Hotărârea nr. 255/2020

HOTARAREnr. 255 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A PROIECTULUI DE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PE 10 ANI CU S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 12372/10.06.2020, al Direcției Generale Economice nr. 4944/10.06.2020 si al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 816/10.06.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 24/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 255/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 16011/27.05.2020;

 • -  Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov, către operatori regionali;

în conformitate cu prevederile :

 • -   Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/26.02.2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov, pentru delegarea serviciului de transport public către "S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A." și "Ecotrans STCM S.R.L.";

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se avizează proiectul de Contract de ;. estiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu S.C. Serviciul Transpdî?;vâu6țâH*S.A., în arealul deservit de

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, împreună cu anexele acestuia.


(2) Proiectul de Contract de delegare și anexele acestuia, se constituie în anexa


care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


DE ȘEDI


Marius Adrian


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Nr. 255


CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DEJJIĂNSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-


ILFOV

NR........DIN DATA.........................

CUPRINS

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. DEFINIȚII

CAPITOLUL 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

CAPITOLUL 4. VALOAREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 5. OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC

CAPITOLUL 6. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA

CONTRACTULUI

CAPITOLUL 7. DURATA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 8. PERIOADA DE MOBILIZARE

CAPITOLUL 9. REDEVENȚA

CAPITOLUL 10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

CAPITOLUL 11. DIFERENȚELE DE TARIF

CAPITOLUL 12. COMPENSAȚIA

CAPITOLUL 13. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE

CAPITOLUL 14. INVESTIȚII

CAPITOLUL 15. SISTEMUL ȘI SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT

 • 15.1 Infrastructura de Transport

15.2Condiții de exploatare a sistemului de transport

15.3Elaborarea Programului de Transport

15.4Cerințele standard pentru mijloacele de transport

15.5Siguranța

15.6Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

 • 15.7. Sistemul de taxare și management al traficului

 • 15.8 Controlul Titlurilor de călătorie

CAPITOLUL 16. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI


16.2Restricții teritoriale

16.3Separarea contabilității

16.4Întreținere, reparații și curățenie

16.5Confortul și siguranța călătorilor

 • 16.6 Sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională

16.7Activități conexe Serviciului public de transport călători

16.8Cesiunea și subcontractare

 • 16.9 Activități de Marketing

16.10Informarea publicului

 • 16.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători

CAPITOLUL 17. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE

17.1Infrastructura publică rutieră

17.2Controlul exercitat asupra Operatorului

CAPITOLUL 18. RESURSELE UMANE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ANGAJAȚILOR

OPERATORULUI

CAPITOLUL 19. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

CAPITOLUL 20. FORȚA MAJORĂ

CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

CAPITOLUL 24. LITIGII

CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ

CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE

Anexe la Contract

Următoarele anexe constituie parte integrantă a Contractului:Anexa 1 - Programul de transport al operatorului

Anexa 2 - Inventarul bunurilor utilizate de Operator în realizarea serviciului de transport public local de călători

Anexa 2.1 -Inventarul bunurilor de retur ce alcătuiesc domeniul public și privat al

UAT-urilor membre

 • ■  Anexa 2.1.a. - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al UAT-urilor membre, aflate în concesiunea Operatorului

 • ■  Anexa 2.1.b. - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al UAT-urilor membre, aflate în concesiunea Operatorului

o Anexa 2.2 - Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului

 • •  Anexa 3 - Mijloace de transport

o Anexa 3.1. - Cerințe standard pentru mijloacele de transport

o Anexa 3.2. - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea serviciului public

 • •  Anexa 4 - Calculul compensației, fundamentări

 • •   Anexa 4.1. Calculul compensației planificate pentru anul 1. Fundamentări pentru costul pe km si diferențe de tarif

o Anexa 4.2. -Calculul compensației anuale - raport detaliat ( fundamentare)

o Anexa 4.3. - Calculul compensației - anul 1

o Anexa 4.4. - Modul de calcul și acordare a compensației lunare.

 • •  Anexa 5 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării serviciului public și cerințele privind contabilitatea separată

 • •  Anexa 6 - Calculul costului unitar / kilometru

o Anexa 6.1 - Metodologia de calcul a costului unitar/ kilometru

o Anexa 6.2 - Formula de indexare a costului unitar/ kilometru

 • •  Anexa 7 - Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul al penalităților

o Anexa 7.1 - Indicatori de performanță ai serviciului pentru anul 1

o Anexa 7.2 - Modalitatea de calcul a indicatorilor

o o

o

o

o


Anexa 8 - Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)

Anexa 9 - Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului

Anexa 10 - Procedura de control a Operatorului

Anexa 11 - Modele de situații și raportare

Anexa 11.1 Modelul formularului de decont lunar/anual pentru diferențele de tarif

Anexa 11.2.1 - Model Situație cu valoarea lunara /UAT, în cazul beneficiarilor Legii nr. 448/ 2006

Anexa 11.2.2 - Model Situație lunară categorii de persoane beneficiare de gratuitate conform actelor normative aplicabile

Anexa 11.2.3 - Model Situație cu beneficiarii HCGMB nr. 33_2011

Anexa 11.2.4 - Model Centralizator vânzare titluri de călătorie pe liniile urbane Si regio, reduse

o Anexa 11.2.5 - Model Situație vanzare titluri de călătorie pe liniile urbane si regio, reduse, pe UAT

o Anexa 11.3- Model de calcul și acordare a compensației lunară

o Anexa 11.4- Model de calcul și acordare a compensației anuală

o Anexa 11.4.1 - Model de calcul și acordare a compensației anuale pe elemente de cheltuieli

o Anexa 11.5 - Registrul de Reclamați!

o Anexa 11.6 - Model raport al vânzărilor și emiterilor de titluri de călătorie

o Anexa 11.7 - Model rapoarte monitorizare

 • •  Anexa 12 - Politica privind resursele umane și politica socială

Documente asociate emise de Entitatea Contractantă și de Operator

 • •  Document Asociat 1 - Emis de Entitate Contractantă - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

 • •  Document Asociat 2 - Emis de Entitate Contractantă - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

 • •  Document Asociat 3- Emis de Entitate Contractantă - Politica tarifară

 • •  Documente Asociate 4 - Emise de Entitate Contractantă, Operator si UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.1 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.2 - Emis de Operator - Programul de investiții cu finanțare din cota de investiții aprobat de Entitatea Contractantă

 • •  Documente Asociate 5- Emise de Operator - Programul de investiții al Operatorului

o Document Asociat 5.1.A - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Dotări

o Document Asociat 5.1.B - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Lucrări

 • •  Document Asociat 6 - Emis de Operator - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare

o 6.1 - Automate de vanzare

o 6.2 - Functionalitatile punctelor de vanzare

o 6.3 - Lista amplasamentelor punctelor de distribuție pe domeniul public.

 • •  Document Asociat 7 - Emis de Entitate Contractantă - Diferențele de tarif

 • •  Document Asociat 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și modul de acordare a diferențelor de tarif

  CAPITOLUL 1. INTRODUCEREPrezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători a fost încheiat la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, intre:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI), persoană juridică, cu sediul în Green Gate Bd. Tudor V/adimirescu nr. 22, Et. 10, București 050883, sector 5, având codul de înregistrare fiscală nr. RO38474532, înregistrată sub nr. ... ia Registrul Fundațiilor și Asociațiilor de pe lângă Judecătoria ... , cont nr. R022BRDE410SV11236824100, deschis îa BRD, reprezentată prin Gabriela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriaie din cadru! regiunii București-Ilfov1, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă, 57

Operatorul de transport S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., cu sediul în Voluntari, Bulevardul Dunării, Nr. 71, Județul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1046/2002, având contul nr. R080RNCB0073002959140001, deschis la BCR, codul unic de înregistrare RO 14685770, reprezentat legal prin Sorin lonuț DIACU, având funcția de Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT:

 • A. Contractul a fost atribuit potrivit legislației aplicabile în materia serviciilor publice de transport călători și cu respectarea cerințelor privind publicitatea intenției de atribuire a contractului (conform Anunț JOUE nr. 2018/S 093-212093 si nr. 2019/S 103-250581), potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

  COPĂCENI; 20. COMUNA CORBEANCA; 21. COMUNA CORNETU; 22. COMUNA DASCÂLU; 23. COMUNA DĂRĂȘTI;


  24. COMUNA DOBROEȘT1; 25. COMUNA DOMNEȘTI; 26. COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE; 27. COMUNA GÂNEASA;

  28. COMUNA GLINA; 29. COMUNA GRĂDIȘTEA; 30. COMUNA GRUIU; 31. COMUNA JILAVA; 32. COMUNA MOARA • B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport local de călători de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului public de transport integrat de persoane în Municipiul București și Județul Ilfov;

 • C.       Prezentul Contract este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007, având în vedere calitatea Operatorului de operator regional;

 • D.       Avizul Consiliului Concurenței, emis conform art. 52 alin.(2) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • E.       Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr./2020, privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători

CAPITOLUL 2. DEFINIȚII

în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în


Contract vor avea următorul înțeles:


ANRSC


An/Anual

Autoritate de autorizare


Avizul Entității Contractante


Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice_______________________________

Reprezintă un an de la data intrării în vigoare a contractului________

Structură cu atribuții de reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciilor publice de transport călători, înființată în cadrul Entității Contractante___________________ ___ __ ___

Avizul dat de către Entitatea Contractantă în legătură cu orice aspect definit care ar avea nevoie de acest aviz, prin prevederile prezentului contract


Entitatea Contractantă


Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul


Autoritatea locală competentă și anume Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov care are competența legală de a delega gestiunea serviciului public de transport local de călători în Municipiul București și Județul Ilfov Documentul care cuprinde condițiile speciale, în principal cele tehnice, impuse de Entitatea Contractantă în vederea achiziționării/atribuirii directe a serviciului public de transport local de calatoriînseamnă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera g) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către oautoritate competentă din fonduri publice în perft aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legat perioada respectivă.


Continuitatea

Serviciului Public de serviciului Transport


Contract


Cota de investiții


Diferențe de tarif


Drept exclusiv


Data intrării în vigoare


Documente asociate ale


Capacitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor esențiale ale public de transport, respectivactivitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone, în cazul unor situații perturbatoare previzionate sau de urgență.______    _ ________

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, inclusiv toate anexele la acesta și documentele asociate ale Entității Contractante aplicabile serviciului public de transport local de călători pe aria de competență a acesteia. Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2litera i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obljgațij de serviciu public.

Reprezintă un cuantum lunar egal cu 5% din a 12 parte din total cheltuielilor eligibile CE/an pentru finanțarea investițiilor în bunuri aparținând domeniului public sau privat al UAT-ului finanțator._____

Sumele acordate Operatorului,de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, care intră în calculul Compensației, în vederea acoperirii influențelor financiare rezultate din gratuitățile și reducerile de tarif la Titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 11 din prezentul Contract și Documentului Asociat 7.____________

Acel drept definit la art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 care permite Operatorului prestarea anumitor servicii publice de transport de călători pe un anumit traseu sau grupă de trasee ori într-o anumită zonă din aria teritorială de competență a Entității Contractante, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.             ______________

Data începerii prestării Serviciului public de transport local de călători, respectiv data de 1 a uneia din următoarele 3 luni semnării contractului = data semnării + perioadă mobilizare (perioada de mobilizare nu poate fi mai mare de 90 de zile) Documentele asociate de organizare și prestare ale serviciului public integrat de transport local de călățorț elaborate de cătreServiciului Public Integrat de Transport Local de Călători emise de Entitatea Contractantă

părți și aprobate conform prevederilor legale în vigoare de către UAT membre TPBI prin Hotărâri de Consilii Locale, ale Consiliului General al Municipiului București și Adunarea Generală a Entității Contractante, obligatorii și direct aplicabile pentru toți Operatorii aflați în relații contractuale cu Entitatea Contractantă. Acestea sunt documente atașate prezentului Contract. Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract

Documente asociate ale Serviciului Public Integrat de Transport Local de Călători emise de Operator

Documentele elaborate de către Operator și aprobate conform prevederilor legale în vigoare de organele de administrare ale acestuia. Acestea sunt documente atașate prezentului Contract. Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract

Efectul financiar net

Totalitatea efectelor financiare, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public.

Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 5

Garanția constituită de Operator

Garanția de bună execuție, constituită de Operator în contul Entității Contractante, în scopul asigurării Entității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători

Licență de traseu

Actul tehnic și juridic emis de Entitatea Contractantă, ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport local de călători, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu, conform modelului din Document Asociat 1 - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București si Județul Ilfov           


Notificare de     Documentul emis de oricare dintre părți în scopul începerii

negociere       negocierilor în cazurile prevăzute în contract la art. 21,8

Notificare de      Documentul emis de oricare dintre părți în  scopul încetării

încetare        contractului, conform prevederilor art. 21.7             

ILde serviciu


Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv acele definite sau stabilite de către o autoritate


V /*» **. \ x. ' < •

■              —                                            V -  \           .    7

competentă, pentru a asigura servicii public- de țtfanșport~toe călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

Operator desemnat

Operatorul, altul decât Societatea de Transport București STB SA, care prestează servicii publice de transport de călători, în baza unui contract de delegare încheiat cu Entitatea Contractantă

Partea

Entitatea Contractantă sau Operatorul Serviciul Transport Voluntari SA, luati individual

Părți

Entitatea Contractantă și Operatorul Serviciul Transport Voluntari SA

Program de circulație

Programele de Circulație sunt parte componentă a Programului de transport și înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor și numărul mijloacelor de transport necesare și capacitatea minimă de transport, precum și orele de sosire în stații.

Programul integrat de Transport Public local de călători

Programul integrat de Transport Public local de călători este parte a Documentului Asociat 2- Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov, document întocmit și aprobat de Entitatea Contractantă- care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în toată aria teritorială de competentă a Entitătii Contractante.

Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare transport și a mijloacelor de transport utilizate

Programul de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, și a mijloacelor de transport utilizate pentru prestarea serviciului, asumat de Operator și avizat de Entitatea Contractantă în conformitate cu prevederile art. 15.1.5 din prezentul Contract.

Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor

Programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de 1 UAT-uri membre ale Entității Contractante pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice , realizate de către Operator, atașat la prezentul Contract ca Document Asociat

membre ale Entității Contractante

4.1 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UA T-uri/or membre a/e Entității Contractante.

Programul de investiții cu finanțare din cota de investiții

Programul dotărilor si lucrărilor asumate de Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, finanțate de către UAT-ul finanțator prin cota de investiții ,realizate de către Operator în scopul executării contractului, actualizat anual, atașat la prezentul Contract ca Documentul Asociat 4.2

Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii

Programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului sau surse atrase, atașat la prezentul Contract ca Documentul Asociat 5.1.A si 5.1 B

Programul de transport al Operatorului

Partea în sarcina Operatorului din Programul integrat de Transport Public local de călători, inclus în Document Asociat 2 - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov- documentul întocmit și aprobat de Entitatea Contractantă- prin care se stabilesc traseele, Programele de Circulație, numărul mijloacelor de transport necesare și capacitatea minimă de transport pentru     efectuarea transportului public de

persoane prin curse regulate în toată aria teritorială de competență a Entității Contractante. Programul de transport al Operatorului este atașat la prezentul Contract ca Anexa 1.

Serviciul public integrat de transport local de călători

Serviciul definit art. 2 li. M) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind un serviciu de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza teritorială de competență a Entității Contractante, potrivit Programului de transport al Operatorului.

Sistem inteligent de transport (ITS)

Ansamblul de sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității, precum și pentru interfețe cu alte moduri de transport. Sistemul poate cuprinde, fără a fi limitat la acestea: sistemul de management și control în trafic, sistemul de informare a călătorilor, sistemul monitorizare și localizare prin GPS a autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a călătorilor, etc.

Raportul lunar de constatare

Documentul întocmit în conformitate cu Anexa 11 la prezentul Contract, în baza căruia Entitatea contractantă plătește lunar Operatorului Compensația.

Tarif de’^ă’fȘțoqe . - Q. T-—? /\

Prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Entitatea

10

ffiy*

„ ----- - -------

Contractanta, potrivit dispozițiilor legale Și prezentului

Contract, în concordantă cu Document Asociat 3- Politica tarifară.

Titluri de călătorie

Orice tip de abonament, abonament cu regim special, titlu de călătorie la tarif special sau tichet, călătorie, portofel electronic, emis în orice formă, electronică, letrică, SMS, de către Operator, ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public local, emise conform prevederilor legale.

Unități Administrativ-Teritoriale membre ale Entității Contractante, beneficiare ale Serviciului de trnsport public local prestat de către Operator

Fiecare Unitate Teritorial Administrativă membră a Entității Contractante, denumită UAT membră TPBI în prezentul contract, beneficiară a serviciului de transport public prestat de către Operator pe aria de competență a Entității Contractante. UAT membră TPBI este reprezentată prin Primarul acesteia sau alta persoana împuternicită.

Valoarea totală a contractului

___

Echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită Operatorului, calculată ca fiind valoare totală an 1 xlO ani

CAPITOLUL 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public integrat de transport pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București si a Județului Ilfov, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata sistemul de transport public în condițiile prevederilor legale aplicabile.

 • 3.2 Operatorul va presta Serviciul public de transport local de persoane, efectuat cu autobuze, în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la Capitolul 5 din prezentul Contract, pe traseele prevăzute în Zl/jexa 1 - Programul de transport al Operatorului.

CAPITOLUL 4. VALOAREA CONTRACTULUI

 • 4.1 Valoarea totală a contractului este 1.028.279.386,4 lei (la care se adaugă TVA), calculată prin multiplicarea valorii planificate pentru primul an de 10 ori, după formula: valoare totală planificată pe 10 ani = valoare totală planificată an 1 x 10 ani.

 • 4.2 Valoarea totală planificată pentru anul 1 este 102.827.938,6 lei, la care se adaugă TVA, obținută astfel:

valoare totală planificată an 1 = sumă costuri planificate din anul 1 + Cota de investiții + Profit rezonabil

Cost total planificat pentru primul an al contractului (an 1);

 • 8.906.236,2 km estimați autobuz linii regionale x 10,57 lei/km = 94.138.916,6 lei + Cota investiții 4.706.945,83 lei + Profit rezonabil 3.982.076,17 lei.

Valoarea totală planificată pentru anul 1 și valoarea totala a contractului vor fi actualizate periodic, în funcție de criteriile stabilite în anexele 6 și de modificările Programului de Transport (anexa 1).

CAPITOLUL 5. OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC

5.1 în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea Obligațiilor de serviciu public


stabilite mai jos:

 • i.     Operatorul va aplica Titlurile și Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea Contractantă, în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile TPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • ii.     Operatorul va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile TPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • iii.    Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al Operatorului;

 • iv.     Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate și performanță prevăzuți în prezentul Contract;

 • v.     Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță, securitate și calitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația națională;

 • vi.    Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei 3.2., care va fi actualizată în perioada de derulare a contractului;

 • vii.     Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite


  Contractante si Document Asociat 4.2 Programul de Investiții al Op de Investiții stabilite în sarcina acestuia, va întreține, va moderniza, va r'eâbilttă'Șf va extinde infrastructura concesionată;

  viii. Operatorul va gestiona Serviciul public de transport local de călători/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, în limita sa de competență, conform clauzelor contractului și legislației în vigoare.

  5.2 Operatorul va realiza Serviciul public de transport local de călători în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 5,1 și va avea:

  i. dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

  dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract si conform prevederilor legale in vigoare;

  dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite;

  dreptul de exploatare a bunurilor sistemului de transport public, menționate în Anexa 2

  v. dreptul de a realiza investiții din fondurile alocate

  Municipiului București, ale Consiliului Județean Ilfov

  • 5.3 Drepturile și obligațiile Operatorului de la pct. 5.1 și pct.

  prevăzute la Capitolul 16 din prezentul Contract precum și normative de specialitate aplicabile.

  • 5.4 Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract.


  ii.


  iii.


  iv.


  de la bugetele locale ale


  5.2 se completează cu cele cu cele prevăzute în actele


CAPITOLUL 6. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

 • i.  bunuri de retur, respectiv bunurile publice puse la dispoziție de către proprietar

către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 2, bunurile de natura domeniului public și privat nou create sau cele existente, și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului, conform prevederilor legale;

Anexa 2.1.a Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al UAT-urilor membre TPBI, aflate în concesiunea Operatorului.

Anexa 2.1.b Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al UAT-urilor membre TPBI, aflate în concesiunea Operatorului.

 • ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator rezultate prin a folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii. Aceste

bunuri aparțin Operatorului pe toata durata contractului și sunt utilizate în scopul executării acestuia. Amortizarea acestor bunuri este eligibilă pentru calculul compensației. La încetarea Contractului, din orice cauză, Entitatea Contractantă are dreptul de preempțiune la dobândirea bunurilor de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Entității Contractante;


 • iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului (inclusiv cele din capitalul social), rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului, inclusiv fonduri atrase, în condițiile legii și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii. de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în /4/7eY5 2.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

CAPITOLUL 7. DURATA CONTRACTULUI

 • 7.1 Durata Contractului este de 10 ani, începând de la Data intrării în vigoare.

 • 7.2 Durata Contractului poate fi prelungită prin act adițional, pe o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 1370/2007.

 • 7.3 Entitatea Contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata Contractului pe măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate depăși doi ani.

 • 7.4 în situația în care:

 • a) Contractul se anulează sau încetează în orice alt mod;

 • b) Contractul încetează înainte de termen;

Operatorul, aflat în oricare dintre situațiile prevăzute mai sus, are obligația, la solicitarea Entității Contractante, de a asigura continuitatea prestării serviciului public de transport local de călători, până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

CAPITOLUL 8. PERIOADA DE MOBILIZARE

 • 8.1 între data semnării Contractului și data intrării in vigoare a Contractului, se întinde perioada de mobilizare.

 • 8.2 în perioada de mobilizare, Operatorul are obligația să prezinte Entității Contractante următoarele:

a. prezentarea licenței de transport (comunitare) și a copiilor conforme eliberate de autoritățile competente pentru toate mijloacele de transport cu care Operatorul va efectua Serviciul;                                                        /H

 • b.

 • c.

 • d.

 • e.


informare privind angajarea personalului necesar pentru calificării profesionale ale acestuia, inclusiv personal cu atribuții întreținerea mijloacelor de transport și manager de transport;informare privind contractele de asigurare a persoanelor transportate și a bagajelor


acestora și a contractelor de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare autovehicul,


utilizat efectiv;


f.


informare privind organizarea operațională a dispeceratului și a dotărilor speciale de urmărire și coordonare în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

informarea privind funcționarea sistemului de taxare , informare călători, rețelei de distribuție a titlurilor de călătorie, a sistemului de monitorizare a flotei și eventual a sistemului de numărare a călătorilor sau de integrare cu sistemul de taxare menționat de Entitatea Contractantă, conform prevederilor prezentului Contract;

Procesele verbale de preluare a bunurilor de retur de către operator de la Proprietari.


 • 8.3 Pe durata Perioadei de Mobilizare, părțile vor coopera în sensul că își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca efectuarea Serviciului să poată începe la data intrării in vigoare a Contractului.

 • 8.4 Finalizarea perioadei de mobilizare se va constata de către părți printr-un proces-verbal, asumat de către acestea.


CAPITOLUL 9. REDEVENȚĂ

 • 9.1 în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor, prevăzute în Anexa 2, Operatorul se obligă să plătească Entității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență calculată anual similar amortizării, în procent de:

 • - 0,03% din valoarea de intrare a bunurilor puse la dispoziție, pentru primul an de contract;

 • - 0,03% din valoarea totală anuală rămasă a bunurilor puse la dispoziție pentru următorii ani de contract.

 • 9.2 Operatorul va achita trimestrial Entității Contractante valoarea redevenței anuale datorate, în tranșe egale, cel târziu până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevență este datorată.

 • 9.3 Plata redevenței se va face pe baza de factură emisă de Entitatea Contractantă către Operator, în baza facturii primite de la UAT-ul proprietar al bunurilor concesionate, cel târziu până la data de 10 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevență este datorată, în contul comunicat de aceasta.

 • 9.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează Entității Contractante penalități de întârziere, în procent de 0,01%/zi aplicat începând cu ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii integrale a sumei neachitate.
 • 9.5 în caz de întârziere la plată a redevenței cu 90 de zile, Entitatea Contractantă va executa garanția în tot sau în parte, constituită de Operator cu suma datorată de aceasta.

 • 9.6 Operatorul va transmite Entității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate.

 • 9.7 Entitatea Contractantă va vira UAT-urilor proprietare ale bunurilor concesionate prevăzute în Anexa 2, redevența și penalitățile plătite de operator, în maxim 5 zile de la încasarea acestora.

 • 9.8 Părțile vor completa pe durata derulării prezentului contract Anexa 2. Entitatea Contractantă va actualiza valoarea anuală a redevenței menționată la art. 9.1 cu valoarea datorată de Operator pentru dreptul și obligația de exploatare a mijloacelor de transport ce vor fi puse la dispoziție, etapizat, de UAT-uri către Operator.

 • 9.9 Părțile vor completa pe durata derulării prezentului contract Anexa 2, astfel:

 • a) Operatorul va transmite Entității Contractante Anexa 2 actualizată în termen de maxim 5 zile de la orice modificare survenită;

 • b) după termenul prevăzut la lit. a) Entitatea Contractantă va actualiza valoarea anuală a redevenței conform art. 9.1 cu valoarea datorată de Operator pentru dreptul și obligația de exploatare a bunurilor publice aparținând domeniului public și privat al UAT-urilor și concesionate către Operator.

 • 9.10 Data de începere a calculului redevenței este data semnării Procesului Verbal de Predare Primire între Operator și UAT, pentru bunurile respective.

CAPITOLUL 10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • 10.1 în termen de 90 de zile de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, o sumă de 50.000 de lei, în cuantum de 0,049 % din valoarea Contractului pentru anul 1, fără TVA, prin una din următoarele modalități: scrisoare de garanție bancară, poliță de asigurare emise în favoarea Entității Contractante, valabile pe toata perioada derulării contractului sau prin virament bancar în contul comunicat de Entitatea Contractantă.

 • 10.2 Garanția se actualizează anual, cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, după primul an de contract.

 • 10.3 Garanția se reîntregește trimestrial de către Operator, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către Entitatea Contractantă. Neconstituirea garanției de către Operator, în termenul prevăzut în prezentul articol, dă dreptul Entității Contractante să solicite Operatorului o penalitate de 0,01% din valoarea totală a garanției/zi până la acoperirea integrală a garanției.

 • 10.4 Din garanția de bună execuție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Entității Contractante și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor obligații legale.

 • 10.5 Valoarea rămasă neexecutată a garanției de bună execuție se restituie la sfârșitul

CAPITOLUL 11. DIFERENȚELE DE TARIF         p / J

 • 11.1 Operatorul este obligat să transporte toți călătorii care dețin un Titlu dejcălatorie valabil, inclusiv categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile la Titlurile de călătorie, prevăzute în Documentul Asociat 7 - Diferențele de tarif, precum și de orice alte gratuități și reduceri ce vor fi stabilite după data intrării în vigoare a contractului prin acte normative și hotărâri ale Consiliilor Locale, Consiliului Județean și/sau Consiliului General al Municipiului București, după caz. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Documentul Asociat 7 - Diferențele de tarif.

 • 11.3 Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimeză anual de către Entitatea Contractantă, potrivit Documentului Asociat 7 - Diferențele de tarif și se comunică UAT-urilor/DGASPC pentru a fi prevăzute în bugetele anuale proprii.

 • 11.4 Diferențele de tarif se vor calcula până la valoarea integrală a Titlurilor de călătorie, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și a numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare categorie de călători, în luna respectivă. Până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face decontarea, Entitatea Contractantă va transmite Operatorului situația diferențelor de tarif, stabilită în baza documentelor justificative primite de la Operatorul care gestionează/administrează sistemul automat de taxare, pentru a fi introdusă în Raportul lunar de constatare.

 • 11.5 Plata Diferențelor de tarif către Operator se va face lunar de către Entitatea Contractantă, în baza facturii aferente Compensației, conform art.12.5.

CAPITOLUL 12. COMPENSAȚIA

 • 12.1 Compensația nu poate depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net,determinat de costurile ocazionate și de veniturile generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public și a obligației tarifare, , precum și de o cota de investiții si un profit rezonabil.

 • 12.2 Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă: Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile + Cheltuieli comerciale + Profit rezonabil - Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public, la care se adaugă Cota de investiții

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (C lunară) include și Compensație din diferențe de tarif calculată conform Capitolului 11.

Clunară = CE + CCom+ Pr-V, la care se adaugă CI, unde:

C lunară [lei] - reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului;

CE [lei] - total cheltuieli eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse și a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, a Regulamentului și Caietului de sarcini ale serviciului de transport public local și a altor prevederi legale, inclusiv ale Hotărârilor Entității Contractante și UAT-urilor membre.

Acestea sunt fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007; aceasta se realizează prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale și administrative între activitățile desfășurate de Operator și între modurile de transport, potrivit Anexei 5

Cheltuielile eligibile CE sunt calculate inclusiv cu luarea în considerare a cheltuielilor realizate de Operator cu investițiile din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de exploatare și investiții.

Pentru calculul lunar al compensației, CE se calculează conform formulei:

CE= Ca/km x Kmar, unde

Ca /km reprezintă costul în lei stabilit pe km pe autobuze linii regionale, calculat potrivit Anexei 6;

Ccom reprezintă cheltuielile realizate de operator, asociate contractelor comerciale, încheiate cu operatorul care gestionează/administrează sistemul automat de taxare, privind activitățile de colectare a veniturilor provenite din vânzarea titlurilor de călătorie, din diferențele de tarif și din activitățile de control a călătorilor, sunt cheltuieli eligibile.

Costul pe km este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții), și va fi ajustat potrivit metodologiei din Anexa 6, după caz

Ca/km/an 2020 (linii regionale ) = 10,57 lei/ km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport al Operatorului (care cuprinde si km acces si retragere), potrivit Anexei 9,

CI [lei] - reprezintă cota de investiții lunară aferentă Programul de investiții asumat de Operator, in scopul executării Contractului . Cota de investiții lunară, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, este de 5% din a 12 parte din total cheltuieli eligibile CE/an (anexa 4.3) Cota de investiții are aplicabilitate pentru realizarea investițiilor prevăzute în Documentului Asociat 4.2, conform Programului anual de investiții agreat prin contract.

Pr [lei] - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a c ,jmală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de^i^hjLd^ r>st\al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total
cheltuieli eligibile. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, ■ întreaga durată de valabilitate a Contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile este de 4,23%/an. Această rată nu poate fi mai mică decât rata SWAP aferentă plus 1%„ comunicată de Consiliul Concurenței.

V [lei] - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația,


respectiv:

 • i.  venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit: reprezintă veniturile repartizate Operatorului prin aplicarea metodologiei din Documentul Asociat 8- Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori, in baza contractului comercial încheiat cu operatorul care administrează Sistemul Automat de Taxare;

 • ii. venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.).

 • iii. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului, cum ar fi venituri din casări de mijloace fixe aferente bunurilor proprii, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc.

 • iv. Venituri din închirierea bunurilor concesionate în cota-parte de 50%. (prevedere conform Cod Administrativ)

 • 12.3 Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse și pentru serviciile publice de transport efectuate.

 • 12.4 Operatorul va întocmi o factură, până pe data de 3 a lunii curente, reprezentând avansul din compensația totală lunară. Suma aferentă avansului se calculează ca un procent de 60% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru UAT-urile membre, conform Anexei 4. Entitatea Contractantă facturează UAT-urile beneficiare membre TPBI în maximum 1 zi de la primirea facturii. UAT-urile membre vor plăti Entității Contractante avansul în maximum 5 zile de la primirea facturii. Entitatea Contractantă va achita Operatorului sumele aferente avansului, primite de la UAT-urile membre până la data de 10 a aceleeași luni.

 • 12.5 Compensația va fi plătită de către Entitatea Contractantă prin grija UAT-urilor beneficiare membre TPBI, Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 22 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 11.3 la prezentul Contract și a facturii cu menționarea valorii totale. în acest sens, raportul final al kilometrilor pentru care se plătește Compensația va fi transmis de către Operator până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se


 • 12.6 Raportul lunar de constatare va fi acceptat în tot sau în parte de către Entitatea Contractantă prin Proces Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare, semnat de către Entitatea Contractantă și transmis către Operator până pe data de 28 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare sunt contestate de Entitatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în mod expres și transmis Operatorului, precizându-se: motivele și suma ce va rămâne de regularizat până la data de 20 a lunii următoare emiterii Procesului Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare. în această situație Entitatea Contractantă va efectua plata sumei totale a Compensației, în termenul prevăzut la art. 12.8, urmând ca sumele contestate să fie regularizate prin factură, după caz, funcție de soluționarea contestației. în cazul nesoluționării contestației în totalitate, pentru valoarea rămasă nesoluționată părțile vor proceda conform legii și prevederilor capitolului 24 Litigii.

 • 12.7 Operatorul are obligația de a semna Procesul Verbal de Recepție al Raportului lunar de constatare, în termen de 2 zile de la primirea acestuia, dar nu mai târziu ultima zi a lunii. Operatorul va emite factura în prima zi lucrătoare a lunii următoare semnării Procesului Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare, iar valoarea facturii va fi suma integrală a compensației, cu regularizarea avansului plătit, conform art. 12.4. în situația în care factura se stornează și se reemite și înregistrează la Entitatea Contractantă la o dată ulterioară datei de emitere a facturii inițiale, termenele curg începând cu data facturii reemise.

în cazul în care valoarea compensației este contestată de oricare dintre părți, regularizarea valorii contestate se face la până la următoarea factură de compensație cu valoarea menționată în Procesul Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare al lunii în care se face regularizarea. în aceste cazuri, Procesul Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare va avea un capitol distinct privind regularizarea pentru luna anterioară și menționarea privind valoarea regularizată și luna pentru care se va face regularizarea, eventual valoarea rămasă contestată.

 • 12.8 Plata Compensației reprezentând valoarea facturată (cu regularizarea avansului primit) și/sau a facturii de regularizare din luna anterioară, dacă este cazul, se va realiza de către Entitatea Contractantă în termen de 10 zile de la data facturii emise de către Operator. Factura pentru plata compensației va avea la baza documente si rapoarte, produse de sisteme de monitorizare electonice care sa ateste kilometri prestați, fiind acceptate si rapoarte complementare conform legislației in vigoare, pentru situațiile când sistemele de monitorizare nu sunt funcționale în mod justificat.

 • 12.9 Entitatea Contractantă emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru TPBI în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea facturii de la Operator. Entitatea Contractantă menționează distinct în factura compensației către UAT-ul finanțator al investiției valoarea

  12.10 UAT-urile beneficiare membre TPBI vor plăti către ............................. facturile pentru compensație în termen de  facturii. UAT-urile vor plăti către Entitatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturi de 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația,


  conform art.12.9.


 • 12.11 Entitatea Contractantă va plăti către Operator în baza facturii emise de acesta, penalități de întârziere de 0,01% pe zi pentru neplata la timp a facturii, după încasarea de la UAT.

 • 12.12 UAT-ul investitor, Operatorul și Entitatea Contractantă vor proceda la regularizare anuală, pentru sumele provenite din cota de investiții, pe bază de documente justificative financiar contabile, conform legislației în vigoare și Metodologiei de decontare agreată între UAT-ul finanțator, Entitatea Contractantă și Operator. Facturile de regularizare urmează a fi emise/plătite conform prevederilor Metodologiei de decontare, pe baza aprobărilor UAT-ului finanțator.

 • 12.13 Compensația nu poate depăși Efectul financiar net.

 • 12.14 în vederea evitării supracompensării, până la depunerea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 11. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre:

 • - valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv;

 • - valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 12.2. de mai sus, în care CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 6, conform draftului de situații financiare anuale auditate, balanței de verificare aferente acestora și auditului tehnico-economic efectuat prin grija Entității Contractante.

 • 12.15 Entitatea Contractantă va realiza din surse financiare proprii un Audit Tehnico-Economic privind serviciul de transport public de călători delegat prin prezentul contract, ce va fi finalizat până la data de 31 martie a anului următor pentru anul precedent. Raportul de audit va stabili:

/' costul/km eligibil;

 • ii. valoarea anuală a compensării pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de operator pentru prestarea obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 5\

 • iii. valoarea decontului anual pentru regularizarea compensației;

 • iv. recomandări privind îmbunătățirea modului de gestiune a contractului referitoare la modul de organizare a evidenței contabile, procedurilor și normelor interne precum și activității operaționale pentru realizarea obligației de serviciu public contractată.

 • 12.16 Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 10 zile lucratoare de la primire. Raportul auditului tehnico-economic si obiectiunile Operatorului vor face obiectul unei ședințe de conciliere desfășurată împreună cu reprezentanți ai Auditorului și ai părții auditate. Entitatea Contractantă va înainta spre analiză și aprobare organelor sale statutare, funcție de competențele legale oferite, raportul final rezultat in urma ședinței de conciliere. '

 • 12.17 Operatorul, in termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării raportului final de către organele statutare ale Entității Contractante, va întocmi decontul anual pentru calculul compensației anuale, potrivit Anexei 11.

 • 12.18 Entitatea Contractantă/UAT-ul beneficiar membru TPBI emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru TPBI /Entitatea Contractantă pentru decontul anual în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea facturii de la Entitatea Contractantă/Operator.

 • 12.19 UAT-urile /Entitatea Contractantă vor/va plăti către Entitatea Contractantă/UAT-uri în contul ce va fi comunicat, facturile pentru decontul anual privind compensația, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii.

 • 12.20 în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensația anuală calculată potrivit art. 12.15, Operatorul va vira în contul Entității Contractante diferența rezultată, în termen de 15 zile de la facturare. în această situație, Entitatea Contractantă va vira fiecărui UAT, în termen de 10 zile de la încasarea sumei cu titlu de compensație anuală primită de la Operator, suma cuvenită.

 • 12.21 Operatorul va plăti către Entitatea Contractantă penalități 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația de la art. 12.18.

 • 12.22 în mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația calculată potrivit art. 12.15, Entitatea Contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată în termen de 15 zile de la facturare. în această situație Entitatea Contractantă, va factura fiecărui UAT, suma aferentă obligației de compensare anuală, cu termen de plată de 7 zile de la primirea facturii.

 • 12.23 UAT-ul va plăti către Entitatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația de la art. 12.18.

 • 12.24 Sumele ce urmează a fi acordate anual Operatorului cu titlu de Compensație, conform art. 12.18, vor fi aprobate de consiliile locale a ie unităților administrativ-teritoria/e beneficiare, membre TPBI, în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume aferente Compensației anuale.

CAPITOLUL 13. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE

 • 13.1 Entitatea Contractantă va stabili și aproba Tarifele de călătorie,

 • 13.2 Entitatea Contractantă poate propune, pe parcursul derulării prezentului Contract, ajustarea/modificarea tarifului mediu pe călătorie [lei/călătorie], în conformitate cu prevederile din Ordinele președintelui A.N.R.S.C. Tipurile titlurilor de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către Entitatea Contractantă, în calitatea acesteia de reglementator în domeniu, lista cu acestea fiind comunicată Operatorului ulterior aprobării.

 • 13.3 La data începerii prezentului Contract Operatorul va aplica tarifele de călătorie prevăzute în Document Asociat 3- Politica tarifară .

 • 13.4 Tari . ~ călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către Entitatea  Contractară i&ttyvițxrevederilor din Documentului Asociat 3 - Politica tarifară.


  toate traseele


  regionale - curse regulate transport public de călători pentru care Entitatea Contractantă a


 • 13.5 Lista cu tarifele de călătorie pentru transportul public de curse regulate de Operator pe liniile regionale are valabilitate pentru eliberat licențe de traseu.

 • 13.6 Operatorul va aplica politica tarifară aprobată și comunicată de către Entitatea Contractantă în termenul comunicat de aceasta, și agreat de operator.

 • 13.7 Veniturile realizate de operator, asociate contractului comercial, încheiat cu operatorul care gestionează/administrează sistemul automat de taxare, privind activitățile de colectare a veniturilor provenite din vânzarea titlurilor de călătorie, din diferențele de tarif și din activitățile de control a călătorilor, sunt venituri eligibile. Aceste venituri se vor evidenția separat de către Operator și vor intra în calculul Compensației.

CAPITOLUL 14. INVESTIȚII

 • 14.1 Investițiile pot fi realizate de Operator:

 • a) din surse publice pentru realizarea programelor de investiții ale UAT-urilor membre;

 • b) din cota de investiții pentru realizarea programului de investiții asumat de operator pentru executarea contractului;

Bunurile realizate de Operator, in conformitate cu programele de investiții din surse publice, Documente Asociate nr 4.1 si 4.2 constituie bunuri de retur, ce revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de sarcini,UAT-urilor. Ca urmare a finalizării și implementării investițiilor din surse publice, proprietarul bunurilor va calcula și încasa o valoare a redevenței ajustată cu noile investiții.

 • c)   din surse proprii si atrase.

Bunurile realizate de Operator, în conformitate cu programele de investiții din surse proprii și surse atrase, constituie bunuri de preluare/bunuri proprii, în funcție de sursa de finanțare.

 • 14.2 Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de transport călători în conformitate cu Programele de Investiții al Operatorului, prevăzute în Document Asociat nr 5. IA si 5.1B - Programul de investiții ai Operatorului cu finanțare din surse proprii, si cele din Document Asociat nr 4.1 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale Entității Contractante si Document Asociat nr 4.2 - Programul de investiții asumat de Operator din cota de investiții, aprobat de Entitatea Contractantă.

 • 14.3 Amortizarea lunară aferentă investițiilor realizate de Operator conform Document Asociat 5. IA si 5.1 B - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii, va fi luată în considerare pentru calculul Compensației, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • 14.4 Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-ului, desfășurate de Operator în baza prezentului Contract, se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare CE aferente Obligațiilor de serviciu public,


 • 14.5 Cheltuielile pentru investiții din Programul de Investiții al UAT-ului, desfășurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta și a prezentului Contract cat si din Programul de investiții asumat de Operator din cota de investiții, se evidențiază distinct și se comunică după recepția lucrărilor UAT-ului pentru înregistrare în evidența bunurilor de natura domeniului public, care se pun la dispoziția Operatorului.

 • 14.6 După recepționare, bunurile rezultate din investițiile din surse publice, vor fi comunicate UAT-urilor pentru înregistrare în evidența bunurilor de natura domeniului public sau privat și spre informare Entității Contractante.

CAPITOLUL 15. SISTEMUL ȘI SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT

 • 15.1 Infrastructura de Transport

 • 15.1.1 Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează sistemul de transport public. Bunurile care alcătuiesc infrastructura de transport se împart în trei categorii:

 • • infrastructura dată în concesiune Operatorului, administrarea rămânând în sarcina Operatorului;

 • • infrastructura dată în folosință Operatorului, administrarea rămânând în sarcina proprietarului;

 • • infrastructura aflată în proprietatea și administrarea Operatorului.

 • 15.1.2 Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care reprezintă:

 • • infrastructura de transport pusă la dispoziție de către UAT-urile membre ale Entității Contractante, în baza procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor publice, Anexa 2 (bunuri publice) la prezentul Contract

 • • infrastructura de transport proprie a Operatorului utilizată pentru prestarea serviciului.

 • 15.1.3 Entitatea Contractantă va depune diligențe pe lângă instituțiile responsabile în vederea administrării și întreținerii componentelor infrastructurii rutiere, conform competențelor legale, altele decât cele menționate la art. 15.1.2.

 • 15.1.4 Răspunderea pentru funcționarea infrastructurii la parametrii menționați anterior revine părții care are în administrare infrastructura din arealul respectiv.

 • 15.1.5 Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, prevăzută la art. 15.1.2, și a mijloacelor de transport utilizate prevăzute în Anexa 3.2, până la data de 15 noiembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport într-o condiție tehnică optimă, pe care îl va trimite spre avizare Entității Contractante.

  15.1.6 Independent^ de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii Arâns

  ' ție^sp de\câte ori este necesar, iar în caz de accidente ori în alte cazuri de  țrt întocmit potrivit art. 15.1.5 de mai sus, Operatorul va asigura

avarie neprevăzute a infrastructurii, va interveni operativ, în vederea âsigdrărijxor uității prestării Serviciului public de transport călători.

 • 15.1.7 în cazul neasigurării continuității prestării Serviciului, prin neefectuarea lucrărilor de reparație și întreținere, conform pct. 15.1.5, Entitatea Contractantă va aplica Operatorului o penalitate de 0,01%/zi de întrerupere din valoarea acceptată și plătită a compensației pentru luna anterioară producerii evenimentului de la 15.1.5.

 • 15.2 Condiții de exploatare a sistemului de transport

 • 15.2.1  Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator în concordanță cu reglementările specifice și legislația aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activității de transport acordată de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

 • 15.2.2 Operatorul are obligația să exploateze sistemul de transport în condițiile prevăzute în Programul de transport și a celorlalte Obligații de serviciu public stabilite prin prezentul Contract.

 • 15.3 Elaborarea Programului de Transport

 • 15.3.1 Până la data de 1 septembrie Operatorul va prezenta propuneri cu privire la Programul de transport aflat în derulare.

 • 15.3.2 Entitatea Contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport, în acest sens, Entitatea Contractantă va trimite Operatorului în fiecare an, până la data de 15 octombrie, Programul de transport pentru anul următor.

 • 15.3.3 Numărul de kilometri pe fiecare mod de transport al unui Program de Transport, corelat cu capacitatea Operatorului, nu va putea varia cu mai mult de 10% în plus, sau 5% în minus față de Programul de transport anterior, decât cu acordul Operatorului.

 • 15.3.4 Programul de transport al Operatorului va putea fi modificat pe parcursul derulării Contractului de către Entitatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, evenimente speciale, necesitatea introducerii de noi trasee, modificarea sau prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi stații, sau eliminarea și adaptarea acestor curse la necesitățile serviciului, modificarea parcului Operatorului, etc. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, eșalonat, în termen de maxim 60 de zile de la primirea notificării în acest sens de la Entitatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de Transport este necesar numai în cazul în care solicitarea Entității Contractante depășește capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel modificat variază față de cel precedent, pe oricare din modurile de transport, conform 15.3.3 de 10% în plus, sau 5% în minus.

 • 15.3.5 în situația în care Entitatea Contractantă ajustează Programul de transport al Operatorului, părțile vor încheia un Act Adițional cu excepția cazului prevăzut de art. 15.3.3. Acesta va conține date privind numărul de kilometri programați precum și noua valoare a contractului. Entitatea Contractantă, în funcție de necesitățile impuse de numărul de cetățeni care utilizează transportul public de călători, de necesitatea de posibilitățile Operatorului de a asigura condițiile impuse de Entitatea Contractantă, poate solicita modificarea substanțială a Programului de Transport și implicit prezentul contract cu toate anexele sale, în baza voinței părților.


 • 15.4 Cerințele standard pentru mijloacele de transport

 • 15.4.1 Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu mijloace de transport:

 • (i)   aflate în proprietatea sa și/sau ori deținute de către acesta în baza unor contracte de leasing;

 • (ii)  achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Document Asociat 5 - Programul de investiții ai Operatorului cu finanțare din surse proprii,

 • (iii)   puse la dispoziție de către UAT-urile membre ale Entității Contractante, potrivit proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor publice, anexe la prezentul Contract.

 • 15.4.2 Operatorul va folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători numai mijloace de transport prevăzute în Anexa 3, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • (i)    respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;

 • (ii)    dețin toate documentele cerute de lege în scopul prestării Serviciului public de transport călători;

 • (iii)   respectă specificațiile tehnice din Anexa 3.

 • 15.4.3 Operatorul poate achiziționa mijloace de transport noi sau cu cu o durată rămasă de funcționare de cel puțin 6 ani pentru autobuze și care corespund cerințelor prevăzute în Programul de transport și în /toexa 3. Autobuzele astfel achiziționate vor fi conforme cel puțin cu standardul de emisii EURO 5 și a legislației în vigoare.

 • 15.5 Siguranța

 • 15.5.1 Operatorul este singurul responsabil de siguranța călătorilor săi, în limita competențelor sale.

 • 15.5.2 Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Entitatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

 • 15.5.3 Mijloacele de transport folosite de Operator pentru prestarea Serviciului public de transport călători trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor mijloacelor de transport, precum și prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiu! București și Județul Ilfov și a Caietului de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.


  ,ui


1                                               ransport trebuie să îndeplinească condițiile

h                                             Regulamentul pentru efectuarea serviciuluide transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ilfov.

 • 15.6 Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

 • 15.6.1 Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Entitatea Contractantă sunt prezentați în Anexa 71a Contract.

 • i) Indicatorii de performanță sunt raportați trimestrial de către Operator, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat, împreună cu documentele doveditoare privind îndeplinirea acestora.

 • ii) Entitatea Contractantă, după realizarea verificărilor, în termen de 15 zile, poate solicita, după caz, clarificări Operatorului.

 • iii) Operatorul este obligat să răspundă solicitărilor Entității Contractante în termen de 10 zile.

 • iv) în maxim 10 zile de la primirea clarificărilor, rezultatul evaluării indicatorilor va fi concretizat și comunicat de către Entitatea Contractantă printr-o notificare justificată și documentată după caz, Operatorului.

 • 15.6.2 Neîndeplinirea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 7 la prezentul Contract.

 • 15.6.3 Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 10 din prezentul Contract. în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, acestea se vor plăti de către Operator în termen de 60 de zile de la data notificării de către Entitatea Contractantă a insuficienței garanției.

 • 15.6.4 în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță constatată conform art. 15.6.2, Operatorul are obligația întocmirii și comunicării către Entitatea Contractantă în termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la art. 15.6.1 pct. iv), a unui plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor.

 • 15.6.5 în cazul în care Entitatea Contractantă agreează planul de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta urmează a fi aprobat în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

 • 15.6.6 în cazul în care Entitatea Contractantă nu agreează planul de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta va fi actualizat de către Operator în termen de 10 zile, conform obiecțiunilor Entității Contractante.

 • 15.6.7 în cazul în care Operatorul nu își însușește și/sau nu implementează în tot sau în parte obiecțiunile Entității Contractante prevăzute la art. 15.6.6, vor fi aplicate prevederile art. 22.3 pct. v) din Contract.

 • 15.6.8 Operatorul are obligația de a informa publicul călător cu privire la Procedura de Redamație prin orice mijloc de comunicare (în locuri vizibile amplasate pe traseele din Programul de transport, în mediul online, ș.a.).

 • 15.6.9 Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poștală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamații "Registru!de Reclamații". Acest Registru de Reclamații va fi structurat în funcție de competența de răspuns a Operatorului: petiții la care Operatorul formulează răspuns în mod direct și petiții pe care Operatorul le redirecționează către Entitate^ Contractantă. Operatorul va transmite Entității Contractante un raport lunar cu privire la soluționarea reclamațiilor înregistrate în Registrul de Reclamații în luna anterioară, conform Anexei 11.

 • 15.6.10 Operatorul este obligat să răspundă petițiilor, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 15.6.11 Pentru petițiile care exced competenței Operatorului, acesta transmite petiția Entității Contractante sau altor autorități competente în vederea formulării unui răspuns, dar și o informare petentului privind redirecționarea petiției sale.

 • 15.6.12 Entitatea Contractantă va transmite, în termen de 48 ore, Operatorului, petițiile al căror răspuns se referă la activitatea Operatorului și primite de aceasta sau de UAT-urile membre. Acestea vor fi incluse de către Operator în Registrul de Reclamații.

 • 15.7. Sistemul de taxare și management al traficului

 • 15.7.1 Entitatea Contractantă va face demersurile necesare implementării și îmbunătățirii continue a unui sistem de management al transportului public în sensul furnizării de către sistem a unor instrumente necesare monitorizării prestației Operatorului.

 • 15.7.2 Operatorul are obligația de a achiziționa și monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului de transport public local validatoarele pentru Titlurile de călătorie și echipamentele de bord pentru Sistemul Automat de Taxare, potrivit specificațiilor din Anexa 3.1. și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor.

 • 15.7.3 Indicatorii prevăzuți în Anexa fi monitorizați de către Entitatea Contractantă pe baza unor rapoarte de sinteză obținute din sisteme de monitorizare, din echipamentele disponibile operatorului, completate cu rapoartele acestuia date pe proprie răspundere.

 • 15.7.4 Administratorul sistemului automat de taxare are obligația instruirii personalului Operatorului cu privire la funcționarea sistemului de taxare și la modalitatea de preluare a datelor din echipamentele îmbarcate și din garaje precum și cu privire la soluționarea eventualelor disfuncționalități ale sistemului. Administratorul sistemului automat de taxare va elabora un proces verbal de instruire cu Operatorul, însușit de ambele părți. Procesul verbal de instruire va fi înaintat în copie conform cu originalul către Entitatea Contractantă în termen de 5 zile de la semnare.

 • 15.8 Controlul titlurilor de călătorie

 • 15.8.1 Controlul titlurilor de călătorie se va realiza conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului public de transport local de călători aprobat de Entitatea Contractantă, care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile aplicate pentru încălcarea respectivelor obligații, inclusiv pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt titlu de călătorie valabil.

 • 15.8.2 Controlul titlurilor de călătorie, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face în conformitate cu prevederile din Regulamentul serviciului public de transport


CAPITOLUL 16. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, Operatorul va avea și următoarele drepturi și obligații:

 • 16.1 Autorizații și licențe

 • 16.1.1 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de transport călători eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • 16.1.2 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență de traseu valabilă pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului public de transport călători.

 • 16.2 Restricții teritoriale

 • 16.2.1 Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport local de călători doar în aria teritorială de competență a Entității Contractante, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate.

 • 16.2.2  Operatorul, în calitatea sa de operator intern, are obligația de a nu participa la procedurile de licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii de transport public local în afara razei administrativ-teritoriale a Entității Contractante.

 • 16.3 Separarea contabilității

 • 16.3.1 Operatorul are obligația de a ține o evidență contabilă distinctă pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului public de transport local de călători din prezentul Contract sau care sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului public de transport local de călători, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, potrivit Anexei 5.

 • 16.3.2 Separarea contabilității între activitățile Serviciului public de transport călători care fac obiectul prezentului Contract și celelalte activități/servicii prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • (i)   conturile contabile analitice corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedurile de repartizare a acestor costuri agreate de către Entitatea Contractantă conform Anexei 5\

 • (ii) costurile Serviciului public de transport local de călători trebuie să fie acoperite din veniturile indirecte încasate de la călători și din plățile Entității Contractante sub formă

 • 16.4 întreținere, reparații și curățenie

 • 16.4.1.   Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, deszăpezirii, reparării infrastructurii de operare, potrivit prevederilor prezentului Contract.

 • 16.4.2. Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

 • 16.4.3. Operatorul are obligația să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale a infrastructurii de transport, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții avizate de Entitatea Contractantă.

 • 16.4.4 Costurile aferente activităților prevăzute la art. 16.4.1-16.4.3 vor fi luate în considerare pentru calculul Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public Cheltuiala Eligibila reglementate la Capitolul 12 de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 5.

 • 16.4.5 Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea curentă și reparațiile curente la bunurile concesionate, conform Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, avizat de către Entitatea Contractantă.

 • 16.4.6 Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare și curățenia mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului de transport public local și a instalațiilor auxiliare acestora.

 • 16.4.7 Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.

 • 16.4.8 Operatorul are obligația de a informa Entitatea Contractantă, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări de întreținere (lucrările proprii) la infrastructura de transport folosită pentru prestarea Serviciului public de transport local, daca aceste lucrări afectează programul de transport.

 • 16.5 Confortul și siguranța călătorilor

 • 16.5.1 Operatorul este răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

 • 16.5.2 Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului public de transport călători cu respectarea reglementărilor și normativelor tehnice în vigoare.

 • 16.5.3 Operatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 3.

 • 16.5.4 Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura călătorilor un grad ridicat de siguranță, fără a se limita la:

 • (i)  menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;

 • (ii)   afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri urgente;

 • (iii)   luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului public de transport călători.

 • 16.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare pe

  \ O \     v' 7 J. li

  16.5.6 Operatorul are obligația să planifice efectuar^a^jnspec^ilor/ tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport,             să asigure

  respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor- legale în vigoare


privind siguranța rutieră.

 • 16.5.7 Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer.

 • 16.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stațiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

 • 16.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.

 • 16.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților.

  16.5.11 Operatorul are obligația să se asigure de respectarea normelor de protecția muncii specifice tuturor angajaților, în funcție de activitatea desfășurată de aceștia.


 • 16.6 Sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională

 • 16.6.1 Operatorul are obligația ca în termen de 6 luni de la semnarea Contractului să inițieze acțiuni în vederea implementării și certificării sistemului de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională (conform Standardelor SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008).

 • 16.6.2. Operatorul va obține certificarea sistemului de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în cel mult 3 ani de la semnarea contractului.

 • 16.6.3. Operatorul va pune la dispoziția Entității Contractante manualele sistemelor (mediu, sănătate și securitate ocupațională) împreună cu procedurile de sistem și operaționale aprobate, în format electronic, în termen de 60 de zile de la obținerea certificatului de implementare a sistemului de management integrat. De asemenea, reviziile documentelor mai sus menționate vor fi transmise Entității Contractante în termen de 5 zile de la aprobarea lor.

 • 16.6.4. în termen de 30 de zile de la aprobare, Operatorul va transmite Entității Contractante Obiectivele anuale stabilite prin sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, cât și Raportul privind îndeplinirea acestora.

 • 16.6.5. Operatorul are obligația ca în termen de 6 luni de la semnarea Contractului să inițieze acțiuni în vederea obținerii certificării EN ISO 13816 pentru transport public de călători, logistică și servicii.

 • 16.6.6. Operatorul va obține certificarea sistemului prevăzut la art. 16.6.5. în termen de 3 ani de la semnarea contractului. • 16.7 Activități conexe Serviciului public de transport călători

 • 16.7.1 Operatorul are dreptul să presteze în regie proprie, în condițiile legii, și alte activități conexe Serviciului public de transport local, care nu fac obiectul prezentului Contract.

 • 16.7.2 Activitățile conexe Serviciului public de transport local pot include prestarea pentru terțe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale, servicii de inspecție tehnică periodică ITP, școală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului.

 • 16.7.3 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, Operatorul va ține o evidență contabilă separată, distinctă pentru fiecare activitate prestată. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Serviciul public de transport călători și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa 5.

 • 16.7.4 Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport și a activităților conexe Serviciului public de transport călători, a activității prevăzute la art. 16.7.1 și art. 16.7.2

 • 16.8 Cesiunea și subcontractare

 • 16.8.1 Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul public de transport călători unei alte societăți decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Entității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

 • 16.8.2. Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subcontractare a Serviciului de transport public local.

 • 16.8.3 în cazul în care este afectat principiul continuității activității Operatorului, ca urmare a analizei realizate de Entitatea Contractantă pe baza documentelor puse la dispoziție de către Operator, aceasta va putea proceda conform principiului prudenței la aplicarea măsurilor ce se impun în vederea asigurării continuității Serviciului Public de Transport local de călători.

 • 16.9 Activități de Marketing

 • 16.9.1. Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data de 1 octombrie a fiecărui an pentru anul următor, care va conține inclusiv propunerile înaintate de către Entitatea Contractantă până la data de 15 septembrie, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public local, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului de transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor.

 • 16.9.2. Entitatea Contractantă avizează planul de marketing propus de Operator pentru anul următor până la data de 15 noiembrie a anului, iar Operatorul are obligația să îl realizeze.

 • 16.9.3 Operatorul are obligația de a afișa gratuit la vedere însemnele Entității Contractante care vor fi comunicate de aceasta în 30 de zile de la semnarea contractului.


irnepsiunile, grafica și modalitatea de expunere vor fi stabilite de Entitatea Contractantă, ^rafasț^is&\Operatorului și vor fi afișate prin grija acestuia pe vehiculele cu care se nsportul public.16.10 Informarea publicului


 • 16.10.1 Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora.

 • 16.10.2 Operatorul are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la:

 • i) traseele și programele de circulație, cu modificările acestora;

 • ii) Titlurile de călătorie și Tarifele de călătorie practicate;

 • iii) punctele de vânzare ale acestora și modul de cumpărare a titlurilor de călătorie;

 • iv) obligațiile Operatorului față de călători;

 • v) obligațiile călătorilor precum și sancțiunile aplicate acestora pentru încălcarea obligațiilor;

 • vi) Procedura de Reclamație.

 • 16.10.3 Operatorul are obligația să editeze, sub îndrumarea și coordonarea Entității Contractante, materialele informative prevăzute la art. 16.10.2, hărțile și pliantele cu traseele mijloacelor de transport, și să afișeze în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport care trec prin stația respectivă.

 • 16.10.4 Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului, în mass-media și materiale tipărite. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. Entitatea Contractantă împreună cu Operatorul va identifica soluții pentru îmbunătățirea informării călătorilor.

 • 16.10.5 Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul public de transport călători și să realizeze campanii promoționale pentru promovarea transportului public.

 • 16.10.6. Afișarea informațiilor în stații intră în obligația Operatorului până la amenajarea/reabilitarea/modernizarea stațiilor de către UAT-urile de pe raza cărora se află stațiile respective. Afișarea informațiilor în stațiile modernizate/amenajate de către UAT-uri urmează a fi realizată prin grija Entității Contractante. întreținerea stațiilor, precum și aducerea de utilități în zona acestora intră în grija UAT-urilor de pe raza cărora se află stațiile.

16.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători

 • 16.11.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție și să presteze Serviciul public de transport călători care face obiectul prezentului Contract.

 • 16.11.2 Operatorul are obligația să respecte întocmai clauzele prevăzute în prezentul Contract, în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov și în Caietul de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.
 • 16.11.3 Operatorul are obligația să pună la dispoziția Entității Contractante toată documentația solicitată pentru calculul lunar al diferențelor de tarif, al Compensației, cât și al regularizării lunare, trimestriale, semestriale, anuale sau ori de câte ori este nevoie.

 • 16.11.4 Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul Contract.

 • 16.11.5 Operatorul are obligația să constituie garanția de bună execuție potrivit prevederilor Capitolului 10din prezentul Contract.

 • 16.11.6 Operatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa 1.

 • 16.11.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur și bunurile de preluare prevăzute în prezentul Contract pentru asigurarea Serviciului public de transport călători în condițiile prezentului Contract, precum și pentru actvități conexe conform art. 16.7, cu condiția ca desfășurarea oricăror activități utilizând aceste bunuri să nu aducă atingere imaginii, interesului Entității Contractante sau UAT-urilor membre, precum și activității de transport public local.

 • 16.11.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate conform Caietului de Sarcini a! serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov și a Programului de transport.

 • 16.11.9 Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la creșterea calității serviciilor.

 • 16.11.10 Operatorul are obligația să plătească conform prevederilor legale, pe întreaga durată a Contractului, taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor puse la dispoziție.

 • 16.11.11 Operatorul are obligația să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislația aplicabilă și în hotărârile adoptate de Entitatea Contractantă.

 • 16.11.12 Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Documentul asociat nr.Document Asociat 5 - Programul de investiții a! Operatorului cu finanțare din surse proprii.

 • 16.11.13 Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității sau Operatorul se află în dificultate financiară, să notifice de îndată acest fapt Entității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului public de transport călători.

 • 16.11.14 Operatorul are obligația ca la solicitarea Entității Contractante să-i furnizeze acesteia balanța de verificare analitică pe ultimele 3 luni, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la solicitare.  (?//A7ClPlW

  -■s£vSILV>'  ii.


  iii.


‘vjîj’ /^l/L t’.')

la informațiile privind executarea Serviciului public de transport călători șWiodul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor puse la dispoziție;

orice alte activități de control cu privire la activitatea de transport public local, solicitate de către UAT-urile membre și/sau Entitatea Contractantă.

 • 16.11.16 Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare.

 • 16.11.17 Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale.

 • 16.11.18 Operatorul are obligația să preia de la Entitatea Contractantă și/sau de la UAT-urile membre mijloacele de transport (corespunzătoare tehnic și în conformitate cu normativele în vigoare), infrastructura aferentă și orice alte bunuri puse la dispoziție, pe bază de proces-verbal de predare-primire, conform Anexei2.

 • 16.11.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie proprietarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare de funcțiune. Bunurile nefuncționale la data preluării de către Operator sau cele care și-au împlinit durata normală de funcționare vor fi restituite proprietarului, cu condiția ca starea de nefuncționare sau durata normată depășită să fie menționate în procesul-verbal de predare-primire menționat la art. 16.11.18. în caz de nerespectare operatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea de înlocuire a bunurilor în aceleași condiții tehnice, stabilită de către proprietar.

 • 16.11.20  La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Entității Contractante sau UAT-urilor comunicate de Entitatea Contractantă, în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită.

 • 16.11.21 Operatorul are obligația ca, în cazul încetării Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, până la preluarea acesteia de către Entitatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data notificării încetării contractului, cu excepția situației în care Operatorul este declarat în lichidare judiciară.

 • 16.11.22 în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilități, Operatorul are obligația ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului public de transport călători pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități locomotorii la transport si călătorie.

 • 16.11.23 Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și autorizarea personalului.

 • 16.11.24 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege.

 • 16.11.25 Operatorul are dreptul să ceară întreruperea temporară a executării Serviciului de transport public local în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de

/                           35 /)kl                    2-___ importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare, cu notificarea Entitatea Contractantă în termen de 3 zile de la constatarea acestei posibilități. Entitatea Contractantă va comunica operatorului în termen de 5 zile lucrătoare măsurile ce urmează a fi luate de către acesta. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Entitatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul. După îndeplinirea măsurilor transmite de către Entitatatea Contractată în termenul stabilit de către aceasta, Operatorul are obligația de a relua serviciul de transport.

 • 16.11.26 în conformitate cu legislația în vigoare, Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit, pentru transportul local de călători, infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

 • 16.11.27 Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept exclusiv pe traseele atribuite și licențiate/autorizate aflate în programul de transport al operatorului.

 • 16.11.28 Operatorul are dreptul să solicite in mod fundamentat Entității Contractante schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului, iar Entitatea Contractantă va iniția, dacă consideră necesar, până la aprobarea unui alt Program de Transport, implementarea acestora.

 • 16.11.29 Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea Entității Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, modificarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar numai sub condiția informării ulterioare a Entitatii Contractante în maxim 24 de ore.

 • 16.11.30 Operatorul are dreptul să propună modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 16.11.31 Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea Entității Contractante un raport al vânzărilor și emiterilor de titluri de călătorie, emis de către administratorul sistemului automat de taxare, conform Anexei 11.

  16.11.32 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară, un raport cu informațiile pe baza cărora Entitatea Contractantă


  poate evalua trimestrial respectarea indicatorilor de performanță calculați trimestrial, prevăzuți în Anexa 7, și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 7.


 • 16.11.33 Politica privind resursele umane și protecția socială potrivit Anexei 12 va fi realizată de către operator ținând seama de programul de transport.

 • 16.11.34 înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza

CAPITOLUL 17. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor Entității Contractante menționate în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, Entitatea Contractanta va avea și următoarele drepturi și obligații:

 • 17.1 Infrastructura publică rutieră

 • 17.1.1 Entitatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, prin grija UAT-urilor membre competente, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport, pe baza informațiilor primite de la UAT-uri.

 • 17.1.2 Entitatea Contractantă are obligația să asigure, prin grija UAT-urilor membre competente, condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 17.1.3 Entitatea Contractantă prin grija UAT-urilor membre competente are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 17.1.4 Entitatea Contractantă are obligația să comunice Operatorului măsurile luate de UAT-uri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze , prin grija autorităților competente.

 • 17.2 Controlul exercitat asupra Operatorului

 • 17.2.1 Entitatea Contractantă are obligația, prin echipele sale de control, să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, conform procedurii de control prevăzute în /toera 10 și în prezența unui reprezentant al acestuia.

 • 17.2.2 în urma fiecărei verificări, în cazul contro

lului periodic prevăzut la art. 17.2.1 se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, disfuncționalitățile constatate, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul.

 • 17.2.3  Entitatea Contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 20 zile. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Entitatea Contractantă dacă identificarea masurilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul.

 • 17.2.4  Entitatea Contractantă, după soluționarea obiectiunilor Operatorului in termenul prevăzut la art. 17.2.3, va transmite acestuia masurile ce urmeaza a fi implementate de către Operator in vederea remedierii disfunctionalitatilor constatate prin procesul verbal prevăzut la art. 17.2.2 precum si termenele de soluționare.

 • 17.2.5 Operatorul are obligația de a pune, de îndată, la dispoziția echipei de control a Entității Contractante orice date și informații solicitate și să asigure accesul la toate informațiile privind prestarea Serviciului public de transport călători și exploatarea bunurilor puse la dispoziție, inclusiv la cele contabile, în cazul controlului prevăzut la art.

 • 17.2.1                     '

 • 17.2.6 Entitatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

 • 17.2.7 Evaluarea indicelui de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 8.

 • 17.2.8 Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, Entitatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea Serviciului de transport public local. Rezultatele sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea Programului de transport al Operatorului.

 • 17.2.9 Entitatea Contractantă are dreptul, ca în cazul în care constată îndeplinirea defectuoasă de către Operator a indicatorilor de performanță pe traseul atribuit conform programului de transport al Operatorului (program de circulație, număr de curse, rulaj), pe o durată de 3 luni consecutive sau 3 luni neconsecutive într-un semestru, cu abatere lunară de peste 8% față de planificat, Entitatea Contractantă împreună cu Operatorul convin asupra unui plan de măsuri.

CAPITOLUL 18. RESURSELE UMANE ȘI PROTECȚIA SOCIALA A ANGAJAȚILOR OPERATORULUI

 • 18.1 Operatorul are obligația de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului public de transport călători în condiții de eficiență și calitate prevăzute în prezentul contract și va realiza protecția socială a angajaților potrivit Anexei 12.

CAPITOLUL 19. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor UAT-urilor membre, menționate în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, UAT-urile membre vor avea și următoarele drepturi și obligații :

 • 19.1 UAT are dreptul să ceară și să susțină argumentat modificări ale Programului de Transport pe aria sa de competență, în conformitate cu schimbările semnificative ale


 • 19.2  In situații de urgență bine justificate, UAT-ul are dreptul sa- solicite completarea/modificarea programului de transport pe aria sa de competență, Entității Contractate care va dispune de îndată Operatorului, în condițiile disponibilității de transport a acestuia, efectuarea temporară a completării/modificării programului de transport, până la validarea/invalidarea acestuia de către organele de conducere statutare a Entității Contractante.

 • 19.3 UAT are dreptul să organizeze acțiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe teritoriul său administrativ, individual sau împreună cu reprezentanții Entitatii Contractante sau Operatorului. Entitatea Contractantă și Operatorul vor sprijini această activitate cu procedurile necesare.

 • 19.4 UAT are obligația să amenajeze și să mențină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, stațiile și capetele de linie, etc.) de pe teritoriul său administrativ și în competența sa la parametrii care să asigure deplasarea și staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor (inclusiv dezăpezire și salubrizare).

 • 19.5 UAT va pune la dispoziție Operatorului bunurile din domeniul public sau privat al UAT ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin Proces verbal de predare-primire cu Operatorul. Acestea vor reprezenta bunuri de retur.

 • 19.6 UAT va pune la dispoziție Operatorului pe toată durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători pe teritoriul său administrativ spații și amenajări pentru activitatea de emitere comercializare de titluri de călătorie, precum și spații și amenajări pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la utilități și grup sanitar.

 • 19.7 UAT are obligația de a transmite Operatorului și/sau Entitatii Contractante reclamațiile privind serviciul prestat de Operator ce sunt primite de către UAT-uri, indiferent de sursa din care au provenit, în 48 de ore de la primire.

 • 19.8 UAT are obligația să asigure plata compensației de operare și a diferenței de tarif sau a penalităților, după caz, Entității Contractante pentru serviciul de transport public de călători prestat de Operator pe teritoriul său administrativ, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

 • 19.9 UAT-urile vor realiza obiectivele de investiții pentru transportul public din planul propriu de investiții, prevăzute în Document Asociat 4 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UA T-uri/or membre ale Entității Contractante.

 • 19.10 în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract, fiecare UAT se obligă să constituie în favoarea Entității Contractante în contul menționat la art. 12.10 , cu titlu de garanție de bună plată, o sumă egală cu un procent de 30% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru respectivul UAT.

 • 19.11 Garanția de bună plată se actualizează anual pe baza compensației anuale planificate și se reîntregește trimestrial de către UAT, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către Entitatea Contractantă pentru plata compensației și diferențelor de tarif sau a penalităților datorate Operatorului pentru prestarea serviciului.

 • 19.12 Din garanția de bună plată se rețin de către Entitatii Contractantă sume datorate și neachitate de către UAT către Entitatea Contractantă, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

 • 19.13 Garanția totala sau parțiala, după caz, se restituie de către Entitatea Contractantă la sfârșitul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, în termen de 60 de zile.

 • 19.14 UAT-ul are obligația să informeze Entitatea Contractantă și Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport.

 • 19.15 UAT-ul are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 19.16 UAT-ul are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 19.17 UAT-ul are obligația să comunice Entității Contractante și Operatorului măsurile luate pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze, prin grija autorităților competente.

 • 19.18 UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

 • 19.19 UAT-ul investitor are obligația de a plăti sumele reprezentând cota lunară de investiții precum și penalitățile de întârziere.

 • 19.20 UAT-ul investitor are obligația de a aproba recepția investiției, a certifica sumele aferente regularizărilor sumelor provenind din cota de investiții, a aproba devize și orice alte documente de recepție totală sau parțială care justifică cheltuirea sumelor aferente cotei de investiții.

 • 19.21 Metodologia de decontare și Documentul asociat 4.2 se elaborează de către Operator și se aprobă de UAT-urile finanțatoare și se agreaza de către TPBI.

 • 19.22 Plata cotei de investiții, asumate de UAT-urile finanțatoare se va realiza doar in baza bugetului aprobat și a rectificărilor bugetare anuale.

 • 19.23 Entitatea Contractantă are obligația de a plăti Cota de investiții către Operator, numai în cazul în care aceasta a fost încasată de la UAT-urile finanțatoare,

19.24. UAT-urile membre au obligația să prevadă în bugetele proprii, la capitolul subvenții pentru transport public, sumele reprezentând valoarea maximă a compensației totale anuale, calculată si transmisa de către Entitatea Contractanta in baza prezentului contract, ajustat cu concluziile raportului de audit. Entitatea Contractantă notifică UAT-ul membru comunicând suma necesară a fi inclusă în bugetul anului următor până la data de 1 anului in curs.

CAPITOLUL 20. FORȚA MAJORĂ


 • 20.1 Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din contract.

 • 20.2 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră dovedit printr-un Certificat

 • 20.3 Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

 • 20.4 Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți de îndată, prin telefon, sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat în maxim 10 zile de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente.în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră.

 • 20.5 Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră și să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte Părți despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • 20.6 Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, in baza certificatului emis de Autoritatea competenta, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. în cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

 • 20.7 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


  $룔 IW  O --


CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 21.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.

 • 21.2 Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.

 • 21.3 Contractul încetează la declararea falimentului Operatorului de către instanța judecătorească competentă.

 • 21.4 Entitatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator, în cazul în care interesul național sau local o impune.

 • 21.5 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entitatii Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 21.8 de mai jos:

 • i. neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o

perioadă de minim 6 luni;

 • ii. nereîntregirea de către operator a garanției în termen de 90 de zile de la data menționată la art. 10.2, în cazul în care Entitatea Contractantă a reținut penalități și orice alte sume datorate și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale în vigoare;

 • iii. Operatorul nu constituie garanția stabilită la Capitolul 10 din Contract;

 • iv. Pierderea valabilității Licenței de transport și/sau a Autorizației de transport;

 • v. Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din Contract;

 • vi. Operatorul totalizează un număr de 100 încălcări majore ale indicatorilor de

performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei 7,

 • vii. Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 48 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;

 • viii. Operatorul nu asigură întreținerea a bunurilor de retur ori a celor de preluare, astfel încât acestea să-și păstreze caracteristicile tehnico-economice, conform uzurii normale de funcționare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului.


  21.7 Cu excepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a


Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți ("Notificarea de încetare").

 • 21.8 înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări ("Notificarea de negociere"), în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

 • i.   Data și locul unde va avea loc negocierea;

 • ii.    Obligațiile pretinse neîndeplinite; și

 • iii.   Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care

  nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).


  21.9 Dacă:


 • (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau

 • (ii)    negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau

 • (iii)    Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor stabilite de părți în procesul de negociere,

partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpă Notificarea de încetare, cu daune interese.

 • 21.10 Dacă:

 • (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau

 • (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, partea prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 21.8 de mai sus.

 • 21.11 în situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului daunelor interese.

 • 21.12 La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

 • i.   Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel;

 • ii.   Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului bunurile de retur;

 • iii.   UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

 • 21.13 Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră si prin pronunțarea lichidării judiciare a acestuia, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condițiile stipulate în Contract, până la delegarea acestuia de către Entitatea Contractantă, către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile. /
 • 21.14 Prezentul contract încetează la data intrării în vigoare a unui alt contract de Serviciul public de transport de persoane atribuit de către Entitatea Contractanta în baza notificării transmise operatorului de către aceasta.

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 22.1 Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 22.2 Entitatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului. Sumele provenite din aplicarea acestor sancțiuni și penalități se fac venit la bugetul Entității Contractante și vor fi utilizate pentru dezvoltarea și managementul servicului public.

 • 22.3 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea Contractantă oentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

 • i.   100-300 lei/masura pentru neaplicarea/aplicarea parțială a măsurilor impuse de către Entitatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului, al aplicării Planului de Măsuri sau evaluării modului de realizare a operării (spre exemplu nerespectarea planului de igienizare a mijlocului de transport din vina operatorului, utilizarea, în realizarea prestației, a unui mijloc de transport care are sistemul SAT nefuncțional, scoaterea la program în realizarea prestației a unui mijloc de transport care are sistemul GPS nefuncțional, nefuncționarea din vina Operatorului a sistemului de monitorizare a flotei, respectiv a dispeceratului, completarea necorespunzătoare a unei foi de parcurs, staționarea nejustificată a mijlocului de transport pe traseu sau la capetele de linie sau pentru plecare în avans fată de programul de circulație, nerespectarea prevederilor Documentului Asociat 2 - Caietul de sarcini, art.14 lit.c) alin.l, etc).

 • ii.   300 lei/constatare pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul de delegare și Caietul de sarcini;

 • iii.    100 lei/constatare pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția Entității Contractante toate datele, informațiile și documentele care au legătură cu prezentul contract, inclusiv acces în timp real cu drepturi numai de vizualizare) la sistemele care stau la baza acestor date;

 • 22.4 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpă este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.

 • 22.5 Despăgubirile prevăzute la art. 22.3 nu sunt cheltuieli eligibile pentru plata compensației.

CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR


 • 23.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional cu excepția documentelor asociate la contract care sunt de competența exclusivă a emitentului, așa cum sunt ele menționate la art. 27.2 din prezentul contract.

 • 23.2 Entitatea Contractantă poate modifica unilateral, în condițiile legii, orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 30 de zile înainte către Operator. în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 90 de zile de la dovedirea prejudiciului. In cazul dezacordului între Părți cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

 • 23.3  Entitatea Contractantă informează Operatorul de îndată ce apare o situație de neconformitate ce trebuie reglată prin modificarea Programului de transport și/sau a Programului de circulație, iar cu acordul Operatorului, această modificare se va pune în practică în funcție de disponibilitatea tehnică a acestuia..

 • 23.4 Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului pot fi solicitate Entității Contractante de către Operator, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea unui alt Program de Transport, modificat.

 • 23.5 Operatorul are obligația de a transmite către Entitatea Contractantă informațiile, sesizările și analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport din punct de vedere social și al viabilității economice.

 • 23.6 în cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.

CAPITOLUL 24. LITIGII

 • 24.1 Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 24.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă.

 • 24.3 în cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului public de transport călători ori Entitatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

 • 24.4 în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 15 de zile de la notificarea

ZF * * * * * %

45


oficială a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ

 • 25.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ort în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

 • 25.2 Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public de călători.

CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE

 • 26.1 Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.

 • 26.2 Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți vor fi confirmate în mod prompt de primire de către Partea destinatară.

 • 26.3 Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:

 • (i)   scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire;

 • (ii)  fax și/sau e-mail, va fi data expedierii.

 • (iii)  curier, va fi data înregistrării

în situația în care faxul/e-mail nu a fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucru al destinatarului, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 26.4 Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

Către Entitatea Contractantă la:

Către

Adresa:

Fax:

E-mail:


Operator la:

Adresa:

Fax:

E-mail:

CAPITOLUL 27. DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORIIDocument Asociat 1 - Emis de Entitate Contractantă - Regula merit..pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în

Municipiul București și Județul Ilfov

Document Asociat 2 - Emis de Entitate Contractantă - Caiet de Sarcini al


serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

Document Asociat 3- Emis de Entitate Contractantă - Politica tarifară

Documente Asociate 4 - Emise de Entitate Contractantă/UAT-uri -Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.1 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.2 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante cu finanțare din cota de investiții

Documente Asociate 5- Emise de Operator - Programul de investiții al Operatorului

o Document Asociat 5.1.A - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Dotări

o Document Asociat 5.1.B - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Lucrări

Document Asociat 6 - Emis de Operator - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare

o 6.1 - Automate de vanzare o 6.2 - Functionalitatile punctelor de vanzare

o 6.3 - Lista amplasamentelor punctelor de distribuție pe domeniul public.

 • •  Document Asociat 7 - Emis de Entitate Contractantă - Diferențele de tarif

 • •  Document Asociat 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și modul de acordare a diferențelor de tarif

 • •  Document Asociat 7.2 - Modalitatea de repartizare a diferențelor de tarif pe UAT-uri

o Documentul Asociat 8 - Emis de Entitate Contractantă-Metodologia pentru

distribuția veniturilor pe Operatori

 • 27.3 Documentele asociate sunt documente atașate contractului și aplicabile obligatoriu și în mod automat părților. Modificarea acestor documente se aduce la cunoștință prin adresă scrisă, în termen de 3 zile de la aprobarea lor.

 • 27.4 Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract.

 • 27.5 Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile Părților se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport călători.

Prezentul contract a fost semnat astăzi, [...], în [... ] exemplare originale, din care [ pentru Entitatea Contractantă și [... ] pentru Operator.

OPERATOR


ENTITATEA CONTRACTANTĂ
S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Anexa 1

ANEXA 1- PROGRAMUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

AL S.C. SERVICIUL TRANSPORTPROGRAMUL DE TRANSPORT

AL S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

ANEXA 1


PROGRAMUL DE TRANSPORT AL OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Programul de Transport anual

Total Km anual planificați

ANUL 1

Total km planificați

8.906.236,2 KM


*Inclusiv kilometri traseu planificați pentru acces/retragere
Anexa 1.1 Programul de Transport

Nr.crt

Linia

Km planificați

ANUL 1

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

R403

1.605,6

1.070,4

1.070,4

2

R407

1.353,2

875,6

875,6

3

R411

1.672,8

997,9

997,9

4

R412

1.641,0

1.036,8

1.036,8

5

R413

1.125,2

543,2

543,2

6

R416

1.372,8

633,6

633,6

7

R417

1.544,6

849,2

849,2

8

R440

933,4

721,6

721,6

9

R449

2.054,4

1.043,2

1.043,2

10

R450

857,4

618,3

618,3

11

R451

1.157,0

747,6

747,6

12

R459

300,2

300,2

300,2

13

R460

1.542,3

1.469,9

1.178,3

14

R461

1.445,0

982,6

982,6

15

R467

1.277,5

813,5

621,0

16

R468

3.418,8

1.831,5

1.546,6

17

R473

798,2

586,8

586,8

18

R479

234,6

234,6

234,6

19

R482

432,0

432,0

432,0

Km planificați traseu / zi

24.766,0

15.788,5

15.019,5

Km acces+retragere/zi

3105,8

1434,7

1375,1

Total km planificati/zi

27.871,8

17.223,2

16.394,6

Nr.zile

251

50

64

TOTAL KM PLANIFICAȚI

8.906.236,2
PROGRAM DE TRANSPORT

LINIA /

NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

Plecări capete de traseu

NUMĂRUL de VEHICULE:

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R403

Dus: 62 stații 42400 m întors: 62 stații 46800 m

Dus: Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Șos. București-Ploiești, DN 1, Otopeni, Str. 23 August, DJ 100, Tunari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Găneasa, Cozieni, Pasarea, Brănești, DJ 100, Vadu Anei, Str. Traian (cu întoarcere pe Str. Avram lancu, Str. Războieni) întors: Vadu Anei, Str. Războieni, DJ 100, Brănești, Pasarea, Cozieni, Găneasa, Afumați, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Otopeni, Str. 23 August, DN 1, rond Aeroportul Otopeni, DN 1, Șos. București-Ploiești, Bd. Expoziției, Piața Presei Libere

Capi: PIAȚA PRESEI LIBERE     Cap2: Brănești (Vadu Anei)

70

40 (80)

50 (90)

90 (90)

50 (90)

60 (90)

80 (100)

5:20 (5:35)

22:20 (22:15)

4 (2)

6 (3)

3 (3)

6 (3)

5 (3)

3 (3)

5:10 (5:20)

22:20 (21:50)

R407

Dus: 28 stații 19900 m T întors: 27 statii 19900 m

Dus: Republica, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, rond Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, DNCB, Cernica, Str. Decebal, DC 55, Balăceanca, Dj301A, Poșta, cu întoarcere în platforma de la limita administrativă, întors: Poșta, DJ301A, Balăceanca, DC 55, Cernica, Str. Decebal, DNCB, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, Șos. Pantelimon, rond Granitul, Șos. Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Dudesti-Pantelimon, Republica

Capi: REPUBLICA    Cap2: BALĂCEANCA - POȘTA

70

20 (45)

25 (50)

35 (50)

30

(50)

30 (50)

45 (65)

4:55 (5:05)

22:20 (22:15)

5 (3)

6 (3)

4 (3)

5 (3)

5 (3)

3 (3)

4:50 (5:10)

22:20 (22:10)

R411

Dus; 40 stații 29550 m întors; 41 statii 29150 m

Dus: Gagu - DJ 402 - Petrăchioaia - DJ 402 - Str. Vânători - DJ 200A - Șos. Afumați-Petrăchioaia - Afumați - DJ 200A - Șos. Petrăchioaia - DN2 - Șos. București- Urziceni -Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor - Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - Bd. Voluntari - Afumați - DN2 - Șos. București- Urziceni - DJ 200A - Șos. Petrăchioaia - Petrăchioaia - DJ 200A -Șos. Afumați-Petrăchioaia - DJ 402 - Str. Vânători - DJ 402 - Gagu (cu întoarcere la intersecția DJ 402 / DJ 200)

Capi: GAGU    Cap2: BUCUR OBOR

o M Tx

70

30 (60)

35 (60)

60 (60)

30 (60)

35 (60)

55 (55)

5:00 (5:00)

22:35 (22:35)

3

(2)

6 (3)

4

(3)

6 (3)

6 (3)

5 (3)

5:30 (5:30)

22:40 (22:40)

R412

Dus; 39

stații** 29000 m întors: 39

Stații 28600 m


R413

Dus: 33 stații 19150 m întors: 32 stații


19650 m


R416

Dus: 28 stații 12000 m întors: 33 stații \14400 mTRASEUL


PROGRAM DE TRANSPORT


’-jDus: Măineasca - DJ 402 - Petrăchioaia - DJ 200A - Str. Surlari - Str. Brebeneilor - Surlari Tțl Str. D.G. Radu - (întoarce la intersecția Str. D.G. Radu/Str. Colceagului) - Str. D.G. Radu -Str. Brebeneilor - Str. Surlari - DJ 200A - DN2 - Șos. București-Urziceni - Voluntari - DN2 -

Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor

întors: Bucur Obor -Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari -Afumați - DN2 - DJ 200A - Petrăchioaia - Str. Surlari - Str. Brebeneilor - Surlari - Str. DG Radu - (întoarce la intersecția Str. D.G. Radu/Str. Colceagului) - Str. D.G. Radu - Str.

Brebeneilor - Str. Surlari - DJ 200A - DJ 402 - Măineasca.

Capi: MAINEASCA Cap2: BUCUR OBOR


Dus: Bucur Obor - Șos. Colentina - Bd. Voluntari - Șos. Afumați - DN2 (Șindrilița) întors: DN2 (Șindrilița)- Șos. Afumați - Bd. Voluntari - Șos. Colentina- Bucur Obor

Capi: BUCUR OBOR Cap2: SINDRILITA


Dus: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Afumați, Str. Ardealului, Bd. Eroilor, Str. Arieș, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str.

Popasului, Str. Emil Racoviță, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Metrou Pipera.

întors: Metrou Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herăstrău, Sos. Pipera, Bd. Pipera, Str. Toma Caragiu, Str. Emil Racoviță, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Bd. Eroilor, Str. Ardealului, Str. Afumați, Bd. Voluntari, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, cu întoarcere pe Str. Nicolae Leonard, Bd. Costituției, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării

Pantelimon

Capi: STR. GĂRII PANTELIMON Cap2: METROU PIPERA


INTERVAL SUCCEDARE (min.)


NR.

LOC.


NUMĂRUL de VEHICULE:


Plecări capete de traseu


5-6


6-

10


10-

14


14-

19


19-

21


21-

23


Prima


Ultima35

(60)


60

(60)


30

(60)


40

(60)


55

(65)


4:50 (4:45)


22:05 (22:10)


6

(3)


3

(3)


6

(3)


5

(3)


4

(3)


5:15 (5:10)


22:35 (22:35)


35

(80)


40

(80)


35

(80)


35

(75)


40


5:35 (6:10)


22:10 (21:50)


4

(2)


4

(2)


4

(2)


4

(2)


1 (0)


4:40 (5:15)


21:10 (20:45)


18

(50)


25

(45)


18

(50)


30

(40)


30

(45)


5:10 (5:30)


22:50 (22:50)


5

(2)


4

(2)


5

(2)


4

(2)


3

(2)


5:10 (5:30)


22:40 (22:50)


PROGRAM DE TRANSPORT

LINIA / NR.

STAȚII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R417

Dus: 25 statii 19000 m întors:

26 stații 19600 m

Dus: Cozieni - DJ 100 - Găneasa - DJ 100 - DJ 300 - Str. Ștefan cel Mare - Moara Domnească - DJ 300 - DC 27 - Afumați - DC 27 - DN2 - Șos. București- Urziceni - Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor

întors: Bucur Obor - Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - Bd. Voluntari - DN2 -Afumați - DN2 - DC 27 - Moara Domnească - DC 27 - DJ 300 - Găneasa - DJ 300 - Str.

Ștefan cel Mare - DJ 100 - Cozieni - DJ 100 (cu întoarcere la intersecția DJ 100 / DJ 301B)

Capl:COZIENI     Cap2: BUCUR OBOR

70

23

(50)

25

(50)

45

(55)

25

(50)

30

(55)

50

(45)

4:45 (4:45)

22:30 (22:30)

6

(3)

6

(3)

4

(3)

6

(3)

6

(3)

5

(3)

5:05 (5:05)

22:50 (22:50)

R440

Dus: 18 statii 8500 m întors: 19 statii 9100 m

Dus: Piața Sudului- Șos. Olteniței - DN4 - Oraș Popești-Leordeni - Sat Leordeni - Șos. Leordeni - DNCB- Leordeni

întors: Leordeni - DNCB - Șos. Leordeni - Oraș Popești-Leordeni - DN4 - Șos. Olteniței -Piața Sudului

Capi: PIAȚA SUDULUI Cap2: LEORDENI

70

15

(30)

20

(25)

35

(30)

20

(25)

18

(25)

30

(60)

5:00 (5:15)

22:45 (22:30)

4

(2)

4

(3)

2

(3)

4

(3)

4

(3)

3

(1)

5:05 (5:25)

23:10 (22:05)

PROGRAM DE TRANSPORT


LINIA / NR.

STAȚII

/LUNGIME


TRASEUL


R449

Dus: 58Dus: Terminal Balotești (Spitalul SRI) - DC 6 - Dumbrăveni - Str. I.C. Brătianu - Str. Ion Lahovari - DN1 - Săftica - DJ 101 - Balotești - DJ 200B, Dimieni, Tunari, Bd. Pipera, Șos.

București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Metrou Pipera întors: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu - Str. Gara Herăstrău, Sos. Pipera, Bd. Pipera -DJ 200B - Tunari - Dimieni - Balotești - DJ 101- DN1 - Săftica - Str. Ion Lahovari - Str. I.C.

Brătianu - Dumbrăveni - DC 6 - terminal Balotești (Spitalul SRI).

Capi: BALOTEȘTI - SPITAL SRI Cap2: METROU PIPERA


R450

Dus: 24 stații 12800 m întors: 22 stații 10100 m


Dus: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Harăstrău, Sos. Pipera, Pasaj Pipera, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Alee Complex Comercial Băneasa, Terminal Complex Comercial Băneasa.

întors: Terminal Complex Comercial Băneasa, Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu - Terminal Platforma Pipera.

Capi: METROU PIPERA Cap2: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASAINTERVAL SUCCEDARE (min.)

Plecări capete de traseu

NUMĂRUL de VEHICULE:

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

30

35

40

35

35

35

5:05

22:15

(60)

(70)

(70)

(70)

(70)

(70)

(5:00)

(22:00)

4

6

5

6

6

6

5:00

22:35

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(5:30)

(22:30)

25

30

40

30

30

25

4:50

22:30

(40)

(40)

(40)

(40)

(45)

(40)

(5:10)

(22:40)

3

3

2

3

3

3

5:05

23:05

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(5:10)

(22:40)


PROGRAM DE TRANSPORT

LINIA / NR.

STAȚII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R451

Dus: 25 statii 17800 m întors: 24 stații 17800 m

Dus: Republica -Șos. Dudești-Pantelimon - Șos. Gării Cățelu - Șos. Pantelimon - rond Granitul - Șos. Pantelimon - Oraș Pantelimon - Bd. Biruinței - DNCB - Cernica - DJ 301 -Str. Decebal - DJ 301 - Tânganu - Str. Burebista - Drumul Gării - Tânganu întors: Tânganu - Drumul Gării - Str. Burebista - Cernica - DJ 301 - Str. Decebal - Oraș Pantelimon - DJ 301 - Șos. Cernica - DNCB - Str. Biruinței - Șos. Pantelimon - rond Granitul - Șos. Pantelimon - Șos. Gării Cățelu - Șos. Dudești-Pantelimon - Republica

Capi: REPUBLICA    Cap2: TÂNGANU

70

25 (50)

30 (50)

40 (60)

30

(55)

35 (55)

50 (60)

4:55 (5:05)

22:20 (22:35)

2 (2)

4 (2)

3

(2)

4

(2)

4 (2)

3

(2)

4:50 (5:10)

22:20 (22:15)

R459

Dus: 16 statii 7200 m întors: 19 stații 8600 m

Dus: Terminal Pasaj CFR Tunari, Bd. Pipera, Șos. București Nord,       Sos. Petricani, Bd.

Dimitrie Pompeiu - Platforma Pipera.

întors: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu - Str. Gara Harăstrău - Sos. Pipera - Pasaj Pipera - Bd. Pipera, Pasaj CFR Tunari.

Capi: PASAJ CFR TUNARI    Cap2: METROU PIPERA

70

60 (60)

60 (60)

70 (70)

60 (60)

70 (70)

60 (60)

4:30 (4:30)

22:50 (22:50)

1 (1)

1

(1)

1 (1)

1

(1)

1 (1)

1 (1)

4:50 (4:50)

23:10 (23:10)

R460

Dus: 27 stații \12400 m întors: 26 statii

1 900 m

Dus: Pasaj CFR Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Fundeni, Sos. Morarilor, Bd. Basarabia, Republica Republica,

întors: Bd. Basarabia, Sos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Andronache, Bd. Eroilor, Pasaj CFR Ștefănești

Capi: POD CFR ȘTEFĂNEȘTI Cap2: REPUBLICA

70

15

(18)

(24)

15

(18)

(23)

20

(20)

(25)

15

(18)

(23)

20

(20)

(25)

22

(23)

(25)

4:30 (4:30) (4:30)

22:45 (22:45) (22:45)

6

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4

(5)

(4)

6

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4

(5)

(4)

5:00 (5:00) (5:00)

23:30 (23:30) (23:30)

f

f i\ ]   |)                                  PROGRAM DE TRANSPORT

-y                      TRASEUL

A '     ''

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

Plecări capete de traseu

NUMĂRUL de VEHICULE:

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

* >

/ R461|.

Dus: 29 stapi -*14600 m

- Întors: 28 xT'statii 14300 m

Dus: Stația „Șoseaua Ștefan cel Mare", Calea Floresaca, Șos. Ștefan cel Mare, Calea Dorobanți, Str. Lt. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. Ceaikovski,      Str.

Barbu Văcărescu, Șos, Fabrica de Glucoză, Autostrada A3, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str.

Pompiliu Ștefu, Str. Gării Pantelimon

întors: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Gheorghe Dincă, Str. Avram lancu, Bd. Eroilor, Str. Arieș, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str. Popasului, Autostrada A3, Str. Fabrica de Glucoză, Calea Floreasca până la stația „Șoseaua Ștefan cel Mare".

Capi: ȘTEFAN CEL MARE Cap2:Str. GĂRII PANTELIMON

70

20 (30)

23

(30)

24 (35)

22 (35)

24 (35)

20 (30)

5:20 (5:20)

23:25 (23:25)

5 (3)

6

(4)

6

(4)

6

(4)

6 (4)

6

(4)

4:30 (4:30)

22:35 (22:35)

R467

Dus: 20 stații 9000 m întors: 20 stații 8500 m

Dus: Pod CFR Afumați - bretea Pod CFR Afumați, Bd. Voluntari, Șos. Colentina, Bucur Obor.

întors: Bucur Obor- Șos. Colentina, Bd. Voluntari, bretea Pod CFR Afumați - Pod CFR Afumați.

Capi: POD CFR AFUMAȚI Cap2: BUCUR OBOR

70

20

(20)

(28)

13

(23)

(30)

18

(23)

(40)

13

(23)

(30)

15

(25)

(40)

20

(20)

(30)

4:40 (4:40) (4:40)

22:15 (21:55) (22:05)

7

(4)

(3)

7

(4)

(3)

5

(4)

(3)

7

(4)

(3)

7

(4)

(3)

6

(4)

(3)

5:00 (5:00) (5:00)

22:45 (22:30) (22:35)

R468

Dus: 31 statii 20600 m întors: 32 stații l, 20100 m

Dus: Pod CFR Ștefănești - bretea Pod CFR Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Colentina, Bucur Obor

întors: Bucur Obor- Șos. Colentina, Șos. Andronache, Bd. Eroilor, bretea Pod CFR Ștefănești - Pod CFR Ștefănești.

Capi: POD CFR ȘTEFĂNEȘTI Cap2: BUCUR OBOR

70

10

(20)

(20)

11

 • (25)

 • (26)

14

(25)

(30)

12

(24)

(28)

13

(25)

(30)

15

(30)

(30)

4:20 (4:20) (4:20)

22:00 (22:00) (22:00)

11

(6)

(5)

12

(6)

(5)

10

(6)

(5)

12

(6)

(5)

12

(6)

(5)

8

(6)

(5)

5:00 (5:00) (5:00)

22:30 (22:30) (22:30)

PROGRAM DE TRANSPORT

LINIA / NR.

STAȚII /LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R473

Dus: 38 stații „15800 m întors: 32 stații 16800 m

Dus: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Gheorghe Dincă, Str. Avram lancu, Str. Craiovei, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str. Popasului, Str. Erou Niță Pintea, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd.

Alexandru Nasta, Alei Complex Comercial Băneasa, Cal. Radu Vlădescu, Alei Complex Comercial Băneasa, Complex Comercial Băneasa

întors: Complex Comercial Băneasa - Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Str. Erou Niță Pintea, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Str.

Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării Pantelimon

Capi: STR: GĂRII PANTELIMON    Cap2: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

70

40 (55)

40 (60)

60 (60)

40 (60)

45 (70)

55 (60)

5:35 (5:45)

22:45 (22:45)

2 (2)

3 (2)

2 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

5:45 (5:45)

22:45 (22:45)

S» R479

Dus: 15 stații 8400 m întors: 16 stații 9000 m

„Dus: Piața Sudului, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, DN4, Terminal Agropol întors: Terminal Agropol, DN4, Oraș Popesti-Leordeni, Sos. Olteniței, Piața Sudului

Capi: PIAȚA SUDULUI Cap2: AGROPOL

70

70 (70)

85 (85)

85

(85)

85 (85)

85 (85)

60 (60)

5:10 (5:10)

22:40 (22:40)

1

(1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

5:40 (5:40)

22:13 (22:13)

R482

Dus: 8 statii „3000 m întors: 7 , stații 3000 m

Dus: POPESTI-VEST - DRUMUL FERMEI - SOS. OLTENIȚEI - STR. EROU ALEXANDRU GARIAN - ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU

întors: ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU - STR. EROU ALEXANDRU GARIAN - SOS.

OLTENIȚEI - DRUMUL FERMEI - POPESTI-VEST

Capi: POPEȘTI-VEST Cap2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN BĂDESCU

70

15 (15)

15 (15)

15 (15)

15 (15)

15

(15)

15 (15)

5:10 (5:10)

22:55 (22:55)

2 (2)

2 (2)

2

(2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

_

5:00 (5:00)

22:45 (22:45)

NUMĂRUL
\ h ’ jpit ' ZI DE LUCRU

ZI DE SÂMBĂTĂ

ZI DE DUMINICĂ SI SĂRBĂTORI LEGALE

Nr. crt.

Linia

K V

Nr.^-vehicule

S. 1.

.„Nr.

curse

Km. Traseu

Km.* acces/ retragere

Total km / zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

1

R403

6

18,0

1.605,6

321,4

1.927,0

3

12,0

1.070,4

117,9

1.188,3

3

12,0

1.070,4

117,9

1.188,3

R407

6

34,0

1.353,2

224,0

1.577,2

3

22,0

875,6

91,0

966,6

3

22,0

875,6

91,0

966,6

^•3 «

R411

6

28,5

1.672,8

259,4

1.932,2

3

17,0

997,9

105,2

1.103,1

3

17,0

997,9

105,2

1.103,1

O

4

R41?

6

28,5

1.641,0

285,8

1.926,8

3

18,0

1.036,8

99,4

1.136,2

3

18,0

1.036,8

99,4

1.136,2

£

«13

4

29,0

1.125,2

96,8

1.222,0

2

14,0

543,2

48,4

591,6

2

14,0

543,2

48,4

591,6

R416

5

52,0

1.372,8

67,6

1.440,4

2

24,0

633,6

26,2

659,8

2

24,0

633,6

26,2

659,8

’■ 7

R417

6

40,0

1.544,6

206,1

1.750,7

3

22,0

849,2

74,8

924,0

3

22,0

849,2

74,8

924,0

8

R440

4

53,0

933,4

199,9

1.133,3

3

41,0

721,6

105,1

826,7

3

41,0

721,6

105,1

826,7

9

R449

6

31,5

2.054,4

237,6

2.292,0

3

16,0

1.043,2

117,4

1.160,6

3

16,0

1.043,2

117,4

1.160,6

10

R450

3

37,5

857,4

79,2

936,6

2

27,0

618,3

46,0

664,3

2

27,0

618,3

46,0

664,3

11

R451

4

32,5

1.157,0

139,7

1.296,7

2

21,0

747,6

63,2

810,8

2

21,0

747,6

63,2

810,8

12

R459

1

19,0

300,2

21,6

321,8

1

19,0

300,2

21,6

321,8

1

19,0

300,2

21,6

321,8

13

R460

6

63,5

1.542,3

86,8

1.629,1

5

60,5

1.469,9

47,6

1.517,5

4

48,5

1.178,3

39,6

1.217,9

14

R461

6

50,0

1.445,0

45,6

1.490,6

4

34,0

982,6

30,4

1.013,0

4

34,0

982,6

30,4

1.013,0

15

R467

7

73,0

1.277,5

81,0

1.358,5

4

46,5

813,5

36,3

849,8

3

35,5

621,0

28,4

649,4

16

R468

12

84,0

3.418,8

560,0

3.978,8

6

45,0

1.831,5

236,3

2.067,8

5

38,0

1.546,6

192,6

1.739,2

17

R473

3

24,5

798,2

60,4

858,6

2

18,0

586,8

35,0

621,8

2

18,0

586,8

35,0

621,8

18r

R479

1

13,5

234,6

39,7

274,3

1

13,5

234,6

39,7

274,3

1

13,5

234,6

39,7

274,3

.-19

R482

2

72,0

432,0

93,2

525,2

2

72,0

432,0

93,2

525,2

2

72,0

432,0

93,2

525,2

Total

. Zilnic

94

784,0

24.766,0

3.105,8

27.871,8

54

542,5

15.788,5

1.434,7

17.223,2

51

512,5

15.019,5

1.375,1

16.394,6


Anexa 1.2. PLAN DE CIRCULAȚIE

Valabil din 01.05.2020

Zi de lucru

Linia/Ora


10


11


12


13


14


15


16


18


19


20


21


22


23


R403

R407

R411


R412


R413


R416


R417


R440R449
11


12


12


12


11


10


10


10


101112


12


1212


12


11


1027


8494


9492


90


82


76


70


6976


87


90


93


92


90


84


76


47


13


Zi de sâmbătăLinia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

R403

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

* R40V

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

R41.1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R/ri2

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R413

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

0

R416

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

'   R417

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

R440

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

0

R449

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R450

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R451

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R459

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

R460

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

R461

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

R467

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

R468

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

2

R473

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R479

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

R482

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

\ Total

18

51

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

50

33


Zi de duminică+sărbători legale

Linia/Ora

R403


10


11


12


13


14


15


16


18


19


20


21


22


23


R40716


48


51


51


51


51


51


51


51


51


51


51


51


51


48


32ANEXA 1.3. LISTA STAȚIILOR
LINIA R403 PIAȚA PRESEI - VADU ANEI (BRANESTI)

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

PIAȚA PRESEI

BD. EXPOZIȚIEI

1

VADU ANEI

STR. RAZBOIENI

2

GARA BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

2

STRADA SOARELUI

DJ 100

3

POD BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

3

STR. CRĂIȚEI

DJ 100

4

AEROPORT BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

4

VIOLETELOR

DJ 100

DRUMUL MĂTĂSII

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

5

CABANA

DJ 100

6

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

6

BRANESTI-TARG

DJ 100

ALEEA PRIVIGHETORILOR

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

7

GRĂDINIȚĂ BRANESTI

DJ 100

- 8

LICEUL FRANCEZ

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

8

BRANESTI-GARA

DJ 100

9

PASAJ C.F.R. OTOPENI

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

9

LICEUL THEODOR PIETRARU

DJ 100

10

AMCO

CAL. BUCUREȘTILOR (DN1)

10

LICEUL TRAIAN LALESCU

DJ 100

11

PRIMĂRIA OTOPENI

CAL. BUCUREȘTILOR (DN1)

11

GRĂDINIȚĂ PASAREA

DJ 100

12

DRUMUL GĂRII

DJ 100

12

STRADA ION CREANGA

DJ 100

13

COMPLEX COMERCIAL

DJ 100

13

PITEASCĂ DJ 100

DJ 100

14

REVOLUȚIONARILOR

DJ 100

14

COZIENI-DJIOO

DJ 100

15

COMPLEX REZIDENȚIAL

DJ 100

15

GANEASA

DJ 100/DJ 300

16

CODRULUI

DJ 100

16

STRADA TEIULUI

DJ 100

17

PINULUI

DJ 100

17

STRADA GAROAFELOR

DJ 100

18

PĂDURII

DJ 100

18

STRADA MOINESTI

DJ 100

19

1 DECEMBRIE

DJ 100

19

i PRIMĂRIA AFUMAȚI

DJ 100

20

AVRAM IANCU

DJ 100

20

DISPENSAR

DJ 100

21

BISERICA

DJ 100

21

BISERICA VECHE

DJ 100

22

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 100

22

STRADA SCOLII

DJ 100

23

MARASESTI

DJ 100

23

STRADA DACIA

DJ 100

J24

CIMITIR

DJ 100

24

STRADA MOTRULUI

DJ 100

\25

ASOCIAȚIA COLUMBOFILA

DJ 100

25

STRADA DOMNITA RALU

DJ 100

_\6

STATIA DE EPURARE

DJ 100

26

STRADA DOAMNA STANCA

DJ 100

CARTIERUL NOU

DJ 100

27

BRÂNDUȘELOR

DJ 100

28

GRĂDINIȚĂ

DJ 100

28

MIMOZELOR

DJ 100


29

ȘCOALA GENERALA

DJ 100

29

BOLTAS

DJ 100

30

STADION

DJ 100

30

STADION

DJ 100

31

BOLTAS

DJ 100

31

ȘCOALA GENERALA

DJ 100

32

MIMOZELOR

DJ 100

32

GRĂDINIȚĂ

DJ 100

33

BRÂNDUȘELOR

DJ 100

33

CARTIERUL NOU

DJ 100

34

STRADA DOAMNA STANCA

DJ 100

34

STATIA DE EPURARE

DJ 100

35

STRADA DOMNITA RALU

DJ 100

35

ASOCIAȚIA COLUMBOFILA

DJ 100

36

STRADA MOTRULUI

DJ 100

36

CIMITIR

DJ 100

37

STRADA DACIA

DJ 100

37

MARASESTI

DJ 100

38

STRADA SCOLII

DJ 100

38

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 100

39

BISERICA VECHE

DJ 100

39

BISERICA

DJ 100

40

DISPENSAR

DJ 100

40

AVRAM IANCU

DJ 100

41

PRIMĂRIA AFUMAȚI

DJ 100

41

1 DECEMBRIE

DJ 100

42

STRADA MOINESTI

DJ 100

42

PĂDURII

DJ 100

43

STRADA GAROAFELOR

DJ 100

43

PINULUI

DJ 100

44

STRADA TEIULUI

DJ 100

44

CODRULUI

DJ 100

45

GANEASA

DJ 100 / DJ 300

45

COMPLEX REZIDENȚIAL

DJ 100

46

COZIENI - DJ100

DJ 100

46

REVOLUȚIONARILOR

DJ 100

47

PITEASCĂ DJ 100

DJ 100

47

COMPLEX COMERCIAL

DJ 100

48

STRADA ION CREANGA

DJ 100

48

DRUMUL GĂRII

DJ 100

49

GRĂDINIȚĂ PASAREA

DJ 100

49

ICSITMUA

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

50

STRADA BRAȘOV

DJ 100

50

AEROPORTUL HENRI COANDA

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

51

LICEUL TRAIAN LALESCU

DJ 100

51

AEROPORTUL HENRI COANDA

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

52

LICEUL THEODOR PIETRARU

DJ 100

52

ICSITMUA

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

53

BRANESTI - GARA

DJ 100

53

PRIMĂRIA OTOPENI

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

54

TURCU

DJ 100

54

AMCO

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

55

GRĂDINIȚĂ BRANESTI

DJ 100

55

PASAJ C.F.R. OTOPENI

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

\

56

BRANESTI-TARG

DJ 100

56

SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI 107

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

\

57

CABANA

DJ 100

57

ALEEA PRIVIGHETORILOR

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

J-—\

58

VIOLETELOR

DJ 100

58

DRUMUL MĂTĂSII

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

59

STR. CRĂIȚEI

DJ 100

59

AEROPORT BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

60

STRADA SOARELUI

DJ 100

60

POD BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

61

STRADA TRAIAN

STR. TRAIAN

61

GARA BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

62

VADU ANEI

STR. RĂZBOI FN^ fr N

62

PIAȚA PRESEI

BD. EXPOZIȚIEI

P

LINIA R407 - REPUBLICA - POSTA (BALACEANCA)

5JW41UO

■F

TRASEUL DUS        \

TRASEU

LÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

xvsil

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

REPUBLICA

STRADA INDUSTRIILOR

POSTA

DJ301A

2

SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON

SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON

2

IAZULUI

DJ301A

GRANITUL

SOSEAUA PANTELIMON

3

ȘCOALA

DJ301A

w

SOSEAUA GĂRII CATELU

Șoseaua pantelimon

4

IEȘIRE

DJ301A

5

BD. BIRUINȚEI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

5

STRADA VECHE

DJ301A

6

BISERICA SF. NICOLAE

BULEVARDUL BIRUINȚEI

6

SPITAL BALACEANCA

DC55

*

SOS. CERNICA 1

BULEVARDUL BIRUINȚEI

7

MIEILOR

DC55

8

RĂSCOALEI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

8

INTRAREA OGORULUI

DC55

9

STRADA SFANȚUL CĂLI NIC

BULEVARDUL BIRUINȚEI

9

CFR BALACEANCA

DC55

10

CÂMPULUI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

10

TRAIAN

DC55

11

SOS. CERNICA 2

DJ301

11

TUDOR ARGHEZI

DJ301

12

ȘTRANDULUI

DJ301

12

1NSI1IUIUL 1 EOLOG1C

DJ301

13

POET GEORGE TARNEA 2

DJ301

13

AVENTURA PARC

DJ301

14

MANASTIREA CERNICA

DJ301

14

GABRIELA GEGOLEA

DJ301

15

GABRIELA GEGOLEA

DJ301

15

MANASTIREA CERNICA

DJ301

16

AVENTURA PARC

DJ301

16

POET GEORGE TARNEA 2

DJ301

17

INSTITUTUL TEOLOGIC

DJ301

17

ȘTRANDULUI

DJ301

18

TUDOR ARGHEZI

DJ301

18

SOS. CERNICA 2

DJ301

19

TRAIAN

DJ301

19

CÂMPULUI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

20

CFR BALACEANCA

DC55

20

STRADA SFANȚUL CALINIC

BULEVARDUL BIRUINȚEI

21

INTRAREA OGORULUI

DC55

21

RĂSCOALEI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

22

MIEILOR

DC55

22

SOS. CERNICA 1

BULEVARDUL BIRUINȚEI

23

SPITAL BALACEANCA

DC55

23

BISERICA SFANȚUL NICOLAE

BULEVARDUL BIRUINȚEI

^24

STRADA VECHE

DJ301A

24

BD. BIRUINȚEI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

\25

IEȘIRE

DJ301A

25

SOSEAUA GĂRII CATELU

SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON

V?6

ȘCOALA

DJ301A

26

GRANITUL

SOSEAUA PANTELIMON

28

IAZULUI POSTA

DJ301A

DJ301A

27

REPUBLICA

BULEVARDUL BASARABIA

LINIA R411 GAGU - BUCUR OBOR

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

GAGU

DJ 200

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

2

TISMANA

DJ 200

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

3

PUTNA

DJ 200

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

4

SATUL CREATA

DJ 402

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

5

BISERICA VÂNĂTORI

DJ 402

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

6

ȘCOALA VÂNĂTORI

DJ402

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

MIHAIEMINESCU

DJ402

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

8

ȘCOALA PETRACHIOAIA

DJ 402

8

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

9

PETRACHIOAIA CENTRU

DJ402

9

CORNISOR

SOS. COLENTINA

10

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA

10

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

11

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

12

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA

12

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

13

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA

13

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

14

SOSEAUA PETRACHIOAIA

SOS. PETRACHIOAIA

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

15

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA

15

GHEATA

BD. VOLUNTARI

16

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA

16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

17

CURBA

SOS.PETRACHIOAIA

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

18

PRIMĂRIA AFUMAȚI

SOS. AFUMAȚI

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

19

BRAZI

SOS. AFUMAȚI

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

20

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. AFUMAȚI

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

DN2

21

DORALY

SOS. AFUMAȚI

21

DORALY

DN2

22

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. AFUMAȚI

22

SOSEAUA AFUMAȚI

DN2

23

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

23

BRAZI

DN2

24

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

24

PRIMĂRIA AFUMAȚI

DN2

, 25

POSTA

BD. VOLUNTARI

25

CURBA

SOS. PETRACHIOAIA

V- 26

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

26

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA

\ 27

GHEATA

BD. VOLUNTARI

27

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA

\ 28

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

28

SOSEAUA PETRACHIOAIA

SOS. PETRACHIOAIA

H 29

NIRO

BD. VOLUNTARI

29

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA

30

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI -^===8

30

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA

31

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA^X A /

/Mi

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA

32

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTl&A^---

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA

>

\ * \

1

m//

19


33

CORNISOR

o

Zos.wlenliKa

33

PETRACHIOAIA CENTRU

SOS. PETRACHIOAIA

34

SPORTULUI

1. 1 ^2.

34

ȘCOALA PETRACHIOAIA

DJ 402

35

CARTIER COLENTINA

SOS, QCSt’ElSlTI^Â c-'

35

MIHAIEMINESCU

DJ402

36

RÂUL COLENTINA                V

SOS. COLENTINA? i

36

ȘCOALA VÂNĂTORI

DJ 402

37

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)      V

SOS CC|țȚNTINA

37

BISERICA VÂNĂTORI

DJ402

38

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

38

SATUL CREATA

DJ402

39

TEIUL DOAMNEI

sosTcolEntina

39

PUTNA

DJ 200

40

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

40

TISMANA

DJ 200

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

41

GAGU

DJ 200


LINIA R412 MĂINEASCA - BUCUR OBOR

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

MĂINEASCA

DJ402

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

2

RODNEI

DJ402

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

3

SALA FESTIVITĂȚII

DJ402

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

4

BISERICA MĂINEASCA

DJ402

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

5

CAMELIEI

DJ402

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

6

CENTRU

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

8

ȘCOLII

STR. D.G. RADU

8

SPORTULUI

SOS.COLENTINA

9

D.G. RADU

STR. D.G. RADU

9

CORNISOR

BD. VOLUNTARI

10

SCOLII

STR. D.G. RADU

10

NICOLAE CANEA

BD. VOLUNTARI

11

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

11

PASAJ COLENTINA

BD. VOLUNTARI

12

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

12

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

\

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

13

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

A

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

15

GHEATA

BD. VOLUNTARI

CURBA

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

17 4

PRIMĂRIA AFUMAȚI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

17

POSTA

BD. VOLUNTARI


18

BRAZI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

19

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

20

DORALY

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

21

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

21

DORALY

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

22

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

22

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

23

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

23

BRAZI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

24

POSTA

BD. VOLUNTARI

24

PRIMĂRIA AFUMAȚI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

25

DISPENSAR

BD.VOLUNTARI

25

CURBA

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

26

GHEATA

BD. VOLUNTARI

26

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

27

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

27

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

28

NIRO

BD. VOLUNTARI

28

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

29

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

30

PASAJ COLENTINA

BD. VOLUNTARI

30

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

31

NICOLAE CANEA

BD. VOLUNTARI

31

SCOLII

STR. D.G. RADU

32

CORNISOR

BD. VOLUNTARI

32

D.G. RADU

STR. D.G. RADU

33

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

33

SCOLII

STR. D.G. RADU

34

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

34

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

35

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

35

CENTRU

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

36

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

36

CAMELIEI

DJ402

37

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

37

BISERICA MĂINEASCA

DJ402

38

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

38

RODNEI

DJ402

39

BUCUR OBOR __________

SOS. COLENTINA           ____

39

MĂINEASCA

DJ402LINIA R413 BUCUR OBOR - SINDRILITA

-                   -                                                   -                                l vssv cTjî

TRASEUL DUS          v* \

^77%!

TRASEUL ÎNTORS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA         [pv

tfS'J

NR-

VCRT.

STAȚIA

ARTERA

J'

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA          ---

1

SINDRILITA

SAT. SINDRILITA

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

2

INTRARE SINDRILITA

SAT. SINDRILITA

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

3

LA CIREȘI

SOS. AFUMAȚI

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

4

BATAL

SOS. AFUMAȚI

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)'

SOS. COLENTINA

5

CIMITIR

SOS. AFUMAȚI

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

6

FRASINULUI

SOS. AFUMAȚI

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

ȘCOALA GENERALA

SOS. AFUMAȚI

8

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

8

BISERICA NOUA

SOS. AFUMAȚI

9

CORNISOR

SOS. COLENTINA

9

CURBA

SOS. AFUMAȚI

10

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

10

PRIMĂRIA AFUMAȚI

D.C.ll

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

11

BRAZI

D.C.ll

12

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

12

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. AFUMAȚI

13

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

13

DORALY

SOS. AFUMAȚI

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

14

INSTITUTUL METEOROLOGIC

BD. VOLUNTARI

15

GHEATA

BD. VOLUNTARI

15

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

16

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

18

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

19

GHEATA

BD. VOLUNTARI

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

BD. VOLUNTARI

20

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

21

DORALY

SOS. AFUMAȚI

21

NIRO

BD. VOLUNTARI

22

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. AFUMAȚI

22

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

\ 23

BRAZI

D.C.ll

23

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

PRIMĂRIA AFUMAȚI

D.C.ll

24

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

\5

CURBA

SOS. AFUMAȚI

25

CORNISOR

SOS. COLENTINA

BISERICA NOUA

SOS. AFUMAȚI

26

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

2\>

ȘCOALA GENERALA

SOS. AFUMAȚI

27

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

28

FRASINULUI

SOS. AFUMATE

28

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

29

CIMITIR

SOS. AFUMAȚI

29

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA


30

BATAL

SOS. AFUMAȚI

30

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

31

LA CIREȘI

SOS. AFUMAȚI

31

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

32

INTRARE SINDRILITA

SAT. SINDRILITA

32

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

33

SINDRILITA

SAT. SINDRILITA


LINIA R416 - STR. GĂRII PANTELIMON - METROU PIPERA

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

STRADA GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

1

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

2

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

3

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2

BD. NICOLAE BALCESCU

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

5

STRADA BURGHIULUI

STR. BURGHIULUI

5

PIPERA

SOS. PIPERA

6

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

7

GHEATA

BD. VOLUNTARI

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

8

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

9

NIRO

BD. VOLUNTARI

9

TOMA CARAGIU

STR. EMIL RACOVITA

10

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

10

EMIL GARLEANU - BISERICA

STR. EMIL RACOVITA

11

ARDEALULUI

STR. ARDEALULUI

11

CARTIER AZUR 2

STR. EMIL RACOVITA

12

POPASULUI

BD. EROILOR

12

CARTIER AZUR 1 - MEGA IMAGE

STR. EMIL RACOVITA

13

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

13

DOMUS STIL

STR. POPASULUI

14

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

14

CITYLIGHTS

STR. POPASULUI

r 15

ARIES

DRUMUL BECHEANULUI

15

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

16

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

16

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

17

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

17

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

18

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

18

ARIES

STR. ARIES

T 19

CITYLIGHTS

STR. POPASULUI^^T^sj.

19

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

20

DOMUS STIL

STR. POPASULUI ? V Z X

20

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

21

CARTIER AZUR 1-MEGAIMAGE

STR. EMIL,R^OXrXX\?*

\ 21

POPASULUI

STR. ARDEALULUI
23


22

CARTIER AZUR 2

STR. EMIL RACOVITA,

Ardealului

STR. ARDEALULUI

23

EMIL GARLEANU - BISERICA

STR. EMIL RACOVȚTA [ Cf'<?>*

X.

"sjlHLEA

STR. AFUMAȚI

24

TOMA CARAGIU

STR. EMIL RACOVÎT/^ \ ’ X

'AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

25

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS. BUCUREȘTI NQRD

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

26

SOSEAUA PETRICANI

BD. DIMITRIE POMPEI^

Ws

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

27

ROCIN

BD. DIMITRIE POMPEIU"'^-X1-

X 27

GHEATA

BD. VOLUNTARI

28

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

28

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. ECATERINA TEODOROIU

29

BUZIAS

BD. NICOLAE BALCESCU

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2

BD. NICOLAE BALCESCU

A _______—_______

31

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

32

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

1    *

LsJ--------------------------------------

33

STRADA GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU __

? LINIA R417 COZIENI - BUCUR OBOR


TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

1

COZIENI-DJIOO

DJ301B

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

2

GANEASA

DJ300

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

3

PESCĂRIEI

DJ300

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

4

GANEASA - DJ300

DJ300

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

5

MOARA DOMNEASCA - CENTRU

DC27

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

6

DORALY

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

(INSTITUTUL METEOROLOGIC

I SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

8

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

8

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

9

CORNISOR

SOS. COLENTINA

9

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

10

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

10

POSTA

BD. VOLUNTARI

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

11

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

12

GHEATA

BD. VOLUNTARI

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

13

COCORILOR

BD.VOLUNTARI

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

14

NIRO

BD. VOLUNTARI

15

GHEATA

BD. VOLUNTARI

15

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI


16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

16

PASAJ COLENTINA

BD. VOLUNTARI

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

17

NICOLAE CANEA

BD. VOLUNTARI

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

18

CORNISOR

BD. VOLUNTARI

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

19

SPORTULUI

BD. VOLUNTARI

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

20

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

21

MOARA DOMNEASCA

DC27

21

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

22

MOARA DOMNEASCA - CENTRU

DJ300

22

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

23

GANEASA - DJ300

DJ300

23

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

24

PESCĂRIEI

DJ300

24

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

25

GANEASA

DJ300

25

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

26

COZIENI

DJ301B

* ș

LINIA R440 - PIAȚA SUDULUI - LEORDENI

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI

1

LEORDENI

SOS. CENTURA

2

LUNCA BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

2

C. F. R. CENTURA

SOS. CENTURA

3

STADION

SOS. OLTENIȚEI

3

FORTULUI

STR. LEORDENI

4

SOSEAUA VITAN BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

4

DOMNITA BALASA

STR. LEORDENI

5

GRIGORE MARIN

SOS. OLTENIȚEI

5

POSADA

STR. LEORDENI

6

INSTITUTUL SE. MARIA

SOS. OLTENIȚEI

6

TABEREI

STR. LEORDENI

7

PRESTIGE

SOS. OLTENIȚEI

7

GHEORGHE COSTA-FORU

STR. LEORDENI

8

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

8

LICEUL TEORETIC RADU POPESCU

STR. LEORDENI

9

CAZANEȘTI

SOS. OLTENIȚEI

9

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

STR. LEORDENI

10

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

SOS. OLTENIȚEI

10

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

11

LICEUL TEORETIC RADU POPESCU

STR. LEORDENI

11

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

12

GHEORGHE COSTA-FORU

STR. LEORDENI

12

PRESTIGE

SOS. OLTENIȚEI

13

TABEREI

STR. LEORDENI

13

INSTITUTUL SF. MARIA

SOS. OLTENIȚEI

14

POSADA

STR. LEORDENI

14

ROMPRIM

SOS. OLTENIȚEI

15

DOMNITA BALASA

STR. LEORDENI        A

15

SOSEAUA VITAN BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

16

FORTULUI

STR. LEORDENI O ——’

\ 16

STADION

SOS. OLTENIȚEI

LINIA R449 - BALOTEȘTI - SPITAL SRI - METROU PIPERA

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

*.l -■

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

1

DUMBRĂVENI - SPITAL SRI

DC 6

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

2

STR. CANTONULUI

DC 6

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

3

RÂULUI

DC 6

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

4

LILIACULUI

DC 6

5

PIPERA

SOS. PIPERA

5

PRIVIGHETORILOR

DC 6

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

6

CANTON II

DC 6

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

7

CANTON I.C. BRATIANU

DC 6

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

8

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL TERRA

DJ 200B

9

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

9

STR. BISERICII

DJ 200B

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

10

STR. SCOLII

DJ 200B

11

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

11

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MYRA

DJ 200B

12

FRASARI

BD. PIPERA

12

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL EDA

DJ 200B

13

PASARELA

BD. PIPERA

13

ANTENEI

DJ 200B

14

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

14

BALOTEȘTI - DJ200B

DJ 200B

15

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

15

LINISTEI

DN1

16

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

16

PRIMĂRIA BALOTEȘTI

DN1

17

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

17

FERMEI

DN1

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

18

CRÂNGULUI

DN1

^.19

SENS GIRATORIU

DJ 200B

19

STATIA DE AMBULANTA

DN1

\ 20

CÂMPULUI

DJ 200B

20

POLITIA BALOTEȘTI

DJ 101

x vi

MARASESTI

DJ 200B

21

AUTOCONF TEXTILE

DJ 101

J_M2

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 200B

22

ȚARINA VECHE

DJ 101

23

ȘCOALA

DJ 200B

23

FERMA

DJ 101

24

BALTA PASAREA

DJ 200B

24

FILATURA

DJ 101

25

VASILE LUPU

DJ 200B

25

STUPINEI

DJ 101

26

CENTRUL DE EVENIMENTE

DJ 200B

26

ȘCOALA NR.2

DJ 101

27

PEPINIERA

DJ 200B

27

LUNII

DJ 101

28

INTRAREA DIMIENI

DJ 200B

28

UNITATII

DJ 101

29

AFTER SCHOOL

DJ 200B

29

BAVARIA

DJ200B

30

IEȘIRE DIMIENI

DJ 200B

30

ZINCHERIA

DJ200B

31

STR. VISELOR

DJ200B

31

STR. VISELOR

DJ200B

32

ZINCHERIA

DJ200B

32

INTRARE DIMIENI

DJ 200B

33

BAVARIA

DJ200B

33

AFTER SCHOOL

DJ 200B

34

UNITATII

DJ 101

34

IEȘIRE DIMIENI

DJ 200B

35

LUNII

DJ 101

35

PEPINIERA

DJ 200B

36

ȘCOALA NR 2

DJ 101

36

CENTRUL DE EVENIMENTE

DJ 200B

37

STUPINEI

DJ 101

37

VASILE LUPU

DJ 200B

38

FILATURA

DJ 101

38

BALTA PASAREA

DJ 200B

39

FERMA

DJ 101

39

ȘCOALA

DJ 200B

40

ȚARINA VECHE

DJ 101

40

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 200B

41

AUTOCONF TEXTILE

DJ 101

41

MARASESTI

DJ 200B

42

POLITIA BALOTESTI

DJ 101

42

CÂMPULUI

DJ 200B

43

UNIRII

DN1

43

SENS GIRATORIU

DJ 200B

44

STATIA DE AMBULANTA

DN1

44

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

45

CRÂNGULUI

DN1

45

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

46

FERMEI

DN1

46

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

47

PRIMĂRIA BALOTESTI

DN1

47

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

48

LINISTEI

DN1

48

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

49

BALOTESTI - DJ200B

DJ 200B

49

PASARELA

BD. PIPERA

50

ANTENEI

DJ 200B

50

FRASARI

BD. PIPERA

51

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL EDA

DJ 200B

51

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

52

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MYRA

DJ 200B

52

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

53

STR. SCOLII

DJ 200B

53

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

54

STR. BISERICII

DJ 200B

^54

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

55

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL TERRA

DJ 200B             .

M A

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS. BUCUREȘTI NORD

56

CANTON I.C. BRATIANU

DC 6

SOSEAUA PETRICANI

BD. DIMITRIE POMPEI

57

CANTON II

DC 6        //' * /

w

\ROCIN

BD. DIMITRIE POMPEI

\ bp

X-9

w

Wbi bL G0

1 *

w

)

27

58

PRIVIGHETORILOR

DC 6

59

LILIACULUI

DC 6

60

RÂULUI

DC 6

61

STR. CANTONULUI

DC 6

62

DUMBRĂVENI - SPITAL SRI

DC 6


58


METROU PIPBD. DIMITRIE POMPEI
LINIA R450 - METROU PIPERA - COMPLEX COMERCIAL BANEASA

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT

STAȚIA

ARTERA

/

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

1

COMPLEX COMERCIAL BANEASA

ALEI PARCARE COMPLEX COMERCIAL

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

2

RADU VLADESCU

STR. VIOREL CIUREA

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

3

AMBASADA S.U.A.

BD. DOCTOR LIVIU LIBRESCU

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

4

ACADEMIA DE POLITIE

BD. ALEXANDRU NASTA

5

PIPERA

SOS. PIPERA

5

RESTAURANT BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

6

GRADINA ZOOLOGICA

AL. PRIVIGHETORILOR

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

7

DIMITRIE CANTEMIR

STR. EROU IANCU NICOLAE

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

8

GALERIILE COMERCIALE (JOLIE VILLE)

STR. EROU IANCU NICOLAE

9

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

9

LICEUL MARK TWAIN

STR. EROU IANCU NICOLAE

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

10

PANSELELOR

STR. EROU IANCU NICOLAE

11

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

11

IANCU DE HUNEDOARA 2

STR. EROU IANCU NICOLAE

12

FRASARI

BD. PIPERA

12

EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

13

PASARELA

BD. PIPERA

13

PASARELA

BD. PIPERA

14

EROUIANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

14

FRASARI

BD. PIPERA

15

IANCU DE HUNEDOARA 2

STR. EROU IANCU NICOLAE

15

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

16

PANSELELOR

STR. EROU IANCU NICOLAE

16

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

17

LICEUL MARK TWAIN

STR. EROU IANCU NICOLAE

17

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

18

GALERIILE COMERCIALE (JOLIE VILLE)

STR. EROU IANCU NICOLAE

18

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

19

DIMITRIE CANTEMIR

STR. EROU IANCU NICOLAE

19

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS. BUCUREȘTI NORD


20

GRADINA ZOOLOGICA

STR. EROU IANCU NICOLAE

20

SOSEAUA PETRICANI

BD. DIMITRIE POMPEI

21

RESTAURANT BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

21

ROCIN

BD. DIMITRIE POMPEI

22

PADUREA BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

22

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

23

ACADEMIA DE POLITIE

BD. ALEXANDRU NASTA

24

AMBASADA S.U.A.

BD. DOCTOR LIVIU LIBRESCU

23

RADU VLADESCU

STR. VIOREL CIUREA

24

COMPLEX COMERCIAL BANEASA

ALEI PARCARE COMPLEX COMERCIAL

LINIA R451 - REPUBLICA - TANGANU

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

REPUBLICA

BD. BASARABIA

1

TANGANU - GARA

STRADA CĂMINULUI

2

SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON

SOS. GĂRII CATELU

2

FERDINAND

STRADA CĂMINULUI

3

GRANITUL

SOS. PANTELIMON

3

1 DECEMBRIE 1918

STRADA CĂMINULUI

4

SOSEAUA GĂRII CATELU

SOS. PANTELIMON

4

GRĂDINIȚĂ

DJ 301

5

BD. BIRUINȚEI

DN3

5

BISERICA

DJ 301

6

BISERICA SF. NICOLAE

DN3

6

ȘCOALA

DJ 301

7

SOS. CERNICA 1

DN3

7

TRAIAN

DJ 301

8

RĂSCOALEI

DN3

8

TUDOR ARGHEZI

DJ 301

9

STRADA SFANȚUL CALINIC

DN3

9

INSTITUTUL TEOLOGIC

DJ 301

10

CÂMPULUI

DN3

10

AVENTURA PARC

DJ 301

11

SOS. CERNICA 2

Dl 301

11

GABRIELA GEGOLEA

DJ 301

12

ȘTRANDULUI

Dl 301

12

MANASTIREA CERNICA

DJ 301

13

POET GEORGE TARNEA 2

DJ 301

13

POET GEORGE TARNEA 2

DJ 301

14

MANASTIREA CERNICA

Dl 301

14

ȘTRANDULUI

DJ 301

15

GABRIELA GEGOLEA

DJ 301

15

SOS. CERNICA 2

DJ 301

16

AVENTURA PARC

DJ 301

16

CÂMPULUI

DN3

17

INSTITUTUL TEOLOGIC

DJ 301

17

STRADA SFANȚUL CALINIC

DN3

18

TUDOR ARGHEZI

DJ 301

18

RĂSCOALEI

DN3

19

TRAIAN

DJ 301

19

sqs. CERMCA 1

DN3

20

ȘCOALA

DJ 301

200

^SE^M/S>ANTUL NICOLAE

DN3

'■21

22


23

24

25


BISERICA


GRĂDINIȚĂ


1 DECEMBRIE 1918


FERDINAND


TANGANU - GARA


DJ 301


Dl 301BDABIRUINTEI


SO


DN3


SOS. PANTELIMON


SOS. PANTELIMON


BD. BASARABIALINIA R459 - BALOTEȘTI - SPITAL SRI - METROU PIPERA - până în data de 30.04.2020

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

1

DUMBRĂVENI - SPITAL SRI

DC 6

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

2

STR. CANTONULUI

DC 6

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

3

RÂULUI

DC 6

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

4

LILIACULUI

DC 6

5

PIPERA

SOS. PIPERA

5

PRIVIGHETORILOR

DC 6

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

6

CANTON II

DC 6

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

7

CANTON I.C. BRATIANU

DC 6

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

8

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL TERRA

DJ 200B

9

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

9

STR. BISERICII

DJ 200B

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

10

STR. SCOLII

DJ 200B

11

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

11

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MYRA

DJ 200B

12

FRASARI

BD. PIPERA

12

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL EDA

DJ 200B

13

PASARELA

BD. PIPERA

13

ANTENEI

DJ 200B

14

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

14

BALOTEȘTI - DJ200B

DJ 200B

15

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

15

LINISTEI

DN1

16

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

16

1 PRIMĂRIA BALOTEȘTI

DN1

17

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

17

FERMEI

DN1

18

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

18

CRÂNGULUI

DN1


19

SENS GIRATORIU

DJ 200B

19

STATIA DE AMBULANTA

DN1

20

CÂMPULUI

DJ 200B

20

POLITIA BALOTESTI

DJ 101

21

MARASESTI

DJ 200B

21

AUTOCONF TEXTILE

DJ 101

22

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 200B

22

ȚARINA VECHE

DJ 101

23

ȘCOALA

DJ 200B

23

FERMA

DJ 101

24

BALTA PASAREA

DJ 200B

24

FILATURA

DJ 101

25

VASILE LUPU

DJ 200B

25

STUPINEI

DJ 101

26

CENTRUL DE EVENIMENTE

DJ 200B

26

ȘCOALA NR.2

DJ 101

27

PEPINIERA

DJ 200B

27

LUNII

DJ 101

28

INTRAREA DIMIENI

DJ 200B

28

UNITATII

DJ 101

29

AFTER SCHOOL

DJ 200B

29

BAVARIA

DJ200B

30

IEȘIRE DIMIENI

DJ 200B

30

ZINCHERIA

DJ200B

STR. VISELOR

DJ200B

31

STR. VISELOR

DJ200B

32

ZINCHERIA

DJ200B

32

INTRARE DIMIENI

DJ 200B

33

BAVARIA

DJ200B

33

AFTER SCHOOL

DJ 200B

34

UNITATII

DJ 101

34

IEȘIRE DIMIENI

DJ 200B

35

LUNII

DJ 101

35

PEPINIERA

DJ 200B

36

ȘCOALA NR 2

DJ 101

36

CENTRUL DE EVENIMENTE

DJ 200B

37

STUPINEI

DJ 101

37

VASILE LUPU

DJ 200B

38

FILATURA

DJ 101

38

BALTA PASAREA

DJ 200B

39

FERMA

DJ 101

39

ȘCOALA

DJ 200B

40

ȚARINA VECHE

DJ 101

40

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 200B

41

AUTOCONF TEXTILE

DJ 101

41

MARASESTI

DJ 200B

42

POLITIA BALOTESTI

DJ 101

42

CÂMPULUI

DJ 200B

43

UNIRII

DN1

43

SENS GIRATORIU

DJ 200B

44

STATIA DE AMBULANTA

DN1

44

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

45

CRÂNGULUI

DN1

45

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

46

FERMEI

DN1

46

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

47

PRIMĂRIA BALOTESTI

DN1

47

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

48

LINISTEI

DN1

48

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

49

BALOTESTI - DJ200B

J)J 200B

49

PASARELA

BD. PIPERA

50

ANTENEI                                     t Â

50

FRASARI

BD. PIPERA

51

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL EDA                   / 0

51

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

i * i w

1

-

JlA'-'X-Vz/

j’

31


52

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MYRA

LJi 52

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

53

STR. SCOLII

L*

■ < 1

53

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

54

STR. BISERICII                                            V

i>] 2M-

Ci ,i!

54

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

55

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL TERRA

V

r4^V/cip^'V5 v D.nQJBL'V

■J

55

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS.

BUCUREȘTI

NORD

56

CANTON I.C. BRATIANU

DC 6

56

SOSEAUA PETRICANI

BD.

DIMITRIE POMPEI

57

CANTON II

DC 6

57

ROCIN

BD.

DIMITRIE POMPEI

58

PRIVIGHETORILOR

DC 6

58

METROU PIPERA

BD.

DIMITRIE

POMPEI

59

LILIACULUI

DC 6

60

RÂULUI

DC 6

61

STR. CANTONULUI

DC 6

62 ____

DUMBRĂVENI -SPITAL SRI                   _    __

DC 6
LINIA R459 - PASAJ CFR TUNARI - METROU PIPERA

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

1

PASAJ CFR TUNARI

BRETEA SOS. PIPERA

TUNARI

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

2

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

3

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

4

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

5

PIPERA

SOS. PIPERA

5

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

6

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

7

PASARELA

BD. PIPERA

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

8

FRASARI

BD. PIPERA

9

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

9

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

11

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

11

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

12

FRASARI

BD. PIPERA

12

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

13

PASARELA

BD. PIPERA

13

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS. BUCUREȘTI NORD

14

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

14

SOSEAUA PETRICANI

BD. DIMITRIE POMPEI

15

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

15

ROCIN

BD. DIMITRIE POMPEI

16

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

16

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

17

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

18

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

19

PASAJ CFR TUNARI

BRETEA SOS. PIPERA

TUNARI
33


LINIA R460 - POD CFR ȘTEFĂNEȘTI - REPUBLICA                   O A        \ T

TRASEUL ÎNTORS              (        \

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

/‘•z -

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

REPUBLICA

BD. BASARABIA                   'n’A'

1

POD CFR STEFANESTI

BD. EROILOR

2

GRUP INDUSTRIAL TITAN

BD. BASARABIA

2

ICAS

BD. EROILOR

3

BD. 1 DECEMBRIE 1918

BD. BASARABIA

3

DEMOCRAȚIEI

BD. EROILOR

4

SOSEAUA MORARILOR

SOS. MORARILOR

4

REVOLUȚIEI

BD. EROILOR

5

SOSEAUA PANTELIMON

SOS. MORARILOR

5

ASOCIAȚIA DON ORIONE

BD. EROILOR

6

COMPLEX COMERCIAL FUNDENI

SOS. FUNDENI

6

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

7

INTRAREA FUNDENI

SOS. FUNDENI

7

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

8

SPICULUI

SOS. FUNDENI

8

POPASULUI

BD. EROILOR

FUNDENI

SOS. FUNDENI

9

BARIERA CFR

BD. EROILOR

_lJp___

INSTITUTUL ONCOLOGIC

SOS. FUNDENI

10

SLOVEI

SOS. ANDRONACHE

ii

SPITALUL FUNDENI

SOS. FUNDENI

11

CORNISOR

SOS. ANDRONACHE

12

ITCANI

SOS. FUNDENI

12

OITUZ

SOS. ANDRONACHE

13

F. C. JUVENTUS

SOS. FUNDENI

13

CARTIER COLENTINA

SOS. FUNDENI

*    14

CARTIER COLENTINA

SOS. ANDRONACHE

14

RADOVANU

SOS. FUNDENI

15

OITUZ

SOS. ANDRONACHE

15

ITCANI

SOS. FUNDENI

16

CORNISOR

SOS. ANDRONACHE

16

SPITALUL FUNDENI

SOS. FUNDENI

17

SLOVEI

SOS. ANDRONACHE

17

INSTITUTUL ONCOLOGIC

SOS. FUNDENI

18

BARIERA CFR

BD. EROILOR

18

FUNDENI

SOS. FUNDENI

19

POPASULUI

BD. EROILOR

19

SPICULUI

SOS. FUNDENI

20

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

20

INTRAREA FUNDENI

SOS. FUNDENI

21

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

21

COMPLEX COMERCIAL FUNDENI

SOS. FUNDENI

22

ASOCIAȚIA DON ORIONE

BD. EROILOR

22

SOSEAUA PANTELIMON

SOS. MORARILOR

23

REVOLUȚIEI

BD. EROILOR

23

FACULTATEA DE POMPIERI

SOS. MORARILOR

24

DEMOCRAȚIEI

BD. EROILOR

24

BD. 1 DECEMBRIE 1918

BD. BASARABIA

25

ICAS

BD. EROILOR

25

GRUP INDUSTRIAL TITAN

BD. BASARABIA

26

POD CFR STEFANESTI

BD. EROILOR

26

FAUR

BD. BASARABIA

27

REPUBLICA

BD.BASARABIA


LINIA R461 - ȘTEFAN CEL MARE STR. GĂRII PANTELIMON

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

CAL. FLOREASCA

1

STR. GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

2

PERLA

CAL. DOROBANȚI

2

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

3

COLEGIUL NATIONAL I.L. CARAGIALE

CAL. DOROBANȚI

3

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

4

PIAȚA DOROBANȚILOR

STR. AV.RADU BELLER

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2

BD. NICOLAE BALCESCU

5

SALA LUCIAN GRIGORESCU

STR. AV.RADU BELLER

5

STRADA BURGHIULUI

STRADA BURGHIULUI

6

CALEA FLOREASCA

BD. MIRCEA ELIADE

6

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

7

GARIBALDI

STR. CEAIKOVSKI

7

GHEATA

BD. VOLUNTARI

8

GIUSEPPE VERDI

STR. BARBU VACARESCU

8

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

9

BARBU VACARESCU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

9

GHEORGHE DINCA

STR. GHEORGHE DINCA

10

GEORGE CONSTANTINESCU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

10

PARC TUDOR VLADIMIRESCU

STR. AVRAM IANCU

11

SOS. PETRICANI

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

11

STRADA CRAIOVEI NR. 5

STRADA CRAIOVEI NR. 5

12

CITYLIGHT

STR. POPASULUI

12

STRADA CUGETĂRII

DRUMUL BECHEANULUI

13

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

13

ROZELOR

DRUMUL BECHEANULUI

14

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

14

ARIES

DRUMUL BECHEANULUI

15

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

15

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

16

ARIES

STR. ARIES

16

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

17

STR. I.L. CARAGIALE

STR. ECATERINA TEODOROIU

17

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

18

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. ECATERINA TEODOROIU

18

CITYLIGHT

STR. POPASULUI

19

BUZIAS

BD. NICOLAE BALCESCU

19

SOS. PETRICANI

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

_ 20

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2

BD. NICOLAE BALCESCU

20

GEORGE CONSTANTINESCU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

21

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

21

BARBU VACARESCU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

X    22

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

22

SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA

CAL. FLOREASCA

23

STR. GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

23

ANCUTA BANEASA

CAL. FLOREASCA

24

MIRCEA ELIADE

CAL. FLOREASCA

25

GEORGE CALINESCU

CAL. FLOREASCA

26

PIAȚA FLOREASCA

CAL. FLOREASCA

27

_____SQSEAUASTEFAN CEL MARE

CAL. FLOREASCA
LINIA R467 - POD CFR AFUMAȚI - BUCUR OBOR

*

TRASEUL ÎNTORS

<, x ipț"                 TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

---- STAȚIA

ARTERA

1

BUCUR OBOR

ȘOS. COLENTINA

1

POD CFR AFUMAȚI

BD. VOLUNTARI

2

ZIDURI MOȘI

ȘOS. COLENTINA

2

STR. OLTULUI

BD. VOLUNTARI

ws

L SUVEICA

ȘOS. COLENTINA

3

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

4

DOAMNA GHICA

ȘOS. COLENTINA

4

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

5.

CREMENI TA (PIAȚA COLENTINA)

ȘOS. COLENTINA

5

POSTA

BD. VOLUNTARI

6

RÂUL COLENTINA

ȘOS. COLENTINA

6

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

7

CARTIER COLENTINA

ȘOS. COLENTINA

7

GHEATA

BD. VOLUNTARI

SPORTULUI

ȘOS. COLENTINA

8

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

9

CORNISOR

ȘOS. COLENTINA

9

NIRO

BD. VOLUNTARI

10

NICOLAE CANEA

ȘOS. COLENTINA

10

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

11

PASAJ COLENTINA

ȘOS. COLENTINA

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

12

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

12

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

13

VASILE VASILACHE

'BD. VOLUNTARI

13

CORNISOR

SOS. COLENTINA

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

14

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

15

GHEATĂ

BD. VOLUNTARI

15

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

16

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

17

POȘTA

BD. VOLUNTARI

17

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

18

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

19

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

20

POD CFR AFUMAȚI

BD. VOLUNTARI

20

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA


LINIA R468 - POD CFR ȘTEFANEȘTI - BUCUR OBOR

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

1

POD CFR STEFANESTI

BD. EROILOR

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

2

I.C.A.S.

BD. EROILOR

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

3

DEMOCRAȚIEI

BD. EROILOR

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

4

REVOLUȚIEI

BD. EROILOR

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

5

ASOCIAȚIA DON ORIONE

BD. EROILOR

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

6

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

7

CARTIER COLENTINA

SOS. ANDRONACHE

7

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

8

OITUZ

SOS. ANDRONACHE

8

POPASULUI

BD. EROILOR

9

CORNISOR

SOS. ANDRONACHE

9

BARIERA CFR

BD. EROILOR

10

SLOVEI

SOS. ANDRONACHE

10

SLOVEI

SOS. ANDRONACHE

11

BARIERA CFR

BD. EROILOR

11

CORNISOR

SOS. ANDRONACHE

12

POPASULUI

BD. EROILOR

12

OITUZ

SOS. ANDRONACHE

13

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

13

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

14

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

14

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

15

ASOCIAȚIA DON ORIONE

BD. EROILOR

15

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

16

REVOLUȚIEI

BD. EROILOR

16

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

17

DEMOCRAȚIEI

BD. EROILOR

17

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

18

I.C.A.S.

BD. EROILOR

18

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

19

POD CFR ȘTEFAN EȘTI

BD. EROILORLINIA R473 - STR. GĂRII PANTELIMON - COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

TRASEUL DUS

V

\> 7 4 -7 ‘i----

'          TRASEUL ÎNTORS

NR.

CRT

STAȚIA

ARTERA

NRk

CRT

STAȚIA

ARTERA

1

STRADA GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

1

COMPLEX COMERCIAL BANEASA

ALEI COMPLEX COMERCIAL BANEASA

2

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

2

RADU VLADESCU

STR.VIOREL CIUREA

3

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

3

AMBASADA SUA

BD. DOCTOR LIVIU LIBRESCU

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2

BD. NICOLAE BALCESCU

4

ACADEMIA DE POLITIE

BD. ALEXANDRU NASTA

STRADA BURGHIULUI

STR. BURGHIULUI

5

PADUREA BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

6

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

6

RESTAURANT BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

GHEATA

BD. VOLUNTARI

7

GRADINA ZOOLOGICA

STR. EROU IANCU NICOLAE

8/

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

8

DIMITRIE CANTEMIR

STR. EROU IANCU NICOLAE

g

GHEORGHE DINCA

STR. GHEORGHE DINCA

9

GALERIILE COMERCIALE (30LIE VILLE)

STR. EROU IANCU NICOLAE

10

PARC TUDOR VLADIMIRESCU

STR. GHEORGHE DINCA

10

LICEUL MARK TWAIN

STR. EROU IANCU NICOLAE

11

STRADA CRAIOVEI NR.5

STR. CRAIOVEI

11

PANSELELOR

STR. EROU IANCU NICOLAE

12

STRADA CUGETĂRII

DRUMUL BECHEANULUI

12

IANCU DE HUNEDOARA 2

STR. EROU IANCU NICOLAE

13

ROZELOR

DRUMUL BECHEANULUI

13

EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

14

ARIES

DRUMUL BECHEANULUI

14

PASARELA

BD. PIPERA

15

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

15

FRASARI

BD. PIPERA

16

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

16

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

—17

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

17

STR. EROI CHIVU DUMITRU

STR. NITA PINTEA

18

CITYLIGHTS

STR. POPASULUI

18

PARCUL REGINA ANA

STR. EROU NITA PINTEA

19

DOMUS STIL

STR. POPASULUI

19

CARTIER AZUR 1- MEGA IMAGE

STR. POPASULUI

\ 20

CARTIER AZUR 1- MEGA IMAGE

STR. POPASULUI

20

DOMUS STIL

STR.POPASULUI

V1

PARCUL REGINA ANA

STR. EROU NITA PINTEA

21

CITYLIGHTS

STR. POPASULUI

22

STR.EROI CHIVU DUMITRU

STR. NITA PINTEA

22

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

23

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

23

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

24

FRASARI

BD.PIPERA

24

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

25

PASARELA

BD. PIPERA

25

ARIES

DRUMUL BECHEANULUI

26

EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

26

STR. I.L. CARAGIALE

STR. ECATERINA TEODOROIU


27

IANCU DE HUNEDOARA 2

STR. EROU IANCU NICOLAE

27

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

28

PANSELELOR

STR. EROU IANCU NICOLAE

28

BUZIAS

BD. NICOLAE BALCESCU

29

LICEUL MARK TWAIN

STR. EROU IANCU NICOLAE

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2

BD. NICOLAE BALCESCU

30

GALERIILE COMERCIALE (JOLIE VILLE)

STR. EROU IANCU NICOLAE

30

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

31

DIMITRIE CANTEMIR

STR. EROU IANCU NICOLAE

31

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

32

GRADINA ZOOLOGICA

STR. EROU IANCU NICOLAE

32

STRADA GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

33

RESTAURANT BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

34

PADUREA BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

35

ACADEMIA DE POLITIE

BD. ALEXANDRU NASTA

36

AMBASADA SUA

BD. DOCTOR LIVIU LIBRESCU

37

RADU VLADESCU

STR. VIOREL CIUREA

38

COMPLEX COMERCIAL BANEASA

ALEI COMPLEX COMERCIAL BANEASA

________

TRASEUL DUS

- - - ---

,^— 5                  TRASEUL ÎNTORS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

nr.

STAȚIA

ARTERA

1

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI

i

AGROPOL

DN4

2

LUNCA BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

2

TABEREI

SOS. OLTENIȚEI

3

STADION

SOS. OLTENIȚEI

3

VISCOFIL

SOS. OLTENIȚEI

4

SOSEAUA VITAN BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

4

FAGULUI

SOS. OLTENIȚEI

5

GRIGORE MARIN

SOS. OLTENIȚEI

5

VIILOR

SOS. OLTENIȚEI

6

INSTITUTUL SF. MARIA

SOS. OLTENIȚEI

6

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

SOS. OLTENIȚEI

7

PRESTIGE

SOS. OLTENIȚEI

7

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

8

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

8

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

9

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

9

PRESTIGE

SOS. OLTENIȚEI

10

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

SOS. OLTENIȚEI

10

INSTITUTUL SF. MARIA

SOS. OLTENIȚEI

11

VIILOR

SOS. OLTENIȚEI

11

ROMPRIM

SOS. OLTENIȚEI

12

FAGULUI

SOS. OLTENIȚEI

12

SOSEAUA VITAN BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

13

VISCOFIL

SOS. OLTENIȚEI

13

STADION

SOS. OLTENIȚEI

14

TABEREI

SOS. OLTENIȚEI

14

LUNCA BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

/<'■£l

15

AGROPOL

DN4

15

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI

*       'l.

16

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI
LINIA R482 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN BĂDESCU - POPEȘTI-VEST

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

POPESTI-VEST

DRUMUL FERMEI

2

DRUMUL FERMEI 95

DRUMUL FERMEI

3

SOLSTIȚIULUI

DRUMUL FERMEI

4

SFANTA AGNES

DRUMUL FERMEI

5

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

6

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

7

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

SOS. OLTENIȚEI

8

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU_

STR. EROU ALEXANDRU GARIAF

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU

STR. EROU ALEXANDRU GARIAN

2

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

3

PÂRÂUL RECE

DRUMUL FERMEI

4

SFANTA AGNES

DRUMUL FERMEI

5

SOLSTIȚIULUI

DRUMUL FERMEI

6

DRUMUL FERMEI 95

DRUMUL FERMEI

7

POPESTI-VEST

DRUMUL FERMEI

ANEXA 2.1 A - INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UAT-URILOR MEMBRE, AFLATE ÎN CONCESIUNEA OPERATORULUI

Adm

Nr. Ord. nom anexa 1

Nr. înv.

Cod dasif.


Denumirea bunului


Elemente de identificare

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

Postai

Sect

Anul dobândirii/ dării in tolosinjâ


Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare


Tip actValoare


Page 1 of 1

Anexa2.2-Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului

Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de 31.12.2019

pe durata acestuia, cu excepția


Sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, celor prevăzute la punctul ii. de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

Bunuri existente la 31.12.2019

Nr.crt

Clasificare

Descriere bun/locatie

UM

Cantitate/

Suprafața

Valoare de inventar

Valoare amortizare la 31.12.2019

Valoare ramasa la 31.12.2019

1

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 90 PVU seria sasiu NNAMOBULT02002012 serie motor 090499

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

2

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 91 PVU seria sasiu NNAMOBULT02002030 serie motor 008492

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

3

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 92 PVL seria sasiu NNAMOBULT02002013 serie motor 090524

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

4

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 93 PVU seria sasiu NNAMOBULT02002011serie motor 087566

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

5

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 94 PVL seria sasiu NNAMOBULT02002010 serie motor 087590

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

6

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 95 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000178 serie motor 012828

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov ____

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,177

AUTOBUZ

AUTOBUZ 1SUZU CITIBUS IF 96 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000182 serie motor 011369

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

l k vy

•' Q ,^c

660.79(.3ljf.S;

PnuV46'Sfe,83

192.732,17

8

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 97 PVL seria sasiu NNAMGBULT02000133 serie motor 005635

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

9

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 98 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000184 serie motor 011373

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

^10

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 99 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000132 serie motor 004540

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

" * £

H

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-101-PVL seria sasiu NNAMOB6LT02000064 serie motor 22206828

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

468.063,83

192.732,17

12

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-102-PVL seria sasiu NNAM0B6L102000065 serie motor 22211377

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

13

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-103-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000066 serie motor 22207229

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

14

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-104-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000067 serie motor 22207260

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

15

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-105-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000079 serie motor 22206722

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-106-PVL seria sasiu NNAMOB6LT02000080 serie motor

buc

1

608.652,9816

22206756

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

V   A \

228.244,87

/

" ’3B0.40£U

17

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CIT IBI S B-107-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000081 serie motor 22206745

Gara j Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

18

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CIT1BUS B-108-PVL seria sasiu NNAMOB6LT02000082 serie motor 22207240

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

19

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-109-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000083 serie motor 22211367

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

20

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-110-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000063 serie motor 22211372

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

21

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-89-STV, seria sasiu XMGDE02FSOHO17364

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

22

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F-46-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17424

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

23

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-94-STV,seria sasiu XMGDE02FSOHO17446

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

24

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-49-STV,seria sasiuXMGDE02FSOHO17377

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

25

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-96-STV,seria sasiu XMDGE02FSOHO17367

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

26

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-80-STV,seria sasiu XMGDE02FSOHO17372

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-28-STV,seria sasiu _________

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

27

XMGDE02FSOHO17406

' - o % '^\)>

Z\

28

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, 1F-16-STV,seria sasiu XMGDE02FSOHO17405

buc

1

■W 17.853,28

118.129,18

29

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, 1F-95-STV,seria sasiu XMGDE02FSOHO17599

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

K—~

30

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-79-STV, seria sasiu

XMGDE02FSOHO17359

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

31

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-47-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17417

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

32

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-48-PVL,seria sasiu

XMGDE02FSOHO17447

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

33

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, lF-49-PVL„seria sasiu XMGDE02FSOHO17444

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

34

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-52-PVL,seria sasiu

XMGDE02FSOHO17450

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

35

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, 1F-53-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17414

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

36

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-54-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17378

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

37

AUTOBUZ

1 AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-56-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17436

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

38

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-57-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17404

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

39

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-58-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17403

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

buc

1

15.798,56

40


41 AUTOBUZ


42 AUTOBUZ


43

44

45


AUTOBUZ


AUTOBUZ


AUTOBUZ


46 AUTOBUZ


AUTOBUZ


48 AUTOBUZ


AUTOBUZ


50 AUTOBUZ


51 AUTOBUZ


200, EURO 5, 1F-59-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17365

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3,1F-14-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017550

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3,1F-13-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017416


AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3,1F-04-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017373

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-08-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017434

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-18-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017451


AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-06-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017561


AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-15-POV, seria sasiu XMGDE02FS0HO17433

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-16-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017371

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-12-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017432

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-17-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017421


AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, 1F26POV, seria sasiu

XMGDE02CS0H013585


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc137.532,34


137.532,34


137.532,34


137.532,34


137.532,34

137.532,34


137.532,34


15.819,55

15.819,55

15.819,55

15.819,55

15.819,55

15.819,55

15.819,55


137.532,34         15.819,55


87,369.93           8.627,03


121.712,79

121.712,79

121.712,79

121.712,79

121.712,79

121.712,79

121.712,79

121.712,79

78.742,90


52

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF27POV, seria sasiu XMGDE02CSOH013476

buc

1 \

------ 4--------

' 87,36‘>?)3

^7

'5^ 8.627,03

78.742,90

53

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF25POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013565

buc

1

87.448,05

7.287,35

80.160,70

54

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF24POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013564

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

•• f

55

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF19POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013481

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

56

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF20POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013490

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

57

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF22POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013480

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

^8

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF21POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013455

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

\ 59

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF23POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013187

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

60

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF28POV, seria sasiu XMGDE02CSOH013496

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

61

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF38POV, seria sasiu

XMGDE02CSOH013467

buc

1

87.448.05

7.315,85

80.132,20

1            1 J

*1

62

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF37POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013454

buc

1

80,153.20

V l l . n A

7.315,85

7 /

63

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF36POV, seria sasiu

XMGDE02CSOH013485

buc

1

80,153.20

X;' "

7.315,85

80.054,08

64

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF35POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013487

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

65

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF34POV, seria sasiu

XMGDE02CS0H013190

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

66

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF33POV, seria sasiu

XMGDE02CS0H013186

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

67

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF32POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013461

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

68

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO3, IF31POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013483

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

69

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF30POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013587

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

70

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF29POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013563

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

71

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF41POV, seria sasiu

XMGDE02FS0H017465

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

72

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F46POV, seria sasiu XMGDE02FSOH017360

buc

I

138.390,87

7.315,85

80.054,08

73

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F39POV, seria sasiu JCMGDE02FȘ0H017363 ______

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08X&S, 308

74

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F49POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017457

buc

1

*

138.390,87

f w?

'    80.054,08

75

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF43POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017453

buc

1

138.390,87

'•‘‘7.315,85

80.054,08

76

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF48POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017553

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

‘ 7^

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF47POV, seria sasiu

XMGDE02 FS0H017546

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

* * Sf

7$/

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF45POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017547

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

' 79

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF40POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017422

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

80

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F42POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017565

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

81

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F44POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017358

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

82

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF51POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017544

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

83

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F52POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017418

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

84

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF53POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017376

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

85 __

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF57POV, seria sasiu

XMGDE02FS0H017445

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05


/    ------- j, * ’ /

■                                                                                                                                                                 i'

\ * 1

86

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF55POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017562

buc

l

139.491,63

V       \    1

6.974,58

■k

V',p J

.?'!•? .05

87

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF50POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017548

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

88

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF54POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017443

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

89

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F56POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017554

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

90

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F60POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017423

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

91

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF59POV, seria sasiu XMGDE02FSOH017355

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

92

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF64POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017473

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

93

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF62POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017420

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

94

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, LF63POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017564

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

95

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF65POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017439

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

96

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF61POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017455

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

97

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F58POV, seria sasiu

XMGDE02FS0H017419

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

AUTOBUZ


AUTOBUZ


AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF66POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017558

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF67POV, seria sasiu XMGDE02FS0HO15204


140.115,02


buc


buc


100105


AUTOBUZ


ECHIPAMENT


ECHIPAMENT


CABINA


LAPTOP


ECHIPAMENT


ECHIPAMENT


CURATITOR


ECHIPAMENT


AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5 seria sasiu XMGDE02FS0H017559


ECHIPAMENT DE COMUNICARE IN GARAJ


ECHIPAMENT DE TAXARE VALIDATOR


CABINA CAP LINIE


LAPTOP DIAGNOZA VDL


VALIDATOR V760 CU KIT DE INSTALARE


VALIDATOR ADIȚIONAL V760 CU KIT DE INSTALARE


CURATITOR CU PRESIUNE KARCHER


VALIDATOR ADIȚIONAL V760 CU KIT DE INSTALARE


buc140.115,02


139.378,42         2.322,27


15.000,00         1.093,75


132.000,00


19.249,92


12.016,81          1.401,96


5.500,00            687,48


291.200,00        30.333,33


28.000,00


7.100,00


283)00,00


2.916,67


394,44


2.333,33


135.444,52

135.444,52

137.056,15


13.906,25


112.750,08


10.614,85


4.812,52


260.866,67


25.083,33


6.705,56


25.666,67


109

ECHIPAMENT

VALIDATOR ADIȚIONAL V760 CU KIT DE INSTALARE

110

ECHIPAMENT

VALIDATOR ADIȚIONAL V760 CU KIT DE INSTALARE

111

CABINA

CABINA DE PAZA

112

ECHIPAMENT

VALIDATOR ADIȚIONAL V760 CU KIT DE INSTALARE

113

ECHIPAMENT

ECHIPAMENT DE COMUNICAȚIE CU ANTENA

114

ECHIPAMENT

VALIDATOR ADIȚIONAL V760 CU KIT DE INSTALARE

115

ECHIPAMENT

ECHIPAMENT DE COMUNICAȚIE CU ANTENA

116

1MOB1L+TEREN

IMOBIL STR BARSE1 NR.2 (imobilizare in curs de execuție)

buc

3

16.800,00

v ■ - \[        t

\ : 5

V //''tpîJCVV

1.400,00

15.400,00

buc

3

16.800,00

1.050,00

15.750,00

buc

1

11.848,74

370,26

11.478,48

buc

27

151.200,00

0

151.200,00

buc

27

55.350,00

0

55.350,00

buc

52

291.200,00

0

291.200,00

buc

22

45.100,00

0

45.100,00

buc

1

4.776.500,00

0

4.776.500,00

Anexa 3 Mijloace de transport


Anexa 3.1

Cerințe standard pentru mijloace de transport

Principii Generale

 • 1. Principalul obiectiv al prezentei Anexe este să stabilească cerințele comune specifice aferente mijloacelor de transport care vor fi utilizate pentru prestarea Serviciilor de Transport.

 • 2. Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerințelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce privește "tipul" și "categoria". Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerințele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autoritățile competente.

 • 3. Pentru a asigura protecția mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare și carburanți.

 • 4. Cerințele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate automat în situația apariției unor noi reglementări. în această situație, Părțile vor actualiza prezenta Anexă incluzând cerințele tehnice noi stabilite prin lege.

Cerințe generale standard pentru autobuze/troleibuze/tramvaie

 • 1. Starea interioara și exterioară a mijloacelor de transport prin care se prestează servicii în temeiul prezentului Contract trebuie să fie permanent în conformitate cu cerințele stabilite de legislație.

 • 2. Toate dispozitivele și fiecare dintre acestea care sunt instalate în mijloacele de transport trebuie să fie păstrate și reparate astfel încât toate mijloacele de transport să poată fi utilizate în permanență.

 • 3. Fiecare mijloc de transport trebuie să fie dotat, pentru fiecare ușă, după caz, în funcție de performanța sistemelor ITS, cu validator electronic a titlurilor de călătorie.

 • 4. Operatorul va avea dreptul ca, după cum hotărăște, să amenajeze zone publicitare atât în interiorul cât și în exteriorul mijloacelor de transport. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinația, logo-urile Entității Contractante și al Operatorului nu va acoperi nicio fereastră dacă acesta nu permite vizibilitatea spre exterior. Colantarea mijloacelor de transport se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 • 5. înainte de plecarea pe traseu, mijloacele de transport vor fi supuse unui control pentru a se asigura că sunt curate în vederea utilizării de către călători, s-a respectat Programul de igienizare a parcului de mijloacele de transport și nu au suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv scaunele și armăturile mijloacelor de transport.

 • 6. Mijloacele de transport în exploatare vor îndeplini cerințele tehnice obligatorii cu privire la siguranța și protecția mediului stipulate în legislația în vigoare, precum și cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare integrat.

Cerințe specifice pentru autobuze/troleibuze/tramvaie

 • 1. Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi de tip autobuz urban, potrivit legislației românești în vigoare.

 • 2. Autobuzele aflate în dotare vor fi echipate cu motoare minim EURO 3 la momentul semnării contractului, iar cele ce vor fi achiziționate după momentul semnării contractului vor fi echipate cu motoare minim EURO 5, cu respectarea "Reglementărilor privind certificarea încadrării mijloacelor de transport înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1" aprobat prin Ordin nr. 2133 din 08/12/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Fiecare mijloc de transport va fi monitorizat prin sistem GPS.Anexa 3.2

^^Listă mijloace de transport utilizate de către S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. în


p

ublic loca

Nr. crt.

Nr.înmatr. /Nr. înreg. vehicul

Nr. inv.

Categorie

Marca auto

Tip auto

Motor Euro —

An fabr.

Cap.de transp./ Nr.locuri

Lungime (m)

Nr. axe

Nivel zgomot (dB(A)) în mers ____/ un z a vi---

Nr. uși de acces

Climatizare CL

Afisaj indicatori info călători

Monitor Infor-maHrarp MT

Platforma dizab. Pdiz

GPS

Microfon șofer MIC

Validatoare cârduri Vc

1

B.101.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

2

B.102PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

3

B.103.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

4

B.104.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

5

B.105.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

6

B.106.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

B.107.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

B.108.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

B.109.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

IC

B.110.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/ 70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

IF.90.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B902

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

12

IF.91.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

it

IF.92.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

IF.93.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

15

IF.94.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

16

IF.95.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

17

IF.96.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

18

IF.97.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

19

IF.98.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

20

IF.99.PVL

-

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/ 70

9.5

2

75

3

da

—■

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

/—.J—V

:_________1 ' . -

21

IF.16.$FV

Ajdțobuș

VDL

VBH020

I E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

22

yo?

IF.28.ST\ i

f      P'

L           *

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

23

IF.46.PVL

' “Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

24

IF.49.STV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

25

IF.79.STV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

26

* JF.8G.STV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

IR.89.SiTV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

28

yiF.9^TV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

^9.;.

.„^STV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

IF.96.STV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

IF.52.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

32

IF.49.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

33

IF.54.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

34

IF.56.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

35

IF.59.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

36

IF.57.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

37

IF.58.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

38

IF.47.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

39

IF.48.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

40

IF.53.PVL

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

41

IF.04.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

42

IF.06.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

43

IF.08.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

44

IF.12.P0V

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

\5

IF.13.P0V

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

4\

IF.14.P0V

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

4A

IF.15.P0V

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

4$ \

ifCTS.pov

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

49^...

r IF.17.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

?

50

IF.18.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

51

IF.19.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

52

IF.20.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

53

IF.21.PpV

Autobuz

VDL

VBH020_

E3

2005

34/82

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

54

IF.22.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

55

IF.23.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

„56

IF.24.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

>57

IF.25.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/80

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

58

IF.26.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

32/80

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

59

IF.27.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

60

IF.28.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

61

IF.29.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

62

IF.30.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

32/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

63

IF.31.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

64

IF.32.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

65

IF.33.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/82

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

66

IF34.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

E7

IF.35.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/80

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

ta

IF.36.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/80

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

IF.37.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/80

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

IF.38.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E3

2005

34/80

12

2

75

2

-

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

/n 1

IF.39.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

^2

IF.40.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

73

IF.41.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

74

IF.42.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

75'

IF.43.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

76

IF.44.POV:-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

77

IF.45.PQV ft.

i 4-X

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

78

/iF^Qe^T"

^Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36//80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

79

/ IF.4/.Pofc\

4r -      ••• *!

nv

autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

80

IF.48.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

81

1F.49.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

82

IF.50.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

83

IF.51.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

84

IF.52.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

85

IF.53.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

86

IF.54.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

87

IF.55.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

88

IF.56.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36//80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

89

IF.57.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

i 2008

38/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

90

IF.58.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

91

IF.59.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

92

IF.60.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

93

IF.61.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

94

IF.62.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

95

IF.63.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

96

IF.64.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

97

IF.65.POV

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/80

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

98

IF.66.POV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

36/80

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

* Li sta se actualizeaza/modifîca la solicitarea operatorului, cu respectarea oblioatorie de către vehicule a condițiilor prevăzute în anexa 3.1, cu

Anexa 4.1 - Calculul compensației planificate pentru anul 1. Fundamentări pentru costul pe km și diferențe de tarif

Decont anual pentru diferențele de tarif - linii regionale AN 2020
CALCULUL COMPENSAȚIEI ANUALE- anul 1

lei

Indicatori

Valoare

Perioada Anul 1

(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)

8,906,236.20

Autobuz, din care:

- linii regionale

8.906,236.20

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz, din care:

- linii regionale

10.57

(Ch.l) Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

94,138,916.63

Autobuz, din care:

- linii regionale

94,138,916.63

(Pr) Profit rezonabil (Ch.l x 4.230%)

3,982,076.17

- linii regionale

3,982,076.17

(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale

93,287.40

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):

116,077.32

1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asocite contractelor comerciale, din care:

116,077.32

- linii regionale

1 16,077.32

2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

0.00

(C) Compensația (conform contract) ( Ch.l+Pr+Ch.2-V), din care:

98,098,202.89

1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:

Diferențe de tarif pe linii regionale

2,335,563.60

2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:

Compensație linii regionale

95,762.639.29

(I) Cotă de investiții ( 5% din CE(an))

4,706,945.83

MODUL DE CALCUL ȘI ACORDARE A COMPENSAȚIEI LUNARE

lei

Indicatori

Valoare

Luna...........Anul...................

(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)

742,186.35

Autobuz, din care:

- linii regionale

742.186.35

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz, din care:

- linii regionale

10.57

(Ch.l) Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

7,844,909.72

Autobuz, din care:

- linii regionale

7,844.909.72

(Pr) Profit rezonabil (Ch.l x 4.230%)

331,839.68

- linii regionale

331,839.68

(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale

7,773.95

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):

9,673.11

1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asocite contractelor comerciale, din care:

9,673.11

- linii regionale

9,673.11

2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

0.00

(C) Compensația (conform contract) ( Ch.l+Pr+Ch.2-V), din care:

8,174,850.24

1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:

Diferențe de tarif pe linii regionale

194.630.30

2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:

Compensație linii regionale

7.980,219.94

(I) Cota de investiții ((CE/an*5%)/12)

392,245.491

Anexa 5 Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO și cerințele privind contabilitatea separată

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianți, a cheltuielilor de întreținere-reparații și cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum și pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de transport public local de persoane.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative între activitățile de transport public și alte activități de transport, precum și de alocare a costurilor indirecte și administrative eligibile între modurile de transport, se va eaproba de către Entitatea Contractantă, în termen de 60 de zile de la încheierea contractului. Auditul anual tehnico-economic va face recomandări Entității Contractante privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a costurilor mai potrivită (după analizarea împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării ei), în vederea creșterii eficienței operatorului .

Operatorul poate desfășura și alte activități în următoarele condiții:

 • i.    Activitățile sunt avizate de Entitatea Contractantă;

 • ii.    Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;

 • iii.    Activitățile respective își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

 • iv.    Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

 • v.    Activitățile respectă concurența.

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor eligibile și neeligibile pe fiecare mod de transport și a compensației pentru obligația de serviciu public și condiția de la punctul iii pentru alte activități, prin deschiderea de conturi analitice în cadrul contului sintetic care reflectă tipul de cheltuială.

Operatorul va ține contabilitatea analitică și separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile și fiscale în vigoare.

Principiile privind evidența contabilă analitică și separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

 • a) Principiile privind conceptul costului total alocat, în care costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelyKs^vuVu^ sau produs.                                                         /              ■ Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie să includă următoarele:

 • i.  Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public;

 • ii.  O cotă proporțională din costurile indirecte eligibile, incluzând costurile tehnice și administrative cu personalul, de capital și resurse materiale.

Ca exemple de chei de alocare, defalcarea pe moduri și pe activități TP/non TP a unor cheltuieli pentru care înregistrarea primară diferențiată nu este posibilă se poate face după următorul model :

 • •  Cheltuielile de exploatare (întreținere, amortismente, utilități) generate de elementele comune de infrastructură (substații electrice, depouri, etc) se repartizează pe moduri direct proporțional cu indicatorii de exploatare.

 • •  Cheltuielile administrative și cele pentru servicii-suport (structura de conducere, contabilitate, personal, IT, etc.) eligibile, să fie direct proporționale cu indicatorii de exploatare.

 • b) Cheltuielile eligibile realizate de Operator asociate activităților de colectare a veniturilor provenite din titluri de călătorie, din diferențele de tarif și din activitățile de control a călătorilor, pentru toti operatorii ce au încheiat contracte de delegare cu Entitatea Contractantă, fiind evidențiate distinct in situațiile financiar contabile .

 • c) Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara PSO vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

 • d) Toate costurile și veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabilă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport și pe alte activități.

Toate veniturile, costurile, tarifele și prețurile vor fi calculate în RON, fără TVA, cu excepția cazurilor unde se specifică altfel.

Operatorul va utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activități sau altă metodă agreată de către autoritatea contractantă.

Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul și analiza costurilor, iar pe de cealaltă parte, constituie un instrument de măsură a performanțelor operatorului.

înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

 • i.    Situațiile financiare anuale și anexele la acestea;

 • ii.   Raportul de gestiune al administratorilor;

 • iii.   Raportul auditorului ce a efectuat auditul statutar;

 • iv.   Raportul privind inventarierea patrimoniului;

 • v.   Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract;

 • vi.   Situația analitică a veniturilor;

 • vii.  Situația analitică a amortizării;

 • viii. Numărul angajaților și cheltuiala de personal

 • ix. Raportul privind realizarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii

de transport și a mijloacelor de transport utilizate

Investiții făcute de Operator în numele UAT

în cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor în care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE și din surse IEI, anexa va fi adaptată în baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. și în baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea și dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

în cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, UAT va fi responsabilă de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va ține o evidență distinctă a costurilor de investiții realizate și se va asigura transferarea către UAT a valorii investițiilor puse în funcțiune și recepționate pentru înregistrarea în evidența patrimoniului public și preluării acestora de către Operator ca bunuri concesionate.

Investiții făcute de Operator din cota de investiții

Operatorul realizează investiții din cota de investiții in baza acordului de finanțare semnat intre operator si UAT-ul finanțator, adus la cunoștința TPBI de către operator, si a Documentuuii Asociat 4.2, doar după îndeplinirea formalităților legale de aprobare.

Decontarea sumelor ce provin din cota de investiții cu UAT-ul investitor se va face pe baza metodologiei agreata de către Operator, Entitatea Contractanta si UAT-ul finanțator.

Anexa 6 Calculul costului unitar pe kilometru


Anexa 6 - Calculul, modificarea, indexarea costului unitar/kilometru

Anexa 6.1

Metodologia de calcul și modificare a costului unitar/kilometru

Costul unitar / kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibileale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute în Anexa 5. Atunci când sestabilește costul unitar/ km, trebuie să fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 5.

Costul unitar/ kilometru parcurs trebuie să facă obiectul unui audit tehnico -economic extern efectuat anual prin grija Entității Contractante.

Toate costurile și veniturile astfel înregistrate pe analitice pe moduri de transport și alte activități sunt introduse în situațiile financiare anuale ale Operatorului.

An: 1

Autobuz

Nr. Veh*Km parcurși (Anexa 1)

8.906.236,2 KM

Costul eligibil total anual (Anexa 4)

102.827.938,6 LEI FĂRĂ TVA

Cost unitar/ Veh*Km

10,57

 • a)

 • b)Modificarea costului unitar/km stabilit pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, nu poate fi mai mare decât costul unitar/km, indexat cu indicele de inflație anual, și se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli eligibile: cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții în cazul în care modificarea acestora are o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli în cazul în care modificarea acestora are o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;


 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  cheltuielile financiare detaliate corespunzător;

 • g) Cheltuielile realizate de Operator în legătură cu pregătirea proiectelor de investiții finanțate din bugetele UAT-urilor membre TPBI sunt eligibile.

Cazurile luate în considerare sunt:

 • •  prețul carburanților/combustibililor sau al gazelor naturale sau al energiei electrice pentru uz industrial depășește cu mai mult de 1% lunar, prețul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru vehicul sau

 • •  modificarea salariului, in baza creșterii salariului lunar minim garantat in plata, stabilit prin legislația națională, cu condiția aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului a măsurii respective. Pentru determinarea impactului economic Operatorul va pune la dispoziție documentele justificative ce vor fi solicitate de Entitatea Contractantă.

Operatorul trebuie să prezinte Entității Contractante toate documentele relevante, datele și calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitată a costului unitar/ kilometru. Entitatea Contractantă va examina propunerea Operatorului în 15 zile de la data primirii acesteia și nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Entitatea Contractantă poate solicita scăderea Costului unitar/kilometru în cursul anului, în oricare dintre cazurile în care nivelul a cel puțin unuia dintre prețurile folosite la calculul costului unitar/km negociat scade sub anumite praguri pe o perioadă de 3 luni consecutive, ca urmare a modificării condițiilor pieței sau dacă punerea în funcțiune a unor investiții duce la scăderea semnificativă a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanța și reparațiile, reduceri de personal, etc).

Operatorul trebuie să prezinte Entității Contractante în 15 zile de la solicitarea Entității Contractante toate documentele relevante, datele și calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Entitatea Contractantă va examina propunerea Operatorului de modificare în 15 zile de la data primirii acesteia și Operatorul nu poate

Anexa 6.2

Formula de indexare a costului unitar/ kilometru


Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local, pe fiecare categorie de mijloc de transport se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări.

Nivelul costurilor unitare/km, pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se determina pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli eligibile:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f) cheltuielile financiare detaliate corespunzător (inclusiv cele aferente rambursării creditelor de exploatare și investiții)

Ajustarea costului unitar/km se va face prin Act Adițional la Contract. FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

C Unitar~tip mijloc de transportkm, n+i — (c unitar"tip mijloc de transportkm, n“ D tip mijloc de transport) X Ipc (n) + Dtip mijloc de transport unde:

c unitar-tip mijloc de transportkm, n+i este costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport, ajustat [lei/km];

c unitar-tip mijloc de transportkm, neste costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport, în vigoare la data ajustării [lei/km];

Dmijioc de transporteste deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsă în calculul costului unitar/km în vigoare la data ajustării [lei/km];

Ipc neste inflația calculată pe baza nivelului ultimului Indice Total al Prețurilor de Consum publicat la momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Prețurilor de Consum existent la data precedentei ajustări, după primul an de contract.

Anexa7.2 Modalitatea de calcul a indicatorilor de performanță

 • 1. Indicatorii de performanță sunt calculați trimestrial în baza coloanei 2 - Descriere, Mod de calcul pentru un trimestru care se aplică pe fiecare componentă a indicatorului prevăzută în coloana 3 - Mod.

 • 2. Respectarea indicatorului este evaluată pentru fiecare componentă a acestuia din coloana 3, fiecărei componente a indicatorului de performanță fiindu-i alocat un coeficient de importanță {Pondere criteriu), un prag sub care penalizarea nu se aplică (Nivel acceptat, fără penalizări) și un prag peste care se consider încălcare majoră a performanței (Nivel maxim permis).

 • 3. Excepție de la punctual 1 - pentru Indicatorii de minim - valoarea considerată acceptată, fără penalizări este cea din coloana 6, iar valoarea aferentă nivelului maxim permis se găsește în coloana 5. Toate referirile ce urmează, în calculul pentru acești indicatori, vor ține seama de această prevedere.

 • 4. Nerespectarea oricărei componente a indicatorilor de performanță (depășirea nivelului acceptat fără penalizări) de către Operator duce la aplicarea de penalități. Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 10 din prezentul Contract.

 • 5. Valoarea de referință pentru calcul penalităților este 0,5% din valoarea lunară a primului an a! Contractului.

 • 6. Penalitatea pentru o componentă a unui indicator de performanță se calculează astfel:

 • i.   Pentru valoriale indicatorilor de performanță realizați de Operator sub pragul sub care penalizarea nu se aplică, la coloanal 9- valori de calcul malus se completează cu valoarea raportată de Operator.

PENALITATEA ESTE 0.

 • ii.   Pentru valori ale indicatorilor de performanță realizați de Operator între pragul sub care penalizarea nu se aplică și valoarea maximă acceptată fără a fi considerată încălcare majoră a performanței, la coloanal valori de calcul malus se completează cu valoarea raportată de Operator din care se scade valoarea corespunzătoare nivelului acceptat, fărăpenaiizări.

PENALITATEA ESTE CALCULATĂ astfel:

(Valoarea de calcul malus/Nivel maxim permis) * Pondere criteriu * Valoarea de referință pentru calcul penalităților


Pentru valori ale indicatorilor de performanță realizațide Operator peste valoarea maximă acceptată fără a fi considerată încălcare majorăjp'D^ performanței, se completează cu valoarea 1 la coloana 10 -încgJcarejx'


cu valoarea raportată de Operator din care se scade valoarea corespunzătoare nivelului acceptat, fără penalizări.


PENALITATEA ESTE CALCULATĂ astfel: de calcul malus / Nivel maxim permis) * Pondere criteriu * de referință pentru calcul penalităților.

Pentru nerespectarea oricărei componente a unui indicator de

performanță de către Operator, adică depășirea valorii din coloana 5-Nive! acceptat, fără penalizări, Entitatea Contractantă notifică Operatorul, iar acesta are obligația întocmirii și comunicării către Entitatea Contractantă a unui Plan de Măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 30 de zile de la data notificării.

în cazul în care Entitatea Contractantă agreează planul de măsuri propus pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta urmează a fi aprobat de către Entitatea Contractantă în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

în cazul în care Entitatea Contractantă nu agreează planul de măsuri propus pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta va fi actualizat de către Operator în termen de 10 zile, conform obiecțiunilor Entității Contractante, fiind ulterior aprobat de aceasta în termen de 2 zile lucrătoare de la primire.

Aplicarea Planului de Măsuri astfel aprobat este obligatoriu pentru Operator, neîndeplinirea măsurilor prevăzute în plan este sancționată conform prevederilor Contractului.

 • 8. în cazul în care Operatorul totalizează un număr de 100 încălcări majore ale componentelor indicatorilor de performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei 7, Entitatea Contractantă are dreptul să rezilieze Contractul.

 • 9. Pentru a verifica îndeplinirea primilor 4 indicatori și pentru a monitoriza executarea Contractului, se vor utiliza rapoartele sinteză obținute din sisteme de monitorizare, din echipamentele disponibile ale operatorului, completate cu rapoartele acestuia date pe proprie răspundere, conform Anexei 9 - Metodologia de monitorizare și evaluare a Programului de Transport Public al Operatorului.

  10. Operatorul va întregistra toate reclamațiile primite direct de către acesta sau


indirect Entității Contractante sau UAT-urilor, prin orice mediu și canal (scris, mediu electronic, telefonic), într-un registru special pentru reclamații, Registrul de redamații. Acest registru va fi structurat în funcție de competența de răspuns a Operatorului-petiții la care Operatorul formulează răspuns în mod direct și petiții pe care Operatorul le redirecționează către Entitatea Contractantă. Operatorul va transmite Entității Contractante un Raport lunar cu privire la soluționarea reclamațiilor înregistrate în registrul de reclamații din luna anterio, modelului prevăzdfîfi Anexa 11 la Contract. k

conform


v • & WX '               i

 • 11. Pentru calculul Indicatorului 5, o redamație justificată reprezintă orice eclamație înregistrată conform punctului 10, care întrunește cumulative următoarele criterii:

 • -  are drept subiect activități din domeniul de competență al Operatorului;

 • -  conține nformații concrete, detaliate, care permit identificarea și verificarea lor de către Operator, în vederea luării măsurilor impuse;

 • -  se dovedește ca fiind reală, în urma verificărilor efectuate de către entitățile organizatorice responsabile ale Operatorului.

Redamație rezolvată reprezintă acea redamație/petiție justificată pentru care Operatorul a analizat și a remediat și/sau a luat măsuri pentru nerepetarea situației prezentate, după caz, precum și a informat petentul privind măsurile luate.

Redamație cu răspuns în termen legal reprezintă oricere clamație înregistrată conform pct.10, pentru care Operatorul a răspuns petentului în termen de 30 de zile de la data înregistrării redamației.

 • 12. în calculul Indicatorilor 6 și 7 se utilizează datele privind parcul circulant raportat de Operator conform Anexei 9 la Contract și Raport situație Parc LiniiNoapte/Zi Model din Anexa 11.7 la Contract.

 • 13. Pentru Indicatorii 8 și 9, se preiau valorile din înregistrările contabile ale Operatorului.

 • 14. Indicatorul 10 se calculează pe baza valorilor privind evenimentele de circulație înregistrate în documentele și a nr.de Km realizați, raportat de Operator.

 • 15. Indicatorul 11-Indicele de satisfacție a călătorilor, pentru primul an de contract, va fi considerat realizat și nu se va aplica nicio penalitate. Pentru anul 2 de contract, Entitatea Contractantă va stabili nivelul minim acceptat fără penalizări și nivelul maxim permis, pe baza studiului ce se va realize în anul 1.

Anexa 8 Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)

 • 1. Generalități

Prezenta anexa are drept scop definirea cerințelor fundamentale privind metodologia referitoare la evaluarea anuală a indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP), având în vedere prevederile standardelor naționale și europene referitoare la măsurarea calității sistemelor de transport public și a calității managementului contractelor.


 • a) Entitatea Contractantă organizează și finanțează evaluări anuale ale indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP).


 • b) Această sarcină trebuie să revină unor terțe persoane independente (care nu sunt părți la Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacție al pasagerilor pe bază de chestionare și sondaje.


 • c) Metodologia pentru efectuarea studiului și calcularea indicilor privind gradul de satisfacție al pasagerilor se discută și se definește cu operatorul, după cum urmează:

i.Metodologia trebuie să fie conformă cu cerințele incluse în Standardul EN 13816.


ii.Indicatorii de calitate stabiliți în Anexa 7 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacție a pasagerilor. Pot fi totodată adăugați și alți indicatori relevanți pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curățenia vehiculului, comportamentul angajaților Operatorului, siguranța percepută, etc.). Chestionarul are ca
scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiți și a indicatorilor de calitate percepuți de pasageri.

 • iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulțumiți datorită performanței indicatorilor cheie stabiliți în Anexa 7 și un număr de pasageri nemulțumiți prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacție a așteptărilor acestora.

 • iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacție al pasagerilor derivat din studiul efectuat și Indicatorii de Calitate de performanță oferiți, evaluați de către Entitatea Contractantă, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătățirea calității transportului public.

Noile planuri pentru îmbunătățirea calității transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie și revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.

Anexa 9 Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului

A. Principalele caracteristici

 • 1) Prezenta metodologie definește modalitatea prin care se realizează monitorizarea flotelor de vehicule aparținând operatorului de transport public cu care TPBI are încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

 • 2) Monitorizarea de către TPBI presupune urmărirea vehiculelor din liniile de transport public în Centrul de Monitorizare propriu și verificarea rapoartelor transmise lunar de operator (se vor transmite în formatul stabilit în anexa la prezenta- "RAPOARTE"), din care să reiasă numărul de kilometri realizați și pentru care se va face decontarea prestației.

 • 3) Monitorizarea de către operator, prin propriile sisteme de urmărire, va sta la baza generării rapoartele mai sus menționate.

 • 4) TPBI, prin propriul Centru de Monitorizare și Control, va avea acces permanent la sistemul de monitorizare gestionat de operator și la orice alte date utile în procesul de monitorizare a prestației, respectiv pentru confirmarea rapoartelor transmise.

 • 5) Urmărirea aplicării metodologiei de monitorizare se află în sarcina TPBI.

 • 6) TPBI va monitoriza și evalua prestația Operatorului STV în comparație cu Programul de Transport al acestuia.

 • 7) Menținerea în bună stare de funcționare a echipamentelor si a aplicațiilor software în gestiune proprie, care stau la baza calculului prestației, se află în sarcina operatorului.

 • 8) Monitorizarea de către operator se va realiza cu ajutorul unui Sistem de Urmărire, fiind definit ca orice sistem de urmărire bazat pe GPS, instalat pe vehiculele, care se conectează la magistrala de date a acestuia (CAN).

 • 9) TPBI va avea acces permanent la Sistemul de Urmărire și la rapoartele generate de acesta dar și la sistemul SAT pentru urmărirea validărilor.

 • 10) Responsabilitatea funcționării continue a Sistemului de Urmărire, a componentelor SAT aflate în responsabilitate și acuratețea datelor, cade în sarcina Operatorului.

 • 11) Orice disfuncție a Sistemului de Urmărire, cât și utilizarea altor sisteme funcționale pe durata remedierii principalului Sistem de Urmărire, va fi raportată în scris către Entitatea Contractantă în maxim 24 de ore, urmând ca justificarea să fie transmisă în maxim 48 de ore de la raportare (pe email-ul furnizat de TPBI).

 • 12) Orice defect al unui vehicul, care afectează programul de circulație, se va comunica imediat, telefonic sau prin email, TPBI/Centrului de Monitorizare.

 • 13) Operatorul va furniza rapoarte lunare pentru toate liniile gestionate și tbțțxin&câtorir'

agreați prin contract.                                                          O

1     —=>__(1 * i®

 • 14) Principalele rapoarte, respectiv numărul de km efectuați, se vor constitui în anexe la factură, iar eventualele neconcordanțe vor fi clarificate până la factura următoare.

 • 15) Toți ceilalți indicatori corespunzători celorlalte rapoarte vor intra într-un proces de analiză, astfel încât, după perioada de clarificare vor sta la baza eventualelor penalități sau modificări ale programului de transport.

 • 16) Ca măsura suplimentară pentru controlul datelor din rapoartele primite, TPBI va avea o echipa de control care va efectua prin sondaje, în mod continuu, diverse observații si măsurători. Aceste sondaje se vor efectua în vehicul, la capete de linie, în stațiile selectate, la ieșirile din autobaze și în alte zone unde operatorul își desfășoară activitatea cu respectarea Procedurii de Control. Rapoartele obținute în urma sondajelor vor fi transmise și Operatorului. în cazul apariției unor discrepanțe acestea vor fi clarificate cu Operatorul în termenul agreat de comun acord.

 • 17) Indicatorii de raportare a prestației conform Programului de Transport

Indicatorii - cheie pentru raportarea prestației, conform Programului de Transport, sunt cursele și categoria traseului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează:

 • I.   Curse regulate;

 • II.    Curse neregulate;

 • III.    Curse neefectuate.

în baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuți în prezenta Anexă și a criteriilor din cadrul acestei metode, se stabilește categoria traseului în kilometri.

îi este permis Operatorului să efectueze un parcurs suplimentar denumit generic traseu suplimentar, care nu se regăsește în Programul de Transport, atunci când:

 • - se înlocuiesc alte Linii pe baza dispozițiilor scrise emise de TPBI;

-pentru liniile navetă operative care realizează un parcurs suplimentar, se vor înainta către Entitatea Contractantă documentele justificative pentru care acestea au fost înființate;

 • - se prelungesc liniile existente pentru motive obiective pe baza dispozițiilor scrise emise de TPBI;

se efectuează curse în afara programului de transport din cauza fluxului crescut de călători r evenimente speciale (pe baza dispozițiilor scrise emise de TPBI).


B. Modul de evaluare a tipurilor de curse

I. O cursă regulată este o cursă care:

 • 1) . Este prestată în mod regulat atunci când se inițiază de la stația de plecare respectând

orarul aprobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate stațiile de-a lungul traseului.

 • 2) . Este considerată a fi regulată și este evaluată ca atare:

 • a)  Circulația vehiculului se desfășoară conform rutei și programului stabilit cu o abatere de până la un minut în fiecare stație, pentru liniile cu interval de succedare de max. 3 minute (conform programului de circulație), cu o abatere de până la 3 (minute) în fiecare stație, pentru liniile cu interval de succedare de max. 5 minute și cu o abatere 4 (minute) în fiecare stație, pentru liniile cu interval de succedare peste 5 minute și considerând toate aceste abateri pentru cel mult 3 stații consecutive ale traseului și pentru un sens.

Plecarea în avans dintr-o stație de capăt de linie înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă.

Dacă nu se respectă programul de circulație, cursa devine neregulată și se penalizează ca neîndeplinire a indicatorilor de performanță;

 • b)  Plecarea de la capăt de linie, cu o întârziere de până la un minut, pentru liniile cu interval de succedare de max. 3 minute (conform programului de circulație), cu o întârziere de până la 3 (minute), pentru liniile cu interval de succedare de max. 5 minute și cu o întârziere 4 (minute), pentru liniile cu interval de succedare peste 5 minute (inclusiv pentru liniile regionale).

Dacă nu se respectă programul stabilit, cursa devine neregulată și se penalizează ca neîndeplinire a indicatorilor de performanță;

 • c)  în cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu TPBI, cu respectarea condițiilor prevăzute la punctele a) și b).

 • d) Urmând instrucțiunile furnizate de o persoană desemnată de către TPBI sau de către autorități cum ar fi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transport Rutier, Poliția Rutieră, etc. Operatorul va consemna în documentele interne

 • II. Curse neregulate

Il.a O cursă neregulată din culpa Operatorului este o cursă, înregistrată de Sistemul de Urmărire sau evidențiată prin rapoarte ale organismelor de control, cursă care:

 • 1) Nu respectă orarul traseului; cu o abatere mai mare decât marja admisă în conformitate cu clauza I, punctul 2 a), b).

 • 2) Are o abatere de la traseu, cu oprirea în toate stațiile de pe traseu, dar fără respectarea clauzei I, punctul 2 c), d).

II.b.    O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel, în

următoarele situații de încălcare a orarului planificat:

1) în cazul unei abateri peste limita admisă conform clauzei I b, pct. 1, 2 si 3 din prezenta anexă, datorată unuia dintre următoarele motive:

 • a) impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens;

 • b) semafoare nefuncționale și semafoare cu regim special de funcționare;

 • c) drumuri necurățate de zăpadă și/sau cu polei;

 • d) starea proastă a suprafeței drumului;

 • e) zone inundate, alte cauze naturale neprevăzute;

 • f) mitinguri, manifestări, precum și evenimente permise și/sau efectuate printr-un ordin al unei entități abilitate;

 • g) accidente de circulație rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației, inclusiv cele în care au fost implicate vehicule ale operatorului;

 • h) un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător pe traseul de deplasare alocat în mod normal transportului public urban, împiedicând astfel circulația rutieră;

 • i) lucrări de reparații în regim de urgență fără ordin din partea TPBI;

 • j) actele de vandalism într-un vehicul al Operatorului;

 • k) călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență;

 • l) la evenimente aflate sub jurisdicția Autorităților competente (MAI, MapN, SRI, SPP, Jandarmeria, Poliția Locală, etc.) - incendiu, obiecte suspecte, investigații, etc.

2) în cazul înlocuirii unui vehicul pe o linie?

Nu se vor accepta la plată cursele considerate neregulate din culpa operatorului și cursele de acces și retragere care nu se regăsesc în programul de transport.

 • 2. La o abatere completă de la traseu, fără ordin din partea TPBI sau din partea altor instituții abilitate;

 • 3. La deteriorarea deliberată a dispozitivelor de la bord (atunci când s-au luat măsuri de împiedicare a intervenției șoferilor).

IH.b O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator:

 • 1. Pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv la clauza III, pct.l;

 • 2. Ca urmare a staționării vehiculului întârziat, dar fără a depăși durata cursei, pentru a asigura regularitatea.

C. Evaluarea curselor și sancțiunile aplicabile

Tipul călătoriei

Plata către Operator*

Nr. de km

Sancțiuni pentru Operator

I. Curse regulate

Plată kilometrilor efectuați, corespunzător curselor efectuate

n.a.

Il.a Curse neregulate din culpa

Operatorului.

Plata kilometrilor realizați efectiv

în funcție de nivel, penalizare calculată în conformitate cu anexa

7, indicatorul 1.

II.b Curse neregulate fără a se datora culpei Operatorului

Plata kilometrilor realizați efectiv

n.a.

III. Curse neefectuate

Nu se plătesc.

în funcție de nivel, penalizare calculată în conformitate cu anexa

7, indicatorul 1.

*Pentru km din acces și retragere se va face piața 100% cu condiția să se regăsească în planul de transport. Cursele de acces și retragere suplimentare nu se plătesc.

D. Măsuri complementare

 • a. Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din/în conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat și raportat;


 • b. Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii;

 • c. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației 'In pachete" de vehicule);

 • d. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator;

 • e. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.

E. Dispoziții finale

 • a) Persoanele desemnate de către Operator care întocmesc, semnează și verifică prestațiile își vor trece numele și prenumele în clar, asumându-și corectitudinea raportării;

 • b) Prestatorul va preda Autorității Contractante, la fiecare decada a lunii, în fiecare a treia zi lucrătoare de la finalizarea decadei respective, rapoartele finale aferente decadei anterioare, în format electronic);

 • c) Orice factură va fi însoțită de rapoartele privind numărul de km realizați pentru perioada emisa;

 • d) Rapoartele se vor preda în forma si la datele convenite, iar eventualele diferențe dintre rapoartele pe decade si rapoartele finale lunare vor fi explicitate.

 • e)  Metodologia prezentei anexe de verifică prin aplicarea Procedurii de Control ai Operatoru/ui-Anexa 10 ia Contract

Documentele primare se vor păstra și arhiva de către Operator în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective pentru a fi puse la dispoziția organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

Formularele „Rapoarte de lucru" utilizate pentru aplicarea prezentei metodologii se regăsesc în Anexa 11.7 - Modele rapoarte monitorizare.
ANEXA 10 PROCEDURA DE CONTROL AL OPERATORULUI

Conform contractului de delegare încheiat între TPBIși operatorul de transport public STV SA - SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI, sunt obligatorii mai multe tipuri de control, în echipe mixte cu operatorul, programate, ce vor fi anunțate in prealabil operatorului, sau numai de către echipe ale TPBI pentru anumite verificări. Misiunile de control au diverse tipuri de inițiere (reclamați!, solicitări ale TPBI, solicitări ale operatorului, diverse alte solicitări aprobate, etc.) dar și o componentă de planificare pe termen mediu și lung (6/12 luni).

Procedura de control mixt TPBI + operator (STV)

Având în vedere caracterul continuu al acțiunilor de control, atât pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale, respectiv confirmarea efectuării prestației, cât și îmbunătățirea continuă a serviciului de transport public, controlul se va face cu respectarea următoarelor cerințe:

 • 1. TPBI elaborează un plan lunar de control, care se va trimite operatorului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii;

 • 2. înlocuirea anumitor acțiuni planificate cu altele, solicitate pe termen scurt (în urma reclamațiilor sau a altor decizii;

 • 3.  TPBI elaborează formularele tipizate ce vor fi utilizate la acțiunile de control. Modelele formularelor vor fi transmise operatorului după elaborare;

 • 4.  Pentru fiecare echipă, operatorul va planifica cel puțin un reprezentant și va transmite planificarea acestora (email Office) până la începerea acțiunilor de control;

 • 5. TPBI, pe baza constatărilor din teren, elaborează rapoartele specifice;

 • 6.  Rapoartele din care reies neconformitățile serviciului de transport, în urma avizării interne, vor fi transmise și operatorului în maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea misiunilor de control;

 • 7. în termen de 3 zile lucrătoare de la primire, operatorul va transmite TPBI un plan de remediere cu precizarea termenelor;

 • 8.  Principalii parametrii, pe baza cărora se planifică acțiunile de control, din punct de

  vedere al tematicii, sunt:

  a. Parametrii care au legătură cu Indicatori de performanță ai serviciului. • i.  Curse anulate și documentarea cauzelor;

 • ii.  Curse neregulate și documentarea cauzelor;

 • iii.  Trasee anulate și durata anulării;

 • iv.  Determinarea numărului de calatori pe fiecare linie și perioade de referință (ore de vârf, alte intervale orare);

 • v.  Sondaje la ieșirile din unități pentru stabilirea numărului total de mijloace de transport utilizate, starea de curățenie a vehiculelor și programarea acestora;

  • vi.

  • vii.


Curățenia în vehicule și în stațiile gestionate de operator;

Funcționarea sistemelor care concură la furnizarea servicidțtff^i transport:


Sistem de Ticketing;

 • 2.

 • 3.


Sistem de Monitorizare a flotei;

Sistem de afișare ID linie la exterior;

Sistem de informare călători;

5. Alte sisteme stabilite de comun acord cu operatorul.


Parametrii care au legătură cu prestația:

i. Lungimea traseelor;

ii

 • iii.  Număr de semicurse/linie;

 • iv.  Timpi de staționare la capete de linie/vehicul/zi

 • v.  Validări efectuate și tipuri de titluri de transport utilizate;

 • vi. Aderența la program;


Km efectuați;


 • vii.  Frecvențe de circulație/secțiuni de traseu și intervale de timp;

 • viii.  Modul de conducere în traseu din perspectiva intervalului de succedare (circulația la pachet).

 • 9. Principalele puncte de efectuare a activităților de control sunt:

 • a.  Capete de linie;

 • b.  Unități de exploatare;

 • c.  Stații reprezentative;

 • d.  în vehicul;

 • e.  în intersecții.

DETALIERE/PUN ERE ÎN APLICARE

1. TPBI va elabora planul lunar de control care va cuprinde alocarea zilnică a numărului de persoane (fără nominalizare), a intervalului orar de activitate pentru fiecare schimb, a locațiilor și a tipului de control (în vehicul, în stații/capete de linii, în unități sau intersecții, etc.j;

 • 2.     La începutul fiecărei decade (l-10_ll-20_21-30/31) se va nominaliza de ambele părți personalul disponibil și schimbările față de plan;

 • 3.     TPBI va pregăti formulare tipizate pentru toate tipurile de control;

 • 4.      La sfârșitul fiecărei activități de control personalul echipelor mixte va completa formularele prestabilite în 2 exemplare (1 exemplar pentru fiecare parte) și le va semna de ambele părți. Partea care nu este de acord va semna cu obiecții;

 • 5.     Fiecare acțiune de control va avea alocat un ID din Registrul de Control gestionat de TPBI;

 • 6.     La sfârșitul fiecărei decade se va întocmi un raport comun semnat de reprezentanții TPBI și operator. Partea care nu este de acord va semna cu obiecții;

 • 7.     Lunar, pe baza centralizatoarelor decadale, se va întocmi un raport comun final care va fi înaintat atât conducerii TPBI cât și operatorului. Acest raport comun va conține aspectele constatate, problemele identificate dar rezolvate până la data întocmirii raportului final, problemele în curs de rezolvare (cu responsabilități și termene) și cele rămase nerezolvate din lunile anterioare;

 • 8.     Raportul comun final va fi transmis către conducerile celor două entități organizaționale până pe data de 10 ale lunii următoare celei în care s-a efectuat controlul;


 • 9.     Raportul final semnat de ambele părți va fi anexă la raportul lunar privind prestația pe luna respectivă;

 • 10.    Rapoartele decadale se vor elabora de către TPBI și aviza de operator la nivel de responsabili, în maxim 3 zile lucrătoare;

 • 11.    Planificarea lunară va fi transmisă câtre operator cu cel puțin 5-7 zile lucrătoare înainte de începerea lunii pentru care sunt planificate acțiunile de control;

 • 12.    Planificarea decadală se va transmite cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea decadei respective;

A ^“»*** ^\                                      /

 • 13.    Imsituații agreate de comun acord, misiunea echipelor mixte se poate schim înainte de inc’eoereâ actVtății de control sau în timpul acesteia numai cu aprobarea conducerii TPBI. Având în vedere caracterul special al acestor misiuni, imediat după finalizarea acestora, raportul semnat de reprezentanții ambelor părți va fi transmis celor două conduceri.


 • 14.    Toate comunicările vor fi efectuate pe email, numai raportul final va fi transmis cu adresă;

 • 15.    TPBI, în funcție de posibilități, perioada de timp și tipul de control, va pune la dispoziție un vehicul;

 • 16.    Se va lucra în 2 schimburi (8 ore pe schimb/ 1 oră pregătire+6 lucru efectiv+1 oră redactare și procesare date) pentru a acoperi o perioadă cât mai mare din programul specific operatorului de transport;

 • 17.    Instruirea personalului comun se va efectua de către TPBI inainte de aplicarea planului lunar sau eșalonat, funcție de posibilitățile de personal ale fiecărei entități organizaționale ;

 • 18.    TPBI/SMTPCTP va elabora și transmite în cel mai scurt timp operatorului spre știință, următoarele documente:
Decont lunar pentru diferențele de tarif - linii urbane, luna......


Nr crt.

Categoria socială/ Tipul: de protecție socială

Unități de calcul

; 1 Conform politicii.; ; h:; tarifare aprobate >

> > H (tifi abonamente) ■: p;

(lei) unita te/luna inclusiv TVA)

. .           (lei)