Hotărârea nr. 250/2020

HOTARAREnr. 250 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESITI 2018- 2022, AFERENT TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului i al anului 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 4589/29.05.2020;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 10/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 250/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In baza procesului verbal nr. 3977/15.05.2020 privind elaborarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului din Municipiul București aferent trimestrului I al anului 2020;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului României nr. 257/15.04.2015 de aprobare a Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

 • -   Dispoziției Primarului General nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Dispoziției Primarului General nr. 2007/08.11.2019 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice pentru elaborarea, urmărirea și întocmirea rapoartelor privind realizarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului din Municipiul București, respectiv Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București;

 • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018 privind aprobarea Planului integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului din Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului I al anului 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, Direcția de Mediu, instituții publice de interes local, respectiv Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB S.A., companii municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului pubiic/utilitate publică cu actionariat majoritar Municipiul Bjjcurestt?-

’                              A 'NBd. Regina Elisabeta nr 47, cțțiji poșta^deOGtîs, sector 5, București, România; tel,: +4021 305 55 00; www.pmb.rc respectiv Compania Municipală Termoenergetica București S.A., Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Parking București S.A., Compania Municipală Managementul Transportului S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 -2022.


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectoarelor 1-6, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectoarelor 1-6, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 -2022.                                   '

Art.4 Metrorex S.A., Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Administrația Fondului de Mediu, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

*3 y^l'l b"

M/t L'iPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

Anexa la HCGNIB .3?.’..../ ./A.CC':
Raport referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului I al anului 2020

Stadiul implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018, este următorul:

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București STB S.A.

Descrierea măsurii:

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin:

 • -   implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fi compatibilizat cu sistemul de taxare al STB S.A.,

 • -   modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor,

 • -   modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel,

 • -   construirea de noi accese în stațiile de metrou,

 • -   achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al Societății de Transport București STB S.A.

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii:                                      (

în cadrul acestei măsuri, METROREX S.A. a realizat următoarele:                    /

1. Sistemul de taxare pentru metrou, compatibil cu sistemul de taxare al Societății de Transport București STB S.A., a fost realizat din punct de vedere fizic. S-au realizat teste pentru ambele tipuri de titluri de călătorie, cartele magnetice și cârduri contactless, s-au realizat instruiri ale personalului pentru utilizarea componentelor de configurare, administrare, monitorizare și mentenanță, s-au realizat activități cu privire la integrarea datelor din stațiile aferente Magistralei 4. Se lucrează în continuare la adaptarea soft-ului care trebuie să deservească sistemul și să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform ultimelor reglementări în vigoare.


b. Procedura de achiziție lucrări aferentă obiectivului de investiții, a fost demarată din data de 26.11.2019. Procedura este suspendată în acest moment pentru clarificări.

 • 3. Construcția accesului de la stația Tineretului a fost finalizată în luna mai 2019.

 • 4. Procedura de licitație pentru 13 trenuri noi este în curs de derulare prin evaluarea propunerilor financiare. Termenul de depunere a ofertelor a fost 07 august 2019.

Menționăm că diferența de 8 trenuri (până la 21 buc.), prevăzute în cadrul măsurii PICA, au fost achiziționate în anul 2016.

 • 5. Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor de pe tunel: au fost finalizate cele 6 stații prevăzute a fi modernizate în această perioadă. Este vorba de stațiile de metrou de pe tronsonul cel mai vechi (Petrache Poenaru - Timpuri Noi), pus în funcțiune în anul 1979.

Costuri implementare: 1.038.600.000 lei.
Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei.

Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii.

în susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A., respectând obiectivele PICA, prirj achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și, suplimentar, prin achiziționarea a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze hibrid, după cum urmează: 400 de autobuze Diesel Euro 6: în trimestrul II 2019, prin recepția a 130 de autobuze euro 6, s-a finalizat livrarea celor 400 de autobuze, demarată în anul 2018. Toate cele 400 de autobuze EURO 6 se află în exploatare, iar repartizarea lor s-a făcut, cu prioritate, pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului - acțiune finalizată.

Costuri implementare: 458.100.826 lei fără TVA.

Costuri suportate până la data raportării: 458.100.826 lei fără TVA.

Surse finanțare: buget local PMB.

100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gestionate de depoul Vatra Luminoasă, respectiv pentru liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi s-a finalizat. Livrarea troleibuzelor va începe în luna ianuarie a anului 2021.

Costuri implementare: 255.241.672 lei (fără TVA) pentru 100 troleibuze noi.

Sursă finanțare: AFM și buget local PMB.

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55) - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea lor prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

în anul 2018 au fost semnate două contracte de finanțare din cele 8 proiecte selectate spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, iar în data de 24.05.2019 au fost semnate și restul de 6 contracte de finanțare.

în data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie din gama de 36 m. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a

fost 14.02.2019, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator. Ulterior au fost publicate documentele de atribuire în SICAP cu termen pentru depunerea ofertelor -15.03.2019.

în prezent este în der

Costuri implementară 160

Sursă de finanțare:

/, s .


edura de evaluare a ofertelor de către Comisia de Evaluare. .374 lei (inclusiv TVA).

IZÎpșrațion gional (POR) 2014-2020 și buget local.


UKA5

ăăSOMyttOWȘM     OO1


100 de autobuze electrice - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014*2020.

La data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte:

* Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385 (29 autobuze);

 • -  Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137, 138 (13 autobuze);

 • -  Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381,601 (33 autobuze);

 • -  Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335 (25 autobuze).

Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice noi a fost reluată.

Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA).

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local.

130 de autobuze hibrid - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București". Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018.

în anul 2019 - s-a derulat procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare. Firma desemnată câștigătoare este Mercedes - Benz, iar autobuzul care va fi livrat este Mercedes-Benz Citaro Hybrid.

Contractul a fost semnat în data de 26.07,2019. Livrarea autobuzelor se va face în intervalul mai 2020 - ianuarie 2021. Primul autobuz Mercedes - Benz Citaro Hybrid a fost livrat la începutul lunii martie 2020 pentru testare si omologare. Livrarea va continua începând cu luna iunie a anului 2020.

STB.SA - se pregătește infrastructura necesară punerii în exploatare imediat ce începe livrarea autobuzelor hibrid.

Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA).

Sursa de finanțare: AFM și buget local.

Acțiuni finalizate până ia data raportării:
 • - modernizarea sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou pe tronsonul Petrache Poenaru -Timpuri Noi,

 • - construcția accesului de ia stația Tineretului,

 • - achiziția a 400 de autobuze EURO 6, care se află în exploatare pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creșterea numărului de călătorii cu mjloace de transport public.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305.713 călătorii/an (s-a considerat valoarea
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii 1


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii 2


Activitățile planificate


Stadiu de realizare în raportările anterioare


2018


2019


Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim I 2020


Stadiul de realizare până în prezent


Observații__3__

Implementare sistem de taxare compatibil METROREX - STB


____________4___________

Sistemul a fost realizat din punct de vedere fizic._   _   _5_

Se lucrează în continuare la soft-ul care trebuie să deservească sistemul și să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform reglementărilor în vigoare.


2020


Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor

METROREX


Modernizarea căii de rulare METROREX și a instalațiilor de pe tunel


Au fost finalizate 6 stații pe tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi.


Finalizare revizuire SF, depunere aplicație pentru finanțare FEN.


A fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 056013, sector 5, București. România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


___6_____7__ S-au realizat teste pentru ambele tipuri de titluri de călătorie, cartele magnetice și cârduri contactless, sau realizat instruiri ale personalului pentru utilizarea componentelor de configurare, administrare, monitorizare și mentenanță, s-au realizat activități cu privire la integrarea datelor din stațiile aferente Magistralei 4.__

6 stații


a. Procedura de achiziție a serviciilor de consultanță, asistență tehnică și supervizare lucrări aferentă obiectivului de investiții, demarată 08.02 2020 și se află în faza de analiză documente DUAEData de începere a activității planificate în cadrul măsuriiData de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim I 2020

Stadiul de realizare până în prezent

Observații

2018

2019

3

4

5

6

7

8

b. Procedura de achiziție lucrări aferentă obiectivului de investiții, a fost demarată din data de 26.11.2019. Procedura este suspendată în acest moment pentru clarificări.

Construirea de noi accese în stațiile de metrou

Noul acces la stația Tineretului este în curs de finalizare.

Noul acces de la stația Tineretului a fost finalizat în luna mai 2019.

1 acces

Achiziția de trenuri noi (21 TEM)

Refacere documentație de licitație pentru achiziția a 13 trenuri.

în derulare procedura de licitație pentru 13 trenuri

- evaluare a ofertelor.

în derulare procedura de licitație pentru 13 trenuri - evaluare a propunerilor financiare

8 trenuri

8 trenuri au fost achiziționate în anul 2016 '

Achiziție 400 ■putobuze euro 6

100 autobuze recepționate.

300 autobuze recepționate.

400

/Achiziție 100 tramvaie

S-a demarat procedura de licitație pentru achiziția a 100 tramvaie. S-au semnat contracte de finanțare pentru două proiecte (liniile nr. 40, 55) din cele 8 proiecte prin programul POR 20142020.

în data de 24.05.2019 au fost semnate și restul de 6 contracte de finanțare.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

Achiziție 100 troleibuze

S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 100 troleibuze prin AFM.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsuriiTOTAL indicator măsura 1.1Suplimentar față de prevederile PICACreșterea cu 305.713 călătorii /zi la implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în măsură.
Achiziție 130 autobuze hibrid


Achiziție 100 autobuze electrice


Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim I 2020


s-a finalizat. Livrarea troleibuzelor va începe în luna ianuarie a anului 2021.S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 130 autobuze hibrid prin AFM.


în luna iulie s-a semnat contractul de furnizare cu ofertantul declarat câștigător.


Primul autobuz Mercedes - Benz Citaro Hybrid a fost livrat la începutul lunii martie 2020. Livrarea va continua începând cu luna iunie a anului 2020


Stadiul de realizare până în prezent
Observații


Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.___


S-au depus 4 cereri de finanțare prin POR 20142020 pentru achiziția a 100 autobuze electrice pentru 4 proiecte, s-a elaborat documentația de atribuire.


S-au semnat cele 4 contracte de finanțare. S-a derulat procedura de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 autobuze electrice.

Procedura de achiziție a fost anulată, urmând a fi reluată.


Procedura de achiziție a fost reluată.
Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roMăsura 1.2 - Realizarea de benzi unice dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.2: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (CMSPPB SA).

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe următoarele artere: Șos. București Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere -2,7 km), Șos. Kiseleff (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf - 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru -0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0,75 km).

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Transporturi și Administrația Străzilor a realizat, în anul 2019, suplimentar față de P I C A., lucrări pentru crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii, conform proiectului "Modificări geometrice ale arterelor perimetrele Pieței Unirii, în scopul creșterii capacității de circulație generală și creării de benzi dedicate transportului de suprafața între Str. Halelor și Splaiul Independenței”.

Lungime bandă unică: 0,896 km (intersecția B-dul I.C.Brătianu x Splaiul Unirii până la intersecția cu B-dul Dimitrie Cantemir).

Valoare totală a lucrărilor executate: 1.508.104 lei fără TVA.

Proiectul a fost executat de CMSPPB SA.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: lungime bandă unică transport public.
Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 8,4 km.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de rea liza re%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018

(

2020

Realizare benzi unice

8,4

-

/ /

^2

-

0%

8,4

TOTAL indicator măsura I.2

8,4

\

0%

8,4

Suplimentar față de prevederile PICA

Crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii

0,896 km

0,896 km

A

Separarea amprizei liniei de tramvai de traficul general

4,65 km -linia de tramvai 21 0,6 km -linia de tramvai 32

9 km-linia de tramvai 1/10

I 7

km lungime bandă unică transport public;


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod ppțiât 05(

Tel: 021.305.55.00                    -a

http://www.pmb.ro


Măsura 1.3 - Gestionarea traficului

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. (CMMTB SA).

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. în prima etapă vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarele artere: Șos. Co/entina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale.

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în la sfârșitul anului 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice si sunt în curs de realizare lucrările de semaforizare, după cum urmează:

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu-Th.Pallady - DTAC+PT+Executie: Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în derulare lucrări de proiectare și execuție. Stadiul de execuție 30% conform raportării Administrației Străzilor.

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului - DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului, P-ța. Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitrescu, Olteniței. Stadiul de realizare proiect - 95%, conform raportării Administrației Străzilor si CMMTB SA.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3-13 Septembrie + Ghencea + Prelungirea Ghencea - DTAC+PT+ Execuție: P-ța. Francofoniei, P-ța. Arsenalului, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina - DTAC+PT+Executie: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufland, Teiul Doamnei, D-na. Ghica, Maior Vasile Bacilă, Fundeni, Sportului, Codalbiței-Depou STB, Nicolae Cânea, cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%.

Pentru 17 intersecții pe Axa 5 - Calea Griviței - DTAC+PT+Execuție: Dacia, Buzești, Polizu, Gh. Duca, N. Titulescu, Stoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici, RAR, Clăbucet, I.


Mihalache, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 în derulare lucrări de execuție. Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este de 33%. Conform raportării Administrației Străzilor, stadiul de realizare pentru Calea Griviței este de 30% și pentru Bucuresșii Noi este de 20%.

Pentru 15 intersecții: Ion Mihalache-Liceul N. lorga; Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica; 13 Septembrie-Sabinelor; 13 Septembrie-Lacul Plopului; Timișoara 33-Liceul Gr. Moisil; Timișoara 33-lntr. Silistru; Timișoara 33-Costin Nenițescu; Timișoara 33-Romancierilor; Timișoara 33-AI, Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara; Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței-Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19,10.2018 se derulează lucrări de execuție a semaforizării inteligente, stadiul de execuție proiect fiind de 40%, conform raportării CMMTB S.A. Astfel, conform raportării Administrației Străzilor, au fost finalizate 5 intersecții: Colentina-Cremenița, Colentina-STB Suveica, Ion Mihalache-Liceul N. lorga, 13 Septembrie-Lacul Plopului, 13 Septembrie-Sabinelor.

Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, au fost derulate servicii de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecții/treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire. Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este estimat la 22%.

Cost de implementare 117.273.736 lei.


Sursa de finanțare: buget local PMB.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.


Indicatorul de-^nonitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii ' ’ i^îșsare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de febre. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate prizare a celor£160 de intersecții au fost demarate în anul 2018.așteptare


proiectele deș?


Bd.

Tel: oN 30(^55 0£l cx!?

http://www.pmb.rg


UKAS

30 9001-tso 14txn        OO1


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Stadiu de realizare% obținută în raportările anterioare


2018


2019


Stadiu de realiza re % obținut în perioada de raportare Trim I 2020


Stadiul de realizare % proiectSemaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 1 - Camil Ressu + Th.Pallady_______________

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 2 - Șoseaua Giurgiului Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 3-13 Septembrie _ Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 4 - Colentina _    _

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 5-Calea Griviței


Semaforizare inteligenta pentru 15 intersecții


\Semaforizare inteligentă pentru 86 intersecții

TOTAL intersecții semaforizate
Indicator măsura t.312


11


12


17


15


86


160


Documentație în curs de autorizare.


Documentație în curs de autorizare.


Documentație în curs de autorizare.


40,8%


Documentație în curs de autorizare.Documentație în curs de realizare.Documentație în curs de autorizare.


Stadiul de realizare proiect 60%.


100%*


100%


Stadiul de realizare proiect 33%.


Stadiul de realizare proiect 35%. Au fost finalizate 5 intersecții.________

Stadiul de realizare proiect 20%._________

28* intersecții


Stadiul de execuție 30% conform raportării Administrației Străzilor.


Stadiul de realizare proiect 95%.


Stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.


100%


Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este de 33%. Conform raportării Administrației Străzilor, stadiul de realizare pentru Calea Grivitei este de 30% și pentru Bucureștii Noi este de 20%.


Stadiul de realizare proiect 40%. Au fost finalizate 5 intersecții.


Stadiul de realizare proiect 22%.


1,31%


7,125%


6,875%


7,5%


3,5%


3,75%


11,825%
41,885%


Valoarea indicatorului: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore.________________________Măsura 1.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)

Responsabilitatea implementării măsurii 1.4: CNAIR, aparatul de specialitate al Primarului General - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură.

Descrierea măsurii:

Jn cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate următoarele proiecte majore de infrastuctură rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud);

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București (45 km);

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos.

Colentina);

Penetrație Splaiul independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel);

Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu;

Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoza;

Supralărgire și străpungere Strada Avionului;

Supralărgirea Șos. București Măgurele.

Proiectele sunt prevăzute a se realiza până la sfârșitul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de

Sud)

Cost implementare - valoare estimată fără TVA 2.671.075.471 lei:

 • 1. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 1: Sector 1 km 52+070 - km 52+770 aferent Centura Nord, Sector 2 km 52+770 - km 69+000 aferent Centura Sud.

Contractul se află în perioada de proiectare, având o perioadă de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 03.10.2019 prevăzută în ordinul de începere.

Declarația de Proiectare a fost aprobata în data de 24.03.2020.

 • 2. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900, lotul 2: km 69+000 - km 85+300 aferent Centură Sud.

Contractul se află în perioada de proiectare, având o perioadă de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 10.04.2019, prevăzută în ordinul de începere.

PAC-ul a fost aprobat în data de 17.02.2020. Proiectul Tehnic de execuție a fost predat de Antreprenor în data de 09.03.2020.

 • 3. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 3: Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord.

Contractul se afla în perioada de proiectare, având o perioada de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 23.05.2019 prevăzută în ordinul de începere.

Declarația de proiectare revizia 4 (E) a fost predată de Antreprenor în data de 13.03.2020.

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București:
 • 1. Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2:

Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160). Ca urmare a anulării procedurii de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică demarată la finele anului 2019, datorită nedepunerii de oferte, a fost demarată reluarea procedurii de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate. După emiterea Raportului expertizei tehnice și stabilirea cantităților de lucrări rămase de executat și a lucrărilor de remediere a lucrărilor deja executate de către vechiul antreprenor, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică

pentru execuție lucrări - rest de executat.

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, cu completările și modificările ulterioare și ale 6, autorizațiile de construire obținute și aflate în vigoare la data rezilierii contractului uție rămân valabile pânăda finalizarea lucrărilor la obiectul de investiții.1050013, sector 5, Bu


s

UKAS iyvh*

ISO ‘FJCI ■ ISO1MQ1

001


Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750) - Contractul de execuție lucrări a fost semnat în data de 02.03.2020. în data de 23.03.2020 a fost transmisă Antreprenorului înștiințarea privind data de începere a execuției lucrărilor, respectiv în 04.05.2020. conform prevederilor contractuale.

 • 2. Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520:

 • - Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190. Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

Beneficiarul a certificat finalizarea Declarației de Proiectare inclusiv studiile de teren și confirmă aprobarea acesteia din data de 20.01.2020.

 • - Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600. Au fost obținute Certificatele de urbanism. Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri.

 • - "Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești". Au fost obținute Certificatele de Urbanism. S-a emis autorizația de construcție.

 • - Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A. A fost finalizat PT. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului a fost finalizată cu emiterea Deciziei etapei de încadrare nr. 1/27.01.2020;

P.T. avizat în C.T.E.-C.N.A.I.R. în data de 27.02.2020; Autorizația de construire a fost emisă în data de 16.03.2020. Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor a fost emis, de către Inginer, în data de 02.04.2020.

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost avansate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție, după cum urmează:

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii șî Șos. Colentina):

Lungime Inel median - 13,15 km, suprafața structurii rutiere - 52.300 mp, poduri - 2 buc., tunele - 2 buc., noduri -12 buc., intersecții giratorii -10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. Studiile de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului au fost inițiate în anul 2018. Pentru Nod Petricani - s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate.

Cost implementare SF: 2.361.000 lei.

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești cu o lungime totală de

8,3 km, proiect demarat în 06.07.2010:

Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

 • - Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) - Șos. Virtuții,

 • - Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură,

 • - Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada A1.

în prezent este în derulare Tronsonul I, pentru care stadiul fizic de execuție a fost de 89%. Termenul estimat de finalizare este trimestrul II 2020.

Costul de implementare al întregului obiectiv: 1.499.865.000 lei, valoare actualizată 2.202.852.000 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 252.684.266 lei pentru Tronsonul I.

Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești - (“Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brașov si Terminal Tramvai 41” - noua denumire a proiectului), proiect demarat în 21.06.2018 - lungimea căii de rulare este de 5.5 km cale simpla; execuția lucrărilor se va realiza etapizat pe 4 tronsoane; s-au demarat lucrările pe țrcșsonul 1, cuprins între Str.Brașov și Str.Raul Doamnei; în perioada de raportare s-au execut^/ rqtețele de utilități și lucrări de drum, în procent de aproximativ 5 %. Costul de implementare: 558.669.000 lei.


Costurile suportate până la data raportării: 26.997.463 lei.

Bd. R

București. România


Tel. 021

http.//www.pmb.ro

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, cu o lungime prevăzută de 3,6 km, proiect demarat în 16.03.2010:

Stadiul fizic de execuție al proiectului este de 96%.

Execuția lucrărilor a fost sistată, din cauza lucrărilor de supraînălțare a stalpior de înaltă tensiune executate de către Transele ctri ca și Enel; lucrările pentru finalizarea obiectivului vor fi reluate după recepția la terminarea lucrărilor de supraînălțare a stâlpilor de înaltă tensiune.

Costul de implementare 330.717.000 lei, valoare actualizată 353.486.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării au fost de 177.806.690,00 lei.

Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoza, cu o lungime prevăzută de 1,8 km:

în trimestrul I 2020, stadiul de execuție a lucrărilor a fost de aproximativ 68%, iar finalizarea acestora se estimează a fi realizată în luna iunie 2020.

Costul de implementare: 205.895.000 lei, valoare actualizată 206.224.000 tei.

Costurile suportate până la data raportării: 83.381.700 lei.

Nod Chitila - închidere Inel Median - proiect demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF):

Nu s-a finalizat încheierea protocolului de colaborare între PMB și SNCFR SA; urmează să se aprobe în Consiliul General indicatorii tehnico-economici; în funcție de alocările bugetare se va demara procedura de expropriere și, de asemenea, procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 5. Nod Chitila - închidere inel median.

Cost implementare (SF): 133.000 tei, valoare actualizată 10.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Avionului - închidere Inel Median - proiect demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF):

Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străpungere și supralărgire str. Avionului, între Șos. Pipera și Linia de Centură, prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei, cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța, pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu.

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median.

Cost implementare (SF): 811.000 lei, cost implementare proiect: 576.314.000 tei.

Costurile suportate până la data raportării: 345.764 tei.

Nod Andronache - închidere Inel Median - proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractul^ de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 21. Nod Andronache - închidere inel median.

Cost implementare (SF) 405.000 lei, cost implementare proiect: 199.382.000 tei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Petricani - s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu


de Fezabilitate. După finalizarea Studiului de Fezabilitate, urmează aprobarea în Consiliul General a de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 15. Nod Petricani - închidere inel median.

indicatorilor tehnico-economici, iar, ulterior, demararea procedurii de expropriere, precum și procedurii
s. București - Măgurele - se află în fază de semnare contract SF+PUZ. re(SF) 140.000 tei.

te până la data raportării:-


nitorizare a progreselor măsura 1.4: finalizarea tuturor proiectelor majore.

lipitorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.4 se poate cuantifica la îuror proiectelor de infrastructura


rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, coc poștal 050013, sector 5, București, Ri

Tel: 021.305.55.00                                 .    ,,

http://www.pmb.ra                           /
Data de începere a activității planifica te în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificat e în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Stadiu de realizare în raportările anterioare


2018


2019


Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim I 2020____3

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud)


. 4.

Licitația pentru atribuire servicii de proiectare și execuție lucrări a fost finalizată. Rezultatul a fost contestat.
______5___

Lot 1 - a fost semnat contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesisieri ve Ticaret A Ș A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 03.10.2019.

Lot 2 - a fost semnat contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesisieri ve Ticaret A.Ș.A, a fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare.

Lot 3 - Se derulează activitatea de proiectare în baza Ordinului de începere pentru activitatea de proiectare.
______ _Ș _______

Lot 1: Contractul se afla în perioada de proiectare, având o perioadă de 12 luni pentru activitatea de proiectare., de la data de 03.10.2019 prevăzută în ordinul de începere.

Declarația de Proiectare a fost aprobata în data de 24.03.2020.

Lotul 2: Contractul se află în perioada de proiectare, având o perioadă de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 10.04.2019, prevăzută în ordinul de începere.

PAC-ul a fost aprobat în data de 17.02.2020. Proiectul Tehnic de execuție a fost predat de Antreprenor în data de 09.03.2020.

Lot 3: Contractul se afla în perioada de proiectare, având o perioada de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 23.05.2019 prevăzută în ordinul de începere.

Declarația de proiectare revizia 4 (E) a fost predată de Antreprenor în data de 13.03.2020.


Bd Regina Eisabeta nr. 47. ood poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55 00

http://www.pmb.roData de

Data de

începere

finalizare

a

a

activității

activității

planifica

planificat

te în

e în

cadrul

cadrul

măsurii

măsurii


Activitățile planificate


Stadiu de realizare în raportările anterioare


2018


2019


Stadiul de realizare în perioada de raportare Tritn I 2020


între A1 - DN 7 și DN 2- A2 ___

Lot 1 - sector A1-DN7- 87% Lot 2: Sector DN2 - A2 procedură de achiziție in derulare pentru lucrări rămase de executat.


Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160)

A fost reziliat contractul de proiectare și execuție, fiind demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate.

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)

Contractul de execuție lucrări este în curs de semnare.Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160)

După emiterea Raportului expertizei tehnice și stabilirea cantităților de lucrări rămase de executat și a lucrărilor de remediere a lucrărilor deja executate de către vechiul antreprenor, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru execuție lucrări - rest de oxocutst

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)

Contractul de execuție lucrări a fost semnat în data de 02.03.2020. înștiințarea privind Data de începere a execuției lucrărilor în 04.05.2020 a fost transmisă Antreprenorului de către Inginer, în data de 23.03.2020, conform prevederilor contractuale.

EW. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Data de

Data de

începere

finalizare

a

a

activității

activității

planifica

planificat

te în

e în

cadrul

cadrul

.măsurii

măsurii

2


Stadiu de realizare în raportările anterioare

2018

2019

4

5

Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 si A1

Sector 1: Amenajare nod rutier CB -DN 4 (Oltenița) - procedura evaluare oferte in derulare.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB -DJ 401 (Berceni) - finalizare evaluare oferte, rezultatul a fost contestat.

Sector 1: Amenajare nod rutier CB -DN 4 (Oltenița) - Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB -DJ 401 (Berceni) - Au fost obținute Certificatele de urbanism.

Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri.

"Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București -Domnești"

Proiectul tehnic avizat

Au fost obținute Certificatele de Urbanism.

A fost emisă autorizația de construcție.Stadiul de realizare în perioada de raportare

Trim I 2020


// *

' I

DlSl de '

sX

p'Ai

O"d


Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190. Beneficiarul a certificat finalizarea Declarației de Proiectare inclusiv studiile de teren și confirmă aprobarea acesteia din data de 20.01.2020.


A fost finalizat PT. Se desfășoară procedura de evaluare a impactului de mediu în vederea obținerii acordului de mediu.


Procedura de evaluare a impactului asupra mediului a fost finalizată cu emiterea Deciziei etapei de încadrare nr. 1/27.01.2020;

P.T avizat în C.T.E.-C.N.AJ.R. în data de 27.02.2020; Autorizația de construire a fost emisă în data de 16.03.2020. Ordinul de


UKAS

ISO MCI

ISO t«Gl

001


Data de începere a activității planifica te în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificat e în cadrul măsurii

f \

2Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim I 2020

2018

2019

o /'TTT-s -/ \\

4

5

6

începere pentru execuția lucrărilor a fost emis, de către Inginer, în data de 02.04.2020.

Emitere ordine de începere pentru realizare SF pentru Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului.

Nod Andronache și Nod Avionului: aprobare indicatori tehnico-economici. Nod Petricani: s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate.

incnideRăQ rwrarat^     de

circulație'tș^Onft nord.'autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina)

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel)

Stadiul fizic de execuție Tronson I (km 0 - sos. Virtuții) 65%.   ’

Stadiul fizic de execuție Tronson I (km 0 - șos. Virtuții) 30%.

Stadiul fizic de execuție Tronson 1 (km 0 - sos. Virtuții) 89%.

Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești

Finalizare SF și aprobare indicatori tehnico-economici.

Proiect tehnic în curs de elaborare.

Lucrările de demolare pe tronsonul 1 sunt finalizate în procent de circa 99%. S-a demarat execuția lucrărilor pe tronsonul 1.

S-au demarat lucrările pe tronsonul 1, cuprins între Str. Brașov și Str. Râul Doamnei. S-au executat lucrări Ia rețelele de utilități și lucrări de drum, în procent de aproximativ 5 %.

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu

Stadiul fizic de execuție 95% Demarare procedură pentru achiziție lucrări suplimentare (iluminat, separatoare de sens și semaforizare).

Stadiul fizic de execuție 96%. Stadiul fizic de execuție lucrări suplimentare 83%.

Stadiul fizic de execuție al proiectului este de 96%.

Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză

Predare amplasament pentru lucrări de execuție.

Stadiul fizic de execuție 48%.

Stadiul fizic de execuție 68%.

Supralărgire și străpungere Strada Avionului

Emitere ordin de începere pentru realizare SF Nod Avionului.

Aprobare indicatori tehnico-economici pentru Nod Avionului.

Demarare întocmire documentație

S-au aprobat indicatorii tehnico economici pentru Nod Avionului, urmând ca în


Bd Regina EJisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.rojTi C>

Data de începere a activității planifica te în cadrul x. măsurii

Data de finalizare a activității planificat e în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim I 2020

2018

2019

2

3

4

5

6

pentru achiziție servicii de realizare proiect tehnic și execuție lucrări.

perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție.

Supralărgirea Șos. București Măgurele

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF. Urmează a se demara procedura de achiziție.

Se află în fază de semnare contract SF+PUZ

TOTAL indicator măsura 1.4

Finalizarea tuturor proiectelor majore.

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura I.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România

Tel: 021.305 55.00

http://www.pmb.ro


<(S)

UKAS IWW

noșottt- ițo i*Mn_

DOI


Măsura 1.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar- extinderea rețelei de metrou

Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX.
Descrierea măsurii:
 • •   Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești,

 • •   Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5,

 • •   Construcția Magistralei 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km).

Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută a se finaliza la sfârșitul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2020:
Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Continuă lucrările în vederea finalizării obiectivului, stadiul general de realizare a lucrăriii este de cca. 92%.                                                   ‘

Rest de realizat: Structură: 4%, Arhitectură, finisaje, instalații: 7%, Sistemul de siguranță și automatizare a traficului: 25%. în contextul actual , executanții au sesizat întârzieri ale furnizărilor de materiale, echipamente, consumabile care pot afecta progresul lucrărilor. Până la acest moment executanții nu au transmis depășiri ale graficelor de execuție.

Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor. A fost aprobată finanțarea de către CE. pentru secțiunea 1 Mai-Tokio.

 • a. Procedura de achiziție care a fost derulată pentru servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții, a fost anulată - reluare procedura de achiziție luna aprilie 2020

 • b. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson I (1 Mai-Tokio) - este suspendată fiind contestată în instanță;

 • c. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson II (Tokio - Otopeni ) - documentația de atribuire este trimisă spre aprobare JICA

Acțiuni finalizate la data raportării:

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești cu tronsonul de 2,1 km este finalizată și metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017.

Costul de implementare: 8.266.500.000 lei.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura I.5: lungime linie metrou (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 23,24 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,1 km

Data de începere a activității planificate în cadrul măsuriiData de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare indicator A

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea obținută până în prezent TrimI2020

Stadiu de realizare %

Valoar e          ,

rămas ă de realiza t

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu -Străulești

2,1

2,1

2,1

100%

0

Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei -Eroilor SîagtstraTâ 5

7,14

88%

90%

92%

92%

7,14


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștei 050013, sector 5, București, Rom

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Construcția Magistralei 6 {1 Mai -Otopeni)

14

-

A fost demarară procedura de achiziție pentru lucrările de structură. A fost finalizată procedura de achiziție pentru exproprieri

 • a. Procedura de achiziție pentru servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere! transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții, a fost anulată -reluare in luna aprilie 2020

 • b. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson I (1 Mai-Tokio) -este suspendată fiind contestată in instanță;

 • c. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson II (Tokio * Otopeni) -documentația de atribuire este trimisă spre aprobare JICA

14

TOTAL indicator măsură 1.5

23,24

2,1

9,03%

21,14


* km lungime linie metrou;

Măsura 1-6 - Modernizarea și extinderea arterelor de circulație

Responsabilitatea implementării măsurii 1.6: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 -Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 -Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 - Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din București, prin reabilitarea străzilor

Măsura a avut ca termen de implementare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Administrația Străzilor a raportat modernizarea unui număr total de 151, 6 km străzi că în perioada 2018 -2019, respectiv în anul 2018 - 109,4 km și în anul 2019 42,2 km străzi.

Primăria Sector 2 a realizat 8,658 km pe următoarele străzi: str. Dinu Lipatti, str. Bela Bartok, str. Eugen Botez, str. Av. Gh. Banciulescu, str. Banul Costache, str. Nada Florilor, str. Joagarului, str. Brațului, str. Ocolului, alee legătură Al. Circului și str. Dinu Vintila, Al. Circului nr. 1 bl1 (alee spate bloc), Intr. Suceava, Intr. Tamaioarei, str. D-na Oltea, Al. Brașoveni, Al. Petre Antonescu, str. Tuzla,, str. Polovraci, str. Colibitei, Intr. Ipatescu, str. Ion Maiorescu, Intr. Cenusăresei, str. Arhiereu Calist, str. Siliștea, str. Gellu Naum, str. Laicerului, str. Lanternei, str. Rauseni, str. Savu Marin, str. Păsarani, str. Cristescu Dima, str. Stanescu Gheorghe, str. Maior Ion Coravu, str. Serbanica Vasile.

Primăria Sector 5 are în derulare contracte pentru lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere și refacere a trotuarelor pietonale aferente unui număr de 600 străzi, însumând un număr de 146,8 km. Contractele se află în stadiul de obținere a avizelor.

Primăria Municipiului București are în derulare următoarele proiecte:

Străpungere B-dul Nîcolae Grigorescu - Splai Dudescu - lungimea arterei de drum + pasaj este de 2,4 Km; Ea nivelul întregii investiții stadiul fizic este de 96%; execuția lucrărilor a fost sistată din cauza lucrărilor executate de către Enel pentru supraînălțare a stâlpilor de înaltă tensiune; lucrările au fost reluate în cursul lunii martie 2020.

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești - lungimea totală a / sistemului rutier va fi de 8,3 km cu un carosabil la 4 benzi; obiectivul a fost împărțit pe 3 tronsoane; în prezent, se lucrează la Nod Virtuții, unde lucrările au fost executate în proporție de 89%; pentru i celelalte tronsoane sunt necesare exproprieri și finalizarea PUZ-ului.

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire B-dul Ghencea și Str. Brașov și Terminal tramvai 41 - lungimea totala a sistemului rutier va fi de 6,1 km cu un carosabil ia 4 benzi; execuția lucrărilor se va realiza etapizat, pe 4 tronsoane; s-au demarat lucrările pe tronsonul 1, cuprins între Str. Brașov și Str. Râul Doamnei; în perioada de raportare s-au executat lucrări la Sutilități și lucrări de drum în procent de aproximativ 5 %.

\istem rutier Șos. Pantelimon - reabilitarea sistemului rutier, cu o lungime de 1,6 km, a tă\i dată în funcțiune din anul 2017, urmând ca după execuția park&ride să se finalizeze întoarcere.

sistem rutier Șos. lancului - reabilitarea sistemului rutier, cu o lungime de 1,6 km, a fost dâră în funcțiune din anul 2016.

sistem rutier B-dul Liviu Rebreanu - reabilitarea sistemului rutier cu o lungime de 1,4 X;z krh a, tașt finalizat, primul tronson fiind dat în funcțiune în anul anul 2013, iar al doilea tronson a fost dat în fUncțiune în anul 2017.

Reabilitare sistam rutier B-dul Aerogării - reabilitarea sistemului rutier cu o lungime de 1,78 km a fost finalizat și dat n folosință în anul 2017.

IndicatonjLdenionitorizăr^aprogreselor măsura 1.6: lungime străzi (km).
Valoarea indicatoruîuwfealizată în scenariu: 93 km.
Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 166,638 km. X°''! *


UKAS

OOl


Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România/

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii 2


Activitățile planificate


Valoare Indicator*


Valoarea Imp abținută in raportările anterioare


2018


2019


Valoarea

Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020


Stadiu de realizare până în prezent


Observații


2017


2018


Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS1


Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS2


Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS3 Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS4 Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS5


Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS6 Modernizarea și extinderea arterelor de circulație -Administrația Străzi Io r Reabilitarea sistemului rutier pe arterele de circulație: Șos Pntelimon, Șos lancului. B-dul Liviu Rebreanu, b-dul Aerogării_____________________

TOTAL indicator măsură 1.6


km lungime străzi modernizate;

• valoare indicator raportat în trimestrul II 2019


Bc Regina Elisabeta nr. 47. cod poșta! 050013, sectar 5 București. România

Tel; 021.305.55 00

http://www.pmb.ro


vezi observații 1)


vezi observații 2)


Vezi observații


8,658


 • 1) Realizare studiu de fezabilitate pentru 3,8 km de străzi.

 • 2)  Aprobare indicatori tehnico-

economici._________________________

S-au modernizat străzile Maior Ion Coravu, Cristescu Dima, Stănescu Gheorghe, Serbănică Vasile.


9,85


vezi obs. I


30,9315,05


14,85


5,313


0,171


35,384


22,13


28,85


15,163


151,6 Vezi obs. II


151,6


UKAS


6,38


66,314


Are în derulare contracte pentru lucrări de modernizare a unui număr de 600 străzi - 146,8 km


**9.85 km străzi modernizate în anii 2017-2018.


 • I. 13,89 km străzi în curs de execuție.

 • II. 151,6 km de străzi modernizate în perioada 2018-2019


Finalizat în perioada 2016-2017


Măsura 1.7 - Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii 1.7: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:

 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal, C-tin. Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos. Pipera, Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff;

 • 2. Piața Victoriei, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;

 • 4. Bd. Unirii, Piața Alba lulia, Bd. Basarabia (până la Arena Națională).

în etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de biciclete pe artere principale (Bd. D. Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Dacia, Șos. Colentina) și în parcurile Izvor, Plumbuita, I.O. R, Carol, Tineretului.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019. t

Descrierea stadiului implementării măsurii;

Direcția Generală Investiții derulează proiectul Implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta, prin realizarea a patru trasee de piste de biciclete.

Pentru Traseul 1, tronsonul 1, cuprins între Piața Victoriei - B-dul Aviatorilor - B-dul Beijing - Str, Nicolae Caramfii - Șos. Pipera (7,7 km) - ca urmare a încheierii Contractului de execuție lucrări nr.873/12.11.2019 privind realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje), cu

S.C. Vesta Investment S.R.L., a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând din data de 02.03.2020. Emiterea ordinului de începere a fost condiționată de condițiile meteo nefavorabile care nu au permis îndeplinirea cerințelor de aplicare a produselor de marcaj ce urmau a fi utilizate, conform documentației tehnice. De la data emiterii ordinului de începere, executantul are la dispoziție 2 luni pentru finalizarea lucrărilor propuse.

Pentru traseele 2, 3 și 4 proiectul tehnic a fost elaborat, urmând ca, finalizarea execuției lucrărilor se realizeze în termen de 6 luni de la emiterea ordinelor de începere pentru fiecare traseu.


Traseul 2, cuprins între Piața Victoriei - B-dul lancu de Hunedoara - Sos. Ștefan cel Mare - Sos. Mihai Bravu (17,20 km) - în curs de obținere autorizația de construire (în data de 16.03.2020 a fost depusă cerere pentru obținerea autorizației de construire la Direcția Generală Servicii Publice-Direcția Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București).

Traseul 3, cuprins între Calea Victoriei - B-dul Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - B-dul Națiunile Unite (10,15 km) - avizul obținut de la Brigada Poliției Rutiere prevede realizarea execuției etapizat, pe tronsoane, în funcție de finalizarea altor lucrări ce se află în desfășurare pe traseul 3.

Traseul 3, tronsonul 1, cuprins între Calea Victoriei - B-dul Regina Elisabeta și Splaiul Independenței, sectoarele 3 și 5, având o lungime de 650 m, a fost finalizat. în prezent, este în desfășurare procedura de recepție a lucrărilor executate.

Traseul 3 tronsonul 2, de pe Splaiul Independenței, cuprins între Piața Națiunile Unite și Grozăvești (6,7 km) - a fost obținută Autorizația de construire nr. 44/577 din 23.01.2020 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând cu data de 03.02.2020. în prezent, lucrările sunt în derulare, executantul acestora, având la dispoziție 2 luni pentru finalizarea lucrărilor propuse.

Traseul 3, tronsonul 3 (B-dul Regina Elisabeta - B-dul Mihail Kogălniceanu (de la Piața Mihail Kogălniceanu până la Piața Operei), având o lungime de 2,8 km - în curs de obținere autorizația de

ire (a fost depusă cerere în vederea obținerii autorizației de construire la Direcția Generală lice-Direcția Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București). După obținerea construire, urmează emiterea ordinului de începere pentru derularea lucrărilor.

/XțUprins între B-dul Libertății - Piața Constituției - B-dul Unirii - B-dul Decebal - B-dul --Stadionul Național - în curs de obținere autorizația de construire (în data de 18.03.2020 a (        , a cerere în vederea obținerii autorizației de construire la Direcția Generală Servicii Publice-

^Direcția/âSihtăți Publicâ^din cadrul Primăriei Municipiului București).pȘfervicii


CTTV,

UKAS MMUCSMWT svsums

t5OTOI ■ BQ MO0>      001


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5, București, Româț|a

Tel: 021.305.55.00

http://wvw.pmb.ro

După obținerea autorizației de construire, urmează emiterea ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului, executantul având la dispoziție 6 luni pentru finalizarea lucrărilor propuse, în zona Bd. Decebal se vor lua măsurile necesare în vederea corelării proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu 4, cu proiectul Primăriei Sectorului 3 "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto B-dul Decebal", acesta din urmă cuprinzând și amenajarea unei piste de biciclete.

La data de 20.01.2020, a fost semnată Convenția nr.35 privind finanțarea de la bugetul de stat a proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, între Primăria Municipiului București și Ministerul Mediului.

Totodată, a fost încheiat Contractul de prestări servicii - dirigenție de șantier și consultanță aferente obiectivului "Proiect Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseele 1, 2, 3, 4”. Perioada estimată de desfășurare a serviciilor va fi corelată cu cea pentru execuția lucrărilor și cea de garanție a lucrărilor la cele 4 trasee.

în trimestrul I 2020 nu s-au efectuat decontări pentru execuția lucrărilor aferente proiectului.

Costul de implementare măsura 1.7: 45.000.000 lei.

Costul de implementare proiect trasee 1, 2, 3, 4 : 44.500.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: traseele 1, 2, 3 și 4 - 578.000,00 lei realizare SF, traseele 2, 3 și 4 -19.814,01 lei pentru obținere avize; traseul 3 - 60.505,56 lei pentru proiect tehnic: traseul 3.2. 5.492 lei pentru cote ISC în valoare de 0,1% și 0,25% la începerea execuției;

Sursa de finanțare: buget local/ buget de stat - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.7: lungime piste biciclete (km).
Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.


Data de finalizarea activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Realizare piste de biciclete Etapa 1 -Traseele 1, 2, 3, 4.


2017


Valoare Indicator*Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


2018


2019Traseul 1 -atribuire contract de proiectare și asistență tehnică. Traseele 2,3, 4 -atribuire contract de proiectare și execuție.


____________6 __________

Traseul 1 - demarare procedură achiziție lucrări semnalizare, care ulterior a fost contestată. Tribunalul București a respins ca neîntemeiată, contestația. In prezent, contractul de lucrări pentru semnalizare orizontală este în curs de semnare.

Traseul 2 - conform cerințelor Brigăzii Rutiere, traseul a fost împărțit pe tronsoane, pentru care se vor elibera avize separat. Pentru traseul 2, se are în vedere reconfigurarea traseului, ca urmare a cerințelor Comisiei Tehnice de Circulație.

Traseul 3, tronson 1-finalizare lucrări de execuție

Traseul 3, tronson 2 și 3 în curs de obținere autorizații de construire. Traseul 4-în curs de obținere autorizații de construire.


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020

/aloarea abținută până în prezent

Stadiu de ealizare%

Valoare rămasă de realizat

7

8

9

10

Traseul 1, tronsonul 1 - ca urmare a încheierii Contractului de execuție lucrări nr.873/12.11.2019 privind realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje), cu S.C. Vesta Investment S R L , a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând din data de 02.03.2020. De la data emiterii ordinului de începere, executantul are la dispoziție 2 luni pentru finalizarea lucrărilor propuse.

Traseul 2 - în curs de obținere autorizația de construire.

Traseul 3, tronsonul 1, a fost finalizat. în prezent, este în desfășurare procedura de recepție a lucrărilor executate.

Traseul 3 tronsonul 2, a fost obținută Autorizația de construire nr.44/577 din 23.01.2020 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând cu data de 03.02.2020. în prezent, lucrările sunt în derulare.

Traseul 3, tronsonul 3 - în curs de obținere autorizația de construire Traseul 4 - în curs de obținere autorizația de construire.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România

Tel: 021.305.55.00

http://www pmb.roZ'T

//jr

* DIRECT

V?

l* vv

Realizare piste de biciclete Etapa 2 -pe principalele artere și în parcuri.

33

-

-

-

-

TOTAL indicator măsura I.7

100

S > Vtengime piste biciclete (km)

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Măsura 1.8 - Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)

Responsabilitatea implementării măsurii 1.3: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A,

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specifice funcțiunii impuse constau în principal, în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci), necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism. Rastelele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019.

Măsura se va implementa pe măsură ce se realizează pistele de biciclete.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.8: lungime piste biciclete (km).
Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Valoare Indicator*


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


2018


2019


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020


Stadiu de realiza re%


Observații
Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. ___

Măsură conexă măsurii I.7 (realizarea traseelor de piste pentru biciclete).

Măsura 1.9 - Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.9: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția de Mediu.

Descrierea măsurii: Prin aceasta măsură, PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.

Măsura a fost începțiță din anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucure?*!, România

Te!: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu a derulat proiectul "Bicicliști în București", prin care s-au acordat 30.000 vouchere pentru achiziționarea de biciclete, proiectul fiind finaliz septembrie 2018.


Costul de implementare măsură 1.9:15.000.000,00 lei.

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei.

Sursa de finanțare: buget local.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.9: număr biciclete achiziționate.

Valoarea indicatorului realizata în scenariu: 30 000 biciclete.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 30.000 vouchere acordate pentru achiziționarea de biciclete.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea imp obținută în raportările anterioare

2018

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

2018

Asigurarea de facilități necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni

30.000

30.000

30.000

100%

0

TOTAL indicator măsură 1.9

30.000

30.000

100%

0

număr biciclete achiziționate

Măsura 1.10- Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public și stații de transport intermodale tren-autobuz/metrou

Responsabilitatea implementării măsurii 1.10 - Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, METROREX.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, METROREX va construi o stație intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și, ulterior, PMB va construi 3 stații intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 și 55), la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești), pe Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

Măsura este prevăzută a fi realizată până în la finalul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură implementează proiectul terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului (parcaj suprateran de 450 de locuri), care face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos. Pantelimon și Șos. lancului".

în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea, în zona nodului rutier de la Domnești - Prelungirea Ghencea - Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești). După realizarea exproprierilor în zona terminalului intermodal de pe DJ 602-Centura București -Domnești se poate începe execuția park & ride.

Costul de implementare total parcări park & ride PMB: 80.332.153 lei.

Sursa de finanțare: buget local.

Primăria Sector 4 a derulat proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

In anul 2019 proiectul este realizat în procent de 100%, parcarea fiind dată în folosință în luna august.

Cost implementare: 15.168.721,08 lei fără TVA.

Acțiune finalizată:

în 2018, METROREX a finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018.

La finalul anului 2019, prin Primăria Sector 4 proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida) a fost finalizat.

Costul de implementare măsură 1.10: 64 350.000 lei METROREX, 80.332.153 lei - PMB.

Sursa de finanțare: buget de stat, buget local.

Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei METROREX.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 4.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2.Bd. Regina Elîsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


2017


2022


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Realizare sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești

1

1

Finalizat

100%

0

Realizare terminalul intermodal amplasat ia intersecția Sos. Pantelimon și Șos.

Vergului,

1

-

Lucrările sunt în curs de derulare, se execută fundații la parcare.

Lucrările sunt în curs de derulare, se execută fundații la parcare în procent de aprox. 20%

-

1

Realizare nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea.

1

1

Realizare park&ride în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

1

(55%)

100%

Finalizat

100%

0

TOTAL indicator măsura

1.10

4

1

1

2

50%

2


număr stații intermodaîe/ parcări park&rideBd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, BucureșS, România

Tel; 021.305.55 00

http://www.pmb.roMăsura 1.11 - Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM)

Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Auto (Programul Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme Euro 6.

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si este prevăzută a continua până în anul 2022.                                                                    '

Descrierea stadiului implementării măsurii:

în anul 2019 prin AFM au fost înlocuite 5.735 autovehicule uzate aparținând persoanelor fizice cu domiciliul în Municipiul București.

Suplimentar față de P I C A, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a inițiat în 2018 "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere", aprobat prin H.C.G.M B. nr. 377/26.07.2018. Programul prevedea acordarea a 5.000 de eco-vouchere, cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București, în perioada 20182019. Programul a demarat în luna octombrie 2018, prin înscrierea persoanelor fizice și juridice posesoare de autovehicule vechi.

în cadrul programului, au fost casate 4 194 autovehicule uzate, din care 4.053 aparținând persoanelor fizice.

Costul de implementare este de 37.746.000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0,67% /an.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46% pentru anul 2018, 0,9% pentru anul 2019, din care 0,53% din Programul AFM de Stimulare a parcului Auto Național și 0,37% din Programul PMB de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020

Valoare rămasă de realizat '

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

2022

Eliminare autovehicule vechi

3,38%

0,46%

0,53%

2,39%

■â'upfifnăhtat fată de

”Programui de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”

-

-

0,37%

TOTAL indicator măsură 1.11

3,38%

0,46%

0,9%

1,49%

procent autovehicule eliminate prin Programul AFM
Bd. Regina Sisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectof 5, Bucureșli, R

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

UKAS -wssr


Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1,12: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele:

Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea park & ride și bucla de întoarcere. A fost emis ordinul de începere pentru execuție lucrări. Stadiul de execuție al lucrărilor este de aproximativ 96%.

Cost implementare 322.495.000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 173.367.000 lei.

Șos. tancului - pentru 1,4 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune în anul 2016.

Cost implementare 111.066.000,00 lei.

Costuri suportate până ia data raportării 44.631.000,00 lei.

Bd. Uviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea supraetajată, pentru care nu a fost găsit încă amplasament.

Costul de implementare este de 164.158.000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 100.333.000 lei.

Bd. Aerogării - 3,57 km cale dublă tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune. Lucrarea este sistată din lipsa unui amplasament în vederea realizării buclei de întoarcere.

Costul de implementare este de 68.112.000,00 lei, din care;

Costuri suportate până la data raportării 38.115.000,00 lei.

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a depus la data de 20.06.2018 o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul. G-ral. Vasile Milea de la intersecția cu B-dui. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV (lungime de 1,1 km cale dublă).

în anul 2019 a fost semnat contractul de finanțare.

Proiectul tehnic aferent proiectului a primit în data de 28.02.2020 avizul favorabil din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională - București Ilfov.

Costul de implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.


\ Dată de f\încbpere a ț (activității

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020

Observații

2018

2019

--r’>1 I

2

3

4

5

6

7

8

2016

2018

Modernizare linie de tramvai pe Șos Pantelimon.

-

6,30

6,30

3,15 km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Șos. lancului.

-

2,8

2,8

1,4 km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Liviu Rebreanu.

-

5,56

5,56

2,78 km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Bd. Aerogării.

7,14

7,14

3,57 cale dublă

Modernizare linie de tramvai Vasile Milea.

-

1,1 km cale dublă - a fost semnat contractul de finanțare

TOTAL indicator măsura 1.12

52,38

21,8

lungime linie transport electric de suprafață (km)Măsura 1.13- Salubrizarea urbană - Salubrizarea străzilor

Responsabilitatea implementării măsurii 1.13:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Serviciul de Utilități Publice-Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 1 - Poliția Locală Sector 1 - Direcția Inspecție (Biroul Protecția Mediului), Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizarea și Control Salubrizare, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Tehnică, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public, precum și Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 6 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 Serviciul - Protecția Mediului.

Măsura se consideră că va intra pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 1, prin operatorul de salubritate, în trimestrul I al anului 2020 a raportat acțiuni efectuate prin programul curent de salubrizare:

Măturat mecanizat 123,79 km (124 artere din 1116 artere din sector);

Spălat carosabil 140,04 km (166 artere din 1116 artere din sector);

Spălat trotuare 173,14 km (244 artere din 1116 artere din sector);

Prin planul de acțiune nr. 423/13.03.2020 Primăria Sector 1 a inițiat desfășurarea programului "Curățenia de primăvară” în perioada 16.03.-17.04.2020, prin care s-au realizat acțiuni operațiuni suplimentare de salubrizare precum:

Spălat carosabil 140,04 km (166 artere din 1116 artere din sector);

Spălat trotuare 455,55 km (1051 artere din 1116 artere din sector);

Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, în trimestrul I al anului 2020 a raportat acțiuni de salubrizare a unui număr total de 23,25 km.

Primăria Sector 3, în trimestrul I al anului 2020, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a efectuat următoarele operațiuni:

Măturat mecanizat carosabil pe o suprafață totală de 124,99 km pătrați;

Măturat mecanizat pietonal pe o suprafață totală de: 0,80 km pătrați;

Spălat carosabil pe o suprafață totală de: 25,53 km pătrați;

Spalat pietonal pe o suprafață totală: 4.19 km pătrați.

Primăria Sector 5 a raportat pentru trimestrul I al anului 2020 acțiuni de salubrizare eficientă pe 50 km (spălare și as pi rare a prafului) pe străzi din sectorul 5.


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.13: Lungime străzi.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2004 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 73,25 km.

rdj£>.

UXAS

iso soci. rso laoot        001


orjțțj pucurești, RomâniaData de începere a activității planificate înlcadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020

Stadiu de realizare% în Trim I 2020

2018

2019

\1

2

3

4

5

6

7

8

\

/ y

2018

2019

Salubrizarea străzilor

PS1

463,34

127,68

140,06

140,06

Salubrizarea străzilor PS2

320,19

136

99,03

23,25

Salubrizarea străzilor PS3

300,8

35

289.94

-

Salubrizarea străzilor PS4

334

154

Salubrizarea străzilor PS5

334

14

35

50

Salubrizarea străzilor PS6

251,76

114,47

TOTAL indicator măsură 1.13

2.004

312,68

832,5

213,34

10,64%km străzi salubrizateBd. Regina ElisȘbeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.raMăsura 1.14 - Gestionarea traficului în zona centrală

Responsabiiitatea implementării măsurii 1.14: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv Administrația Străzilor, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov. Implementarea măsurii a început în anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

în vederea gestionării traficului în zona centrală, Primăria Municipiului București, în anul 2018 a instituit regimul parcărilor, prin introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor de utilitate publică generală, prin H.C.G.M.B.nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București. Introducerea regimul de parcare cu plată pe oră s-a realizat începând cu data de 01.07.2018,

în trimestrul III 2019, H.C.G.M.B. nr. 322/2018 a fost abrogată și înlocuită cu HC.G.M.B. nr. 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiul București.

în anul 2018 au fost instituite 3.280 locuri de parcare operabile, din care 1.038 în zona 0 și 2.442 în zona 1 - avizate, marcate, numerotate și cu personal încasator.

în anul 2019 au fost avizate 5.622 locuri de parcare în zona centrală.

Din totalul numărului de parcări propuse a se realiza, respectiv 35.000, s-a realizat un număr de

8.902 locuri de parcare în zona centrală.

în vederea restricționării accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei / prin identificarea și implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor, a fost adoptată H.C.G.M.B. nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București. Aceasta a fost abrogată prin H.C.G.M B. nr. 103/23.03.2020.

Primăria Municipiului București, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov (ADTPBI), a înființat la 17.09.2018 linia de autobuz nr. 698 (linia verde), care asigură legătura între zonele de interes administrative, instituționale din zona centrală a capitalei. Traseul liniei nr. 698 este următorul: Timpuri Noi - Bd. Șincai - Bd. D. Cantemir - Piața Unirii - Bd. I. C. Brătianu - Piața Universității - Bd. N. Bălcescu - Bd. G. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei, cu întoarcere pe Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogălniceanu -str. B. P. Hașdeu - str. Națiunile Unite - Bd. Libertății - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd. D. Cantemir - Bd. Gh. Șincai. Traseul are 14,7 km dus-întors și este deservit de 4 autobuze având capătul de linie 1 în zona Universitatea Creștină și capătul 2 în zona Piața Victoriei. Intervalul de succedare la ora de vârf este de 20 de minute în zilele lucrătoare (luni-vineri) și de 40 de minute în


zilele de sâmbătă și duminică.

începând cu data de 01.03.2019, ADTPBI au reorganizat traseului liniei de autobuz nr. 698 și


modificarea indicativului în nr. 784 cu caracteristici specifice unei linii expres, cu menținerea aceluiași parc de autobuze. Linia 784 funcționează pe o mare parte din traseul inițial al liniei 698, asigurând o legătura rapidă de transport public permanent între instituții din Municipiul București (din zona centrală) și Aeroportul Henri Coandă.

Lungimea totală a traseului liniei 784 este de 45,2 km dus-întors.

Cele 4 autobuze Euro IV Mercedes Citaro utilizate la operare pe linia 698 au fost înlocuite c/ autobuze Euro VI Otokar, acest fapt având impact direct asupra reducerea noxelor. în plus, au fost luate măsuri pentru realizarea de bandă unică pentru autobuze în zona centrală, pe Bd. Unirii, Bd.


Decebal, rond Piața Unirii, Spl. Independentei (tronsoanele cuprinse între Str. Halelor si Calea


Victoriei, respectiv intre Sos. Cotroceni și Bd. Eroilor).


Având în vedere Notificarea PMB - Primar General nr. 1513/18.03.2020, referitoare la măsurile care se impun în starea de urgență, începând cu data de 23.03.2020 linia 784 funcțiopeSîza'^^parc


diminuat, 3 autobuze în loc de 4 în zi de lucru.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.14: Finalizarea implementări} gestionare integrată a traficului în zona centrală a municipiului.

Valoarea indicatori/țuireșlizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului

&----------------L----
Data de începere a activității planificate în cadrul măsuriL


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Valoare Indicator'


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


2018


2019


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim I 2020


Valoarea obținută până în prezent


Stadiu de realizare%


Valoare rămasă de realizat4

1 (35.000 locuri de parcare)


3280 jocuri de parcare


5.622 locuri de parcare8.902 iocuri de parcare


- restricționarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea și implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor


- introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care să lege zonele de interes dmlnistrative-instituționale din trul capitalei (Primării de sector, PMB, Ministere, Palatul Parlamentului, stații de metrou, pescări subterane și ministrații Financiare) Jr^yutilîzarea sistemului de  semaforizare inteligentă în vederea restricționării și redistribuirii accesului în/din perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale


TOTAL indicator măsura

1.14


Finalizarea tuturor proiectelor pentru zona _______________centrală________________

* finalizare proiecte/acțiuni pentru zona centralăBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București, România

Tet: 021.305.55.00

http://www.pmb.roA fost adoptată H.C.G.M.B. nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București.


H.C.G.M.B. nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București a fost abrogată prin H.C.G.M.B. nr. 103/23.03.2020.
10


26.098 iocuri de parcare
Măsura 11.1 - Extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene

Responsabilitatea implementării măsurii: Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, Primăria Sector 6 - Instituția în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 -Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Măsura s-a finalizare sfârșitul anului 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 1 - înierbare și plantare de arbori pe terenuri degradate supuse eroziunii eoliene în suprafața de 9 ha; acțiunea este raportată de Administrația Domeniului Public Sector 1 ca fiind finalizată la sfârșitul anului 2019.

Primăria Sector 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în anul 2018, a intrat în posesia unui teren de 1,8 ha în Bd-ul. Timișoara, în vederea transformării într-un parc de agrement, cu o suprafață de spații verzi conform normelor de proiectare și autorizare în vigoare. Primăria Sector 6 a raportat finalizarea proiectului în anul 2019.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 11.1: suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene (ha).

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în plan: 10,41 ha.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării10,8 ha

Data da începere a activității planificat eîn cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificat eîn cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Itnp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Triml 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizar e%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017

2019

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene -PS1

9

9

0

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene -PS6

1,41

1,8 ha de teren va fi amenajat într-un parc de agrement

75 % stadiu de realizare

1,8

1,8

TOTAL indicator măsura 11.1

10,41

10,8

Suplimentar față de PICA

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene -PS3

2,106

0,407

2,513

Măsura 111.1 - Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice

Responsabilitatea implementării măsurii; Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control Spații Verzi, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Operațiuni, Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare SA., Primăria Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor întreține sau extinde 307,92 ha de spații verzi publice: prin înierbare, plantare de arbori și arbuști, extindere sistem de irigații sau realizarea de programe de udare sistematică. Acestea vor fi amenajate sau întreținute astfel: 41,0 ha - Primăria Sector 1, 34,0 ha -Primăria Sector 2, 10,0 ha - Primăria Sector 3, 11,3 ha- Primăria Sector 5, 16,02 ha - Primăria Sector 6, 195,6 ha - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 1-a efectuat lucrări de întreținere (îngrijire spații verzi) pe o suprafață de 7,15 ha, udat cu sistem nou de irigat pe 6,2786 ha și plantări gazon (0,8733 ha), arbori și arbuști.

Primăria Sector 2

în trimestrul I 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe 0,556 ha, prin montare gazon rulou, executare sistem de irigat (acolo unde nu exista), plantare arbori și arbuști, după cumf urmează: Aleea Vergului nr. 4 - 406 mp; Chișinău nr. 11 - 384mp; Parc Florilor - 4120mp; Parc Lunca Florilor — 650mp;

Primăria Sector 3

în trimestrul I 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe o suprafață totală de 2.645 mp (0,2645 ha), astfel:

 • - suprafață plantată cu arbori - 1.152 mp, în umătoarele locații: Str, Bucovina, Bld. Theodor Pallady (aliniament și scuar), Aleea Mizil (aliniament), Bld. Nicolae Grigorescu (aliniament), Prelungirea Nicolae Grigorescu (aliniament), Bld. Camil Ressu (aliniament), Bld. Camil Ressu (scuar), Str. Brățării (parc), Aleea Mizil X Lunca Corbului, Bld. 1 Decembrie 1918 X Str. Liviu Rebreanu, Str. Prisaca Dornei, Str. Brățării X Str. Gura Sinului;

 • - suprafață creare și extindere sisteme de irigații - 1.493 mp, în umătoarele locații: Industriilor -Dudești Pantelimon (Rond Republica).

Primăria Sector 5

în trimestrul I 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi pe o suprafață de 56.275 mp (5,6274 ha), lucrări efectuate în următoarele locații:B-dul Tudor Vladimirescu - Șos Panduri 7.786 mp, Calea Rahovei 1.538 mp, Calea 13 Septembrie- B-dul Libertății 4.452 mp, str. Năsăud x Șos Progresului 4,783 mp, Calea Rahovei x Șos Progresului 3.166 mp, Parcul Sebastian 14.549 mp, spații verzi adiacente imobilelor de locuințe situate pe străzile Mihail Sebastian, Șos. Alexandriei, Dumbrava Nouă și Făt Frumos 20.000 mp.

/ Primăria Sector 6

în anul 2019, conform raportării transmise în trimestrul I 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi din sectorul 6 pe o suprafață de 124.059,75 mp (12,4 ha).

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a efectuat în trimestrul I 2020 lucrări de amenajare și întreținere Scuar de pe Calea 13 Septembrie - B-dul Libertății (PV.nr,4275/31.03.2020): -s-a plantat un nr.de 90 buc.arbori (liquidambar styraciflua cu Dn >10 cm) pe Sup.= 0,4452 ha.;

Valoare = 11.009,70 Lei;

- s-au efectuat alte lucrări de amenajare și întreținere Valoare = 15.430 Lei;

Valoare totală = 26.439,70 lei

Obs: A-uerările de întreținere, amenajare și reamenajare de spații verzi de pe raza Sectorului 5 sunt ex^ufâte'de^MÎASVB SA., pe baza comenzii ALPAB nr.1724/ 11.02.2020 (Calea 13 Septembrie -Br^jpriterțății), precum și-n baza Protocolului de Colaborare nr.9093/ 03.07.2019 dintre ALPAB și PSA( finanțatorul lucrărilor).

IridicatȘiFulde'.monitorizare a progreselor măsura 111.1: suprafață amenajată de spațiu verde cu

I ’arfcorftțpf.m; J                                                       '

\ Valoareă Indicatorului de monitorizare a progreselor (Imp) prevăzut în plan: 307,92 ha. VâJoarealndicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 18,84 ha. _Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim 12020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

J

2016

2020

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS1

41

88,99

65,42

7,15

161,56

394,04 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS2

34

4,761

4,389

0,556

9,706

28,5 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS3

10

0,396

0,87

0,2645

1,53

15,3%

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS4

-

2,35

-

2,35

-

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS5

11,3

4,5

2,56

5,6274

12,6874

112%

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS6

16,02

3

2,8

12,4**

18,2

113,6%

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - ALPAB

195,6

4,955

-

-

4,955

16,89%

TOTAL indicator măsura 111.1

307,92

108,952

76,039

25,99

210,98

68,51%

suprafață amenajată de spațiu verde cu arbori

**suprafață raportata pentru anul 2020
8d Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel. 021.305.55.00

http://www.pmb.roMăsura IV.1 - Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți

Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor moderniza 11 centrale termice de cvartal, din care:

 • -     6 CT-uri în sectorul 1 (CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22 și CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă nr.

2, CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31, CT Rosetti- str. C.A. Rosetti nr. 15, CT18A - str. Ion Câmpineanu nr. 15, CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17);

 • -     1 CT în sectorul 3 (CT Direcție - str. Cavafii Vechi, nr. 15);

 • -     2 CT-uri în sectorul 4 (CT Garaj - str. Olimpului nr. 84; CT Bucur 14 - str. Bucur nr. 14);

 • -    2 CT-uri în sectorul 5 (CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14 și CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31).

Descrierea stadiului implementării măsurii:

CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22. în anul 2018 s-a derulat procedura de încheiere a contractului privind execuția lucrărilor pentru modernizarea centralei termice Amzei.

în anul 2019 s-au realizat lucrări de execuție construcții, sanitare și arhitectură (dezafectare/refacere pardoseală, instalații de canalizare, postamenți pentru echipamente, etc.).

S-au achiziționat cazanele tip Hoval pentru încălzire, care au fost poziționate și echipate cu izolația termică și carcasele exterioare.

Stadiul de realizare a lucrărilor în anul 2019 este de 21,5%.

Pe perioada sezonului de încălzire 2019 - 2020 execuția lucrărilor s-a sistat.

Această lucrare de modernizare este finanțată din fondurile proprii PMB.

Costuri suportate până la data raportării: 594.151,89 lei (fără TVA)

CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Rosetti - str. C.A. Rosetti nr. 15. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate.

Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT 18 A - str. Ion Câmpineanu nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Pentru obținerea suprafeței de decomprimare, conform Ordinului nr. 89/2018 privind "Aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" trebuie stabilite metode prin care să se realizeze aceste cerințe.


CT FI proiectării achiz^i^â fșșft


anu Antonachi nr. 17. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, xecuție și s-a derulat procedura de achiziție publică. Rezultatul procedurii de


Bd. Regina Hisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tei: 021.305.55.00

http://www.pmb.roUKA5 MAMMSWfT

BOMOIțISP .1*001       OO1


CT Direcție - str. Cavafii Vechi nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de ia sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Garaj - str. Olimpului nr. 84. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

Centrala termică este în clădirea ce se află pe un teren care nu este proprietatea CMTEB. Proprietarul a solicitat eliberarea terenului. CMTEB trebuie să găsească un alt spațiu unde să amplaseze centrala termică. în această situație, soluția prevăzută în studiul de fezabilitate trebuie modificată.

CT Bucur 14 - str. Bucur nr. 14. în anul 2019, lucrările de modernizare s-au finalizat și s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea realizării modernizării este de 122.268,31 lei (fără TVA)

CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14. Contract în curs de derulare, stadiu 40%. în anul 2019 lucrările care s-au executat, după finalizarea și avizarea în CTE RADET a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție întocmite de contractant, au constat în dezafectarea echipamentelor și conductelor existente, demolarea postamenților și a pardoselii, refacerea acestora, montarea echipamentelor noi achiziționate pe poziție și începerea montajului conductelor aferente echipamentelor.

Lucrările de execuție, pe perioada iernii, au fost sistate. Nu s-a realizat preluarea contractului de către CMTEB de la RADET din cauza lipsei fondurilor pe care CMTEB trebuie să le asigure pentru finalizarea investiției.

Costuri suportate până la data raportării: 58.150,38 iei (fără TVA).

CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31. în trimestrul IV 2019 s-a finalizat proiectul tehnic și detaliile de execuție, urmează avizarea acestei documentații în CTE.

Costul de implementare: 23.014.524 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 774.570,58 lei.

Sursa de finanțare: Buget local-PMB.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV. 1: număr CT.
Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 11.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


2018


Activitățile planificate


_________________3   ____

Modernizare CT Amzei

Modernizare CT Știrbei Vodă


Modernizare CT Luterană

Modernizare CT Rosetti

Modernizare CT 18A

Modernizare CT Floreasca

Modernizare CT Direcție

Modernizare CT Garaj

Modernizare CT Bucur

Modernizare CT Caporal Bălan

Modernizare Cf Depou

Ferentari______________________

TOTAL indicator măsura IV.1


iar centrale termice de cvartal


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Vaioare Indicator*


Stadiul de realizare în raportările anterioare


2018


3,2%


95%

10%2019


6 21,5%


100%


40%


Stadiul de realizare proiect Trim 1 2020


7 21,5%


100%

40%


Valoare rămasă de realizat


Stadiu de realizare măsură 9,09%


Măsura IV.2 - Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IV.2: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Implementarea măsurii a început din anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2023. în anul 2023 va rămâne de implementat mai puțin de 10% din măsură, rezultând că în perioada 2018-2022 măsura va fi practic realizată în cea mai mare parte.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de distribuție primară a energiei termice (250,7 km), din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km pentru Magistrala II Sud; 28,41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km pentru Magistrala V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala S-III Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Conform programului de investiții pe termen lung, pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze, după cum urmează:

 • - în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2020.

 • - în etapa a doua de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 105,969 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 loturi), în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 “Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București”. Lucrările pentru această etapă sunt preconizate a fi executate în perioada 2019-2023.

 • - în etapa a treia de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - III Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1- 6.

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total de 137,59 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport este finanțată din bugetul local.

Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0.95 km. Contractul nr. 5692/18.09.2018 pentru faza 1 are termen de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei fără TVA proiectare și execuție.


Stadiul de implementare al fazei 1 este următorul:

Magistrala I Sud Obiectiv 1

în prezent Proiectul tehnic s-a finalizat și s-a avizat în CTE - PMB.

Lungime tronson magistrală 5,931 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala II Sud:

Obiectiv 2 - tronson cuprins între căminele CS1 - CS5 (zona Bobocica).


- S-a eliberat Autori

onstruire nr. 234/1726187 din 21.05.2019.


p-î^tal cfeîifi P bLttrjl'?>! București, România Ordinul administrativ de începere a lucrărilor nr. 6878/03.07.2019 a fost emis începând cu data de 15.07.2019, fiind comunicat și către Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București.


în data de 15.07.2019, a fost întocmit Procesul-verbal de predare front de lucru nr. 1, iar în data de 16.07.2019 a fost încheiat Procesul verbal de trasare a lucrărilor nr. 2.

în anul 2019 s-au executat lucrări de înlocuire magistrală de Dn 900 pe o lungime de cca 680 m de canal ( 1360 m conducta). Stadiu de realizare este de 18,75%.

Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 - proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 9,265 km.

Costul de implementare: 33.178.270,09 lei din care C+M 28.055.330,86 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 5.257.643,38 lei (fără TVA).

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala li-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins între căminele C15/20-CS12.

în 2019 proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 5,544 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Berceni: Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 - CO5.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 3,626 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - C14S.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB. Urmează să fie eliberată autorizația de construire.

Lungime tronson magistrală 6,305 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5.

S-a eliberat Autorizația de Construire nr. 301/1726188 din 14.06.2019. S-a primit Ordinul Administrativ de începere al Lucrărilor în data de 24.10.2019. Lucrările aufost sistate începând cu data de 09.12.2019

Lungime tronson magistrală 0,95 km.

Costul de Implementare: 12.320.972,8 lei din care C+M 10.528.026,99 lei.

Costuri suportate până la data raportării: -

Sursa de finanțare: buget iocal PMB.

Faza 2 - cuprinde 105,969 km rețea primară (de transport) de termoficare. Proiectul va fi depus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), Axa 7, Obiectiv Specific 7.2, urmând a fi implementat de Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2020-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km.

Valoarea estimată a proiectului este de î.323.439.186,26 lei + TVA.

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 13% buget de stat, 2% - buget local.


Stucul, •’de/^


ilitate pentru faza 2 (varianta H.G. nr. 907/29.11.2016) a fost avizat în ședința CTE .        2019. De asemenea, CTE PMB a avizat Studiul de fezabilitate în ședința din

în\jata de 23.04.2019 indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCGMB nr.
ILYJ

UKAS

fijosoot ■ tso 14001

001


Urmare a actualizării devizului general și a modificării analizei cost beneficiu (datorate observațiilor experților DG Competiton), studiul de fezabilitate și analiza cost beneficiu au fost finalizate și aprobate prin HCGMB nr. 588, respectiv 589 din 18.12.2019;

Planul tarifar s-a realizat în cursul anului 2018. în luna noiembrie 2019 acesta a fost revizuit ca urmare a modificărilor analizei cost beneficiu și aprobat prin HCGMB nr. 590/18.12.2019.

Analiza instituțională a proiectului a fost stabilită împreună cu experții Jaspers la începutul lunii decembrie 2019, după ce a fost completată cu datele necesare din contractul de delegare a serviciului de încălzire centralizată. Menționăm faptul că contractul de delegare a fost semnat în data de 01.12.2019, iar licența de operare a fost obținută la data de 03.12.2019.

în data de 18.12.2018, Agenția pentru Protecția Mediului București a emis Decizia etapei de încadrare nr. 157 prin care decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.11.2018 și 06.12.2018, că proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București' propus a fi amplasat în Municipiul București nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

în luna mai 2019 s-a transmis către Consiliul Concurenței, AM POIM și DG Competition (Comisia Europeană), varianta finală a prenotificării ajutorului de stat pentru proiectul de termoficare. Până în acest moment au fost transmise două serii de solicitări de clarificări din partea DG Competition (iulie si septembrie 2019), iar Municipiul București a trimis răspunsurile aferente (august și noiembrie 2019), urmând să fie primită decizia Comisiei Europene.

în vederea asigurării unui management necesar pregătirii și implementării proiectului, s-a decis înființarea Unității de Implementare a Proiectului prin Dispoziția de Primar General nr. 1424/06.10.2017 (modificată prin Dispoziția nr. 2299/30.12.2019).

De asemenea, în vederea pregătirii în timp util a documentelor aferente procedurilor de licitație, în cursul lunii septembrie 2019 s-a constituit un grup de lucru format din personal specializat din cadrul Municipiului București, Termoenergetica, ADI Termoenergetica și RADET.

A fost aprobat proiectul de hotărâre privind cofinantarea proiectului de termoficare prin HCGMB nr. 589/18.12.2019.

Elaborarea cererii de finanțare a început în septembrie 2018 și a suferit modificări pe tot parcursul pregătirii proiectului, datorită schimbărilor apărute și a observațiilor primite de la experții JASPERS. în acest moment cererea de finanțare este completată cu toate datele necesare în vederea depunerii aplicației.

în acest moment procedura de depunere a aplicației de finanțare in sistemul informatic Mysmis a proiectului este în desfășurare.

După obținerea documentului de aprobare (“Action Complete Note”) din partea experților JASPERS și primirea răspunsului din partea DG Competition referitor la ajutorul de stat, proiectul va fi transmis către Comisia Europeană.

Cost de implementare faza 1 - 266.147.834,16 lei fără TVA.

Sursa de finanțare - buget local PMB

Cost de implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără TVA.

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 13% buget de stat, 2% - buget local.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim i 2020

Valoarea obținută până în prezent

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

2

3

4

5

6             ;

7

8

9

2^1^

2023

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 1

31,621

-

0,68

0,68

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 2

105,969

-

-

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 3

113,11

-

-

TOTAL indicator măsura IV.2

250,7

0,68

0,68

250,02

* km rețea de transport energie termicăBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.rb


Măsura V.1 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire rezidențială

Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică,

Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice,

Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă,

Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice,

Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartamente, din care: 54.816 apartamente în sectorul 1: 162.174 apartamente în sectorul 2; 80.160 apartamente în sectorul 3; 46.464 apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 2-a raportat finalizarea a 41 obiective (blocuri situate pe Bulevardul Basarabia) potrivit programului de reabilitare termică, precum și un număr de 19 obiective aflate în curs de realizare (blocuri situate pe Bulevardul Basarabia), fără a preciza numărul de apartamente care reprezintă indicatorul de monitorizare al măsurii V.1.

Primăria Sector 3

Având în vedere Normativul C16-1984, punctul 1.6. (perioada 15 noiembrie - 15 martie este considerată "perioada convențională de timp friguros"), precum și contextul epidemiologie actual, pentru a preveni și combate răspândirea agenților patogeni, pentru lucrările prevăzute la Măsura V.1 Primăria Sectorului 3 a emis Ordin de sistare a lucrărilor, fapt pentru care în trimestrul I al anului , 2020, la nivelul Sectorului 3 nu au fost executate lucrări de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale. Precizăm că pentru un număr de 62 clădiri, respectiv 72 asociații de proprietari, cu un număr de 5628 apartamente, lucrările urmează a se finaliza în decursul anului 2020, imediat ce condițiile socio-economice o vor permite.                                                                        /.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 3 80.160 apartamente.

Primăria Sector 5: s-au încheiat contracte de proiectare și execuție lucrări pentru 130 imobile. Acestea se află în stadii diferite de execuție, in luna februarie au fost finalizate lucrările pentru obiectivul de investiții - Proiect Pilot Bloc 20 Calea Ferentari nr. 72, imobil ce deține un nr. de 18 apartamente bugetare din acest an, procedura de achiziție a fost suspendată. Documentațiile aferente imobilelor din sectorul 3 au fost returnate Primăriei Sectorului 3, în vederea continuării programului de reabilitate termică a imobilelor.

Suplimentar, Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, în baza Hotărârii Consiliului General nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 și 6. Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a CGMB.

în anul 2019 pentru blocurile din sectorul 3 (22 loturi), a fost demarată procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție. Procedura a fost publicată în SICAP, termenul limită de depunere a ofertelor, fiind stabilită pentru data de 08.08.2019, însă, din cauza diminuării alocărilorCa urmare a demarării, în anul 2019, a procedurii de achiziții execuție în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuipli estima la acel moment, un număr aproximativ de 20.00u 15 loturi. în perioada raportării, a fost finalizată evaluare urma evaluării ofertelor, au fgșt atribuite contractele -


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poșUf^oaiî.wipr ț iȘucu^i, România Tel: 021.305.55 00            | SSmEDIUJ®

httpj/www.pmb.ro                W'Ș. U          .x’-

V \     *> respinse, fiind neconforme. Pentru ofertele declarate câștigătoare, contractele de lucrări au fost elaborate, o parte a acestora, fiind transmise pe circuitul de semnare.

în aceeași perioadă, respectiv trimestrul I 2020, au fost elaborate acte adiționale la contractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari ale căror imobile au fost incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, conform cărora, asociațiile de proprietari sunt de acord cu valorile ce le revin la plată, ca urmare a reabilitării imobilelor. Actele adiționale sunt în curs de semnare.

Urmează pregătirea documentației necesare atribuirii serviciilor de dirigenție de șantier pentru supravegherea și urmărirea lucrărilor de execuție aferente contractelor de lucrări.

Estimarea inițială privind numărul de apartamente aferente blocurilor de locuințe din sectorul 6 ce urmează a fi reabilitate va fi reevaluat.

în trimestrul I 2020 nu s-au efectuat decontări pentru acest obiectiv,

Costul de implementare: 250.495.000 lei.

Sursa de finațare: buget local.
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


2016


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


2018


Suplimentar față de ~ prevederile PICA


umăr apartamente


Activitățile planificate


Reabilitare termică clădiri rezidențiale

PS1__________

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS2__________

Reabilitare termică clădiri rezidențiale

PS3_________'

Reabilitare termică clădiri rezidențiale

PS4 _________

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS5


Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS6


TOTAL indicator măsură V.1


PS1


Valoare Indicator*


54.816


162 174


80.160


46.464


94.553


43.031


481.198


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


2018


2019


Valoarea Imp

obținută în

Valoarea

Stadiu de

perioada de

obținută

realizare%

raportare Trim I

pana in

până în

2020

prezent

prezent


Valoare rămasă de realizat


54.816


54.816


100%


35.609


14.783


50.392


31,07%


111.782


16.903


18.875


35.778


44,63%


44.382


4.846


27.358


32.204


69,30%


14.260


în anul 2018 s-au început lucrările pt. 9.065 apartamente


S-au încheiat contracte de proiectare și execuție lucrări pentru 130 imobile___________

Au fost demarate lucrări de execuție pentru un număr de 70 imobile ce fac parte din Acordul Cadru nr. 138/2017, cuprinzând un număr de 7.938 de apartamente


94.535


43.031


112.174


61.016


173.208


173.749


35,07%


307.990Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tei 021.305.55.00

http:t7www.pmb.ro


sg L> 1

UKAS

ISOMOț* flQ IQpl

“«ar 001


Măsura V.2 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire instituțională

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Generală Investiții,

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică,

Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice,

Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școlare în sectorul 1, 147 unități școlare în sectorul 2, 10 unități școlare în sectorul 3, 22 unități școlare în sectorul 4, 11 unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii;

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” -102 școli.

Din cele 102 școli cuprinse în program, 93 școli sunt finalizate (dintre care: 90 școli au recepție finală, iar 3 școli au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, urmând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală), o școală este în derulare (Grup Școlar Nichita Stănescu-contract nou încheiat în anul 2018), 6 școli sunt în litigiu (până la finalizarea litigiului, lucrărilor nu pot fi continuate), un contract este suspendat (Colegiul Viilor), iar o școală (Școala nr.47) a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului din motive juridice (hotărâre judecătorească restituire teren către proprietar).

Lucrările de reabilitare aferente Grupului Școlar Nichita Stănescu, situat în B-dui Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, sector 3, București, se derulează în baza Contractului de execuție lucrări nr. 308/2018, încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane SA.

Degradările survenite la corpurile executate de către fostul constructor la Grupul Școlar Nichita Stănescu au necesitat realizarea unei expertize și optimizarea proiectului prin întocmirea documentațiilor tehnice cu părți desenate și părți scrise, pentru actualizarea și punerea în conformitate cu situația reală din teren a proiectului tehnic întocmit la nivelul anului 2006. Sunt în curs de elaborare documentațiile necesare modificării proiectului. După optimizarea proiectului, urmează întocmirea unui act adițional la contractul de lucrări care va cuprinde lucrările suplimentare necesar a fi realizate, ca urmare a degradărilor survenite la corpurile executate de către fostul constructor (conform expertizei). Continuarea lucrărilor de execuție este condiționată de optimizarea proiectului.

în trimestrul I 2020 nu s-au efectuat decontări pentru acest obiectiv.

Cost implementare: 381.703.000 lei.

Cost implementare la data raportării: 1.919.362,75 lei (lucrări execuție Liceul Nichita Stănescu) 123.458,60 lei (expertiza tehnică Nichita Stănescu) 1.338.307,23 lei (dotări).

Sursa de finanțare. Buget local.

Primăria Sector 2 - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar


ul I 2020 s-au derulat acțiuni de obținere avize și autorizații pentru 8 unități de învățământ, dnjtăți prin POR și 4 prin PNDL.

1 ,         ni


IaDE MEDIțU’i

Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiții

Având în vedere Normativul C16-1984, punctul 1.6. (perioada 15 noiembrie - 15 martie este considerată "perioada convențională de timp friguros"), precum și contextul epidemiologie actual, pentru a preveni și combate răspândirea agenților patogeni, pentru lucrările prevăzute la Măsura V.2 Primăria Sectorului 3 a emis Ordin de sistare a lucrărilor, fapt pentru care în trimestrul I al anului 2020, la nivelul Sectorului 3 nu au fost finalizate lucrări de reabilitare termică la clădiri instituționale.

Primăria Sector 5 a demarat în trimestrul I 2020 lucrări de execuție reabilitare termică la un număr de 2 școli și 6 grădinițe și lucrări de reconstrucție la 2 școli.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.2: număr clădiri instituționale.

Valoare indicator realizată în scenariu: 221

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 120.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim 1 2020

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

2018

Reabilitare termică clădiri instituționale PMB

92

90

93

100%

Reabilitare termică clădiri instituționale PS2

129

-

15

obținere avize și autorizații pentru 8 unități de învățământ

11,62%

TOTAL indicator măsură V.2

221

90

10S

Suplimentar față de prevederile PICA

PS3

12

120

PS5

demarare lucrări de execuție pentru 8 unități de învățământ

Pentru măsurile suplimentare, cu caracter voluntar, necuantificabile, anexă a Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022, s-au realizat acțiuni pe următoarele domenii:

Măsura N.1 ~ Conștientizarea populației cu privire ia nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane

La nivelul Primăriei Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1, în trimestrul I al anului 2020 au fost demarate acțiuni de conștientizare a cetățenilor la nivelul sectorului și au fost inițiate 10 planuri de măsuri având ca obiectiv asigurarea igienizării carosabilului și a trotuarelor, eliminarea depozitării frecvente a deșeurilor de orice natură în locuri nepermise, în mod special pe domeniul public, având ca scop asigurarea stării de igienizare corespunzătoare în confomitate cu normele în vigoare.

Măsura N.4- Creșterea capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate

Primăria Sector 1 - Poliția Locală Sector 1

în trimestrul I al anului 2020 s-au efectuat controale conform reglementărilor în vigoare și au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor, astfel:

 • - 9 procese verbale de constatare și sancționare prin avertisment, 162 sancțiuni contravenționale în valoare de 109.600 lei, în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

 • - 60 sancțiuni contravenționale în valoare de 9.750 lei, în baza H.C.L.S1 nr. 132/2016 privind staționarea autovehiculelor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Primăria Sector 3 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

în trimestrul I al anului 2020 s-au realizat:

 • -  3 planuri de măsuri;

 • -  228.854 sancțiuni în valoare totală de 1.471.576,520 lei;

 • -  10 terenuri insalubre nou identificate;

 • -  659 autoturisme identificate ca făcând obiectul Legii nr. 421/2002;

 • -  80 autoturisme ridicate;

 • -  182 autoturisme intrate în Patrimoniul Municipiului București până la data prezentului bilanț.

Primăria Sector 5-în trimestrul I al anului 2020 pentru măsura de creștere a capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate în domeniul construcțiilor și al spațiilor verzi s-au încheiat 46 procese verbale de contravenție în cuantum de 299.500 lei.

Măsura N. 5 - Inițierea unui studiu privind evaluarea expunerii populației la poluarea aerului cu particule în suspensie (PMw și PMs.s) și a impactului asupra sănătății populației din Municipiul București - Institutul Național de Sănătate Publică a realizat studiul referitor la relația dintre poluarea aerului cu pulberi în suspensie și impactul asupra sănătății populației.

Măsura N.6 - Extinderea regimului obligatoriu de plată a parcărilor la nivelul întregului teritoriu al Municipiului București coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementare pentru staționarea neregulamentară (similar zonei centrale)

în_ cadrul acestei măsuri, în trimestrul I al anului 2020, Direcția Generală de Poliție Locală și a Municipiului București a asigurat controlul zonelor cu parcare interzisă. Au fost încheiate rp^se verbale de inspecție, 1.237 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea —:   valoare de 1.107.490 lei (5 la persoane fizice și 1232 la persoane juridice).


verbale de constatare și sancționare încheiate: 1.237.

V'ăloapă procese verbale de constatare și sancționare: 1.107.490 lei.

a Municipală Managementul Transportului S.A. a început implementarea proiectului tâuftîdipal de Descongesti             aticului. Conform atribuțiilor delegate prin HCGMB nr.


a foȘt aprobat Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea și

& A tK DL’h; I 71

1^11

PO 9001 ■ SQ 14001       001


6d. Regina Elisabeta nr.47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55 00

http://www.pmb.ro eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București.

în trimestrul I al anului 2020, au fost emise 615 dispoziții de ridicare/relocare, dispuse astfel: 245 în luna ianuarie, 205 februarie, 165 martie.

După instituirea stării de urgență, activitatea Companiei s-a axat pe relocări ale autoturismelor ce îngreunează intervențiile echipajelor instituțiilor cu care sunt încheiate protocoale de colaborare (Compania Municipală Termoenergetica, Apa Nova, etc).

Costurile pentru trimestrul I al anului 2020 sunt suportate din capitalul social al Companiei, având o valoare de 1.212.954 lei.

Măsura N.7 - Realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri

Primăria Sector 3 - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

în trimestrul I al anului 2020, în autorizațiile de construire emise pentru construirea de clădiri rezidențiale sau de birouri, au fost prevăzute 90 locuri de parcare subterane și 198 locuri de parcare la sol.

Primăria Sector 5 - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului a prevăzut în Autorizațiile xle construire, un număr de 107 locuri de parcare subterane.                                  /

Număr locuri noi de parcare prevăzute: 395.

Măsura N.9 - Dezvoltarea zonelor pietonale

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții a continuat proiectul PIDU -Zona Centrală a Municipiului București pentru implementare de măsuri de prioritizare a circulației pietonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor și propuneri de amenajare a spațiilor publice pietonaie, prin care sunt prevăzute a se realiza 24,44 ha zone pietonale.

Studiiile de fezabilitate aferente proiectelor individuale cuprinse în PIDU au fost elaborate în baza contractului de prestări servicii nr. MB444/31.12.2010, încheiat de către Municipiul București cu Asocierea condusă de SC Synergetics Corporation SRL. Indicatorii tehnico-economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru proiectele individuale au fost aprobați prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București în anul 2016.

Au fost realizate proiectele tehnice, dar a trebuit să fie modificate în conformitate cu H.G. nr. 907/29.11.2016. Urmare acestor modificări legislative și necesității realizării proiectelor tehnice în conformitate cu noua legislație, avizele și certificatele de urbanism au expirat.

Pentru obținerea acestora este nevoie de redepunerea cererilor însoțite de certificate de urbanism noi, certificate de urbanism care nu au fost încă emise. S-a obținut o parte a avizelor, urmând a fi solicitată emiterea și pentru cele rămase.

Pentru finalizarea proiectelor tehnice și pentru obținerea autorizațiilor de construire a fost necesară declararea utilității publice a obiectivelor. Având în vedere intervențiile propuse prin PIDU și efectele benefice pe care acestea le vor avea asupra cadrului fizic, social, economic, cultural, turistic și de mediu, proiectele individuale din cadrul PIDU sunt considerate lucrări de interes local. Ca urmare, intervențiile propuse prin proiectele individuale ce prevăd operațiuni urbanistice, din cadrul PIDU, au fost declarate lucrări de utilitate publică, prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București (14 proiecte au fost declarate de utilitate publică).

Declararea de utilitate publică s-a realizat în baza Planurilor Urbanistice Zonale aprobate pentru fiecare proiect individual. Urmează să fie demarate procedurile de expropriere, în funcție de alocările bugetare.


Urmează demararea procedurii pentru selectarea unui operator economic de salubritate aferente proiectelor.

Termenul de finalizare a proiectului este 2022.

Valoarea necesară realizării proiectului este de 1.194.440 mii lei din bugetul local.


(1

L'KAS

iwwbaoiw    ooi


La nivelul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, în trimestrul I al anului 2020 au fost efectuate lucrări de amenajare/reamenajare/extindere trotuare (lucrări montaj pavele) pe o suprafață de 4,89 ha (4892,4 mp).

Măsura N.10 - Modernizare parc auto persoane juridice și instituții

Primăria Municipiului București, prin Direcția Administrativă, a prevăzut în Planul Anual de Achiziții Publice modernizarea parcului auto, care în prezent este format din 78 autoturisme, respectiv 4 autoturisme Euro 3, 31 autoturisme Euro 4, 21 autoturisme Euro 5, 22 autoturisme Euro 6, prin achiziționarea a 23 autoturisme hibrid.

A fost încheiat Contractul de furnizare autoturisme Nr.719/13.08.2019 între MUNICIPIUL BUCUREȘTI și INCHCAPE MOTORS SRL. Costul pentru achiziționarea celor 23 autoturisme hibrid este de 1.902.645 lei cu TVA inclus.

Darea în administrare a acestora către instituții de utilitate public si interes local s-a făcut conform H.C.G.M.B. nr. 38/29.01.2020.

Măsura N.11 - Stimularea achiziționării mașinilor hibrid sau electrice

La nivelul sectorului 1, au fost puse în circulație un număr de 33 autovehicule hibrid, achiziționate în anul 2019 de Poliția Locală Sector 1

Măsura N.14 - Inventarierea și reducerea suprafețelor de terenuri supuse eroziunii eoliene

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor proprietate privată (deținute de persoane fizice și juridice) și a întocmit 13 procese verbale de inspecție și 13 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 30.100 lei (din care 12 persoane juridice sancționate cu amenzi în valoare de 30.000 lei).

La nivelul Primăriei Sector 2, prin Poliția Locală Sector 2, pentru nesalubrizarea terenurilor s-au aplicat în trimestrul I 2020 un număr de 24 sancțiuni în valoare de 26.600 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 s-au realizat:
 • -  1 plan de măsuri;

 • -  3.036 sancțiuni în valoare totală de 293.819 lei;

 • -  10 locații terenuri insalubre nou identificate.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, au fost inventariate 350 terenuri si au fost întocmite 29 procese verbale de contravenție, în valoare de, 299.500 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare: 3.102. Valoare amenzi: 650.019 lei.

Număr terenuri inventariate: 360.

Măsura N. 16 ~ Promovarea și utilizarea de surse regenerabile/verzi din energie în acest sens, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov a elaborat "Studiul de oportunitate privind implementarea Proiectului "Energia Verde pentru spitalele Municipiului București", având ca beneficiar Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

- în anul 2018 s-a aprobat H.C.G.M.B. nr. 485/23.08.2018 pentru aprobarea de principiu privind Programul "Energie verde pentru spitalele Municipiului București” - Implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru □^aflate în administrarea Municipiului București, prin Adminitrația Spitalelor și Serviciilor âdicaîe urești. Obiectivele programului sunt realizarea și implementarea unui sistem integrat ejg și realizarea de investiții pentru ca unitățile medicale, aflate în administrarea i -j^dcurești, să devină autonome și eficiente din punct de vedere energetic, prin ’ «qgenerării în centralele termice, instalarea de sisteme cu panouri solare pentru calde mșnajere și încălzirii, utilizarea centralelor termice de încălzire pe biomasă, îourilor fotîvoltai
ea] ap*Bd. Regină Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013,

Tel: 021.305.55.00

fittp://www.pmti.ra\'1ED


BO3QQ1 -BQ 14001

UXAS “RSSS" 001


De asemenea, este în curs de elaborare studiul de fezabilitate aferent proiectului pilot pentru spitalul "Alexandru Obregta .

Măsura N.17 - Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi

Primăria Municipiului București, prin Direcția Utilități Publice, a făcut demersuri în vederea implementării obiectivului de investiții "Instalație de tratare termică și valorificare energetică a deșeurilor municipale din Municipiul București”, în vederea tratării și valorificării deșeurilor și producerii de energie termică și electrică.

Se află în derulare Contractul nr. 424/29.11.2017 pentru Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului ante-menționat, încheiat cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S. în baza acestui contract a fost realizat Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr.455/27.08.2019.    “

De asemenea, a fost declanșată procedura prin Normă internă privind "achiziționare teren cu destinația dezvoltare investiții pentru gestiunea deșeurilor”, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 64/2020.

Măsura N.18 - Salubrizarea urbană - Gestionarea salubrizării șantierelor

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea stării de salubrizare a spațiilor/zonelor extinse și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt, ploi sau topirea zăpezii și a întocmit 237 procese verbale de inspecție, respectiv 136 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 376.500 lei.

La nivelul Primăriei Sector 2, prin Poliția Locală Sector 2, pentru încălcarea normelor legate de protecția mediului de către constructori s-au aplicat 57 sancțiuni în valoare de 102.600 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, în vederea salubrizării spațiilor/zonelor extinse adiacente acestora, salubrizarea și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt și/sau ploi, topirea zăpezii, agenții economici și asociațiile de proprietari au fost și sunt înștiințați periodic cu privire la obligațiile legale specifice.

în ceea ce privește corelarea procesului de salubrizare intensivă cu fiecare etapă de generare a emisiilor majore din activitățile de șantier, până în momentul dării în folosință a obiectivului, au fost puse în aplicare: 1 plan de măsuri, au fost verificate un număr de 37 locuri, aplicând-se un număr de 37 sancțiuni în valoare de 177.000 lei.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, s-a realizat verificarea stării de salubrizare pe o suprafață de 1,1 ha șantiere de construcții.

Măsura N.19- Eliminarea deșeurilor stradale provenite din dejecții animale                z /

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea respectării obligației proprietarilor de animale de companie de a evacua dejecțiile fiziologice ale animalelor care le aparțin de pe domeniul public, conform art. 34 din H.C.G.M.B. nr, 120/2010.

La nivelul Primăriei Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1 - în baza Legii nr. 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor, a fost aplicată 1 sancțiune în valoare de 1.000 lei.

De asemenea, au fost întocmite 2 procese verbale de constatate și sancționare a contravenției prin avertisment și aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.700 lei, conform H.C.L.S1 nr, 131/2008 privind constatarea și sancționarea unor fapte contravenționale de către persoanele^izice și juridice la regimul protecției animalelor și păsărilor.

La nivelul sectorului 1 au fost realizate 88 acțiuni de conștientizare și informare a pbf obligația proprietarilor de animale de companie de eliminare a dejecțiilor acestora' fnn' locuri (zone verzi, parcurijpcuri de joacă pentru copii).

_____________.^cîi^în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București au fost aplicate 8 avertismente, respectiv 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.700 lei.

în baza Legii nr. 61/1991 (republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice au fost aplicate 10 avertismente, respectiv 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.900 lei.

La nivelul Primăriei Sector 2, prin Poliția Locală Sector 2 s-au aplicat 4 amenzi în valoare de 600 lei pentru încălcarea normelor de salubrizare.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost desfășurate acțiuni de conștientizare a populației, de informare cu privire la obligațiile posesorilor de animale de companie, respectiv 1 plan de acțiune, aplicându-se un număr 155 sancțiuni, în valoare totală de 314.450 lei.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 au fost întocmite 1.023 procese verbale de contravenție în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010, prin aplicarea de amenzi în valoare de 399.610 iei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 1.209.

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 723.960 lei.

Măsura N.20 - Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și a celor menajere în curțile proprii/terenuri private

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a întocmit 10 procese verbale de inspecție.

La nivelul Primăriei Sector 2, prin Poliția Locală Sector 2, în trimestrul I 2020, pentru arderea deșeurilor au fost aplicate 3 sancțiuni în valoare de 4.000 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost desfășurate acțiuni de conștientizare a populației, respectiv un plan de acțiune, aplicându-se un număr 52 sancțiuni, în valoare totală de 6.600 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 55.

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 10.600 lei.

Măsura N.29 - Grad ridicat de ocupare a autoturismelor

La nivelul Primăriei Municipiului București, ca măsură de descongestionare a traficului, a fost aprobat prin H.C.G.M.B nr. 790/22.11 2018, programul Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București. Prin Direcția Transporturi au fost demarate proiecte care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar, pe teritoriul Capitalei fiind aprobate H.C.G.M.B. nr. 271/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze/autobuze școlare, care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București pentru școala nr. 195 (Hamburg), sector 3 - proiect pilot și H.C.G.M.B. nr. 672/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru introducerea autobuzelor școlare în zona unităților de învățământ din sectoarele 1-6.                                                         '


Măsu.~ ...— - Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața propde'tfyilcir tyrși emiterea de amenzi în cazul nerespectării âtă Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea rietârilbr de imobile și terenuri de a menține curățeni^în fața proprietății și a întocmit 73 procese verbale de inspecție, respectiv 44 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 21.500 lei.SK 1J ■

țly

UKAS

pp ^COI • BO laoCd

001


Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 44.

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 21.500 lei.

Măsura N.31 - Corelarea Planului de Calitate a Aerului în Municipiul București cu proiectele/programele derulate cu impact asupra calității aerului

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-lifov are în curs de constituire Comitetul de Coordonare și Monitorizare al PMUD. In trimestrul I 2020 a realizat raportul privind stadiul de realizare al PMUD București-lifov 2016-2030, planul de acțiune pentru anul 2020 și are în curs de elaborare lista proiectelor prioritizate pentru finanțare din fonduri UE 2021-2027

Sef Serviciu

Monitorizarea Calității Mediului Cornelia Elena GHIȚĂîntocmit în baza informațiilor transmise de către factorii responsabili,


Marina Stanciu


Ionica Brâulete