Hotărârea nr. 248/2020

HOTARAREnr. 248 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 805/22.11.2018 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. MODIFICA HCGMB NR. 805/2018

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 805/22.11.2018 privind participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă, al Direcției Generale Economice și al Direcției Juridic nr. 818/10.06.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 79/17.06.2020, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 20/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 248/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei juridice din Regie Autonomă în Societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB S.A.;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) lit h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Articolul 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 805/22.11.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul Generala! Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB de 46.100.000 lei, în numerar, prin emisiune de noi acțiuni.Bd Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 0500/3, seci

Art. II Articolul 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 805/22.11.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 în urma modificărilor intervenite, capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. este de 175.356.000 lei divizat în 1.753.560 acțiuni cu valoare nominală de 100 lei fiecare, deținute astfel:

  • - Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 175.356.000 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 146.276.648,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.753.560 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

  • - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București - 175.170.800 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 146.091.448,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.751.708 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 99,89% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

  • - Județul Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov - 185.200, aport în numerar, împărțit în 1852 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 0,11% din capitalul social și participarea la profit și pierderi

Art. III Articolul 3 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 805/22.11.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele Societății de Transport București STB S.A. în cuantum de 46.100.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București la majorarea capitalului societății.*

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 805/22.11.2018, rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.