor punctelor de distribuție pe domeniul public.

 • •  Document Asociat 7 - Emis de Entitate Contractantă - Diferențele de tarif

 • •   Document Asociat 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și modul de acordare a diferențelor de tarif

 • •  Document Asociat 7.2 - Modalitatea de repartizare a diferențelor de tarif pe UAT-uri

 • •  Documentul Asociat 8 - Emis de Entitate Contractantă-Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori

  CAPITOLUL 1. INTRODUCEREPrezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători a fost încheiat la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, între:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI), persoană juridică, cu sediul în Green Gate Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, București 050883, sector 5, având codul de înregistrare fiscală nr. RO38474532, înregistrată sub nr. ... la Registru! Fundațiilor și Asociațiilor de pe lângă Judecătoria ... , cont nr. R022BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentată prin Gabriela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoria/e din cadru! regiunii București-Ilfov1, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă,

Și

Operatorul de transport ECOTRANS STCM S.R.L, cu sediul în Chitila, Str. Banatului Nr. 70, Județ Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/03.10.2018 având contul RO83BRDE445SV21579054450, deschis la BRD Agenția Chitila Complex Rezidenz, codul unic de înregistrare 39950464, reprezentat legal prin Melin MURAT având funcția de Administrator și Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT:

 • A. Contractul a fost atribuit potrivit legislației aplicabile în materia serviciilor publice de transport călători și cu respectarea cerințelor privind publicitatea intenției de atribuire a contractului (conform Anunț JOUE nr. 2018/S 110-251690, și Anunț JOUE nr. 2019/S 103-250582), potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;


 • B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport local de călători de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului public de transport integrat de persoane în Municipiul București și Județul Ilfov;

 • C.       Prezentul Contract este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007, având în vedere calitatea Operatorului de operator regional;

 • D.       Avizul Consiliului Concurenței, emis conform art. 52 alin.(2) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • E.       Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr./2020, privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători

CAPITOLUL 2. DEFINIȚII

în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în

Contract vor avea următorul înțeles:


ANRSC Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

An/Anual Reprezintă un an de la data intrării în vigoare a contractului Autoritate de     Structură cu atribuții de reglementare, autorizare, monitorizare și

autorizare       control al serviciilor publice de transport călători, înființată în

cadrul Entitătii Contractante

Avizul Entității     Avizul dat de către Entitatea Contractantă în legătură cu orice

Contractante     aspect definit care ar avea nevoie de acest aviz, prin prevederile

__prezentului contract__________      ______________ ___________

Entitatea Contractantă


Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov


Autoritatea locală competentă și anume Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov care are competența legală de a delega gestiunea serviciului public de transport local de călători în Municipiul București și Județul Ilfov

Documentul care cuprinde condițiile speciale, în principal cele tehnice, impuse de Entitatea Contractantă în vederea achiziționării/atribuirii directe a serviciului public de transport local de calatori A


g) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drepT'orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

Continuitatea

Serviciului Public de Transport

Capacitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor esențiale ale serviciului public de transport, respectivactivitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone, în cazul unor situații perturbatoare previzionate sau de urgență.

Contract

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, inclusiv toate anexele la acesta și documentele asociate ale Entității Contractante aplicabile serviciului public de transport local de călători pe aria de competență a acesteia. Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2litera i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public.

Cota de investiții

Reprezintă un cuantum lunar egal cu 5% din a 12 parte din total cheltuielilor eligibile CE/an pentru finanțarea investițiilor în bunuri aparținând domeniului public sau privat al UAT-ului finanțator.

Diferențe de tarif

Sumele acordate Operatorului,de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, care intră în calculul Compensației, în vederea acoperirii influențelor financiare rezultate din gratuitățile și reducerile de tarif la Titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 11 din prezentul Contract și Documentului Asociat 7.

Drept exclusiv

Acel drept definit la art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 care permite Operatorului prestarea anumitor servicii publice de transport de călători pe un anumit traseu sau grupă de trasee ori într-o anumită zonă din aria teritorială de competență a Entității Contractante, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

Data intrării în vigoare

_____________________________1

Data începerii prestării Serviciului public de transport local de călători, respectiv data de 1 a uneia din următoarele 3 luni semnării contractului = data semnării + perioadă mobilizare/ (perioada de mobilizare nu poate fi mai mare de 90 de zile)       /

Documente asociate ale Serviciului Public Integrat de Transport Local de Călători emise de Entitatea Contractantă

Documentele asociate de organizare și prestare ale serviciului public integrat de transport local de călători, elaborate de către părți și aprobate conform prevederilor legale în vigoare de către UAT membre TPBI prin Hotărâri de Consilii Locale, ale Consiliului General al Municipiului București și Adunarea Generală a Entității Contractante, obligatorii și direct aplicabile pentru toți Operatorii aflați în relații contractuale cu Entitatea Contractantă. Acestea sunt documente atașate prezentului Contract. Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract

Documente asociate ale

Serviciului Public Integrat de Transport Local de Călători emise de Operator

Documentele elaborate de către Operator și aprobate conform prevederilor legale în vigoare de organele de administrare ale acestuia. Acestea sunt documente atașate prezentului Contract. Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract

Efectul financiar net

Totalitatea efectelor financiare, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public.

Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 5

Garanția constituită de Operator

Garanția de bună execuție, constituită de Operator în contul Entității Contractante, în scopul asigurării Entității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători

Licență de traseu

'('Jîr-râiș/

Actul tehnic și juridic emis de Entitatea Contractantă, ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de

organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport local de călători, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu, conform modelului din Document Asociat 1 - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiu! București si Județul Ilfov

^■^4WAtare de negociere

Documentul emis de oricare dintre părți în scopul începerii negocierilor în cazurile prevăzute în contract la art. 21.8

Notificare de încetare

Documentul emis de oricare dintre părți în scopul încetării contractului, conform prevederilor art. 21.7

Obligații de-serviciu

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2

8

public

litera e) din Regulamentul (CE) nr\ î^/2QO^^p4ctiv acele cerințe definite sau stabilite         către js autoritate

competentă, pentru a asigura servicii puWrce"^e transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

Operator desemnat

Operatorul, altul decât Societatea de Transport București STB SA, care prestează servicii publice de transport de călători, în baza unui contract de delegare încheiat cu Entitatea Contractantă

Partea

Entitatea Contractantă sau Operatorul ECOTRANS STCM S.R.L , luati individual

Părți

Entitatea Contractantă si Operatorul ECOTRANS STCM S.R.L

Program de circulație

Programele de Circulație sunt parte componentă a Programului de transport și înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor și numărul mijloacelor de transport necesare și capacitatea minimă de transport, precum și orele de sosire în statii.

Programul integrat de Transport Public local de călători

Programul integrat de Transport Public local de călători este parte a Documentului Asociat 2- Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov, document întocmit și aprobat de Entitatea Contractantă- care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în toată aria teritorială de competentă a Entitătii Contractante.

Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare transport și a mijloacelor de transport utilizate

Programul de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, și a mijloacelor de transport utilizate pentru prestarea serviciului, asumat de Operator și avizat de Entitatea Contractantă în conformitate cu prevederile art. 15.1.5 din prezentul Contract.

Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la

Programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de UAT-uri membre ale Entității Contractante pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât șl/ valoric, realizate din fonduri publice , realizate de cătpe


4* -Tbugetele UAT-urilor membre ale Entității Contractante

Operator, atașat la prezentul Contract ca Document Asociat 4.1 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UA T-urilor membre ale Entității Contractante.

Programul de investiții cu finanțare din cota de investiții

Programul dotărilor si lucrărilor asumate de Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, finanțate de către UAT-ul finanțator prin cota de investiții, realizate de către Operator în scopul executării contractului, actualizat anual, atașat la prezentul Contract ca Documentul Asociat 4.2

Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii

Programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului sau surse atrase, atașat la prezentul Contract ca Documentul Asociat 5. l.A si 5.1 B

Programul de transport al Operatorului

Partea în sarcina Operatorului din Programul integrat de Transport Public local de călători, inclus în Document Asociat 2 - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul București și Județul Ilfov- documentul întocmit și aprobat de Entitatea Contractantă- prin care se stabilesc traseele, Programele de Circulație, numărul mijloacelor de transport necesare și capacitatea minimă de transport pentru     efectuarea transportului public de

persoane prin curse regulate în toată aria teritorială de competență a Entității Contractante. Programul de transport al Operatorului este atașat la prezentul Contract ca Anexa 1.

Serviciul public integrat de transport local de călători

Serviciul definit art. 2 li. M) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind un serviciu de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza teritorială de competență a Entității Contractante, potrivit Programului de transport al Operatorului.

Sistem inteligent de transport (ITS)

Ansamblul de sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității, precum și pentru interfețe cu alte moduri de transport. Sistemul poate cuprinde, fără a fi limitat la acestea: sistemul de management și control în trafic, sistemul de informare a călătorilor, sistemul monitorizare și localizare prin GPS a autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a călătorilor, etc.

Raportul lunar de constatare

Documentul întocmit în conformitate cu Anexa 11 la prezentul Contract, în baza căruia Entitatea contractantă plătește lunar Opera top^oTC^m^&Rșația.

Ta rit de cSJătprie

Prețul/Rer<?șput~jJe/cățre Operator de la călători în schimbul


Vj.       V

Ssv%'IOOS'i
vânzării Titlurilor de călătorie, stabilitContractantă, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract, în concordanță cu Document Asociat 3- Politica tarifară.


Titluri de călătorie Orice tip de abonament, abonament cu regim special, titlu de călătorie la tarif special sau tichet, călătorie, portofel electronic, emis în orice formă, electronică, letrică, SMS, de către Operator, ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public local, emise conform prevederilor legale.


Unități Administrativ-Teritoriale membre ale Entității

Contractante, beneficiare ale Serviciului de trnsport public local prestat de către


Fiecare Unitate Teritorial Administrativă membră a Entității Contractante, denumită UAT membră TPBI în prezentul contract, beneficiară a serviciului de transport public prestat de către Operator pe aria de competență a Entității Contractante. UAT membră TPBI este reprezentată prin Primarul acesteia sau alta persoana împuternicită.


Valoarea totală a contractului


Echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită Operatorului, calculată ca fiind valoare totală an 1 xlO ani


CAPITOLUL 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public integrat de transport pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București si a Județului Ilfov, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata sistemul de transport public în condițiile prevederilor legale aplicabile.

 • 3.2 Operatorul va presta Serviciul public de transport local de persoane, efectuat cu autobuze, în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la Capitolul 5 din prezentul Contract, pe traseele prevăzute în Anexa 1 - Programul de transport al Operatorului.


CAPITOLUL 4. VALOAREA CONTRACTULUI


4.1 Valoarea totală a contractului este 116.088.797,9 lei (la care se adaugă calculată prin multiplicarea valorii planificate pentru primul an de 10 ori, după formul valoare totală planificată pe 10 ani = valoare totală planificată an 1 x 10 ani. / ...•••',


A) • 4.2 Valoarea totală planificată pentru anul 1 este 11.608.879,79 lei la care se adaugă TVA, obținută astfel:

valoare totală planificată an 1 = sumă costuri planificate din anul 1 + Cota de investiții + Profit rezonabil

Cost total planificat pentru primul an al contractului (an 1): 1.005.479,9 km estimați autobuz linii regionale x 10,57 lei/km = 10.627.922,54 lei

Profit rezonabil 449.561,12 lei,

Cota investiții 531.396,13 lei.

Valoarea totală planificată pentru anul 1 și valoarea totala a contractului vor fi actualizate periodic, în funcție de criteriile stabilite în anexele 6 și de modificările Programului de Transport (anexa 1).

CAPITOLUL 5. OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC

 • 5.1 în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

  i. Operatorul va aplica Titlurile și Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea Contractantă, în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile TPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;


 • ii.     Operatorul va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile TPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • iii.    Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al Operatorului;

 • iv.     Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu

  indicatorii de calitate și performanță prevăzuți în prezentul Contract;

  I va respecta standardele și cerințele de siguranță, securitate și calitate în prezentul Contract și în legislația națională;
 • vi. Operatorul va presta Serviciul public

în prezentul Contract, potrivit Anexei derulare a contractului;

 • vii.     Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin Document Asociat 5 - Programul de investiții ai Operatorului cu finanțare din surse proprii și a investițiilor din Document Asociat 4.1 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale Entității Contractante si Document Asociat 4.2 Programul de Investiții al Operatorului din cota de Investiții stabilite în sarcina acestuia, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată;

 • viii.     Operatorul va gestiona Serviciul public de transport local de călători/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, în limita sa de competență, conform clauzelor contractului și legislației în vigoare.

 • 5.2 Operatorul va realiza Serviciul public de transport local de călători în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 5.1 și va avea:

 • i. dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • ii.   dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract si conform prevederilor legale in vigoare;

 • iii.   dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite;

 • iv.  dreptul de exploatare a bunurilor sistemului de transport public, menționate în /l^exa 2

 • v.   dreptul de a realiza investiții din fondurile alocate de la bugetele locale ale Municipiului București, ale Consiliului Județean Ilfov

 • 5.3 Drepturile și obligațiile Operatorului de la pct. 5.1 și pct. 5.2 se completează cu cele prevăzute la Capitolul 16 din prezentul Contract precum și cu cele prevăzute în actele normative de specialitate aplicabile.

 • 5.4 Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract.

CAPITOLUL 6. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

 • i. bunuri de retur, respectiv bunurile publice puse la dispoziție de către proprietar către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 2, bunurile , / de natura domeniului public și privat nou create sau cele existente, și care, I încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcina proprietarului, conform prevederilor legale;
Anexa 2.1.a Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al UAT-urilor membre TPBI, aflate în concesiunea Operatorului.

Anexa 2.1.b Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al UAT-urilor membre TPBI, aflate în concesiunea Operatorului.

 • ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator rezultate prin

folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii. Aceste bunuri aparțin Operatorului pe toata durata contractului și sunt utilizate în scopul executării acestuia. Amortizarea acestor bunuri este eligibilă pentru calculul compensației. La încetarea Contractului, din orice cauză, Entitatea Contractantă are dreptul de preempțiune la dobândirea bunurilor de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Entității Contractante;

 • iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului (inclusiv cele din

capitalul social), rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului, inclusiv fonduri atrase, în condițiile legii și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii. de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa 2.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

CAPITOLUL 7. DURATA CONTRACTULUI

 • 7.1 Durata Contractului este de 10 ani, începând de la Data intrării în vigoare.

 • 7.2 Durata Contractului poate fi prelungită prin act adițional, pe o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 1370/2007.


 • 7.3 Entitatea Contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata Contractului pe măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate depăși doi ani.

 • 7.4 în situația în care:

 • a) Contractul se anulează sau încetează în orice alt mod;

 • b) Contractul încetează înainte de termen;

Operatorul, aflat în oricare dintre situațiile prevăzute mai sus, are obligația, la solicitarea Entității Contractante, de a asigura continuitatea prestării serviciului public de


CAPITOLUL 8. PERIOADA DE MOBILIZ

 • 8.1 între data semnării Contractului și data intrării in vigoare a Contractului, se întinde perioada de mobilizare.

 • 8.2 în perioada de mobilizare, Operatorul are obligația să prezinte Entității Contractante următoarele:

 • a.     prezentarea licenței de transport (comunitare) și a copiilor conforme eliberate de autoritățile competente pentru toate mijloacele de transport cu care Operatorul va efectua Serviciul;

 • b.    informare privind angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului și a calificării profesionale ale acestuia, inclusiv personal cu atribuții pentru repararea și întreținerea mijloacelor de transport și manager de transport;

 • c.    informare privind contractele de asigurare a persoanelor transportate și a bagajelor acestora și a contractelor de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare autovehicul, utilizat efectiv;

 • d.    informare privind organizarea operațională a dispeceratului și a dotărilor speciale de urmărire și coordonare în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • e.     informarea privind funcționarea sistemului de taxare , informare călători, rețelei de distribuție a titlurilor de călătorie, a sistemului de monitorizare a flotei și eventual a sistemului de numărare a călătorilor sau de integrare cu sistemul de taxare menționat de Entitatea Contractantă, conform prevederilor prezentului Contract;

 • f.     Procesele verbale de preluare a bunurilor de retur de către operator de la Proprietari.

 • 8.3 Pe durata Perioadei de Mobilizare, părțile vor coopera în sensul că își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca efectuarea Serviciului să poată începe la data intrării in vigoare a Contractului.

 • 8.4 Finalizarea perioadei de mobilizare se va constata de către părți printr-un proces-verbal, asumat de către acestea.

CAPITOLUL 9. REDEVENȚA

 • 9.1 în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor, prevăzute în Anexa 2, Operatorul se obligă să plătească Entității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență calculată anual similar amortizării, în procent de:

- 0,03% din valoarea de intrare a bunurilor puse la dispoziție, pentru primul an de


 • 9.2 Operatorul va achita trimestrial Entității Contractante valoarea redevenței anuale datorate, în tranșe egale, cel târziu până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevența este datorată.

 • 9.3 Plata redevenței se va face pe baza de factură emisă de Entitatea Contractantă către Operator, în baza facturii primite de la UAT-ul proprietar al bunurilor concesionate, cel târziu până la data de 10 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevența este datorată, în contul comunicat de aceasta.

 • 9.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează Entității Contractante penalități de întârziere, în procent de 0,01%/zi aplicat începând cu ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii integrale a sumei neachitate.

 • 9.5 în caz de întârziere la plată a redevenței cu 90 de zile, Entitatea Contractantă va executa garanția în tot sau în parte, constituită de Operator cu suma datorată de aceasta.

 • 9.6 Operatorul va transmite Entității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate.

 • 9.7 Entitatea Contractantă va vira UAT-urilor proprietare ale bunurilor concesionate prevăzute în Anexa 2, redevența și penalitățile plătite de operator, în maxim 5 zile de la încasarea acestora.

 • 9.8 Părțile vor completa pe durata derulării prezentului contract Anexa 2. Entitatea Contractantă va actualiza valoarea anuală a redevenței menționată la art. 9.1 cu valoarea datorată de Operator pentru dreptul și obligația de exploatare a mijloacelor de transport ce vor fi puse la dispoziție, etapizat, de UAT-uri către Operator.

 • 9.9 Părțile vor completa pe durata derulării prezentului contract Anexa 2, astfel:

 • a) Operatorul va transmite Entității Contractante Anexa 2 actualizată în termen de maxim 5 zile de la orice modificare survenită;

 • b) după termenul prevăzut la lit. a) Entitatea Contractantă va actualiza valoarea anuală a redevenței conform art. 9.1 cu valoarea datorată de Operator pentru dreptul și obligația de exploatare a bunurilor publice aparținând domeniului public și privat al UAT-urilor și concesionate către Operator.


i redevenței este data semnării Procesului Verbal de T, pentru bunurile respective.

. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • 10.1 în termen de 90 de zile de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, o sumă de 50.000 de lei, în cuantum de 0,043 % din valoarea Contractului pentru anul 1, fără TVA, prin una din următoarele modalități: scrisoare de garanție bancară, poliță de asigurare emise în favoarea Entității Contractante, valabile pe toata perioada derulării contractului sau prin virament bancar în contul comunicat de Entitatea Contractantă.

  B^dfețîÎL0^^^nal de ge^ '


 • 10.2 Garanția se actualizează anual, cu rata inflației comunicată Statistică, după primul an de contract.

 • 10.3 Garanția se reîntregește trimestrial de către Operator, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către Entitatea Contractantă. Neconstituirea garanției de către Operator, în termenul prevăzut în prezentul articol, dă dreptul Entității Contractante să solicite Operatorului o penalitate de 0,01% din valoarea totală a garanției/zi până la acoperirea integrală a garanției.

 • 10.4 Din garanția de bună execuție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Entității Contractante și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor obligații legale.

 • 10.5 Valoarea rămasă neexecutată a garanției de bună execuție se restituie la sfârșitul prezentului Contract.

CAPITOLUL 11. DIFERENȚELE DE TARIF

 • 11.1 Operatorul este obligat să transporte toți călătorii care dețin un Titlu de călătorie valabil, inclusiv categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile la Titlurile de călătorie, prevăzute în Documentul Asociat 7 - Diferențele de tarif, precum și de orice alte gratuități și reduceri ce vor fi stabilite după data intrării în vigoare a contractului prin acte normative și hotărâri ale Consiliilor Locale, Consiliului Județean și/sau Consiliului General al Municipiului București, după caz. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Documentul Asociat 7 - Diferențele de tarif.

 • 11.2 Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimeză anual de către Entitatea Contractantă, potrivit Documentului Asociat 7 - Diferențele de tarif și se comunică UAT-urilor/DGASPC pentru a fi prevăzute în bugetele anuale proprii.

 • 11.3 Diferențele de tarif se vor calcula până la valoarea integrală a Titlurilor de călătorie, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și a numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare categorie de călători, în luna respectivă. Până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face decontarea, Entitatea Contractantă va transmite Operatorului situația diferențelor de tarif, stabilită în baza documentelor justificative primite de la Operatorul care gestionează/administrează sistemul automat de taxare, pentru a fi introdusă în Raportul lunar de constatare.

 • 11.4 Plata Diferențelor de tarif către Operator se va face lunar de către Entitatea Contractantă, în baza facturii aferente Compensației, conform art.12.5.

CAPITOLUL 12. COMPENSAȚIA

 • 12.1 Compensația nu poate depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net, determinat de costurile ocazionate și de veniturile generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public și a obligației tarifare, precum și de o cota de investiții si un profit rezonabil.

 • 12.2 Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă: Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile + Cheltuieli comerciale + Profit rezonabil - Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public, la care se adaugă Cota de investiții

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (C lunară) include și Compensație din diferențe de tarif calculată conform Capitolului 11.

Clunară = CE + Ccom+ Pr-V, la care se adaugă CI, unde:

C lunară [lei] - reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului;

CE [lei] - total cheltuieli eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse și a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, a Regulamentului și Caietului de sarcini ale serviciului de transport public local și a altor prevederi legale, inclusiv ale Hotărârilor Entității Contractante și UAT-urilor membre.

Acestea sunt fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007; aceasta se realizează prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale și administrative între activitățile desfășurate de Operator și între modurile de transport, potrivit Anexei 5,

Cheltuielile eligibile CE sunt calculate inclusiv cu luarea în considerare a cheltuielilor rearator cu investițiile din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente

rai^ursarKd-Qdit^lor de exploatare și investiții.


fâfcityl lunar al compensației, CE se calculează conform formulei:

CE= Ca/km x Kmar, unde


costul în lei stabilit pe km pe autobuze linii regionale, calculat potrivit

Ccom reprezintă cheltuielile realizate de operator, asociate contractelor comerciale, încheiate cu operatorul care gestionează/administrează sistemulCostul pe km este calculat cu includerea amortizării cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte ch rambursării creditelor de investiții), și va fi ajustat potrivit metodologiei din Xl^exa 6, după caz

ațdrului și a are aferente


Ca/km/an 2020 (linii regionale ) = 10,57 lei/ km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport al Operatorului (care cuprinde si km acces si retragere), potrivit Anexei 9;

CI [lei] - reprezintă cota de investiții lunară aferentă Programul de investiții asumat de Operator, in scopul executării Contractului . Cota de investiții lunară, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, este de 5% din a 12 parte din total cheltuieli eligibile CE/an (anexa 4.3) Cota de investiții are aplicabilitate pentru realizarea investițiilor prevăzute în Documentului Asociat 4.2, conform Programului anual de investiții agreat prin contract.

Pr [lei] - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total cheltuieli eligibile. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile este de 4,23%/an. Această rată nu poate fi mai mică decât rata SWAP aferentă plus 1%„ comunicată de Consiliul Concurenței.

V [lei] - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

i.


venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit: reprezintă veniturile repartizate Operatorului prin aplicarea metodologiei din Documentul Asociat 8- Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori, in baza contractului comercial incheiat cu operatorul care administrează Sistemul Automat de Taxare;

ii.


venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.).

iii.


orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului, cum ar fi venituri din casări de mijloace fixe aferente bunurilor proprii, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului venituri asociate drepturilor de autqr-și proprietate intelectuală, etc.

iv. Venituri din închirierea bunurilor

conform Cod Administrativ )


 • 12.3 Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse și pentru serviciile publice de transport efectuate.

 • 12.4 Operatorul va întocmi o factură, până pe data de 3 a lunii curente, reprezentând avansul din compensația totală lunară. Suma aferentă avansului se calculează ca un procent de 60% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru UAT-urile membre, conform Anexei 4. Entitatea Contractantă facturează UAT-urile beneficiare membre TPBI în maximum 1 zi de la primirea facturii. UAT-urile membre vor plăti Entității Contractante avansul în maximum 5 zile de la primirea facturii. Entitatea Contractantă va achita Operatorului sumele aferente avansului, primite de la UAT-urile membre până la data de 10 a aceleeași luni.

 • 12.5 Compensația va fi plătită de către Entitatea Contractantă prin grija UAT-urilor beneficiare membre TPBI, Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 22 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 11.3 la prezentul Contract și a facturii cu menționarea valorii totale. în acest sens, raportul final al kilometrilor pentru care se plătește Compensația va fi transmis de către Operator până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

 • 12.6 Raportul lunar de constatare va fi acceptat în tot sau în parte de către Entitatea Contractantă prin Proces Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare, semnat de către Entitatea Contractantă și transmis către Operator până pe data de 28 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare sunt contestate de Entitatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în mod expres și transmis Operatorului, precizându-se: motivele și suma ce va rămâne de regularizat până la data de 20 a lunii următoare emiterii Procesului Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare. în această situație Entitatea Contractantă va efectua plata sumei totale a Compensației, în termenul prevăzut la art. 12.8, urmând ca sumele contestate să fie regularizate prin factură, după caz, funcție de soluționarea contestației. în cazul nesoluționării contestației în totalitate, pentru valoarea rămasă nesoluționată părțile vor proceda conform legii și prevederilor capitolului 24 Litigii.

 • 12.7 Operatorul are obligația de a semna Procesul Verbal de Recepție al Raportului lunar de constatare, în termen de 2 zile de la primirea acestuia, dar nu mai târziu ultima zi a lunii. Operatorul va emite factura în prima zi lucrătoare a lunii următoare semnării Procesului Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare, iar valoarea facturii va fi suma integrală a compensației, cu regularizarea avansului plătit, conform art. 12.4. în situația în care factura se stornează și se reemite și înregistrează la Entitatea Contractantă la o dată ulterioară datei de emitere a facturii inițiale, termenele curg începând cu data facturii reemise.

în cazul în care valoarea compensației este contestată de oricare dintre părți, state se face la până la următoarea factură de compensație cu valoarea menționată în Procesul Verbal de Recepție a Raportului, lunar de constatare al lunii în care se face regularizarea. în aceste cazuri, Procesul vSrbaf'tfe Recepție a Raportului lunar de constatare va avea un capitol distinct privind regularizarea pentru luna anterioară și menționarea privind valoarea regularizată și luna pentru care se va face regularizarea, eventual valoarea rămasă contestată.


20 • 12.8 Plata Compensației reprezentând valoarea facturată (cu regularizarea avansului primit) și/sau a facturii de regularizare din luna anterioară, dacă este cazul, se va realiza de către Entitatea Contractantă în termen de 10 zile de la data facturii emise de către Operator. Factura pentru plata compensației va avea la baza documente si rapoarte, produse de sisteme de monitorizare electonice care sa ateste kilometri prestați, fiind acceptate si rapoarte complementare conform legislației in vigoare, pentru situațiile când sistemele de monitorizare nu sunt funcționale în mod justificat.

 • 12.9 Entitatea Contractantă emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru TPBI în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea facturii de la Operator. Entitatea Contractantă menționează distinct în factura compensației către UAT-ul finanțator al investiției valoarea aferentă cotei de investiții lunare.

 • 12.10 UAT-urile beneficiare membre TPBI vor plăti către Entitatea Contractantă în contul

............................. facturile pentru compensație în termen de 6 zile de la primirea facturii. UAT-urile vor plăti către Entitatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturi de 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația, conform art.12.9.

 • 12.11 Entitatea Contractantă va plăti către Operator în baza facturii emise de acesta, penalități de întârziere de 0,01% pe zi pentru neplata la timp a facturii, după încasarea de la UAT. '

 • 12.12 UAT-ul investitor, Operatorul și Entitatea Contractantă vor proceda la regularizare anuală, pentru sumele provenite din cota de investiții, pe bază de documente justificative financiar contabile, conform legislației în vigoare și Metodologiei de decontare agreată între UAT-ul finanțator, Entitatea Contractantă și Operator. Facturile de regularizare urmează a fi emise/plătite conform prevederilor Metodologiei de decontare, pe baza aprobărilor UAT-ului finanțator.

 • 12.13 Compensația nu poate depăși Efectul financiar net.

 • 12.14 în vederea evitării supracompensării, până la depunerea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit /l/7e%e/11. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre:

 • - valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv;

 • - valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 12.2. de mai sus, în care CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 6, conform draftului de situații financiare anuale auditate, balanței de verificare aferente acestora și auditului tehnico-economic efectuat prin grija Entității Contractante. .

 • 12.15 Entitatea Contractantă va realiza din surse financiare proprii un Audit Tehnico-ornic privind serviciul de transport public de călători delegat prin prezentul contract, 0 M va'' fi finalizat până la data de 31 martie a anului următor pentru anul precedent. rtOlde audit va stabili:


aldarea anuală a compensării pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de  dțjer^tor pentru prestarea obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri în Anexa 5;

Paloarea decontului anual pentru regularizarea compensației;

iv. recomandări privind îmbunătățirea modului de gestiune a contractului referitoare la modul de organizare a evidenței contabile, procedurilor și normelor interne precum și activității operaționale pentru realizarea obligației de serviciu public contractată.

 • 12.16 Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 10 zile lucratoare de la primire. Raportul auditului tehnico-economic si obiectiunile Operatorului vor face obiectul unei ședințe de conciliere desfășurată împreună cu reprezentanți ai Auditorului și ai părții auditate. Entitatea Contractantă va înainta spre analiză și aprobare organelor sale statutare, funcție de competențele legale oferite, raportul final rezultat in urma ședinței de conciliere.

 • 12.17 Operatorul, in termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării raportului final de către organele statutare ale Entității Contractante, va intocmi decontul anual pentru calculul compensației anuale, potrivit Anexei 11.

 • 12.18 Entitatea Contractantă/UAT-ul beneficiar membru TPBI emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru TPBI /Entitatea Contractantă pentru decontul anual în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea facturii de la Entitatea Contractantă/Operator.

 • 12.19 UAT-urile /Entitatea Contractantă vor/va plăti către Entitatea Contractantă/UAT-uri în contul ce va fi comunicat, facturile pentru decontul anual privind compensația, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii.

 • 12.20 în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensația anuală calculată potrivit art. 12.15, Operatorul va vira în contul Entității Contractante diferența rezultată, în termen de 15 zile de la facturare. în această situație, Entitatea Contractantă va vira fiecărui UAT, în termen de 10 zile de la încasarea sumei cu titlu de compensație anuală primită de la Operator, suma cuvenită.

 • 12.21 Operatorul va plăti către Entitatea Contractantă penalități 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația de la art. 12.18.


 • 12.22 în mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația calculată potrivit art. 12.15, Entitatea Contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată în termen de 15 zile de la facturare. în această situație Entitatea Contractantă, va factura fiecărui UAT, suma aferentă obligației de compensare anuală, cu termen de plată de 7 zile de la primirea facturii.

 • 12.23 UAT-ul va plăti către Entitatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația de la art. 12.18.
Sumele ce urmează a fi acordate anual Operatorului cu titlu de Compensație, rm art. 12.18, vor fi aprobate de consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale -beneficiare, membre TPBI, în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume aferente Compensației anuale.

CAPITOLUL 13. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE

 • 13.1 Entitatea Contractantă va stabili și aproba Tarifele de călătorie

 • 13.2 Entitatea Contractantă poate propune, pe parcursul derulării prezentului Contract, ajustarea/modificarea tarifului mediu pe călătorie [lei/călătorie], în conformitate cu prevederile din Ordinele președintelui A.N.R.S.C. Tipurile titlurilor de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către Entitatea Contractantă, în calitatea acesteia de reglementator în domeniu, lista cu acestea fiind comunicată Operatorului ulterior aprobării.

 • 13.3 La data începerii prezentului Contract Operatorul va aplica tarifele de călătorie prevăzute în Document Asociat 3- Politica tarifară .

 • 13.4 Tarifele de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către Entitatea Contractantă potrivit prevederilor din Documentului Asociat 3 - Politica tarifară.

 • 13.5 Lista cu tarifele de călătorie pentru transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de Operator pe liniile regionale are valabilitate pentru toate traseele regionale - curse regulate transport public de călători pentru care Entitatea Contractantă a eliberat licențe de traseu.

 • 13.6 Operatorul va aplica politica tarifară aprobată și comunicată de către Entitatea Contractantă în termenul comunicat de aceasta, și agreat de operator.

 • 13.7 Veniturile realizate de operator, asociate contractului comercialîncheiat cu operatorul care gestionează/administrează sistemul automat de taxare, privind activitățile de colectare a veniturilor provenite din vânzarea titlurilor de călătorie, din diferențele de tarif și din activitățile de control a călătorilor, sunt venituri eligibile. Aceste venituri se vor evidenția separat de către Operator și vor intra în calculul Compensației.

CAPITOLUL 14. INVESTIȚII

14.1 Investițiile pot fi realizate de Operator:

 • a) din surse publice pentru realizarea programelor de investiții ale UAT-urilor membre;

 • b) din cota de investiții pentru realizarea programului de investiții asumat de operator pentru executarea contractului;


Bunurile realizate de Operator, in conformitate cu programele de investiții din surse publice, Documente Asociate nr 4.1 si 4.2 constituie bunuri de retur, ce revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de sarcini,UAT-urilor. Ca urmare a finalizării și implementării investițiilor din surse publice, proprietarul bunurilor va calcula și încasa o valoare a redevenței ajustată cu noile investiții.

c) din surse proprii si atrase.

.A“

Bunurile realizate de Operator, în conformitate cu programele de investiții din surse proprii și surse atrase, constituie bunuri de preluare/bunuri proprii, în funcție de sursa de finanțare.

 • 14.2 Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de transport călători în conformitate cu Programele de Investiții al Operatorului, prevăzute în Document Asociat nr 5. IA si 5.1B - Programul de investiții a! Operatorului cu finanțare din surse proprii, si cele din Document Asociat nr 4.1 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale Entității Contractante si Document Asociat nr 4.2 - Programul de investiții asumat de Operator din cota de investiții, aprobat de Entitatea Contractantă.

 • 14.3 Amortizarea lunară aferentă investițiilor realizate de Operator conform Document Asociat 5. IA si 5.1 B - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii, va fi luată în considerare pentru calculul Compensației, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • 14.4 Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-ului, desfășurate de Operator în baza prezentului Contract, se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare CE aferente Obligațiilor de serviciu public, conform instrucțiunilor din Anexa 5.

 • 14.5 Cheltuielile pentru investiții din Programul de Investiții al UAT-ului, desfășurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta și a prezentului Contract cat si din Programul de investiții asumat de Operator din cota de investiții, se evidențiază distinct și se comunică după recepția lucrărilor UAT-ului pentru înregistrare în evidența bunurilor de natura domeniului public, care se pun la dispoziția Operatorului.

 • 14.6 După recepționare, bunurile rezultate din investițiile din surse publice, vor fi comunicate UAT-urilor pentru înregistrare în evidența bunurilor de natura domeniului public sau privat și spre informare Entității Contractante.

CAPITOLUL 15. SISTEMUL ȘI SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT


 • 15.1 Infrastructura de Transport

 • 15.1.1 Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează sistemul de transport public. Bunurile care alcătuiesc infrastructura de transport se împart în trei categorii:

 • • infrastructura dată în concesiune Operatorului, administrarea rămânând în sarcina Operatorului;

 • • infrastructura dată în folosință Operatorului, administrarea rămânând în sarcina proprietarului;

  Infrastructura aflată în proprietatea și administrarea Operatorului.

  de a administra infrastructura de operare, care
ructura de transport pusă la dispoziție de către UAT-urile membre ale Entității ntractante, în baza procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor publice, Anexa 2 (bunuri publice) la prezentul Contract

• infrastructura de transport proprie a Operatorului utilizată pentru prestarea serviciului.

 • 15.1.3 Entitatea Contractantă va depune diligențe pe lângă instituțiile responsabile în vederea administrării și întreținerii componentelor infrastructurii rutiere, conform competențelor legale, altele decât cele menționate la art. 15.1.2.

 • 15.1.4 Răspunderea pentru funcționarea infrastructurii la parametrii menționați anterior revine părții care are în administrare infrastructura din arealul respectiv.

 • 15.1.5 Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, prevăzută la art. 15.1.2, și a mijloacelor de transport utilizate prevăzute în Anexa 3.2, până la data de 15 noiembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport într-o condiție tehnică optimă, pe care îl va trimite spre avizare Entității Contractante.

 • 15.1.6 Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport întocmit potrivit art. 15.1.5 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, iar în caz de accidente ori în alte cazuri de avarie neprevăzute a infrastructurii, va interveni operativ, în vederea asigurării continuității prestării Serviciului public de transport călători.

 • 15.1.7 în cazul neasigurării continuității prestării Serviciului, prin neefectuarea lucrărilor de reparație și întreținere, conform pct. 15.1.5, Entitatea Contractantă va aplica Operatorului o penalitate de 0,01%/zi de întrerupere din valoarea acceptată și plătită a compensației pentru luna anterioară producerii evenimentului de la 15.1.5.

 • 15.2 Condiții de exploatare a sistemului de transport

 • 15.2.1  Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator în concordanță cu reglementările specifice și legislația aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activității de transport acordată de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

 • 15.2.2 Operatorul are obligația să exploateze sistemul de transport în condițiile prevăzute în Programul de transport și a celorlalte Obligații de serviciu public stabilite prin prezentul Contract.

 • 15.3 Elaborarea Programului de Transport

 • 15.3.1 Până la data de 1 septembrie Operatorul va prezenta propuneri cu privire la Programul de transport aflat în derulare.

 • 15.3.2 Entitatea Contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport, în acest sens, Entitatea Contractantă va trimite Operatorului în fiecare an, până la data de 15 octombrie, Programul de transport pentru anul următor.

 • 15.3.3 Numărul de kilometri pe fiecare mod de transport al unui Program de Transport, corelat cu capacitatea Operatorului, nu va putea varia cu mai mult de 10% în plus, sau


 • 15.3.4 Programul de transport al Operatorului va putea fi modificat pe parcursul derulării Contractului de către Entitatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, evenimente speciale, necesitatea introducerii de noi trasee, modificarea sau prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi stații, sau eliminarea și adaptarea acestor curse la necesitățile serviciului, modificarea parcului Operatorului, etc. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, eșalonat, în termen de maxim 60 de zile de la primirea notificării în acest sens de la Entitatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de Transport este necesar numai în cazul în care solicitarea Entității Contractante depășește capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel modificat variază față de cel precedent, pe oricare din modurile de transport, conform 15.3.3 de 10% în plus, sau 5% în minus.

 • 15.3.5 în situația în care Entitatea Contractantă ajustează Programul de transport al Operatorului, părțile vor încheia un Act Adițional cu excepția cazului prevăzut de art.

 • 15.3.3. Acesta va conține date privind numărul de kilometri programați precum și noua valoare a contractului. Entitatea Contractantă, în funcție de necesitățile impuse de numărul de cetățeni care utilizează transportul public de călători, de necesitatea de implementare a integrării teritoriale și tarifare a serviciilor de transport, precum și de posibilitățile Operatorului de a asigura condițiile impuse de Entitatea Contractantă, poate solicita modificarea substanțială a Programului de Transport și implicit prezentul contract cu toate anexele sale, în baza voinței părților.

 • 15.4 Cerințele standard pentru mijloacele de transport

 • 15.4.1 Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu mijloace de transport:

 • (i)   aflate în proprietatea sa și/sau ori deținute de către acesta în baza unor contracte de leasing;

 • (ii)  achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Document Asociat 5 - Programul de investiții ai Operatorului cu finanțare din surse proprii-,

 • (iii)   puse la dispoziție de către UAT-urile membre ale Entității Contractante, potrivit proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor publice, anexe la prezentul Contract.

 • 15.4.2 Operatorul va folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători numai mijloace de transport prevăzute în Anexa 3, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • (i)    respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;

 • (ii)    dețin toate documentele cerute de lege în scopul prestării Serviciului public de transport călători;

 • (iii)   respectă specificațiile tehnice din Anexa 3.

  J4*4..3 Operatorul poate achiziționa mijloace de transport noi sau cu cu o durată rămasă pțeMirjcți^nare de cel puțin 6 ani pentru autobuze și care corespund cerințelor prevăzute

  ■ de transport și în Anexa 3. Autobuzele astfel achiziționate vor fi conforme cel lardul de emisii EURO 5 și a legislației în vigoare.  26 • 15.5.1 Operatorul este singurul responsabil de siguranța călătorilor săi, în limita competențelor sale.

 • 15.5.2 Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Entitatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

 • 15.5.3 Mijloacele de transport folosite de Operator pentru prestarea Serviciului public de transport călători trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor mijloacelor de transport, precum și prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov și a Caietului de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.

 • 15.5.4 Personalul deservent al mijloacelor de transport trebuie să îndeplinească condițiile legale privind siguranța rutieră și să respecte Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.

 • 15.6 Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

 • 15.6.1 Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Entitatea Contractantă sunt prezentați în Anexa 71a Contract.

 • i) Indicatorii de performanță sunt raportați trimestrial de către Operator, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat, împreună cu documentele doveditoare privind îndeplinirea acestora.

 • ii) Entitatea Contractantă, după realizarea verificărilor, în termen de 15 zile, poate solicita, după caz, clarificări Operatorului.

 • iii) Operatorul este obligat să răspundă solicitărilor Entitătii Contractante în termen de 10 zile.

 • iv) în maxim 10 zile de la primirea clarificărilor, rezultatul evaluării indicatorilor va fi concretizat și comunicat de către Entitatea Contractantă printr-o notificare justificată și documentată după caz, Operatorului.

 • 15.6.2 Neîndeplinirea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 7 la prezentul Contract.

 • 15.6.3 Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 10 din prezentul Contract. în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, acestea se vor plăti de către Operator în termen de 60 de zile de la data notificării de către Entitatea Contractantă a insuficienței garanției.

 • 15.6.4 în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță constatată conform art. 15.6.2, Operatorul are obligația întocmirii și comunicării către Entitatea Contractantă în termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la art. 15.6.1 pct. iv), a unui plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor.

 • 15.6.5 în cazul în care Entitatea Contractantă agreează planul de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta urmează a fi aprobat în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

 • 15.6.6 în cazul în care Entitatea Contractantă nu agreează planul de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta va fi actualizat de către Operator în termen de 10 zile, conform obiecțiunilor Entității Contractante.

 • 15.6.7 în cazul în care Operatorul nu își însușește și/sau nu implementează în tot sau în parte obiecțiunile Entității Contractante prevăzute la art. 15.6.6, vor fi aplicate prevederile art. 22.3 pct. v) din Contract.

 • 15.6.8 Operatorul are obligația de a informa publicul călător cu privire la Procedura de Redamație prin orice mijloc de comunicare (în locuri vizibile amplasate pe traseele din Programul de transport, în mediul online, ș.a.).

 • 15.6.9 Operatorul va înregistra toate redamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poștală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamații "Registrul de Reclamații". Acest Registru de Reclamații va fi structurat în funcție de competența de răspuns a Operatorului: petiții la care Operatorul formulează răspuns în mod direct și petiții pe care Operatorul le redirecționează către Entitatea Contractantă. Operatorul va transmite Entității Contractante un raport lunar cu privire la soluționarea reclamațiilor înregistrate în Registrul de Reclamații în luna anterioară, conform Anexei 11.

 • 15.6.10 Operatorul este obligat să răspundă petițiilor, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 15.6.11 Pentru petițiile care exced competenței Operatorului, acesta transmite petiția Entității Contractante sau altor autorități competente în vederea formulării unui răspuns, dar și o informare petentului privind redirecționarea petiției sale.

 • 15.6.12 Entitatea Contractantă va transmite, în termen de 48 ore, Operatorului, petițiile al căror răspuns se referă la activitatea Operatorului și primite de aceasta sau de UAT-urile membre. Acestea vor fi incluse de către Operator în Registrul de Reclamații.

15.7. Sistemul de taxare și management al traficului

 • 15.7.1 Entitatea Contractantă va face demersurile necesare implementării și îmbunătățirii continue a unui sistem de management al transportului public în sensul furnizării de către sistem a unor instrumente necesare monitorizării prestației Operatorului.

 • 15.7.2 Operatorul are obligația de a achiziționa și monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului de transport public local validatoarele pentru Titlurile de călătorie și echipamentele de bord pentru Sistemul Automat de Taxare, potrivit specificațiilor din Anexa 3.1. și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata -efectuării curselor.

îă.7.^Tqdicatorii prevăzuți în Anexa 7vor fi monitorizați de către Entitatea Contractantă 'pe~b^a*unor rapoarte de sinteză obținute din sisteme de monitorizare, din echipamentele disponibile Operatorului, completate cu rapoartele acestuia date pe proprie răspundere.

'Administratorul sistemului automat de taxare are obligația instruirii personalului pperațbrufy< cu privire la funcționarea sistemului de taxare și la modalitatea de preluare a
in echipamentele îmbarcate și din garaje precum și cu privire la soluționarea alelor disfuncționalități ale sistemului. Administratorul sistemului automat de taxare va elabora un proces verbal de instruire cu Operatorul, însușit de ambele părți. Procesul verbal de instruire va fi înaintat în copie conform cu originalul către Entitatea Contractantă în termen de 5 zile de la semnare.

15.8 Controlul titlurilor de călătorie

 • 15.8.1 Controlul titlurilor de călătorie se va realiza conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului public de transport local de călători aprobat de Entitatea Contractantă, care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile aplicate pentru încălcarea respectivelor obligații, inclusiv pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt titlu de călătorie valabil.

 • 15.8.2 Controlul titlurilor de călătorie, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face în conformitate cu prevederile din Regulamentul serviciului public de transport local de călători aprobat de Entitatea Contractantă, pe raza tuturor UAT-urilor membre

CAPITOLUL 16. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, Operatorul va avea și următoarele drepturi și obligații:

 • 16.1 Autorizații și licențe

 • 16.1.1 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de transport călători eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • 16.1.2 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență de traseu valabilă pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului public de transport călători.

 • 16.2 Restricții teritoriale

 • 16.2.1 Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport local de călători doar în aria teritorială de competență a Entității Contractante, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate.

 • 16.2.2  Operatorul, în calitatea sa de operator intern, are obligația de a nu participa la procedurile de licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii de transport public local în afara razei administrativ-teritoriale a Entității Contractante.

 • 16.3 Separarea contabilității

 • 16.3.1 Operatorul are obligația de a ține o evidență contabilă distinctă pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului public de transport local de călători din prezentul Contract sau care sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și / servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului public de transport local de călători, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, potrivit Anexei 5.

 • 16.3.2 Separarea contabilității între activitățile Serviciului public de transport călători care fac obiectul prezentului Contract și celelalte activități/servicii prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • (i)   conturile contabile analitice corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedurile de repartizare a acestor costuri agreate de către Entitatea Contractantă conform Anexei 5;

 • (ii) costurile Serviciului public de transport local de călători trebuie să fie acoperite din veniturile indirecte încasate de la călători și din plățile Entității Contractante sub formă de compensație.

 • 16.4 întreținere, reparații și curățenie

 • 16.4.1.   Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, deszăpezirii, reparării infrastructurii de operare, potrivit prevederilor prezentului Contract.

 • 16.4.2. Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

 • 16.4.3. Operatorul are obligația să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale a infrastructurii de transport, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții avizate de Entitatea Contractantă.

 • 16.4.4 Costurile aferente activităților prevăzute la art.16.4.1-16.4.3 vor fi luate în considerare pentru calculul Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public Cheltuiala Eligibila reglementate la Capitolul 12 de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 5.

 • 16.4.5 Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea curentă și reparațiile curente la bunurile concesionate, conform Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, avizat de către Entitatea Contractantă.

 • 16.4.6 Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare și curățenia mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului de transport public local și a instalațiilor auxiliare acestora.

 • 16.4.7 Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.

 • 16.4.8 Operatorul are obligația de a informa Entitatea Contractantă, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări de întreținere (lucrările proprii) la infrastructura de transport folosită pentru prestarea Serviciului public de transport local, daca aceste lucrări afectează programul de transport.

rtul și siguranța călătorilor


storul este răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

atorul are obligația să asigure prestarea Serviciului public de transport spectarea reglementărilor și normativelor tehnice în vigoare.

’ '''16.S.3ybperatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu —prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa

 • 16.5.4 Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura călătorilor un

  grad ridicat de siguranță, fără a se limita la:

  (I) menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;

  • (ii)   afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri urgente;

  • (iii)   luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului public de transport călători.

  16.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare pe traseu, a vehiculelor și conducătorilor de vehicule, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.


 • 16.5.6   Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră.

 • 16.5.7 Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer.

 • 16.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stațiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

 • 16.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.

 • 16.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților.

 • 16.5.11 Operatorul are obligația să se asigure de respectarea normelor de protecția muncii specifice tuturor angajaților, în funcție de activitatea desfășurată de aceștia.

16.6 Sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională

 • 16.6.1 Operatorul are obligația ca în termen de 6 luni de la semnarea Contractului să inițieze acțiuni în vederea implementării și certificării sistemului de management integrat de calitate, mediu, sănătate si securitate ocupațională (conform Standardelor SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008).

 • 16.6.2. Operatorul va obține certificarea sistemului de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în cel mult 3 ani de la semnarea contractului.

 • 16.6.3. Operatorul va pune la dispoziția Entității Contractante manualele sistemelor

(mediu, sănătate și securitate ocupațională) împreună cu procedurile de sistem și operaționale aprobate, în format electronic, în termen de 60 de zile de la obținerea certificatului de implementare a sistemului de management integrat. De asemenea, reviziile documentelor mai sus menționate vor fi transmise Entității Contractante în termen) / de 5 zile de la aprobarea lor.                                                              /■/

 • 16.6.4. în termen de 30 de zile de la aprobare, Operatorul va transmite Entității Contractante Obiectivele anuale stabilite prin sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupaționaiă, cât și Raportul privind îndeplinirea acestora.

 • 16.6.5. Operatorul are obligația ca în termen de 6 luni de la semnarea Contractului să inițieze acțiuni în vederea obținerii certificării EN ISO 13816 pentru transport public de călători, logistică și servicii.

 • 16.6.6. Operatorul va obține certificarea sistemului prevăzut la art. 16.6.5. în termen de 3 ani de la semnarea contractului.

 • 16.7 Activități conexe Serviciului public de transport călători

 • 16.7.1 Operatorul are dreptul să presteze în regie proprie, în condițiile legii, și alte activități conexe Serviciului public de transport local, care nu fac obiectul prezentului Contract.

 • 16.7.2 Activitățile conexe Serviciului public de transport local pot include prestarea pentru terțe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale, servicii de inspecție tehnică periodică ITP, școală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului.

 • 16.7.3 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, Operatorul va ține o evidență contabilă separată, distinctă pentru fiecare activitate prestată. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Serviciul public de transport călători și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa 5.

 • 16.7.4 Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport și a activităților conexe Serviciului public de transport călători, a activității prevăzute la art. 16.7.1 și art. 16.7.2

  16.8 Cesiunea și subcontractare


 • 16.8.1 Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul public de transport călători unei alte societăți decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Entității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

 • 16.8.2. Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subcontractare a Serviciului de transport public local.

 • 16.8.3 în cazul în care este afectat principiul continuității activității Operatorului, ca

  urmare a analizei realizate de Entitatea Contractantă pe baza documentelor puse la dispoziție de către Operator, aceasta va putea proceda conform principiului prudenței la apliG^fea^țnăsurilor ce se impun în vederea asigurării continuității Serviciului Public de ^^j^șn^p^kt jobal de călători.vîțăți^e Marketing

ul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data îeț'a fiecărui an pentru anul următor, care va conține inclusiv propunerile ntitatea Contractantă până la data de 15 septembrie, pentru autilizarea Serviciului de transport public local, cu scopul de a crește utilizarea iului de transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor.

.9.2, Entitatea Contractantă avizează planul de marketing propus de Operator pentru anul următor până la data de 15 noiembrie a anului, iar Operatorul are obligația să îl realizeze.

 • 16.9.3 Operatorul are obligația de a afișa gratuit la vedere însemnele Entității Contractante care vor fi comunicate de aceasta în 30 de zile de la semnarea contractului. Dimensiunile, grafica și modalitatea de expunere vor fi stabilite de Entitatea Contractantă, transmise Operatorului și vor fi afișate prin grija acestuia pe vehiculele cu care se realizează transportul public.

16.10 Informarea publicului

 • 16.10.1 Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora.

 • 16.10.2 Operatorul are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la:

 • i) traseele și programele de circulație, cu modificările acestora;

 • ii) Titlurile de călătorie și Tarifele de călătorie practicate;

 • iii) punctele de vânzare ale acestora și modul de cumpărare a titlurilor de călătorie;

 • iv) obligațiile Operatorului față de călători;

 • v) obligațiile călătorilor precum și sancțiunile aplicate acestora pentru încălcarea obligațiilor;

 • vi) Procedura de Reclamație.

 • 16.10.3 Operatorul are obligația să editeze, sub îndrumarea și coordonarea Entității Contractante, materialele informative prevăzute la art. 16.10.2, hărțile și pliantele cu traseele mijloacelor de transport, și să afișeze în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport care trec prin stația respectivă.

 • 16.10.4 Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului, în mass-media și materiale tipărite. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. Entitatea Contractantă împreună cu Operatorul va identifica soluții pentru îmbunătățirea informării călătorilor.

 • 16.10.5 Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul public de transport călători și să realizeze campanii promoționale pentru promovarea transportului public.

 • 16.10.6. Afișarea informațiilor în stații intră în obligația Operatorului până la amenajarea/reabilitarea/modernizarea stațiilor de către UAT-urile de pe raza cărora se află stațiile respective. Afișarea informațiilor în stațiile modernizate/amenajate de către UAT-uri urmează a fi realizată prin grija Entității Contractante. întreținerea stațiilor, precum și aducerea de utilități în zona acestora intră în grija UAT-urilor de pe raza cărora se află stațiile.

 • 16.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători

 • 16.11.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție și să presteze Serviciul public de transport călători care face obiectul prezentului Contract.

 • 16.11.2 Operatorul are obligația să respecte întocmai clauzele prevăzute în prezentul Contract, în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov și în Caietul de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.

 • 16.11.3 Operatorul are obligația să pună la dispoziția Entității Contractante toată documentația solicitată pentru calculul lunar al diferențelor de tarif, al Compensației, cât și al regularizării lunare, trimestriale, semestriale, anuale sau ori de câte ori este nevoie.

 • 16.11.4 Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul Contract.

 • 16.11.5 Operatorul are obligația să constituie garanția de bună execuție potrivit prevederilor Capitolului 10 d\n prezentul Contract.

 • 16.11.6 Operatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa 1.

 • 16.11.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur și bunurile de preluare prevăzute în prezentul Contract pentru asigurarea Serviciului public de transport călători în condițiile prezentului Contract, precum și pentru actvități conexe conform art. 16.7, cu condiția ca desfășurarea oricăror activități utilizând aceste bunuri să nu aducă atingere imaginii, interesului Entității Contractante sau UAT-urilor membre, precum și activității de transport public local.

 • 16.11.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate conform Caietului de Sarcini a/ serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov și a Programului de transport.

 • 16.11.9 Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la creșterea calității serviciilor.

 • 16.11.10 Operatorul are obligația să plătească conform prevederilor legale, pe întreaga durată a Contractului, taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor puse la dispoziție.

 • 16.11.11 Operatorul are obligația să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislația aplicabilă și în hotărârile adoptate de Entitatea Contractantă.

 • 16.11.12 Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Documentul asociat nr. Document Asociat 5 - Programul de investiții a! Operatorului cu finanțare din

115.11.13 Qperatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea ®<istențeN3pei cauze de natură să conducă la reducerea activității sau Operatorul se află în dibcultate financiară, să notifice de îndată acest fapt Entității Contractante, în vederea Ițterri, măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului public de transport Mlă^z

 • 16.11.14 Operatorul are obligația ca la solicitarea Entității Contractante să-i furnizeze acesteia balanța de verificare analitică pe ultimele 3 luni, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la solicitare.

 • 16.11.15 Operatorul are obligația să asigure accesul reprezentanților/organelor de control ale Entității Contractante la:

 • i.   la derularea activității de transport în toate mijloacele de transport și toată infrastructura de transport utilizată în legătură cu prestarea serviciului, conform Anexei 10.

 • ii.   la informațiile privind executarea Serviciului public de transport călători și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor puse la dispoziție;

 • iii.   orice alte activități de control cu privire la activitatea de transport public local, solicitate de către UAT-urile membre și/sau Entitatea Contractantă.

 • 16.11.16 Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare.

 • 16.11.17 Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale.

 • 16.11.18 Operatorul are obligația să preia de la Entitatea Contractantă și/sau de la UAT-urile membre mijloacele de transport (corespunzătoare tehnic și în conformitate cu normativele în vigoare), infrastructura aferentă și orice alte bunuri puse la dispoziție, pe bază de proces-verbal de predare-primire, conform Anexei2.

 • 16.11.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie proprietarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare de funcțiune. Bunurile nefuncționale la data preluării de către Operator sau cele care și-au împlinit durata normală de funcționare vor fi restituite proprietarului, cu condiția ca starea de nefuncționare sau durata normată depășită să fie menționate în procesul-verbal de predare-primire menționat la art. 16.11.18. în caz de nerespectare operatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea de înlocuire a bunurilor în aceleași condiții tehnice, stabilită de către proprietar.

 • 16.11.20  La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Entității Contractante sau UAT-urilor comunicate de Entitatea Contractantă, în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită.

 • 16.11.21 Operatorul are obligația ca, în cazul încetării Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, până la preluarea acesteia de către Entitatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data notificării încetării contractului, cu excepția situației în care Operatorul este declarat în lichidare judiciară.


  re obligația ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind


i Wvederea asigurării transportului in comun al persoanelor cu dizabilități, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului public de transport călători pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități locomotorii la transport si călătorie.

 • 16.11.23 Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și autorizarea personalului.

 • 16.11.24 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege.

 • 16.11.25 Operatorul are dreptul să ceară întreruperea temporară a executării Serviciului de transport public local în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare, cu notificarea Entitatea Contractantă în termen de 3 zile de la constatarea acestei posibilități. Entitatea Contractantă va comunica operatorului în termen de 5 zile lucrătoare măsurile ce urmează a fi luate de către acesta. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Entitatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul. După îndeplinirea măsurilor transmite de către Entitatatea Contractată în termenul stabilit de către aceasta, Operatorul are obligația de a relua serviciul de transport.

 • 16.11.26 în conformitate cu legislația în vigoare, Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit, pentru transportul local de călători, infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

 • 16.11.27 Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept exclusiv pe traseele atribuite și licențiate/autorizate aflate în programul de transport al operatorului.

 • 16.11.28 Operatorul are dreptul să solicite in mod fundamentat Entității Contractante schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului, iar Entitatea Contractantă va iniția, dacă consideră necesar, până la aprobarea unui alt Program de Transport, implementarea acestora.

 • 16.11.29 Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea Entității Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, modificarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar numai sub condiția informării ulterioare a Entitatii Contractante în maxim 24 de ore.

 • 16.11.30 Operatorul are dreptul să propună modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 16.11.31 Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea Entității Contractante un raport al vânzărilor și emiterilor de titluri de călătorie, emis de către administratorul sistemului automat de taxare, conform Anexei 11.

  16.11.32 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a fiecărei luni


pentru luna anterioară, un raport cu informațiile pe baza cărora Entitatea Contractantă
#alua trimestrial respectarea indicatorilor de performanță calculați trimestrial, iți în Anexa 7, și în conformitate cu metodologia descrisă la A7ex<? 7.

1.33 Politica privind resursele umane și protecția socială potrivit Anexei 12 va fi


realizată de către operator ținând seama de programul de transport.

16.11.34 înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un Auditor certificat independent. De asemenea, Operatorul are obligația ca la solicitarea Entității Contractante, să-i furnizeze acesteia balanța de verificare, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la solicitare.

CAPITOLUL 17. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor Entității Contractante menționate în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, Entitatea Contractanta va avea și următoarele drepturi și obligații:

 • 17.1 Infrastructura publică rutieră

 • 17.1.1 Entitatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, prin grija UAT-urilor membre competente, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport, pe baza informațiilor primite de la UAT-uri.

 • 17.1.2 Entitatea Contractantă are obligația să asigure, prin grija UAT-urilor membre competente, condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 17.1.3 Entitatea Contractantă prin grija UAT-urilor membre competente are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 17.1.4 Entitatea Contractantă are obligația să comunice Operatorului măsurile luate de UAT-uri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze, prin grija autorităților competente.

 • 17.2 Controlul exercitat asupra Operatorului

 • 17.2.1 Entitatea Contractantă are obligația, prin echipele sale de control, să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, conform procedurii de control prevăzute în Anexa 10 și în prezența unui reprezentant al acestuia.


i^rma fiecărei verificări, în cazul controlului periodic prevăzut la art. 17.2.1 se va proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul Sfului, disfuncționalitățile constatate, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul.

 • 17.2.3  Entitatea Contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 20 zile. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Entitatea Contractantă dacă identificarea masurilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul.

 • 17.2.4  Entitatea Contractantă, după soluționarea obiectiunilor Operatorului in termenul prevăzut la art. 17.2.3, va transmite acestuia masurile ce urmeaza a fi implementate de către Operator in vederea remedierii disfunctionalitatilor constatate prin procesul verbal prevăzut la art. 17.2.2 precum si termenele de soluționare.

 • 17.2.5 Operatorul are obligația de a pune, de îndată, la dispoziția echipei de control a Entității Contractante orice date și informații solicitate și să asigure accesul la toate informațiile privind prestarea Serviciului public de transport călători și exploatarea bunurilor puse la dispoziție, inclusiv la cele contabile, în cazul controlului periodic prevăzut la art. 17.2.1

 • 17.2.6 Entitatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

 • 17.2.7 Evaluarea indicelui de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 8.

 • 17.2.8 Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, Entitatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea Serviciului de transport public local. Rezultatele sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea Programului de Operatorului.

  îndeplinirea


 • 17.2.9 Entitatea Contractantă are dreptul, ca în cazul în care constată defectuoasă de către Operator a indicatorilor de performnață pe traseul atribuit conform programului de transport al Operatorului (program de circulație, număr de curse, rulaj), pe o durată de 3 luni consecutive sau 3 luni neconsecutive într-un semestru, cu abatere lunară de peste 8% față de planificat, Entitatea Contractantă împreună cu Operatorul convin asupra unui plan de măsuri.

  actualizarea transport al


CAPITOLUL 18. RESURSELE UMANE ȘI PROTECȚIA SOCIALA A ANGAJAȚILOR OPERATORULUI


 • 18.1 Operatorul are obligația de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului public de transport călători în condiții de eficiență și calitate prevăzute în prezentul contract și va realiza_protecția socială a angajaților potrivit Anexei 12.


LUL 19. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV LE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

și următoarele drepturi și obligații :

19.1 UAT are dreptul să ceară și să susțină argumentat modificări ale Programului de Transport pe aria sa de competență, în conformitate cu schimbările semnificative ale cererii de transport. Solicitările vor fi înaintate Entității Contractante iar aceasta va analiza


a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor UAT-urilor membre, ’ * riâ'te în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, UAT-urile membre vor avea aceste cereri și va da soluții argumentate.

 • 19.2  In situații de urgență bine justificate, UAT-ul are dreptul să solicite completarea/modificarea programului de transport pe aria sa de competență, Entității Contractate care va dispune de îndată Operatorului, în condițiile disponibilității de transport a acestuia, efectuarea temporară a completării/modificării programului de transport, până la validarea/invalidarea acestuia de către organele de conducere statutare a Entității Contractante.

 • 19.3 UAT are dreptul să organizeze acțiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe teritoriul său administrativ, individual sau împreună cu reprezentanții Entitatii Contractante sau Operatorului. Entitatea Contractantă și Operatorul vor sprijini această activitate cu procedurile necesare.

 • 19.4 UAT are obligația să amenajeze și să mențină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, stațiile și capetele de linie, etc.) de pe teritoriul său administrativ și în competența sa la parametrii care să asigure deplasarea și staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor (inclusiv dezăpezire și salubrizare).

 • 19.5 UAT va pune la dispoziție Operatorului bunurile din domeniul public sau privat al UAT ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin Proces verbal de predare-primire cu Operatorul. Acestea vor reprezenta bunuri de retur.

 • 19.6 UAT va pune la dispoziție Operatorului pe toată durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători pe teritoriul său administrativ spații și amenajări pentru activitatea de emitere comercializare de titluri de călătorie, precum și spații și amenajări pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la utilități și grup sanitar.

 • 19.7 UAT are obligația de a transmite Operatorului și/sau Entitatii Contractante reclamațiile privind serviciul prestat de Operator ce sunt primite de către UAT-uri, indiferent de sursa din care au provenit, în 48 de ore de la primire.

 • 19.8 UAT are obligația să asigure plata compensației de operare și a diferenței de tarif sau a penalităților, după caz, Entității Contractante pentru serviciul de transport public de călători prestat de Operator pe teritoriul său administrativ, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

 • 19.9 UAT-urile vor realiza obiectivele de investiții pentru transportul public din planul propriu de investiții, prevăzute în Document Asociat 4 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de ia bugetele UA T-uriior membre aie Entității Contractante.

 • 19.10 în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract, fiecare UAT se  obligă să constituie în favoarea Erițității Contractante în contul menționat la art. 12.10  anție de ia anuală Garanția de


bună plată, o sumă egală cu un procent de 30% din a 12 parte din planificată pentru respectivul LIAT.

bună plată se actualizează anual pe baza compensației anuale planificate și se reîntregește trimestrial de către UAT, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către Entitatea Contractantă pentru plata compensației și diferențelor de tarif sau a penalităților datorate Operatorului pentru prestarea serviciului.

 • 19.12 Din garanția de bună plată se rețin de către Entitatii Contractantă sume datorate și neachitate de către UAT către Entitatea Contractantă, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

 • 19.13 Garanția totala sau parțiala, după caz, se restituie de către Entitatea Contractantă la sfârșitul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, în termen de 60 de zile.

 • 19.14 UAT-ul are obligația să informeze Entitatea Contractantă și Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport.

 • 19.15 UAT-ul are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 19.16 UAT-ul are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 19.17 UAT-ul are obligația să comunice Entității Contractante și Operatorului măsurile luate pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze, prin grija autorităților competente.

 • 19.18 UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

 • 19.19 UAT-ul investitor are obligația de a plăti sumele reprezentând cota lunară de investiții precum și penalitățile de întârziere.

 • 19.20 UAT-ul investitor are obligația de a aproba recepția investiției, a certifica sumele aferente regularizărilor sumelor provenind din cota de investiții, a aproba devize și orice alte documente de recepție totală sau parțială care justifică cheltuirea sumelor aferente cotei de investiții.

 • 19.21 Metodologia de decontare și Documentul asociat 4.2 se elaborează de către Operator și se aprobă de UAT-urile finanțatoare și se agreaza de către TPBI.

 • 19.22 Plata cotei de investiții, asumate de UAT-urile finanțatoare se va realiza doar in baza bugetului aprobat și a rectificărilor bugetare anuale.

 • 19.23 Entitatea Contractantă are obligația de a plăti Cota de investiții către Operator, numai în cazul în care aceasta a fost încasată de la UAT-urile finanțatoare.
}irai™/■-urile membre au obligația să prevadă în bugetele proprii, la capitolul subvenții pentru-tfanwort public, sumele reprezentând valoarea maximă a compensației totale ■'ănuale, căfetjlată si transmisa de către Entitatea Contractanta in baza prezentului contract, ajustat cu concluziile raportului de audit. Entitatea Contractantă notifică UAT-ul membru comunicând suma necesară a fi inclusă în bugetul anului următor până la data de 1 decembrie a anului in curs.

CAPITOLUL 20. FORȚA MAJORĂ

 • 20.1 Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din contract.

 • 20.2 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră dovedit printr-un Certificat

 • 20.3 Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

 • 20.4 Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți de îndată, prin telefon, sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat în maxim 10 zile de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente.în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră.

 • 20.5 Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră și să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte Părți despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • 20.6 Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, in baza certificatului emis de Autoritatea competenta, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. în cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

„ //

QaS^/forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin

drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 21.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.

 • 21.2 Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.

 • 21.3 Contractul încetează la declararea falimentului Operatorului de către instanța judecătorească competentă.

 • 21.4 Entitatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator, în cazul în care interesul național sau local o impune.

 • 21.5 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entitatii Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 21.8 de mai jos:

 • i. neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de minim 6 luni;

 • ii. nereîntregirea de către operator a garanției în termen de 90 de zile de la data

menționată la art. 10.2, în cazul în care Entitatea Contractantă a reținut penalități și orice alte sume datorate și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale în vigoare;

 • iii. Operatorul nu constituie garanția stabilită la Capitolul 10din Contract;

 • iv. Pierderea valabilității Licenței de transport și/sau a Autorizației de transport;

 • v. Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și

obligațiilor izvorâte din Contract;

 • vi. Operatorul totalizează un număr de 100 încălcări majore ale indicatorilor de

performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei 7,

 • vii. Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 48 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;

 • viii. Operatorul nu asigură întreținerea a bunurilor de retur ori a celor de preluare, \ astfel încât acestea să-și păstreze caracteristicile tehnico-economice, conform

uzurii normale de funcționare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului.

 • 21.6 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Entității Contractante dau dreptul Operatorului să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 21.8. de mai jos:


  42L *'

Entitatea Contractantă nu plătește in totalitate Compensația sau Diferențele de tarif prevăzute în prezentul Contract, în conformitate cu facturile emise, pentru o perioadă mai mare de 180 zile;

 • 21.7 Cu excepta cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți ("Notificarea de încetare").

 • 21.8 înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări ("Notificarea de negociere"), în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

 • i.   Data și locul unde va avea loc negocierea;

 • ii.    Obligațiile pretinse neîndeplinite; și

 • iii.   Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).

 • 21.9 Dacă:

 • (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau

 • (ii)    negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau

 • (iii)    Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor stabilite de părți în procesul de negociere,

partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpă Notificarea de încetare, cu daune interese.

21.10 Dacă:

 • (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau

 • (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, partea prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 21.8 de mai sus.

 • 21.11 în situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului daunelor interese.

 • 21.12 La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel;

Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului bunurile de retur;

UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

 • 21.13 Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră si prin pronunțarea lichidării judiciare a acestuia, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condițiile stipulate în Contract, până la delegarea

  ii.


  iii.
a ae^ătre Entitatea Contractantă, către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de

'■'k


î>zentul contract încetează la data intrării în vigoare a unui alt contract de public de transport de persoane atribuit de către Entitatea Contractanta în baza

notificării transmise operatorului de către aceasta.


CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 22.1 Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 22.2 Entitatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului. Sumele provenite din aplicarea acestor sancțiuni și penalități se fac venit la bugetul Entității Contractante și vor fi utilizate pentru dezvoltarea și managementul servicului public.

 • 22.3 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

 • i.   100-300 lei/masura pentru neaplicarea/aplicarea parțială a măsurilor impuse de către Entitatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului, al aplicării Planului de Măsuri sau evaluării modului de realizare a operării (spre exemplu nerespectarea planului de igienizare a mijlocului de transport din vina operatorului, utilizarea, în realizarea prestației, a unui mijloc de transport care are sistemul SAT nefuncțional, scoaterea la program în realizarea prestației a unui mijloc de transport care are sistemul GPS nefuncțional, nefuncționarea din vina Operatorului a sistemului de monitorizare a flotei, respectiv a dispeceratului, completarea necorespunzătoare a unei foi de parcurs, staționarea nejustificată a mijlocului de transport pe traseu sau la capetele de linie sau pentru plecare în avans fată de programul de circulație, nerespectarea prevederilor Documentului Asociat 2 - Caietul de sarcini, art.14 lit.c) alin. 1, etc).

 • ii.   300 lei/constatare pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul de delegare și Caietul de sarcini;

 • iii.   100 lei/constatare pentru nerespectarea programului de vânzare a Titlurilor de călătorie prevăzut la punctele de distribuție incluse în Documentul Asociat 6 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare]

 • iv.    100 lei/constatare pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția Entității Contractante toate datele, informațiile și documentele care au legătură cu prezentul contract, inclusiv acces în timp real cu drepturi numai de vizualizare) la sistemele care stau la baza acestor date;

 • 22.4 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpă este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.

 • 22.5 Despăgubirile prevăzute la art. 22.3 nu sunt cheltuieli eligibile pentru plata compensației.


CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 23.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional cu excepția documentelor asociate la contract care sunt de competența exclusivă a emitentului, așa cum sunt ele menționate la art. 27.2 din prezentul contract.

 • 23.2 Entitatea Contractantă poate modifica unilateral, în condițiile legii, orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 30 de zile înainte către Operator. în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 90 de zile de la dovedirea prejudiciului. In cazul dezacordului între Părți cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

 • 23.3  Entitatea Contractantă informează Operatorul de îndată ce apare o situație de neconformitate ce trebuie reglată prin modificarea Programului de transport și/sau a Programului de circulație, iar cu acordul Operatorului, această modificare se va pune în practică în funcție de disponibilitatea tehnică a acestuia..

 • 23.4 Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului pot fi solicitate Entității Contractante de către Operator, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea unui alt Program de Transport, modificat.

 • 23.5 Operatorul are obligația de a transmite către Entitatea Contractantă informațiile, sesizările și analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport din punct de vedere social și al viabilității economice.

 • 23.6 în cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația din

România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.                                         )

CAPITOLUL 24. LITIGII

 • 24.1 Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabila a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 24.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă.

 • 24.3 în cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului public de transport călători ori Entitatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

n care 0 dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul ^^Jdă^-Părți le au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 15 de zile de la notificarea oficială a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ

 • 25.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

 • 25.2 Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public de călători.

CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE

 • 26.1 Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.

 • 26.2 Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți vor fi confirmate în mod prompt de primire de către Partea destinatară.

 • 26.3 Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:

 • (i)   scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire;

 • (ii)   fax și/sau e-mail, va fi data expedierii.

 • (iii)  curier, va fi data înregistrării

în situația în care faxul/e-mail nu a fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucru al destinatarului, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 26.4 Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

Către Entitatea Contractantă la:

Operator la:

Adresa:

Fax:

E-mail:


Către
CAPITOLUL 27. DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

care guvernează Contractul este limba română. în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, Părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare.

 • 27.2 Documentele asociate de la 1 la 8 fac parte integrantă din prezentul Contract. Documentele care sunt asociate contractului sunt:

 • •  Document Asociat 1 - Emis de Entitate Contractantă - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

 • •  Document Asociat 2 - Emis de Entitate Contractantă - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

 • •  Document Asociat 3- Emis de Entitate Contractantă - Politica tarifară

 • •  Documente Asociate 4 - Emise de Entitate Contractantă/UAT-uri -

Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.1 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.2 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante cu finanțare din cota de investiții

 • •  Documente Asociate 5- Emise de Operator - Programul de investiții al Operatorului

o Document Asociat 5.1.A - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Dotări

o Document Asociat 5.1.B - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Lucrări

 • •  Document Asociat 6 - Emis de Operator - NU ESTE CAZUL - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare

o 6.1 - Automate de vanzare

o 6.2 - Functionalitatile punctelor de vanzare

o 6.3 - Lista amplasamentelor punctelor de distribuție pe domeniul public.

 • •  Document Asociat 7 - Emis de Entitate Contractantă - Diferențele de tarif

 • •  Document Asociat 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și modul de acordare a diferențelor de tarif

 • •  Document Asociat 7.2 - Modalitatea de repartizare a diferențelor de tarif pe UAT-uri

o Documentul Asociat 8 - Emis de Entitate Contractantă-Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori

 • 27.3 Documentele asociate sunt documente atașate contractului și aplicabile obligatoriu și în mod automat părților. Modificarea acestor documente se aduce la cunoștință prin adresă scrisă, în termen de 3 zile de la • 27.4 Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract.

 • 27.5 Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile Părților se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport călători.

Prezentul contract a fost semnat astăzi, [ ... ], în [ ... ] exemplare originale, din care [ ... ] pentru Entitatea Contractantă și [ ... ] pentru Operator.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ

OPERATOR


PROGRAMUL DE TRANSPORT

AL S.C. Ecotrans STCM S.R.L.

ANEXA 1PROGRAMUL DE TRANSPORT AL

SC ECOTRANS STCM


Programul de Transport anual


ț

Km planificați

1

ANUL1

Nr.crt

Linia

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

R429

1076

836,9

836,9

2

R470

547,2

547,2

547,2

3

R476

980,2

659,1

659,1

4

R481

180

180

180

Km planificați traseu /zi

2783,4

2223,2

2223,2

Km acces+

157,3

122,1

122,1

retragere/zi

Total km

2940,7

2345,3

2345,3

Nr.zile

251

50

64

Total km planificați ___

1.005.479,90 km

PROGRAMUL DE TRANSPORT

LINIA / NR. STAȚII / LUNGIME

TRASEU CAPETE

NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

Plecări capete de traseu

NUM/

\RULdeVEHIC

ULE:

C C.     A 1A

10-14

14-19

19-21

21-23

Prima

Ultima

R429

Dus: 23 stații

Dus: Pasaj CFR Chitila, Șos. Banatului, DNCB, Șoseaua de Centură, Str. Cartierului, Str. Ana Ipătescu, Str Nicolae Bălcescu, Str. Rudeni, DNCB, Alei Carrefour DNCB, Autostrada București-Pitești, Bd. luliu Maniu Str. Valea Cascadelor.

65

40 (40)

40 (45)

70 (60)

40 (50)

40 (60)

50 (60)

4:40 (4:40)

22:30 (22:30)

20350 m întors: 25 stații 19500 m

întors: Str. Valea Cascadelor, Bd. luliu Maniu, Autostrada București-Pitești, Alei Carrefour, DNCB, Rudeni, Str. Panduri, DNCB, Chitila - Str. Rudeni, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Ana Ipătescu, Str. Cartierului, DNCB, Șos. Banatului, Pasaj CFR Chitila.

Capi: PASAJ CFR CHITILA Cap2: VALEA CASCADELOR (PĂCII)

3 (3)

4 (3)

3 (3)

4 (3)

4

(3)

3 (3)

5:30 (5:25)

23:15 (23:15)

R470

Dus: 25 stații 11500m întors: 25 stații 11300 m '

Dus: Gara Chitila, Str. Păcii, Str. Islaz, Str. Mușețelului până la Grădiniță întoarcere, Str. Mușețelului, Str. Libertății, Str. Nichita Stanescu, Str. Vânători, Str. Astronomului, Str. Livezilor, Str. Martha Bibescu, Sos. Chitila-Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Târgoviste, Str. Monumentul Eroilor, Str. Putui cu Brad, Str. Frumoasă, Str. Poieni, Str. Păunului, Sos. Bucuresti-Târgoviste, Str. Valea Parcului, Str. Viilor, Str. 11 Iunie, Str. Colentina, Prel. Colentina, Str. Helesteului, Str. Crinului, Mogosoaia.

40 (40)

45 (45)

45 (45)

45 (45)

45 (45)

45 (45)

4:40 (4:40)

22:50 (22:50)

întors:. Mogoașoaia, Str. Helesteului, Prel. Colentina, Str. Colentina, Str. Dr. Claudiu Tănăsescu, Str. Viilor, Str. Valea Parcului, Sos. Bucuresti-Târgoviste, Str. Păunului, Str. Poieni, Str. Frumoasă, Monumentul Eroilor, Sos. Bucuresti-Târgoviste, Sos. Chitila-Mogosoaia, Str. Martha Bibescu, Str. Nichita Stanescu, Str. Libertății, Str. Mușețelului până la Grădiniță ntoarcere, Str. Mușețelului, Str. Islaz, Str. Păcii, Gara Chitila.

Capi: GARA CHITILA Cap2: TUDOR ARGHEZI (MOGOSOAIA)

65

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

5:20 (5:20)

23:30 (23:30)

R476

Dus: 17 stații 8450m întors: 18 stații 8450 m '

Dus:. Plata Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Sos. Chitilei, DN 7, Str. Banatului, cu intoarcere la ntersectia Str. Banatului/Pasaj CFR Chitila.

20 (35)

15 (25)

25 (35)

20 (25)

25 (25)

35 (40)

4:45 (4:45)

23:30 (22:30)

întors:. Pasaj CFR Chitila, Str. Banatului, DN 7, Sos. Chitilei, Calea Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Piața Clăbucet.

Capi: PIAȚA CLĂBUCET Cap2: PASAJ CFR CHITILA

65

4

(2)

5 (3)

3 (2)

5 (3)

5 (3)

3 (2)

5:12 (5:18).

24:00 (23:00)


PROGRAMUL DE TRANSPORT

LINIA/ NR. STAȚII/

LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.;

Plecări capete de traseu

NUMĂRUL de VEHICULE:

5-6

6-10

10-14

14-19

19-21

21-23

Prima

Ultima

R 481

Dus: 6 stații 3000m întors: 8 stații 4200 m

Dus:. Adora Urban Village, Str. Crișul Repede, Str. Arieșului, Str. Gliei, Str. Dealului, Str. Libertății, Str. Monumentului, Str. Speranței, Șos. Alexandriei (DN 6), Celofibrei

întors:. Celofibrei, Str. Celofibrei, Str. Crișul Repede, Str. Plevnei, Str. Libertății, Str. Dealului, Str. Gliei, Str. Arieșului, Str. Crișul Repede, Adora Urban Village.

Capi: ADORA URBAN VILLAGE Cap2: CELOFIBREI

65

30

(30)

30

(30)

60

(60)

30

(30)

30

(30)

60

(60)

5:00 (5:00)

5:15

(5:15)

22:30 (22:30)

22:45 (22:45)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

NUMĂR DE CURSE ȘI RULAJ ZILNIC

Nr. crt.

Linia

ZI DE LUCRU

ZI DE SÂMBĂTĂ

ZI DE DUMINICĂ ȘI SĂRBĂTORI LEGALE

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km. acces/ retragere

Total km /zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km acces/ retragere

Total km /zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km acces/ retragere

Total km /zi

1

R429

4

27

1076,0

24,0

1100,0

3

21

836,9

18,0

854,9

3

21

836,9

18,0

854,9

2

R470

2

24

547,2

6,0

553,2

2

24

547,2

6,0

553,2

2

24

547,2

6,0

553,2

3

R476

5

58

980,2

87,6

1067,8

3

39

659,1

58,4

717,5

3

39

659,1

58,4

717,5

4

R481

1

25

180,0

39,7

219,7

1

25

180,0

39,7

219,7

1

25

180,0

39,7

219,7

Total Zilnic *

12

134

2783,4

157,3

2940,7

9

109

2223,2

122,1

2345,3

9

109

2223,2

122,1

2345,3

vehicule

curse

km planificat

km planificat

km planificat

vehicule

curse

km planificat

km planificat

km planificat

vehicule

curse

km planificat

km planificat

km planificat

Anexa 1.2. PLAN DE CIRCULAȚIE

Zi de lucru

Linia

/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

R429

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

2

R470

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R476

1

4

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

2

2

R481

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Total

4

11

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

8

5

Zi de sâmbătă/duminică

Linia/ Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

R429

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R470

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R476

1

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

1

R481

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Total

4

8

9

9

9

9

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

8

8

4LINIA R470 GARA CHITILA -TUDOR ARGHEZI

TRASEU D

JS

TRASEU ăiîcfas

NR.CRÎ

*

_

ț\

STATIA

ARTERA

NR.CR

T

xfz/v '"''V

STATIA

RA

*

GARA CHITILA

Str. AUREL VLAICU

1

TUDOR ARGHEZI (MOGOSOAIA)

Str. TUDOR ARGHEZI

BISERICA CHITILA

Str. PĂCII

2

STUPINEI

Str. PRELUNGIREA COLENTINA

3

STADION CHITILA

Str. PĂCII

3

COLENTINA

Str. CONSTANTIN TANASESCU

4

PARC DENDROLOGIC

Str. PĂCII

4

1 IUNIE

Str. VIILOR

5

PALTINULUI

Str. ISLAZ

5

PRIMĂRIA MOGOSOAIA

Str. VALEA PARCULUI

6

CIMITIR CHITILA

Str. ISLAZ

6

POIENI

Str. POIENI

7

LAC DE NUFERI

Str. ISLAZ

7

TOAMNEI

Str. PUȚUL CU BRAD

8

RONDA

Str. ISLAZ

8

ISLAZ

Str. PUȚUL CU BRAD

9

RECOLTEI

Str. ISLAZ

9

PUȚUL CU BRAD

Str. PUȚUL CU BRAD

10

GRĂDINIȚĂ VOINICEL

Str. MUȘEȚELULUI

10

PARC MOGOSOAIA

Str. MONUMENTUL EROILOR

11

LIBERTĂȚII

Str. NICHITA STANESCU

11

MARTHA BIBESCU

Str. MARTHA BIBESCU

12

NICHITA STANESCU

Str. VÂNĂTORILOR

12

ASTRONOMULUI

Str. MARTHA BIBESCU

13

VÂNĂTORILOR

Str. VÂNĂTORILOR

13

EUGEN BARBU

Str. NICHITA STANESCU

14

ASTRONOMULUI

Str. ASTRONOMULUI

14

NICHITA STANESCU

Str. NICHITA STANESCU

15

MARTHA BIBESCU

Str. MARTHA BIBESCU

15

LIBERTĂȚII

Str. NICHITA STANESCU

\ 16

PARC MOGOSOAIA

Str. MONUMENTUL EROILOR

16

GRĂDINIȚĂ VOINICEL

Str. MUȘEȚELULUI

\ 17

PUȚUL CU BRAD

Str. PUȚUL CU BRAD

17

RECOLTEI

ISLAZ

1 V-Sf—fc

ISLAZ

Str. PUȚUL CU BRAD

18

RONDA

ISLAZ

M?

TOAMNEI

Str. PUȚUL CU BRAD

19

LAC DE NUFERI

ISLAZ

POIENI

Str. POIENI

20

CIMITIR CHITILA

ISLAZ

2Î\

PRIMĂRIA MOGOSOAIA

Str. POIENI

21

PALTINULUI

ISLAZ

22 \

1 IUNIE

Str. VIILOR

22

PARC DENDROLOGIC

Str. PĂCII

23

COLENTINA

Str. CONSTANTIN TANASESCU

23

STADION CHITILA

Str. PĂCII

24

STUPINEI

Str. PRELUNGIREA COLENTINA

24

BISERICA CHITILA

Str. PĂCII

25

TUDOR ARGHEZI (MOGOSOAIA)__

Str. TUDOR ARGHEZI

25

GARA CHITILA

Str. AUREL VLAICU


LISTA STAȚIILOR

LINIA R429 PASAJ CFR CHITI LA - VALEA CASCADELOR(PĂCII)

TRASEU DUS

TRASEU ÎNTORS

NR.CRT

STATIA

ARTERA

NR.CRT

STATIA

ARTERA

1

PASAJ CFR CHITILA

Sos. BANATULUI

1

VALEA CASCADELOR

Bd. IULIU MANIU

2

LIBERTĂȚII

Sos. BANATULUI

2

IMPRIMERIA NAȚIONALA

Bd. IULIU MANIU

3

PRIMĂRIA CHITILA

Sos. BANATULUI

3

MAȘTER

Bd. IULIU MANIU

4

CASA DE CULTURA

Sos. BANATULUI

4

NUFĂRUL

Bd. IULIU MANIU

5

GARA CHITILA

Sos. BANATULUI

5

METRO MILITARI

Bd. IULIU MANIU

6

OVO DESIGN

Sos. BANATULUI

6

VICTORIA

Bd. IULIU MANIU

7

UTREC

Sos. BANATULUI

7

GRUP ȘCOLAR AUTO

Bd. IULIU MANIU

8

ION CREANGA

Str. CARTIERULUI

8

CARREFOUR MILITARI

ALEEA CARREFOUR

9

BISERICA

Str. ANA IPATESCU

9

DACIA

Str. PANDURI

r’io

NICOLAE BALCESCU

Str. NICOLAE BALCESCU

10

1 DECEMBRIE

Str. PANDURI

K 11

EREMIA GRIGORESCU

Str. RUDENI

11

ȘCOALA RUDENI

Str. PANDURI

12

INTEGRA

Str. RUDENI

12

PANDURI

Str. PANDURI

13

ITP GRIVITA

Str. RUDENI

13

SPICUL

Str. RUDENI

14

SPICUL

Str. RUDENI

14

ITP GRIVITA

Str. RUDENI

15

DNCB

DNCB

15

INTEGRA

Str. RUDENI

16

CARREFOUR MILITARI

ALEEA CARREFOUR

16

EREMIA GRIGORESCU

Str. RUDENI

17

GRUP ȘCOLAR AUTO

Bd. IULIU MANIU

17

NICOLAE BALCESCU

Str. NICOLAE BALCESCU

18

VICTORIA

Bd. IULIU MANIU

18

BISERICA

Str. ANA IPATESCU

19

METRO MILITARI

Bd. IULIU MANIU

19

ION CREANGA

Str. CARTIERULUI

20

NUFĂRUL

Bd. IULIU MANIU

20

UTREC

Sos. BANATULUI

21

MAȘTER

Bd. IULIU MANIU

21

GARA CHITILA

Sos. BANATULUI

22

IMPRIMERIA NAȚIONALA

Bd. IULIU MANIU

22

CASA DE CULTURA

Sos. BANATULUI

23

Bd. PRECIZIEI               X

.xVAWEAjC'ASCADELOR

23

PRIMĂRIA CHITILA

Sos. BANATULUI

"X—J 4- ’

24

LIBERTĂȚII

Sos. BANATULUI

\ z L

25

PASAJ CFR CHITILA

Sos. BANATULUI

'     . H! 7 f; f / l i

LINIA 481 ADORA URBAN VILLAGE (BRAGADIRU) - CELOFIBREI (BRAGADIRU)

TRASE

U DUS

TRASEU ÎNTORS

NR.

CRT.

STATIA

ARTERA

NR.

CRT.

STATIA

ARTERA

1

ADORA URBAN VILLAGE

STR. CRISUL REPEDE

1

CELOFIBREI

SOS. ALEXANDRIEI

2

DEALULUI

STR. DEALULUI

2

CRISUL REPEDE

STR. CRISUL REPEDE

3

MONUMENTULUI

STR. MONUMENTULUI

3

PLEVNEI

STR. PLEVNEI

4

PECO

SOS. ALEXANDRIEI

4

LIBERTĂȚII

STR. LIBERTĂȚII

5

SMARDAN

SOS. ALEXANDRIEI

5

CAMPIA LIBERTĂȚII

STR. LIBERTĂȚII

6

CELOFIBREI

SOS. ALEXANDRIEI

6

DEALULUI

STR. DEALULUI

7

ARIESULUI

STR. ARIESULUI

8

ADORA URBAN VILLAGE

STR. CRISUL REPEDE

LINIA 476 PIAȚA CLABUCET - PASAJ CFR CHITI LA

TRASEU DUS

TRASEU ÎNTORS

NR. CRT.

STATIA

ARTERA

NR. CRT.

STATIA

ARTERA

1

PIAȚA CLABUCET

CAL. GRIVITEI

1

PASAJ CFR CHITILA

SOS. BANATULUI

2

CARPATI

CAL. GRIVITEI

2

LIBERTĂȚII

SOS. BANATULUI

3

SOSEAUA CHITILA

SOS. CHITILEI

3

PRIMĂRIA CHITILA

SOS. BANATULUI

4

MINERVA

SOS. CHITILEI

4

CASA DE CULTURA

SOS. BANATULUI

5

CRINULUI

SOS. CHITILEI

5

GARA CHITILA

SOS. BANATULUI

6

SUBCETATE

SOS. CHITILEI

6

OVO DESIGN

SOS. BANATULUI

MEZES

SOS. CHITILEI

7

UTREC

SOS. BANATULUI

8

MAICA TEOFANA

SOS. CHITILEI

8

PASAJ CHITILA

SOS. CHITILEI

9

SOLD. ADRIAN PATRU

SOS. CHITILEI

9

CPT. RADU DRAGOS

SOS. CHITILEI

10

CPT. RADU DRAGOS

SOS. CHITILEI

10

SOLD. ADRIAN PATRU

SOS. CHITILEI

11

PASAJ CHITILA

SOS. CHITILEI

11

MAICA TEOFANA

SOS. CHITILEI

12

UTREC

SOS. BANATULUI

12

MEZES

SOS. CHITILEI

13

GARA CHITILA

SOS. BANATULUI

13

MARMUREI

SOS. CHITILEI

14

CASA DE CULTURA

SOS. BANATULUI

14

CRINULUI

SOS. CHITILEI

15

PRIMĂRIA CHITILA

SOS. BANATULUI

15

MINERVA

SOS. CHITILEI

16

LIBERTĂȚII

SOS. BANATULUI

16

BD. BUCUREȘTII NOI

SOS. CHITILEI

| 17

PASAJ CFR CHITILA

SOS. BANATULUI

17

CARPATI

CAL. GRIVITEI

18

CLABUCET

STR.CLABUCETAnexa 2


Anexa 2.1 - Inventarul bunurildialcătuiesc domeniul public si privat al UAT-urilor membre


Bunuri de retur sunt respectiv bunurile concesionate de către UAT-uri către Operator în scopul executării Contractului, respectiv bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu alocații bugetare pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții al Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității Contractante prevăzut la Anexa 2.2 și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, UAT-urilor membre ale Autorității Contractante, conform prevederilor legale.

Nr.crt

Clasificare

Descriere bun/locatie

UM

Cant/ Supraf ata

Valoare unitara-mii lei fara TVA

Valoare totala-mii lei fara TVA

Valoare amortizata 31.12.2019

Observații

1

MIJLOC TRANSPORT

1

Mijloc transport

Autobuz BMC Neocity

buc

2

699,17

1398,34

152,94

Mogosoaia

2

Mijloc transport

Autobuz BMC Neocity

buc

4

575,64

2302,56

513,75

Chitia

3

Mijloc transport

Autobuz Temsa

buc

1

268,25

268,25

133,00

Chitila

4

Mijloc transport

Autobuz Diesel SH

buc

7

360,00

2520,00

Proces de achiziție

Chitila

II

TEREN PUBLIC AFERENT AMPLASAMENTELOR OPERATORULUI

1

Teren

Teren garaj (UTREC)

MP

1500

Dare in folosința cu titlu gratuit

TOTAL BUNURI CONCESIONATE

6489,15

Anexa 2.1.a - Inventarul bunurilor ca alcătuiesc domeniul public al UAT-urilor membre, aflate in concesiunea Operatorului

Nr crt

Denumire proiect

Total valoare (mii lei fara TVA)

Valoare unitara (mii lei fara TVA)

Număr buc.

2020

UAT

1

Autobuze diesel BMC Neocity

2302,56

575,64

4,00

2302,56

Chitila

2

Autobuz diesel TEMSA

268,25

268,25

1,00

268,25

Chitila

3

Autobuz diesel SH

2520,00

360,00

7,00

2520,00

Chitila(in proces de achiziție)

4

Autobuze diesel BMC Neocity

1398,33

699,17

2,00

1398,33

Mogosoaia

5

Container administrativ pentru capat linie -Tudor Arghezi Mogosoaia

11,62

11,62

1,00

11,62

Mogosoaia

Anexa 2.2 - Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului

Nr crt

Denumire bunuri

Total valoare (mii lei fara TVA)

Valoare unitara (mii lei fara TVA)

Nr buc

2020

1

Container administrativ pentru garaj / grup sanitar

14,25

14,25

1

14,25

2

Mobilier container ( birou, scaune)

1,50

1,50

1

1,50

3

Singatoare carosabile de 50 1 pentru garaj 2 buc

1,25

0,62

2

1,25

4

Stingatoare de capacitate medie

0,30

0,30

1

0,30

5

Sistem Supraveghere video spațiu de parcare nocturna

5,00

5,00

1

5,00

6

Acces Point pentru descărcare date autobuze

20,00

20,00

1

20,00

7

Televizor(Monitor) +suport

2,06

2,06

1

2,06

8

Server (pt Garaj)

5,00

5,00

1

5,00

9

Redresor (Robot pornire)

1,22

1,22

1

1,22

10

Truse medicale

0,22

0,11

2

0,22

11

Imprimante, laptop-uri si articole similare

24,80

24,80

1

24,80

12

Aspirator birou

0,23

0,23

1

0,23

13

Router

0,13

0,13

1

0,13

14

Decalimetru

0,32

0,32

1

0,32

15

Laptop

3,32

3,32

1

3,32

16

Container depozitare scule si materiale,

7,20

7,20

1

7,20

17

Construcție spălătorie auto pentru autobuze,

28,10

28,10

1

28,10

18

Rezervor AdBlue

0,44

0,44

1

0,44

19

Pompa AdBlue

1,17

1,17

1

1,17

20

Aparat aer condiționat

2,56

1,28

2

2,56

21

Echipament spalat si curatat autobuze(pompa , aspirator, dispozitiv spumare)

9,00

9,00

1

9,00

22

Indicatoare auto pt Garaj

0,14

0,07

2

0,14

23

Mobilier birou

12,82

12,82

1

12,82

24

Validatoare cârd călătorie

22,40

5,60

4

22,40

25

Numărător pasageri

8,85

8,85

1

8,85

26

Aparat aer condiționat Garaj

1,60

1,60

1

1,60

27

Sistem sonorizare

5,10

5,10

1

5,10

28

Website wordpress stcm.ro               \ ..ț

8,50

8,50

1

8,50

Anexa 3.1

Cerințe standard pentru mijloace de transport

Principii Generale


 • 1. Principalul obiectiv al prezentei Anexe este să stabilească cerințele comune specifice aferente mijloacelor de transport care vor fi utilizate pentru prestarea Serviciilor de Transport.

 • 2. Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerințelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce privește "tipul" și "categoria". Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerințele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autoritățile competente.

 • 3.  Pentru a asigura protecția mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare și carburanți.

 • 4. Cerințele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentatejn această anexă vor fi actualizate automat în situația apariției unor noi reglementări. în această situație, Părțile vor actualiza prezenta Anexă incluzând cerințele tehnice noi stabilite prin lege.

Cerințe generale standard pentru autobuze/troleibuze/tramvaie

 • 1.  Starea interioara și exterioară a mijloacelor de transport prin care se prestează servicii în temeiul prezentului Contract trebuie să fie permanent în conformitate cu cerințele stabilite de legislație.

 • 2.  Toate dispozitivele și fiecare dintre acestea care sunt instalate în mijloacele de transport trebuie să fie păstrate și reparate astfel încât toate mijloacele de transport să poată fi utilizate în permanență.

 • 3.  Fiecare mijloc de transport trebuie să fie dotat, pentru fiecare ușă, după caz, în funcție de performanța sistemelor ITS, cu validator electronic a titlurilor de călătorie.

 • 4. Operatorul va avea dreptul ca, după cum hotărăște, să amenajeze zone publicitare atât în interiorul cât și în exteriorul mijloacelor de transport. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinația, logo-urile Entității Contractante și al Operatorului nu va acoperi nicio fereastră dacă acesta nu permite vizibilitatea spre exterior. Colantarea mijloacelor de transport se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 • 5.  înainte de plecarea pe traseu, mijloacele de transport vor fi supuse unui control pentru a se asigura că sunt curate în vederea utilizării de către călători, s-a respectat Programul de igienizare a parcului de mijloacele de transport și nu au suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv scaunele și armăturile mijloacelor de transport. • 6. Mijloacele de transport în exploatare vor îndeplini cerințele tehnice obligatorii cu privire la siguranța și protecția mediului stipulate în legislația în vigoare, precum și cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare integrat.

Cerințe specifice pentru autobuze/troleibuze/tramvaie

 • 1.  Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi de tip autobuz urban, potrivit legislației românești în vigoare.

 • 2. Autobuzele aflate în dotare vor fi echipate cu motoare minim EURO 3 la momentul semnării contractului, iar cele ce vor fi achiziționate după momentul semnării contractului vor fi echipate cu motoare minim EURO 5, cu respectarea "Reglementărilor privind certificarea încadrării mijloacelor de transport înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1" aprobat prin Ordin nr. 2133 din 08/12/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3.  Fiecare mijloc de transport va fi monitorizat prin sistem GPS.


  >'i|

  Anexa 3


  Anexa-Ș.Zț-Hjstamijloacelor de transport utilizate la prestareaserviciului public  * /

  Efâ

  Categorie

  Marca auto

  Tip auto

  Motor Euro __

  Anfabr.

  Cap. de transp./ Nr.locuri

  Lungime (m)

  Nr axe

  Nivelzgomot (dB(A)) înmers (dB(A))_

  Nr. uși de acces

  Climatizare CL

  Afisajindicatori

  Monitor Informatizare Ml

  Platformadizab.

  Pdiz

  Sd9

  Microfonșofer MIC

  Validatoarecardu riVc

  M3

  Autobuz

  BMC

  NEO 900

  Euro VI C

  2019

  72+1

  8.50

  2

  77.3

  2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  IF4Î Tn/"

  1807

  M3 Autobuz

  BMC

  NEO 900

  Euro VIC

  2019

  72+1

  8.50

  2

  77.3

  2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  3

  IF 42 TCM

  1808

  M3 Autobuz

  BMC

  NEO 900

  Euro VI C

  2019

  72+1

  8.50

  2

  77.3

  2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  4

  IF 43 TCM

  1809

  M3

  Autobuz

  BMC

  NEO 900

  Euro VI C

  2019

  72+1

  8.50

  2

  77.3

  2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  5

  IF45 TCM

  2300001

  M3

  Autobuz

  BMC

  NEO 900

  Euro VI C

  2019

  72+1

  8.50

  2

  77.3

  2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  6

  IF 4b TCM

  2300002

  M3

  Autobuz

  BMC

  NEO 900

  Euro VI C

  2019

  72+1

  8.50

  2

  77.3

  2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  7

  IF11PCH

  1784

  M3

  Autobuz

  TEMSA

  PR1/DIIIAB4

  Euro VI C

  2017

  29+1

  7.20

  2

  76

  2

  DA

  DA

  DA

  NU

  DA

  DA

  DA

  Prim Chitila

  M3

  Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2012

  30+60+1

  >12

  2

  <85

  >3

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  9

  Prim Chitila

  M3 Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2012

  30+60+1

  >12

  2

  <85

  >3

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  10

  Prim Chitila

  M3

  Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2012

  30+60+1

  >12

  2

  <85

  >3

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  11

  Prim Chitila

  M3

  Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2012

  30+60+1

  >12

  2

  <85

  >3

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  12

  Prim Chitila

  M3 Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2012

  30+60+1

  >12

  2

  <85

  >3

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  13

  Prim Chitila

  M3 Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2012

  30+60+1

  >12

  2

  <85

  >3

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  ~S 14

  Prim Chitila

  M3 Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  > 2012

  30+60+1

  >12

  2

  <85

  > 3

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  15

  Prim

  Bragadiru

  M3 Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 6C

  2019

  72+1

  8.50

  2

  <85

  >2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  16

  Prim Bragadiru

  M3

  Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 6C

  2019

  72+1

  8.50

  2

  <85

  >2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  17

  Ecotrans

  M3

  Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2015

  20+60+1

  10.5

  2

  <85

  >2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  18

  Ecotrans

  M3 Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2015

  20+60+1

  10.5

  2

  <85

  > 2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  19

  Ecotrans

  M3

  Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2015

  20+60+1

  10.5

  2

  <85

  >2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  Ecotrans

  M3

  Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2015

  20+60n

  10.5

  2

  <85

  > 2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  Ecotrans

  M3 Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2015

  20+60+1

  10.5

  2

  <85

  > 2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  Ecotrans

  M3

  Autobuz

  In curs de achiziție

  > Euro 5

  >2015

  20+60+1

  10.5

  2

  <85

  >2

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA

  DA


Anexa 4.1 - Calculul compensației planificate pentru anul 1. Fundamentări pentru costul pe km și diferențe de tarif

Decont anual pentru diferențele de tarif AN 2020

CALCULUL COMPENSAȚIEI ANUALE- anul 1lei

Indicatori

Valoare

Perioada Anul 1

(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)

1,005,479.90

Autobuz, din care:

- linii regionale

1,005,479.90

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz, din care:

- Unii regionale

10.57

(Ch.l) Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

10,627.922.54

Autobuz, din care:

- linii regionale

10.627,922.54

(Pr) Profit rezonabil (Ch.l x 4.230%)

 • - linii regionale

(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):

 • 1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asocite contractelor comerciale, din care:

 • - linii regionale

 • 2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

(C) Compensația (conform contract) ( Ch.l+Pr+Ch.2-V), din care:

 • 1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:

Diferențe de tarif pe linii regionale

 • 2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:

Compensație linii regionale

(I) Cotă de investiții (5% din CE(an))                                                    .        :

449,561.12

449,561.12

93,287.40 116.077.32

116,077.32

116,077.32

0.00 11,054,693.75

904,536.00

10,150,157.75

531,396.13

MODUL DE CALCUL ȘI ACORDARE A COMPENSAȚIEI LUNARE
lei

Indicatori

Valoare

Luna...........Anul...................

(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)

Autobuz, din care:

83,789.99

- linii regionale

83.789.99

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz, din care:

- linii regionale

10.57

(Ch.l) Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

885,660.21

Autobuz, din care:

- linii regionale

885.660.21

(Pr) Profit rezonabil (Ch.l x 4.230%)

 • - linii regionale

(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):

 • 1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asocite contractelor comerciale, din care:

 • - linii regionale

 • 2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

(C) Compensația (conform contract) ( Ch.l+Pr+Ch.2-V). din care:

 • 1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:

Diferențe de tarifpe linii regionale

 • 2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:

Compensație linii regionale

(I) Cota de investiții ((CE/an*5%)/12)

37,463.43

37,463.43

7,773.95

9,673.11

9,673.11

9,673.11

0.00

921,224.48

75,378.00

845,846.48

44.283.01


Anexa 5 Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO și cerințele privind t separată

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianți, a cheltuielilor de întreținere-reparații și cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum și pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de transport public local de persoane.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative între activitățile de transport public și alte activități de transport, precum și de alocare a costurilor indirecte și administrative eligibile între modurile de transport, se vaeaproba de către EntitateaContractantă, în termen de 60 de zile de la încheierea contractului.Auditul anual tehnico-economic va face recomandări EntitățiiContractante privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a costurilor mai potrivită (după analizarea împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării ei), în vederea creșterii eficienței operatorului .

Operatorul poate desfășura și alte activități în următoarele condiții:

 • i.    Activitățile sunt avizate de Entitatea Contractantă;

 • ii.    Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;

 • iii.    Activitățile respective își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

 • iv.    Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

 • v.   Activitățile respectă concurența.

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor eligibile și neeligibile pe fiecare mod de transport și a compensației pentru obligația de serviciu public și condiția de la punctul iii pentru alte activități, prin deschiderea de conturi analitice în cadrul contului sintetic care reflectă tipul de cheltuială.

Operatorul va ține contabilitatea analitică și separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile și fiscale în vigoare.


 • a) Principiile privind conceptul costului total alocat, în care costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.

Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie să includă următoarele:

 • i.  Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public;

 • ii.  O cotă proporționalădin costurile indirecte eligibile, incluzând costurile tehnice și administrative cu personalul, de capital și resurse materiale.

Ca exemple de chei de alocare, defalcarea pe moduri și pe activități TP/non TP a unor cheltuieli pentru care înregistrarea primară diferențiată nu este posibilă se poate face după următorul model :

 • •  Cheltuielile de exploatare (întreținere, amortismente, utilități) generate de elementele comune de infrastructură (substații electrice, depouri, etc) se repartizează pe moduri direct proporțional cu indicatorii de exploatare.

 • •  Cheltuielile administrative și cele pentru servicii-suport (structura de conducere, contabilitate, personal, IT, etc.) eligibile, să fie direct proporționale cu indicatorii de exploatare.

 • b) Cheltuielile eligibile realizate de Operator asociate activităților de colectare a veniturilor provenite din titluri de călătorie, din diferențele de tarif și din activitățile de control a călătorilor, pentru toti operatorii ce au încheiat contracte de delegare cu Entitatea Contractantă, fiind evidențiate distinct in situațiile financiar contabile .

 • c) Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara PSO vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

 • d) Toate costurile și veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabilă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de

transport și pe alte activități.

-«^pațeyeniturile, costurile, tarifele și prețurile vor fi calculate în RON, fără TVA, cu ^cepțiVrazurilor unde se specifică altfel.

-Opefstoțulva utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activităd Sau*akă metodă agreată de către autoritatea contractantă.

Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul și analiza costurilor, iar pe de ceaiajță carte,

constituie un instrument de măsură a performanțelor operatorului.

Raportare

înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

 • i.   Situațiile financiare anuale și anexele la acestea;

 • ii.   Raportul de gestiune al administratorilor;

 • iii.   Raportul auditorului ce a efectuat auditul statutar;

 • iv.   Raportul privind inventarierea patrimoniului;

 • v.   Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract;

 • vi.   Situația analitică a veniturilor;

 • vii.  Situația analitică a amortizării;

 • viii. Numărul angajaților și cheltuiala de personal

 • ix. Raportul privind realizarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii

de transport și a mijloacelor de transport utilizate

Investiții făcute de Operator în numele UAT

în cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor în care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE și din surse IFI, anexa va fi adaptată în baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. și în baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea și dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

în cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, UAT va fi responsabilă de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va ține o evidență distinctă a costurilor de investiții realizate și se va asigura transferarea către UAT a valorii investițiilor puse în funcțiune și recepționate pentru înregistrarea în evidența patrimoniului public și preluării acestora de către Operator ca bunuri concesionate.

Investiții făcute de Operator din cota de investiții

Operatorul realizează investiții din cota de investiții in baza acordului de finanțare semnat intre operator si UAT-ul finanțator, adus la cunoștința TPBI de către operator, si a DocumentuuHAsociat 4.2, doar dupaindeplinirea formalităților legale de aprobare.           /

Decontarea sumelor ce provin din cota de investiții cu UAT-ul investitor se va face pe baza metodologiei agreata de către Operator, Entitatea Contractanta si UAT-ul finanțator.
Anexa 6 Calculul costului unitar pe kilometru

■'țoi


Anexa 6 - Calculul, modificarea, indexarea costului unitar/kilometru

Anexa 6.1

Metodologia de calcul și modificare a costului unitar/kilometru

Costul unitar / kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibileale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute în Anexa 5. Atunci când se stabilește costul unitar/ km, trebuie să fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 5.

Costul unitar/ kilometru parcurs trebuie să facă obiectul unui audit tehnico -economic extern efectuat anual prin grija Entității Contractante.

Toate costurile și veniturile astfel înregistrate pe analitice pe moduri de transport și alte activități sunt introduse în situațiile financiare anuale ale Operatorului.

An: anul 1

Autobuz

Nr. Veh*Km parcurși (Anexa 1)

1.005.479,9

Costul eligibil total anual (Anexa 4)

11.608.879,79

Cost unitar/ Veh*Km

10,57

Modificarea costului unitar/km stabilit pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, nu poate fi mai mare decât costul unitar/km, indexat cu indicele de inflație anual, și se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli eligibile:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții în cazul în care modificarea acestora are o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectăndu-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele,

acumulatori și alte cheltuieli în cazul în care modificarea acestora are o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;                                                            / /

 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f) cheltuielile financiare detaliate corespunzător;

 • g) Cheltuielile realizate de Operator în legătură cu pregătirea proiectelor de investiții finanțate din bugetele UAT-urilor membre TPBI sunt eligibile.

Cazurile luate în considerare sunt:

 • •  prețul carburanților/combustibililor sau al gazelor naturale sau al energiei electrice pentru uz industrial depășește cu mai mult de 1% lunar, prețul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru vehicul sau

 • •  modificarea salariului, in baza creșterii salariului lunar minim garantat in plata, stabilit prin legislația națională, cu condiția aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului a măsurii respective. Pentru determinarea impactului economic Operatorul va pune la dispoziție documentele justificative ce vor fi solicitate de Entitatea Contractantă.

Operatorul trebuie să prezinte Entității Contractante toate documentele relevante, datele și calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitată a costului unitar/ kilometru. Entitatea Contractantă va examina propunerea Operatorului în 15 zile de la data primirii acesteia și nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Entitatea Contractantă poate solicita scăderea Costului unitar/kilometru în cursul anului, în oricare dintre cazurile în care nivelul a cel puțin unuia dintre prețurile folosite la calculul costului unitar/km negociat scade sub anumite praguri pe o perioadă de 3 luni consecutive, ca urmare a modificării condițiilor pieței sau dacă punerea în funcțiune a unor investiții duce la scăderea semnificativă a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanța și reparațiile, reduceri de personal, etc).

Operatorul trebuie să prezinte Entității Contractante în 15 zile de la solicitarea Entității Contractante toate documentele relevante, datele și calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Entitatea Contractantă va examina propunerea Operatorului de modificare în 15 zile de la data primirii acesteia și Operatorul nu poate

Anexa 6.2

Formula de indexare a costului unitar/ kilometruCosturile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local, pe'fletăre


categorie de mijloc de transport se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări.

Nivelul costurilor unitare/km, pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli eligibile:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectandu-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  cheltuielile financiare detaliate corespunzător (inclusiv cele aferente rambursării creditelor de exploatare și investiții)

Ajustarea costului unitar/km se va face prin Act Adițional la Contract. FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

c unitar"tip mijloc de transportkm, n+i — (C Unitar~tip mijloc de transportkm, n” D tip mijloc de transport) X Ipc (n) + Dtip mijloc de transport unde:

c unitar-tip mijloc de transportkm, n+i este costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport, ajustat [lei/km];

c unitar-tiP mijloc de transportkm, neste costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport, în vigoare la data ajustării [lei/km];

Dmijioc de transporteste deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsă în calculul costului unitar/km în vigoare la data ajustării [lei/km];

Ipc neste inflația calculată pe baza nivelului ultimului Indice Total al Prețurilor de Consum publicat la momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Prețurilor de Consum existent la data precedentei ajustări, după primul an de contract.

Anexa 7. Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea i


Anexa 7.1 - Indicatori de performanță ai serviciului pentru anul


Nr. Crt.

Indicatori

0

1

1.

Curse anulate sau neregulate din vina operatorului

2.

Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 de ore din vina operatorului

3.

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 și 2 din vina operatorului

4.

Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic, comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație

5.

Reclamații de la călători privind calitatea transportului

Reclamații fundamentate

Reclamații rezolvate -indicator de minim-

Reclamații la care călătorii nu au primit răspuns in termen legal -indicator de minim-

6.

Protecția mediului

Respectarea standardelor de poluare EURO 5

7

Vehicule

4 fc a

Vechimea medie a vehiculelor parc circulant

Cerințe de confort: nr. vehicule parc circulant zilnic care nu au facilitați pentru persoanele cu dizabilitati
8.

Despăgubiri plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului

9.

Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale

10.

Numărul accidentelor în trafic din vina personalului propriu al Operatorului raportat la fiecare mii. km incluși în programul de transport

11.

Indicele de Satisfacție a Pasagerilor

____

de calcul a penalităților

1Parametru


Descriere mod de calcul, pentru un trimestru


Mod


U.M.(curse anulate sau neregulate/ total curse incluse in Programul de __________Transport) *100___ [ l(lungimea traseelor anulate x zile de anulare)]*100 /lungimea totală a traseelor cuprinse în programul de ___________transport * 90___________ Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2 prin formulă se calculează nerespectarea planului de servicii pentru o zi:[ Z (parc programat zi pe intervale orare -parc maxim realizat zi pe intervale orare)/parc programat zi pe intervale orare)* l(zile)*100 / nr. ___________zile trim. analizat___


autobuz


autobuz


autobuz


Nr./zi


(ZNr. reclamații fundamentate înregistrate)/3


autobuz- toate subiectele inclusiv relația cu calatorii, excepție _______salubrizarea_______ Infrastructură

Salubrizare


(ZNr. reclamații rezolvate /ZNr. reclamații fundamentate înregistrate )/3*100


autobuz- toate subiectele inclusiv relația cu calatorii, excepție salubrizarea


Infrastructură


Salubrizare


(ZNr. reclamații cu răspuns in termen legal/ZNr. reclamații înregistrate )/3*100


autobuz- toate subiectele inclusiv relația cu calatorii, excepție _______salubrizarea_______

Infrastructură

Salubrizare


Nivel acceptat, fara penalizări1,000Nr./luna


Nr./luna


% din nr. reclamații fundamentate înregistrate/ luna


% din nr. reclamații fundamentate ____înregistrate/ luna_________ % din nr. reclamații fundamentate înregistrate/ luna


% din nr. reclamați! inregistrate/ luna


% din nr. reclamații inregistrate/ luna % din nr. reclamații inregistrate/ luna


25


10

10


20


10


Număr vehicule din parc circulant care nu respectă normele Euro 5/numărul de vehicule parc __________circulant*100__________


Vechimea medie a vehiculelor parc circulant


autobuze


autobuzani


60


15 \/Cuantumul despăgubirilor plătite de către operatorul de transport /transportatorul autorizat

toate

lei

5,000

Nr. abaterilor constatate și sancționate de autoritățile competente/100 MII km incluși în proqr. de transport

toate

No/100.000 km

2

(Numărul accidente/km realizați în trim.) *100 mii. km

autobuz

No/100.000 km

4

Respectarea nivelului minim impus

toate

%

Total |

Nivel maxim permis

Pondere criteriu

Valori ale parametrilor raportului operatorului

Valori de calcul malus

6

7

8

9 = 8-5

9 = 8-6 pt indicatorii de minim

10

20.00%

1

3.00%

2,500

3.00%

10

15.00%

50

3.00%

20

3.00%

20

3.00%

40

3.00%

10

3.00%

10

3.00%

20

2.00%

8

2.00%

8

2.00%

80

5.00%

20

5.00%

35

5.00%

--------------------/-------------------------

100,000

5.00%

10

5.00%

20

5.00%

5.00%

jondere criterii

100.00%

încălcări majore

Reținere trim. din garanția

încălcare majora

Calcul penalitate pe trim.: V = valoare de referința pentru penalități (valoarea anului 1 de contract/12*0,5%)

10

11=(9/6)*7*V 11=(9/5)*7*V pt indicatorii de minim

_______________LJL
Anexa7.2 Modalitatea de calculaindicatorilor de performanță

 • 1. Indicatorii de performanță sunt calculați trimestrial în baza coloanei 2 - Descriere, Mod de calcul pentru un trimestru care se aplică pe fiecare componentă a indicatorului prevăzută în coloana 3 - Mod.

 • 2. Respectarea indicatorului este evaluată pentru fiecare componentă a acestuia din coloana 3, fiecărei componente a indicatorului de performanță fiindu-i alocat un coeficient de importanță {Pondere criteriu), un prag sub care penalizarea nu se aplică (Nivel acceptat, fără penalizări) și un prag peste care se consider încălcare majoră a performanței (Nivel maxim permis).

 • 3. Excepție de la punctual 1 - pentru Indicatorii de minim - valoarea considerată acceptată, fără penalizări este cea din coloana 6, iar valoarea aferentă nivelului maxim permis se găsește în coloana 5. Toate referirile ce urmează, în calculul pentru acești indicatori, vor ține seama de această prevedere.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


Nerespectarea oricărei componente a indicatorilor de performanță (depășirea nivelului acceptat fără penalizări) de către Operator duce la aplicarea de penalități . Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 10 din prezentul Contract.                                                     ii fValoarea de referință pentru calcul penalităților este 0,5% din valoarea lunară a primului an a! Contractului.

Penalitatea pentru o componentă a unui indicator de performanță se calculează astfel:

 • i.   Pentru valoriale indicatorilor de performanță realizați de Operator sub pragul sub care penalizarea nu se aplică, la coloana! 9- valori de calcul malus se completează cu valoarea raportată de Operator.

PENALITATEA ESTE 0.

 • ii.   Pentru valori ale indicatorilor de performanță realizați de Operator între pragul sub care penalizarea nu se aplică și valoarea maximă acceptată fără a fi considerată încălcare majoră a performanței, la coloana! 9- valori de calcul malus se completează cu valoarea raportată de Operator din care se scade valoarea corespunzătoare nivelului acceptat, fărăpenalizări.

PENALITATEA ESTE CALCULATĂ astfel:

(Valoarea de calcul malus/Nivel maxim permis) * Pondere criteriu * Valoarea de referință pentru calcul penalităților

 • iii. Pentru valori ale indicatorilor de performanță realizațide Operator peste valoarea maximă acceptată fără a fi considerată încălcare majoră a performanței, se completează cu valoarea 1 la coloana 10 -încălcare majoră, iar valoarea din coloanal 9 - valoarea de calcul malus este egală,

. I               C ________ /

cu valoarea raportată de Operator din care se scade valoarea corespunzătoare nivelului acceptat, fără penalizări.

PENALITATEA ESTE CALCULATĂ astfel:

(Valoarea de calcul malus / Nivel maxim permis) * Pondere criteriu * Valoarea de referință pentru calcul penalităților.

7 Pentru nerespectarea oricărei componente a unui indicator de performanță de către Operator, adică depășirea valorii din coloana 5-Nivel acceptat, fără penalizări, Entitatea Contractantă notifică Operatorul, iar acesta are obligația întocmirii și comunicării către Entitatea Contractantă a unui Plan de Măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 30 de zile de la data notificării.

în cazul în care Entitatea Contractantă agreează planul de măsuri propus pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta urmează a fi aprobat de către Entitatea Contractantă în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

în cazul în care Entitatea Contractantă nu agreează planul de măsuri propus pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta va fi actualizat de către Operator în termen de 10 zile, conform obiecțiunilor Entității Contractante, fiind ulterior aprobat de aceasta în termen de 2 zile lucrătoare de la primire.

,/O Apîîcațea’VPtanului de Măsuri astfel aprobat este obligatoriu pentru ^e Operator, neîndeplinirea măsurilor prevăzute în plan este sancționată * conform prevederilor Contractului.

care Operatorul totalizează un număr de 100 încălcări majore ale componentelor indicatorilor de performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei 7, Entitatea Contractantă are dreptul să rezilieze Contractul.

9. Pentru a verifica îndeplinirea primilor 4 indicatori și pentru a monitoriza executarea Contractului, se vor utiliza rapoartele sinteză obținute din sisteme de monitorizare, din echipamentele disponibile ale operatorului, completate cu rapoartele acestuia date pe proprie răspundere, conform Anexei 9 - Metodologia de monitorizare și evaluare a Programului de Transport Public al Operatorului.

10. Operatorul va întregistra toate reclamațiile primite direct de către acesta sau indirect Entității Contractante sau UAT-urilor, prin orice mediu și canal (scris, mediu electronic, telefonic), într-un registru special pentru reclamații, Registru! de reclamați!. Acest registru va fi structurat în funcție de competența de răspuns a Operatorului-petiții la care Operatorul formulează răspuns în mod direct și petiții pe care Operatorul le redirecționează către Entitatea Contractantă. Operatorul va transmite Entității Contractante un Raport lunar cu privire la soluționarea reclamățilf^îpregistrate în registrul de reclamații din luna anterioară, conform modelului prevăzut în Anexa 11 la Contract.            I

11. Pentru calculul Indicatorului 5, o redamație justificată reprezintă orice eclamație înregistrată conform punctului 10, care întrunește cumulative următoarele criterii:

 • -  are drept subiect activități din domeniul de competență al Operatorului;

 • -  conține nformații concrete, detaliate, care permit identificarea și verificarea lor de către Operator, în vederea luării măsurilor impuse;

 • -  se dovedește ca fiind reală, în urma verificărilor efectuate de către entitățile organizatorice responsabile ale Operatorului.

Redamație rezolvată reprezintă acea reciamație/petiție justificată pentru care Operatorul a analizat și a remediat și/sau a luat măsuri pentru nerepetarea situației prezentate, după caz, precum și a informat petentu! privind măsurile luate.

Redamație cu răspuns în termen legal reprezintă oricere clamație înregistrată conform pct.10, pentru care Operatorul a răspuns petentu/ui în termen de 30 de zile de la data înregistrării redamației.

 • 12. în calculul Indicatorilor 6 și 7 se utilizează datele privind parcul circulant raportat de Operator conform Anexei 9 la Contract și Raport situație Parc LiniiNoapte/Zi Model din Anexa 11.7 la Contract.

 • 13. Pentru Indicatorii 8 și 9, se preiau valorile din înregistrările contabile ale Operatorului.

 • 14. Indicatorul 10 se calculează pe baza valorilor privind evenimentele de circulație înregistrate în documentele și a nr.de Km realizați, raportat de Operator.

 • 15. Indicatorul 11-Indicele de satisfacție a călătorilor, pentru primul an de contract, va fi considerat realizat și nu se va aplica nicio penalitate. Pentru anul 2 de contract, Entitatea Contractantă va stabili nivelul minim acceptat fără penalizări și nivelul maxim permis, pe baza studiului ce se va


Anexa 8 Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)


 • 1. Generalități

Prezenta anexa are drept scop definirea cerințelor fundamentale privi

referitoare la evaluarea anuală a indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP), având ere prevederile standardelor naționale și europene referitoare la măsurarea calității sistemelor de transport public și a calității managementului contractelor.


 • a) Entitatea Contractantă organizează și finanțează evaluări anuale ale indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP).

 • b) Această sarcină trebuie să revină unor terțe persoane independente (care nu sunt părți la Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacție al pasagerilor pe bază de chestionare și sondaje.

 • c) Metodologia pentru efectuarea studiului și calcularea indicilor privind gradul de satisfacție al pasagerilor se discută și se definește cu operatorul, după cum urmează:

 • i.Metodologia trebuie să fie conformă cu cerințele incluse în Standardul EN 13816.

 • ii.Indicatorii de calitate stabiliți în Anexa 7 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacție a pasagerilor. Pot fi totodată adăugați și alți indicatori relevanți pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curățenia vehiculului, comportamentul angajaților Operatorului, siguranța percepută, etc.). Chestionarul are ca

scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiți și a indicatorilor de calitate percepuți de pasageri.

 • iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulțumiți datorită performanței indicatorilor cheie stabiliți în Anexa 7 și un număr de pasageri nemulțumiți prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacție a așteptărilor acestora.

 • iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacție al pasagerilor derivat din studiul efectuat și Indicatorii de Calitate de performanță oferiți, evaluați de către Entitatea Contractantă, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătățirea calității transportului public.

Noile planuri pentru îmbunătățirea calității transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie și revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.

Anexa 9


Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului

A. Principalele caracteristici

 • 1) Prezenta metodologie definește modalitatea prin care se realizează monitorizarea flotelor de vehicule aparținând operatorului de transport public cu care TPBI are încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

 • 2) Monitorizarea de către TPBI presupune urmărirea vehiculelor din liniile de transport public în Centrul de Monitorizare propriu și verificarea rapoartelor transmise lunar de operator (se vor transmite în formatul stabilit în anexa la prezenta- "RAPOARTE"), din care să reiasă numărul de kilometri realizați și pentru care se va face decontarea prestației.

 • 3) Monitorizarea de către operator, prin propriile sisteme de urmărire, va sta la baza generării rapoartele mai sus menționate.

 • 4) TPBI, prin propriul Centru de Monitorizare și Control, va avea acces permanent la sistemul de monitorizare gestionat de operator și la orice alte date utile în procesul de monitorizare a prestației, respectiv pentru confirmarea rapoartelor transmise.

 • 5) Urmărirea aplicării metodologiei de monitorizare se află în sarcina TPBI.

 • 6) TPBI va monitoriza și evalua prestația Operatorului în comparație cu Programul de Transport al acestuia.

 • 7) Menținerea în bună stare de funcționare a echipamentelor si a aplicațiilor software în gestiune proprie, care stau la baza calculului prestației, se află în sarcina operatorului.

 • 8) Monitorizarea de către operator se va realiza cu ajutorul unui Sistem de Urmărire, fiind definit ca orice sistem de urmărire bazat pe GPS, instalat pe vehiculele, care se conectează la magistrala de date a acestuia (CAN).

 • 9) TPBI va avea acces permanent la Sistemul de Urmărire și la rapoartele generate de acesta dar și la sistemul SAT pentru urmărirea validărilor.

 • 10) Responsabilitatea funcționării continue a Sistemului de Urmărire, a componentelor SAT aflate în responsabilitate și acuratețea datelor, cade în sarcina Operatorului.

 • 11) Orice disfuncție a Sistemului de Urmărire, cât și utilizarea altor sisteme funcționale pe durata remedierii principalului Sistem de Urmărire, va fi raportată în scris către Entitatea Contractantă în maxim 24 de ore, urmând ca justificarea să fie transmisă în maxim 48 de ore de la raportare (pe email-ul furnizat de TPBI).

 • 12) Orice defect al unui vehicul, care afectează programul de circulație, se va comunica imediat, telefonic sau prin email, TPBI/Centrului de Monitorizare.

 • 13) Operatorul va furniza rapoarte lunare pentru toate liniile gestionate și toți indicatorii-, , ’

agreați prin contract.                                                           / /*/
 • 14) Principalele rapoarte, respectiv numărul de km efectuați, se vor constitui în anexe la factură, iar eventualele neconcordanțe vor fi clarificate până la factura următoare.

 • 15) Toți ceilalți indicatori corespunzători celorlalte rapoarte vor intra într-un proces de analiză, astfel încât, după perioada de clarificare vor sta la baza eventualelor penalități sau modificări ale programului de transport.

 • 16) Ca măsura suplimentară pentru controlul datelor din rapoartele primite, TPBI va avea o echipa de control care va efectua prin sondaje, în mod continuu, diverse observații si măsurători. Aceste sondaje se vor efectua în vehicul, la capete de linie, în stațiile selectate, la ieșirile din autobaze și în alte zone unde operatorul își desfășoară activitatea cu respectarea Procedurii de Control. Rapoartele obținute în urma sondajelor vor fi transmise și Operatorului. în cazul apariției unor discrepanțe acestea vor fi clarificate cu Operatorul în termenul agreat de comun acord.

 • 17) Indicatorii de raportare a prestației conform Programului de Transport

Indicatorii - cheie pentru raportarea prestației, conform Programului de Transport, sunt cursele și categoria traseului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează:

 • I.    Curse regulate;

 • II.    Curse neregulate;

 • III.    Curse neefectuate.

în baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuți în prezenta Anexă și a criteriilor din cadrul acestei metode, se stabilește categoria traseului în kilometri.

îi este permis Operatorului să efectueze un parcurs suplimentar denumit generic traseu suplimentar, care nu se regăsește în Programul de Transport, atunci când: - se înlocuiesc alte Linii pe baza dispozițiilor scrise emise de TPBI;

-pentru liniile navetă operative care realizează un parcurs suplimentar, se vor înainta către

B. Modul de evaluare a tipurilor de curse


I. O cursă regulată este o cursă care:

1). Este prestată în mod regulat atunci când se inițiază de la stația de plecare respectând orarul aprobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate

stațiile de-a lungul traseului.

2). Este considerată a fi regulată și este evaluată ca atare:

 • a) Circulația vehiculului se desfășoară conform rutei și programului stabilit cu o abatere de până la un minut în fiecare stație, pentru liniile cu interval de succedare de max. 3 minute (conform programului de circulație), cu o abatere de până la 3 (minute) în fiecare stație, pentru liniile cu interval de succedare de max. 5 minute și cu o abatere 4 (minute) în fiecare stație, pentru liniile cu interval de succedare peste 5 minute și considerând toate aceste abateri pentru cel mult 3 stații consecutive ale traseului și pentru un sens.

Plecarea în avans dintr-o stație de capăt de linie înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă.

Dacă nu se respectă programul de circulație, cursa devine neregulată și se penalizează ca neîndeplinire a indicatorilor de performanță;

 • b)  Plecarea de la capăt de linie, cu o întârziere de până la un minut, pentru liniile cu interval de succedare de max. 3 minute (conform programului de circulație), cu o întârziere de până la 3 (minute), pentru liniile cu interval de succedare de max. 5 minute și cu o întârziere 4 (minute), pentru liniile cu interval de succedare peste 5 minute (inclusiv pentru liniile regionale).

Dacă nu se respectă programul stabilit, cursa devine neregulată și se penalizează ca neîndeplinire a indicatorilor de performanță;

 • c)  în cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu TPBI, cu respectarea condițiilor prevăzute la punctele a) și b).

 • d) Urmând instrucțiunile furnizate de o persoană desemnată de către TPBI sau de către autorități cum ar fi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transport Rutier, Poliția Rutieră, etc. Operatorul va consemna în documentele interne instrucțiunile primite, cu respectarea condițiilor prevăzute la punctele a) și b).


\țI.zCurse neregulate

JjOirsă neregulată din culpa Operatorului este o cursă, înregistrată de Sistemul 4-dP-V^jde Urmărire sau evidențiată prin rapoarte ale organismelor de control, cursă care:

1) Nu respectă orarul traseului7 cu o abatere mai mare decât marja admisă în conformitate cu clauza I, punctul 2 a), b).

2) Are o abatere de la traseu, cu oprirea în toate stațiile de pe traseu, dar fără respectarea clauzei I, punctul 2 c), d).

Il.b. O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel, în următoarele situații de încălcare a orarului planificat:

1) în cazul unei abateri peste limita admisă conform clauzei I b, pct. 1, 2 si 3 din prezenta anexă, datorată unuia dintre următoarele motive:

 • a) impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens;

 • b) semafoare nefuncționale și semafoare cu regim special de funcționare;

 • c) drumuri necurățate de zăpadă și/sau cu polei;

 • d) starea proastă a suprafeței drumului;

 • e) zone inundate, alte cauze naturale neprevăzute;

 • f) mitinguri, manifestări, precum și evenimente permise și/sau efectuate printr-un ordin al unei entități abilitate;

 • g) accidente de circulație rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației, inclusiv cele în care au fost implicate vehicule ale operatorului;

 • h) un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător pe traseul de deplasare alocat în mod normal transportului public urban, împiedicând astfel circulația rutieră;

 • i) lucrări de reparații în regim de urgență fără ordin din partea TPBI;

 • j) actele de vandalism într-un vehicul al Operatorului;

 • k) călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență;

 • l) la evenimente aflate sub jurisdicția Autorităților competente (MAI, MapN, SRI, SPP, Jandarmeria, Poliția Locală, etc.) - incendiu, obiecte suspecte, investigații, etc.

2) în cazul înlocuirii unui vehicul pe o linie

Nu se vor accepta la plată cursele considerate neregulate din culpa operatorului și cursele de acces și retragere care nu se regăsesc în programul de transport.

III. Curse neefectuate

a. O cursă neefectuată din culpa Operatorului este o cursă în care cel puțin una din următoarele ipoteze este valabilă:

 • 1. Vehiculul a început să circule cu un dispozitiv GPS nefuncțional;


de la traseu, fără ordin din partea TPBI sau din partea altor

3. La deteriorarea deliberată a dispozitivelor de la bord (atunci când s-au luat măsuri de împiedicare a intervenției șoferilor).

IH.b O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator:

 • 1. Pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv la clauza III, pct.l;

 • 2. Ca urmare a staționării vehiculului întârziat, dar fără a depăși durata cursei, pentru a asigura regularitatea.

C. Evaluarea curselor și sancțiunile aplicabile

Tipul călătoriei

Plata către Operator*

Nr. de km

Sancțiuni pentru Operator

I. Curse regulate

Plată kilometrilor efectuați, corespunzător curselor efectuate

n.a.

Il.a Curse neregulate din culpa

Operatorului.

Plata kilometrilor realizați efectiv

în funcție de nivel, penalizare calculată în conformitate cu anexa

7, indicatorul 1.

II. b Curse neregulate fără a se datora culpei Operatorului

Plata kilometrilor realizați efectiv

n.a.

III. Curse neefectuate

Nu se plătesc.

în funcție de nivel, penalizare calculată în conformitate cu anexa

7, indicatorul 1.

*Pentru km din acces și retragere se va face piața 100% cu condiția să se regăsească în planul de transport. Cursele de acces și retragere suplimentare nu se plătesc.

D. Măsuri complementare

 • a. Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din/în autobaze, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat si raportat;


 • b. Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii;

 • c. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației "în pachete" de vehicule);

 • d. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator;

 • e. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.

E. Dispoziții finale

 • a) Persoanele desemnate de către Operator care întocmesc, semnează și verifică prestațiile își vor trece numele și prenumele în clar, asumându-și corectitudinea raportării;

 • b) Prestatorul va preda Autorității Contractante, la fiecare decada a lunii, în fiecare a treia zi lucrătoare de la finalizarea decadei respective, rapoartele finale aferente decadei anterioare, în format electronic);

 • c) Orice factură va fi însoțită de rapoartele privind numărul de km realizați pentru perioada emisa;

 • d)  Rapoartele se vor preda în forma si la datele convenite, iar eventualele diferențe dintre rapoartele pe decade si rapoartele finale lunare vor fi explicitate.

 • e)  Metodologia prezentei anexe de verifică prin aplicarea Procedurii de Control ai Operatoruiui-Anexa 10 ia Contract

Documentele primare se vor păstra și arhiva de către Operator în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective pentru a fi puse la dispoziția organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

Formularele „Rapoarte de lucru" utilizate pentru aplicarea prezentei metodologii se regăsesc în Anexa 11.7 - Modele rapoarte monitorizare.

ANEXA 10 PROCEDURA DE CONTROL AL OPERATORULUI


Conform contractului de delegare încheiat între TPBIși operatorul de transport p S.C. ECOTRANS STCM S.R.L. sunt obligatorii mai multe tipuri de control, în echipe mixte cu

operatorul, programate, ce vor fi anunțate in prealabil operatorului, sau numai de către echipe ale TPBI pentru anumite verificări. Misiunile de control au diverse tipuri de inițiere (reclamații, solicitări ale TPBI, solicitări ale operatorului, diverse alte solicitări aprobate, etc.) dar și o componentă de planificare pe termen mediu și lung (6/12 luni).

Procedura de control mixt TPBI + operator (ECOTRANS)

Având în vedere caracterul continuu al acțiunilor de control, atât pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale, respectiv confirmarea efectuării prestației, cât și îmbunătățirea continuă a serviciului de transport public, controlul se va face cu respectarea

următoarelor cerințe:


1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.


TPBI elaborează un plan lunar de control, care se va trimite operatorului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii;

înlocuirea anumitor acțiuni planificate cu altele, solicitate pe termen scurt (în urma reclamațiilor sau a altor decizii;

TPBI elaborează formularele tipizate ce vor fi utilizate la acțiunile de control. Modelele formularelor vor fi transmise operatorului după elaborare;

Pentru fiecare echipă, operatorul va planifica cel puțin un reprezentant și va transmite planificarea acestora (email Office) până la începerea acțiunilor de control; TPBI, pe baza constatărilor din teren, elaborează rapoartele specifice;

Rapoartele din care reies neconformitățile serviciului de transport, în urma avizării interne, vor fi transmise și operatorului în maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea misiunilor de control;

în termen de 3 zile lucrătoare de la primire, operatorul va transmite TPBI un plan de remediere cu precizarea termenelor;

Principalii parametrii, pe baza cărora se planifică acțiunile de control, din punct de vedere al tematicii, sunt:

 • a. Parametrii care au legătură cu Indicatori de performanță ai serviciului'.

 • i. Curse anulate și documentarea cauzelor;

 • ii. Curse neregulate și documentarea cauzelor;

 • iii.  Trasee anulate și durata anulării;

 • iv.  Determinarea numărului de calatori pe fiecare linie și perioade de referință (ore de vârf, alte intervale orare);

  • vi.

  • vii.


 • v.  Sondaje la ieșirile din unități pentru stabilirea numărului total de mijloace de transport utilizate, starea de curățenie a vehiculelor și programarea acestora;

Curățenia în vehicule și în stațiile gestionate de operator;

Funcționarea sistemelor care concură la furnizarea serviciului de transport:

1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


  Sistem de Ticketîng;

  Sistem de Monitorizare a flotei;

  Sistem de afișare ID linie la exterior;

  Sistem de informare călători;

  Alte sisteme stabilite de comun acord cu operatorul.
rametrii care au legătură cu prestația:

 • i.  Lungimea traseelor;

 • ii.  Km efectuați;

 • iii.  Număr de semicurse/linie;

 • iv.  Timpi de staționare la capete de linie/vehicul/zi

 • v.  Validări efectuate și tipuri de titluri de transport utilizate;

 • vi. Aderența la program;

 • vii.  Frecvențe de circulație/secțiuni de traseu și intervale de timp;

 • viii.  Modul de conducere în traseu din perspectiva intervalului de succedare (circulația la pachet).

9. Principalele puncte de efectuare a activităților de control sunt:

 • a.  Capete de linie;

 • b.  Unități de exploatare;

 • c.  Stații reprezentative;

 • d.  în vehicul;

 • e.  în intersecții.

DETALIERE/PUNERE ÎN APLICARE

 • 1.     TPBI va elabora planul lunar de control care va cuprinde alocarea zilnică a numărului de persoane (fără nominalizare), a intervalului orar de activitate pentru fiecare schimb, a locațiilor și a tipului de control (în vehicul, în stații/capete de linii, în unități sau intersecții, etc.j;

 • 2.     La începutul fiecărei decade (l-10_ll-20_21-30/31) se va nominaliza de ambele părți personalul disponibil și schimbările față de plan;

 • 3.     TPBI va pregăti formulare tipizate pentru toate tipurile de control;

 • 4.      La sfârșitul fiecărei activități de control personalul echipelor mixte va completa formularele prestabilite în 2 exemplare (1 exemplar pentru fiecare parte) și le va semna de ambele părți. Partea care nu este de acord va semna cu obiecții;

 • 5.     Fiecare acțiune de control va avea alocat un ID din Registrul de Control gestionat de TPBI;

 • 6.     La sfârșitul fiecărei decade se va întocmi un raport comun semnat de reprezentanții TPBI și operator. Partea care nu este de acord va semna cu obiecții;

 • 7.     Lunar, pe baza centralizatoarelor decadale, se va întocmi un raport comun final care va fi înaintat atât conducerii TPBI cât și operatorului. Acest raport comun va conține aspectele constatate, problemele identificate dar rezolvate până la data întocmirii raportului final, problemele în curs de rezolvare (cu responsabilități și termene) și cele rămase nerezolvate din lunile anterioare;

 • 8.     Raportul comun final va fi transmis către conducerile celor două entități organizaționale până pe data de 10 ale lunii următoare celei în care s-a efectuat controlul;

 • 9.     Raportul final semnat de ambele părți va fi anexă la raportul lunar privind prestația pe luna respectivă;

 • 10.    Rapoartele decadale se vor elabora de către TPBI și aviza de operator la nivel de responsabili, în maxim 3 zile lucrătoare;

 • 11.    Planificarea lunară va fi transmisă câtre operator cu cel puțin 5-7 zile lucrătoare înainte de inceperea lunii pentru care sunt planificate acțiunile de control;

 • 12.    Planificarea decadală se va transmite cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de inceperea decadei respective;

^13. In situații agreate de comun acord, misiunea echipelor mixte se poate schimba * 4naintexde inceperea activității de control sau în timpul acesteia numai cu aprobarea conducer\WBI. Având în vedere caracterul special al acestor misiuni, imediat după

finalizarea acestora, raportul semnat de reprezențanții ambelor părți va fi transmis celor două conduceri.

 • 14.    Toate comunicările vor fi efectuate pe email, numai raportul final va fi transmis cu adresă;

 • 15.    TPBI, în funcție de posibilități, perioada de timp și tipul de control, va pune la dispoziție un vehicul;

 • 16.    Se va lucra în 2 schimburi (8 ore pe schimb/ 1 oră pregătire+6 lucru efectiv+1 oră redactare și procesare date) pentru a acoperi o perioadă cât mai mare din programul specific operatorului de transport;

 • 17.    Instruirea personalului comun se va efectua de către TPBI inainte de aplicarea planului lunar sau eșalonat, funcție de posibilitățile de personal ale fiecărei entități organizaționale;

 • 18.    TPBI/SMTPCTP va elabora și transmite în cel mai scurt timp operatorului spre știință, următoarele documente:

 • a.      Lista tipurilor de control (cu obiectivele urmărite);

 • b.     Planul de control pentru luna următoare;

 • c.     Planul de control pentru prima decadă a lunii;

 • d.     Formulare pentru fiecare tip de control;

 • e.     Format Raport final lunar.

Angajați Primăriei Municipiului București și

5 instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale Municipiului București

Studenți, donatori onorifici de sânge (sunt incluse si 6 persoanele domiciliate in provincie care vin sa studieze/doneze in București)

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

inclusiv persoane cu handicap fără TVA

Decont lunar pentru diferențele de tarif - linii regionale, luna......anulI * /          ‘V1!

1     ' a JS.Ș: 'i

____L_________

]

Nr. crt

CateQorio-socI

/ l

77

ală/ Tip ui de protecție socială

: :Unftăți de caicul

Conform politicii : tarifare aprobate

’ Sume totale.

(nr. abonamente)

/ (lei/ unttateZIuna inclusiv TVA) ?

(lei) .

0

1

2

3

4=2*3

1

Veterani, invalizi și văduve de război

2

Foști deținuți politici, deportați

3

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

4

Eroii revoluției și urmașii acestora”

5

Studenți, donatori onorifici de sânge (sunt incluse si persoanele cu domiciliul in București care studiază /doneaza sânge in Ilfov)

6

Elevi*

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

7

Persoane cu handicap

Persoane cu handicap cu însoțitor

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap

Regularizări pentru beneficiarii Legii 448/2006, conf.adr.ADTPBI

TOTAL inclusiv persoane cu handicap fără TVA

TOTAL exclusiv persoane cu handicap fără TVA

TOTAL inclusiv persoane cu handicap cuTVA

TOTAL exclusiv persoane cu handicap cuTVA

aplicabil pentru elevii care au domiciliul în alt UAT decât București (linia preorășenească face legătura cu domiciliul)

Situație cu valoarea lunară calculată pentru fiecare UAT, în cazul beneficiarilor Legii nr. 448/2006

pe luna.............

Nr. crt

Beneficiar DGASPC/DAS/UAT

Număr legitimații

Valoare calculată

1.

DGASPC sector 1

2.

DGASPC sector 2

3.

DGASPC sector 3

4.

DGASPC sector 4

5.

DGASPC sector 5

6.

DGASPC sector 6

TOTAL BUCUREȘTI

DAS/UAT-uri

1.

2.

3.

4.

5.

(...)

TOTAL ILFOV

TOTAL GENERAL (BUCUREȘTI + ILFOV)

Situație pe luna...............

pentru categoriile de persoane beneficiare de gratuitate conform actelor normative aplicabile

Nr. crt

București/UAT Ilfov

Veterani, invalizi, văduve de război Legea 44/1994

Foști deținuți politici, deportați Legea 118/1990

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată Legea 189/2000

Eroii revoluției si urmașii acestora

Legea 341/2004

Total valoare/ UAT

Nr

PU asociat

valoare

Nr.

PU asociat

valoare

Nr.

PU asociat

valoare

Nr

PU asociat

valoare

TOTAL

BUCUREȘTI

1.

Comuna Afumați

2.

.....

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(...)

TOTAL UAT-uri ILFOV

TOTAL GENERAL (BUCUREȘTI + ILFOV)

I                                   -----------------------------------------------------------

Semnătură si stampila Operator

Situație cu beneficiarii HCGMB Nr.33/2011,

pe luna.............

Nr. crt

Nume instituție

Intrări/ lună

leșiri/lună

Număr legitimații

Observații

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(...)

TOTAL GENERAL

CENTRALIZATOR -

VÂNZARE TITLURI DE CĂLĂTORIE REDUSE

PE LINII URBANE ȘI REGIO, PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE

(se va completa pe toate UAT-rile și distinct pe București)

LUNA......


Semnătură si stampila OperatorNr.

crt.

Titluri de călătorie cu tarif redus

Tarif (lei)

Nr. buc.

Total (lei)

Procent reducere

ELEVI/STUDENTI

TOTAL:

DONATORI

TOTAL:

TOTAL TITLURI DE CĂLĂTORIE CU TARIF REDUS

SITUAȚIE VÂNZARE TITLURI DE CĂLĂTORIE REDUSE

PE LINII URBANE ȘI REGIO, PE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

(se va completa pentru fiecare UAT și pentru București)

LUNA...........


Semnătură si stampila OperatorNr. crt.

Titluri de călătorie cu tarif redus

Tarif (lei)

Nr. buc.

Total (Iei)

Procent reducere

ELEVI/STUDENȚI

TOTAL;

DONATORI

TOTAL;

__

TOTAL TITLURI DE CĂLĂTORIE CU TARIF REDUS

MODUL DE CALCUL ȘI ACORDARE A COMPENSAȚIEI LUNARElei

Indicatori                                                 Valoare

Luna...........Anul...................

(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)

Autobuz, din care:

- linii regionale

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz, din care:

- linii regionale

(Ch.l) Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

Autobuz, din care:

- linii regionale

(Pr) Profit rezonabil (Ch.l x 4.230%)

- linii regionale

(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):

1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asocite contractelor comerciale, din care:

- linii regionale

2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

(C) Compensația (conform contract) ( Ch.l+Pr+Ch.2-V), din care:

1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:

Diferențe de tarif pe Unii regionale

2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:

Compensație linii regionale

(I) Cota de investiții ((CE/an*5%)/12)

CALCULUL COMPENSAȚIEI ANUALE- anul 1

lei

Indicatori

Valoare

Perioada Anul 1

(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)

Autobuz, din care:

- linii regionale

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz, din care:

- linii regionale

(Ch.l) Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

Autobuz, din care:

- Unii regionale

(Pr) Profit rezonabil (Ch.l x 4.230%)

- linii regionale

(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):

1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asocite contractelor comerciale, din care:

- linii regionale

2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

(C) Compensația (conform contract) ( Ch.l+Pr+Ch.2-V), din care:

1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:

Diferențe de tarif pe linii regionale

2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:

Compensație linii regionale

- ...

(I) Cotă de investiții ( 5% din CE(an) )

z M /O..

Anexa 11.4.1

MODEL DE CALCUL A COMPENSAȚIEI ANUALE PE ELEMENTE DE CHELTUIELI ELIGIBILE ANUL.....................

Indicatori

Autobuz

(km) Număr total de vehicul*km

(c unitar) Cost unitar per kilometru

(CI) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALA FACTURATA (exclusiv Cota de Investiții)

Venituri din servicii de transport public, din care:

(l) Venituri din vanzari de titluri de călătorie

(2) Alte venituri asociate rețelei de transport

(I) TOTAL VENITURI

Cheltuieli totale transport public (LEI), din care:

1.Cheltuieli materiale

1.1. Materiale, piese de schimb, obiecte de inventar

1.2. Combustibili

1.3. Energie. a/ a. *aze

2. Cheltuieli privind servicii executate de terti

3. Cheltuieli privind impozite, taxe si varsaminte asimilate

4. Cheltuieli cu personalul

4. /. Cheltuieli cu salariile

4.2. Contract de mandat

4.3. Cheltuieli cu asigurări si protecția sociala, fonduri speciale si alte obligații legale

4.4. Bonusuri-tichete de masa

5. Alte cheltuieli de exploatare

6. Cheltuieli financiare

(11) TOTAL CHELTUIELI asociate realizării Planului de Transport

(III) (Pr) Profit rezonabil

(C2)TOTAL COMPENSAȚIE ANUALA (pe baza costurilor si veniturilor Înregistrate in contabilitate) (Efectul Financiar Net), exclusiv Cota de Investiții 11-1)+1I1

COMPENSAȚIA ANUALA MAXIMA Valoarea minima dintre CI si C2= valoarea maxima anuala a compensației, exclusiv Cota de Investiții

(C3) TOTAL COTA DE INVESTIȚII FACTURATA

|C4) INVESTIȚII REALIZATE

REGULARIZARE COTA DE INVESTIȚII (C3|-(C4)


Nr. Crt.

Nr. înreg.

Data

Modalitate de primire

Nume, prenume solicitant

1

/

ț”


Anexa 11.3.1. - CENTRALIZATOR SITUAȚIA VANZARII TITLURILOR DE CĂLĂTORIE PE LINII URBANE SI REGIONALE luna.....anul......


DENUMIRE LEGITIMAȚIE DE CĂLĂTORIE

TARIF 1 CANTITATE

VALOARE


Al

ABONAMENTE CU TARIF INTEGRAL

1

Ab. lunar pe 1 linie

2

Ab. lunar pe 2 linii

3

Ab. nenominal urban general

4

Ab. nenominal urban general

5

Ab. urban general

6

Ab. 1 linie PO 1

7

Ab. general PO 1

8

Ab. nenominal 1 linie

9

Ab. nenominal 2 linii

10

Legitimație 1 zi SMS

TOTAL ABONAMENTE CU TARIF INTEGRAL

A2

ABONAMENTE CU TARIF REDUS (50%)

( 1

Ab. lunar pe 1 linie

2

Ab. lunar pe 1 linie

3

Ab. lunar pe 2 linii

4

Ab. lunar pe 2 linii

5

Ab. urban general

6

Ab. urban general

7

Ab. urban general

8

Ab. 1 linie PO 1

9

Ab. 1 linie PO 1

10

Ab. 1 linie PO 1

11

Ab. general PO 1

12

Ab. general PO 1

TOTAL ABONAMENTE CU TARIF REDUS (50%)

A3

ABONAMENTE DIVERSIFICATE

1

Ab. fractionat 1 zi

2

Ab. fractionat 7 zile

3

Ab. fractionat 15 zile

TOTAL ABONAMENTE DIVERSIFICATE

A4

PRESCHIMBĂRI

1

Ab. lunar pe 1 linie

2

Ab. lunar pe 2 linii

3

Ab. urban general

4

Ab. 1 linie PO 1

5

Ab. express

6

Ab fractionat 7 zile

7

Ab fractionat 15 zile

8

Ab. General PO 1

TOTAL PRESCHIMBĂRI

B

CALATORII

2 calatorii PO

2 calatorii urbane

Călătorie urbana nenominala

TOTAL CALATORII

C

CÂRDURI                     A a1

Cârd CFC-R 1K Mifare

2

Cârd CFC-R 1K Mifare

3

Cârd CFC-R 1K Mifare

4

Cârd CFC-UF512

5

Cârd multiplu pentru automate

6

Cârd Transport Public Integrat

7

MLPCard CFC-UF512

TOTAL CÂRDURI

D

METROREX

1

Abonament de o zi

2

Abonament de o zi

3

Bilet cu 10 calatorii de cate 60 minute

4

Bilet cu 10 calatorii de cate 60 minute

5

Bilet unic 60 minute

6

Bilet unic 60 minute

TOTAL METROREX

E

PACHETE PREINCARCATE

1

MLP 2 calatorii Exp

2

MLP 2 calatorii PO

3

Pachet MLP 2 calatorii urbane

4

Pachet Turist Adult

5

Pachet Turist Copil

TOTAL PACHETE PREINCARCATE

F

PERSONALIZARE

1

Personalizare cu poza

2

Personalizare cu poza

3

Personalizare fara poza

4

Personalizare fara poza

TOTAL PERSONALIZARE

G

PORTOFEL ELECTRONIC

1

NENOMINAL - Portofel electronic

2

Portofel electronic

TOTAL PORTOFEL

H

SUPRATAXA - Titlu Electronic

1

Suprataxa

TOTAL SUPRATAXA - Titlu Electronic

TITLURI LINIE EXPRESS

1

1 călătorie expres SMS

2

10 calatorii express

3

10 calatorii express nenominale

4

2 calatorii express

5

2 calatorii express nenominale

6

Ab. Express nenominal

7

Ab. Express

TOTAL TITLURI LINIE EXPRESS

TOTAL ÎNCASARE

Raport General Monitorizare Prestație/Lună

LUNA

Tip Program:

Perioadă

de la

'aportare:

până la

Zile Lucru

Zile de Smb.

Zile Dum. și

S. L

Normal

Vacanță

Tip Transport

Tip Rulaj

Km centralizați/lună

Zile Lucru

Zile de Smb.

Zile Dum. și S. L.

Total

Transport autobuze

Programat

Realizat

Alte activități eligibile realizate

Rulaj neefectuat fără culpa OperatorAUTOBUZE
Raport Monitorizare Prestație/Lună/ Linii

LUNA

Tip Program:

Perioadă raportare:

Zile Lucru

Zile de Sâmbătă

Zile Duminică și Sărb. Leg.

Total zile

de la

până la

Normal

Vacanță

Linia

Tip Rulaj

Ture

Curse

km Traseu

km Acces + retragere

Total

Rulaj

Programat

Realizat

Programat

Realizat

Programat

Realizat

Programat

Realizat

Programat

Realizat

Total

Programat

Realizat

Hz'

Curse neefectuate fără culpă

Km neefectuați fără culpă

Raport Monitorizare Prestație/Lună/ Linii


R3


AUTOBUZE


LUNA

Tip Program:

Perioadă raportare:

Zile

Lucru

Zile de Smb.

Zile Dum. și S. L.

Total zile

de la

până la

Normal

Vacanță

Data

Tip program

Tip Rulaj

Ture

Curse

km Traseu

km Acces + retragere

Total

Rulaj

Curse neefectuate fără culpă

Km neefectuați fără culpă

'Vl/2019

Lucru

Programat

Realizat

10/2/2019

Lucru

Programat

Realizat

10/3/2019

Lucru

Programat

Realizat

10/4/2019

Lucru

Programat

Realizat

10/5/2019

Lucru

Programat

Realizat

Total Lucru

Programat

Realizat

Total Sâmbătă

Programat

Realizat

Total Duminică și S“ ‘■'ători Legale

Programat

Realizat

Total perioadă

Programat

Realizat

Raport detaliat Monitorizare Prestație/Lună (livrat in ambele f*

R4

LUNA

Autobaza

An

Luna

Zi

Serie foaie parcurs

ID veh.

Cod tip vehicul

Schimb cond. vehicul

ID cond. vehicul

1

2019

8

1

720

123

1

1

56

2

2019

8

1

723

100

2

2

45

1

2019

8

1

734

23

3

1

123

1

2019

8

1

735

44

2

1

23

orme, electronic și centralizat printat)

Cod activitate 1

Tur activitate

2

Semicurse

5

Nr. acces efectuat

1

Nr. retagere efectuat

1

Minute activitate 400

Rulaj (km) 20.300

2

4

1

0

0

0

0.000

3

5

1

1

1

83

40.200

3

91-Revizie

1

0

0

0

0.000

Rulaj (km) acces + retr.

5.200

_______0.000

4.200

0.000
Raport Situație Defecte Tehnice/Zi

R5LUNA

Mod de Transport: Autobuz

Nr. Crt.

Unitatea

ID Vehicul Defect

LINIA

TUR

DEFECT TEHNIC

ORA

ID VEHICUL ÎNLOCUITOR

INTRARE

IEȘIRE

1

1

110

1

cauciuc

10:00

13:00

210

2

2

100

3

usa 2

09:20

11:00

130

ANEXAI 3

Politica privind resursele umane și politica socială


Modalitatea de gestionare a resurselorumaneexistenteșinecesareunneazăspecificulac

scopul


asigurapersonalulcalificatnecesar,

instrui reprofesionalășicompetențeadecvatepentrucerințeleactivității.

Operatorulvaaplicapropriasapolitică de selecție, calificare, instruire, recalificare, concediere, salarizareșiprotecțiesocialâpotrivitContractuluiColectiv de Muncă, CoduluiMuncii, prevederilorlegaleînvigoare, precumșimodelelemanagerialeadaptate                                                                   la

specifîculactivitățiidesfășurateșimetodelestrategicepentrumotivareaimplicăriipersonaluluișiîmbunătățireaperforman țelor.

Categorie personal

Nr. depersonal

Observații

A. Personal tehnic, economic, socio -administrativși de conducere

9

ConsiliulAdm2

Director       2

Compart. Recrutare 1

Compart. Personal 1

Manager Transport 1

SefGaraj          1

Contabil        1/4 (timplucru parțial)

Achiziții            1

B. Personal direct implicatînactivitatea de transport public

54

50 șoferi, 4dispeceri

C. Personal pentrualteactivități

4

2. spălători mașini

1 electrician auto

1 mecanic auto

TOTAL PERSONAL

67

Operatorul se obligăsărespectetoatenormelenaționaleșieuropenereferitoare la protecțiasocială a angajaților, inclusivcelereferitoare la măsurile de proțecțiesocialăluateîncazulconcedierilorcolective, ca urmare a planurilor de

restructurare, precumșireglementărileprivindcombatereadiscriminării la locul de muncă.

Personalul cu atribuțiiînsiguranțatraficuluiva face periodic subiectuluneiexaminăripsihologiceșimedicale, potrivi tlegislațieiînvigoare.

PersonalulOperatorului se vaconformareglementărilorînvigoare, instrucțiunilorșialtordocumente din care

reiessarcinișiresponsabilități.

Pentru a atingeșimenținecompetențanecesarâpentruactivitățileprestatepotrivitprezentului contract, voridentifica, planificași conduce activități de instruirepentrutoatecategoriile de angajațiaiOperatorului.

se

Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov 2020
9 Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 Atât   CIF 38474532, ONG:25560/A/2017

@ www.tpbi.ro          I * * * *                                                   %țoffice@tpbi.


Regulamentul serviciului comunitar rt public local de călători în regiunea București - Ilfov


CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Pag. 3

CAPITOLUL II

Principiile și obiectivele serviciului public de transport local de călători

Pag. 4

CAPITOLUL III

Condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate

Pag. 6

CAPITOLUL IV

Dispecerizarea serviciilor publice de transport călători

Pag. 7

CAPITOLUL V

Titluri de călătorie și sistemul integrat de e-ticketing

Pag. 7

CAPITOLUL VI

Responsabilitățile TPBI

Pag. 10

CAPITOLUL VII

Documentele necesare efectuării transportului public local de călători

Pag. 11

CAPITOLUL VIII

Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii de transport

Pag. 12

CAPITOLUL IX

Siguranța rutieră

Pag. 14

CAPITOLUL X

Indicatori de performanță

Pag. 16

CAPITOLUL XI

Drepturi și obligații ale operatorilor de transport/ transportatorului autorizat

Pag. 17

CAPITOLUL XII

Drepturi și obligații ale călătorilor

Pag. 19

CAPITOLUL XIII

Răspunderi și sancțiuni

Pag. 20

CAPITOLUL XIV

Dispoziții finale și tranzitorii

Pag. 22

Anexa 1

Legislația aplicabilă transportului public local de călători

Pag. 23

Anexa 2

Definițiile în sensul prezentului Regulament și în conformitate cu legislația europeană și națională

Pag. 27

Anexa 3

Licență de traseu

Pag. 32Capitolul I Dispoziții generale


 • 1. Scopul prezentului Regulament este acela de a defini modul în care/~în-cdnformitate cu normele dreptului comunitar și ale legislației naționale în vigoare, sunt efectuate de către autoritățile competente și operatori, serviciile publice de transport local de călători prin curse regulate cu autobuze, troleibuze, tramvaie, pe teritoriul regiunii București - Ilfov.

 • 2. Prezentul Regulament definește condițiile care trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciilor publice de transport local de călători, indicatorii de performanță, condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate, precum și raporturile între autoritatea competentă, operatorii de transport și utilizatorii serviciilor publice.

 • 3. Serviciul public de transport local de călători prin curse regulate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de interes economic și social general desfășurate la nivelul regiunii București - Ilfov, sub coordonarea autorităților publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

 • 4. Activitatea de transport public local de călători prin curse regulate se efectuează numai pe bază de contract de delegare de gestiune încheiat între autoritatea competentă și operatorul de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, intrat în vigoare la 3 decembrie 2009, obligatoriu în toate elementele sale și care se aplică direct în toate Statele Membre.

 • 5. Autoritatea competentă pentru regiunea București - Ilfov este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), constituită prin asocierea Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul regiunii, având ca scop: înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.

 • 6. Autorități de reglementare competente sunt - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Autoritatea Rutieră Română (ARR), sau autoritățile administrației publice locale prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI).

 • 7. Lista legislației naționale și europene aplicabilă transportului public de persoane este prezentată în Anexa 1.

 • 8. Definițiile în sensul prezentului Regulament și în conformitate cu Legislația europeană și națională sunt prezentate în Anexa 2.

 • 9. Anexa 3 prezintă modelul Licenței de traseu pentru servicii publice de transport Io de călători prin curse regulate.

  MEMBRU


  Q Clădirea Grt

  www.tpbi.rq «,

  ^XfOCSV i ’L


Greer\ Gate București Sectorul 5,Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10 GIF 38474532, ONq:25560/A/2017Capitolul II

ctivele serviciului public de transport local de călători

de utilități publice se organizează și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

 • a) autonomiei locale;

 • b) descentralizării serviciilor publice;

 • c) subsidiarității și proporționalității;

 • d) asocierii intercomunitare;

 • e) responsabilității și legalității;

 • f) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

 • g) protecției și conservării mediului natural și construit;

 • h) asigurării igienei și sănătății populației;

 • i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale;

 • j) participării și consultării cetățenilor;

 • k) liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

 • 2. Serviciul public de transport local de călători în regiunea București -Ilfov se va desfășura ținând cont de viziunea de dezvoltare și obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-Ilfov, aprobat în martie 2017, și anume:

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții, cu următorele obiective:

 • I. ACCESIBILITATE - Asigurarea că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport care le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

 • II. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE - îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

 • III. MEDIU - Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

 • IV. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

 • V. CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuția la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și

ții, în ansamblu.ffîdjrea Green Gate București Sectorul 5, Bd. 7J

r Vfadimirescu, Nr. 22, Et. 10


GIF38474532,  ^y5560/A^017


 • 3. Efectuarea serviciului public de transport local de călători trebuie să a-

 • a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației 'și operai economici pe teritoriul regiunii București - Ilfov;

 • b) creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor;

 • c) accesul la serviciile publice de transport local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • d) informarea publicului călător;

 • e) executarea serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în condiții de continuitate, regularitate, siguranță și confort;

 • f) corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă;

 • g) optimizarea funcționării serviciului public de transport local de călători, prin asigurarea unui cadru concurențial în conformitate cu prevederile legale;

 • h) stimularea cetățenilor pentru utilizarea serviciului public de transport local de călători prin creșterea continuă a atractivității acestuia.

 • 4. Este considerat serviciu public de transport local de călători prin curse regulate transportul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier sau de către un transportator autorizat conform legislației în vigoare;

 • b) se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre TPBI;

 • c) se execută pe baza unui program de transport prestabilit de către TPBI;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, înmatriculate sau înregistrate în România, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deținute de acesta teritoriale membre TPBI;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau denumite stații;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de

  sau de către unitățile administrativ-


  debarcate în puncte fixe prestabilite,


  transport rutier sau transportatorul


autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport plătit exclusiv electronic, anticipat sau în vehicul, după caz, cu excepția călătorilor care au dreptul la gratuitatea serviciului;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul TPBI.


  MEMBRUCapitolul III tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate


7 Rețeaua 'âe drumuri, poduri și pasaje, precum și construcțiile și instalațiile aferente infrastructurii de transport rutier, trebuie să permită deplasarea mijloacelor de transport public în siguranță și să asigure condiții optime pentru efectuarea serviciului public de transport local de călători conform programului de transport.

 • 2. Construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare, trebuie să dispună de toate dotările necesare menținerii în exploatare a parcului de vehicule în condiții de siguranță și confort. Gararea vehiculelor în autobaze/depouri trebuie să fie în concordanță cu traseele cărora le asigură parcul circulant la program, accesul și retragerea în și din traseu să se facă având ca scop reducerea kilometrilor tehnologici.

 • 3. Dispeceratul și dotările speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport trebuie să asigure monitorizarea și gestionarea în timp real a parcului de vehicule aflat în trafic, astfel încât procesarea datelor să se facă eficient. Intervențiile și activitățile de depanare trebuie să nu afecteze continuitatea serviciului.

 • 4. Sistemul integrat de e-ticketing trebuie să asigure oferte tarifare variate atractive pentru călători, dar și eficiente, utilizarea unui set minim de cârduri și poziții tarifare comune pentru toți operatorii, colectarea corectă și fiscalizată a taxei de transport, repartiția corectă a veniturilor din încasări fiecărui operator în conformitate cu prestația (călătoriile) realizată, analiza și raportarea vânzării și utilizării titlurilor de călătorie.

 • 5. Calea de rulare și aparatele de cale a tramvaielor trebuie să asigure deplasarea materialului rulant în parametri de siguranță, activitatea de întreținere și reparații fiind executată de către operator în conformitate cu reglementările și normele specifice în vigoare și cu respectarea graficelor de revizii și reparații, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

 • 6. Rețelele electrice de contact pentru tramvaie și troleibuze trebuie să asigure

/ parametrii de calitate ceruți de motoarele de acționare, în condiții de siguranță și securitate,

J conform prevederilor din contractul de servicii publice. Echipamentele de suspensie trebuie să permită atât suspendarea și izolarea firului de contact, cât și alunecarea captatorului de

l curent, în așa fel încât gradul de fiabilitate să fie maxim.

/ \        7. Sistemul energetic de alimentare al rețelelor de contact electrice, (substații de

| transformare-redresare, rețea de contact, piese speciale de cale, cabluri de curent continuu, stâlpi) trebuie să corespundă standardelor și norrn^r în vigoare, conform prevederilor din contractul de*'&rvicii publice. \

* zA                     V 6

—------■-------------------\-----------------------------------------------------

mmbru                O Green Gate București Sectorul 5,Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

V ft        ^^-6^3847^532, ONG:25560/A/2017

SczszJ ® www.tptyVÂJv                                                                            oftice @ tpbi.ro

 • 8. Amenajările stradale din rețeaua de transport, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare/informare, etc, trebuie să fie poziționate în așa fel încât să asigure tuturor utilizatorilor un acces sigur și cât mai ușor.

 • 9. Amplasarea terminalelor pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători trebuie făcută ținând cont de gradul de mobilitate. Totodată terminalele trebuie să asigure intrarea, staționarea, întoarcerea și ieșirea vehiculelor în condiții de siguranță a circulației, precum și asigurarea cabinelor pentru odihna conducătorilor de vehicule dotate cu utilități (apă, canal, energie electrică/iluminat) și acces la internet pentru posibilitatea de eliberare a titlurilor de călătorie și pentru monitorizare. Suplimentar, terminalele trebuie să asigure un grad adecvat de informare a călătorilor.

 • 10. Serviciul public de transport local de călători se poate efectua numai cu vehicule omologate, încadrate conform prevederilor legale, dotate cu toate echipamentele funcționale specificate în condițiile de acordare a licenței de traseu/ autorizației de transport, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică/ revizia tehnică valabilă, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

 • 11. Autobuzele trebuie să aibă în dotare motor EURO 5 sau EURO 6. Operatorii regionali/locali care au în dotarea parcului auto, folosit pentru prestarea serviciului, și autobuze cu motor EURO 3 și/sau EURO 4, au obligația menținerii cel puțin a vechimii medii a parcului de autobuze de la data semnării contractului pe toată durata acestuia, preocupându-se de ridicarea calității prestației și a reducerii emisiilor poluante, în funcție de sursele disponibile și atrase;

 • 12. Vehiculele utilizate trebuie să îndeplinească condiții de siguranță a călătorilor transportați, să fie fiabile în exploatare, să aibă consumuri energetice reduse, care pot fi monitorizate de echipamentele îmbarcate, împreună cu alți parametrii specifici solicitați.

 • 13. în funcție de programele de transport aprobate de autoritățile competente,

drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităților administrației publice, cu stații amenajate și semnalizate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport public de persoane.

 • 14. Pentru o identitate vizuală unitară a transportului public din Regiunea București -

Ilfov, precum și pentru identificarea operatorului, dar și a comunității care susține transportul public, vor fi afișate la loc vizibil pe vehicule însemnele TPBI, precum și cele ale operatorului.

 • 15. Pentru o identitate vizuală unitară a transportului public din Regiunea București -

Ilfov, precum și pentru identificarea operatorului, dar și a comunității care susține transportul public, vor fi afișate la loc vizibil în stații (inclusiv terminale) însemnele TPBI și ale unității

administrativ-teritoriale pe raza căreia este amplasată stația.


16. Materialele informative de comunicare și marketing realizate de administrativ-teritoriale sau orice altă entitate vor respecta preyederile marketing și comunicare elaborată și aprobată de TPBI. "l


Clădirea


www.tpbi.ro


7

'te București Sectoru -GIE 3817^532,


7

5,Bd. Tudor V/adi^irescu, Nr. 22, Et. ONG:25560/.A/201/
CAPITOLUL IV

rea serviciilor publice de transport de călători

 • 1. Dispecerizarea serviciilor publice de transport local de călători va fi efectuată de către fiecare operator pe vehiculele și traseele proprii. Monitorizarea parametrilor stabiliți prin contracte de servicii publice va fi efectuată de către Autoritatea Contractantă (TPBI).

 • 2. Organizarea și efectuarea activității de dispecerizare a serviciilor publice de transport local urmărește satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică, și anume:

 • a) furnizarea în timp real a datelor din trafic, pentru întreg parcul circulant al unui operator, care să permită atât evaluarea respectării de către operator a programelor de transport și a graficelor de circulație, cât și luarea unor decizii rapide și corecte în situații de disfuncționalitate, de nerespectarea programului de transport al operatorului;

 • b) transmiterea, stocarea, procesarea, analizarea și raportarea datelor relevante;

 • c) informarea dinamică a călătorilor în stații, în vehicule și prin aplicații WEB;

 • d) furnizarea datelor relevante către TPBI, în scopul monitorizării serviciului.

CAPITOLUL V

Titluri de călătorie și sistemul integrat de e-ticketing

A. Titlurile de călătorie

 • 1. Pentru a beneficia de transportul cu mijloacele de transport în comun, călătorii trebuie să achite tariful în vigoare la data călătoriei. Dovada achitării călătoriei se face cu titlul de călătorie valabil, conform ofertei tarifare în vigoare la data efectuării călătoriei, care certifică dreptul de a călători pe linia și vehiculul respectiv.

Titlurile de călătorie pot fi incarcate:

 • - pe cârdurile de transport emise de operatori;

 • - pe cârdurile bancare;

  MEMBRU


  2. Prin călătorie.


 • - pe aplicații dedicate telefoanelor mobile sau altor tipuri de aparate/aplicatii agreate si ălătorie se înțelege prețul perceput în schimbul vânzării titlurilor de


ea Green e București Sectorul 5, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF38474532, ONG:25560/A/2017

 • 3. Prin titluri de călătorie valabile se înțeleg produsele din oferta tarifară a operatorului:

călătorii (simple, orare si integrate), portofel electronic, abonamente, titlul de călă^e-l^Z tarif special (supra-taxa). Titlurile de călătorie pe suport de cârd electronic se -^/dează ,în\ mod obligatoriu la unul din echipamentele electronice montate în acest scop îri vahicdjg^u ) care se efectuează călătoria.                                                   V

 • 4. Sunt titluri de călătorie:

 • a) abonament încărcat pe cârdul electronic de călătorie/ aplicații electronice^ded/âaite, valabil la momentul în care se desfășoară călătoria, pe traseul liniei utilizate;

 • b) portofel electronic încărcat pe cârdul electronic de călătorie- din care se deduce calatoria prin validare, pe traseul liniei utilizate;

 • c) călătorie electronică încărcată pe cârdul electronic de călătorie - dedusa din balanța numărului de calatorii prin validare, pe traseul liniei utilizate;

 • d) călătorie electronică încărcată pe aplicații electronice dedicate - valabilă pe traseul liniei utilizate;

 • d) abonament cu regim special încărcat pe cârdul electronic, destinat persoanelor care beneficiază de scutiri la plata tarifului de călătorie pe mijloacele de transport public conform legii;

 • e) abonament/călătorie achiziționat/ă prin orice mijloc de plată (SMS, cârd bancar) valabil în momentul în care se desfășoară călătoria, pe traseul liniei utilizate;

 • f) Abonamente/calatorii integrate valabile pe liniile urbane STB- METROREX

 • g) dovada plății călătoriei într-un format electronic autorizat și reglementat.

 • 5. Călătoria orară valabilă pentru un anumit grup/anumite grupuri de linii de transport dă dreptul la efectuarea unui număr nelimitat de călătorii pe vehiculele care circulă pe grupul/grupurile de linii de transport, în limita orară de valabilitate stabilită, cu validarea obligatorie a titlului de transport în fiecare vehicul utilizat.

 • 6. Titlul de călătorie la tarif special reprezintă un titlu de călătorie la tarif majorat față de tariful în vigoare la data efectuării călătoriei. Titlul de călătorie la tarif special poate fi achitat de persoana care utilizează serviciul public de transport și care nu deține un titlu de călătorie valabil. Achitarea titlului de călătorie la tarif special oferă persoanei posibilitatea de a-și continua călătoria în condiții de legalitate. Refuzul achitării pe loc a contravalorii titlului de călătorie la tarif special va avea drept consecință sancționarea contravențională a persoanei.

 • 7. Calatorii electronice:

Titlurile încărcate pe cârdul electronic: călătoria simplă, titlul de călătorie la tarif special,

călătoria achitată prin intermediul portofelului electronic, dau dreptul la efectuarea unei singure călătorii, fără întrerupere, numai în vehiculul și pe sensul pentru care s-a realizat validarea titlului de călătorie, pana la căpătui de linie. Pentru continuarea călătoriei în sensul opus în același vehicul este obligatorie achitarea contravalorii unei noi călătorii simple, sub condiția anunțării schimbării sensului în mod clar și explicit pentru călători.

ZF »* *

MEMBRU


____ 9_____________- •_____ _

Q Clădirea Gregn pate București 5ectQztt£5p3d Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

V             '   CIF'38*74532^Gr2$Ș60/A/2017

www.tpbi.roAr 7

/ V^-.Calațpfta achizitionataă prin SMS sau prin intermediul aplicațiilor de telefonie mobilă (^XlregtuijXeifectuarea unui număr nelimitat de călătorii pe traseul liniei declarate în limita orară de valabilitate stabilită.

brW valabile pe liniile urbane STB- METROREX dau dreptul la efectuarea unui ti "3! de călătorii în limita orară de valabilitate stabilită.

|

 • 8. Titlul de călătorie tip abonament:

 • a) abonamentul nominal dă dreptul la efectuarea de călătorii pe vehiculele care circulă pe linia /liniile aferente grupului de linii pentru care a fost eliberat, în limita termenului de valabilitate și doar pentru persoana nominalizată.

 • b) abonamentul nenominal dă dreptul la efectuarea de călătorii pe vehiculele care circulă pe linia /liniile aferente grupului de linii pentru care a fost eliberat, în limita termenului de valabilitate, fiind transmisibil.

 • 9. Tarifele pentru serviciile publice de transport vor fi actualizate periodic de către TPBI.

 • 10. în temeiul actelor normative aplicabile, beneficiază de gratuități sau reduceri la plata tarifului de călătorie următoarele categorii de persoane:

 • a) copiii în vârstă de până la 7 ani;

 • b) studenti, in baza HCGMB nr. 129/1996;

 • c) toate categoriile de pensionari cu domiciliu stabil în București, indiferent de cuantumul pensiei, in baza HCGMB nr. 139/2006;

 • d) donatori onorifici de sânge in baza, HG nr. 1364/2006 cu modificările si completările ulterioare;

 • e) personalul Primăriei București și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale Municipiului București, în baza HCGMB nr. 33/2011.

 • f) toti elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, care frecventează cursurile unei instituții de invatamant din Municipiul București, in baza HCGMB nr. 838/2018;

 • g) insotitor/calatorie pentru fiecare pensionar cu domiciliul stabil in Municipiul București în baza HCGMB nr. 839/2018;

/J h) veteranii de război, în baza Legii nr.44/1994;

\ // i) revoluționarii și urmașii celor decedați în Revoluția din Decembrie 1989, în baza Legii U nr. 341/2004;

j) persoanele persecutate pe motive etnice - dislocați/deportați, în baza Legii 189/2000;

! \ k) foștii deținuți politici, în baza Legii nr. 118/1990;

ii           I) persoanele cu handicap grav sau accentuat și asistenții personali ai acestora, în baza

Legii nr.448/2006

 • 11. Cu excepția copiilor în vârstă de până la 7 ani, celelalte categorii de persoane enumerate la punctul 10 pot efectua călătorii numai în baza cârdului electronic, pe care îl pot procura de la punctele de vânzare ale Societății de Transport București STB SA. Alături de ceilalți călători, beneficiarii de gratuități sau/educeri au obligația de a valida cârdul electronic

'i ••                                    x io____________________________________________________

me».             \ A Clădirea Green Gate Bdcu^dști Sectorul 5,Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. IO

A',/    ▼           / C\38474532' ONG:25560/A/2017

www.tpbi.ro                 )                                                         office@tpbi.ro personal. Altfel, nevalidarea cârdului constituie contravenție și s< prezentului Regulament.

 • 12. Excepția de la prevederile anterioare o fac beneficiarii de baza unei legitimații de călătorie eliberata de către instituțiile abilitate


 • 13. Pentru fiecare loc ocupat pe scaune și/sau platforma vehiculului cu bagaje voluminoase, călătorul va achita în plus contravaloarea unei călătorii la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei. Sunt obligați la plata tarifului de călătorie pentru locurile ocupate cu bagaje și călătorii care beneficiază de gratuități sau reduceri de tarife la transportul în comun precum și persoanele care sunt scutite de la plata tarifului de călătorie. Bagaj voluminos este bagajul care se înscrie în aria alocată unei persoane medii (60 cm X 60 cm). Bagajele care depășesc această arie exced normelor permise de prezentul Regulament, iar posesorul lor va fi sancționat contravențional.

 • 14. Toate tipurile de titluri de călătorie vor fi folosite numai potrivit condițiilor în care au fost eliberate.

 • 15. Suportul de titluri de călătorie tip cârd electronic care prezintă modificări va fi reținut de către agenții constatatori iar utilizatorul poate fi sancționat conform legislației în vigoare. în cazul în care se constată că în cauză s-a comis o fapta prevăzută de legea penală, vor fi sesizate organele de cercetare penală.

 • 16. Pe porțiunea de traseu comun a mai multor linii de transport aparținând aceluiași grup de linii, călătorul poate utiliza pe oricare dintre aceste linii titlul de călătorie tip abonament eliberat pentru una dintre ele. în acest caz, posesorii de abonamente pe una sau două linii de transport sunt obligați să valideze, conform regulilor de utilizare a cârdurilor. Prin grup de linii se înțeleg liniile de transport în comun pentru care se percepe același tarif (cost pentru o călătorie sau pentru un tip de abonament). Sunt grupuri de linii tip expres, liniile tip urban, liniile tip regionale etc.

 • 17. Porțiunea de traseu comun se raportează doar la un grup de linii (expres, urban, regionale). Abonamentele valabile pe linii aferente unui grup de linii nu pot fi utilizate pe un alt grup de linii, chiar dacă acestea au trasee sau porțiuni de trasee comune.

 • 18. Cârdurile de călătorie nominale nu pot fi transmise altor persoane. Utilizarea unui cârd nominal în vederea achitării călătoriei pentru altă persoană se face numai de către

posesorul cârdului.

 • 19. Beneficiarii de transport gratuit în baza unui cârd cu titlu de călătorie au obligația să

anunțe în cel mai scurt timp pierderea/ deteriorarea/furtul cârdului la orice punct de emitere

și reîncarnare cârduri.

B. Sistemul integrat de e-ticketingMEMBRU
Clădirea Green Gflte București Sectorul 5, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 www.tpbi.ro


CIF38474532, ONG:25560/A/2017pat de e-ticketing va fi organizat sub reglementarea coordonarea TPBI si se                  :a sistemului de e-ticketing existent al Societății de Transport București

STB SA, cdmpletat cu dotările pentru e-ticketing ale celorlalți operatori.

 • 2. Sistemul integrat trebuie să asigure:

 • a) Emiterea și vânzarea titlurilor de călătorie pentru toți operatorii;

 • b) Colectarea veniturilor din activitatea de transport pentru toți operatorii;

 • c) înregistrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor de vânzare și de utilizare a titlurilor de călătorie pentru toți operatorii;

 • d)  Repartiția către toți operatorii a veniturilor din activitatea de transport, în conformitate cu balanța dintre vânzarea și utilizarea fiecărui titlu de călătorie;

 • e) Realizarea de rapoarte periodice și operative referitoare la emiterea, vânzarea, validarea și controlul titlurilor de călătorie.

 • 3. Societatea de Transport București STB SA va asigura funcționalitatea, mentenanța și dezvoltarea propriilor echipamente fixe și îmbarcate, precum și a bazelor de date, aplicațiilor și comunicațiilor asociate cu acestea.

 • 4. Ceilalți operatori, alții decât Societatea de Transport București STB SA, vor asigura funcționalitatea, mentenanța, dezvoltarea și compatibilitatea echipamentelor proprii cu sistemul de e-ticketing al Societății de Transport București STB SA.

 • 5. Cârdurile contactless pentru sistemul integrat de e-ticketing vor fi asigurate contra-cost de către Societatea de Transport București STB SA pentru ceilalți operatori, sau vor fi asigurate de către aceștia, cu avizul tehnic al TPBI pentru compatibilitate.

 • 6. Achizițiile și dezvoltările realizate de către Societatea de Transport București STB SA în sistemul integrat de e-ticketing, în favoarea sau datorită altor operatori, precum și serviciile comerciale, de mentenanța, etc, realizate pentru alți operatori, pot constitui obiectul unor contracte între Societatea de Transport București STB SA și operatorii implicați.


CAPITOLUL VI Responsabilitățile TPBI

 • 1. TPBI are responsabilitatea să monitorizeze prestarea serviciului public de transport pe teritoriul administrativ al localităților membre și să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina tuturor operatorilor de transport public de călători/ transportatorilor autorizați prin contractele de servicii publice încheiate cu aceștia:

 • a) respectarea indicatorilor de performanță și a calității serviciilor;

 • b) respectarea programului de transport și optimizarea lui în funcție de cerere;

  c) respectarea obligațiilor de serviciu asumațp; licarea tarifelor aprobate;  www.tpbi.ro  'Ctoru! 5,Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10 GIF 38^532, ONG:25560/A/2017


  sa office@tpbi.roAsociația de Dezvoltare Intercomi 9 Transport Public București

 • e) ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociateTa-înche contractelor de servicii publice/delegare a gestiunii;

 • f) exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor;

 • g) realizarea investițiilor prevăzute în contractul de servicii publice/delegare a gestiunii în sarcina operatorului;

 • h) menținerea în funcție a echipamentelor aferente sistemului de e-ticketing;

 • i)  asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor;

 • j) inițierea și aplicarea măsurilor de promovare a transportului public.

CAPITOLUL VII

sarcini aferent acesteia, în original.


Documentele necesare efectuării transportului public local de călători

 • 1. Serviciile publice de transport local de călători prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport/transportatorii autorizați și numai pe baza de contract de servicii publice/delegare de gestiune încheiat între TPBI și operator, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legislației naționale aplicabilă.

 • 2. Contractul de servicii publice/delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c.;                I /

 • e) indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național. />

 • 3. Contractul de servicii publice/delegare de gestiune include programul de transport pentru rutele/traseele pe care operatorul este autorizat să desfășoare transportul public local de călători.

 • 4. Acordarea, modificarea și retragerea licențelor de traseu, în cazul serviciului public de transport local de călători, se face de către TPBI în corelare cu programul de transport.

 • 5. Licențele de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze necesare efectuării traseului.

 • 6. Licența de traseu este însoțită pe toată durata efectuării transportului de caietul de

sarcini aferent acesteia, în original. / .           ----

MEMBRU


MEMBRU


București Sectdrul 5, Bd. Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10 Vi CIF38474522. ONG:25560/A/2017

ț * A                de traseu este prevăzut în Anexa 3.

V SX^rograr^di^^ transport public local efectuat în cadrul regiunii București - Ilfov se întOOTe^ț^S^ătfe compartimentul de specialitate și se aprobă prin Hotărâre a Adunării Generale ale TPSÎ.

 • 9. în perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate poate fi actualizat prin aprobări ale organelor statutare ale TPBI, pentru:

 • a) prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;

 • b) introducerea de noi trasee;

 • c) modificarea numărului de curse;

 • d) modificarea orelor din graficele de circulație;

 • e) introducerea de stații noi;

 • f) eliminarea de stații;

 • g) orice altă modificare necesară bunei funcționări a transportului public local de călători.

 • 10. Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier/transportatorul autorizat pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu doar mijloace de transport cuprinse în contractul de prestări servicii/delegare a gestiunii.

 • 11. Operatorii de transport rutier/transportatorul autorizat au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata serviciului, următoarele documente:

 • a) licența de traseu cu programul de circulație, în cazul autobuzelor;

 • b) copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • c) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • d) contractul de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • e) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • f) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajelor acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • g) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

 • h) foaia de parcurs emisă de către responsabilul operatorului.

 • 12. Prin excepție, în cazuri care impun luarea unor măsuri operative pentru asigurarea continuității serviciului public de transport (deraieri, lucrări la infrastructura rutieră, etc), operatorul poate utiliza autobuzele fără a deține la bord licența de traseu pentru o perioadă de timp care nu poate depăși 48 ore (este obligatorie existența la bord a celorlalte documente de transport prevăzute la pct.9), cu informarea TPBI.


ti Sectorul 5, Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10 CTF38474532, ONG:25560/A/2017


 • 13. Entitatea Contractantă are dreptul ca în cazul în care constabF^îri defectuoasă de către Operator a indicatorilor de prestație pe traseul atrit^^mnfor programului de transport al Operatorului (program de circulație, număr de curse, rulaj), pe o durată de 3 luni consecutive sau 3 luni neconsecutive într-un semestru, cu abatere lunară de

peste 8% față de planificat, să retragă Licența/ele de traseu pe traseul respectiv, si să poată atribui către alt/alți operator/i traseul/eele în cauză, conform legii, în acopul asigurării continuității serviciului. în această situație, Operatorul va fi notificat cu 60 de zile înainte cu privire la retragerea licenței, având obligativitatea de a continua prestarea serviciului până la retragerea licenței, retragerea acesteia având loc doar în momentul atribuirii traseului către

un alt operator.

 • 14. Operatorii de transport au obligația, la solicitarea TPBI, de a asigura continuitatea prestării serviciilor de transport public local până la data desemnării noului operator, dar nu ( mai mult de 90 de zile.

 • 15. Licențele de traseu eliberate unui operator de transport sunt nominale și nu pot fi utilizate de către alți operatori pentru a executa cu autovehiculele deținute activități de transport public.

 • 16. Retragerea licenței de traseu se face de către TPBI în următoarele cazuri:

 • a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;

 • b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:

(i) când operatorul de transport rutier, deținător al licenței de traseu, a încredințat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu;

 • c) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate de la prevederile caietului de sarcini, cu încălcarea HG 69/20121, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) la încetarea activității operatorului de transport rutier.

 • 17. în cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pe un

traseu, acesta nu va mai putea participa la următoarele proceduri de atribuire pentru atribuirea traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport în vigoare.                                                                              / //T

‘privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a alțorTnăsurraferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor**

Q Clădirea Green Gate București SectoțfdjB&e^Fuddr Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

V         f ICIF'gi4-7T$32, ONG:25560/A/2O17

www.tpbi.ro                                        î                                       lEfoffice@tpbi.ro


18. In cazul, îri, care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu pe un trasefl, âcestăViu ’' respectiv,>p£ pefătȚnlai putea participa la următoarele proceduri de atribuire a traseului


ta'.de valabilitate a programului de transport în vigoare.

’ în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pe un traseu, ace§ are obligația de a presta activitatea de transport până la atribuirea respectivului traseu de către TPBI.

CAPITOLUL VIII

Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați

 • 1. Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul public de transport local de călători prin curse regulate în regiunea București - Ilfov cu respectarea cumulativă a următoarelor obligații:

 • a) să folosească numai mijloace de transport dotate cu echipamente componente ale sistemului de e-ticketing agreat cu TPBI și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public.

 • b) să asigure afișarea pe părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor liniei; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul liniei. Elementele de informare menționate anterior vor fi vizibile pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • c) să asigure în salonul vehiculului informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la posibilitățile de transbordare în alte mijloace de transport public local de persoane; în cazul troleibuzelor și tramvaielor, această obligație va fi respectată pentru vehiculele noi, precum și pentru cele aflate în funcțiune la această dată echipate din construcție cu mijloace sonore și/sau vizuale;

 • d) să asigure afișarea în salonul vehiculului a numărului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, a hărții schematice care să permită vizualizarea rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare, conform Procedurilor de comunicare agreate de TPBI;

 • e) să asigure vânzarea titlurilor de călătorie în toate punctele de distribuție, prevăzute document, parte din contractul de delegare a gestiunii, cu informarea TPBI;


rpjmpreună cu TPBI, să asigure în stațiile din programul de circulație afișarea ivplui liniei care deservește un traseu, a intervalelor de succedare a curselor, precum și


________________________________16

Clădirea Green Gate București Sg^târc            r Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

GIF38474532, ONG:25560/A/2017


reprezentarea schematică a traseului cu indicarea stațiilor, pentru informarea călător, conform Procedurilor de comunicare agreate de TPBI;

 • g) să emită titluri de călătorie, acolo unde contractul de servicii publice o prevede și cu respectarea reglementărilor în vigoare. Costul suportului fizic și costul de emitere al acestuia vor fi incluse în tariful aprobat de Autoritatea Contractantă. Pentru persoanele care potrivit legislației în vigoare beneficiază de reduceri sau gratuități, costul suportului și costul de emitere vor fi suportate pentru prima emitere de către operator, acestea constituind cheltuială eligibilă;

 • h) să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite prin reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • i) să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani;

 • j) să asigure în vehiculele operate locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • k) să asigure urcarea și coborârea in siguranța a călătorilor și să folosească numai vehicule dotate cu sisteme care să nu permită plecarea din stații cu ușile deschise;

 • l) să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • m) să utilizeze numai titluri de călătorie conform ofertei tarifare aprobată de către TPBI;

 • n) să permită transportul călătorilor numai pe bază de titluri de călătorie valabile;

 • o) să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • p) să asigure trasabilitatea tuturor mijloacelor de transport precum și a informațiilor conexe mijlocului de trasport (conducător vehicul, licențe, etc.);

 • q) să pună în circulație numai vehicule care se află în perioada de valabilitate inspecției tehnice periodice sau a reviziei tehnice periodice, după caz;

 • r) să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • s) să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate

măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • t) să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc.;

 • u)  să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu ; modificarea/suspendarea programului de circulație, cu excepția cazurilor neprevăzute ;

(___p

www.tpbi.ro


4EMBRU


Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. . udor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10 /Vk   CIF38474532, ONG:25560/A/2017

TRANSPORT


i de câte ori este nevoie spălarea, salubrizarea, igienizarea și, în rea prevederilor legale) dezinfectarea mijloacelor de transport; ia transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • x)  să folosească numai mijloace de transport dotate cu sisteme de

incalzire/climatizare/ventilație pentru calatori și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public;

y) să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

z) să inscripționeze pe părțile laterale /în fața și pe spatele mijlocului de transport denumirea prestatorului serviciului public de transport;

aa) să doteze mijloacele de transport cu echipamente/mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate.

 • 2. Operatorii de transport public au următoarele obligații principale:

 • a) să asigure prestarea serviciului public de transport conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • b) să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor de transport public din responsabilitatea lor și să limiteze durata intervențiilor care țin de competența lor;

 • c) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de prestări

servicii/de delegare a gestiunii;

 • d) să furnizeze cu regularitate TPBI informații privind modul de realizare a indicatorilor de performanță și de relaționare cu utilizatorii, să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul public de transport pentru călători, în condițiile legii;

 • e) să respecte procedurile interne, legislația, reglementările, precum și hotărârile autorităților administrației publice locale în vigoare privind protecția mediului și asigurarea sănătății publice;

 • f) să răspundă solicitărilor și reclamațiilor conform legii și prevederilor contractuale;

 • g) să informeze populația prin intermediul canalelor proprii de informare (afișaj local, site, mass media, rețele de socializare, etc.) cu privire la modificările survenite în realizarea serviciului și privind orice aspect asociat cu prestarea servicului de către acesta, conform


prevederilor contractuale.


 • 1. Jn scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local de

18

MEMBRU


Q Clădirea Green Gate București Sectoruf5,Bd. Tu^f^iadimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                  CIF38474532, ONf3rd<560^ 2C17

www.tpbi.ro                                                                               I


călători au obligația să adopte măsurile necesare pentru cu respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care cc

circulației.

 • 2. Operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

 • a) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, înregistrarea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • b) să utilizeze numai mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/ revizia tehnică periodică valabilă și certificate/ clasificate/ încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • c) să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință, conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, subansamble, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate, conform legislației în vigoare sau echivalente;

 • d) să respecte timpii de lucru, de odihnă și de repaus pentru conducătorii mijloacelor de transport, conform contractului colectiv de muncă și prevederilor legale;

 • e) să asigure respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, protecție a mediului, precum și a celor privind situațiile de urgență de către conducătorii mijloacelor de transport, pe tot timpul efectuării transportului;

 • f) să respecte procedurile care trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • g) să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • h) să respecte întocmai legile și reglementările privind circulația pe drumurile publice.

 • 3.  Persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport/managerul de transport trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională valabil, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr, 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din

domeniul transporturilor rutiere.

 • 4. Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • a) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice periodice și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;


  MEMBRU


Clădirea Green Gate București Sectorul      Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF38474532, ONG^5560/A/2017

'^\_TRA NSPORT

]^4&3rpuBLic         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru

bi/curești              Transport Public București - Ilfov

'^S^ILFbV* \

\ \\

_ |j             \ I—U_________________________________________________________________________

r \

k b) să resffecte/normele și regulile privind circulația pe drumurile publice, conducerea în condiții de șjgiuranță rutieră și conduită preventivă;

 • c) să‘respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • d) să cunoască și să respecte măsurile care trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului și protecția bunurilor;

 • e)  să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare și ale contractului colectiv de muncă;

 • f) să nu deschidă ușile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să nu pornească de pe loc cu ușile deschise;

 • g) să nu aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenția și să folosească instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranță, a lui și a celorlalți participanți la trafic;

 • h) să nu lase liber în timpul mersului volanul, sau maneta de comandă, să nu oprească motorul sau să nu decupleze transmisia în timpul mersului;

 • i) să nu utilizeze telefon mobil la volan, fără un dispozitiv hands-free;

 • j) să nu săvârșească acte sau gesturi obscene, să nu profereze injurii, să nu adreseze expresii jignitoare sau vulgare celorlalți participanți la trafic sau utilizatorilor transportului public. Să respecte regulile privind comportamentul adecvat în relație cu cetățenii, conform prevederilor contractelor de delegare și procedurilor interne.

 • 5. Conducătorii mijloacelor de transport public sunt obligați:

 • a) să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în stațiile semnalizate ca atare. Dacă stația este prevăzută cu alveolă, oprirea se va face numai în interiorul

acesteia;

 • b) să aibă o conduită preventivă în trafic și o atitudine binevoitoare față de publicul călător;

 • c) să deschidă ușile numai după ce vehiculul a fost oprit în stație;

 • d) să închidă ușile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat;

 • e) să repună în mișcare autovehiculul sau tramvaiul din stație după ce a semnalizat intenția și s-a asigurat că poate efectua, în siguranță, această manevră;


 • f) să nu intre în discuții cu călătorii, cu excepția cazului când staționează și oferă informații utile acestora;

 • g) să sprijine persoanele cu dizabilități la urcarea și coborârea din vehicul, prin coborârea și retragerea rampei de acces, atunci când acestea nu au însoțitor.

 • 6. Operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează transport ublic local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente  - de circMâțîMn care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

20                 ___________________

Q Clădirea Green Gate București SectorufEfBd. liuapr^dadimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF38474ȘB2 ONG:2556J)/A/2017

ijl office@tpbi.ro


@ www.tpbi.ro                                                                       I

 • 7. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor care se impun

pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere similare celor investigate și îmbunătățirea planificării și operării.

 • 8. Având în vedere importanța acordată siguranței circulației și siguranței utilizatorilor serviciului public de transport local de călători, toate proiectele care implică sau impactează infrastructura rutieră pe care se desfășoară acest tip de transport, vor fi supuse unei verificări privind siguranța rutieră, verificare realizată de către Auditori de siguranță rutieră. Totodată, infrastructura rutieră pe care se desfășoară transportul public va fi supusă din doi în doi ani inspecției de circulație rutieră.


CAPITOLUL X

Indicatori de performanță

 • 1. Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt următorii:

 • 1. Curse anulate sau neregulate din vina operatorului;

 • 2. Trasee anulate pentru o perioadă mai mare de 24 de ore din vina operatorului;

 • 3. Numărul de pasageri afectați de situațiile prevăzute la pct.l și 2;

 • 4. Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic, comparativ

cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 5. Reclamații de la călători privind calitatea transportului, dintre / care:

 • a) reclamații fundamentate;

 • b) reclamații rezolvate;

 • c) reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.

 • 6. Respectarea standardelor de poluare Euro 5;

 • 7. Vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;

 • 8.    Despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;

 • 9. Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;

 • 10. Numărul de accidente in trafic produse din vina personalului

21   ~~_______ _     __


I operatorului de transport/transportatorului autorizat;

Indicele de satisfacție a călătorilor.

Modelul de calcul si metodologia de monitorizare fiind stabilite in contractele de delegare/servicii publice

 • 2. în efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament. TPBI poate aproba și alți indicatori, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate, în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • 3. în primul an de funcționare se va analiza îndeplinirea indicatorului "Indicele de satisfacție a călătorilor", urmând ca din al doilea an de contract să se stabilească nivelul minim acceptat al acestui indicator, precum și penalizările pentru neîndeplinirea lui.

 • 4. TPBI stabilește nivelul indicatorilor de performanță ai servicului de transport local pentru tot teritoriul București-Ilfov, pentru toți operatorii și preia atribuțiile de monitorizare a calității servicului integrat de transport public de la toate instituțiile și compartimentele autorităților locale membre ale asociației.

 • 5. Nivelul indicatorilor de performanță se va stabili anual pe principiul îmbunătățirii continue a nivelului serviciului integrat. De asemenea, se vor propune noi indicatori de performanță, odată cu realizarea implementării totale a integrării pe tot teritoriul și cu dezvoltarea instrumentelor de colectare de date și monitorizare a servicului.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII CAPITOLUL XI

Drepturi și obligații a ie operatorilor de transport/transportatorului autorizat

 • 1. Operatorii de transport/transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele drepturi:

 • a) cei care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii și nu sunt operatori interni, conform prevederilor legale, au dreptul să întrerupă prestarea serviciului public de transport local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către

TPBI, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b) să încaseze direct sau indirect sumele cuvenite din vânzarea titlurilor de călătorie

în rețeaua proprie și să beneficieze de compensații dacă prin aplicarea formulei de sume nu acoperă cheltuielile eligibile și audițate de exploatare, plus un profit ___________________________________22             __________________________________ Q Clădirea Green Gate București SectorpP^BdfȚudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10 V                  GIF '384^32, QNG:2Ș560/A/2017

.tpbi.ro


TRANSPORT public          Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru

bucurești              Transport Public București - iffyjv—

ilfov                                                  ’                y'A

_________________________________________________________ _______/ -.' \

Va<W7 J


rezonabil. Prin sistemul de e-ticketing integrat, operatorii care nu dispun de mfrastrifctură proprie de emitere-vânzare a cârdurilor vor încasa sumele cuvenite prin intermediul unei entități desemnate de către TPBI;

 • c) să includă în tarifele de călătorie percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport;

 • d) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;

 • e) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local, în condițiile stabilite conform contractului de servicii publice;

 • f) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de servicii publice de către TPBI, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

 • g) să ceară întreruperea temporară a serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului propriu sau încredințat spre

administrare;

 • h) să se adreseze instanței judecătorești competente în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către TPBI, conform legislației în vigoare;

 • i) să facă propuneri către TPBI privind corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

 • j) să efectueze, cu informarea și aprobarea TPBI, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră.

 • 2. Suplimentar față de obligațiile ce decurg din prevederile celorlalte Capitole, operatorii de transport/ transportatorul autorizat au următoarele obligații:

 • a) să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport , <

pe care o execută;

 • b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • c) să permită accesul utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • d) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • e) să nu încarce în mod artificial costurile de operare și să supună auditarea acestora de către TPBI;

 • f) să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • g) să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun la

bunurile utilizate în activitatea de transport, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate;                     i

23

MEMBRU

; j Clădirea Green Gate Buc^eftCSectorul 5,Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

UÎTP

V         1^71 CIF384745'2 pi\G:25560/A/2017

www.tpbi.ro                                        ''7                                     >35 office@tpbi.ro


TRANSPORT

PUBLIC BUCUREȘTI

|| sâ Ăjndimenteze anual bugetul de venituri și cheltuieli, cu nominalizarea fondurilor _.__jsare pentru cheltuieli de capital pentru efectuarea serviciului public de transport local de ^^fl^^^^TOițiile legislației în vigoare, pentru a fi supus aprobării autorității contractante;

 • i) să întocmească și să fundamenteze anual propunerile cu obiectivele de investiție cu finanțare de la buget ce vor fi transmise TPBI, în vederea aprobării;

 • j) în cazul în care constată existența sau iminența unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt TPBI, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • k) să informeze permanent călătorii cu privire la trasee, programe de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • l) să aplice normele de securitate și sănătate în muncă, protecție a mediului, precum și a celor privind situațiile de urgență specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • m) să asigure accesul persoanelor cu competențe desemnate de către TPBI la informațiile privind executarea serviciului contractat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor încredințate sub orice formă de aceasta, după caz;

 • n) să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • o) să dețină la sediul social următoarele documente:

asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina transportatorului;

cărțile de identitate ale vehiculelor în original;

contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, după caz;

avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport (licenței comunitarej/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz;


documentele doveditoare dîn care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise TPBI în cazul accidentelor grave de circulație;

^orice alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare.

24                      '

Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tudor V/ădimirescu, Nr. 22, Et. 10 GIF38474532, QM&25560/A/2S17

►23 office @ tpbi. ro


www.tpbi.ro                                                                               I


ii                     t - ’

q) să furnizeze TPBI toate informațiile solicitate și să asigure accesul la: dqci| și la actele relevante, necesare pentru verificarea și evaluarea moi serviciului;

r) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudi culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin

alte polițe de asigurare;

s) să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

t) să aplice metode performante de management care să conducă la creșterea calității serviciilor;

u) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • v) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-

materiale aferente serviciului prestat;

 • w) să țină evidența contabilă analitică și separată pentru activitățile care fac obiectul contractului de servicii publice, pe fiecare mod de transport.

CAPITOLUL XII

Drepturi și obligații a ie călătorilor

Principalele drepturi ale călătorilor sunt următoarele:

 • a) să beneficieze, liber și nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local;

 • b) să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul public de transport local (trasee, program de circulație, oferte tarifare, etc.) prin canalele de comunicare ale operatorilor, ale autorităților locale și ale TPBI;

 • c) să conteste hotărârile Consiliului General al Municipiului București/ Consiliului Județean Ilfov/ Consiliilor Locale membre/ TPBI, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

 • d) să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatorii autorizați, din cauza nerespectării obligațiilor asumate prin contractele de sevicii publice;

 • e) să sesizeze TPBI sau operatorilor orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamental^ reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor

privind serviciul public de transport local;

 • g) să beneficieze, în condițiile legii și ale reglementărilor locale, de facilități pentru plata  serviciului public de transpo/țT


  MEMBRU


  TPl


Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

V2017

@ www.tpbi.ro

TRANSPORT

public          Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru

bucurești              Transport Public București - Ilfov

ILFOV

beneficieze de informații în mijloace de transport, pe site-ul propriu al Operatorul utx îX m^ss-media și materiale tipărite. Informațiile publicate prin oricare din ace^e mijloace'Veri fi permanent actualizate. TPBI împreună cu Operatorul va identifica soluții centru îrfibunâtățirea informării călătorilor.

Prind pa fe obligații ale călătorilor sunt următoarele:

 • a) să achite și să dețină titluri de călătorie valabile, conform tarifelor menționate în oferta tarifară publicată, sau alte documente de călătorie stabilite prin lege și/ sau hotărâri ale TPBI;

 • b) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • c) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • d) pe toata aria teritoriala Bucuresti-în funcție de tipul titlului de călătorie, să procedeze la validarea acestuia, înainte de urcarea în vehicul (in cazul utilizării sistemului mobile ticketing) sau imediat după urcarea în vehiculul de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz), prin accesarea unui validator, pe toată aria teritorială București-Ilfov.

 • e) să semnaleze conducătorului de vehicul imposibilitatea validării titlului de călătorie, sau, după caz, funcționarea necorespunzătoare a aparatelor de validare;

 • f) să prezinte organelor de control titlul de călătorie validat, documentul de călătorie, sau altă dovadă din care să rezulte dreptul de utilizare a serviciului de transport (NFC, QR Code, mobile ticketing, prin SMS, etc.) și, în condițiile legii, documentele de identificare personală;

 • g) alte obligații stabilite de lege.

y

\                     CAPITOLUL XIII

\                   Răspunderi si sancțiuni

/

încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea juridică disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Legii nr. 51/2006 privind Serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, si ale Legii nr. 92/2007 privind Serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.


l | ’pM&fc i//

fi

 • 1. Constituie contravenție în domeniul Serviciului public de transport local de călători in regiunea Bucuresti-Ilfov și se sancționează cu amendă, în funcție de gravitate, urmățoarete/ fapte:            '

a) călătoria fără titlu de călătorie valabil (emitent, operator, tarif și perioadă de valabilitate), călătorie cu titlu de călătorie valabil și nevalidat la începutul călătoriei (portofel electronic, călătorie electronică simpla, călătorie electronică orară sau călătorie electronică integrată), sau fără un alt document justificativ care să permită efectuarea călătoriei; Doar prin validare: portofel electronic, călătorie electronică simpla, călătorie electronică orară sau

călătorie electronică integrată se deduce contravaloarea călătoriei.

b) călătoria cu un titlu de călătorie tip abonament valabil și nevalidat la începutul

călătoriei, doar pentru titlurile incarcate pe cârd electronic;

 • c) împiedicarea în orice mod a personalului cu competențe, desemnat de către operatorul de transport/ transportatorul autorizat, să-și exercite atribuțiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în stații ori la capetele de linii;

 • d) agresarea fizică sau verbală a personalului cu competențe, desemnat de către operatorul de transport/transportatorului autorizat, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în stații ori la capetele de linii;

 • e) solicitarea de deschidere a ușilor vehiculelor de transport public de persoane, între

stații sau la semafoare;

 • f) angajarea de discuții cu conducătorul vehiculului de transport în comun în timpul

circulației;

 • g) împiedicarea organelor de control să-și exercite atribuțiile, inclusiv refuzul de

legitimare;

 • h) călătoria pe părțile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor;

 • i) intervenția neautorizată la aparatele/ instalațiile vehiculului;

 • j) acționarea semnalului de alarmă fără a exista un pericol iminent pentru siguranța vehiculului sau a călătorilor;

 • k) producerea dezordinii în orice mod la urcare, la coborâre sau în interiorul vehiculului;

 • l) lipirea afișelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum și în stații, cu excepția situațiilor în care asemenea acțiuni sunt realizate în cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritățile contractante sau cu TPBI;

 • m) deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului;

 • n) desfășurarea unei activități comerciale neautorizate în interiorul vehiculului și în stații;

 • o) fumatul și consumul de băuturi alcoolice în interiorul vehiculului;

 • p) tulburarea ordinei și liniștei celorlalți călători.

 • q) aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori ușa vehiculului;

/\

—^7—V

București Sectorul Sf^d. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF38474532, ONG:25560/A/2017TRANSPORT

PUBLIC

CURESTI

Irilor de pe scaune și/sau platforma vehiculului cu mărfuri sau bagaje fără v                șC a unui titlu de călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei,

peocupat cu mărfurile sau bagajele respective;


Larea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilenă, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc), alte materiale sau obiecte care prin format sau dimensiune pot produce daune sau vătămări corporale;

t) transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalți călători, prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie;

u) transportarea animalelor vii. Excepție fac câinii însoțiți care au lesă și botniță cu respectarea OUG nr. 55/2002, câinii utilitari ori a animalelor mici ținute în brațe;

 • v) transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lăzi, mobilier, bare, metalice, etc.);

w) ocuparea locurilor de pe scaune și/sau platforma vehiculului cu bagaje voluminoase a căror arie excede prevederilor Cap.V, lit.A, pct.13;

 • 2. Contravențiile prevăzute la pct. 1 se sancționează de către agentul constatator după cum urmează:                                                >

 • i. cele de la litera a cu amendă de la 400-500 RON; |

 • ii. cele de la litera b cu amendă de la 100-150 RON;

 • iii. cele de la litera c-q cu amendă de la 400-500 RON; \ ■ L

 • iv. cele de la litera r cu amendă de 100-150 RON;

 • v. cele de la litera s-w cu amendă de la 300-500 RON.

 • 3. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmanarii

procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

 • 4. Călătorul care a săvârșit una dintre contravențiile prevăzute la pct. 1 litera a, poate

achita pe loc contravaloarea unui titlu de călătorie la tarif special, supra-taxa, fără a se mai încheia proces verbal de contravenție.

 • 5. în cazul în care se constată că există o suspiciune de călătorie cu un titlu de

călătorie fals, vor fi sesizate organele de cercetare penală.

 • 6. în situația în care contravenția săvârșită a avut drept consecință producerea unui prejudiciu pentru operatorul de transport, în procesul verbal de contravenție se va menționa, pe lângă contravenția săvârșită și amenda aplicată, în ce a constat prejudiciul, urmând ca valoarea acestuia să fie stabilită în baza unui deviz, recuperarea efectuându-se conform dreptului comun.

 • 7. Contravențiilor prevăzute le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin a nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

_______________________28

Green Gate București Secte

GIF 3',00. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 NQ25560/A/2017

 • 8. Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către personalul împuternicit de către autoritatea administrației publice locale numai pe raza administrativ-teritorială ce revine acesteia și/sau de către TPBI, conform reglementărilor aplicabile.

 • 9. TPBI poate stabili, potrivit prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și alte fapte decât cele prevăzute, care constituie contravenție în domeniul serviciului de transport public local.                                A,

, A « »

-a-CAPITOLUL XIV

Serviciile regulate speciale de transport

 • 1. Serviciile regulate speciale de transport persoane se efectuează în regiunea București - Ilfov, în baza unui contract de transport încheiat între un operator de transport rutier și persoana juridică care este beneficiar al transportului sau care a angajat transportul.

 • 2.  Contractul încheiat între operator și persoana juridică definește/ precizează categoriile de persoane/persoanele care beneficiază de transportul contractat.

 • 3. Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic copie după contractul de transport prevăzut la alin. (1).

 • 4. Locurile de îmbarcare/debarcare situate pe domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre în aria de competență a TPBI, precum și condițiile de acces la acestea pentru operatorii de transport prin servicii regulate speciale sunt stabilite prin Hotărâre a Adunării Generale ale TPBI.

 • 5. Gestionarea utilizării infrastructurii rutiere existente va fi stabilit de TPBI împreună cu

unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se execută serviciul de transport prin curse regulate speciale.                                                                       q

CAPITOLUL XV                f //

Dispoziții finale și tranzitorii

 • 1. în perioada de valabilitate a programului de transport public local, până la aprobarea prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București și hotărâri ale Consiliilor Locale ale unităților administrativ-teritoriale din componența TPBI, stațiile mijloacelor de transport public se pot înființa, reamplasa sau desființa în baza avizului Comisiilor Tehnice de Circulație.

 • 2. în cadrul contractului de delegare a gestiunii, întocmit și aprobat de TPBI, se vor preciza obligativitatea și modul de respectare a indicatorilor de performanță ai serviciului la


Q Clădirea Green Gate București Sectorul 5,8j\Țudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. IO /IO            z-rr- 7/fron z~»a/z^.        fa f-tn-f-7

CIF38474532, ONG-25560/A/2017


valorile anuale aprobate, precum și penalitățile aplicate Operatorilor pentru nerespectarea

prevederilor prezentului Regulament.

 • 3. în urma evaluărilor făcute pe baza indicatorilor de performanță, se va stabili un plan

de măsuri pentruJadeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți și sancțiunile aplicabile


Documente privind transportul public local de călători

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliulu 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale

Consiliului

 • •  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0Q13 :RO:PDF

 • •  Document de interpretare-comunicare a comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători (2014/C 92/01)

 • •  http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO 934ro.pdf

 • •  Anunț de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

 • •  Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

 • •  http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/pdf-forms/t01 ro.pdf

 • •  Anunț de informare privind atribuirea unui contract de servicii publice               /

 • •  Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din /.• Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în termen de un an de la atribuirea/ ' unui contract. Publicarea acestei notificări în JOUE se face în mod voluntar /

 • •  http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/pdf-forms/t02 ro.pdf

 • •  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier

 • •  http://eur-lex.europa.eu/leqal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1071&from=RQ

 • •  Regulamentul (CE) 2016/2338 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

 • •  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier

I4tpbi

---------------------._A---------------—— |-- Clădirea Grden Gate BucureștrGectond. 5,Bd Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. IO

V        fyghșy,38474532, ONG^5560/A/2017

@ www.tpbi.ro                                                                               office@tpbi.ro


Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 id cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în sniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

^fefctiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie W09 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

 • •  Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor

 • •  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, care reglementează conținutul Planului de Mobilitate Urbana Durabilă, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

 • •  Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale (titlu modificat prin Legea 328/2018), cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordinul MT1 nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordin MLPTL nr. 458/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național, cu modificările și completările ulterioare


Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau

înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică -, * * V RNTR 1, cu modificările si completările ulterioare


MEMBR


Q Clădirea Green Gate Bucure^<SectoruK5,Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. IO

V                 -<lF3847JB22^)NG:25560/A/2017


ulamentblui-

ansport


Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 206/2007 pentru aprobarea^ cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru servici public local, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 19/1997, republicată, privind transporturile

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare

 • •  Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (actualizată până la data de 29 august 2014 cu HG 672/2014)

 • •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/ 2011 privind promovarea vehiculelor

de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, cu modificările și completările ulterioare                                              ;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 7/ 2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligent în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport

______ 33_____________________

MEMBRU


Q Clădirea Green Gate București Secțorui 5, Bd. Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. IO

V          nJL    CIF '384745B2reNC^Ș5â0. A 2017

@ www.tpbi.ro            1Y]                                                                office@tpbi.ro

• Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1214/ 2015 pentru aprobarea normelor _ privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din N ] domeniul transporturilor rutiere.Anexa 2


Definiții

Activitate de transport public local de călători

înseamnă Servicii publice de transport local de călători prin curse regulate care sunt de interes economic general și care sunt prestate către public în mod nediscriminatoriu și continuu pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

„ANRSC"

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

„Atribuire directă"

înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de transport public local conform art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă și fără licitație publică sau negociere directă, potrivit art. 30 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, direct Operatorului, având în vedere calitatea acestuia de Operator intern.

„Autobuz"

Autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25km/h conceput și construit pentru transportul de persoane, care are cel puțin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

„Autoritate            de

autorizare"

înseamnă structura locală cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport călători înființate în aparatul de specialitate al primarului, al primarului municipiului București, al consiliului județean Ilfov, respectiv TPBI

„Autoritate Contractantă"

înseamnă autoritatea locală competentă: Orașul/ Municipiul/ Județul/ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov („TPBI"), care are competența legală de a delega gestiunea Serviciului de transport public local și capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă;


MEMBRU


p

ig) www.tpbi.roClădirea Green Gate București Seci

CIF 38474532, \>NG:25560/A/2017
Documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prîn care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie și troleibuze;

Documentul care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor;

„Compensație de Compensație de serviciu public, definită la art. 2 litera serviciu public"                 (g) din Regulamentul nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în

special financiare, acordată direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de 1 punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

„Contract de delegare a gestiunii serviciului serviciului de transport public local de calatori"


Act juridic care confirma acordul încheiat între TPBI, în calitate de autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public; (ART.2 Regulamentul CE 1370/2007);

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, inclusiv toate anexele la acesta.

Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2 litera i) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un serviciu public cu scopul de a încredința operator de serviciu public gestionarea și serviciilor publice de transport de călători, sub obligații de serviciu public;

operator de respectivului exploatarea rezerva unor


„Copie conformă a Documentul eliberat în baza licenței de transport / licenței de transport"           comunitare de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în

conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dîntre autobuzele utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;


pERCO^r.


Parcursul dus - întors realizat cu un vehicul între capetele de traseu, în cadrul aceluiași serviciu regulat de transport de persoane;

Clădirea Green Gate București Sectorul S^dfTWucVradimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF '384M52^ONG:25560/A/2017


MEMBRU„Diferențe de tarif"

Reprezintă sumele acordate Operatorului ele la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugeteîe altor Instituții stabilite prin lege, în scopul acoperirii influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători,

„Drept exclusiv"

Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 2 litera f) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind orice drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

„Efectul financiar net"

înseamnă totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri;

"Inspecție       tehnică

periodică"

Operațiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință;

"înmatriculare/ înregistrare"

Operațiunea administrativă prîn care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/ înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare și numărul de înmatriculare/ înregistrare atribuit;

„Licență de transport"

Documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., în condițiile legii, care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului rutier;

„Licență de traseu"

-

M \ _

înseamnă actul tehnic și juridic emis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov („TPBI") opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport călători, după caz, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu și conform Programului de -țrapsport al Operatorului;

„Linie"

Traseul cuprins între două puncte, capătul de traseu de

__________________tî TR

r->. Si       37

Q Clădirea IS

i§Ș) www.tpbi.ro

'ucurești Sectorul 5, Qd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 A (&3847453ZON(£.1

N / .A

plecare și capătul de traseu de destinație, pe care se efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate; deplasarea se realizează în ambele sensuri; traseul pe cele două sensuri poate fi același sau poate fi diferit;

„dbfîgatii Wz•'^ervwiu public" \

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

„Omologare"

Procedura administrativă prîn care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

„(

Dperator"

î

înseamnă societatea comercială care are competența și capacitatea recunoscută de a presta serviciile de transport public local, în condițiile reglementărilor în vigoare, și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de călători.

„Operator intern"

Entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370/2007;

„Parc inventar"

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport public local de persoane aflate în patrimoniul operatorului;

disponibil"

5 * * * . X

*       < A

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport public local de persoane rămase prin scăderea

38

Clădirea Green Gate București Sectoruț^Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF 3847GFB2^ONG.C5560/A/2017

'ww.tpbi.ro

l>X< Office@tpbi ro


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public BucureștJ^4ifovly\ 1*7   1*. t\ \

MEMBRU


din parcul inventar a mijloacelor de, transport oprit? din circulație în vederea dezmembrării, sau cu arltaxle^rnații;

„Parc activ"

Totalitatea autobuzelor aflate în stare tehnică și estetică bună și care pot fi scoase în circulație;

„Parc inactiv"

Diferența dintre parcul disponibil și parcul activ -(reprezintă totalitatea autobuzelor imobilizate pe durată scurtă datorită reparațiilor curente din tamponări, defecte, termene de garanție precum și revizii tehnice planificate, autobuze neînscrise în circulație, etc.);

„Parc programat"

Numărul autobuzelor stabilit să presteze transportul de călători, prin programul de circulație într-o zi;

„Parc circulant"

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport public local de persoane utilizate pentru realizarea programului de circulație;

„Rezerva de parc"

Diferența dintre parcul activ și parcul programat;

„Program de circulație"

înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/ debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor. Programele de circulație sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.

„Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare"

înseamnă programul de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, asumat de Operator și aprobat de Autoritatea Contractantă.

„Programul de investiții"

înseamnă Programul de investiții al Operatorului și partea din Programul de Investiții al Autorității Contractante aferentă operatorului;

„Programul de investiții al Autorității Contractante"

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Autoritatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice, atașat la Contract ca Anexă.                                             X

„Programul de investiții al Operatorului"

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului;

______39               ,____

9 Clădirea Green Gate BucureșțiJ^tdrui 5,Bd. Tu3dr~Vfadimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF38474532, tWG:25560/A/2017

www.tpbi.ro„Raportul lunar de constatare"


„Semicursa"


„Serviciu public de transport local"Servicii/ curse regulateînseamnă Programul de Transport Public local de persoane (întocmit și aprobat de TPBI prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a TPBI), Programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea tramvaielor/ troleibuzelor/ autobuzelor necesare).

Capacitatea maximă de transport/ linie reprezintă numărul maxim de călători ce pot fi transportați la un moment dat, pe un sens, cu un număr maxim de vehicule alocate traseului respectiv; se măsoară în călători/h sens (coeficientul de aglomerare luat în calcul este de 6,5 cal/m2, conform SR13342/1996);

înseamnă documentul întocmit în baza căruia Autoritatea Contractantă plătește lunar Operatorului compensația.

Distanța parcursă regulat de un vehicul de la un capăt de traseu la celălalt capăt pe un sens al liniei;

înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, conform Programului de transport al Operatorului.

Serviciul de transport public local este un serviciu integrat în sensul prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport în raza administrsativ teritorială a Autorității Contractante, cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a titlurilor de călătorie și un orar unic de transport.

Serviciul de transport public local reprezintă transportul public de călători, de suprafață și este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza Autorității Contractante, potrivit Programului de transport.

Serviciile care asigură transportul de persoane cu mijloacele de transport public de călători, la intervale stabilite, pe trasee stabilite, pasagerii fiind îmbarcați și debarcați la puncte de oprire prestabilite;

Orice pur^t, altul ^îât un terminal, amenajat

Q Clădirea Green Gate București SectorșăG, Ba. Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                 CIf '38^^2, ONGfS^560/A/2017

www.tpbi.ro                                                                               |


65 office@tpbi.ro


pentru


MEMBRU


www.tpbi.ro


corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform caruia opresc vehiculele, pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor;

„Titluri de călătorie"

înseamnă orice tip de abonament, abonament cu regim special, titlu de călătorie la tarif special sau tichet, călătorie, portofel electronic, emis în orice formă, electronică, letrică, SMS, de către Operator, ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului public de transport local, emise conform prevederilor legale.

„Tarif de călătorie"

înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale;

„Reducere/ gratuitate"

Procentul de diminuare (50%, 100% sau orice alt procent reglementat legal) a prețului titlului de călătorie din oferta tarifară, acordat anumitor categorii de benficiari, pentru transportul public, in baza reglementărilor legale.

„Transport rutier local de persoane"

Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localități, precum și în limitele regiunii București - Ilfov, conform OG 27/2011 privind transportul rutier;

„Traseu"

Parcurs care asigură legătură între mai multe obiective; pe un traseu se pot regăsi mai multe linii;

„Transportator autorizat"

Operatorul de transport care deține autorizație de transport eliberată de autoritatea de autorizare, pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze, troleibuze și tramvaie;

„Utilizatori"

Denumite în regulament și călători, reprezintă persoane fizice care beneficiază de serviciul public de transport local, în condițiile legii.

„Servicii          regulate

speciale"

< /\

7 x______

/X#    * *

înseamnă serviciile regulate, indiferent de cine sunt organizate, care asigură transportul unor categorii precizate de persoane cu excluderea altor persoane, conform art.2.3 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului european și al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

----7*

Clădirea Cree^     București

L CU 38474532, ONG:?5560/A/2017

TfTudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10


UITP

Anexa 3


_____42_________________________________________________

Q Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                   CIF38474532, ONG:25560/A/2017

www.tpbi.ro                                                                                    jiJJl office@tpbi.ro

TP B I

LICENȚĂ DE TRASEU


Seria......Nr.

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate în regiunea București- Ilfov

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: |

Valabilă de la data de


până la data de


Eliberată în baza Licenței de transport seria

nr.


Emitent:

TPBI.........

Data eliberăriiMEMBRU


p

www.tpbi.ro


Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tttașr Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF38474532, ONG:25560/A/2017

| Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local | | de persoane pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având | capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu | | acesta.


K N /

I

(verso)

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate

A. Denumirea traseului...................................................

| Linia/Lungimeal Nr. de | | traseului | stație |

Denumirea stației


| Zilele în care| Intervalul | Nr. | Capacitatea | Plecări de la

| circulă | de succedare! mijloacelor | (nr. locuri)! capetele de traseu |

|            | a curselor | de transport) |_______________

|            |           | Prima | Ultima |

MEMBRU


@ www.tpbi.roClădirea Lț^enfGate București Sectorul 5, Bde Țuts^or Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 C1F38474532, ONG:255M/A/2017


B. Amenajările și dotările autovehiculului...............................

Operatorul de transport/Transportatorul autorizat, TPBI

(semnătura și ștampila)           (semnătura și ștampila)

*1) Se înscriu seria și numărul licenței pentru traseu.


CAIET DE SARCINI

al serviciilor publice de transport local de călători prin curse regulate

în regiunea București - IlfovCAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului public de transport local prin curse regulate în regiunea București - Ilfov, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu necesitățile obiective asumate prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2020 în regiunea București - Ilfov aprobat de autoritățile publice locale membre TPBI.

ART. 3

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile specifice de efectuare a serviciului public de transport local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 4

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului public de transport local prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 5

 • 1) . Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care stabilesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.

 • 2) . Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului public de transport local.

ART. 6

Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciului public de transport local în regiunea București - Ilfov, elaborat de TPBI.                            //

/ /./

CAPITOLUL II DOCUMENTE DE REFERINȚĂ       \ /  '

ART. 7

Serviciul public de transport local de călători prin curse regulate în regiunea București - Ilfov este efectuat în conformitate cu prevederile Constituției României, a legislației

europene: Regulamentul (CE) 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legislației naționale: Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ -teritoriale nr. 92/2007.MEMBRU


Q Clădirea Green Ga București Sectorul 5, Bd. \udor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                   CIF38474532, ONG:25560/A/2017

•23* office@tpbi.ro


@ www.tpbi.ro

ART. 8

Lista completă a legislației aplicabile în vigoare se regăsește în Regulamentul serviciului public de transport local de călători în regiunea București - Ilfov, care face parte din documentația de atribuire a serviciului ce urmează a fi contractat.


CAPITOLUL III TRASEE ATRIBUITE


ART. 9


Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligația să efectueze serviciul public de transport local de călători prin curse regulate, cu respectarea programului de transport al operatorului, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în Documentația de atribuire la prezentul caiet de sarcini.

ART. 10

Denumirea stațiilor și amplasarea lor, pentru ambele sensuri de parcurgere a traseului, pentru fiecare traseu sunt prezentate în anexa nr.2 (tabelul va cuprinde și eventualele


CAPITOLUL IV CERINȚE IMPUSE DEAUTORITA TEA CONTRACTANTĂ

IV. 1 CERINȚE ORGANIZA TORICE MINIMALE

ART.ll

 • 1. Domeniul principal de activitate al operatorului de transport/ transportatorului autorizat înscris în statut este cod CAEN 493: Alte transporturi terestre de călători.

 • 2. Activitatea principală înscrisă în Certificatul de înmatriculare al firmei emis de O.N.R.C. este cod CAEN 4931: Transporturi urbane, suburbane, metropolitane de călători.

 • 3. Operatorul de transport trebuie să dețină licență comunitară de transport emisă de Autoritatea Rutieră Română, conform OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, forma actualizată.

 • 4. Operatorul de transport îndeplinește cumulativ condițiile inițiale privind baza materială, competența profesională, onorabilitate, capacitate financiară care au stat la baza obținerii licenței comunitare pentru numărul de mijloace de transport necesare realizării programului de transport al operatorului pentru care TPBI dorește delegarea serviciului.

 • 5. Operatorul regional, definit la art.2, lit.h) din legea 51/2006 căruia i se încredințează un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă de către TPBI, mandatat special de cătreJJAT-urile membre ale asociației, va respecta condițiile cumulative prevăzute la art.28


2 din legea 51/2006 atât la data atribuirii contract i, cât și pe toată durata acestui

15; Bdr^Fjdor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

GIF38-474532, ONG:25560/A/2017

s www.tpbi.ro


office@tpbi.roTRANSPORT

public          Asociația de Dezvoltare Intercor

bucurești             Transport Public Bucure^

ILFOV


 • 6. Operatorul de transport/ Transportatorul autorizat trebuie să facă dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent.

ART. 12

Operatorii serviciilor publice de transport local de călători prin curse regulate în regiunea București - Ilfov vor asigura:

 • 1. numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație al operatorului și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • 2. numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • 3. respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/ înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport utilizate pentru efectuarea serviciului;

 • 4. operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

 • 5. menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • 6. condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 7. spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • 8. dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • 9. personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

 • 10. respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța transportului;

 • 11. asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • 12. respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de delegare a gestiunii;

 • 13. respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului public de transport local elaborat de TPBI și aprobat prin hotărâre AGA TPBI;

 • 14. furnizarea către TPBI a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public de transport local;

 • 15. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare

operativă a acestora;                                                                         y

 • 16. statistica accidentelor și analiza acestora;                                                '

 • 17. aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 18. respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • 19. respectarea legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, prevenirea și stingerea incendiilor;

  MEMBRU
București Sectorul 5 Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF38474532, ONG:25560/A/2017

 • 20. planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice, după caz, astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

 • 21. alte condiții specifice stabilite de TPBI.


ART. 13

Obligațiile și răspunderile personalului angajat cu atribuții în siguranța transporturilor ; ffiseMn Regulamentul Serviciului Comunitar de Transport Local de Călători în ăgiunea Bvcurești-Ilfov .
. 14

Vehiculele utilizate de Operatorii care prestează Serviciul public de transport local de călători prin curse regulate în regiunea București - Ilfov pentru traseele prevăzute în anexa 1 la caietul de sarcini trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) sunt deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale TPBI;


 • b) sunt înmatriculate / înregistrate în România; după încheierea contractului cu autoritatea contractantă se vor înmatricula în București/ în județul Ilfov, certificatul de înmatriculare/CIV vehicul fiind eliberate pe adresa sediului/ punctelor de lucru situate în zona de competență TPBI;

 • c) autobuzele trebuie să aibă următoarele caracteristici constructive și următoarele echipamente în dotare:


• motor EURO 5 sau EURO 6; Operatorii regionali/locali care au în dotarea parcului auto, folosit pentru prestarea serviciului, și autobuze cu motor EURO 3 și/sau EURO 4, au obligația menținerii cel puțin a vechimii medii a parcului de autobuze de la data semnării contractului pe toată durata acestuia, preocupându-se de ridicarea calității prestației și a reducerii emisiilor poluante, în funcție de sursele disponibile și atrase; • •  categoria M3;

 • •    minim 2 uși automate, cu obligativitate ca cel puțin 1 ușă să fie dublă;

 • •    încadrarea vehiculului în categoria CE. Alte facilități privind accesul persoanelor cu dizabilități;

 • •    nr. de locuri suficient astfel încât să asigure capacitatea de transport prevăzută în programul de transport din anexa 1, pentru fiecare traseu în parte, dar nu mai puțin de 50 locuri, dintre care 20 pe scaune, conform planificărilor privind tipul de vehicul pe fiecare rută din Programul Transport;tahograf verificat pentru traseele peste 50 km și limitator de viteză, după caz;

 • • vehiculele să fie dotate cu aer condiționat și/sau ventilație forțată, instalație de încălzire

independentă de motor, funcționale;

 • • vehiculele să fie echipate cu sistem de informare călători care cuprinde:

 • •  afișaj în salon călători conform prevederilor regulamentului serviciului comunitar de transport de călători în regiunea București - Ilfov;

afișaj exterior minim indicativul liniei și date de identificare a traseului; vehiculele să fie echipate cu echipament de recepție a datelor și de interconectare cu 3AT funcționale.

I ________________________________________________________4                                                                         _

Q Clădirea Green Gate București Sețl&ftjTSyBd. ~i\dor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                   CIF38474532, ONG:ZSS60/A/2017

www.tpbi.ro                                                                                    >%f o fficețâ) tpbi.ro


vehiculele să fie echipate cu echipament GPS cu modem 4G fui. de informare călători despre traseele și timpii estimați de așteptare în \ vehiculele să fie echipate cu instalație automată de taxare, compatibilă i administrare și exploatare la STB (SAT), care trebuie să fie alcătuită din:

o

inclusiv sist


validatoare echipate cu cititor de cârduri contactless conform standard-iSO^IEC


14443 tip A compatibile cu cele aflate în exploatare la STB, având certificare

EMV, montate pe barele de mână curentă verticale de la usa de acces in salonul de calatori, minim 1 validator în fiecare vehicul;

o echipamentele de comunicație trebuie sa fie compatibile cu echipamentele aflate in exploatare la STB, sa conțină un switch Ethernet, modul WIFI si modul GPS alimentate la 24 V cc, antena GPS activa si wireless, toate acestea compatibile cu cele aflate in exploatare la STB;

o consola de bord compatibila cu echipamentele aflate in exploatare la STB.

Toate echipamentele trebuie sa aiba certificare E-mark (e-number emis de către o autoritate competenta).

In cazul achiziției de noi vehicule, cablurile de alimentare si transmisie de date, vor fi montate pe autobuz, in fabrica, de către producătorul vehiculelor. In cazul vehiculelor existente, cablarea va fi in responsabilitatea operatorului de transport respectând normele tehnice in vigoare. Toate echipamentele aferente sistemului automat de taxare (validatoarele de tipul contactless, consola de bord, echipament de comunicație) care fac parte din oferta, vor fi conectate prin cablu flexibil ecranat (patch cable) de transmisie date FTP 4x2, cat.5e (7x0,2), HFFR (halogen free, flame retardant), atat intre validatoare și echipamentul de comunicație cat și intre validatorul mașter și consola de bord. Montajul acestor echipamente se va realiza de către furnizor. Instalația de alimentare a validatoarelor trebuie realizata cu cablu flexibil 2x1,5 HFFR tip Rheyflex H sau echivalent si trebuie sa fie conectata la un întrerupător general printr-o siguranța de 24Vcc/10A montata in panoul general de siguranțe al autobuzului.

d) asigurarea unui parc de rezervă de minim 10% din nr. vehiculelor necesare cuprins în anexa 1.

Operatorii regionali care derulează contracte de delegare de gestiune cu TPBI au obligația să ia măsurile prevăzute la punctele anterioare privind adaptarea pentru toate mijloacele de transport în comun, în limitele posibile din punct de vedere tehnic și constructiv, utilizate la data prezentă în prestarea Serviciului de transport public local, pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și a celorlate măsuri privind calitatea transportului (aer condiționat, sistem informare călători, etc). Toate mijloacele de transport z achiziționate ulterior vor respecta cerințele prevăzute la prezentul articol.                       / /

Operatorul are obligația să asigure in fiecare autobază/depou, toate echipamentele în stare / funcțională pentru transmiterea tranzacțiilor Myfare in back-office-ul existent STB, și anume:i

 • 1. Access Point (AP)

Access point-urile din garaje sunt folosite in principal pentru conectarea echipamentelor de comunicație din vehicule la calculatorul din garaj, in vedere^ schimbului de date cu acesta.


CIF38474532, ONG:2Ș560/A/2017


Q Clădirea Green Gata Bucureșd^dfTorul 5,Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                   CIF38474532, ONG:25560/A/2017

www.tpbi.ro                                                                                1

l%< office@tpbi.ro


Recomandarea este sa se utilizeze 2 echipamente pentu fiecare garaj pentru a asigura redundanta pe de o parte si o acoperire mai buna pe de alta. Evident ca acolo uncle sunt un număr mic de autobuze (la unul din garaje sunt doar 4 /zK fs. N / ^ V^utobuze) se poate instala un singur AP. Cateva caracteristici recomandate ar


 • i. - sa lucreze in banda de 2,4 GHz si sa permită criptare WPA2

 • ii. - sa fie pentru utilizare de exterior cu protecție de minim IP54

 • iii. - sa permită utilizarea de antene externe, cu utilizarea tipului de antena potrivit fiecărei locații

.       " - instalarea acestora pe un pilon (de preferat unul existent pentru reducerea

costurilor) sau pe peretele exterior al clădirii si in nici un caz in interior - echipamentul trebuie sa permită cat mai multe conexiuni simultane, un minimum ar fi de 30-50 de conexiuni.


 • 2. Switch cu management

Asigura conectarea access point-urilor la calculatorul din garaj. Este de preferat un switch cu management.

 • 3. Calculator concentrator

Folosind aplicațiile instalate pe acesta, se realizează un schimb de date intre validatoare si back-office, din care amintim:

 • iv. - incarcarea fișierelor de configurare a validatoarelor precum: lista neagra, lista de recharge, prețul pe linii etc.

 • v. - descărcarea validărilor in vederea trimiteri in back-office

 • vi. - realizarea de actualizări software pe validatoare

Acesta nu este necesar sa fie cu o putere de calcul deosebita, cerințele fiind mai degraba in zona fiabilității. Se prefera un PC cu sursa redundanta si/sau UPS si HDD in mirroring. Funcție de bugetul disponibil, este de preferat ca echipamentele de comunicație si PC-ul sa fie instalate intr-un rack dedicat. Ca sistem de operare trebuie sa fie o mașina Windows de tip WIN 10 sau echivalent.

 • 4. Router/firewall

Are rolul de a asigura o conexiune VPN intre garaj si back-office-ul STB.

De regula acesta este furnizat de providerul de internet.

Strategia referitoare la transportul public prevăzută în PMUD, respectiv realizarea unui transport integrat, cu aplicarea unui tarif unic de călătorie și utilizarea unui sistem automat unic de taxare, în condițiile utilizării de către STB SA și METROREX a unor echipamente specifice (validatoare) compatibile, implică dotarea autobuzelor utilizate de către toți operatorii de transport participanți la procedura de atribuire cu echipamente similare.

Componente ale sistemului de transport public local, inclusiv mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport călători pot fi puse la dispoziție operatorilor și transportatorilor autorizați de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale TPBI, în baza proceselor - verbale de predare - primire, anexe la contractul de delegare a gestiunii, în condițiile respectării regimului juridic al proprietății publice.


MEM8RU


SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI


www.tpbi.ro


Clădirea Green Gate BucureȘfTSectorul 5,Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF38474532, ONG:25560/A/2017


2? Office @ tpbi.ro


Operatorul de transport rutier/ transportatorul autorizat are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, în baza unui contract de delegare a gestiunii/ de prestări servicii, transport public local prin curse regulate, pe traseele atribuite de către TPBI, în aria sa de competență.

în regiunea București-Ilfov, formată din teritoriul administrativ al UAT-urilor membre, TPBI are competența de autoritate contractantă în sensul Reg.(CE) nr. 1370/2007, pentru toate serviciile cu autobuz, troleibuz, tramvai.

Sistemul de transport local este alcătuit din infrastructura tehnico - edilitară specifică -de operare, împreună cu mijloacele de transport utilizate de operatori î programului de transport atribuit acestora.


7


ART. 16                                          W;

în vederea realizării unui sistem de transport public local în aria de competență TPBI, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonaie, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • 1. să folosească numai mijloace de transport dotate cu echipamente componente ale sistemului de e-ticketing agreat cu TPBI și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public.

 • 2. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor liniei; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul liniei. Elementele de informare menționate anterior vor fi vizibile pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută.

 • 3. să asigure în salonul vehiculului informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la posibilitățile de transbordare în alte mijloace de transport public local de persoane; în cazul troleibuzelor și tramvaielor, această obligație va fi respectată pentru vehiculele noi, precum și pentru cele aflate în funcțiune la această dată echipate din construcție cu mijloace sonore și/sau vizuale.

 • 4. să asigure afișarea în salonul vehiculului a numărului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, a hărții schematice care să permită vizualizarea rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare, conform Procedurilor de comunicare agreate de TPBI.

 • 5. Pentru o identitate vizuală unitară a transportului public din Regiunea București -Ilfov, precum și pentru identificarea operatorului, dar și a comunității care susține transportul public, vor fi afișate la loc vizibil pe vehicule însemnele TPBI, precum și cele ale operatorului.

 • 6. Pentru o identitate vizuală unitară a transportului public din Regiunea București -Ilfov, precum și pentru identificarea operatorului, dar și a comunității care susține transportul public, vor fi afișate la loc vizibil în stații (inclusiv terminale) însemnele TPBI și ale unității administrativ-teritoriale pe raza căreia este amplasată stația.

 • 7. Materialele informative de comunicare și marketing realizate de operatori, unități administrativ-teritoriale sau orice altă entitate vor respecta prevederile din strategia de marketing și comunicare elaborată și aprobată de TPBI.

  MEMBRU


  uitp _


  Clădirea Green Gate București Sectorul 5,Bd. Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF38474532 ONG:25560/A/2017, — 8. operatorul desemnat de către TPBI să gestioneze SAT, trebuie să asigure vânzarea ^uHIoj devcălătorie în toate locațiile stabilite de comun acord cu TPBI și nominalizate într-un / ^document as: ciat la contractul de delegare a gestiunii;

// °asigure, împreună cu TPBI/ autoritățile administrației publice locale competente, în ; stațiile din programul de circulație, afișarea indicativului liniei care deservește un traseu, a \irt^vMl^j^^je succedare a curselor, precum și reprezentarea schematică a traseului cu \ indicarea stațiilor, pentru informarea publicului călător, conform Procedurilor de comunicare ' agrafe de TPBi;

"TO. să emită titluri de călătorie, acolo unde contractul de servicii publice o prevede și cu respectarea reglementărilor în vigoare. Costul suportului fizic și costul de emitere al acestuia vor fi incluse în tariful aprobat de AGA TPBI. Pentru persoanele care potrivit legislației în vigoare beneficiază de reduceri sau gratuități, costul suportului și de emitere a acelor titluri de călătorie pot fi suportate pentru prima emitere de către operator, acestea constituind cheltuială eligibilă, sau alte entități legal definite, după caz;

 • 11. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite prin reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • 12. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani;

 • 13. să asigure în vehiculele utilizate locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 14. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, și să folosească numai vehicule dotate cu sisteme care să nu permită plecarea din stații cu ușile deschise;

 • 15. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 16. să utilizeze numai titluri de călătorie conform ofertei tarifare aprobată de către TPBI;

 • 17. să permită transportul călătorilor numai pe bază de titluri de călătorie valabile;

 • 18. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • 19. să asigure trasabilitatea tuturor mijloacelor de transport precum și a informațiilor conexe mijlocului de trasport (conducător vehicul, licențe, etc.);

 • 20. să pună în circulație numai vehicule care se află în perioada de valabilitate a

inspecției tehnice periodice sau a reviziei tehnice periodice, după caz;

 • 21. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • 22. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • 23. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor

 • 24. să asigure evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 25. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/


_____________8

Clădirea Green Gate București Seșd&uL5,BdFTudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF 38474532, ONG:25560/A/2017

www.tpbi.ro


 • 26. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, spălarea, salubrizarea și, în condiții speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 27. să asigure executarea transportului în condiții de regularitate, siguranță șpeonf&tț;

 • 28. să folosească numai mijloace de transport dotate cu sisteme de/climătrz^/ ventilație și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public;

 • 29. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 30. să inscripționeze pe părțile laterale sau în fața și pe spatele mijlocului de transport

denumirea prestatorului serviciului public de transport;

 • 31. să doteze mijloacele de transport cu echipamente/mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate.

 • 32. să utilizeze mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 33. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării TPBI;

 • 34. să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile puse la dispoziție de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • 35. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 36. să preia călătorii de pe traseu, dacă accesul/ retragerea de la/ la garaj se face pe traseul de bază al liniei deservite;

 • 37. să aplice normele de securitate și sănătate în muncă specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 38. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați, conform legislației aplicabile in vigoare;

 • 39. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 40. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

 • 41. alte condiții specifice stabilite de TPBI.                                     /    //

IV.4 PROGRAMUL INVESTIȚIILOR

ART. 17

1. Bunurile și elementele componente ale sistemelor publice de transport local aflate în domeniul public sau privat al uneia sau mai multor unități teritorial - administrative membre TPBI sunt date în exploatare pentru prestarea serviciului public de transport operatorilor de


transport/ transportatorilor autorizați cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului. • 2. Prin delegarea serviciului public de transport de călători se transferă operatorului de transport o parte din riscurile privind organizarea și prestarea serviciului de transport, _________________ fițTPBi jj             _______________________ pj Clădirea           Bucureșt^Frfnrul 5 Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10

▼     rLAjX \^°^^3S474532, ONG^560/A/2017

www.tpbi.ro     jA                                                                            office@tpbi.ro

respectiv cele legate de exploatarea mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente, îndeplinirea obligațiilor de transport asumate de către operatorul de transport, încadrarea în cosțuW</^'asumat și asigurarea unui profit rezonabil.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini categoriile de bunuri și secva-'preciza modul de repartiție a bunurilor de retur sau a bunurilor de preluare realizate la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și ^entualeie despăgubiri.

\ '^.j-Admlnistrarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităților admfnistrati^^ritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se face cu diligența unui bun proprtefcBi^=^^

ART. 18

 • 1. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport conform programului de transport al operatorului aflate în domeniul public/ privat se face cu respectarea legislației aplicabile în vigoare privind fundamentarea, inițierea, promovarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

 • 2. Finanțarea investițiilor se va asigura de către UAT-uri/ TPBI/ Operator, după caz, din următoarele surse:

-alocații de la bugetul local;

-surse proprii ale operatorului constituite din amortismentul cumulat în anul anterior, precum și din profitul realizat;

-credite bancare, garantate de autoritățile administrației publice locale ale UAT-urilor membre TPBI;

-fonduri nerambursabile conform unor programe de finanțare;


-alte surse constituite potrivit legii.

 • 3. Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului.

 • 4. Bunurile realizate ca urmare a investițiilor pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor serviciilor publice de transport public local de persoane, finanțate din fonduri proprii ale operatorilor, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.

 • 5. Costurile aferente investițiilor realizate de Operator din surse proprii sau atrase, conform legii, vor fi luate în considerare pentru calculul compensației.

 • 6.  Finanțarea investițiilor pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau

  dezvoltarea sistemelor serviciilor publice de transport public local de persoane (Programul de Investiții al UAT-ului/ TPBI, după caz) se face din bugetele locale, din fonduri private sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de TPBI, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetele locale, respectiv ale TPBI, în cazul realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente


sistemului public de transport local, de către mai multe unități administrativ-teritoriale membre, și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorităților deliberative ale ^PEunîtăților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale AGA TPBI.Clădirea Green Gate Bucu^d^-Secto '/Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF38474532, ONG:25560/4/2017

7. Cheltuielile în legătură cu activitățile de pregătire a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor, desfășurate de Operator în baza Contractului de delegare și a Acordului


Opere


încheiat între Operator și UAT-ul finanțator, se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public. Activitățile de pregătire a investițiilor în sarcina Operatorului vor fi nominalizate în Acordul încheiat între Operator și

UAT-ul finanțator.                                                                /

 • 8. Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-ujnlor beneficiare membre TPBI monitorizate de Autoritatea Contractantă, desfășurate de un Operator în baza Contractului de delegare și a Acordului încheiat între Operator și UAT-ul

  finanțator, nu se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public, acestea fiind subiect al decontărilor între Operator și UAT-ul finanțator și se evidențiază distinct, urmând a se comunica UAT-urilor și Autorității


Contractante după recepția lucrărilor pentru înregistrare în evidența patrimoniului public concesionat.

IV. S CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII/ PRESTĂRI SERVICII

ART. 19

 • 1. Contractul de delegare a gestiunii/ prestări servicii, după caz:

 • - definește în mod clar Obligațiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte Operatorul;

 • - stabilește parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensației, dacă există, și natura și întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces;

 • - stabilește modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii. Aceste costuri pot include, în special, cheltuielile cu personalul, consumul de energie, redevențele aferente infrastructurii, întreținerea și reparațiile vehiculelor de transport în comun, materialul rulant și instalațiile necesare pentru exploatarea serviciilor de transport de călători, costurile fixe și o rentabilitate adecvată a capitalului.

 • - stabilește modalitățile de alocare a veniturilor încasate din vânzarea de bilete, după caz.

 • 2. Pe durata Contractului, Operatorul beneficiază de drept exclusiv pe traseele atribuite și licențiate.

 • 3. Modelul de contract este prezentat în documentația de atribuire a serviciului public de transport local de călători pentru fiecare Operator.

IV.7ALTE PREVEDERI

ART. 20

 • 1. Operatorul nu este in stare de faliment conform Legii 85/2006, respectiv 85/2014.

 • 2. Nu se admite subcontractarea de către Operatori a serviciilor publice de transport


 • 3. Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului de transport public local și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator.

 • 4. Operatorul are obligația de a se supune controlului și de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activității de control.

 • 5. Operatorul poate presta pentru terți activități conform Statutului care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători.

 • 6. Operatorul va ține evidența contabilă, distinct, pentru cheltuielile și veniturile cu activități prestate pentru terți, altele decât cele care fac obiectul Contractului încheiat cu TPBI, conform pct.5 din Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, astfel încât acestea să poată fi evaluate, monitorizate și controlate de autoritatea contractantă.


  MEMBRU


  DOCUMENT ASOCIAT 3


  POLITICA TARIFARĂ


  CAPITOLUL 1. INTRODUCEREPrezentul Document stabilește/modifică/ajustează Tarifele și Titlurile de călătorie de către Entitatea Contractantăprecum și stabilește modul de încasare de către Operator a veniturilor din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport călători prestate în baza Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate.

CAPITOLUL 2. DEFINIȚII


Termenii și expresiile folosite vor avea următorul înțeles:

ANRSC

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

An/Anual

înseamnă un ande la data intrării în vigoare a Contractului

Entitatea

Contractantă

înseamnă autoritatea locală competentă și anume Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov care are competența legală de a delega gestiunea serviciului public de transport local de călători în Municipiul București și Județul Ilfov

Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

înseamnă documentul care cuprinde condițiile speciale, în principal cele tehnice, impuse de Entitatea Contractantă în vederea achiziționării/atribuirii directe a serviciului public de transport local de calatori

/

Compensație

Reprezintă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera g)’ din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept orice beneficii, înij; special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

Contract

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, inclusiv toate anexele la acesta și documentele asociate ale Entității Contractante aplicabile serviciului public de transport local de călători pe aria de competență

/ X

// ■?>-— O /< <î ,\\

T ( W\ )r-

a acesteia. Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2litera i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu Jscopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public.

Diferențede tarif

înseamnă sumele acordate Operatorului,de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, care intră în calculul Compensației, în vederea acoperirii influențelor financiare rezultate din gratuitățile și reducerile de tarif la Titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători, conform legislației aplicabile.

Data intrării în vigoare

înseamnă data începerii prestării Serviciului public de transport local de călători, respectiv data de 1 ale lunii următoare semnării Contractului + perioadă mobilizare (perioada de mobilizare nu poate fi mai mare de 90 de zile)

Licență de traseu

înseamnă actul tehnic și juridic emis de Entitatea Contractantă, ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport local de călători, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu.

Obligații de serviciu public

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv

acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

Operator

Societatea de Transport București STB SA până la preluarea activității de vânzare a Titlurilor de călătorie de către Entitatea Contractantă sau de către o altă entitate desemnată

Operator desemnat

Operatorul, altul decât Societatea de Transport București STB SA, care prestează Servicii publice de transport de călători, în baza unui Contract de delegare încheiat cu Entitatea Contractantă.

Partea

înseamnă Entitatea Contractantă sau Operatorul.

Părți

înseamnă Entitatea Contractantă și Operatorul.

Serviciul public integrat de transport local de călători

înseamnă serviciul integrat de transport de călători în sensul prevăzut de art. 2 li. M) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind un serviciu de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza teritorială de competență a Entității Contractante, potrivit Programului de transport al Operatorului.

Tarif de călătorie


Titluri de călătorie


Unități Administrativ-Teritoriale membre ale Entității Contractante


înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale.___

înseamnă orice tip de abonament, abonament cu regim special, titlu de călătorie la tarif special sau tichet, călătorie, portofel electronic, emis în orice formă, electronică, letrică, SMS, de către Operator, ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului public de transport local, emise conform prevederilor legale.

înseamnă fiecare Unitate Teritorial Administrativă membră a Entității Contractante, denumită UAT membră,beneficiară a Serviciului public de transport local de călători prestat de către Operator/Operator desemnat.

. ■ ■

CAPITOLUL 3. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORI^ • 1. Entitatea Contractantă va stabili și aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport călători prestate de către Operator/Operator desemnat în baza Contractelor încheiate.

 • 2. Entitatea Contractantă poate hotărî, pe parcursul derulării prezentului Contract, ajustarea/modificarea tarifului pe călătorie (lei/călătorie) în conformitate cu prevederile din Ordinul Președintelui ANRSC nr.272/2011 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile titlurilor de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către Entitatea Contractantă, în calitatea acesteia de reglementator în domeniu, lista cu acestea fiind comunicată Operatorului, ulterior aprobării de către organele statutare ale Entității Contractante. Noile Titluri de călătorie vor fi implementate de către Operator în termenul comunicat de Entitatea Contractantă și agreat de Operator, funcție de posibilitățile tehnice ale sistemului de taxare.

 • 3. La data începerii Contractului, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în Anexa 1 la Politica tarifară.

 • 4. Operatorul este obligat să transporte toți călătorii care dețin un Titlu de călătorie valabil, inclusiv categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile la Titlurile de călătorie, precum și de orice alte gratuități și reduceri ce vor fi stabilite după Data Intrării în Vigoare a Contractului prin acte normative și hotărâri ale Consiliilor Locale, Consiliului Județean și/sau Consiliului General al Municipiului București, după caz.

 • 5. Operatorul este obligat să emită Titluri de călătorie pentru categoriile de călători care beneficiază de reduceri și gratuități, potrivit reglementărilor legale și a hotărâriloiț Consiliilor Locale, Consiliului Județean și/sau Consiliului General al Municipiului București

 • 6. Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimeză anual de către Entitatea Contractantă, și se comunică UAT-urilor pentru a fi prevăzute în bugetele anuale proprii.

 • 7. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate Operatorului se va face până la valoarea integrală a Titlurilor de călătorie, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare


vândute și a numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare cMe’gbrie'de călători, în luna respectivă, în baza documentelor justificative solicitate.

 • 8. Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare și distribuire a Titlurilor de călătorie pentru toate categoriile de călători. în acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora.

 • 9. Lista punctelor de distribuție a Titlurilor de călătorie și programul de funcționare se va completa în mod corespunzător, în baza adreselor trimise de către Entitatea Contractantă către Operator, după obținerea tuturor aprobărilor necesare funcționării punctelor.

 • 10. Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Entitatea Contractantă potrivit legii.

 • 11. Controlul călătorilor care folosesc transportul public prestat de Operator pe teritoriul administrativ al UAT-urilor beneficiare membre Entității Contractante este realizat de către Operator prin personal propriu.

 • 12. Operatorul va asigura personalului Entității Contractante, împuternicit pentru monitorizarea activității de control, informațiile necesare pentru această activitate.

 • 13. Operatorul este obligat să dispună de un număr suficient de controlori de Titluri de călătorie, începând cu data intrării în vigoare a Contractului. Operatorul se obligă să întreprindă toate acțiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă fără Titlu de călătorie valabil pe traseele care intră în obligația Operatorului de a emite, distribui contra-cost/gratuit, după caz, controla, sancționa utilizatorii care încalcă prevederile „Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București si Județul Ilfov".

 • 14. Lista cu Tarifele de călătorie pentru prestarea Serviciului public de transportul local de călători pe liniile regionale are valabilitate pentru toate traseele regionale pentru care Entitatea Contractantă a eliberat Licențe de traseu.

 • 15. Operatorul va incasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie și pentru Operatorii desemnați care au încheiat un Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători cu Entitatea Contractantă, indiferent de forma juridică a acestuia, prevăzut de Legea nr.51/2006 republicată.

 • 16. Lista Operatorilor desemnați, precum și rutele pe care aceștia operează va fi transmisă Operatorului în vederea aplicării de către aceasta a prevederilor mai sus menționate

 • 17. Veniturile încasate din vânzarea titlurilor de călătorie și Diferențele de tarif aferente pentru serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori de transport se vor evidenția separat și vor intra în calculul Compensației pentru fiecare Operator. Veniturile încasate pentru serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori de transport sunt venituri neeligibile pentru calculul Compensației și fac obiectul contractelor comerciale încheiate între operatori.

 • 18. Veniturile încasate din vânzarea titlurilor de călătorie și Diferențele de tarif aferente pentru serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori de transport se vor evidenția separat și vor intra în calculul Compensației pentru fiecare operator.

CAPITOLUL 4. MODALITATEA DE STABILIRE, MODIFICARE SAU AJUSTARE A TARIFELOR DE CĂLĂTORIE

1.Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se vor efectua în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stablirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, la cererea operatorilor de transport public local de persoane, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pe baza următoarelor documente:

 • a) Cererea de stabilire, ajustare sau modificare care conține: tarifele în vigoafjp'șK. tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, ajusțares^u modificare se întocmește în baza unei documentații care prezintă oportunitatea\

li                    \ ♦ h

fundamentării tarifelor datorata creșterii principalelor elemente de cheltuieli; , )

 • b) Fișele de fundamentare pentru stablirea, ajustarea și modificarea rarifelor;^

 • c) Alte date și informații necesare fundamentării tarifelor propuse.

 • 2. Stabilirea Tarifelor Titlurilor de călătorie se efectuează în funcție de costul/km contractat, de oferta de transport contractată și de numărul estimat de călătorii aferente tipurilor de Ttluri de călătorie oferite utilizatorilor.

 • 3. Tarifele pentru Serviciul public de transport local de călători efectuat prin curse regulate se pot ajusta periodic în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei actualizări aprobate.

 • 4. Tarifele pentru Serviciul public de transport local de călători efectuat prin curse regulate se pot modifica în cazul în care condițiile de exploatare conduc la o modificare semnificativă a costurilor, superioară creșterii indicelui prețurilor de consum în aceeași perioadă.

 • 5. Etapele parcurse pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie pentru elementele din oferta tarifară sunt următoarele:

 • a) Se calculează costul mediu al unei călătorii, ca raport între costurile necesare pentru serviciul de transport public local de persoane (medie lunară) + profitul rezonabil al operatorului și numărul mediu estimat al călătoriilor pentru fiecare titlu de călătorie (medie lunară). în baza sondajelor sau datelor statistice obținute de la compartimentele de specialitate se va estima numărul de călătorii realizate în urma efectuării serviciului de transport public local de persoane.

 • b) Tariful pentru o călătorie rezultă prin însumarea costului mediu al unei călătorii cu profitul rezonabil și taxa pe valoare adăugată.

 • c) Tariful pentru o călătorie poate să fie egal cu costul mediu al unei călătorii dacă compensația este dirijată cătrea bonamente, sau poate să fie mai mic decât costul mediu, dacă se decide ca compensația să acționeze încă de la acest prim nivel. De asemenea, tarifu Ipentru o călătorie poate să depășească costul mediu, în cazul în care se acordă reduceri tarifare pentru restul pozițiilor tarifare. • d) Reducerile tarifare asociate Titlurilor de călătorie din oferta tarifară se vor acorda numai în situațiile în care Entitatea contractantă va impune Operatorului efectuarea serviciului de transport public de persoane în condițiile unei obligații tarifare care determină efecte economice negative pentru Operatorul de transport. Obligația tarifară va produce efecte economice negative atunci când diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente serviciului public subvenționat de transport este mai mică decât diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente aceluiași transport, dacă acesta s-ar fi desfășurat în condiții de concurență, iar tarifele de transport s-ar fi stabilit pe criteria comerciale.

 • e) Se determină toate celelalte Titluri de călătorie incluse în oferta tarifară aplicând formula de la punctul 2, iar pentru cele supuse obligației tarifare costul unitar va fi influențat prin aplicarea reducerilor tarifare. Pentru tarifele sociale se vor aplica reducerile tarifare conform cu prevederile legale în vigoare la întocmirea documentației de stabilire, actualizare sau modificare a tarifelor.

 • 6. Entitatea Contractantă poate solicita Operatorului informații suplimentare pentruclarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

ANEXA 1. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE

Anexa 1.1

Lista cu Tarifele de călătorie pentru Serviciul public de transportul local de

călători prin curse regulate pe linii urbane

Tip Titlu de călătorie

Preț

Călătorie

1.30 lei

Abonament lunar nominal integral - 1 linie urbană

30.00 lei

Abonament lunar nominal integral - 2 linii urbane

35.00 lei

Abonament lunar nominal integral general (toate liniile urbane)

50.00 lei

Abonament lunar nominal redus - 1 linie urbană

15.00 lei

Abonament lunar nominal redus - 2 linii urbane

17.50 lei

Abonament lunar nominal redus general (toate liniile urbane)

25.00 lei

Abonament lunar nenominal integral -1 linie urbană

40.00 lei

Abonament lunar nenominal integral - 2 linii urbane

50.00 lei

Abonament lunar nenominal integral general (toate liniile urbane)

80.00 lei

Curse expres - 2 călătorii

7.00 lei

Curse expres - 10 călătorii

27.00 lei

Curse expres - abonament lunar

80.00 lei

Abonament fracționat (valabil pe toate liniile urbane) - abonament nenominal pentru 1 zi

8.00 lei

Abonament fracționat (valabil pe toate liniile urbane) - abonament nominal pentru 7 zile

17.00 lei

Abonament fracționat (valabil pe toate liniile urbane) - abonament nominal pentru 15 zile

25.00 lei

Tarif de călătorie la tarif special

50.00 lei

Anexa 1.2

Lista cu Tarifele de călătorie pentru Serviciul public de transportul local de călători prin curse regulate pe liniile regionale

Tip Titlu de călătorie

Preț

Călătorie

1.50 lei

Abonament lunar valabil pe o linie regională

35.00 lei

Abonament lunar redus valabil pe o linie regională

17.50 lei

Abonament lunar valabil pe două linii (o linie regională și o linie urbană)

95.00 lei

Abonament lunar redus valabil pe două linii (o linie regională și o linie urbană)

47.50 lei

Abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

125.00 lei

Abonament general redus (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

62.50 lei

Documentul asociat 6 Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare - NU ESTE CAZUL

 • 6.1 Lista Automatelor de vânzare - NU ESTE CAZUL

 • 6.2 Funcționalități puncte de vânzare- NU ESTE CAZUL

 • 6.3 Lista amplasamentelor punctelor de distribuție aflate pe domeniul public- NU ESTE CAZUL
DOCUMENT ASOCIAT 7 DIFERENȚELE DE TARIF


7.1 Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri și modul de

acordare a Diferențelor de tarif


Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel stabilit de autoritățile competente, în temeiul actelor normative aplicabile, pentru fiecare categorie în parte și este după cum urmează-

Linii urbane

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalit atea de acordar e a protecț iei sociale (procent ul de reducere ___1_

Perioada

Titluri tarifare conform politicii tarifare aprobate

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Veterani, invalizi și văduve de război

100%

lunar

abonament general urban

Lg.44/01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

Foști deținuți politici, deportați

100%

lunar

abonament general urban

Decretul Lege 118/1990 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

100%

lunar

abonament general urban

Legea 189/2000 (cu modificările și completările ulterioare)

Eroii revoluției și urmașii acestora

100%

lunar

abonament general urban

Legea 341/2004 (cu modificările și completările ulterioare)

Angajații Primăriei Municipiului București și ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale Municipiului București

100%

lunar

abonament general urban

H.C.G.M.B. 33/2011 (cu modificările și completările ulterioare)

Elevi care învață într-o unitate de învățământ din București

100%

lunar

abonament general urban

HCGMB 838/12.12.2018Studenți

50%

lunar

abonament 1 linie

HCGMB 129/1996 (cu

urbană

modificările și completările

abonament 2 linii urbane abonament general urban

ulterioare)

lunar =

100%


Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau provenit! din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.


Donatori onorifici de sânge


Pensionari cu domiciliul stabil în

București


Pensionari cu însoțitor pentru pensionari cu vârsta minimă de 63 de ani în cazul femeilor și de 65 ani în cazul bărbaților, posesori ai unui cârd de transport destinat călătoriilor cu însoțitor (qu domiciliul stabil în jSucurești) Persoane cu dizabilități*


Persoane cu dizabilități cu JesoftțQI**


abonament urbanHCGMB,

Legea 1/2011 (cu modificările si completările ulterioare)


50%


lunar


100% lunar


100%


100%


100%


lunar


lunar


lunar


abonament 1 linie urbană abonament 2 linii urbane

abonament general urban


abonament general urban


2 x abonamente generale urbane


abonament general urban


2 x abonamente generale urbaneH.G. nr. 1364/2006 (cu modificările și completările ulterioare)


HCGMB nr. 139/2006


H.C.G.M.B.

839/12.12.2018


Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)


Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)


Asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități**

100%

lunar

abonament general urban

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu dizabilități***

100%

lunar

abonament general urban

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

*Se eliberează de către DGASPC sector...(funcție de domiciliul) persoanei cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament general urban.

**Se eliberează de către DGASPC sector...(funcție de domiciliul) persoanei cu dizabilități cu însoțitor, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea a două abonamente generale urbane.

***Se eliberează de către DGASPC sector... asistentului personal/asistentului personal profesionist ai persoanelor cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament general urban.

****Entitatea Contractantă poate modifica categoriile de călători beneficiare de gratuități, conform reglementărilor normative la nivel național și/sau local, privind politica socială adoptată în baza deciziilor organelor sale statutare.


Linii regionale

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Perioada

Titluri tarifare conform politicii tarifare aprobate

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Veterani, invalizi și văduve de război

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Lg.44/01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

Foști deținuți politici, deportați

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Decretul Lege 118/1990 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 189/2000 (cu modificările și completările ulterioare)Eroii revoluției și urmașii acestora

100%

lunar         abonament

general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 341/2004 (cu modificările și completările ulterioare)

Elevi, studenți

50%/     lunar         abonament

100%                     lunar valabil

pe o linie regională abonament Z o \___ ‘ y            lunar valabil

/cv Zr'^î\7A      pe două linii (0

•' 2 / I..;'           \                  linie regională

11 l               i J )             Ș'0 linie

urbană) abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

H.G. 309/1996 (cu modificările și completările ulterioare)/

HCL DAT

Elevi 2                  100%

lunar

abonament lunar valabil pe o linie regională

HCGMB

838/12.12.2018

Elevii orfani, elevii        100%

cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare)

Donatori onorifici de      50%

sânge

lunar

abonament lunar valabil pe o linie regională abonament lunar valabil pe două linii (o

H.G. nr. 1364/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

linie regională și o linie urbană) abonament          / f

general (valabil pe

toate liniile în                            p 7 .z

București și în județul Ilfov)

Pensionari cu             2 3       lunar         3             HCL UAT

domiciliul stabil în Județul Ilfov3

Persoane cu dizabilități4

100%     lunar         abonament     Legea 448/2006 (cu

general          modificările și

(valabil pe       completările ulterioare)

toate liniile în București și în județul Ilfov)

Persoane cu dizabilități cu însoțitor5

100%     lunar         2 x            Legea 448/2006 (cu

abonamente    modificările și

generale        completările ulterioare)

(valabile pe toate liniile în București și în județul Ilfov)__

Asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități5

100%     lunar        abonament

general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu dizabilități6

100%     lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

lunare fiind contravaloarea unui abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov) și se suportă de către DAS/UAT.

******Entitatea Contractantă poate modifica categoriile de călători beneficiare de gratuități, conform reglementărilor normative la nivel național și/sau local, privind politica socială adoptată în baza deciziilor organelor sale statutare.

Anexa 7.2.

Metodologia de repartizare a Diferențelor de tarif aplicată pentru fiecare categorie de beneficiari

1.

2.


Calculul Diferențelor de tarif se va realiza individual, pentru fiecare UAT de către Operator, conform modelelor prezentate în Anexa 12.

Modalitatea de acordare a ficărui tip de facilitate si modul de alocare a Diferentelor de tarif către UAT-uri este detaljată în tabelul de mai jos.
Nr crt

Categorie sociala

Documente in baza carora STB emite cârd

Teritorialitat

e

Valabilitate titlu

Alocare

Sursa finanțare

Actualizar e Baza de date

1

Veterani, invalizi și văduve de război

CI si Legitimație de veteran

Persoane cu domiciliul in București sau in HAT Ilfov

1 an cu decontare lunara

UAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului

UAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului

Lunar prin UAT Ilfov /București

2

Foști deținuți politici, deportați

Documente justificative (hotarare Judecătoreasca), CI si talon de pensie

Persoane cu domiciliul in București sau in UAT Ilfov

1 an cu decontare lunara

UAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului

UAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului

Lunar prin UAT Ilfov /București

co

Persoane persecutate politic, detașamente de munca fortata

Documente justificative (decizie asa de pensii), CI si talon de pensie

Persoane cu domiciliul in București sau in UAT Ilfov

1 an cu decontare lunara

UAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului

UAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului

Lunar prin UAT Ilfov /București

4

Eroii revoluției si urmașii acestora

CI si certificat de revolutionar/dovada de urmaș

Persoane cu domiciliul in București sau in UAT Ilfov

1 an cu decontare lunara

UAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului

UAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului

Lunar prin UAT Ilfov /București

5

Angajații Primăriei Municipiului București și instituțiilor și serviciilor publice de interes local

Legitimația de serviciu CI

Angajații Primăriei Municipiului București și instituțiilor și serviciilor publice de interes local

1 an cu decontare lunara

București

' * Z'/A'x <

/ O \

București

>J__

Lunar prin București

7
$/

Șy

ale

Municipiului

București

ale Municipiului București

1    -2 f

. \

--

6

Elevi

 • • pentru elevi - legitimația de transport /carnetul de elev (vizat pe anul in curs), care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, cartea de identitate pentru elevii cu varsta de peste 14 ani împliniți.

 • • pentru elevii claselor pregătitoare - adeverința doveditoare autentificata cu stampila unitatii de invatamant acreditate/autorizate pentru anul in curs si copie după certificatul de naștere

Elevi ai unităților de învățământ obligatoriu, profesional și liceal acreditat/auto rizat de pe teritoriul UAT Ilfov /București, indiferent de domiciliu

lunar

UAT Ilfov /București in funcție de adresa instituției de invatamant

UAT Ilfov /București in funcție de adresa instituției de invatamant

7

Studenți

 • • pentru studenti romani si străini din state membre UE - legitimație de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs -forma de invatamant cu frecventa), carte de identitate/pasaport;

 • • pentru studenții străini din state nemembre UE - legitimație de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs -forma de invatamant cu frecventa), pasaport/carte de rezidenta/permis de ședere.

Studenti ai unor instituții de învățământ superior acreditate de pe teritoriul UAT Ilfov /București, indiferent de domiciliu

lunar

UAT Ilfov /București in funcție de adresa instituției de invatamant

UAT Ilfov /București in funcție de adresa instituției de invatamant


Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.


lunar


UAT/ București in funcție de domiciliul solicitantului


UAT/Bucureș ti in funcție de domiciliul solicitantului


Lunar prin UAT/Bucur eștiDonatori onorifici de sânge


10Pensionari, pensionari cu însoțitor cu domiciliul stabil în Municipiul București/


Pensionari cu domiciliul in UAT Ilfov*


«Adeverința de donare (original/original si o copie când exemplarul original se solicita pentru STB

 • • carnet de donator

 • • CI

 • • orice document din care sa reiasa ca solicitantul are locul de munca in București sau județul Ilfov, pentru persoanele care nu locuiesc in București sau județul Ilfov, dar care doneaza la o instituție de profil din București sau județul Ilfov

CI si talon pensie, sau decizie de pensionare


CI si talon pensie, sau decizie de pensionareOrice persoana cu domiciliu/loc munca in București sau UAT Ilfov care doneaza la o instituție de profil din București sau UAT Ilfov


Persoane cu domiciliul in București


Persoane cu domiciliul in UAT Ilfov


lunar


Lunar FUNCȚIE DE PERIOADA DE BENEFICIU


Lunar FUNCȚIE DE PERIOADA DE BENEFICIU


Bu&iEg&i£ care instffufhle de profil cu activitate de recoltare de


UAT Ilfov /


iurtei bucurești în


sânge în scop transfuzional își au sediul


București


UAT Ilfov in funcție de domiciliul solicitantului


care instituțiile de profil cu activitate de


recoltare de sânge în scop transfuzional își au sediul


București


UAT Ilfov in funcție de domiciliul solicitantului


Persoane cu

Liste de la Direcțiile Generale de

Persoane cu

1 an cu decontare

UAT Ilfov

dizabilități,

Asistenta Sociala si Protecția

domiciliul in

lunara/permanent

/București in

asistenții

Copilului a sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5,

București sau

, în funcție de

funcție de

personali, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu dizabilităti

6 si cea a județului Ilfov

in UAT Ilfov

decizia DGASPC

domiciliul solicitantuluiDAT Ilfov /București in funcție de domiciliul solicitantului


Lunar prin UAT Ilfov /București


* Modul de cuantificare a nivelului protecției sociale acordate precum și facilitatea acordată se va aplica conform HCL UAT de aprobare, după aprobarea în organele de conducere ale Entității Contractante.DOCUMENTUL ASOCIAT 8METODOLOGIA PENTRU DISTRIBUȚIA VENITURILOR PE OPERATORI r

 • 1. Operatorul care gestionează Sistemul Automat de Taxare, având calitatea de administrator de sistem, va aplica politica tarifară aprobată și comunicată de către Entitatea Contractantă în termenul comunicat de aceasta, și agreat de Operator.

 • 2. Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie și pentru Serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori de transport cu care Entitatea Contractantă a încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători.

 • 3. Lista operatorilor cu care Entitatea Contractantă a încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și rutele pe care aceștia operează va fi transmisă Operatorului în vederea aplicării de către aceasta a prevederilor contractuale mai-sus menționate.

 • 4. Veniturile încasate de Operator pentru serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori de transport sunt venituri neeligibile pentru calculul Compensației și fac obiectul contractelor comerciale încheiate între operatori.

 • 5. Veniturile încasate din vânzarea titlurilor de călătorie și Diferențele de tarif aferente pentru serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori de transport se vor evidenția separat și vor intra în calculul Compensației pentru fiecare operator.

 • 6. Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori pentru Abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov) 125.00 lei:

50 lei linii urbane - Operator (STB SA)

75 lei linii regionale - se împart proporțional cu nr. km planificați în luna respectivă pentru toți Operatorii care au semnat Contract cu Entitatea Contractantă

Exemplu de calcul:

Denumire Operator

Km planificați conform Anexei la Contract in luna.....

Procent %

Abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Operator 1

100

14.29

125,00

50,00

10.71

Operator 2

200

28.57

21.43

Operator 3

400

57.14

42.86

Operator n

Total km planificați

700

100

75.001

Regiunea București Ilfov este formată din următoarele Unități Administrativ Teritoriale membre TPBI: 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI; 2. JUDEȚUL ILFOV; 3. ORAȘUL BRAGADIRU; 4, ORAȘUL BUFTEA; 5. ORAȘUL CHITILA; 6. ORAȘUL MĂGURELE; 7. ORAȘUL PANTELIMON; 8. ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI; 9. ORAȘUL VOLUNTARI; 10. COMUNA 1 DECEMBRIE; 11. COMUNA AFUMAȚI; 12. COMUNA BERCENI; 13. COMUNA BRÂNEȘTI; 14. COMUNA CERNICA; 15. COMUNA CHIAJNA; 16. COMUNA CIOLPANI; 17. COMUNA CIOROGÎRLA; 18. COMUNA CLINCEN1; 19. COMUNA COPĂCENI; 20. COMUNA CORBEANCA; 21. COMUNA CORNETU; 22. COMUNA DASCĂLU; 23. COMUNA DÂRÂȘT1; 24. COMUNA DOBROEȘTI; 25. COMUNA DOMNEȘTI; 26. COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE; 27. COMUNA GĂNEASA; 28. COMUNA GL1NA; 29. COMUNA GRĂDIȘTEA; 30. COMUNA GRUIU; 31. COMUNA JILAVA; 32. COMUNA MOARĂ VLĂSIEI; 33. COMUNA MOGOȘOA1A; 34. COMUNA NUCI; 35. COMUNA PERIȘ; 36. COMUNA PETRÂCHIOAIAĂ37. COMUNA SNAGOV; 38. COMUNA ȘTEFÂNEȘT1I DE JOS; 39. COMUNA TUNARI; 40. COMUNA VIDRA; 41 CON 1/ NA BALOTEȘT1; 42. ORAȘUL OTOPENI.                                                                /   /

2

Aplicabil pentru elevii care au domiciliu în alt UAT decât București și care învață într-o unitate de învățământ din București (linia regională face legătura cu domiciliul)

3

Modul de cuantificare a nivelului protecției sociale acordate precum și facilitatea acordată se va aplica conform HCL UAT de aprobare, după aprobarea în organele de conducere ale Entității Contractante.

4

Se eliberează de către DGASPC Ilfov persoanei cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov) și se suportă de către DAS/UAT.

5

Se eliberează de către DGASPC Ilfov persoanei cu dizabilități cu însoțitor, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea a două abonamente generale (valabile pe toate liniile în București și în județul Ilfov) și se suportă de către DAS/UAT.

6

Se eliberează de către DGASPC Ilfov asistentului personal/asistentului personal