Hotărârea nr. 252/2020

HOTARAREnr. 252 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Municipiului București pentru anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii nr. 404/29.05.2020 și al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 22441/29.05.2020;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 252/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare proecesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București, constituită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 110/29.03.2017, care s-a întrunit în ședința de lucru în data de 20.05.2020, ședință în cadrul căreia s-a elaborate Planul de Ordine și siguranță Publică a Municipiului București pentru anul 2020;

In conformitate cu prevederile:

art. 6 lit. a), art. 29 lit. c), și art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

art. 3 și art. 5 alin. (1) din Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică a Municipiului București pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.              V.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

A-aJ^A-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICA

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN de ordine și siguranță publică al

DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 2020 -


CUPRINS


CONSIDERAȚII GENERALE CADRUL LEGISLATIV

CAPITOLUL I

Situația operativă la nivelul municipiului București

 • A. Teritoriul

Așezarea geografică a teritoriului de competență

Județele învecinate

Suprafața și configurația terenului

Organizarea administrativ-teritorială

Dispunerea unităților administrative

Regimul climateric

Rețelele hidrografice

a         Căi de comunicații

Transportul rutier

Transportul public

Transportul aerian

Transportul feroviar

Zone de agrement

Obiective turistice

Obiective economice, instituții de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce prezintă interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice

 • B. Date statistice (populația, artere, auto)

 • C. Evenimente social-economice, sportive, politice, religioase

 • D. Starea infracțională si contravențională

5                   >                               5

CAPITOLUL II

 • 1. Dispozitivele de siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate

 • 2. Zonele de responsabilitate și dispozitivele de ordine și siguranță publică

 • 3. Misiuni specifice

 • 4. Activități si misiuni executate în comun

5    3

CAPITOLUL III

Efectivele aflate la dispoziție și suportul logistic

CAPITOLUL IV

Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul efectivelor

CAPITOLUL V Dispoziții finale

ANEXE


CONSIDERAȚII GENERALE

Având în vedere prevederile Ordinului M.A.I. 92/2011 referitor la elaborarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale și a Regulamentului de organizare și funcționare al DGPLCMB, aprobat prin HCGMB nr. 729/18.10.2018, s-a stabilit obiectivul prioritar al activității Direcței Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

Conținutul lui se referă la asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățenilor și la realizarea la parametrii superiori a indicatorilor de performanță stabiliți de către Primarul General și Consiliul General al Municipiului București.

în acest sens Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București acționează pentru prevenirea actelor contravenționale cu impact negativ în planul normalității civice.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București este instituție publică cu personalitate juridică care desfășoară activități în interesul comunității locale, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, precum și pentru prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor produse în arealul municipiului București.

în acest context, obiectivul managerial al Direcței Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București se constituie prin continuarea și consolidarea procesului de modernizare conceptuală, structurală și funcțională a instituției, organizarea și dezvoltarea acesteia ca instituție modernă și eficientă, compatibilă cu cele similare din țările dezvoltate din U.E., precum și implementarea elementelor managementului de sistem care să asigure exercitarea procesului de management în vederea creșterii eficienței instituției în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul circulației pe drumurile publice.

în funcție de situația operativă și de resursele alocate, “Planul de ordine și siguranță publică al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului //'' București”, stabilește structura, misiunile forțelor de poliție locală și raporturile pe care / le va avea instituția cu celelalte componente de ordine și siguranță publică de la nivelpl municipiului București, în domeniile operative și modul de coordonare și cooperare cu aceste forțe, de punere în aplicare a diversității de misiuni.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București asigură dispozitivul de ordine publică și pază, atât a sediului unde își desfășoară activitatea Primarul General, Consiliul General și aparatul propriu de specialitate al acestora, cât și al altor obiective și zone de interes public din Capitală : Centrul Istoric, parcurile Herăstrău, Cișmigiu, Unirii, Tineretului, Izvor și Carol I,etc.

De asemenea, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București participă la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, cu ocazia desfășurării unor activități publice, mitinguri, acțiuni de protocol și comemorative sau a unor manifestări cultural-artistice și sportive, organizate la nivelul Capitalei, de interes local, național și intemețional și urmărește respectarea normelor în domeniul circulației pe drumurile publice.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București asigură efectivele de polițiști locali necesare însoțirii inspectorilor din aparatul de specialitate al Primarului General, precum și o echipă de intervenții, cu dotarea specifică necesară realizării sarcinilor operative apărute la nivelul Capitalei. Totodată, se asigură dispozitivele de ordine și pază și la alte instituții de interes local ale municipiului București.

în sensul exercitării principalelor atribuții ale autorității publice, principalele sintagme folosite în prezentul plan, se definesc astfel:

Ordinea publică, ca parte componentă a securității naționale, reprezintă starea de legalitate, de echilibru și de pace, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale și de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor și libertăților constituționale, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor abilitate, sanătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate.

Siguranța publică exprimă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă “serviciul polițienesc”, pentru aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliție locală, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor.

Starea de ordine și siguranță publică se realizează prin măsuri generale, de natura economică, socială și politică, precum și prin măsuri speciale, cu caracter preponderant preventive și proactive.                                           x

CADRUL LEGISLATIV

. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI (R) (2003)

. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ

 • • LEGE 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

 • • LEGE 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

 • • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

 • • H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate

 • • H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu

 • • LEGE (R) 155/2010 - Legea poliției locale

 • • LEGE 38/2003 - Legea privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

 • • LEGE (A) 24/2000 - Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

. LEGE (A) 53/2003 - Codul muncii

 • •  LEGE (A) 76/2002 - Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 • •  LEGE (A) 82/1991 - Legea contabilității

 • •  LEGE (A) 115/1996 - Legea pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici

 • •  LEGE (A) 161/2003 - Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

 • •  LEGE (A) 176/2010 - Legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • •  LEGE (A) 200/2006 - Legea privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale


 • •  LEGE (A) 263/2010 - Legea privind sistemul unitar de pensii publice

 • •  LEGE (A) 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale

 • •  LEGE (A) 295/2004 - Legea privind regimul armelor și al munițiilor

 • •  LEGE (A) 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă

 • •  LEGE (A) 544/2001 - Legea privind liberul acces la informațiile de interes public

 • • LEGE 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 • •  LEGE (R) 16/1996 - Legea privind Arhivelor Naționale

 • •  LEGE (R) 202/2002 - Legea privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 • •  LEGE (R) 333/2003 - Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • •  LEGE (R) 487/2002 - Legea sănătății mintale și a protecției persoanelorcu tulburări psihice • •  LEGE 399/2006 - Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • •  LEGE 571/2004 - Legea privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

 • • LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • • LEGE 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • • LEGE (R) 672/2002 privind auditul public intern

 • • LEGE (R) 12/1990 republicată privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite

 • • LEGE (R) 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • • LEGE (R) 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice

 • • LEGE (R) 61/1991, republicată pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordini și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare

 • • LEGE 112/1995 cu modificările și completările ulterioare, privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului

 • • LEGE (R) 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe

 • • LEGE 148/2000 privind publicitatea

 • • LEGE (R) 10/2001 cu modificările completările ulterioare, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • • LEGE 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • • LEGE (R) 422/2001 privind protejarea minumentelor istorice

 • • LEGE 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate de pe terenuri aparținând domeniului public sau privat statului ori al unităților administrativ-teritoriale

 • • LEGE 252/2003 privind registrul unic de control

 • • LEGE 554/2003 pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor

localități

 • • LEGE 31/2004 pentru modificarea și comptarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice

 • • LEGE (R) 205/2004 pentru protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • LEGE (R) 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice


 • • LEGE (R) 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților

 • • LEGE (R) 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizară

 • • LEGE 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică

 • • LEGE (R) 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

 • • LEGE 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale


 • • LEGE (R) 211/2011 privind regimul deșeurilor

 • • LEGE (R) 185/2013 privind autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate

 • • LEGE 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare

 • • LEGE 270/2017 a prevenirii

 • • LEGE 196/2018 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

 • • LEGE 98/2016 privind achizițiile publice.

. COD CIVIL (A)

. COD PENAL (A)

. COD PR CIVILA (A)

. COD PR PENALA (A)

 • • O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile

 • • O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe

 • • O.U..G nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • O.U.G. nr. 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului

 • •  O.U.G. (R) 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice

 • •  O.U.G. 99 - privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în munca

 • • O.U.G. (A) 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

 • • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 • • O.U.G.nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 • • O.G. nr. 22/2002 - privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • • O.G. nr. 27/2002 (r) - privind reglementarea activității de soluționare a


J petițiilor

 • • Ordonanță nr. 119 - privind controlul intern și controlul financiar preventiv

 • • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată

 • • O.G. nr. 27/2002 privind modul de soluționare a petițiilor, actualizată

 • • O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

 • • O.G. nr. 43/2007 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare

 • • O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

 • • O.G. nr. 99/2000 republicată, aprobată prin legea 650/2002 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 • • H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților


 • • H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferenta acestora

 • • H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice

 • • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone piublice.

 • • H.G. nr. 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agoalimentare

 • • H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

 • • H.G. nr. 767/2001 privind regimul de comercializare a produselor în compoziția cărora intră substanțe cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic aurolac

 • • H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

 • • H.G. nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale

 • •  H.G. nr. 355/2007 - privind supravegherea sănătății lucrătorilor

 • •  H.G. nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

 • •  H.G. nr. 432/2004 - privind dosarul profesional al funcționarilor publici

 • •  H.G. nr. 493/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

 • •  H.G. nr. 611/2008- pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

 • •  H.G. nr. 1344/2007 - privind normele de organizare și funcționare a

comisiilor de disciplină

 • •  H.G. nr. 36/1996 - privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea și menținerea în buna stare a drumurilor publice

 • •  H.G. nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • •  H.G. nr. 175/2008 - privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese

 • •  H.G. nr. 553/2009 - privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici

 • •  H.G. nr. 971/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

 • •  H.G. nr. 1028/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

 • •  H.G. nr. 1048/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

 • •  H.G. nr. 1066/2008 - pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici

 • •  H.G. nr. 1136/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

 • •  H.G. nr. 1375/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

 • • H.G. nr. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • • HCGMB 109/2004 privind aprobarea unor măsuri de protecție a mediului și a infrastructurii urbane în Municipiul București

 • • HCGMB nr. 205/2009 privind aprobarea brevetului verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București

 • • HCGMB nr. 148/2005 privind colectarea selectivă a ambalajelor reciclabile și refolosibile.

 • • HCGMB nr. 114/2004 privind interzicerea circulației vehiculelor în parcurile și grădinile publice din Municipiul București

 • • HCGMB nr. 9/1996 privind aprobarea "Regulamentului pentru organizarea si funcționarea cimitirelor si crematoriilor umane"

 • • H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București

 • • H.C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin jet de apă pe carosabil

 • • H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare a Municipiului București

 • • H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București

 • • H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București

 • • H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere și demolări din Municipiul București

 • • H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București

 • • H.C.G.M.B. nr. 341/2010 privind interzicerea amplasării punctelor de comercializare a substanțelor halucinogene, etno-botanice și asimilate acestora pe o rază de 1000 m în jurul unităților de învățământ, spațiilor destinate procesului de învățământ, unităților de cercetare științifică, bibliotecilor, căminelor, internatelor, cantinelor, caselor de cultură ale studenților, caselor corpului didactic, caselor universitare, taberelor școlare, bazelor și complexelor cultural-sportive, palatelor și cluburilor copiilor și elevilor de pe raza Municipiului București;

 • • H.C.G.M.B. nr. 145/2013 pentru modificarea si completarea hotărârii C.G.M.B. nr. 243/2009 privind controlul reproducției câinilor in municipiul București modifica H.C.G.M.B. nr. 243/2009

 • • H.C.G.M.B. nr. 180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor si înfrumusețarea acestora

 • • H.C.G.M.B. nr. 212/2017 privind regulamentul pentru instalarea/aducerea la cota/întreținerea capacelor, gurelor de acces la rețelele edilitare subterane,#'

9/72

răsuflătoarelor de gaz și a grătarelor gurilor de scurgere a apelor meteorice aflate pe domeniul public al Municipiului București și pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 306/2002 si aHCGMB 103/2006

 • • H.C.G.M.B. nr.353/2017 privind combaterea și distrugerea ambroziei pe teritoriul Municipiului București;

 • • H.C.G.M.B. nr. 220/2018 privind aprobarea ”Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico- edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București

 • • H.C.G.M.B. nr. 247/2018 privind aprobarea regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea centrului istoric

 • • H.C.G.M.B. nr. 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administratrea Municipiului București

 • • H.C.G.M.B. nr. 488/2018 privind aprobarea regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate

 • • H.C.G.M.B. nr. 385/2018 privind interzicerea vânzării câinilor și pisicilor în magazine tip PET SHOP și în comerțuri similare pe raza Municipiului București.

 • • O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

 • • O.M.F.P. nr. 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale

 • • O.M.F.P. nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

 • • O.M.F.P. (A) nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia

 • • O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

. ROF, ORGANIGRAMĂ

 • • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

 • • Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.P.L.C.M.B., aprobat ['rin

H.C.G.M.B. nr. 729/18.10.2018;     ’                                       7^

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

5

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București colaborează în îndeplinirea misiunilor încredințate cu structurile abilitate să gestioneze întreaga problematică din domeniul ordinii publice și siguranța cetățeanului, atât pe timp de pace, cât și pe timpul situațiilor de urgență, conform planurilor de cooperare întocmite în acest sens, cu forțele componente constituite din structuri ale Jandarmeriei Române, Poliția Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” al Municipiului București-Ilfov și cu alte categorii de forțe stabilite prin lege, precum și cu forțele din Sistemul Național de Apărare - S.R.I., S.I.E., S.P.P., S.T.S și M.Ap.N..

Marea majoritate a obiectivelor de importanță locală și națională din responsabilitatea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, sunt dispuse în zone intens aglomerate și cu factori ridicați de risc. In zona acestor obiective sunt posibile tulburări ale ordinii și liniștii publice cu ocazia desfășurării unor activități publice, mitinguri, acțiuni de protocol și comemorative sau a unor manifestări cultural-artistice și sportive, mitinguri autorizate de protest sau acțiuni spontane ale unor organizații sau grupuri de persoane.

Este posibil să se producă unele nemulțumiri ale societății civile din municipiul București sau a persoanelor din afara acestuia, frustări față de unele drepturi (servicii, pensii, salarii, asistența socială, etc), care pot duce la convulsii sociale și implicit la tulburări grave ale ordinii si liniștii publice.

Integrarea României în structurile N.A.T.O., precum și intrarea în U.E., a făcut ca Bucureștiul să devină o metropolă europeană ce îi dă posibilitatea de participare internațională la misiuni și acțiuni comune cu țările membre ale U.E. în zonele de conflict pentru restabilirea normelor de drept, creându-se în acest fel posibilități multiple de producere a unor acte teroriste, posibil în zona obiectivelor de importanță națională din competență (Centrul Istoric, Parcurile Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului, Unirii, Circului și Carol, muzee și alte instituții de cultură, sediul Guvernului, al Parlamentului, ale instituției Președinției, etc), precum și a obiectivelor care sunt dispuse în apropierea legațiilor și ambasadelor. In acest sens, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București acționează conform măsurilor stabilite în planurile de cooperare cu unitățile de jandarmi, respectiv Unitatea Speciala 30 Jandarmi Paza și Protecție Misiuni Diplomatice București și cu Brigada de Poliție Rutieră, pentru realizarea în comun a măsurilor de siguranță publică în zonele de dispunere ale locațiilor misiunilor diplomatice.

Cunoașterea situației operative are drept scop îndeplinirea următoarelor obiective:

 • - participarea la realizarea climatului de ordine și siguranță publică în municipiul București;

 • - prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza de competență;

 • - asigurarea climatului de siguranță civică privind prevenirea faptelor

antisociale;             j /                           <

 • - asigurarea protecției persoanelor în vârstă și a copiilor în cadrul programelor derulate de Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstanice de pe lângă Prefectura Municipiului București;

 • - creșterea capacității operative și de intervenție în anumite situații a structurilor desemnate în acest sens din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • - creșterea eficienței activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale prin prezența permanentă a polițistului local în stradă, în rândul cetățenilor Municipiului București și în viața civică.

 • A. TERITORIUL

Așezarea geografică a teritoriului de competență

Municipiul București este localizat în partea de sud a țării, în centrul Câmpiei Române la aproximativ 44°25'50” latitudine nordică și 26°4’50' longitudine estică.

"          Județele învecinate

Municipiul București se învecinează în cele patru puncte cardinale cu județul Ilfov.

Suprafața și configurația terenului

Municipiul București, conform datelor furnizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, are o suprafață totală de 263,87 km2, iar din punct de vedere al reliefului acesta este situat în Câmpia Vlăsiei, câmpie aproape netedă, a cărei uniformitate este întreruptă de o înclinare ușoară spre râul Colentina și de unele înălțimi reprezentate de Dealul Cotroceni, Dealul Mitropoliei, Dealul Spirii, Dealul Negru Vodă, Dealul Filaret, Dealul Cocioc.

Detaliat, suprafața municipiului București este împărțită după cum urmează:

Sector

1

2

3

4

5

6

Suprafața

69,91 km2

32 km2

34,04 km2

33,83 km2

52,6 Km2

41,49 km2

Organizarea administrativ-teritorială

Din punct de vedere administrativ municipiul București este împărțit în 6 sectoare, după cum urmează:

Sectorul 1

Situat în partea de nord- vest a Municipiului București, reprezintă 30, 3% din suprafața Municipiului București, acest sector învecinându-se cu Sectoarele 2 și 6.

Sectorul 2

Situat în partea de nord-est a municipiului București, cuprins între sectoarele 1 și 3, are în componență următoarele cartiere: Andronache, Baicului, Colentina, Creangă, lancului, Tei-Toboc, Fundeni, Floreasca, Pantelimon.

Sectorul 3

Situat în partea de Nord - Est a Municipiului București, având o suprafață de 34 km2 și cuprinde cartierele „Baltă Albă”, „Titan”, „23 August”, „Vitan”, în care sunt amplasate subansamble de blocuri de locuit, în zonele : Piața Alba lulia, Bdul. Decebal, Bdul. LC.Brătianu, Bdul. Comeliu Coposu, Calea Călărașilor, Bdul Carol I, Bdul. Burebista, Bdul. Unirii, Calea Vitan, Calea Dudești, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul. Camil Ressu, str. Fizicienilor, Bdul. Energeticienilor, str. Liviu Rebreanu, str. Lucrețiu Pătrășcanu.

Sectorul 4

Situat în partea de sud a municipiului București, cuprins între sectoarele 3 și 5, are în componență următoarele cartiere: Apărătorii Patriei, Berceni, Olteniței, Giurgiului, Văcărești, Timpuri Noi, Tineretului.

Sectorul 5

Situat în partea de sud-vest a municipiului București, cuprins între sectoarele 4 și 6, are în componență următoarele cartiere: Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cotroceni, Dealu Spirii și 13 Septembrie.

Sectorul 6

Situat în partea de vest a municipiului București, cuprins între sectoarele 1 și 5, are în componență următoarele cartiere: Drumul Taberei, Ghencea, Militari, Crângași, Giulești.

Dispunerea unităților administrative

Sectorul 1 - începând de la intersecția B-dul Nicolae Bălcescu cu B-dul Carol 1 și B-dul I.C. Brătianu.

 • • Limita de sud: Piața Universității (exclusiv), B-dul Carol 1 (exclusiv) până la intersecția cu Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta (exclusiv) și B-dul Mihail Kogălniceanu (exclusiv) până la Podul Operei.

 • • Limita de sud-vest: Râul Dâmbovița de la Podul Operei până la str. Constantin Noica, str. Constantin Noica (exclusiv) până la Calea Plevnei, pe Calea Plevnei (exclusiv) până la intersecția Șos. Orhideelor cu Calea Giulești, Calea Giulești (exclusiv) până la Drumul Carierei, Drumul Carierei (exclusiv) până la linia căii ferate București - Roșiori, linia căii ferate București - Roșiori până la linia căii ferate de centură.

 • • Limita nord-vestică: Calea ferată de centură până la liziera vestică a Pădurii Tunari.

 • • Limita estică: o linie convențională care pornește de la liziera vestică a Pădurii Tunari până la str. Vadul Moldovei (inclusiv), str. Valea Moldovei (cuprinde și Grădina Zoologică Băneasa), până la intersecția căii ferate București - Constanța cu Șos. Pipera. De la această intersecție limita urmează traseul pe Șos. Pipera (exclusiv), Calea Floreasca (inclusiv), str. Polonă (inclusiv) până la Piața Grădina Icoanei (exclusiv), str. Xenopol, str. Pictor Verona până la intersecția cu str. Pitar Moși, Str. Pitar Moși până la str. C.A. Rosetti, str. C.A. Rosetti până la B-dul Magheru, B-dul Nicolae Bălcescu până

Sectorul 2 - începând de la intersecția B-dul Carol 1 cu B-dul Nicolae Bălcescu.

 • • Limita de vest: Piața Universității, B-dul Nicolae Bălcescu până la str. C.A. Rosetti, Str. C.A. Rosetti până la str. Pitar Moși, str. Pitar Moși până la str. Pictor Verona, Str. Pictor Verona până la str. Xenopol, str. Xenopol (toate exclusiv), până la Piața Alexandru Sahia, Piața Alexandru Sahia (inclusiv), Str. Polonă, Calea Floreasca (ambele exclusiv), șos. Pipera (inclusiv) până la intersecția cu calea ferată București-Constanța.

 • • Limita de nord: linia de cale ferată București-Constanța până la gara Pantelimon.

 • • Limita de est: calea ferată de la Pantelimon-Obor până la lacul Fundeni, urmând apoi spre est cursul râului Colentina până la Șos. Pantelimon.

 • • Limita de sud: Șos. Pantelimon până la intersecția cu Șos. Vergului, Șos. Vergului până la str. Morarilor, B-dul Basarabia de la intersecția cu str. Morarilor până la intersecția cu șos. Mihai Bravu, Piața Hurmuzachi (inclusiv), în continuare pe Calea

) Călărași până la intersecția cu str. Romulus (toate exclusiv), str. Romulus până la intersecția cu str. Mântuleasa, str. Mântuleasa până la str. Negustori, Str. Negustori până la B-dul Hristo Botev (toate inclusiv), B-dul Hristo Botev până la B-dul Carol 1, B-dul Carol 1 până la intersecția cu B-dul I.C. Brătianu și B-dul Nicolae Bălcescu, Piața Universității (toate exclusiv).

Sectorul 3 - începând de la intersecția B-dul Carol 1 și B-dul Regina Elisabeta cu Calea Victoriei

 • • Limita de nord: B-dul Carol 1 până la B-dul Hristo Botev, B-dul Hristo Botev (ambele inclusiv) până la str. Negustori, str. Negustori până la intersecția cu str. Mântuleasa, str. Mântuleasa până la str. Romulus, str. Romulus (toate exclusiv) până la Calea Călărași, Calea Călărași până la intersecția cu str. Mihai Bravu, Piața Hurmuzachi, în continuare B-dul Basarabia până la str. Morarilor, str. Morarilor (exclusiv) până la intersecția cu Șos. Vergului, Șos. Vergului (exclusiv) până la șos. Pantelimon, Șos. Pantelimon (exclusiv) până la râul Colentina, pe firul râului Colentina

\ până la str. Peleș (toate exclusiv).

 • • Limita de est: str. Peleș (inclusiv), pasajul CFR, Gara Cățelu, pe linia căii ferate București-Oltenița, str. Ghețu Anghel până la limita de nord a satului Cățelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Cățelu până la B-dul Ion Șulea, pe limita de est a autobazei RATB, pe limita de sud a acestei autobaze și a bazei de producție a Ministerului Construcției, de unde printr-o linie convențională spre sud limita se înscrie până la râul Dâmbovița.

 • • Limita de sud: urmează râului Dâmbovița până la Piața Națiunile Unite (exclusiv).

 • • Limita de vest: Calea Victoriei (inclusiv) până la intersecția acesteia cu B-dul Regina Elisabeta și B-dul Carol 1.

 • • Sectorul 4 - începând de la Piața Națiunile Unite (inclusiv).

 • • Limita de nord: Râul Dâmbovița până la circa 1800 de metri est de podul de pe • • Limita de est: linia convențională cu direcția sud - vest până la Drumul Căile Turzii, se continuă pe Drumul CheileTurzii, pe str. Pechiu Ion până la șos. Berceni, pe șos. Berceni până la linia de centură (toate inclusiv) cuprinzând și Cimitirul Berceni.

 • • Limita de sud: Linia de centură, circa 2400 de metri spre vest de la șos. Berceni, cuprinzând și unitatea și depozitul de colectare a metalelor din cadrul fostului Minister al Industriei Metalurgice.

 • • Limita sud-vestică: Linia de centură cu direcția nord-vest până la Drumul Bercenarului, continuă pe Drumul Bercenarului (inclusiv) până la șos. Giurgiului.

 • • Limita de vest: Șos. Giurgiului, Calea Șerban Vodă până la intersecția cu str. Mitropolitul losif, pe str. Mitropolitul losif, str. Mitropolitul Veniamin Costache până la str. Cuțitul de Argint, str. Cuțitul de Argint, str, Sergent major Ancuța Ilie(toate inclusiv) până la str. Fabrica de Chibrituri (exclusiv) până la str. Mitropolitul Filaret, pe str. Mitropolitul Filaret până la str. Gazelei, str.Gazelei până la calea Rahovei, Calea Rahovei (toate inclusiv) până la str. Antim, str. Antim, str. Sfinții Apostoli până la str. Apolodor, str. Apolodor (toate exclusiv) până la Piața Națiunile Unite (inclusiv).

  Sectorul 5 — începând de la intersecția B-dul Regina Elisabeta și B-dul


Carol 1 cu Calea Victoriei.

 • • Limita de est: Calea Victoriei până la Piața Națiunile Unite (ambele exclusiv), str. Apolodor până la str. Sfinții Apostoli, pe str. Sfinții Apostoli până la str. Antim, str. Antim (toate inclusiv) până la Calea Rahovei, Calea Rahovei până la intersecția cu str. Gazelei, pe str. Gazelei, pe str. Mitropolitul Filaret (toate exclusiv)până la str. Fabrica de Chibrituri, pe str. Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita dintre incintele ITA București și ITA Ilfov, str. Sergent major Ancuța Ilie, pe str. Cuțitul de Argint până la str. Mitropolitul Veniamin Costache, Str. Mitropolitul Veniamin Costache până la str. Mitropolit losif, pe str. Mitropolit losif, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului (toate exclusiv) până la linia de cale ferată București - Giurgiu.

 • • Limita sud-estică: intersecția căii ferate București-Giurgiu cu Șos. Giurgiului până la Str. Orșova, pe str. Orșova (inclusiv) până la Șos. București- Măgurele. Limita continuă cu o linie convențională de la intersecția șoselei București- Măgurele cu str. Orșova, spre nord-vest până la drumul ce face legătura cu Gara Vârteju, se continuă pe acest drum cu direcția nord-est până la str. Botorca, pe str. Botorca (inclusiv) până la str. Simfoniei, de la str. Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătura cu str. Piatra Șoimului, pe str. Drăganul (exclusiv), intersectând Șos. Alexandriei în dreptul Km. 8, apoi stația de pompare a Apanova București, urmează str. Ghidiceni spre sud-vest, circa 800 de metri, de unde continuă cu o linie convențională până la Prelungirea Ghencea la intersecția cu Intrarea Floarea Galbenă, cuprinzând și Stațiunea Experimentală de plante medicinale București.

 • • Limita de nord: Prelungirea Ghencea de la intrarea Floarea Galbenă până la str.

Brașov, pe B-dul Ghencea până la intersecția cu Calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sării, B-dul Geniului, Șos. Cotroceni până la râul Dâmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul râului Dâmbovița până la Podul Operei, în continuare pe B-dul Mihail Kogălniceanu (inclusiv) și B-dul Regina Elisabeta până la intersecția cu Calea Victoriei.          ?


Sectorul 6 - începând de la intersecția râului Dâmbovița cu str. Constantin Noica și șos. Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul Șos. Cotroceni, B-dul Geniului, Drumul Sării (toate inclusiv) până la intersecția cu Calea 13 Septembrie și B-dul Ghencea.

 • • Limita de sud: B-dul Ghencea, Prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) până la Intrarea Floarea Galbenă.

 • • Limita de vest: linia convențională care pornește din dreptul Intrării Floarea Galbenă până la Complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud și de est a acestuia până la B-dul Timișoara, pe B-dul Timișoara (inclusiv), spre vest până la linia căii ferate de centură spre nord, apoi pe această linie ferată până la canalul Argeș, Canalul Argeș până la stația ApaNova București, de aici pe canalul deversor până la râul Dâmbovița, se continuă pe râul Dâmbovița până la Drumul Morii.

 • • Limita de nord: Calea ferată București-Roșiori, începând de la Drumul Morii până la Drumul Carierei (exclusiv), Calea Giulești până la intersecția cu Șos. Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei până la str. Constantin Noica, pe str. Constantin Noica până la râul Dâmbovița (toate inclusiv).

Regim climateric

Clima corespunde parametrilor specifici Câmpiei Române, respectiv o climă temperat continentală, cu ierni relativ blânde, primăveri ploioase și veri secetoase. Toamna, clima oscilează în ceea ce privește regimul climatic între zile călduroase și altele reci, ploioase.

Temperatura medie anuală înregistrată în ultimii 5 ani la stația Filaret a fost de aproximativ 12°C, iar la stația Băneasa de 11° C..

Rețeaua hidrografică

Teritoriul Capitalei este traversat de râul Dâmbovița cu afluentul său râul Colentina. Rețeaua lacustră cuprinde următoarele:

Pe raza de competență a Poliției Sectorului 1 se găsesc un număr de 6 lacuri, antropice, respectiv: Străulești, Grivița, Herăstrău, Floreasca, Băneasa și Cișmigiu.

De asemenea, în partea de nord- vest a Sectorului 1 curge râul Dâmbovița.

La limita Secției 9 Poliție, pe partea de nord - est, există o salbă de lacuri formată de Râul Colentina cu cele două lacuri Ostrov și Pantelimon - Cemica, ce tranzitează Bucureștiul de la nord la sud, administrate de Apele Române și lacurile din parcul Riviera și cel din Parcul Morarilor administrate de Primăria Sector 2.

Pe teritoriul de competență al Secției 7 Poliție, în partea de nord și de est sunt situate lacurile Tei, Tei Toboc, Plumbuita, Fundeni și Balta Săulei cu 2 bazine, însumând o suprafață de 20 hectare.

Sectorul 3 este traversat de râul Dîmbovița la limita cu sectorul 4, lacul Pantelimon, situat la limita cu jud. Ilfov, în partea de nord-est, lacul I.O.R., situat în mijlocul sectorului 3.

Sectorul 4 este delimitat de Sectorul 3 de râul Dâmbovița, aflat în administrarea R.A. Apele Române S.A.

în sectorul 6 se află lacul artificial Lacul Morii format în urma acumulării râului Dâmbovița.                 •   /

Căi de comunicații

Ca nod rutier, în Municipiul București converg radial 8 drumuri naționale și 3 autostrăzi, fiind legate între ele de o șosea de centură, iar transportul aerian intern și internațional este deservit de aeroporturile „Henri Coandă” și „Aurel Vlaicu”.

Transportul rutier

Elementul de bază al rețelei străzilor urbane din București sunt bulevardele de mare circulație, care pleacă din centrul urban la suburbii. Axele principale (nord-sud, est-vest, nord-vest și sud-est) și două inele (interior și exterior) contribuie la reducerea aglomerației din trafic. Străzile în municipiu sunt de obicei înțesate în timpul orelor de vârf din cauza creșterii numărului mașinilor în anii recenți. In fiecare zi, peste un milion de vehicule circulă în interiorul orașului. București este principalul nod al rețelei drumurilor naționale române, fiind punctul de începere pentru 3 autostrăzi (Al spre Pitești, A2 spre Cernavodă, iar autostrada A3 spre Ploiești) și 8 drumuri naționale (DN1 spre Oradea, DN2 spre Suceava, DN3 spre Călărași, DN4 spre Oltenița, DN5 spre Giurgiu, DN6 spre Timișoara și Cenad, DN7 spre Nădlac și DN71 spre Sinaia).

Sectorul 1:

Teritoriul de competență este străbătut de marile bulevarde/ șosele/ străzi : Nicolae Bălcescu, G-ral Ghe.Magheru, Lascăr Catargiu, Aviatorilor, lancu de Hunedoara, Dacia, Mărăști, Bucureștii- Noi, Calea Griviței, Calea Dorobanților, Calea Floreasca, Șos.Nicolae Titulescu, Calea Victoriei, Pajura.

Principalele intersecții de pe arterele de circulație sunt situate în următoarele puncte:

 • - B-dul Magheru cu B-dul Dacia și B-dul Lascăr Catargiu (Piața Romana);

 • - B-dul lancu de Hunedoara cu Calea Victoriei, Lascăr Catargiu și B-dul Aviatorilor (Piața Victoriei);

 • - B-dul Aviatorilor cu Calea Dorobanților (Piața Charles de Gaulle);

 • - B-dul Dacia cu Calea Dorobanților;

 • - B-dul lancu de Hunedoara cu Calea Dorobanților;

 • - str. Radu Beller cu Calea Dorobanților cu str. Roma și str. Paris (Piața Dorobanților);

 • - Calea Floreasca cu Șos. Ștefan cel Mare;

 • - Șos. București-Ploiești-B-dul Aerogării, Av. Alexandru Șerbănescu-Șos. Pipera, B-dul Mărăști-Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf, Piața Presei Libere.

 • - D.N. 7 (București- Pitești) care face legătura între Municipiul București și Orașul Chitila și D.N. IA (București-Târgoviște) care face legătura cu Orașul Buftea, ambele intersectându-se cu Șos. de Centură.

Traficul rutier este, de regulă, intens pe: B-dul N. Bălcescu, B-dul Magheru, B-dul Lascăr Catargiu, Calea Victoriei, Calea Dorobanților, B-dul lancu de Hunedoara, Calea Griviței, B-dul Ion Mihalache, Șoseaua Kiseleff, Șoseaua București - Ploiești.

Teritoriul de competență este traversat de linii de cale ferată, fiind amplasate: Gara de Nord, Gara Basarab și Gara Băneasa de unde pleacă/sosesc trenuri avînd trasee naționale și internaționale, iar pentru traficul aerian- aeroportul internațional București Băneasa “ Aurel Vlaicu “.

Sunt de remarcat de asemenea perimetrele în care afluența publicului este ridicată în cea mai mare parte a zilei, respectiv : P-ța Victoriei, P-ța Revoluției, P-ța Universității, P-ța Romană, P-ța 1 Mai, P-ța Matache, zona complexelor comerciale Băneasa (Metrou, Bricostore, Carrefour, Mall), Flora, I.D.M, Selgross și Mall „Promenada”.

Pe teritoriul de competență se află amplasate următoarele stații de Metrou: „Universității”, „Piața Romană”, „Piața Victoriei”, „Aviatorilor”, „Gara de Nord”, „Basarab”, „Aurel Vlaicu”, „Grivița”, „1 Mai, Pajura” și „Parc Bazilescu”.

Sectorul 2:

Pe raza de competență a sectorului se găsesc 912 străzi (14 șosele, 725 străzi, 120 intrări, 2 căi, 11 bulevarde și 40 de alei).

Dintre acestea, traficul rutier este de regulă intens pe principalele căi de comunicații șos. Colentina, șos. Pantelimon, șos. lancului, șos. Mihai Bravu, b-dul Lacul Tei, șos. Ștefan cel Mare, Calea Moșilor, b-dul Carol I, b-dul Pache Protopopescu, b-dul Ferdinand I, bdul Basarabia, b-dul Chișinău, șos. Fundeni, b-dul. Barbu Văcărescu, b-dul. Dacia.

De asemenea, deloc de neglijat este faptul că pe teritoriul de competență există cele două artere importante rutiere de legătură dintre capitală și zonele limitrofe din județul Ilfov, respectiv prin D.N. 2 (accesul spre și dinspre zona Moldovei) și D.N.3, care zilnic sunt tranzitate de un număr foarte mare de autovehicule ce intră sau ies din capitală.

Sunt de remarcat de asemenea, numeroasele perimetre în care afluența publicului este ridicată în cea mai mare parte a zilei, respectiv cele 6 piețe din care amintim: Obor, Delfinului, Gemeni, Dobroești - Pantelimon; Complexele comerciale: Niro, Dragonul Roșu, Billa, Carrefour, Penny, Jysk, Pepco, Lidl, Cora, Kaufland, Antefrig, Megalmage cele cinci stații de metrou, platforma industrială Pipera, în care sunt amplasate numeroase societăți comerciale.

Sectorul 3:

Pe raza sectorului 3 se află un număr de un număr de 696 străzi, cu o lungime totală de 429 km, cele mai importante artere fiind : Calea Victoriei, B-dul I.C.Brătianu, Bd.Carol, Bd.Comeliu Coposu, Bd.Unirii, Splaiul Independenței, Bd.Regina Elisabeta, Bd. Decebal, Bd. Burebista, Bd.Camil Ressu, Bd.Th.Pallady - Autostrada A2, B-dul Basarabiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Șos. Mihai Bravu.

Sectorul 4:

Căile de comunicație rutieră sunt structurate în 605 de străzi cu o lungime totală de 676 km.

Teritoriul este străbătut de doua artere mari, prin care se asigură intrarea în Capitală, una pe relația Giurgiu (sos. Giurgiului) și alta pe relația Oltenița (sos. Olteniței) și două artere secundare de pe șos. de Centură a Bucureștiului, respectiv șos. Berceni, făcând joncțiunea cu centura Capitalei, în apropiere de IMGB și Splaiul Unirii, care urmează malul drept al Dâmboviței până în corn. Glina - intrarea pe autostrada A2.

Sectorul 5:

Teritoriul cuprinde o rețea densă stradală incluzând artere mari și trei porți de intrare/ieșire în/din Capitală. Pe raza de competență a sectorului se găsesc 983 de străzi cu o lungime totală de 1001,1 km. Dintre acestea, traficul rutier este de regulă intens pe Bd. Națiunile Unite, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Calea Rahovei, Șos. Alexandriei, Calea și Prelungirea Ferentari, Șos. Progresului. La nivelul sectorului există trei artere de legătură cu Județul Ilfov respectiv Șos.București-Măgurele, Șos.Alexandria și Șos.Giurgiului.

Sectorul 6:

Căi de comunicații: B-dul Constructorilor, Calea Giulești, B-dul Vasile Milea, B-dul luliu Maniu, Autostrada București- Pitești, B-dul Uverturii, Sos. Virtuții, str. Drumul Taberei, B-dul Timișoara, B-dul Ghencea, Str. Prelungirea Ghencea, unde acționează mijloace R.A.T.B. și Regia Metrorex (6 stații).

Transportul public

Sistemul extensiv al transportului public din București este cel mai mare din România. Este compus din sistemul de metrou în lungime de 71 km, operat de către Metrorex și rețeaua transportului de la suprafață (aria aservită fiind de 228 km2) —1147 de autobuze (106 linii), 297 troleibuze (17 linii), 481 de tramvaie (23 de linii) și metrou ușor, operate de către STB.

Adițional, funcționează și rețeaua minibuzelor private precum și companiile de

Transportul aerian

Municipiul București este deservit în prezent de două aeroporturi funcționale: Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu. Henri Coandă este cel mai mare aeroport al României, fiind centrul principal pentru operatorul național TAROM, cât și pentru companiile low-cost. Acesta se află în zona administrativ-teritorială a județului Ilfov. De aici pleacă și sosesc zilnic zboruri din alte orașe din România precum și numeroase alte aeroporturi din Europa, America de Nord, Asia și Africa. Aurel Vlaicu este folosit pentru curse charter.

Transportul feroviar

București este nodul feroviar principal al companiei naționale Căile Ferate Române. Cea mai importantă stație feroviară este Gara de Nord(pe raza Secției 3 Poliție) din care pleacă și sosesc trenuri din diverse localități românești, precum și din localități din afara țării, cum ar fi : Belgrad, Budapesta, Sofia, Viena, Praga, Moscova, Istanbul, Chișinău ș.a.m.d.. Există și alte gări : Basarab, Băneasa, Obor / Est, Progresul, Titan Sud. Din oraș pornesc 8 magistrale feroviare, după cum urmează : 300 (București -Oradea), 500 (București - Băcau -_ va - Verești), 700 (București - Brăila -

Galați), 800 (București - Consț^s^a)^ 90Q Timișoara -Jimbolia), 901 (Buc 903 (București - Oltenița).ucurești - Drobeta-Tumu Severin -i^jCraiova), 902 (București - Giurgiu) șiZone de agrement:

în sectorul 1 găsim următoarele zone de agrement: Parcurile: „Floreasca”, „Nicolae lorga”, „C-tin Brâncuși”, „Bordei”, „Ion Ghica”, „Herăstrău”, „Kiselleff’, „Cișmigiu”, „Opera”, „Gării de Nord”, „Sala Palatului”, „Luiggi Cazzavillan”, „Regina Maria”, „A.LCuza”, „Copilului” și „Nicolae Bazilescu”, reprezintă majoritatea zonelor de agrement din sectorul 1.

De asemenea, bazele sportive : „Voința” „Herăstrău” , „lolanda Balaș”, sala de sport „Lucian Grigorescu”, Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf ”, Pădurea Băneasa, cât și ștrandurile „Străulești”, „Grivița” și „Tineretului”, reprezintă principalele puncte de atracție pentru tineret.

Pe teritoriul de competență al sectorului 2 se află trei stadioane de fotbal (Arena Națională, Dinamo și Juventus Colentina), pe aceste stadioane desfașurându-se de regulă meciuri încadrate în categoriile de risc scăzut în cazul Stadionului Juventus și ridicat în cazul Stadionului Arena Național, cel mai mare stadion din țară, pe care se desfășoară meciurile de fotbal ale echipei reprezentative a României, dar și cele naționale și internaționale ale principalelor cluburi de fotbal din țară.

De asemenea, în Complexul Național se mai află Patinoarul Flamaropol, Bazinul de înot, Teatrul de Vară, Sala Olimpia cu hotelul Olimpia, și o sală de baschet.

Pe teritoriul sectorului, pentru recreerea cetățenilor, au fost amenajate un număr de 22 parcuri și complexe de agrement cu o suprafață totală de 899.952 m2 cum ar fi: Complexul Studențesc Tei, Parcul Verdi, Parcul Ion Voicu, Parcul Icoanei, Parcul Circului, Parcul 8 Mai, Parcul Riviera, Parcul Morarilor, Parcul Plumbuita, Parcul Lacul Tei, Parcul Motodrom, Parcul Lunca Florilor, Parcul Titus Ozon și nu în ultimul rând Complexul Sportiv și de agrement Lia Manoliu, unde se află cel mai mare stadion din țară, pe care se desfășoară meciurile de fotbal ale echipei reprezentative a României, dar și cele naționale și internaționale ale principalelor cluburi din țară Steaua și Dinamo.

In Parcul Național, tinerii sectorului beneficiază de Centrul cultural Mihai Eminescu, precum și Teatrul de Vară.

în sectorul 3 sunt următoarele zone de agrement: parcurile A.LCuza, Titan, Titanii, Pantelimon, Unirii, etc., precum și centrul comercial Mall Vitan, cea mai mare afluență de persoane concentrându-se în Centrul Istoric al municipiului București, datorită multitudinii de restaurante, baruri, pub-uri și cluburi.

De asemenea, în sectorul 3 se mai află Stadionul Olimpia, sala de sport Constructorul/Apollo.

Pe raza sectorului 4 se află amplasate 4 parcuri de agrement, respectiv: Parcul Tineretului, Parcul Copiilor, Parcul Carol și Orășelul Copiilor cât și următoarele obiective economice reprezentative: Adesgo S.A., GDF Suez, SC Hesper S.A., S.C. Abatorul Splai, Electrica S.A, Apa Nova SA, Mall-ul Sun Plazza, Carrefour Grand Arena, Comlpexul Aleea Castanilor, Platforma Industrială IMGB, hypermarket-urile Cora, Metro, Selgros, Carrefour, Auchan, Târgul Autovit, Piața de Gross, Magazinele de bricolaj: Leroy Merlin, Dedeman, Hombach, Practicker.

Ug^gâteva parcuri de agrement: Izvor, Romniceanu, ^icJn^,' precum și mai multe locuri de joacă pentru ^au paza asigurată prin societăți specializate


în sectorul 5 se află am


Eroilor, Demostene, Sebasti copii, situate de regulă într/b de pază.

Zonele de agrement în sectorul 6 sunt următoarele: Âfî Palace Cotroceni, Plazza Romania, Complexul Comercial Carrefour Orhideea, Terra Parc, Patinoarul Drumul Taberei, Parcurile Crângași, Giulești, Păcii, Drumul Taberei, Ștrandul Ciurel, Lacul Morii, Complexul Studențesc Grozăvești, Complexul Studențesc Regie, cu discotecile din zonă, precum și Universitatea Politehnică din București.

De asemenea, în zona învecinată din județul Ilfov, se mai află “Aqua Parc” din zona comunei Ciorogârla și “Aqua Garden” din zona comunei Chiajna, respectiv în cadrul ansamblului imobiliar “Militari Residence”, locații care pot implica o afluență de persoane în zonă și care pot atrage atrage o parte din locuitorii din Cartierul Militari.

Obiective turistice:

Cele mai importante obiective turistice existente în municipiul București sunt:

 • - Ateneul Român (str. Benjamin Franklin nr. 1 - 3, sector 1) a fost construit între 1886 și 1888 în grădina Episcopiei, teren ce aparținea familiei Văcăreștilor;

 • - Opera Națională București (bd. M. Kogălniceanu nr. 1 - 3, sector 5) are o capacitate de 2200 locuri, găzduiește la ultimul etaj Muzeul Operei în care sunt expuse

1 documente, fotografii, costume ilustrând dezvoltarea acestui gen artistic în România;

 • - Parcul Cișmigiu (bd. Regina Elisabeta, sector 1) a fost inaugurat oficial în anul 1854. Grădina impresionează și astăzi prin aranjamentele florale, colecția deosebită de material dendrologic, aici găsindu-se unele exemplare declarate arbori ocrotiți;

 • - Cercul Militar Național (str. Constantin Miile nr. 1 - 3, sector 1) este instituția centrală de cultură a Armatei Române, cu profil cultural - educativ, artistic, recreativ -

distractiv, precum și de imagine, reprezentare și protocol;

 • - Palatul C.E.C. (Calea Victoriei nr. 13, sector 3) a fost finalizat în anul 1900 și de atunci a funcționat fără modificări notabile;

 • - Biserica Stavropoleos (str. Stavropoleos nr. 4, sector 3) este situată în Centrul Istoric și este un lăcaș cu cele mai reprezentative și excelente influențe ale artei brâncovenești târzii;

 • - Hanul Iui Manuc (str. Franceză nr. 62, sector 3) este situat în Centrul Vechi și constituie de departe una dintre cele mai faimoase construcții de acest gen, nu numai datorită dimensiunilor sale impunătoare, ci și prin figura ctitorului sau, legendarul "Manuc Bey";

 • - Palatul Parlamentului (str. Izvor nr. 2 - 4, sector 5);                       A

 • - Arcul de Triumf (Piața Arcului de Triumf);

 • - Teatrul Național (bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1) se află în centrul Capitalei, la intersecția bulevardelor Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Regina Elisabeta

și Carol I;

 • - Curtea Veche (str. Franceză nr. 21 - 23, sector 3) este prima curte domnească din București, construită de către Mircea cel Bătrân, undeva la sfârșitul secolului al XlV-lea și începutul secolului a XV-lea, fiind unul dintre locurile istorice cele mai importante din Centrul Vechi al Capitalei;


 • - Catedrala Patriarhală ^Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4);

  - Muzeul Satului „DhfiitrielQu pe o latură a parcului He/n^S


  mărimea sa, devine cel frumusețe numeroși turiștii străini 9                      5            ? U       l


(Șos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1). Așezat aipf\cu șoseaua Kiseleff, Muzeul Satului prin saiuW’în aer liber din Europa, ce atrage prin <] II *   ’                                           U«C4&


 • -  Grădina Botanică (sos. Cotroceni nr. 32, sector 6) este situată în cartierul Cotroceni, acoperă o suprafață de 17,5 hectare (inclusiv 4.000 m2 de sere) și are peste 10.000 specii de plante.

Obiective economice, instituții de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce prezintă interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice

Obiective economice.

în municipiul București funcționează regii autonome, societăți comericale, localuri de alimentație publică, redacții de ziare cotidiene și periodice, studiouri de televiziune și radio, tipografii, biblioteci, complexe comerciale, mall-uri, hipermarket-uri, supermarket-uri, unități hoteliere, ambasade și instituții consulare, unități bancare, agenții Loto și de pariuri sportive, etc.

Instituții de interes public.

Cele mai importante instituții de interes public din municipiul București, foarte multe dintra acestea aflate în zona centrală, sunt:

 • - Președinția României (Palatul Cotroceni - bd. Geniului nr. 1-3, sector 6);

 • - Guvernul României (Palatul Victoria - Piața Victoriei nr. 1, sector 1);

 • - Ministerele din componența Guvernului României;

 • - Primăria Municipiului București;

 • - Instituția Prefectului Municipiului București;

 • - Instituția Prefectului Județului Ilfov;

 • - Primăriile Sectoarelor 1-6;

 • - înalta Curte de Casație și Justitție;

 • - Curtea de Apel București;

 • - Tribunalul București;

 • - Judecătoriile Sectoarelor 1-6;

 • - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție;

 • - Inspectoratul General al Poliției Române;

 • - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;

 • - Direcția Națională Anticorupție;


 • - Inspectoratul Școlar București;

 • - Camera Notarilor Publici București;

 • - Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

 • - Casa de Pensii a Municipiului București;

 • - Circul Variete@Globus;

 • - Biblioteca Metropolitană București;

 • - Biblioteca Centrală Universitară;

 • - Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București;

 • - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

 • - Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;

-Institutele: Clinic Fundeni, de Pneumoftiziologie Marius Nasta, de Endocrinologie „C.I. Parhon”, de Geriatrie și Gerontologie ,.             Național de


Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”;

 • - Spitalele: Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Clinic de Urgență București, Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, Clinic de Urgență „Sf. loan”, Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, Universitar de Urgență București;

 • - Teatrele: Național, de Comedie, Constantin Tănase, C.I. Nottara, Evreiesc de Stat, Ion Creangă, Municipal Lucia Sturdza Bulandra, Mic, Odeon, Țăndărică, Excelsior, Masca, etc.

Instituții de cult.

Cele mai importante instituții de cult din municipiul București sunt:

 • - Patriarhia Română;

 • - Catedrala Mântuirii Neamului;

 • - Arhierpiscopia Romano - Catolică;

 • - Mănăstirile Schitul Darvari, Plumbuita și Christiana (sectorul 2), Stavropoleos (în Centrul Vechi, sectorul 3), Radu Vodă (sectorul 4) și Antim (sectorul 5);

 • - bisericile: Cașin (sectorul 1), lancu Vechi - Mătăsari, Mântuleasa (sectorul 2), Dobroteasa, Sf. Mina, Sf. Ion Piață, Sf. Gheorghe Nou, Sf. Spiridon Vechi, Sf. Nicolae - Biserica Rusă, Sf. Dumitru, Sf. Anton, Sf. Ciprian, Sf. Nicolae - Șelari (sectorul 3, ultimele patru situate în Centrul Vechi), Domnița Bălașa (sectorul 4), Elefterie (sect 5).

Muzee.

în municipiul București se află importante muzee, dintre care amintim:

 • - în sectorul 1: Muzeul Național dee Artă al României, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Național de Geologie, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național Militar Regele Ferdinand I, Muzeul Literaturii Române, Muzeul Național al Țăranului Român;

 • - în sectorul 3, zona Centrul Vechi: Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Istorie a României;

 • - în sectorul 4: Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida (parcul Carol I);

 • - în sectorul 5: Muzeul Național de Artă Contemporană.

Unități de învățământ.

In municipiul București funcționează universități, colegii naționale, licee, școli gimnaziale, școli primare, instituții de învățământ special, cluburi ale copiilor.

Patrulele de siguranță publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București manifestă o atenție deosebită perimetrelor din imediata apropiere a unităților de învățământ situate în zonele de siguranță publică sau pe itinerarele de patrulare.

Conducte magistrale de transport produse petroliere cu instalațiile aferente, lungimea, traseul și localitățile tranzitate.

Teritoriul este tranzitat de două conducte care aprovizionau cu produse petroliere

S.C. COMPETROL, în prezent nefuncționale, după cum urmează:


 • - conducta de motorină ce s terenul viran din fața S.C. Baumax România

  'caUa4eiVt^e lângă gardul serelor de la Chitila. șos. industrială până la str. Fahrida de .M.R., șos. Străulești.- conducta de benzină se află situată pe terenul viran din fața S.C. Baumax România S.R.L. care traversează aerian calea ferată pe lângă gardul serelor Chitila și continuă paralel cu calea ferată, str. Piculinei, str. Marginei, traversând aerian Podul Constanța și continuând paralel cu calea ferată prin spatele cartierului Pajura, str. Jiului.

 • B. POPULAȚIA

Numărul populației

Conform datelor furnizate de Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor București, populația stabilă a Municipiului București era de 2.133.041 locuitori.

Sector

Număr de persoane cu domiciliul în municipiul București

Număr de persoane cu reședință în municipiul București

Sectorul 1

251749

4927

Sectorul 2

370218

4043

Sectorul 3

509489

5509

Sectorul 4

322949

5697

Sectorul 5

301499

2495

Sectorul 6

389242

5959

Total

2133041

28630

La nivelul Sectoarelor 1-6 Poliție situația numerică a populației stabile se prezintă astfel:

Structura acesteia — după vârstă, sex, naționalitate, etnie, religie

Din totalul de 2.133.041 locuitori ce formează populația stabilă a municipiului București, 53,73% sunt de sex bărbătesc și 46,27% de sex femeiesc, cu o densitate de 8259,67 locuitori/km2.

Structura etnică a populației municipiului București se prezintă astfel: români: 85,95%, maghiari: 0,18%, romi: 1,27%, ucrainieni: 0,01%, germani: 0,06%, turci: 0,12%, ruși lipoveni: 0,05%, tătari: 0,02%, sârbi: 0,01%, bulgari: 0,02%, greci: 0,04%, italieni: 0,02%, evrei: 0,07%, polonezi: 0,01%, chinezi: 0,05%, armeni: 0,03%, macedoneni: 0,01%, altă etnie: 0,37% iar pentru 11,71% nu sunt există informații exacte.

După religie, structura populației se prezintă astfel: ortodoxă: 84,31%, romano-catolică: 1,18%, reformată: 0,07%, penticostală: 0,27%, greco-catolică: 0,21%, baptistă: 0,18%, adventistă de ziua a șaptea: 0,22%, musulmană: 0,48%; unitariană: 0,01%, martorii lui lehova: 0,1%, creștină după Evanghelie: 0,1%, creștină după rit vechi: 0,1%, evanghelică lutherană: 0,02%, ortodoxă sârbă: 0,02%, evanghelică: 0,1%, evanghelică de confesiune augustană: 0,02%, mozaică: 0,08%, armeană: 0,01%, altă religie: 0,2%, fără religie: 0,16%, atei: 0,43%, informație nedisponibilă: 11,73%

Sursă: Institutul Național de Statistică, Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 2011.

Ocupații de bază și/sau temporare

în conformitate cu datele furnizate de Institutul Național de Statistică, în baza

rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011, la nivelul municipiului București populația stabilă ocupată în activitate principală este de 893501       >

persoane.

Conform acestei instituții situația persoanelor angajate în principalele domenii / de activitate, se prezintă după cum urmează:                                              i

VA


Nr. crt.

Domeniu de activitate

Nr. ' persoane

1.

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori

54098

2.

Specialiști în diverse domenii de activitate

287549

3.

Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic

140311

4.

Funcționari administrativi

63869

5.

Lucrători în domeniul serviciilor

145830

6.

Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

8279

7.

Muncitori calificați și asimilați

90983

8.

Operatori la instalații și mașiahTîscffnbJori de mașini și echipamente

58798

9.

Muncitori necalificați //&

* / WMX \ A

43784

h'3

Rata șomajului

La finalul lunii decembrie 2018, în conformitate cu datele furnizate de către Agenția Națională a Forței de Muncă, numărul șomerilor înregistrați la nivelul municipiului București era de 15710, dintre aceștia 8477 fiind femei, iar 7233 bărbați, înregistrându-se o rată a șomajului de 1,31%.

Fluctuația populației

Persoane care și-au stabilit domiciliul/reședința pe raza Municipiului București:

Sector

Număr persoane cu domiciliul stabil în anul 2017

Număr de persoane cu domiciliul stabil în anul 2018

Sector 1

251.749

247.182

Sector 2

374.831

366.175

Sector 3

491.179

509.489

Sector 4

321.211

322.949

Sector 5

317.873

298.004

Sector 6

421.128

389.242

Total

2.177.971

2.133.041

Sector

Număr persoane cu reședința în municipiul București în anul 2017

Număr de persoane cu reședința în municipiul București în anul 2018

Sector 1

4927

4936

Sector 2

4819

4043

Sector 3

6421

5509

/

Sector 4

5345

5697

Sector 5

5116

2495

__Z /

Sector 6

7842

5959       1

Total

34.470

28.630

Sărbătorile naționale:

 • - 1 Decembrie este sărbătorită „Ziua Națională a României”, având un grad de risc ridicat pentru ordinea publică. Cu ocazia Zilei Naționale a României, se organizează anual o paradă, mese ostășești, precum și manifestări cultural artistice, demonstrații în zona centrală și în majoritatea parcurilor de pe raza de competență.

Sărbători naționale cu grad de risc mediu:

 • - 26 Iunie „Ziua Tricolorului”;

Sărbători naționale cu grad de risc scăzut:

 • - 24 Ianuarie “Ziua Unirii” ;

 • - 29 Iulie„Ziua Imnului Național”.

Zilele Municipiului București:

Acestea sunt organizate în perioada 15-22 septembrie și au risc scăzut.

Sărbătorile organizațiilor și asociaților profesionale:

 • - 25 Martie - Ziua Poliției cu risc scăzut

 • - 1 Mai - Ziua Internațională a Muncii cu risc scăzut

 • - 2 Mai - Ziua Tineretului cu risc scăzut

 • - 25 Octombrie - Ziua Armatei cu risc scăzut

Din inițiativa Primăriei Sectorului 2, s-a relansat „ Târgul Moșilor,, în perimetrul Pieței Obor, ca manifestare anuală, reprezentând zilele Sectorului 2, ce se desfășoară în perioada 26 - 28 iunie și prezintă risc scăzut de tulburare a ordinii publice.

- vizita unor delegații străine cu ocazia activităților organizate la Camera de Comerț și Industrie a României.

 • - manifestări cultural - sportive organizate pe stadionul Național Arena, în Parcul „Al.I.Cuza” și Parcul „Unirii”.

 • - activități culturale la teatrele situate în Centrul Istoric;

 • - vizite ale delegațiilor străine la obiectivele din „Centrul Istoric” (Muzeul Național de Istorie ).

 • - depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroului Necunoscut situat în Parcul Carol, Monumentul Eroilor Martiri căzuți în teatrele de operații de la Palatul Copiilor și la Cimitirul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989.

 • - manifestări cultural - sportive organizate la Sala Polivalentă, Palatul Copiilor și Arenele Romane;

 • - activități ale asociațiilor și organizațiilor profesionale, activități politice, expoziții, simpozioane în incinta Sălii Polivalente;

 • - în perioada de vară se organizează în Piața Constituției diferite festivaluri, iar în tot cursul anului se organizează manifestări cultural - sportive, concerte, expoziții, mitinguri;


Sărbători religioase la nivel național și local:

 • - „Paștele ortodox și catolic” - risc mediu

 • - 6 și 7 Ianuarie „Sf.Ioan și Bobotează” - risc scăzut

-15 August „Sf.Maria” - risc scăzut

 • - 30 Noiembrie „Sfântul Andrei” - risc scăzut

- 6 Decembrie „Sf.Nicolae” - risc scăzut

- 25 și 26 decembrie „Crăciunul” - risc scăzut

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Sărbătorilor de lamă sau alte sărbători religioase (Sf. Maria, Sf. Ion, Sf. Gheorghe, Sf. Dimitrie) la nivelul municipiului București se dispun măsuri suplimentare de asigurare a ordinii și liniștii publice la toate lăcașele de cult de pe raza de competență.

Și în cazul musulmanilor gradul de risc prilejuit de manifestările religioase este scăzut. Aceștia sărbătoresc doar două evenimente majore pe plan religios, respectiv „Ramadanul” și „Shecker Bayram”, primăvara, respectiv toamna, iar numărul de participanți este de aproximativ 500.

Aceste manifestări sunt încadrate de regulă în categoria manifestărilor cu un grad de risc scăzut sau mediu din punct de vedere al ordinii și siguranței publice.

Manifestări sportive:

Pe teritoriul de competență al sectorului 2 se află trei stadioane de fotbal (Arena Națională, Dinamo și Juventus Colentina), pe care se desfășoară meciuri încadrate în categoriile de risc scăzut în cazul Stadionului Juventus, mediu sau ridicat în cazul Stadionului Dinamo și ridicat în cazul Stadionului Arena Național, cel mai mare stadion din țară, pe care se desfășoară meciurile de fotbal ale echipei reprezentative a României, dar și cele naționale și internaționale ale principalelor cluburi de fotbal din țară.

Manifestările sportive au loc și cu prilejul competițiilor de rugby organizate pe stadionul „Arcul de Triumf’ și de la sala de sport „Lucian Grigorescu”, unde se organizează meciuri de handbal, volei, polo și baschet.

Pe timpul celor mai multe dintre aceste manifestări, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București participă la asigurarea măsurilor de ordine în cooperare cu Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Deal Spirii” București - Ilfov și Polițiile Locale de sector.


D. Starea infracțională și contravențională la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru anul 2019

Evoluția fenomenului infracțional în anul 2019, comparativ cu anul 2018, la infracțiunile sesizate, constatate și soluționate

Infracționalitatea sesizată

în anul 2019, la nivelul M , [București, a fost înregistrat un total 74.471  de infracțiuni sesizate, comparații 70J$Lytn anul 20l8, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,12%.Pe genuri de infracțiuni situația se prezintă astfel:

 • - infracțiuni economico-financiare = 51.997 în anul 2019 față de 48.024 în anul 2018 ceea ce reprezintă o creștere cu 6,31%;

 • - infracțiuni judiciare = 51.282 în anul 2019 față de 47.740 în anul 2018 ceea ce reprezintă o creștere cu 6,78 %;

 • - altă natură = 17.192 în anul 2018 față de 17.178 în anul 2018 ceea ce reprezintă o creștere cu 0,08%.

Evoluția infracțiunilor sesizate la nivelul Sectoarelor 1 - 6 Poliție în anul 2019, comparativ cu anul 2018, se prezintă astfel:
Infractionalitatea soluționată

în anuî 2019 au fost soluționate 74472 infracțiuni, față de 76543 în anul 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,7%.

Infractionalitatea stradală

Evoluția criminalității stradale sesizate la nivelul municipiului București în anul 2019, comparativ cu anul 2018 se prezintă astfel:


Nr. crt.

Fapta

2018

2019

(+/-)

(+/-%)

1

Total stradale

11051

11277

+226

+2,05

2.

Tâlhărie

432

493

+61

+14,12

3.

Furt

7281

7877

+596

+8,19

4.

- din S.C.

290

251

-39

-13,45

5.

- din buzunare, poșete, genți

2139

2420

+281

+13,14

6.

- de auto

189

228

+39

+20,63

7.

- de componente din exterior

1007

961

-46

-4,57

9.

Ultraj asupra polițișțU^^^

56

48

-8

-14,29

10.

Trafic si consum d^dtbguw--. /

\?497

2279

-218

-8,73

Infracțiunile stradale sesizate au înregistrat o creștere cu 2,05% în anul 2019, comparativ cu anul 2018, respectiv de la 11051 fapte comise în 2018 la 11277 în anul 2019

Rata criminalității

INDICATORI

VALORI

2018

2019

+/-

%

Volumul criminalității sesizate la 100.000 locuitori

3321

3364

+43

1,29

Volumul criminalității soluționate la 100.000 locuitori

3588

3363

-

Populație

2133041

2213782

Principalele genuri de fapte comise și zonele unde se concentrează acestea -zonele de interes operativ și locurile cu potențial criminogen ridicat

Principalele genuri de fapte comise pe teritoriul municipiului București, în anul 2019, comparativ cu anul 2018:

Nr.crt..

Genuri de infracțiuni

2018

2019

!(+/.)

(+/-)% -

1.

Lovire sau alte violențe

8701

9014

313

3,60

2.

Amenințare

3409

3554

145

4,25

3.

Furt

23128

24903

1775

7,67

4.

- din locuințe

1552

1599

47

3,03

5.

- din s.c.

5106

5476

370

7,25

6.

- buzunare, genți, etc

3748

4138

390

10,41

7.

- din auto

2303

2569

266

11,55

8.

- de la auto

1160

1086

-74

-6,38

9.

Tâlhărie

563

680

117

20,78

10.

înșelăciune

5

3094

3507

413

13,35

11.

Distrugere

7063

7632

569

8,06

Date referitoare la autorii identificați


Total persoane cercetate în dosarele penale cu urmărirea penală începută în 2018/2019- 8099/7732

 • • Pentru infracțiuni economico-fînanciare - 1068/939

 • • Pentru infracțiuni judiciare - 5064/4684

 • • Pentru infracțiuni de altă natură - 1967/210/<c^

 • • Reținute și arestate- 2465/2007

 • • Arest la domiciliu - 93/77

 • • Control judiciar pe cauțiune - 3/2

 • • Control judiciar - 1034/810

Date referitoare la modurile de operare

Din cele 677 infracțiuni de tâlhărie sesizate în anul 2019, 342 au fost comise prin smulgerea de obiecte (telefon mobil, poșete, bijuterii, etc.), ceea ce reprezintă 50,5% din totalul acestora, 67 au fost comise prin folosire/amenințare cu arme albe, cu gaze, spray paralizant, etc., 11 au fost comise de autori mascați și nu au existat tâlhării prin folosire/amenințare cu arme de foc.

în cazul celor 1598 furturi din locuințe sesizate în anul 2019, 241 au fost comise prin efracție, 259 prin folosire de chei potrivite ori mincinoase, 221 prin escaladare, 43 prin rupere butuc.

Modurile de operare principale pentru furturile din locuință pentru anul 2018, față de anul 2017 se prezintă astfel:

 • - modul de operare „prin efracție” în scădere cu 22,8% față de anul precedent;

 • - modul de operare „Cu chei potrivite ori mincinoase” în creștere cu 5,7% față de anul precedent;

 • - modul de operare „Prin escaladare” în creștere cu 6,76% față de anul precedent;

 • - modul de operare „Prin rupere butuc” în creștere cu 21,39% față de anul precedent;

La aceste moduri de operare, cu preponderență în cazul în care victimele vizate sunt persoane în vârstă, se adaugă declinarea de calități false a autorilor - lucrători Distrigaz, Enel, Primărie, etc.

Cu privire la cele 5448 furturi din societăți comerciale, principalele moduri de operare sunt reprezentate în continuare de furturile de pe rafturi (3882) și prin efracție (457).

Majoritatea modurilor de operare folosite la comiterea furturilor din/ de la auto sunt reprezentate de spargere geam, forțare ușă, rupere butuc, profitând de ușă neasigurată, respectiv prin demontare.

O altă particularitate a infracționalității sesizate în anul 2019, a fost reprezentată de infracțiunile de înșelăciune cu mod de operare „accidentul” și prin metoda „pomană pentru regele Cioabă”.

Date referitoare la faptele de natură contravențională

în anul 2019 la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au

fost aplicate 264.635 sancțiuni contravenționale, comparativ cu 264.392 în anul 2018, ceea ce reprezintă o creștere de 0,1 %.                                              -'"'"'7

3.

Legea 333/2003

2402

2322

+80

4.

O.U.G. 195/2002

186933

186418

+515

5.

Alte acte

4188

11223

-7035

6.

Total

264635

264392

+243

Dinamica accidentelor rutiere și indicarea zonelor de risc

în anul 2019, în municipiul București s-au produs 690 accidente grave, față de 569 în anul 2018, din care au rezultat 58 de persoane decedate și 657 rănite grav.

Dinamica accidentelor rutiere grave în perioada 2008-2019

Analizând evoluția accidentelor grave produse în Capitală în ultimii 10 ani se constată că în anul 2019 s-a înregistrat o creștere a numărului de accidente grave (+121), iar numărul persoanelor decedate este același (0).


Cauzele principale care au generat o mare parte din totalul accidentelor înregistrate în anul 2019:

 • >  traversare neregulamentara pietoni;

 • >   neacordare prioritate pietoni;

 • >   viteză neadaptată Ia condițiile


 • >   neacordare prioritate vehicule;

Factori de risc specifici activității Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București

 • • Producerea unor accidente de circulație în care să fie implicați polițiștii locali pe timpul dirijării de către aceștia a circulației auto și pietonale;

 • • Manifestări contrare normelor de bună conduită pe care le pot materializa unii cetățeni aflați sub influența băuturilor alcoolice care simt opriți în trafic conducând autoturisme sau alte mijloace de transport;

 • • Injurii, jigniri și provocări din partea conducătorilor auto sau a pietonilor pe perioada cât polițiștii locali se află în misiune;

 • • Având în vedere faptul că acțiunea de dirijare a circulației se desfășoară și pe timpul iernii și noaptea, când temperaturile sunt cu mult sub zero grade, acest lucru ar putea perturba serios starea de sănătate a polițiștilor locali;

 • • Zonele aglomerate cu un trafic auto și pietonal în continuă creștere, în special în timpul sărbătorilor de iama, fac ca polițiștii locali să fie foarte solicitați, existând riscul apariției unor sincope în activitatea lor specifică;

 • • In cazul unor accidente de circulație, există riscul pentru polițiștii locali să fie loviți sau bruscați de către conducătorii auto direct implicați;

 • • Manifestări violente pe timpul participării la desființarea construcțiilor cu caracter provizoriu sau chiar atacuri la adresa integrității fizice a polițiștilor locali, ai reprezentaților P.M.B. sau ai reprezentanților A.L.P.A.B., Electrica, Apa Nova, Administrația Străzilor, etc;

 • • Injurii, jigniri și provocări la adresa reprezentanților P.M.B, A.L.P.A.B., Electrica, Apa Nova, Administrația Străzilor sau ai DGPLCMB, ce pot avea un impact negativ în plan mediatic;

 • • Posibile atacuri violente, chiar prin folosirea unor arme sau prin sechestrări, a reprezentanților PMB, A.L.P.A.B., Electrica, Apa Nova, Administrația Străzilor sau ai D.G.P.L.C.M.B, de către persoanele a căror locuințe sau clădiri urmează să fie demolate;

 • • Injurii sau ofense ce pot fi aduse personalului Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, pe timpul executării serviciului în locațiile date în competență;

 • • Prezența unor cetățeni aflați sub influența băuturilor alcoolice și care se pot manifesta contrar normelor civice pe timpul executării unor misiuni la nivelul Municipiului București;

 • • Acte de vandalism asupra bunurilor PMB, A.L.P.A.B., Electrica, Apa Nova, Administrația Străzilor sau de lezare a integrității fizice a angajaților acestor instituții;

 • • Cu ocazia acțiunilor de mare amploare, cu o participare importantă de persoane, inclusiv a unor oficialități române și străine, se pot întâlni factori de risc ca de exemplu prezența unor indivizi din cadrul organizațiilor teroriste care pot încerca posibile acte de terorism împotriva participanților la evenimente, degenerarea unor tensiuni social-economice, interconfesionale și interetnice în acțiuni spontane de violență și confruntări deschise între grupări extremiste, precum și între acestea și ^Jegale ale statului român, manifestări antinaționale, extremiste, separatiste• Existența unor cetățeni români sau străini care pot încerca sub diferite motive penetrarea dispozitivelor de fluență sau deviere trafic, date în responsabilitatea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

în anul 2019, principalele 5 fapte contravenționale dispecerizate, la nivelul municipiului București, reprezentând 82,2% din totalul incidentelor consemnate, au fost:

LEGENDA

Nr. crt.

Tip incidente

Număr

1

CONTRAVENȚII RUTIERE

11225

2

TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

11153

3

CONTRAVENȚII SPATII VERZI, SALUBRITATE

7472

4

COMERȚ NEAUTORIZAT

6766

5

EVENIMENTE CARE POT AFECTA SIGURANȚA TRAFICULUI (RUTIER, FEROVIAR, PIETONAL)

2231

Total

38847

din total incidente:

47226

Dintre faptele de tulburare a ordiniii și liniștii publice, 74,9% o reprezintă cele de “apelare la mila publică", reprezentată de fenomenul “parcagiilor” și prin activități de cerșetorie.

Structura faptelor contravenționale încadrate în prevederile Legii 61/1991, privind tulburarea ordinii și liniștii publice, la nivelul anului 2019, se prezintă astfel:

8356 (84.0 %)--582 (5.9 %)

——553 (5.6 %)

-----352 (3.5 %)

-—100 (1.0%)

■M 1    2 ■■ 3 OB 4 I I s

Nr. crt.

Tip fapte

Număr

1

Apelarea la mila publică sau determinarea unei persoane la săvârșirea de astfel de acte

8356

2

Consumul de băuturi alcoolice pe drumurile publice, parcuri stadioane și terenuri sportive, instituii de cultură, unități economice, mijloace de transport în comun, autogări, gări, aeroporturi, de stat și private.

582

3

Tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau strigăte de larma

553

4

Tulburarea liniștii locatarilor în intervalele 22,00 - 8,00 și 13,00 - 14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricărui aparat, obiect sau instrument muzical

352

5

Săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, amenințări cu violente la adresa persoanelor sau bunurilor acestora

100

Total

9943

din total fapte:

11153

Distribuția pe sectoare administrative a principalelor 5 fapte contravenționale, reprezentând 78,3% din totalul celor dispecerizate, în 2019:LEGENDA

Nr. crt.

Tip incidente

Număr

1

CONTRAVENȚII RUTIERE

11225

2

TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

11153

3

CONTRAVENȚII SPATII VERZI, SALUBRITATE

7472

4

COMERȚ NEAUTORIZAT

6766

5

EVENIMENTE CARE POT AFECTA SIGURANȚA TRAFICULUI (RUTIER, FEROVIAR, PIETONAL)

2231

Total

38847

din total incidente:

47226

Evoluția lunară a principalelor 5 fapte contravenționale:

LEGENDA

Tip incident

ian

febr

mar

apr

înai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Total

1. CONTRAVENȚII RUTIERE

1005

852

805

892

925

813

933

931

858

1053

975

1183

11225

2. TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

746

803

891

912

1041

1130

1130

1121

867

889

839

784

11153

3. CONTRAVENȚII SPATII VERZI, SALUBRITATE

846

720

751

750

700

651

549

564

478

448

518

497

7472

4. COMERȚ NEAUTORIZAT

391

517

644

650

573

647

709

543

427

622

547

496

6766

5. EVENIMENTE CARE POT AFECTA SIGURANȚA TRAFICULUI (RUTIER, FEROVIAR, PIETONAL)

321

172

142

196

231

237

194

197

187

109

123

122

2231

Total

3309

3064

3233

3400

3470

3478

3515

3356

2817

3121

3002

3082

38847

din total incidente:

4135

3661

3810

4061

4197

4098

4105

3906

3546

3882

3909

3916

47226
Principalele 5 evenimente dispecerizate în CENTRUL ISTORIC

LEGENDA

Nr. crt.

Tip incidente

Număr

1

TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

6957

2

CONTRAVENȚII RUTIERE

1847

3

CONTRAVENȚII SPATII VERZI, SALUBRITATE

1096

4

COMERȚ NEAUTORIZAT

1044

5

PERSOANA FARA ADAPOST

377

Total

11321

din total incidente:

12108

Aceste 5 evenimente reprezintă 93,5% din totalul evenimentelor dispecerizate în Centrul Istoric în anul 2019.

Tip incident

ian

febr

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Total

1. TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

477

519

587

594

706

702

709

670

495

516

545

437

6957

2. CONTRAVENȚII RUTIERE

263

150

142

148

187

143

148

142

133

130

118

143

1847

3. CONTRAVENȚII SPATII VERZI, SALUBRITATE

155

173

131

132

78

56

53

59

91

39

70

59

1096

4. COMERȚ NEAUTORIZAT

113

145

173

166

76

57

61

58

33

59

68

35

1044

5. PERSOANA FARA ADAPOST

25

10

11

4

7

20

29

17

48

41

83

82

377

Total

1033

997

1044

1044

1054

978

1000

946

800

785

884

756

11321

din total incidente:

1133

1057

1124

1118

1107

1045

1060

1004

864

835

954

807

12108

CAPITOLUL II

 • 1. DISPOZITIVELE DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București își exercită atribuțiile legale pe întreg arealul capitalei, dar cu preponderență competența materială se referă la bulevardele, străzile și arterele aflate în administrarea Primăriei Municipiului București (Anexa nr. 1).

în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a misiunilor permanente și temporare, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București este organizată și operaționalizează cu 4 structuri operative compusă din:

A. DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ SI ORDINE PUBLICĂ 9                                                  5        5

 • - Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective


 • - Biroul Monitorizare Obiectivei

 • - Biroul Monitorizare Obiective 2

 • - Serviciul Circulație Rutieră
 • - Biroul Fluidizare Trafic

 • - Biroul Semnalizare și Reglementare Rutieră

 • - Serviciul Patrulare Parcuri

 • - Serviciul Poliția Animalelor • 1. Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective

 • a. Delimitarea zonelor de siguranță publică și a zonelor de patrulare

Zona de siguranță publică nr. 1

Este delimitată de: Calea Griviței (între str. Turda și bd. Bucureștii Noi) — Bd. Bucureștii Noi - Sos. București - Târgoviște (între bd. Bucureștii Noi și șos. Gheorghe lonescu Sisești) - Șos. Gheorghe lonescu Sisești - Bd. Ion lonescu de la Brad (între șos. Gheorghe lonescu Sisești și șos. București - Ploiești) — Bd. Aerogării - Str. Caramfîl Nicolae - Bd. Beijing — Bd. Aviatorilor (între bd. Beijing și bd. C-tin. Prezan) - Bd. C-tin. Prezan - Str. Turda - Calea Griviței.

Zona de siguranță publică nr. 2

Este delimitată de: Str. Nicolae Caramfîl - Bd. Beijing - Bd. Aviatorilor (între bd. Beijing și bd. C- tin. Prezan) - Bd. C-tin. Prezan - Str. Turda - Calea Griviței (între str. Turda și Calea Victoriei) - Calea Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara -Șos. Ștefan cel Mare (între bd. lancu de Hunedoara și Calea Floreasca) - Calea Floreasca - Șos. Pipera (între Calea Floreasca și str. Barbu Văcărescu) — Str. Cpt. Av. Alex. Șerbănescu.

Zona de siguranță publică nr. 3

Este delimitată de: Calea Floreasca — Șos. Pipera (între Calea Floreasca și str. Barbu Văcărescu) - Str. Barbu Văcărescu (între șos. Pipera și str. Fabrica de Glucoza) — Str. Fabrica de Glucoză (între str. Barbu Văcărescu și șos. Petricani) -Șos. Petricani (între str. Fabrica de Glucoză și str. Doamna Ghica) — Str. Doamna Ghica — Șos. Pantelimon (între str. Doamna Ghica și șos. bancului) - Șos. lancului -Șos. Mihai Bravu (între șos. lancului și șos. Ștefan cel Mare) - Șos. Ștefan cel Mare (între șos. Mihai Bravu și Calea Floreasca) - Calea Floreasca

Zona de siguranță publică nr. 4

Este delimitată de: Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șds. Mihai Bravu (între șos. Ștefan cel Mare și șos. lancului) - Șos. lancului — Șos. Pantelimon (între șos. lancului și șos. Morarilor) - Șos. Morarilor — Bd. Basarabia (între șos. Morarilor și bd. 1 Decembrie 1918) — Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Th. Pallady (între bd. 1 Decembrie 1918 și bd. Camil Ressu) - Șos. Mihai Bravu (între bd. Camil Ressu și Splaiul Unirii) - Splaiul Unirii (între șos. Mihai Bravu și bd. Mărășești) — Bd. Mărășești (între Splaiul Unirii și bd. D. Cantemir) — Pasajul Unirii — Bd. I.C. Brătianu — Bd. Regina Elisabeta (între bd. I. C. Brătianu și Calea Victoriei) — Calea Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara.

Zona de siguranță publică nr. 5

Este delimitată de: Bd. Regina Elisabeta (între Calea Victoriei și bd. I.C. Brătianu) — Bd. I.C. Brătianu - Pasajul Unirii - Bd. Mărășești (între Pasajul Unirii și Splaiul Unirii) — Splaiul Unirii - Șos. Vitan Bârzești - Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele - Str. Luica - Șos. Giurgiului (între str. Lujca și șos. Olteniței) -Calea Șerban Vodă - Bd. D. Cantemir - Pasajul IJpifîi Regina Elisabeta (între bd. I. C. Brătianu și Calea Vijj&giejf.


Zona de siguranță publică nr. 6

Este delimitată de: Piața Universității - Bd. LC. Brătianu - Pasajul Unirii -Bd. D. Cantemir - Calea Șerban Vodă — Șos. Giurgiului (între Calea Șerban Vodă și str. Alexandru Anghei) - Str. Alexandru Anghel - Str. Zețarilor - Prelungirea Ferentari (între str. Zețarilor și str. Bachus) - Str. Bachus - Str. Salviei - Str. Cârlibaba - Str. Freamătului - Str. Amurgului - Calea Rahovei - Bd. G. Coșbuc -Bd. Regina Maria - Splaiul Unirii - Pasajul Unirii - Bd. LC. Brătianu - Piața Universității.

Zona de siguranță publică nr. 7

Este delimitată de: Piața Universității - Bd. LC. Brătianu - Pasajul Unirii -Splaiul Unirii (între Pasajul Unirii și bd. Regina Maria} — Bd. Regina Maria - Bd. G. Coșbuc - Calea Rahovei - Șos. Alexandria (între Calea Rahovei și str. Antiaeriană) -Str. Antiaeriană - Bd. Ghencea - Prelungirea Ghencea (între bd. Ghencea și str. Valea Oltului) - Str. Valea Oltului - Bd. Timișoara (între str. Valea Oltului și str. Valea Cascadelor) - Str. Valea Cascadelor - bd. luliu Maniu (între str. Valea Cascadelor și șos. Cotroceni) - Șos. Cotroceni - Splaiul Independenței (între șos. Cotroceni și str. Halelor) - Str. Halelor - Pasajul Unirii - Bd. LC. Brătianu - Piața Universității.

Zona de siguranță publică nr. 8

Este delimitată de: Piața Universității - Bd. LC. Brătianu - Str. Halelor -Splaiul Independenței (între str. Halelor și str. Știrbei Vodă) - Str. Știrbei Vodă -Str. Berzei - Str. Buzești — Piața Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Bd. Gh. Magheru - Bd. N. Bălcescu - Piața Universității.

Zona de sigurantă publică nr. 9

Este delimitată de: Bd. Aviatorilor (între bd. C-tin. Prezan și Piața Victoriei) — Str. Buzești - Str. Berzei - Str. Vasile Pârvan - Bd. M. Kogălniceanu (între str. Vasile Pârvan și Splaiid Independenței) - Splaiul Independenței (între bd. M. Kogălniceanu și șos. Cotroceni) - Șos. Cotroceni - Bd. luliu Maniu (între șos. Cotroceni și șos. Virtuții) - Șos. Virtuții - Calea Crângași - Str. Turda - Bd. C-tin Prezan - Bd. Aviatorilor.

Zona de siguranță publică nr. 10-CENTRUL ISTORIC

Este delimitată de: Str. Halelor - Splaiul Independenței - Calea Victoriei - Bd.


Regina Elisabeta - Bd. LC. Brătianu - Str. Halelor - Capăt tramvai 32.

ITINERARII DE PATRULARE:
SECTORUL 1

ITINERARUL NR. 1: Pasaj Băneasa - Șos. București - Ploiești - Piața Presei Libere - Șos. Kiseleff - Piața Victoriei - stânga pe bd. Aviatorilor - Piața Charles de Gaulle - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Bd. Aerogării - Pasaj Băneasa - retur.

Puncte de staționare:

 • - Piața Presei Libere: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Șos. București - Ploiești și șos. Kiseleff;

 • - Piața Victoriei: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Kiseleff și bd. Aviatorilor;

 • - Intersecția str. Nicolae Caramfil x bd. Aerogării: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe str. Nicolae Caramfil și bd. Aerogării.

ITINERARUL NR. 2: Piața Victoriei - Calea Victoriei - stânga pe Calea Griviței - stânga spre Gara de Nord - Parcul Gării de Nord - stânga pe Bd. Dinicu Golescu -Str. Berzei - Str. Buzești - Piața Victoriei.

Puncte de staționare:

 • - Gara de Nord: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, în parcul Gării de Nord și pe Calea Griviței, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția Calea Griviței x str. Buzești: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe: Calea Griviței, în ambele direcții față de punctul de staționare, str. Buzești și str. Berzei;

 • - Intersecția Calea Victoriei x str. Ion Câmpineanu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea Victoriei, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 3: Bd. N. Bălcescu - Bd. Gh. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Piața Charles de Gaulle - Bd. Constantin Prezan - Șos. Kiseleff - Piața Victoriei - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - stânga la Universitate și retur.                                                 /f

Puncte de staționare:

 • - Piața Romană: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Lascăr Catargiu și bd. Magheru;

 • - Piața Victoriei: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Kiseleff, Calea Victoriei, bd. Lascăr Catargiu și str. Buzești;

 • - Intersecția Calea Victoriei x str. George En ur efectua patrulare


pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe: Calea Vie         ambele direcții fată

de punctul de staționare.

SECTORUL 2

ITINERARUL NR. 1: Pod Europa - Șos. Colentina - Str. Ziduri Moși - Șos. Pantelimon - stânga pe Șos. Fundeni - dreapta pe Șos. Colentina - Pod Europa.

Puncte de staționare:

 • - Intersecția șos. Colentina x str. Ziduri Moși: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Colentina, în ambele direcții față de punctul de staționare și str. Ziduri Moși;

 • - Intersecția str. Ziduri Moși x șos. Pantelimon: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe str. Ziduri Moși și șos. Pantelimon;

 • - Șos. Fundeni, în zona Spitalului Fundeni: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Fundeni, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 2: Pasaj Pipera - Str. Barbu Văcărescu - Șos. Ștefan cel Mare - Sos. Mihai Bravu - Bd. Basarabia - retur.

Puncte de staționare:

 • - Intersecția șos. Ștefan cel Mare x șos. Mihai Bravu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Ștefan cel Mare și șos. Mihai Bravu;

 • - Intersecția șos. Mihai Bravu x șos. lancului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Mihai Bravu în ambele direcții față de punctul de staționare și șos. lancului;

 • - Bd. Basarabia, intrarea în stadionul Arena Națională: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Basarabia, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 3: Bd. Carol I - Calea Moșilor - Bucur Obor - Șos. Ștefan cel Mare - Calea Dorobanților - Bd. Dacia - Str. Vasile Lascăr - Str. Armând Călinescu - Bd. Carol I.

Puncte de staționare:

 • - Piața C.A. Rosetti: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Carol I, în ambele direcții față de punctul de staționare;

  Obor: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de efan cel Mare și Calea Moșilor;

  a Dorobanților x bd. Dacia: vor efectua patrulare pedestră,

  3 m, pe Calea Dorobanților și bd. Dacia.


 • - Zona Bucur


aproximativ 500 m, pe șos. Șt

 • - Intersecția Cale pe distanța de aproximativ 50l

SECTORUL 3

Piața Unirii - Bd. Comeliu Cpfx^Ju  Cal . Mihai Bravu - Splaiul Uniijțf-A^


ITINERARUL NR. 1:

Călărașilor -


Piața Muncii - dreapta pe Șos

Puncte de staționare:
 • - Piața Unirii: se va efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Comeliu Coposu;

 • - Piața Muncii: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Mihai Bravu, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția șos. Mihai Bravu x Calea Dudești: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Mihai Bravu, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția șos. Mihai Bravu x Splaiul Unirii: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Mihai Bravu și Splaiul Unirii, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 2: Piața Muncii - Bd. Basarabia - Bd. 1 Decembrie 1918 -dreapta pe bd. Theodor Pallady - Bd. Camil Ressu - Dristor - dreapta pe Șos. Mihai Bravu - Piața Muncii.

Puncte de staționare:

 • - Intersecția bd. 1 Decembrie 1918 x bd. Basarabia: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. 1 Decembrie 1918 și bd. Basarabia, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Dristor, zona metrou: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe str. Dristorului și bd. Camil Ressu, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția bd. Camil Ressu x șos. Mihai Bravu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Camil Ressu și șos. Mihai Bravu, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția bd. Basarabia x bd. Nicolae Grigorescu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Basarabia, în ambele direcții față de punctul de staționare.

SECTORUL 4

ITINERARUL NR. 1: Piața Unirii - Bd. Dimitrie Cantemir - Bd. Tineretului -Pod Abator - dreapta pe Calea Văcărești - Piața Sudului - dreapta pe Șos. Olteniței Calea Serban Vodă - Bd. Dimitrie Cantemir - Piața Unirii. 9                                                                                                                         9


Puncte de staționare:                                                /

- Intersecția bd. Dimitrie Cantemir x bd. Tineretului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Dimitrie Cantegy bd. Tineretului și Calea Șerban Vodă;


 • - Intersecția bd. Tineretului x Calea Văcărești: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Tineretului și Calea Văcărești, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Piața Sudului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Olteniței, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Piața Unirii: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Dimitrie Cantemir.

ITINERARUL NR. 2\ Șura Mare - Șos. Giurgiului - Str. Luică - Str. Tumu Măgurele - Str. Ion Iriceanu - Șos. Olteniței - Piața Sudului - Șura Mare.

Puncte de staționare:

 • - Șura Mare: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Olteniței și șos. Giurgiului;

 • - Șos. Giurgiului, zona Piața Giurgiului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Giurgiului, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Piața Sudului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Olteniței, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Șos. Olteniței, zona metrou Constantin Brâncoveanu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Olteniței, în ambele direcții față de punctul de staționare.

SECTORUL 5

ITINERARUL NR. 1: Parcul Carol I - Str. 11 Iunie - Bd. Regina Maria - Rond Coșbuc - Bd. Libertății - Bd. Națiunile Unite - Pod Națiunile Unite - Splaiul Independenței - Bd. Eroilor - Str. Bagdasar - Șos. Panduri - Bd. Tudor Vladimirescu -stânga pe Bd. George Coșbuc - Rond Coșbuc - retur pe bd. Libertății.

Puncte de staționare:

9

 • - Pod Națiunile Unite: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Națiunile Unite și Splaiul Independenței, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția Splaiul Independenței x bd. Eroilor: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Eroilor și Splaiul Independenței, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția șos. Panduri x bd. Tudor Vladimirescu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Panduri și bd. Tudor Vladimirescu;

 • - Intersecția bd. Tudor Vladimirescu x bd. George Coșbuc: vor efectua patrulare pedestră, pe distanțipd^aproîimativ 500 m, pe bd. Tudor Vladimirescu și bd. George Coșbuc.

ITINERARUL NR. 2: Șos. Viilor - stânga pe Calea Rahovei - Piața Rahovei -stânga pe str. Sold. Croitorii Vasile - Str. Serg. Mihail Stan - Str. Amurgului - stânga pe șos. Sălaj - dreapta pe Calea Ferentari - stânga pe bd. Pieptănari - retur stânga pe șos. Viilor.

Puncte de staționare:

 • - Piața Rahovei: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea Rahovei în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția Calea Ferentari x str. Tutunari: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea Ferentari, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția Calea Rahovei x Calea Ferentari: Calea Ferentari și Calea Rahovei, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția șos. Sălaj x Calea Ferentari: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Sălaj și Calea Ferentari, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 3: Bd. G. Coșbuc - Calea Rahovei - Str. Buzoieni - Str. Mărgeanului - Str. Petre Ispirescu - Str. Antiaeriană - Calea 13 Septembrie - Str. Progresul - Calea Rahovei - Bd. George Coșbuc.

Puncte de staționare:
 • - Intersecția Calea Rahovei x str. Mihail Sebastian: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea Rahovei, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția str. Petre Ispirescu x Calea 13 Septembrie: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea 13 Septembrie, str. Petre Ispirescu și str. Antiaeriană;

 • - Intersecția Calea 13 Septembrie x str. Progresul: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea 13 Septembrie și str. Progresul, pe ambele artere de circulație, în ambele direcții față de punctul de staționare.

SECTORUL 6

ITINERARUL NR 1: Bd. luliu Maniu, de la Valea Cascadelor - Piața Leul, ambele sensuri.

Puncte de staționare:

 • - Piața Gorjului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. luliu Maniu, în ambele direcții față de punctul de staționare;


 • - Zona statiei metrou

  efectua patrulare pedestră, pe distanța direcții fată de >              9


9

de aproximativ 500 m, pe bd.


staționare;

 • - Intersecția bd. luliu Maniu x str. Valea Cascadelor: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. luliu Maniu și str. Valea Cascadelor;

 • - Zona stației metrou Politehnica: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. luliu Maniu, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 2\ Bd. Timișoara, de la Valea Cascadelor - Piața Răzoare, ambele sensuri.

Puncte de staționare:

5

 • - Răzoare: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Timișoara;

 • - AFI Pallace Cotroceni: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Timișoara, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția bd. Timișoara x str. Brașov: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Timișoara, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția bd. Timișoara x str. Valea Cascadelor: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe str. Valea Cascadelor și bd. Timișoara, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 3: Splaiul Independenței (Cora) - Șos. Virtuții - Pasaj Lujerului - Str. Brașov - Bd. Ghencea - Calea 13 Septembrie - Drumul Sării - Răzoare - Piața Leul - Bd. Geniului - Șos. Grozăvești - Splaiul Independenței și retur.

Puncte de staționare: 5
 • - Splaiul Independenței, zona supermarketului Cora: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Splaiul Independenței și șos. Grozăvești:

 • - Intersecția șos. Virtuții x str. Orșova vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Virtuții, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Șos. Grozăvești, zona stației metrou Grozăvești: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Grozăvești, în ambele direcții față de punctul de staționare.

PE RAZA MAI MULTOR SECTOARE

ITINERARUL NR. I: Parcul Carol I - Str. 11 Iunie - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd. I.C. Brătianu - Piața Universității - Bd. Gh. Magheru - Piața Romană -Calea Victoriei - Str. Buzești - Str. Berzei - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - Zona Sala Palatului (Str. Ion Câmpineanu, str. Știrbei Vodă, Intrarea Krețulescu) (sectoarele 1, 3 și^4).

Puncte de staționare: 5
 • - Piața Unirii, în fața magazinului Unirea: vor efectua patrulare pedestră, în Piața Unirii;

 • - Piața Universității: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Gheorghe Magheru, bd. Regina Elisabeta și bd. I.C. Brătianu;

 • - Piața Romană: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Gheorghe Magheru;

 • - Zona Sala Palatului: vor efectua patrulare pedestră, pe str. Ion Câmpineanu, str. Știrbei Vodă, Intrarea Krețulescu.

ITINERARUL NR. 2: Bd. Unirii, între Splaiul Independenței și bd. Regina Maria

- Bd. Unirii, între bd. Regina Maria și Piața Constituției (sectoarele 4 și 5).

J         Puncte de staționare:

- Bd. Unirii, între Splaiul Independenței și bd. Regina Maria: vor efectua patrulare pedestră în zona Bd. Unirii nr. 25-27.

ITINERARUL NR. 3: Str. Halelor - Splaiul Independenței, între str. Halelor și Calea Victoriei - Calea Victoriei, între Splaiul Independenței și bd. Regina Elisabeta -bd. Regina Elisabeta, între Calea Victoriei și bd. I.C. Brătianu - Piața Universității - Bd. I.C.Brătianu - str. Halelor (sectoarele 1,3 și 5).

Puncte de staționare:

- Bd. Regina Elisabeta, esplanada cu statui: vor efectua patrulare pedestră pe bd. Regina Elisabeta, în ambele direcții față de punctul de staționare și bd. I.C. Brătianu.

Itinerariile se află pe arterele de circulație principale, pe care circulă mijloace de transport în comun ale Societății de Transport București, iar la stabilirea lor s-au avut în vedere următoarele aspecte:

 • 1. Armonizarea cu itinerariile de patrulare asigurate de polițiștii locali din cadrul celorlalte servicii operative.

 • 2. Faptele antisociale constatate și sancționate în ultimii ani.

 • 3. Posibilitatea monitorizării unor obiective aflate în administrarea

municipalității, precum: parcajele publice de utilitate generală administrate de COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.; monumente de for public

administrate de ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC sau deținute în proprietate de aceasta; spitale administrate de ASSMB; asigurarea unui climat de ordine și liniște publică în zona adiacentă Centrului Istoric.

Se va menține legătura cu reprezentanții instituțiilorpu ■-situate pe itinerariile dAăniâ61fcitărilor acestora

de patrulare și se va acționa cu operativitate în scopul spRiți referitoare la domeniul ordinii și liniștii publice.Traseul parcurs de la Aleea Suter / parcul Carol I până la itinerarul de patrulare și retur se consideră parte din acesta, polițiștii locali putând acționa în scopul menținerii ordinii și liniștii publice, prevenirii și constatării faptelor antisociale.

în conformitate cu procedura operațională Cod PO - PLB - 79 privind efectuarea serviciului de patrulare, membrii patrulei se pot abate de la itinerarul de patrulare sau pot întrerupe activitatea de patrulare, cu anunțarea prealabilă sau, atunci când nu este posibil, imediat după încheierea intervenției, a dispecerului de serviciu, în următoarelor cazuri:

 • - pentru urmărirea și prinderea făptuitorilor care au fugit de la locul faptei penale sau a persoanelor date în urmărire;

 • - pentru conducerea persoanelor, în cazurile temeinic justificate, la sediul DGPLCMB/ structurii Poliției Române competente;

 • - când sunt sesizați că se comit evenimente grave în afara itinerarului de

patrulare;

 • - pentru a acorda ajutor altui polițist local, unui polițist, unui jandarm sau persoanelor care se află în pericol, sunt victime ale unui atac ori accident, sau se află în situații limită;

 • - pentru a lua măsuri în cazul comiterii unor infracțiuni flagrante;

 • - pentru transportul unui bolnav psihic periculos la unitatea medicală specializată;

 • - pentru a interveni urgent în caz de calamități, catastrofe sau alte dezastre

naturale;

 • -  pentru a participa la acțiuni, conform planificării șefului serviciului sau înlocuitorului legal, pe timpul desfășurării unor adunări publice;

 • - în cazul îmbolnăvirii subite a unui membru component al patrulei;

- când condițiile atmosferice sau alte fenomene naturale fac imposibilă

continuarea activității de patrulare.

La nivelul Serviciului Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective sunt


organizate următoarele dispozitive de ordine și siguranță publică:

- în cadrul patrulelor de siguranță publică'. 52 polițiști locali;


 • - la obiectivul Sediul Primăriei Municipiului București din bd. Regina nr. 47, sector 5: 28 polițiști locali;

 • - 4 posturi fixe permanente;

 • - 4 posturi fixe la 8 ore;

 • - 1 post mobil patrulare etaj;

 • - 2 posturi patrulare parcare.

 • - la obiectivul Centrul de Informare și DocumentarepentriCR^lațiâfU^

din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5: 5 polițiști locali; f ---s. /

 • - 1 post fix permanent;                                           3

 • - la obiectivul Arhiva Primăriei Municipiului București’ din Sui Berthelot nr. 90, sector 1: 5 polițiști locali;


 • - 1 post fix permanent;

 • - la obiectivul Sediul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență al Municipiului București din Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6: 9 polițiști locali;

 • - 2 posturi fixe permanente;

 • - Transportul de valori pentru Instituția Prefectului Municipiului București.

2 polițiști locali.

 • 2. Biroul Monitorizare Obiectivei

a. Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București asigură paza următoarelor obiective:

 • - Primăria Municipiului București - bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5:

 • - 5 posturi fixe permanente;

 • - 8 posturi fixe pe timp de zi, program 08.00 - 16.00.

 • - Arhiva PMB - Str. G-ral. Mathias Berthelot nr. 90, Sector 1.

 • - 1 post fix permanent.

 • - Centrul de informare și documentare pentru relația cu cetățenii al Primăriei Municipiului București - Bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5:

 • - 1 post fix permanent.

 • 3. Biroul Monitorizare Obiective 2
 • - Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență - Șos. Cotroceni, nr.

34, sector 6

 • - 1 post fix permanent;

4. Serviciul Circulație Rutieră, acționează pentru îndeplinirea obiectivului general și anume creșterea fluenței circulației și a siguranței rutiere. Activitatea are la bază Protocolul de Colaborare cu Brigada Rutieră București, în cadrul Planului Unic de Supraveghere a circulației rutiere la nivelul Capitalei, în urma căruia se întreprind activități zilnice de fluidizare/supraveghere a traficului în principalele intersecții și de patrulare.

 • a. Posturile de bază și itinerarele de patrulare

 • - Șos. Olteniței - Str. Nițu Vasile - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Olteniței - Calea Văcărești - 06.30 - 10.00 , 16.00 — 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Colentina - Str. Doamna Ghica - 06.30 - 10.00, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Fundeni - Șos. Colentina - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Str. Nicolae Cânea - Șos. Colentina - 06.30 - 10.00 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Str. Doamna Ghica - Șos. Petricani - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;


 • - Calea Floreasca -^St^Eabrica de Glucoză, 16.00 -supraveghere a traficului

 • - Str. Fabrica de Glucoză - Șos. Petricani - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Petricani - Str. Dimitrie Pompeiu - 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Pipera - Str. Nicolae Caramfil - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Str. Șelari - Str. Halelor - activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • - B-dul Unirii nr. 27 - activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • - B-dul Libertății - Calea 13 Septembrie - 16.00 - 19.30, activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • - B-dul. Libertății - B-dul. Națiunile Unite - activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • - B-dul Barbu Văcărescu - Str. Fabrica de Glucoză - activitate de prevenire a opririlor/staționărilor neregulamentare;

 • - Zona Centrală - activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • b. Itinerarii de patrulare :
 • - Str. Halelor - Str. Căldărari - Str. Șelari - Splaiul Independenței - B-dul Schitu Măgureanu - B-dul Regina Elisabeta - Calea Victoriei - Universitate - Str. Doamnei -Str. Academiei - Pod Națiunile Unite - B.I.R. - B-dul Regina Maria - Pod Șerban Vodă - B-dul LC. Brătianu - retur Str. Halelor;

 • - Calea Văcărești - Șos. Mihai Bravu - B-dul Camil Ressu - B-dul L. Rebreanu -B-dul N. Grigorescu - B-dul Basarabia - retur - Șos. Mihai Bravu - Str. Baba Novac -B-dul L. Rebreanu - B-dul Camil Ressu - Calea Văcărești;

 • - Șos. Fundeni - Șos. Pantelimon - Cap tramvai 14 - retur Șos. Pantelimon - Șos. lancului până la intersecția cu Șos. Mihai Bravu - Obor - Șos. Colentina - Șos. Fundeni;

 • - Șos Colentina - Pasaj Bucur Obor - Șos. Ștefan cel Mare - B-dul lancu de Hunedoara - Pasaj Victoria - retur B-dul lancu de Hunedoara - Calea Dorobanților - B-dul Dacia - Str. Polonă - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Colentina;

 • - B-dul Aviatorilor - Str. Buzești - Str. Berzei - Gara de Nord - Calea Griviței -Str. Polizu - Str. Buzești;

 • - B-dul Dimitrie Pompeiu - Gara Herăstrău - B-dul Barbu Văcărescu - Calea Floreasca - Șos. Pipera - Str. Nicolae Caramfil - Rond Pescăruș - retur B-dul Dimitrie Pompeiu.


în afara posturilor (punctelor) sus-menționate, polițiștii locali vor acționa și în alte zone (perimetre) situate pe raza de competență, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de natură contravențională, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Serviciul Patrulare Parcuri

Activitatea serviciului es^cî^sîȘșAuată în scopul asigurării ordinii și liniștii publice, a prevenirii oricaroiOe1' țe 'privind securitatea, viața persoanelor și a bunurilor acestora, a cre'Oiy'sfi^phțe'^^^ei obiectivelor și a bunurilor de interes


public și privat, precum si a rezolvării operative și eficiente a reclamațiilor cetățenilor precum și a monitorizării permanente a activităților specifice DGPLCMB în parcurile si grădinile Capitalei aflate în competența Primăriei Municipiului București:

a. Zone de siguranță publică și itinerarii de patrulatre:
> Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău)- 187 ha, Sector 1.
 • - are 6 puncte de acces

 • - aici sunt situate: Muzeul Satului, Palatul Elisabeta, ExpoFlora, baze sportive

 • - dispune de debarcader cu vaporașe și barei de agrement.

 • - aici se organizează o serie de manifestări cultural, artistice și sportive, în perioada estivală

 • - dispune de o amenajare specială pentru agrementul copiilor, Roata Mare, frecventată permanent și unde se desfășoară și manifestări cultural sportive specifice minorilor

 • > Parcul Tineretului, 200 ha, Sector 4

 • - are 5 căi de acces, din care una cu stație de metrou (Dimitrie Cantemir)

-dispune de suprafețe vaste de spațiu verde pentru odihna si recrearea populației din ansamblurile de locuințe din partea sudica a orașului

-în cuprinsul parcului este amplasată Sala loan Kunst Ghermanescu (fosta Sala Polivalentă) destinată unor acțiuni culturale și competițiilor sportive care sunt frecventate de un numeros public

 • - dispune de o mare platformă dalată, decorată cu grupuri statuare, cu scopul de a găzdui serbări ale tinerilor în aer liber.

 • - în apropierea zonelor locuite s-au amplasat mari suprafețe de joacă pentru copii, spații pentru odihnă și un debarcader la un lac în suprafață de 13 ha

 • > Parcul Circului, 26 ha, Sector 2

 • - dispune de un lac de 0,75 ha.

 • - în incinta parcului se află clădirea Circului, instituție emblematică penrtu activitățile de divertisment destinate în special copiilor și tineretului

 • > Parcul Grădina Cișmigiu, 17 ha, Sector 1.

 • - are 4 străzi de acces;

 • - are debarcader cu barei de agreement;

 • - aici se organizează manifestări social-culturale (fanfare militare, Mos Crăciun, manifestări sportive, etc.)

 • > Parcul Izvor, 17 ha, Sector 5

 • - are 4 alei principale, care însumează aproximativ 3,2 km care reprezintă trasee ideale pentru cei care practică alergarea sau jogging-ul;

 • - dispune de loc de joacă special amenajat pentru copii;

 • - în acest parc, instituțiile culturale ale Primăriei Municipiului București organizează manifestări cultural - artistice la nivelul capitalei;

 • > Parcul Carol I -5 ha, Sector 4.

 • - aici sunt situate: Arenele Romane, Mormântul Soldatului Necunoscut,

  Muzeul Tehnicii, Institutul Mjffqjpmic numeros public;                       -x


Academiei Romane, frecventate de un

 • - se organizează ceremonialuri de depunere de coroane de către delegații la nivel înalt din țară și străinătate;

 • - în perioada estivală se organizează concerte și gale sportive;

 • - are debarcader cu barei de agrement, pentru perioada estivală.

 • > Parcul Floreasca, 5 ha, Sector 1

 • -  are trei căi de acces

 • - dispune de o miniexpoziție de sculptură care atrage un numerous public, în special în sezonul estival

 • - are amplasat un loc special dejoacă pentru copii

 • - în parc funcționează, în perioada lunilor de iarnă, un patinuar artificial, frecventat în primul rând de tineret

 • > Parcul Unirii 3 ha, Sector 3.

 • - zona cu mare aglomerare umana si trafic auto înconjurător intens;

 • - aici se organizează numeroase manifestări social-culturale și sportivedintre care cu caracter tradițional sunt Pomul de lamă și patinoarul artificial;

 • > Parcul Bordei 3,3 ha, Sector 1

 • - zonă liniștită, adiacentă parcului Herăstrău, cunoscută pentru populațiile de broaște țestoase;

 • - nu dispune de amenajări specifice agrementului sau organizării de manifestări;

 • > Parcul Operei 3,5 ha, Sector 1

în acest parc se află clădirea Operei Române și este un loc de odihnă și recreere fiind dotat cu mobilier urban;

 • 8. Serviciul Politia Animalelor
a. Zone de siguranță publică și itinerarii de patrulare:

Având în vedere specificul serviciului nu pot fi delimitate zonele de siguranță publică și itinerariile de patrulare, întrucât polițiștii locali din cadrul serviciul acționează în urma sesizărilor pe întreg arealul municipiului București.

B. Direcția Centrul Istoric

 • - Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric

 • - Biroul Sesizări Centrul Istoric

 • - Compartimentul Supraveghere și Control

 • 1. Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric :

a. Centrul Istoric al municipiului București, unul din cele mai importante obiective turistice și de agrement ale Capitalei, considerat un mic orășel situat într-o capitală europeană, tranzitat săptămânal de peste 50.000 de persoane, în special de turiști străini.

Monument de arhitectură de tip sit arheologic de interes local, înscris în lista monumentelor istorice 2015, la nr. crt. 186, cod LMI B-II-s-A-17909, este locația în care Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, asigură cu preponderență măsurile de ordj faptelor ce contravin normei

hjsgyiantă publică, prin prevenirea si combaterea
Centrul Istoric al Municipiului București ocupă o suprafață de aproximativ 50 ha și cuprinde mai multe clădiri, adevărate bijuterii arhitecturale, sedii ale unor diferite entități, printre acestea enumerându-se: Banca Națională a României, Autoritatea Electorală Permanentă, Prefectura Ilfov, Autoritatea Națională Pentru Cetățenie, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Biserica Stavropoleos, Biserica Rusă, Biserica Biserica Sfântul Anton - Curtea Veche, dar și muzee, teatre, etc.

Dintre acestea 40 % sunt înregistrate ca fiind semnificative din punct de vedere istoric, religios, arhitectural sau turistic.

b. Zonele de siguranță publică unde se va acționa în Centrul Istoric, delimitări:

Zona Centrului Istoric al Municipiului București este delimitată de:

 • - B-dul. Regina Elisabeta - la Nord;

 • - Bd. I. C. Brătianu - la Est;

 • - Str. Halelor și Splaiul Independenței - la Sud;

 • - Calea Victoriei - la Vest.

Perimetrul sus-menționat se împarte în 5 zone de siguranță publică, după cum urmează:

ZONA nr. 1

Este delimitată de: B-dul. Regina Elisabeta, între Calea Victoriei și B-dul. I.C. Brătianu/B-dul. I.C. Brătianu până la intersecția cu str. Blănari/str. Blănari/str. Doamnei/Calea Victoriei, între str. Doamnei și B-dul. Regina Elisabeta.

ZONA nr, 2

Este delimitată de: B-dul. Brătianu, între str. Blănari și str. Gabroveni/str. Gabroveni/str. Șelari până la intersecție cu str. Smârdan/str. Smârdan/str. Doamnei între str. Ion Ghica și str. Blănari/str. Blănari

ZONA nr. 3

Este delimitată de: B-dul. I.C. Brătianu între str. Gabroveni și str. Halelor/Splaiul Independenței între str. Halelor și str. Șelari/str. Șelari între Splaiul Independenței și str. Gabroveni/str. Gabroveni.

ZONA nr. 4

Este delimitată de: Splaiul Independenței între str. Șelari și Calea Victoriei/Calea Victoriei între Splaiul Independenței și str. Stavropoleos/str. Stavropoleos/str. Smârdan între str. Stavropoleos și str. Șelari.

ZONA nr. 5

Cuprinde: Calea Victoriei între str. Stavropoleos și str. Doamnei/str. Doamnei între Calea Victoriei și str. Smârdan/str. Smârdan până la intersecție cu str. Stavropoleos/str. Stavropoleos.

în situațiile în care serviciul de patrulare se intersectează pe străzi comune, responsabilitatea îi revine fiecărei patrule pe porțiunea care constituie limita exterioară a zonei, pe principiul - cel mai apropiat polițist.

 • c. Dispunerea efectivelor

Polițiștii locali din cadrul Direcției Centrul Istoric vor acționa organizați în:

 • - patrule pedestre;

 • - posturi de control acces auto;

 • - patrule care acționează cu biciclete electrice cu autopropulsare tip Segway;

 • - atunci când situația o impune, la dispoziția superiorului ierarhic, vor fî constituite și patrule auto;

Planificarea polițiștilor locali pe zile și intervale orare se va întocmi de către șefii structurilor din cadrul Direcției Centrul Istoric și se va aproba de către Directorul Executiv sau Directorul Executiv Adjunct al Direcției Centrul Istoric.

începând cu data de 01.01.2020, se asigură următorul dispozitiv:

 • - între orele 07.00-19.00 = 3-5 patrule în funcție de situația operativă și numărul de efective prezente;

 • - între orele 19.00-07.00 = 3-5 patrule în funcție de situația operativă și numărul de efective prezente;

Efectivele colaborează permanent cu Direcția Dispecerat Operativ Integrat prin monitorizare video și acționează în vederea soluționării problemelor sesizate.

De asemenea, în cazul în care situația o impune, dispozitivul de ordine publică din cadrul Direcției Centrul Istoric, se va suplimenta cu efective din cadrul Serviciului Intervenții la Evenimente si din alte structuri din cadrul Direcției Generale de Politie Locală și Control a Municipiului București.

Programul de lucru este permanent, 24 h/24 h, în schimburi de 12 ore.

Intrarea în serviciu se face la orele 06 :45 pentru schimbul 1 și la orele 18 :45 la schimbul 2, în ținută regulamentară și participă la ședința de instruire a personalului cu privire la situația operativă înregistrată la nivelul Centrului Istoric și a Municipiului București în ultimele 24 de ore.

în funcție de situația operativă, la dispoziția șefilor de structură, programul de lucru poate fî modificat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Personalul operativ din cadrul structurii semnează în mod obligatoriu în “Registrul patrulelor de siguranță publică și al echipajelor de intervenție” existent la camera ofițerului de serviciu al Direcției Centrul Istoric.

începerea efectivă a programului de patrulare va fi ora 07.00 pentru schimbul 1, respectiv ora 19.00 pentru schimbul 2.

Retragerea efectivă din teren va avea loc începând cu orele 19.00 pentru schimbul 1 și ora 07.00 pentru schimbul 2 sau în funcție de situația operativă;

Pentru asigurarea accesului vehiculelor în Centrul Istoric, cu respectarea dispozițiilor Primarului General al Capitalei, se vor menține punctele de acces control: intersecția străzilor Doamnei cu Eugeniu Carada și Smârdan Doamnei.

Polițiștii locali desfășoară activitățile specifice în colaborare cu Biroul Sesizări Centrul Istoric și Compartimentul Supraveghere și Control.

 • 2. Biroul Sesizări Centrul Istoric

Programul de lucru este: luni - joi 08.00-16.30; vineri 08.00-14.00 sau în funcție de situația operativă existentă la nivelul Direcției Centrul Istoric și a Direcției Generale de Poliție Locală și Control Municipiului București.

Personalul din cadrul biroului desfășoară activități specifice în soluționarea adreselor, petițiilor și sesizărilor.

 • 3. Compartimentul Supraveghere Control

Programul de lucru este: luni-joi 08.00-16.30; vineri - 08.00-14.00 sau în funcție de situația operativă existentă la nivelul Direcției Centrul Istoric și a Direcției Generale de Poliție Locală și Control Municipiului București ori la dispoziția superiorilor ierarhici.

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Supraveghere Control vor efectua serviciul în sprijinul efectivelor din cadrul Serviciului Ordine Publică Centrul Istoric și a efectivelor din cadrul Biroului Sesizări Centrul Istoric.

C. Serviciul Intervenții la Evenimente

 • a. Zone de siguranță publică:

Serviciul Intervenții la Evenimente acționează în aceleași zone de siguranță publică menționate la Direcția de Siguranță și Ordine Publică.

 • b. Itinerarii de patrulare:

 • 1.  Str. Batiștei, Piața Universității, B-dul Regina Elisabeta, P-ța Unirii (Horoscop), Splaiul Unirii (Banca Religiilor), Splaiul Independenței, zona Metrou Izvor, B-dul I.C. Brătianu (staționare magazinul Cocor);

 • 2. Str. Batiștei, Schitu Măgureanu (staționare Liceu Lazăr), Berzei, Sevastopol, Piața Victoriei, Sala Palatului

 • 3. Piața Unirii - Bd. I.C. Brătianu - Piața Universității - Bd. Gh. Magheru - Piața Romană - Calea Victoriei - Str. Buzești - Str. Berzei - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - Zona Sala Palatului (Str. Ion Câmpineanu, str. Știrbei Vodă, Intrarea Krețulescu)

 • 4. un echipaj - fluidizare trafic pietonal bd. Dimitrie Pompei (trecerea de pietoni metrou Pipera)

D. DIRECȚIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

Datorită necesității de coordonare permanentă a forțelor de ordine publică ale Poliției Locale aflate în operațiuni de patrulare sau în misiuni ordonate, de cunoaștere a situației operative din zona de responsabilitate, de exploatare a informațiilor în timp util, de informare a factorilor de decizie despre evenimentele în derulare, în cadrul Direcției

Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, s-a înființat, ca structură operativă de specialitate, Direcția Dispecerat Operativ Integrat.

Direcția Dispecerat, Operativ Jnțegrat acționează în baza cadrului normativ general privind înființarea Direcpel bencra: de Poliție Locală și Control precum și a Regulamentului de Organiza^O^TTlTrsțror^re aprobat de Consiliul General al Municipiului București. I\    ^-4*^ —

a. Direcția Dispecerat Operativ Integrat are în componența sa:

 • - Serviciul Organizare și Control Acces;

 • - Biroul Monitorizare Video;

 • - Compartimentul Prelucrare Date;

Având în vedere complexitatea, responsabilitatea și necesitatea de a acționa și de a informa în timp real și pentru îndeplinirea în condiții optime a sarcinilor de serviciu, se impune organizarea și funcționarea unei ture de serviciu astfel:

 • - un dispecer - șef de tură ( coordonarea turei și informarea conducerii);

un dispecer - verificări în bazele de date și preluarea apelurilor primite prin SNUAU 112 sau de la cetățeni;

 • - un dispecer - monitorizare video zona Centrul Istoric;

 • - un dispecer- monitorizare video a traficului rutier.

 • - un dispecer/ monitorizare video/ O.S. - Direcția Centrul Istoric

 • - un dispecer - monitorizare video Centrul de Management al Traficului

 • - un dispecer - O.S.- sediul central/ B-dul Libertății nr. 18 sect 5

 • - un dispecer - asigură concediul de odihnă/libere.

b. în activitatea pe care le desfășoară, Direcția Dispecerat Operativ Integrat:
 • - asigură legătura permanentă a conducerii Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București cu celelalte structuri ale Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Poliția Națională, Jandarmeria Română și alte organe ale autorității publice în scopul cunoașterii situației operative și a evenimentelor produse pe teritoriul Municipiului București;

 • - colaborează cu direcțiile și serviciile independente din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și cooperează cu structurile din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • - coordonează și îndrumă activitățile personalului din cadrul structurilor Direcției Generale de Poliție Locală și Control implicate în desfășurarea anumitor evenimente produse pe teritoriul Municipiului București.

 • - menține legătura permanent cu efectivele aflate în misiuni de asigurare a ordinii publice și cu celelalte forțe sau structuri cu care se cooperează;

 • - menține permanent legătura cu echipajele de intervenție pentru a cunoaște poziția lor îh teren, în scopul realizării unei intervenții operative în situația producerii de evenimente deosebite;

 • -  asigură primirea mesajelor informaționale furnizate de cetățeni, prin intermediul circuitelor telefonice urbane conectate la dispecerat, oferind în limita dispozițiilor legale, relațiile solicitate;

 • - centralizează rezultatele acțiunilor dispuse de conducerea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București sau aprobate de Primarul General al Municipiului București;

 • - efectuează verificări electronice în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne

a persoanelor suspecte de săvârșiinfracțiuni și a autovehiculelor în vederea identificării proprietarilor în baz^tplfci • - transmite și urmărește executarea ordinelor și dispozițiilor Directorului General și ale adjuncților acestuia, primește rapoartele operative de la serviciile operative și urmărește soluționarea lor;

 • - raportează evenimente deosebite și aplică măsurile stabilite în caz de calamitate, catastrofa, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite;

 • - asigură în permanență primirea sesizărilor venite din partea cetățenilor și transmiterea acestora spre soluționare către serviciile în competența cărora intră rezolvarea lor cu privire la situații de deranjamente în alimentările cu apă potabilă, apă caldă menajeră, agent termic, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, cu privire la situații de blocări în trafic a vehiculelor de transport în comun, precum și cu privire la situații de deranjamente ale sistemelor de semnalizare și dirijare a traficului rutier;

- ia măsuri necesare, împreună cu persoana aprobată să efectueze serviciul de permanență, de alarmare a personalului Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, din dispoziția Directorului General, în situația efectuării unei simulări de alarmare a întregului personal și în cazul situațiilor de urgență;

 • 2. MISIUNI SPECIFICE DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALA SI CONTROL

5

în conformitate cu prevederile legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, a H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și a HCGMB 729/18.10.2018, această structură desfășoară următoarele misiuni specifice:

 • 1. Pe linia menținerii ordinii și șiniștii publice:
 • - menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al municipiului București, aprobat în condițiile legii, acționând pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • - menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Capitalei, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea municipiului București sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • - participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea

și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea a;e>țpra Ar-ciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor ace/u^a^îrrTnwț^lk legii;                                .

 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • - asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al Primarului General, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • - participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural - artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • - execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează municipiul București, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • - asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • -  acordă, pe teritoriul municipiului București, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • - intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • - acționează pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul

 • - verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului București, legate de problemele specifice domeniului de activitate;

 • - asigură ordinea publică cu prilejul primirii de către Primarul General a unor amabasadori sau personalități publice din țară și străinătate, delegații oficiale;


 • - asigură ordinea publică pe timpul desfășurării ședințelor Consiliului General al Municipiului București;


  f pifotecția l^ibiătorilor Apa Nova în activitățile de


 • - asigură însoțirea


 • - participă la acțiunile de evacuare din imobile aflate în administrarea Primăriei Municipiului București;

-asigură delimitarea și securizarea zonelor la acțiunile de demolare/dezmembrare a construcțiilor edificate fără autorizație pe domeniul public sau privat al municipiului București ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții / servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • - intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori și rezolvarea unor cazuri sociale;

 • - sprijină organele de poliție pentru depistarea persoanelor ce se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

 • -  acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale în mijloacele de transport ale S.T.B;

i            - execută, în colaborare cu angajații împuterniciți de S.T.B. acțiuni de control și

sancționare a persoanelor care circulă fără tichet valabil de călătorie sau abonament în mijloacele de transport în comun, luând inclusiv măsurile necesare în interiorul mijloacelor auto pentru păstrarea ordinii și liniștii publice.

 • 2. în domeniul circulației pe drumurile publice, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București execută următoarele misiuni specifice:

 • - asigură fluența circulației pe drumurile publice din municipiul București, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • - verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • - participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • - participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • - sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • - acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea

 • - asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • - aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • - cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 • 3. în domeniul protecției animalelor:
 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • - verifică și iau măsurile legale în cazul deținătorilor, persoane fizice și juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;

 • - colaborează cu alte instituții, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol pe raza Municipiului București;

 • - desfășoară campanii de informare a legislației în domeniu, precum și de sensibilizare a opiniei publice, derulând programe specifice domeniului protecției animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituții de profil;

intervine, cu forțe proprii sau în colaborare cu organizații neguvemamentale/asociații de profil sau alte instituții publice, pentru salvarea vieții animalelor aflate în pericol, maltratate sau asupra cărora au fost aplicate rele tratamente.

 • 3. ACTIVITĂȚI SI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN 5        9

Activitatea de cooperare constă în coordonarea în timp și spațiu, într-o concepție unitară, a eforturilor și acțiunilor tuturor forțelor participante la executarea misiunilor de asigurare a ordinii publice din municipiului București. La nivelul structurilor de ordine publică, această cooperare reprezintă ansamblul măsurilor de planificare, organizare și conducere în mod unitar a tuturor forțelor participante, în cadrul unui Plan unic, cu specificarea competențelor, a sprijinului reciproc și a modalităților de punere în aplicare a misiunilor specifice. Colaborarea în cadrul activităților permanente de ordine și siguranță publică, se realizează prin planuri de cooperare ale D.G.P.L.C.M.B. cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei și cu unități ale Jandarmeriei Române.

Principalele forțe cu rol în asigurarea ordinii și liniștii publice la nivelul municipiului București, sunt:

 • a. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

 • b. Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;

 • c. Brigada de Poliție Rutieră a Municipiului București;

 • d. Unitatea Speciala 30 Jandarmi Paza și Protecție Misiuni Diplomatice București;

 • e. Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București.

 • f. Polițiile Locale ale Sectoarelor Municipiului București;

 • g. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” al Municipiului București-Ilfov;

 • 1. Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București:
 • - participă la asigurarea măsurilor de ordine publică în cooperare cu Secțiile de Poliție de pe raza Municipiului București, în zonele de responsabilitate, acționând cu măsuri proprii și misiuni specifice de ordine și siguranță publică, pentru supravegherea și monitorizarea situației din teren.

-participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, în cooperare cu unități speciale de jandarmi, la solicitarea acestora, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural artistice și sportive, organizate la nivelul municipiului București.

 • - D.G.J.M.B. organizează și structurează împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și Polițiile Locale de Sector 1-6, prin măsuri proprii de ordine publică, afluirea și defluirea participanților la manifestările publice, precum și interzicerea afluirii persoanelor spre

-zona unde a fost tulburată ordinea și liniștea publică, constituind dispozitive comune pe principalele căi de deplasare, compuse din patrule pedestre și auto.

 • - participă la asigurarea măsurilor de ordine publică privind desfășurarea activităților de fluidizare a traficului rutier, în zonele unde se defășoară lucrări de reparare și modernizare a drumuri^p^blice din municipiul București, precum și în zona marilor intersecții ale Capita^,9pțprersjI^!U\Brigada de Poliție Rutieră, în baza protocolului de cooperare și cu efectiv^ ^^^li^tPMcali instruiți în acest sens.

Prin această colaborare se realizează sprijinul echipajelor de poliție rutieră, pentru prevenirea blocajelor temporare și a problemelor grave ce pot apărea din punct de vedere a fluenței circulației rutiere și a fluenței pietonale și în sprijinul asigurării siguranței traficului auto și implicit a cetățeanului bucureștean.

-participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, în cooperare cu unități speciale din cadrul I.S.U București-Ilfov, la solicitarea acestora, prin măsuri specific de ordine publică, pe timpul stingerii incendiilor, a calamităților naturale și a altor evenimente, conform planurilor de măsuri proprii și ca membru permanent în Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cadrul grupului de suport tehnic pentru “monitorizarea pericolelor” constituit la nivelul Prefecturii Municipiului București.

Având în vedere experiența anilor precedenti, atât în ce privește misiunile permanente de ordine publică și fluidizarea traficului rutier, cât și cele desfășurate pe timpul unor evenimente de amploare de importanță națională/intemațională se impun măsuri de coordonare/cooperare la nivelul municipiului București a Polițiilor Locale de Sector de către Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București. Actuala organizare diminuează foarte mult posibilitatea conjugării eforturilor în vederea realizării unitare, din punct de vedere strategic, tactic și al efortului uman, a siguranței publice adecvate unei capitale europene.

Totodată, pe linia activității de control, instituția colaborează cu toate autoritățile locale și centrale.

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

A. DIRECȚIA SIGURANȚĂ SI ORDINE PUBLICĂ 5                                             5          5

1. Serviciul de Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective

La executarea misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice, la acțiunile punctuale, executate în temeiul protocoalelor de colaborare/cooperare participă 112 de polițiști locali. Serviciul are în dotare 9 autospeciale, pentru patrulare specifică;

 • 2. Serviciul Circulație Rutieră, Biroul Fluidizare Trafic și Biroul Semnalizare și Reglementare Rutieră.

Structura cuprinde 44 de polițiști locali cu instruire de specialitate și cu experiență în activitatea de dirijare, dotați cu uniforme specifice și veste reflectorizante și care compun echipajele celor 15 autospeciale din dotare, inscripționate, prevăzute cu dispozitive video de monitorizare a traficului rutier. De asemenea, serviciul este dotat cu 7 motociclete BMW și un mototriciclu necesare în rezolvarea rapidă a situațiilor operative apărute în teren și nu în ultimul rând pentru activitățile de fluidizare a traficului rutier în diferite puncte ale capitalei.

 • 3. Serviciul Patrulare Parcuri


  ți și siguranței publice în parcurile Jt^li, care au în dotare un nr. 4La executarea misiunilor de mențjh^rșfla aflate in responsabilitate participă de autospeciale, pentru patrulare în

 • 4. Serviciul Politia Animalelor

La executarea misiunilor specifice participă 8 polițiști locali, iar serviciul are în dotare 2 autospeciale, pentru desfășurarea activităților;

 • 5. Serviciul Intervenții

Pentru îndeplinirea misiunilor de intervenții sau cele de însoțire și protecție a inspectorilor Primăriei Municipiului București, în cadrul serviciului acționează 24 de polițiști locali dotați cu mijloace specifice - scuturi, echipament de protecție (combinezon), cască, măști de gaze, berbece, foarfecă multifuncțională. Totodată, serviciul dispune de 6 autospeciale, una dintre acestea fiind dotată special pentru activități de intervenții.

în dotarea polițiștilor locali se află:

 • - cătușe metalice (doar funcționarii publici);

 • - spray autoapărare;

 • - tomfe;

 • - dispozitiv electroșoc;

 • - pistoale Glock cu muniție letală - numai cu aprobarea Directorului General.

 • - stații radio emisie-recepție, cu indicativele repartizate, aprobate de Directorul General și consemnate la Serviciul Organizare și Control Acces.

 • - telefoane mobile repartizate în dotare.

B. DIRECȚIA CENTRUL ISTORIC 9

Cu un nr. de 67 polițiști locali, 7 mașini, 10 biciclete electrice cu autopropulsate tip Segway, acționează doar pe raza Centrali Istoric pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt, sesizarea și rezolvarea acestora, asigurând totodată și măsuri de monitorizare în vederea prevenirii faptelor antisociale.

în dotarea polițiștilor locali se află:

 • - cătușe metalice (doar funcționarii publici);

 • - spray autoapărare;

 • - tomfe;

 • - dispozitiv electroșoc;

 • - pistoale Glock cu muniție letală - numai cu aprobarea Directorului General.

 • - stații radio emisie-recepție, cu indicativele repartizate, aprobate de Directorul General și consemnate la Serviciul Organizare și Control Acces.

 • - telefoane mobile repartizate în dotare.

 • C. DIRECȚIA DISPWEfâXtrRERATIV INTEGRAT

Reprezintă structura operativă de specialitate a instituției care face legătura permanentă și coordonează efectivele din teren, în activitatea curentă sau temporară, informează în timp real factorii de conducere asupra situației operative și diseminează către forțele din teren ordinele și misiunile care trebuie îndeplinite. Totodată, serviciul ține permanent legătura cu cetățenii direct prin telefonul 021/9752.

Din punct de vedere logistic structura dispune de sisteme IT modeme și performante care permit vizualizarea pe o hartă integrată a deplasăriiefectivelor în teren, Harta Operativă București Integrat, dar și localizarea punctelor de interes la nivelul capitalei (unități administrative locale și centrale, de învățământ și cultură, spitalicești, religioase, de trafic rutier, ale poliției naționale, zone protejate sau care constituie monumente arhitecturale, etc.). O altă activitate permanentă este aceea de monitorizare video a principalelor intersecții ale Bucureștiului și a zonelor de interes, prin afișarea pe un wideo-wall a imaginilor, în timp real, captate de 643 de camere video din aplicația CCTV și a 45 camere video din Centrul Istoric. O altă activitate executată o constituie legătura radio cu efectivele din teren și cea de verificare de persoane/auto din bazele de date ale M.A.I. care se efectuează cu echipamente radio și softuri de ultimă generație.

în baza datelor obținute, se întocmesc fișe de eveniment care permit stocarea electronică a datelor operative pentru realizarea periodică de analize pertinente privind fenomenele infracționale/contravenționale dispecerizate la nivelul capitalei sau a unor unităti administrative locale.

CAPITOLUL IV

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

în „Registrul patrulelor de siguranță publică și al echipajelor de intervenție”, „Caietul de instructaj” sau „Buletinul posturilor”, după caz, se consemnează zilnic polițiștii locali care constituie dispozitivele care acționează în scopul menținerii ordinii și liniștii publice și al fluidizării și supravegherii traficului rutier.

Efectivele participante în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice și în cel de asigurare a fluenței și supravegherii traficului rutier semnează în registru/caiet/buletinul posturilor despre luarea la cunoștință a zonelor de siguranță publică, itinerarelor de patrulare ori posturilor de bază stabilite.

Instructajul premergător intrării în serviciu a efectivelor de polițiști locali se efectuează, de către șefii de servicii, șefii de birouri sau polițiștii locali cu atribuții de responsabil de schimb/șef de tură, la sediile unde își desfășoară activitatea respectivele servicii și are ca scop informarea acestora cu privire la:

 • - evoluția situației operative;

 • - aspectele identificate din analiza tactică și buletinele de evenimente;

 • - informațiile deținute;

 • - zonele de siguranță publică și itinerarele de patrulare.

în timpul instructajelor, șefii de servicii, de birouri sau polițiștii locali cu atribuții de responsabil de schimb/șef de tură au în vedere următoarele aspecte:

 • - prezența și starea fizico - psihică a polițiștilor locali;

 • - ținuta și dotarea polițiștilor locali, mijloacele de autoapărare și de intervenție, documentele, astfel încât fiecare polițist local care intră în serviciu să aibă asupra sa dotarea aferentă și echipamentul corespunzător;

 • - instruirea cu privire la dispozițiile Primarului General al Capitalei sau ale superiorilor ierarhici;

 • - aducerea la cunoștință a acțiunile aflate în derulare ori care vor începe în / timpul programului de lucru;

 • - verificarea modului de cunoaștere a consemnelor general și particulare precum și a modului de acțiune în diferite situații;

- anunțarea componenței patrulelor și repartizarea acestora pe zone de siguranță publică/itinerare de patrulare, în funcție de nevoile identificate din analiza situației operative și din analiza tactică.

în cadrul instructajului se pune accent pe acordarea respectului și pe corectitudinea manifestată față de cetățeni, grija față de conduită și imaginea proprie a polițistului local.

Aspectele prezentate la instructaj se consemnează într-un „Proces - verbal de instructaj”, care se semnează de către șeful serviciului/șeful biroului, polițistul local cu atribuții de responsabil de schimb / șef de tură și toți polițiștii locali din schimbul respectiv.


Activitatea de instruire se realizpf^f^JînÂadri^programului de lucru, la începutul acestuia si durează maximum 15 mini/te'5                                                              // * .

Acțiunea încredințată în competența exclusivă a Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București se realizează în baza Planului de acțiune întocmit de șeful serviciului căruia i s-a repartizat prin rezoluție îndeplinirea acțiunii și aprobat de Directorul General. în acest caz, instructajul se efectuează de către șeful de dispozitiv.

Controlul dispozitivelor de menținere a ordinii și liniștii publice și de fluidizare și supraveghere a traficului rutier se efectuează de către:

 • - Directorul General al D.G.P.L.C.M.B.;

 • - Directorul General Adjunct căruia i se subordonează Direcția de Siguranță și Ordine Publică și Direcția Centrul Istoric;

 • - Directorul executiv care coordonează Direcția de Siguranță și Ordine Publică;

 • - șefii de servicii;

 • - șefii de birouri;

 • - polițiștii locali care îndeplinesc atribuții de responsabil de schimb / șef de tură.

în cazul acțiunilor îndeplinite în comun cu celelalte forțe de ordine, polițiștii locali și misiunile pe care le au de îndeplinit sunt menționați în Planul de acțiune, efectivele de polițiști locali desfășurând activități în limita competențelor ce le sunt stabilite. în aceste cazuri:

 • - instructajul polițiștilor locali participanți se efectuează de către șeful de dispozitiv din cadrul D.G.P.L.C.M.B.;

 • - controlul dispozitivelor de ordine se efectuează de personalul desemnat din cadrul fiecărei structuri participante.


CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE 5

Conducerea nemijlocită a structurilor și subunităților participante la acțiunile desfășurate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București se exercită de către șefii acestora, potrivit competențelor conferite de lege. (Anexa nr. 2).

Coordonarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică se va face în baza Planurilor proprii de acțiune ale structurilor operative și prin luarea în considerare a evoluției situației operative zilnice și a cadrului dispositional din protocoalele de cooperare.

Contracararea și combaterea tendințelor evolutive ale criminalității stradale se va realiza prin adaptarea dispozitivelor proprii de ordine și siguranță publică ale structurilor operative și prin acțiuni polițienești punctuale independente sau în cooperare.

în cazul producerii unor incendii de mari proporții, explozii, inundații, cutremure, acte de terorism, etc., situații de criză sau avarii, structurile de ordine și siguranță publică vor realiza operativ, cu efectivele din teren, dispozitive de ordine

publică și siguranță rutieră în zona adiacgiUă^ev^nimentului, contribuind la facilitarea intervenției salvării și evacuării persoapelob^i^mu■< conform atribuțiilor legale./?(

Periodic și ori de câte ori este nevoie, conducerea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București analizează cu reprezentanții administrației publice locale (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică) și ai comunității locale stadiul îndeplinirii, conform responsabilităților, a sarcinilor din Planul de Ordine și Liniște Publică, eficiența activităților de ordine publică, folosirea efectivelor și modul de colaborare, stabilindu-se măsuri, în funcție de evoluția situației operative.

Zilnic, șefii de servicii și birouri analizează activitatea desfășurată de polițiștii locali, întocmind rapoarte sau note, după caz, pe care le înaintează, pe cale ierarhică, șefului poliției locale;

Săptămânal, la nivelul serviciilor se analizează situația operativă, eficiența dispozitivelor de menținere a ordinii și liniștii publice și de fluidizare și supraveghere a traficului rutier și se evaluează situația operativă pentru săptămâna viitoare;

Săptămânal, la nivelul Direcției de Siguranță și Ordine Publică se analizează activitățile desfășurate și se stabilesc măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și eficientizarea activităților viitoare;

Lunar, la nivelul instituției se analizează modul de acțiune și rezultatele obținute și se stabilesc măsuri concrete pe linia ordinii publice și a circulației rutiere, în vederea eliminării eventualelor disfuncționalități pe linia colaborării între serviciile operative;

Anual se întocmesc Rapoartele de evaluare a polițiștilor locali, în conformitate cu prevdererile legale în materie.

De materializarea sarcinilor și măsurilor cuprinse în prezentul plan răspund: Directorul General și Directorul General Adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București, Directorul Executiv și Directorii Executivi Adjuncți ai Direcției de Siguranță și Ordine Publică din cadrul DGPLMB, Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct al Direcției Contencios Registratură și Logistică, șefii structurilor operative din cadrul D.G.P.L.M.B.

La prezentul plan se anexează:

> Lista străzilor și arterelor din responsabilitatea D.G.P.L.C.M.B.


 • > Tabel cu persoanele cu funcții de conducere din cadrul D.G.P.L.C.M.B. care au atribuții de coordonare și control al forțelor participante la activitățile de menținere a ordinii publice.

 • > Tabel cu protocoalele de cooperare ale D.G.P.L.C.M.B.

 • > Copii după protocoalele de cooperare

  Anexele 1 - 3 fac parte i SIGURANȚĂ PUBLICĂ
  PREȘEDINT^C'PIU^/


COMISIA LOCA DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI p. PRIMAR GEN MUNICIPIULUI BUCTREȘTL Gabriela FIREAA°m^'A

, /

MEMBRII

COMISAR ȘEF al D.G.P.M.B

Ionel BĂRBUCEANU

DIRECTOR GENERAL D.G.P.L.C.M.B

Daniel RĂȘICĂ


SECRETAR GENERAL P.M.B.

Georgiana ZAMFIR

CONSILIER GENERAL

Honorius CIRCA

CONSILIER GENERAL

Valentin VOICU

CONSILIER GENERAL

Sorin MĂRGĂRIT