Hotărârea nr. 251/2020

HOTARAREnr. 251 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 345/2016

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a

Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic nr. 9207/12.06.2020;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 251/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 816/24.03.2020 înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 987/24.03.2020, la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2215/25.03.2020 și adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 11887/05.06.2020 prin care este transmis Ordinul prefectului municipiului București nr. 350/04.06.2020, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 1449/11.06.2020 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3442/11.06.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. gj, alin. (14) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se validează domnul colonel Mastan Alin Ionel, director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București în locul domnului Cucoș Gheorghe Sebastian, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Art.II Se validează domnul Cioltan loan - Marian subprefect al municipiului București în locul domnului Corneliu Cârstea, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Art.lll Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ședința ordinară a Consiliului General al


I

București, 18.06^020

Nr. 251          .'


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir