Hotărârea nr. 246/2020

HOTARAREnr. 246 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE DIVIZARE IN VEDEREA DIVIZARII TOTALE A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. CU TRANSFERUL INTREGULUI SAU PATRIMONIU CATRE SOCIETATILE COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., CONFORM HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 145/11.03.2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului de divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

145/11.03.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 864/16.06.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 11/17.06.2020, și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 266/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;

  • -  Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societăților;

  • -  Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate;


- Capitolului II - Fuziunea și Divizarea Societăților (art. 238 - art. 2511) al Titlului VI din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 236 - art. 243 din Codul Civil;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) și alin. (2) art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3), lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul de divizare a Companiei Municipale Energetica București S.A. prin transferul întregului patrimoniu a acesteia către Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă calculul ratei de schimb a acțiunilor ce se transferă de la Compania Municipală Energetica București S.A. către Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Energetica București S.A., Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 18.06.2020

Nr. 246