Hotărârea nr. 254/2020

HOTARAREnr. 254 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A PROIECTULUI DE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PE 10 ANI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A., IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Societatea de Transport București STB S.A., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 12374/10.06.2020, al Direcției Generale Economice nr. 4943/10.06.2020 si al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 817/10.06.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 23/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 254/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 16011/27.05.2020;

  • -  Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov, către operatori regionali;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 543/23.08.2018 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se avizează proiectul de ContracJ dsudelegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Societatea de Trapsport'București STB S.A., în arealul deservit de


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucurași

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, împreună cu anexele acestuia.

(2) Proiectul de Contract de delegare și anexele acestuia, se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir