Hotărârea nr. 249/2020

HOTARAREnr. 249 din 2020-06-18 PENTRU REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 420/2019 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. REVOCAHCGMB NR. 420/2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 420/2019 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă, al Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic nr. 823/10.06.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 80/17.06.2020, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 21/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 249/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. AC/16680/P/13.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1825426/17.02.2020 precum și de adresa Societății de Transport București S.A. prin care se comunică faptul că Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 420/2019 nu a produs efecte juridice care să ducă la inaplicabilitatea principiului revocării actelor administrative;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 420/2019 privind participarea Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020

Marius Adrian PavelBucurești, 18.06. J020 Nr. 249’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.omb.ro