Hotărârea nr. 254/2020

HOTARAREnr. 254 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A PROIECTULUI DE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PE 10 ANI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A., IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Societatea de Transport București STB S.A., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 12374/10.06.2020, al Direcției Generale Economice nr. 4943/10.06.2020 si al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 817/10.06.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 23/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 254/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 16011/27.05.2020;

 • -  Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov, către operatori regionali;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 543/23.08.2018 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se avizează proiectul de ContracJ dsudelegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Societatea de Trapsport'București STB S.A., în arealul deservit de


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucurași

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, împreună cu anexele acestuia.

(2) Proiectul de Contract de delegare și anexele acestuia, se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV NR........DIN DATA.........................

CUPRINS

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. DEFINIȚII

CAPITOLUL 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

CAPITOLUL 4. VALOAREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 5. OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC

CAPITOLUL 6. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 7. DURATA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 8. PERIOADA DE MOBILIZARE

CAPITOLUL 9. REDEVENȚA

CAPITOLUL 10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

CAPITOLUL 11. DIFERENȚELE DE TARIF

CAPITOLUL 12. COMPENSAȚIA

CAPITOLUL 13. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE

CAPITOLUL 14. INVESTIȚII

CAPITOLUL 15. SISTEMUL Șl SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT

 • 15.1 Infrastructura de Transport

15.2Condiții de exploatare a sistemului de transport

15.3Elaborarea Programului de Transport

15.4Cerințele standard pentru mijloacele de transport

15.5Siguranța

15.6Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

15.8Controlul Titlurilor de călătorie

CAPITOLUL 16. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

16.1 Autorizații și licențe


15.8Controlul Titlurilor de călătorie

CAPITOLUL 16. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

 • 16.1 Autorizații și licențe


16.4Întreținere, reparații și curățenie

16.5Confortul și siguranța călătorilor

 • 16.6 Sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională

16./Activități conexe Serviciului public de transport călători

16.8Cesiunea si subcontractare

 • 16.9 Activități de Marketing

16.10lnformarea publicului

 • 16.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători

CAPITOLUL 17. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE

 • 17.1 Infrastructura publică rutieră

17.2Controlul exercitat asupra Operatorului

CAPITOLUL 19. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV

TERITORIALE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL. 37

CAPITOLUL 20. FORȚA MAJORĂ

CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

CAPITOLUL 24. LITIGII

CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ

CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE

CAPITOLUL 27. DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

9
Anexe la Contract

Următoarele anexe constituie parte integrantă a Contractului:

 • •  Anexa 1 - Programul de transport al operatorului

 • •  Anexa 2 - Inventarul bunurilor utilizate de Operator în realizarea serviciului de transport public local de călători

o Anexa 2.1 -Inventarul bunurilor de retur ce alcătuiesc domeniul public și privat al UAT-urilor membre

 • ■  Anexa 2.1.a. - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al UAT-urilor membre, aflate în concesiunea Operatorului

 • ■  Anexa 2.1.b. - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al UAT-urilor membre, aflate în concesiunea Operatorului

o Anexa 2.2 - Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului

 • •  Anexa 3 - Mijloace de transport

o Anexa 3.1. - Cerințe standard pentru mijloacele de transport

o Anexa 3.2. - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea serviciului public

 • •  Anexa 4 - Calculul compensației, fundamentări

o Anexa 4.1. Calculul compensației planificate pentru anul 1. Fundamentări pentru costul pe km si diferențe de tarif

o Anexa 4.2. -Calculul compensației anuale - raport detaliat ( fundamentare)

o Anexa 4.3. - Calculul compensației - anul 1

o Anexa 4.4. - Modul de calcul și acordare a compensației lunare.

 • •  Anexa 5 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării serviciului public și cerințele privind contabilitatea separată

 • •  Anexa 6 - Calculul costului unitar / kilometru

o Anexa 6.1 - Metodologia de calcul a costului unitar/ kilometru

o Anexa 6.2 - Formula de indexare a costului unitar/ kilometru

 • •  Anexa 7 - Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul al penalităților

o Anexa 7.1 - Indicatori de performanță ai serviciului pentru anul 1

o Anexa 7.2 - Modalitatea de calcul a indicatorilor

Anexa 8 - Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)

Anexa 9 - Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului

Anexa 10 - Procedura de control al Operatorului

Anexa 11 - Modele de situații și raportare

Anexa 11.1 Modelul formularului de decont lunar/anual pentru diferențele de tarif

Anexa 11.2.1 - Model Situație cu valoarea lunara /UAT, în cazul beneficiarilor Legii nr. 448/ 2006

Anexa 11.2.2 - Model Situație lunară categorii de perso gratuitate conform actelor normative aplicabile

Anexa 11.2.3 - Model Situație cu beneficiarii HCGMB nr. 33/j


o Anexa 11.2.4 - Model Centralizator vânzare titluri de călătorie pe liniile urbane si regio, reduse

o Anexa 11.2.5 - Model Situație vanzare titluri de călătorie pe liniile urbane si regio, reduse, pe UAT

o Anexa 11.3- Model de calcul și acordare a compensației lunară

o Anexa 11.4- Model de calcul și acordare a compensației anuală

o Anexa 11.4.1 - Model de calcul și acordare a compensației anuale pe elemente de cheltuieli

o Anexa 11.5 - Registrul de Reclamați!

o Anexa 11.6- Model raport al vânzărilor și emiterilor de titluri de călătorie

o Anexa 11.7- Model rapoarte monitorizare

• Anexa 12 - Politica privind resursele umane și politica socială

Documente asociate emise de Entitatea Contractantă și de Operator

Document Asociat 1 - Emis de Entitate Contractantă - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

Document Asociat 2 - Emis de Entitate Contractantă - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București si Județul Ilfov

Document Asociat 3- Emis de Entitate Contractantă - Politica tarifară

Documente Asociate 4 - Emise de Entitate Contractantă, Operator si UAT-uri -Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante

o Document Asociat 4.1 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entitătii Contractante

o Document Asociat 4.2 - Emis de Operator - Programul de investiții cu finanțare din cota de investiții aprobat de Entitatea Contractantă

Documente Asociate 5- Emise de Operator - Programul de investiții al Operatorului

o Document Asociat 5.1.A - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Dotări

o Document Asociat 5.1.B - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Lucrări

Document Asociat 6 - Emis de Operator - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare

o 6.1-Automate de vanzare

o 6.2 - Functionalitatile punctelor de vanzare

o 6.3 - Lista amplasamentelor punctelor de distribuție pe domeniul public.


Document Asociat 7 - Emis de Entitate Contractantă - Diferențele de tarif

Document Asociat 7.1 - Categoriile dg_pasc eri care beneficiază de gratuități și  reduceri la transportul în comun și md^pl de acordare a diferențelor de tarif Document Asocia " * ’ odalitat^aC'^,reparti?arș.a^diferențelor de tarif pe UAT-uri
o Documentul Asociat 8 - Emis de distribuția veniturilor pe Operatori

Entitate Contractantă-Metodologia pentru


CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători a fost încheiat la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, între:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI), persoană juridică, cu sediul în Green Gate Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, București 050883, sector 5, având codul de înregistrare fiscală nr. RO38474532, înregistrată sub nr. ... la Registrul Fundațiilor și Asociațiilor de pe lângă Judecătoria ... , cont nr. RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentată prin Gabriela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale din cadrul regiunii București-llfov1, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă, ș/

Operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. (STB S.A.), cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu Nr. 1, Sector 1, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/46/1991, având contul R050BRDE410SV84247194100, deschis la BRD, codul unic de înregistrare RO 1589886, reprezentat legal prin Andrei George Creci, având funcția de Director General în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită in continuare Operator.

ÎNTRUCÂT:

 • A. Contractul a fost atribuit potrivit legislației aplicabile în materia serviciilor publice de transport călători și cu respectarea cerințelor privind publicitatea intenției de atribuire a contractului (conform Anunț JOUE nr. 2018/S 213-489264), potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

 • B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport local de călători de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului public de transport integrat de persoane în Municipiul București si Județul Ilfov;

» , '

 • C.       Prezentul Contract este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007, având în vedere calitatea Operatorului de operator regional;

 • D.       Avizul Consiliului Concurenței, emis conform art. 52 alin.(2) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • E.       Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr./2020, privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători

CAPITOLUL 2. DEFINIȚII

în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în

Contract vor avea următorul înțeles:

ANRSC

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

An/Anual

Reprezintă un an de la data intrării în vigoare a contractului

Autoritate de autorizare

Structură cu atribuții de reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciilor publice de transport călători, înființată în cadrul Entității Contractante

Avizul Entității Contractante

Avizul dat de către Entitatea Contractantă în legătură cu orice aspect definit ca ar avea nevoie de acest aviz, prin prevederile prezentului contract

Entitatea Contractantă

Autoritatea locală competentă și anume Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov care are competența legală de a delega gestiunea serviciului public de transport local de călători în Municipiul București si Județul Ilfov

Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

Documentul care cuprinde condițiile speciale, în principal cele tehnice, impuse de Entitatea Contractantă în vederea achiziționării/atribuirii directe a serviciului public de transport local de calatori

Compensație

înseamnă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera g) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept orice      icÎȚTH^

special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate

competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

Continuitatea Serviciului Public de Transport

Capacitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor esențiale ale serviciului public de transport, respectiv

activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone, în cazul unor situații perturbatoare previzionale sau de urgentă.

Contract

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, inclusiv toate anexele la acesta și documentele asociate ale Entității Contractante aplicabile serviciului public de transport local de călători pe aria de competență a acesteia. Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2

litera i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public.

Cota de investiții

Reprezintă un cuantum lunar egal cu 5% din a 12 parte din total cheltuielilor eligibile CE/an pentru finanțarea investițiilor în bunuri aparținând domeniului public sau privat al UAT-ului finanțator.

Diferențe de tarif

Sumele acordate Operatorului.de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, care intră în calculul Compensației, în vederea acoperirii influențelor financiare rezultate din gratuitățile și reducerile de tarif la Titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 11 din prezentul Contract și Documentului Asociat 7.

Drept exclusiv

Acel drept definit la art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 care permite Operatorului prestarea anumitor servicii publice de transport de călători pe un anumit traseu sau grupă de trasee ori într-o anumită zonă din aria teritorială de competență a Entității Contractante, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

Data intrării în vigoare

Data începerii prestării Serviciului public de transport local de călători, respectiv data de 1 a uneia din următoarele 3 lunii semnării contractului = data semnării + perioadă mobilizare (perioada de mobilizare nu poate fi mai mare de 90 de zile)

Documente asociate ale Serviciului Public

Documentele asociate de organizare și prestare ale serviciului public integrat de transport local de călători, elaborate de către părți și aprobate conform prevederilor legale în vigoare de către UAT membre TPB! prin Hotărâri de Consilii Locale, ale Consiliului

Transport Local de Călători emise de Entitatea Contractantă

General al Municipiului București și Adunarea Generală a Entității Contractante, obligatorii și direct aplicabile pentru toți Operatorii aflați în relații contractuale cu Entitatea Contractantă. Acestea sunt documente atașate prezentului Contract. Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract

Documente asociate ale

Serviciului Public Integrat de Transport Local de Călători emise de Operator

Documentele elaborate de către Operator și aprobate conform prevederilor legale în vigoare de organele de administrare ale acestuia. Acestea sunt documente atașate prezentului Contract. Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract

Efectul financiar net

Totalitatea efectelor financiare, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public.

Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 5

Garanția constituită de Operator

Garanția de bună execuție, constituită de Operator în contul Entității Contractante, în scopul asigurării Entității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători

Licență de traseu

Actul tehnic și juridic emis de Entitatea Contractantă, ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul public de transport local de călători, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu, conform modelului din Document Asociat 1 - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul București si Județul Ilfov

Notificare de negociere

Documentul emis de oricare dintre părți în scopul începerii negocierilor în cazurile prevăzute în contract la art. 21.8

Notificare de încetare

Documentul emis de oricare dintre părți în scopul încetării contractului, conform prevederilor art. 21.7

Obligații de serviciu public

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv acele

cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu si le-ar asuma sau nu si le-ar asuma î1 aceeași măsură sau îr^aceleasi condiții fără a fi retribuit.

Operator desemnat


Partea


Program de circulație 1


Programul integrat de Transport Public local de călători


Programul anual de întreținere si reparare a infrastructurii de operare transport și a mijloacelor de transport utilizate Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale Entitătii Contractante


imul de


înanțar^ dfrfyota


Operatorul, altul decât Societatea de Transport București STB SA, care prestează servicii publice de transport de călători, în baza unui contract de delegare încheiat cu Entitatea Contractantă Entitatea Contractantă sau Operatorul Societatea de Transport București STB SA, luați individual  

Entitatea Contractantă și Operatorul Societatea de Transport București STB SA

Programele de Circulație sunt parte componentă a Programului de transport și înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor și numărul mijloacelor de transport necesare și capacitatea minimă de transport, precum și orele de sosire în stații.____________ __________ __________

Programul integrat de Transport Public local de călători este parte a Documentului Asociat 2- Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov, document întocmit și aprobat de Entitatea Contractantă- care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor, intervalele de succedare a curselor locale, prima și ultima plecare de la capetele de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în toată aria teritorială de competență a Entității Contractante.

Programul de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, și a mijloacelor de transport utilizate pentru prestarea serviciului, asumat de Operator și avizat de Entitatea Contractantă în conformitate cu prevederile art. 15.1.5 din prezentul Contract.

Programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de UAT-uri membre ale Entității Contractante pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice , realizate de către Operator, atașat la prezentul Contract ca Document Asociat

 • 4.1 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale Entității Contractante .

Programul dotărilor si lucrărilor asumate de Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, câț^t -valoric, realizate din cota de investiții , realizate de

de investiții

către Operator în scopul executării contractului, actualizat anual, atașat la prezentul Contract ca Documentul Asociat 4.2

Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii

Programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului sau surse atrase, atașat la prezentul Contract ca Documentul Asociat 5.1.A si 5.1 B

Programul de transport al Operatorului

Partea în sarcina Operatorului din Programul integrat de Transport Public local de călători, inclus în Document Asociat 2 - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov- documentul întocmit și aprobat de Entitatea Contractantă- prin care se stabilesc traseele, Programele de Circulație, numărul mijloacelor de transport necesare și capacitatea minimă de transport pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în toată aria teritorială de competență a Entității Contractante. Programul de transport al Operatorului este atașat la prezentul Contract ca Anexa 1.

Serviciul public integrat de transport local de călători

Serviciul definit art. 2 li. M) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind un serviciu de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza teritorială de competență a Entității Contractante, potrivit Programului de transport al Operatorului.

Sistem inteligent de transport (ITS)

Ansamblul de sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității, precum și pentru interfețe cu alte moduri de transport. Sistemul poate cuprinde, fără a fi limitat la acestea: sistemul de management și control în trafic, sistemul de informare a călătorilor, sistemul monitorizare și localizare prin GPS a autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a călătorilor, etc.

Raportul lunar de constatare

Documentul întocmit în conformitate cu Anexa 11 la prezentul Contract, în baza căruia Entitatea contractantă plătește lunar Operatorului Compensația.

Tarif de călătorie

Prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract, în concordanță cu Document Asociat 3- Politica tarifară .

Titluri de călătorie

Orice tip de abonament, abonament cu regim special, titlu de călătorie la tarif special sau tichet, călătorie, portofel electronic, emis în orice formă, electronică, letrică, SMS, de către Operator, ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public local, emise conform prevederilor legale.

Unități Administrativ-

Fiecare Unitate Teritorial Administrativă membră a^-Enlității

Contractante, denumită UAT membră TPBI în prezentul ț&ntțaqt\

Teritoriale membre ale Entitătii Contractante, beneficiare ale Serviciului de trnsport public local prestat de către Operator

beneficiară a serviciului de transport public prestat de către Operator pe aria de competență a Entității Contractante. UAT membră TPBI este reprezentată prin Primarul acesteia sau alta persoana împuternicită.

Valoarea totală a contractului

Echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită Operatorului, calculată ca fiind valoare totală an 1 x10 ani

CAPITOLUL 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public integrat de transport pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București si a Județului Ilfov, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata sistemul de transport public în condițiile prevederilor legale aplicabile.

 • 3.2 Operatorul va presta Serviciul public de transport local de persoane, efectuat cu tramvaie, troleibuze si autobuze, în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la Capitolul 5 din prezentul Contract, pe traseele prevăzute în Anexa 1 - Programul de transport al Operatorului.

CAPITOLUL 4. VALOAREA CONTRACTULUI

 • 4.1 Valoarea totală a contractului, este 14.709.142.203,70 lei, (la care se adaugă TVA), calculată prin multiplicarea valorii planificate pentru primul an de 10 ori, după formula: valoare totală planificată pe 10 ani = valoare totală planificată an 1 x10 ani

 • 4.2 Valoarea totală planificată pentru anul 1 este 1,470.914.220,37 lei, la care se adaugă

  a TVA, obținută astfel:


valoare totală planificată an 1 = sumă costuri planificate pentru toate modurile de transport

din anul 1 + Cota de investiții + Profit rezonabil

1

Vi "x Cost total planificat pentru primul an al contractului (an 1) pe fiecare mod de transport:

19.437.222,50 Km estimați tramvai x 19,39 lei/km tramvai = 376.887.744,28 lei

r- 10.513.684,20 Km estimați troleibuz x 14,20 lei/km troleibuz = 149.294.315,64 lei

\\        64.272.878,50 km estimați autobuz linii urbane x 10,57 lei/km autobuz =

X 679.364.325,75 lei


Cheltuiala comercială asociată activităților de colectare a veniturilor pentru Operatori desemnați este cheltuială neeligibilă pentru calculul compensației și costului/km și face obiectul contractelor comerciale încheiate între operatori.

Valoarea totală planificată pentru anul 1 și valoarea totala a contractului vor fi actualizate periodic, în funcție de criteriile stabilite în anexele 6 și de modificările Programului de Transport (anexa 1).

CAPITOLUL 5. OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC

 • 5.1 în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

 • i.     Operatorul va aplica Titlurile și Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea Contractantă, în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile TPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • ii.     Operatorul va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile TPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • iii.    Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al Operatorului;

 • iv.     Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate și performanță prevăzuți în prezentul Contract;

 • v.     Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță, securitate și calitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația națională;

 • vi.     Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei 3.2., care va fi actualizată în perioada de derulare a contractului;

 • vii.    Operatorul va gestiona Sistemul Automat de Taxare, având calitatea de administrator de sistem, conform art. 15.7.2.

 • viii.    Operatorul va emite, vinde și controla Titlurile de călătorie pe traseele alocate sau și pe alte trasee, conform aprobării Entității Contractante, în condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • ix.     Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin Document Asociat 5 - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii și a investițiilor din Document Asociat 4.1 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale EptitățiL. Contractante si Document Asociat 4.2 Programul de Investiții al Operatorul.ifanîdotâ de Investiții stabilite în sarcina acestuia, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată;
 • x. Operatorul va gestiona Serviciul public de transport local de călători/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, în limita sa de competență, conform clauzelor contractului și legislației în vigoare.

 • 5.2 Operatorul va realiza Serviciul public de transport local de călători în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 5.1 și va avea:

 • i. dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • ii.   dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract si conform prevederilor legale in vigoare;

 • iii.   dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite;

 • iv.   dreptul de exploatare a bunurilor sistemului de transport public, menționate în Anexa 2

 • v.   dreptul de a realiza investiții din fondurile alocate de la bugetele locale ale Municipiului București, ale Consiliului Județean Ilfov

 • 5.3 Drepturile și obligațiile Operatorului de la pct. 5.1 și pct. 5.2 se completează cu cele prevăzute la Capitolul 16 din prezentul Contract precum și cu cele prevăzute în actele normative de specialitate aplicabile.

 • 5.4 Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract.

CAPITOLUL 6. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele;

 • i. bunuri de retur, respectiv bunurile publice puse la dispoziție de către proprietar către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 2, bunurile de natura domeniului public și privat nou create sau cele existente, și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului, conform prevederilor legale;

Anexa 2.1.a Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în concesiunea Operatorului.

Anexa 2.1.b Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului București aflate în concesiunea Operatorului.

ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator rezultate prin


compensației. La încetarea Contractului, din orice cauză, Entitatea Contractantă


folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii. Aceste bunuri aparțin Operatorului pe toata durata contractului și sunt utilizate în scopul executării acestuia. Amortizarea acestor bunuri este eligibilă pentru calculul are dreptul de preempțiune la dobândirea bunurilor de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului (inclusiv cele din capitalul social), rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului, inclusiv fonduri atrase, în condițiile legii și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii. de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa 2.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina de preluare, fără consimțământul prealabil scris al EntitățiiCAPITOLUL 7. DURATA CONTRACTULUI

 • 7.1 Durata Contractului este de 10 ani, începând de la Data intrării în vigoare.

 • 7.2 Durata Contractului poate fi prelungită prin act adițional, pe o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 1370/2007.

 • 7.3 Entitatea Contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata Contractului pe măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate depăși doi ani.

 • 7.4 în situația în care:

 • a) Contractul se anulează sau încetează în orice alt mod;

 • b) Contractul încetează înainte de termen;

 • c) Operatorului nu i se acordă, i se retrage sau îi încetează valabilitatea licenței

Operatorul, aflat în oricare dintre situațiile prevăzute mai sus, are obligația, la solicitarea Entității Contractante, de a asigura continuitatea prestării serviciului public de transport local de călători, până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

CAPITOLUL 8. PERIOADA DE MOBILIZARE

 • 8.1 între data intrării în vigoare a Contractului și data de începere a Contractului, se întinde perioada de mobilizare.

 • 8.2 în perioada de mobilizare, Operatorul are obligația să prezinte Entității Contractante următoarele:

 • a.     prezentarea licenței de transport (comunitare) și a copiilor conforme eliberate de autoritățile competente pentru toate mijloacele de transport cu care Operatorul va efectua Serviciul;

 • b.    informare privind angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului și a calificării profesionale ale acestuia, inclusiv personal cu atribuții pentru repararea și întreținerea mijloacelor de transport și manager de transport;

 • c.    informare privind contractele de asigurare a persoanelor transportate și a bagajelor acestora și a contractelor de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare autovehicul, utilizat efectiv;

 • d.    informare privind organizarea operațională a dispeceratului si a dotărilor speciale de

 • e.     informarea privind funcționarea sistemului de taxare , informare călători, rețelei de distribuție a titlurilor de călătorie, a sistemului de monitorizare a flotei si eventual a sistemului de numărare a călătorilor sau de integrare cu sistemul de taxare menționat de Entitatea Contractantă, conform prevederilor prezentului Contract;

 • f.     Procesele verbale de preluare a bunurilor de retur de către operator de la Proprietari.

 • 8.3 Pe durata Perioadei de Mobilizare, părțile vor coopera în sensul că își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca efectuarea Serviciului să poată începe la data semnării Contractului.

 • 8.4 Finalizarea perioadei de mobilizare se va constata de către părți printr-un proces-verbal, asumat de către acestea.

CAPITOLUL 9. REDEVENȚA

 • 9.1 în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor, prevăzute în Anexa 2, Operatorul se obligă să plătească Entității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență calculată anual similar amortizării, în procent de:

 • - 0,03% din valoarea de intrare a bunurilor puse la dispoziție, pentru primul an de contract;

 • - 0,03% din valoarea totală anuală rămasă a bunurilor puse la dispoziție pentru următorii ani de contract.

 • 9.2 Operatorul va achita trimestrial Entității Contractante valoarea redevenței anuale datorate, în tranșe egale, cel târziu până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevență este datorată.

 • 9.3 Plata redevenței se va face pe baza de factură emisă de Entitatea Contractantă către Operator, în baza facturii primite de la UAT-ul proprietar al bunurilor concesionate, cel târziu până la data de 10 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevență este datorată, în contul comunicat de aceasta.

 • 9.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează Entității Contractante penalități de întârziere, în procent de 0,01 %/zi aplicat începând cu ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii integrale a sumei neachitate.

 • 9.5 în caz de întârziere la plată a redevenței cu 90 de zile, Entitatea Contractantă va executa garanția în tot sau în parte, constituită de Operator cu suma datorată de aceasta.

 • 9.6 Operatorul va transmite Entității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate.

 • 9.7 Entitatea Contractantă va vira UAT-urilor proprietare ale bunurilor concesionate prevăzute în Anexa 2, redevență și penalitățile plătite de operator, în maxim 5 zile de la încasarea acestora.

 • 9.8     ile vor completa pe durata derulării prezentului contract Anexa 2. Entitatea actualiza v nuală a redevenței menționată la art. 9.1 cu valoarea datorată de Operator pentru dreptul și obligația de exploatare a mijloacelor de transport ce vor fi puse la dispoziție, etapizat, de UAT-uri către Operator.


 • 9.9 Părțile vor completa pe durata derulării prezentului contract Anexa 2, astfel:

 • a) Operatorul va transmite Entității Contractante Anexa 2 actualizată în termen de maxim 5 zile de la orice modificare survenită;

 • b) după termenul prevăzut la lit. a) Entitatea Contractantă va actualiza valoarea anuală a redevenței conform art. 9.1 cu valoarea datorată de Operator pentru dreptul și obligația de exploatare a bunurilor publice aparținând domeniului public și privat al UAT-urilor și concesionate către Operator.

 • 9.10 Data de începere a calculului redevenței este data semnării Procesului Verbal de Predare Primire între Operator și UAT, pentru bunurile respective.

CAPITOLUL 10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • 10.1 în termen de 90 de zile de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, o sumă de 200.000 de lei, în cuantum de 0,014 % din valoarea Contractului pentru anul 1, fără TVA, prin una din următoarele modalități: scrisoare de garanție bancară, poliță de asigurare emise în favoarea Entității Contractante, valabile pe toata perioada derulării contractului sau prin virament bancar în contul comunicat de Entitatea Contractantă.

 • 10.2 Garanția se actualizează anual, cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, după primul an de contract.

 • 10.3 Garanția se reîntregește trimestrial de către Operator, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către Entitatea Contractantă. Neconstituirea garanției de către Operator, în termenul prevăzut în prezentul articol, dă dreptul Entității Contractante să solicite Operatorului o penalitate de 0,01% din valoarea totală a garanției/zi până la acoperirea integrală a garanției.

 • 10.4 Din garanția de bună execuție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Entității Contractante și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor obligații legale.

 • 10.5 Valoarea rămasă neexecutată a garanției de bună execuție se restituie la sfârșitul prezentului Contract.

CAPITOLUL 11. DIFERENȚELE DE TARIF

 • 11.1 Operatorul este obligat să transporte toți călătorii care dețin un Titlu de călătorie valabil, inclusiv categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile la Titlurile de călătorie, prevăzute în Documentul Asociat 7 - Diferențele de tarif, precum și de orice alte gratuități și reduceri ce vor fi stabilite după data intrării în vigoare a contractului prin acte normative și hotărâri ale Consiliilor Locale, Consiliului Județean și/sau Consiliului General al Municipiului București, după caz. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Documentul Asociat 7 - Diferențele de tarif.

 • 11.2 Operatorul este obligat să emită Titluri de călătorie pentru categoriile de călători care beneficiază de reduceri și gratuități, potrivit reglementărilor legale și ale hotărârilor Consiliilor Locale, Consiliului Județean si/sau Consiliul

’                                                                         J                    > • 11.3 Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimeză anual de către Entitatea Contractantă, potrivit Documentului Asociat 7 - Diferențele de tarif și se comunică UAT-urilor/DGASPC pentru a fi prevăzute în bugetele anuale proprii.

 • 11.4 Diferențele de tarif se vor calcula până la valoarea integrală a Titlurilor de călătorie, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute si a numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare categorie de călători, în luna respectivă, în baza documentelor justificative. Operatorul are obligația de a transmite documentația justificativă până la data de 15 a lunii următoare a celei pentru care se face decontarea, conform Modelului de decont prevăzut în Anexa 11.1.

 • 11.5 Plata Diferențelor de tarif către Operator se va face lunar de către Entitatea Contractantă, în baza facturii aferente Compensației, conform art.12.5.

CAPITOLUL 12. COMPENSAȚIA

 • 12.1 Compensația nu poate depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public și a obligației tarifare, ținând seama de venitul legat de acestea și care este reținut de către Operator, precum și de o cota de investiții si un profit rezonabil.

 • 12.2 Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă: Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile + Profit rezonabil - Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public, la care se adaugă Cota de investiții

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (C lunară) include și Compensație din diferențe de tarif calculată conform Capitolului 11.

C lunară = CE + Pr- V, la care se adaugă CI, unde:

C lunară [lei] - reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului;

CE [lei] - total cheltuieli eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse și a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, a Regulamentului și Caietului de sarcini ale serviciului de transport public local și a altor prevederi legale, inclusiv ale Hotărârilor Entității Contractante și UAT-urilor membre.

Acestea sunt fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007; aceasta se realizează prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale și administrative între activitățile desfășurate de Operator și între modurile de transport, potrivit Anexei 5.

Cheltuielile eligibile CE sunt calculate inclusiv cu luarea în considerare a cheltuielilor realizate de Operator cu investițiile din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de exploatare și investiții.

Pentru calculul lunar al compensației, CE se calculează conform formulei:

[țr/km x Kmtr+ Ctb/km x Kmtb + Ca/km x Kmau + Ca/km x Kmar, unde


C /km reprezintă costul în lei stabilit pe km pe fiecare tip de transport, respectiv tramvai (tr), troleibuz (tb), autobuz (a), calculat potrivit Anexei 6;

Cheltuielile realizate de operator, asociate activităților de colectare a veniturilor provenite din titluri de călătorie, din diferentele de tarif si din activitățile de control a călătorilor, pentru operatorii desemnați sunt cheltuieli neeligibile, fiind asociate contractelor comerciale cu acestea.

Costul pe km este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții), și va fi ajustat potrivit metodologiei din Anexa 6, după caz

Ctr/km/an 2020 = 19,39 lei/km

Ctb/km/an 2020 = 14,20 lei/ km

Ca/km/an 2020 (linii urbane si regionale ) = 10,57 lei/ km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport al Operatorului (care cuprinde si km acces si retragere), potrivit Anexei 9;

CI [lei] - reprezintă cota de investiții lunară aferentă Programul de investiții asumat de Operator, in scopul executării Contractului . Cota de investiții lunara, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, este de 5% din a 12 parte din total cheltuieli eligibile CE/an (anexa 4.3) Cota de investiții are aplicabilitate pentru realizarea investițiilor prevăzute în Documentului Asociat 4.2, conform Programului anual de investiții agreat prin contract.

Pr [lei] - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total cheltuieli eligibile. Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile este de 4,23%/an. Această rată nu poate fi mai mică decât rata SWAP aferentă plus 1 %,, comunicată de Consiliul Concurenței.

V [lei] - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

i.


venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit, veniturile din vânzări la care Operatorul este îndreptățit reprezintă veniturile repartizate Operatorului prin aplicarea metodologiei din Documentul Asociat 8-Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori;

ii.


venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.).


orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului, cum ar fi venituri dirr i de mijloace fixe aferente bunurilor proprii, valorificare de deșeuri, închiriereaTempo a unor spații ale Operatorului venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc.

iv. Venituri din Închirierea bunurilor concesionate in cota-parte de 50%. (prevedere conform Cod Administrativ )

 • 12.3 Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse și pentru serviciile publice de transport efectuate cu toate tipurile de mijloace de transport.

 • 12.4 Operatorul va întocmi o factură, până pe data de 3 a lunii curente, reprezentând avansul din compensația totală lunară ce va fi achitată de către Primăria Municipiului București. Entitatea Contractantă, prin grija Primăriei Municipiului București, va achita avansul încasat, până la data de 10 a aceleeași luni. Suma aferentă avansului se calculează ca un procent de 60% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru Municipiul București conform Anexei 4. Primăria Municipiului București va plăti Entității Contractante avansul, în baza facturii de avans, emisă de aceasta în maximum 5 zile de la primirea facturii.

 • 12.5 Compensația va fi plătită de către Entitatea Contractantă prin grija UAT-urilor beneficiare membre TPBI, Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 22 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 11.3 la prezentul Contract și a facturii cu menționarea valorii totale. în acest sens, raportul final al kilometrilor pentru care se plătește Compensația va fi transmis de către Operator până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația .

 • 12.6 Raportul lunar de constatare va fi acceptat în tot sau în parte de către Entitatea Contractantă prin Proces Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare, semnat de către Entitatea Contractantă și transmis către Operator până pe data de 28 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare sunt contestate de Entitatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în mod expres și transmis Operatorului, precizându-se: motivele și suma ce va rămâne de regularizat până la data de 20 a lunii următoare emiterii Procesului Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare. în această situație Entitatea Contractantă va efectua plata sumei totale a Compensației, în termenul prevăzut la art. 12.8, urmând ca sumele contestate să fie regularizate prin factură, după caz, funcție de soluționarea contestației. în cazul nesoluționării contestației în totalitate, pentru valoarea rămasă nesoluționată părțile vor proceda conform legii și prevederilor capitolului 24 Litigii.

 • 12.7 Operatorul are obligația de a semna Procesul Verbal de Recepție al Raportului lunar de constatare, în termen de 2 zile de la primirea acestuia, dar nu mai târziu ultima zi a lunii. Operatorul va emite factura în prima zi lucrătoare a lunii următoare semnării Procesului Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare, iar valoarea facturii va fi suma integrală a compensației, cu regularizarea avansului plătit, conform art. 12.4. în situația în care factura se stornează și se reemite și înregistrează la Entitatea Contractantă la o dată ulterioară datei de emitere a facturii inițiale, termenele curg cepâ^ncLpu data facturii reemise.


  20In cazul in care valoarea compensației este contestata de oricare dintre parti, regularizarea valorii contestate se face la până la următoarea factură de compensație cu valoarea menționată în Procesul Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare al lunii în care se face regularizarea. în aceste cazuri, Procesul Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare va avea un capitol distinct privind regularizarea pentru luna anterioară și menționarea privind valoarea regularizată și luna pentru care se va face regularizarea, eventual valoarea rămasă contestata.

 • 12.8 Plata Compensației reprezentând valoarea facturată (cu regularizarea avansului primit) și/sau a facturii de regularizare din luna anterioară, dacă este cazul, se va realiza de către Entitatea Contractantă în termen de 10 zile de la data facturii emise de către

Operator. Factura pentru plata compensației va avea la baza documente si rapoarte, produse de sisteme de monitorizare electonice care sa ateste kilometri prestați, fiind acceptate si rapoarte complementare conform legislației in vigoare, pentru situațiile când sistemele de monitorizare nu sunt funcționale în mod justificat.

 • 12.9 Entitatea Contractantă emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru TPBI în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea facturii de la Operator. Entitatea Contractantă menționează distinct în factura compensației către UAT-ul finanțator al investiției valoarea aferentă cotei de investiții lunare.

 • 12.10 UAT-urile beneficiare membre TPBI vor plăti către Entitatea Contractantă în contul .............................facturile pentru compensație în termen de 6 zile de la primirea facturii. UAT-urile vor plăti către Entitatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturi de 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația, conform art.12.9.

 • 12.11 Entitatea Contractantă va plăti către Operator în baza facturii emise de acesta, penalități de întârziere de 0,01% pe zi pentru neplata la timp a facturii, după încasarea de la UAT. ’

 • 12.12 UAT-ul investitor, Operatorul și Entitatea Contractantă vor proceda la regularizare anuală, pentru sumele provenite din cota de investiții, pe bază de documente justificative financiar contabile, conform legislației în vigoare și Metodologiei de decontare agreată între UAT-ul finanțator, Entitatea Contractantă și Operator. Facturile de regularizare urmează a fi emise/plătite conform prevederilor Metodologiei de decontare, pe baza aprobărilor UAT-ului finanțator.

 • 12.13 Compensația nu poate depăși Efectul financiar net.

 • 12.14 în vederea evitării supracompensării, până la depunerea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 11. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre:

 • - valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv;

 • - valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 12.2. de mai sus, în care CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 6, conform draftului de situații financiare anuale auditate, balanței de aferente acestora si auditului tehnico-economic efectuat prin grija Entității Cc


 • 12.16 Entitatea Contractantă va realiza din surse financiare proprii un Audit Tehnico-Economic privind serviciul de transport public de călători delegat prin prezentul contract, ce va fi finalizat până la data de 31 martie a anului următor pentru anul precedent. Raportul de audit va stabili:

 • i. costul/km eligibil pentru fiecare tip de transport (tramvai, troleibuz, autobuz);

 • ii. valoarea anuală a compensării pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de operator pentru prestarea obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 5;

 • iii. valoarea decontului anual pentru regularizarea compensației;

 • iv. recomandări privind îmbunătățirea modului de gestiune a contractului referitoare la modul de organizare a evidenței contabile, procedurilor și normelor interne precum și activității operaționale pentru realizarea obligației de serviciu public contractată.

 • 12.17 Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 10 zile lucratoare de la primire. Raportul auditului tehnico-economic si obiectiunile Operatorului vor face obiectul unei ședințe de conciliere desfășurată împreună cu reprezentanți ai Auditorului și ai părții auditate. Entitatea Contractantă va înainta spre analiză și aprobare organelor sale statutare, funcție de competențele legale oferite, raportul final rezultat in urma ședinței de conciliere.

 • 12.18 Operatorul, in termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării raportului final de către organele statutare ale Entității Contractante, va intocmi decontul anual pentru calculul compensației anuale, potrivit Anexe/11.

 • 12.19 Entitatea Contractantă/UAT-ul beneficiar membru TPBI emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru TPBI /Entitatea Contractantă pentru decontul anual în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea facturii de la Entitatea Contractantă/Operator.

 • 12.20 UAT-urile /Entitatea Contractantă vor/va plăti către Entitatea Contractantă/UAT-uri în contul ce va fi comunicat, facturile pentru decontul anual privind compensația, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii.

 • 12.21 în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensația anuală calculată potrivit art. 12.15, Operatorul va vira în contul Entității Contractante diferența rezultată, în termen de 15 zile de la facturare. în această situație, Entitatea Contractantă va vira fiecărui UAT, în termen de 10 zile de la încasarea sumei cu titlu de compensație anuală primită de la Operator, suma cuvenită.

 • 12.22 Operatorul va plăti către Entitatea Contractantă penalități 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația de la art. 12.18.

 • 12.23 în mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația calculată potrivit art. 12.15, Entitatea Contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată în termen de 15 zile de la facturare. în această situație Entitatea Contractantă, va factura fiecărui UAT, suma aferentă obligației de compensare anuală, cu termen de plată de 7 zile de la primirea facturii,

 • 12.24 UAT-ul va plăti către Entitatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01% pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația de la art. 12.18.

beneficiare, membre TPBI, în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume aferente Compensației anuale.

CAPITOLUL 13. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE

 • 13.1 Entitatea Contractantă va stabili și aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport călători prestate în baza prezentului Contract.

 • 13.2 Entitatea Contractantă poate propune, pe parcursul derulării prezentului Contract, ajustarea/modificarea tarifului mediu pe călătorie [lei/călătorie], în conformitate cu prevederile din Ordinele președintelui A.N.R.S.C. Tipurile titlurilor de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către Entitatea Contractantă, în calitatea acesteia de reglementator în domeniu, lista cu acestea fiind comunicată Operatorului ulterior aprobării. Noile titluri de călătorie vor fi implementate treptat de către Operator, în funcție de posibilitățile tehnice ale sistemului de taxare.

 • 13.3 La data începerii prezentului Contract Operatorul va aplica tarifele de călătorie prevăzute în Document Asociat 3- Politica tarifară .

 • 13.4 Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare și distribuire a Titlurilor de călătorie pentru toate categoriile de călători. în acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora.

 • 13.5 Controlul călătorilor care folosesc transportul public prestat de Operator pe teritoriul administrativ al UAT-urilor beneficiare membre Entității Contractante este realizat de către Operator prin personal propriu.

 • 13.6 Operatorul va asigura personalului împuternicit al Entității Contractante informațiile necesare pentru monitorizarea activității de control al călătorilor..

 • 13.7 Operatorul este obligat să dispună de un număr suficient de controlori de Titluri de călătorie, începând cu data intrării în vigoare a prezentului Contract. Operatorul se obligă să întreprindă toate acțiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă fără Titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta operează.

 • 13.8 Tarifele de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către Entitatea Contractantă potrivit prevederilor din Documentului Asociat 3 - Politica tarifară.

 • 13.9 Lista cu tarifele de călătorie pentru transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de Operator pe liniile regionale are valabilitate pentru toate traseele regionale -curse regulate transport public de călători pentru care Entitatea Contractantă a eliberat licențe de traseu.

 • 13.10 Operatorul va aplica politica tarifară aprobată și comunicată de către Entitatea Contractantă în termenul comunicat de aceasta, și agreat de operator.

 • 13.11 Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie și pentru Serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori desemnați.

 • 13.12 Lista operatorilor desemnați precum și rutele pe care aceștia operează va fi transmisa Operatorului in vederea aplicării de către aceasta a prevederilor contractuale mai-sus menționate.

 • 13.13 Veniturile încasate din vânzarea titlurilor de călătorie si diferentele pentru serviciile de transport public prestate de operatorii desem separat conform Documentului Asociat nr 8- Metodologia pentru Operatori și vor fi transferate operatorilor desemnați in baza contractelor comerciale incheiate de Operator cu aceștia.


 • 13.14 Controlul călătorilor care folosesc transportul public prestat de operatorii desemnați este realizat de către Operator, prin personal propriu.

 • 13.15 Documentul Asociat 6 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare se va completa în mod corespunzător, în baza adreselor trimise de către Entitatea Contractantă către Operator, după obținerea tuturor aprobărilor necesare funcționării punctelor.

CAPITOLUL 14. INVESTIȚII

 • 14.1 Investițiile pot fi realizate de Operator:

 • a) din surse publice pentru realizarea programelor de investiții ale UAT-ului

 • b) din cota de investiții pentru realizarea programului de investiții asumat de operator pentru executarea contractului.

Bunurile realizate de Operator, in conformitate cu programele de investiții din surse publice, Documente Asociate nr 4.1 si 4.2 constituie bunuri de retur, ce revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de sarcini, Entitatii Contractante. Ca urmare a finalizării și implementării investițiilor din surse publice, proprietarul bunurilor va calcula și încasa o valoare a redevenței ajustată cu noile investiții.

 • c)  din surse proprii si atrase

Bunurile realizate de Operator, in conformitate cu programele de investiții din surse proprii și surse atrase, constituie bunuri de preluare/bunuri proprii funcție de sursa de

finanțare.

J


 • 14.2 Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de transport călători în conformitate cu Programele de Investiții al Operatorului, prevăzute în Document Asociat nr 5.1A si 5.1 B - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii, si cele din Document Asociat nr 4.1 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale Entității Contractante si Document Asociat nr 4.2 - Programul de investiții asumat de Operator din cota de investiții, aprobat de Entitatea Contractanta.

 • 14.3 Amortizarea lunară aferentă investițiilor realizate de Operator conform Document Asociat 5.1 A si 5.1 B - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii, va fi luată în considerare pentru calculul Compensației, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • 14.4 Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-ului, desfășurate de Operator în baza prezentului Contract, se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare CE aferente Obligațiilor de serviciu public, conform instrucțiunilor din Anexa 5.

 • 14.5 Cheltuielile pentru investiții din Programul de Investiții al UAT-ului, desfășurate de 'Qperator în baza împuternicirii dată de aceasta și a prezentului Contract cat si din Programul de investiții asumat de Operator din cota de investiții, se evidențiază distinct și se comunică după recepția lucrărilor UAT-ului pentru înregistrare în evidența bunurilor de ■ura domeniului public, care se pun la dispoziția Operatorului.
 • 14.6 După recepționare, bunurile rezultate din investițiile din surse publice, vor fi comunicate UAT-urilor pentru înregistrare în evidența bunurilor de natura domeniului public sau privat și spre informare Entității Contractante.

CAPITOLUL 15. SISTEMUL SI SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT s

 • 15.1 Infrastructura de Transport

 • 15.1.1 Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează sistemul de transport public. Bunurile care alcătuiesc infrastructura de transport se împart în trei categorii:

 • • infrastructura dată în concesiune Operatorului, administrarea rămânând în sarcina Operatorului;

 • • infrastructura dată în folosință Operatorului, administrarea rămânând în sarcina proprietarului;

 • • infrastructura aflată în proprietatea și administrarea Operatorului.

 • 15.1.2 Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care reprezintă:

 • • infrastructura de transport pusă la dispoziție de către UAT-urile membre ale Entității Contractante, în baza procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor publice, Anexa 2 (bunuri publice) la prezentul Contract

 • • infrastructura de transport proprie a Operatorului utilizată pentru prestarea serviciului.

 • 15.1.3 Entitatea Contractantă va depune diligențe pe lângă instituțiile responsabile în vederea administrării și întreținerii componentelor infrastructurii rutiere, conform competențelor legale, altele decât cele menționate la art. 15.1.2.

 • 15.1.4 Răspunderea pentru funcționarea infrastructurii la parametrii menționați anterior revine părții care are în administrare infrastructura din arealul respectiv.

 • 15.1.5 Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, prevăzută la art. 15.1.2, și a mijloacelor de transport utilizate prevăzute în Anexa 3.2, până la data de 15 noiembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport într-o condiție tehnică optimă, pe care îl va trimite spre avizare Entității Contractante.

 • 15.1.6 Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport întocmit potrivit art. 15.1.5 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, iar în caz de accidente ori în alte cazuri de avarie neprevăzute a infrastructurii, va interveni operativ, în vederea asigurării continuității prestării Serviciului public de transport călători.

 • 15.1.7 în cazul neasigurării continuității prestării Serviciului, prin neefectuarea lucrărilor de reparație și întreținere, conform pct. 15.1.5, Entitatea Contractantă va aplica Operatorului o penalitate de 0,01 %/zi de întrerupere din valoarea acceptată și plătită a compensației

 • 15.2 Condiții de exploatare a sistemului de transport

 • 15.2.1 Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator în concordanță cu reglementările specifice și legislația aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activității de transport acordată de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

 • 15.2.2 Operatorul are obligația să exploateze sistemul de transport în condițiile prevăzute în Programul de transport și a celorlalte Obligații de serviciu public stabilite prin prezentul Contract.

 • 15.3 Elaborarea Programului de Transport

 • 15.3.1 Până la data de 1 septembrie Operatorul va prezenta propuneri cu privire la Programul de transport aflat în derulare.

 • 15.3.2 Entitatea Contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport, în acest sens, Entitatea Contractantă va trimite Operatorului în fiecare an, până la data de 15 octombrie, Programul de transport pentru anul următor.

 • 15.3.3 Numărul de kilometri pe fiecare mod de transport al unui Program de Transport, corelat cu capacitatea Operatorului, nu va putea varia cu mai mult de 10% în plus, sau 5% în minus față de Programul de transport anterior, decât cu acordul Operatorului.

 • 15.3.4 Programul de transport al Operatorului va putea fi modificat pe parcursul derulării Contractului de către Entitatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, evenimente speciale, necesitatea introducerii de noi trasee, modificarea sau prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi stații, sau eliminarea și adaptarea acestor curse la necesitățile serviciului, modificarea parcului Operatorului, etc. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, eșalonat, în termen de maxim 60 de zile de la primirea notificării în acest sens de la Entitatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de Transport este necesar numai în cazul în care solicitarea Entității Contractante depășește capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel modificat variază față de cel precedent, pe oricare din modurile de transport, conform 15.3.3 de 10% în plus, sau 5% în minus.

 • 15.3.5 în situația în care Entitatea Contractantă ajustează Programul de transport al Operatorului, părțile vor încheia un Act Adițional cu excepția cazului prevăzut de art.

 • 15.3.3. Acesta va conține date privind numărul de kilometri programați precum și noua valoare a contractului. Entitatea Contractantă, în funcție de necesitățile impuse de numărul de cetățeni care utilizează transportul public de călători, de necesitatea de implementare a integrării teritoriale și tarifare a serviciilor de transport, precum și de posibilitățile Operatorului de a asigura condițiile impuse de Entitatea Contractantă, poate


 • (ii) achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Document Asociat 5 - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii;

 • (iii)   puse la dispoziție de către UAT-urile membre ale Entității Contractante, potrivit proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor publice, anexe la prezentul Contract.

 • 15.4.2 Operatorul va folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători numai mijloace de transport prevăzute în Anexa 3, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • (i)    respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;

 • (ii)    dețin toate documentele cerute de lege în scopul prestării Serviciului public de transport călători;

 • (iii)   respectă specificațiile tehnice din Anexa 3.

 • 15.4.3 Operatorul poate achiziționa mijloace de transport noi sau cu cu o durată rămasă de funcționare de cel puțin 6 ani pentru autobuze și troleibuze și de cel puțin 10 ani pentru tramvaie si care corespund cerințelor prevăzute în Programul de transport și în Anexa 3. Autobuzele astfel achiziționate vor fi conforme cel puțin cu standardul de emisii EURO 5 și a legislației în vigoare.

 • 15.5 Siguranța

 • 15.5.1  Operatorul este singurul responsabil de siguranța călătorilor săi, în limita competențelor sale.

 • 15.5.2 Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Entitatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

 • 15.5.3 Mijloacele de transport folosite de Operator pentru prestarea Serviciului public de transport călători trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor mijloacelor de transport, precum și prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov și a Caietului de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.

 • 15.5.4 Personalul deservent al mijloacelor de transport trebuie să îndeplinească condițiile legale privind siguranța rutieră și să respecte Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.

 • 15.6 Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

 • 15.6.1 Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Entitatea Contractantă sunt prezentați în Anexa 7 la Contract.

 • i) Indicatorii de performanță sunt raportați trimestrial de către Operator, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat, împreună cu documentele doveditoare privind îndeplinirea acestora.

 • ii) Entitatea Contractantă, după realizarea solicita, după caz, clarificări Operatorului. • iii) Operatorul este obligat să răspundă solicitărilor Entității Contractante în termen de 10 zile.

 • iv) în maxim 10 zile de la primirea clarificărilor, rezultatul evaluării indicatorilor va fi concretizat și comunicat de către Entitatea Contractantă printr-o notificare justificată și documentată după caz, Operatorului.

 • 15.6.2 Neîndeplinirea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 7 la prezentul Contract.

 • 15.6.3 Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 10 din prezentul Contract. în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, acestea se vor plăti de către Operator în termen de 60 de zile de la data notificării de către Entitatea Contractantă a insuficienței garanției.

 • 15.6.4 în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță constatată conform art. 15.6.2, Operatorul are obligația întocmirii și comunicării către Entitatea Contractantă în termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la art. 15.6.1 pct. iv), a unui plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor.

 • 15.6.5 în cazul în care Entitatea Contractantă agreează planul de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta urmează a fi aprobat de către Entitatea Contractantă în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

 • 15.6.6 în cazul în care Entitatea Contractantă nu agreează planul de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, acesta va fi actualizat de către Operator în termen de 10 zile, conform obiecțiunilor Entității Contractante.

 • 15.6.7 în cazul în care Operatorul nu își însușește și/sau nu implementează în tot sau în parte obiecțiunile Entității Contractante prevăzute la art. 15.6.6, vor fi aplicate prevederile art. 22.3 pct. v) din Contract.

 • 15.6.8 Operatorul are obligația de a informa publicul călător cu privire la Procedura de Reclamație prin orice mijloc de comunicare (în locuri vizibile amplasate pe traseele din Programul de transport, în mediul online, ș.a.).

 • 15.6.9 Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poștală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamați! “Registrul de Reclamații". Acest Registru de Reclamați! va fi structurat în funcție de competența de răspuns a Operatorului: petiții la care Operatorul formulează răspuns în mod direct și petiții pe care Operatorul le redirecționează către Entitatea Contractantă. Operatorul va transmite Entității Contractante un raport lunar cu privire la soluționarea reclamațiilor înregistrate în Registrul de Reclamații în luna anterioară, conform Anexei 11.

 • 15.6.10 Operatorul este obligat să răspundă petițiilor, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 15.6.11 Pentru petițiile care exced competenței Operatorului, acesta transmite petiția Entității Contractante sau altor autorități competente în vederea formulării unui răspuns, dar și o informare petentului privind redirecționarea petiției sale.

 • 15.6.12 Entitatea Contractantă va transmite, în termen de 48 ore, Operatorului, petițiile al căror răspuns se referă la activitatea Operatorului și primite de aceasta sau de UAT-urile membre. Acestea vor fi incluse de către Operator în Registrul de Reclamații. • 15.7.1 Entitatea Contractantă va face demersurile necesare implementării și îmbunătățirii continue a unui sistem de management al transportului public în sensul furnizării de către sistem a unor instrumente necesare monitorizării prestației Operatorului.

 • 15.7.2 Gestiunea Sistemului Automat de Taxare revine în sarcina Operatorului.

 • 15.7.3 Operatorul are obligația de a achiziționa și monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului de transport public local validatoarele pentru Titlurile de călătorie și echipamentele de bord pentru Sistemul Automat de Taxare, potrivit specificațiilor din Anexa 3.1. și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor.

 • 15.7.4 Indicatorii prevăzuți în Anexa 7 vor fi monitorizați de către Entitatea Contractantă pe baza unor rapoarte de sinteză obținute din sisteme de monitorizare, din echipamentele disponibile operatorului, completate cu rapoartele acestuia date pe proprie răspundere.

 • 15.7.5  Achizițiile și dezvoltările realizate de către Operator în sistemul integrat de e-ticketing, în favoarea sau datorită altor operatori, precum și serviciile comerciale, de mentenanță, etc, realizate pentru alți operatori vor face obiectul contractelor comerciale încheiate cu aceștia.

 • 15.7.6 Operatorul va asigura preluarea, memorarea și procesarea datelor de validare de la operatorii desemnați, inclusiv rapoartele stabilite și operațiunile de compensații între operatori (clearing house).

 • 15.7.7 Operatorul de transport poate asigura, pe baze contractuale cu terți, operațiunile de vânzare a cârdurilor cu titluri de călătorie preconfigurate.

 • 15.7.8 Operatorul are obligația instruirii personalului operatorului desemnat de către Entitatea Contractantă cu privire la funcționarea sistemului de taxare și la modalitatea de preluare a datelor din echipamentele îmbarcate și din garaje precum și cu privire la soluționarea eventualelor disfuncționalități ale sistemului. Operatorul va elabora un proces verbal de instruire cu fiecare operator desemnat, însușit de ambele părți. Procesul verbal de instruire va fi înaintat în copie conform cu originalul către Entitatea Contractantă în termen de 5 zile de la semnare. Serviciile de mentenanță constituie obiectul unor contracte încheiate între Operator și operatorii desemnați.

 • 15.7.9  Operatorul va asigura mentenanță aplicațiilor instalate pe echipamentele operatorului desemnat, utilizate pentru sistemul automat de taxare conform procedurilor existente în relația cu prestatorul serviciului de mentenanță, în termenele și condițiile stabilite în baza contractului încheiat între Operator și acesta din urmă.

15.8 Controlul Titlurilor de călătorie

 • 15.8.1 Controlul Titlurilor de călătorie se va realiza conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului public de transport local de călători aprobat de Entitatea Contractantă, care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile aplicate pentru încălcarea respectivelor obligații, inclusiv pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.

 • 15.8.2 Controlul titlurilor de călătorie, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face de către personalul Operatorului și/sau al Entității Contractante, desemnat în acest sens prin decizia UAT-urilor membre, în conformitate cu prevederile din

  Regulamentul serviciului public de transport local de călători aprobat. de Entitatea Contractantă, pe raza tuturor UAT-urilor membre și pentru încheiate de Entitatea Contractantă cu operatorii de transport.CAPITOLUL 16. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, Operatorul va avea și următoarele drepturi și obligații:

 • 16.1  Autorizații și licențe

 • 16.1.1 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de transport călători eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • 16.1.2 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență de traseu valabilă pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului public de transport călători.

 • 16.2  Restricții teritoriale

 • 16.2.1 Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport local de călători doar în aria teritorială de competență a Entității Contractante, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate.

 • 16.2.2  Operatorul, în calitatea sa de operator intern, are obligația de a nu participa la procedurile de licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii de transport public local în afara razei administrativ-teritoriale a Autorității Contractante.

 • 16.3  Separarea contabilității

 • 16.3.1 Operatorul are obligația de a ține o evidență contabilă distinctă pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului public de transport local de călători din prezentul Contract sau care sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului public de transport local de călători, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, potrivit Anexei 5.

 • 16.3.2 Separarea contabilității între activitățile Serviciului public de transport călători care fac obiectul prezentului Contract și celelalte activități/servicii prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • (i)   conturile contabile analitice corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedurile de repartizare a acestor costuri agreate de către Entitatea Contractantă conform Anexei 5;

 • (ii) costurile Serviciului public de transport local de călători trebuie să fie acoperite din veniturile directe încasate de la călători și din plățile Entității Contractante sub formă de compensație și diferență de tarif.

 • 16.4  întreținere, reparații și curățenie

 • 16.4.2. Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

 • 16.4.3. Operatorul are obligația să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale a infrastructurii de transport, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții avizate de Entitatea Contractantă.

 • 16.4.4  Costurile aferente activităților prevăzute la art.16.4.1-16.4.3 vor fi luate în considerare pentru calculul Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public Cheltuiala Eligibila reglementate la Capitolul 12 de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 5.

 • 16.4.5 Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea curentă și reparațiile curente la bunurile concesionate, conform Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare avizat de către Entitatea Contractantă.

 • 16.4.6 Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare și curățenia mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului de transport public local și a instalațiilor auxiliare acestora.

 • 16.4.7 Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.

 • 16.4.8 Operatorul are obligația de a informa Entitatea Contractantă, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări de întreținere (lucrările proprii) la infrastructura de transport folosită pentru prestarea Serviciului public de transport local, daca aceste lucrări afectează programul de transport.

 • 16.5 Confortul și siguranța călătorilor

 • 16.5.1 Operatorul este răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

 • 16.5.2 Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului public de transport călători cu respectarea reglementărilor și normativelor tehnice în vigoare.

 • 16.5.3 Operatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 3.

 • 16.5.4 Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura călătorilor un grad ridicat de siguranță, fără a se limita la:

 • (i)   menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;

 • (ii)   afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri urgente;

 • (iii)   luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului public de transport călători.

 • 16.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare pe traseu, a vehiculelor și conducătorilor de vehicule, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

 • 16.5.6   Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor privind siguranța rutieră și a celei privind transportul cu tramvaiul.


 • 16.5.7 Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer.

 • 16.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stațiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

 • 16.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.

 • 16.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților.

 • 16.5.11 Operatorul are obligația să se asigure de respectarea normelor de protecția muncii specifice tuturor angajaților, în funcție de activitatea desfășurată de aceștia.

16.6 Sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională

 • 16.6.1 Operatorul are obligația ca în termen de 6 luni de la semnarea Contractului să inițieze acțiuni în vederea implementării și certificării sistemului de management integrat de calitate, mediu, sănătate si securitate ocupațională (conform Standardelor SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008).

 • 16.6.2. Operatorul va obține certificarea sistemului de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în cel mult 3 ani de la semnarea contractului.

 • 16.6.3. Operatorul va pune la dispoziția Entității Contractante manualele sistemelor (mediu, sănătate și securitate ocupațională) împreună cu procedurile de sistem și operaționale aprobate, în format electronic, în termen de 60 de zile de la obținerea certificatului de implementare a sistemului de management integrat. De asemenea, reviziile documentelor mai sus menționate vor fi transmise Entității Contractante în termen de 5 zile de la aprobarea lor.

 • 16.6.4. în termen de 30 de zile de la aprobare, Operatorul va transmite Entității Contractante Obiectivele anuale stabilite prin sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, cât și Raportul privind îndeplinirea acestora.

 • 16.6.5. Operatorul are obligația ca în termen de 6 luni de la semnarea Contractului să inițieze acțiuni în vederea obținerii certificării EN ISO 13816 pentru transport public de călători, logistică și servicii.

 • 16.6.6. Operatorul va obține certificarea sistemului prevăzut la ari. 16.6.5. în termen de 3 ani de la semnarea contractului.


 • 16.7 Activități conexe Serviciului public de transport călători

 • 16.7.1 Operatorul are dreptul să presteze în regie proprie, în condițiile legii, și alte activități conexe Serviciului public de transport local, care nu fac obiectul prezentului Contract.

 • 16.7.2 Activitățile conexe Serviciului public de transport local pot include prestarea pentru terțe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale, servicii de inspecție tehnică periodică ITP, școală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului.

 • 16.7.3 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, Operatorul va ține o evidență contabilă separată, distinctă pentru fiecare

prestată. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de
restricționare și departajare a costurilor între Serviciul public de transport călători și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa 5.

 • 16.7.4 Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport și a activităților conexe Serviciului public de transport călători, a activității prevăzute la art. 16.7.1 și art. 16.7.2

 • 16.8 Cesiunea si subcontractare

 • 16.8.1 Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul public de transport călători unei alte societăți decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Entității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

 • 16.8.2. Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subcontractare a Serviciului de transport public local.

 • 16.8.3 în cazul în care este afectat principiul continuității activității Operatorului , ca urmare a analizei realizate de Entitatea Contractantă pe baza documentelor puse la dispoziție de către Operator, aceasta va putea proceda conform principiului prudenței la aplicarea măsurilor ce se impun în vederea asigurării continuității Serviciului Public de Transport local de călători.

 • 16.9 Activități de Marketing

 • 16.9.1. Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data

de                 1 octombrie a fiecărui an pentru anul următor, care va conține inclusiv

propunerile înaintate de către Entitatea Contractantă pana la data de 15 septembrie, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public local, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului de transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor.

 • 16.9.2. Entitatea Contractantă avizează Planul de marketing propus de Operator pentru anul următor până la data de 15 noiembrie a anului, iar Operatorul are obligația să îl realizeze.

 • 16.9.3 Operatorul are obligația de a afișa gratuit la vedere însemnele Entității Contractante care vor fi comunicate de aceasta în 30 de zile de la semnarea contractului. Dimensiunile, grafica și modalitatea de expunere vor fi stabilite de Entitatea Contractantă și transmise Operatorului și vor fi afișate prin grija Operatorului pe vehiculele cu care acesta realizează transportul public.

 • 16.10 Informarea publicului

 • 16.10.1 Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora.

 • 16.10.2 Operatorul are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la:

 • i)  traseele și programele de circulație, cu modificările acestora;

 • ii) Titlurile de călătorie și Tarifele de călătorie practicate;


 • iii) punctele de vânzare ale acestora și modul de cumpărare a titlurilor d<

 • iv) obligațiile Operatorului față de călători;

 • v) obligațiile călătorilor precum și sancțiunile aplicate acestora pentru încălcarea

obligațiilor;

 • vi) Procedura de Reclamație.

 • 16.10.3 Operatorul are obligația să editeze, sub îndrumarea și coordonarea Entității Contractante, materialele informative prevăzute la art. 16.10.2, hărțile și pliantele cu traseele mijloacelor de transport, și să afișeze în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport care trec prin stația respectivă.

 • 16.10.4 Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului, în mass-media și materiale tipărite. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. Entitatea Contractantă împreună cu Operatorul va identifica soluții pentru îmbunătățirea informării călătorilor.

 • 16.10.5 Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul public de transport călători și să realizeze campanii promoționale pentru promovarea transportului public.

 • 16.10.6. Afișarea informațiilor în stații este obligația Operatorului până la amenajarea/reabilitarea/ modernizarea stațiilor de către UAT-urile de pe raza cărora se află stațiile respective până la modernizarea/amenajarea lor., Afișarea informațiilor în stațiile modemizate/amenajate de către UAT-uri urmează a fi realizată prin grija Entității Contractante. întreținerea stațiilor, precum și aducerea de utilități în zona acestora intră în grija UAT de pe raza căreia se află stațiile.

 • 16.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători

 • 16.11.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție și să presteze Serviciul public de transport călători care face obiectul prezentului Contract.

 • 16.11.2 Operatorul are obligația să respecte întocmai clauzele prevăzute în prezentul Contract, în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov și în Caietul de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București si Județul Ilfov.

 • 16.11.3 Operatorul are obligația să pună la dispoziția Entității Contractante toată documentația solicitată pentru calculul lunar al diferențelor de tarif, al Compensației, cât și pentru regularizarea lunară, trimestrială, semestrială, anuală sau ori de câte ori este nevoie.

 • 16.11.4 Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul Contract.

 • 16.11.5  Operatorul are obligația să constituie garanția de bună execuție potrivit | prevederilor Capitolului 10 din prezentul Contract.

A       16.11.6 Operatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu

V       respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa 1.

(fk     16.11.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur și bunurile de preluare

,1  \ prevăzute în prezentul Contract pentru asigurarea Serviciului public de transport călători în

"condițiile prezentului Contract, precum și pentru actvități conexe conform art. 16.7, cu

V condiția ca desfășurarea oricăror activități utilizând aceste bunuri să nu aducă atingere imaginii, interesului Entității Contractante sau UAT-urilor membre, precum și activității de transport public local.34 • 16.11.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate conform Caietului de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov și a Programului de transport.

 • 16.11.9 Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la creșterea calității serviciilor.

 • 16.11.10 Operatorul are obligația să plătească conform prevederilor legale, pe întreaga durată a Contractului, taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor puse la dispoziție.

 • 16.11.11 Operatorul are obligația asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislația aplicabilă și în hotărârile adoptate de Entitatea Contractantă

 • 16.11.12 Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Documentul asociat or.Document Asociat 5 - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii.

 • 16.11.13 Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității sau Operatorul se află în dificultate financiară, să notifice de îndată acest fapt Entității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului public de transport călători.

 • 16.11.14 Operatorul are obligația ca la solicitarea Entității Contractante să-i furnizeze acesteia balanța de verificare analitică pe ultimele 3 luni, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la solicitare.

 • 16.11.15 Operatorul are obligația să asigure accesul reprezentanților/organelor de control ale Entitătii Contractante la:

 • i.   la derularea activității de transport în toate mijloacele de transport și toată infrasctructura de transport utilizată în legătură cu prestarea serviciului, conform Anexei 10.

 • ii.   la informațiile privind executarea Serviciului public de transport călători și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor puse la dispoziție;

 • iii.   orice alte activități de control cu privire la activitatea de transport public local, solicitate de către UAT-urile membre si/sau Entitatea Contractantă.

 • 16.11.16 Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare.

 • 16.11.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie proprietarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare de funcțiune. Bunurile nefuncționale la data preluării de către Operator sau cele care și-au împlinit durata normală de funcționare vor fi restituite proprietarului, cu condiția ca starea de nefuncționare sau durata normată depășită să fie menționate în procesul-verbal de predare-primire menționat la art. 16.11.18. în caz de nerespectare operatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea de înlocuire a bunurilor în aceleași condiții tehnice, stabilită de către proprietar.

 • 16.11.20  La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Entității Contractante sau UAT-ului comunicat de Entitatea Contractantă, în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită.

 • 16.11.21 Operatorul are obligația ca, în cazul încetării Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, până la preluarea acesteia de către Entitatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data notificării încetării contractului, cu excepția situației în care Operatorul este declarat în lichidare judiciară.

 • 16.11.22 în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilități, Operatorul are obligația ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului public de transport călători pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități locomotorii la transport si călătorie.

 • 16.11.23 Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și autorizarea personalului.

 • 16.11.24 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege.

 • 16.11.25 Operatorul are dreptul să ceară întreruperea temporară a executării Serviciului de transport public local în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare, cu notificarea Entitatea Contractantă în termen de 3 zile de la constatarea acestei posibilități. Entitatea Contractantă va comunica operatorului în termen de 5 zile lucrătoare măsurile ce urmează a fi luate de către acesta. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Entitatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul. După îndeplinirea măsurilor transmite de către Entitatatea Contractată în termenul stabilit de către aceasta, Operatorul are obligația de a relua serviciul de transport.

 • 16.11.26 în conformitate cu legislația în vigoare, Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

 • 16.11.27 Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept exclusiv pe traseele atribuite și licențiate/autorizate aflate în programul de transport al operatorului

 • 16.11.28 Operatorul are dreptul să solicite in mod fundamentat Entității Contractante schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de

 • 16.11.29 Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea Entitatii Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, modificarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar numai sub condiția informării ulterioare a Entitatii Contractante în maxim 24 de ore.

 • 16.11.30 Operatorul are dreptul să propună modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 16.11.31 Operatorul are dreptul de a încasa contravaloarea titlurilor de călătorie cu regim special aplicate călătorilor care circulă fără Titlu de călătorie valabil ori fără a fi validat corespunzător, potrivit Document Asociat 1 - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov la Contract.

 • 16.11.32 Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea Entității Contractante un raport al vânzărilor și emiterilor de titluri de călătorie, conform Anexei 11.

 • 16.11.33 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară , un raport cu informațiile pe baza cărora Entitatea Contractantă poate evalua trimestrial respectarea indicatorilor de performanță calculați trimestrial, prevăzuți în Anexa 7, și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 7.

 • 16.11.34 Politica privind resursele umane și protecția socială potrivit Anexei 12 va fi realizată de către operator ținând seama de programul de transport.

 • 16.11.35 înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un Auditor certificat independent. De asemenea, Operatorul are obligația ca la solicitarea Entității Contractante, să-i furnizeze acesteia balanța de verificare, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la solicitare.

CAPITOLUL 17. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE

 • 17.1  Infrastructura publică rutieră

 • 17.1.1 Entitatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, prin grija UAT-urilor membre competente, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport, pe baza informațiilor


Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor Entității Contractante menționate în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, Entitatea Contractanta va avea și următoarele drepturi și obligații : primite de la UAT-uri.

 • 17.1.2 Entitatea Contractantă are obligația să asigure, prin grija UAT-urilor competente, condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de fluiditatea traficului prințr-o rețea de drumuri bine întreți corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.


 • 17.1.3 Entitatea Contractantă prin grija UAT-urilor membre competente are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 17.1.4 Entitatea Contractantă are obligația să comunice Operatorului măsurile luate de UAT-uri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze și troleibuze, prin grija autorităților competente.

 • 17.2 Controlul exercitat asupra Operatorului

 • 17.2.1 Entitatea Contractantă are obligația, prin echipele sale de control, să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, conform procedurii de control prevăzute în Anexa 10.

 • 17.2.2 Entitatea Contractantă are obligația, prin echipele sale de control, să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia.

 • 17.2.3 în urma fiecărei verificări, in cazul controlului periodic prevăzut la art. 17.2.1 se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, disfunctionalitatile constatate, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul.

 • 17.2.4  Entitatea Contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 20 zile. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Entitatea Contractantă dacă identificarea masurilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul.

 • 17.2.5  Entitatea Contractanta după soluționarea obiectiunilor Operatorului in termenul prevăzut la art. 17.2.4, va transmite acestuia masurile ce urmeaza a fi implementate de catre Operator in vederea remedierii disfunctionalitatilor constatate prin procesul verbal prevăzut la art. 17.2.3 precum si termenele de soluționare.

 • 17.2.6 Operatorul are obligația de a pune, de îndată, la dispoziția echipei de control a Entității Contractante orice date și informații solicitate și să asigure accesul la toate informațiile privind prestarea Serviciului public de transport călători și exploatarea bunurilor puse la dispoziție, inclusiv la cele contabile, in cazul controlului periodic prevăzut la art.

 • 17.2.1, cât și în cazul controlului inopinat prevăzut la art. 17.2.2.

 • 17.2.7 Entitatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

 • 17.2.8 Evaluarea indicelui de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 8.

 • 17.2.9 Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, Entitatea Contractantă are dreptul de a_emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea Serviciului de transport ^o^Mșcal; Rezultatele sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru actualizarea

nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea Programului de transport al Operatorului.

 • 17.2.10 Entitatea Contractantă are dreptul ca în cazul în care constată îndeplinirea defectuoasă de către Operator a indicatorilor de prestație pe traseul atribuit conform programului de transport al Operatorului (program de circulație, număr de curse, rulaj), pe o durată de 3 luni consecutive sau 3 luni neconsecutive într-un semestru, cu abatere lunară de peste 8% față de planificat , Entitatea Contractantă împreună cu Operatorul convin asupra unui plan de măsuri.

CAPITOLUL 18. RESURSELE UMANE Șl PROTECȚIA SOCIALĂ A ANGAJAȚILOR OPERATORULUI

 • 18.1 Operatorul are obligația de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului public de transport călători în condiții de eficiență și calitate prevăzute în prezentul contract și va realiza protecția socială a angajaților potrivit Anexei 12.

CAPITOLUL 19. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor UAT-urilor membre, menționate în prezentul Contract cât și în legislația în vigoare, UAT-urile membre vor avea și următoarele drepturi și obligații :

 • 19.1 UAT are dreptul să ceară și să susțină argumentat modificări ale Programului de Transport pe aria sa de competență, în conformitate cu schimbările semnificative ale cererii de transport. Solicitările vor fi înaintate Entitatii Contractante iar aceasta va analiza aceste cereri și va da soluții argumentate.

 • 19.2 In situații de urgență bine justificate, UAT-ul are dreptul să solicite completarea/modificarea programului de transport pe aria sa de competență, Entității Contractate care va dispune de îndată Operatorului, în condițiile disponibilității de transport a acestuia, efectuarea temporară a completării/modificării programului de transport, până la validarea/invalidarea acestuia de către organele de conducere statutare

  a Entității Contractante.

  19.3 UAT are dreptul să organizeze acțiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe teritoriul său administrativ, individual sau împreună cu reprezentanții Entitatii Contractante sau Operatorului. Entitatea Contractantă și Operatorul vor sprijini această activitate cu procedurile necesare.


 • 19.4 UAT are obligația să amenajeze și să mențină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, stațiile și capetele de linie, etc.) de pe teritoriul său administrativ și în competența sa la parametrii care să asigure deplasarea și staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor (inclusiv dezapezire și salubrizare)/

 • 19.5 UAT va pune la dispoziție Operatorului bunurile din domeniul public sau privat al UAT ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin Proces verba de predare -primire cu Operatorul. Acestea vor reprezenta bunuri de retur.

 • 19.6 UAT va pune la dispoziție Operatorului pe toată durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători pe teritoriul său administrativ spații și amenajări pentru activitatea de emitere de titluri de călătorie, precum și spații și amenajări pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la utilități și grup sanitar.

 • 19.7 UAT are obligația de a transmite Operatorului și/sau Entitatii Contractante reclamațiile privind serviciul prestat de Operator ce sunt primite de către UAT-uri, indiferent de sursa din care au provenit, în 48 de ore de la primire.

 • 19.8 UAT are obligația să asigure plata compensației de operare și a diferenței de tarif sau a penalităților, după caz, Entitatii Contractante pentru serviciul de transport public de călători prestat de Operator pe teritoriul său administrativ, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

 • 19.9 UAT-urile vor realiza obiectivele de investiții pentru transportul public din planul propriu de investiții, prevăzute în Document Asociat 4 - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UA T-urilor membre ale Entității Contractante .

 • 19.9 în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract, fiecare UAT se obligă să constituie în favoarea Entității Contractante în contul menționat la art. 12.10 , cu titlu de garanție de bună plată, o sumă egală cu un procent de 300% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru respectivul UAT.

 • 19.10 Garanția de bună plată se actualizează anual pe baza compensației anuale planificate și se reîntregește trimestrial de către UAT, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către Entitatii Contractantă pentru plata compensației și diferențelor de tarif și a penalităților datorate Operatorului pentru prestarea serviciului.

 • 19.11 Din garanția de bună plată se rețin de către Entitatii Contractantă sume datorate și neachitate de către UAT către Entitatea Contractantă, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

 • 19.12 Garanția totala sau parțiala, după caz, se restituie de către Entitatea Contractantă la sfârșitul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, în termen de 60 de zile.

 • 19.13 UAT-ul are obligația să informeze Entitatea Contractantă și Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport.

 • 19.14 UAT-ul are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 19.15 UAT-ul are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.


  TPBl • 19.16 UAT-ul are obligația să comunice Entitatii Contractante și Operatorului măsurile luate pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze și troleibuze, prin grija autorităților competente.

 • 19.17 UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

 • 19.18 UAT-ul investitor are obligația de a plăti sumele reprezentând cota lunară de investiții precum și penalitățile de întârziere.

 • 19.19 UAT-ul investitor are obligația de a aproba recepția investiției, a certifica sumele aferente regularizărilor sumelor provenind din cota de investiții, a aproba devize și orice alte documente de recepție totală sau parțială care justifică cheltuirea sumelor aferente cotei de investiții.

 • 19.20 Metodologia de decontare și Documentul asociat 4.2 se elaborează de către Operator și se aprobă de UAT-ul finanțator și se agreaza de TPBI.

 • 19.21 Plata cotei de investiții, asumate de UAT-ul finanțator se va realiza doar in baza bugetului aprobat al UAT-ului finanțator si a rectificărilor bugetare anuale.

 • 19.22 Entitatea Contractanta are obligația de a plăti Cota de investiții către Operator, numai in cazul in care aceasta a fost încasata de la UAT-ul finanțator

CAPITOLUL 20. FORȚA MAJORĂ 7

 • 20.1 Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din contract.

 • 20.2 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră dovedit printr-un Certificat

 • 20.3 Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

 • 20.4 Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți de îndată, prin telefon, sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat în maxim 10 zile de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente.în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a

 • 20.5 Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră și să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte Părți despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • 20.6 Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, in baza certificatului emis de Autoritatea competenta, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. în cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

 • 20.7 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 21.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.

 • 21.2 Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.

 • 21.3 Contractul încetează la declararea falimentului Operatorului de către instanța judecătorească competentă.

 • 21.4 Entitatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator, în cazul în care interesul național sau local o impune.

 • 21.5  Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entitatii Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 21.8 de mai jos:

 • i. neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de minim 6 luni;

 • ii. nereîntregirea de către operator a garanției în termen de 90 de zile de la data

menționată la art.10.2, în cazul în care Entitatea Contractantă a reținut penalități și orice alte sume datorate și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale în vigoare;

 • iii. Operatorul nu constituie garanția stabilită la Capitolul 10 din Contract;

 • iv. Pierderea valabilității Licenței de transport și/sau a Autorizației de transport;

 • v. Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și

obligațiilor izvorâte din Contract;

 • vi. Operatorul totalizează un număr de 100 încălcări majore ale indicatorilor de

performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei 7;

 • vii. Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 48 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță
 • viii.Operatorul nu asigură întreținerea a bunurilor de retur ori a celor de preluare, astfel încât acestea să-și păstreze caracteristicile tehnico-economice, conform uzurii normale de funcționare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului.

 • 21.6 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Entității Contractante dau dreptul Operatorului să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 21.8. de mai jos:

 • i. Entitatea Contractantă nu plătește in totalitate Compensația sau Diferențele de tarif prevăzute în prezentul Contract, în conformitate cu facturile emise, pentru o perioadă mai mare de 180 zile;

 • 21.7 Cu excepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți (“Notificarea de încetare").

 • 21.8 înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări (“Notificarea de negociere”), în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

 • i.   Data și locul unde va avea loc negocierea;

 • ii.    Obligațiile pretinse neîndeplinite; și

 • iii.   Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).

 • 21.9 Dacă:

 • (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau

 • (ii)    negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau

 • (iii)    Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor stabilite de părți în procesul de negociere,

partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpă Notificarea de încetare, cu daune interese.

21.10 Dacă:

 • (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau

 • (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, partea prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 21.8 de mai sus.

 • 21.11 în situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului daunelor interese.


 • 21.12 La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel;

Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcinjjjpn ietarului bunurile de retur;


iii. UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

 • 21.13 Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră si prin pronunțarea lichidării judiciare a acestuia, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condițiile stipulate în Contract, până la delegarea acestuia de către Entitatea Contractantă, către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 21.14 Prezentul contract încetează la data intrării în vigoare a unui alt contract de Serviciul public de transport de persoane atribuit de către Entitatea Contractanta în baza notificării transmise operatorului de către aceasta.

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 22.1 Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 22.2 Entitatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului. Sumele provenite din aplicarea acestor sancțiuni si


penalitati se fac venit la bugetul Entității Contractante și vor fi utilizate pentru dezvoltarea și managementul servicului public.

 • 22.3 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

 • i.   100-300 lei/masura pentru neaplicarea/aplicarea parțială a măsurilor impuse de către Entitatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului, al aplicării Planului de Măsuri sau evaluării modului de realizare a operării (spre exemplu nerespectarea planului de igienizare a mijlocului de transport din vina operatorului, utilizarea, în realizarea prestației, a unui mijloc de transport care are sistemul SAT nefuncțional, scoaterea la program în realizarea prestației a unui mijloc de transport care are sistemul GPS nefuncțional, nefuncționarea din vina Operatorului a sistemului de monitorizare a flotei, respectiv a dispeceratului, completarea necorespunzătoare a unei foi de parcurs, staționarea nejustificată a mijlocului de transport pe traseu sau la capetele de linie sau pentru plecare în avans fată de programul de circulație, nerespectarea prevederilor Documentului Asociat 2 - Caietul de sarcini, art.14 lit.c) alin. 1, etc).

 • ii.   300 lei/constatare pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul de delegare și Caietul de sarcini;

 • iii.   100 lei/constatare pentru nerespectarea programului de vânzare a Titlurilor de călătorie prevăzut la punctele de distribuție incluse în Documentul Asociat 6 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare ;

 • iv.   100 lei/constatare pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția Entității

Contractante toate datele, informațiile și documentele care au legătură cu prezentul contract, inclusiv acces în timp real cu. drepturi numai de vizualizare) la sistemele care stau la baza acestor date;           A


 • 22.4 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpă este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.

 • 22.5 Despăgubirile prevăzute la art. 22.3 nu sunt cheltuieli eligibile pentru plata compensației.

CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 23.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional cu excepția documentelor asociate la contract care sunt de competența exclusivă a emitentului, așa cum sunt ele menționate la art. 27.2 din prezentul contract.

 • 23.2 Entitatea Contractantă poate modifica unilateral, în condițiile legii, orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 30 de zile înainte către Operator. în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 90 de zile de la dovedirea prejudiciului. In cazul dezacordului între Părți cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

 • 23.3  Entitatea Contractantă informează Operatorul de îndată ce apare o situație de neconformitate ce trebuie reglată prin modificarea Programului de transport și/sau a Programului de circulație, iar cu acordul Operatorului, această modificare se va pune în practică în funcție de disponibilitatea tehnică a acestuia..

 • 23.4 Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului pot fi solicitate Entității Contractante de către Operator, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea unui alt Program de Transport, modificat.

 • 23.5 Operatorul are obligația de a transmite către Entitatea Contractantă informațiile, sesizările și analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport din punct de vedere social și al viabilității economice.

 • 23.6 în cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.

CAPITOLUL 24. LITIGII

 • 24.1 Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 24.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu propunerea de conciliere directă.


 • 24.3 în cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului public de transport călători ori Entitatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

 • 24.4 în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 15 de zile de la notificarea oficială a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ

 • 25.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

 • 25.2 Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public de călători.

CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE

 • 26.1 Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.

 • 26.2 Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți vor fi confirmate în mod prompt de primire de către Partea destinatară.

 • 26.3 Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:

 • (i)   scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire;

 • (ii)   fax și/sau e-mail, va fi data expedierii.

 • (iii)  curier, va fi data înregistrării

în situația în care faxul/e-mail nu a fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucru al destinatarului, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 26.4 Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

Către Entitatea Contractantă la: la:

Către Operator

Adresa:

Fax:

E-mail:


Adresa;

Fax:

E-mail:

CAPIT


. DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII r

 • 27.1 Limba care guvernează Contractul este limba română. în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, Părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare.

 • 27.2 Documentele asociate de la 1 la 8 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Documentele care sunt asociate contractului sunt:

 • •  Document Asociat 1 - Emis de Entitate Contractantă - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

 • •  Document Asociat 2 - Emis de Entitate Contractantă - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov

 • •  Document Asociat 3- Emis de Entitate Contractantă - Politica tarifară

 • •  Documente Asociate 4 - Emise de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entitătii Contractante

o Document Asociat 4.1 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entitătii Contractante

o Document Asociat 4.2 - Emis de Entitate Contractantă/UAT-uri - Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entitătii Contractante cu finanțare din cota de investiții

 • •  Documente Asociate 5- Emise de Operator - Programul de investiții al Operatorului

o Document Asociat 5.1.A - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Dotări

o Document Asociat 5.1.B - Emis de Operator - Programul de investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii - Lucrări

 • •  Document Asociat 6 - Emis de Operator - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare

o 6.1-Automate de vanzare

o 6.2 - Functionalitatile punctelor de vanzare

o 6.3 - Lista amplasamentelor punctelor de distribuție pe domeniul public.

 • •  Document Asociat 7 - Emis de Entitate Contractantă - Diferențele de tarif

 • •  Document Asociat 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și modul de acordare a diferențelor de tarif

 • •  Document Asociat 7.2 - Modalitatea de repartizare a diferențelor de tarif pe UAT-uri o Documentul Asociat 8 - Emis de Entitate Contractantă-Metodologia pentru

distribuția veniturilor pe Operatori

 • 27.3 Documentele asociate sunt documente atașate contractului și aplicabile obligatoriu și în mod automat părților. Modificarea acestor documente se aduce la cunoștință prin adresă scrisă, în termen de 3 zile de la aprobarea lor.

 • 27.4 Dacă modificarea unui Document Asociat influențează din punct de vedere financiar valoarea Contractului, părțile vor încheia un Act Adițional la prezentul Contract.


 • 27.5 Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile Părților se completează reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport călători.


Prezentul contract a fost semnat astăzi, [ ... ], în [ ... ] exemplare originale, din care [ ... ] pentru Entitatea Contractantă și [... ] pentru Operator.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ

OPERATORSOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI fPROGRAMUL DE TRANSPORT AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI SA 9                                                                                                                  9Anexa 1.1 Programul de Transport

Tip program / Mod de transport

Km. Planificați

Perioada de aplicare

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică și sărbători legale

PROGRAM NORMAL

Tramvaie

58526,5 km/zi

42929,2 km/zi

42929,2 km/zi

In toate zilele in afară de vacanță vară elevi

Troleibuze

32190,2 km/zi

22129,5 km/zi

22258,7 km/zi

Autobuze

240465,8 km/zi

163551,0 km/zi

163880,8 km/zi

din care:

Trasee urbane

194684,5 km/zi

131375,3 km/zi

131705,1 km/zi

Trasee regionale

40741,4 km/zi

27135,8 km/zi

27135,8 km/zi

Trasee de noapte

5039,9 km/zi

5039,9 km/zi

5039,9 km/zi

PROGRAM DE VACANȚĂ

Tramvaie

55606,7 km/zi

42929,2 km/zi

42929,2 km/zi

In toate zilele de vacanță vară* elevi

Troleibuze

30354,1 km/zi

22129,5 km/zi

22258,7 km/zi

Autobuze

2219473 km/zi

1496019 km/zi

149878,0 km/zi

din care:

Trasee urbane

176166,0 km/zi

117426,2 km/zi

117702,3 km/zi

Trasee regionale

40741,4 km/zi

27135,8 km/zi

27135,8 km/zi

Trasee de noapte

5039,9 km/zi

5039,9 km/zi

5039,9 km/zi

TOTAL KM ANUALI PLANIFICAȚI

Tramvaie

19.437.222,5 km anual

Troleibuze

10.513.684,2 km anual

Autobuze

77.619.586,9 km anual

din care:

Trasee urbane*

62.428.275,1 km anual

Trasee regionale

13.346.708,4 km anual

Trasee de noapte

1.844.603,4 km anual

Total Km transport

107.570.493.6 Tim anualx.

Al.Programul de transport - TRAMVAIE

Nr.crt

Linia

Km planificați

Program normal

Program de vacanță

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

1

4782,0

3542,6

3542,6

4594,8

3542,6

3542,6

2

3

901,8

795,2

795,2

901,8

795,2

795,2

3

7

1720,8

1072,8

1072,8

1486,8

1072,8

1072,8

4

8

2205,2

1544,5

1544,5

2023,1

1544,5

1544,5

5

10

4835,2

3536,2

3536,2

4595,5

3536,2

3536,2

6

11

3292,5

2825

2825

3066,3

2825

2825

7

14

1420,4

1193

1193

1420,4

1193

1193

8

16

1707,9

1345,3

1345,3

1707,9

1345,3

1345,3

9

19

2497,3

1547,8

1547,8

2497,3

1547,8

1547,8

10

21

3328,9

2492,4

2492,4

3106,5

2492,4

2492,4

11

23

1994,2

1840,8

1840,8

1994,2

1840,8

1840,8

12

24

1166,4

824

824

1166,4

824

824

13

25

4957,8

2762,6

2762,6

4621,2

2762,6

2762,6

14

27

2382,6

1285,2

1285,2

2189,6

1285,2

1285,2

15

32

3948,9

3155,3

3155,3

3767,9

3155,3

3155,3

16

35

1211,2

792,6

792,6

969

792,6

792,6

17

36

2095,7

1325,8

1325,8

2095,7

1325,8

1325,8

18

40

2331,4

1796

1796

2331,4

1796

1796

19

41

6119,6

4980

4980

5739,8

4980

4980

20

44

1106,4

681

681

1106,4

681

681

21

45

913,8

859,2

859,2

913,8

859,2

859,2

22

46

1004,9

850,3

850,3

1004,9

850,3

850,3

23

47

1061,4

792

792

944,8

792

792

24

55

1540,2

1089,6

1089,6

1361,2

1089,6

1089,6

Total Km

58526.5

42929,2

42929,2

55606,7

42929,2

42929,2

planificati/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

186

38

51

65

12

14

Total

km ti anual

19437222,5

km anual

A.2.Programul de transport - TROLEIBUZE

Nr.crt

Linia

Km planificați

Program normal

Program de vacanță

Zi de

,    duminică

Zi de Zi de      +

lucru sâmbătă _ , _ . sărbători

legale

Zi de .      duminică

Zi de     Zi de

lucru sâmbătă     _ ... .

sărbători

legale

1

61

1081,5      1065       1104

1081,5        1065       1104

2

62

1830    1252,8     1327,2

1648       1252,8

1327,2

3

65

1133,8       633        633

936         633

633

4

66

2546,5    1780,9     1780,9

2390,4       1780,9

1780,9

5

69

3714   2594,4    2594,4

3466,4      2594,4

2594,4

6

70

2379,2

1610

1610

2192,6

1610

1610

7

73

1583,1

1096,3

1096,3

1510,9

1096,3

1096,3

8

74

1466,6

1137

1137

1466,6

1137

1137

9

76

3192,4

1547,6

1547,6

3192,4

1547,6

1547,6

10

79

1438,5

841,6

841,6

1438,5

841,6

841,6

11

85

1532,4

1113,6

1113,6

1400,8

1113,6

1113,6

12      86

2493,7

1578,3

1578,3

2296,1

1578,3

1578,3

13      90

1332,8

1088

1088

1142,4

1088

1088

14      91

734,1

419,7

419,7

734,1

419,7

419,7

15      93

1490,2

1246,8

1246,8

1371

1246,8

1246,8

16      96

1935,2

1575,9

1591,7

1935,2

1575,9

1591,7

17      97

2306,2

1548,6

1548,6

2151,2

1548,6

1548,6

Total Km

32190,2

22129,5

22258,7

30354,1

22129,5

22258,7

planifîcati/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

186

38

51

65

12

14

Total      km

planificați anual

10513684,2 km anual

A.3. Programul de transport - AUTOBUZE Trasee de zi - Linii urbane

Nr. crt

Linia

Km planificați

Program normal

Program de vacanță

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

TRASEE DE ZI - Linii urbane

1

101

2111,1

1458,2

1458,2

1896,4

1226,5

1226,5

2

102

9390

5399

5399

8649,6

4890

4890

3

103

1860

1247,2

1247,2

1860

1247,2

1247,2

4

104

6350,5

4562,6

4562,6

6079,2

4048,8

4048,8

5

105

3594,8

2719,2

2719,2

3406

2250

2250

6

106

347,4

215,7

215,7

347,4

215,7

215,7

7

112

2867,2

2164

2164

2428,4

1696

1696

8

116

3727,5

2944,4

2944,4

3506,8

2446,4

2446,4

9

117

4668,4

2676

2676

4273

2230

2230

10

122

2490,9

1539

1539

2096,9

1282,5

1282,5

11

123

4115,8

3153,4

3153,4

3938,1

2678,6

2678,6

12

124

0

0

0

0

0

0

13

125

705,6

261,6

261,6

705,6

261,6

261,6

14

126

797,6

477,8

477,8

596,5

477,8

477,8

15

131

3340,2

2480,2

2480,2

3120

2238,6

2238,6

16

133

3830,8

2417,1

2417,1

3672,2

2067,3

2067,3

17

135

4736,8

2994,8

2994,8

4269,8

2482,2

2482,2

18

136

1597,5

1105

1105

1597,5

1105

1105

19

137

4211,4

2573,7

2714,1

3775,8

2573,7

2714,1

20

138

1311,8

1239,7

1360,1

1203,8

1015,1

1104,8

21

139

4526,6

3552,8

3552,8

4332,3

3328,9

3328,9

22

141

3787,7

2340,3

2340,3

3577,8

1862,3

1862,3

23

143

1695

1022,9

1091,9

1344,5

821,8

867,8

24

149

0

0

0

0

0

0

25

162

1480,8

884,2

884,2

1067,9

884,2

884,2

26

163

1758,4

997,6

997,6

1419,9

997,6

997,6

27

168

2647,7

1781,8

1781,8

2255,3

1530,3

1530,3

28

173

1618,8

1238,6

1238,6

1444,4

1012,4

1012,4

29

178

5253,8

2932,8

2932,8

4842,6

2688,4

2688,4

; î-82

3377,5

2807,9

2807,9

3161,7

2308,1

2308,1

31

185

917,6

569,2

569,2

724,8

569,2

569,2

32

196

628,5

419

419

628,5

419

419

33

202

1091,9

951,2

951,2

916,2

713,4

713,4

34

205

2576,2

1955,8

1955,8

2121,6

1674,9

1674,9

35

36

216

220

429,3

3772,6

220,4

2898,5

220,4

2898,5

429,3

3307,8

220,4

2898,5

____ 220,4

2898,5

37

221

644

263,2

263,2

644

263,2

263,2

38

222

1329,9

809,4

809,4

1117,4

607,1

607,1

39

223

1138,2

575,4

575,4

1138,2

575,4

575,4

40

226

3828,7

2824,9

2824,9

3175,1

2390,3

2390,3

41

227

566,3

210,7

210,7

566,3

210,7

210,7

42

232

3547,2

1945,2

1945,2

3069,2

1945,2

1945,2

43

236

485,1

275,7

275,7

936,1

729,3

729,3

44

243

833,4

728,8

728,8

754,5

728,8

728,8

45

246

1537,1

819,9

819,9

1322,7

819,9

819,9

46

253

3519,8

2289

2289

2941,2

2059,4

2059,4

47

261

653,2

261,8

261,8

653,2

261,8

261,8

48

268

974,4

461,2

461,2

587,6

461,2

461,2

49

278

1012,2

622,8

622,8

1012,2

622,8

622,8

50

282

4656,9

3211,9

3211,9

4267

2972,4

2972,4

51

300

2715,5

1646,3

1646,3

2580,6

1453,9

1453,9

52

301

5136,1

3348,4

3348,4

4653,1

2731,8

2731,8

53

302

1557,8

1004,7

1004,7

1327,2

822,1

822,1

54

303

158,3

158,3

158,3

158,3

158,3

158,3

55

304

2504,9

1966,1

1966,1

1989,7

1606,8

1606,8

56

311

2727,6

1712,9

1712,9

2364

1712,9

1712,9

57

312

1260,5

923,2

923,2

1101,3

923,2

923,2

58

313

3896

2968

2968

3600

2480

2480

59

323

1897,1

1237,1

1237,1

1455,5

1237,1

1237,1

60

327-T

362,8

0

0

0

0

0

61

330

2726,7

1903,3

1903,3

2726,7

1903,3

1903,3

62

331

2807,4

2008

2008

2621,2

1757

1757

63

335

7257,7

5345

5345

6923,6

4317,8

4317,8

64

336

3575,7

2493,6

2493,6

3260,1

2285,8

2285,8

65

343

1018,2

654,5

654,5

1018,2

654,5

654,5

66

351 -TI

118,1

0

0

0

0

0

67

352-T2

139,1

0

0

0

0

0

68

353 -T3

220,5

0

0

0

69

354-T4

178,4

0

0

0

0

70

361

687,6

687,6

687,6

687,6

---------------r--------------------

71

368

3901,8

2682,3

2682,3

3724,1

2413,9

2413,9

72

381

6020,6

3737

3737

5242,8

3395,8

3395,8

73

385

3824,6

2854,2

2854,2

3452,3

2392,1

2392,1

74

601

1339,6

1062

1062

1174,8

849,6

849,6

75

605

3450

2179,1

2179,1

3078,7

1782,5

1782,5

76

641

4117,5

2505,1

2505,1

3490,1

2256,6

2256,6

77

642

0

0

0

0

0

0

78

643

0

0

0

0

0

0

79

668

1436,4

813,6

813,6

1218,4

610,2

610,2

80

682

1001,8

451,4

451,4

833,3

451,4

451,4

81

780

1365

1365

1365

1365

1365

1365

82

781

905,7

727,3

727,3

905,7

727,3

727,3

83

782

0

0

0

0

0

0

84

783

2881,8

2290,2

2290,2

2881,8

2290,2

2290,2

85

784

1149,6

1149,6

1149,6

1149,6

1149,6

1149,6

194684,5

131375,3

131705,1

176166,0

117426,2

117702,3

Nr. Zile

186

38

51

65

12

14

Total km planificați anual

62.428.275,1

km anual

Trasee de zi - Linii regionale

TRASEE DE ZI - Linii

preorășenești

1

R402

1072,7

1072,7

1072,7

1072,7

1072,7

1072,7

2

R405

529

276,5

276,5

529

276,5

276,5

3

R406

1669,9

1046,6

1046,6

1669,9

1046,6

1046,6

4

R408

238,9

238,9

238,9

238,9

238,9

238,9

5

R413

0

0

0

0

0

0

6

R418

327,4

327,4

327,4

327,4

327,4

327,4

7

R419

829,5

829,5

829,5

829,5

829,5

829,5

8

R421

1493,2

750,9

750.9

1493,2

750,9

750,9

9

R422

1023

541,2

541,2

1023

541,2

541,2

10

R423

1116,4

590,8

590,8

1116,4

590,8

590,8

11

R424

1222,4

487,2

487,2

1222,4

487,2

487,2

12

R425

1201,7

606,9

606,9

1201,7

606,9

606,9

' 13

—iZ—

1474,4

912,9

912,9

1474,4

912,9

912,9

14

R427

592,8

592,8

592,8

592,8

592,8

592,8

15

R428

1170,5

899

899

1170,5

899

899

16

R430

497,6

248,8

248,8

497,6

248,8

248,8

17

R431

868,5

599,1

599,1

868,5

599,1

599,1

18

R432

1228,3

789,1

789,1

1228,3

789,1

789,1

19

R433

543,9

543,9

543,9

543,9

543,9

543,9

20

R434

773,2

476,2

476,2

773,2

476,2

476,2

21

R436

1403,7

486,6

486,6

1403,7

486,6

486,6

22

R438

560,6

560,6

560,6

560,6

560,6

560,6

23

R439

896,9

819

819

896,9

819

819

24

R440

0

0

0

0

0

0

25

R441

1526,2

1258,8

1258,8

1526,2

1258,8

1258,8

26

R442

1292,6

819,4

819,4

1292,6

819,4

819,4

27

R443

1419,1

1046,6

1046,6

1419,1

1046,6

1046,6

28

R444

862

862

862

862

862

862

29

R446

1432,7

981,5

981,5

1432,7

981,5

981,5

30

R447

1637,8

968,4

968,4

1637,8

968,4

968,4

31

R448

1080

720

720

1080

720

720

32

R452

1264,1

740,5

740,5

1264,1

740,5

740,5

33

R454

645,6

474

474

645,6

474

474

34

R455

431,6

215,8

215,8

431,6

215,8

215,8

35

R457

548,3

548,3

548,3

548,3

548,3

548,3

36

R458

1180,6

467

467

1180,6

467

467

37

R464

849,2

849,2

849,2

849,2

849,2

849,2

38

R465

1065,1

567,2

567,2

1065,1

567,2

567,2

39

R469

683,9

351,8

351,8

683,9

351,8

351,8

40

R472

290

290

290

290

290

290

41

R474

629,6

425,2

425,2

629,6

425,2

425,2

42

R475

972,4

486,2

486,2

972,4

486,2

486,2

43

R476

1058,2

711,1

711,1

1058,2

711,1

711,1

44

R477

1137,9

656,2

656,2

1137,9

656,2

656,2

40741,4

27135,8

27135,8

40741,41

27135,8

27135,8

Nr. Zile

186

38

51

65

12

14

Total km planificați anual

13.346.708,4

km anual

.    -X---

Trasee de noapte

TRASEE DE NOAPTE

1

N101

142

142

142

142

142

142

2

N102

173,2

173,2

173,2

173,2

173,2

173,2

3

N103

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

4

N104

187,7

187,7

187,7

187,7

187,7

187,7

5

N105

211,9

211,9

211,9

211,9

211,9

211,9

6

N106

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

7

N107

157,3

157,3

157,3

157,3

157,3

157,3

8

N108

227,2

227,2

227,2

227,2

227,2

227,2

9

N109

179

179

179

179

179

179

10

N110

265,8

265,8

265,8

265,8

265,8

265,8

11

NI 11

186,4

186,4

186,4

186,4

186,4

186,4

12

N112

239,1

239,1

239,1

239,1

239,1

239,1

13

N113

139,8

139,8

139,8

139,8

139,8

139,8

14

N114

139,7

139,7

139,7

139,7

139,7

139,7

15

N115

213,4

213,4

213,4

213,4

213,4

213,4

16

NI 16

387,2

387,2

387,2

387,2

387,2

387,2

17

N117

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

18

NI 18

194,4

194,4

194,4

194,4

194,4

194,4

19

N119

170

170

170

170

170

170

20

N120

115,8

115,8

115,8

115,8

115,8

115,8

21

N121

180

180

180

180

180

180

22

N122

125,2

125,2

125,2

125,2

125,2

125,2

23

N123

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39.2

24

N124

90

90

90

90

90

90

25

N125

158,2

158,2

158,2

158,2

158,2

158,2

783

535,8

535,8

535,8

535,8

535,8

535,8

Total Km

5039,9

5039,9

5039,9

5039,9

5039,9

5039,9

planificati/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

186

38

51

65

12

14

Total km planificați anual

1.844.603,4

km anualANEXA 2.1 A - INVENTARUL BUNURILO.. JE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI B_„UREȘTI AFLATE ÎN CONCESIUNEA OPERATORULUI


Bucureștii Noi


Nr. inv. Adm

Nr. Ord.

nom anexa

Nr. Inv. ct.

HCGMB 186/2008

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosință

Denumire aci proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridica

Nr Carte func.

încheiere de intabulate

Valoare

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

lip artera

Denumire

Nr.

Postai

Sect

ip act

Nr./data

mitent

1

10557

1.10

Depou tramvaie, garaj troleibuze, Substație electrica * Baza 1 linii DIR

Suprafața teren 30.373

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

‘i" sector I.

Casa de Cultura, Cămin

1942

P.V.R.

21360/20.12. 2010

267711

94131 /

19.11.2015

25,930,900.00

TEREN TOTAL

25,930,900.00

10655

40

10597

1.1.1.

Clădire

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Nai

42

1

1960

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decret RPR nr. 217/1950

Decret       Proces-

verbal

217/1950 154/1952

RPR

267711

94)31 /

19.11.2015

62,213.49

10986

20

10576

1.1.1.

Clădire Instalație Electrică si ncalztre

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1981

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 2528/1964

Decizie Ftoces-verbal

2528/1964

2573/1964

Sfatul Popular al

Capitalei

267711

94131 / 19.11.2015

33,695.23

10128

2

10558

1.1.1.

Stație De Spalal Vehicule

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1943

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1001/1963, CVC nr. 53589/1942

Decizie, CVC

1001/1963, 53589/1942

Sfatul Popular

267711

94131 /

19.11.2015

10,667.65

10126

21

10577

1.1.1.1.

Clădire Stație Gaze

)epou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1952

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007, Decizie SPC ni. 1001/1963, CVC nr. 53589/1942

Decizie, CVC

1001/1963, 53589/1942

Stalul Popular

267711

94131 /

19.11.2015

1,578.52

10889

43

10600

1-1.3.

Clădire Substație

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

»

1943

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

lAinislerl agric. și nduslr. Alim,

267711

94131 /

19.11,2015

36,714.75

10560

1.11.

Cabina De Manevra

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1949

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, HCGMB nr. 90/2003, CFI nr. 93826

Hotărâre, CEI

90/2003, 93826

CGMB, OCPi Sector

267711

94131 / 19.11.2015

423.74

10784

10580

1.3.1.

Cabina Metalica Personal Mișcare

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Mlnlsterlagric.și nduslr. Alim.

267711

9413) / 19.11.2015

0.22

10127

t-

10579

1.3.1.

Clădire Bucureștii Noi + Platformă LI.

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1943

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1001/1963, CVC nr. 53589/1942

Decizie, CVC

1001/1963, 53589/1942

Sfatul Popular

267711

94131 /

19.11.2015

575,503.72

10125

22

10576

1.3.1.

Clădire Stație Bucureștii Noi

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1943

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1001/1963, CVC nr. 53589/1942

Decizie, CVC

1001/1963.

53589/1942

Sfatul Popular

267711

94131 / 19.11.2015

200,136.86

j.o42

3

10559

1.3.1.

Clădire Usc atona De Nisip

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1943

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1001/1963, CVC nr. 53589/1942

Decizie, CVC

1001/1963, 53589/1942

Sfatul Popular

267711

94131 / 19.11.2015

4,978.60

HM4

26

10582

1.3.2.5.

Soproane

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1961

Legea nr. 51 /2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1100/1964, HCGMB nr. 276/2006

Hotărâre, Decizie

276/2006, 1100/1964

UWUlii, ?âlUI Popular al

267711

94131 /

19.11.2015

672.52

10419

42

10599

1.3.24.

Clădire Depozit

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1944

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 29/1989 șl 502/1981

Decizie, Decizie

29/1909,502/1981

CPMB, CPMB

267711

94131 /

19.11.2015

2.17

, ' IOB29

27

10583

1.5.1.

Depozit De Anvelope

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1976

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Mlnlsterl agric. și Industr. Alim.

267711

94131 /

19.11.2015

325.76

10177

29

10586

1.6.1.

Clădire administrativa și bufet muncitoii

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1959

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1001/1963, CVC nr. 53589/1942

Decizie, CVC

1001/1963, 53589/1942

Sfatul Popular

32/MJV / 27.U8.I»;

267711

94131 / 19,112015

46,952.84

10656

28

10585

1.6.1.

Ghereta Portar Si Paznic

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1947

Decizie

1100/1964

SPC

267711

94131 /

19.11.2015

1.491

24384

14

10572

1.6.3.2.

Clădire Post Lucru Strung Bandaje

Depou Bucureștii Noi

Bd,

Bucureștii Noi

42

1

1998

267711

94131 /

19.11.2015

122,846.00

24342

18

10574

1.8.1.

Sursa Proprie De Apa Industriala PN

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1992

Hofarlre

276/2006 anexa 5/4

CGMB

267711

94131 /

19.112015

1,529.72

CONSTRUCȚII TOTAL

1,098,263.28

1091802

5

10561

1.3.1.

Canale Lucru

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

197?

17,970.32

20034

25

10581

1.3.12.

Alte drumuri piste platforme

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

l

1945

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007

93.99

' 11110

41

10598

1.324.

Linii Șopron Remiza

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1970

CE nr. 81605

CVC, CVC, CVC, Ordin.

Decret, Decizia, Decizia, CF

Ăi z./ T «r 19383/1943

ministerul inaus’nei Ușoare, RPR, Sfatul

0.31

10327

6

10562

1.5.1.

Magazie Carburanți SI Lubretianti

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

egea nr. 5 /SUU6 și nr. Vi/ituur, - nr. 4778/1920, Decizie SPC nr. 1269/1951, CF

CVC, Decizie, CF

4778/1920, 1269/1951,73564

Sfatul Popular al Capitalei

1.22

10795

7

10563

1.5.1,

Magazie Cărămidă pt. Materiale Inflamabile

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin

MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. și Industr. Alim.

1.26

10776

8

105*?

1,5.12.

Magazie Metalica pt. Lacuri SI Vopsele

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. și Industr. Alim.

2/W.IB:

0.03

10796

10566

Magazie Metalica pt. Materiale Lemnoase

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Nai

42

1

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. șl industr. Alim.

0.03

< /'08Clr ■ /

14

105 •■V

iu/

Magazie Metalica pt. Materiale P.S.I,

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. ți Industr. Alim.

0.03

10799

10567

r.rzt.

Magazie Metalica pt. Materiale-Piese ■anto grafice

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. ți Industr. Alim.

0.03

1  l107^

9

1^65 f

1.5.12.

Magazie Metalica pt. Oteluri

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007, Ordin

MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. și industr. Alim.

0.06

\ iQsbr-1

■^L

1AU

Magazie Metalica pt. Piese Electrice

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. șl Industr. Alim.

0.04

10568 *

1. r/

Magazie Metalica pt. Piese Recondiționate

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. și Industr. Alim.

0.03

20010

' losa

i.6.3.2.

împrejmuire Metalica Si Beton Armat Preabricate

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1944

Legea nr, 51/2006 și nr. 92/2007

32/MJV /

30.00

21427"-

- — 10571

1.6.3.2.

împrejmuire ZIdarie+Dale-Sirma

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1962

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007

67.202.28

24383

31

10538

1.6.3.2.

Panou Despărțitor Hale TV.TB.

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1998

C

1-------------------

Hotarlre

276/2006 anexa 3/24

CGMB

695.05


Nr. inv. Adm

Nr. Ord. nom anexa 1

Nr. inv. cf.

HCGMB 186/2008

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii/ dării in folosință

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridica

Uvx -,1=9

Nr Carte

încheiere de intabulate

Valoare

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

lip artera

Denumire

Ni. Postai

Seci

Tip act

Nr./dala

Emitent

23902

32

10589

1.7.1.1.

Rețele Exterioare

Depou Bucuieștir Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1984

r'/'îrV'

18,052.65

21439

17

10573

1.7.1.2.

Relele De Alimentare Si Iluminat Bucureștii Noi

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1963

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

2/.U8.IM

2.1B0.92

21440

33

10590

1.72.3.

Instalație Electrica De Forța

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1963

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

!

. /sjti.ib

66.62

23903

19

10575

1.8.12.

Decantor

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1984

3'/-'b .>•' / z.Ub.l i

22,179.22

21441

34

10591

1.8.6.

Conducte Alimentare Apa

Depou Bucurețtii Noi

Bd,

Bucureștii Noi

42

1

1943

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

1

. . .JM.III

673.33

21442

35

10592

1.8.7

Conducte Canalizare

Depou Bucureștii Nai

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1943

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

Z/.Utt.le

621.56

21444

38

10595

1.9.3.

Conducte Apa Calda

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1961

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

„'/.Ud.lb

17.96

21443

39

10696

1 9.3

Conducte Apa Calda

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1962

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

5.36

21445

36

10593

1.9.3.

Conducte Gaze Naturale

Depou Bucureștii Noi

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1952

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

0.13

21446

37

10594

1.9.3

Conducte Gaze Naturale

Depou Bucureștii Not

Bd.

Bucureștii Noi

42

1

1952

legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

1. •’IDV

3.7B

ALTE CONSTR TOTAL

127,796.22

TOTAL ANEXA

27,156.959.50Page 2 of 54
Nr. Înv. Adm

4r. Ord.

rom anexa

Nr. Iov. cf. HCGMB 186/2008

Cod clasif.

Denumirea bunului

Ele

Elemente de identificare       live

rut'ile de Ideittiticaie

Adresa

Vecini

Anul dobândirii/ dării în folosință

Denumire act proprietate sau -.'le doveditoare

Situația juridica

Docinicg

Nr Carte Func.

încheiere de Intabulate

Valoare

lip

Denumire

Nr.

Poștali

Secf

Ip act

Nr./dala

imltent

Depoul Colentina

188

10755

1.10

Depou Colentina Si Substațle Electrica

Suprafața teren 33,122 mp

Șos.

Colentina

378

2

■ i sector, propietari

1964

P.V.K.

21360/20.12, 2010

234565

6460? / 19.11.2015

24,036,500.00

TEREN TOIAL

24.036,500.00

10262

189

10756

1.1.1.

Magazie Lubrefianti

Depou Colentina

țos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 1817/1959 ți nr. 1559/1989

Decizie, Decizie,

1817/195?,

1559/1989,

CPMB, CPMB

234565

6460? / 19.11.2015

41,230.64

11125

213

10780

1.1.3.

Clădire Substație Electrica Cornișor

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1987

CF nr. 81605

CVC, CVC, CVC, Ordin, Decret, Decizia, Decizia, CF

46///I91U 19383/1943

Mmisrerui mnuwliei Ușoare, RPR, Sfatul

234565

64609 / 19.11.2015

159,629.37

10436

190

10757

1.3.1.

Cabina Portar

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1952

Legea nr.>, și nr. ■         uecizie

SPC nr. 1546/1952 ți nr. 2163/1952, CFI nr.

Decizia, Decizia, CFI

1546/1952, 2163/1952, 42484

irv.tPL',’1

Judecătorie Sector

234565

64609 / 19.11.2015

0.36

10260

191

10758

1.3.1.

Clădire Depou Colentina

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 1817/1959 ți nr. 1559/198?

Decizie, Decizie,

1817/1959,

1559/1989,

CPMB, CPMB

32/WV / 2/.0B.I8;

234565

64609 /

19.11.2015

1,003,158.60

10894

193

10760

1.3.1.

Hală Întrețlnere+Platformă LI.

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1978

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. ți Industr. Alim.

234565

64609 / 19.11.2015

1,271,312.31

10261

192

10759

1.3.1.

Stafie De Mișcare Colentina

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 1817/1959 ți nr. 1559/1989

Decizie, Decizie,

1817/1959,

1559/1989,

CPMB, CPMB

234565

64609 /

19.11.2015

329,823.94

10314

195

10762

1.5.1.

Magazie Piese Grele

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1969

legea nr. o i/zuuo ți nr. ynziiizz, ■_ c nr. 10926/1996, nr. 2974/2000 ți nr. 706/1998,

CVC. CVC, CVC, CFI

/ y t> 2974/2000,

Judecătorie Sector

234565

64609 / 19.11.2015

0.42

20851

203

10770

1.8.11.

Rezervor Apa Semiîngropat

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

234565

64609 /

19.11.2015

1,217.00

20852

204

10771

1.8.11.

Rezervor Apa Semiîngropat

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

234565

64609 /

19.11.2015

1,217.00

tata! clădiri

2,807,589.65

20253

194

10761

1.3.7.3.

Drumuri Pavaje Platforma Colentina

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

1,205.90

929114

196

10763

1.5.12.

Ta netă Vânzare Bilete

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1991

15.16

20553

197

10764

1.6.3.2.

Gard Prefabricat

Depou Colentina

Șos,

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51 /2006 ți nr. 92/2007

8,454.26

20554

198

10765

1.6.3.2.

împrejmuire Plasa Slrma

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

952.23

199

10766

1.6.3.2.

împrejmuire Slrma

Depou Colentina

șos.

Colentina

378

2

1992

Hotarire

276/2006 anexa 4/5

CGMB

27.UO.lb,

206.74

20824

200

10767

1.7.14.

Rețele De Alimentare Si Iluminat

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1969

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

1,427.79

21437

201

10768

1.7.2.3.

Instalație Electrica De Forța

Depou Colentina

șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

3.30

23950'

202

10769

1.0.1.

Put Adincime Medie

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1985

31,891.62

4ii06 Ș

205

10772

1.3.12.

Decanior

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1978

Legea nr. 51 /20O6 ți or. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 4/2

CGMB

22,901.24

23156

206

10773

1.8.12.

Decantor

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1970

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 5/22

CGMB

41 lll

1,626.86

^102

207

10774

1.8.6.

Rețele Exterioare

Depou Colentina

șos.

Colentina

378

2

1978

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 4/28

CGMB

37,673.70

20826

208

10775

1.8.7.

Conducte Canalizare

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007

1,644.53

23159

209

10776

1.9.2.1.

Rețele Exterioare

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1978

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 5/16

CGMB

27.00.10:

2,141.34

20832

211

10778

1.9.3.

Conducte Aer Comprimat

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

2/.U8.IB

0.44

10830

210

10777

1.9.3.

Conducte Apa Calda

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

1966

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007

3.77

> .1583

212

10779

1.9.3.

Racord Canalizare

Depou Colentina

Șos.

Colentina

378

2

2006

Legea nr. 5I/ZAJ6 țl nr. rs/4w:r, ecizie CPMB nr. 718/1971, nr, 1046/197? țînr.

Decizie Decizie

Decizie, CF

718/1971 1046/197?

1686/1976, 110655

: u CriwB CPMB, OCPI Sector

52,318.22

ALTE CONSIR TOTAL

162,467.08

r- .t-.* -

!

TOTAL ANEXA

27,006,556.73
Page 3 of 54
Nr Inv. Adm

Nr. Ord nom anexa

Nr. inv. ct. HCGMB 186/2008

Cod clătit.

Denumirea bunului

Elemente du identificare

Anul dobândirii/ dării in folosință

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridica

Nr Carte Func.

încheiere de intabulate

Valoare

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

Nr.

Postai

Sect

Tip act

Nr./data

Emitent

Depoul Vatra Luminoasa

378

10968

1.10

Garaj Troleibuze Si Subslortie Electrica Vatra Luminoasa

Suprafața teren 13.177 mp

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

oaza sportivă Electr oaparalaj

1966

P.V.FL

21360/20.12. 2010

234563

64603 /

19.11.2015

21,225,700.00

TEREN TOTAL

21,225,700.00

11238

402

10994

1.1.3.

Clădire Subslatie electrica

Garaj Vatra Luminoasa

Str.

lony Bulondra

3-5

2

1996

CF ni. 81605

CVC, CVC. CVC, Ordin.

Decret. Decizia, Decizia, CF

46/// IVIV 19383/1943

wimsreru. inausrnei

Ușoare, RPR, Sfatul

234543

64603 / 19.11.2015

41,160.27

381

10971

1.3.1.

Cabina Portar Si Casierie

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1959

CF nr. 81605

CVC, CVC, CVC Ordin.

Decret, Decizia, Decizia, CF

W^Wltf 19383/1943

Jihisleru. nuusrriei

Ușoare. RPR, Sfatul

<, »/ z .Cta.iH;

234563

64603 / 19.11.2015

2,316.27

7'^

386

10977

1.3.1.

Extindere Hală întreținere

Garaj Vatra Luminoasa

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

19BD

legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007. Decizie SPC nr. 2528/IV64

Decizie Pioces verbal

2528/1964

2573/1964

Statul Popular al Capitalei

234563

64603 / 19.11.2015

284,577.67

-

10970

1.3.1.

Garaj * Platforma Li.

Garaj Vatra Luminoasă

Str,

Tony Bulandra

3-5

2

1959

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 188/1966

Decizia

188/1966

Sfatul Popular al Capitalei

234543

64603 /

19.11.2015

640.860.21

3M

10976

1.3.1.

Remiza Reparat Troleibuze

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1976

Legea nr. 51/2006 ți nr, 92/2007. Ordin

MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Minister! agric și Industr. Alim.

uo.lb:

234563

64603 / 19.11,2015

5,181.02

'“7“ '

3“’

10979

1.5.1,

Depozit Carburanți lubrefianfi

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

lony Bulandra

3-5

2

1969

xegea nr. 5 i/zuvo și nr. vz//uu'. uvu nr. 10926/1996, nr. 2974/2000 și nr. 706/1998.

CVC, CVC, CVC, CFI

■ ■rovrfi'i/re 2974/2001),

Judecătorie Sector 1

? Uri«

234563

64603 /

19.11.2015

2.97

zJ

CONSTRUCȚII TOTAL

974,098.42

ZW462

10974

1.3.1.

Atelier Asamblat Aparate Electrice

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1970

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1269/1951. CF nr. 73564

Decizie. CF

1269/1951. 73564

Sfatul Popular al Capitalei

LV.Ub.’o

0.17

^10360/y

'* 382

10972

1.3.1,

Atelier Compresoare

Garaj Valra Luminoasa

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1970

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1269/1951, CF nr. 73564

Decizie. CF

1269/1951, 73564

stalul Popular al Capitalei

0.10

•'''•^341

383

10973

1.3.1.

Atelier Tamburi

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1970

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007. Decizie SPC nr. 1269/1951, CF nr. 73544

Decizie CF

1269/1951, 73564

Statul Popular al Capitalei

X75UV i . /.jo. n

0.10

10434

379

10969

1.3.1.

Cabina Acari

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

lony Bulandra

3-5

2

1955

l egea nr. 5 i/zuue și nr. vx/zlw, Decizie SPC nr. 1546/1952 ți nr. 2163/1952, CFI nr.

Decizia.     Decizia, CFI

1544/1952, 2163/1952,42484

sFC.S-c.

Judecătorie Sectut

al ct. , ejii

0.40

21415

387

10978

1 3.8.

Platforme Vehicule

Garaj Vatra Luminoasa

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1959

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

149.69

11097

389

10980

1.5.12.

Magazie

Garaj Vatra Luminoasa

Str.

Tcny Bulandra

3-5

2

1959

CF nr. 61405

CVC. CVC. CVC, Ordin, Decret, Decizia, Decizia, CF

ib»r -Viu 19383/1943

Ministerul InausTrieT

Ușoare, RPR, Statul

D/.Ub.lb-

0.74

21425

3V0

10982

1.6.3.2.

împrejmuire Metalica

Garaj Valra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1959

Legea nr. 51/2006 ți nr 92/2007

. Z.LW..' ‘

3,546.27

21419

391

10983

1.7,1.3.

Relele Alimentare

Garaj Vatra Luminoasa

str.

Tony Bulandra

3-5

2

1960

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

21.06

21416

392

10984

1.7.2.3

Instalație Electrica De Fada

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1960

Legea nr. 51 /2004 și nr. 92/2007

27.UB.1o

25.62

393

10985

1.8.1.

Pul Adincime Medie

Garaj Vatra luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1985

■/.«Jb-lf '

29,158.05

2i‘^\

394

10986

1.8.6.

Conductă Alimentare Apa

Garaj Valra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

195»

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

'•hSw.

'2/.<ja.lv :

933.49

23308'j

A35

10987

1.8.6.

Relele Sanitare

Garaj Vatra Luminoasa

str.

Tony Bulandra

3-5

2

1980

■ z-.'k'y

3,819.28

*0041 *

Z, I396

10988

1.8.7.

Cămine Vizitare

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

lony Bulandra

3-5

2

1959

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

./,0b. im

33.93

•V"J

10989

1.8.7

Conductă Canalizare

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1959

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

926.56

£^z_

398

10990

1.9.3.

Conducte Aer Comprimat

Garaj Vatra Luminoasa

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1959

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007

> ,<ja.

0.31

" 21421

399

10991

1.9.3.

Conducte Gaze

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1959

legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

uK.IH

0.67

21422

400

10992

1 9.3.

Conducte Gaze

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

195»

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

>2751 -

0.30

21423

401

10993

1.9.3.

Instalație Ventilație

Garaj Vatra Luminoasă

Str.

Tony Bulandra

3-5

2

1959

Legea nr. 51/2004 și nr. 92/2007

< /B—O

0.42

ALTE CONSIR TOTAL

38,617.15

TOTAL ANEXA

22,238,415.57

Depoul Dudesti

417

11019

1.10

Depou DudeștI

Suprafața teren 18.934.04 mp

Calea

Dudeștl

184

3

5X. wiarasea Select ADP s. 3.

1938

P.V.R.

21360/20.12, 2010

/• UB.lb:

98545

284802/2009

23,460,900.00

TEREN TOTAL

23,460,900.00

12080

1879

A

1.1.1.

Depozit nisip

Depou Dudesti

Calea

Dudesti

1B4

3

2008

Legea nr. 51/2004 și nr. 92/2007

ja.io

98545

284882/2009

37,976.85

101)5

418

11020

1.1.1.1.

Clădire - Stație De Gaze

Depou Du deșii

Calea

Dudeștl

184

3

1948

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007. Decizie SPC nr. 1001/1963. CVC nr. 53589/1942

Decizie. CVC

1001/1963 53589/1942

Statul Popular

.11 'i><J¥ z7.Db.llj

98545

284882/2009

113,459.21

1010S

419

11021

1.3.1.

Hala

Depou Dudesti

Calea

Dudeștl

184

3

1938

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007. Decizie SPC nr. 1001/1963, CVC nr. 53589/1942

Decizie, CVC

1001/1963, 53589/1942

Sfatul Popular

96545

264882/2009

8.740,692.81

1066?

420

11023

1.3.1.

Hala strung bandaje

Depou Dudețti

Calea

Dudețti

184

3

1972

Legea nr. st/zwvi și nr. vz/zuu/, Decizie SPC tir. 434/1956. nr. 1044/1954 și nr.

Decizie Decizie

Decizie

634/1956 1044/1956 1947/1965

statul Popular ai Capitalei

VZ-jUV /

• UH.!

98545

284BB2/2009

477,524.42

11744

1759

A

1.3.2.4

Cabina poarta

Depoul Dudesti

Calea

Dudesti

184

2

2008

> 8g«C nr ot/iw* și nr. rz/Zuu/, uftcme SPC nr. 2377/1962, nr. 369/1969. ur’

o c fi fi = c 5 3 c e " fi N R c a 9 5 a n 2

/4///in2, 369/1949

Lratui ropuiar ăi Capitalei CPMB

./.UB Ib

98545

284882/2009

25,808.92

12077

1878

A

1.6 1.

Stafie mișcare depou-cladire

Depou Dudesli

Calea

Dudesti

184

3

2008

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

V'WVt j:, oa ia

9854S

284882/2009

801,028.80

10106

421

11024

1.6.1.

Stație Dudejti- clădire DESC

Depou Dudeștl

Calea

Dudeștl

184

3

1938

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1001/1963, CVC nr. 53589/1942

Decizie CvC

1001/1943, 53589/1942

Statul Popular

. • JH.IB.

98545

284882/2009

841,574.83

20044

422

11026

1.6.6.

Adăpost «parare civila

Depou Dudesti

Calea

Dudețti

184

3

1942

legea nr. 51/2006 țl nr. 92/20

< W'

98545

284882/2009

23,954.82

12081

1880

A

1.8.1.

Clădire stalie pompe incendiu-decantor______ ___________

Depou Dudesti

Calea

Dudesti

184

3

Page J

Ldrs

țegea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

.Da. J

98545

284882/2009

371,972.40Nr. Inv.

Nr. O«u. nam anexa

Nr. înv. cf. HCGMB 186/2008

Cod

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

An»! dobândirii/ dării în folosință

Jenumire act proprietate sau acte lovediloare

Situația juridica

Nr Carie Func.

încheiere de intabulate

Valoare

Elemente de identificare        tlve

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

Nr.

Postai

Sect

lp act

Nr./dafa

Emitent

qSF __-

CONSTRUCȚII TOTAL

11.433,993.08

12086

1885

A

1.7.12

Rețea iluminat exterior

Depou Dude st)

Calea

Dudestl

184

3

2008

egea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007

203,183.47

12084

1883

A

1.5.7.

lezervor retentie ape pluviale

Depou Dudestl

Calea

Dudestl

184

3

2008

egea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

19,903.21

23948

423

11027

1.8.1.

Put Adinclme Medie

Depou Dudești

Calea

Du deșt 1

184

3

1985

657.73

12092

1891

A

1.8.6,

lelea alimentare cu apa

Depou Dudesti

Calea

Dudestl

184

3

2008

legea nr. 51/2004 țl nr. 92/2007

64,939.29

12090

1889

A

1.8.6.

Rețea apa spalare si înmuiere

Depou Dudesfi

Calea

Dudestl

184

3

2008

Legea nr. 51/2006 țl nr, 92/2007

27.U8.id

-

12,618.66

12091

1890

A

1.8.6.

Rețea incendiu

Depou Dudesfi

Calea

Dudesti

184

3

2008

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/200?

98,929.43

12089

1888

A

1.8,7.

nstalatie canalizare ape pluviale

Depou Dudesfi

Calea

Dudestl

184

3

2008

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

32/51W /

91.421.87

21434

424

11026

1.9.3.

Conducte Gaze

Depou Dudești

Caleo

Dudești

184

3

1960

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007

32/5U9i

3.95

12O0S

1884

A

1.9.3.

instalație gaze naturale

Depou Dudesfi

Calea

Dudesti

184

3

2008

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

43,846.51

ALTE CONSIR

TOTAL

535,504.12

TOTAL ANEXA

35,430,397.20

Complex Titan

425

11029

1.10

Complex Titan, Autobaza, Depou, Formare Profesionala Poligon Auto

Suprafața teren : 165.348 mp,

Bd.

Theodor Pallady

64

3

ervice iqxi

Titan,

1971

P.V.R.

21360/20.12. 2010

214864

10443/2005

119,991,300.00

TEREN TOTAL

119,991,300.00

llț070

484

11093

1.1.)

Atelier Piese Cate

S1B - Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1983

Legea nr. 51 zuu> ți nr.         , 1 ecizie

CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți nr,

Decizie Decizie

Decizie. CF

718/1971 1046/1979 1686/1976, 110655

-rwuj vrrviB

CPMB, OCPl Sector

214664

10443/2005

522,986.12

12199

2017

A

1.3.1

Cabina poarta prefabricate

B-du(

Theodor Pallady

64

1982

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

214864

10443/2007

3,203.53

10943

491

11100

1.1.1.

Bloc Titan 1

STB - Complex litan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1980

legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie

SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbal

2528/1964

2573/1964

Sfatul Popular al Capitalei

214864

10443/2005

1,606,126.81

10952

426

11030

1.1.1.

Clădire Linie Testare

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1980

Legea nr. 61 /2006 ți nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbal

2528/1964

2573/1964

Sfatul Popular al Capitalei

214864

10443/2005

232,395.38

11120

501

11112

1.1.1.

Hală Depozit Materiale

STB ■ Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1988

CF nr. 81605

CVC, CVC, CVC, Ordin.

Decret, Decizia, Decizia, CF

‘ I "

.vinisierui nausnier Ușoare, RPR, Sfatul

214864

10443/2005

2,143,862.71

1 1001

506

11117

1.1.1.

Hală întreținere RT2

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1981

CF nr. 61605

CVC, CVC, CVC, Ordin, Decret, Decizia, Decizia, CF

nr ju

19383/1943

femisrerui industriei Ușoare, RPR, Sfatul

214864

10443/2005

229,292.06

11050

475

11083

1.1.1.

Hală Întreț1nere+Platformă LI.

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1982

CF nr. 81605

CVC, CVC. CVC, Ordin.

Decret, Decizia, Decizia, CF

——

19383/1943

-misreru nuustriei Ușoare, RPR, Sfatul

214864

10443/2005

1,304,982.84

10971

505

11116

1.1.1.

Hală Revizii Tehnice Si Reparații RT2

STB - Complex Tifon

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1981

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbal

2528/1964

2573/1964

Sfatul Popular al Capitalei

214864

10443/2005

1,437,357.30

11042

474

11082

1.1.1.

Post Transformare

STB ■ Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1982

CF nr. 81605

CVC, CVC. CVC, Ordin.

Decret, Decizia, Decizia. CF

<14/1'/ mu 19383/1943

Ministerul inausrnei Ușoare, RPR. Statul

214864

10443/2006

49,332.81

W91

473

11081

1.1.3,

Clădire Substație Electrica Policolor

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1978

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Mlnisterl agric. și Indusir. Alim.

3275W /

27.Od.ld,

214864

10443/2005

152,560.07

10683

430 i------

11034

1.3.1.

Atelier De Vulcanizare

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1973

■»gea nr. 5 i/suut ți nr. rz/z < irecrei nr 394/1949 și 54/1951, Decizie SPC nr.

Deere) Decizia Decizia, Decret Anexa Decret

1 .VaTIZ/ ISO 405/1949 406/1949

rsrw          statui

Popular al capilale

214864

10443/2005

1,924.30

10914

502

11)13

1.3.1.

Clădire -Cabina Poarta

STB ■ Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1979

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007, Decizie

SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbal

2528/1964

2573/1964

Sfatul Popular al Capitalei

214864

10443/2005

234,941.87

7040803

435

11039

1.3.1.

Hală A Si B De întreținere Si Garare

STB ■ Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1972

214864

10443/2005

1,169,541.55

10922

432

11036

1.3.1.

Hală Control Construcție

STB - Complex Tilan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1979

Legea nr, 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 252S/I964

Decizie Proces-verbal

2528/1964

2573/1964

Sfatul Popular al Capitalei

214864

10443/2005

59,020.69

107 •

431

11035

1.3.1.

Hală De Reparații

STB - Complex Tifon

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1974

legea nr. 5’i/ziw5 ți nr. Vc/iw?] uecrer nr 394/194? ți 54/1951, Decizie SPC nr.

Decret Decizia Decizia

Decret Anexa Decret

■JV*,

405/1949 406/1949

itr-K            tratu

Popular al capitale

214864

10443/2005

15.17

10923

433

11037

1.3.1.

Hală Reparație Construcție

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1979

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie

SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbal

2528/1964

2573/1964

Sfatul Popular al Capitalei

214864

10443/2005

304,DO 1.46

12200

2018

A

1.3.1.

Spațiu depozitare tabla

B-dul

Theodor Pallady

64

1982

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007

214864

10443/2006

21.582.63

429

11033

1.3.1.

Stație De Mișcare

SIB ■ Complex Titan

Bd.

Theodor Pallady

64

3

1971

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 1269/1951, CF nr. 73564

Decizie, CF

1269/1951, 73564

Sfatul Popular al

Capitalei

214864

10443/2005

649,714.27

STB - Complex Titan

Decizie, CF

214864

10443/2005

529,963.29

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie

SPC nr. 1269/1951, CF nr. 73564STB - Complex Titan


STB • Complex Titan


STB - Complex Titan


STB • Complex Titan


Depoul Titan


STB - Complex Titan


STB - Complex Titan


STB - Complex Titan
CVC, CVC, CVC, Ordin, Decret, Decizia, Decizia. CF


cvc. CVC, CVC, Ordin, Decret, Decizia, Decizia, CF


Decizie Proces-verbal


Decizie. CF


CVC, CVC, CVC, Ordin, Decret, Decizia, Decizia, CF


Decret Decizia Decizia

Decret Anexa Decret


Page4-6T 54-


Decret Decizia Decizia

Decret Anexa Decret


Sfatul Popular al

Capitalei

Ministerul inausmei

Ușoare, RPR, Sfatul19383/1943

394/^7112/1

405/1949 406/1949

IV»

405/1949 406/1949214864


10443/2005


10443/2005


10443/2006


10443/2007


10443/2008


10443/2005


10443/2005


10443/2005


84.26


215,610.29


509,558.13


7.579.14


114,552.82


13,861.75


297,474.85


299,571.63


HCGMB 186/2008


Denumirea bunului


tlemenle de identificare descriptive


Anul dobândirii/ darii în folosință


Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare


încheiere de in tabulareCopertina In Poligon


1,974.55


Racord Telefonic La Depozit


STB - Complex Titan


Canal De Lucru


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. $2/2007


4,045.16


Canal De Lucru Dublu


STB - Complex Tifon


Theodoi Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. $2/2007


6,356.66


Canal De Lucru Simplu


Theodor Pallady


legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007


Drum Acces Poligon


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


Pavaje


Theodor Pallady


Pavaje Terasamente


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


Platforma La Poligon


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


38.131.50


Platforma Garare


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 72/2007


14B.852.48


împrejmuire


STB • Complex Titan


Theodor Pallady


1,802.81


împrejmuire Atelier Piese Cale


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


împrejmuire Din Prefabricate


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


1,884.76


împrejmuire Plasa Sirma


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


1.139.80


împrejmuire Plasa Sirma


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


3.955.75


împrejmuire Dale


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


1,229.19


Centrala Termica


STB - Complex Titan transferat la Berceai


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie

SPC nr. 2528/1964


Sfatul Popular al Capitalei


Rețea Electrica Exterioara


Rețea Exterioara De Alimentare

Energie Electrică____________ ___

Rețele Alimentaie Energie Electrica

RT2___


Instalație De Iluminat Exterior


Instalație Electrică De Iluminat Exterior


Rețea Electrica Exterioara


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


Theodor Pallady


Theodor Pallady


Theodor Pallady


Theodor Pallady


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


25.384.84


1,630.56


7,048.31


3,794.82


Rețele Electrice Exterioare


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


Instalație Electrică De forța


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


1,267.38


Instalație Electrică De Forla


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


2,991.37


Instalație Electrica De Forța


STB - Complex Tilan


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


depozitate


1,580.08


Decantor


STB • Complex Tilan


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


Decantor RT2


Theodor Pallady


1.304.37


Decantor RT2


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


Conducte Apa Menajera


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007


1,654.80


Conducte Canalizare Exterioare


STB - Complex Titan


Theodor Pallady


Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/20


16.412.35


Conducte Exterioare r*t Incendiu


Theodor Pallady


_          ,, 1 Ml Legea nr- 51/2006 ți nr. 92/2007

Page 6 of44----Nr. inv.

y Adm

Nr. Ura.

nom anexa

Nr. inv. cf. HCGMB 186/2008

Cod ciastf,

Denumirea bunului

(lămurite de a<< ititicare

Anul dobândirii/ dării in folosință

Denumire act proprietate sau nete doveditoare

Situația juridico

Nr Carte

încheiere de intabulate

Valoare

Elemente de identificare        tlve

Adresa

Vecini

Tip

Denumire

Nr, Postai

Sect

Tip act

Nr./data

imitent

23288

499

111GB

1.8.6.

Rețea Apa Canal

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1979

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, HCGMB nr. 5/200?

Hotărâre

5/2009

CGMB

59,979.32

2196?

459

11065

1.8.6.

Relele Apa Si Canal

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1973

Legea nr. 51/2006 șt nr. 92/2007

27.U0.ia

«

1,388.55

23291

461

11067

1.8.6.

Rețele Canalizare

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1979

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007, HCGMB nr. S/2OO9

Hotărâre

5/2009

CGMB

□ r .

33,566.74

23622

483

11092

1.8.6.

Rețele Exterioare Apa

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1982

y.. - ...

282,802.55

24161

504

11115

1.8.6.

Rețele Exterioare la Depozitul Materiale

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1900

?/.08.18;

47,378.26

23849

488

11097

1.8.6.

Rețele Exterioare la Lucrarea Atelier Piese Cale

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1903

-

14,557.44

23290

460

11066

1.8.6.

Rețele încălzire Apa Menajera

STB - Complex Tifon

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1979

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, HCGMB nr. 5/2009

Hotărâre

5/2009

CGMB

7.933.40

23298

500

11109

1.8.7.

Racord Canat

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1979

10,438.40

23884

104

10675

1.8.8.

Neutralizator

Autobaza Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1984

325.52

20972

462

11068

1.9.2.1.

Canal Termic

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1971

Legea nr. 51/20C6 și nr. 92/2007

81.81

20999

463

1106?

1.9-2.1.

Instalație Termica Exterioara

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1972

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

2,466.10

23852

489

11098

1.9.2,1.

Punct Termic La Atelier Piese Cale

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1983

108.06

23294

465

11072

1.9.2.1.

Rețea Termoficare

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1979

81.222.79

23293

464

1107)

1.9.2,1.

Rețele Termice

STB - Complex Titan

Bd,

Theodor Paliady

64

3

1979

3Z?   “

4,715.58

11910

1761

A

1.9.3.

Conducte instalații

Depoul Titan

Str.

Theodor Paliady

64

3

2008

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

129.730.37

21005

469

11076

1.9.3.

Instalație De Aer Comprimat

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1972

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

1.51

20971

466

11073

1.9.3.

Instalație Tehnologica Alimentare Carburanți

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1971

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

9.02

21002

467

11074

1.9.3.

Rețete Apa Calda

SIB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1972

legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

0.96

210D3

468

11075

1.9,3.

Rețele Apa Industriala

SIB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1972

Legea ar. 51/2006 șl nr. 92/2007

2.72

23079

471

11079

1.9.3.

Rețele Electrice Ext

STB - Complex Titan

Bd,

Theodor Paliady

64

3

1977

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 4/16

CGMB

2,003.85

23080

472

11080

1.9.3.

Rețele Exterioare Apa Incendiu

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1977

Legea nr, 51/2006 și nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 4/31

CGM8

16.90

23447

511

11122

1.9.3.

Rețele Exterioare RT2

STB - Complex Titan

8d.

Theodor Paliady

64

3

1981

1,256.33

21976

470

11078

1.9.3,

Rețele încălzire Exterioare

STB - Complex Titan

Bd.

Theodor Paliady

64

3

1973

Legea nr. 51/2006 și nr, 92/2007

1.52

ALTE CONSTR

TOTAL

1,054,902.06

TOTAL ANEXA

133,235,787,86Platforma Giurgiului. Depou, Substatie Electrica Secția Utilai


1743

21340/20.12. 2010


52-54


2528/1964

2573/1964


2528/1964

2573/1964

369/1969,


2528/1964

2573/1964


~4«*.'/l?IU 19383/1943


2520/1944

2573/1964


Sfatul Popular al

Capitalei

Mimsieru* mausrnei

Ușoare, RPR, Statul56196/

19.11.2015


TEREN TOTAL


56196 / 19.11.2015


19.11.2015


56197/

19.11.2015


56196/

19.11.2015


56194 /

19.11.2015


56196 /

19.11.2015


46,695,900.00


46,495,900.00


1,419,461.38


199,515.51


922,472.11


163,950.99


9.703.11


1,350,066.90
32/5W / 27.08,18;


222366


56194 /

19.11.2015


273.926.62


32,063.05Stărui roputar a< Capitalei CPMB irarii'«-bpuiăr a‘î“ Capitalei CPMB TVîrr‘Popuiar ai’ Capitalei CPMB sraluftopuiarST Capitalei CPMB


92,445.47


90,331.24


623.21

Nr. înv. Adm

Nr, Ord. anexa

Nr. inv. cf. HCGMB 186/2008

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

dobândirii/ dâiii in tolosintă

Denumire oct proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridico

Nr Carte Func.

încheiere de in tabulare

Valoare

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

Nr.

Postai

Sect

Tip act

Ni./data

Emitent

23406

539

11147

1.3.7.2.

Pavaje

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

:'-«.ir'

587.52

23568

540

11148

1.37.3.

Pavaje

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1962

Ub.lb.

5,645.46

542

11150

1.3.8.

Platforma

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1980

-;ur/

1 UU.IB

8.378.18

*Ko88^

X

11149

1.3.8.

Platforma Pi Staționarea Auto

STB-Platfoima Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1962

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Sl'W •

- z.o» 1 -

214.83

lol'Jlk

%

11151

1.5.12.

Depozit Cherestea

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

196?

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007. Decizie

SPC nr. 1269/1951. CF nr. 73564

Decizie, CF

1269/1951, 73564

Statul Popular al Capitalei

4.33

=338,

V44

l\s2

1.6.3.2,

împrejmuire

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

2,950.05

^e- \ Z«44J2 ă:____

11

B

1.6 3.2.

împrejmuire

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

/ XJH.Ite

611.97

l' jL? •*

1

37

1.6.3.2

împrejmuire Dale

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

2,950.05

2336

546 '■

•„

>1154

1.7.1.1.

REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE

STB-Platiorma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

1,337.77

23428 j

A

11156

1.7.1.1.

Relele Alimentare Energie Electrica

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

2/ ■JB.Ib.

62,987.67

_23#M» -

^54?

11155

1.7.1.1.

Refele Electrice Exterioare

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

.ut», la.

245.29

11760

1757

A

1.7.1.2

Rețele electrice exterioare

Depoul Giurgiu

Str.

Acțiunii

52-54

4

2008

i egea ni. xTJWe ți nr. vi/zuu-" ueCHie-SPC nr. 2377/1962, nr. 369/1969, nr.

Decizia, Decizia, Decizia.

Decizia, Decizia, Ordin

13/H \t<H. 369/1?,6?,

itâlur ropuiar al Capitalei CPMB

Iz’XA'

216,590.17

23441

531

1113?

1.8.12.

Decantor

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

p.uetd.

7,984.77

23411

549

11157

1.8.12.

Decantor

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

K'      f

'«.ia

2,524.90

23440

530

11138

1.8.12.

Racord Canal

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

. / Ub.lb,

4,238.78

23436

S32

11140

1.8.6.

Branșament Racord

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

6,698.84

23334

550

11158

1.8.6.

Conducte Apa Exterioare

STB-Plotforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1980

5,942.82

11752

1749

A

1.8.6.

Rețea apa industriala

Depoul Giurgiu

Str.

Acțiunii

52-54

4

2008

kegeo nr. oi/ZQU* și nr. V2/3UWZ, Decizie SPC nr. 2377/1962, nr. 369/1969, nr.

Decizia, Decizia, Decizia.

Oecixki, Decizia. Ordin

21/// rftj, 36Î/196V,

srarui ropuiar al Capitalei CPMB

.08. H

16,179.25

11754

1751

A

1.8.6.

Rețea apa spalare si inmuiere

Depoul Giurgiu

Str.

Acțiunii

52-54

4

2008

l egea nr. oi/Zuus țlllz,         uecizie

SPC nr. 2377/1962, nr. 369/1969, nr.

Decizia. Decizia, Decizia, Decizia, Decizia. Ordin

iWrtW;--

369/1969.

sfătui ropuiar a-Capitalei CPMB

.52 ■SOS': Z/.Ui5.l8.

6,515.52

1752

A

1.8 6.

Rețea distribuite tur-retur

Depoul Giurgiu

Str.

Acțiunii

52-54

4

2008

Legea nr. o i/iwe f nr. v-ji-iru/. D&Ktfie SPC nr. 2377/1962, nr. 369/1969, nr.

Decizia, Decizia. Decizia.

Decizia, Decizia. Ordin

J17// fti. 369/196?

Jarui 'opuiar a

Capitalei CPM8

27.UB.lb

197,535.02

234)0 <

;X'

11159

1.8.6,

Rețele Exterioare

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1981

29,294.57

23^37

11160

1.8.7.

Conducte Canalizare

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

1980

2?.uB.)y

6,234.24

11753

3J I

A

1.8.7.

Rețea canalizare

Depoul Giurgiu

Str.

Acțiunii

52-54

4

2008

Legea nr. »i zzuu» și nr. vz/»"av, uecine SPC nr. 2377/1962, nr. 369/1969. nr.

11njljVH D«-:ff      r--

Decizia, Decizia, Decizia, Decizia, Decizia, Ordin

131//ivm. 369/196?.

__

stărui ropuiar ai

Capitalei CPMB

160,182.68

* <J-W49 t

FA

A

1,9.3.

Instalație gaze naturale

Depoul Giurgiu

Str.

Acțiunii

52-54

4

2008

t     nr »T/vuui nr? «7Âi&7. uecme

SPC nr. 2377/1962, nr. 369/1969, nr.

Decizia, Decizia. Decizia,

Decizia, Decizia, Ordin

13 » 1 vei, 369/1969.

ilarul Popular di Capitalei CPMB

' J./'SU'’’ 1 l’Z.OM.i»"

79,316,33

' 553

11161

1,9.3.

Pompa Carburanți laton

STB-Platforma Giurgiului

Str.

Acțiunii

52-54

4

2000

2/00 1’

2,115.08

11756

1753

A

1.9.4.

Rețea aer comprimat

Depoul Giurgiu

Str.

Acțiunii

52-54

4

2008

Legea nr.i>/»uu» ți nr. vl/vuu/, uecizie SPC nr. 2377/1962, nr. 369/1969, nr.

Decizia. Decizia. Decizia, Decizia, Decizia, Ordin

13//flVat. 369/1969.

starul -opvrar ai Capitalei CPMB

3,812.38

ALTE CONSTR TOTAL

1,295,880.95

TOTAL ANEXA

52,342,940.62

Depoul Berceni

554

11162

1.10

Depou Berceni

Suprafața teien 34.374 mp (predat 2000 mp)

Str.

Emil Racevilâ

7

4

Aur sector proprietari

1962

P.V.R.

21360/20.12. 2010

uo.ib

222365

56199/ 19.11.2015

29,346,900.00

TEREN TOTAL

29.346,900.00

10833

557

11165

1.1.1.

Atelier De Cauciucuri

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițd

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agile, și Industr. Alim.

222365

56199/

19.11.2015

930.14

1072402

558

11166

1.1.1.

Clădire Stand Proba frina

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițd

/

4

1981

222365

56199/

19.11.2015

130,101.02

10282

556

11164

1.1.1.

Depozit Lubrefianti

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițâ

7

4

1968

legea nr. il/zU^s ți nr.         Cvr_ nr.

10926/1996, nr. 2974/2000 țl nr. 706/1998,

CVC, CVC, CVC. CFl

"IfMf I9V» 2974/2000.

Judecători» Sector 1

222365

56)99/ 19.11.2015

48,394.51

10280

555

11163

1.1.1.

Stație Spălare

Depou Berceni

Str.

Emil Racovrlâ

7

4

1968

• >ged hf. i T/zuut și nr.          - vc. nr.

10926/1996, nr. 2974/2000 ți nr. 706/1998,

CVC CVC, CVC, CFl

iuîrfiîJrJro

2974/2000,

Judecătorie Sector

//0B.I8

222365

56199 /

19.11.2015

145,206.68

10277

577

11185

1.1 3.

Clădire Substație Electrica Nitu Vaslle

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițâ

7

4

1967

i.eied Tir. o i/zuv6 ți nr. VK/zuu/, uvu nr. 10926/1996, nr. 2974/2000 țl nr, 706/1998,

CVC. CVC, CVC, CFl

2974/2000.

Judecătorie Sector i

222365

56199 / 19.11.2015

168,692.87

1064202

561

11169

1.3.1.

Atelier Vulcanizare

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițâ

7

4

1973

222365

56199/ 19.11.2015

300,87

10277

560

11168

1.3.1.

Clădire + Platformă L.l.

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițâ

7

4

1968

."egea iw? si/zout și nr 9z. zuu', lvl nr. 10926/1996, nr. 2974/2000 ți nr. 706/1998.

CVC, CVC CVC. CFt

(09-6/irîî 2974/2000.

Judecătorie Sector

222365

56199/ 19.11.2015

793,371.32

10211

55?

11167

1.3.1.

Stafie Mișcare

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițâ

7

4

1968

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 1817/1959 ți nr. 155?/1989

Decizie Decizie.

1817/195?, 1559/198?

CPMB. CPMB

222365

56199 i 19.11.2015

190,244.94

1083)

563

11171

1.5.1.

Depozit piese din cărămidă si tabla

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițâ

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Qrdin MAIA nt. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. ți Industr. Alim.

2 X».l»

222365

56199/ 19.11.2015

640.06

10832

564

11172

1.5.1.

Depozit sare din beton

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițâ

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/200” din MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. ți

Industr. Alim.

//.uM.ia

222365

56)99 / 19.11.20)5

172.40

10319

565

11173

1.5.12.

Magazie Otel

Depou Berceni

Str.

Emil Racovițâ

7

4

_ PaaaJ

regea nr.si/zvutți nr.T/.'zU.       nr.

JO926/1996, nr- 2974/2000 ți nr. Zuu, 1998,

CVC, CVC, CVC, CFl

-U.il/ITT» 2974/2U0O.

Judecătorie Sector

222365

56199/ 19.11.2015

0.32


Nr. înv.

Adm


Nr. Inv. cf. HCGMB


Cod clasif.


Denumirea bunului


Elemente de identific ire


dobândirii/ dării în


Denumire act proprietate sau doveditoare


Situația juridica


Nr Carte Func.


încheiere de intabulare


Valoare


Tip

Denumire

Nr. Postai

Sect

folosință

ipact

Nr./data

mitent

22970

566

11174

1.5.3.

îoxa Gunoi din fier si beton

>epou Berceni

Sfr.

Emil Racoviță

7

4

1976

egea nr, 51/2006 și nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 3/27

ZGMB

22365

56199/

19.11.2015

140.85

CONSTRUCȚII TOTAL

1,478,195.98

20292

562

11170

1.3,8.

’latforma Garare Nilu Vasile

Depou Berceni

Str.

Emil Racoviță

7

4

1960

egea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

62,900,86

20291

567

11175

1.6.3.2.

mprejmulr© Prefabricate

Depou Berceni

Sfr.

Emil Raccvifâ

7

4

1968

egea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

1,058.99

22947

548

11176

1.71.2.

Rețele Electrice

Depou Berceni

Sir.

Emil Racoviță

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa

3/30

CGMB

4,108.66

22968

569

11177

1.7.2.3.

nstalație Electrica De Forța

Depou Berc ani

Str.

Emil Racoviță

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 3/25

CGMB

1,965.86

22949

570

11170

1.7J.3.

nstatație Electrică De Forța • Stație Șgalare

Depou Berceni

Sfr.

Emil Racoviță

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

364.53

24008

57)

11179

1.8.1.

‘ui Adincime Medie Nitu Vasile

Depou Berceni

Str.

Emil Racoviță

7

4

1986

55,679.98

22972

572

11100

i.a.12.

Decarilor

lepou Berceni

Str.

Emil Racoviță

7

4

1976

Legea nr. S1/20Q6 șl nr. 92/2007

hotărâre

276/2006 anexa 3/17

CGMB

4,009.60

22971

573

11181

1.8.6.

Rețele Apa Canal Exterioare

lepou Berceni

Str.

Emil Racoviță

7

4

1976

.egea nr. 51/2006 șl nr, 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 3/15

CGMB

10,099.17

22973

574

11182

1.9.2.1.

Rețele Termice

Depou Berceni

Sfr.

Emil Racoviță

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 3/5

CGMB

32/50? /

1,244.87

22975

574

11184

1.9.3.

nstalalatH Tehnologice

3epou Berceni

Sfr.

Emil Racoviță

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006

CGM6

2/.U8.I8;

5.57

22974

575

11183

1.9.3.

nstalație Ventilație

Depou Berceni

Str.

Emil Racoviță

7

4

1976

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

Hotărâre

274/2006 anexa 3/3?

CGMB

108.94

ALTE CONSTR

TOTAL

141,547.04

TOTAL ANEXA

30,966,643.02

Cor

nple

ix Alexan

driei

605

11212

1,10

Complex Alexandriei (autobază, depou + baza 3 linii DIRJ

Suprafața teren : 104.164 mp

Șos.

Alexandriei

150B

5

i IM U245U S.l_.

Trans

1962

P.V.R.

21360/20.12. 2010

JZ/5UY /

23105?

44821 / 03.12,2015

62,251,500.00

TEREN TOTAL

62.251,500.00

10993

631

11238

1.1.1.

Clădire

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1981

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbal

2528/1964

2573/1944

Sfatul Popular al Capitalei

23105?

4482T / 03.12.2015

47,760.01

10999

632

11239

1.1.1.

Hală

51B «Complex Alexandriei

șos.

Alexandriei

150 B

5

1981

CF nr. 81605

CVC, CVC, CVC, Ordin, Decret, Decizia, Decizia, CF

46 >iu 19383/1943

Ministerul maustriei Ușoare, RPR, Stalul

23)059

44821 / 03.12.2015

268,138.07

10973

629

11236

1.1.1.

Hală Construcție Extindere

STB-Complex Alexandriei

Șos,

Alexandriei

150 B

5

1981

Legea nr, 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbal

2520/1964

2573/1964

sfatul Popular al Capitalei

23105?

44821 / 03.12.2015

451,861.87

10983

630

11237

1.1.1.

Stație De Mișcare

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1961

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbal

2528/IÎ64 2573/1964

Sfatul Popular ai Capitalei

23105?

44821 / 03.122015

147,275.69

1100003

633

11240

1.1.1.

Stație De Mișcare

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1981

231059

44821 / 03.12.2015

68,377.78

10910

635

11242

1.3.1.

Acoperire Canal

STB-Complex Alexandriei

Șos,

Alexandriei

150 B

5

197?

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. șj Industr. Alim.

231059

44821 / 03.12.2015

122,626.92'

11587

615

11222

1.3.1,

Clădire Siație Mișcare Si Substatie Electrica

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

• egea nr. uiizw» și nr. î’.r/zuur. Decizie CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/197? și nr.

Decizie Decizie

Decizie, CF

718/1971 1046/197?

1686/1976, 110655

urM* —CFSSs

CPMB, OCPI Sector

231059

44821 / 03.12.2015

911,683.84

11586

614

11221

1.3.1.

Clădire Stație Spalare

STB-Complex Alexandriei

șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nr. f i/kud6 .....  -«/..uu/, > ecizie

CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/197? și nr.

Decizie Decizie

Decizie, CF

718/19711046/197?

1686/1976, 110655

cmt>    CTME

CPMB. OCPI Sector

231059

44821 / 03.12.2015

2,371,250.93

10229

606

11213

1.3.1.

Depoul Alexandriei -Anexe Platformă L.l.

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 1817/1959 și nr. 1559/1989

Decizie. Decizie,

1817/1959,

1559/1989,

CPMB, CPMB

23)059

44821 / 03.12.2015

1,960,149.44

10817

434

11241

1.3.1.

Hală De întreținere Si Revizie

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1976

Legea nr. 51/2006 și or. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Minister! agric. și Industr, Alim.

32/509 / 2/.U8.I8;

23105?

44021 / 03,12.2015

310,829.11

10903

\

607

11214

1.3.1.

Hală întreținere

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. și Industr. Alim.

231059

44821 / 03.12.2015

1.927,067.30

798

626

11233

1.3.2.4.

Cabina Post Paza

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007. Decizie

SPC nr, 1405/1951

Decizia

1405/1951

Sfatul Popular al Capitalei

231059

44821 / 03,12.2015

9,972.20

610

11217

1.3.25.

Post Trato Si Magazii

STB-Complex Alexandriei

șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Ordin MAIA ni. 230/1974

Ordin

230/1974

Ministerl agile, țl Industr. Alim.

supiutata

23105?

44821 / 03.12.2015

148,929.25

10404

1601

12579

1.5.12,

Magazie

13 SEPTEMBRIE 229 S5 AD=94 ,70 SC=94,70

Cale

13 Septembrie

229

5

1971

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Decizie C PM B nr. 29/198? ți 502/1981

Decizie, Decizie

29/1989, 502/1981

CPMB, CPMB

94128/19.11.2015

224.29

IU*94

645

1)252

1.6.1.

Cămin Netamilisli

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministeil agric. și Industr. Alim.

23105?

44821 / 03.12.2015

181,162.08

1076

11251

1.6.1.

Clădire Alexandria

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1975

Legea nr. 3 i/zuvâ ii nr. vz/zuur, 1 ecrer n 394/1949 ți 54/1951, Decizie SPC nr.

Decret Decizia Decizia

Decret Anexa Decret

• »*/ 1 v4« Z T?3 405/1949 406/1949

■rh         stărui

Popular al capitale

32/ W/

27.0d.ld;

23105?

44821 / 03.12.2015

919,532.04

12077

1876

A

1.6.5.

Clădire centrala termica

Complex Alexandria

Sos,

Alexandria

150

5

2010

Legea nr. 51 /2006 și nr. 92/2007

32/5D? /

482,821.39

22 Șir-

lHȘT

\l2.

Separator Nămol

STB-Complex Alexandriei

Șos,

Alexandriei

150 a

5

1976

Legea nr, 51/2006 și nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 3/27

CGMB

23105?

44821 / 03.12.2015

1,275.00

\

Z*|

CONSTRUCȚII TOTAL

10,330,937.29

10018

628

1)230

Post De Transformare

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1976

legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin

MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. și Industr. Alim.

33,509.08

28893

u,

Compresor Fix

STB-Complex Alexandriei

șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

10,666.00

11482

' r-fr-Mz.

w

Container

BARACA TIP (CU WC,DUS, PISQAR.CHIUVETA DEP. ALEXANDRIA

Șos.

Alexandriei

150

5

2003

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 188/1966

Decizia

188/1966

Sfatul Popular al Capitalei

22,473.85

iui*-

'261î\

' <X24-

Container

BARACA IIP (CU BIROU.WC) DEP. ALEXANDRIA

Șos.

Alexandriei

150

5

2003

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007. Decizie SPC nr. 188/1966

Decizia

188/1964

Statul Popular al Capitalei

22,473.85

11484

U3.-

1.3.24.

Container

BARACA TIP (CU BIROU.WC) DEP.

ALEXANDRIA

Șos,

| Alexandriei

150

5

Pjpp

Legea nr. 51/2006 $i nr. 92/2007. Decizie flPC nr. 188/1966

Decizia

180/1966

Statul Popular al Capitalei

22,473.65

Nr. înv. Adm

Nr. Ord. nom anexa

Nr. inv. cf.

HCGMB 186/2008

Cod clasit.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosință

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridica

l-i^ll>l;Sl

Nr Carte Func.

încheiere de intabulate

Valoare

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

Nr.

Postai

Seci

Tip aci

Nr./data

Emitent

23160

636

11243

1.3.5.

Canal De Lucru

STB-Complex Alexandriei

$oi.

Alexandriei

150 B

5

1978

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 5/15

CGMB

4,696.73

23161

637

11244

1.33.

Cana! De Lucru

STB-Complex Alexandriei

șoj.

Alexandriei

150 B

5

1978

legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2D07

Hotărâre

276/2006 anexa 5/15

CGMB

•/•'JJH.IH

4,694.73

23162

638

11245

1.3.5

Canal De Lucru

STB-Complex Alexandriei

ȘO5.

Alexandriei

150 B

5

1978

legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotârâie

276/2006 anexa 5/12

CGMB

' .'«.II

4,696.73

622

11229

1.3.7.2.

Drumuri Si Spalli Verzi

SIB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nr. 5i/r«W* Și nr. rz/ZuLsTDecine CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți nr.

Decizie Decizi»

Decizie, CF

716/1971 1046/19/9 1686/1976, 110655

urat CPMB. OCPI Sector

_7.Utt.lb. •

1,161,684.43

*“R

S.J124B

1,3.8.

Drum De Acces

SIB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 8

5

1976

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 1/30

CGMB

. - un nr

4,823.60

640

1.3.8.

Pavaj La Cămin

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1975

legea nr. 51/2004 ți nr. 92/2007

■ U8.I8

1,421.55

2AJ«1

642>

■S' \5

11249 \

1.3.8.

Platforma

STB-Complex Alexandriei

Șoj.

Alexandriei

150 B

5

1981

84,727.11

11Î46

J 1-3.6.

Platforma De Garare Extindere

SIB-Complex Alexandriei

§os.

Alexandriei

150 B

5

1969

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

■ tu»,

43,416.44

' 61» \

lU*i,

II 1.5.4.

Depozit Combustibil Lichid Si instalații Aferente

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

.»gea rtf. »t/xuu» ți nr. vz/A.u-, uecizie CPMB nr. 718/1971, nr. IO46/I97V ți nr.

Decizie Decizie Decizie. CF

718/1971 1046/1979

1686/1976, 110655

ur/vto     £,rmb

CPMB, OCPI Sector

i?

420,736.37

2JJ4Î

608 /

As» ;

1.5.7.

Rezervoare Beton Acoperite Semilnqropaie

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1963

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

i (m. i o

14.45

'643

1       //

-11206

L ->

1.5.7.

Rezervor

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1976

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 2/18

CGMB

103.31

1 P382

646

^>11253

1.6.3.2.

împrejmuire Extindere

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

15GB

5

1981

2,294.48

"""Zo?

11216

1.6.3.2.

împrejmuire Dale Beton

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 1/46

CGMB

241,576.40

11596

624

11231

1 6,3.2.

împrejmuire Metalica Fațada

SIB-Complex Alexandrie!

Șos.

Alexandriei

150 8

5

2006

legea nr. ••.        țî <'-<          uecizie

CPMB nr. 718/1971. nr. 1046/197» ți nr.

Decizie Decizie Decizie. CF

71B/I971 1046/197?

1686/1976. 110655

Lrww <_PMfa

CPMB, OCPI Sector

1L.-75W / //.Uo.ld.

83.853.03

11595

623

11230

1.63.2.

împrejmuire Plasa De Sarma

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nt. bT/zuui p nr. w/w, vecine CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți nr.

Decizie Decizie

Decizie. CF

718/1971 1046/1979

1686/1976, 110655

i-rMB- cm

CPMB, OCPI Sector

.k/W <

38,183.08

23429

647

11254

1.7.1.1.

Rețea Exterioara

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1981

•7.00.17

24,319.88

620

11227

1.7.1.2.

Instalație Iluminat Exterioa

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

i egea nr. sr/zuue ți nr. fc/zwi, uecizie CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți nr.

Decizie Decizie

Decizie, CF

718/1971 1046/1979 1686/1976, 110655

CPwre orwm CPMB, OCPI Sector

.. W. 1-,

279,909.78

11255

1.7.1.2

Rețele Electrice Exterioare La Cămin

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1975

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotârâre

276/2006 anexa 2/6

CGMB

248.03

24P55

11256

1.7.2.3.

instalație Electrica De Forța

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

1506

5

1975

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotăra re

276/2006 anexa 2/2U

CGMB

’/.ue.lK

514.13

"4”

m 5ț2

11232

1.8.1.

Put Medie Adâncime

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

legea nr. OT/riDOi nr. «zzvj/, Decizie CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți nr.

Decizie Decizie

Decizie, Cp

718/1971 1046/1979 1686/1976, 110655

Criwo     *. PMH

CPMB, OCPI Sector

117,478.65

23972

c3?T

11257

1.8.1.

Put Medie Adincirne

STB-Complex Alexandriei

șos.

Alexandriei

150 B

5

1985

? UB. IH

32.802.80

Z 611

11218

1,8.12.

Decantor

SIB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 8

5

1979

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotârâre

276/2006 anexa 6/16

CGMB

'.Ud. I-

19,109,09

'H589

617

11224

1.8.12.

Stație Pompare Si Instalație PSI

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2D06

[Sgea nr. oi/XUUe ți i". ■'X/z-.vz, uecizie CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți nr.

Decizie Decizie

Decizie, CF

718/1971 1046/1979 1686/1976, 111)655

crMb trM» CPMB. OCPI Sector

162,238.46

J 11480

187»

A

1.8.13.

Branșament apa.canaliz.

cabina 11476

Sos.

Alexandriei

150 A

5

2003

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie SPC nr, 188/1966

Decizia

1BB/1966

Sfatul Populai al Capitalei

4,190.62

115B5

613

11220

1.8.6.

Rețea apa industriala

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

reS^ff tir. sT/ziĂr* ți nr. wzuuz, i^ecizie CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți nr.

Decizie Decizie

Decizie, CF

718/1971 1046/1979 1684/1976, 110655

C-M   crMb '

CPMB, OCPI Sector

i/ziUV :

. ,UH. i d:

42,547.75

23193

612

11219

1.8.6.

Rețea Apa Si Incendiu

STB-Complex Alexandriei

șos.

Alexandriei

150 8

5

2006

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 6/21

CGMB

I. ■ “XF-z u»

114,405.55

23399

652

11259

1.8.6.

Rețele Exterioare Apa Si Canalizare

sie-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 8

5

1981

20,705.00

11593

621

11228

1.8.7.

Instalații Exterioare Canalizare

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

legea nr. s1 /sau* $i nr. vz/s-uur. uedihe CPMB nr. 71B/1971, nr. 1046/1979 ți nr.

Decizie Decizie

Decizie, CF

718/1971 1046/197?

1686/1976, 110655

retb CFnw CPMB, OCPI Sector

271,032.83

22885

653

11260

1.8.8.

Neutralizator

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

1976

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 2/13

CGMB

•; /!>uv • './.Ub,!=

2,113.20

22773

654

11261

1.9.2.1,

Canal Termic

STB-Complex Alexandriei

Șos

Alexandriei

150 B

5

1975

Legea nr. 51/2006 ți nr 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 2/15

CGMB

&/!jU¥ /

2,589.07

1978

A

1.9.2.2

Inst. încălzire

Cab. Cap linie Alexandria

Sos.

Alexandriei

5

2003

Hotar ir e

276/2006 anexa 6/1

CGMB

A.^.ib

10,019.43

11479

1870

A

1.9.3.

Branșament gaze

cabina 11476

Sos.

Alexandriei

150 A

5

2003

Legea nr. 51 /2006 ți ni. 92/2007. Decizie

SPC m. 188/1966

Decizia

188/1966

Statul Popular al Capitalei

? Uft. If>

1,544.05

11588

616

11223

1.9,3.

Instalație Aer Comprimat

STB-Complex Alexandriei

Șos.

Alexandriei

150 B

5

2006

Legea nr. oi/ziah ți nr. »2/zw/, uecizie CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți nr.

Uecizie Decizie Decizie, CF

718/1971 1046/1979 1686/1976, 110655

LrM»    crMB

CPMB, OCPI Sector

,UO 16

18,199.08

1)590

618

11225

1.9.3.

Instalație De Gaze

STB-Complex Alexandriei

șos.

Alexandriei

150 8

5

2006

legea ni. M/’ZuLF5 ți nr, tz/Zwt, uecizie CPM8 nr. 718/1971, nr. 1046/1979 ți ni.

Decizie Decizie

Decizie. CF

718/1971 1046/1979 1686/1976. 110655

‘ riviB ' s.rMff

CPMB. OCPI Sector

1 z» 1B

34,980.84

12D7B

1877

A

1.9.3,

Rețea gaze naturale-Centrala termica

Complex Alexandria

Sos.

Alexandria

150

5

2010

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

14.798.45

ALTECONSTR TOTAL

3.404,471.32

TOTAL ANEXA

75,987,108.40

Depoul Militari

693

11320

1.10

Depoul Militari

Suprafața teren 32.878 mp

Bd,

Preciziei

19-21

6

Metrorex, Trustul de Instalații

1974

F.V.R.

21360/20.12. 2010

. w z .iv». râ.

228439

28,069,800.00

TEREN TOTAL

28,069,800.00

11916

1731

A

1.1 3

Clădire Substație

Depoul Militari

Bd,

Preciziei

19-21

6

2009

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/201

228439

228,295.62

11813

1734

A

1.1.1.

Clădire Stație spalare

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

-Pape 1

legeă hl □ 1 jlxh i> UF VZwu       el

npi IWW tmcu-eCPMB r.„

Decret. Decizie

30/1970. 182/1970

Consiliul de Stat RSR, CPMB

228439

1,058,129,77


Nr. kw.

hW. Ord. nom anexa

Nr. inv. cf.

HCGM8

186/2008

Cod clasif.

Denumirea bunului

ItlBi'nirrito d* ldrnșlilh;flie

dobândirii/ darii Tn tolasințâ

Denumire act proprietate sau ■ octe doveditoare

Situația juridica

Nr Carte

încheiere de intabulare

Valoare

Elemente de identificare        tive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

Ni.

Poslal

Seci

Tip act

Nr./data

Emitent

10768

695

11322

1.3.1.

Stație Mișcare Tramvai V3A

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

197S

Le 0*0 <<i.; I/2UU6 și nr. vs/zii", secret nr. 394/194? și 54/1951, Decizie SPC nr.

Decret Decizia Decizia Decret Anexa Decret

1’4         ITM

405/1949 406/1949

nrn         s rarul

Popular al capitalei

nru_____

22843?

527,958.67

10746

694

11321

1.3.1.

Stafie Parcare V3A-Anexe + Platforma

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

1975

i ■ j- <- 'ii, '/.-.'iaw și nr. vz/zui-1/, uecrer nr. 394/1949 ți 54/1951, Decizie SPC nr.

Decret Decizia Decizia

Decret Anexa Decret

jh/ i^'ftJ/iys»

405/1949 406/1949

«Hi         arui

Popular al capitalei

228439

3,177.745.57

11818

1732

A

1.5.1.

Depozit sare si nisip

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

200?

i          5i/2iii.;6 și nr. wzuu.’, 'jecre

RSR nr. 30/1970, Decizie CPMB nr.

Decret, Decizie

30/1970, 182/1970

Consiliul de Stat

RSR, CPMB

228439

55,504.63

10826

494

11323

1.6.1.

Cabina Portar Cărămidă

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

1976

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/1973

Ministerl agric. șl Industr. Alim.

228439

41,894.84

11817

1737

A

1.6.5.

Clădire centrala termica si post trafo

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

2009

Legea nr. o i /2uv6 și nr. vz/zuur, Deere RSR nr. 30/1970, Decizie CPMB nr.

Decret, Decizie

30/1970, 182/1970

Consiliul de Stat RSR, CPMB

228439

311,412.01

CONSIRUCTII

TOTAL

5,400,943.09

11822

1735

A

1.3.2.5

Placa marmura

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

2009

egea nr, ar/zwt’6 și nr. i'z.' •   ■ ecrei

RSR nr. 30/1970, Decizie CPMB nr.

Decret, Decizie

30/1970, 182/1970

Consiliul de Stat

RSR, CPMB

3'2/tjCW /

4,025.86

Page 11 of 54Nr. înv. Adm

Nr. Ord. nom ariuxo

Ni in*, ct. HCCMB 186/2008

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii/ dam în folosință

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridica

Nr Carte Func.

încheiere de in tabulare

Valoare

Elemente de Identificare descriptive

Adresa

Vecini

T'P arlera

Denumire

Nr. Postai

Seci

Tip act

Nr./dala

Emitent

naiv

1733

A

1.5.1.

Depozit materiale feroase

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

2009

liiged nr. ot/zui» și nr. *2//uuz. necrs’ RSR nr. 30/1970, Decizie CPMB nr.

Decret, Decizie

30/1970, 182/1970

Consiliul de Stat RSR, CPMB

i 71UV z/AMiț

98,302.89

1 22783

697

11324

1.6.3.1.

împrejmuire Plasa Sirma

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

1975

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007

Hotarare

276/2006 anexa 2/3

CGMB

201.14

22965

699

11326

1.6.3.2.

împrejmuire Dale Beton

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

1976

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

hotărâre

276/2006 anexa 3/26

CGMB

z7.«MI<>

14,135.68

11325

16.3.2.

împrejmuire Plasa Buzău

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 2/7

CGMB

r . XJV -

753.26

tx. z

11021“

,73A

A

1.7 1.2

Instalație iluminat exterior

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

2009

Legfâ nr. ai/z'zue ți nr. zz/2uuz, wecre' RSR nr. 30/1970. Decizie CPMB nr

Decret, Decizie

30/1970. 182/1970

Consiliul de Stat RSR, CPMB

, .«mus.

80,649.61

.4*335

*■/ A 7<xr

1^317

1.8 1.

Sursa Proprire Apa Industriala Depou Militari

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

1990

Notari re

276/2006 anexa 2/8

CGM8

. ’.ijb.ih

35,137.25

P*U^8

1.8.12.

Decantor

Depou) Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

197S

Legea nr. 51/2006 și nr 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 2/23

CGMB

z/uaiis

4,637.38

X1035

A-

1.8.6,

Rețea apa cabina cap de linie

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

200?

legea n.,       p nr. W*tKI77 uecre«

RSR nr. 30/1970, Decizie CPMB nr.

Decret. Decizi»

30/1970, 182/1970

Consiliul de Stat RSR, CPMB

40,192.27

’ ittfrT”

,W V

1.8.6.

Rețea apa incendiu

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

2009

i SîJWTH. s i/zwj și nr. ?:<7Z».’?. L'ecrel RSR nr. 30/1970, Decizie CPMB nr. Hljlllll-- . ...

Decret. Decizie

30/1970. 182/1970

Consiliul de Stat KSK. CPMB

»’/tiUV

165.592.51

ini**'

/ A

1.8.6

Rețea apa industriala

Depoul Militari

Bd

Preciziei

19-21

6

2009

Legea or. 3       și nr. vj/xuuz. uecre-

RSR nr. 30/1970. Decizie CPMB nr.

Decret, Decizie

30/1970, 182/1970

Consiliul de Stat RSR. CPMB

'y.'bu? ii

Z (Ml 8

38,257.18

11833

A

1.8.6,

Rețea apa potabila

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-2)

6

2009

legea nr. 6I/ZW6 și nu V^/xwz, uecrer RSR nr. 30/1970, Decizie CPMB nr. lairium    ..

Decret. Decizie

30/1970. 182/1970

Consiliul de stat

RSR, CPMB

3L 'W i" 2z '.>0 18

51.030.82

1743

A

1.8.6.

Rețea canalizare

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

2009

,egeaî»i. 3I/ZUU6 ți nr. rz/zuuz. uecrer RSR nr. 30/1970. Decizie CPMB nr.

UMHU1 li Ml_____________________________

Decret. Decizie

30/1970, 182/1970

Consiliul de Stat RSR. CPMB

C"i)W , ,/UB.ia

272,250.93

22772

703

11330

1.9.2.2.

Canal Termic

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

1975

Legea nr. 51/2006 șl nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 2/17

CGMB

JU-bUV

567.67

22769

702

1132?

1.9.2.2.

Canal Termoficare

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

1975

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 2/14

CGMB

C • .-ir //.Ub.ldii

47.51

11616

1744

A

1.9.3.

Rețea gaze naturale

Depoul Militari

Bd.

Preciziei

19-21

6

2009

legea nr. o i/zvtls ii ftr. .'/Oăz, uecreT RSR nr. 30/1970, Decizie CPMB nr.

Decret, Decizi»

30/1970, 182/1970

Consiliul de Stat RSR, CPMB

7. Ub.lO

179.562.09

ALTE CONSTR TOTAL

985,352.86

TOFALANEXA

34,456,095.95

Depoul Bujoreni

741

11368

1 10

Garaj Troleibuze Bujoreni

Suprafața teren 29.993 mp

Bd.

Timișoara

62

6

iennometatica proprietari

1981

P.V.R.

21360/20.12. 2010

. . IM 18

228443

25,606,800.00

TEREN TOTAL

25,606,800.00

___Za

L 744 \

11371

1.1 1.

Hală întreținere Si Anexe*Platformă LI.

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

CFnr, 81605

CVC, CVC. CVC. Ordin, Decret, Decizia. Decizia, CF

19383/1943

nnimsTerui ffitfusinei Ușoare. RPR, Statul

j;v;>uy!

228443

852,526.72

*        Trf

^1012

42

11369

1.1.1.

Stație Mișcare

SfB-Gaiaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

19B2

CF nr. 81605

CVC. CVC, CVC. Ordin, Decret, Decizia, Decizia. CF

*4 ■ “‘’r'rtJ1 19383/1943

IttinisTerui industriei Ușoare, RPR, Sfatul

228443

418,095.31

fl045 j

43

11370

1 1.1.

Stație Spălare

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

CF nr. 81605

eve, cvc. cvc. Oralii, Decret, Decizia, Decizia CF

Wfiu 19383/1943

•Tlinisleru» mausrriei Ușoare. RPR, sfatul

/.«Mit

228443

2,388.45

. -A

V>«’S^

7 / 759

11387 -

1.6.1.

Bloc Bujoreni Corp A

Bd.

Timișoara

44

6

1978

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007. Ordin

MAIA tu. 230/1973

Ordin

230/1973

Minuterl agric. ți Industr. Alim.

7 /AM 10

206947

19,040.00

760

11388 -

1.6 1.

Bloc Bujoreni Corp B

Bd.

Timișoara

44

6

1979

Legea nr. 51/2006 și nr. 92/2007. Ordin MAIA nr. 230/1973

Ordin

230/19/3

Ministerl agric. și industr. Alun.

206947

15,552.00

2408?

755

11382

1.8.1.

Put Adincime Medie Bujoreni

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1986

J/AMI?

206947

25,383.13

CONSTRUCȚII

TOTAL

1,332,985.61

101091

745

11372

1.1.1.1.

Regulator Proces Termk

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1984

234.09

23573

746

11373

1.3.8.

Platforma Parcare

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

A.'

298.349.43

23581

747

11374

1,3.8.

Platforma Parcare

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

3/ Jl.'-'

61.268.19

ZiTwT

748

11375

1.5.12.

Șopron Pentru Colectare Fier Vechi împrejmuire

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

2004

i egea nr. s f zJuh și nr. ?7, JijăJ, uecizie CPMB nr. 718/1971, nr. 1046/1979 și nr.

Decizie Decizie

Decizie, CF

718/19711046/197? 1686/1976, 110655

CPM5    C rMB

CPMB. OCPI Sector

.V/IU?/

UB.IB

1,114.51

24365

74»

11376

1.6.3.1.

Paravan Lemn Pentru Birou

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1995

Hotarire

276/2006 anexa 2/6

CGMB

z     ‘d;

186.62

23626

751

11378

1.6.3.2.

împrejmuire Dale Beton

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

b.ih

5,449.40

' 24361

752

11379

1.6.3.2.

împrejmuire Electrocompresoare

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1994

Hotanre

276/2006 anexa 6/18

CGMB

.’/.up.lb;

80.46

\ 23624

750

11377

1.6 3.2.

împrejmuire Placi

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

z’.utt.ia-

778.48

2390?

753

11380

1 6.6.

Remiza PSI

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1984

UC.Itf

2.11

23615

754

11301

1.7.1.1.

Rețele Exterioare

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

17,588.01

2327?

762

11390-

1.7.1.2.

Pavaje Cămin Nefamillsti Bujoreni

Bd.

Timișoara

44

6

1979

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotarâie

276/2006 anexa 6/2

CGMB

/AM iz

3.93

23145

761

11389 -

1.7.1.2.

Rețele Exterioare. Cămin Nefamillsti Bujoreni

Bd.

Timișoara

44

6

1970

legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 5/18

CGMB

40.42

2361?

756

11383

1.8.12.

Decantor

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

/ AMItJi

14,656.91

23574

757

11384

1.8 6.

Rețele Exterioare

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

1982

84,822.15

23621

758

11385

1.9.2.1.

Racord Termoficare

STB-Garaj Bujoreni

Bd.

Timișoara

62

6

-Paee 1

2^5

4

V’n"7"

1,123.29


Adm

Nr. <Jrd. nom anexa

Nr. inv. cf. HCGMB 186/2006

Cod clasif.

Denumirea bunului

E lerrwic de |țtj?ffl|fiț«re

Anul dobândirii/ dării în folosință

Denumire act proprietate sau "~'-;cte doveditoare

Situația Juridica

Nr Carte Pune.

încheiere de intabulare

Valoare

Elemente de Identificare i       ive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

Nr.

Postai

Sect

Tip act

Nr./data

Emitent

ALTECONSTR TOTAL

485,706.00

TOTAL ANEXA

27,425,491.62

Page 13 of 54


Nr. înv Adm

Nr. Ord.

anexa

Nr. inv. ct. HCGMB 186/2008

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

dobândim/ dării în folosință

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridica

■ ■ «^9

Nr Carte

încheiere de intabulară

Valoare

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

Nr.

Postai

Sect

Tip act

Nr./data

Emitent

„Autobaza Nordului

*4

10601

1.10

Autobaza Nordului ți Substație Electrica

Suprafața teren : 10.775 mp

Str.

Căpriorilor

2-4

I

•ur secror i

proprietăți

1958

P V.R.

21360/20.12. 2010

. Z.Ub. 1b.

269424

80400/ 18.08.2016

9,199,100.00

6

PEREN TOTAL

9,199,100.00

lX_

1.1.1.

Clădire

Autobaza Nordului

Sir.

Căpriorilor

2-4

1

19B1

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie SPC nr. 2528/1964

Decizie Proces-verbai

2523/1964

2573/1964

Sfatul Popular ai

Capitalei

269424

80400 / 16.08.20)6

103.133.68

'"W-t ^«35ț4^V

A

/ ■

1

1.1 1

Clădire

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

2001

P.V.R.

21360/20.12. 2010

269424

80400/ 18.08.2016

1,483,021.81

J

10624j

- .

1.1.3.

Clădire Substatie Nordului

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

1961

Legea ni. 51/2006 ți nr. 92/2007. Decizie CPMB nr. 1817/1959 și nr. 1559/190*

Decizie, Decizie,

1817/1959.

1559/198*,

CPMB. CPMB

i Ol irxjt

269424

80400 / 18,08.2016

47.07

4z

1Q6Q41.

1.3.1.

Ateliere de Revizie SI întreținere a Autobuzelor

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

1960

Legea nr. 51 /2006 ți nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 1817/1959 ți nr. 1559/198*

Decizie, Decizie,

1817/1959,

1559/1*89,

CPMB. CPMB

-'i'ijlJV

269424

80400 / 18.08.2016

34,340.39

ipg*>^

50\

io*4

1.3.1.

Clădire

Autobaza Nardului

Str

Căpriorilor

2-4

1

1978

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Ordin MAIA nr. 230/1*73

Ordin

230/1973

Ministerl agric. ți Industr. Alim.

Ub.lt

269424

80400/ 18.08.2016

253,166.01

113*5

’ 10609

1.3.1.

Hală Revizie

Autobaza Nordului

Str

Căpriorilor

2-4

1

2001

Legea nr. 51 /2006 ți nr. *2/2007, Decizie

CPMB nr. 1817/1959 ți nr. 1559/1*8*

Decizie, Decizie,

1017/1959,

1559/1*8*.

CPMB. CPMB

. b.

269424

80400/ 18.08.2016

411,710.88

49

10607

1.3.1.

Stație De Spalare

Autobaza Nordului

Ml.

Căpriorilor

2-4

1

1974

Legea nr. ș ;/zuu6 ți nr. Vz/zuu/, uecrăf fif. 394/1949 ți 54/1951, Decizie SPC nr. eiinm

Decret Decizia Decizia

Decret Anexa Decret

4V4/t*4*2M/l»5o 405/1949 406/1949

RP« statul Popular al Capitalei RPR

269424

80400/ 18.08.2016

4.74

CONSTRUCȚII TOTAL

2,285,424.57

ÎX-

10404

1.3.1.

Hală Cauciucuri

Autobaza Nordului

Sir.

Căpriorilor

2-4

1

1974

regea nrl'5i/ZUL>6 ți nr. rwvw, Deere’ nr. 394/1949 ți 54/1951. Decizie SPC nr

Decret Decizia Decizia

Decret Anexa Decret

474,' 1 |1<T rfliZ/ 1 V03 405/1949 406/194*

Krir ------srafi.—

Popular al capitalei

J’z/StN/

.. m.ib

1.43

J 13*9

10610

I.3.2.I.

Deviere Rețea Telefonica Si Racord IT

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

2001

Legea nr. 51/2006 ți nr. *2/2007. Decizie CPMB nr. 1817/1959 ți nr. 1559/1989

Decizie. Decizie.

1817/1959,

1559/1989,

CPMB. CPMB

-

9,020.05

s$

10611

1.3.5.

Canal De Lucru

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

1978

Legea nr. 51/2006 țl nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 11/10

CGMB

’z/bUV '

./.■Ja.is:

2,907.50

F 23164*

5£o ,

10612

1,3.5.

Canat De Lucru

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

1978

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 11/6

CGMB

X'/biJsf

. .00.Ir.

2.907.50

23*67

10613

1.3.5.

Canal De Lucru

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

1978

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

Hotărâre

276/2006 anexa 12/5

CGMB

Jz'bD*

Jir. 1 b

2,907.50,

/ 56

10414

1.3.8.

Platforma Staționare Auto

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

1959

Legea nr. 51/2006 ți ni. 92/2007

z.un.ib

129,92

11400

57

10615

1.5.4,

Depozit Combustibil Lichid

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

l

2001

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 1817/1959 țl nr. 1559/198»

Decizie. Decizie,

1817/1959,

1559/1989.

CPMB CPMB

409.672.38

21138

58

10616

1.6.32.

împrejmuire

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

1959

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

1.140.25

11396

59

10617

1.6.5.

Centrala Termica

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

2001

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007, Decizie CPMB nr. 1817/1959 ți nr. 1559/198»

Decizie. Decizie.

1817/1959

1559/1989.

CPMB. CPMB

7/.’Jb.l|i

149,171.59

21139

60

10618

1 7.1,3.

Rețele De Alimentare Si Iluminat

Autobaza Nordului

Str.

Căpriorilor

2-4

1

1960

Legea nr. 51/2006 ți nr. 92/2007

j'.'-xr'

> '.IR), io

-

13.30

23944

61

10619

1.8.1.

Put Medie Adîncrrne

Autobaza Nordului

Str.