Hotărârea nr. 253/2020

HOTARAREnr. 253 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DE PRINCIPIU A, STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI, IN REGIUNEA BUCURESTI - ILFOV, CATRE OPERATORI REGIONALI" SI APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind avizarea de principiu a „Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov, către operatori regionali” și aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători în Municipiul București si Județul Ilfov

»           1                            >

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 12371/10.06.2020, Direcției Generale Economice nr. 4946/10.06.2020 si al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 814/10.06.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 22/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 253/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 16011/27.05.2020;

în conformitate cu prevederile :

 • -  Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează de principiu „Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de Transport Public de călători în regiunea București - Ilfov, prin gestiune directă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 18.06.2020.

ordinară a Consiliului General alV V '


București, 18.06.2020 Nr. 253'

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

PROIECT

Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov,

către operatori regionali

Cuprins


CAPITOLUL I

OBIECTIVUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Pag. 2

CAPITOLUL II

DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

Pag. 4

CAPITOLUL III

CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI DE REGLEMENTARE

Pag. 23

CAPITOLUL IV

STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV

Pag. 26

CAPITOLUL V

PREZENTAREA OPERATORILOR

Pag. 49

CAPITOLUL VI

CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ASUPRA OPERATORILOR

Pag. 65

CAPITOLUL VII

OPORTUNITEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT

Pag. 69

CAPITOLUL

VIII

ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Pag. 84

CAPITOLUL IX

CONCLUZII

Pag. 96

CAPITOLUL I - OBIECTIVUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Prezentul Studiu de Oportunitate este o continuare a analizelor și recomandărilor făcute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 elaborat pentru regiunea București - Ilfov și aprobat de Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov și cele 40 de localități de pe teritoriul județului Ilfov, în anul 2017 pentru îmbunătățirea, modernizarea, dezvoltarea integrată și eficientă a transportului public de călători pe întreg teritoriul regiunii.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), constituită în noiembrie 2017, ca asociere a celor 42 de autorități locale ale regiunii București - Ilfov, cu scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociației, a elaborat, pe baza recomandărilor PMUD, Programul Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov, program aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 19 iulie 2018 și publicat pe site-ul www.tpbi.ro.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), a fost constituită cu scopul:

 • •  înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoria/e membre;

 • •  îmbunătățirii mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport local în zona de influență în transport a Municipiului București;

 • •  Stabilirii politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport local de călători în zona metropolitană București-Hfov și zona de influență în transport a Municipiului București, pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, trenuri regionale, transport naval și alte mijloace de transport terestre, pe apă și suspendate, inclusiv alte sisteme de transport alternativ.

TPBI este o persoană juridică de drept privat, de interes public, înființată în temeiul prevederilor art. 11-13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și Statutului asociației.

Pentru realizarea obiectivelor privind transportul public local, asociații mandatează TPBI, prin statutul său, să exercite în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre, atribuții legate de serviciul public de transport local privind planificarea, reglementarea, atribuirea, contractarea, monitorizarea și controlul servicului, tarifarea și taxarea, realizarea și implementarea programelor de dezvoltare.

în vederea inițierii procedurii privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe teritoriul administrativ al Iqcalităților locale membre ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INȚERfigMUNITARĂ D^TRANSPORTPUBE^BUCUREȘTI-

1           2

ILFOV, pe termen lung, se întocmește prezentul studiu de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de transport local de călători pe teritoriul UA T-urilor membre ale TPBI și delegarea serviciului către operatori regionali.

Prezentul studiu de oportunitate stabilește modalitatea de gestiune și inițierea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate către operatorii regionali, studiu care cuprinde următoarele elementele obligatorii:

9

 • a. descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

 • b. situația economico-financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia;

 • c. investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă,

precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului;

 • d. justificările de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea

gestiunii;

 • e. nivelul minim al redevenței, după caz;

 • f. durata estimată a contractelor de delegare.

Programul integrat de transport public de calatori pentru regiunea București -Ilfov este un document flexibil care ține seama de dezvoltările economice și sociale și se adaptează cerințelor viitoare. Programul permite încredințare de servicii publice care să asigure protecția economică corespunzătoare a serviciilor în cauză. Ultima actualizare a Programul Integrat de Transport Public de Calatori -București - Ilfov a fost aprobată în luna martie 2020.

Prezentul studiu fundamentează necesitatea și oportunitatea gestiunii directe a serviciului public de transport local de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, alin.(21) lit. b), prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către operatorii regionali.

Contractele vor acoperi servicii prestate cu autobuze, tramvaie și troleibuze pe teritoriul administrativ al Municipiului București și servicii prestate cu autobuze pe o parte din traseele Județului Ilfov, trasee care fac parte din Program integrat de transport public de calatori pentru regiunea București - Ilfov .

Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) formulează o strategie și un plan de investiții pentru a îmbunătăți calitatea, securitatea, integrarea și accesibilitatea infrastructurii și serviciilor de transport public.

Având în vedere starea și insuficiența flotei și dotărilor utilizate în transportul public de călători și în concordanță cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 20162030 elaborat pentru regiunea București - Ilfov, atât Primăria Municipiului București cât și localitățile din Ilfov care dețin operatori regionali s-au angajat să achiziționeze și să îmbunătățească ftota.și infrastructura publică de transport.

CAPITOLUL II - DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

Transportul public local de călători în regiunea București - Ilfov se va desfășura ținând cont de viziunea de dezvoltare și obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-Ilfov, aprobat în martie 2017, și anume:               ______________________________

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții, cu următorele obiective:

 • I. ACCESIBILITATE - Asigură că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport care le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

II. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE - îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

 • III.   MEDIU - Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a^consumului de^energie;

 • IV.   EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

 • V.   CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.

Efectuarea serviciului public de transport local de călători trebuie să asigure:

 • a. satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor economici pe teritoriul regiunii București - Ilfov;

 • b. creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor;

 • c. accesul la serviciile publice de transport local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • d. informarea publicului călător;

 • e. executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de continuitate, regularitate, siguranță și confort;

 • f. corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă;

 • g. optimizarea funcționării transportului public local, prin asigurarea unei integrări tarifare între operatori;

 • h. stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public prin creșterea continuă a atractivității acestuia.

Serviciul public de transport local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul asigurării transportului public local.

se efectuează, după caz, de către un operator de transport rutier, sau un transportator autorizat;Serviciul public de transport local de călători prin curse regulate cu autobuze, troleibuze și tramvaie, în contextul existenței unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară de Transport /"'» Public, este serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții: se efectuează numai pe raza administrativ-teritorială a localităților membre ale asociației de dezvoltare i

AOfl' • •  se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către asociația de dezvoltare intercomunitară;

 • •  se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, înmatriculate sau înregistrate în România, respectiv cu autobuze, troleibuze și tramvaie deținute de acesta, sau de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • •  persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

 • •  pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie eliberate anticipat;

 • •  TPBI, mandatat de UAT membre, impune sau contractează obligații de serviciu public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive și/sau compensații.

în conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea nr.51/2006 privind serviciiile comunitare de utilități publice, „Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale care compun sistemele de utilități publice."

Serviciile public de transport local de călători cu autobuze, troleibuze, tramvaie sunt în responsabilitatea TPBI, ca asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop servicii de utilități publice, conform mandatelor acordate acesteia prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a elaborat și aprobat Program integrat de transport public de calatori pentru regiunea București - Ilfov, prezentat în tabelul următor:

PROGRAMUL INTEGRAT DE TRANSPORT BUCUREȘTI - ILFOV APROBAT IN 4 martie 2020 CENTRALIZATOR RUTE

MOD TRANSPORT


Nr. LINII PROGRAM INTEGRAT


Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

din care:

Trasee urbane

Trasee de noapte

Trasee regionale
Programul integrat de transport s-a realizat prin implementarea etapizată, prin intermediul programelor interimare de transport, ce au stat la baza încheierii contractelor de delegare a gestiunii în regim de urgență cu toți operatorii din aria de competență a TPBI.

Programele de transport aplicabile pentru atribuirea viitoarelor contracte de delegare a gestiunii serviciilor de transport public de călători către operatorii regionali, parte a Programului integrat de transport public de calatori pentru regiunea București - Ilfov, sunt prezentate mai jos:

PROGRAMUL DE TRANSPORT AL STB SA- 2020 (an 1) CENTRALIZATOR

MOD DE TRANSPORT

NUMĂR LINII

Tramvaie

24

Troleibuze

17

Autobuze

152

din care:

linii urbane

85

linii de noapte

26

linii regionale

41

TOTAL LINII

193

PROGRAMUL DE TRANSPORT AL S.C. Ecotrans STCM S.R.L - 2020 (an 1)

CENTRALIZATOR

MOD DE TRANSPORT

NUMĂR LINII

Autobuze

4

din care:

linii urbane

0

linii regionale

4

4

TOTAL LINII

-

PROGRAMUL DE TRANSPORT AL S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A - 2020 f (anl> '


Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru mentenanță sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri.

Suprafața totală a Regiunii București-Ilfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Municipiul București, capitala țării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația sa fiind, conform Recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 Iocuitori/km2), ceea ce reprezintă circa 9% din populația totală a României și peste 17% din populația urbană a țării. Conform INS la nivelul anului 2016 populația rezidentă a Bucurestiului înregistra 1.844.312 locuitori, cu mențiunea că, în contextul existenței unor oportunități economico-sociale deosebite, numărul real al populației care locuiește, lucrează sau invață în regiune este, în realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial.

Județul Ilfov include 40 unități teritorial-administrative: 8 orașe și 32 de comune.

Astfel, aria teritoriala pe care s-a dezvoltat Programul integrat de transport public este compus din următoarele UAT-uri, membre ale Asociației:

1. Municipiul București

15. Comuna Chiajna

29. Comuna Grădiștea

2. Județul Ilfov

16. Comuna Ciolpani

30. Comuna Gruiu

3. Oraș Bragadiru

17. Comuna Ciorogârla

31. Comuna Jilava

4. Oraș Buftea

18. Comuna Clinceni

32. Comuna Moara Vlăsiei

5. Oraș Chitila

19. Comuna Copăceni

33. Comuna Mogoșoaia

6. Oraș Măgurele

20. Comuna Corbeanca

34. Comuna Nuci

7. Oraș Pantelimon

21. Comuna Cornetu

35. Comuna Periș

8. 0raș1^|lști^^deni

22. Comuna Dascălu

36. Comuna Petrăchioaia9. Oraș Voluntari

23. Comuna Dărăști

37. Comuna Snagov

10. Comuna 1 Decembrie

24. Comuna Dobroești

38. Comuna Ștefăneștii de Jos

11. Comuna Afumați

-

25. Comuna Domnești

39. Comuna Tunari

12. Comuna Berceni

26.          Comuna

Dragomirești Vale

40. Comuna Vidra

13. Comuna Brănești

27. Comuna Găneasa

41. Oraș Otopeni

14. Comuna Cernica

29. Comuna Glina

42. Comuna Balotesti

Capitala României este un oraș cu rang de municipiu, cu statut de unitate administrativă aparte (asemănător județului) și, totodată, cel mai mare oraș al țării, atât ca număr de locuitori cât și ca suprafață, cel mai mare și important centru politic, economic, financiar-bancar, comercial, cultural-științific, de învățământ, de transport, informațional, sportiv și turistic al țării.

Bucureștiul este situat în sud estul țării, la o distanță de 125 km sud de Carpații Orientali, 64 km nord de fluviul Dunărea și la 250 km vest de Marea Neagră, este înconjurat de Județul Ilfov cu care formează regiunea de dezvoltare București - Ilfov, iar axa București-Ploiești reprezintă principalul coridor de creștere economică a țării. Sectoarele capitalei nu au atribuții legale în organizarea serviciului public de transport local de călători.
Prin urmare, la data delegării serviciului public de transport local de călători, toate localitățile din Județul Ilfov sunt membre ale TPBI.

Descrierea serviciului public de transport local de călători ca serviciu de interes economic general

Serviciul public de transport local de călători este serviciu de interes economic general, fiind baza mobilității și accesului la facilitățile urbane, a accesibilității la servicii sociale și de sănătate pentru toate categoriile de locuitori din aria adminsitrativ teritorială a TPBI.

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru mentenanță sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri. în interiorul Bucureștiului există rețele extinse de metrou, tramvai, troleibuz si autobuz, deservite de doi operatori publici (STB și METROREX). Județul Ilfov este deservit de operatori regionali și privați de transport public cu autobuze și de conexiunrferoviare inter-city, dar puternic concentrate pe București, cu o conectivitate scăzută la rîivelul judâț/lui Ilfov.                                                  /

Lipsa de integrare între diferitele rețele poate să fie identificată prin aspecte privind infrastructura stațiilor și a vecinătăților, structurii tarifare diferite, lipsa informațiilor pentru pasageri și segregarea serviciilor între București și Județul Ilfov.

Ca urmare, pasagerii sunt obligați să utilizeze doar un singur mod de transport, sau mai exact un singur operator, sau să investească sume mari de bani în mai multe transferuri pentru fiecare călătorie. Acesta este un aspect crucial, așa cum reiese din chestionarele privind obiceiurile de călătorie, realizate pe gospodării cu ocazia elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030: 66% din pasagerii STB, 60% din pasagerii metroului și 74% din pasagerii transportului public din Ilfov și 60% din navetiștii care utilizează trenul nu sunt proprietari de mașini, fiind din acest motiv utilizatori captivi.

Situația privind posesia vehiculelor la nivelul regiunii București-Ilfov s-a schimbat în ultimii ani, la finalul anului 2018 fiind înregistrate peste 1,2 milioane autoturisme la un număr de 2,568 milioane locuitori (conform datelor INSSE). De asemenea dezvoltarea economică a ultimilor ani a adus cu sine dezvoltarea sectorului imobiliar și creșterea nevoii de accesibilitate la nivelul regiunii. în acest context, dezvoltarea permanentă a transportului public local de călători precum și adaptarea Programului integrat de transport !a condițiile de dezvoltare sunt măsuri continue și permanente în grija TPBI și a autorităților locale.

Pentru scopul Studiului de Oportunitate, relevant este transportul de suprafață cu autobuze, tramvaie și troleibuze, pe aria regiunii București - Ilfov.

De la constituirea TPBI ca entitate cu rol în organizarea, contractarea, managementul și controlul serviciilor publice de transport local de călători, serviciile s-au realizat prin pregătirea documentațiilor și încheierea de contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regim de urgență, conform prevederilor Regulamentului 1370/2007.

La data de 30.09.2019, activitatea de transport public de călători cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe rute urbane se realizează de către operatorul regional STB SA, în baza Contractului de delegare nr. 1/2018, contract de urgență.

în prezent, Operatorii care efectuează activitatea de transport public de călători cu autobuze pe rute regionale (preorășenești) sunt:

 • I. Operatori deținuți/contractați de TPBI sau Autoritățile locale:

 • A. OPERATOR REGIONAL STB S.A. - operator regional - 42 rute regionale, în baza Contractului de delegare nr. 1/2018 încheiat cu TPBI (incluzând 4 trasee neatribuite ca urmare a procedurii competitive desfățurate în cursul anului 2019).

 • B. OPERATOR REGIONAL S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. - 18 rute regionale, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019 încheiat cu TPBI (incluzând 2 trasee neatribuite ca urmare a procedurii competitive desfățurate în cursul anului 2019).

 • C. OPERATOR REGIONAL S.C. Ecotrans STCM S.R.L. - 2 rute regionale, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 2/28.02.2019 încheiat cu TPBI.

\           / f

t \                                                                       10

 • D. OPERATOR PRIVAT OTOPENI - 2017 - 1 rută în localitate, în baza contractului nr. 16424s/28.06.2017 încheiat între Asocierea SC Romtractsport Sevices S.R.L.- G&S Tours S.R.L.- SC Drimo Intertrans S.R.L. cu Primăria Otopeni pe durata de 6 ani.

 • E. OPERATOR PRIVAT BALOTEȘTI - 2 rute în localitate, în baza contractului încheiat în 28.02.^014 între G&S Tours S.R.L. și Comuna Balotești, pe durata de 6 ani cu Primări^>Balotești.

Este în curs de definitivare atribuirea gestiunii serviciilor publice de transport local de călători către OPERATORI PRIVAT! pe 14 trasee regionale grupate în trei loturi, pentru al patrulea lot unde nu au fost primite oferte conforme, traseele fiind atribuite spre operare operatorilor regionali STB și STV.

Deasemeena, operatorul regional S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L. a fost înființat în anul 2019, în baza HCL Buftea nr. 123/15.07.2019, având obiect principal de activitate " alte transporturi terestre de călători", ]n prezent acesta fiind nefuncțional. S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L. este operator regional deținut de către Orașul Buftea (51%) și Comuna Corbeanca (49%).

 • II. Operatori privați licențiați de ARR

OPERATORI PRIVAȚI LICENȚIAȚI ARR (program de transport 2008) operează fără contract de delegare. Aceștia au activitate mai mult comercială decât de transport public de călători, fără aplicarea standardelor de transport urban în vigoare.

Trebuie menționat că Autoritatea locală este în întregime responsabilă pentru planificarea serviciului public local/ regional, conform Constituției României (răspunde de realizarea serviciilor publice de interes local), a legislației europene: Regulamentul UE 1370/2007 privind transportul pe calea ferată și rutier, intrat în vigoare din decembrie 2009 și a legislației naționale: Legea serviciior publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 precum și Legea 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 care prevede anumite modificări referitoare la transport public local de călători.

Conform Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Art 16 - (1) Consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor publice de transport local desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

Operatorii privați din zona metropolitană, licențiați de ARR din 2008, nu respectă Regulamentul UE 1370/2007 privind transportul pe calea ferată și rutier, intrat în vigoare din decembrie 2009, care este obligatoriu pentru toate țările membre și prevede obligația ca autoritatea contractantă să încheie contracte de servicii publice cu reguli bine determinate/ obligații de serviciu și indicatori de performanță (să se stabilească costul lei/ km și subvenția). Regulamentul prevede că altfel, orice drept de traseu sau/ și subvenție este de fapt ajutor de stat, și respectarea Regulamentului înlocuiește procedura clasică de ajutor de stat.

Operatorii praVaTTposesori de licențe de traseu date de ARR începând cu 2008, au licențele prelungite după» " inual, având la bază următoarele acte legislative:


 • •   OUG nr. 30 din 2013 - pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean - prin care programul de transport, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, își menține valabilitatea până la data de 30 iunie 2014; OUG aprobată prin Legea nr. 225 din 15.07.2013 și actualizată la data de 4 iulie 2015;

Prin Legea nr. 225/2013 privind aprobarea OUG nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport județean a fost stabilită în mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul București și localitățile județului Ilfov.

Ca urmare a Hotărârii Judecătorești nr. 747 din 18 aprilie 2014, pronunțată de Tribunalul Buzău, prin care s-a dispus suspendarea programelor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, între unitățile administrativ-teritoriale în zona metropolitană București 2014-2020, până la judecarea în fond a cauzei (ca urmare a contestării unui operator privat a programului de transport public de persoane cu autobuze prin curse regulate între unitățile administrative-teritoriale în zona metropolitană București 2014-2020), este pusă în imposibilitate continuarea desfășurării transportului rutier de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, în condiții de legalitate fapt care a necesitat prelungirea valabilității programului de transport din 2008.

 • •  OUG nr. 42 din 2014 - pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, aprobată prin Legea nr. 172 din 29.06.2015, care proroga termenul prevăzut în OUG nr.30/2013 până la data de 31 decembrie 2015;

• Legea nr. 107 din 26 mai 2016, privind aprobarea OG nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov pana la 31 decembrie 2016;

• OUG nr.5 din 2017 pentru modificarea OUG nr. 63 din 2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată; OUG aprobată prin Legea nr. 114 din 24.05.2017.

OUG nr. 5/2017 prevede că, la solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență pe traseele cuprinse în programul de transport 2008 - 2013, Autoritatea Rutieră Română - ARR eliberează licențe de traseu însoțite de graficele de circulație, pentru autobuzele deținute și nominalizate de către aceștia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanțelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport, în condițiile și termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare și în măsura în care prin hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești nu se prevede altfel.

în data de 21 decembrie 2018, la solicitarea TPBI, Autoritatea Rutieră Română - ARR a prelungit valabilitatea licențelor de traseu în baza căruia se efectuează serviciile regulate de Valabilitatea licenței este 31.12.2019. De asemenea, se menționează că valabilitatea licenței încetează la finalizarea procedurii de atribuire a traseelor de către TPBI.

transport rutier de persoane între munjcgul București și localitățile județului Ilfov.


Prin OUG nr. 89 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea art. 51A1 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative, s-a prelungit valabilitatea licențelor de traseu până la 31.12.2020.

Programul de transport elaborat de ARR în 2008 și continuat în prezent, nu include stațiile traseelor, ci numai capetele de traseu și nu ține cont de condițiile de transport ce trebuiesc îndeplinite pentru un transport public civilizat.

Având în vedere prevederile Regulamentului 1370/2007 prin care Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice - Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă, s-au inițiat următoarele măsuri pentru buna funcționare a transportului public de călători în regiunea București - Ilfov :

Atribuirea în regim de urgență a contractelor de delegare de gestiune pentru toți operatorii regionali care prestează în prezent serviciul de transport public de călători, procedurile de contractare fiind finalizate cu operatorii regionali.

Atribuirea în regim de urgență a contractelor de delegare de gestiune pentru un număr de 20 de rute către operatori private, în curs de definitivare.

Permanenta analiză a dezvoltărilor urbane și regionale și analiza necesităților de accesibilitate, a fluxurilor de călători, astfel încât Programul Integrat de Transport să fie actualizat periodic conform necesităților obiective, iar serviciile să fie atribuite conform Regulamentului 1370/2007 și reglementărilor legale.

Rețeaua transport în regiunea București-Ilfov

Rețeaua de tramvaie

Acoperirea infrastructurii de tramvai și densitatea populației, pe o rază de 400 m


Sursa: Planul de mobilitate urbană durabilă București-Ilfov 2016-2030La 31.12.2018 sistemul avea următoarele caracteristici:

Parametru

Valoare

lungimea rețelei de tramvai

141 km cale dublă

lungimea traseelor de tramvai

268 km cale dublă

rețea electrică aeriană tramvai

361 km cale simplă

depouri de tramvai

7+1 depou mixt, din care 4 modernizate

vehicule - tramvaie aflate în operare (parc mediu/ zi de lucru)

271

refugii pietonale, din care:

473

refugii pietonale cu adăposturi călători

281

garduri de protecție:

VA

63,65 km, din care 20,12 km montate pe refugii pietonale, 38,63 km de delimitare a zonei proprii, 4,9 km între liniile de tramvai)

Sursa: Raport Activitate STB SA 20181

Aproximativ 70% din întreaga linie de tramvai a fost deja reabilitată sau modernizată. Lucrările de renovare au fost realizate pe bază de proiecte și cu tehnologii convenționale, ce permit o funcționare robustă. Au fost aplicați parametri uniformi, ce asigură compatibilitatea deplină a tuturor vagoanelor de tramvai cu întreaga rețea.

Calea de rulare este, în general, robustă și mai bună decât în multe orașe est europene, dar cea mai mare parte a acesteia este montată la nivelul carosabilului pentru a o partaja cu traficul auto, cu impact asupra vitezei și calității. Vitezele comerciale sunt cu mult sub standardele internaționale și ar trebui să fie mai degrabă 22-28 km/h pentru rețeaua principală / linii tramvai rapid și 16-20 km/h pentru liniile de tramvai convenționale.

Semnalizarea traficului încă nu asigură prioritate completă pentru tramvaie iar sistemele de informare în timp real a pasagerilor, introduse în urmă cu câțiva ani, sunt defecte, lăsând pasagerii fără orar de funcționare sau informații privind traseul. De asemenea, este important de menționat modul de configurare a stațiilor și facilitățile care sunt sub standard. Unele peroane au fost reproiectate și modernizate, dar majoritatea se află în continuare în stare necorespunzătoare sau nu există.

Starea căii de rulare, stațiile necorespunzătoare și facilitățile pentru pasageri și, în plus, absența oricărei legături care să traverseze orașul, limitează eficiența acestui mod, în general și în special caracterul de distribuitor pentru magistrala de cale ferată sau alte servicii de transport public periferice.

STB SA are la dispoziție 7 depouri de tramvai și 1 depou mixt cu o capacitate de 574 locuri de garare a tramvaielor. Dintre acestea, depourile Giurgiului, Alexandria, Militari, Dudești sunt modernizate, iar depourile Victoria, Coientina, Titan și Bucureștii Noi sunt nemodernizate. în aceste depouri se desfășoară și activități de curățenie, spălare, întreținere și reparații curente planificate sau accidentale, lucrări preventive și revizii.

La 31.12.2018 se aflau în inventar 476 de vehicule de tramvai (din care 5 tramvaie școală și unul propus pentru casare) mărcile: BUCUR LF, TATRA T4R, V2AT, V3AM, V3AM2S, V3A CH-

PPC, V3A PPC-CA^V3A 201Q-, RATHGEBER, cu următorii parametrii tehnici:

1 http;//www STB.ro/docpcif/raporyactivitate 2018 pdf

Marca tramvai

Număr

Dimensiuni

Capacitate (4 cal/m2)

Tehnologie

Alți parametri

V3AM

323

26,18mx2,39m (L=27,18m cu tampoane)

167

13 cu podea parțial coborâtă, 310 cu podea ridicată

Suprafața liberă podea: 33,3m2

TATRA

T4R

80

14x2,2m (L=15,104m cu tampoane)

83

Podea ridicată

Suprafața liberă podea: 15m2

V3A CCPPC

46

27,043x2,39m (L=28,15m cu tampoane)

178

Podea parțial coborâtă

Suprafața liberă podea: 35,4m2

BUCUR

LF

16

25,39x2,45m

160

Podea parțial coborâtă

Suprafața liberă podea: 29,3 m2

V2AT

9

20,4x2,34m (L=21,5m cu tampoane)

124

Podea ridicată

Suprafața liberă podea: 24m2

V2ST

2

20,4x2,34m (L=21,5m cu tampoane)

116

Podea ridicată

Suprafața liberă podea: 22 m2

Tramvai

Număr total călători

Număr locuri

Suprafaț a liberă

Suprafața totală

(4călători/m2 )

pe scaune

în picioare

scaun rulant

podea (m2)

podea (m2)

BUCUR LF

160

43

117

1

29,3

47

V3A-M

167

34

133

0

33,3

45,5

V3A-93-CH-PPC

178

36

142

2

35,4

46,7

V2ST

116

28

88

0

22,0

29,0

V2AT

124

28

96

1

24,0

31,0

T4R

83

23

60

0

15,0

24,8

Vechimea medie a parcului de tramvaie este de 20,4 ani.

La cele de mai sus se adaugă: 56 vagoane utilitare, din care 7 vagoane cu remorcă care pot transporta materiale diverse sau materiale provenite din demolări, precum și utilaje grele, dar a căror înălțime să nu afecteze linia de contact; 33 vagoane-perie pentru curățarea liniilor; 2 vagoane tip turbofreză, care permit curățarea liniilor de tramvai de zăpadă; 5 vagoane de epocă, care pot fi folosite pentru transportul persoanelor interesate pe trasee turistice și pentru organizarea unor evenimente - căsătorii, întâlniri de lucru discrete.

Serviciile de transport actuale necesită un număr maxim de 280 tramvaie. Creșterea vitezei comerciale, raționalizarea unor servicii și alte plusuri de eficiență pot reduce această cifră (cu 10-20 %) până la aproximativ 245 tramvaie active și, cu o generoasă rezervă de 15 %, la o dimensiune totală a flotei de circa 290 tramvaie.

La nivelul lunii septembrie 2019 parcul circulant numără 190 tramvaie.

O mare parte a tramvaielor utilizate în prezent sunt depășite din punct de vedere tehnologic, nu respectă standardele actuale și necesită activități de mentenanță intensive.

Rețeaua de troleibuze

Rețeaua de troleibuze reprezintă o parte minoră față de restul rețelei operate de STB SA, cu 16 trasee și mai puțin de 100 km lungime totală, reprezentând 14% din serviciul STB SA. întreaga rețea este situată pe teritoriul Municipiului București. Rețeaua cuprinde câteva linii radiale și include o secțiune în centrul orașulu. O a doua rețea, mai restrânsă, cuprinde trei linii pe distanțe scurte în zona periferică de sud-est.

La 31.12.2018, flota de troleibuze era formată din 165 de vehicule cu podea înaltă, 100 de troleibuze cu podea joasă și nici un troleibuz articulat. Din acestea, 3 troleibuze sunt școală, în luna decembrie 2018 parcul circulant era de 181 vehicule. Ca tipologie, majoritatea parculuF55țe>constituit din troleibuze ASTRA (100 Astra IRISBUS și 165_IKARUS 415 T), la care se adaugă 2 troleibuze Rocar. Vechimea medie a parcului este de 15,67 ani (laLinia electrică suspendată este de tip convențional cu fixare rigidă și unghiuri abrupte la macazuri, permițând în general viteze moderate și forțând troleibuzele să încetinească în fața macazurîlofl^în ciuda activităților de reabilitare din trecut, infrastructura curentă a troleibuzelor /calNi^

I TPB! ®


toate acestea, aprovizionarea cu energie este suficientă pentru un număr de două ori mai mare decât numărul de tramvaie și troleibuze ce funcționează în prezent.

Sistemul de troleibuze include 3 depouri exclusive pentru troleibuze (Bujoreni, Berceni și Vatra Luminoasă) și un depou mixt pentru tramvaie și troleibuze (Bucureștii Noi). Capacitatea totală este de 404 vehicule.

Rețeaua de autobuze pe teritoriul Administrativ al Municipiului București

Rețeaua convențională de autobuz cuprinde 75 de trasee pe teritoriul Municipiului București, 5 expres și 5 linii școală, precum și 26 de trasee de noapte. Rețeaua cuprinde liniile radiale, tangente și orbitale și acoperă majoritatea orașului, deservind toate cartierele.

Un număr de 8 autobaze asigură activitățile de întreținere și mentenanță (Titan, Ferentari, Obregia, Alexandria, Pipera, Nordului, Floreasca, Militari), având o capacitate totală însumată de 1.400 de vehicule.

La 31.12.2018, flota de autobuze număra 1.143 de vehicule, majoritatea de 12 metri (capacitate aprox 100 călători), din care parc scos zilnic 861 autobuze la nivelul lunii decembrie 2018.

Flota de autobuze este modernă, având 500 de autobuze Mercedes-Benz Citaro euro 3, 500 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Euro 4, toate cu podea joasă și jumătate dintre ele cu aer condiționat. în plus, în parcul de vehicule se mai regăsesc 17 autobuze DAF SB 220, 24 autobuze ROCAR U 412, 2 Iveco FIAT, acestea fiind imobilizate. Diferența până la 1143 autobuze o constituie 100 autobuze OTOKAR.

Vechimea medie a parcului Mercedes-Benz Citaro la 31.12.2018 este de 11,25 ani.

în perioada decembrie 2018- mai 2019, 400 autobuze noi OTOKAR au intrat în patrimoniul Primăriei București și utilizarea STB SA, acestea având lungimi de 10, 12 și 18 m.

îmbarcarea și debarcarea călătorilor din mijloacele de transport este asigurată în 2589 stații, din care 407 stații în zona preorășenească.

Rețeaua de autobuze pe teritoriul Județului Ilfov

Rețeaua de transport public Ilfov-București operează sub formă de stea, cu autobuze care pleacă de la una din locațiile principale din București și se deplasează în localitățile din Ilfov situate de-a lungul șoselelor principale interurbane. Rețeaua cuprinde și câteva rute între localitățile din Ilfov.

Operatori regionali

Societatea de Transport Public STB SA

în prezent, prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 1/2018, transportul public de călători prin servicii regulate prestat de STB SA se realizează pe un număr de 42 trasee.

Societatea de Transport Public STB SA este operator regional, operează în prezent toate traseele urbane de tramvai, troleibuz și autobuz și un număr de 41 rute regionale, în baza Contractului de delegare de gestiune de urgență nr. 1/2018.

STB SA acționează ca singura entitate care colectează veniturile directe din vânzări și diferențele de tarif pentru categoriile de călători beneficiari de reduceri și gratuități la transportul public, pentru toată aria, indiferent de operatorii ce prestează serviciul public. Acesta gestionează sistemul de e-ticketing și rețeaua de vfcxare a titlurilor precum și cea de control al călătorilor.


S.C. Ecotrans STCM S.R.L.

S.C. Ecotrans STCM S.R.L. este operator regional nou înființat, deținut de Orașul Chitila prin Consiliul Local Chitila (51%) și Comuna Mogoșoaia prin Consiliul Local Mogoșoaia (49 %). Atât Orașul Chitila cât și Comuna Mogoșoaia sunt membre ale TPBI. Acesta operează pe 2 rute regionale, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 2/28.02.2019 încheiat cu TPBI. Funcție de disponibilitatea parcului, acesta va opera pe 3 rute.

S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. este operator regional deținut de Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari (99, 951% )și Comuna Petrăchioaia prin Consiliul Local Petrăchioaia (0,049 %). Atât Orașul Voluntari cât și Comuna Petrăchioaia sunt membre ale TPBI. Acesta operează pe 18 rute regionale, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 3/17.05.2019 încheiat cu TPBI pentru o durată de 2 ani.

Alte servicii de transport de călători prestate pe teritoriul București-Ilfov

Serviciile realizate de operatorii privați cu licențe de traseu eliberate de către ARR ce operează până la data de 31.12.2020 se concentrează pe coridoarele majore de intrare în București, iar fiecare traseu conectează câteva localități din Ilfov, deseori doar un oraș sau o comună individuală, cu o stație la marginea Bucureștiului. Operatorii de autobuze au de obicei o flotă mixtă, între 15 și 60 vehicule, dintre care majoritatea sunt microbuze. Stațiile duc lipsă de dotări pentru pasageri, inclusiv informații, cum ar fi harta traseului, orarul autobuzelor, etc.

începând din anul 2013, pe teritoriul adminsitrativ al Comunei Balotești s-a înființat serviciul public de transport local și s-a aprobat Regulamentul și Caietul de sarcini al servicului (HCL 33/ 25 aprilie 2013). Astfel, serviciile publice de transport local se desfășoară în prezent pe 2 trasee interne (Balotești Spital - Măgura, 15 km și Dimieni - Măgura, 9 km). Serviciile sunt prestate de către operatorul privat S.C. G&S Tours S.R.L., ca urmare a câștigării procedurii competitive în anul 2014 și în baza Contractului de delegare de gestiune a serviciilor din 28.02.2014 încheiat cu Comuna Balotești. Contractul are o durată de 6 ani.

în orașul Otopeni funcționează un traseu de transport public local - Linia Albastră, operat în prezent de Asocierea S.C. Romtrasport Sevices S.R.L.- S.C. G&S Tours S.R.L. - S.C. Drimo Intertrans S.R.L. Acesta a fost atribuit prin procedură competitivă în iunie 2017, fiind încheiat contractul de delegare de gestiune nr. 16424 /28.06.2017, pe o durată de 6 ani.

Alți operatori publici în afara competențelor TPBI

Metrorex

Prin HG nr. 686/1991 întreprinderea de Exploatare a Metroului București se transforma în "întreprinderea de Exploatare a Metroului București, METROREX", sub autoritatea Ministerului Transporturilor, având ca obiect de activitate principal "transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației, pentru satisfacerea interesului public, social și de apărare civilă". Totodată, prin HG nr. 266/1993 s-a recunoscut metroului "caracterul de monopol natural și strategic". în baza hotărârii nr. 482/24.06.1999 se schimbă denumirea societății în "Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - METROREX S.A.". Principalele caracteristici ale rețelei sunt prezentate mai jos:

 • • Linii de metrou : 4.


 • • Lungimea rețelei: 71.00 km cale dublă.

 • • Număr depouri : 4.

 • • Număr de stații : 53.

 • • Distanța medie între două stații: 1.5 km.

 • • Lungimea unei stații : 135 - 175 m.

 • • Adâncimea medie a unei stații : 12 m.

 • • Ecartament: 1432 mm.

• Sistem Automat de Taxare cu cartelă magnetică din 1995, modernizat în 2000.

Din 2006 a fost realizată cu STB SA o platformă funcțională care permitea utilizarea unor titluri de transport comune, aceasta fiind prima, etapă a integrării tarifare Metrorex - STB. în perioada 2017-2018 a fost realizată modernizarea instalaților de control acces - sistem automat de taxare.

începând cu data de 10.12.2017, se introduc biletele unice Metrorex - RATB încărcate pe suportul cârdului contactless ultralight astfel:

BILET UNIC 60 minute

(valabil pe liniile urbane STB S.A. și Metrorex S.A.)

5,00 LEI

BILET CU 10 CĂLĂTORII de câte 60 minute pentru fiecare călătorie (valabil pe liniile urbane STB S.A. și Metrorex S.A.)

34,00 LEI

ABONAMENT DE O ZI - cu temporizare 15 minute (valabil pe liniile urbane STB S.A. și Metrorex S.A.)

17,00 LEI

în intervalul celor 60 minute, călătorul poate valida biletul unic valabil pe liniile urbane Metrorex - STB în orice mijloc de transport al Metrorex și STB (cu excepția liniilor expres și regionale), ultima validare fiind valabilă până la capătul liniei de transport (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou). Biletul unic STB-Metrorex poate fi achiziționat de la unitățile de vânzare STB și de la casieriile Metrorex.

CFR Călători - este operatorul național de servicii feroviare, serviciile prestate de către acesta fiind realizate pe bază de contract de servicii cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Principalele gări pentru transportul de călători pe tot teritoriul București - Ilfov trebuie să fie deservite mai bine de către transportul public, iar programele de circulație corelate.

Cu toate că METROREX și CFR Călători, conform legislației în vigoare, nu se află în competența TPBI de contractare și organizare a transportului, integrarea serviciilor de transport de suprafață din competența TPBI cu cele de metrou și cale ferată este esențială pentru un transport sustenabil și atingerea obiectivelor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov 2016-2030. în ultima perioadă se fac eforturi pentru îmbunătățirea ofertei de servicii de trarfșport pe calea ferată în regiune.

Infrastructura pentru călători și calitatea serviciului

Au fost identificate 3 categorii de probleme principale ale rețelei de transport public din Ilfov:

 • 1. Conectivitate limitată către mijloacele de transport în comun urbane - din cauza stațiilor multiple localizate la marginea orașului.

 • 2. Accesibilitate limitată între localitățile din Ilfov, deoarece traseele de autobuz operează în principal de-a lungul drumurilor principale, ducând astfel la o limitare a serviciilor de transport dintre localități;

 • 3. Absența serviciilor de transport intra-regionale Ilfov-Ilfov - forțează rezidenții din Ilfov,

care se bazează pe transportul public, să călătorească spre București și să efectueze mai multe transferuri pentru a ajunge în alte localități din Ilfov care nu sunt aliniate pe același condor către oraș.                                                      \

 • 4. Accesibilitate limitată a unor localități și a noilor dezvoltări rezidențiale și industriale, forțând rezidenții să se deplaseze cu autovehicule personale, cauzată de lipsa de autobuze în număr adecvat.

 • 5. Stații de autobuz și noduri de transport public inadecvate;

 • 6. Număr necunoscut de stații, deoarece sunt informale; practica obișnuită pentru șoferi este să folosească stațiile de autobuz urbane în București și oprirea la cerere în afara orașului;

 • 7. Lipsa informațiilor privind cererea pe rută/număr de pasageri;

în cadrul Studiului de Oportunitate privind transportul de persoane între Municipiul București și Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Ilfov2, s-a realizat o numărătoare manuală a numărului de călătorii pe toate relațiile de transport deservite în anul 2014 de operatorii licențiați de către Autoritatea Rutieră Română, fiind colectate următoarele informații:

 • •  Numărul de călătorii zilnice.

 • •  Numărul de locuri ofertate pentru mijloacele de transport utilizat.

 • •  Intervalul mediu de succedare la ore de vârf și în afara orelor de vârf.

 • •  Gradul maxim de aglomerare.

 • •  Orele de începere și de terminare a Programului de transport.

în concluzie, un număr de aprox, 200.000 călătorii zilnice au fost estimate ca cerere aferentă anului 2014. Prognoza cererii pe termen scurt estimează un volum de 218.341 călătorii/zi în anul 2020 și un număr de 30.825.000 km parcurși/an. Dat fiind dezvoltarea imobiliară și economică regională din ultimii ani precum și creșterea semnificativă a numărului de autoturisme, aceste estimări sunt cu siguranță depășite.

în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2020, prin diverse metode de sondare și utilizând modelul de prognoză a cererii, a fost propus Planul de transport pentru județul Ilfov (capitolul 14,5; anexa 5, A, tabel 14,5,1 și 14,5,2 ), plan agreeat de către Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Ilfov, de către Consiliul Județean Ilfov și Municipiul București, Planul în integralitatea lui fiind apoi aprobat de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov.

Acest plan, împreună cu reanalizarea adaptării ofertei la condițiile concrete ale anului 2019 și ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții UAT-urilor, au stat la baza propunerii noului Program integrat de transport pentru București-Ilfov. Pentru implementarea acestuia, date fiind condițiile tehnice și de operare existente și a multiplelor proiecte de investiții ale UAT-urilor (incluzând și achiziția de vehicule și material rulant), s-a propus contractarea Planurilor interimare de transport, planuri ce au constituit obligațiile de serviciu ale operatorilor la încheierea contractelor de delegare în regim de urgență.

în ceea ce privește performanta serviciului de transport, TPBI stabilește nivelul indicatorilor de performantă ai serviciului public de transport local pentru tot teritoriul Bucuresti-Ilfov pentru toti operatorii si preia atribuțiile de monitorizare a calității serviciului integrat de transport public de la toate instituțiile si compartimentele autorităților locale membre ale asociației.

Nivelul indicatorilor de performanță se va stabili anual pe principiul îmbunătățirii continue a acestora. De asemenea, se vor propune noi indicatori de performanță, odată cu realizarea implementării totale a integrării pe tot teritoriul și cu dezvoltarea instrumentelor de colectare de date și monitorizare a serviciului. Pe termen mediu, este propusă implementarea Standardului 13816 pentru tot teritoriul Asociației.

Serviciile publice de transport local pe tot teritoriul TPBI sunt servicii de utilitate publică, așa cum acestea sunt definite în Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică, accesibilitatea la servicii socio-urbane a locuitorilor din întreg teritoriul UAT-urilor membre fiind esențială pentru asigurarea creșterii economice, combaterii sărăciei, creșterii incluziunii sociale și accesului pe piața muncii.

Experiențele anilor trecuți demonstrează ca aceste servicii au un pronunțat caracter social, atât datorită amplasamentelor centrelor de interes pe teritoriul zonei deservite, cât și prin tipologia diversificată a locuitorilor ce beneficiază de aceste servicii.

în plus, asigurarea acestor servicii la un tarif adaptat posibilităților locuitorilor este esențială pentru promovarea conectivității și accesibilității la serviciile de transport integrate. De aceea, obligațiile de serviciu trebuie să impună servicii corelate cu cererea, în condiții de calitate și siguranță minime impuse, la tarife aprobate de către TPBI.

CAPITOLUL III - CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI DE REGLEMENTARE

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI) este asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice în înțelesul Legii nr. 51/2006 - asociație de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii.

Astfel, TPBI este autoritatea locală competentă care are competența de a delega gestiunea serviciului de transport public local și capacitatea de a monitoriza bunurile concesionate de către UAT-uri, conform Regulamentului (CE) 1370/2007 și Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor de utilitate publică, cu modificările și actualizările ulterioare. Delegarea gestiunii poate fi efectuată de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea.

Conform statutului TPBI, Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al asociației și se compune din toți membrii asociației TPBI, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. Printre membrii se numără Primarul General al Municipiului București și Președintele Consiliului Județean Ilfov. Președintele asociației TPBI este Primarul Municipiului București sau un reprezentant desemnat de către acesta. Primul președinte este numit prin actul constitutiv al Asociației TPBI și prin hotărârile de asociere ale unităților administrativ-teritoriale care sunt membrii fondatori. \

X-mR® N|             3
SfiOiMMuTiO >

PMMțCTESHARTCnY


_______1_______

KRvrcxi COOfiQCNWfPWD -3/STRATKU9E _2QXA-__


SEIMCU

MANAGfftfNTOE PROIECTE
Portivit statutului asociației, printre atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor se numără:

 • a. alege și revocă membrii Consiliului Director și Președintele Asociației;

 • b. aprobă primirea și excluderea membrilor;

f. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației TPBI și a situației financiare anuale;

 • h. decide asupra veniturilor asociației TPBI;

 • i. decide în ceea ce privește resursele obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale;

 • j. aprobă programul de activitate;

 • l. aprobă stabilirea cotizației;

m. orice alte atribuții prevăzute de lege.

Adunarea generală a Acționarilor adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea


drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al


Consiliului din 23 octombrie 2007 privind călători și de abrogare a Regulamentelor


rvictile publice


de transport feroviar și rutier de și nr. 1107/70 ale Consiliului.


TPBI, prin Autoritatea Metropolitană de Transport, organizată la nivel de direcție, își exercită atribuțiile pentru aplicarea cerințelor Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legislației naționale în vigoare.

Autoritatea Metropolitană de Transport este autorizată de către ANRSC ca Autoritate de autorizare, reglementată în condițiile Legii 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

Conform ultimului Regulament de Organizare și Funcționare aprobat în aprilie 2019, Autoritatea Metropolitană de Transport are în componență servicii și compartimente ce au atribuțiiile enumerate mai jos.

AUTORITATEA METROPOLITAN ADE TRANSPORT (DIRECȚIE) __________

___- SERVICIUL DE PLANIFICARE ȘI REGLEMENTARE ______________ r BIROU PLANIFICARE ȘI PROGRAMARE TRANSPORT PUBLIC _________

_____COMPARTIMENT DERULARE CONTRACTE DELEGARE DE SERVICII_____

BIROU REGLEMENTĂRI _         _         __ __

- SERVICIUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC SI CONTROL TRANSPORT PUBLIC

------------------------------------------------------------------- ' __________________________ ___ _________________________________________ —

Autoritatea Metropolitană de Transport - Atribuții

1.

Acționează în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței.

2.

Elaborează planul integrat de transport și circulație la nivelul regiunii pentru transportul public de călători și monitorizează implementarea lui.

3.

Asigură integrarea tarifară și introducerea sistemelor moderne de e-ticketing și management de trafic.

4.

Asigură dispecerizarea și monitorizarea transportului.

5.

Elaborează și aprobă strategia proprie în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciului de public transport local, utilizând principiul planificării strategice multianuale.

6.

Informează periodic utilizatorii asupra stării serviciului de transport local și asupra politicilor de dezvoltare a acestuia.

7.

?

Monitorizeazeă și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de servicii publice cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de servicii publice, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/ sau privat al unităților administrativ-teritoriale, calitatea serviciilor, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor.

8.

Monitorizează prestația prin urmărirea vehiculelor, respectiv prin evaluarea km efectuați, atât în liniile programate conform programelor de circulație cât și în alte categorii de activități eligibile.

9.

Elaborează rapoarte de specialitate ca bază pentru celelate departamente în vederea stabîtiflTcompensației și altor elemente de plată.

IO.

-___p

Redactează documente pentru clarificări atunci cănd este cazul și.pentru alte date necesare. C\jA/                                                   \

11


12.


13.


Efectuează controlul în stații, la capete de linie, în vehicul și în unități.

Analizează datele obținute în urma monitorizării în vedreea generării de informații în

Bucureștellfov.                               __

Contribuie la stabilirea Strategiei Departamentului.CAPITOLUL IV - STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV


 • (I) Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030

Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerație urbană, publice și private, de pasageri și de marfă, motorizate și nemotorizate, în mișcare și staționare. Pentru a atinge Obiectivele PMUD utilizează 7 politici de transport. Aceste politici grupează proiecte similare din diferite tipuri de intervenții și le ordonează în funcție de priorității pentru eficiență maximă.


Astfel, politicile de transport sunt următoarele:

 • I.   Reforma instituțională și întărirea capacității administrative

 • II. Transport public local și feroviar inclusiv intermodalitate și multimodalitate

 • III. Deplasări nemotorizate

 • IV. Siguranța rutieră

 • V. Transport rutier și politică de parcare

 • VI.  îmbunătățirea integrării dintre planificarea urbană și planificarea infrastructurii de transport, spații pietonale

 • VII. Managementul mobilității și ITS

Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerare urbană, inclusiv cele publice și private, de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare și parcările.

Unul dintre principalele obiective ale Asociației este coordonarea, monitorizarea și actualizarea PMUD;

PMUD se concentrează pe crearea un sistem de transport multimodal și integrat ce pune în valoare avantajele rețelei actuale și îmbunătățește moduri complementare pentru a oferi servicii de transport public de înaltă calitate, pentru toate categoriile de călători.

Una dintre problemele principale identificate in planul de mobilitate (PMUD București - Ilfov 2016-2030) a fost calitatea slaba a serviciilor de transport public de calatori in Județul Ilfov si lipsa de conectivitate cu serviciile de transport din București, in special cu stațiile de metrou.

Lipsa de integrare tarifara precum si transferurile multiple generează scăderea mobilității sau evitarea utilizării transportului in comun.

Obiectivul principal al măsurii C8 din cadrul planului de mobilitate aprobat in 2017 de Consiliul General al Municipiului București si de Consiliul Județean Ilfov, a reprezentat realizarea unei noi rețele de trasee de autobuz ce oferă o conectivitate mai buna cu destinațiile din București precum si opțiuni de transfer mai bune către sistemul de transport public din București, in special către metrou.

Principalele noduri de capat pentru liniile regionale, in București, cu opțiuni de transfer de calitate, stabilite in PMUD sunt următoarele: Piața Presei Libere, Obor, Păcii, Ghencea, Republica, Anghel Saligny, Piața Sudului si Straulesti, Piața Eroii Revoluției.

Se propune astfel o rețea extinsă de transport integrat pe toata zona București - Ilfov, care să constituie o alternativă atractivă de deplasare, capabilă să satisfacă în mod optim nevoia de mobilitate a cetățenilor, contribuind la diminuarea utilizării automobilului, la îmbunătățirea calității mediului natural și construit.

Astfel, programul de transport integrat București - Ilfov a fost elaborat pe baza traseelor propuse in PMUD care a tinut cont de principiul de baza de accesibilitate prin care sa se asigure că toți cetățenii au opțiuni de transport, care le permit accesul la destinații și servicii esențiale.

Autoritățile locale responsabile pentru gestionarea transportului public urban de călători pentru Municipiul București și județul Ilfov (Primăria Municipiului București și unitățile administrativ - teritoriale din județul Ilfov) au mandatat competența lor către TPBI pentru gestionarea transportului public și contractarea serviciilor cu operatorii regionali de transport public de călători:

Societatea de Transport București STB SA, (acționari PMB si Consiliul Județean Ilfov)


SC Serviciul de Transport Voluntari SRL (acționari orașul Voluntari și comuna Petrăchioaia)

ECOTRANS STCM SRL (acționari orașul Chitila și comuna Mogoșoaia) și

teritoriul regiunii București - Ilfov isi desfasurau activitatea trei operatori interni si înainte de constituirea TPBI, in noiembrie 2017, inclusiv un operator intern pe teritoriul localității Buftea.

Programul Integrat de Transport cuprinde 74 de rute regionale. Având in vedere numărul limitat de ipțrari)lesiri din municipiul București, precum si de artere de circulație rutiera, este apuneri parțiale de traseu. Actualizarea Programului de circulație tine


cont de aceste suprapuneri parțiale de traseu, evitandu-se suprapunerile de timpi de staționare in statii.

In prezent in cadrul TPBI exista un proces de modernizare a sistemului de planificare, care va optimiza programul de transport existent.

PMUD se concentrează pe crearea un sistem de transport multimodal și integrat ce pune în valoare avantajele rețelei actuale și îmbunătățește moduri complementare pentru a oferi servicii de transport public de înaltă calitate, pentru toate categoriile de călători.

Principii de dezvoltare a serviciilor publice de transport local de călători

 • A. Dezvoltarea cererii de transport

Expansiunea zonei București -Ilfov este considerabilă, populația la data de 1.01.2020 (locuitori activi) pe localitățile membre TPBI totalizînd 454.042 locuitori, în creștere cu 48.985 locuitori (peste 10%) față de 1.01.2019. (405.057 locuitori).

Posibilitatea de valorificare a terenurilor neocupate, creșterea economică și prețurile mai mici ale locuințelor în anumite zone precum și atragerea de activități comerciale în vecinătatea Bucureștiului au condus la o expansiune teritorială semnificativă față de anii precedenți, inclusiv ulterior definitivării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 (datele anului de bază fiind 2014).

Aceste dezvoltări, coroborat cu creșterea semnificativă a numărului de mașini proprietate personală a adus noi provocări în ceea ce privește managementul traficului între localitîțile județului Ilfov și București precum și în interiorul acestora.

în acest context, Programul integrat de transport public de calatori pentru regiunea București - Ilfov trebuie să rămână document flexibil care ține seama de dezvoltările economice și sociale în continuă transformare și se adaptează cerințelor viitoare. Programul Integrat de Transport Public de Calatori -București - Ilfov actualizat se aprobă în Adunarea Generală a Asociaților TPBI. Adaptarea Programului Integrat de Transport la necesitățile de dezvoltare va determina adaptarea corespunzătoare a organizării atribuirii serviciilor către operatori regionali existenți sau viitori constituiți precum și atribuirea competitivă de trasee.
 • B. Principiul de creare a unei rețele de transport regionale interconectate, pentru creșterea accesibilității

Traseele regionale au definite capete de traseu la nivel urban bine definite, conectate la


în ceea ce privește accesibilitatea locuitorilor din regiunea Ilfov, în prezent aceasta este acoperită parțial, căutându-se soluții în viitor pentru conectarea acelor zone unde accesibilitatea la transportul public este la mai mult de 400 m (se consideră a fi distanța de acces la o stație de transport public de refuz, peste care locuitorii vor căuta alte soluții de deplasare).

Accesibilitatea locuitorilor din localitățile județului Ilfov la rețeaua de transport public existentă (Programul de transport public integrat), luând în considerare dezvoltările din perioada 2002-2017, este prezentată în imaginea de mai jos.

în ceea ce privește modelele de organizare a serviciilor de transport, literatura de specialitate identifică 2 opțiuni:

 • •  Modelul point-to-point (punct cu punct). Acesta presupune realizarea unor legături directe între locațiile care constituie origini și destinațiile pentru fluxurile de călători, această opțiune fiind adoptată dacă cererea este suficient de mare.

 • •  Modelul hub-and-spokes (butuc cu spițe). Acesta presupune eliminarea acelor relații directe pentru care cererea de transport este insuficientă, pentru a asigura eficiența. Fluxurile de călători vor fi îndrumate către un terminal/hub concentrator unde vor fi separate în funcție de destinație sau către un alt terminal concentrator până la destinație.


Având în vedere configurația geografică a infrastructurii rutiere, capacitatea actuală de deservire a acesteia (dezvoltările realizate în ultimii ani nu au impus și menținerea unei infrastructuri rutiere adecvate pentru organizarea transportului de călători cu autobuze de 12 m), nivelul redus al cererii în anumite zone rurale, se utilizează cu precădere modelul point-to-point, neasigurând, în prezent accesibilitatea pentru toți locuitorii regiunii.

Pentru viitor, când vor exista suficiente informații privind cererea pe fiecare rută și vor exista instrumente suficiente pentru planificarea și monitorizarea serviciului de transport, se propune dezvoltarea serviciilor de transport conform modelului hub-and-spokes.

în acest model de dezvoltare a serviciilor, se ține cont inclusiv de realizarea de huburi de transport multimodale sau de transfer, de realizarea de park&ride-uri pentru facilitatea trecerii de la transportul auto individual la transport public, de realizarea în viitor de facilități pentru inetrmodalitatea cu transportul cu bicicleta.


3 htto://www.amtb.eu/wr>content/uoloads/2013/06/Studiu-de-oportunitaie-;jrivind-transportul-de-3ersoane- pdf Pentru rutele de transport regional, anumite stații-huburi colectoare vor deservi rute colectoare de transport de mai mică capacitate, transferul fiind realizat într-un alt mijloc de transport (autobuz regional/ tramvai/metrou/tren).

Avantajele acestei configurații sunt:

 • •  eficientizarea serviciului prin structurarea rețelelor (rețelele de mare capacitate se consideră rețele principale de transport (de tren/ metrou/tramvai/ troleibuz/autobuz), cele care alimentează aceste rețele sunt trasee colectoare;

 • •  TPBI integrează programele de transport, asigurând astfel îmbunătățirea accesibilității la transport public pentru locuitorii zonelor rurale, adiacente coridoarelor principale de transport sau nedeservite (din lipsă de cerere de transport adecvată sau infrastructură rutieră adecvată);

 • •  TPBI a implementat un sistem tarifar integrat, care facilitează îmbunătățirea accesibilității la transport public pentru toți locuitorii regiunii București-Ilfov, astfel încât călătorul să poată utiliza integral toată rețeaua de transport public, în funcție de titlul tarifar preferat și obiceiurile de călătorie.

Ca și dezavantaj, menționăm că poate apărea fenomenul de congestive în huburi-stații de transfer. TPBI va face eforturi pentru dimensionarea ofertei de transport corelat cu cererea.

în prezent, operatorii au alocate trasee având în vedere considerente geografice, tehnice -ce au în vedere corelarea caracteristicilor parcului circulant la trama stradala, de disponibilitate a parcului, de apropiere față de garaje, etc. Este utilizat cu precădere modelul de organizare a serviciilor de transport "point-to-point" și, ținând cont de amplasarea infrastructurii rutiere majore, există anumite suprapuneri, în mare parte din cauza căilor de acces către Municipiu.

Buftea                           0:3pen

O (B


SECTOR4
Bragadiiv               ® Popesti-Leotdeni

Q

tKU                      B          E3

Mihăileșt,

Infrastructura rutieră națională pentru acces în București

Sursa: google maps

Pentru legăturile județului Ilfov și Municipiul București se constată orientarea radială dinspre UAT-urile județului Ilfov către București, ca centru polarizator.

AMPLASAREA GEOGRAFICA A RUTELOR REGIONALE DE TRANSPORT

Wt3

■DNC®

Ai

DNS

DM

 • — STV

 • — STB

 • — NEOPERATIOWAIE

 • — STCM

SU^R/^MEI^SW-STB-STCM^EOPERĂTIOIWE (0.8%)

SUPS^MERE-STB-STV-NEOPE^TIOWÂLE (4.7%)

SUPRAPUNERE-ST&^EOPSlftTIONÂLE (24/7%}

 • — SbPRAPUr£RE-STB-STCM (3.6%)

 • — SUPfiAPUMER&-STB-STV (11.4%)

SbFRAPU^E-SW^EOPERATiONALE (7.8%)

Așa cum se observă din Harta privind Accesibilitatea locuitorilor din localitățile județului Ilfov la rețeau de transport public (pag. 29), necesitatea de a Introduce noi servicii de transport către localitățile județului Ilfov se menține la^f* nivel ridicat. în actualizarea viitoare a Programului Integrat de Transport se propune implementarea dezvoltării serviciilor de transport conform modelului hub-and-spokes, când se va lua în considerare optimizarea realocării pe trasee a operatorilor. Această abordare permite includerea în sistemul de transport a noilor vehicule ce vor fi achiziționate prin proiectele de investiții.

 • C. Tratament egal față de operatorii prestatori ai serviciului

Contractul de delegare a serviciului de transport public se atribuie in temeiul Regulamentul NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, cu respectarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități pblice si a Legii nr. 92 din 2007 a serviciilor de transport public local.

Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov definește modul în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar și ale legislației naționale în vigoare, sunt efectuate de către autoritățile competente și operatori, serviciile publice de transport local de călători prin curse regulate cu autobuze, troleibuze, tramvaie, pe teritoriul regiunii București - Ilfov. Deasemenea, definește condițiile care trebuiesc îndeplinite pentru efectuarea serviciilor publice de transport local de călători, indicatorii de performanță, condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate, precum și raporturile între autoritatea competentă, operatorii de transport și utilizatorii serviciilor publice. Acest document este elaborat de TPBI și este aplicabil tuturor Operatorilor de transport, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate, fiind Document asociat la toate Contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local.

Caietul de Sarcini ai serviciilor publice de transport local de călători prin curse regulate în regiunea București - Ilfov, stabilește condițiile de efectuare a serviciului public de transport local prin curse regulate în regiunea București - Ilfov, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță de către Operatorii de transport. Acesta conține specificațiile tehnice care stabilesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare, precizează reglementările obligatorii referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului public de transport local. Acest document este elaborat de TPBI și este aplicabil tuturor Operatorilor de transport, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate, fiind Document asociat la toate Contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului este similar pentru toți operatorii regionali, fiind totuși adaptat pentru STB ca urmare a obligației acestuia de a realiza colectarea veniturilor prin sistemul de distribuție a titlurilor de călătorie și gestionarea sistemul automat de taxare (SAT), având calitatea de administrator de sistem.

în ceea ce privește operatorii privați, modelele de contract vor fi adaptate legislației aplicabile. *»» a/                                                           /

Indicatorii de calitate și performanță ai servicului, celelalte elemente care concură la stabilirea costurilor de operare, modalitatea de soluționare a oricăror solicitări privind prestarea servciului, sunt aplicabile în aceelași mod tuturor operatorilor regionali.

 • (II) Programul Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov

Programul Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților TPBI din data de 04.03.2020.

Având în vedere necesitatea adaptării acestuia la solicitările și nevoile actuale ale regiunii, ținând cont de analizele periodice ce se realizează privind gradul de suportabilitate a bugetelor UAT-urilor a îmbunătățirii cantitative a servicului public de transport (includerea de noi rute sau extinderi semnificative), programul actualizat include încă 10 trasee în municipiul București, traseele pe care va opera operatorul regional Regio Serv Transport SRL, precum și creșterea ofertei de transport pe rute existente.

Procesul de actualizare a Programului Integrat de Transport Public de Călători București -Ilfov 2020 este unul periodic, nevoile de conectivitate fiind ridicate.

Programul de transport al Operatorilor este parte a Programului Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov aprobat.

Traseele regionale conform Programului Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov aprobat este prezentat mai jos:

Nr crt

Linia

TRASEUL

Nr. vehicule INTEGRAT

L

S+D

R401

BURIAȘ

PERIȘ (GARĂ)

1

2__

1 2

R402

STRĂULEȘTI

GRĂDIȘTEA - SITARU

4

2

3

R403

PIAȚA PRESEI LIBERE

OTOPENI - BRĂNEȘTI

7

5

4

R404

CIOROGÂRLA

MĂGURELE - JILAVA

4

4

5

R405

COMPLEX COMERCIAL TITAN

GLINA

2

1

6

R406

REPUBLICA

CĂLDĂRARU

5

3

7

R407

REPUBLICA

BĂLĂCEANCA - POȘTA

7

4

8

R408

COMPLEX COMERCIAL TITAN       ______A

MANOLACHE

2

1

9

R409

BUCUR OBOR

MERII PETCHII

9

5

10

R410

BUCUR OBOR

MOARA VLĂSIEI

6

3

11

R411

BUCUR OBOR

GAGU

6

3

12

R412

BUCUR OBOR

MĂINEASCA

6

3

13

R413

BUCUR OBOR    \

AFUMAȚI - ȘINDRILIȚA

4

2

14

R414

BUCUR OBOR

DRAGONUL ROȘU

3

2

15

R415

BUCUR OBOR

SITARU

9

6

16

R416

METROU PIPERA

STR. GĂRII PANTELIMON

5

2

17

R417

BUCUR OBOR

COZIENI

6

3

18

R418

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

COPĂCENI

2

2

—             1

<         36

!9

R419

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

BUMBĂCĂRIA JILAVA

5

3

r 20

R420

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

VIDRA

6

3

21

R421

GHENCEA

CORNETU

6

3

22

R422

GHENCEA

DOMNEȘTI - DÂRVARI

4

2

23

R423

GHENCEA

ȚEGHEȘ

4

2

24

R424

GHENCEA

CLINCENI

5

2

25

R425

GHENCEA

ORDOREANU

4

2

26

R426

GHENCEA

PRUNI

5

3

27

R427

GHENCEA

DĂRĂȘTI-IF

5

2

28

R428

GHENCEA

MĂGURELE - JILAVA - CFR PROGRESUL

5

3

29

R429

PĂCII

CHITILA

4

3

30

R430

AUTOGARA MILITARI

CHIAJNA (CARTIER MILITARI)

3

2

31

R431

PĂCII (VALEA CASCADELOR)

IDARVARI

4

2

32

R432

PĂCII (VALEA CASCADELOR)

ZURBAUA

8

4

33

R433

PĂCII (VALEA CASCADELOR)

DRAGOMIREȘTI DEAL

5

3

34

R434

LUJERULUI

CHIAJNA

4

2

35

R435

CHITILA

BĂNEASA

8

7

36

R436

CARTIER DĂMĂROAIA

BUFTEA

6

2

37

R438

PIAȚA SUDULUI

VIDRA

2

2

38

R439

PIAȚA SUDULUI

POPEȘTI-LEORDENI (DANUBIANA)

4

3

39

R440

PIAȚA SUDULUI

LEORDENI

4

3

40

R441

PIAȚA PRESEI LIBERE

OSTRATU (CORBEANCA)

7

4

41

R442

PIAȚA PRESEI LIBERE

OTOPENI

5

3

42

R443

PIAȚA PRESEI LIBERE

PERIȘ (Gară)

8

4

43

R444

PIAȚA PRESEI LIBERE

PISCU

9

5

44

R445

PIAȚA PRESEI LIBERE

MICȘUNEȘTI

9

5

45

R446

PIAȚA PRESEI LIBERE

SILIȘTEA SNAGOVULUI -GRUIU

7

4

46

R447

PIAȚA PRESEI LIBERE

SNAGOV - GRUIU

9

6

47

R448

PIAȚA PRESEI LIBERE

MOARA-VLĂSIEI

5

3

48

R449

METROU PIPERA

BALOTEȘTI - SPITAL SRI

6

3

49

R450

METROU PIPERA

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

3

2

50

R451

REPUBLICA

TÂNGANU

5

3

51

R452

REPUBLICA

ISLAZ

5

3

52

R453

REPUBLICA

DRAGONUL ROȘU

3

2

53

R454

REPUBLICA

PANTELIMON (FERMĂ)

3

2

54

R455

BD.BASARABIA

DOBROEȘTI

2

1

55

R456

REPUBLICA

\

PANTELIMON

A

2

56

R45&?

REPUBLICA

PITEASCĂ

5

57

R458*

REPUBLICA

BRĂNEȘTI (str. Crăiței)           5

2

:*.jv

58

R459

METROU PIPERA

PASAJ CFR TUNARI

1

1

59

R460

REPUBLICA

PASAJ CFR ȘTEFĂNEȘTI

6

5

60

R461

STR. GĂRII PANTELIMON

ȘTEFAN CEL MARE

6

4

61

R462

REMAT BUFTEA

BUFTEA (STUDIOURI)

2

2

62

R463

BUFTEA (STUDIOURI)

CORBEANCA - PETREȘTI (MEGA IMAGE)

2

2

63

R464

DEPOUL ALEXANDRIA

VĂRTEJU (BULGARULUI)

3

3

64

R465

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

1 DECEMBRIE

4

2

65

R466

REMAT BUFTEA

BUFTEA (STUDIOURI)

2

2

66

R467

POD CFR AFUMAȚI

BUCUR OBOR

7

4

_____________________________________________________________4

67

R468

POD CFR ȘTEFĂNEȘTI

BUCUR OBOR

8

5

68

R469

STRĂULEȘTI

BUFTEA

2

1

69

R470

GARA CHITILA

MOGOȘOAIA

6

5

70

R471

1 DECEMBRIE

COPĂCENI

1

1

71

R472

COMPLEX COMERCIAL TITAN

CERNICA

1

1

72

R473

STR. GĂRII PANTELIMON

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

3

2

73

R474

CARTIER DAMAROAIA

MOGOȘOAIA

3

2

74

R475

PIAȚA SUDULUI

BERCENI

4

2

75

R476

PIAȚA CLABUCET

CHITILA (PASAJ CFR)

5

3

76

R477

PIAȚA PRESEI LIBERE

GRĂDIȘTEA-SITARU

4

2

77

R478

PIAȚA PRESEI LIBERE

IZVORANI

3

2

78

R479

PIAȚA SUDULUI

DANUBIANA - AGROPOL

1

1

79

R481

CELOFIBREI

ADORA URBAN VILLAGE

1

1

80

R482

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN BĂDESCU

POPEȘTI-VEST

2

2

i

365

222Partea I - STB SA

Programul de Transport al Operatorului STB Ș.A.

Tip program / Mod de transport

Km. Planificați

Perioada de aplicare

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică și sărbători legale

PROGRAM NORMAL

Tramvaie

58526,5 km/zi

42929,2 km/zi

42929,2 km/zi

In toate zilele in afară de vacanță vară elevi

Troleibuze

32190,2 km/zi

22129,5 km/zi

22258,7 km/zi

Autobuze

240465,8 km/zi

163551,0 km/zi

163880,8 km/zi

din care:

Trasee urbane

194684,5 km/zi

131375,3 km/zi

131705,1 km/zi

Trasee regionale

40741,4 km/zi

27135,8 km/zi

27135,8 km/zi

Trasee de noapte

5039,9 km/zi

5039,9 km/zi

5039,9 km/zi

PROGRAM DE VACANȚĂ

Tramvaie

55606,7 km/zi

42929,2 km/zi

42929,2 km/zi

In toate zilele de vacanță vară* elevi

Troleibuze

30354,1 km/zi

22129,5 km/zi

22258,7 km/zi

Autobuze

221947,3 km/zi

149601,9 km/zi

149878,0 km/zi

din care:

Trasee urbane

176166,0 km/zi

117426,2 km/zi

117702,3 km/zi

Trasee regionale

40741,4 km/zi

27135,8 km/zi

27135,8 km/zi

Trasee de noapte

5039,9 km/zi

5039,9 km/zi

5039,9 km/zi

TOTAL KM ANUALI PLANIFICAȚI

Tramvaie

19.437.222,5 km anual

Troleibuze

10.513.684,2 km anual

Autobuze

77.619.586,9 km anual

din care:

Trasee urbane*

62.428.275,1 km anual

Trasee regionale

13.346.708,4 km anual

Trasee de noapte

1.844.603,4 km anual

Total Km transport

107.570.493.6 km anual

* 15 iunie-13 septembrie considerată perioadă de vacanță

Finanțarea programului de transport se face din trei mari surse financiare:

 • -  Vânzare de titluri de călătorie

 • -  Diferențe de tarif pentru reduceri și gratuități

 • -  Venituri conexe

 • -  Compensație (subvenție)

Strategia pe termen scurt și mediu

Strategia pe termen scurt și mediu propune continuarea implementării propunerilor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030. Au fost deja semnate contracte de finanțare de către Primăria Municipiului București pentru mijloace de transport ce vor fi utilizate de către STB SA

pentru serviciul public de transport local de călători astfel:


(\iA/

Nr. crt.

Denumire proiect/Sursa de finanțare

Descriere/Stadiu

Buget estim. (Mii

Euro)

Stadiu

1

Achiziționarea a 100 tramvaie necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55

8 proiecte- finanțare POR 3.2

Achiziționarea a 100 tramvaie cu podea coborâtă din gama 36 m. Licitație lansată de PMB. 8 Contracte de finanțare semnate cu MDRAP. Licitație în curs (etapa evaluare financiară).

220

Contractele de finanțare ian.

2019'

2

Achiziționarea a 100 autobuze electrice și 100 stații de încărcare lentă necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 trasee în Municipiul București, pe liniile 137, 138, 173, 300, 311, 312, 313, 330, 335, 336, 368, 381, 385 și 601.;

4 proiecte- finanțare POR 3.2

Achiziționare 100 autouze electrice.

4 contracte de finanțare semnate cu MDRAP. Licitație în curs (etapa evaluare tehnică).

57

Contractele de finanțare ian. 2019

3

Achiziționarea a 100 troleibuze cu autonomie pentru traseele 62, 70, 73, 74, 76, 93, 97 Finanțare prin Fondul național pentru Mediu

Achiziționare 100 de troleibuze cu autonomie, lungime 12 m. Licitație în curs (etapa evaluare tehnică).

54,7

Contract de finanțare dec.

2018'

4

Achiziționarea a 130 autobuze hybrid pentru traseele 105, 123, 131, 133, 178, 205, 301, 304, 605.

Finanțare prin Fondul național pentru Mediu

Achiziționare 130 de autobuze hibrid fără plug-in, lungime 12 m. Contract de achiziție semnat cu firma Mercedes.

49,9

Contract de finanțare dec. 2018

Prin contractele de finanțare, Primăria Municipiului București și-a asumat și o serie de investiții în proiecte complementare, constând în modernizare de infrastructură tramvai, modernizare/ adaptare de peroane tramvai, construire stații încărcare rapidă la capete de linie, modernizare depouri.

Partea II - SC Ecotrans STCM SRL

Programul de Transport al Operatorului STCM SRL

Mod de transport

Km. Traseu Planificați

Perioada de aplicare

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică și sărbători legale

Autobuze

1.620,0

1.491,3

1.491,3

în toate zilele din an

Total Km anual planificați*

Autobuze

634.025,2 km anual

*Inchisiv 10% din total km traseu planificați, pentru km acces/retragere

Strategia pe termen scurt și mediu

Strategia pe termen scurt și mediu propune continuarea implementării propunerilor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030. Sunt în curs de evaluare proiectele depuse de către Primăria Orașului Chitila și Primăria Comunei Mogoșoaia pentru mijloace de transport ce vor fi utilizate de către STCM SRL pentru serviciul public de transport local de călători astfel:

Nr.

crt

Denumire proiect/Sursa de finanțare

Descriere/Stadiu

Buget estim. (Mii Euro)

Stadiu

1

5 proiecte pt achiziția in total a

35 autobuze electrice

35 autobuze electrice de

12 m si de 8 m

20

 • - un proiect contractat

 • - 4 proiecte in curs de evaluare

Partea III -STVSA


Mod de transport

Km. Traseu Planificați

Perioada de aplicare

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică și sărbători legale

Autobuze

24.911,7

15.494,0

14.994,0

în toate zilele din an

Total Km anual planificați*

Autobuze


seu planificați pentru acces/retragere

Strategia pe termen scurt și mediu

Strategia pe termen scurt și mediu propune continuarea implementării propunerilor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030. Sunt în curs de evaluare proiectele depuse de către Primăria Voluntari pentru mijloace de transport ce vor fi utilizate de către SIV SA pentru serviciul public de transport local de călători astfel:

Nr.

crt

Denumire proiect/Sursa de finanțare

Descriere/Stadiu

Buget estim. (Mii Euro)

Stadiu

1

2 proiecte pt achiziția in total a 36 autobuze electrice finanțare POR 3.2

36 autobuze electrice: 22 de capacitate medie (minim 66 de locuri, respectiv 11,8-12,5 m) și 14 de capacitate mică (minim 49 de locuri, respectiv 8-9 m);

20

cele doua proiecte sunt in curs de evaluare

 • (III) Planificarea integrată a serviciilor publice de transport călători pe rute și programe de investiții

Nordul Bucureștiului cunoaște o dezvoltare economică semnificativă determinând o creștere a traficului către centrul Municipiului. Rutele din Programul Integrat de Transport aprobat asigură legătură între Ilfov și București, acoperind zonele NE, N si NV ale regiunii.

Există un proces continuu de adaptare a Programul Integrat de Transport la necesitățile obiective ale locuitorilor (fiind și în prezent localități nedeservite) cu consecință în creșterea numărului de rute precum și redistribuirea acestora între operatorii regionali, proces necesar pentru a eficientiza accesul/retragerea vehiculelor pe/de pe traseu, precum și pentru creșterea accesibilității locuitorilor la transport public. Funcție de necesități, rutele vor fi deservite de operatorii existenți, de noi operatori regionali sau de operatori privați cu mențiunea conditionalității tehnice a sistemului de taxare.

Operatorul STB SA este operatorul tradițional care a deservit rute regionale de la bun început. La atribuirea rutelor prin contractul de delegare a serviciului public din 17.09.2018, s-a ținut cont de acest aspect, operatorul preluând toate rutele pe care funcționa până la semnarea contractului. După acest moment, operatorului STB SA i s-au mai atribuit noi rute regionale până în momentul în care acesta și-a atins capacitatea maximă de transport.

Similar, operatorul STV SA a continuat să opereze pe rutele deținute de acesta anterior. Ulterior, ținând cont de criteriul geografic și de eficiență a operării, operatorului i s-au mai atribuit noi rute regionale până în momentul în care acesta și-a atins capacitatea maximă de transport.                                                               --*---

în ceea ce privește integrarea sistemul de e-ticketing, STB SA este administratorul sistemului automat de taxare, acesta va încasa veniturile pentru toți operatorii, fie ei operatori regionali sau privați, care semnează contracte de delegare a gestiunii cu TPBI. Veniturile vor fi redistribuite operatorilor pe bază de contracte comerciale încheiate cu STB SA. Modalitatea de gestiune a sistemului de e-ticketing pe termen lung va fi decisă de organele statutare ale TPBI.

De asemenea, este necesar menținerea corelării Programul Integrat de Transport pe termen scurt și mediu cu propunerile de trasee din cadrul proiectelor de investiții din fonduri europene, în principal având ca obiect achiziționarea de vehicule prietenoase cu mediul.

în concordanță cu prevederile PMUD, atât Primăria Municipiului București cât și localitățile din Ilfov care dețin operatori interni au făcut demersuri pentru achiziționarea de mijloace de transport noi și mai puțin poluante, atât prin fonduri proprii cât și prin utilizarea de fonduri naționale sau fonduri europene alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

TPBI a realizat și continuă să dezvolte sisteme de monitorizare și planificare a serviciilor de transport, în vederea îmbunătățirea eficienței, accesibilității și calității serviciului pe ansamblu.

în acest context complex, ținând cont de politica investițională pe termen scurt, mediu și lung a Unităților Administrativ-Teritoriale membre, de politica propusă prin PMUD 2016-2030 și de situația instituțională și juridică în domeniul serviciilor publice de transport local călători pe teritoriul TPBI, strategia de dezvoltare a transportului public și de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local este propusă a se implementa în funcție de disponibilitatea viitoare a parcului de vehicule, cu implicații în contractarea serviciilor de transport public de călători și dezvoltarea serviciilor de transport în timp.

Adaptarea Programului Integrat de Transport la necesitățile de dezvoltare va determina adaptarea corespunzătoare a organizării atribuirii serviciilor către operatori regionali existenți (activi sau inactivi în prezent) sau viitori constituiți precum și atribuirea competitivă de trasee.

 • (IV) Strategia pe termen lung

în paralel cu acțiunile pe termen scurt, în următoarea etapă de delegare a serviciilor se va pregăti:

 • 1. Implementarea unui sistem integrat de e-ticketing și reorganizarea politicii de comercializare pe termen lung.

 • 2. Auditarea anuală a costurilor operatorilor regionali.

\ 3. întărirea permanentă a competențelor de monitorizare și control ale TPBI pentru

\ serviciul concesionat.

V 4. Realizarea analizelor privind implementarea politicii tarifare integrate, a Planului de

transport propus, a compensației și diferențelor de tarif acordate de către fiecare UAT, în vederea propunerii de ajustări și îmbunătățiri ale sistemului integrat de transport.

* 5* Propunerea de măsuri de integrare a modurilor de transport metrou și cale ferată în
 • 6. Implementarea de măsuri pentru asigurarea și a altor surse de finanțare a serviciului.

 • 7. Continurea politicii investiționale în modernizarea sistemului de transport public.

Astfel, acest al doilea pas duce la implementarea integrală a prevederilor PMUD 2016-2030, la asigurarea conformării cu legislația în vigoare și cu politica de dezvoltare a serviciului adoptată la nivelul UAT-membre, la rafinarea instrumentelor de tarifare, planificare, control și finanțare a sistemului integrat, la îmbunătățirea corelării măsurilor în domeniul gestiunii serviciului public de transport local cu alte măsuri privind mobilitatea urbană (dezvoltare urbană, politica parcărilor, transportul cu metroul și calea ferată, etc).

Pentru investițiile în infrastructură și dotări pentru transport public de călători identificate la nivelul UAT-urilor membre ale TPBI, se vor pregăti proiecte pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2021 - 2027. Acest program va avea alocări pentru îmbunătățirea transportului public, inclusiv transport feroviar ușor și suburban pe calea ferată, în cadrul Obiectivul de Politică 3- O EUROPA MAI CONECTATĂ. Rata de cofinanțare va fi de 40% din partea FEDR pentru regiunile mai dezvoltate - București Ilfov. Vor fi analizate și alte surse de finațare: buget local, buget central, proiecte în parteneriat-public-privat, credite ale instituțiilor financiare internaționale, credite bancare, taxe locale, alte surse inovative de finanțare.

 • (V) Tarife și politica tarifară integrată pentru transportul public de călători în București-Ilfov

Asocierea unităților administrativ teritoriale pentru coordonarea transportului public asigură, printre altele, un tratament egal al cetățenilor din punctul de vedere al contribuției la plata serviciului public de transport local, inclusiv prin facilitățile de tarif.

Aceasta înseamnă tarife similare pentru servicii similare și facilități de tarif unitare acordate prin hotărâri ale organelor administrative locale, asigurate împreună printr-o politică tarifară comună convenită și o ofertă tarifară integrată aplicabilă tuturor operatorilor de transport public din regiune, indiferent de statutul lor.

Pentru a îmbunătăți accesul locuitorilor la canale de vânzare și punere la dispoziție de titluri de călătorie, activitatea comercială, incluzând clearing-house cu ceilalți operatori, este preluată de către STB prin casierii și locații de vânzare, prin aplicații on-line și alte instrumente de plată.

Practic, în acest sistem STB va pune la dispoziția locuitorilor din regiunea București-Ilfov toate categoriile de titluri de călătorie. Vânzarea se va face pe toate teritoriile administrative ale UAT membre TPBI.

Pentru regiunea București-Ilfov se propune o tarifare unitară, indiferent de operatorul ce prestează serviciul. Acest prim pas sprijină următoarea etapă, adoptarea în viitor a noii politici tarifare și eficientizarea sistemului de distribuție a titlurilor de călătorie, eventual cu preluarea activității comerciale de către TPBI sau o entitate desemnată de aceasta.


Lista cu Tarifele de călătorie pentru Serviciul public de transportul local de călători


Abonament lunar nominal integral - 1 linie urbană

30.00 lei

Abonament lunar nominal integral - 2 linii urbane

35.00 lei

Abonament lunar nominal integral general (toate liniile urbane)

50.00 lei

Abonament lunar nominal redus -1 linie urbană

15.00 lei

Abonament lunar nominal redus - 2 linii urbane

17.50 lei

Abonament lunar nominal redus general (toate liniile urbane)

25.00 lei

Abonament lunar nenominal integral -1 linie urbană

40.00 lei

Abonament lunar nenominal integral - 2 linii urbane

50.00 lei

Abonament lunar nenominal integral general (toate liniile urbane)

80.00 lei

Curse expres - 2 călătorii

7.00 lei

Curse expres -10 călătorii

27.00 lei

Curse expres - abonament lunar

80.00 lei

Abonament fracționat (valabil pe toate liniile urbane) - abonament nenominal pentru 1 zi

8.00 lei

Abonament fracționat (valabil pe toate liniile urbane) - abonament nominal pentru 7 zile

17.00 lei

Abonament fracționat (valabil pe toate liniile urbane) - abonament nominal pentru 15 zile

25.00 lei

Tarif de călătorie la tarif special

50.00 lei

Lista cu Tarifele de călătorie pentru Serviciul public de transportul local de călători prin curse regulate pe liniile regionale

Tip Titlu de călătorie

Preț

Călătorie

1.50 lei

Abonament lunar valabil pe o linie regională

35.00 lei

Abonament lunar redus valabil pe o linie regională

17.50 lei

Abonament lunar valabil pe două linii (o linie regională și o linie urbană)

95.00 lei

Abonament lunar redus valabil pe două linii (o linie regională și o linie urbană)

47.50 lei

Abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

125.00 lei

Abonament general redus (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

62.50 lei

Categoriile de călători beneficiare de gratuități și reduceri pentru transportul public la nivelul București-Ilfov sunt prezentate mai jos.

Toate categoriile beneficiare de facilități vor fi în posesia de cârduri de călătorie. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel stabilit de autoritățile competente, în temeiul actelor

Linii urbane

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Perioada

Titluri tarifare conform politicii tarifare aprobate

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Veterani, invalizi și văduve de război

100%

lunar

abonament general urban

Lg.44/01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

Foști deținuți politici, deportați

100%

lunar

abonament general urban

Decretul Lege 118/1990 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

100%

lunar

abonament general urban

Legea 189/2000 (cu modificările și completările ulterioare)

Eroii revoluției și urmașii acestora

100%

lunar

abonament general urban

Legea 341/2004 (cu modificările și completările ulterioare)

Angajații Primăriei Municipiului București și ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale Municipiului București

100%

lunar

abonament general urban

H.C.G.M.B. 33/2011 (cu modificările și completările ulterioare)

Elevi care învață într-o unitate de învățământ din București

100%

lunar

abonament general urban

HCGMB 838/12.12.2018

HCGMB 48/26.02.2019

Studenți

( A

50%

lunar

abonament 1 linie urbană abonament 2 linii urbane abonament general urban

HCGMB 129/1996 (cu modificările și completările ulterioare)

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a

100%

lunar

-

abonament general urban

--------------------------<

HCGMB, Legea 1/2011 (cu modificările si completările ulterioare)

stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

Donatori onorifici de sânge

50%

lunar

abonament 1 linie urbană abonament 2 linii urbane abonament general urban

H.G. nr.1364/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Pensionari cu domiciliul stabil în

București

100%

lunar

abonament general urban

HCGMB nr. 139/2006

Pensionari cu însoțitor pentru pensionari cu vârsta minimă de 63 de ani în cazul femeilor și de 65 ani în cazul bărbaților, posesori ai unui cârd de transport destinat călătoriilor cu însoțitor (zu domiciliul stabil în București)

100%

n/

lunar

2x abonamente generale urbane

H.C.G.M.B.

839/12.12.2018

Persoane cu dizabilități*

100%

lunar

abonament generai urban

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane cu dizabilități cu însoțitor**

100%

lunar

2x abonamente generale urbane

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități**

100%

lunar

abonament general urban

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali profesioniști ai k /

100%

lunar

abonament general urban

Legea 448/2006 (cu ' mQCyfeafrile și

persoanelor cu dizabilități*** *Se eliberează de către DGASPC sector...(funcție de domiciliul) persoanei cu dizabilităti, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament general urban.

completările ulterioare)


**Se eliberează de către DGASPC sector...(funcție de domiciliul) persoanei cu dizabilități cu însoțitor, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea a două abonamente generale urbane.

***Se eliberează de către DGASPC sector... asistentului personal/asistentului personal profesionist ai persoanelor cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament general urban.

****TPBI poate modifica categoriile de călători beneficiare de gratuități, conform reglementărilor normative la nivel național și/sau local, privind politica socială adoptată în baza deciziilor organelor sale statutare.

Linii regionale

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Perioada

Titluri tarifare conform politicii tarifare aprobate

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Veterani, invalizi și văduve de război

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Lg.44/01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

Foști deținuți politici, deportați

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Decretul Lege 118/1990 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

100%

/

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 189/2000 (cu modificările și completările ulterioare)

Eroii revoluției și urmașii acestora

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în

Legea 341/2004 (cu modificările și completările ulterioarej

București și în județul Ilfov)

i

Elevi, studenți

50%/

100%

lunar

abonament lunar valabil pe o linie regională abonament lunar valabil pe două linii (o linie regională și o linie urbană) abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

H.G. 309/1996 (cu modificările și completările ulterioare)/ HCL UAT

Elevi *

100%

lunar

abonament lunar valabil pe o linie regională

HCGMB 838/12.12.2018

HCGMB 48/26.02.2019

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare)

Donatori onorifici de sânge

* * * *

(( rpeW

50%

lunar

abonament lunar valabil pe o linie regională abonament lunar valabil pe douăJin+K" (olmT^

H.G. nr.1364/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

1

regională și o linie urbană) abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Pensionari cu domiciliul stabil în Județul Ilfov**

**

lunar

**

HCL UAT

Persoane cu dizabilități***

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane cu dizabilități cu însoțitor****

100%

lunar

2 x abonamente generale (valabile pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități****

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu dizabilități*****

100%

lunar

abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

*Aplicabil pentru elevii care au domiciliu în alt UAT decât București și care învață într-o unitate de învățământ din București (linia regională face legătura cu domiciliul)

** Modul de cuantificare a nivelul protecției sociale acordate precum și facilitatea acordată se va aplica conform HCL UAT de aprobare, după aprobarea de către organele de conducere ale TPBI.

*** Se eliberează de către DGASPC Ilfov persoanei cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov) și se suportă de către DAS/UAT.

**** Se eliberează de către DGASPC Ilfov persoanei cu dizabilități cu însoțitor, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea^ două ab^nănhehte

Jur’'/ V 50

generale (valabile pe toate liniile în București și în județul Ilfov) si se suportă de către DAS/UAT.

***** Se eliberează de către DGASPC Ilfov asistentului personal/asistentului personal profesionist ai persoanelor cu dizabilități, o legitimație de călătorie, nivelul protecției sociale lunare fiind contravaloarea unui abonament general (valabil pe toate liniile în București și în județul Ilfov) și se suportă de către DAS/UAT.

******TPBI poate modifica categoriile de călători beneficiare de gratuități, conform reglementărilor normative la nivel național și/sau local, privind politica socială adoptată în baza deciziilor organelor sale statutare.

CAPITOLUL V - PREZENTAREA OPERATORILOR REGIONALI

PARTEA I- Societatea de Transport București STB SA

Istoric

Societatea de Transport București funcționează de 100 de ani, în diferite forme de organizare, Inițial denumită Societatea Comunală pentru construcțiunea și exploatarea tramvaielor în București" (S.T.B.) societatea a fost înființată în anul 1909 prin lege, în anul 1936 obține exclusivitatea transportului cu tramvaie și autobuze pentru București, pe o suprafața de 31,000 hectare, inclusiv 12 comune suburbane pentru care asigura transportul. Parcul de autobuze era de 392 vehicule funcționând pe 22 trasee cu 131 Km cale dublă.

Din anul 1949 se introduce transportul cu troleibuzul, în atelierele proprii se dezvoltă pe rînd diverse prototipuri de tramvai și troleibuz. Se dezvoltă în timp și celelate dotări necesare funcționării sistemului: stația de calcul mecanografic, dispeceratul central de circulație, sistemul energetic, oficiul de calcul.î In perioada 1972 - 1980, ITB (noua denumire începând cu anul 1950) era a patra întreprindere de transport urban din lume sub aspectul mărimii parcului de vehicule, al suprafeței deservite și al numărului de salariați.

La vârf, parcul depășea 2.500 autobuze, 800 tramvaie și 700 troleibuze, având (împreună cu serviciul de taxi și unitățile de construcții pentru infrastructura de transport) 35.000 salariați. începând cu anul 1985 se construiesc tramvaie și pentru alți operatori din țară.

în anul 1990 întreprinderea de Transport București se transforma în Regia Autonomă de Transport București, denumire pe care o va deține până la reorganizarea sa în societate comercială pe acțiuni în anul 2018, prin HCGMB Nr 55/ 22.02.2018.

Și după 1990 procesul de dezvoltare a continuat, prin optimizarea traseelor, modernizarea flotei, prin punerea în funcțiune de linii de metrou ușor și modernizarea infrastructurii de tramvai (liniile 41, 32 și 35), introducerea sistemului de e-ticketing, modernizarea depourilor, extinderea utilizării sistemului SAP R/3, retehnologizarea liniei de producție a tramvaielor din cadrul Uzinei STB, etc.

în plus, noi servicii sunt propuse, pentru adaptarea la cererea de transport: servicii de noapte, servicii de transport către localități din județul Ilfov, linii expres.

în prezent, STB S.A. este cel mai mare operator de transport public din România, fiind capabil să se adapteze cerințelor actuale.

Conform Raportului de activitate al operatorului, în anul 2017 acesta a prezentat următoarele date sintetice:


Aria servită (km,p,) , din care:

- zona urbană

765

228

Parcul inventar de vehicule

1.894

• Tramvaie

486

• Troleibuze

265

• Autobuze

1.143

Unități de parcare și întreținere

19

• Depouri de tramvaie

7

• Depouri de troleibuze

3

• Depou de tramvaie - troleibuze

1

• Autobaze

8

Număr linii de transport în comun

163

• Tramvaie

26

• Troleibuze

16

• Autobuze, din care:

121

- linii noapte

25

- linii preorășenești

21

Lungimea rețelei (km.cale dublă)

491

• Tramvaie

141

• Troleibuze

71

• Autobuze, din care:

471

- zona urbană

355

- zona preorășenească

115

Lungimea traseelor (km.cale dublă)

1.738

• Tramvaie

268

• Troleibuze

144

• Autobuze, din care

1.326

- linii preorășenești

216

Număr stații de oprire, din care

2.589

- zona preorășenească:

407Indicatorii de exploatare realizați în anul 2018 comparativ cu anul 2017

Categoria de Vehicule

Rulaj (veh.km.)

Parc circulant

(veh. x zile)

Ore

Curse

Realizat

%

Realiz at

%

Realizat

%

Realizat

%

Tramvaie

2018

2017

18.966.84

6

96,50

89.360

98,27

L468.49

6

96,97

893.719

96,62

17.939.11

97,29

84.727

98,87

1.346.46

97,74 ,

84QJ.41

97,32


<7      --^<71        52


1

2

Troleibuz e 2018 2017

9.787.263

97,64

56.069

99,83

894.001

98,48

505.867

97,20

9.078.989

96,33

52.525

98,47

838.469

97,11

590.341

96,11

Autobuze

2018

2017

54.598.55

4

97,56

278.354

99,89

4.163.37

1

98,72

2.554.01

4

96,84

50.878.73

3

97,47

260.913

99,35

3.863.16

9

98,45

2.398.06

2

96,83

Total 2018

2017

83.352.6

63

97,33

423.78 3

99,54

6.525.8 68

98,29

3.953.6 00

96,8

4

77.896.8

33

97,30

398.16 5

99,13

6.048.1 00

98,11

3.828.5

44

96,8 3

Nr. crt.

Indicatori

U/M

Realizat

2017

Realizat

2018

2018/201

7 %

1.

Km realizați (inclusiv aferenți activităților obligatorii impuse de prestația de transport)

mii

78.540

78.540

106,97

2.

Parc mediu circulant

veh.

1.091

1.144

104,86

Prestația de transport public de călători a fost organizată în cursul anului 2018 în cadrul a 8 autobaze și 11 depouri (dintre care unul mixt), parcul de vehicule fiind distribuit pe 163 trasee astfel: 121 linii de autobuze, din care 21 linii preorășenești, 26 linii de tramvaie, 16 linii de troleibuze.

Structura parcului și Coeficientul de utilizare a parcului (%) aferente anului 2018 sunt prezentate mai jos :

Coeficientul de utilizare a parcului (CUP) în zi de lucru a fost de 70,00% (64,68% în anul 2017), iar cel mediu de 60,78% (56,52% în anul 2017),

Pe tipuri de vehicule situația este următoarea:

Categoria de vehicule

C.U.P. în zi de lucru

±_%

C.U.P. mediu

+_%

2018

2017

2018

2017

Tramvaie

55,67

52,66

+ 5,72

50,37

47,76

+ 5,46

Troleibuze

61,87

54,93

+

12,63

53,65

48,45

+

10,73

Autobuze

78,17

72,29

+8,13

67,02

62,32

+7,54

Pentru indicatorul Loc.km, la 6,5 călători/m2, situația pe categorii de vehicule în anul 2018 a fost următoarea :


 • -  tramvaie - 4.485,03 mii.loc.km

 • -  troleibuze - 874,34 mii.loc.km

 • -  autobuze - 5.203,61 mii.loc.km

Investiții

Operatorul STB S.A. are în implementare un amplu program de investiții care are drept scop


îmbunătățirea condițiilor de transport a publicului călător care folosește serviciile STB S.A., aspect important îl constituie și inițierea unui amplu program de achiziții care vizează mai multe mijloace tehnice, specifice desfășurării activităților de transport, întreținere și reparații ale companiei, mijloace care vor ajuta la o mai bună și eficientă intervenție în timp util pentru

precum și asigurarea unor condiții civilizate de muncă propriilor angajați. De asemenea, un


a putea înlătura rapid efectele unor incidente nedorite.


Finanțarea acestor proiecte este asigurată cu bani proveniți atât de la bugetul Primăriei Municipiului București, cât și din programul de investiții al STB S.A..

Din bugetul Primăriei Municipiului București s-au finanțat în anul 2018 proiecte de modernizare a 6 tramvaie, modernizarea a 149 autobuze Mercedes Euro 3 cu sistem de climatizare în salonul de călători, modernizarea a 56 troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători, achiziția a 9 stații de spălat automate pentru vehicule ( 4 pentru autobuze, 5 pentru tramvaie și troleibuze), achiziția de echipamente și licențe software pentru platforma centrală Sistem Automat Taxare, achiziția de autovehicule specializate (autovehicul special dotat cu agregat termic de sudură pentru întreținere și reparații linii de tramvai, autoremorcher dotat cu instalație de ridicat, vehicul specializat pentru polizare și profilare șină de tramvai, buldoexcavator cu anexă picon), echipamente, dispozitive și utilaje tehnologice.

Din surse proprii, STB a realizat investiții în dispozitive pentru suspendat autobuze - 6 buc. pentru autobuze 12 m lungime, 2 buc. pt. autobuze articulate, achiziție platformă culisantă detecție jocuri stație ITP, mașină de spălat cu jet - 4 buc. pentru întreținere refugii tramvai, sisteme de elevatoare auto cu 4 coloane - 4 buc.; cu 6 coloane - 2 buc., compresoare cu șurub - 4 buc., alte echipamente și dispozitive pentru activitatea de mentenanță vehicule.

Structura cheltuielilor

Structura cheltuielilor programate și realizate în anul 2018 se prezintă astfel:

MII LEI

STRUCTURĂ CHELTUIELI

CHELTUIELI REALIZATE

2018/ 2017 (%)

REALIZA T

2017

%

2018

BVC

REALIZAT

%

REALIZAT/ BVC

0

1

2

3

4

5

6=4/3*100

7=4/1*10 0

CHELTUIELI TOTALE, din care:

819.154

100

1.025.63

3

1.036.196

100,00

101,03

126,50

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

816.673

99,7

1.023.33

3

1.034.663

99,85

101,11

126,69

-materii prime, materiale, piese de schimb

49.011

5,98

61.007

62.355

6,02

102,21

127,23

-combustibili, lubrifianți

90.822

11,09

118.200

114.513

11,05

96,88

126,09

-energie, apă, gaze

31.967

3,9

34.604

36.280

3,50

104,84

113,49

CHELTUIELI MATERIALE

171.800

20,97

213.811

213.148

20,57

99,69

124,07

TOTAL LUCRĂRI ȘI SERVICII TERȚI

14.805

1,81

15.646

16.235

1,57

103,76

109,66

IMPOZITE TAXE VĂRSĂMINTE (inclusiv impozit pe profit)

13.109

1,6

16.748

20.489

1,98

122,34

156,30

-salarii

423.224

51,67

663.353

655.225

63,23

98,77

154,82

-tichete de masă

30.406

______â_L

3,71

43.250

42.425

4,09

98,09

139,53

-contribuții angajator și alte cheltuieli cu protecția muncii

115.099

14,05

14.925

15.880

3,S3

106,40

13,80 ___J

CHELTUIELI CU PERSONALUL

568.729

69,43

721.528

713.530

68,86

98,89

125,46

TOTAL AMORTIZARE, PROVIZIOANE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

48.230

5,89

55.600

71.261

6,88

128,17

147,75

2. CHELTUIELI FINANCIARE

2.481

0,3

2.300

1.533

0,15

66,65

61,79

Numărul de existent de personal a crescut în 2018, comparativ cu 2017, de la 10.304 angajați, la 10.601 angajați, ca urmare a necesarului acoperirii deficitului de personal în unele sectoare de activitate (conducători vehicule, casieri, controlori).

STB S.A. utilizează în prezent următoarea rețea de vânzare pentru comercializarea titlurilor de călătorie:

 • •  100 centre de emitere și reîncărcare cârduri;

 • •  127 centre de reîncărcare cârduri;

 • •  55 automate de vânzare prin rețeaua BCR;

 • •  6 automate de vânzare titluri de călătorie ;

 • •  plata prin SMS

 • •  plata on-line

în funcție de tipurile de titluri de călătorie comercializate, în anul 2018 situația comparativă cu anul 2017 este ilustrată mai jos.

Cererea de abonamente lunare a crescut cu 1,02%, de la 2.354.736 abonamente în anul 2017, la 2.378.638 abonamente în anul 2018.Din punct de vedere al modalității de plată a titlurilor de călătorie, în perioada analizată, se agrează în continuare plata în numerar, care deține o cotă de 93,10% din total încasări, urmată de celelalte modalități de plată (predomină plata prin POS):

Activitateaye verificare a modului în care se realizează plau taxei de câ^torie pe mijloacele de transpm în comun ce aparțin STB S.A., precum și constatarea și sancționarea abaterilor

săvârșite de călători în mijloacele de transport în comun se desfășoară prin intermediul Serviciului Control.

în anul 2018:

 • -  101.582 persoane au achitat pe loc suprataxa de călătorie;

 • -  22.212 persoane au fost sancționate cu proces - verbal;

 • -  s-au transmis prin poștă către contravenienți 7.361 procese-verbale;

 • -  au fost expediate către Direcțiile/Serviciile de Impozite și Taxe Locale din Municipiul București și provincie, spre executare silită, 19.316 procese-verbale de contravenție.

în contextul modernizării Sistemului de Taxare al METROREX S.A s-a realizat integrarea celor două sisteme de taxare. Astfel, în baza HCGMB nr. 606/04.12,2017 referitoare la aprobarea titlurilor de călătorie comune pe mijloacele de transport ale STB SA și METROREX SA, în data de 07.12.2017, între STB și METROREX au fost încheiate:

 • -  contractul de comodat pentru acordarea, sub forma de împrumut, a 50 de validatoare tip VBR 500 în scopul utilizării acestora în stațiile de metrou, pentru validarea titlurilor de transport încasate pe cârduri contactless;

 • -  contract în scopul implementării biletului unic de transport în Municipiul București, ce va putea fi folosit pentru a circula cu mijlocele de transport în comun ale STB și ale Metorex SA în beneficiul cetățenilor.

Structura veniturilor

Pe parcursul anului 2018, încasările STB SA s-au ridicat la 183,09 milioane lei, din care 180,14 milioane lei reprezintă încasări din titluri și servicii STB SA, iar 2,95 milioane lei reprezintă contravaloarea cârdurilor contactless (1,59% în total încasat).

Situația încasărilor aferente anului 2018 poate fi sintetizată în cele ce urmează:


STB SA

Titluri, LEI

Cârduri, LEI

Total, LEI

Pondere

Vânzări 2018

180.143.922

2.944.331

183.088.253

din care preorășenești

3.372.324

3.372.324

1,84%

în anul 2018, STB SA a înregistrat următoarele venituri:

VENITURI TOTALE, din care:

 • - subvenție (până în luna septembrie 2018)

 • - compensație (din luna septembrie 2018)

 • - diferența de tarif (din luna septembrie 2018)

 • - venituri din încasări titluri de călătorie

- alte venituri, din care:

84.605 mii lei

43.175 mii lei

16.002 mii lei

6.434 mii lei

1.969 mii lei

752 mii lei


 • - venituri aferente subvenției pentru investiții

 • - venituri din producția de imobilizări

 • - venituri din redevențe și chirii

 • - venituri financiare


 • - venituri din vânzarea mărfurilor

Subvenția, compensația și diferența de tarif acoperă 75,34 % din totalul costurilor, încasările directe din titluri de călătorie acoperă 16,61 % din totalul costurilor.

Derularea programului de reparații a parcului circulant în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport

Programul de reparații a materialului rulant ce constituie o componentă majoră a activității de exploatare se dimensionează anual ținând cont de factori determinanți ca:

 • a. Programul de transport

 • b. Durata de serviciu (uzură) îndelungată

 • c. Condițiile de exploatare

 • d. Fiabilitatea echipamentelor

Pentru asigurarea programului de transport stabilit, Planul de reparații anual este întocmit în colaborare cu Divizia Reparații Mijloace de Transport, în funcție de capacitatea de producție a acesteia și a normativelor de reparații.

Programul de mentenanță a parcului de vehicule în cadrul depourilor se realizează în concordanță cu procesele tehnologice de întreținere aprobate pentru fiecare tip de vehicul cu tracțiune electrică în parte.

în cadrul activității Diviziei Transport Electric, ca structură integrată în cadrul Direcției Transport și Mentenanță, activitatea principală o constituie exploatarea și întreținerea parcului de vehicule cu tracțiune electrică (tramvaie și troleibuze) cu scopul realizării programului de transport aprobat în condiții de asigurare a siguranței circulației și a condițiilor optime de confort a publicului călător din Municipiul București.

Activitățile de întreținere și reparații ale tramvaielor au loc în unitățile de exploatare: Divizia Reparații Mijloace de Transport și în depouri.

Divizia Reparații Mijloace de Transport are printre atribuții și întreținerea, repararea, recondiționarea, fabricarea și modernizarea de vehicule pentru transportul public. Câteva din dotările de bază ale uzinei sunt:

hale pentru montaj general boghiuri și vagoane de tramvai, dotate cu poduri rulante și canale de lucru;


turnătorie feroase și neferoase;

atelier de forjă;

atelier de tratament termic;

atelier de sudură;

atelier de prelucrări mecanice;

atelier de lăcătușerie;

servicii de proiectare constructivă și S.D.

în această unitate de exploatare au loc următoarele tipuri de servicii:

 • 1. Servicii de reparații:

- Modernizarea vechilor vagoane de tramvai V3A (cu transformare în vagon cu performanțe superioare vagoanelor V3A) și Tatra T4R (cu transformare în V2S-T, V2A-T, BUCUR 1 care au performanțe superioare vagoanelor T4R, preț de cost redus și design actual);

4^Reparațirtapitale cu recarosare: tramvaie V3A, T4R;

Reparații boghiuri de tramvai, motoare de tracțiune tramvai, reductoare;W, Lucrări.d

 • 2. Secția Vopsitorie:

 • -  Secția de vopsitorie din cadrul URAC dispune de dotări moderne pentru vopsirea caroseriilor auto (autobuze, troleibuze) și tramvaie;

 • -  Sistemul de vopsire utilizat răspunde celor mai înalte cerințe de calitate existente la ora actuală;

 • -  Cabina de vopsire - uscare BLOWTHERM tip TURBO INDUSTRIAL permite vopsirea oricăror caroserii în condiții de calitate deosebită, cu gabarit maxim: L = 16m, I = 4,7m, h = 4,5m;

 • -  Secția de vopsitorie dispune și de o instalație de vopsire în câmp electrostatic de fabricație elvețiană (GEMĂ) pentru vopsirea pieselor mici care se înscriu în următoarele dimensiuni de gabarit: L= 3m, I = lm, h = l,5m;

 • -  Cabina de sablare uscată cu alice din oțel în care se execută pregătirea anticoroziva și tratamentele premergătoare în vederea obținerii unor suprafețe superioare calitativ pentru sistemul de acoperire (vopsire) ce urmează a fi aplicat.

 • 3. Secția Turnătorie, Forjare, Sudură, Tratament termic, prelucrări :

 • -  Confecții de repere și subansambluri din semifabricate turnate sau forjate;

 • -  Piese deformate plastic la cald (forjate): la liber cu greutăți de până la 30 kg și în matriță cu greutăți până la 12 kg.;

 • -  Recondiționarea de piese uzate prin metalizare și sudură;

 • -  Operațiuni de zincare;

 • -  Piese și subansambluri obținute din prelucrări prin așchiere (strunjire, frezare, rabotare, rectificare);

 • -  Piese obținute prin ștanțare la rece;

 • -  Construcții metalice de diverse forme și dimensiuni.

 • 4. Secția Reparații și întreținere utilaje:

 • -   Reparații mașini unelte, tinichigerie, cricuri mecanice și hidraulice, instalații de ventilație;

 • -  Reparații de motoare electrice asincrone cu putere de 0-50 Kw, transformatoare de sudură, generatoare de sudură, cuptoare de încălzire pentru forjă și cuptoare -tratamente termice;

 • -  Confecții și reparații piese de schimb, S.D.V.- uri si matrițe.

Programul de întreținere și mentenanță a parcului de vehicule în cadrul depourilor se realizează în concordanță cu procesele tehnologice de întreținere aprobate pentru fiecare tip de vehicul cu tracțiune electrică în parte. Programul de mentenanță a vehiculelor de transport electric cuprinde operații de verificări și întreținere tehnică preventivă după cum urmează:


în cadrul depourilor se efectuează următoarele activități:

 • 1. Control și întreținere zilnică (CIZ)

Se execută zilnic cu ocazia retragerii vehiculelor în depou și constă în operații de verificare și probe executate la elementele care asigură siguranța în circulație a vehiculului în scopul garantării stării de bună funcționare. în principal este verificată funcționarea prizelor de curent, a sistemelor de frânare, a sistemului de rulare și direcție (la troleibuze), a sistemelor de semnalizare optică și acustică și funcționarea ușilor.

 • 2. Control periodic (CP)

Se execută la un rulaj de 1250 km pentru tramvaie și troleibuze (cu excepția tramvaielor T4R la care se execută la 1500 km). Include operațiile cuprinse în CIZ plus verificări ale agregatului de comandă la tramvaie (controlerul), ale grupului motor-compresor (la troleibuze) și diferitor elemente ale caroseriei. , L/         ______—,—

 • 3. Revizia tehnică de gradul 1 (RT1)

Se execută la un rulaj de 5000 km pentru toate tipurile de tramvaie și troleibuze (cu excepția tramvaielor T4R la care se executa la un rulaj de 3000 km și a troleibuzelor Astra Irisbus la care se execută la un rulaj de 30.000 km). Constă în lucrări de verificare, reglare, strângere și ungere ale agregatelor, ansamblurilor și subansamblurilor vehiculelor cu scopul menținerii unei stări tehnice corespunzătoare și a prevenirii unor defecțiuni tehnice ale unor echipamente cu o fiabilitate mai redusă.

 • 4. Revizia tehnică de gradul 2 (RT2)

Se execută la un rulaj de 20.000 km pentru toate tipurile de tramvaie și troleibuze (cu excepția tramvaielor T4R la care se execută la un rulaj de 12.000 km și a troleibuzelor Astra Irisbus la care se execută la un rulaj de 60.000 km). Pe lângă operațiile prevăzute la RT1, cuprinde o serie de operații cu un grad sporit de dificultate. La tramvaie se execută cu scoaterea boghiurilor de sub caroserie .

 • 5. Revizia tehnică de gradul 3 (RT3)

Se execută numai la tramvaie, anual, la un rulaj de 60.000 km. Pe lângă operațiile prevăzute în RT2 cuprinde suplimentar: executarea măsurătorilor de rezistență de izolație, probe pentru verificarea eficacității sistemelor de frânare în prezența SMC, rotirea prinderii rulmenților de articulație (crapodina) la boghiurile purtătoare.

 • 6. Programul de igienizare și dezinfecție a vehiculelor are ca scop asigurarea unei stări de curățenie și igienă corespunzătoare a vehiculelor și cuprinde următoarele programe de igienizare:

Programul de igienizare SI

Se execută zilnic cu ocazia retragerii vehiculelor de transport călători în depou (inclusiv cu ocazia ramforsărilor). Procesul tehnologic cuprinde: maturarea umedă a salonului de pasageri și a treptelor scărilor, spălarea treptelor scărilor, ștergerea prafului de pe scaune, pervaze, ferestre, dulapuri de aparataj, dezinfectarea barelor de susținere și a mânerelor de la scaune cu soluție dezinfectantă.

Programul de igienizare S2

Se execută la aproximativ 15 zile (de doua ori pe lună). Procesul tehnologic cuprinde pe lângă operațiile prevăzute cu ocazia SI următoarele operații: spălarea boghiurilor/jantelor cu jet de apa sub presiune, degresarea și spălarea cu apă și soluții de igienizare a părților laterale, a bordurilor acoperișului, a părților frontale (față/spate), ștergerea geamurilor laterale, spălarea la interior a caroseriei, inclusiv a podelei, plafonului, geamurilor și dispersoarelor de la corpurile de iluminat, și a postului de conducere.

Programul de igienizare S3

Se execută de regulă la o perioadă de 3 zile, la retragerea vehiculelor în depou sau la o perioada mai mică la dispoziția conducerii unității atunci când condițiile de mediu o impun. Procesul tehnologic presupune: spălarea cu apă și soluții de igienizare a părților laterale ale

vehiculului, a bordurilor acoperișului, a părților frontale urmată de ștergerea geamurilor laterale pe exterior.


Programul de igienizare S4                                     v


Se execută de regula de 3 ori pe an, cu ocazia reviziilor RT2 și RT3 la to z'vehicule cu excepția troleibuzelor Astra Irisbus la care se execută cu oc^zi

tipurile de RT2 sau la te cu ocazia


comanda condu

* TPBI fflN


ii unității în situații speciale. Cuprinde toate op e execu


S2 la care se adaugă dezinfectarea întregului salon de călători (scaune, bare, pereți laterali, pervaze, podea) și a cabinei manipulantului și neutralizarea înscrisurilor de graffiti.

Programul de mentenanță a parcului de vehicule cuprinde pe lângă reviziile planificate și lucrări de reparație accidentală (RCN-reparații curente neplanificate) estimate într-un procent cuprins între (20-30)% față de manopera cuprinsă în reviziile planificate.

Dimensionarea programului de reparații în relația cu Divizia Reparații Mijloace de Transport, cât și a programului de mentenanță realizat în depouri a fost făcută luându-se în considerare oferta de transport estimată pentru o perioadă de un an.

ALTE ACTIVITĂȚI PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI

Operatorul prestează pentru terți activități conform Statutului care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători.

Tipurile de servicii prestate pentru terți și prețurile acestor servicii se vor aproba de către Consiliul de Administrație al Operatorului.

Operatorul, conform ultimului audit tehnico-economic realizat, realizează venituri din alte activități, astfel:

 • •  Producția și modernizarea de tramvaie-URAC

 • •  Centrul de sănătate

 • •  Asociația sportivă

 • •  Cantina-parțial

 • •  Casa de odihnă Predeal-parțiaI

 • •  Școala auto

 • •  Inspecție tehnică periodică

Operatorul va contabiliza separat cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor contractului de servicii publice și a prevederilor legale în vigoare.

Activitățile prestate de Operator se găsesc disponibile pe piața concurențială, oferta fiind diversă și variată pentru acest tip de servicii. Prin cantitatea serviciilor oferite, Operatorul nu este în poziția de a distorsiona aceste piețe.

Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului public de transport local de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de venit pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc.

PARTEA II- SC ECOTRANS STCM SRL

Istoric

S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. a fost înființat în anul 2018, în baza HCL Chitila nr. 37/26.04.2018, având obeict principal de activitate " alte transporturi terestre de călători".

în anul 2018, a luat ființă S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., operator regional deținut de către Orașul Chitila (51%) și Comuna Mogoșoaia (49%). Consiliul local Chițîla și Consiliul Local Mogosoaia au participat la constituirea societății prin aport în bani


Operatorul operează cu un parc de 7 autobuze urbane M3, 6 autobuze BMC și 1 autobuz TEMSA, an de fabricație 2019, respectiv 2017 toate cu capacitate de 72 locuri, lungime 8,5m, respectiv 7,2 m pentru TEMSA, dotate cu climatizare, afișaj info călători, rampa pentru persoane cu dizabilitati, microfon șofer, GPS, validator cârduri.

Numărul mediu de salariați este de 31 de persoane angajate.

în prezent S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L operează în în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 2/28.02.2019 încheiat cu TPBI pentru o durată de 2 ani, operând pe 2 rute regionale. Programul de transport al operatorului prevede un număr necesar de autobuze de 7 vehicule.

Date sintetice privind transportul în comun

Nr.crt

Linia

Km planificați

Program normal

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

R429

1029,6

900,9

900,9

2

R470

590,4

590,4

590,4

Km planificați traseu / zi

1620,0

1491,3

1491,3

Km acces+retragere/zi (în limita a 10% din km traseu)

161

149

149

Total km

1781,0

1640,3

1640,3

Nr.zile

251

50

64

Total km planificați anual____

634.025,2 km anual

Indicatorii de exploatare realizați în anul 2019

Nr.

crt.

Indicatori

U/M

Realizat

2019

1.

Km realizați

km

463.036

2.

Compensație

lei

3.716.639,49

Structura cheltuielilor

Operatorul regional prestează în prezent serviciile de transport public de călători cu un cost/km de 7,75 lei.

Mod de transport

Nr. km/ an

Cost unitar (lei /km)

Profit rezonabil

Autobuze 2 trasee regionale

S.C. ECOTRANS

634.025,2

7,75

3,57%

TVA

7

7 * A?


Cost total/ an


(lei, cu TVA)SCTM S.R.L.

ALTE ACTIVITĂȚI PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI

Operatorul prestează pentru terți activități conform Statutului care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători.

Tipurile de servicii prestate pentru terți și prețurile acestor servicii se vor aproba de către Consiliul de Administrație al Operatorului.

Operatorul va contabiliza separat cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor contractului de servicii publice și a prevederilor legale în vigoare.

Activitățile prestate de Operator se găsesc disponibile pe piața concurențială, oferta fiind diversă și variată pentru acest tip de servicii. Prin cantitatea serviciilor oferite, Operatorul nu este în poziția de a distorsiona aceste piețe.

Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de venit pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc.

PARTEA III- SC Serviciul Transport Voluntari STV SA

Istoric

Serviciul de Transport Voluntari SRL a fost înființat în anul 2002, în baza HCL Voluntari nr. 16/14.054.2002, având obeict principal de activitate " transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

în anul 2018, a luat ființă Serviciul de Transport Voluntari SA, prin reorganizarea Serviciul de Transport Voluntari SRL., operator regional deținut de către Orașul Voluntari (99,951%) și Comuna Petrăchioaia (0,049%). Consiliul local Voluntari a participat la constituirea societății prin aport în bani și în natură (constituit din autobuze și alte vehicule) iar Consiliul Local Petrăchioaia cu aport în bani.

Operatorul a operat până în anul 2019 pe baza contractului de Concesiune al serviciului de transport local de călători nr. 11983/20.05.2016, aprobat prin HCL 133/2016. Societatea a detinut licență de traseu interjudetean emisă de ARR conform Programului de transport 2008.

Parcursul anual în anul 2017 operatorul a realizat 1.510.226 km pentru un număr de 68.194 curse, utilizând pentru operare 31 autobuze. Componența parcului: 10 autobuze urbane Citybus ISUZU de 9,5 m Euro 5, an de fabricație 2014, 10 autobuze urbane Citybus ISUZU de 9,5 m Euro 6, an de fabricație 2016, toate cu capacitate de 70 locuri dintre care 25 pe scaune, dotate cu suspensie pneumatica, aer condiționat, limitator de viteza, microfon, rampa pentru persoane cu dizabilitati.

în prezent STV SA operează în în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 3/17.05.2019 încheiat cu TPBI pentru o durată de 2 ani, operând pe 18 rute regionale. Programul de transport al operatorului prevede un număr necesar de autobuze de 88 vehicule.                                  I

Date sintetice privind transportul în comun

Nr.crt

1

Linia

Km planificați

Program din 01.01.2020

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

R403

1,605.6

1,070.4

1,070.4

2

R407

1,512.4

875.6

875.6

3

R411

1,535.4

970.2

970.2

4

R412

1,641.0

1,036.8

1,036.8

5

R413

1,125.2

543.2

543.2

6

R416

1,372.8

633.6

633.6

7

R417

1,544.6

849.2

849.2

8

R440

933.4

721.6

721.6

9

R449

2,054.4

1,043.2

1,043.2

10

R450

857.4

618.3

618.3

11

R451

1,032.4

605.2

605.2

12

R459

300.2

300.2

300.2

13

R460

1,542.3

1,469.9

1,178.3

14

R461

1,445.0

982.6

982.6

15

R467

1,277.5

813.5

621.0

16

R468

1,485.2

1,011.1

1,011.1

17

R473

798.2

586.8

586.8

18

R479

234.6

234.6

234.6

Km planificați traseu / zi

22,297.6

14,366.0

13,881.9

Km acces+retragere/zi

2,614.1

1,128.0

1,112.1

Total km planificati/zi

24,911.7

15,494.0

14,994.0

NR ZILE AN 2020

251

50

65

TOTAL KM PLANIFICAȚI AN 2020

8,002,146.7

Indicatorii de exploatare realizați în anul 2019

Nr. crt.

Indicatori

U/M

Realizat

2019

1.

Km realizați

km

2.242.765,80

2.

Compensație

lei

18.001.952,18

Parcul este alcătuit din autobuze ISUZU, an de fabricație 2014-2016, având capacitate totală de 70 de locuri (din care 25 de locuri pe scaune), autobuze VDL Berkhof, an de fabricație 2008, capacitate totală 80 de locuri (din care 38 de locuri pe scaune), toate având dotări pentru persoane cu dizabilități, validatoare, afișaj info călători.

. Structura cheltuielilor

Operatorul regional prestează în prezent serviciile de transport public de călători cu un cost/km de 7,75 lei.

Mod de transport

Nr. km

Cost unitar (lei /km)

Profit rezonabil

TVA

Cost total

(lei, cu TVA)

Autobuze Trasee regionale-18 trasee SC Serviciul Transport Voluntari S.A.

8,002,146.7

7,75

3,57%

19%

76.434.450,77

ALTE ACTIVITĂȚI PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI

Operatorul prestează pentru terți activități conform Statutului care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători. Printre acestea se numără:

 • •  Servicii prin curse speciale și cazionale

în anul 2017 operatorul a efectuat un număr de 285.857 km curse speciale și ocazionale, dintre acestea doar parțial au fost realizate cu autobuze utilizate pentru servicul public.

 • •  Servicii de închiriere

Tipurile de servicii prestate pentru terți și prețurile acestor servicii se vor aproba de către Consiliul de Administrație al Operatorului.

Operatorul va contabiliza separat cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor contractului de servicii publice și a prevederilor legale în vigoare.

Activitățile prestate de Operator se găsesc disponibile pe piața concurențială, oferta fiind diversă și variată pentru acest tip de servicii. Prin cantitatea serviciilor oferite, Operatorul nu este în poziția de a distorsiona aceste piețe.

Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de venit pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc.                  .

CAPITOLUL VI - Controlul exercitat de către Autoritatea Contractantă asupra activității Operatorului                        >

PARTEA I- STB SA

Conform Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB SA aprobat prin HCGMB nr 55/ 22.02.2018, acesta este înființată ca societate comercială ce funcționează conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu acționari Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99, 9% și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov 0,1 %. Atât Municipiul București cât și Județul Ilfov sunt membre ale TPBI.

Astfel, în temeiul art. 28 din Legea nr. 51/2006: „(2A1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii".

Contractul se deleagă prin atribuire directă având în vedere prevederile legii prin care unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației trebuie să exercite un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

în această situație, prezența asociaților ca membri fondatori ai TPBI conferă acesteia din urmă, un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional STB SA în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

Faptul că prin regulament și reglementări de natură contractuală și factuală, TPBI poate impune Operatorului, eficientizarea și modernizarea transportului public de călători, considerăm că dispozițiile art. 28 din Legea nr. 51/2006 sunt îndeplinite și permit atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune.

Organe de conducere ale STB S.A.

Potrivit Art. 643(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată - numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor este constituită integral din reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București și Consiliului Județean Ilfov, asigurând controlul integral al Consiliilor Locale ale celor doua Unități Teritorial Administrative. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Conform statutului, Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asigură politica economic și comercială, atribuțiile acesteia includ, printre altele:


a) solicită revi^u/rea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
 • b)   numește și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari, în baza legislației în vigoare;

 • c)   aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

 • d)   hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

 • e)   analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;

 • f)   hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

în cadrul Adunării Generale Extraordinare, pe lîngă atribuțiile principale prevăzute, acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea acționarilor, conform statutului. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, un președinte și 6 membri, care își desfășoară puterile împreună. în relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului di Administrație, în condițiile legii.


PARTEA II- S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L

Conform Actului Constitutiv al S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., acesta este înființată ca societate comercială ce funcționează conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu acționari Orașul Chitila prin Consiliul Local Chitila ,1% și Comuna Mogoșoaia prin Consiliul Local Mogoșoaia 49 %. Atât Orașul Chitila cât și

Comuna Mogoșoaia sunt membre ale TPBI.

Astfel, în temeiul art. 28 2 (1), teza 1 din Legea nr. 51/2006, potrivit căruia „(2/xl) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.

Contractul se deleaga prin atribuire directa avind in vedere prevederile legii prin care unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației trebuie sa exercite un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operator .Hui regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;                                            ‘    '               *7

In aceasta situație, prezenta asociaților ca membri fondatori ai TPBI conferă acesteia din urma, un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

Faptul ca prin regulamente si reglementari de natura contractuala si factuala, TPBI poate impune Operatorului, eficientizarea si modernizarea transportului public de calatori , consideram ca dispozițiile art. 28 din Legea nr. 51/2006 sunt îndeplinite si permit atribuirea directa a contractului de delegare gestiune.

Organe de conducere ale S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L.

Potrivit Art. 643(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată - numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor este constituită integral din reprezentanți ai Consiliului Local Chitila(procent de reprezentare 51%) și Consiliului Local Mogoșoaia (procent de reprezentare 49%), asigurând controlul integral al Consiliilor Locale ale celor doua Unități Teritorial Administrative în Adunarea Generală a Operatorului.

Conform statutului, Adunarea Generală este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asigură politica economic și comercială, atribuțiile acesteia includ, printre altele:

 • a)   alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, aprobă cenzorii, decide contractarea auditului financiar;

 • b)   aprobă bilanțul contabil și repartizarea beneficiului net;

 • c)   modifică Actul constitutiv;

 • d)   decide urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daune pricinuite societății.

Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor,conform statutului, Consiliul de Administrație este format din 2 administratori neexecutivi, un președinte și un administrator.

Directorul General este numit din afara Consiliului de Administrație, în condițiile legii.

1 PARTEA III- Serviciului Transport Voluntari S.A.

Conform Actului Constitutiv al Societății Transport Voluntari S.A., acesta este înființată ca societate comercială ce funcționează conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu acționari Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari 99, 951% și Comuna Petrăchioaia prin Consiliul Local Petrăchioaia 0,049 %. Atât


Orașul Voluntari cât și Comuna Petrăchioaia sunt membre ale TPBI.

' Astfel, în temeiul art. 28 2 (1), teza 1 din Legea nr. 51/2006, potrivit căruia \   „(2 A1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile

' d^dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încț&dința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau tpbLvA

Wfyn                                                      69

r'

a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.

Contractul se deleaga prin atribuire directa avind in vedere prevederile legii prin care unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației trebuie sa exercite un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

In aceasta situație, prezenta asociaților ca membri fondatori ai TPBI conferă acesteia din urma, un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional Serviciul Transport Voluntari S.A. în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

Faptul ca prin regulamente si reglementari de natura contractuala si factuala, TPBI poate impune Operatorului, eficientizarea si modernizarea transportului public de calatori , consideram ca dispozițiile art. 28 din Legea nr. 51/2006 sunt îndeplinite si permit atribuirea directa a contractului de delegare gestiune.

Organe de conducere ale Serviciului Transport Voluntari S.A.

Potrivit Art. 643(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată - numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor este constituită integral din reprezentanți ai Consiliului Local Voluntari (procent de reprezentare 99,951%) și Consiliului Local Petrăchioaia (procent de reprezentare 0,049%), asigurând controlul integral al Consiliilor Locale ale celor doua Unități Teritorial Administrative în Adunarea Generală a Operatorului.

Conform statutului, Adunarea Generală este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asigură politica economic și comercială, atribuțiile acesteia includ, printre altele:

 • a) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;

 • b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

J hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv A , a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

 • d) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;

,e) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor,conform statutului, Consiliul de Administrație este format din 5 administratori neexecutivi, un președinte și 4 membri, ce își desfășoară puterile împreună, în relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

Directorul General este numit pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII - OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE CĂTRE OPERATORII REGIONALI

 • 1. Prevederi legislative

Serviciile public de transport local pe teritoriile UAT-urilor membre ale TPBI se pot realiza fie prin gestiune directă fie prin gestiune delegată, în condițiile menționate în Secțiunile II și III din Legea serviciilor comunitare de utilității publice nr.51/2006 actualizată și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TPBI, în numele unităților administrativ-teritoriale membre, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin acestora potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, conform cu mandatele date de acestea.

Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 acualizată, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

 • a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective;

 • b) societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ - teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective.

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin

atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată duratarasestui contract:

’ȚPBI O0A                                              71


 • a. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b. operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unității

administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c.  capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este exclusă,

în cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.

Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuți la art, 28 alin,

 • (2) lit. b) din Legea 51/2006 actualizată, se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora.

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menționați la art,2, lit,g) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 acualizată care pot fi:

 • a. societăți  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, cu capital social privat;

 • b. societăți  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, cu capital social mixt.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează serviciile publice de transport local de călători în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se desfășoară conform Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Societățile reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ- teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28 din Legea 51/2006.

Prin urmare, având în vedere strategia de dezvoltare a servicului de transport integrat pe teritoriul TPBI, legislația în domeniul serviciilor de utilitate publică, legislația privind achizițiile

 • a. Aplicarea modalității de gestiune constând în gestiunea directă a serviciilor publice de transport local a serviciilor ce fac obiectul prezentului studiu.

 • b. Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către operatorii regionali

 • 2. Contractul de delegare a gestiunii serviciului local de transport public

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ - teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza serviciul public de transport local de călători, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de de delegare a gestiunii se încheie în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de călători, și anume:

 • - Regulamentul C.E. nr. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • - Legislația națională cu privire la transportul public local de călători.

 • - Legea nr.51/2006 actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice.

Riscurile aferente operării sunt preluate de către operatorul regional, pentru serviciile ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii.

 • 3. Justificarea din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea către operatorii regionali

 • (I) Partea I-STB SA

Justificarea din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea către STB SA

Lipsa de integrare între diferitele rețele poate fi identificată prin aspecte privind infrastructura inadecvată a stațiilor și a vecinătăților, lipsa informațiilor pentru pasageri și accesibilitatea diferențiată la serviciile publice de transport local în București și localitățile Județului Ilfov. Un sistem comun de taxare a fost instituit între serviciile metroului și STB S.A.(tramvai, troleibuz și autobuz) în anul 2013, a fost întrerupt din nou în anul 2014 și reluat în 2017. Actualele sisteme sunt compatibile dar o reală integrare tarifară a modurilor de transport din subteran și de la suprafață nu este realizată.

Strategia comună de dezvoltare a serviciului pe termen lung, concretizată prin eforturile investiționale ale UAT-urilor și eforturile financiare pentru asigurarea unui serviciu de transport cât mai conform cu nevoile de deplasare, de acoperire a tarifelor și a diferențelor până la un nivel de suportabilitate, toate aceste aspecte necesită o predictibilitate a asigurării ofertei de transport, pusă în practică prin contractarea operatorului regional STB S.A. si a altor operatori regionali.


Autoritatea administrației publice locale are dreptul de a decide încredințarea serviciilor publice de transport local de călători unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii transportului public de persoane și modernizării infrastructurii în teritoriul administrativ al UAT-urilor membre TPBI.

Un astfel de operator este operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A., care a demonstrat capacitatea tehnică și managerială necesară, care își poate asuma îmbunătățirea continuă a prestației sale, în condiții financiare de multe ori dificile, prin:

 • 1. Tradiție și experiența sa de aproape 100 de ani în executarea serviciului public de transport local pe teritoriul municipiului București și zona limitrofă.

 • 2. Dotările cu tramvaie, troleibuze și autobuze, vehicule de intervenție și mentenanță a infrastructurii și vehiculelor, echipamente și tehnologii pentru operare.

 • 3. Dotările pentru mentenanță deținute.

 • 4. Preocuparea pentru asigurarea funcționării integrate a sistemului de e-ticketing (pentru toți operatorii) precum și a sistemului de distribuție a cârdurilor pentru toți locuitorii regiunii.

 • 5. Resursa umană și managerială existentă a societății și preocuparea pentru îmbunătățirea performanțelor acestora.

 • 6. Comportamentul avut de-a lungul timpului în relația cu călătorii și autoritățile locale, în vederea înțelegerii nevoilor comunităților și în special ale pasagerilor, îmbunătățirii continue a serviciilor oferite și adaptării la necesitățile acestora și la evoluția cererii și comportamentului de călătorie; realizarea introducerii de proceduri operaționale de lucru, preocuparea pentru monitorizarea și îmbunătățirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului.

 • 7. Preocuparea pentru adoptarea de măsuri în sensul îmbunătățirii eficienței activității proprii și pentru îmbunătățirea serviciului, pentru exploatarea optimă a capacității existente și modernizarea dotărilor;

 • 8. Preocuparea pentru respectarea legislației și reglementărilor tehnice, de autorizare, etc.

 • 9. Preocuparea pentru o bună relație cu autoritatea locală și celelalte instituții cu rol în asigurarea unui transport public sigur (Primăria Municipiului București, Primăriile localităților din Județul Ilfov, Poliția Rutieră, Agenția de Mediu, etc).

 • 10. Preocuparea pentru protecția mediului și reducerea consumurilor.

 • 11. Preocuparea continuă pentru instruirea personalului privind aspecte precum siguranța

/circulației, eco-driving, relația cu călătorii, etc.

 • 12. Preocuparea pentru menținerea în activitatea companiei a unei forțe de muncă cu / | /, tradiție, cu grad de profesionalism ridicat.

 • 13. Preocupare pentru implementarea mecanismelor de control intern sistematic al Y eligibilității costurilor și veniturilor, conform prevederilor legale și contractului de delegare a gestiunii în vigoare.

Serviciile publice de transport local prestate de către operator s-au dovedit de-a lungul timpului în continuă îmbunătățire, fiind de asemenea fiscalizat 100%, aceste aspecte fiind recunoscute de către călătorii din zona TPBI.

Accesul la servicii predictibile și suficiente, sigure și de calitate de transport public de călători este o condiție esențială pentru creștere și dezvoltare a zonei și creștere a incluziunii sociale.

Din punct de vedere a reducerii emisiilor gazelo protecției mediului în ansamblu, STB S.A. numeroase proiecte cu fonduri europene desti optimizare a serviciului oferit, reducere a consumurilor, creștere a siguranței, implementării de soluții care să conducă la reducerea CO2 și protecției mediului.

seră, a reducerii consumurilor și re continuă/ fiind partener în


cercetării


Toate acestea atuuri asigură premizele tehnice și de management pentru justificarea atribuirii serviciului către operatorul regional STB S.A.

Justificare de ordin economic

 • 1. operatorul STB S.A. asigură necesarul de parc de vehicule pentru îndeplinirea cerințelor din programul de transport atribuit acestuia, la condițiile tehnice, de calitate și siguranță impuse;

 • 2. operatorul STB S.A. va utiliza bunurile achiziționate de Primăria Municipiului București din fonduri UE;

 • 3. operatorul asigură spații și dotări tehnice pentru asigurarea mentenanței, reparațiilor vehiculelor, pentru garare și desfășurarea tuturor activităților suport pentru transportul public ce face obiectul contractului;

 • 4. operatorul asigură respectarea reglementărilor în vigoare privind exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii proprii și concesionate, a parcului de vehicule, privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor;

 • 5. operatorul asigură activitatea de dispecerizare și dotările speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a vehiculelor pentru toate cele trei moduri de transport, pe întreaga arie teritorială a TPBI;

 • 6. operatorul realizează investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de transport local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului;

 • 7. operatorul respectă toate cerințele legale privind operarea și desfășurarea activității de transport public;

 • 8. operatorul asigură activitatea de comercializare a titlurilor de călătorie pentru toți operatorii;

 • 9. operatorul asigură buna întreținere a bunurilor concesionate;

 • 10. operatorul asigură personal calificat în număr necesar pentru desfășurarea tuturor activităților necesare pentru transportul public;

 • 11. operatorul asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală, și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța transportului;

12.operatorul asigură respectarea indicatorilor de perfomanță ai servicului stabiliți în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public;

13.operatorul respectă Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al serviciului;

14.operatorul asigură realizarea unui sistem de evidență al sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

15.operatorul asigură un sistem de informare al călătorilor privind serviciul public de transport, pe mijloacele de transport și în mediul on-line, prin aplicația "stbonline" și se preocupă de îmbunătățirea sistemelor de informare;

 • 16. operatorul realizează statistici privind accidentele;

 • 17. operatorul asigură furnizarea de date TPBI și accesul la informații în vederea optimizării planificării traseelor și a verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport;

18.operatorul asigură analiza oportunității privind dotarea cu active pentru dezvoltarea proprie a serviciului de transport și creșterea eficienței serviciului prestat.

financiar

 • 1. UAT-urile membre ale TPBI vor furniza active (bunuri de retur) astfel încât aceasta să poată îndeplini Obligațiile de serviciu public asumate prin contractul de delegare.

 • 2. Operatorul ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului public de transport local din contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare.

 • 3. Operatorul evidențiază costurile pe serviciu public și pe alte servicii prestate, iar pentru serviciul public pe fiecare UAT beneficiar, asigurând respectarea prevederilor Anexei la Regulamentul CE nr. 1370/2007.

 • 4. Operatorul asigură respectarea prevederilor legale contabile și fiscale în vigoare și fiscalizarea integrală a serviciului.

 • 5. Operatorul asigură, prin decizii ale Consiliului de Administrație și AGA, implementarea de măsuri pentru creșterea eficienței/eficacității.

 • 6. Operatorul asigură calculul costului/km pe costuri asociate doar servicului public de transport, evidențierea veniturilor din activitățile asociate transportului public, conform prevederilor contractului.

Motive de ordin social și de mediu

Activitatea de transport public de persoane joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de mediu prin: poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei, aglomerări de trafic și accidente, generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).

Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct și mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer și apă.

Operatorul este implicat continuu în îmbunătățirea proceselor interne cu impact asupra mediului prin adoptarea de măsuri de îmbunătățire și de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru:

 • 1. Respectarea programului de salubrizare exterioară a vehiculelor, etc.

 • 2. Implementarea și respectarea prevederilor standandelor de mediu.

 • 3. Preocupare pentru îmbunătățirea proceselor pentru reducerea emisiilor.

 • 4. Preocupare pentru instruirea personalului pentru reducerea consumului la conducere.

Prin implicarea directă a operatorului în realizarea mentenanței infrastructurii și realizarea de investiții și preocuparea pentru înnoirea parcului propriu, operatorul crează premizele pentru reducerea continuă a emisiilor de CO2 și particule, iar programele de modernizare a infrastructurii prin implementarea de măsuri de reducere a poluării fonice duc la creșterea confortului locuitorilor și a calității vieții.

Efortul continuu și experiența dobândită în timp a operatorului conferă acestuia un avantaj strategic în lupta administrațiilor locale cu poluarea. De altfel, STB S.A. este parte în comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului București unde sunt monitorizate toate avizele cu impact asupra mediului și funcționării servicului de transport public.


 • (II) Partea II-SC ECOTRANS STCM SRL

Justificarea din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea

Autoritatea administrației publice locale are dreptul de a decide încredințarea serviciilor de transport public local de călători unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii transportului public de persoane și modernizării infrastructurii în teritoriul administrativ al UAT-urilor membre TPBI. Operatorul regional S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. deține capacitatea tehnică și managerială necesară pentru prestarea serviciului de transport public la condițiile de calitate impuse de către TPBI.

Justificare de ordin economic

 • 1. operatorul realizează investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului

 • 2. operatorul respectă toate cerințele legale privind operarea și desfășurarea activității de

  transport public


  • 3. operatorul asigură buna întreținere a bunurilor concesionate

  • 4. operatorul asigură personal calificat în număr necesar pentru desfășurarea tuturor activităților necesare pentru transportul public


 • 5. operatorul asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, desemnarea , pregătirea profesională, examinarea medicală, și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației

 • 6. operatorul asigură respectarea indicatorilor de perfomanță ai serviciului stabiliți în contractul de delegare a gestiunii

 • 7. operatorul respectă Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al serviciului

 • 8. operatorul asigură realizarea unui sistem de evidență al sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora

  9. operatorul asigură un sistem de informare al călătorilor privind serviciul de transport


pubic, în stații, pe mijloacele de transport și în mediul on-line.

10.operatorul realizează statistici privind accidentele

11. operatorul asigură furnizarea de date TPBI și accesul la toate informațiile în vederea optimizării planificării traseelor și a verificării ți evaluării funcționării ți dezvoltării a servicului de transport

12.operatorul asigură analiza oportunității privind dotarea cu active pentru dezvoltarea proprie a serviciului de transport și creșterea eficienței serviciului prestat.

Justificare de ordin financiar

 • 1. UAT-uriie membre ale TPBI vor furniza active (bunuri de retur) astfel încât aceasta să poată îndeplini Obligațiile de serviciu public asumate prin contractul de delegare.

 • 2. Operatorul ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare.

 • 3. Operatorul evidențiază costurile pe serviciu public și pe alte servicii prestate, iar pentru

sdrvicul public pe fiecare UAT beneficiar, asigurând respectarea prevederilor Anexei la Regulamentul CE nr. 1370/2007.                              v

•țpSkfLaOi

W                      4    77

 • 4. Operatorul asigura respectarea prevederilor legale contabile și fiscale în vigoare și fiscalizarea integrală a serviciului.

 • 5. Operatorul asigură, prin decizii ale Consiliului de Administrație și AGA, implementarea de măsuri pentru creșterea eficienței/eficacității.

 • 6. Operatorul asigură calculul costului/km pe costuri asociate doar servicului de transport, evidențierea veniturilor din activitățile asociate transportului public, conform prevederilor contractului.

Motive de ordin social și de mediu

Activitatea de transport public de persoane joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de mediu prin: poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei, aglomerări de trafic și accidente, generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).

Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct și mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer și apă.

Operatorul este implicat continuu în îmbunătățirea proceselor interne cu impact asupra mediului prin adoptarea de măsuri de ămbunătîțire și de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru:

 • 5. Respectarea programului de salubrizare exterioară a vehiculelor, etc

 • 6. Implementarea și respectarea prevederilor standandelor de mediu

 • 7. Preocupare pentru îmbunătățirea proceselor pentru reducerea emisiilor

 • 8. Preocupare pentru instruirea personalului pentru reducerea consumului la conducere

 • (III) Partea III-SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

Justificarea din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea

Operatorul regional Serviciul Transport Voluntari a demonstrat capacitatea tehnică și managerială necesară, adaptarea la piață, propunerea de obiective de investiții pentru îmbunătățirea parcului de active și creștere a calitatea serviciului prestat.

Justificările de natură tehnică

 • 1. tradiție și experiență în executarea serviciului de transport public pe teritoriul județului Ilfov

 • 2. dotările cu autobuze, echipamente și tehnologii pentru operare;

 • 3. dotările pentru mentenanță și reparații deținute;

 • 4. spații și dotări tehnice pentru asigurarea mentenanței, reparațiilor, pentru garare și desfășurarea tuturor activităților suport pentru transportul public ce face obiectul contractului

 • 5. asigurarea respectării reglementărilor în vigoare privind exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii și vehiculelor proprii și concesionate, privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor

 • 6. asigurarea activității de dispecerizare și dotările necesare pentru pentru urmărirea și

coordonarea în trafic a vehiculelor, pe întreaga arie teritorială de deservire (GPS și comunicare 4G pe toate autobuzele)          )/✓,          __

 • 7. asigurarea dotărilor necesare pentru conectivitatea la Sistemul de taxare gestionat de Operatorul regional STB, pentru descărcarea datelor ăn sistem, menținerea în stare de funcționare pe toată durata prestării servicului de transport a acestor dotări totodată asigurînd o bună cooperare atât cu STB cât și cu administratorul sistemului SAT

 • 8. resursa umană și managerială existentă a societății și preocuparea pentru îmbunătățirea performanțelor acestora;

 • 9. comportamentul avut de-a lungul timpului în relația cu călătorii și atutoritățile locale, în vederea înțelegerii nevoilor comunităților și în special ale pasagerilor, îmbunătățirii continue a serviciilor oferite și adaptării la necesitățile acestora și la evoluția cererii și comportamentului de călătorie;

 • 10. preocuparea pentru respectarea legislației și reglementărilor tehnice, de autorizare, etc,

 • 11. preocuparea pentru o bună relație cu autoritatea locală și celelalte instituții cu rol în asigurarea unui transport public sigur (Primăria Municipiului București, Primăriile localităților din Județul Ilfov, Poliția Rutieră, Agenția de Mediu, etc;)

 • 12. preocuparea pentru protecția mediului și reducerea consumurilor;

 • 13. preocuparea pentru menținerea în activitatea companiei a unei forțe de muncă cu tradiție, cu grad de profesionalism ridicat;

 • 14. preocuparea pentru informarea călătorilor: www.transportvoluntari.ro

Serviciile de transport public prestate de către operator s-au dovedit de-a lungul timpului peste nivelul de calitate și predictibilitate existent pe piața transportului de călători, fiind de asemenea fiscalizat 100%, aceste aspecte fiind recunoscute de către călătorii din zona deservită.

Din punct de vedere a reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră, a reducerii consumurilor și protecției mediului în ansamblu, Serviciul Transport Voluntari dovedește o preocupare continuă, fiind partener al Primăriei Voluntari pentru achiziția a 36 de autobuze electrice prin Programul Operațional Regional.

Toate acestea atuuri asigură premizele tehnice și de management pentru justificarea atribuirii serviciului către operatorul regional Serviciul Transport Voluntari.

Justificare de ordin economic

 • 1. operatorul realizează investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului

 • 2. operatorul respectă toate cerințele legale privind operarea și desfășurarea activității de transport public

 • 3. operatorul asigură buna întreținere a bunurilor concesionate

 • 4. operatorul asigură personal calificat în număr necesar pentru desfășurarea tuturor activităților necesare pentru transportul public

 • 5. operatorul asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, desemnarea , pregătirea profesională, examinarea medicală, și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației

 • 6. operatorul asigură respectarea indicatorilor de perfomanță ai servicului stașiliți în contractul de delegare a gestiunii

 • 7. operatorul respectă Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al servicului

 • 8. operatorul asigură realizarea unui sistem de evidență al sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora

 • 9. operatorul asigură un sistem de informare al călătorilor privind serviciul de transport #» pdbic, în stații, pe mijloacele de transport și în mediul on-line. .

IC.operktârul realizează statistici privind accidentele                      _____»

11.operatorul asigură furnizarea de date TPBI și accesul la toate informațiile în vederea optimizării planificării traseelor și a verificării ți evaluării funcționării ți dezvoltării a servicului de transport

 • 12. operatorul asigură analiza oportunității privind dotarea cu active pentru dezvoltarea proprie a serviciului de transport și creșterea eficienței serviciului prestat.

Justificare de ordin financiar

 • 7. Sarcinile îndeplinite de Operator sunt finanțate din capitalurile sale proprii

 • 8. UAT-urile membre ale TPBI vor furniza active (bunuri de retur) astfel încât aceasta să poată îndeplini Obligațiile de serviciu public asumate prin contractul de delegare

 • 9. Operatorul ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare,

 • 10. Operatorul evidențiază costurile pe serviciu public și pe alte servicii prestate, iar pentru servicul public pe fiecare DAT beneficiar, asigurând respectarea prevederilor Anexei la Regulamnetul 1370/2007.

11.Operatorul asigura respectarea prevederilor legale contabile și fiscale în vigoare și fiscalizarea integrală a serviciului

12.Operatorul asigură, prin decizii ale Consiliului de Administrație și AGA, implementarea de măsuri pentru creșterea eficienței/eficacității.

13.Opertaorul asigură calculul costului/km pe costuri asociate doar servicului de transport, evidențierea veniturilor din activitățile asociate transportului public, conform prevederilor contractului, și calcul copensării pentru fiecare UAT membru al TPBI

 • 14. Operatorul asigură alocarea compensației pentru fiecare UAT

Motive de ordin social și de mediu

Activitatea de transport pulic de persoane joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de mediu prin: poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei, aglomerări de trafic și accidente, generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).

Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct și mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer și apă.

Operatorul este implicat continuu în îmbunătățirea proceselor interne cu impact asupra mediului prin adoptarea de măsuri de ămbunătîțire și de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru:

 • 1. Respectarea programului de salubrizare exterioară a vehiculelor, etc

 • 2. Implementarea și respectarea prevederilor standandelor de mediu

 • 3. Preocupare pentru îmbunătățirea proceselor pentru reducerea emisiilor

 • 4. Preocupare pentru instruirea personalului pentru reducerea consumului la conducere

 • 4. Analiza tehnico-economică și de eficiență a Costurilor de operare a serviciului public de transport local de călători

Pentru a analiza poziționarea pe piață a operatorilor regionali, s-a realizat o analiză comparativă cu alți operatori din țară, pe moduri de transport:

 • 1. Operatorul CTP Iași

Compania de Transport Public Iași SA (pe scurt, CTP Iași) este operatorul de transport public local al orașului Iași, având ca unic acționar municipalitatea ieșeană. în această formă juridică începând din 1 octombrie 2016, preluând atribuțiile operatorului anterior (Regia Autonomă de Transport Public), operatorul deservește cu un total de aproximativ 218 de vehicule (tramvaie, autobuze și microbuze) o rețea de trasee însumând cca. 508 de kilometri. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către managementul companiei.

 • 2. Operatorul OTL Oradea

Societatea de Transport Public OTL Oradea este un operator regional ce operează cu tramvaie și autobuze, cu foarte bune rezultate vizibile privind prestarea servicului de transport, recunoscut ca un operator având în prezent un contract de servicii publice încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul public de transport local TRANSREGIO prin atribuire directă. Operatorul deservește 237.000 locuitori ai Municipiului Oradea și 2 comune. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către managementul companiei.

Sistemul de transport metropolitan este în prezent funcțional și este primul implementat în România. STP este singura companie din România care utilizează sisteme de validare bazate pe poziția GPS a clientului în raport cu zonele tarifare.

în cele ce urmează se prezintă costului/km propus pentru 2020 comparativ cu date ale unor operatori din RomâniaSTB operator regional

OTL Oradea operator regional

CTPIAȘI operator Intern

indicator

U.M.

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Microbuze

Parc maxim

nr.

111

-

90

88

0

120

10

Vechime medie

nr. ani

20,4

16.2

8.5

19.08

-

14.67

peste 20

0

sub 3 ani

subll ani

Rulaj (parcurs anual)

mii veh.km.

19,678.68

10,594.72

77,409.58

1,700

-

3,710

5,012.45

0

8,792.83

255.4

Cost/km

lei/km

19.39

14,20

10,571 urban/ regional

14.3

-

6.5 urban/ 3.6 regio

12.76

0

6.94

3.01

Sursa: TPBI, propus pentru primul an de contract (2020)

sursa :date furnizate de operator-date pentru contract 2019 (rezultate audit tehnico-economic)

sursa: date furnizate de operator -date realizate la dec

2018

S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L.

STV

Operator regional

Operator regional

indicator

Parc maxim

U.M.

Autobuze

Autobuze

nr.

7

88

Vechime medie

nr. ani

1

Rulaj (parcurs anual)

mii veh.km

634.025,2

1.610.935

Cost/km

lei/km

10,572 regional

10,572 regional

RAT CRAI OVA

XXX

STP Alba lulia

SWK Klagenfurt

operator intern

operator regional

operator privat

operat, municip

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Microbuze

Autobuze

Autobuze

73.00

0.00

245.25

23.95

51.95

281.00

7.10

na

na

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286.45

na

na

15

0

130

29.00

86.00

238

78

66

na

0

na

20.00

62.00

174

69

na

na

0

na

29.90

10.00

14.67

14.00

11

na

639.04

0.00

4,727.14

933.00

3,532.00

11,176.00

3,393.97

3,000.00

11.87

0.00

8.61

13.43

10.31

7.44

7.79

17.31

"sursa: studiu de oportunitate aprobat 2018 https://www.primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Bind

erl(119).pdf"

sursa: date furnizate de operator

sursa: autoritatea contractanta

sursa: date furnizate de operator

Datele care au stat la baza analizei sunt insuficiente pentru o analiză de detaliu dar se pot extrage câteva concluzii privind poziționare operatorului STB pe piață. Este de menționat în primul rând:

 • •  STB este cel mai mare operator de transport din România, neavând operator similar ca mărime și complexitate pe teritoriul național, iar date privind operatori similari din Europa nu sunt disponibile la nivelul anilor de comparație.

 • •  Costul pe km aferent fiecărui mod reflectă o serie de factori specifici socio-economici locaH, de organizare a operatorului și bineînțeles vechimea parcului cu influență directă asupra costurilor cu amortizarea și întreținerea. în plus elemente precum nivelul redevenței bunurilor concesionate și costurile cu mentenanța infrastructurii concesionate implică o structură de costuri diferită.

\ • Diferentele de cost lei/km la tramvai în București față de celelalte orașe din România sunt semnificative dar date de situația concretă de \\ la București.

\ Suprafața mare a infrastructurii și starea precară a aproximativ 30% din infrastructură implica costuri mult mai mari privind mentenanța ■ ;.i reparațiile;

/ \ r- din totalul celor 141 km cale dublă, 70% linie cale rulare este modernizată, restul 30% cale rulare are uzură accentuată care, datorită nr. mare de rupturi de șină, implică costuri ridicate de intervenții și pierderi mari de N\ energie electrică (curenți de dispersie care se propagă în sol și produc electrocoroziunea instalațiilor metalice îngropate).

> folosirea de către STB cu preponderență a vagoanelor vechi de tramvai, vagoane de mare capacitate din gama 27


metri (cu 2 articulații) care determină un consum de energie sporit datorită sarcinii utile transportate mai mari și cheltuieli cu mentenanța și reparațiile mai mari;

> Traficul aglomerat din municipiul București, datorită tramei stradale, determină creșterea costului lei/km datorită:deblocărilor de șină;

viteza medie mică de circulație ce implică costuri de energie crescute, deoarece instalația vehiculului este mai mult timp sub tensiune și sunt înregistrate un număr mare de porniri/ opriri cu un consum mai mare de energie;

are loc o uzură mare a materialului rulant, influențată semnificativ de timpii nelucrători (staționare în trafic și număr mare de frânări (cupla de frecare bandaj - șină

0 analiza comparativa privind diferite variantele de organizare a serviciilor publice de transport la nivelul regiunii relevă următoarele dezavantaje, luarea în considerare a tuturor riscurilor coroborat cu necesitatea asigurării continuității serviciului de transport și cu politica strategică la nivelul regiunii, de dezvoltare pe termen lung și de realizare de investiții, ducând în final la adoptarea soluției propuse.

Astfel, au fost analizate riscurile și dezavantajele pentru variantele prezentate mai jos:

> varianta atribuirii tuturor traseelor printr-o procedura competitivă

 • •  Asigurarea serviciului de transport public de calatori in regiunea București - Ilfov printr-un transport integrat (cu titluri de călătorie cu tarif unic) prezintă un risc ridicat in condițiile organizării unei singure sau mai multe proceduri de atribuire. In acest sens, după anul 2008, nu a mai fost finalizată nicio procedură competitivă de atribuire a traseelor. Pentru a putea asigura mobilitatea călătorilor, soluția aplicată de ARR a fost prelungirea valabilității licențelor de traseu pana la 31.12.2020.

 • • ^Operatorii private nu dispun de autobaze, avizate de RAR, în care să se efectueze mentenanța, igienizare.

Legislația națională în domeniul transportului public și mediul economic actual, nu suscită interes deocamdată pentru piața europeană a operatorilor de transport ce au capacitate și experiență pentru acoperirea serviciilor la nivel de regiune la nivelul de calitate solicitat de TPBI

varianta atribuirii directe către STB a tuturor traseelor:

STB nu are capacitatea tehnica (parc circulant) necesara prestării tuturor traseelor,

Legislația naționala nu permite subcontractarea serviciului, în situația atribuirii integrale a traseelor cître STB

Fuzionarea operatorilor regionali existenți nu poate fi luată în considerare, neexistând avantaje concrete ale acestei soluții. Deasemenea, politica investitionala a UAT-urilor membre nu ia în considerare aceste soluții, fiind fundamentate pe operarea bunurilor de operatorii regionali proprii.


r varianta atribuirii directe către STB a anumitor trasee, urmând ca restul sa fie scoase la licitație (la care pot participa atat ceilalți operatori interni, cat si operatori privați)

 • •  Atribuirea directa aplicata pe baza art..28, 2A1 din legea 51/2006 in favoarea unui singur operator intern, in detrimentul celorlalți operatori regionali constituie discriminare a accesului la piață, inclusiv a operatorilor regionali comparativ cu cei privați.

 • •  STB și ceilalți operatori regionai au suficiente resurse tehnice și umane pentru acoperirea eventualelor indisponiilități de parc și de personal, datorate situațiilor neprevăzute.

TPBI propune un mix de soluții de atribuire directă către operatori regionali și atribuire competitive către operatori privați, în contextul integrării serviciilor, dezvoltării conceptului de organizare "hub-and -spoke", nefavorizând niciun operator, care beneficiază de același mod de calcul al compensașie. Astfel, se respectă în totalitate prevederile Reguleamentului (CE) 1370/2007 care menționează că operatorii trebuie să rețină doar ce este necesar pentru prestarea servicului la care se adaugă un profit rezonabil.până la stabilirea costului/km pentru contractul de servicii pe termen lung, pentru


fiecare operator în par


CAPITOLUL VIII - ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL

Aria teritorială

Teritoriul administrativ al UAT-urilor membre TPBI

Obligația de serviciu public de transport aplicabile operatorilor regionali

în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de delegare a gestiunii, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul public de transport local cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

 • i.        Operatorul va aplica Titlurile și Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea Contractantă, în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile TPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • ii.        Operatorul va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile TPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor Contractului;

 • iii.        Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al Operatorului;

 • iv.        Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate și performanță prevăzuți în Contract;

 • v.        Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță, securitate și calitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația națională;

 • vi.        Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în Contract

 • vii.        Operatorul va gestiona Serviciul public de transport local de călători/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, în limita sa de competență, conform clauzelor contractului și legislației în vigoare.

 • viii.        Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin Contract;

în plus, STB, ca administrator al sistemului automat de taxare, va avea următoarele obligații:

 • i.       Operatorul va gestiona Sistemul Automat de Taxare, având calitatea de administrator de sistem

 • ii.        Operatorul va emite, vinde și controla Titlurile de călătorie pe traseele alocate sau și pe alte trasee, conform aprobării Entității Contractante, în condițiile prevăzute în Contract;

Natura și întinderea drepturilor exclusive acordate operatorilor regionali

Operatorii vor realiza Serviciul public de transport local de călători în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și vor avea:

dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în Contract;

ii.


dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în Contract și conform prevederilor legale în vigoare;

iii.


dreptul exclusiv de a presta Serviciul public d.e transport local de călători pe traseele atribuite;


 • iv.   dreptul de exploatare a bunurilor sistemului de transport public, menționate în Contract;

 • v.   dreptul de a realiza investiții din fondurile alocate de la bugetele locale ale UAT-urilor membre, ale Consiliului Județean Ilfov.

Durata încredințării obligației de prestare a serviciului public de transport local

Durata contractului este de 10 ani.

Posibilitatea de a subcontracta serviciile încredințate

Serviciile delegate nu se pot subcontracta.

Parametrii pe baza cărora se va calcula compensația

Valoarea redevenței pentru concesionarea serviciului și pentru bunurile concesionate

în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor, Operatorul se obligă să plătească Entității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență calculată anual similar amortizării, în procent de:

 • - 0,03% din valoarea de intrare a bunurilor puse la dispoziție, pentru primul an de contract;

 • - 0,03% din valoarea totală anuală rămasă a bunurilor puse la dispoziție pentru următorii ani de contract.

Kilometri planificați reprezintă totalitatea kilometrilor necesar a fi efectuați conform programului de transport și programului de circulație.

Costuri, modalități de alocare a costurilor și valoarea pentru primul an de contract

C /km reprezintă costul în lei stabilit pe km pe fiecare tip de transport, respectiv tramvai (tr), troleibuz (tb), autobuz (a), calculat potrivit Anexei 6 la Contract,

Cheltuielile realizate de STB asociate activităților de colectare a veniturilor provenite din titluri de călătorie, din diferențele de tarif și din activitățile de control a călătorilor, pentru ceilalți operatori sunt cheltuieli neeligibile, fiind asociate contractelor comerciale încheiate între STB si aceștia.

1                        J

Costul pe km este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții), și va fi ajustat potrivit metodologiei anexă la Contract.

Costul/km pentru anul 2020 este fundamentat și asumat de STB SA, conform Anexei 4 la prezentul Studiu de Oportunitate.

Cost/km STB

Ctr/km/an 2020 = 19,39 lei/km x\ Ctb/km/an 2020 = 14,20 lei/ km

Cost/km ECOTRANS STCM

Ca/km/an 2020 (linii regionale ) = 10,57 lei/ km

Cost/km STV

Ca/km/an 2020 (linii regionale ) = 10,57 lei/ km

Costul/km se va evalua prin audit tehnico economic, astfel încât se va asigura includerea în calculul compensației a costurilor eligibile conform contactului de delegare și a prevederilor Regulamnetului 1370/2007


Fundamentarea costului


Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianți, a cheltuielilor de întreținere-reparații și cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum și pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de transport public local de persoane.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative între activitățile de transport public și alte activități de transport, precum și de alocare a costurilor indirecte și administrative eligibile între modurile de transport, se va eaproba de către Entitatea Contractantă, în termen de 60 de zile de la încheierea contractului. Auditul anual tehnico-economic va face recomandări Entității Contractante privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a costurilor mai potrivită (după analizarea împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării ei), în vederea creșterii eficienței operatorului .

Operatorul poate desfășura și alte activități în următoarele condiții:

 • i.   Activitățile sunt avizate de Entitatea Contractantă;

 • ii.   Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;

 • iii.   Activitățile respective își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

 • iv.   Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

 • v.   Activitățile respectă concurența.

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor eligibile și neeligibile pe fiecare mod de transport și a compensației pentru obligația de serviciu public și condiția de la punctul iii pentru alte activități, prin deschiderea de conturi analitice în cadrul contului sintetic care reflectă tipul de cheltuială.

Operatorul va ține contabilitatea analitică și separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile și fiscale în vigoare.             /•

Principiile privind evidența contabilă analitică și separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

 • a) Principiile privind conceptul costului total alocat, în care costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.

Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie să includă următoarele:

 • i)  Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public;

 • ii) O cotă proporțională din costurile indirecte eligibile, incluzând costurile tehnice și administrative cu personalul, de capital și resurse materiale.

Ca exemple de chei de alocare, defalcarea pe moduri și pe activități TP/non TP a unor cheltuieli pentru care înregistrarea primară diferențiată nu este posibilă se poate face după următorul model :

 • •  Consumul comun de energie electrică pentru tracțiune tramvaie/troleibuze se defalcă direct proporțional cu energia electrică efectiv consumată (produsul dintre puterea instalată medie, numărul mediu de vehicule în circulație și timpul mediu de circulație).

 • •  Cheltuielile de exploatare (întreținere, amortismente, utilități) generate de elementele comune de infrastructură (substații electrice, depouri, etc) se repartizează pe moduri direct proporțional cu indicatorii de exploatare.

 • •  Cheltuielile administrative și cele pentru servicii-suport (structura de conducere, contabilitate, personal, IT, etc.) eligibile, să fie direct proporționale cu indicatorii de exploatare.

 • b) Cheltuielile eligibile realizate de Operator asociate activităților de colectare a veniturilor provenite din titluri de călătorie, din diferențele de tarif și din activitățile de control a călătorilor, pentru toti operatorii ce au încheiat contracte de delegare cu Entitatea Contractantă, fiind evidențiate distinct in situațiile financiar contabile .

 • c) Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara PSO vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

 • d) Toate costurile și veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabilă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de

transport și pe alte activități.

^joate veniturile, costurile, tarifele și prețurile vor fi calculate în RON, fără TVA, cu ** v.ețlrePtia cazurilor unde se specifică altfel.


Operatorul va utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activități sau altă metodă agreată de către autoritatea contractantă.

Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul și analiza costurilor, iar pe de cealaltă parte, constituie un instrument de măsură a performanțelor operatorului.

Venituri și modalități de alocare a veniturilor

Operatorul poate realiza următoarele tipuri de venituri în cadrul contractului de delegare a gestiunii:

 • i.  venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit, veniturile din vânzări la care Operatorul este îndreptățit reprezintă veniturile repartizate Operatorului prin aplicarea metodologiei din Documentul Asociat 8-Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori;

 • ii. venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.).

 • iii. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului, cum ar fi venituri din casări de mijloace fixe aferente bunurilor proprii, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc.

 • iv. Venituri din închirierea bunurilor concesionate in cota-parte de 50%. (prevedere conform Cod Administrativ)

Profitul rezonabil

Rata profitului rezonabil stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile este de 4,23%/an. Această rată nu poate fi mai mică decât rata SWAP aferentă plus 1%, comunicată de Consiliul Concurenței pe site-ul www.aiutordestat.ro.

La începutul fiecărui an calendaristic se desfășoară, prin grija TPBI, un audit tehnico-economic, care certifică și regularizează nivelul compensației acordate operatorilor pentru anul anterior.

Valoarea contractului

Valoarea totală a contractului, este 14.709.142.203,70 lei, (la care se adaugă TVA), calculată prin multiplicarea valorii planificate pentru primul an de 10 ori, după formula: valoare totală planificată pe 10 ani = valoare totală planificată an 1 xlO ani

Valoarea totală planificată pentru anul 1 este 1.470.914.220,37 lei, la care se adaugă TVA.

Compensația

Compensația nu poate depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public și a obligației tarifare, ținând seama de venitul legat de acestea și care este reținut de către Operator, precum și de un profit rezonabil.Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile + Profit rezonabil - Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public, la care se adaugă Cota de investiții

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (C lunară) include și Compensație din diferențe de tarif.

C lunară = CE + Pr- V, la care se adaugă CI, unde:

C lunară [lei] - reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului;

CE [lei] - total cheltuieli eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse și a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, a Regulamentului și Caietului de sarcini ale serviciului de transport public local și a altor prevederi legale, inclusiv ale Hotărârilor Entitătii Contractante si UAT-urilor membre. ! >

Acestea sunt fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007; aceasta se realizează prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale și administrative între activitățile desfășurate de Operator și între modurile de transport, potrivit Anexe/ 5.

Cheltuielile eligibile CE sunt calculate inclusiv cu luarea în considerare a cheltuielilor realizate de Operator cu investițiile din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de exploatare și investiții.

Pentru calculul lunar al compensației, CE se calculează conform formulei:

CE=Ctr/km x Kmtr+ Ctb/km x Kmtb + Ca/km x Kmau + Ca/km x Kmar, unde

C /km reprezintă costul în lei stabilit pe km pe fiecare tip de transport, respectiv tramvai (tr), troleibuz (tb), autobuz (a);

Cheltuielile realizate de operator, asociate activităților de colectare a veniturilor provenite din titluri de călătorie, din diferențele de tarif și din activitățile de control a călătorilor, pentru operatorii desemnați sunt cheltuieli neeligibile, fiind asociate contractelor comerciale cu


ț upci a iui ii ueoeiinicju ouiii uiieiLuieii i ictniy iulie, iiihu a^uuicue uui luduieiwi uui i iei uidic uu acestea.

Costul pe km este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții), și va fi ajustat potrivit metodologiei anexă la contract.


Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport al Operatorului (care cuprinde si km acces si retragere);

CI [lei] - reprezintă cota de investiții lunară aferentă Programul de investiții asumat de Operator, in scopul executării Contractului . Cota de investiții lunara, pentru întreaga durată db valabilitate a Contractului, este de 5% din a 12 parte din total chelțuieli eligibile CE/an Cota de investiții are aplicabilitate pentru realizarea investițiilor prevăzu în Documentului A conform Programului anual de investiții agreat prin contract.


Asociaț


UAT-ul investitor, Operatorul și Entitatea Contractantă vor proceda la regularizare anuală, pentru sumele provenite din cota de investiții, pe bază de documente justificative financiar contabile, conform legislației în vigoare și Metodologiei de decontare agreată între UAT-ul finanțator, Entitatea Contractantă și Operator. Facturile de regularizare urmează a fi emise/plătite conform prevederilor Metodologiei de decontare, pe baza aprobărilor UAT-ului finanțator.

Pr [lei] - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total cheltuieli eligibile.

V [lei] - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația

Mecanismul de evitare a oricărei supracompensări

Evitarea supra sau subcompensării și respectarea Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 se realizează prin mecanismul auditului tehnico-economic urmat de decontarea anuală de regularizare. în plus, cerința de aprobare de către Entitatea Contractantă, în termen de 60 de zile de la încheierea contractului, a metodologiei de alocare a costurilor indirecte și administrative între activitățile de transport public și alte activități de transport, precum și de alocare a costurilor indirecte și administrative eligibile între modurile de transport, apoi aplicarea acesteia de către Operator, asigură trasabilitatea costurilor obligației de serviciu public.

Activități conexe Serviciului public de transport călători

Activitățile conexe Serviciului public de transport local pot include prestarea pentru terțe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale, servicii de inspecție tehnică periodică ITP, școală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului. Acestea se contabilizează separate.

Raportare înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

 • i.   Situațiile financiare anuale și anexele la acestea;

 • ii.   Raportul de gestiune al administratorilor;                                 z 1

 • iii.    Raportul auditorului ce a efectuat auditul statutar;                    \ '

 • iv.   Raportul privind inventarierea patrimoniului;

 • v. Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract;

  • vi.

  • vii.

  • viii.

  ix.


Situația analitică a veniturilor;

Situația analitică a amortizării;

Numărul angajaților și cheltuiala de personal

Raportul privind realizarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport utilizat^                   _/

VXZL//            XX 92

Standarde de calitate și mecanisme de stimulare a eficienței, Indicatori de Performanță ai Operatorului

Indicatorii de performanță și evaluare ai serviciilor de transport public de călători de revizuiesc anual de către TPBI iar valorile anuale propuse au ca obiectiv creșterea în timp a eficacității și calității serviciilor prestate. Valorile pot fi modificate anual prin act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului, funcție de investițiile realizate și strategia de dezvoltare a serviciului. Prin ponderea dată anumitor indicatori și nivelul acestora, perfomanța serviciului este direct vizată de Entitatea Contractantă TPBI. Contractul, prin instrumentele de management ale acestuia și prin anexele sale, propune o metodologie îmbunătățită de monitorizare a indicatorilor și a prestației în general, cu accent pe acele aspecte care asigură grija pentru călător, îmbunătățirea transparenței, îmbunătățirea acelor aspecte ale serviciului care în contractul existent au fost constatate ca mai puțin adaptate nevoilor pieței.

Indicatorii de performanță sunt calculați trimestrial conform metodologiei descrisă în Contractul de Delegare. Indicatorii de performanță sunt aplicabili tuturor operatorilor.

Nerespectarea oricărei componente a indicatorilor de performanță (depășirea nivelului acceptat fără penalizări) de către Operatori duce la aplicarea de penalități. Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform prevederilor Contractului.

Indicatorii de performanță ai operatorilor sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Parametru


Pondere


Indicatori


Descriere mod de calcul, pentru un trimestru


criteriu


Mod


U.M.


Nivel acceptat, fara penalizări ***


Nivel maxim permis


Curse anulate sau neregulate din vina operatorului


(curse anulate sau neregulate/ total curse incluse in Programul de Transport) *100


tramvai


15,00%


autobuz


10


15,00%


troleibuz


10


9,00%


Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 de ore din vina operatorului


[ ^(lungimea traseelor anulate x zile de anulare)]*100 /lungimea totală a traseelor cuprinse în programul de transport * 90


tramvai


autobuz


troleibuz


1,00%


1,00%


1,00%Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 și 2


prin formulă se calculează nerespectarea planului de servicii pentru o zi;[ I (parc programat zi pe intervale orare -parc maxim realizat zi pe intervale orare)/parc programat zi pe intervale orare)* l(zile)* 100 / nr. zile trim. analizat


tramvai


autobuz troleibuz


tramvai


autobuz


troleibuz


Nr./zi


Nr./zi

Nr./zi


25.000


25.000


10.000


50.000


50.000


15.000


10


10


10


1,00%


1,00%


1,00%

2,00%


2,00%


1,00%


Reclamaț ii de la călători privind calitatea transport ului


(ZNr. reclamații fundamentate înregistrate)/3


tramvai - toate subiectele inclusiv relația cu calatorii,


autobuz- toate subiectele inclusiv relația cu calatorii, troleibuz- toate subiectele inclusiv relația cu calatorii, Infrastructură -


Nr./luna


Nr./luna


Nr./luna


Nr./luna


15


1,00%


85


150


2,00%


25


15


50


1,00%


1,00%*   3/

Salubrizare - -toate modurile

Nr./luna

25

50

2,00%

activ, comerciala si control, inclusiv relația cu calatorii

Nr./luna

20

1.000

2,00%

Reclamați! rezolvate

-indicator de minim-

(INr. reclamați! rezolvate /ZNr. reclamații fundamentate înregistrate )/3*100

tramvai - toate subiectele inclusiv relația cu calatorii, excepție salubrizarea

% din nr. reclamații fundamentate înregistrate/luna

80

40

3,00%

autobuz- toate subiectele inclusiv relația cu calatorii, excepție salubrizarea

% din nr. reclamații fundamentate înregistrate/luna

80

40

3,00%

troleibuz- toate subiectele inclusiv relația cu calatorii, excepție salubrizarea

% din nr. reclamații fundamentate înregistrate/luna

80

40

3,00%

Infrastructură -toate modurile

% din nr. reclamații fundamentate înregistrate/luna

80

40

3,00%

Salubrizare - -toate modurile

% din nr. reclamații fundamentate înregistrate/luna

80

40

3,00%

activ, titluri de călătorie si control, inclusiv relația cu calatorii

% din nr. reclamații fundamentate înregistrate/luna

80

40

3,00%

Reclamați! la care călătorii nu au primit răspuns in termen legal

-indicator de minim-

(ZNr. reclamații cu răspuns in termen legal/ZNr. reclamații înregistrate )/3*100

tramvai - toate subiectele inclusiv relația cu calatorii.

% din nr. reclamații inreqistrate/luna

100

95

2,00%

autobuz- toate subiectele inclusiv ral a Ha       LatnrJL

% din nr. reclamații

i n, t-Lin j r 1" r       /1 i i n

100

95

2,00%troleibuz- toate subiectele inclusiv relația cu calatorii,

% din nr. reclamații inregistrate/luna

100

95

2,00%

Infrastructură -toate modurile

% din nr. reclamații inreqistrate/luna

100

95

2,00%

Salubrizare - -toate modurile

% din nr. reclamații inregistrate/luna

100

95

2,00%

activ, titluri de călătorie si control, inclusiv relația cu calatorii

% din nr. reclamații inregistrate/luna

100

95

2,00%

Protecția mediului

Respectarea standardelor de poluare EURO 5

Număr vehicule din parc circulant care nu respectă normele Euro 5/numărul de vehicule parc circulant*100

autobuze

%

60

80

1,00%

Vehicule

f

Vechimea medie a vehiculelor parc circulant

Vechimea medie a vehiculelor parc circulant

tramvai

ani

25

35

1,00%

autobuz

ani

15

20

1,00%

troleibuz

ani

30

35

1,00%

Cerințe de confort: nr. vehicule parc circulant zilnic care nu au facilitați pentru persoanele cu dizabilitati

[I (veh parc circulant din ziua n -nr veh parc circulant cu podea coborâtă din ziua n/)nr. veh. parc circulant in ziua n] *100

Toate modurile

%

25

35

1,00%Despăgubiri plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului

Cuantumul despăgubirilor plătite de către operatorul de transport /transportatorul autorizat

toate

lei

5.000

100.000

1,00%

Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale*

Nr. abaterilor constatate și sancționate de autoritățile competente/ 1 mii. km incluși în progr. de transport

toate

No/lmil.km

3

10

1,00%

Numărul accidentelor în trafic din vina personalului propriu al Operatorului raportat la fiecare mii. km incluși în programul de transport**

(Numărul accidente/km realizați în trim.) *1 mii. Km

tramvai

No/lmil.km

2

20

1,00%

autobuz

No/lmil.km

8

30

1,00%

troleibuz

No/lmil.km

7

30

1,00%

Indicele de Satisfacție a Pasagerilor

Respectarea nivelului minim impus

toate

%

1,00%

*, ** , ***, **** nr_ de referjnțăz nivelul acceptat fără penalizări și nivelul maxim permis al indicatorilor se vor stabili pentru ceilalți operatori în cadrul Contractului, corelat cu km. Incluși în programul de transport al operatorilor.

CAPITOLUL IX. CONCLUZII

Analizând cele prezentate mai sus și având în vedere că:

 • a) Conform Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. aprobat prin HCGMB nr 55/ 22.02.2018, acesta este înființată ca societate pe acțiuni ce funcționează conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

 • b) Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București -99, 9%- și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov - 0,1 % - sunt acționari ai STB SA. Atât Municipiul București cât și Județul Ilfov sunt membre ale TPBI. Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov au influență efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și asupra deciziilor manageriale individuale ale STB S.A.,

 • c) Primăria Orașului Chitila prin Consiliului Local Chitila (procent de reprezentare 51%) și Primăria Comunei Mogoșoaia prin Consiliului Local Mogoșoaia (procent de reprezentare 49%), sunt acționari ai ECOTRANS STCM SRL. Cele două consilii locale au influență efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și asupra deciziilor manageriale individuale ale ECOTRANS STCM SRL.

 • d) Primăria Orașului Voluntari prin Consiliului Local Voluntari (procent de reprezentare 99,951%) și Primăria Comunei Petrăchioaia prin Consiliului Local Petrăchioaia (procent de reprezentare 0,049%), sunt acționari ai STV SA. Cele două consilii locale au influență efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și asupra deciziilor manageriale individuale ale STV S.A.

 • e) potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006 actualizată, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

 • f)  potrivit prevederilor art.27 alin.(l') din Legea nr. 92/2007, "fn cazul operatorilor de transport rutier prevăzut/' la art. 30 alin. (2) Ut. a) și b) și al transportatorilor autorizați prevăzuți la art. 30 alin. (3) lit. a) și b), delegarea gestiunii serviciului public de transport local se atribuie în mod direct acestora, fără licitație, prin contract de delegare a gestiunii."

 • g) oportunitatea delegării serviciului public de transport local către cei trei operatori regionali

Sintetic, avantajele atribuirii directe a serviciului public de transport către operatorii regionali sunt.

 • - transpunerea în practică a strategiei de dezvoltare a UAT-urilor membre TPBI, concretizată prin programele de investiții în derulare sau viitoare;


 • -  coordonarea unitară și integrată a serviciului public de transport;

 • -  creșterea calității serviciului prestat;

 • -  integrarea tarifară prin utilizarea unui singur cârd pentru toate mijloacele de transport public local;

 • -  simplificarea procedurii de gestionare a facilităților de transport pentru categoriile sociale defavorizate;


 • -  controlul direct și nemijlocit exercitat de TPBI asupra calității serviciului prestat de Operatori;

 • -  operatorii dețin toate autorizațiile de funcționare, licențe de transport, autorizații de transport și licențe de traseu emise de entitățile abilitate;

 • -  operatorii dispun de personal calificat, atestat profesional de organismele abilitate, capabil să presteze în condiții optime serviciile, ceea ce face posibilă continuarea în bune condiții a activității;

 • -  operatorii dețin dotarea tehnică necesară realizării serviciului de transport, precum și au în curs de implementare proiecte de modernizare a acesteia;

 • -  TPBI poate asigura prin intermediul operatorilor rezolvarea diverselor condițiile concrete de piață care presupun reorganizarea, adaptarea la cerințele de transport, extinderea serviciului pe noi rute, în interesul locuitorilor regiunii.

Având în vedere toate cele prezentate, considerăm oportună soluția gestiunii directe a serviciului public de transport local pe trasee din aria de competență a TPBI, prin atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători către operatorii regionali.

ANEXE

 • 1. Informarea Instituțiilor

 • a. Prefectului Municipiului București

 • b. Prefectului Județului Ilfov

 • c.  Președintelui Consiliului Județean

 • 2. Anunțuri in JOUE a intenției de atribuire a Contractului de delegare pentru operatorii regionali

 • 3. Proiect de Contract de delegare a gestiunii al operatorului regional

 • 4. Fundamentarea costului/km pe mod de transport propusă de operatorul STB

 • 5. Proiect de HCL pentru delegarea gestiunii

 • 6. Act constitutiv al operatorilor regionali

 • 7. Act constitutiv al TPBI

ANEXE

 • 1.   Informarea Instituțiilor

 • a) Prefectului Municipiului București

 • b) Prefectului Județului Ilfov

 • 2.   Anunțuri în JOUE a intenției de atribuire a Contractului de delegare pentru operatorii regionali

 • 3.   Proiect de Contract de delegare a gestiunii al operatorului regional

 • 4.  Fundamentarea costului/km pe mod de transport propusă de operatorul STB

 • 5.   Proiect de HCL pentru delegarea gestiunii

 • 6.   Act constitutiv al operatorilor regionali

 • 7.   Act constitutiv al TPBI


  MEMBRU


9 Clădirea Green Gate București Sectorul 5,Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF R038474532, ONG:25560/A/2017

Către:     INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚULUI ILFOV

t&VOK-* DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

PENTRU 1RANSPORT PUBLIC BUCUREȘU-ILFOV

lhl>ftARE NJp

IEȘIRE ‘     .........

Ziua..4ț? Luna drfc> AnuL.<&<


în atenția: Domnului Prefect Daniel -Tudorel ZAMFIR

Adresa: Str.Smârdan, nr. 3, sector 3, București

E-mail: relatiicuzublicul .refecturailfov.ro

Ref. la: atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de pe raza unităților

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru

Transport Public București Ilfov (TPBI) către operatorul Societatea de Transport București


STB SA

Stimate Domnule Prefect Daniei - Tudorel ZAMFIR

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (TPBI)

intenționează să atribuie direct gestiunea serviciului de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale componente: Municipiul București, Județul Ilfov, Orașul Bragadiru, Orașul Buftea, Orașul Chitila, Orașul Măgurele, Orașul Pantelimon,

Orașul Popești-Leodeni, Orașul Voluntari, Comuna 1 Decembrie, Comuna Afumați, Comuna Berceni, Comuna Brănești, Comuna Cernica, Comuna Chiajna, Comuna Ciolpani, Comuna Ciorogîrla, Comuna Clinceni, Comuna Copăceni, Comuna Vidra, Comuna Cornetu, Comuna Dascălu, Comuna Dărăști, Comuna Dobroești, Comuna Domnești, Comuna Dragomirești Vale, Comuna Găneasa, Comuna Glina, Comuna Grădiștea, Comuna Gruiu, Comuna Jilava, Comuna Moara Vlăsiei, Comuna Mogoșoaia, Comuna Nuci, Comuna Peris, Comuna Petrăchioaia, Comuna Snagov, Comuna Ștefăneștii De Jos, Comuna Tunari, Comuna Corbeanca, Oraș

Otopeni și Comuna Balotești, pentru o perioadă de 10 ani, către Societatea de Transport București STB SA, SC Serviciul Transport Voluntari SA si SC ECOTRANS STCM.

Având in vedere art.7 alin. 4 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), și implicit

MEMBRUClădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10 CIF RO38474532, ONG:25S60/A/2017

Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov si cele 40 de UAT-uri din Județul Ilfov, membre ale TPBI, intenționează să instituie o măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat, dar cu respectarea prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, pentru asigurarea serviciului de transport public local de călători.

Atașăm prezentei, în copie, Studiul de oportunitate privind transportul public local de călători prin curse regulate în Regiunea București - Ilfov, prevăzut de art. 3 alin.(4) din OUG nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta informare va fi transmisă Consiliului Concurenței care îndeplinește rolul de autoritate națională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și autoritățile și instituțiile publice, alți furnizori de ajutor de stat și beneficiarii de ajutor de stat, implicați în procedurile din domeniul ajutorului de stat, cu mențiunea că în cazul serviciului de transport public de călători se vor respecta prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Cu deosebită considerație,

Administrator Public,

® TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV

K^™JlAr,DE DEZV0LTARE intercomunitară PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTHLFOV 'Către: INSTITUȚIA PREFECTULUI - MUNICIPUL BUCUREȘTI          Nr. ...

București, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poșta!01370

în atenția: Domnului Prefect Gheorghe COJANU

Ref. la: atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (TPBI) către operatorul Societatea de Transport București STB SA

Stimate Domnule Prefect Gheorghe COJANU

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (TPBI) intenționează să atribuie direct gestiunea serviciului de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale componente: Municipiul București, Județul Ilfov, Orașul Bragadiru, Orașul Buftea, Orașul Chitila, Orașul Măgurele, Orașul Pantelimon, Orașul Popești-Leodeni, Orașul Voluntari, Comuna 1 Decembrie, Comuna Afumați, Comuna Berceni, Comuna Brănești, Comuna Cernica, Comuna Chiajna, Comuna Ciolpani, Comuna Ciorogîrla, Comuna Clinceni, Comuna Copăceni, Comuna Vidra, Comuna Cornetu, Comuna Dascălu, Comuna Dărăști, Comuna Dobroești, Comuna Domnești, Comuna Dragomirești Vale, Comuna Găneasa, Comuna Glina, Comuna Grădiștea, Comuna Gruiu, Comuna Jilava, Comuna Moara Vlăsiei, Comuna Mogoșoaia, Comuna Nuci, Comuna Peris, Comuna Petrăchioaia, Comuna Snagov, Comuna Ștefăneștii De Jos, Comuna Tunari, Comuna Corbeanca, Oraș Otopeni și Comuna Balotești, pentru o perioadă de 10 ani, către Societatea de Transport STB SA, SC Serviciul Transport Voluntari SA si SC ECOTRANS STCM.

transport public local de călători.


Având in vedere art.7 alin. 4 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), și implicit Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov si cele 40 de UAT-uri din Județul Ilfov, membre ale TPBI, intenționează să instituie o măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat, dar cu respectarea prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători, pentru asigurarea serviciului de L               ///^

transport public local de calatori.                                                 bkLdC/

Q Clădirea Green Gate București Sectorul 5,Bd. Tucțor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                 CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017


Q Clădirea Green Gate București Sectorul 5,Bd. Tucțor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                 CIF RO38474532, CNG:25560/A/2017

@ www.tpbi.ro

Atașăm prezentei, în copie, Studiul de oportunitate privind transportul public local de călători prin curse regulate în Regiunea București - Ilfov, prevăzut de art. 3 alin.(4) din OUG nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta informare va fi transmisă Consiliului Concurenței care îndeplinește rolul de autoritate națională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și autoritățile și instituțiile publice, alți furnizori de ajutor de stat și beneficiarii de ajutor de stat, implicați în procedurile din domeniul ajutorului de stat, cu mențiunea că în cazul serviciului de transport public de călători se vor respecta prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Cu deosebită considerație,


Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

V                 GIF RO38474532, ONG:25560/A/2017

@ www.tpbi.ro

This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10279-2018:TEXT:EN:HTML

Romania-București: Transport Services (excl. Waste transport) 2018/S 006-010279

Prior information notice for public service contract

Standard form for notification pursuant to Article 7(2) of Regulation 1370/2007 to be published one year prior to the launch of the invitation to tender procedure or direct award in the Suppiement to the Official Journal of the European Union.

<regulation_20071370> (enJJS)

Section I: Competent authority

 • I. 1)     Name, addresses and contact point(s)

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Transport Public București — Ilfov

Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 6, sector 1

Contact point(s): Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Transport Public București — Ilfov

For the attention of: Aura RADUCU - Director

București

Romania

Telephone: +40 722638567

E-mail: aurardc@yahoo.com

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.tpbi.ro

Electronic access to information: www.pmb.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

 • II. 3)     Expected start and duration of the contract or time-limit for completion

Starting: 15.1.2019

Duration in months: 120 (from the award of the contract)

Section V: Award of contract

Name and address of the selected operator

Regia Autonomă de Transport București/Compania Municipală de Transport București

București

Romania        _
10/01/2018 S6 - - Services - Prior information notice without caii for competition - Direct award https://ted.europa.eu/                Suppiement to the Official Journal of the European Union

TED

This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri-TED:NOTICE:251690-2018:TEXT:EN:HTML

Romania-București: Public road transport Services 2018/S 110-251690

Prior information notice for public service contract

Standard form for notification pursuant to Article 7(2) of Regulation 1370/2007 to be published one year prior to the launch of the invitation to tender procedure or direct award in the Supplement to the Official Journal of the European Union.

<regulation_20071370> (en_US)

Section I: Competent authority

 • I. 1)     Name, addresses and contact point(s)

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-llfov

Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 6, sector 1

Contact point(s): Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-llfov

For the attention of: AURA RADUCU - DIRECTOR

București

Romania

Telephone: +40 722638567 E-mail: aura.raducu@tpbi.ro Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.tpbi.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Section II: Obiect of the contract

 • II. 3)     Expected start and duration of the contract or time-limit for completion

Starting: 25.6.2019

Duration in months: 120 (from the award of the contract)

Section V: Award of contract

Name and address of the selected operator Ecotrans SCCM S.R.L.

Chitila

Romania

Acest anunț pe site-ul TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212093-2018:TEXT:RO:HTML

România-București. Servicii de transport rutier public 2018/S 093-212093

Anunț de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (enJJS)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

 • 1.1)      Denumire, adrese și punct(e) de contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-llfov

Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 6, sector 1

Punct(e) de contact: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-llfov în atenția: AURA RADUCU - DIRECTOR București România Telefon: +40 722638567 E-mail: aura.raducu@tpbi.ro Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.tpbi.ro

Acces electronic la informații: www.primaria-voluntari.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

 • 1.2)      Tipul autorității competente

Organism de drept public

 • 1.3)      Activitate principală

Servicii de transport pe căi ferate urbane/cu metroul ușor, cu metroul, cu troleibuzul sau cu autobuzul

 • 1.4)      Atribuirea contractului în numele altor autorități competente

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

 • 11.1)      Descriere

 • 11.1.1)   Denumirea atribuită contractului:

Contract de servicii publice pentru transportul public de călători în regiunea București—Ilfov

 • 11.1.2)   Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport

Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)

Domenii acoperite de serviciile publice de transport

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Regiunea București—Ilfov. Cod NUTS RO

 • 11.1.3)   Descrierea succintă a contractului

Furnizarea de servicii publice de transport calatori cu autobuze in Județul Ilfov si Municipiul București. <=

 • 11.1.4)   Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60112000

 • 11.1.5)   Informații privind subcontractarea

Este prevăzută subcontractarea: nu

 • 11.2)     Cantitatea și/sau valoarea serviciilor:

3 000 000 km/an.

km de servicii publice de transport de călători: 3000000

Valoarea estimată fără TVA:

Intervalul: între 20 000 000,00 și 30 000 000,00 RON

 • 11.3)     Data de începere și durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare începere: 21.5.2019

Durata în luni: 120 (de la data atribuirii contractului)

 • 11.4)     Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

 • 111.1)     Condiții referitoare la contract

 • 111.1.1)   Parametri de cost pentru plata compensațiilor:

 • 111.1.2)   Informații privind drepturile exclusive:

 • 111.1.3)   Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete:

 • 111.1.4)   Standarde sociale:

 • 111.1.5)   Obligații de serviciu public:

 • 111.1.6)   Alte condiții speciale:

 • III.2)     Condiții de participare

 • 111.2.1)   Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

 • 111.2.2)   Cerințe tehnice

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):


 • III. 3) Obiective de calitate pentru contractele de servicii

Secțiunea IV: Procedură

 • IV. l)    Tipul procedurii

unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]

 • IV.2)     Criterii de atribuire

 • IV.2.1)   Criterii de atribuire

 • IV.2.2) Informații despre licitația electronică

 • IV.3)    Informații administrative

 • IV.3.1)   Număr de referință al dosarului:

 • IV.3.2) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare

 • IV.3.3) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 • IV.3.4) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

 • IV.3.5) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta


- - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


IV.3.6) Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Numele și adresa operatorului selectat

S.C. Serviciul Transport Voluntari

Voluntari

România

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)    Informații suplimentare:

VI.2)    Căi de atac

VI.2.1)  Organismul competent pentru căile de atac

VI.2.2)   Utilizarea căilor de atac

VI.2.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

VI.3)     Notificarea atribuirii:

VI.4)    Data expedierii prezentului anunț:

15.5.201817/05/2018   S93

https://ted.europa.eu/ TED


- - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prin prezenta vă transmitem într-un format oficial răspunsurile care au stat sub diligența noastră privitoare la clarificările solicitate de Consiliul Concurenței referitoare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-ilfov.

Astfel, în conținut regăsiți, într-o formulă unitară, răspunsurile Societății de Transport București STB S.A, transmise secvențial și pe office@tcbi.ro la următoarele întrebări: 4.8 “Precizați dacă există contracte încheiate între STB pentru rutele pe care operează aceștia. Detaiiați procedura de decontare/repartizare a încasărilor/'

Răspuns:

Conform prevederilor contractuale si Regulamentului serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București-ilfov, operatorul STB este entitatea care gestionează sistemul de taxare. Fiind singurul care dispune de un sistem automat de taxare aflat în exploatare din anul 2006.

încasările aferente fiecărui operator de transport sunt evidențiate și comunicate separat către autoritate.

în prezent nu există contracte comerciale încheiate între STB și ceilalți operatori prin care se virează încasările acestora.

 • 5. „în ceea ce privește proiectul de Contract ce se intenționează a fi încheiat cu STB:

5.1. în cadrul Capitolului 4 - Valoarea contractului, la art. 4.2. se menționează că „valoarea totală planificată an I" reprezintă suma dintre totalul costurilor planificate pentru toate modurile de transport din anul 1, la care se adaugă cheltuielile realizate de Operator asociate activităților de colectare a veniturilor pentru Operatorii desemnați, precum și profitul rezonabil

Analizând componența costului total planificat pentru primul an ai contractului, se remarcă faptul că, în cadrul modului de transport cu autobuzul, calculul se defalcă pe linii urbane, respectiv linii regionale (64,1 milioane km, respectiv 13,3 milioane km). Cu toate acestea, costul unitar este considerat a fi același, respectiv 10,48 lei/km, deși este de așteptat ca valoarea să fie diferită în mediul urban față de regional. O valoare similară este utilizată și în cadrul Capitolului 12 - Compensația, la calcularea costului/km (pag. 16).

-L^+4021 307 418 i

Fax: +4021>S<599

în acest context, vă rugăm să refaceți calculele utilizând, pentru fiecare categorie de transport cu autobuzul (urban, respectiv regional), costurile medii aferente. Totodată, remarcăm faptul că față de contractul cu STB avizat în anul 2018, costul/km a crescut de la 8,8 lei/km la urban și respectiv, 7,75 lei/km la regional, la 10,48 lei/km. Vă rugăm să justificați această creștere.”

Răspuns:

în anexele 1 și 2 se regăsesc justificările solicitate atât în ceea ce privește modificarea cost/km la autobuze cât și în cazul celorlalte mijloace de transport public.

5.6 în ceea ce privește dispozițiile act. 16 alin. 7 referitor la activitățile conexe, vă rugăm să aduceți detalii/precizări referitoare ia:

 • - prezența Operatorului pe piețele concurențiale (semnificativă/nesemnificativă);

 • - descrierea rațiunilor economice pentru care Operatorul trebuie să se implice în tipurile de activități care nu intră în sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice ;

 • - ponderea maximă a acestor activități în totalul activităților desfășurate de Operator;

 • - mijloacele prin care autoritatea publică locală controlează Operatorul în privința prezenței sale pe piețele concurențiale și măsurile ce pot fi luate pentru împiedicarea Operatorului de a restrânge concurența pe aceste piețe .

în plus, practica UE în domeniul SIEG-urilor sugerează că, în cazul în care Operatorul ar realiza profituri excesive din aceste tipuri de activități, ele trebuie să fie luate în caicul ia stabilirea nivelului Compensației.”

Răspuns:

în ceea ce privește activitățile conexe desfășurate de STB S.A, având în vederea impactul pe care acestea le aduc rentabilității societății, considerăm că acestea au o influență nesemnificativă comparativ cu mediul concurențial la nivel zonal. Menținerea acestora în portofoliu de activități se face premonderent spre uzanța propriilor salariați. De asemenea, costurile acestor activități nu intră în calculul compensației, operatorul de transport va ține o evidență contabilă separată, distinctă pentru fiecare activitate prestată. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Serviciul public de transport călători și activitățile comerciale.

Totodată, activitățile menționate iși acoperă integral costurile din veniturile încasate și nu afectează în niciun mod furnizarea serviciului de transport public local.

în concluzie, ponderea acestor activități conexe este nesemnificativă, 2.79% din total activități.

Anexa 1

Justificare privind evoluția costului prestației de transport pentru tramvaie, troleibuze și autobuze

 • A. între Contractul de delegare nr.1 / 17.09.2018 și Draftuî de Contract transmis spre analiza Consiliului Concurenței

 • B. între varianta transmisă la Consiliul Concurenței și varianta finală a Draftului de Contract valabil 10 ani

în prezent, între Societatea de Transport București STB S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-llfov este încheiat Contractul de delegare nr.1 / 17.09.2018 prin care costurile pe km sunt stabilite astfel:

 • > Tramvai           18,22 lei/km

 • > Troleibuz          12,24 lei/km

 • > Autobuz urban      9,11 lei/km

 • > Autobuz regional    7,75 lei/km

în vederea încheierii unui nou Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public pentru regiunea București și Ilfov între Societatea de Transport București STB S.A. în calitate de Operator și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-llfov în calitate de Entitate Contractantă, valabil 10 ani, a fost transmis spre analiză și avizare Consiliului Concurenței un Draft de Contract, cu costurile per kilometru propuse pentru fiecare mod de transport, astfel:

e    Tramvai    19,06 lei/km

•    Troleibuz   14,08 lei/km

«    Autobuz    10,48 lei/km

Având în vedere modificările survenite față de varianta inițială (de la depunerea Draftului de Contract la Consiliul Concurenței, până în prezent), modificări imperios necesare a fi luate în calculul costului/km propus pentru contractul pe 10 ani, vă prezentăm noile costuri per kilometru propuse pentru fiecare mod de transport, precum și justificările aferente, detaliate în Anexa 2, astfel:

fTFȚIf SOCIETATEA

> /Ti / DE TRANSPORT

BUCUREȘTI

A. Justificare privind evoluția costului prestației de transport pentru tramvaie, troleibuze și autobuze, între Contractul de delegare nr.1/17.09.2018 și Draftul de Contract transmis spre analiză Consiliului Concurenței

Valorile propuse ce au reieșit din calcule pentru fiecare tip de transport, au fost influențate de o serie de factori fată de contractul în vigoare (vezi Anexa 1), după cum urmează:

1. Tramvaie

 • a) Indicatorul materiale și piese de schimb a cunoscut o scădere de aproximativ 45% ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație nr. 87/24.07.2019 prin care au fost scoase din funcțiune și casate 68 de mijloace fixe - tramvaie.

Această decizie coroborată cu scăderea numărului de km ce urmează a fi prestați conform programului de transport propus de ADITPBI, influențează în mod direct necesarul de piese și materiale folosite pentru întreținerea parcului învechit de vehicule și menținerea acestora în parametrii tehnici de siguranță și confort, ducând astfel la reducerea costurilor pentru achiziționarea unor elemente foarte costisitoare. Valoarea astfel calculată este necesară pentru asigurarea unui minim de piese și materiale folosite la întreținerea parcului de vehicule rămas în exploatare (pentru funcționarea în condiții de siguranță a călătorilor).

 • b) Combustibilii, energia, apa, gazele înregistrează o creștere de aproximativ 23% ca urmare a evoluției ascendente a prețurilor la utilități, precum și a consumurilor cu apa, energia și gazele folosite în procesele tehnologice numeroase de curățare și întreținere a parcului de vehicule, pentru menținerea acestuia la parametrii crescuți de calitate și confort pentru călători.

 • c) Indicatorul lucrări și servicii este estimat să scadă cu aproximativ 44% ca urmare a reducerii la minimum sau chiar eliminării din costuri a unor lucrări și servicii pe care

Societatea le va efectua cu personalul propriu sau împreună cu terți la prețuri mai mici, ori achiziționării doar a lucrărilor și serviciilor strict necesare pentru desfășurarea în siguranță a activităților de transport public de persoane, precum și pentru menținerea în limite rezonabile a confortului pentru publicul călător (de exemplu, reducerea serviciilor de reparare și întreținere stații de spălare din depouri).

d)


e)


Impozite și taxe sunt în scădere cu aproximativ 12% , avându-se în vedere eliminarea unor taxe cum ar fi AMRSP și reducerea altora.

Indicatorul cheltuieli de personal înregistrează o creștere de aproximativ 14% influențat fiind de aplicarea unei noi grile de salarizare începând cu 01.01.2019, grilă care stabilește salariul minim la nivel de STB S.A. (în corelație cu legislația în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată, respectiv H.G. nr.937/2018) cu influența corespunzătoare a acestuia asupra celorlalte nivele de salarizare (conform Contractului Colectiv de Muncă) și de alinierea salariului minim conform legislației în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată pentru anul 2020 în conformitate cu H.G. nr.935/2019, cât și de modificările intervenite pe parcursul derulării contractului privind promovarea unor categorii de personal (deficitare pe piața muncii) la un salariu competitiv cu piața de profil, conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare. Aceste

modificări au fost necesare atât pentru a asigura fidelizarea angajaților existenți, cât și atragerea unor noi angajați de bună calitate.

 • f)  Amortizarea, provizioanele și alte cheltuieli de exploatare cunosc o creștere mare datorată în principal reevaluării mijloacelor fixe conform reglementărilor legale în vigoare.

 • g) Indicatorul cheltuieli financiare a înregistrat o scădere cu 81,5%, ca urmare a reducerii plăților dobânzilor și diferențelor de curs valutar la creditele contractate cu Banca Europeană de investiții pentru asigurarea îmbunătățirii funcționalității activității de transport public în condiții de continuitate.

 • 2. Troleibuze

 • a) Indicatorul materiale și piese de schimb cunoaște o scădere de aproximativ 13% ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație prin care au fost scoase din funcțiune un număr de 35 de mijloace fixe - troleibuze. Totuși, efectele acestei decizii sunt diminuate de solicitarea autorității contractante (ADITPBI) de efectuare a unui număr suplimentar de km (cu aprox. 4,20% mai mult), ceea ce se reflectă într-un număr mai mare de revizii, cu efect imediat asupra necesarului de piese și materiale. Valoarea calculată în acest caz este necesară pentru asigurarea unui minim de piese și materiale folosite la întreținerea parcului de vehicule rămas în exploatare (pentru funcționarea în condiții de siguranță a călătorilor).

 • b) Indicatorul combustibili, energie, apă, gaze înregistrează o creștere de aproximativ 18% ca urmare a evoluției ascendente a prețurilor la utilități, precum și a consumurilor cu apa, energia și gazele folosite în procesele tehnologice numeroase de curățare și întreținere a parcului de vehicule, pentru menținerea acestuia la parametrii crescuți de calitate și confort pentru călători.

 • c) Indicatorul lucrări și servicii este estimat în scădere cu aproximativ 55% ca

urmare a reducerii la minimum sau chiar eliminării din costuri a unor lucrări și servicii pe care Societatea le va efectua cu personalul propriu sau împreună cu terți la prețuri mai mici, ori achiziționării doar a lucrărilor și serviciilor strict necesare pentru desfășurarea în siguranță a activităților de transport public de persoane, precum și pentru menținerea în limite rezonabile a confortului pentru publicul călător (de exemplu, reducerea serviciilor de reparare și întreținere stații de spălare din depouri).

d)


e)


Impozitele și taxele, sunt în scădere cu aproximativ 13% avându-se în vedere eliminarea unor taxe cum ar fi AMRSP și reducerea altora.

Cheltuielile de personal cunosc o creștere de aproximativ 30%, influențate fiind de numărul de km. propuși pentru transportul cu troleibuzul ce au crescut cu peste 4% pentru aria de acoperire urbană. Această creștere a prestației conduce la angajarea de personal specializat, căruia i se vor aplica noile grile de salarizare, grile care stabilesc salariul minim la nivel de STB S.A. (în corelație cu legislația în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată, respectiv H.G. nr.937/2018) cu influența corespunzătoare a acestuia asupra celorlalte nivele de salarizare (conform Contractului Colectiv de Muncă) și de alinierea salariului minim conform legislației în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată pentru anul 2020 în conformitate cu H.G. nr. 935/2019, cât și de

modificările intervenite pe parcursul derulării contractului privind promovarea unor categorii de personal (deficitare pe piața muncii) la un salariu competitiv cu piața de profil, conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare. Aceste modificări au fost necesare atât pentru a asigura fidelizarea angajatjlor existenți, cât și atragerea unor noi angajați de bună calitate profesională.

 • f)  Amortizarea, provizioanele și alte cheltuieli de exploatare cunosc o scădere, fiind influențate de scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor mijloace fixe în speță troleibuze.

 • g) Cheltuielile financiare înregistrează o scădere, ca urmare a reducerii plăților dobânzilor și diferențelor de curs valutar la creditele contractate cu Banca Europeană de Investiții pentru asigurarea îmbunătățirii funcționalității activității de transport public în condiții de continuitate.

 • 3. Autobuze

 • a) Indicatorul materiale și piese de schimb a luat în considerare înnoirea parcului de vehicule cu cele 400 de autobuze marca Otokar. Acestea, aflându-se în perioada de garanție, au asigurată de către furnizor remedierea oricărei defecțiuni apărute. Ca urmare a acestui fapt, cheltuielile cu materialele și piesele cunosc o scădere de aproximativ 16%, valoarea astfel stabilită fiind necesară pentru asigurarea unui minim de piese și materiale folosite la întreținerea parcului de vehicule existent marca Mercedes (pentru funcționarea în condiții de siguranță și confort pentru călători).

 • b) Indicatorul combustibili înregistrează o creștere semnificativă, de circa 34%, datorită extinderii ariei activității de transport și creșterii numărului de km din programul de transport propus de Entitatea Contractantă cu aproximativ 32%, pentru transportul cu autobuzul (atât urban cât și regional), precum și aglomerării urbane (traficul din București și zona metropolitană înregistrând cele mai mari congestii dintre toate orașele din România în orele de vârf din zilele lucrătoare (luni-vineri).

 • c) Indicatorul energie, apa, gaze înregistrează o creștere cu aproximativ 30% ca urmare a evoluției prețurilor acestora, precum și a consumurilor de apă folosită pentru curățarea și întreținerea parcului de vehicule (extins cu 400 de autobuze Otokar) la parametrii crescuți de calitate și confort pentru călători.

 • d) Lucrările și serviciile achiziționate de la terți sunt estimate în scădere cu aproximativ 33% ca urmare a reducerii ia minimum sau chiar eliminarea din costuri a unor lucrări și servicii pe care Societatea le va efectua cu personalul propriu sau împreună cu terți la prețuri mai mici, ori achiziționării doar a lucrărilor și serviciilor strict necesare pentru desfășurarea în siguranță a activităților de transport public de persoane, precum și pentru menținerea în limite rezonabile a confortului pentru publicul călător (de exemplu, reducerea serviciilor de reparare și întreținere stații de spălare autobuze la autobazele Titan și Nordului).

 • e) Indicatorul cheltuieli cu impozite și taxe, estimăm că acestea urmează același trend și în cazul transportului cu autobuzele, și anume de scădere cu aproximativ 8% avându-se în vedere eliminarea unor taxe cum ar fi AMRSP și reducerea altora.
 • f)  Cheltuieli cu personalul. Ca urmare a propunerii de mărire a parcului și a numărului de km prevăzuți în programului de transport de către Entitatea Contractantă și ținând cont de înnoirea parcului de vehicule prin aducerea celor 400 de autobuze marca Otokar, s-a impus și angajarea personalului aferent pentru punerea în exploatare a acestora, numărul de salariați angrenat în activitatea de transport crescând cu peste 10%. O altă cauză ce a determinat creșterea indicatorului privind cheltuielile de personal a fost ca și în celelalte cazuri, aplicarea unei noi grile de salarizare începând cu 01.01.2019, grilă care stabilește salariul minim la nivel de STB S.A. (în corelație cu legislația în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată, respectiv H.G. nr.937/2018) cu influența corespunzătoare a acestuia asupra celorlalte nivele de salarizare (conform Contractului Colectiv de Muncă) și de alinierea salariului minim conform legislației în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată pentru anul 2020 în conformitate cu H.G. nr. 935/2019, cât și de modificările intervenite pe parcursul derulării contractului privind promovarea unor categorii de personal deficitare pe piața muncii la un salariu competitiv cu piața de profil, conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare. Aceste modificări au fost necesare atât pentru a asigura fidelizarea angajaților existenți, cât și atragerea unor noi angajați de înaltă calificare profesională.

 • g) Alte cheltuieli care influențează noile costuri propuse sunt cele cu amortizarea, provizioanele și alte cheltuieli de exploatare, precum și cele financiare. Acestea cunosc o creștere importantă, care în cazul cheltuielilor cu amortizarea se datorează în principal reevaluării mijloacelor fixe conform reglementărilor legale în vigoare, în timp ce, în cazul cheltuielilor financiare este influențată de plata dobânzilor și diferențelor de curs valutar la creditele contractate cu Banca Europeană de Investiții pentru asigurarea îmbunătățirii funcționalității activității de transport public în condiții de continuitate.

B. Justificare privind evoluția costului prestației de transport pentru tramvaie, troleibuze și autobuze între varianta transmisă la Consiliul Concurenței și varianta finală a Draftului de Contract valabil 10 ani

Premisele recalculării costului/km sunt următoarele:

 • 1. Modificarea Programului de transport de către Autoritatea Contractantă în sensul creșterii numărului de km la tramvaie și autobuze și modificarea implicită a cheltuielilor cu combustibilii și energia electrică de tracțiune.

Referitor la combustibilii folosiți la transportul cu autobuzele, trebuie avut în vedere faptul că valoarea cheltuielilor este mai mare deoarece consumul de combustibili realizat este mai mare decât consumul normat de producător. Explicația o reprezintă utilizarea a două mărci de autobuze (Mercedes și de Otokar) cu norme de consum diferite (în funcție de tip și dotări cu agregate, așa cum au fost ele date de producător) dar ale căror consumuri sunt puternic influențate de gradul ridicat de dificultate a unui mare număr de linii urbane de autobuze (ce constau într-un număr crescut al punctelor de conflict), de gradul de încărcarea cu călători pe diferite linii și paliere orare, de numărul de rampe și pante, de opriri și porniri, de staționări în traseu ca urmare a aglomerației, etc., precum și de condițiile de trafic din zona Regio, comparabile cu cele din zona Urbană datorită mutațiilor ocupaționale în zona Regio (în sensul în care mulți rezidenți au locuri de muncă în București, ceea

___________(______________________________1$   v;*,,..

ce conduce atât la creșterea gradului de încărcare a autobuzelor, cât și la aglomerarea traficului rutier, în special în zona liniei de centură a Municipiului București).

în ceea ce privește energia electrică de tracțiune creșterea este influențată de creșterea numărului de km prestați cu tramvaiele.

 • 2. Aplicarea recomandărilor Curții de Conturi referitoare la scoaterea din calcul a kilometrilor efectuați în afara traseului, din activități conexe celei de transport, respectiv km realizați pentru efectuarea Inspecțiilor Tehnice Periodice, pentru a ajunge la secțiile de Poliție în caz de accident, etc. Acești kilometri sunt absolut obligatorii de efectuat, însă conform legislației aplicabile, nu pot fi facturați lunar către Entitatea Contractantă, nereprezentând km traseu. Din acest motiv, cheltuielile aferente acestora au rămas în calcul, însă nu au mai fost cuantificați în numărul kilometrilor de efectuat.

 • 3. Transformarea Centrului de Sănătate din cadrul Societății de Transport STB S.A. din unitate fără personalitate juridică în filială a STB S.A.

Conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport STB S.A. nr. 12/30.10.2019 a fost aprobată înființarea filialei Centrul de Sănătate STB S.A., ca persoana juridică de sine stătătoare.

Pentru asigurarea serviciilor de medicina muncii pentru angajații proprii, servicii obligatorii conform prevederilor legale, Societatea de Transport București STB S.A. a încheiat începând cu 20 decembrie 2019 un Contract de prestări servicii cu filiala.

Astfel, în structura cheltuielilor luate în calculul costului/km au fost operate modificări în sensul diminuării pozițiilor (materiale, lucrări și servicii, salarii, contribuții) aferente fostei unități fără personalitate juridică și creșterii poziției Lucrări și servicii cu contravaloarea Contractului de prestări servicii semnat cu filiala.

 • 4. Includerea, la modul de Transport Autobuze a cheltuielilor cu salariile pentru 83 de conducători vehicul, conform Deciziei nr.119/08.10.2019 a Consiliului de Administrație

Având în vedere cele prezentate, Societatea de Transport București STB S.A. susține încheierea noului Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport valabil 10 ani cu noile costuri pe km, pentru toate modurile de transport, pentru a asigura recuperarea integrală a tuturor cheltuielilor implicate în realizarea serviciului de transport public contractat.

Anexa 2


Jutificarea costului/km nediferențiat urban/regio

în vederea încheierii noului contract de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public pentru regiunea București și Ilfov, în urma analizelor efectuate (analize care țin cont de faptul că serviciul de transport public prestat de Societatea de Transport București STB

S.A. cu autobuze este unul omogen, organizat unitar din punct de vedere al personalului, materialelor, combustibilului, pieselor, etc., indiferent de zona Urbană/Regio unde se prestează serviciul) propunem ca tariful pe kilometru practicat de Societatea de Transport București S.T.B.-S.A., pe partea de transport “autobuze”, să nu mai fie diferențiat, pentru următoarele considerente:

1. Parcul de vehicule auto al Societății de Transport București STB S.A asigură efectuarea serviciului de transport public de călători pe toate liniile/traseele atribuite prin contract de A.D.T.P.B.I., fără a exista un parc dedicat liniilor Urbane, respectiv liniilor Regio. Singura diferențiere o reprezintă utilizarea numai de autobuze marca Mercedes Citare pentru prestația efectuată pe liniile Regio, în timp ce prestația pe liniile Urbane este asigurată atât cu autobuze marca Mercedes Citare, cât și cu autobuze marca Otokar;


 • 2. Cheltuielile de personal: Angajați! Societății de Transport București STB S.A în funcția de conducători vehicule deservesc atât liniile de transport Urbane cât și cele Regio, în funcție de necesitate, fără a exista personal angajat dedicat zonei de efectuare a prestației de transport (urbane/regio). în plus, salariile de încadrare, sporurile permanente și nepermanente (spor vechime, spor dificultate, spor pentru orele lucrate în timpul nopții, spor LPI, spor ore lucrate peste regimul normal de lucru al lunii, spor pentru orele lucrate în zile de sărbătoare, spor pentru orele lucrate în condițiile art. 137-Codul Muncii, etc.), sunt aceleași indiferent de programul de transport prestat, atât pentru conducătorii de autobuz, cât și pentru celelalte categorii de personal implicate în organizarea acestuia (de exemplu: personal de întreținere);

 • 3. Cheltuielile de întreținere și reparații sunt similare, mentenanța realizându-se în funcție de rulajul efectuat. Important de subliniat este faptul că autobuzele marca Otokar (care deservesc numai zona Urbană) sunt noi, service-ul, mentenanța și reparațiile fiind asigurate de furnizor. în schimb, autobuzele marca Mercedes (care deservesc atât zona Urbană cât și cea Regio), au o vechime de 12-13 ani, costurile de mentenanță, întreținere și reparații fiind în creștere din cauza atât a gradului de uzură cât și a prețurilor de achiziție al pieselor/materialelor necesare (în Euro), acestea fiind suportate de STB S.A.;

  SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

  Adresă: B-dul Dinicu Golescu rrr. 1, Sector 1, București, România
 • 4. Rata amortismentului/vehicul luată în calcul la fundamentarea costului pe kilometru este aceeași indiferent de zona (regio/urban) în care autobuzul prestează serviciul public de transport de calatori;

 • 5. Consumul de carburant:

Trama stradală din București și condițiile de trafic din zona Regio sunt comparabile, datorită următoarelor elemente:

° au aparut mutații ocupaționale în zona Regio, în sensul în care mulți rezidenți au locuri de muncă în București, ceea ce conduce atât la creșterea gradului de încărcare a autobuzelor, cât și la aglomerarea traficului rutier, în special în zona liniei de centură a Municipiului București:

® transportul rutier în zona Regio se desfășoară:

 • > pe drumuri județene/comunale, unde infrastructura rutieră este organizată pe o singură bandă de circulație în majoritatea cazurilor, în multe zone prezentând denivelări, ceea ce conduce la reducerea vitezei de transport și la creșterea consumului de carburant;

 • > pe drumuri nationale/autostrăzi, unde infrastructura rutieră este în stare corespunzătoare, organizată pe mai multe benzi de circulație, consumul de carburant este mai mic, dar se înregistrează cheltuieli suplimentare pentru plata taxei de utilizare a drumurilor naționale -rovinieta.

Cele două elemente menționate anterior determină un consum mediu de carburant realizat în cele 2 zone de activitate comparabil, diferența nesemnificativă fiind compensată atât de plata rovinietelor, cât și de clasificarea autobuzelor care circulă în zona Regio.

Tariful de 7,75 lei/km stabilit în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport nr.1/17.09.2018 pentru zona Regio, a constituit un element de negociere raportat la un număr mic de vehicule care circulau la data respectivă, respectiv la un rulaj mult mai mic (2.189 mii km pentru perioada 17.09.2018-16.09.2019 versus 13.347 mii km pentru primul an de derulare al Contractului de Delegare valabil 10 ani).

în prezent, numărul vehiculelor care circulă în zona Regio a crescut de circa 3,5 ori la solicitarea călătorilor, implicit a UAT-urilor membre TPBI.

Ca urmare, prin creșterea parcului de autobuze în exploatare în zona cheltuielile unitare au crescut, ajungând la același nivel cu cele din zona Urbană,Din cele prezentate, se constată că, în condițiile îndeplinirii tuturor exigențelor unui transport public de calitate și cu respectarea prevederilor legale, tariful unitar practicat de un operator de transport în zona Urbană este sensibil similar cu cel din zona Regio.

Pentru aprofundarea informațiilor detaliate anterior, în vederea susținerii lor, vă prezentăm de asemenea, următoarele aspecte cuantificate numeric:

KM ATB

77.619.587


KM ATB

URBAN

64.272.879


KM ATB

REGIO

13.346.708


ELEMENTE

ATB

TOTAL ATB

URBAN

REGIO

lei

lei/km

lei

lei/km

lei

lei/km

Materiale, piese

34.632.643

0,45

27.139.720

0,42

7.492.923

0,56

Combustibil

158.888.344

2,05

135.079.997

2,10

23.808.347

1,78

Energie, apă, gaze

8.865.388

0,11

7.340.982

0,11

1.524.406

0,11

CHELTUIELI MATERIALE

202.386.375

2,61

169.560.699

2,64

32.825.676

2,46

LUCRĂRI Șl SERVICI TERII

15.112.943

0,19

12.514.269

0.19

2.598.674

0,19

IMPOZITE SI TAXE

8.769.776

0,11

6.101.867

0,09

2.667,909

0,20

Salarii

546.736.572

7,04

452.725.075

7,04

94.011.497

7,04

Contracte de mandat aferente Consiliului de Administrație (SECRETARIAT, CENZORI), Directorat

829.554

0,01

686.912

0,01

142.642

0,01

Cote angajator

12.268.873

0,16

10.159.237

0,16

2.109.636

0,16

Ch sociale/Protectia Muncii

6.267.577

0,08

5.189.865

0,08

1.077.712

0,08

Tichete de masă

22.214.710

0,29

18.394.885

0,29

3.819.825

0,29

CHELTUiELI CU PERSONALUL

588.317.286

7,58

487.155.974

7,58

101.161.312

7,58

Cheltuieli cu amortizarea provizioanele '

5.468.090

0,07

4.285,044

0,07

1.183.046

0,09

Cheltuieli financiare

384.562

0,005

318.436

0,005

66,126

0,005

TOTAL CHELTUIELI

820.439.032

10,57

679.936.290

10,58

140.502.742

10,53

în conformitate cu cele detaliate principial mai sus, reiterăm pe scurt premisele de calcul ale diferențierii costului/km, între Urban și Regio:

• Materiale, piese de schimb - s-a luat în considerare faptul că pentru autobuzele marca Otokar, cheltuielile cu materialele și piesele de schimb sunt suportate de furnizor pentru primii 8 ani de funcționare, acestea fiind utilizate doar pe traseele Urbane. Autobuzele marca Mercedes Citaro circulă atât pe traseele Urbane cât și pe cele Regio. în consecință, la împărțirea acestei categorii de cheltuieli, cheia de repartizare a constituit-o parcul mediu circulant de autobuze Mercedes, structurat Urban/Regio.Se observă un plus de cheltuială/km pentru Regio.

» Combustibil - a fost luată în calcul diferența nesemnificativă a consumului mediu de carburant între liniile Urbane și cele Regio, aceasta conducând la o cheltuială/km mai mică în zona Regio față de cea Urbană cu aprox 15%;

 • •  Energie, apă, gaze; Lucrări și Servicii; Cheltuielile cu personalul; Cheltuieli financiare: s-a luat în considerare, ca și cheie de repartizare între Urban și Regio, numărul de kilometri prognozați, acest fapt conducând la menținerea aceluiași cuantum per kilometru indiferent de zona de efectuare a prestației;

 • •  Cheltuiala cu amortizarea: s-a luat în considerare faptul câ pentru autobuzele marca Otokar, cheltuielile cu amortizarea nu sunt suportate de Operator ci de proprietarul de drept (respectiv Unitatea Administrativ Teritorială București). în consecință, la împărțirea acestei categorii de cheltuieli, cheia de repartizare a constituit-o parcul mediu circulant de autobuze Mercedes, structurat Urban/Regio.

 • •  Impozite și taxe: cheia de repartizare a acestei categorii de cheltuieli a fost una combinată, respectiv numărul de kilometri prognozați a se efectua în zona Urbană, respectiv Regio, ținându-se cont de faptul că pentru zona Regio, o cheltuială suplimentară o reprezintă taxa de drum, precum și clasificarea autobuzelor care circulă în zona Regio (așa cum este detaliat mai sus).

Astfel, per ansamblu se poate observa o diferențiere absolut insignifiantă a costului per kilometru între prestația în zona Urbană (10,58 lei/km) față de cea în zona Regio (10,53 lei/km), costul mediu/km pentru autobuze, indiferent de zonă fiind 10,57 lei/km.

Ca și concluzie, având în vedere cele prezentate, precum și faptul că, în perioada de 10 ani de valabilitate a noului Contract de Deleagare a Gestiunii Serviciului de Transport, evoluția numărului de trasee (respectiv km) efectuate de STB S.A în zona Regio poate crește semnificativ (așa cum a evoluat și între septembrie 2018 - data semnării Contractului de Delegare în vigoare și prezent), Societatea de Transport București STB S.A. susține practicarea aceluiași cost contractual pe km, atât pentru Regio cât și pentru Urban, respectiv 10,57 lei/km.

Asociația de Dezvoltare Interoomunita pentru Transport Public București-:,to

INTRARE Nr.


Justificare

privind evoluția costului prestației de transport pentru tramvaie, troleibuze și autobuze

A. între Contractul de delegare nr.1 /17.09.2018 și Draftul de Contract transmis spre analiza vx      Consiliului Concurentei

y B. între varianta transmisă la Consiliul Concurenței și varianta finală a Draftului de Contract r>       valabil 10 ani

> -

în prezent, între Societatea de Transport București STB S.A. și Asociația de Dezvoltare /Intercomunitară de Transport Public București-llfov este încheiat Contractul de delegare nr.1 / 17.09.2018 prin care costurile pe km sunt stabilite astfel:

 • > Tramvai           18,22 lei/km

 • > Troleibuz          12,24 lei/km

 • > Autobuz urban      9,11 lei/km

 • > Autobuz regional    7,75 lei/km

în vederea încheierii unui nou Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public pentru regiunea București și Ilfov între Societatea de Transport București STB S.A. în calitate de Operator și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-llfov în calitate de Entitate Contractantă, valabil 10 ani, a fost transmis spre analiză și avizare Consiliului Concurenței un Draft de Contract, cu costurile per kilometru propuse pentru fiecare mod de transport, astfel:

 • •    Tramvai   19,06 lei/km

 • •    Troleibuz  14,08 lei/km

 • •   Autobuz   10,48 lei/km

Având în vedere modificările survenite față de varianta inițială (de la depunerea Draftului de Contract la Consiliul Concurenței, până în prezent), modificări imperios necesare a fi luate în calculul costului/km propus pentru contractul pe 10 ani, vă prezentăm noile costuri per kilometru propuse pentru fiecare mod de transport, precum și justificările aferente, detaliate în Anexa 2, astfel:

 • ■    Tramvai     19,39 lei/km

 • ■    Troleibuz    14,20 lei/km

 • ■    Autobuz    10,57 lei/km

A. Justificare privind evoluția costului prestației de transport pentru tramvaie, troleibuze și autobuze, între Contractul de delegare nr.1/17.09.2018 și Draftul de Contract transmis spre analiză Consiliului Concurenței

Valorile propuse ce au reieșit din calcule pentru fiecare tip de transport, au fost influențate de o serie de factori față de contractul în vigoare (vezi Anexa 1), după cum urmează:

 • 1. Tramvaie

 • a) Indicatorul materiale și piese de schimb a cunoscut o scădere de aproximativ 45% ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație nr. 87/24.07.2019 prin care au fost scoase din funcțiune și casate 68 de mijloace fixe - tramvaie.

b SOCfETA TEA

BUCUREȘ71

Această decizie coroborată cu scăderea numărului de km ce urmează a fi prestați conform programului de transport propus de ADITPBI, influențează în mod direct necesarul de piese și materiale folosite pentru întreținerea parcului învechit de vehicule și menținerea acestora în parametrii tehnici de siguranță și confort, ducând astfel la reducerea costurilor pentru achiziționarea unor elemente foarte costisitoare. Valoarea astfel calculată este necesară pentru asigurarea unui minim de piese și materiale folosite la întreținerea parcului de vehicule rămas în exploatare (pentru funcționarea în condiții de siguranță a călătorilor).

 • b) Combustibilii, energia, apa, gazele înregistrează o creștere de aproximativ 23% ca urmare a evoluției ascendente a prețurilor la utilități, precum și a consumurilor cu apa, energia și gazele folosite în procesele tehnologice numeroase de curățare și întreținere a parcului de vehicule, pentru menținerea acestuia la parametrii crescuți de calitate și confort pentru călători.

 • c) Indicatorul lucrări și servicii este estimat să scadă cu aproximativ 44% ca urmare a reducerii la minimum sau chiar eliminării din costuri a unor lucrări și servicii pe care Societatea le va efectua cu personalul propriu sau împreună cu terți la prețuri mai mici, ori achiziționării doar a lucrărilor și serviciilor strict necesare pentru desfășurarea în siguranță a activităților de transport public de persoane, precum și pentru menținerea în limite rezonabile a confortului pentru publicul călător (de exemplu, reducerea serviciilor de reparare și întreținere stații de spălare din depouri).

 • d) Impozite și taxe sunt în scădere cu aproximativ 12% , avându-se în vedere eliminarea unor taxe cum ar fi AMRSP si reducerea altora.

 • e) Indicatorul cheltuieli de personal înregistrează o creștere de aproximativ 14% influențat fiind de aplicarea unei noi grile de salarizare începând cu 01.01.2019, grilă care stabilește salariul minim la nivel de STB S.A. (în corelație cu legislația în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată, respectiv H.G. nr.937/2018) cu influența corespunzătoare a acestuia asupra celorlalte nivele de salarizare (conform Contractului Colectiv de Muncă) și de alinierea salariului minim conform legislației în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată pentru anul 2020 în conformitate cu H.G. nr.935/2019, cât și de modificările intervenite pe parcursul derulării contractului privind promovarea unor categorii de personal (deficitare pe piața muncii) la un salariu competitiv cu piața de profil, conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare. Aceste modificări au fost necesare atât pentru a asigura fidelizarea angajaților existenți, cât și atragerea unor noi angajați de bună calitate.

 • f)  Amortizarea, provizioanele și alte cheltuieli de exploatare cunosc o creștere mare datorată în principal reevaluării mijloacelor fixe conform reglementărilor legale în vigoare.

 • g) Indicatorul cheltuieli financiare a înregistrat o scădere cu 81,5%, ca urmare a reducerii plăților dobânzilor și diferențelor de curs valutar la creditele contractate cu Banca Europeană de investiții pentru asigurarea îmbunătățirii funcționalității activității de transport public în condiții de continuitate.

 • 2. Troleibuze

 • a) Indicatorul materiale și piese de schimb cunoaște o scădere de aproximativ 13% ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație prin care au fost scoase din funcțiune un număr de 35 de mijloace fixe - troleibuze. Totuși, efectele acestei decizii sunt diminuate de solicitarea autorității contractante (ADITPBI) de efectuare a unui număr suplimentar de km (cu aprox. 4,20% mai mult), ceea ce se reflectă într-un număr mai mare de revizii, cu efect imediat asupra necesarului de piese și materiale. Valoarea calculată în acest caz este necesară pentru asigurarea unui minim de piese si materiale folosite la

întreținerea parcului de vehicule rămas în exploatare (pentru funcționarea în condiții de siguranță a călătorilor).

 • b) Indicatorul combustibili, energie, apă, gaze înregistrează o creștere de aproximativ 18% ca urmare a evoluției ascendente a prețurilor la utilități, precum și a consumurilor cu apa, energia și gazele folosite în procesele tehnologice numeroase de curățare și întreținere a parcului de vehicule, pentru menținerea acestuia la parametrii crescuți de calitate și confort pentru călători.

 • c) Indicatorul lucrări și servicii este estimat în scădere cu aproximativ 55% ca urmare a reducerii la minimum sau chiar eliminării din costuri a unor lucrări și servicii pe care Societatea le va efectua cu personalul propriu sau împreună cu terți la prețuri mai mici, ori achiziționării doar a lucrărilor și serviciilor strict necesare pentru desfășurarea în siguranță a activităților de transport public de persoane, precum și pentru menținerea în limite rezonabile a confortului pentru publicul călător (de exemplu, reducerea serviciilor de reparare și întreținere stații de spălare din depouri).

 • d) Impozitele și taxele, sunt în scădere cu aproximativ 13% avându-se în vedere eliminarea unor taxe cum ar fi AMRSP si reducerea altora.

 • e) Cheltuielile de personal cunosc o creștere de aproximativ 30%, influențate fiind de numărul de km. propuși pentru transportul cu troleibuzul ce au crescut cu peste 4% pentru aria de acoperire urbană. Această creștere a prestației conduce la angajarea de personal specializat, căruia i se vor aplica noile grile de salarizare, grile care stabilesc salariul minim la nivel de STB S.A. (în corelație cu legislația în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată, respectiv H.G. nr.937/2018) cu influența corespunzătoare a acestuia asupra celorlalte nivele de salarizare (conform Contractului Colectiv de Muncă) și de alinierea salariului minim conform legislației în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată pentru anul 2020 în conformitate cu H.G. nr. 935/2019, cât și de modificările intervenite pe parcursul derulării contractului privind promovarea unor categorii de personal (deficitare pe piața muncii) la un salariu competitiv cu piața de profil, conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare. Aceste modificări au fost necesare atât pentru a asigura fidelizarea angajaților existenți, cât și atragerea unor noi angajați de bună calitate profesională.

 • f)  Amortizarea, provizioanele și alte cheltuieli de exploatare cunosc o scădere, fiind influențate de scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor mijloace fixe în speță troleibuze.

 • g) Cheltuielile financiare înregistrează o scădere, ca urmare a reducerii plăților dobânzilor și diferențelor de curs valutar la creditele contractate cu Banca Europeană de Investiții pentru asigurarea îmbunătățirii funcționalității activității de transport public în condiții de continuitate.

 • 3. Autobuze

 • a) Indicatorul materiale și piese de schimb a luat în considerare înnoirea parcului de vehicule cu cele 400 de autobuze marca Otokar. Acestea, aflându-se în perioada de garanție, au asigurată de către furnizor remedierea oricărei defecțiuni apărute. Ca urmare a acestui fapt, cheltuielile cu materialele și piesele cunosc o scădere de aproximativ 16%, valoarea astfel stabilită fiind necesară pentru asigurarea unui minim de piese și materiale folosite la întreținerea parcului de vehicule existent marca Mercedes (pentru funcționarea în condiții de siguranță și confort pentru călători).

 • b) Indicatorul combustibili înregistrează o creștere semnificativă, de circa 34%, datorită extinderii ariei activității de transport și creșterii numărului de km din programul de transport propus de Entitatea Contractantă cu aproximativ 32%, pentru transportul cu autobuzul (atât urban cât și regional), precum și aglomerării urbane (traficul din București și zona metropolitană înregistrând cele mai mari congestii dintre toate orașele din România în orele de vârf din zilele lucrătoare (luni-vineri).

 • c) Indicatorul energie, apa, gaze înregistrează o creștere cu aproximativ 30% ca urmare a evoluției prețurilor acestora, precum și a consumurilor de apă folosită pentru curățarea și întreținerea parcului de vehicule (extins cu 400 de autobuze Otokar) la parametrii crescuți de calitate și confort pentru călători.

 • d) Lucrările și serviciile achiziționate de la terți sunt estimate în scădere cu aproximativ 33% ca urmare a reducerii la minimum sau chiar eliminarea din costuri a unor lucrări și servicii pe care Societatea le va efectua cu personalul propriu sau împreună cu terți la prețuri mai mici, ori achiziționării doar a lucrărilor și serviciilor strict necesare pentru desfășurarea în siguranță a activităților de transport public de persoane, precum și pentru menținerea în limite rezonabile a confortului pentru publicul călător (de exemplu, reducerea serviciilor de reparare și întreținere stații de spălare autobuze la autobazele Titan și Nordului).

 • e) Indicatorul cheltuieli cu impozite și taxe, estimăm că acestea urmează același trend și în cazul transportului cu autobuzele, și anume de scădere cu aproximativ 8% avându-se în vedere eliminarea unor taxe cum ar fi AMRSP și reducerea altora.

 • f)  Cheltuieli cu personalul. Ca urmare a propunerii de mărire a parcului și a numărului de km prevăzuți în programului de transport de către Entitatea Contractantă și ținând cont de înnoirea parcului de vehicule prin aducerea celor 400 de autobuze marca Otokar, s-a impus și angajarea personalului aferent pentru punerea în exploatare a acestora, numărul de salariați angrenat în activitatea de transport crescând cu peste 10%. O altă cauză ce a determinat creșterea indicatorului privind cheltuielile de personal a fost ca și în celelalte cazuri, aplicarea unei noi grile de salarizare începând cu 01.01.2019, grilă care stabilește salariul minim la nivel de STB S.A. (în corelație cu legislația în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată, respectiv H.G. nr.937/2018) cu influența corespunzătoare a acestuia asupra celorlalte nivele de salarizare (conform Contractului Colectiv de Muncă) și de alinierea salariului minim conform legislației în vigoare privind stabilirea salariului minim garantat în plată pentru anul 2020 în conformitate cu H.G. nr. 935/2019, cât și de modificările intervenite pe parcursul derulării contractului privind promovarea unor categorii de personal deficitare pe piața muncii la un salariu competitiv cu piața de profil, conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare. Aceste modificări au fost necesare atât pentru a asigura fidelizarea angajaților existenți, cât și atragerea unor noi angajați de înaltă calificare profesională.

 • g) Alte cheltuieli care influențează noile costuri propuse sunt cele cu amortizarea, provizioanele și alte cheltuieli de exploatare, precum și cele financiare. Acestea cunosc o creștere importantă, care în cazul cheltuielilor cu amortizarea se datorează în principal reevaluării mijloacelor fixe conform reglementărilor legale în vigoare, în timp ce, în cazul cheltuielilor financiare este influențată de plata dobânzilor și diferențelor de curs valutar la creditele contractate cu Banca Europeană de Investiții pentru asigurarea îmbunătățirii funcționalității activității de transport

B. Justificare privind evoluția costului prestației de transport pentru tramvaie, troleibuze si autobuze între varianta transmisă la Consiliul Concurentei si varianta finală a Draftului de Contract valabil 10 ani

Premisele recalculării costului/km sunt următoarele.

 • 1.  Modificarea Programului de transport de către Autoritatea Contractantă în sensul creșterii numărului de km la tramvaie și autobuze și modificarea implicită a cheltuielilor cu combustibilii și energia electrică de tracțiune.

Referitor la combustibilii folosiți la transportul cu autobuzele, trebuie avut în vedere faptul că valoarea cheltuielilor este mai mare deoarece consumul de combustibili realizat este mai mare decât consumul normat de producător. Explicația o reprezintă utilizarea a două mărci de autobuze (Mercedes și de Otokar) cu norme de consum diferite (în funcție de tip și dotări cu agregate, așa cum au fost ele date de producător) dar ale căror consumuri sunt puternic influențate de gradul ridicat de dificultate a unui mare număr de linii urbane de autobuze (ce constau într-un număr crescut al punctelor de conflict), de gradul de încărcarea cu călători pe diferite linii și paliere orare, de numărul de rampe și pante, de opriri și porniri, de staționări în traseu ca urmare a aglomerației, etc., precum și de condițiile de trafic din zona Regio, comparabile cu cele din zona Urbană datorită mutațiilor ocupaționale în zona Regio (în sensul în care mulți rezidenți au locuri de muncă în București, ceea ce conduce atât la creșterea gradului de încărcare a autobuzelor, cât și la aglomerarea traficului rutier, în special în zona liniei de centură a Municipiului București).

în ceea ce privește energia electrică de tracțiune creșterea este influențată de creșterea numărului de km prestați cu tramvaiele.

 • 2. Aplicarea recomandărilor Curții de Conturi referitoare la scoaterea din calcul a kilometrilor efectuați în afara traseului, din activități conexe celei de transport, respectiv km realizați pentru efectuarea Inspecțiilor Tehnice Periodice, pentru a ajunge la secțiile de Poliție în caz de accident, etc. Acești kilometri sunt absolut obligatorii de efectuat, însă conform legislației aplicabile, nu pot fi facturați lunar către Entitatea Contractantă, nereprezentând km traseu. Din acest motiv, cheltuielile aferente acestora au rămas în calcul, însă nu au mai fost cuantificați în numărul kilometrilor de efectuat.

 • 3. Transformarea Centrului de Sănătate din cadrul Societății de Transport STB S.A. din unitate fără personalitate juridică în filială a STB S.A.

Conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport STB S.A. nr. 12/30.10.2019 a fost aprobată înființarea filialei Centrul de Sănătate STB S.A., ca persoana juridică de sine stătătoare.

Pentru asigurarea serviciilor de medicina muncii pentru angajați! proprii, servicii obligatorii conform prevederilor legale, Societatea de Transport București STB S.A. a încheiat începând cu 20 decembrie 2019 un Contract de prestări servicii cu filiala.

Astfel, în structura cheltuielilor luate în calculul costului/km au fost operate modificări în sensul diminuării pozițiilor (materiale, lucrări și servicii, salarii, contribuții) aferente fostei unități fără personalitate juridică și creșterii poziției Lucrări și servicii cu contravaloarea Contractului de prestări servicii semnat cu filiala.

 • 4. Includerea, la modul de Transport Autobuze a cheltuielilor cu salariile pentru 83 de conducători vehicul, conform Deciziei nr.119/08.10.2019 a Consiliului de Administrație

Având în vedere cele prezentate, Societatea de Transport București STB S.A. susține încheierea noului Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport valabil 10 ani cu noile costuri pe km, pentru toate modurile de transport, pentru a asigura recuperarea integrală a tuturor cheltuielilor implicate în realizarea serviciului de transport public contractat.
. office@tpbi.ro

From:

Monica Cornelia Ciocan <Monica.Ciocan@stbsa.ro>

Sent:

To:

Ce:

Wednesday, January 29, 2020 12:06 PM office@tpbi.ro

Madalina Elena Strateciuc

Subject:

justificări pentru Consiliul Concurentei

Attachments:

3 Justificare creștere cost PSC 2020_PSC2018 SI var2_1 Cons Conc.docx

Buna ziua,

Va transmit anexat Justificarea creșterii de cost/km intre Contractul in vigoare si Draftul transmis spre analiza Consiliului Concurentei, precum si justificarea modificării costului pe km intre Draftul transmis Consiliului Concurentei si varianta finala.

mulțumesc

Monica CIOCAN

Șef serviciu - Serviciul Buget și Analize Economice

telefon: +4021 3074 285

e-mail: monica.ciocan@stbsa.ro

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

From:

Sent:

To:

Cc:

Subject:

Attachments:


Monica Cornelia Ciocan <Monica.Ciocan@stbsa.ro> Monday, January 27, 2020 8:31 AM office@tpbi.ro

Asociația de Dezvoltare lntercorniinit--s pentru Transport Public BucuresM-ii/ov”

<^An


Madalina Elena Strateciuc

Justificare cost/km autobuze

1_Justificare cost KM-urban-regio.docx

Buna ziua,

Va transmit justificarea întocmită de STB pentru pastrarea aceluiași cost/km la autobuze, indiferent de zona de

efectuare a prestației de transport (urban sau regio)


mulțumesc

Monica CIOCAN

Șef serviciu - Serviciul Buget și Analize Economice
în vederea încheierii noului contract de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public pentru regiunea București și Ilfov, în urma analizelor efectuate (analize care țin cont de faptul că serviciul de transport public prestat de Societatea de Transport București STB S.A. cu autobuze este unul omogen, organizat unitar din punct de vedere al personalului, materialelor, combustibilului, pieselor, etc., indiferent de zona Urbană/Regio unde se prestează serviciul) propunem ca tariful pe kilometru practicat de Societatea de Transport București S.T.B.-S.A., pe partea de transport “autobuze”, să nu mai fie diferențiat, pentru următoarele considerente:

 • 1. Parcul de vehicule auto al Societății de Transport București STB S.A asigură efectuarea serviciului de transport public de călători pe toate liniile/traseele atribuite prin contract de A.D.T.P.B.I., fără a exista un parc dedicat liniilor Urbane, respectiv liniilor Regio. Singura diferențiere o reprezintă utilizarea numai de autobuze marca Mercedes Citaro pentru prestația efectuată pe liniile Regio, în timp ce prestația pe liniile Urbane este asigurată atât cu autobuze marca Mercedes Citaro, cât și cu autobuze marca Otokar;

 • 2. Cheltuielile de personal: Angajații Societății de Transport București STB S.A în funcția de conducători vehicule deservesc atât liniile de transport Urbane cât și cele Regio, în funcție de necesitate, fără a exista personal angajat dedicat zonei de efectuare a prestației de transport (urbane/regio). în plus, salariile de încadrare, sporurile permanente și nepermanente (spor vechime, spor dificultate, spor pentru orele lucrate în timpul nopții, spor LPI, spor ore lucrate peste regimul normal de lucru al lunii, spor pentru orele lucrate în zile de sărbătoare, spor pentru orele lucrate în condițiile art. 137-Codul Muncii, etc.), sunt aceleași indiferent de programul de transport prestat, atât pentru conducătorii de autobuz, cât și pentru celelalte categorii de personal implicate în organizarea acestuia (de exemplu: personal de întreținere);

 • 3. Cheltuielile de întreținere și reparații sunt similare, mentenanța realizându-se în funcție de rulajul efectuat. Important de subliniat este faptul că autobuzele marca Otokar (care deservesc numai zona Urbană) sunt noi, service-ul, mentenanța și reparațiile fiind asigurate de furnizor. în schimb, autobuzele marca Mercedes (care deservesc atât zona Urbană cât și cea Regio), au o vechime de 12-13 ani, costurile de mentenanță, întreținere și reparații fiind în creștere din cauza atât a gradului de uzură cât și a prețurilor de achiziție al pieselor/materialelor necesare (în Euro), acestea fiind suportate de STB S.A.;

 • 4. Rata amortismentului/vehicul luată în calcul la fundamentarea costului pe kilometru este aceeași indiferent de zona (regio/urban) în care autobuzul prestează serviciul public de transport de calatori;

 • 5. Consumul de carburant:

Trama stradală din București și condițiile de trafic din zona Regio sunt comparabile, datorită următoarelor elemente:

 • •  au aparut mutații ocupaționale în zona Regio, în sensul în care mulți rezidenți au locuri de muncă în București, ceea ce conduce atât la creșterea gradului de încărcare a autobuzelor, cât și la aglomerarea traficului rutier, în special în zona liniei de centură a Municipiului București;

 • •  transportul rutier în zona Regio se desfășoară:

 • > pe drumuri județene/comunale, unde infrastructura rutieră este organizată pe o singură bandă de circulație în majoritatea cazurilor, în multe zone prezentând denivelări, ceea ce conduce la reducerea vitezei de transport și la creșterea consumului de carburant;

 • > pe drumuri nationale/autostrăzi, unde infrastructura rutieră este în stare corespunzătoare, organizată pe mai multe benzi de circulație, consumul de carburant este mai mic, dar se înregistrează cheltuieli suplimentare pentru plata taxei de utilizare a drumurilor naționale - rovinieta.

Cele două elemente menționate anterior determină un consum mediu de carburant realizat în cele 2 zone de activitate comparabil, diferența nesemnificativă fiind compensată atât de plata rovinietelor, cât și de clasificarea autobuzelor care circulă în zona Regio.

Tariful de 7,75 lei/km stabilit în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport nr.1/17.09.2018 pentru zona Regio, a constituit un element de negociere raportat la un număr mic de vehicule care circulau la data respectivă, respectiv la un rulaj mult mai mic (2.189 mii km pentru perioada 17.09.2018-16.09.2019 versus 13.347 mii km pentru primul an de derulare al Contractului de Delegare valabil 10 ani).

în prezent, numărul vehiculelor care circulă în zona Regio a crescut de circa 3,5 ori la solicitarea călătorilor, implicit a UAT-urilor membre TPBI.

Ca urmare, prin creșterea parcului de autobuze în exploatare în zona Regio, cheltuielile unitare au crescut, ajungând la același nivel cu cele din zona Urbană.

Din cele prezentate, se constată că, în condițiile îndeplinirii tuturor exigențelor unui transport public de calitate și cu respectarea prevederilor legale, tariful unitar practicat de un operator de transport în zona Urbană este sensibil similar cu cel din zona Regio.

Pentru aprofundarea informațiilor detaliate anterior, în vederea susținerii lor, vă prezentăm de asemenea, următoarele aspecte cuantificate numeric:

13.346.708


ELEMENTE

ATB

TOTAL ATB

URBAN

REGIO

lei

lei/km

lei

lei/km

iei

lei/krr

Materiale, piese

34.632.643

0,45

27.139.720

0,42

7.492.923

0,56

Combustibil

158.888.344

2,05

135.079.997

2,10

23.808.347

1,76

Energie, apă, gaze

8.865.388

0,11

7.340.982

0,11

1.524.406

0,11

CHELTUIELI MATERIALE

202.386.375

2,61

169.560.699

2,64

32.825.676

2,46

LUCRĂRI SI SERVICI TERTI

15.112.943

0,19

12.514.269

0,19

2.598.674

0,19

IMPOZITE SI TAXE

8.769.776

0,11

6.101.867

0,09

2.667.909

0,2C

Salarii

546.736.572

7,04

452.725.075

7,04

94.011.497

7,04

Contracte de mandat aferente Consiliului de Administrație (SECRETARIAT, CENZORI), Directorat

829.554

0,01

686.912

0,01

142.642

0,01

Cote angajator

12.268.873

0,16

10.159.237

0,16

2.109.636

0,16

Ch sociale/Protectia Muncii

6.267.577

0,08

5.189.865

0,08

1.077.712

0,08

Tichete de masă

22.214.710

0,29

18.394.885

0,29

3.819.825

0,29

CHELTUIELI CU PERSONALUL

588.317.286

7,58

487.155.974

7,58

101.161.312

7,58

Cheltuieli cu amortizarea, provizioanele

5.468.090

0,07

4.285.044

0,07

1.183.046

0,09

Cheltuieli financiare

384.562

0,005

318.436

0,005

66.126

0,005

TOTAL CHELTUIELI

820.439.032

10,57

679.936.290

10,58

140.502.742

10,53

KM ATB

77.619.587

KM ATB

URBAN______

64.272.879

KM ATB REGIO

în conformitate cu cele detaliate principial mai sus, reiterăm pe scurt premisele de calcul ale diferențierii costului/km, între Urban și Regio:

 • •  Materiale, piese de schimb - s-a luat în considerare faptul că pentru autobuzele marca Otokar, cheltuielile cu materialele și piesele de schimb sunt suportate de furnizor pentru primii 8 ani de funcționare, acestea fiind utilizate doar pe traseele Urbane. Autobuzele marca Mercedes Citaro circulă atât pe traseele Urbane cât și pe cele Regio. în consecință, la împărțirea acestei categorii de cheltuieli, cheia de repartizare a constituit-o parcul mediu circulant de autobuze Mercedes, structurat Urban/Regio.

Se observă un plus de cheltuială/km pentru Regio.

 • •  Combustibil - a fost luată în calcul diferența nesemnificativă a consumului mediu de carburant între liniile Urbane și cele Regio, aceasta conducând la o cheltuială/km mai mică în zona Regio față de cea Urbană cu aprox 15%;

\                                                   (                                \l

\                                     —----"             Vă (1/^4

\         w

 • •  Energie, apă, gaze; Lucrări și Servicii; Cheltuielile cu personalul; Cheltuieli financiare: s-a luat în considerare, ca și cheie de repartizare între Urban și Regio, numărul de kilometri prognozați, acest fapt conducând la menținerea aceluiași cuantum per kilometru indiferent de zona de efectuare a prestației;

 • •  Cheltuiala cu amortizarea: s-a luat în considerare faptul că pentru autobuzele marca Otokar, cheltuielile cu amortizarea nu sunt suportate de Operator ci de proprietarul de drept (respectiv Unitatea Administrativ Teritorială București). în consecință, la împărțirea acestei categorii de cheltuieli, cheia de repartizare a constituit-o parcul mediu circulant de autobuze Mercedes, structurat Urban/Regio.

 • •  Impozite și taxe: cheia de repartizare a acestei categorii de cheltuieli a fost una combinată, respectiv numărul de kilometri prognozați a se efectua în zona Urbană, respectiv Regio, ținându-se cont de faptul că pentru zona Regio, o cheltuială suplimentară o reprezintă taxa de drum, precum și clasificarea autobuzelor care circulă în zona Regio (așa cum este detaliat mai sus).

Astfel, per ansamblu se poate observa o diferențiere absolut insignifiantă a costului per kilometru între prestația în zona Urbană (10,58 lei/km) față de cea în zona Regio (10,53 lei/km), costul mediu/km pentru autobuze, indiferent de zonă fiind 10,57 lei/km.

Ca și concluzie, având în vedere cele prezentate, precum și faptul că, în perioada de 10 ani de valabilitate a noului Contract de Deleagare a Gestiunii Serviciului de Transport, evoluția numărului de trasee (respectiv km) efectuate de STB S.A în zona Regio poate crește semnificativ (așa cum a evoluat și între septembrie 2018 - data semnării Contractului de Delegare în vigoare și prezent), Societatea de Transport București STB S.A. susține practicarea aceluiași cost contractual pe km, atât pentru Regio cât și pentru Urban, respectiv 10,57 lei/km.

HOTĂRÂRE

Nr.              din

privind acordarea mandatelor speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului și raportul de specialitate al;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului ________________________________________ _ _______________?

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

Ținând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit. dAl) și art.10, alin. (5) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local,

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,


CONSILIUL AL

HOTĂRĂȘTE:


Art.l Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama să delege gestiunea serviciului de transport public local de călători.

Art. 2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama , să aprobe proiectul de „Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov, către operatori regionali” sub condiția reanalizării și stabilirii definitive a costului unitar (compensației) propus pe kilometru, ca urmare a finalizării auditului tehnico-economic, aflat în curs de elaborare la cei trei operatori, potrivit art.8 alin (3), lit. dAl) din Legea nr. 51/2006.

Art. 3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama să aprobe, de principiu, proiectele de "Contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea Bucuresti-Ilfov". împreună cu anexele acestora, ce urmează a se încheia cu Societatea de Transport București STB SA, Serviciul de Transport Voluntari SA și Ecotrans STCM SRL, sub condiția reanalizării și stabilirii definitive a costului unitar (compensației) propus pe kilometru, ca urmare a finalizării auditului tehnico-economic, aflat în curs de elaborare la cei trei operatori, potrivit art.8 alin (3), lit. dAl) din Legea nr. 51/2006.

Art. 4 Primarul orașului/comunei, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului din data deACT CONSTITUTIV

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STBS.A.

SOCIETATE PE ACȚIUNI

încheiat între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin Președinte de ședința Culea Marian Orlando

JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, str. Gh. Mânu nr. 18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545, reprezentat prin Președinte Marian Petrache

care se angajeaza ca prin repreprentantii sai legali sa constituie Societatea pe acțiuni ce va purta numele de „SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.”, rezultata din reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - R.A. cu rol de operator pentru serviciile locale de transport public.

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

 • 1.1. Denumirea societății este SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A„ denumire înregistrată la Registrul Comerțului București, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 43782 din data de 05.02.2018 și a prelungirii aferente.

 • 1.2. în toate actele și scrisorile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

 • 1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

 • 2.1. Societatea SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. este o societate pe acțiuni.

 • 2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

 • 2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

A


Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

 • 3.1. Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr.l.

 • 3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin horărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

 • 3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

AH. 4 DURATA SOCIETĂȚII

 • 4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

 • 4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

 • 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

Alte transporturi terestre de călători - cod CAEN 493.

Activitatea principală a societății:

“Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători“- cod CAEN 4931.

 • 5.2. Activități secundare ale societății - cod CAEN:

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3020 - Fabricarea materialului rulant

3091 - Fabricarea de motociclete

3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

 • 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

 • 3312 - Repararea mașinilor

 • 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

 • 3314 - Repararea echipamentelor electrice

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

■512 - Transportul energiei electrice

u513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

 • 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

 • 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

 • 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

 • 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

 • 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 • 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 - Activități și servicii de decontaminare

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 • 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 • 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

 • 4213 - Construcția de poduri și tuneluri

 • 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a

 • 4321 - Lucrări de instalații electrice

 • 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

 • 4519 - Comerț cu alte autovehicule

 • 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor

 • 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

 • 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

 • 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

 • 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

 • 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-uhii in magazine specializate

 • 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

 • 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

 • 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., /în magazine specializate

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate                     ____

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specj^^tr^^Sx

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate           - 2v\

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate laț            Jjjj

 • 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

 • 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

 • 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

 • 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

 • 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

 • 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

 • 4942 - Servicii de mutare 5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

 • 5811 - Activități de editare a cărților

 • 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

 • 5813 - Activități de editare a ziarelor

 • 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 - Alte activități de editare


5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activități de editare a altor produse software

 • 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

 • 5912 - Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală


6010 - Activități de difuzare a programelor de radio

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 - Activități de telecomunicații prin satelit

6190 - Alte activități de telecomunicații


6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

 • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

 • 6312 - Activități ale portalurilor web

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 • 7111 - Activități de arhitectură

 • 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 - Activități de testări și analize tehnice

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie

7312 - Servicii de reprezentare media

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8010 - Activități de protecție și gardă

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8030 - Activități de investigații

8110 - Activități de servicii suport combinate

8129 - Alte activități de curățenie

8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional

 • 8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional

 • 8552 - învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

 • 8553 - Școli de conducere (pilotaj)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8610 - Activități de asistență spitalicească

 • 8621 - Activități de asistență medicală generală

 • 8622 - Activități de asistență medicală specializată

 • 8623 - Activități de asistență stomatologică

8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană

8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală

8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

 • 9311 * Activități ale bazelor sportive

 • 9312 - Activități ale cluburilor sportive

9319 - Alte activități sportive

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

 • 5.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

 • 5.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art 6 CAPITALUL SOCIAL

 • 6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 129.200.000 lei, din care 29.079351,55 lei aport în natura și 100.120.648,45 lei aport m numerar, împărțit în 1.292.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.


  Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 99,90 % din capitalul social. și participarea la profit și pierderi;

2. Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov - 129.200 lei, aport îh numerar, împărțit în 1292 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 0,10 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

Art 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

 • 7.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • 7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

 • a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

 • b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;

 • c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

 • d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

 • 7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

 • 7.4. în situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

 • 7.5. In situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile nesubscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

 • 7.6. Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.


 • 7.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

 • 7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

 • 7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

 • 8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

 • a) micșorarea numărului de acțiuni;

 • b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

 • c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

 • 8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

 • a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;

 • b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;

 • c) alte procedee prevăzute de lege.

 • 8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 • 8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

 • 8.5. Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

 • 8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

 • 8.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Art. 9 ACȚIUNILE

 • 9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

 • 9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor intr-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

 • 9.3. Fiecare acțiune subscrisă, și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

Art 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

 • 10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

103. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

 • 10.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

 • 10.5. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

 • 10.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

 • 11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • 11.2. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vânzători"), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în societate.

 • 11.3. In termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor ofertate spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

 • 11.4. în termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de acceptare, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

 • 11.5. In situația în care rămân acțiuni nevândute, acționam! vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

 • 11.6. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

 • 11.7. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR


 • 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

122. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă . situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

 • 12.3. Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului Act Constitutiv. Avizul de convocare va in scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.


 • 12.4. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 • 12.5. Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

 • 12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu un procent de 99,9 % și respectiv JUDEȚUL ILFOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV cu un procent de reprezentare de 0,1 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.

 • 12.7. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

 • 12.8. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

 • 12.9. în convocarea pentru prima Adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare.

 • 12.10. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

 • A) Adunarea Generală Ordinară

 • 12.11. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:


discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixeaza dividendele;

solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;

numește și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari, în baza vigoare;


 • d)   aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza legislației în vigoare;

 • e)   aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

 • f)   aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

 • g)  se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • h)   deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

 • i)   stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;

 • j)   stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;

 • k)  hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

 • l)   analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;

 • m)  hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;

 • n)   hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

 • o)   în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • p)   hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

 • 12.12. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.13. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.14. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

 • B) Adunarea Generală Extraordinară

 • c)  aprobă schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • d)  aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;

 • e)  înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • f)   aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

 • g)  aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;

 • h)  aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

 • i)   aprobă dizolvarea anticipată a societății;

 • j)   aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

 • k)  aprobă emisiunea de obligațiuni;

 • l)   aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile,

 • m) schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;

 • n)  oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

12.16 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocală de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare

 • 12.17. Exercițiul atribuțiilor prevăzule la art. 12.15. lit. b) c) și f) poate fi delegat Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

 • 12.18. în cadrul Adunării Generale Extraordinare, acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

 • 12.19. Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

 • 12.20. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

 • 12.21. în cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație, va putea autoriza convocaj£E^<ițtejmi Generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, jișpfanța ap v;"

ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

 • 12.22. înștiințarea pentru prima adunare generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

 • 12.23. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

 • 12.24. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală Iară a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.

 • 12.25. Reprezentanții acționarilor m Adunările Generale sunt în număr de. 5 membri și 5 membri supleanți, din care:

4 membri și 4 membri supleanți pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

1 membru și 1 membru supleant pentru JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV.

Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

 • 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

 • 13.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

 • 13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

 • 13.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie sa conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuțiă și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

 • 13.6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art 14 EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

 • 14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

 • a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime din numărul tolal de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

 • b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel:

 • a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

 • b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • 14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

 • 14.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

 • 14.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

 • 14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. în caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • 14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate injustiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art 15 NUMIREA
 • 15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

 • 15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

 • - Creci Andrei-George - membru - cetățean român, născut la data de 17.08.1976 în București, sector 2, domiciliat în București,str.Zăgazului, nr. 13-19, bl. Corp B, et. 6, ap. 622, sector 1, identificat cu CI seria RT nr.756204, eliberată la data de 14.04.2010 de Municipiul București, CNF 1760817451524;

 • - Păunită Marius AureJian- membru - cetățean român, născut la data de 24.08.1973 în Municipiul Craiova județul Dolj, domiciliat în București, Șos. Olteniței nr. 133, bl. 55, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 4, București, identificat cu CI, seria RK, nr. 175971, eliberată de SPCEP mun. București la data de 02.08.2018, CNP1730824163217;

-Cieocoiu lonuț-Nicolae - membru - cetățean român, născut la data de 26.02.1970 în București Sector 4, domiciliat în Voluntari, str. Prutului nr.45A, județul 11 fo v,identificat cu CI seria IF nr.558264, eliberată la data de 29.05.2017 de SPCLEP Voluntari, CNP 1 7 0 0 2 2 64 7 0 06 1 ;

 • - Trifan Bogdan Alexandru - membru - cetățean român, născut la data de 26.07.1977 în București Sector 7, domiciliat în București Șos. Mihai Bravu nr.306, bl.B13, scara D, et.2, ap.6, sector 3, identificat cu CI seria RX nr.618793, eliberată la data de 14.11.2014 de SPCEP Sector 3, CN P 1 7 7 0 7 2 6 4 3 1 5 2 7 ;

-Petcu Mihai - membru - cetățean român, născut la data de 26.09.1984 în Orașul Isaccea județul Tulcea, domiciliat în București strada Jimbolia nr.232 et.l, ap.10, sector 1, identificat cu CI seria RT nr. 875162, eliberată la data de 28.03.2013 de

S.P.C.E.P. Sector 1, CNP 1 840926360556;

 • - Brod Mariana - membru - cetățean român, născută la data de 26.09.1979 în București, sector

 • 2, domiciliată în Oraș Voluntari,str. Anton Pann, nr. 46, județul Ilfov, identificată cu CI seria IF, nr. 326713, eliberată la data de 25.07.2012 de SPCLEP Voluntari, CNP 2 7 9 0 92642 1 533 ;

-Roman Claudiu - membru - cetățean român, născut la data de 02.06.1974 în Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, domiciliat în București, Int. Săbăreni nr.6B, sector 6, identificat cu CI seria RX nr.762203, eliberată la data de 07.08.2015 de S.P.C.E.P. Sector 6, CNP 1 7 4 0 6 0 2 2 6 4 4 1 0.

 • 15.3. La înființare, Consiliul de Administrație este mandatat pentru o perioadă de 2 (doi) ani. Ulterior, mandatul administratorilor este de 4 ani.

 • 15.4. Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiti oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

 • 15.5. Când un post din Consiliul de Administrație devine vacant, Adunarea Generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.


 • 15.6. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fiz£ neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori.^

* 4^

i, * Xâ

 • 15.7. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 3 1 /1990 a societăților comerciale.

 • 15.8. Consiliul de Administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

 • 15.9. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

 • 15.10. Administratorii pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un adminstrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri special emisă în acest scop.

 • 15.11. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz dc încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

 • 15.12. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

 • 15.13. Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte.

 • 15.14. în relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

15.15 Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei dc cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • 16.1. Consiliul de Administrație se întrunește lunar, la convocarea Președintelui.

 • 16.2. Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

 • 16.3. Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

 • 16.4. Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării Consiliului de Administrație cu privire Ia punctele aflate pe ordinea de zi.


 • 16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. în caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

 • 16.6. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi tară respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

 • 16.7. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. în cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

 • 16.8. Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul aliniat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

 • 16.9. Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

 • 16.10. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

 • 16.11. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

 • 16.12. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Art 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • 17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin Actul Constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

 • 17.2. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;

 • f) aprobă organigrama societății;

 • g) numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

j) conferă procuri de reprezentare a societății;

k) decide chemarea injustiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;

 • l) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu priwe la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pc anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor,

m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor,

n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

 • o) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile Actului Constitutiv ori de câte ori este nevoie;

 • p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

r) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

s) reprezintă societatea în raporturile cu terții și cu directorul general al societății prin președintele Consiliului de Administrație;

ș) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

t) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

ț) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;

u) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;

 • v) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie. • 17.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de . neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

 • 17.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

 • 17.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. în cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

 • 17.7. Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

 • a) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Acționarilor:

 • b) declararea ca incapabili;

 • c) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 Directorii

 • 18.1. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

 • 18.2. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

 • 18.3. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute m vedere.

 • 18.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în condițiile legii.

 • 18.5. Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație, în condițiile legii.

 • 18.6. în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale dc auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 18.1 este obligatorie....

 • 18.8. Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin Actul Constitutiv sau prin decizie a Consiliului de Administrație.

 • 18.9 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

 • 18.10. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii.

 • 18.11. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

 • a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;

 • b. propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;

 • c. propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

 • d. negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație ;

 • e. rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al societății.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 19 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil

 • 19.1 Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și va înainta fiecărei părți un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

 • 19.2 Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

Art. 20 Cenzorii

 • 20.1. Gestiunea societății este controlată de trei cenzori.

 • 20.2. Prima comisie de cenzori a societății este formată din: - Dobre Elena, cetățean român, născută la data de 18.01.1959 cu domiciliul în sat Roșu (Com.Chiajna), strada Pufuleți nr.I, județul Ilfov, identificată cu CI seria IF nr.351369, eliberată la data de 22.03.2013 de către SPCLEP Buftea,CNP 2590118400762;

- Vîjîiac Costin Claudio, cetățean român, născut la data de 19.05.1988 cu domiciliul în București strada Vaporul lui Assan nr.4, bl.4,ap.23, sector 2, identificat cu CI seria RK nr.058697 eliberată la data de 08.05.2017 de către S.P.C.E.P. Sector 2, CNP 1880519430074;- Dumitrescu Georgeta, cetățean român, născut la data de 12.11.1974, cu domiciliul în București «. strada Sold. Nicolae Sebenr.8, bl. L32, sc.l, et.6, ap.24, sector 3, identificată cu CI seria RR nr.585683 eliberată la data de 13.04.2009 de către SPCEP S3 Biroul nr.3, CNP 2741112212963;

Cenzor supleant:

- Eremia Cristian cetățean român, născut la data de 12.06.1964, cu domiciliul în. București, str. Codrii Neamțului nr.13, bl.NBl bis, ap.36, sector 3, identificat cu CI seria RD nr.620557 eliberată la data de 18.06.2009 de către SPCEP S3 Birou nr.4, CNP 1640612400161.

 • 20.3. Primii cenzori simt numiți pe o perioadă de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin hotărârea Adunării Generale.

 • 20.4. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

 • a) să supravegheze gestiunea societății;

 • b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

 • c) să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;

 • d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

 • e) să informeze Adunarea Generală asupra rezultatelor examinărilor;

 • f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea Actului Constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

 • g) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

 • h) prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace Adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă și când aceasta nu a fost convocată de către administrator;

 • i) să ia parte la Adunările ordinare și extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

 • j) să constate regulat depunerea garanției din partea administratorilor;

 • k) să vegheze ca dispozițiile legii și ale Actului Constitutiv să fie îndeplinite de administrator și lichidatori.

 • 20.5. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință Adunării Generale.

 • 20.6. Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de Ia administrator o situație despre mersul operațiunilor.

 • 20.7. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

20 8. Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.
 • 20.9. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute in exercițiul mandatului lor.

 • 20.10. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generală.

 • 20.11. Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

 • a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;

 • b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;

 • c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

 • 20.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la Adunările extraordinare.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 21 EXERCIȚIUL ECONOMIC FINANCIAR

 • 21.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

 • 21.2. în fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

 • 21.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

 • 21.4. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.

 • 21.5. în vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

 • ■  Registrele contabile prevăzute de lege;

 • ■  Registrul acționarilor;

 • ■  Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

 • ■  Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

 • ■  Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;

 • ■  Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;

 • ■   Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

 • 21.6. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiaujiumit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului jrf^ĂfinîÎBtwcatie.

Auditorul Financiar își va desfășură activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

 • 21.7. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

Art. 22 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

 • 22.1. Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

 • 22.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.

 • 22.3. Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

 • 22.4. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Art. 23 FINANȚAREA

 • 23.1. Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și acționarii au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare în societate.

Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂȚII

 • 24.1. Membrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

 • 24.2. Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

 • 24.3. Personalul este angajat în funcție de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului.

 • 24.4. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

  Art 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE


 • 25.1. Consiliul de Administrație stabilește modul dc amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCTETĂȚH

26.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOdETĂȚH

 • 27.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

 • b) declararea nulității societății;

 • c) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

 • d) falimentul societății;

 • e) hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între acționari, care împiedică funcționarea societății.

 • 27.2 Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

 • 27.3 Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

 • 27.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

 • 27.5 Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

 • 27.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

 • 27.7 Lichidatorii obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

 • 27.8 Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

 • 27.9 Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.


 • 27.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.


27.12 După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fî eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

LITIGII, ÎNȘTIINȚĂRI, FORȚĂ MAJORĂ

Art 28 LITIGII

 • 28.1. Litigiile dintre acționari în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor.fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Alt 29 DISPOZIȚII FINALE

 • 29.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcarea prezentului Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

 • 29.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

 • 29.3. Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

 • 29.4. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

 • 29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi la sediul societății, în 5(cinci) exemplare.

ACȚIONARII:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • 2.  JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ f

„ECOTRANS STCM"

Subsemnatele Orașul CHITILA, cu sediul în localitatea Chitiia, str. Ion Olteanu nr. 6, județ Ilfov, având CIF nr. 4420848, reprezentată prin primar OPREA Emilian, cetățean român, căsătorit, născut la data de 31.10.1963 în București, domiciliat în orașul Chitiia, str. Gorunului nr. 17 , județul Ilfov, posesor al C.l. seria IF nr.606644, eliberată de SPCLEP Chitiia la data de 02.05.2018, având CNP 1631031400142, în calitate de asociat fondator, în baza HCL nr. 77 din 06.09.2018

și Comuna MOGOȘOAIA, cu sediul în localitatea Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, având CIF nr. 4420830, reprezentată prin primar PRECUP Paul-Mihai-Nicu, cetățean român, căsătorit, născut la data de 20.03.1970 în București, domiciliat în comuna Mogoșoaia, sat Mogoșoaia, str. Viilor nr. 59, județul Ilfov, posesor al C.l. seria IF nr. 185031, eliberată de SPCLEP Mogoșoaia la data de 18 aprilie 2008, având CNP 1700320450021, în calitate de asociat-fondator, în baza HCL nr. 262 din 30.08.2018, am convenit să încheiem prezentul Act Constitutiv, pentru constituirea unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăților, precum și ale prevederilor prezentului Act constitutiv

CAPITOLUL I

FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA,

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 • 1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

  • 1.1. Societatea este persoană juridică română constituită în forma societății cu răspundere limitata.

  • 1.2. în cazul în care adunarea generală va hotărâ transformarea formei juridice a societății aceasta transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum si îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare si înregistrare, impuse de lege pentru înființarea societății.

 • 2. DENUMIREA SOCIETĂȚII

  • 2.1. Denumirea societății este „ECOTRANS STCM" S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 41002 din 17 mai 2018, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, și prelungită conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 866 din 08.08.2018.'

  • 2.2. în toate actele, publicațiile, facturile si orice alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.R.L., sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului si codul unic de înregistrare.

 • 3. SEDIUL SOCIETĂȚII


  Page 1 of 32  • 3.1. Sediu! societății este în orașul Chitila, str. Banatului nr. 70, județul Ilfov - camera 4, pentru o perioadă nedeterminată.

  • 3.2. Societatea își va putea schimba sediul si va putea înființa sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentante, agenții oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii Adunării generale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

  • 3.3. Deținerea spatiilor necesare desfășurării activității societății se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare-cumpărare, donație si altele.

 • 4. DURATA SOCIETĂȚII

  • 4.1. Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

 • 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

  • 5.1.  Conform nomenclatorului privind clasificarea activităților din economia națională - CAEN, obiectul de activitate al societății este:

Domeniul principal de activitate: cod CAEN 493 - Alte transporturi terestre de. călători Activitatea principala: cod CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

 • 5.2. Societatea va putea desfășura în subsidiar și alte activități precum:

011- Cultivarea plantelor nepermanente

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 - Cultivarea orezului

01 13 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădâcinoaselor și tuberculilor

01 14 - Cultivarea trestiei de zahăr

01 15 - Cultivarea tutunului

01 16 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

01 1 9 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente

0121 - Cultivarea strugurilor

0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 - Cultivarea fructelor citrice

0124 Cultivarea fructelor sământoase si sâmburoase

*                J

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 - Creșterea animalelor

0142 - Crestereaaltorbovine 1

0143 - Creșterea cailor si a altor cabaline

0144 - Creșterea cămilelor si a camelidelor

0145 - Creșterea ovinelor si caprinelor

0146 - Creșterea porcinelor

0147 - Creșterea păsărilor

0149 - Creșterea altor animale

015- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetala combinată cu creșterea animalelor)

016 — Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

0161— Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 - Activități după recoltare

01 64 - Pregătirea semințelor

017- Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități deservicii anexe vânătorii

021 - Silvicultură si alte activități forestiere

0210- Silvicultură si alte activități forestiere

022 - Exploatarea forestieră

0220 - Exploatarea forestieră

023 -Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0230-ColectareaproduseIor forestiere nelemnoase din flora spontană

024 - Activități de servicii anexe silviculturi J

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

031 - Pescuitul

0311- Pescuitul maritim

0312 - Pescuitul în ape dulci

032 - Acvacultura

0321 - Acvacultura maritimă

0322 - Acvacultura în ape dulci

SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

Industria alimentară

101-Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din

carne

 • 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii

 • 1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

 • 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

102 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor1020 - Prelucrareași conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

 • 103 - Prelucrarea si conservarea fructelor și legumelor

 • 1031 - Prelucrareași conservarea cartofilor

1

 • 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

 • 104 - Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

 • 1041 -- Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

 • 1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

 • 105 -Fabricarea produselor lactate

 • 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

 • 1052   - Fabricarea înghețatei

 • 106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

106 1 - Fabricarea produselor de morărit

1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

107- Fabricarea produselor de brutărie si a produselor făinoase

 • 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de

patiserie

 • 1072 - Fabricarea biscuiților si pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a

produselor conservate de patiserie

1073-Fabricarea macaroanelor, tăiței lor, cuș-cuș-ului șa altor produse făinoase similare

108 - Fabricarea altor produse alimentare

108 1 - Fabricarea zahărului

 • 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

 • 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei

 • 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor

 • 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

 • 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a

0'

\

 • 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

 • 110 - Fabricarea băuturilor

1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice

J                                                                                                                                                                            *

,                1102- Fabricarea vinurilor din struguri

;                  1 103- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din

fructe

1 104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

1 105 - Fabricarea berii

1106-Fabricarea malțului

1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; Producția de ape minerale si d;'1

alte ape îmbuteliate

* ,                                         Page 4 of 3 2

fio *                  r'-AT'L.

l,'^ O              ( .

'^33         >                                              JV"

120 - Fabricarea produselor din tutun

1200- Fabricarea produselor din tutun

131 - Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1310 - Pregătirea fibrelor și filarea Fibrelor textile

132- Producția de țesături J                   1

1320 Producția de țesături

133 - Finisarea materialelor textile

1330- Finisarea materialelor

139 — Fabricarea altor articole textile

 • 1391 — Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

 • 1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și

lenjeriei de corp)

 • 1393 - Fabricarea de covoare si mochete

1

 • 1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

 • 1395 - Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

 • 1396 - Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.

 • 141 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană

 • 1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

 • 1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1413- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419- Fabricarea altor articole deîmbrăcămintesi accesorii n.c,a.

 • 142 - Fabricarea articolelor din blană

1420 - Fabricarea articolelor din blană

 • 143 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare

1431 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

1439 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

151 - Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor

 • 151 1- Tăbăcirea și Finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

 • 152 - Fabricarea încălțămintei

1520 - Fabricarea încălțămintei

161 - Tăierea si rindeluirea lemnului

1610 Tăierea si rindeluirea lemnului T

162 - Fabricarea produselor din lemn, plută, paie si din alte materiale vegetale

 • 1621- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

 • 1622- Fabricarea parchetului asamblat în panouri

 • 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherieși tâmplărie, pentru construcții

 • 1624- Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

 • 171- Fabricarea celulozei, hârtiei si cartonului

J

 • 1711- Fabricarea celulozei

 • 1712- Fabricarea hârtiei si cartonului

»

 • 172- Fabricarea articolelor din hârtie si carton

 • 1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

 • 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

 • 1723 - Fabricarea articolelor depapetărie

 • 1724 - Fabricarea tapetului

1729- Fabricarea altor articoledin hârtie și carton n.c.a

 • 181 - Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1811- Tipărirea ziarelor

18 12 - Alte activități de tipărire n.c.a.

1 813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814   - Legătorie și servicii conexe

 • 182 - Reproducerea înregistrărilor

1820- Reproducerea înregistrărilor

191 - Fabricarea produselor de cocserie

1910 -Fabricarea produselor decocserie

192- Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

 • 201 - Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare

 • 2012 - Fabricarea coloranților și a pigmenților

 • 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

 • 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

 • 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

 • 2016   - Fabricarea materialelor plastice în forme primare

 • 2017  Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

 • 202 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2O3\ - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

 • 204 - Fabricarea săpunurilor, detergentilor și a produselor de întreținere, cosmetice si de parfumerie

 • 204 1 - Fabricarea săpunurilor, detergentilor și a produselor de întreținere

2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

 • 205 - Fabricarea altor produse chimice

 • 2052 - Fabricarea cleiurilor

 • 2053 - Fabricarea uleiurilor esențiale

 • 2059  - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

 • 206 - Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

 • 2060 - Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

 • 211    - Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 • 212   - Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

 • 221 - Fabricarea articolelor din cauciuc

22 11 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

 • 222 - Fabricarea articolelor din material plastic

 • 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profirelor din material plastic

 • 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material

plastic

 • 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

 • 231 - Fabricarea sticlei si a articolelor din sticlă

1

 • 2311 - Fabricarea sticlei plate

 • 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

 • 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă

 • 2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă

 • 2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică

 • 232   - Fabricarea de produse refractare

 • 2320 - Fabricarea de produse refractare

 • 233   - Fabricarea materialelor de construcții din argilă

 • 2331 - Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramică

 • 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din

argilă arsă

 • 234 - Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan

 • 2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

 • 2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

 • 2343- Fabricarea izolatorilor și pieselorizolante din ceramică

 • 2344- Fabricareaaltorprodusetehnicedinceramică

2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a

 • 235 - Fabricarea cimentului, varului si ipsosului

 • 2351 - Fabricarea cimentului

 • 2352 - Fabricarea varului și ipsosului

 • 236 - Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

 • 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

 • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

 • 2363 - Fabricarea betonului

 • 2364  Fabricarea mortarului

 • 2365 - Fabricarea produselor din azbociment

 • 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

 • 237 - Tăierea, fasonarea si finisarea

pietrei

 • 2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

239 - Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

239 1 - Fabricarea de produse abrazive

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

 • 241    - Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

 • 24 10 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

 • 242   - Producția de tuburi, țevi, profile tabulare și accesorii pentru acestea, din otel

2420 - Producția de tuburi,tevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din otel

 • 243 - Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

 • 2431 - Tragere la rece a barelor

 • 2432 - Laminare la rece abenzilorînguste

 • 2433 - Producția de profile obținute la rece

 • 2434 -Trefilarea firelor la rece

 • 244 - Producția metalelor prețioase si a altor metale neferoase

244 1 - Producția metalelor prețioase

2442 - Metalurgia aluminiului

 • 2444 - Metalurgia cuprului

 • 2445 - Producția altor metale neferoase

251- Fabricarea de construcții metalice

 • 25 1 1 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor

metalice

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

252 - Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice;

Producția de radiatoare si cazane pentru încălzire centrală

252 1 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529 - Producția de rezervoare, cisterne si containere > '

metalice

253 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrată)

 • 256  - Tratarea si acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

 • 2561 Tratarea si acoperirea metalelor

 • 2562 - Operațiuni de mecanică generală

 • 257   - Producția de unelte si articole de fierărie

2571 - Fabricarea produselordetăiat

 • 25 72 - Fabricarea articolelor de feronerie

2573    - Fabricarea

uneltelor

259 - Fabricarea altor produse prelucrate din metal

 • 2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

 • 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

 • 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri si arcuri

 • 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de

nituri si șaibe -

»    1

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

261- Fabricarea componentelor electronice

 • 2611 - Fabricarea subansambl urilor electronice (module)

 • 2612 - Fabricarea altor componente electronice

 • 262 - Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor

periferice

2620-Fabricareacalculatoarelorși a echipamentelor periferice

 • 263 - Fabricarea echipamentelor de

comunicații

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații

 • 264   - Fabricarea produselor electronice de larg consum

 • 26 40 - Fabricarea produselor electronice de larg consum

 • 265   - Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; Producția de ceasuri

 • 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare,

control, navigație

 • 2652 - Producția de ceasuri

 • 266   - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

 • 267 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

 • 268 - Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

2680 - Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

 • 271   - Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice si a aparatelor de distribuție și control a electricității

1

 • 27 11 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

 • 272  — Fabricarea de acumulatori si baterii

J

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii

 • 273 - Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

 • 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică

 • 2732  - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si

T                                                      *

electronice

 • 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electriceși electronice

 • 274 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2 7 40-Fabricarea deechipamente electricede iluminat

 • 275 - Fabricarea de echipamente

casnice

 • 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice

 • 2752 - Fabricarea deechipamente casnice neelectrice

279 - Fabricarea altor echipamente electrice

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

 • 281   - Fabricarea de mașini si utilaje de utilizare generală

 • 28 1 1 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane,

autovehicule și motociclete)

 • 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice

 • 2813 - Fabricarea de pompeși compresoare

 • 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie

 • 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor

mecanice de transmisie

 • 282   - Fabricarea altor mașini si utilaje de utilizare generală

 • 282 1 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

 • 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicatși manipulat

 • 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

 • 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

 • 2825  - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

 • 283    - Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

 • 284    - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a

masinilor-unelte

2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 - Fabricarea altor masini-unelte n.ca.

289 - Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică

 • 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

 • 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

 • 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului

 • 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

 • 2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

 • 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

 • 291   - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 • 292  - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule ;fabricarea de remarci și semiremorci

 • 293  - Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

 • 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

 • 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

301- Construcția de nave si bărci

3011- Construcția de nave și structuri plutitoare

3012 - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

302 - Fabricarea materialului rulant

3020 - Fabricarea materialului rulant

 • 309 - Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

3091- Fabricarea de motociclete

3092 - Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

3099-Fabricarea altor mijloacedetransport n.c.a.

 • 310 - Fabricarea de mobilă

 • 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine

 • 3102 - Fabricarea demobilâpentru bucătării

3103- Fabricarea de saltele si somiere

3109- Fabricarea de mobilă n.c.a.

 • 321    - Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare

3212- Fabricarea bijuteriilorșiarticolelorsimilaredin metaleșipietre prețioase

 • 32 13 - Fabricarea imitațiilorde bijuterii și articole similare

 • 322   - Fabricarea instrumentelor muzicale

3220 - Fabricareainstrumentelormuzicale

 • 323- Fabricarea articolelor pentru sport

3230-Fabricarea articolelor pentrusport

 • 324- Fabricarea jocurilorși jucăriilor

3240-Fabricarea jocurilorși jucăriilor

325 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale și stomatologice

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

329 - Alte activități industriale

3291 - Fabricarea măturilor și periilor

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

 • 331  - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

 • 33 12 - Repararea mașinilor

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

33 14 - Repararea echipamentelor electrice

3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

33 16 - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

 • 3319  Repararea altor echipamente

 • 332   - Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale

 • 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3512 - Transportul energiei electrice

35 13 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

 • 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

 • 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

353 - Furnizarea de abur si aer

condiționat »

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat


Page 12 of 32SECȚIUNEA E • DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR,       ACTIVITĂȚI       DE

DECONTAMINARE

 • 381 - Colectarea deșeurilor

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

 • 382 - Tratarea si eliminarea deșeurilor

J                                                1

 • 382 1 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

 • 383 - Recuperare materialelor

 • 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilorși a echipamentelor scoase din uz

pentru recuperarea materialelor

 • 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII

 • 411 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4 110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

 • 412  - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale »                                                                  t ?                                     f

 • 421 - Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

 • 4211 ~ Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 • 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

 • 4213 - Construcția de poduri și tuneluri

 • 422 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

422 1 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații T

429 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești

4291 - Construcții hidrotehnice

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 431 - Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

 • 431 1 - Lucrări de demolare a Construcțiilor

4312- Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

 • 432 - Lucrări de instalații electrice si tehnico-sanitare si alte lucrări

j                                   >                                                           f

de instalații pentru construcții

 • 4321 - Lucrări de instalații electrice

 • 4322  Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 433 - Lucrări de finisare

 • 4331 - Lucrări de ipsoserie

 • 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

 • 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

 • 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

439 - Alte lucrări speciale de construcții

4391 Lucrări deînvelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

SECȚIUNEA G. - COMERȚ CU RIDICATA Șl CU AMĂNUNTUL;

REPARAREA UTO VEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

 • 451 - Comerț cu autovehicule

T

 • 45 11 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

 • 4519 - Comerț cu alte autovehicule

 • 452    - întreținerea și repararea

autovehicu lelor

 • 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor

 • 453 - Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule

 • 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

 • 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

 • 454 - Come cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și

repararea motocicletelor

4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

 • 461 - Activități de intermediere în comerțul cu ridicata

»                                                                                                   J

4611- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii primetextile și cu semifabricate

4612 - Intermedieri în Comerțul cu combustibili, minereuri metale și produse chimice pentru industrie

 • 46 13 - Intermedieri în Comerțul cu material lemnos si materiale de construcții

7                                                                      ’                                                                           7

46 14 - Intermedieri în Comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

46 15 - Intermedieri în Comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

46 16 - Intermedieri în Comerțul cu textile, confecții din blană. încălțăminte si

1                                                       1                                                 1                      ♦

articole din piele

46 17 - Intermedieri în Comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

46 1 8 - fntermedieriîn Comerțul specializatîn vânzarea produselorcu caracter specific, n.c.a.

46 19 — Iriterrneclieri în Comerțul cu produse diverse

 • 462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii

 • 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

 • 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

 • 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii

 • 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate

 • 463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului

 • 463 1 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

 • 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

 • 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor

comestibile

 • 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor

 • 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun

 • 4636  Comerț cu ridicata al zahărului,ciocolatei și produselor zaharoase

 • 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

 • 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și

moluște

 • 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

 • 464 - Comerț cu ridicata al bunurilor de consum

J

 • 4641 - Comerț cu ridicata al produselortextile

 • 4642 - Come cu ridicata al îmbrăcămintei si încălțămintei

 • 4643 ~ Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor

de radio si televizoarelor

 • 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de

întreținere

 • 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

 • 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

 • 4647 - Come cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

 • 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

 • 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

 • 465 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

 • 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui

 • 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

 • 466 - Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri

 • 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

 • 4662  Comerț cu ridicata al masinilor-unelte

J                                                     J

 • 4663  Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și Construcții

 • 4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de

cusut și de tricotat

 • 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

T

 • 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

 • 467 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse

467 1 -Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși șial produselor derivate

 • 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

 • 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de construcție si

1                                                                                                                                                              ■»                                                                                                                                 1             ’

echipamentelor sanitare

 • 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și Furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

 • 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

 • 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

 • 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

469 - Comerț cu ridicata nespecializat

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

 • 471 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

 • 472 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun în magazine specializate

 • 4721 —Comerț amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

 • 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine

specializate

 • 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine

specializate

 • 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor

zaharoase, în magazine specializate

 • 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate

 • 4726 - Comerț cu amănuntul ai produselor din tutun, în magazine specializate

 • 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

 • 473 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

în magazine specializate

 • 4730 -• Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine

specializate

 • 474 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic si de

telecomunicații în magazine specializate

 • 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

 • 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

 • 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

 • 475 - Comerț cu amănuntul al altor produse casnice. în magazine specializate

V- \

 • 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

 • 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

 • 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

 • 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei,al articolelor de iluminatși al articole de uz casnic n.c.a., în magazinespecializate

 • 476 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale si recreative, în magazine specializate

 • 4761 Comerț cu amănuntul al cărților. în magazine specializate

 • 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine

specializate

 • 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără

înregistrări audio/video, în magazine specializate

 • 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

 • 4765 - Comerț cu amănuntul a jocurilor și jucăriilor, în magazinespecializate

477-Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

 • 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazinespecializate

 • 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine

specializate

 • 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

 • 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine

specializate

 • 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie. în magazine specializate

 • 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; Comerț cu

amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

 • 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

 • 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

 • 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

478 - Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

 • 478 1 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilorși produselor din

tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei si încălțămintei efectuat prin standuri,chioșcuri și piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri,chioșcuri și piețe al altor produse.

 • 479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri si piețe

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor decomenzi sau prin Internet 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

SECȚIUNEA H-TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

 • 493 - Alte transporturi terestre de călători

 • 4931 -Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 • 4932 - Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

 • 494 - Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare

 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

 • 4942 — Servicii de mutare

 • 495 - Transporturi prin conducte

4950 - Transporturi prin conducte

 • 501 - Transporturi maritime si costiere de pasageri

5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri

 • 502 — Transporturi maritime și costiere de marfă

5020 -T ransporturi maritimeși costierede marfă

 • 503 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

 • 504 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

 • 511 - Transporturi aeriene de pasageri

51 10 - Transporturi aeriene de pasageri

 • 512 - Transporturi aeriene de marfă și transporturi spațiale

 • 5121 - Transporturi aeriene de marfă

 • 5122 - Transporturi spațiale

 • 521 - Depozitări

5210- Depozitări

 • 522 - Activități anexe pentru transporturi

 • 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

 • 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

 • 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

5224-Manipulări

5229 - Alte activități anexe transporturilor

532 - Alte activități poștale și de curier

5320 - Alte activități poștale și de curier

SECȚIUNEA I - HOTELURI ȘI RESTAURANTE

 • 551 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare

5510 - Hoteluri si alte facilități decazare similare ?                                 1

 • 552 - Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade descurtă durată

 • 553 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5530 - Parcuri pentru rulote,campinguri și tabere

559 - Alte servicii de cazare

5590-Alteservicii decazare

 • 561 - Restaurante

5610 - Restaurante

562—Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație T

 • 562 1 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

 • 563 - Baruri si alte Activități de servire a băuturilor

*                                            J

56 30-Baruri si alte activități deservirea băuturilor

SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII

 • 581 - Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare

 • 58 11 - Activitâti de editare a cărților

5812 - Activități de editarea de ghiduri,compendii, liste de adrese și similare

5 813 - Activități deeditare a ziarelor

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 - Alte activități de editare

 • 582 - Activități de editare a produselor software

5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activități deeditare a altor produse software

 • 591 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

 • 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de

televiziune

 • 5912 - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de

televiziune

 • 5913   Activități de distribuție a fitnelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

 • 59 14 - Proiecția de filme cinematografice

 • 592 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

601- Activități de difuzare a programelor de radio

6010 - Activități de difuzare a programelor de radio

602 - Activități de difuzare a programelor de televiziune

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune

611—Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6110-Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

 • 612 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu

6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

 • 613 - Activități de telecomunicații prin satelit

6130-Activitățide telecomunicații prin satelit

 • 619 - Alte Activități de telecomunicații

5                                                                  5

6190 - Alte activități de telecomunicații

 • 620 - Activități de servicii în tehnologia informației

 • 6201 -Activități de realizare a soft-uluila comandă (software orientat client)

 • 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației

 • 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mjloacebr de calcul

6209 -Alte activități de servicii privind tehnologia informației

631 - Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, Administrarea paginilor web și activități conexe

63 1 1 - Prelucrarea datelor, Administrarea paginilor web și activități conexe

63 12 - Activități ale portalurilor web

639 - Alte activități de servicii informaționale

639 1 - Activități ale agențiilor de știri

6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a »                                                                   1

SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE

681- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6810-Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

 • 682 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6820-închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 • 683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract

 • 6831 - Agenții imobiliare

 • 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

SECȚIUNEA M - ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE                                       ’    ’       ’

 • 701 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7010 .Acti vități’aledirecțiilor (centralelor),birourilor administrative centralizate

 • 702 - Activități de consultantă în management

 • 7021  - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

 • 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

711 - Activități de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea

 • 7111 - Activități de arhitectură

 • 7112 - Activități de ingjinerieși consultanță tehnică legate de acestea

712 - Activități de testări si analize tehnice

7120 - Activități de testări și analize tehnice

 • 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

7211- Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

 • 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

 • 722 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

 • 7220 - Cercetare-dezvoltare în stiintesocialesi umaniste

731 - Publicitate

 • 731 1 - Activități ale agențiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media

 • 732 — Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7320 — Activități de stu d i ere a pieței și de sondare a opiniei publice

 • 741 - Activități de design specializat

7410 - Activități de designspecializat

 • 742 - Activități fotografice

7420-Activități fotografice

 • 743 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

749 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7490-Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.

SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT

 • 771 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule

7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

J

7712 - Activități deînchiriereși leasingcu autovehicule rutiere grele

 • 772 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești

 • 7721 - Activități de închiriere și leasingcu bunuri recreaționale și echipament sportiv

 • 7722 - închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

 • 773 - Activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente și

bunuri tangibile

 • 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

 • 7732 - Activități de închiriere si leasing cu mașini și echipamente pentru Construcții

 • 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

 • 7734 - Activități deînchiriereși leasingcu echipamente de transport pe apă

7735-Activități deînchiriereși leasingcu echipamente de transport aerian7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

 • 781 — Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

 • 782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7820-Activități de contractare, pe baze tempo rare, a personalului

 • 783 — Servicii de furnizare și management a forței de muncă

7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

791 - Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor

 • 7911 - Activități ale agențiilor turistice

 • 7912 - Activități ale tur-operatorilor

799 - Alte servicii de rezervare si asistentă turistică

J                                             >

7990 * Alte servicii de rezervare si asistentă turistică »                     1

 • 811 - Activități de servicii suport combinate

8110 - Activități de servicii suport combinate

 • 812 - Activități de curățenie

 • 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

 • 8122 - Activități specializate de curățenie

 • 8129 - Alte activități de curățenie-

 • 813 - Activități de întreținere peisagistică

 • 8130 - Activități de întreținere peisagistică

 • 821 Activități de secretariat si servicii suport

8211 - Activități combinate de secretariat

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

 • 822 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

 • 823 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

829 - Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

 • 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a

creditului

 • 8292 - Activități de ambalare

J

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.ca.

SECȚIUNEA P - ÎNVĂȚĂMÂNT

855 Alte forme de învățământ

855 1 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 - învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8553 - Școli de conducere (pilotaj)


8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

t

856 - Activități de servicii suport pentru învățământ

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ

SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE

900 - Activități de creație și interpretare artistică

 • 9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

 • 9003 - Activități de creație artistică

9004-Activități degestionareasălilordespectacole

910 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activități culturale

9101-Activități ale bibliotecilorsi arhivelor

931 - Activități sportive

 • 931 1 - Activități ale bazelor sportive

 • 9312- Activități alecluburilorsportive

 • 9313- Activități ale centrelorde fitness

9319-Alte activități sportive

 • 932 - Alte activități recreative si distractive

f                                  »

932 1 - Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 - Alte activități recreative si distractive n.c.a.

. SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITÂTI DE SERVICII

 • 951 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

 • 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

 • 9512 - Repararea echipamentelor decomunicații

 • 952 - Reparații de articole personale și de uz gospodăresc

 • 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic

 • 9522 - Repararea dispozitivelor de uzgospodăresc și a echipamentelor pentru

casă și grădină

 • 9523 - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

 • 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice

 • 9525 - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

960 - Alte activități de servicii J

9 601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

 • 9602 - Coafură si alte activități deînfrumusetare

 • 9603 - Activități de pompe funebre și similare

9604-Activități de întreținere corporală

9609 - Alte Activități de servicii n.c.a.

 • 5.3. Aceste activități se vor realiza împreună sau separat, in oricare dintre domeniile arătate, societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.

 • 5.4. Asociații se obligă să obțină avizele si autorizațiile necesare desfășurării obiectului de activitate.
 • 5.5. Societatea își va putea realiza obiectul de activitate atât în Romania, cât și în străinătate, precum și în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiții cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.

 • 5.6. Societatea va putea participa, in calitate de acționar sau asociat, la constituirea altor societăți comerciale, in condițiile legislației în vigoare.

 • 5.7. Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct, sau indirect de obiectul său, sau/și va putea lărgi, modifica și adapta obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legislației in vigoare.

CAPITOLUL II

C APITALUL SOCIAL

 • 6. CAPITALUL SOCIAL

  • 6.1. Asociații au hotărât ca societatea să aibă un capital social în valoare de lOOO(unamie) lei noi.

  • 6.2. Capitalul social este divizat in 100 (unasută) părți sociale egale si indivizibile, fiecare având o valoare nominala de 10(zece) lei noi, subscrise si integral vărsate de asociați la data constituirii societății.

  • 6.3. Capitalul social al societății este asigurat de asociați prin aporturi in numerar.

  • 6.4. Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport în natură la capitalul social, pe parcursul desfășurării activității societății vor deveni proprietatea acesteia si nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării generale a asociaților. In cazul retragerii sau al excluderii unuia dintre asociați, acesta din urmă are dreptul la restituirea contravalorii aportului la capitalul social, evaluat oficial la data respectivă, după deducerea eventualelor creanțe ale societății si proporțional cu părțile sociale deținute.

  • 6.5. Asociații pot decide ulterior, în condițiile legii si ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz.

  • 6.6. Asociații se obligă să mențină o valoare neta minima a capitalului, în conformitate cu prevederile legii aplicabile societăților ce desfășoară activități în domeniul circulației bunurilor incluse in obiectul de activitate.


 • 7. APORTURILE ASOCIAȚILOR

  • 7.1.    a) Orașul Chitila, subscrie 51 (cincizecișiunu) părți sociale, în valoare totală de 5 lO(cincisutezece) lei noi, reprezentând 51% din capitalul social;

 • b) Comuna Mogoșoaia, subscrie 49(patruzecișinouă) părți sociale, în valoare totală de 490(patrusutenouăzeci) lei noi, reprezentând 49% din capitalul social.

 • 7.2. Participarea asociaților la beneficii si pierderi se determină în raport cu numărul si valoarea părților sociale deținute, conform legii.

 • 7.3. Orice modificare ulterioara a ratei de schimb valutar (sau a leului) nu va afecta vărsămintele deja efectuate si nu poate duce la modificarea procentelor participării asociaților la capitalul social al societății.

 • 7.4. Asociații inițiali si ulteriori sunt obligați să depună integral aporturile subscrise, la data

 • 8. PĂRȚILE SOCIALE

  • 8.1. Deținerea de părți sociale implică de drept recunoașterea si însușirea prevederilor actului constitutiv al societății, cu toate modificările si completările ulterioare.

  • 8.2. Părțile sociale sunt egale ca valoare si indivizibile, conferind asociaților dreptul sa si primească dividendele.

  • 8.3. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se face cu acordul prealabil al asociaților si cu respectarea dreptului de preempțiune, precum si a condițiilor de fond si de formă, prevăzute de lege.

  • 8.4. In caz de deces al unui asociat, părțile sociale se transmit prin moștenire legală sau testamentară, potrivit legii.

  • 8.5. Fiecare parte socială dă dreptul asociaților la un vot în adunările societății.

 • 9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

  • 9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării generale, în următoarele moduri: prin admiterea de noi asociați, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaților, efectuarea de noi aporturi de capital in numerar si/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de către experți sau prin alte modalități legale.

  • 9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.

 • 10. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

  • 10.1. Capitalul social poate fi redus in baza hotărârii Adunării generale a asociaților, cu condiția de a nu depăși limita minimă prevăzută de lege. Intr-un asemenea caz, se vor arăta motivele pentru care se face reducerea si procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

  • 10.2. Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor legale.

CAPITOLUL III

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

 • 11. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN PĂRȚILE SOCIALE

  • 11.1. Societatea va tine evidența părților sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societății.

  • 11.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părților sociale, dar cu mențiunea ca acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii.

  • 11.3. Fiecare parte sociala subscrisă si vărsata conferă posesorului ei un drept proporțional egal, potrivit cu numărul părților sociale existente, drept de vot in Adunarea generala, participarea la profit sau la activul social, precum si alte drepturi prevăzute in Actul constitutiv.

 • 12. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

  • 12.1. Hotărârile privind organizarea si funcționarea societății vor fi luate in Adunarea generală, cu majoritatea absolută de 2/3, a voturilor celor prezenți.

  • 12.2. Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societății este necesar votul asociaților reprezentând % din capitalul social.

 • 13. OBLIGAȚIA DE VARSAMANT

  • 13.1. Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, in strictă conformitate cu dispozițiile legii si ale prezentului Act constitutiv.

 • 14. RĂSPUNDEREA ASOCIAȚILOR

  • 14.1. Asociații răspund numai in limitele părților sociale, obligațiile societății fiind garantate cu patrimoniul ei social.

  • 14.2. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii, obligațiile societății fiind garantate cu capitalul ei social.

  • 14.3. Un creditor al unui asociat poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, care i se va repartiza acestuia de Adunarea generala sau asupra cotei-părți cuvenite la excluderea sau retragerea acestuia, ori la lichidarea societății conform prevederilor Actului constitutiv,

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

 • 15. ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

  • 15.1. Organul suprem de conducere a societății este Adunarea generală a asociaților, care va fi constituită si va funcționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, si ale prezentului Act constitutiv.

  • 15.2. Adunarea generală a asociaților se convoacă, la sediul social al societății, cel puțin o data pe an sau de cate ori este necesar.

  • 15.3. Adunarea asociaților are următoarele drepturi si obligații:

 • a)  să aprobe bilanțul contabil si să stabilească repartizarea beneficiului net;

 • b) să desemneze pe administratori si cenzori, să-i revoce si să le dea descărcare de activitatea lor, ori să decidă contractarea auditului financiar când acesta nu are caracter obligatoriu;

 • c) să decidă urmărirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite

.                societății, desemnând si persoana însărcinată să o exercite;

i              d) să modifice actul constitutiv.

j 16. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

 • 16.1. Obligația convocării Adunării generale revine administratorilor.

 • 16.2. Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin 1/4 din capitalul social, \ vor putea cere convocarea Adunării generale, arătând scopul acestei convocări.

 • 16.3. Convocarea adunării se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau poștă electronică, ori prin convocator semnat de toți asociații, cu cel puțin 10 (zece) zile inainte.de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

• Y’țV'i ' f 1 /11 <>S.

& *** ■ jL

Ca >N                    Page 26 of 32

\

17. CONDIȚII DE VALIDITATE

 • 17.1. Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociații prezenți la prima convocare dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare dețin 1/2 din capital. Prezența Ia adunarea generală poate fi asigurată și fără prezența fizică la locul și data convocării, dar realizată prin intermediul mijloacelor de tehnologie a informației (internet), cu condiția ca la locul convocării adunării generale să existe un mijloc de tehnologie a informației (laptop, descktop etc.) care să asigure recepția și transmiterea directă a lucrărilor adunării generale. Intr-o astfel de situație, asociatul care nu poate fi prezent fizic la adunarea generală trebuie să indice contul sau datele de conectare la internet (skype), pentru asigurarea legăturii informatice.

 • 17.2. Deciziile Adunării generale luate în condițiile legii și ale Actului constitutiv sunt obligatorii si pentru asociații absenți sau reprezentați, precum si pentru cei care au votat împotriva hotărârilor luate.

 • 17.3. Votul se poate exercita personal de către asociați sau prin mandatar cu procura specială. De asemenea, votul poate fi exprimat de către asociați ori mandatarii lor si prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau poștă electronică, cu condiția să poată fi identificată cu exactitate persoana care a exercitat dreptul de vot. Votul exprimat prin intermediul mijloacelor de tehnologie a informației, realizat printr-o conexiune la internet audio-video, este considerat ca fiind exprimat direct si personal de către asociat.

 • 18. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

  • 18.1. Societatea este administrată de mai multi administratori, asociați sau neasociati, numiți

prin actul constitutiv sau de adunarea generală. Când sunt mai mulți administratori aceștia formează un consiliu de administrație. Administratorul sau după caz Președintele Consiliului coordonează întreaga activitate a societății; asigură reprezentarea acesteia in raporturile cu terții; angajează patrimonial societatea în limitele prevăzute de lege si de Actul constitutiv; are drept de semnătură in bancă. Prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la guvernanța corporativă a societăților de stat sau la care statul este asociat sau acționar majoritar sunt aplicabile.

 • 18.2. Administratorul sau consiliul de administrație are următoarele atribuții:

♦                                                                  1

 • a) întocmește proiectul programului de activitate si proiectul de buget al societății pe anul următor si le supune aprobării Adunării generale a asociaților;

 • b) angajează personalul pe baza contractelor individuale de munca si îl concediază, stabilește drepturile si obligațiile acestuia;

 • c)  aprobă operațiunile de încasări si plăți ale societății;

 • d) aprobă încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al societății;

 • e) întocmește raportul administratorului (consiliului de administrație) cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;

 • f)  calculează si certifica realitatea dividendelor;

 • g) exercita controlul operativ al societății, răspunde pentru buna administrare si pentru integritatea patrimoniului societății;

 • h) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea generala, potrivit legii si conform Actului constitutiv.

 • 18.3. Consiliul de Administrație al societății este format din:

 • 1. Mihail George Staicu cetățean român, căsătorit, născut la 06.05.1976 în București domiciliat în București str. Dr. Clunet nr. 4A, ap. 1, sector 5, posesor al C.L seria RR nr.597099, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 07.05.2009, având CNP 1760506450021, în calitate de administrator si. Președinte al Consiliului de Administrație, numit pentru o perioada de 3(trei) ani;

 • 2. Melin Murat, cetățean român, căsătorit, născut ia 14.06.1972 în Medgidia, județul Constanța, domiciliat în București str. Neptun nr. 151B, tronson 3, ap. 17, sector 5, posesor al C.I. seria DP nr. 173173, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 04.04.2017, având CNP 1720614134013 în calitate de Administrator, numit pentru o perioada de 3(trei) ani;

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETĂȚII

 • 19. EXERCIȚIUL ECONOMICO-FINANCIAR

  • 19.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

  • 19.2. Primul exercițiu economico-financiar începe la data înmatriculării societății in Registrul Comerțului.

 • 20. PERSONALUL SOCIETĂȚII

  • 20.1. Schema de organizare si de personal se aproba de Adunarea generala a asociaților.

  • 20.2. Angajarea personalului societății se face de către Consiliul de Administrație - prin Președinte, pe baza contractelor individuale de munca si a altor acte juridice prevăzute de lege.

  • 20.3. Plata salariilor personalului societății - inclusiv a salariilor stabilite pentru membrii Consiliului de Administrație - precum și a celorlalte drepturi salariate se va face potrivit legislației in vigoare.

  • 20.4. Cuantumul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea generală, iar cel al personalului, de către Consiliul de administrație.

 • 21. CONTURILE SOCIETĂȚII

  • 21.1. Conturile societății, atât în lei cat si cele în valută, se vor deschide la băncile autorizate din România.

  • 21.2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din încasările societății, din împrumuturi sau credite, precum si din alte surse, potrivit legii.

 • 22. EVIDENTA CONTABILA

  • 22.1. Evidenta contabila a societății, inclusiv bilanțul contabil si contul de profit si pierderi, se vor tine in lei si in limba română.

  • 22.2. Valuta convertibilă se va evidenția distinct iar înregistrarea si evidenta acesteia in lei se va efectua la cursul de referință al BNR, la data efectuării operațiunii.

  • 22.3. Orice operațiune patrimoniala se consemnează in momentul efectuării ei, in înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor in contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.


Page 28 of 32

 • 22.4. Evidenta contabila se organizează si se conduce potrivit legii si normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

 • 22.5. Bilanțul contabil, contul de profit si pierderi si raportul de gestiune se vor întocmi in mod obligatoriu anual, precum si in situația lichidării societății.

Acestea sunt supuse aprobării Adunării generale, după care se publica in Monitorul Oficial a! României.

 • 22.6. In bugetul de venituri si cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare si/sau reprezentare in limita unui procent de 5% din cifra de afaceri a societății.

 • 23. CALCULAREA SI REPARTIZAREA PROFITULUI

  • 23.1. Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea generala a asociaților.

  • 23.2. Adunarea generala poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investiții, reparații capitale si alte fonduri prevăzute de lege.

  • 23.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.

  • 23.4. După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabilește pe cote-pârți, sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui asociat proporțional cu aportul acestuia.

  • 23.5. In cazul in care societatea înregistrează pierderi, asociații sunt obligați sa analizeze cauzele si sa ia masurile ce se impun. Participarea la pierdere se face tot în proporția părților sociale deținute.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETĂȚII

 • 24. CONTROLUL ASOCIAȚILOR

  • 24.1. Oricare dintre asociați are dreptul de a verifica situația financiara a societății, de a cere si a primi date privind situația patrimoniului, a veniturilor si a pierderilor si orice alte date legate de activitatea societății si au acces la documentele acesteia.

  • 24.2. Pentru efectuarea unor operații de verificare si certificare a bilanțurilor si a altor operațiuni financiar-contabile si de trezorerie, asociații care dețin cel puțin 40% din capitalul social au dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societăți specializate sau ale unor experți contabili autorizați.

»

 • 25. COMISIA DE CENZORI

  • 25.1. Gestionarea societății poate fi controlata de o comisie din cel puțin 3 cenzori care trebuie sa depună o garanție egala cu 1/3 din garanția stabilita pentru administratori. Garanția rămâne in casa societății si va fi restituita cenzorului doar daca Adunarea generala va ratifica activitatea desfășurata pe parcursul exercițiului.

  • 25.2. Cenzorii se reunesc la sediul social, daca nu au stabilit un alt loc si pot lucra individual sau colectiv. Asupra raporturilor ce vor fi prezentate Adunării generale vor conlucra toți cenzorii, iar in cazul neconcordantelor, se vor întocmi rapoarte separate.

  • 25.3. întrunirile comisiei de cenzori sunt convocate de oricare dintre cenzori, de președintele Consiliului de administrație sau de asociații care dețin cel puțin 30% din capitalul social.

 • 26. ATRIBUȚIILE COMISIEI DE CENZORI SI RESPONSABILITATEA CENZORILOR

  • 26.1. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 • a)  pe perioada exercițiului Financiar supraveghează gestiunea societății, are drept de control asupra evidentei societății, a modului in care sunt folosite mijloacele fixe, circulante si fondurile bănești, titlurile de valoare ale societății, întocmind si prezentând președintelui Consiliului de administrație si Adunării generale rapoarte privind observațiile făcute si eventualele propuneri:

 • b)  la închiderea exercițiului financiar, verifica daca bilanțul si contul de profit si pierderi sunt legal elaborate si in concordanta cu registrele, daca acestea sunt ținute regulamentar si daca evaluarea patrimoniului a fost făcută conform normelor stabilite pentru elaborarea bilanțului prezentând un raport scris in care specifica observațiile făcute si propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanțului contabil si a contului de profit si pierderi:

 • c)  poate cere convocarea Adunării generale, in cazul in care aceasta nu este convocata de Președintele Consiliului de administrație sau când se ivesc situații ce necesita o

’                                                                                                       >                                                                             1

rezolvare urgenta;

 • d) controlează daca dispozițiile legale ale actului constitutiv si ale Adunării generale sunt respectate de către administratori sau de către lichidatori;

 • e)  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de actul constitutiv sau de hotărârile Adunării generale a asociaților.

 • 26.2. Cenzorii răspund in fata societății conform legii, putând fi revocați sau suspendați de Adunarea generala.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII SI EXCLUDEREA ASOCIAȚILOR

 • 27. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

  • 27.1. Adunarea generala a asociaților poate hotărî transformarea formei juridice a societății.

  • 27.2. Modificarea formei juridice a societății devine opozabila terților numai după îndeplinirea formalităților de autentificare, autorizare, publicitate, înmatriculare si înregistrare, cerute de lege la înființare.

 • 28. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIAȚILOR

  • 28.1. Poate fi exclus din societate:

 • a)  asociatul care nu-si îndeplinește obligațiile potrivit prezentului Act constitutiv sau in cazul in care acționează împotriva intereselor societății;

 • b) asociatul care nu depune aportul la care s-a obligat;

 • c) asociatul administrator care comite fraude in dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social in folosul lui sau al altora,

 • 28.2. Excluderea se cere instanței judecătorești de oricare asociat sau de Adunarea generala, după rămânerea sa definitiva urmând a fi publicata in Monitorul Oficial,

înmatriculată in Registrul Comerțului si înregistrată la Direcția Generala a Finanțelor Publice.

 • 28.3. Asociatul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de alta parte, are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, dar nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu vor fi repartizate conform prevederilor prezentului act constitutiv.

 • 28.4. Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului sau la capitalul social, dar nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul social ci, numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestuia.

 • 28.5. Se poate retrage din societate asociatul care nu este de acord cu hotărârile adunării generale ori, cu acordul tuturor celorlalți asociați.

 • 28.6. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părțile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaților ori de un expert desemnat de aceștia sau, in caz de neînțelegere, de instanța de judecata.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

 • 29. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

  • 29.1. Au ca efect dizolvarea societății si dau dreptul fiecărui asociat sa ceara deschiderea procedurii lichidării acesteia următoarele:

 • a)  imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

 • b)  declararea nulității societății;

 • c) hotărârea Adunării generale;

 • d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice;

 • e)  falimentul societății;

 • f)  in orice alte situații, prin hotărârea Adunării generale a asociaților, luata cu unanimitate de voturi.

 • 30. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

  • 30.1. Lichidarea societății se face de către unul sau mai multi lichidatori, numiți de Adunarea generala. Aceștia vor putea fi persoane fizice sau juridice.

  • 30.2. Din momentul intrării in funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor încetează, aceștia nemaiputând întreprinde noi operațiuni in numele societății.

  • 30.3. Lichidatorii au aceeași răspundere ca si administratorii.

  • 30.4. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării generale.

  • 30.5. Lichidatorii pot apărea in fata instanțelor judecătorești si pot încheia tranzacții si compromisuri cu creditorii societății.

  • 30.6. Lichidatorii pot înștiința pe creditori, printr-un anunț public, despre lichidarea societății, cerându-le sa-si prezinte pretențiile într-o anumita perioada fixata. Creditorilor cunoscuți societății li se va trimite un anunț separat.

  • 30.7. Lichidatorii care efectuează noi operațiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători, personal si in solidar, de executarea acestora.

  • 30.8. Din sumele rezultate din lichidarea societății vor fi satisfăcuți creditorii privilegiați si apoi ceilalți creditori.

  • 30.9. Lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre asociați a rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului si repartizării beneficiilor si pierderilor, aprobat de Adunarea generala, ținându-se cont de cotele de participare ale acestora la capitalul social.

30. lO.Pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, in forma autentica, ce vor urma cursul impus de lege. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societății din registrul comerțului.

30.11. Toate documentele emise de societate in perioada lichidării vor conține denumirea societății, urmata de cuvintele „societate in lichidare".

CAPITOLUL IX

SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

 • 31. COMPETENTA DE SOLUȚIONARE

  • 31.1. Toate litigiile intervenite in legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi soluționate de către părți pe cale amiabila.

  • 31.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe care amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

 • 32.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziții legale aplicabile societăților comerciale.

 • 32.2. Prezentul Act constitutiv intra in vigoare după înmatricularea societății la Oficiul

Registrului Comerțului.                                               >

 • 32.3.   Prezentul Act constitutiv s-a încheiat în \. JorT* astăzi data

în 3(trei) exemplare originale, redactate si editate computerizat.


ASOCIAȚI


Page 32 of 32
ANEXA NE. 1

LAHOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI nr.       /l4'05~- 2018

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

- 2018-

Încheîat între:

 • 1. Orașul Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari, persoană juridică română, cu sediul în Voluntari,

Bld. Voluntari (fosta șos. Afumați) nr. 74, județul Ilfov, având codul de înregistrare fiscală: 4283481, reprezentat prin dna. Oana-Raluca SAFTA legitimată cu CI seria RK nr. 116124, CNP 2880330420061, eliberată la data de 04.05.2018 de S.P.C.E.P. Sector 3, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr.___din.2018,

și

 • 2.  Comuna Petrăchioaia, prin Consiliul Local al comunei Petrăchioaia, cu sediul în comuna Petrăchioaia, - sat Petrăchioaia, str. Vânători, nr. 300, județul Ilfov, având codul de înregistrare fiscală: 4420716, reprezentat de Mihalcea Petre - Dorin, legitimat cu CI seria RD, nr. 892391, CNP 1741002450027, eliberată la data de 11.08.2017 de către S.P.C.E.P. Sector 1, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Petrăchioaia, nr. 19 din 26.04.2018.

CARE AU FOST DE ACORD SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACT CONSTITUTIV, CE REUNEȘTE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE CONTRACTUL DE SOCIETATE ȘI STATUTUL UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE, REZULTATĂ DIN REORGANIZAREA S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. CU ROL

DE OERATOR PENTRU SERVICIILE LOCALE DE TRANSPORT PUBLIC, ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII:

Art. 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

 • 1.1. Denumirea societății este S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul ILFOV cu dovada privind anterioritatea (disponibilitatea si rezervarea firmei) nr. 23261 din data de 27.03.2018.

 • 1.2. în orice act, scrisoare sau publicație emanând de Ia societate se va menționa denumirea și forma juridică a acesteia, sediul, capitalul social, precum și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

 • 1.3. Societatea poate stabili ca emblema o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile omerciale.

Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

 • 2.1. Societatea comercială S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. este o societate pe acțiuni.

 • 2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

a 2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art.3. SEDIUL SOCIETĂȚII

 • 3.1. Sediul societății este în România, Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bulevardul Dunării, nr.

71.                                                                                                    >•<

 • 3.2. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate; în

conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare â Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art; 5 din prezentu' .Act constitutitcoNFORM CU                                            ' - j *

ORIGINALUL           1 I                    /j

 • 3.3. Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4. DURATA SOCIETĂȚII

 • 4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

 • 4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

 • 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este : Cod CAEN 493 - Alte transporturi terestre de călători.

 • 5.2. Activitatea principală a societății este : Cod CAEN - 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

 • 5.3. Societatea va desfășura și următoarele activități secundare:

 • -  Cod CAEN 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

 • -  Cod CAEN 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie;

 • -  Cod CAEN 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete);

 • -  Cod CAEN 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

 • -  Cod CAEN 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;

 • -  Cod CAEN 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;

Cod CAEN 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci;

Cod CAEN 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;

 • -  Cod CAEN 3020 Fabricarea materialului rulant;

- Cod CAEN 3091 Fabricarea de motociclete;

- Cod CAEN 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;

- Cod CAEN 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;

 • -  Cod CAEN 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;

 • -  Cod CAEN 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

Cod CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

Cod CAEN 3312 Repararea mașinilor;

Cod CAEN 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;

Cod CAEN 3314 Repararea echipamentelor electrice;

Cod CAEN 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;

Cod CAEN 3319 Repararea altor echipamente;

Cod CAEN 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor indusriale;

Cod CAEN 3512 Transportul energiei electrice;

Cod CAEN 3513 Distribuția energiei electrice;

Cod CAEN 3514 Comercializarea energiei electrice;


? Cod CAEN 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;

 • -  Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

 • -  Cod CAEN 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

 • -  Cod CAEN 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

 • -  Cod CAEN 3 822 Tratarea și eliminarea deșurilor periculoase;                         1

Cod CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

 • -  Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

 • -  Cod CAEN 3900 Activități și servicii de decontaminare;

 • -  Cod CAEN 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

 • -  Cod CAEN 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

 • -  Cod CAEN 4212 Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafața si subterane;

 • -  Cod CAEN 4213 Construcția de poduri și tuneluri;

 • -  Cod CAEN 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

Cod CAEN 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

 • -  Cod CAEN 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;

 • -  Cod CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice;

 • -  Cod CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

 • -  Cod CAEN 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

 • -  Cod CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a..;

 • -  Cod CAEN 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);

 • -  Cod CAEN 4519 Comerț cu alte autovehicule;

 • -  Cod CAEN 4520 întreținerea și repararea autovehiculelor;

 • -  Cod CAEN 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

 • -  Cod CAEN 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

Cod CAEN 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;

 • -  Cod CAEN 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

 • -  Cod CAEN 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat;

 • -  Cod CAEN 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;

Cod CAEN 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;

 • -  Cod CAEN 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.;

Cod CAEN 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

 • -  Cod CAEN 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;

 • -  Cod CAEN 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;

 • -  Cod CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;

Cod CAEN 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;

Cod CAEN 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate.;

Cod CAEN 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.;

 • -  Cod CAEN 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;             V»

 • -  Cod CAEN 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;

  ___Cod^AEN

  CONFORM CU


4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;

3                                      I

 • -  Cod CAEN 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;

 • -  Cod CAEN 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;

 • -  Cod CAEN 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;

 • -  Cod CAEN 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;

 • -  Cod CAEN 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

 • -  Cod CAEN 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

 • -  Cod CAEN 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

 • -  Cod CAEN 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;

 • -  Cod CAEN 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;

 • -  Cod CAEN 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

 • -  Cod CAEN 4939 Alte transporturi de călători n.c.a..;

 • -  Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

 • -  Cod CAEN 4942 Servicii de mutare;

 • -  Cod CAEN 5210 Depozitări;

 • -  Cod CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

 • -  Cod CAEN 5224 Manipulări;

 • -  Cod CAEN 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;

 • -  Cod CAEN 5590 Alte servicii de cazare;

 • -  Cod CAEN 5610 Restaurante.;

 • -  Cod CAEN 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

 • -  Cod CAEN 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;

  • - Cod CAEN

  • - Cod CAEN

  • - Cod CAEN

  i - Cod CAEN


 • 5811 Activități de editare a cărților;

 • 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste adrese și similare;

 • 5813 Activități de editare a ziarelor.;

 • 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor;

 • -  Cod CAEN 5819 Alte activități de editare;

 • -  Cod CAEN 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator;

 • -  Cod CAEN 5829 Activități de editare a altor produse software;

 • -  Cod CAEN 5911 Activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune;

 • -  Cod CAEN 5912 Activități de post-producție cinematografică, video și programe de televiziune;

Cod CAEN 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;

Cod CAEN

6010 Activități de difuzare a programelor de radio;

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune;

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.;

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);

6130 Activități de telecomunicații prin satelit;

6190 Alte activități de telecomunicații;

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);


Cod CAEN

Cod CAEN

Cod CAEN

Cod CAEN

Cod CAEN


Cod CAEN

Cod CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ; .

Cod CAEN 6312 Activități ale portalurilor web;

Cod CAEN 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

CladXAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

" “I                              4                                ' '

 • -  Cod CAEN 7111 Activități de arhitectură;

 • -  Cod CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

 • -  Cod CAEN 7120 Activități de testări și analize tehnice;

 • -  Cod CAEN 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

 • -  Cod CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

 • -  Cod CAEN 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;

 • -  Cod CAEN 7311 Activități ale agenților de publicitate;

 • -  Cod CAEN 7312 Servicii de reprezentare media;

 • -  Cod CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

Cod CAEN 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere

ușoare;

Cod CAEN 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții,;

Cod CAEN 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;

 • -  Cod CAEN 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;

 • -  Cod CAEN 8010 Activități de protecție și gardă;

 • -  Cod CAEN 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;

 • -  Cod CAEN 8030 Activități de investigații;

 • -  Cod CAEN 8110 Activități de servicii suport combinate;

 • -  Cod CAEN 8129 Alte activități de curățenie;

 • -  Cod CAEN 8532 învățământ secundar, tehnic sau profesional;

 • -  Cod CAEN 8551 învățământ în domeniul sportiv și recreațional;

Cod CAEN 8552 învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc);

 • -  Cod CAEN 8553 Școli de conducere (pilotaj);

 • -  Cod CAEN 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;

 • -  Cod CAEN 8610 Activități de asistență spitalicească;

Cod CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală;

 • -  Cod CAEN 8622 Activități de asistență medicală specializată;

Cod CAEN 8623 Activități de asistență stomatologică;

 • -  Cod CAEN 8690 Alte activități referitoare la sanatatea umană;

 • -  Cod CAEN 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală;

Cod CAEN 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și dezintoxicare, exclusiv

spitale;

Cod CAEN 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;


Cod CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;

Cod CAEN 9311 Activități ale bazelor sportive;

Cod CAEN 9312 Activități ale cluburilor sportive;

Cod CAEN 9319 Alte activități sportive;

Cod CAEN 9329 Alte activități recreative și distractive;

CAEN: 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

 • 5,4. Societatea poate desfasura, inclusiv, activitati de reclama, publicitate a produselor proprii, jbrine-Fea-de-fiwj'ftari nentru desfasurarea activităților menționate etc.


 • 5.5. Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu incadrarea in standardele de caltate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.

Art.6. CAPITALUL SOCIAL

 • 6.1. Capitalul social al S.C. „SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI” - S.A. este de 20.432.964 lei, împărțit în 20.432.964 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, și se constituie după cum urmează:

1) CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI subscrie un număr de 20.422.964 acțiuni numerotate de la 1 la 20.422.964 reprezentând 99,951 % din capitalul social.

2) CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA subscrie un număr de 10.000 acțiuni numerotate de la 20.422.965 la 20.432.964 reprezentând 0,049% din capitalul social.

 • 6.2. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

 • 1) CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI - 20.422.964 LEI, din care

• aport în numerar 3.324.999,50 lei;

o aport în natură 17.097.964,50 lei, care este compus din următoarele bunuri:

 • a)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002010, serie motor 087590, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

 • b)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002011, serie motor 087566, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 Iei;

 • c)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002012, serie motor 090499, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

 • d)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002013, serie motor 090524, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

 • e)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02002030, serie motor 008492, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 Iei;

I) Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000132, serie motor 004540, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

 • g)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000133, serie motor 005635, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 Iei;

 • h)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000178, serie motor 012828, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

 • i)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000182, serie motor 011369, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

 • j)    Autobuz urban, marca ISUZU CITIBUS, model ISUZU 4HK1 ES EEV (Euro 5), seria sasiu NNAMOBULT02000184, serie motor 011373, culoare ALB, cu o valoare de 660.796 lei;

 • k)   AUTOBUZ M3, marca MAN, tipul RO7/RHC404//LION’S COACH, număr de omologare CUMA2T1111B38R4/2008, număr identificare WMAR07ZZ68TO12443, serie motor 50418471201846, tip de motor D 2066 LOHO7, culoare GRI, cu o valoare de 1,124.600,85 lei;

 • l)    AUTOBUZ M3, marca MAN, tipul RO7/RHC404//LION’S COACH, număr de omologare CUMA2T1112B38R4/2008, număr identificare WMAR07ZZ28TO12374, serie motor 50418400531840, tip de motor D 2066 LOHO7, culoare GRI, cu o valoare de 1.124.600,85 lei;

 • m)   AUTOBUZ M3, marca MAN, tipul RO7/RHC404/7LION’S COACH, număr de omologare CUMA2T1111B28R4/2008, număr identificare WMAR07ZZ88TO12444, serie motor 50418471621846, tip de motor D 2066 LOHO7, culoare GRI, cu o valoare de 1.124.600,85 lei;

 • n)   AUTOBUZ M3, marca MAN, tipul RO7/RHC404//LION’S COACE, număr de omologare CUMA2T1112B28R4/2008, număr identificare WMAR07ZZX8TO12445, serie motor 50418472511846, tip de motor D 2066 LOHO7, culoare GRI, cu o valoare de 1.124.600,85 lei;

 • o)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400417, număr înmatriculare IF-15-PVL, serie motor 21680459, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • p)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr .de identificare NMC215RKDLD400153, număr înmatriculare IF-14-PVL, serie motor 21681260, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • q)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400150, număr înmatriculare IF-Î6-PVL, serie motor 21680490, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • r)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400156, număr înmatriculare IF-18-PVL, serie motor 21680471, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • s)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400154, număr înmatriculare IF-20-PVL, serie motor 21680465, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • t)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD4001555, număr înmatriculare IF-21-PVL, serie motor 21680484 culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • u)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400157, număr înmatriculare IF-22-PVL, serie motor 21680489, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • v)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400152, număr înmatriculare IF-23-PVL, serie motor 21680485, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • w)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400151, număr înmatriculare IF-19-PVL, serie motor 21680461, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • x)    Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD400158, număr înmatriculare IF-17-PVL, serie motor 21680473, culoare galben, cu o valoare de 269.494,48 lei;

 • y)    UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302551, serie motor 4927, culoare roșu, cu o valoare de 70.300 lei;

 • z)    Tractor marca UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302547, serie motor 4921, culoare roșu, cu o valoare de 70.300 lei;

aa) Tractor marca UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302549, serie motor 4934, culoare roșu, cu o valoare de 70.300 lei;

bb) Tractor marca UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302548, serie motor 4926, culoare roșu, cu o valoare de 70.300 lei;

cc) Tractor marca UTB, tipul U683DT, nr. identificare UZTU0683468302546, serie motor 4939, culoare roșu, cu o valoare de 70.300 lei;

dd) Remorca, marca IMUM, tipul 2RB5AT, nr. identificare UVG25HTPE6G070800, culoare roșu, cu o valoare de 27.300 lei;

ee) Remorca, marca IMUM, tipul 2RB5AT, nr. identificare UVG25HTPE6G070801, culoare roșu, cu o valoare de 27.300 lei;

ff) Remorca, marca IMUM, tipul 2RB5AT, nr. identificare UVG25HTPE6GO70802, culoare roșu, cu o valoare de 27.300 lei;

gg) Remorca, marca IMUM, tipul 2RB5AT, nr. identificare UVG25HTPE6GO70798, culoare roșu, cu o valoare de 27.300 lei;

hh) lama de dezapezire pentru Tractor U 683 DT, cu o valoare de 5.200 lei;

ii)     lama de dezapezire pentru Tractor U 683 DT, cu o valoare de 5.200 lei;

jj)    lama de dezapezire pentru Tractor U 683 DT, cu o valoare de 5.200 lei;

kk) încărcător frontal pentru Tractor U 683 DT, cu o valoare de 23.700 lei.

 • 11) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200102, număr inmatriculare IF-02-PVL, serie motor 21633945, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei;

mm) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200119, număr inmatriculare IF-03-PVL, serie motor 2166091, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei;

nn) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200120, număr inmatriculare IF-04-PVL, serie motor 21660918, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei;

oo) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200121, număr inmatriculare IF-07-PVL, serie motor 21599922, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei;

pp) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200122, număr inmatriculare IF-08-PVL, serie motor 2159253, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei;

qq) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200123, număr inmatriculare IF-09-PVL, serie motor 21592524, culoare galben, cu o valoare de 269.494 lei;

rr) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200125, număr inmatriculare IF-10-PVL, serie motor 21662535, culoare galben, cu o valoare de 271.583 lei;

ss) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200126, număr inmatriculare IF-ll-PVL, serie motor 2166253, culoare galben, cu o valoare de 271.583 lei;

tt) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200127, număr inmatriculare IF-12-PVL, serie motor 21662531, culoare galben, cu o valoare de 271.583 lei;

uu) Autobuz M3, marca BMC, tipul PROBUS/215 SCB, nr. de identificare NMC215RKDLD200128, număr inmatriculare IF-13-PVL, serie motor 21662526, culoare galben, cu o valoare de 271.583 lei;

w) Autogunoierea AGR 12, serie motor 1771012, serie caroserie 100146, culoare galben, Înmatriculata in circulație sub nr. B-02-RKW, cu o valoare de 19.080 lei;

ww) Tractor rutier U 643-DT, serie motor 26815, serie caroserie 566273, culoare roșu, Înmatriculata in circulație sub nr. B-18-XWR, cu o valoare de 8.775 lei;

xx) Tractor rutier U 650 M, serie motor 733061, culoare portocaliu, Înmatriculata in circulație sub nr. B-01-SSW, cu o valoare de 7.020 lei;

yy) Tractor rutier cu cabina U 650 M, serie motor 758581, culoare portocaliu, Înmatriculata in Circulație sub nr. B-10-XHY, cu o valoare de 8.775 lei;

zz) Tractor rutier cu cabina U 650 M, culoare portocaliu, Înmatriculata in circulație sub nr. B-12-                        0.530 lei;


ORIGINALUL

aaa) Remorca basculanta, serie motor 616125, culoare portocaliu, Înmatriculata in circulație sub nr. B-80-RNC, cu o valoare de 3.204 lei;

bbb) Tractor rutier U 650 M, serie motor 771419, serie caroserie 796693, culoare portocaliu, inmatriculata in circulație sub nr. B-20 FFO, cu o valoare de 12.285 lei;

ccc) Tractor rutier U 650, serie motor 771409 , serie caroserie 779325, culoare portocaliu, inmatriculata in circulație sub nr. B-20 FFR, cu o valoare de 12.285 lei;

ddd) Tractor rutier U 650 M , serie motor 771431 , serie caroserie 738479, culoare portocaliu, inmatriculata in circulație sub nr. B-20 FFS, cu o valoare de 12.285 lei;

eee) Remorca basculanta tip 7RBAT, serie caroserie UVG 27HTPRTH007642, culoare roșu, cu o valoare de 3.026 lei;

fff) Remorca basculanta Tip 2 RB5A-T, serie caroserie 7515, culoare portocaliu, inmatriculata in circulație sub nr. B-80- RND, cu o valoare de 2.108 lei;

ggg) Remorca basculanta Tip 2 RB5A-T, culoare portocaliu, inmatriculata in circulație cu nr. B-80 SSO, cu o valoare de 2.108 Iei;

hhh) Remorca basculanta Tip 75RBA-T, serie caroserie UV9270HRBXDGBC 019, culoare roșu, inmatriculata in circulație sub nr. B-80-WRI, cu o valoare de 5.295 lei;

 • iii) Remorca basculanta Tip 7RBA-T, serie caroserie UV2970HRBXDGBC 026, culoare roșu, inmatriculata in circulație sub nr. B-80-WRH, cu o valoare de 5.295,50 lei;

jjj) Remorca basculanta Tip 7RBA-T, serie caroserie UV9270HRBXDGBC 028, culoare roșu, inmatriculata in circulație sub nr. B-80-WRG, cu o valoare de 5.295,50 lei;

kkk) Buldozer S1500, culoare galben, cu o valoare de 44.625 lei;

 • 111) Autospeciala vidanja marca ROMPRIM, serie motor 183957, serie caroserie 448218, culoare verde-albastru, inmatriculata in circulație sub nr. NB-17-WPQ cu o valoare de 41.580 lei;

mmm) Buldozer SI500, culoare garlben, cu o valoare de 44.625 lei;

nnn) Autogreder, culoare galben, cu o valoare de 81.000 lei;

ooo) Autocamion SR-DAC, transformat din SR114, cu o valoare de 22.950 lei;

ppp) Statie epurare-pompa apa cu instalație de filtrare, cu o valoare de 357 lei;

qqq) Generator electric 220 W, cu o valoare de 2.448 lei;

rrr) Generator electric 220 W, in conservare, cu o valoare de 2.448;

sss)   Motoreta mobra 50 Super, cu o valoare de 200 lei;

ttt)   Motoreta mobra 50 Super, cu o valoare de 200 lei;

2) CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA - 10.000 LEI, toată suma fiind aportată în numerar.

 • 6.3. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

 • 6.4. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

Art.7. MAJORAREA CAPITALULUI

 • 7.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • 7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

 • a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor

noi aporturi în bani și/sau în natură;                                                    '

 • b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;

c>—încereorarea-fieneficiilor sau a primelor de emisiune; C

CONFORM CU            s----—

 • d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

 • 7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

 • 7.4. în situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

 • 7.5. în situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

 • 7.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

 • 7.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

 • 7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

 • 7.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

 • 7.10. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.8. REDUCEREA CAPITALULUI

 • 8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

 • a) micșorarea numărului de acțiuni;

 • b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

 • c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

 • 8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

 • a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;

/          b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului

social și calculată egal pentru fiecare acțiune;

 • c) alte procedee prevăzute de lege.

 • 8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 • 8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

 • 8.5. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

 • 8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

 • 8.7. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.Art.9. ACȚIUNILE

 • 9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

 • 9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație care se păstrează Ia sediul societății.

 • 9.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

9.. Societatea nu poate emite obligațiuni.

Art.10. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

 • 10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului prevederilor prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

 • 10.2. Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

 • 10.3. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății.

 • 10.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

 • 10.5. Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

 • 10.6. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

 • 10.7. Creditorii personali ai acționarilor pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce li se vor repartiza de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor debitori sau a cotei-părți cuvenite acestora Ia lichidarea societății.

10.8 Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

10.9. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

Art.ll. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

 • 11.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare Ia data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

 • 11.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

 • 11.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpără toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

CONFORM CU ORIGINALUL -----


Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

 • 11.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Artl2. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

 • 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din Orașul Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari cu un procent de reprezentare de 99,951 %, Comuna Petrăchioaia, prin Consiliul Local Petrăchioaia cu un procent de reprezentare de 0,049 %, aceștia fiind reprezentat! în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.

 • 12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

 • 12.3. Adunările generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

 • 12.4. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru Societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

 • 12.5. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.


 • 12.6. în convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

 • 12.7. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

A) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

 • 12.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

 • a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și să fixeze dividendul;

 • b) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de * Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari;


 • c) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

 • d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • e) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

 • f) de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei;

 • g) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor sucursale,

agenții                          *n conformitate cu prevederile legale;

ORIGINALUL


12              \——7

 • h) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul.

 • i) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

 • j)  stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;

 • k) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;

 • l)  hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

 • m) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;

 • n)  hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;

 • o) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

 • 12.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.3. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.4. Pentru Adunările Generale Ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

  B) ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

  12.1. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre


pentru:

 • a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • b) mutarea sediului Societății;

 • c) schimbarea/modificarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea prevederilor legale;

 • d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;

 • e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • f)  majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

 • g) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

 • h) aprobă încheierea de acte juridice prin care Societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;

 • i)  controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de concesiune, de către părțile contractante;

 • j) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății Ia data încheierii actului juridic; • k) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

 • 12.2. Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt Ioc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare.

 • 12.3. Adunarea Generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

 • 12.4. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de Ia data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

 • 12.5. In cazul în care Consiliul de Administrație, nu convoacă Adunarea Generală, instanța competentă de unde Societatea iși are sediul, va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către acționarii care au formulat cererea cu citarea Consiliului de Administrație. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

 • 12.6. Daca pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integrai al propunerilor.

 • 12.7. înștiințarea pentru prima Adunare Generala poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsă cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

 • 12.8. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

 • 12.9. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără respectarea formalităților de convocare și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.

 • 12.10. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12 litera B) punctul 12.1 lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 13. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

 • 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau Acționari care să prezideze adunarea.

 • 13.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al Societarii. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

 • 13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință. • 13.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

 • 13.5. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art.14. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

 • 14.1.  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

 • a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând % (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

 • b) la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 14.2.  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

 • a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin % (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

 • b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

 • 14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

 • 14.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

14.5 Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

 • 14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. în caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

14.7 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate injustiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte Ia Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

§. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII               /

Art.15. NUMIREA.                                                    '

 • 15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de

Administrație format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) se face de către Adunarea Generală a Acționarilor; administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. Persoanele numite în calitate de Admî!g5g^^i^|fftHe^ă-accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

 • 15.2. Consiliul de Administrație este format din 5 persoane, respective:

PREȘEDINTE: loniță Stelică, cetățean român, născut la data de 27.08.1958, în comuna Barcănești, județul Ialomița, sex masculin, domiciliat în România, municipiul București, Aleea Vergului nr. 7, bl. 18, sc. B, et. 7, ap. 113, sector 2, legitimat cu CI seria RX nr. 692224, eliberată la data de 07.04.2015 de S.P.C.E.P. Sector 2, CNP 1580827400269.

MEMBRU: Georgescu Carmen - Mariana, cetățean român, născută la data de 02.11.1960 în Municipiul București, Sector 1, sex feminin, domiciliată în România, Orașul Voluntari, str. Emil Racoviță, nr. 70, Vila 62 A, județul Ilfov, legitimată cu CI seria IF nr. 315904, eliberată la data de 14.05.2012 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 2601102400078.

MEMBRU: Constantin Anișoara, cetățean român, născută ia data de 01.07.1964 în județul Ialomița, Comuna Roșiori, sex feminin, domiciliată în România, Orașul Voluntari, str. Emil Racoviță, nr. 70, Vila 62 A, legitimată cu CI seria IF nr. 513104, eliberată la data de 29.06.2016 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 2640701400706.

MEMBRU: Toma Ioana - Diana - Maria, cetățean român, născută la data de 06.09.1980 în Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, sex feminin, domiciliată în România, municipiul București, str. Dinu Vintilă, nr. 7, bl. 5, sc. 2, ap. 16, sector 2, legitimată cu CI seria RD nr. 673725 eliberat la data de 07.10.2010 de S.P.C.E.P. Sector 2, Birou nr. 1, CNP 2800906270012.

MEMBRU: Stelniceanu Dragoș - Corneliu, cetățean român, născut la data de 23.12.1968 în municipiul București, sector 8, sex masculin, domiciliat în România, municipiul București, str. Nicolaie Racota, nr. 19, bl. 65. Sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 1, legitimat cu CI seria RX nr. 490700, eliberată la data de 12.05.2014 de S.P.C.E.P. Sector 1, CNP 1681223411529.

 • 15.3. Administratorii îsi exercită puterile împreună.

 • 15.4. Primul Consiliu de Administrație al Societății este numit pe o perioadă de 2 (doi) ani.

 • 15.5. începând cu al doilea Consiliu de Administrație mandatul este stabilit pe o perioadă de 4 (patru) ani.

 • 15.6. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • 15.7.  Președintele Consiliului de Administrație este ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.16. ORGANIZAREA.

 • 16.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație.

 • 16.2. Când se creează im loc vacant în Consiliul de Administrație, acesta va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

 • 16.3. Consiliul de Administrație va fi condus de un Președinte.

 • 16.4. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

 • 16.5. Președintele Consiliul de Administrație este numit pe o perioadă ce nu poate depășii durata mandatului sau de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

 • 16.6. Președintele Consiliul de Administrație reprezintă societatea în relațiile cu terții. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixând durata și limitele mandatului acordat.

 • 16.7. Președintele Consiliul de Administrație va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Adunarea Generală a Acționarilor situația economico - financiară a Societății, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori, după caz. • 16.8. Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art.17. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • 17.1. Consiliul de Administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

 • 17.2. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (I) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

 • 17.3.  Administratorii pot fi reprezentanți la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un adminstrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare sa aibă loc în baza unei procuri special emisă în acest scop.

 • 17.4. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

Art.18. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • 18.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

 • 18.2. Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul Societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

 • 18.3. Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

18.4 Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.). Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

 • 18.5. Directorii si auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

 • 18.6. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

 • 18.7. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți si decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. în cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

 • 18.8. Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul aliniat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Admiaisiiație_saJie-valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.! a cel puțin

CONFORM CU                17 -i                /'

jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

 • 18.9. Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

 • 18.10. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator,

 • 18.11. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

 • 18.12. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Artl9. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • 19.1.  Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

 • 19.2. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

 • b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;

 • c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

 • d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite până la limita de 100.000 Euro;

 • f) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;

 • g) aprobă organigrama Societății;

 • h) numește și revocă Directorul General, când este cazul;

 • i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societății;

 • j) conferă procuri de reprezentare a Societății;

 • k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;

 • l) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

 • m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

 • n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului annual de venituri și cheltuieli;

 • o) convoacă Adunările Generale ale Acționarilor în condițiile Actului Constitutiv ori de câte ori

este nevoie;                                   ' "\

 • p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale Societății, în România

<5          X? <* xA i

sau în străinătate;


r) decide realizarea investițiilor;

s)  propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității;

ș) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

t) reprezintă Societatea în raporturile cu terții și directorul general al Societății prin președintele Consiliului de Administrație;

ț) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

u) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

 • v) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

 • 19.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejuduciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. In astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

 • 19.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Financiar.

 • 19.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

 • 19.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. în cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

 • 19.7. Administratorii pierd această calitate și prin:

 • a) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Acționarilor;

 • b) declararea ca incapabili;

 • c) lipsa nemotivată de la ședințele Cosiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art.20. DIRECTORII

 • 20.1. Consiliul de Administrație deleagă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele:


 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

 • b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

 • c) numirea, revocarea și stabilirea remunerației sale;

 • d) supravegherea activității proprii;

 • e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

 • f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;

 • g)  atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv.

 • 20.2.  Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și in fața organelor jurisdic ‘ x'ir? ->i p.o#p.'puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor

delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

 • 20.3.  Directorul General conduce activitatea curentă a Societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Administrație si ale Adunării Generale ale Acționarilor. Pentru aceasta Directorul General emite decizii.

 • 20.4. în înțelesul prezentului Act Constitutiv, director al Societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății, în conformitate cu art. 20.1.

 • 20.5. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

 • 20.6. Directorul Generai este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

 • a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;

 • b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație si Adunarea Generală a Acționarilor, urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite ;

 • c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;

 • d) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;

 • e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;

 • f) propune Consiliului de Adminstrație obiective, strategii și politici de dezvoltare ale Societății;

 • g) aprobă la propunerea directorilor și a șefilor de servicii aflate în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune conditți și în conformitate cu prevederile legale a activității societății;

 • h) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

 • 20.7. Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare si Funcționare al Societății.

 • 20.8. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

 • 20.9. Directorul General poate fi revocat în condițiile legii de către Consiliul de Administrație.

 • 20.10. Se numește în funcția de director general al societății dl. Diacu Sorin - lonuț, cetățean român, născut la data de 09.12.1980, în Municipiul București, Sector 2, sex masculin, domiciliat în Voluntari, str. Anton Pann, nr. 40, județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. 484537, eliberată la data de 09.12.2015 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 1801209420041.

§. CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.21. VERIFICAREA EVIDENȚEI CONTABILE ȘI A BILANȚULUI CONTABIL

 • 21.1. Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și va înainta fiecărei părți un raport al reviziei Ia încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

CONFORM CUj (| X"                     i         -

ORIGINALUL        AfV              -V

 • 21.2. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse Ia dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

 • 21.3. La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări și certificări de bilanțuri și alte operațiuni financiar-contabile și fiscale.

Art.22. CENZORII

 • 22.1. Gestiunea Societății este controlată de trei cenzori.

 • 22.2. Comisie de cenzori a societății este formată dintr-o persoană juridică, reprezentată prin administrator, expert contabil autorizat și două persoane fizice, după cum urmează:

 • - S.C. PROFESIONAL CONTA FIN-FISCAL S.R.L., cu sediul în România, municipiul București, Sector 2, str. Ion Berindei nr. 1, bl. 22, sc. D, et. 5, ap. 154, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/5334/15.03.2007 și având CUI 21360932, reprezentată legal prin administrator loniță Victoria, cetățean român, născută la data de 24.10.1958 în județul Ialomița, comuna Rovine, domiciliată în România, municipiul București, șos. lancului nr. 6, bl. 113B, sc. A, et. 9, ap. 39, sector 2, identificată prin CI seria RX nr. 816982, eliberată de S.P.C.E.P. S2 la data de 18.11.2015, CNP 2581024400272;

 • - Istrate Adriana, cetățean român, născută la data de 06.03.1972, în municipiul București, Sectorul 2, sex feminin, domiciliată în România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, str. Izvoarelor, nr. 46, legitimată cu CI seria IF nr. 550476, eliberată de S.P.C.L.E.P. Voluntari la data de 05.04.2017, CNP 2720306470011;

 • -  Ranete Eugenia, cetățean român, născută la data de 28.09.1972, în municipiul București, Sectorul 2, sex feminin, domiciliată în România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, str. Galata, nr. 42 Q legitimată cu CI seria IF nr. 526514, eliberată la data de 03.10.2016 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 2720928470034.

 • 22.3. Cenzorul supleant al societății este:

- Lungu Elena, cetățean român, născută la data de 18.11.1977, în municipiul București, Sectorul 2, sex feminin, domiciliată în România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, str. Carpenului nr. 17A, legitimată cu CI seria IF nr. 231140, eliberată la data de 27.08.2009 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP 2771118472035.

 • 22.4. Cenzori sunt numiți pe o perioadă de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin hotărârea Adunării Generale.

 • 22.5. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

 • a)     să supravegheze gestiunea Societății;

 • b)     să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

 • c)     să verifice dacă registrele Societății simt regulat ținute;

 • d)     să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

 • e)     să informeze Adunarea Generală asupra rezultatelor examinărilor;

 • f)     face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea Actului Constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

 • g)     să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea Societății sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

 • h)     prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționare urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administratori;

 • i)     să ia parte Ia Adunările Ordinare și Extraordinare, putând propune pe ordinea de zi proiectele pe care le vor crede necesare;

 • j)      să constate regulat depunerea garanției din partea administratorilor;

 • k)     să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

 • 22.6. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință Adunării Generale.

 • 22.7. Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

 • 22.8. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

 • 22.9. Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

 • 22.10. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

 • 22.11. întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

 • 22.12. Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

 • a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;

 • b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la Societate;

 • c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

 • 22.13. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea generala.

 • 22.14. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea generala, cu votul cerut la adunările extraordinare.

£ ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.23. EXERCIȚIUL ECONOMIC FINANCIAR

 • 23.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

 • 23.2. în fiecare an Societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

 • 23.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

 • 23.4. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.

 • 23.5.  Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobări Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor

înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

 • 23.6.  In vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

 • ■  Registrele contabile prevăzute de lege;

 • ■  Registrul acționarilor;

 • ■  Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

 • ■  Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

 • ■  Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;

D orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

 • 23.7.  Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Art.24. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

 • 24.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

 • 24.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

 • 24.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea acelorași reguli.

 • 24.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

 • 24.5. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Art.25. FINANȚAREA

 • 25.1. Fondurile necesare finanțării Societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi în principal procurate pe răspunderea deplină a Societății. Totuși, în cazul în care Societatea nu are asigurate astfel de fonduri și asociații au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare în Societate.

 • 25.2. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

 • 25.3. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Art.26. PERSONALUL SOCIETĂȚII

 • 26.1. Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art28. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

 • 28.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art.29. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

 • 29.1. Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;

 • b) declararea nulității Societății;

 • c) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

 • d) falimentul Societății;

 • e) hotărârea tribunalului, Ia cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice.

 • 29.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

 • 29.3. Lichidarea societății se face de unul sau mai lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

 • 29.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

 • 29.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

 • 29.6. După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul Societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

 • 29.7. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

 • 29.8. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

 • 29.9. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

 • 29.10. Lichidatorii vor anunța creditorii Societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

 • 29.11. Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

 • 29.12. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

§, LITIGII, ÎNȘTIINȚĂRI, FORȚA MAJORĂ

Art.30. LITIGII

 • 30.1. Litigiile dintre acționari -în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art.31. ÎNȘTIINȚĂRI

 • 31.1. Toate înștiințările, rapoartele și alte comunicări primite sau făcute în conformitate sau în legătură cu acest contract se vor face în scris și vor fi comunicate personal sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dacă este expediată în mod adecvat, la adresele pe care fiecare din părți le comunică în scris Societății. Orice asemenea înștiințări, rapoarte sau alte comunicări vor fi considerate primite când vor fi transmise personal sau trimise prin poștă.

Art.32. FORȚA MAJORĂ

 • 32.1. Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare față de celelalte părți pentru eșec sau întârzieri în îndeplinirea oricăror dintre obligațiile prevăzute în acest contract, atâta timp cât au fost cauzate de incidente ce nu pot fi controlate de părți.

 • 32.2. Când este invocată forța majoră, partea ce o invocă trebuie să anunțe cealaltă parte în scris, în termen de 15 zile de la eveniment. încetarea evenimentului de forța majoră va fi anunțată celeilalte părți în termen de 15 zile.

 • 32.3. Dacă aceste evenimente durează mai mult de 6 luni, părțile au dreptul să ceară încetarea contactului sau să iasă din Societate.

 • 32.4. Părțile prezente sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a elimina sau micșora consecințele evenimentului de forța majoră.

§. DISPOZIȚII FINALE

Art.33. DISPOZIȚII FINALE

 • 33.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la incalcarea prezentului Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

 • 33.1. Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

 • 33.2. Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile comerciale române în vigoare.

 • 33.3. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

 • 33.4. Prezentul Act Constitutiv actualizat a fost semnat astăzi 2018 în 4 exemplare.

ACȚIONARII:


COMUNA PETRĂCHIOAIA prin

CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA

reprezentat prin

Petre - Dorin MIHALCEA conform art. 2 din H.C.L. Petrăchioaia nr. 19/2018


ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

ASOCIAȚII

 • 1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5, cod poștal 050013, reprezentat de GABRIELA FIREA, în calitate de Primar General, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 140 din 11.04.2017;

 • 2. JUDEȚUL ILFOV, prin Consiliul Județean Ilfov, reprezentat de PETRACHE MARIAN, CNP 1590301400528, în calitate de președinte al Consiliului Județean Ilfov, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 30 din 26.04.2017;

 • 3. ORAȘUL BRAGADIRU, prin Consiliul Local al Orașului Bragadiru, cu sediul în Orașul Bragadiru, Șos Alexandriei nr. 249, Județul Ilfov, reprezentată de CIMPOERU VASILE, CNP 1550403400719, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bragadiru, Județ Ilfov nr. 64 din 07.06.2017;

 • 4. ORAȘUL BUFTEA, prin Consiliul Local al Orașului Buftea, cu sediul în Orașul Buftea, Piața Mihai Eminescu nr. 1, Județul Ilfov, reprezentată de PISTOL GHEORGHE, CNP 1721130471013, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Buftea, Județ Ilfov nr. 52 din 23.05.2017;

 • 5. ORAȘUL CHITILA, prin Consiliul Local al Orașului Chitila, cu sediul în Orașul Chitila, Str. Ion Olteanu nr. 6, Județul Ilfov, reprezentat de domnul OPREA EMILIAN, CNP 1631031400142, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Chitila nr. 36 din 18.05.2017;

 • 6. ORAȘUL MĂGURELE, prin Consiliul Local al Orașului Măgurele, cu sediul în Orașul Măgurele, str. Fizicienilor, județul Ilfov, reprezentat de domnul MIHAI MARIUS CRISTIAN, CNP 1780618472522, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Măgurele nr. 146 din 10.09.2018;

 • 7. ORAȘUL PANTELIMON, prin Consiliul Local al Orașului Pantelimon, cu sediul în Orașul Pantelimon, str. Sf. Gheorghe nr. 32, Județul Ilfov, reprezentat de domnul IVAN

MARIAN, CNP 1680701470062, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pantelimon nr. 88 din 26.06.2017;

 • 8. ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI, prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni, cu sediul în Orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria nr.l, Județul Ilfov, reprezentat de domnul IACOB PETRE, CNP 1570407400361, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 48 din 18.05.2017;

 • 9. ORAȘUL VOLUNTARI, prin Consiliul Local al Orașului Voluntari, cu sediul în Orașul Voluntari, Bd. Voluntari nr. 74, Județul Ilfov, reprezentat de domnul PÂNDELE FLORENTIN-COSTEL, CNP 1610403400288, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Voluntari nr. 103 din 07.06.2017;

 • 10. COMUNA 1 DECEMBRIE, prin Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Strada Crișana nr. 1, Județul Ilfov, reprezentată de PETRE GHEORGHE, CNP 1740728472537, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Locali Decembrie, Județul Ilfov nr. 21 din 31.05.2017;

 • 11. COMUNA AFUMAȚI, prin Consiliul Local al Comunei Afumați, cu sediul în Comuna Afumați, Șoseaua București-Urziceni nr. 151, Județul Ilfov, reprezentată de domnul DUMĂNICÂ GABRIEL, CNP 1720926470010, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Afumați nr. 18 din 31.05.2017;

 • 12. COMUNA BERCENI, prin Consiliul Local al Comunei Berceni, cu sediul în Comuna Berceni, Bld. 1 Mai nr. 233, Județul Ilfov, reprezentat de domnul COVRIGEA GHEORGHE, CNP 1740720472519, în calitate de primar, legal Împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berceni nr. 33 din 31.05.2017;

 • 13. COMUNA BRĂNEȘTI, prin Consiliul Local Brănești, cu sediul în Comuna Brănești, DN 3, Județul Ilfov, reprezentat de domnul CISMARU NICULAE, CNP 1680523470061, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Brănești nr. 57 din 31.05.2017;

 • 14. COMUNA CERNICA, prin Consiliul Local al Comunei Cernica, cu sediul în Comuna Cernica, Str. Traian nr. 10, Județul Ilfov, reprezentat de domnul STOICA TÂNASE. CNP 1770221472032, în calitate de reprezentant, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cernica nr. 54 din 26.05.2017;


 • 15. COMUNA CHIAJNA, prin Consiliul Local al Comunei Chiajna, cu sediul în Comuna Chiajna, Str. Păcii nr. 75, Județul Ilfov, reprezentat de domnul MINEA MIRCEA, CNP 1591001400413, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Clinceni nr. 36 din 29.05.2017;

 • 16. COMUNA CIOLPANI, prin Consiliul Local al Comunei Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, Str. Mănăstirea Țigănești nr. 132, Județul Ilfov, reprezentat de domnul CĂLIN BOGDAN-CRISTIAN, CNP 1660603230967, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ciolpani nr. 15 din 23.05.2017;

 • 17. COMUNA CIOROGÎRLA, prin Consiliul Local al Comunei Ciorogîrla, cu sediul în Comuna Ciorogîrla, Calea București nr. 112, Județul Ilfov, reprezentat de domnul NICULAE VICTOR, CNP 1610829400511, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ciorogîrla nr. 18 din 22.06.2017;

 • 18. COMUNA CLINCENI, prin Consiliul Local al Comunei Clinceni, cu sediul în Comuna Clinceni, Str. Principală nr. 107A, Județul Ilfov, reprezentat de domnul BUDEANU ADRIAN, CNP 1591228400314, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Clinceni nr. 40 din 31.05.2017;

 • 19. COMUNA COPĂCENI, prin Consiliul Local al Comunei Copăceni, cu sediul în Comuna Copăceni, Str. Principală nr. 190, Județul Ufov, reprezentat de domnul PODARU PETRE, CNP 1600510400416, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Copăceni nr. 35 din 14.07.2017;

 • 20. COMUNA CORBEANCA, prin Consiliul Local al Comunei Corbeanca, cu sediul în Comuna Corbeanca str. Independenței nr. 14, Județul Ufov, cod 077065, reprezentată de HOJDA ADRIAN TEODOR, CNP 1841016350113, în calitate de viceprimar , legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Corbeanca, Județ Ilfov nr. 38 din 15.09.2017;

 • 21. COMUNA CORNETU, prin Consiliul Local al Comunei Cornetu, cu sediul în Comuna Cornetu, DN6 140, Județul Ilfov, reprezentat de domnul STOICA ADRIAN EDUARD, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cornetu nr. 26 din 31.05.2017;

 • 22. COMUNA DASCĂLU, prin Consiliul Local al Comunei Dascălu, cu sediul în Comuna Dascalu, strada Victoriei nr. 87, Județul Ufov, reprezentat de doamna MĂNAILĂ


DOINA, în calitate de primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 20.06.2017;

 • 23. COMUNA DĂRĂȘTI, prin Consiliul Local al Comunei Dărăști, cu sediul în Comuna Dărăști, Str. Mihai Eminescu nr. 6, Județul Ilfov, reprezentat de primar ȚICU SORIN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 09.06.2017;

 • 24. COMUNA DOBROEȘTI, prin Consiliul Local al Comunei Dobroesti, cu sediul în Comuna Dobroești, Str. Cuza Vodă nr. 23, Județul Ilfov, reprezentat de primar CONDU ȘTEFAN, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 22.06.2017;

 • 25. COMUNA DOMNEȘTI, prin Consiliul Local al Comunei Domnești, cu sediul în Comuna Domnești, Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, Județul Ilfov, reprezentat de domnul GHIȚĂ IOAN-ADRIAN, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 31.05.2017;

 • 26. COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE, prin Consiliul Local al Comunei Dragomirești Vale, cu sediul în Dragomirești-Vale str. Micșunelelor nr. 155 Județul Ilfov, reprezentată de SOCOL GHEORGHE, CNP 1630815400521 în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dragomirești Vale, Județul Ilfov nr. 18 din 25.05.2017;

 • 27. COMUNA GĂNEASA, prin Consiliul Local al Comunei Găneasa, cu sediul în Găneasa str. Ștefan cel Mare nr. 34, Județul Ilfov, reprezentată de MARIN TUDOR, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Găneasa, Județul Ilfov nr. 09 din 27.06.2017

 • 28. COMUNA GLINA, prin Consiliul Local al Comunei Glina, cu sediul în Comuna Glina, str. Libertății nr. 292, Județul Ilfov, reprezentată de TUDOR MARIN, CNP 1560415400427, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Glina, Județul Ilfov nr. 23 din 26.05.2017;

 • 29. COMUNA GRĂDIȘTEA, prin Consiliul Local al Comunei Grădiștea, cu sediul în Comuna Grădiștea, str. Primăriei nr. 29, Județul Ilfov, reprezentată de TOMA MIHAIL, CNP 1690615470047, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Grădiștea, Județul Ilfov nr. 25 din 24.05.2017;
 • 30. COMUNA GRUIU, prin Consiliul Local al Comunei Gruiu, cu sediul în Comuna Gruiu, Șos. Gruiu-Snagov nr. 152, Județul Ilfov, reprezentat de domnul GHIULEA GHEORGHE-FLORIAN, CNP 1900402410048, în calitate de viceprimar, legal imputemicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gruiu nr. 25 din 23.05.2017;

 • 31. COMUNA JILAVA, prin Consiliul Local al Comunei Jilava, cu sediul în Comuna Jilava, Șos. Giurgiului nr. 279, Județul Ilfov, reprezentat de domnul PETRE ELEFTERIE-ILIE, CNP 1750704472525, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Jilava nr. 21 din 14.07.2017;

 • 32. COMUNA MOARA VLĂSIEI, prin Consiliul Local al Comunei Moara Vlăsiei, cu sediul în Comuna Moara Vlăsiei, str. Eroilor nr. 199, Județul Ilfov, reprezentată de CUCU FLORIN, CNP 1640330400295, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Moara Vlăsiei, Județul Ilfov nr. 25 din 26.05.2017;

 • 33. COMUNA MOGOȘOAIA, prin Consiliul Local al ComuneiMogoșoaia, cu sediul în Comuna Mogoșoaia, Șoș. București-Tîrgoviște nr. 138, Județ Ilfov, reprezentat de PRECUP PAUL-MIHAI-NICU, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 25.05.2017;

 • 34. COMUNA NUCI, prin Consiliul Local al ComuneiNuci, cu sediul în Comuna Nuci, Județul Ilfov, reprezentat de VASILE GEORGEL, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.05.2017;

 • 35. COMUNA PERIȘ, prin Consiliul Local al Comunei Periș, cu sediul în Comuna Periș, Județul Ilfov, reprezentat de ALBU ANGHEL, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 24.05.2017;

 • 36. COMUNA PETRĂCHIOAIA, prin Consiliul Local al Comunei Petrăchioaia, cu sediul în Comuna Petrăchioaia, Strada Vânători nr. 300, Județul Ilfov, reprezentat de domnul DOBRE MIHAI, CNP 1680314470029, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Petrăchioaia nr. 27 din 30.05.2017;

 • 37. COMUNA SNAGOV, prin Consiliul Local al Comunei Snagov, cu sediul în Comuna Snagov, Satul Ghermănești, Șoseaua Ghermănești nr. 49, Județul Ilfov, reprezentată de OANCEA MARIAN, CNP 1680728470038, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Snagov, Județul Ilfov nr. 21 din 19.05.2017  -AR


 • 38. COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, prin Consiliul Local al Comunei Ștefăneștii de Jos, cu sediul în Comuna Ștefăneștii de Jos, Șoș. Ștefănești nr. 116, Județul Ilfov, reprezentat de domnul ȘTEFAN IONEL-ROBERT, CNP 1700911470041, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ștefăneștii de Jos nr. 27 din 29.05.2017;

 • 39. COMUNA TUNARI, prin Consiliul Local al ComuneiTunari, cu sediul în Comuna Tunari, Strada Mihai Eminescu nr. 1, Județ Ilfov, reprezentat de ION MARIAN, CNP 1720314461522 în calitate de Administrator Public, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 21.08.2018;

 • 40. COMUNA VIDRA, prin Consiliul Local al ComuneiVidra, cu sediul în Comuna Vidra, Strada Principală nr. 80, Județul Ilfov, reprezentat de TUDOR MARIAN, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 30.05.2017;

 • 41. COMUNA BALOTEȘTI, prin Consiliul Local al Comunei Balotești, cu sediul în Comuna Balotești, D.N. 1 nr. 89, Județul Ilfov, reprezentat de domnul PRETORIAN CRISTIAN ȘTEFAN, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 dinl8.05.2018;

 • 42. ORAȘUL OTOPENI, prin Consiliul Local al Orașului Otopeni, cu sediul în Oraș Otopeni, Str. 23 August nr. 10, Județul Ilfov, reprezentat de domnul GHEORGHE CONSTANTIN SILVIU, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 31.07.2017;

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, s-au asociat și au înființat ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV în baza art.11-13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al. (3) lit.c) și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, art. 16 al.(5), art. 17 al. (1) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.CAPITOLUL I. DENUMIRE, REGIM JURIDIC, SEDIU ȘI DURATĂ

Art. 1. Denumirea

Denumirea asociației, rezervată la Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare și Relații Publice, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.163734/06.10.2017 valabilă până la data de 06.04.2018, este „ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ PENTRU TRANSPORTPUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV “ (denumita în continuare Asociația).

Art 2. Regimul juridic

 • (1) Asociația se constituie sub forma unei structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale Statutului.

 • (2) Toate documentele și orice alte înscrisuri care emană de la Asociație vor indica denumirea acesteia, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor, numărul de telefon și de fax.

 • (3) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 3. Sediul

(1) Sediul Asociației va fi situat în București, Sector 5, Bd. Tudor Vldimirescu nr. 22, etaj 10, Clădirea Green Gate.

Art. 4. Durata

Asociația se constituie pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1, București.

Schimbarea scopului Asociației se va putea face numai de către membri și numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat.

CAPITOLUL II. VOINȚA DE ASOCIERE, SCOPUL ASOCIAȚIEI ȘI PATRIMONIUL LNIȚLAL

Art. 5. Voința de asociere

Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV - TPBI” constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de transport public (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Art. 6. Scopul

(1) Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având ca scop:

 • • exercitării și realizării în comun a competențelor unităților administrative-teritoriale membre referitoare la furnizarea/prestarea serviciului de transport public de călători,

 • • înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea in comun a serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

 • • îmbunătățirea mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor public de transport în zona de influență în transport a Municipiului București prin:

 • a)  diminuarea dezechilibrelor economice și sociale existente, stimularea dezvoltării echilibrate și recuperarea accelerată a întârzierilor înregistrate în aducerea la standarde europene a transportului public din zona în cauză;

 • b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul zonei de influență prin stimularea inițiativelor și prin valorificarea resurselor locale, în scopul creșterii calității transportului public local și a atractivității acestuia și orientarea în maiutâsir

mare măsură a întregii activități spre satisfacerea necesităților de mobilitate a populației, lucru care va contribui la descurajarea deplasărilor cu autoturismele personale, cu influențe majore în ceea ce privește reducerea traficului auto și a poluării și creșterea eficienței energetice în transporturi, cu efecte benefice asupra condițiilor de mediu și calității vieții cetățenilor;

 • c) stimularea cooperării intracomunitare în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte;

• stabilirea politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în zona metropolitană București-Ilfov și zona de influență în transport a Municipiului București, pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, trenuri regionale, transport naval și alte mijloace de transport terestre, pe apă și suspendate, inclusiv alte sisteme de transport alternativ.

 • (2) Forma de atribuire a Serviciului public de transport local va fi conform prevederilor Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului. în funcție de specificul fiecărui serviciu se vor prevedea categoriile de contracte determinate pe baza activităților componente ale Serviciului și, eventual, numărul de contracte din fiecare categorie.

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art.7. Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să reabiliteze și să modernizeze infrastructura de transport conform cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;                                                           < "

 • b) să înființeze/dezvolte/modemizeze serviciul de transport local de persoane în interiorul localităților și între localitățile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților

administrativ-teritoriale membre, precum și să realizeze în comun proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului public de transport local, pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;

 • c) să elaboreze și să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul asociației;

 • d) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • e) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului public de transport local, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • f) să elaboreze și să aprobe Caietul / Caietele de sarcini și a Regulamentul / Regulamentele Serviciului Public de Transport Local din cadrul Asociației;

 • g) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice și să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii Serviciului public de transport local conform prevederilor legale;

 • h) săîncheie contractul/contractele de servicii publice cu operatorii, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre implicate, care va avea împreună calitatea de delegatar, în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • i) sămonitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciului public de transport local furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • j) să identifice și să propună oportunități de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de transport local;

 • k)  să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

.. xu

URCșjy

 • l) dezvoltarea și implementarea de activități și proiecte, din orice sursă de finanțare, națională, europeană,internațională sau locală, ce au ca scop dar fără a se limita la îmbunătățirea mobilității și protecția mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice și a impactului sectorului energetic asupra mediului;

 • m) săreducă impactul negativ social și de mediu în ceea ce privește proiectele de infrastructură de transport;

 • n) alte activități desfășurate conform legislației in vigoare.

Art. 8. Patrimoniul inițial

 • (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 80.000 RON constituit din contribuția în numerar/virament bancar a Asociaților.

 • (2) Patrimoniul Asociației poate fi majorat de către membrii prin sponsorizări sau donații de la diverse persoane fizice sau juridice, romane sau străine, conform legii.

 • (3) Patrimoniul Asociației poate fi majorat și cu valoarea contribuției noilor membri cooptați în Asociație.

 • (4) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației, dar fără a se limita la taxa de eliberare a licențelor de traseu, dobânzi/penalități.

 • (5) Sumele provenite din penalitățile plătite de operatori în derularea contractelor încheiate cu TPBI.

 • (6) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIAȚIEI ;

Art. 9. Adunarea Generală a Asociaților

 • 1. Membru, reprezentant UAT Municipiul București Dna Gabriela Firea, cetățean român,

 • 2. Membru, reprezentant UAT Județul Dfov Dl Marian Petrache , cetățean român,

 • 3. Membru, reprezentant UAT Orașul Bragadiru, dna. Tabacu Feny Cornelia, cetățean român,

C _-----

 • 4. Membru, reprezentant UAT Orașul Buftea, dl Pistol Gheorghe, cetățean român,

 • 5. Membru, reprezentant UAT Orașul Chitila, dl. Oprea Emilian, cetățean român,

 • 6. Membru, reprezentant UAT Orașul Măgurele,, dl. Mihai Marius Cristian, cetățean român,

 • 7. Membru, reprezentant UAT Orașul Pantelimon, dl. Voicu Vincentiu, cetățean român,

 • 8. Membru, reprezentant UAT Orașul Popești-Leodeni, dl. Sutru Pavel, cetățean român,

 • 9. Membru, reprezentant UAT Orașul Voluntari, dna. Constantinescu Andreea Mariana, cetățean român,

 • 10. Membru, reprezentant UAT Comuna 1 Decembrie, dl. Petre Gheorghe, cetățean român,

 • 11. Membru, reprezentant UAT Comuna Afumați, dl. Dumanica Gabriel, cetățean român,

 • 12. Membru, reprezentant UAT Comuna Berceni, dl. Daniel Alexandru, cetățean român,

 • 13. Membru, reprezentant UAT Comuna Brănești, dl Cismaru Niculae, cetățean român,

 • 14. Membru, reprezentant UAT Comuna Cemica, dl. Stoica Tănase, cetățean român,

 • 15. Membru, reprezentant UAT Comuna Chiajna, dl. Minea Mircea, cetățean român,

 • 16. Membru, reprezentant UAT Comuna Ciolpani, dl. Călin Bogdan-Cristian, cetățean român,

 • 17. Membru, reprezentant UAT Comuna Ciorogîrla, dl. Constantin Constantin, cetățean român,

 • 18. Membru, reprezentant UAT Comuna Clinceni, dna. Lupu Mariana, cetățean român,

 • 19. Membru, reprezentant UAT Comuna Copăceni, dl. Podaru Petre, cetățean român,

 • 20. Membru, reprezentant UAT Comuna Corbeanca, dl. Hojda Adrian Teodor, cetățean român,

 • 21. Membru, reprezentant UAT Comuna Cornetu, dl. Stoica Adrian Eduard, cetățean român,

 • 22. Membru, reprezentant UAT Comuna Dascălu, dl. Sandu Daniel, cetățean român,

 • 23. Membru, reprezentant UAT Comuna Dărăști, dl. Țicu Sorin, cetățean român,

 • 24. Membru, reprezentant UAT Comuna Dobroești, dl. Brebenel Mihai Ștefan, cetățean român,

 • 25. Membru, reprezentant UAT Comuna Domnești, dl. Ștefan Costel, cetățean român,

 • 26. Membru, reprezentant UAT Comuna Dragomirești-Vale, dl. Socol Gheorghe, cetățean român,

 • 27. Membru, reprezentant UAT Comuna Găneasa, dl. Marin Tudor, cetățean român,

 • 28. Membru, reprezentant UAT Comuna Glina, dl. Tudor Marin, cetățean român,

 • 29. Membru, reprezentant UAT Comuna Grădiștea, dl. Toma Mihail, cetățean român,

 • 30. Membru, reprezentant UAT Comuna Gruiu, dl. Ghiulea Gheorghe-Florian, cetățean român,

 • 31. Membru, reprezentant UAT Comuna Jilava, dl. Petre Elefterie-Ilie, cetățean român,

 • 32. Membru, reprezentant UAT Comuna Moara Vlăsiei, dl. Cucu Florin, cetățean român,

 • 33. Membru, reprezentant UAT Comuna Mogoșoaia, dl Precup Paul-Mihai-Nicu, cetățean român,

 • 34. Membru, reprezentant UAT Comuna Nuci, dl. lonita Aurelian, cetățean român,

 • 35. Membru, reprezentant UAT Comuna Periș, dl. Albu Anghel, cetățean român,

 • 36. Membru, reprezentant UAT Comuna Petrăchioaia, dl Crăciun Alexandru Alin, cetățean român,

 • 37. Membru, reprezentant UAT Comuna Snagov, dl. Oancea Marian, cetățean român,

 • 38. Membru, reprezentant UAT Comuna Ștefăneștii de Jos, dl. Ștefan lonel-Robert, cetățean român,

 • 39. Membru, reprezentant UAT Comuna Tunari, dl. Ion Marin, cetățean român,

 • 40. Membru, reprezentant UAT Comuna Vidra, dl. Biliboc Florea Liviu, cetățean român,

 • 41. Membru, reprezentant UAT Comuna Balotești, dl. Pretorian Cristian Ștefan, cetățean român,

 • 42. Membru, reprezentant UAT Orașul Otopeni, dl. Gheorghe Constantin Silviu, cetățean român.

Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, este Primarul Municipiului București sau un reprezentant al acestuia.

Art. 10. Consiliul Director

Consiliul Director este organul executiv al Asociației și este condus de Președintele Asociației și de Vicepreședintele Asociației. Durata mandatului Consiliului Director este de 4 ani.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului consiliu director:

 • 1) Președinte: FIREA GABRIELA, cetățean român, domiciliată în Municipiul București, strada Clucerului număr 59, etaj 1, apartament 5, sector 1, identificată cu C.I. seria RX nr. 850047, eliberată de SPCEP sector 1, la data de 01.02.2016, CNP 2720713040054;

 • 2) Vicepreședinte: PETRACHE MARIAN, cetățean român, domiciliat în Orașul Buftea, Strada Studioului nr. 4, bl.C, sc.C, etj.2, ap.6, Județul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 397047, eliberată de SPCLEP Buftea, la data de 01.04.2014, CNP 1590301400528;

 • 3) Membru: CHIRIȚĂ SORIN, cetățean român, domiciliat în Municipiul Constanța, strada Crinului număr 62, Județul Constanța, identificat cu CI seria KZ număr 343524, emisă de SPCJEP Constanța, la data de 18.03.2016, CNP 1780520131237;

 • 4) Membru: PÂNDELE FLORENTIN COSTEL, CNP 1610403400288, cetățean român, domiciliat în Orașul Voluntari, strada Iasomiei număr 2, vila 1, Județul Ilfov, identificat cu CI seria IF număr 487429, emisă de SPCLEP Voluntari, la data de 11.01.2016;

 • 5) Membru: PISTOL GHEORGHE, CNP 1721130471013, domiciliat în Orașul Buftea, Județ Ilfov, Strada Oltului nr. 7, bloc 6, scara A, etaj 1, apartament 5, identificat cu CI seria IF numărul 182799/28.03.2008 emisă de SPCLEP Buftea;

 • 6) Membru: CISMARU NICULAE, CNP 1680523470061, domiciliat în Satul Brănești (Corn. Brănești), Str. Slt. Petre Ionel nr. 119, Județul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 402118/12.05.2014 emisă de SPCLEP Pantelimon;

 • 7) Membru: SCRIOȘTEANU IONEL, cetățean român, domiciliat în Satul Mogoșoaia, Comuna Mogoșoaia, strada Fortului număr 79, Județul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 270220, eliberată de SPCLEP Buftea, la data de 30.11.2010, CNP 1720903471013;

 • 8) Membru: IACOB PETRE, cetățean român, domiciliat în Orașul Popești-Leordeni strada Leordeni număr 149, Județul Ilfov, identificat cu CI seria IF număr 243576, eliberată de SPCLEP Jilava, la data de 13.01.2010, CNP 1570407400361;

 • 9) Membru: IVAN MARIAN, cetățean român, domiciliat în Orașul Pantelimon strada Cocorului număr 21-23, Județul Ilfov,identificat cu CI seria IF număr 466996, eliberată de SPCLEP Pantelimon, la data de 30.07.2015, CNP 1680701470062.

Art. ILControlul financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 (trei) membri numiți de prima adunare generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 12. Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct sunt numiți și revocați din funcție

de Consiliul Director.


entru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește Chiriță Sorin, din cadrul Aparatului Permanent al C.G.M.B.

Redactat in 10(zece) exemplare originale la sediul Primăriei Municipiului București in data de 17.04.2019, din care 1 (unu) ramane in arhiva avocatului iar 9 (noua) exemplare inmanate pârtilor.

Semnăturile Membrilor

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV prin Președinte
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DiN hUIAN Baroul București

c c a “UDRESCU Șl ASOCIAȚII”

în conformitate ai dispozițiile articolului 3 alin.1 fit c) din Legea nr.51/t 99S, republicată, atest data, identitatea paiț r conținutul prezentului act redactat de mme. ~~

Nn .....y-"-

Oata.BA.J^ Semnătura-X^S^


1

la momentul realizării prezentului studiu și al contractului de delegare nu ext tă«urse de date verificate prin auditul tehnico-economic pentru anul 2019. CtJstunle/km sunt fundamentate și propuse de către STB. Se va considera acdlași Cost/ km pentru autobuze pentru toți operatorii regionali, acest cost fiind

2

asumat până la finalizarea auditului tehnico-economic pentru anul precedent și