Hotărârea nr. 246/2020

HOTARAREnr. 246 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE DIVIZARE IN VEDEREA DIVIZARII TOTALE A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. CU TRANSFERUL INTREGULUI SAU PATRIMONIU CATRE SOCIETATILE COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., CONFORM HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 145/11.03.2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului de divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

145/11.03.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 864/16.06.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 11/17.06.2020, și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 266/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;

 • -  Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societăților;

 • -  Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate;


- Capitolului II - Fuziunea și Divizarea Societăților (art. 238 - art. 2511) al Titlului VI din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 236 - art. 243 din Codul Civil;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) și alin. (2) art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3), lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul de divizare a Companiei Municipale Energetica București S.A. prin transferul întregului patrimoniu a acesteia către Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă calculul ratei de schimb a acțiunilor ce se transferă de la Compania Municipală Energetica București S.A. către Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și către Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Energetica București S.A., Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 18.06.2020

Nr. 246

fa

Page I

PROIECT DE DIVIZARE privind

divizarea totală a societății „COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA"

având ca efect juridic transferul integral al patrimoniului acesteia către societățile existente Ia momentul divizării:

„COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA" și

„COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA"

PREMISELE DIVIZĂRII

SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA

Administratorii societăților COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA au elaborat prezentul proiect de divizare ?age I 2 (denumit în continuare „Proiectul de divizare"') pentru realizarea operațiunii de divizare totală a societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, cu transferul întregului său patrimoniu către societățile existente COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și respectiv COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, în conformitate cu Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale celor trei societăți menționate s                    5

mai jos, adunări prin care au aprobat de principiu operațiunea de divizare, conform dispozițiilor art.

23 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 145 din 11.03,2019, respectându-se cu strictețe dispozițiile legale incidente în materia divizării, dar și orice alte prevederi legale aplicabile în această procedură evocate mai jos, însă fără ca evocarea să fie exhaustivă:

 • (i)     Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare (denumită „Legea nr. 31/1990");

 • (ii)    Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (denumită „OUG nr. 109/2011"),

 • (iii)    Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare (denumită „Legea nr. 82/1991");

 • (iv)   Ordinul nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asocia ți din cadrul societăților (denumit „Ordinul nr. 897/2015");

 • (v)    Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (denumit „Ordinul nr. 1802/2014");

 • (vi)   Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (denumită „Codul fiscal");

 • (vii)   Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii republicată cu modificările și completările ulterioare (denumită „Codul muncii");

 • (viii) Legea nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare (denumită Legea nr. 67/2006);

 • (ix) Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată (denumită „Codul



OPERAȚIUNEA DE DIVIZARE

 • 1.Prezentarea generală a societăților care participă în operațiunea de divizare

  1. Comuna Chiajna, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public cu sediul în str. Păcii nr. 75, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Județ Ilfov, România, cod poștal 77040, deține 0,00007% din capitalul social, respectiv 6 acțiuni având o valoare nominală de 60 RON;


1.1 COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA - Societate care se divizează

Sediul social:

Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, Mezanin și Etaj 1, București, Sectorul 4 Page |

Nr. de înregistrare la Oficiul J40/9172/2017

Registrului Comerțului

din București:

Codul unic de

37752029

înregistrare:

Forma juridică:

societate pe acțiuni

Forma de proprietate a capitalului social:

capital integral public

Durata de funcționare:

nelimitată

Domeniul principal de activitate:

Cod CAEN 353 - Furnizarea de abur si aer condiționat > »

Obiectul principal de activitate:

Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur si aer condiționat

Capitalul social:

81.791.850 RON, integral subscris și vărsat de acționari prin aporturi în numerar

Numărul de acțiuni:

8.179.185

Valoarea nominală a

10 RON

unei acțiuni:

Acționari persoane juridice:


Administratori:


 • 2.  Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul local, imitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Piața Sfânta Maria nr. 1, Oraș Popești-Leordeni, Județ Ilfov, România, cod poștal 77160, deține 0,00007% din capitalul social, respectiv 6 acțiuni având o valoare nominală de 60 RON;

 • 3. Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, imitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Bdul Regina Elisabeta nr. 47, București, România, cod poștal 50013, CUI 4267117, deține 99,99986% din capitalul social, respectiv 8.179.173 acțiuni având o valoare nominală de 81.791.730 RON.

CHIRIȚĂ SORIN

MĂLĂIA VIOLETA


AR1TONOVICITANIA

NECULA HORIA

MARINESCU MIHAI

IORDACHE ADRIAN

Website                    https://cmeb.com.ro

Prezentăm in Anexa nr. 1 Certificatul constatator al COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA .............................

BUCUREȘTI SA nr. 312391 eliberat la data de Oficiul Național al Comerțului la data de 03.06.2020. Page I 4

1.2 COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA - Societate beneficiară existentă

Sediul social:

Str. Constantin Rădulescu - Motru nr. 18, Camerele 1 și 2, Sector 4

București, România 5     '

Nr. de înregistrare la Oficiul J40/7931/2019

Registrulului Comerțului

din București:

Codul unic de înregistrare:

41269473

Forma juridică:

societate pe acțiuni

Forma de proprietate a capitalului social:

capital integral public

Durata de funcționare:

nelimitată

Domeniul principal de activitate:

Cod CAEN 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Obiectul principal de activitate:

Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Capitalul social:

120.000 RON, integral subscris și vărsat de acționari prin aporturi în numerar

Numărul de acțiuni:         12.000

9


10RON

 • 1.   Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Bdul Regina Elisabeta nr. 47, București, România, cod poștal 50013, CUI 4267117, deține 99,999% din capitalul social, respectiv 11.988 de acțiuni având o valoare nominală de 119.880 RON;

 • 2.   Comuna Chiajna, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public cu sediul în str. Păcii nr. 75, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Județ Ilfov, România, cod poștal 77040, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 6 acțiuni având o valoare nominală de 60 de RON;

 • 3.  Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public,

  cu sediul în Piața Sfânta Maria nr. 1, Oraș Popești-Leordeni, Județ Ilfov, România, cod poștal 77160, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 6 acțiuni având o valoare nominală de 60 de RON.

  Administratori:

  BURGHIU DA VID - ALEXANDRU

  GOGESCU IU LI U - DAN

  CLISERU SPERANȚA                                   Page 1

  CIOLAN SEBASTIAN - NICOLAE

  BEU - HASANOGU CRISTIAN

  MĂLĂIA VIOLETA

  ANDREI MIRCEA - DRAGOȘ - NICOLAE

  Website

  htțps: -www.cmteb.ro

Prezentăm în Anexa nr. 2 Certificatul constatator al COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA nr. 312486 eliberat la data de Oficiul Național al Comerțului la data de 03.06.2020.

 • 1.3 COMPANIA MUNICIPALĂ EN ERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA - Societate beneficiară existentă

  Sediul social:


Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, Etajul 1, Biroul nr. 1, Sector 4 București, România

Nr. de înregistrare la Oficiul J40/7921/2019


Registrului Comerțului

București

Codul unic de înregistrare:

Forma juridică:

Forma de proprietate a capitalului social: Durata de funcționare:


41268559

societate pe acțiuni capital integral public




nelimitată

Domeniul principal de activitate:

Cod CAEN 432 - Lucrări de instalații electrice si tehnico-sanitare si 5                                       5                                                               5

alte lucrări de instalații pentru construcții

Obiectul principal de activitate:

Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Capitalul social:

120.000 RON integral subscris și vărsat de acționari prin aporturi în

numerar


Numărul de acțiuni:         12.000

Valoarea nominală a        10 RON


unei acțiuni:

3

Acționari persoane juridice:


 • 1. Comuna Chiajna, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public cu sediul în str. Păcii nr.75, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Județ Ilfov, România, cod


poștal 77160, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 6 acțiuni având o valoare nominală de 60 de RON;

 • 2.  Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public,

cu sediul în Piața Sfânta Maria nr. 1, Oraș Popești-Leordeni, Județ ..........


Administratori:


Ilfov, România, cod poștal 77160, deține 0,0005% din capitalul social, Pa&e I 6 respectiv 6 acțiuni având o valoare nominală de 60 de RON;

 • 3. Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Bdul Regina Elisabeta nr. 47, București, România, cod poștal 50013, CUI 4267117, deține 99,999% din capitalul social, respectiv 11.988 de acțiuni având o valoare nominală de 119.880 RON.

CHIRIȚĂ SORIN

MARINESCU MIHAI

VASILE ARDENEL - MIHAIL

TUDOR ANDREI

ȘERPESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN TRIFAN LAURA MIHAELA

Web site                    htlps://www.energeticaservicii.ro

Prezentăm în Anexa nr. 3 Certificatul constatator al COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA nr. 312442 eliberat Ia data de Oficiul Național al Comerțului la data de 03.06.2020.

 • 2. Fundamentarea și condițiile divizării

  • 2.1     Fundamentarea divizării

   • 2.1.1   Fundamentarea legală

    • 2.1.1.1 Prezentul „Proiect de Divizare a Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA


BUCUREȘTI SA" a fost întocmit și semnat de către administratorii societăților participante, cu respectarea prevederilor Codului civil (Titlul IV - „Persoana juridică", Capitolul V -„Reorganizarea persoanei juridice"), ale Legii nr. 31/1990 (art. 238 și următoarele), precum și ale Ordinului nr, 897/2015.

Divizarea totală are drept consecință transferul întregului patrimoniu al Societății Divizate către Societățile COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, care vor prelua toate

activele și toate datoriile Societății Divizate în conformitate cu anexele la prezentul document. Ca efect al divizării, Societățile COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA REȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA iqf ^qbțin di toate drepturile și vor fi ținute de toate obligațiile Societății COMPANIA ALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, inclusiv în raporturile cu terții în tăte cu anexele Proiectului de Divizare.


 • 2.1.1.4 Operațiunea de divizare a fost aprobată de principiu de fiecare societate implicată în divizare, prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA nr. 15/17.12.2019, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA nr. 7/19.12.2019 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA nr. 6/19.12.2019.

 • 2.1.2.5 Prin aceleași Hotărâri:

 • (a) administratorii COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA au fost împuterniciți să redacteze proiectul de divizare, să întreprindă orice măsuri și să redacteze orice documente necesare în vederea divizării totale a Societății Divizate cu transferul întregului său patrimoniu către COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, conform Hotărârii nr. 145/2019 a Consiliul General al Municipiului București prevăzută în Anexa nr. 4.

 • (b) în conformitate cu dispozițiile art. 2432 alin. 5, art. 2433 alin. 5 din Legea nr. 31/1990, acționarii fiecăreia dintre cele trei societăți implicate în divizare au decis, în unanimitate, că nu sunt necesare următoarele:

 • (i) elaborarea raportului administratorilor prevăzut de art. 2432 alin.l din Legea nr. 31/1990 pentru niciuna dintre societățile participante la divizare,

 • (ii) comunicarea informațiilor prevăzute de art. 2432 alin. 4 din Legea nr. 31/1990,

 • (iii) comunicarea situațiilor financiare prevăzute de art. 244 alin.l lit. d) iiziiCi.egcak

nr.M/W9°,         '                                      Cff X

 • (iv) întocmirea de către experți a raportului conform 2433din Legea nr. 31/199fe

WN'C

2.1.2


Fundamentarea economică


 • 2.1.2.1 COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA a fost înființată în anul 2017, având ca obiect principal de activitate „furnizarea de abur și aer condiționat" - Cod CAEN

3530 - pentru a putea realiza servicii de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat pe raza Municipiului București și în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov.

 • 2.1.2.2 Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 145 din 11.03.2019 a aprobat reorganizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. prin divizare, finalizată prin dizolvare. Până la data dizolvării acesteia Companiei Municipale Energetica București S.A. va continua activitatea conform tuturor Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București.

 • 2.1.2.3 în perioada scursă de la înființarea COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI

SA și până la adoptarea Hotărârii de divizare, Compania a parcurs procesul de preluare/cumparare a creanțelor deținute de o parte dintre creditorii Electrocentrale București S.A. în scopul preluării activelor și activității de la Electrocentrale București S.A,

>r nr.


definit cu claritate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acțioi 12/13.08.2018 ce are la bază art. 35 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publ;ce locale, ce prevede faptul că "autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capitul sau cu


bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii".

 • 2.1.2.4 Preluarea activelor și activității Electrocentrale București S.A s-ar fi efectuat în vederea

realizării dispozițiilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. .................

296/11.05.2018, privind realizarea conceptului de SACET, prin preluarea creanțelor deținute ?a§e I 8 de către creditorii Electrocentrale București S.A, cât si a investițiilor realizate de această entitate economică.

 • 2.1.2.5 In condițiile prezente singura soluție economică viabilă, care să răspundă condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, este ca Operatorul Regional, conform condițiilor existente la data atribuirii directe a contractului de delegare a activității de producere, distribuție, transport și furnizare a energiei termice, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) unitatea administrativ-teritorială/ unitățile administrativ teritoriale să aibă în calitatea de acționar/asociați unic ai operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul fumizat/prestat;

 • b) operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera fumizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competentă a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale;

 • d) participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă.

 • 2.1.2.6 Atribuțiile și responsabilitățile ce revin administrației publice locale în domeniul alimentării cu energie termică a localităților, sunt reglementate de Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006. Conform acestui act legislativ, autoritatea administrației publice locale are competență exclusivă, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice.

 • 2.1.2.7 In asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației

___ _ publice locale au, în principal, atribuții de asigurare a continuității serviciului public de  Â ;\nfȘru?ntare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale și de elaborare u^lXaprogramului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de efi^ienț^ energetică și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, județean sau a Consiliului   Geiieral bl Municipiului București ori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.


Pi

piață de monopol, întrucât RADET a fost singurul operator care a prestat acest serviciu, în LI u' sistem centralizat, la nivelul Municipiului București, rețeaua fiind de utilitate publică.

RADET s-a aflat în insolvență- procedură colectivă, conform încheierii de ședință din data 05.10.2016 pronunțată de Tribunalul București secția a VII a Civilă în Dosar nr. 35232/3/2016 iar ulterior, potrivit încheierii de ședința din data de 17.04.2019 pronunțată în același dosar,



~’ i transportului, distribuției și furnizării energiei termice din Municipiul București este o

definitivă prin Decizia Civila nr. 1843 din 11.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel București în Dosarul nr. 35232/3/2016/a2 a intrat în faliment.

 • 2.1.2.8 Prin Hotărârea nr. 625 din 14.11.2019, Consiliului General al Municipiului București a aprobat modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat pe raza Municipiului București și în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ?age I -Termoenergetica București - Ilfov, prin gestiune directă, iar contractul de delegare a fost atribuit direct către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetica București. COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. Din totalul energiei termice furnizate de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA, consumul populației reprezintă aproximativ 90%.

 • 2.1.2.9 în conformitate cu Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 371/14.06.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli Comaniei Municipale Energetica București S.A. pe anul 2018 și nr. 196/23.04.2019 privind bugetul de venituri și cheltuieli Energetica pe anul 2019, activitatea de investiție în ceea ce privește Laboratorul metrologic va fi preluată de la COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA de către COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA.

 • 2.1.2.10 Activitățile de servicii care vor fi preluate de la COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA și vor fi prestate de COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICE BUCUREȘTI SA sunt următoarele:

 • 1) Lucrări de proiectare și execuție investiții noi în rețeaua primară și secundară, rețea care asigură transport, distribuție și furnizarea energiei termice în sistemului centralizat de alimentare a energiei termice din Municipiul București conform prevederilor art. 8 lit. b din Legea 51/2006.

 • 2) Lucrări de proiectare și execuție a centralelor termice și termoelectrice realizate pentru dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

 • 3) Activități care au ca scop realizarea de noi unități de producere a energie termice în cogenerare (CET-uri) având în vedere prevederile Directivei 2012/27/UE având in vederea parteneriatul încheiat cu ITOCHU, precum și realizarea proiectelor SMART Energy-implicare în dezvoltarea de soluții smart în domeniul energetic și obținerea de fonduri europene.

 • 4) Lucrări de proiectare, execuție a rețelelor termice și asistență tehnică suport pentru obținerea avizelor necesare ce aparțin sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. De asemenea vor fi executate lucrări de proiectare și execuție pentru următoarele domenii: instalații electrice de joasă tensiune, instalații sanitare, sisteme de încălzire, instalații de ventilație și aer condiționat.

 • 5) Activități de implementarea a proiectelor pentru spitale din Municipiul București -Smart Hospital - aprobat prin hotărârea a CGMB, care să asigure o gestionare și operare de ultimă generație a sistemelor termice, electrice și sanitare din spitale și bazate pe soluții care să reducă impactul asupra mediului. Dezvoltarea unei platforme integrate de management al utilităților pentru toate spitalele din subordinea ASSMB

 • 6) Prestarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor termice,

sanitare și electrice pentru Primăria Municipiului București și alte instituții subordonate dar și mentenanță preventivă și corectivă cu excepția SACET pentru implementarea și dezvoltarea conceptului facility management. Dezvoltarea acestui concept presupune și dezvoltarea tehnologiei de management al sistemelor de ..........................

încălzire și răcire și a sistemelor auxiliare acestora dar și execuția diverselor lucrări Pa8e I P pentru terți.

 • 7) Tranzacții cu energie electrică și gaze naturale pe piața liberă. Această activitate are ca scop obținerea celor mai bune prețuri pentru Primăria Municipiului București și pentru instituțiile din subordine, dar în același timp urmărește obținerea de profit din efectuarea acestor tranzacții si luarea celor mai bune decizii. Aceste activități se vor

>        9                                                                                                                                                             »

supune reglementărilor ANRE în vigoare.

 • 8) Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi conform Directivei nr.2014/94/UE, mai exact dezvoltarea rețelei de stații de încărcare a automobilelor electrice și a rețelei de stații de alimentare cu GNCv (gaz natural comprimat). Ambele tipuri de combustibili menționați anterior au ca scop reducerea poluării, deci mai precis reducerea impactului negativ cauzat de aceasta asupra mediului.

 • 9) Activități de audit energetic complex al clădirilor conform legii 121/2014, în baza deciziei ANRE nr. 2123/2013, ce au ca scop identificarea și implementarea unor soluții de economisire a energiei și urmărirea rezultatelor obținute în urma propunerilor efectuate. De asemenea pentru implementare vor fi oferite servicii de tip ESCO care asigură urmărirea completă a proiectului, implementare și gestionarea ulterioară a

/           managementului energiei.

 • 10) Activități pentru realizarea unui centru de cercetare și dezvoltare prin care se vor

 • 7             asigura resursele necesare în vederea obținerii unor rezultate centrate pe nevoile

societății actuale. Dezvoltarea unor soluții SMART- clustere energetice care să crească randamentul si să reducă costurile. De asemenea vor fi identificate soluții inovative

\             adaptate la cerințele actuale ale societății.

\

 • 2.2 Condițiile divizării. Modalitatea de divizare. Transferul patrimoniului Societății

  • 2.2.1 Divizarea va avea următoarele efecte principale:

(Ă        excepția sumei de 2.500.000 RON alocată COMPANIEI MUNICIPALE

0   --^>sT§rKMOENERGETICA BUCUREȘTI SA, transmiterea universală a patrimoniului

" A      Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA se va efectua către

 • I taO Societatea Beneficiară COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII \    ’/ V’ ^B^EȘTI SA, care va prelua toate activele și toate datoriile Societății COMPANIA

^A^cA^fâNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA și va dobândi toate drepturile fiind ținută de toate obligațiile acesteia, inclusiv în raport cu terții, în conformitate cu regulile de /          x alocare descrise în acest Proiect de divizare și în anexele sale;

 • I /p               Suma de 2.500.000 RON din capitalul social al COMPANIEI MUNICIPALE

J ENERGETICA BUCUREȘTI SA se va transfera către COMPANIA MUNICIPALĂ

. ^7 TERMOENERGEUCA BUCJIREȘTI SA, necesară pentru realizarea investiției în echipamente și instalații aferente Laboratorului de verificări metrologice și atelier de reparații contoare de energie termică;

 • b) Restul capitalului social al Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, în cuantum de 79.291.850 RON, va fi transferat către COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, pentru desfășurarea activităților ce nu sunt exclusive serviciului de producere, distribuție, transport și Page I 1 furnizare a agentului termic, inclusiv toate hotărârile pe care COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA le are de îndeplinit în realizarea activităților ce nu simt în sfera serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

 • c) însușirea de către toate societățile participante la procesul de divizare a concluziei „Testului investitorului privat" realizat de către Deloitte România la solicitarea COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA și prezentat în Anexa nr. 5, respectiv respectarea legislației Uniunii Europene în privința organizării și funcționării unei societăți cu capital 100% public.

 • (ii)    Majorarea capitalului social al Societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA prin aportul capitalului social al Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA;

 • (iii)   Emiterea de acțiuni la nivelul Societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA corespunzător aportului adus la capitalul fiecărei societăți conform ratei de schimb;

 • (iv)   Dizolvarea fără lichidare și radierea Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA din evidențele Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, care încetează să mai existe ca efect al divizării.

 • 2.2.2 In vederea desfășurării activităților principale și a celor secundare, se vor transfera de drept către Societățile COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA contractele încheiate de COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA (în condițiile prevăzute de respectivele contracte), conform regulilor de alocare prevăzute. Se vor transfera de asemenea către COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA toate autorizațiile și licențele obținute de Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA

BUCUREȘTI SA care sunt necesare pentru desfășurarea activităților alocate.

 • 2.2.3 Transferul salariaților societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA

se va efectua conform contractelor de muncă și se vor respecta drepturile și obligațiile prevăzute în ele.

 • 2.2.4 Contractele de muncă încheiate pentru salariații care desfășoară activitățile Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, activități care urmează să fie alocate către COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA vor fi



de muncă și din contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Anterior datei transferului, cedentul are obligația notificării cesionarului cu privire la toate drepturile și obligațiile care urmează a fi transferate acestuia. Toți salariații se vor transfera în aceleași posturi iar organizarea se va replica identic la COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

 • 2.2.6  în urma operațiunii de divizare, forma juridică a Societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA rămâne neschimbată, respectiv acestea vor continua să fie organizate și să funcționeze ca societăți pe acțiuni.

 • 2.2.7  Denumirea Societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, sediul și obiectul principal de activitate, vor rămâne neschimbate.

 • 2.2.8  Regulile de administrare a Societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 145/2019, Legea nr. 31/1990, Ordonanța de urgență nr. 109/2011.

 • 2.2.9  Divizarea menționată mai sus va produce efecte de la Data Efectivă a Divizării.

3 Stabilirea și evaluarea elementelor patrimoniale transferate

 • 3.1. Situațiile financiare ale societăților implicate în divizare, așa cum se regăsesc în Anexele nr. 6, 7 și 8, care au stat la baza stabilirii condițiilor divizării, au fost întocmite la data de

 • 31.12.2019, data de referință a Proiectului de Divizare.

 • 3.2 . Pentru determinarea aportului net la fiecare dintre societățile implicate ca efect al divizării, a fost avut în vedere metoda activului net contabil, care presupune ca valorile utilizate în scopul divizării sunt egale cu activul net conform situațiilor financiare auditate ale Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA și Societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA la data de referință.

 • 3.3.    Activul net s-a stabilit ca diferență între total active și total datorii conform situațiilor financiare de Ia data de 31.12.2019 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA, Societate Divizată.

 • 3.4.   Bilanțul de divizare este întocmit prin raportare la data de 31.12.2019. Din punct de vedere contabil și fiscal, tranzacțiile Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi considerate ca aparținând Societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA

^SlERViCII BUCUREȘTI SA începând cu data stabilită - Data Efectivă a Divizării - din Proiectul ^dej^ivțizăxe.

Alocau a Vtivelor nete ale Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA va avea loc în baza principiului funcționării continue și optime a societăților, cu scopul de a limita impactul operațiunii de reorganiz^^țfiîm^hizare asupra clienților ’v societăților implicate.                                          Lk

 • 3.6. Situația financiară auditată pentru data de 31.12.2019, în temeiul art. 27 și 28 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 11 din Ordinul 2844/2016 al Ministerului Finanțelor Publice, este următoarea:

  • 3.6.1.

  • a) activ în sumă de Active imobilizate Active circulante Cheltuieli în avans

  • b) datorii în sumă de Datorii pe termen scurt Provizioane + Subvenții

  • c) activ net


Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA 305.336.610 RON constituit din:

Page| ]


20.207.337 RON

 • 284.893.542 RON

235.731 RON

 • 4.847.542 RON cu următoarea structură:

4.656.725 RON

190.817 RON

300.489.068 RON

 • 3.6.2. COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA

 • a) activ în sumă de Active imobilizate Active circulante Cheltuieli în avans

  333.727.581 RON constituit din:

  2.050 RON

  328.880.752 RON

  4.844.779 RON

  275.185.223 RON cu următoarea structură:

  275.185.223 RON

  58.542.358 RON


 • b) datorii în sumă de Datorii pe termen scurt

 • c) activ net

în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din 05.06.2020 au fost aprobate situațiile financiare ale COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA în care este menționată suma de 11.120.000 RON capital social subscris și vărsat, aferent unui număr de 1.112.000 acțiuni, din care este Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului doar suma de 120.000 RON, corespunzătoare unui număr de 12.000 acțiuni. Suma menționată în Certificatul Constatator nr. 312486 eliberat la data de Oficiul Național al Comerțului la data de 03.06.2010 va fi luată în calcul pentru stabilirea ratei de schimb.


 • 3.6.3. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA

 • a) activ în sumă de Active imobilizate Active circulante

  107.155 RON constituit din:

  2.700 RON

  104.455 RON

  1.202 RON cu următoarea structură:

  1.202 RON

  105.953 RON


 • b) datorii în sumă de Datorii pe termen scurt

 • c) activ net

 • 3.7.   Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 9 din 11.11.2019, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin Rezoluția nr. 8571/22.01.2020 situația financiară a societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA a suferit modificări prin reducerea de capital cu 217.954.000 RON capitalul actual fiind în valoare de 81.791.850 RON.

 • 3.8.   Ca atare, valorile care au fost luate în considerare pentru Proiectul de Divizare, sunt următoarele:

 • 3.8.1. Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA Capital social                81.791.850 RON

  • a) activ în sumă de Active imobilizate Active circulante Cheltuieli în avans

  • b) datorii în sumă de Datorii pe termen scurt Provizioane + Subvenții

  • c) activ net


87.382.610 RON constituit din: 20.207.337RON

 • 66.939.542 RON

235.731 RON

 • 4.847.542 RON cu următoarea structură:

4.656.725 RON

190.817 RON

82.535.068 RON

 • 3.8.2. COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA

 • a) activ în sumă de Active imobilizate Active circulante Cheltuieli în avans

  336.227.581 RON constituit din:

  2.050 RON

  331.380.752 RON

  4.844.779 RON

  275.185.223 RON cu următoarea structură:

  61.042.358 RON


 • b) datorii în sumă de

 • c) activ net

 • 3.8.3. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA

 • a) activ în sumă de Active imobilizate Active circulante Cheltuieli înregistrate în avans

  84.989.765 RON constituit din:

  20.210.037 RON

  64.543.997 RON

  235.731 RON

  4.848.744 RON cu următoarea structură:

  4.657.927 RON

  190.817 RON

  80.033.866 RON


 • b) datorii în sumă de Datorii pe termen scurt Provizioane+ subvenții

 • c) activ net

 • 3.9.   Elementele de activ care se transferă ca urmare a divizării totale a societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA au fost inventariate conform legii de către salariații cu atribuții în acest sens de la această societate.

 • 3.10. Elementelor patrimoniale care reprezintă drepturile de proprietate intelectuala se transmit de la COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA la COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

 • 3.11.   In conformitate cu prevederile Articolului 2432 alin. 4 din Legea Societăților Comerciale administratorii COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor informa Adunarea Generală a COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA, precum și administratorii societățnlor COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA cu privire la orice modificări substanțiale a elementelor patrimoniale transferate intervenite între data întocmirii Proiectului de Divizare și data ședinței Adunării Generale a Acționarilor Societății care va decide cu privire la divizare.

  Autorizațiile, aprobările, calificările, licențele și. drjțe drepturi de proprietate industrială și .                             .. ‘ TA-BțJCLJREȘTI SA se transferă către

  UREȘTI SA.


 • 3.12.     ....... , ’ ' ' , ’ '      ' , ÎL /

intelectuală ale COMPANIEI MUNICIPALE ENERGE COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII Bl

 • 4. Modul și criteriile de alocare a acțiunilor în societatea beneficiară și modalitatea de predare/transfer a acțiunilor

  • 4.1     Modul și criteriile de alocare a acțiunilor emise de către societatea beneficiară

   • 4.1.1   Raportul de schimb

    • 4.1.1.1 Având în vedere Hotărârile Adunărilor Generale a acționarilor societăților participante la Page I divizare transferul activului net este calculat în funcție de procentul de alocare, care reprezintă raportul între activul net tranferat către COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA și total activ net al COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA:

 • a) total activ net al COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA - 82.535.068 RON -100%;

 • b) total activ net transferat COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA - 2.500.000 RON - 3,03%;

 • c) total activ net transferat COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA - 80.035.068 RON - 96,97%

Conform Anexei nr. 9:

 • a) pentru transferul acțiunilor către COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA: 1 acțiune a COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA pentru 1,00990867 acțiune emisă de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA, corespunzătoare procentului de alocare menționat mai sus, 3,03%;

 • b) pentru transferul acțiunilor către COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA: 1 acțiune a COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA pentru 0,9997167 acțiune emisă de COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, corespunzătoare procentului de alocare menționat mai sus, 96,97%;

Drept urmare, prin rotunjirea valorilor de mai sus raportul de schimb a fost stabilit:

 • a) 1 acțiune a COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA pentru 1 acțiune emisă de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA;

 • b) 1 acțiune a COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA pentru 1 acțiune emisă de COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

 • 4.2 Modalitatea de alocare a acțiunilor

  • 4.2.1   Având în vedere modul și criteriile de alocare a acțiunilor prevăzute la Secțiunea 4.1 de mai sus, în schimbul activului net transferat de către COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, se va emite un număr total de acțiuni, după cum urmează:

1) COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA - 250.000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 RON, pentru un capital social de 2.500.000 RON

 • 5. Data divizării

 • 5.1. Data Efectivă a Divizării societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI

SA este data la care divizarea acesteia va produce efecte juridice.

 • 5.2 Data Efectivă a Divizării va fi data la care Registrul Comerțului înregistrează divizarea Energetica dispusă printr-o încheiere definitiva pronunțată de către Tribunalul București prin ?age I 1* care se va dispune admiterea cererii de divizare, publicarea în Monitorul Oficial a actelor constitutive ale COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA conform Hotărârilor

Adunărilor Generale ale acționarilor și înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la divizare.

 • 5.3    De la această dată, tranzacțiile referitoare la partea din patrimoniul societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA transferat societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA sunt considerate din punct de vedere contabil aparținând acesteia din urmă.

 • 5.4    La momentul transferului efectiv al părții corespunzătoare din patrimoniul Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA către societățile COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA vor fi luate în considerare

modificările de natură patrimonială apărute între data bilanțului de divizare și data finalizării operațiunii de divizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990. Ca atare, transferul patrimoniului Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA se va realiza în baza situației efective și a structurii elementelor bilanțiere de la Data tivă a Divizării.


tocol se va semna între COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA ANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA pentru a menționa

modificările de natură patrimonială apărute între data bilanțului de divizare și data finalizării ȘțToperafiuhii de divizare.


Efecte ale Divizării. Alte aspecte de interes pentru divizare transferului universal se vor transmite de drept conform celor prevăzute în anexele acestui Proiect de Divizare, de la Data Efectivă a Divizării. Formalitățile de publicitate care trebuie îndeplinite ca urmare a transferului unor proprietăți imobiliare vor fi efectuate ulterior Datei Efective a divizării.

De la Data Efectivă, acționarii Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor deveni acționari în Societățile Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, în conformitate cu art. 238 alin.2 lit. a) din Legea nr. 31/1990.

De la Data Efectivă a Divizării, COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA dobândește toate drepturile (inclusiv drepturi de creanță, drepturi reale, drepturi de proprietate intelectuală etc) și vor fi ținute de toate obligațiile și vor prelua toate contractele, activele și datoriile Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, astfel cum se indică mai jos și în anexele Proiectului de divizare.

Jturile de proprietate și celelalte drepturi reale ale Societății divizate COMPANIA , ^ICIPALĂ ENERGETICA BUCUR SA asupra activelor acesteia, care sunt preluate CAMPANIA MUNICIPALĂ

2       V


6.1.





A SERVICII BUCUREȘTI SA ca efect al


 • 6.2.2.  Drepturile și obligațiile aferente mijloacelor fixe ale Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA precum și stocurile acesteia se vor transfera PaSe I către COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

 • 6.2.3.  Drepturile și obligațiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale salariaților preluați de la COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi transferate integral Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA în temeiul art.173 din Codul muncii și Legii nr.67/2006. Salariații COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi informați cu privire la divizare cu cel puțin 30 de zile înainte de Data Efectivă a Divizării, în conformitate cu legislația aplicabilă. Organigrama COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA se va replica identic la societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

 • 6.2.4. Ca efect al transferului universal al patrimoniului Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, Societatea Beneficiară COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA va prelua toate licențele,

autorizațiile, avizele și aprobările pe care aceasta le deține în condițiile legii.

 • 6.2.5. Dacă la Data Efectivă a Divizării există litigii în curs în care COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, Societatea Divizată este parte (ca reclamant, pârât sau altă calitate procesuală, acestea vor continua, iar Societățile beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA vor prelua împreună aceeași calitatea procesuală, substituindu-se în drepturile și obligațiile Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA. Litigiile în care este implicată Societatea Divizată la data de

 • 31.12.2019 simt enumerate în Anexa nr. 10.

 • 6.2.6. De la Data Efectivă a Divizării, toate datoriile Societății divizate COMPANIA MUNICIPALĂ

ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi preluate de Societatea Beneficiară COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA și vor fi considerate, din punct de vedere contabil și fiscal, ca aparținând acesteia.

 • 6.2.7.  De la Data Efectivă a Divizării, toate creanțele Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi preluate de Societatea Beneficiară COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA și vor fi considerate,

din punct de vedere contabil și fiscal, ca aparținând COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

6.2.8.



De la Data Efectivă a Divizării, toate contractele și comenzile Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi preluate de COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA și vor fi considerate, din punct de vedere contabil și fiscal, ca aparținând Societății Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

. De la Data Efectivă a Divizării, toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi preluate de COM^NIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA și vor fi considerate, din punct de vedere contabil și fiscal, ca aparținând acesteia.


 • 6.2.10. De la Data Efectivă a Divizării, conturile bancare (inclusiv numerarul disponibil în acestea) și scrisorile de garanție bancară ale Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi repartizate COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

  Page | 1!


 • 6.2.11. La momentul transferului efectiv al patrimoniului Societății Divizate COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, vor fi luate în considerare modificările patrimoniale survenite în perioada de timp dintre data bilanțului de divizare consolidat (respectiv data de referință a situațiilor financiare în baza cărora s-a pregătit proiectul de divizare și anume 31.12.2019) și Data Efectivă a Divizării.

 • 6.2.12. Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA și Societatea Beneficiară COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA vor semna un protocol de predare -primire care va cuprinde informațiile contabile și fiscale necesare privind elementele transmise pe baza principiilor enumerate în prezentul Proiect de Divizare.

  • 6.2.13. Transferul universal de patrimoniu de la Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA la Societățile Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA nu constituie o furnizare de bunuri în conformitate cu dispozițiile art. 270 alin.7 din Legea nr. 225/2015 privind Codul fiscal. Divizarea nu este impozabilă prin aplicarea taxei pe valoare adăugată.

  • 6.2.14. Pierderea fiscală și contabilă înregistrată de Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA se transferă la COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA.

  • 6.2.15. La Data Efectivă a Divizării, Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA va informa Societățile Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA cu privire la valorile fiscale ale elementelor transferate.

  • 6.2.16. Amortizarea fiscală pentru activele transferate către COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA se va determina în continuare în conformitate cu regulile care s-ar fi aplicat de către Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA dacă transferul nu ar fi avut loc, adică aceeași perioadă de aiuorUzare, aceeași metodă și aceeași valoare fiscală.

  6/2.17. La DabCMecțftă, COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și '        ' NICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA vor prelua, conform


  aiTiOFti<are, aceeași metodă și aceeași valoare fiscală. La DataEfec&ă, COMPANIA MUNICIPALĂ TEI



  - / COMpAN:

  prevederilor feg/ale, pierderile fiscale, dobânzile și diferențele de curs valutar reportabile ale SocietâțiȚDh aceâțda dată;

  6.2.18. COMPIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA va fi responsabilă cu păstrarea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile ale Societății DivizatejLQMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, în conformitate cu dis             3 din Ordinul nr. 897/2015, cu excepția elementelor patrimoniale și




  te COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA în funcție de




nepatrimoniale transferate la COMPANIA. MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA.

6.2.19. Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA nu a emis obligațiuni, și ca atare nu există drepturi ce se acordă obligatarilor.

7. Concluzii                                                                                         Page |

 • 7.1. începând de la Data Efectivă a Divizării, cele două Societăți Beneficiare, COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, vor avea următoarele caracteristici:

 • 1. COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA

  Sediul social:


  Forma de proprietate a capitalului social: Durata de funcționare: Domeniul principal de activitate:


  Obiectul principal de activitate:


Str. Constantin Rădulescu - Motru nr. 18, Camerele 1 și 2, Sector 4

București, România

Nr. de înregistrare la Oficiul J40/7931/2019 Registrulului Comerțului din București: Codul unic de înregistrare: Forma juridică:



41269473

societate pe acțiuni capital integral public

nelimitată

Cod CAEN 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Obiectele de activitate secundare sunt menționate în Anexa nr. 12 la prezentul Proiect de Divizare.

Capitalul social:

2.620.000 RON, integral subscris și varsat de acționari prin aporturi în

numerar

Numărul de acțiuni:        262.000

Valoarea nominală a      10 RON

unei acțiuni:

Acționari persoane juridice: 1.Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului

1

( 1

București, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Bdul Regina Elisabeta nr. 47, București, România, cod poștal 50013, CUI 4267117, deține 99,999% din capitalul social, respectiv 261.738 de acțiuni având o valoare nominală de 2.617.380 RON;

2. Comuna Chiajna, prin Consiliul local, imitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public cu sediul în str.

19

\                                               țș direcția |

-----A                                 i < gumerNAN;1 *

1 Vț. coRp°RftT'r '.ii


Păcii nr.75, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Județ Ilfov, România, cod poștal 77040, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 131 acțiuni având o valoare nominală de 1.310 RON;

3. Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Piața .........................

Sfânta Maria nr. 1, Oraș Popești-Leordeni, Județ Ilfov, România, cod ?age I 2l poștal 77160, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 131 acțiuni având o valoare nominală de 1.310 RON.


Administratori:


Website


BURGHIU DA VID - ALEXANDRU

GOGESCU IULIU - DAN

CLISERU SPERANȚA

CIOLAN SEBASTIAN - NICOLAE

BEU - HASANOGU CRISTIAN

MĂLĂIA VIOLETA

ANDREI MIRCEA - DRAGOȘ - NICOLAE

https://www.cmteb.ro


2. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA


Sediul social:


Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, Etaj 1, Biroul nr. 1, București, Sectorul 4


Punctul de lucru transferat de la COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA este menționat în Anexa nr. 11

Nr. de înregistrare la Oficiul J40/7921/2019

Registrului Comerțului

din București:

Codul unic de              41268559


înregistrare:

Forma juridică:

Forma de proprietate a capitalului social:

Durata de funcționare:

Domeniul principal de activitate:

Obiectul principal de activitate:


societate pe acțiuni

capital integral public

nelimitată

Cod CAEN 423 - Lucrări de instalații electrice și tehnico - sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații electrice sanitare, de Încălzire și de aer condiționat



Acționari persoane juridice: 1. Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului

București, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Bdul Regina Elisabeta nr. 47, București, România, cod poștal 50013, CUI 4267117, deține 99,99985% din capitalul social, respectiv 7.941.173 de acțiuni având o valoare

 • 2. Comuna Chiajna, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public cu sediul în str. Păcii nr.75, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Județ Ilfov, România, cod postai 77040, deține 0,000055% din capitalul social, respectiv 6 acțiuni avand o valoare nominala de 60 de RON;

3. Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Piața Sfânta Maria nr. 1, Oraș Popești-Leordeni, Județ Ilfov, România, cod poștal 77160, deține 0,000075% din capitalul social, respectiv 6 acțiuni având o valoare nominală de 60 RON.

Administratori:


Website


CHIRIȚĂ SORIN

MARINESCU MIHAI

VASILE ARDENEL - MIHAIL

TUDOR ANDREI

ȘERPESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN

TRIFAN LAURA MIHAELA


htjpsrwww.ener-,eticaservicii.ro


 • 7.2   Actele Constitutive ale Societăților Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA vor fi modificate în conformitate cu prezentul Proiect de Divizare și cu Hotărârile Adunărilor Generale ale acționarilor societăților.

 • 7.3   De la data Efectivă a Divizării, Societatea Divizată COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA va înceta să existe, divizarea având ca efect dizolvarea fără lichidare și transmiterea universală a patrimoniului acesteia către Societățile Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, care în acest fel, dobândesc de drept - prin efectul legii -atât drepturile cât și obligațiile Societății Divizate.

 • 7.4    Creditorii societăților care iau parte la divizare ale căror creanțe sunt certe, lichide și anterioare publicării prezentului proiect de divizare vor putea face opoziție la operațiunea de divizare în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 31/1990.

 • 7.5    Societățile participante vor lua toate măsurile necesare în vederea asigurării faptului că Hotărârile Adunărilor Generale ale acționarilor societăților participante la divizare, având ca obiect aprobarea divizării, actele constitutive actualizate ale COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, precum și orice alte modificări sau acțiuni impuse ca urmare a operațiunii de divizare descrise în prezentul Proiect de Divizare, vor fi adoptate și depuse la Oficiul Registrului



Comerțului de pe lângă Tribunalul București și vor fi efectuate toate formalitățile impuse de legile aplicabile în vederea finalizări procesului de divizare.

 • 7.6 Acest Proiect de Divizare a fost întocmit în baza mandatului dat administratorilor de către acționarii COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA, COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și ai COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA și a fost elaborat în temeiul informațiilor existente până la ?age I 2-data întocmirii acestuia (care sunt susceptibile de modificare până la Data Efectivă a Divizării).

 • 8. Dreptul la dividende

Acțiunile reprezentând capitalul social al COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA alocate societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA ca urmare a divizării dau dreptul la dividende de la Data Divizării conform Articolului 13 de mai jos.

 • 9. Data situațiilor financiare de divizare

 • 9.1.1 în vederea stabilirii condițiilor divizării COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA au fost folosite situațiile financiare ale acesteia întocmite la data de 31.12.2019 și situațiile financiare ale societăților COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA întocmite la data de

 • 31.12.2019.

9.L2 Situațiile financiare ale societăților de la data de 31.12.2019 folosite pentru a stabili condițiile divizări aj»iTost aprobate de către organele statutare ale societăților implicate în divizarea Societății după ctîhț qtmează:

dj). .Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor O^/eN^ROETICA BUCUREȘTI SA nr. 11/02.04.2020;

"T^.^ 2) H°tărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ^^rțEN^RGEUCA SERVICII BUCUREȘTI SA nr. 03/02.04.2020;

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA nr. 04/05.06.2020


COMPANIEI MUNICIPALE

COMPANIEI MUNICIPALE

COMPANIEI MUNICIPALE

 • 10. Prima de divizare

în urma divizării a societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA rezulta o primă de divizare în cuantum de 743.218 RON pentru COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA.

 • 11. Avantaje speciale acordate experților, administratorilor, directorilor executivi și auditorilor implicați în divizare.

  • 11.1 Nu au fost acordate niciun fel de avantaje membrilor organelor de administrare sau de control ale celor două Societăți Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA ^ț^REȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA de pe

urma Mizării societății COMPANIA.MLNICIP. d X ENERGETICA BUCUREȘTI SA.

 • 11.2 Nu au fost acordate niciun fel de avantaje experților prevăzuți la articolul 243-’ din Legea nr.31/1990, întrucât așa cum s-a precizat toți acționarii societăților implicață>au renunțat la

examinarea Proiectului de către experți și la întocmirea de către aceștia a Raportului în conformitate cu dispozițiile articolului 2433 din Legea nr. 31/1990.

 • 12. Efecte ale divizării. Aspecte de interes pentru divizare

  Page | 2'.


  • 12.1   Ca urmare a transferului drepturilor de proprietate intelectuală, în urma divizării integrale a societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA va deveni titularul deplin al acestor drepturi, urmând să efectueze orice acțiune, procedură sau operațiune necesară pentru a asigura opozabilitatea acestor drepturi față de terți (inclusiv, dar fără a se limita la, înregistrarea și/sau publicarea în registrele / buletinele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci).

  • 12.2  Tranzacțiile COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA vor fi considerate ca aparținând contabil Societății Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, începând cu data divizării prevăzută mai sus.

 • 12.3. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA va îndeplini obligațiile asumate prin contractele încheiate cu partenerii săi contractuali (inclusiv, dar fără a se limita la instituții financiare, societăți de leasing, furnizori etc.) cu privire la efectuarea notificărilor și obținerea aprobărilor prealabile referitoare la divizarea sa (dacă este cazul).

 • 12.4  Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA vor stabili realitatea creanțelor, obligațiilor, provizioanelor și a altor elemente de activ și de pasiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 12.5   Se vor reflecta în contabilitatea Societăților Beneficiare COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA elementele patrimoniale primite ca urmare a divizării COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform mențiunilor de la art. 2.2.1.

 • 12.5 Activele și pasivele care constituie patrimoniul preluat vor fi înregistrate de către fiecare Societate Beneficiară, COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, la valorile contabile și fiscale pe care acestea le au la data efectivă a divizării.

Prezentul Proiect de Divizare este întocmit și semnat de administratorii COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA, împuterniciți în acest sens prin Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale societăților participante la procesul de divizare, menționate mai sus, și va fi Însoțit la depunerea acestiua la Oficiul Național al Comerțului de toate anexele necesare prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

încheiat astăzi, 05 mai 2020 în 4 (patru) exemplare originale a câte 24 de pagini fiecare, cu valoare juridică egală.



23



CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

CHIRITA SORIN -PREȘEDINTE CA


TRIFAN MIHAELA LAURA - MEMBRU CA


Page | 2


NECULA HORIA -   MEMBRU CA



MARINESCU MIHAI - MEMBRU CA


IORDACHE ADRIAN - MEMBRU CA




140/9172/2017

EUID - ROONRC.J40/9172/2017 CUI - 37752029


ROMÂNIA MINISTERUL JUSTIȚIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București DOSAR NR. 151987/15.04.2020 REZOLUȚIA nr.         /16.04.2020

Pronunțată în ședința din data de: 16.04.2020 Climase-Catrava

Cristina - PERSOANĂ DESEMNATĂ conform ari. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 151987 din data de 15.04.2020 pentru societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., cod unic de înregistrare: 37752029, număr de ordine în registrul comerțului: J40/9172/2017, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/9172/2017.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 151987, din data de 15.04.2020 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 14 din 02.04.2020.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. tir. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIȚIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 14 din 02.04.2020.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 14 din 02.04.2020.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.



Compania Municipală

ENERGETICA BUCUREȘTI

RAPORTUL PE ANUL 2019

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIN CADRUL

COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA



CUPRINS

(.Prezentare generală

II.Activități operaționale pe anul 2019

 • 1. Activitatea de exploatare

 • 2.  Activitatea de achiziții

 • 3. Activitatea de resurse umane

 • 4.  Activitatea de natură juridică

 • 5. Activitatea de control intern managerial........

lll.Situația Financiară a Companiei pe Anul 2019

 • 1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2019

 • 2. Creanțe și Datorii

 • 3. Cont de profit și pierdere pentru perioada încheiată

 • IV.Indicatorii economico-financiari

 • 1.  Analiza principalilor indicatori economico-financiari

 • 2.  Indicatori de lichiditate

 • 3.  Indicatori de activitate

 • 4.  Indicatori de profitabilitate


 • I. PREZENTARE GENERALĂ

Compania Municipală Energetica București SA a fost înființată de către Consiliul General al Muncipiului București prin Hotărârea nr. 94/29.03.2017.

Activitatea principala a societății este FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIȚIONAT însă activitatea Companiei de desfășoară pe COD CAEN 4322 "Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer condiționat ". în prezent activitatea Companiei se bazează pe încheierea și realizarea contractelor de mentenanță corectivă și preventivă, activități care nu sunt conexe activității de producere, transport și distribuție energie termică.

Prin Hotărârea AGEA nr.16/17.12.2019 a fost extins obiectul de activitate al CMEB SA cu cod CAEN 2511. Această clasă include "Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice".

în luna Martie 2019, s-a supus aprobării CGMB un proiect de hotărâre, proiect ce s-a materializat prin adoptarea HCGMB 145/11.03/2019 in care s-a aprobat reorganizarea Companiei Municipale Energetica SA prin divizare, finalizată prin dizolvare. Compania își continuă activitatea conform HCGMB 145/11.03.2019 până la data dizolvării acesteia.

Scopul continuării activității este desfășurarea de activități cu scop lucrativ și realizarea obiectului de activitate în vederea obținerii de profit, urmărindu-se cu prioritate realizarea celui mai mare obiectiv și satisfacerea necesităților care au fundamentat și au motivat importanța înființării acestei Companii ca fiind reabilitarea rețelei de termoficare București.

Divizarea va avea loc prin transferul patrimoniului societății divizate între cele două societăți pentru care s-a solicitat aprobarea înființării-Compania Municipală Energetica Servicii SA și Compania Municipală Termoenergetica București SA. Data de referință a începutului divizării este data de 31.12.2019, dată la care se întocmesc și Situațiile Financiare de Divizare, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.15/17.12.2019.

în urma diminuării Capitalului Social, în prezent capitalul social subscris este împărțit în 8.179.185 acțiuni nominative numerotate de la 1 la 8.179.185 inclusiv, în valoare de 10 lei fiecare acțiune, subscrise de acționari după cum urmează: MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL, subscri&.un număr de 8.179.173 acțiuni numerotate de la 1 la 8.179.173 inclusiv, reprezentând ut?procent de^Ș,99986 % din capit




 • •  COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local, subscrie un număr de 6 acțiuni numerotate de la 8.179.174 la 8.179.179 inclusiv, reprezentând un procent de 0.00007 % din capitalul social.

 • •  ORAȘUL POPEȘTI LEORDENI prin Consiliul Local, subscrie un număr de 6 acțiuni numerotate de la 8.179.180 la 8.179.185 inclusiv, reprezentând un procent de 0.00007 % din capitalul social.

Și în anul 2019 Conducerea Companiei a fost asigurată de către Consiliul de Administrație, iar componența a fost următoarea:

Nr.Crt

Nume și Prenume

Calitatea

1

Chiriță Sorin

Președinte

2

lordache Adrian

Membru

3

Necula Horia

Membru

4

Mălaia Violeta

Membru             __

5

Trifan Laura-Mihaela

Membru      /    \

6

Haritonovici Tania

Membru

7

Marinescu Mihai

Membru             /

jA


Si


Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației

publice, respectiv: actualizată;

ulterioare;


Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările


OUG 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice



Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, ci modificările și completările ulterioare;                                                       '

Legea 215/^001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările


 • •      OG nr.26/2O13, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr,47/2014 cu modificările și completările ulterioare.

 • •      Hotărâri ale Consiliului General ale Muncipiului București;

 • •     Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica București SA.

Conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de:

 • > Director General-Mihail Vasile Ardenel

 • > Director General Adjunct Dezvoltare-Comercial- Anton Cristian loan

 • > Director General Adjunct Tehnic-Gioară Mihai Laurențiu

în data de 21.05.2019 a fost soluționată cererea de intervenție în dosarul 1231/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București privind înregistrarea mențiunii celor doi membri HARITONOVICITANIAși MÂLAIA VIOLETA. Instanța a decis înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea Actului Constitutiv al Companiei. Ca urmare a formulării cererii de intervenție privind înregistrarea mențiunii a celor doi membri la Oficiul Național al Registrului Comerțului în anul 2018 și până la soluționarea acesteia Consiliul de Administrație a fost format din 5 membri.


Consiliul de administrație a avut și are următoarele atribuții principale:

 • a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

 • b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;

 • c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

 • d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale direct și/sau mandatează

Directorul General prin Hotărâre a Consiliului de Administrație să încheie, modifice sau rezilieze

contractele comerciale.


drepturi de


 • f) aprobă actele de achiziție și de dispoziție autor și know-how;

 • g) aproba organigrama societății;

 • h) numește si revoca Directorul General, când este cazul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății;

 • j) conferă procuri de reprezentare a societății;

 • k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;

 • l) prezintă anual Adunării Generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

 • m) avizează proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

 • n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balanței de verificare si aproba masurile pentru desfășurarea activității în condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;

 • o) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de cate ori este nevoie;

 • p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

r) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

s) reprezintă societatea in raporturile cu terții si directorul generai al societății prin președintele Consiliului de administrație;

ș) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de/ aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

t) avizează situațiile financiare' anuale, pe care le înaintează spre aprobare Adunărin

Generale Ordinare a Acționările // " r

ț) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor in vigoare;

u) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii;

 • v) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

în perioada de referință, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor, cu excepția celor doi membri care din motive juridice nu a fost posibilă, însă participarea celorlalți administratori prezența fiind de 100 %.

Astfel, au fost emise un număr de 94 Decizii în anul 2019, principalele decizii adoptate fiind:

• aprobarea cofinanțarea proiectului Dezvoltarea de întreprinderi sociale în Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul Programului Operațional Capacitate Umană, Axa Prioritară 4.

• revizuirea Planului de Administrare al Companiei,

• aprobă continuarea activității CMEB SA conform art.23 din HCGMB,

 • •  aprobarea taxării, pe stațiile de încărcare instalate în parcările Sectorului 4 cu amendamentul că taxarea va intra în vigoare la aprobarea bugetului CMEB SA.

 • •  avizarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

 • •  avizarea Planului de Investiții pentru anul 2019.

 • •   aprobat Planului de Achiziții Publice.                               \ co^r

. v o /

 • •  avizarea Bilanțului și Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2018,

 • •  Aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice,

 • •  aprobarea de principiu privind participarea Companiei Ia operațiunea de divizare a CMEB SA.


 • •  Divizarea CMEB SA și transferul către cele două Companii (Compania Municipală Energetica Servicii SA și Compania Municipală Termoenergetica SA)

 • •  Numirea provizorie a Directorului General Vasile Ardenel Mihail pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului;

 • •  Avizarea rectificării BVC fără a schimba rezultatul economico- financiar pe anul 2019;

 • •  Avizarea propunerii de repartizare a profitului CMEB aferent anului 2018 cu amendamentul că se va proceda la repartizarea acestuia în momentul încasării facturilor neachitate;

 • •  informarea efectuată de aparatul executiv al societății cu privire la vizionarea terenurilor aflate în patrimoniul PMB și analiza măsurii în care acestea pot fi date în folosința CMEB în scopul desfășurării activității și decide înaintarea acestei solicitări către PMB;

 • •  informarea efectuată de aparatul executiv al societății cu privire la necesarul pecuniar aferent derulării activității CMESB, ca urmare a divizării patrimoniului CMEB și decide înaintarea acesteia forurilor de conducere ale acționarului majoritar;

 • •  ia act de înființarea unui punct de lucru situat în sos. Olteniței nr. 181, Popești-Leordeni, Ilfov;

 • •  ia act cu privire la propunerea de negociere a CCM și aprobă demararea negocierilor;

 • •  Avizarea diminuării capitalului social al CMEB ca urmare a manifestării de voință exprimată de acționarul majoritar prin HCGMB nr. 582/24.10.2019;

 • •  Avizarea propunerii de aborgare a art. 6 din Hotărârea nr. 01/20.06.2019 a AGEA CMEB • Aprobarea de principiu a împuternicirii DG pentru a semna contractele cu ofertanții ce

vor fi declarați câștigători în procedurile ce urmează a fi finalizate;

• Aprobarea planului multianual al activității de audit public intern 2020-2022 și a Planului activității de audit public intern pentru anul 2020 al CMEB;

Având în vedere demisia Directorului General Provizoriu Vasile Mihail Ardenel din data




De asemenea au fost promovate proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale ale Acționarilor dintre care cele principale sunt:

 • •      Aprobarea proiectului Bugetului venituri și cheltuieli pe anul 2020;

 • •      Aprobarea proiectului Planului de Investiții pentru anul 2020;

 • •     Aprobarea proiectului Planului de Achiziții Publice pentru anul 2019;

 • •      Aprobarea rectificărilor bugetare in anul 2019, acele rectificări in care nu a fost schimbat rezultatul fiscal;


II. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PE ANUL 2019


a) Activitatea de exploatare


în anul 2019 Compania Municipală Energetica București SA, a desfășurat activități de mentenanță preventivă și corectivă pentru instalații electrice, termice, conform obiectului secundar de activitate.

Prin aprobarea HCGMB nr.596/22.11.2017, a normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice, la care Primăria Muncipiului București este acționar majoritar, a fost făcută posibilă atribuirea de contracte de lucrări/servicii/produse către Companie.

Principalele contracte încheiate și derulate în perioada raportată sunt:


1.


2.


Act Adițional nr.l la Contractul 762/25.09.2018 încheiat cu Teatrul Nottara ce are ca obiect Servicii specifice de operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a două centrale termice.

Act Adițional nr.l la Contractul 762/25.09.2018 încheiat cu Teatrul Nottara ce are ca obiect Servicii de verificare, de reparație și de întreținere pentru cele două centrale termice și a stației de încălzire.



3. Teatrul Tineretului Metropolis-Act Adițional nr. 1 la Contractul de prestări servicii


nr. 1519/21.05.2018 ce are ca obiect Servicii de mentenanță preventivă și cor pentru instalațiile termice și de climatizare deținute-de către Teatrul Tinere Metropolis.





 • 4. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București-Actul Adițional nr. 1 la Contractul nr. 10835/29.05.2018 ce are ca obiect Servicii de mentenanțâ preventivă pentru instalații termice, sanitare, de ventilație și aer condiționat, instalații electrice și grup generator pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

 • 5.  Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București-Actul Adițional nr. 1 la Contractul nr. 17513/01.08.2018 ce are ca obiect Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică pentru unitățile sanitare cu paturi.

 • 6.  Contract încheiat cu Administrația Grădina Zoologicăce are ca obiect Servicii de întreținere și reparare a grupurilor de refrigerare.

 • 7. Contract încheiat cu Administrația Grădina Zoologică ce are ca obiect Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor încălzirii centrale, inclusiv serviciile RSVTI.

 • 8.  Contract încheiat cu Spitalul Clinic Colțea ce are ca obiect Servicii de reparație chil Ier.

 • 9. Acord-Cadru încheiat cu Municipiul București (vs. CMEB S.A., CMTIB S.A. și CMPSB

S.A.) ce are ca obiect Serviciile tehnice de exploatare, operare, mentenanțâ preventivă pentru instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi, servicii de efectuare revizii tehnice curente și generale pentru ascensoare, servicii de pază și protecție pentru parcare supraterană - Arena Națională.

 • 10. Contract încheiat cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București Act Adițional nr. 2 la Contractul nr. 17513/01.08.2018 ce are ca obiect Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică pentru unitățile sanitare cu paturi.


 • 11. Contract încheiat cu Municipiul București (vs. CMEB S.A., CMTIB S.A. și CMPSB S.A.) Contract subsecvent de servicii nr. 1 la Acordul-Cadru nr. 172/25.02.2019 ce are ca obiect Serviciile tehnice de exploatare, operare, mentenanțâ preventivă pentru^ instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi, servicii de efectuare revizii tehnice curente și generale pentru ascensoare, se supraterană - Arena Națională.




 • 12. Contract încheiat cu Spitalul Clinic Colțea ce are ca obiect Servicii de reparație VRV Daikin, model RXYQ8P8W1B, seria 4004705 (manoperă și materiale necesare reparației).

 • 13. Contract încheiat cu Teatrul Tineretului Metropolis ce are ca obiect Servicii de mentenanță instalații termice și climatizare.

 • 14. Contract încheiat cu Administrația Grădina Zoologică ce are ca obiect Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor încălzirii centrale, inclusiv serviciile RSVTI.

 • 15. Contract încheiat cu Administrația Grădina Zoologică ce are ca obiect Servicii de întreținere și reparare a grupurilor de refrigerare.

 • 16. Contract încheiat cu Administrația Grădina Zoologică ce are ca obiect Servicii de întreținere și reparare a echipamentelor de climatizare.

 • 17. Contract încheiat cu Teatrul Tineretului Metropolis ce are ca obiect Servicii de mentenanță instalații termice și climatizare - Mihai Eminescu.

 • 18. Contract încheiat cu Teatrul Tineretului Metropolis ce are ca obiect Servicii de mentenanță instalații termice și climatizare - Sala Gloria.

 • 19. Contract încheiat cu Unitatea Militară 02301 București (MAPN) ce are ca obiect Servicii de întreținere și reparații echipament de încălzire și climatizare la bazinul de înot-polo.

 • 20. Contract încheiat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia ce are ca obiect

Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare.

 • 21. Contract încheiat cu Direcția Generală de Poliție Locală și Control ce are ca obiect

Servicii de în treținere și reparații sedii.                                                        )

 • 22. Contract încheiat cu Teatrul Nottara ce are ca obiect Servicii de autorizare ISCIR / /

conform PTA1/2010, cu valabilitate 2 ani, respectiv până în luna septembrie 2021, a \ celor două centrale termice Immergas Victrix Superior 100 KW.                       /\

 • 23. Contract încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București / \ ce are ca obiect Servicii de mentenanță și revizie tehnică la cele două grupuri electrogene de 200 KVA, 400 V, 50 Hz, puse în funcțiune de către Compania



  Națională ce

  ii, aer


 • 24. Contract încheiat cu Primăria obiect Lucrări de execuție instalații \


echipamente și servicii de elaborare documentație tehnică proiectare faza PT+DE+DTAC+AT din partea Proiectantului pentru reconversie spații interioare

(Stadiu Media Center - SMC) obiectiv Arena Națională conform cerințe organizare campionat european de fotbal EURO 2020, Municipiul București.

 • 25. Contract încheiat cu Primăria Municipiului București ce are ca obiect Lucrări și

servicii tehnice de exploatare și mentenanțâ corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice și de ventilație pentru imobil Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector5.

 • 26. Contract încheiat cu Primăria Municipiului București - Arena Națională ce are ca obiect Servicii de proiectare și lucrări de execuție instalații electrice, asistență tehnică din partea proiectantului, achiziționare grup electrogen fix850 KVA și servicii de punere în funcțiune a acestuia pentru instalația de iluminat nocturn - obiectiv Arena Națională conform cerințe organizare campionat european de fotbal UEFA 2020, Municipiul București.

 • 27. Contract încheiat cu Administrația Străzilor ce are ca obiect Studii de fezabilitate stații încărcare pentru mașini electrice.

 • 28. Contract încheiat cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (Policlinica Vitan) ce are ca obiect Lucrări de reparații curente la instalația electrică la Policlinica Vitan, în spațiile administrate de A.S.S.M.B., respectiv Ambulatoriu de Specialitate pentru Sportivi al Spitalului Clinic Colțea și Dispensarul TBC al Spitalului de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan



Compania deține la sfârșitul anului 2019 următoarele certificăfi/ătestate/ autorizații/licențe pentru a putea desfășura activitățile menționate mai sus:

Certificare ISO 9001 din 02.03.2018;


■ Certificare OHSAS 18001 din 02.03.2018;

 • ■  Atestatul de tip B nr. 13429/11.07.2018 pentru "Proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea de 0,4kV;"

 • ■  Autorizația nr. 616/16.07.2018 de Auditor Energetic Autorizat Clasa II Complex;

 • ■  Autorizația nr. 50/14.03.2018 de Societate Prestatoare de Servicii Energetice;

• Autorizația nr. B/CR4/A, B, C/4,5/3230/1/15.10.2018 - PT CI pentru Instalare, montare și reparare la Cazane de abur având Qmax = 8 t/h, pmax = 16 bar, Tmax = 250’C și la Cazane de apă fierbinte având Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 16 bar;

 • ■  Autorizația nr. B/CR4/A, B, C/17/3232/1/15.10.2018 - PT C9 pentru Instalare, montare și reparare la Cazane de apă caldă având Pmax = 8000 kW;

■ Autorizația nr. B/CR4/N/20,53/3231/1/16.10.2018 - PT Cil pentru Montare, punere în funcțiune, reparare și întreținere la Instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și instalații de automatizare pentru centrale termice;

■ Autorizația nr. B/CR4/C/8/3226/1/15.10.2018 - PT C4 pentru Reparare la Recipiente metalice stabile cu Vmax = 1000m3, pmax = 20bar, Tmin = -20°C, Tmax = 100’C;

Autorizația nr. B/CR4/G/4,5/3227/1/16.10.2018 - PT CR4 pentru întreținere spălare chimică la Cazane de abur și Cazane de apă fierbinte;


Autorizația nr. B/CR4/ B, C/19/3229/1/16.10.2018 - PT CIO pentru Montare și reparare la Conducte metalice pentru abur și apă fierbine cu pmax = 16 bar, Tmax = 25O°C;

Autorizația nr. B/CR4/A, B ,F, D/2/3228/1/15.10.2018- PT Al pentru Instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare la Cazane de apă caldă cu Pmax £ 400 kW;


Autorizația nr. B/ORD130/1558/1/ 12.10.2018 - RSVTI - Responsabil cu tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul JSCJK -

■ Autorizația ISU seria A nr. 8556/13.11.2018 pentru Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și de stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

 • ■  Licența nr. 2085/10.05.2018 pentru activitatea de funizare a energiei electrice împreună cu Anexa la licența 2085/10.05.2018 "Condiții specifice asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice" și Decizia 712/10.05.2018 privind acordarea licenței pentru activiatea de furnizare a energiei electrice societății CMEB SA;

 • ■  Licența nr. 2240/16.05.2018 pentru activitatea de funizare gaze naturale împreună cu Decizia 777/16.05.2018 privind acordarea licenței pentru activiatea de furnizare a gazelor naturale societății CMEB S.A.;

■ Licență pentru activitatea de producție energie termică - a fost depus dosarul la ANRE cu adresa nr. 905/26.06.2018 și au fost depuse clarificări prin adresa nr. 1140/17.07.2018.

Totodată, până la finalul anului 2019, au fost inițiate demersurile pentru obținerea autorizațiilor de construcție pentru cele 40 de branșamente necesare alimentării stațiilor de încărcare a mașinilor electrice, cu energie electrică.

în anul 2019, Conducerea Companiei și-a propus îndeplinirea, într-un procentaj cât mai mare, a următoarelor obiective majore asumate în Planul de Administrare:     /

( \

DIRECȚIA I

■                                                                           \ IfJ GUVERNANȚI

 • 1. Reabilitare 63 de km rețea de distribuție a energiei termice                   corporativ/

încă de la înființare, CMEB S.A. s-a arătat direct interesată de modernizarea rețelei de termoficare a Capitalei, infrastructură pentru care nu s-au mai făcut investiții de amploare în ultimii 20 de ani.

Compania Municipală Energetica București S.A. și-a propus realizarea unui sistem de distribuție a energiei termice care să îndeplinească criteriile de calitate ale unui serviciu public sigur, performant și durabil. în Planul de Investiții al Companiei s-a propus reabilitatea a 63 de 1 km de rețea de distribuție a energiei termice.


sistemului de termoficare al Municipiului București". în acest contract au fost prevăzute 7 obiective, care înseamnă modernizarea a 63 de km de rețea.

Conducerea Companiei a prevăzut în buget, încă de la înființare, investiția în sistemul de termoficare al Capitalei. Serviciul de proiectare al CMEB S.A. a finalizat încă din luna decembrie 2018, proiectele pentru 3 obiective - Bobocica (Vitan), Drumul Taberei și Ferentari - și a obținut avizele necesare.

Primul șantier a fost deschis pe Magistrala 2 Sud, în zona Bobocica. în zona Vitan-Bobocica se află unul dintre tronsoanele cele mai afectate de avarii, drept pentru care inginerii Companiei au decis că aici trebuie făcută prima investiție majoră, nu doar de reparare, ci de înlocuire totală a conductelor magistrale. în perioada raportată, la scurt timp după obținerea autorizațiilor de construire, au demarat lucrările de execuție pentru primul obiectiv din programul de investiție în modernizarea sistemului de transport și distribuție al energiei termice.

în toată perioada desfășurării lucrărilor, până la momentul efectuării probelor de distribuție ale agentului termic, s-au făcut eforturi deosebite atât în șantier, cât și la Serviciul de Achiziții pentru a asigura toate materialele necesare îndeplinirii cât mai rapide a acestui obiectiv.

Totodată, Serviciul Resurse Umane, a lucrat în permanență pentru asigurarea necesității numărului de angajați, atât ingineri, muncitori calificați, dar mai ales muncitori necalificați, în condițiile unei piețe a muncii în scădere și extrem de volatilă.

în perioada anului 2019, pe acest tronson (Magistrala II Sud) a fost dat în folosință, la sfîrșitul lunii noiembrie 2019, primul kilometru de conductă nouă, preizolată, în zona dintre CET SUD și Piața Bobocica. Astfel, bucureștenii care locuiesc în această zonă, au beneficiat, în acest sezon rece, de livrarea agentului termic la parametri normali, prin intermediul a 1.000 de metri de conductă nouă, în condițiile în care, pe acest tronson s-au îm mai multe avarii.

 • 2, Modernizare CET Casa Presei

  Pentru creșterea eficienței energetice și economice a Centralei Casa Presei,




e Compania Municipală


I ENERGETICA BUCUREȘTI

Primăria Municipiului București. Prin implementarea cogenerării se crește randamentul instalației în producție la 90%.

Chiar dacă conducerea Companiei și-a propus acest obiectiv, nu a putut fi realizată această investiție nici în anul 2019, nefiind semnat contractul de delegare de producere a energiei termice la Casa Presei Libere.

 • 3. Modernizare centrală termică de cvartal "AMZEI"-

Modernizarea constă în înlocuirea echipamentelor și utilajelor existente cu unele performante. în perioada raportată, Compania Municipală Energetica București a continuat lucrările de modernizare a Centralei Termice Zonale Piața Amzei. Centrala este situată la subsolul blocului din Str. Amzei nr.10-22 și asigură apa caldă și căldura (pe timpul iernii) pentru două blocuri și o școală din imediata vecinătate. Compania noastră va asigura înlocuirea vechilor cazane cu alimentare pe păcură, dezafectate de mai bine de 20 de ani.

în anul 2019 au fost achiziționate și montate trei cazane noi performante, cazane de apă caldă cu funcționare în condensație, ce vor asigura producția de căldură și apă caldă. Totodată, în incinta Centralei, s-a finalizat montarea pompelor de ape uzate și a noii instalații de funcționare pentru pompa de ridicare a presiunii, precum și lucrări de modernizare a spațiului interior, dar și proiectarea și amplasarea unui grup sanitar modern.

Prin modernizarea centralei termice Amzei cu echipamente performante se urmărește: ■J asigurarea necesarului de energie termică pentru consumatorii alimentați din centrala termică;

S asigurarea modularității și posibilității livrării agentului termic în funcție de regimul cerut de consumatori (iarnă-vară);


S încadrarea funcționării centralei termice în normele ecologice naționale, din punct de vedere al protecției mediului;

J reducerea consumului de combustibil pe gigacalorie produsă;

J creșterea fiabilității echipamentelor reducându-se riscul de avarie;



 • 4. Realizare proiect instalare 40 de stații încărcare autovehicule electrice în Municipiul

București

Pentru că este subiect tot mai dezbătut în Uniunea Europeană, protecția mediului este unul dintre obiectivele principale ale Companiei, motiv pentru care conducerea Companiei are în Planul de Administrare unul din obiective instalarea a 40 de stații de încărcare a automobilelor electrice, din ce în ce mai căutate de bucureșteni.

în scopul atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin Legea eficienței energetice (Legea 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, vom demara acest proiect in spiritul implementării conceptului Smart City.

Compania își propune dezvoltarea acestui proiect având ca scop acoperirea unui segment de activitate ce poate aduce profit pe termen lung. De asemnea ca beneficii putem identifica dezvoltarea infrastructurii și astfel o încurajare a achiziției de autovehicule electrice/'--^ in rândul cetățenilor municipiului București. Reducerea emisiilor de CO2 va crește calități A

ll-t

aerului la nivelul capitalei.

Compania și-a propus achiziția, instalarea, montarea și punerea în funcțiune a unW număr de 40 de stații de încărcare autovehicule electrice și hibride, plug-in de putere maximă 72 kw. Veniturile obținute din capitalizarea costurilor legate de investiția în cele 40 de stații de încărcare autovehicule electrice sunt de 2.837,89 mii lei.

în perioada raportată, pentru acest obiectiv au fost date numeroase clarificări, având în vedere că această procedură este supusă verificării aleatorii de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. în paralel, au fost obținute avizele de amplasare de la Administrația Străzilor și de la furnizorul de energie electrică ENEL S.A. De asemenea, au fost realizate toate demersurile necesare și au fost obținute toate cele 40 de avize tehnice de racordare (ATR). Procedura de achiziție s-a prelungit datorită faptului că se află sub analiza și controlul Agenției Naționale de Achiziții Publice.


Totodată, în perioada raportată, au fost inițiate demersurile pentru obținerea autorizațiilor de construcție pentru cele 40 de branșamente necesare alimentării stațiilor de încărcare a mașinilor electrice, cu energie electrică.

electrice vine


Proiectul de implementare al infrastructurii stațiilor de încărcar&^na^in

în întâmpinarea atingerii


mate pe plan

17 | P a g e


* * * npinarea atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și &


național prin Legea eficienței energetice (Legea 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 • 5. Realizare rețea metropolitană de cișmele publice

La momentul raportării a fost finalizat acest obiectiv care prevedea instalarea cișmelelor de apă potabilă. Au fost obținute toate avizele necesare și au fost executate un număr de 50 cișmele.

Cișmelele au fost amplasate în diferite puncte de maximă circulație din Municipiul


București și pot fi utilizate de către toți cetățenii Capitalei, în perioada aprilie - noiembrX-

 • 6. Divizarea parțială prin desprinderea CMEB SA

Compania Municipală Energetica București SA are ca obiect principal de activitate Furnizarea de Abur și aer condiționat -COD CAEN 3530. Această clasă include producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie, producerea și distribuția de aer rece, producerea și distribuția de apă refrigerate pentru răcire, producerea de gheață în scop alimentar și nealimentar.

în prezent activitatea Companiei se bazează pe încheierea și realizarea contractelor de mentenanță corectivă și preventivă, activități care nu sunt conexe activității de producere, transport și distribuție energie termică.

Având în vedere această ramură a activității Companiei și urmărind interesul major al CMEB SA, se dorește desprinderea și preluarea de către Compania beneficiară nou constituită, care va avea ca obiect principal de activitate Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat- COD CAEN 4322., menținerea tuturor contractelor încheiate cât și cele viitoare.


Operațiunea de divizare se va realiza prin desprinderea unei părți din patrimonial Companiei divizate CMEB SA, a unor elemente de active și pasiv așa cum vor fi menționate în Proiectul de Divizare și transmiterea acestora ca întreg către Compania beneficiară nou constituită, în

schimbul alocării către acționarii Companiei Munclipate Energetica SA, acțiuni ale/



Compania Municipală



ENERGETICA BUCUREȘTI (

în luna Martie 2019, s-a supus aprobării CGMB un proiect de hotărâre, proiect ce s-a materializat prin adoptarea HCGMB 145/11.03/2019 in care s-a aprobat reorganizarea Companiei Municipale Energetica SA prin divizare, finalizată prin dizolvare. Compania își continuă activitatea conform HCGMB 145/11.03.2019 până la data dizolvării acesteia. Scopul continuării activității este desfășurarea de activități cu scop lucrativ și realizarea obiectului de activitate în vederea obținerii de profit, urmărindu-se cu prioritate realizarea celui mai mare obiectiv și satisfacerea necesităților care au fundamentat și au motivate importanța înființării acestei Companii ca fiind reabilitarea rețelei de termoficare București.

Divizarea va avea loc prin transferul patrimoniului societății divizate între cele două societăți pentru care s-au solicitat aprobarea înființării-Compania Municipală Energetica Servicii SA și Compania Municipală Termoenergetica București SA.

Data de referință a începutului divizării este data de 31.12.2019, dată la care se întocmesc și Situațiile Financiare de Divizare, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.15/17.12.2019.

Conducerea Compania și-a propus accesarea Fondurilor Europene prin proiectg__ tehnologice inovative, cum ar fi:                                                     / _

\*

 • 1. SISTEM MOBIL DE SUPLINIRE A ENERGIEI ÎN CAZ DE AVARII

PROENERG- Platformă mobilă pentru suport termic și electric, utilizată la mentenanțe-ș^# dezvoltarea proceselor industriale. în zona de activități conexe ale Companiei Municipale Energetica București S.A se numără și derularea proiectelor cu finanțare europeană. în acest sens, în data de 16.05.2018 CMEB a depus 2 proiecte în cadrul apelului: POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere/3/Stimularea / cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. -                            /

Obiectivul general al proiectului constă în înființ^reaClineij&i.țirftțăți de producție pentru realizarea unei soluții de platformă mobilă pentru suport te» micimi ejpcțric, utilizată la f                       ii l                ) *     19 | P a g e

e Compania Municipală



i ENERGETICA BUCUREȘTI

mentenanța și dezvoltarea proceselor industriale rezultată din activitatea de CD și având la bază conceptul inovativ de unitate de asistență energetică termică și electrică, modulară și scalabilă ofertabilă ca produs sau serviciu către utilizatorii ce au în întreținere și dezvoltare sisteme de transport energetic termic sau operatorii industriali care doresc înlocuirea sau alimentarea temporară a unităților tehnologice în vederea desfășurării unor procese sezoniere locale sau continuitatea proceselor de producție. Soluția inovativă este modulară în sensul separării pe module funcționale a componentelor instalațiilor de abur și apă caldă și electrogenerare pentru a putea compune la solicitarea beneficiarului orice configurație cu orice tip de ieșiri în gama de putere, temperatură și presiune specificate. Scalabilitatea soluției oferă atuul inovativ al păstrării componentei modulare pentru diverse capacități de putere ale instalațiilor, conform proiectului fiind implementate două astfel de realizări pentru 300kW și lOOOkW. Modularitatea soluției poate fi extinsă la nivelul ansamblului pentru a obține puteri mai mari sau intermediare din combinarea a două sau mai multe astfel de containere.

In data de 16.09.2019 a fost transmis răspunsul numărul 3 la solicitările de clarificări formulate pentru proiectul Platforma mobilă pentru suport termic si electric, utilizată la mentenanța și dezvoltarea proceselor industriale (ProEnerg) iar în data de 16.10.2019 s-a transmis răspunsul numărul 4 la solicitările de clarificări inițiate de AM POC, iar în data de

 • 20.10.2019 s-a depus contestație privind notificarea nr. 13631/ 06,12.2019 din partea Ministerului Educației și Cercetării - Direcția Organism Intermediar pentru Cercetare.

  b) Activitatea de achiziții


i 1

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 au fost dimensionate în funcție de veniturile propuse, de cheltuielile necesare pentru achiziția de materii prime, materiale, echipamente, servicii prestate de terți și de cheltuielile propuse de către Companie privind funcționarea acesteia, (de mentenanță, de plată a drepturilor de personal) astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență și de siguranță.


/oV

Pentru o bună desfășurare a activității cât și pentru deș Qarhpaniei având îh vedere angajarea unui număr mare de personal, a fost necesară a<'hizițioha>e^,de echipamente

"II t ili-MIi I I i



IT și materiale consumabile cum ar fi: calculatoare, laptop-uri, imprimante, rechizite, birotică, tonere, piese de schimb și accesorii IT.

în ceea ce privește gradul de realizare al programului de investiții în anul 2019, din totalul sumei de 297.146,66 mii lei, investiții propuse a se realiza în anul 2019, suma de 217.954.000 mii lei a fost bugetată pentru următoarele investiții:

 • •  Achiziție , modernizare și implementare cogenerare la Centrala Termică CASA

PRESEI.

 • •  Realizare CET.

• Achiziție teren in vederea construcției de CET.

Prin HCGMB nr.582/24.10.2019 s-a aprobat diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București SA cu suma de 217.954.000 lei, prin reducerea cu 21.795.400 acțiuni deținute de Consiliul General al Municipiului București, de la 29.974.573 acțiuni la 8.178.173 acțiuni cu o valoare nominala de 10 lei fiecare acțiune.

Suma rămasă de 79.192,66 mii lei, a fost bugetată pentru investiții necesare dotării

CMEB cu echipamente, scule, utilaje necesare desfășurării activității curente.

în anul 2019 au fost achiziționate echipamente, scule, în valoare de 20.088,14 mii lei și de asemenea echipamente și utilaje aflate în lista de investiții a anului 2019, pentru care a fost începută procedura de achiziție în anul 2019, finalizată sau în curs de finalizare în anul 2020 în valoare de 6.506,94 mii lei.

Cele mai importante achiziții realizate în cursul anului 2019 au fost:

Obiect contract


Minibuldoexcavator 1 buc


Autocamion platforma si macara 1 buc

Automacara hidraulica cu braț

telescopic 18-20t 2 buc


Tipul contractului


Tip procedura


Procedura


Valoare


fără TVA


214,360.00


Furnizare


Furnizare


Furnizare


simplificata SICAP


Procedura


Proc£dyra<^

■ # simplificata^SICAP

I! I p.-"

------u—». I


Ron


961,385.00


Ron


9851000.00


*Rpn


Containeref tip vestiar, tip birou, tip dormitor si depozitare scule si materiale) 16 buc

Furnizare

Procedura simplificata SICAP

230,000.00

Ron

Excavator-7 buc

Furnizare

Procedura simplificata SICAP

3,905,669.30

Ron

Buldoexcavator 8 buc

Furnizare

Procedura simplificata SICAP

3,239,888.52

Ron

Autobasculanta 8x4 -9 buc

Furnizare

Procedura simplificata SICAP

2,759,750.00

Ron

Autobasculanta 4x2- 7 buc

Furnizare

Procedura simplificata SICAP

2,406,250.00

Ron

Autobetoniera 9 mc - 2 buc

Furnizare

Procedura simplificata SICAP

1,027,000.00

RON

1

Pe parcursul anului 2019 a fost corelată dotarea CMEB cu necesarul de utilaje raportat la numărul de contracte și etapele de execuție ale acestora. Pentru a fi pregătiți în momentul începerii execuției lucrării de reabilitare a rețelelor de termoficare, au fost demarate mai multe proceduri privind achizițiile de utilaje care vor continua și în anul următor.

Achizițiile sunt efectuate conform referatelor de necesitate aprobate și poartă viza persoanei responsabile cu încadrarea în Buget, urmărindu-se astfel încadrarea în buget pentru fiecare cheltuială angajată.

F'

 • c) Activitatea de resurse umane

în data de 31.12.2019 Compania înregistra un număr de 227 angajați. în tabelul de mai jos este prezentată fluctuația personalului în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, astfel:

Număr de angajați la începutul perioadei de raportare

153

Număr de persoane nou angajate

128

Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă ____________________________________________._____________________ -ry                  \_____

53

Număr de angajați la sfârșitul perioadei               // * / 1, >      \ y \

II I                 \ * j

227


La data de 31 decembrie 2019 structura personalului în cadrul Companiei era următoarea:

 • •  Personal TESA-101 angajați

 • •  Personal Muncitori -126 angajați

La sfârșitul anului s-a realizat evaluarea personalului de conducere și de execuție, conform criteriilor și procedurilor evaluate prevăzute în Regulamentul Intern.

Rezultatele au fost următoarele:

 • > 0 % Nesatisfăcător

 • > 0.68 % Satisfăcător

 • > 16,1% Bine

 • > 83,22 % Foarte Bine.

Perfecționarea personalului Companiei se realizează pe baza unui Plan de Formare

Profesională, aprobat de conducerea executivă. Toate propunerile de perfecționare

profesională aprobate pentru anul 2019 au fost realizate, după cum sunt prezentate în tabelul

alăturat:


Nr.Crt Denumire Curs


1 EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE


EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE


AUTORIZARE ELECTRICIAN D.P.D.V. A SSM


ATESTAT TRANSPORT MĂRFURI GENERALE


COMPETENTA PROFESIONALA PENTRU TRANSPORT


RUTIER DE MARFA


CURS IN DOMENIUL SECURITĂȚII SI SANATATII IN

MUNCA


CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII IN PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDIILOR


RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC



■■ \»

6 SALARIATI


1 SALARIATI


10

CONTROL INTERN MANAGERIAL-GUVERNANTA

CORPORATIVA SI MANAGEMENTULUI RISCULUI IN

ENTITATILE PUBLICE

1 SALARIAT

11

ETICA SI INTEGRITATE

1 SALARIAT

12

MANAGER DE TRANSPORT

1 SALARIAT

13

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

1 SALARIAT

14

STIVUITORIST

2 SALARIAT

15

AUTORIZARE ELECTRICIENI DPDV AL SSM

1 SALARIAT

16.

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

1 SALARIAT


f

în ceea ce privesc drepturile salariale s-a urmărit permanent ca drepturile salariale ale

angajaților Companiei să fie plătite la timp.

în domeniul securității și sănătății în muncă precum și cel al situațiilor de urgență la

nivelul Companiei, au fost efectuate următoarele activități:

> instruirea semestrială în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situații de Urgență;

> Testare SSM / SU la angajare;

Consemnare instructaje în Fișele de Securitate și Sănătate în Muncă/ SU;

Verificare a documentației SSM existente (parțial) și completare cu cele necesare;

Plan de măsuri pentru perioada caniculară;


Instrucțiuni Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă -IPSSM-09- Perioade Caniculare;

Instrucțiuni Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă pentru meseria de electrician;

Evaluarea riscurilor pentru meseria de electrician;

Instruirea SSM/SU semestrială a personalului TESA;

întocmire fișe de evaluare a riscului pentru noi-angajați și transmiterea către medicina muncii;

întocmirea planului propriu SSM la șantierul Centrala Termică Amzei;

GRECII*

CORPORALI


Consemnare instructaje in Fisele de Securitate si Sănătate în Muncă.

d)


Activitatea de natură juridică

în perioada de referință Serviciul Juridic a acordat consultanță^ specialitate în toate  problemele juridice apărute în activitatea curentă. A întocmit și avjzăt de îe|^litâf& contractele


comerciale, a participat nemijlocit la negocierea privind concilierea problemelor juridice în interesul Companiei, a verificat pentru legalitate deciziile emise de serviciile/direcțiile de specialitate din cadrul CMEB S.A.

De asemenea Serviciul juridic a formulat Puncte de vedere/ opinii juridice in ceea ce privește cerințele impuse de legislația în vigoare, a acordat suport de specialitate in desfășurarea ședințelor organelor de conducere ale Companiei.

în perioada raportată Compania a avut/are pe rolul instanțelor următoarele litigii:

 • 1. ) Dosar nr.40844/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului București ce are ca obiect Constatarea nulității absolute a Actelor Constitutive ale CMEB SA, termen 31.01.2020.

 • 2. ) Dosar nr.43421/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului București ce are ca obiect Constatarea nulității absolute a Actelor Constitutive ale CMEB SA, dosar conexat la dos.40844/3/2018.

 • 3. ) Dosar nr.1231/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București ce are ca obiect Cerere de intervenție raportat la cererea de mențiune.A fost respinsă cererea de intervenție depusă de Ciceală Ana-Maria și s-a dispus admiterea cererii principale a CMEB SA.

 • 4. ) Dosar nr.925/2/2019 aflat pe rolul Curții de Apel București ce are ca obiect Cerere revizuire /Anulare act administrative. A fost dispusă respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă.

 • 5. ) Dosar nr.521/2/2019 aflat pe rolul Curții de Apel București ce are ca obiect Cerere revizuire /Anulare act administrativ.Termen 23.01.2020

 • 6. ) Dosar nr.535/2/2019 aflat pe rolul Curții de Apel București ce are ca obiect Cerere revizuire /Anulare act administrativ. A fost respinsă cererea privind sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate.

Au fost avizate de legalitate în cadrul Companiei un număr de 112 contracte de achiziție publică/prestări servicii și un număr de 247 de decizii ale Directorului General. De asemenea, prin intermediul specialiștilor în domeniul juridic au fost redactate notificări și au fost aplicate penalități de întârziere contractanților care și-au îndeplinit cu întârziere obligațiile contractuale, astfel, pe rolul instanțelor judecătorești nu sunt litigii referitoare la recuperarea


au participat la concilieri cu debitorii în vederea

//<

direcția

< GUVERNANTĂ Țj CORPORATIVĂ Cî


Compania Municipală Energetica București SA are încheiat contractul nr. 1856477/12.10.2018 cu Societatea Civilă Profesională UDRESCU și ASOCIAȚII, pentru formularea unor opinii juridice de specialitate și de reprezentare în instanță la procesele pe rol ale Companiei.

 • e) Activitatea de Control Intern Managerial de la nivelul Companiei

Controlul intern al Companiei operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activități desfășurate, stabilite și implementate de conducere pentru a-l permite asigurarea unui bun control asupra funcționării Companiei în ansamblul ei, precum și aasupra fiecărei activități în parte.

în cadrul Companiei activitatea de control intern este structurată pe mai multe categorii:

 • I. Auditul Intern- Obiectivul principal al auditorului intern a fost sprijinirea creării cadrului organizatoric al funcției de audit în cadrul companiei.

în perioada de raportare Compartimentul Audit Intern a desfășurat activitatea conform documentelor privind organizarea funcției de audit intern în cadrul Companiei Municipale Energetica București S.A., avizate de structura de specialitate a Primăriei Municipiului București și aprobate de Consiliul de Administrație.

Misiunile de audit public intern au fost desfășurate conform Planului de audit public intern pentru anul 2019, document avizat de către Comitetul de Audit și aprobat de Președintele Consiliului de Administrație. în cadrul misiunilor desfășurate a fost cuprinsă și misiunea de audit cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției,2019" stabilită de către Ministerul de Justiție în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și coordonată de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI/MFP) via Direcția Audit Public Intern/Primăria Municipiului București.


Rapoartele de audit public intern și recomandările formulate au fost agreate de

responsabilii activităților, acestea fiind implementate conform calendarului il 2019 (inclusiv au




Compartimentul Audit Intern a desfășurat și activități de consiliere neformalizată/facilitarea înțelegerii pentru conducerea executivă și unii șefi de structuri privind cunoașterea și luarea unor măsuri organizatorice necesare continuării implementării în cadrul societății a Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Independența funcției de audit intern în cadrul societății este asigurată pe două paliere decizionale, astfel: administrativ este subordonata nemijlocit directorului general, iar funcțional Consiliului de Administrație via Comitetul de Audit. Astfel, în anul 2019, documentele înaintate de către Compartimentul Audit Intern pentru aprobarea Consiliului de Administrație au fost analizate și avizate, în prealabil, de către Comitetul de Audit. Acesta își desfășoară activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului de Audit aprobat de către Consiliul de Administrație, la finele anului 2018.

Planul de audit public intern pentru anul 2019, este realizat integral, iar "Raportul privind activitatea de audit public Intern aferentă anului 2019 desfășurată la nivelul Companiei Municipale Energetica București S.A." întocmit în structura și forma stabilite de către structura de specialitate a Ministerului de Finanțe este înaintat în luna ianuarie, ierarhic, la Direcția Audit Public Intem/Primăria Municipiului București.

ll.Controlul Financiar -Preventiv- în cadrul Companiei Municipale Energetica SA, activitatea de control financiar preventiv ca parte a controlului intern managerial, este organizată în compartiment distinct al Direcției Economice, conform O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.923/2014, OMFP nr.2332/2017 și OMFP nr.2016/2018 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul financiar preventiv propriu este exercitat conform Procedurii Operaționale PS-EC-FCOB-02, aprobată prin Decizia nr.60/10.08.2018, procedură actualizată și aprobată prin Decizia nr.l22/19.10.2018^ctivitatea de control financiar preventiv propriu fost implementată' pentru a ci ale compa

laximum de eficiență a tuturor resurselor materiale și bănești preventiv propriu se exercită prin “viză".


GUVERN’

e-


Au fost supuse controlului financiar preventiv documentele care cuprind operațiile ce se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale ale companiei, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Documentele privind operațiunile prin care au fost afectate fondurile sau patrimoniul companiei în anul 2019, prezentate în vederea acordării vizei de control financiar preventiv, au fost însoțite întotdeauna de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte și/sau documente justificative.

Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit au fost restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în "Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv".

în cadrul activității de control financiar preventiv desfășurată în anul 2019, nu au existat documente pentru care să se exercite refuz de viză. Toate cheltuielile efectuate de companie s-au încadrat în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectând necesitatea, oprtunitatea și legalitatea. în cazurile în care dispozițiile legale au prevăzut avizarea documentelor din punct de vedere juridic, acestea au fost prezentate la control cu semnătură Șefului Serviciului Juridic.

în anul 2019 a fost acordată viză CFPP pentru un nr. de 3502 documente.

ElI.Controlul Financiar de Gestiune are ca scop principal îndeplinirea următoarelor obiective: asigurarea integrității patrimoniului Companiei, precum și a bunurile aflate în administrarea sa; respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne incidente activității economico-financiare a Companiei; creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

Biroul Control Financiar de Gestiune în anul 2019 a întreprins pe baza programului de activitate anual/lunar următoarele misiuni de control ce au avut ca obiectiv:

 • •  modul de organizare a activității de gestionare a bunurilor materiale, obiectelor de inventar și a echipamentelor de protecție a muncii;



 • •  parcurgerea tuturor etapelor premergătoare activității de inventariere și modul de efectuare a inventarului;

 • •  gestionarea și justificarea carburantului auto achiziționat de către CMEB SA;

 • •  monitorizarea gestionării carburantului auto achiziționat de CMEB SA;

 • •  verificarea modului de recepție a obiectelor de inventar și materialelor consumabile în cadrul Gestiunii;

 • •  evaluarea modului de întocmire și de primire a documentelor care au stat la baza recepțiilor obiectelor de inventar și a materialelor consumabile recepția bunurilor,serviciilor și lucrărilor;

 • •  modul de derulare a contractului de prestări servicii,,Lucrări de reparații,servicii tehnice de exploatare și mentenamță corectivă și preventivă instalații sanitare termice și de ventilație pentru Arena Națională";

 • •   verificarea activității casieriei;

 • •  controlul documentelor justificative aferente activității casieriei CMEB SA;

 • •  derularea Acordului Cadru Nr.694/23.05.2018;

 • •  modalitatea de achitare a facturilor emise de CMETB SA către CMEB SA;

 • •  verificarea modului de justificare a achiziționării și punerii în opera a materialelor consumabile și a obiectelor de inventar.

IV.Controlul Intern Managerial reprezintă ansamblul politicilor, procedurilor și standardelor concepute și implementate în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice ale Companiei. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia.

Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial este funcțională și a fost înființată in data de 17.09.2018 prin Decizia Directorului Generai. Comisia este condusă de Președinte si are in componență conducătorii departamentelor/serviciilor de la nivelul

Companiei.


La nivelul Comisiei de Monitorizare a Sistemului de CQntrol Intern înființată în strânsă subordonare și Comisia


membrii numiți de către Președintele Comisiei de Monitorizare SCIM din cadrul Comisiei SCIM cu atribuții restrânse.

Principalul obiectiv al Comisiei este acela de a verifica și supraveghea implementarea corectă a Sistemului de Control Intern Managerial în toate departamentele Companiei. Până la momentul raportării prin misiunile Comisiei de Control Intern s-au făcut recomandări cu privire la activitățile procedurale din cadrul departamentelor verificate si urmează a fi implementate într-un termen cât mai scurt.

Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 85 % din totalul procedurilor identificate. Planul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial a fost elaborat și cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare privind implementarea sistemului de control intern managerial de către personalul de conducere, execuție în activitățile realizate de Comisia de Monitorizare SCIM.

Unul din obiectivele anului 2020 este să se asigure o evaluare a sistemului de control intern managerial, la nivelul structurilor/compartimentelor prin Comisia de Control Intern Managerial și implicit prin Comisia de Monitorizare SCIM, prin mai multe funcții: de reglementare a politicii SCIM, de coordonare în vederea armonizării activităților, de supraveghere și verificare prin monitorizarea veridicității rapoartelor transmise de structuri și în special îndrumarea metodologică prin asigurarea consilierii în procesul implementării și dezvoltării SCIM de către auditorul intern.

De asemenea o importanță majoră și un obiectiv important propus pentru anul următor este managementul riscurilor la nivelul entității cât și la nivelul compartimentelor, obiectiv care conduce la îndeplinirea obiectivelor asumate in planul de administrare aprobat al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, s-a apreciat că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern managerial al Companiei Municipale Energetica București SA este implementat și este conform cu standardele cuprinse în OSGG 600/2018 privind sistemul de

 • III. SITUAȚIA FINANCIARĂ A COMPANIEI PE ANUL 2019

Informațiile financiare prezentate în această secțiune a prezentului raport sunt furnizate în baza Situațiilor Financiare anuale la data de 31.12.2019, întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind Situațiile Financiare anuale individuale și Situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și a Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată.

în cadrul Companiei, documentele economico-financiare sunt înregistrate în contabilitate în mod cronologic și sistematic, respectându-se contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când apar și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor la care se referă. înregistrările în contabilitate sunt efectuate cronologic, existând explicații referitoare la toate operațiunile înregistrate, utilizându-se, astfel conturile contabile debitoare și creditoare în concordanță cu funcțiunea acestora.

Toate documentele înregistrate în contabilitate poartă viză " Bun de plată " acordată de responsabilul de proiect, viză de Control Financiar Preventiv " CFP " și sunt însoțite de acte justificative (referate de necesitate, documente de achiziție prin SEAP/SICAP, comenzi, contracte etc).

 • 1. Situația activelor, datoriilor fi capitalurilor proprii la data de 31.12.2019

OIREÎ

|< GUVER M CORPO

Elemente patrimoniu

31.12.2018

31.12.2019

\   ^4

Dinamica

%

Imobilizări necorporale

63.594

155.584

144.70%

Imobilizări corporale

2.178.673

19.987.924

817.5%

Imobilizări financiare

10

63.829 ,

0 M zl

538.29%

i \

l.Active imobilizate

2.242.277

20.207.337---

* / -

801.2%

Stocuri

190.454

8.091.232

4148.4%

Creanțe

5.418.441

19.551.827

260.9%

Disponibilități bănești

296.244.781

257.250.483

-15.2%

2. Active circulante

301.853.676

284.893.542

-6%

3. Chelt in avans

150.011

235.731

57.2%

I.TOTAL ACTIV (A=l+2+3)

304.245.964

305.336.610

4.00%

4.Total datorii

3.058.437

4.656.725

52.3%

S.Provizioane

0

103.317

6.Venituri in avans

0

87.500

7.Activ net contabil

(ANC=l-4-5-6)

301.187.527

300.489.068

-0,99%

II.TOTAL PASIV (P=4+5+6+7)

301.187.527

300.489.068

-0.99%


Se observă creșteri semnificative la toate capitolele de activ, având în vedere activitatea desfășurată de Companie în anul 2019.

Imobilizările necorporale și corporale au fost achiziționate in conformitate cu specificul activității desfășurate de companie in anul 2019, respectiv activități de mentenanță preventivă și corectivă la instalații sanitare, termice și de ventilație.

în categoria de stocuri, se regăsesc atât materiale consumabile necesare derulării în continuare a contractelor încheiate în anul 2019 cât și bunuri de natura obiectelor de inventar

necesare funcționării activității companiei.

2. Creanțe și Datorii


DIRECȚIA guverVanțâ CORPORATIVA


5

Nr

Crt

Creanțe

Sold 31.12.2019

Termen de Lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

1

Creanțe Comerciale

16.449.309

16.449.309

2

Creanțe cu Bugetul Statului

3.097.294,50

?. 097.294,50



3

Alte creanțe

5.224,22

5.224,22

4

TOTAL

19.551.827,72

19.551.827,72

în structura de Creanțe comerciale sunt cuprinse:




Facturi emise în suma de 15.701.045,28 lei din care ponderea cea mai mare o dețin creanțele datorate de acționarul majoritar, în suma de 14.411.555,30. Din aceasta, suma de 1.547.434,43 lei a fost achitată până la 14.02.2020, restul sunt facturi emise în luna noiembrie și decembrie a anului 2019. Având în vedere ca suma restantă este datorată de acționarul majoritar, nu se constituie provizioane pentru clienți incerți, neexistând riscul de neîncasare.

Facturi de întocmit, în suma de 697.653,48 care reprezintă servicii aferente lunii decembrie și facturate în ianuarie și martie 2020. în structura de Creanțe cu bugetul statului se regăsesc:

> 2.935.916,76 reprezentând de TVA de recuperate;

> 111.516,00 lei - Concedii medicale achitate din FNUASS;

 • >  28.764,74 lei TVA neexigibil;


 • >  21.097,00 LEI Alte creanțe cu Bugetul Statului.

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite.

Datoriile prezentate în bilanț sunt în sumă de 4.656.725 lei:

 • > datorii către furnizori în sumă de 2.976.708,04 lei cu termen de plată în 2020;

datorii către salariați aferente lunii decembrie 1.080.978 lei ;


datorii către bugetul de stat in suma de 467.675 cu termen de plată 25.01.2020;

alte datorii, indusive datorii fiscale etc in suma de 599.039 lei.

< guvernanta


= CORPORATIVA “


 • 3. Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 31.12.2019

  1

  venituri din exploatare

  19.853.980

  2

  cheltuieli de exploatare

  25.972.870

  3

  rezultatul din exploatare (1*2)

  -6.118.890

  4

  venituri financiare

  6.613.232

  5

  cheltuieli financiare

  898

  6

  rezultat financiar (4-5)

  6.612.234

  7

  rezultatul exercițiului financiar 2019 (3+6)

  493.444

  8

  Impozit pe profit/venit

  105.632

  9.

  Rezultatul net al exercițiului

  387.812


La 31.12.2019 Compania Municipală Energetica București SA, a obținut un profit net în valoare 387.812 lei, și urmează a fi repartizat după Hotărârea Adunării Genereale a Acționarilor.

în mod rezonabil și în absența unor indicii contrare, se poate aprecia că toate cheltuielile efectuate până în prezent de companie sunt direct atribuibile realizării obiectului secundar de activitate.

în anul 2019 Compania Municipală Energetica București SA a defașurat activitate de mentenanță preventivă și corectivă pentru instalațiile sanitare, de încălzire și de aer condiționat, conform obiectului secundar de activitate.


^^65

DIRECW

GUVERNAN

34 | P a g e


; ĂCțB


 • IV. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

  Planificat 2019

  Realizat

  2019

  %

  1

  2

  4=2/1

  A. VENITURI TOTALE (1+2)

  90.934,01

  26.467,21

  29.11%

  l.Venituri din exploatare:

  88.634,01

  19.853,98

  22.4%

  2.Venituri financiare

  2.300

  6.613,23

  287.53%

  B. CHELTUIELI TOTALE (4+5)

  89.732,39

  25.973,77

  28,95%

  3.Cheltuielî          din          exploatare

  (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)

  89.718,85

  25.972,87

  28,95%

  A Cheltuieli cu bunuri se servicii

  ^69.753,56

  8.505,09

  12,19%

  B Cheltuieli cu impozitele, taxe si contribuții

  746,64

  202,87

  27,17%

  C Cheltuieli cu personalul (621+641+645)

  17.347,53

  15.628,08

  90.09%

  CO.Cheltuieli de natura salariata

  16.216,43

  14.518,45

  89,53%

  CI cheltuieli cu salariile, total din care:

  14.927,01

  13.566,16

  90,88%

  C2 tichete de masa si alte cheltuieli sociale

  1.289,42

  952,29

  73.85%

  C3 cheltuieli aferente contractului de mandat

  639.09

  615.25

  96,27%

  C4 cheltuieli cu alte obligații legale

  492,01

  494,39

  100,48%

  D Alte cheltuieli de exploatare

  1.871,13

  1.636,83

  87,48%

  4.Cheltuieli financiare (665+666)

  13,54

  0,9

  6,63%

  C.PIERDERE/PROFIT BRUT (A-B)

  1.201,62

  493.44

  41,06% /

  /

Bugetul de venituri și cheltuieli al CMEB pntru anul 2019 a fost întocmit conform prevederilor OG 26/2016 " Ordonanța privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici





cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia" si aprobat prin HCGMR nr 196/23.04.2019.

în anul 2019 realizarea parțială a indicatorilor- economico financiari a fost cauzată, în principal de factori independenți de voința noastră astfel:

 • 1. Analiza principalilor indicatori economico financiari

 • A. Indicatori de lichiditate

 • a) Indicatorul lichidității curente = Active curente / Datorii curente

  Active curente


  284.893.542


  Lichiditate curentă-


  •= 61,179


  Datorii curente


  4.656.725


Indicatorul arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și

oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată și acceptabilă este in jur de 2. Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entitatii este mai bună.


 • b) Indicatorul lichidității imediate = (Active curente- Stocuri) / Datorii curente

(Active curente- Stocuri) (284.893.542 - 8.091.232)


Lichiditate imediată=--------------------------------— =

Datorii curente

 • B. Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizeză informații fluxurilor de trezorerie și capacitatea entității de a controla capitalul circulant.

Cifra de afaceri


 • a) Viteza de rotație a stocurilor =-----------------

Stocuri


Cifra de afaceri       16.629.262

 • b) Viteza de rotație a activelor imobilizate =--------------------------=----------------= 0,82

Active imobilizate     20.207.337

Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.

 • C.lndicatori de profitabilitate

Această grupă de indicatori exprimă eficiența companiei în realizarea de profit din resursele disponibile.

Profit brut

493.444


a) Marja brută-


X 100 =


X 100 = 2,96 %


Cifra de afaceri


16.629.262


V.


Concluzii



Prezentul Raport Anual al Consiliului de Administrație a fost elaborat în baza art? 55 aîin.l din OUG 108/2011 privind guvernanța corporativă, în spiritul practicilor și principiilor

Guvernanței Corporative și are scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite și prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice. /








Compania Municipală

ENERGETICA BUCUREȘTI

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., nr. 12 din 02 aprilie 2020


Adunarea Generală a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea"), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin si etajul 1 , nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029,

întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

• MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 29.974.573 de acțiuni, reprezentând 99,99996% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Gheorghe AMZAR și domnul Adrian-Constantin FLORESCU, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 94 din 29 martie 2017, conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Și

COMUNA CHIAJNA, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Viorel TRIFU în calitate de reprezentat numit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 15 din data de 28.02.2018;


ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Ciotoianu Marian în calitate de reprezentant numit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 19/13.03.2018;



< guvernantă \ (Ș CORPORATIVĂ j


Splaiul Unirii nr. 76, et. 1, Clădirea River Piaza, corp A, sectorul 4, București

Email: office@cmeb.com.ro

www.cmeb.com.ro


Compania Municipală

ENERGETICA BUCUREȘTI

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 02 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările si Completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Actului Constitutiv;

în temeiul art. 12.11 lit. a din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Energetica București S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea Raportului de auditare a situațiilor financiare la data de 31.12.2019.

Art. 2 Se împuternicește Consiliul de Asministrație, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Splaiul Unirii nr. 76, et. 1, Clădirea River Piaza, corp A, sectorul 4, București Email: office@cmeb.com.ro www.cmeb.com.ro


 • i MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

  Andronic Dragos Viorei

  O - ORCTB

  OU = BIROUL VALORIFICARE DATE

  T » SEF BIROU

  16/04/2020 12:05:04

  DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI MENȚIONARE ACTE


Cod unic de înregistrare ‘ 37752029

Număr de ordine în registrul comerțului J40/9172/2017

Identificator unic la nivel european

ROONRC.J40/9172/2017

Exemplar nr: 1


Menționarea în registrul comerțului a actului: hotărârea adunării generale a asociaților nr. 12 din 02.04.2020, pentru firma

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

conform cererii nr. 150199 din 14.04.2020 este înregistrată în registrul comerțului Ja data de 16.04.2020 în baza rezoluției nr. 48014 din data de 15.04.2020.

Data eliberării: 16.04.2020

Anexe: Rezoluție


cod 11-10-137


Jft.0/9,1’2/2017

EU1D - ROONRC.J40/9172/2017

CLI - 37752029

ROMÂNIA


MINISTERUL JUSTIȚIEI


OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București


ZGONDOIU EMIL


DOSAR NR. 150199/14.04.2020

REZOLUȚIA nr. ......../15.04.2020

Pronunțată în ședința din data de: 15.04.2020

- PERSOANĂ DESEMNATĂ conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009


pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu


modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,


Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 150199 din data de 14.04.2020 pentru societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., cod unic de înregistrare: 37752029, număr de ordine în registrul comerțului: J40/9172/2017, identificator unic la nivel european: ROONRC..140/9172/2017.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 150199, din data de 14.04.2020 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 12 din 02.04.2020.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIȚIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 12 din 02.04.2020.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 12 din 02.04.2020.


Executorie de drept.


Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3)

CAMSRA AUOrnjRlLQR FtNANCIftffl DIN

_________ ftOMÂHÎA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii societății

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI S.A.

Opinie

 • 1  Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI S.A. (“Societatea”), cu sediul social în București, str. Splaiul Unirii, nr.76, Sector 4, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 37752029, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2  Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:                                     300.489.069 lei

 • •  Profitul net al exercițiului financiar:                                         387.812 Iei

 • 3  In opinia noastra, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate in paragrafele 5-11, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).

Baza pentru opinie

 • 4  Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audi: al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

zo



>■


Acon Audit SRL Ploiești, Românie Str.Vasile Conta, nr.7A office@aconaudit.ro


a

CameraAuditorildr Financiari DIN

_________România_________


Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii


5 în nota 6 la situațiile financiare s-a menționat că Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității, ce presupune că își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Societatea a anexat Ia situațiile financiare declarația întocmită conform art.30 din legea contabilității nr.82/1990 prin care a confirmat că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, că situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată și că persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Conducerea entității este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare.

Cu privire la continuitatea activității, raționamentul nostru a vizat înțelegerea riscurilor de denaturare semnificativă existente în legătură cu aserțiunile conducerii pe planul continuității activității și am analizat aspecte legate de evoluția Societății, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru exercițiul financiar 2018, am examinat procesele-verbale ale Adunărilor Generale ale Acționarilor, Raportul Consiliului de Administrație, precum și indicatorii de analiza ai societății pe anul 2019.


6 Pe termen scurt, aspectele menționate în paragraful 12 ne-au condus la aprecierea că prezumția de continuitate a activității în întocmirea situațiilor financiare anuale, asumată de conducerea Societății, nu este afectată, societatea având capacitatea de a-și continua activitatea, fiind aptă să-și realizeze activele și să-și execute obligațiile sale în cursul desfășurării activității.


7 Din punct de vedere juridic, prin prisma continuității activității, trebuie menționată Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.15/17.12.2019 prin care s-a aprobat participarea societății la operațiunea de divizare a acesteia așa cum este menționat în art.23 din Hotărârea nr. 145/11.03.2019 a Consiliului General al Primăriei Municipiului București, având ca dată de referință situațiile financiare întocmite la 31.12.2019. Conform art.23 din HCGMB, reorganizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. se va realiza prin divizare, finalizată prin dizolvare, prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către societățile Compania Municipală Energetica Servicii București SRL și Compania Municipală Termoenergetica București S.A.


Ca eveniment ulterior închiderii exercițiului trebuie menționat riscul de întrerupere a activității legat de instalarea stării de urgență începând cu 16 martie 2020 datorata evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Conform declarației societății există un risc nesemnificativ generat de această situație cu privire la continuitatea activității societății, dar el trebuie urmărit, luat în seamă și gestionat prudent.



DIRECȚIA


guvern \nță


corporativa




Aceste evenimente si condiții pot indica existenta unei incertitudini privind continuitatea activității în forma actuală de funcționare, soluționarea depinzând de hotărârile acționariatului societății.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte.

Evidențierea unor aspecte

 • 9 Noi nu am asistat la inventarierea faptica a bunurilor din patrimoniul societății pentru a obține probe de audit suficiente si adecvate, deoarece angajamentul de audit s-a semnat ulterior efectuării și valorificării acestei operațiuni. Modul de efectuare si rezultatele inventarierii patrimoniului se presupun a fi corecte, aceasta operațiune facandu-se de societate pe răspunderea integrala a acestuia.

Având in vedere că inventarierea și evaluarea bunurilor se face de specialiști și implica raționamente specifice și semnificative pentru determinarea ipotezelor adecvate care sa stea la baza evaluării, nu suntem in măsura sa apreciem daca sunt necesare ajustări suplimentare ale acestor bunuri față de cele rezultate în situațiile financiare.

Nu ne-am putut asigura prin proceduri alternative cu privire la situația faptica la aceasta data, dar am analizat documentele privind efectuarea inventarierii fără a identifica neconformități. In consecința nu am fost in măsură sa determinam daca ar fi fost necesare ajustări asupra bunurilor la 31 decembrie 2019.

 • 10 Ca eveniment ulterior închiderii exercițiului, trebuie menționată diminuarea capitalului social cu suma de 217.954.000 lei prin reducerea numărului de acțiuni deținute de acționarul Consiliul General al Primăriei Municipiului București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în luna februarie 2020 în baza Hotărârii AGA nr.09/11.11.2019, publicată în MOF nr. 4838/19.11.2019. Prin această operațiune se reduc capitalurile proprii și disponibilitățile financiare aferente, implicit scăzând lichiditatea societății.

 • II Așa cum este prezentat în nota 5 și în formularul 10 și 30 bilanț, la 31.12.2019 creanțele comerciale clienți au valoarea bruta de 15.701.045 lei din care 14.411.555 lei reprezintă sumă datorată de acționarul majoritar Primăria Municipiului București. Din această sumă până la 14.02.2020 a fost achitată suma de 1.547.434 lei, restul fiind aferent lunilor noiembrie și decembrie 2019. Societatea a înregsitrat în formular 30 bilanț rd.34 și 59 creanțe restante în sumă de 1.535.612 lei fără a fi înregsitrați clienți incerți sau în litgiu și ajustări pentru depreciere, pe considerentul că nu sunt împlinite 270 zile de la scadență conform Cod fiscal și suma este datorată de acționarul majoritar care a confirmat integral valoarea înregistrată în contabilitate.

 • 12 Indicatorii de analiza ai societății la 31.12.2019 sunt favorabili, rezultatul este pozitiv (profit 387.812 lei), activele circulante ale societății (284.893.542 lei din care disponibil casă și conturi la bănci 257.250.483 lei) depășesc cu mult datoriile care trebuie plătite într-o de un an (4.656.725 lei), neexistând un risc de lichiditate.


  guvernanta


  S CORPORA1IVA


ar

Camera Auoiforiujr Financiari DfH RomAnia

Activul net, calculat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor (capitalurile proprii) este pozitiv (+ 300.489.068 lei) și mai mare decât capitalul social (299.745.850 lei) implicit mai mare decât 14 din acesta, capitalul social are acoperire integrală în elementele de activ, respectându-se condițiile de mărime prevăzute la art.15324 din legea societăților comerciale nr.31/1990 cu toate modificările si completările Ia zi.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Alte informații - Raportul Administratorilor

 • 13 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire ia acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informații si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cucerințele OMF 1802 punctele 489-492.

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentiu exercițiul financiar pentru care au fost Întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492.

In plus, in baza cunoștințelor si Înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat Ia data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in


 • 14 Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu reglementările contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare ^psite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

  guvernară corporația S


 • 15 In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 16 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 17 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 18 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificăm si evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie ce frauda, fie de eroare, proiectăm si executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinăm, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare samjn cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de

audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

• Evaluăm prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care să rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 19 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata și programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Alte aspecte

 • 20 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportăm intr-un raport de audit financiar si nu în alte scopuri. în măsura permisă de lege, nu acceptăm si nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

In numele

Acon Audit S.R.L,

Ploiești, str. Vasile Conta nr,7A, Jud. Prahova

înregistrată în Registrul public electronic cu nr.540, viză Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr.246, membru CAFR

Auditor

Nițu Cornel

înregistrat în Registrul public electronic cu nr.334, viză Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr.574, membru CAFR

o ®

sus


HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., nr. 13 din 02 aprilie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea"), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin si etajul 1 , nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029, întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

 • •  MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 29.974.573 de acțiuni, reprezentând 99,99996% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Gheorghe AMZAR și domnul Adrian-Constantin FLORESCU, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 94 din 29 martie 2017, conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

și

 • •  COMUNA CHIAJNA, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Viorel TRIFU în calitate de reprezentat numit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 15 din data de 28.02.2018;

• ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596,


Societății, prin domnul Ciotoianu Marian în calitate de reprezentant numit prin Hotărârea 1^.03.2018;

GUVERNA C0RP0RA1


Ci

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 02 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările si Completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Actului Constitutiv;

în temeiul art. 12.11 lit. a din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Energetica București S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare la data de 31.12.2019.

Art. 2 Se împuternicește Consiliul de Administrație, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Andronic Dragos Vlorel

O = ORCTB

OU = BIROUL VALORIFICARE DATE

|6™“U4GERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE Șl MENȚIONARE ACTE


Cod unic de înregistrare 37752029

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/9172/2017

Identificator unic la nivel european

ROONRC.J40/9172/2017

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actului: hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 13 din 02.04.2020, pentru firma

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

conform cererii nr. 150353 din 14.04.2020 este înregistrată în registrul comerțului la data de 16.04.2020 în baza rezoluției nr. 47992 din data de 15.04.2020.

Data eliberării: 16.04.2020

Anexe: Rezoluție



J40/9172/2017

EUID - ROONRC.J40/9172/2017

(*LI - 37752029

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București DOSAR NR. 150353/14.04.2020

R E Z O L U Ț I A nr.           /15.04.2020

Pronunțată în ședința din data de: 15.04.2020

Măgîasu Cornelia

- PERSOANĂ DESEMNATĂ conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 150353 din data de 14.04.2020 pentru societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., cod unic de înregistrare: 37752029, număr de ordine în registrul comerțului: J40/9172/2017, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/9172/2017.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 150353, din data de 14.04.2020 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 13 din 02.04.2020.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.


PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIȚIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 13 din 02.04.2020.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 13 din 02.04.2020.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, ia Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.


Pronunțată în ședința din data de: 15.04.2020.

RAPORTUL CENZORILOR

Subsemnații:

 • •  Alexe lonelia. cetățean român, expert contabil membru al Corpului Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), având


nr. 19070, domiciliată în București, str. Cpt. Vaier Dumitrescu, nr. 43, sector 2, legitimată cu CI seria RX nr. 669750. eliberată la data de 25.02.2015 de SPCEP S2;

 • •  Nițu Gabriela, cetățean roman, născută la data de 25.02.1969 în Mun. Mun. București, domiciliat în Mun. București, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 42, Sector 1, identificat cu CI seria RK nr. 504876, eliberată la data de 17.02.2020, de SPCEP SI, CNP 2680225416012.

 • •  Guță Marins, cetățean român, născut la data de 25.07.1961, domiciliat în Mun. București, str. Cernișoara. nr. 46. Sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 707301 eliberată la data de 28.07.2010 de SPCEP S6, CNP 1610725400154, expert contabil membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), având carnet nr. 20487/2010/A.

în calitate de cenzori la Compania Municipală Energetica București S.A., numiți prin Actul Constitutiv actualizat depus la O.N.R.C., prezentăm în continuare RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI pentru anul 2019, în conformitate cu legislația in vigoare.

Prezentul RAPORT este cerut de reglementările contabile și comerciale românești, în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității, republicată, cu completările și modificările ulterioare.


Acest RAPORT exprimă clar concluzia cenzorilor în legătură cu informațiile financiare verificate, dacă acestea sunt conforme cu reglementările în vigoare.

Concluziile cenzorilor nu reprezintă opinie de audit în sensul Standardel Internaționale de Audit (ISA).

DESTINATAR

Acest RAPORT se adresează Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale


INFORMAȚII GENERALE

Conform extras informativ nr. 70898/20.02.2020:

 • - Denumire societate: Compania Municipală Energetica București S.A.

 • - Sediul social: București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, nr.76. Corp A, Mezanin și Etaj (Conform Contract de închiriere din data 10.08.2018 - Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 13.08.2018; Data expirării dovezii de sediu: 13.08.2020).

  1 coRPoRW'r 3



- Punct de lucru: Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 181, Județul IlfovA (Conform Contract de închiriere nr. 27 din data 13.05.2019 - Data de început a

valabilității pentru dovada de sediu: 13.05.2019: Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2020).


 • - Activitate principală: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN 3530).

 • - Cod Unic de înregistrare: RO37752029 (TVA plată lunar în regim normal).


 • - Nr. ordine la Registrul Comerțului: J40/9172/2017.

 • - Capital social la înființare: 120.000 lei, împărțit in 12.000 acțiuni nominative, fiecare in valoare de 10 lei.

- Capital social actual subscris: 299.745.850,00 lei, integral vărsat.

Menționăm că în data de 11.11.2019 prin Hotărârea AGEA nr. 09 s-a stabilit diminuarea capitalului social cu suma de 217.954.000,00 lei prin reducerea numărului de acțiuni deținute de Consiliul General al Municipiului București. In urma diminuării numărului de acțiuni și a capitalului social, prin restituire către acționarul majoritar a sumei menționate mai înainte, capitalul social al Companiei Municipale Energetica București S.A. urma să fie în cuantum de 81.791.850,00 lei (8.179.185 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare). Solicitarea de diminuare a capitalului social a fost transmisă către O.N.R.C. - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în data de 11.11.2019 sub nr. 585709. Așa cum rezultă din Certificatul de înregistrare, depunere și menționare acte emis de O.N.R.C. - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în data de 13.11.2019. prin Rezoluția nr. 142754/12.11.2019 se admite cererea și se dispune publicarea Hotărârii AGEA nr. 09/11.11.2019 în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. în data de 23.01.2020 O.N.R.C. - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București certifică prin Certificatul de înregistrare, depunere și menționare că înregistrarea modificării actului constituitiv al CMEB SA, cuprinse în HAGEA nr. 09/11.11.2019 este înscrisă în Registrul Comerțului la data de 23.01.2020 în baza Rezoluției nr. 5571/22.01.2020.

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile art. 208 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare rezultă că pentru reducerea capitalului social se adoptă o Hotărâre care se depune la oficiul registrului comerțului pentru menționare în registru și publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Hotărârea nu va putea fi însă executată, decât după trecerea unui termen^ / de două luni de Ia data publicării ei în Monitorul Oficial. Așa se explică și faptulX că Hotărârea AGEA nr. 09/11.11.2019 a devenit efectivă de abia în data de

23.01.2020, după trecerea termenului de două luni de la data publicării ei în


Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

- Număr acțiuni: 29.974.585 din care:

- nr. acțiuni nominative: 29.974.585

 • - Valoarea unei acțiuni: 10 lei                                                   fls giWernantâ

 • - Acționari (la data înființării):

 • •  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului B (99,9964% din capitalul social subscris);

 • •  S.C. Service Ciclop S.A. (0,0036% din capitalul social subscris).

 • - Acționari la momentul raportului:


Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București (99,99996% din capitalul social subscris, 29.974.573 acțiuni);

 • *  Orașul Popești-Leordeni prin Consiliu (0,00002% din capitalul social subscris, 6 acțiuni);

 • •  Comuna Chiajna prin Consiliu (0,00002% din capitalul social subscris, 6 acțiuni).

- Consiliu de administrație care are mandat până la data de 13.06.2020 este compus din: CHIR1ȚÂ SORIN - președinte consiliu de administrație; TRIFAN MIHAELA - LAVRA - membru; MĂLĂIA VIOLETA - membru; NECULA

HORIA - membru; MARINESCV M1HAI - membru; IORDACHE ADRIAN -membru; HARITONOVICITANIA - membru.

- Director General Provizoriu: VASILE ARDENEL-MIHAIL cu mandat valabil de

la 01.07.2019 până la 02.07.2020;

- Comisia de cenzori: Alexe lonelia, Nițu Gabriela și Guță Marius. Cenzor supleant: Bernhard Lorinczi.

Reprezentantul legal al societății este la momentul raportului directorul general. Auditor financiar extern: ACON AUDIT SRL reprezentat de Nițu Cornel. Auditor intern: Poenaru Mircea cu CIM de 4 ore/zi.

Mențiuni:

Prin HCGMB nr.145/11.03.2019 a fost aprobata divizarea prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București SA către două societăți existente, respectiv Companiei Municipale Energetica Servicii București SA și Compania Municipală Termoenergetica SA.


RESPONSABILITATEA CONDUCERII

Existența patrimonială și evidențierea rezultatelor inventarierii, precum și datei? prezentate în situațiile financiare la data de 31.12.2019 sunt în responsabilitatea conducerii Companiei Municipale Energetica București S.A., conform declarației anexate.                                                                         \ /

RESPONSABILITATEA ȘI OBLIGAȚIILE CENZORILOR

Conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, cenzorii au următo îndatoriri:


Să supravegheze gestiunea societății;

Să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere sunt întocmite și în concordanță cu registrele;

Să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;

Să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

Să informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examinărilor;


îi

 • •  Să propună Adunării Generale reducerea capitalului social înregistrat sau schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit;

 • •  Să verifice lunar și inopinat activitatea de casierie;

 • •  Să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare;

 • •  Să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administrator.

OBIECTIVELE ȘI SCOPUL

OBIECTIVE

 • 1. Exprimarea de către cenzori a unor concluzii după verificarea informațiilor financiare privind respectarea reglementărilor legale.

 • 2. Furnizarea de către cenzori, Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A., a unui mesaj scris privind aspectele constatate în proiectarea și funcționarea sistemului contabil și de control intern, împreună cu propunerile considerate necesare.

 • 3. Organizarea contabilității patrimoniului, corectitudinea înregistrării operațiilor financiare, păstrarea și arhivarea documentelor justificative și contabile.

 • 4. Analiza dinamicii și structurii debitorilor, clienților, creditorilor și furnizorilor.

SCOPUL

Scopul concluziilor exprimate de cenzori prin acest RAPORT este de a întări credibilitatea informațiilor financiare verificate, față de membrii societății.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

Verificarea documentelor societății în cauză a fost efectuată de Comisia de cenzori prin sondaj, fiind finalizată în condițiile de stare de urgență generate de COV1D-19 (Coronavirus) prin transmiterea pe cale electronică a documentelor, având astfel o marjă de eroare generată de condițiile de verificare mai sus expuse.


REZULTATELE VERIFICĂRILOR

 • 1. Organizarea registrelor de contabilitate                          \\*

Cenzorii au verificat existența și completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate din care a rezultat că pentru conducerea Registrului Jurnal, a Registrului Inventar și a Registrului Cartea Mare există proceduri de lucru scrise și formalizate.

Din observarea directă realizată de cenzori pe teren s-a constatat corectitudinea completării Registrelor de contabilitate, astfel:

 • -  înregistrările sunt efectuate cronologic;

 • -  exista explicații referitoare Ia operațiunile înregistrate;

 • -  utilizarea conturilor debitoare și creditoare este în concordanță cu operațiunile

  efectuate; /



Compania Municipală Energetica București S.A.

_ Raportul Cenzorilor asupra evidenței contabile pentru anul 2019 conturile sunt utilizate în conformitate cu funcțiunea acestora; rulajele totale lunare corespund cu rulajele din balanța de verificare.

 • 2. Conducerea contabilității

  • 2.1. Imobilizări

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente: balanța de verificare la 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019, registrul de evidență a imobilizărilor, documentele de achiziție și alte documente care atestă proprietatea asupra imobilizărilor.

Conform documentelor contabile analizate, societatea deținea active imobilizate în valoare brută de 21.919.816,83 lei, cu amortizare 1.712.479,26 lei, valoarea netă a acestora fiind de 20.207.337,57 lei, detalierea imobilizărilor în valoare brută fiind următoarea:

 • •  Imobilizări necorporale (licențe, programe, etc.) în valoare brută totală de 215.832,01 Iei (cont 201 Cheltuieli de constituire 2.989,00 lei, cont 205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 206.502,23 lei și cont 208 Alte imobilizări necorporale 6.340,78 lei - licențe); valoare netă de 155.584,37 lei;

 • •  Imobilizări corporale în valoare brută de 21.640.154,84 lei (valoare netă de 19.987.923,22 lei), reprezentând:

 • -  Construcții speciale, în valoare brută de 277.260,00 lei - de tip cabină modulară și container modular 5 dușuri;

 • -  Echipamente tehnologice în valoare brută de 10.515.522,43 lei - de tip minibuldoexcavator, placa compactoare, buldoexcavatoare multifuncționale, aparate de sudură tip invertor, betoniere, rotopercutoare, excavatoare, placa vibrocompactoare, etc;

 • -  Aparate și instalații de măsură, control, reglare în valoare brută de . 1.737.731,40 lei - laptop-uri, calculatoare electronice (desktop-uri), stații/ proiectare și utilaje specifice activităților desfășurate, motogeneratoare,i copertine, aparat multifunctionare, etc.;

 • -  Mijloace de transport în valoare brută de 8.305.608,13 lei - de tip Dacii Dokker, Lodgy și Duster, autoutilitare Isuzu, autoutilitare Fiat Ducato, autobasculante, macara auto, platformă auto multifuncțională, macara, E-Golf,;

 • -  Mobilier, aparatura birotica, echipamente IT și mobilier birou în valoare brută de 498.282,58 lei;

 • -  Investiții în curs, în valoare brută de 305.750,30 lei - stații de înc^rtȘw<

electrice și pompă beton.                                       /W*      , t v

DIRECȚIA

 • •  Imobilizări financiare în valoare brută totală de 10,00 lei, din care: | iiș gUVERnanțâ\

- acțiuni deținute la Ciclop Service SA - cont 261, în valoare de 10 leiM corporativă

 • •  Alte creanțe imobilizate în valoare totală de 114.430,01 lei de tip garanții..

trecute în situații financiare doar 63.819,98 lei la imobilizări financiar^^^^

50.610,03 lei la creanțe acestea fiind mai mici de un an.                          \


-CA



înregistrarea în contabilitate a intrărilor de active imobilizate sunt efectuate corect; în mod cronologic și pe grupe de active imobilizate, în conformitate cu Legea contabilității și cu OMFP 1802/2014.

Există documente de achiziție și alte documente care atestă proprietatea asupra imobilizărilor înregistrate în contabilitatea societății.

Pentru amortizarea imobilizărilor este utilizată metoda liniară, iar ratele și perioadele de amortizare sunt stabilite corect, în conformitate cu Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe și Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu privire la amortizare.

 • 2.2. Stocuri

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente: balanța de verificare la 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și pana la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019, documentele de achiziție, note de intrare și recepție, documente pe baza cărora a fost înregistrat consumul de materiale și descărcarea de gestiune, documente de transport, fișe de magazie, fișe de cont și bonuri de consum.

Conform balanței de verificare, la data de 31.12.2019 societatea deținea stocuri de natura Materii prime în valoare de 79,22 lei, care nu au fost utilizate sau date în folosință, precum și Piese de schimb în valoare de 8.985,53 lei.

Conform balanței de verificare, la data de 31.12.2019 societatea mai deținea stocuri de natura Alte materiale consumabile în valoare de 4.369.801,87 lei, care nu au fost utilizate sau date în folosință.

Conform balanței de verificare, la data de 31.12.2019 societatea deținea stocuri de natura Obiectelor de inventar în valoare de 550.420,22 lei, care nu au fost utilizate sau date în folosință, iar cele date în folosință sunt evidențiate în contul din afara bilanțului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință' cu o valoare de 514.993,14 lei.

Conform balanței de verificare, la data de 31.12.2019 societatea deținea stocuri de natura Produselor finite în valoare de 66.831,05 lei, care nu au fost utilizate/vândute.

Conform balanței de verificare, la data de 31.12.2019 societatea deținea stocuri de natura Ambalajelor în valoare de 201,25 lei, care nu au fost utilizate.



Ieșirea din gestiune a stocurilor a fost efectuată utilizând metoda FIFO (primul iiitraț^ primul ieșit).                                                                           ' f             '


Conform balanței de verificare, la data de 31.12.2019 societatea avea lucrări și servi în curs în valoare de 3.094.912,73 lei, din care SERVICII IN CURS SACET în valoar de 2.964.734,62 Iei și SERVICII ÎN CURS AMZEI în valoare de 130.178,11 lei, detaliate în cadrul situației privind lucrări/servicii în curs întocmită de departamentele tehnice ale Companiei, servicii nerecepționate de Beneficiar.

Din explicațiile conducerii Companiei, în anul 2019 s-au început lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare în conformitate cu contractul nr. 1082/2018 încheiat cu Beneficiarul PMB, ceea ce a condus la realizarea unor lucrări provizorii pentru perioada următoare, existente în soldul contului Servicii în curs de execuție.

2.3. Creanțe și datorii


2.3.1. Creanțe/Clienți



Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente la


contabilitate și juridic: balanța de verificare Ia 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019, facturi emise de societate, contractele încheiate cu beneficiarii, documente de încasare, fișe de cont.

Pe baza verificărilor prin sondaj efectuate, dar și din informațiile obținute de la persoana responsabilă din cadrul Compartimentului de contabilitate cenzorii au constatat că există documente justificative pentru înregistrarea în contabilitate a clienților, operațiunile au fost înregistrate cronologic și sistematic, există corelație între clienții înregistrați și veniturile realizate, încasările au fost înregistrate corect și corespund cu prevederile contractuale, există confirmări de solduri cu clienții. sumele

neîncasate corespund cu lista de inventariere și cu Registrul Inventar.


50.610,03 lei;

15.701.045,28 lei;

697.653,48 lei;

2.935.916,76 lei;

28.764,74 lei;

111.516,00 lei;

21.097,00 lei;

1.974,00 lei;

3.250,22 lei.


Societatea înregistrează la finele anului 2019 creanțe în valoare totală de 4.998.232,24 lei, din care:

 • - Garanții și dobânzi

 • - Clienți

 • - Clienți facturi de întocmit

 • - TVA de recuperat

 • - TVA neexigibilă

 • - Alte creanțe sociale (concedii medicale)

 • - Alte creanțe la bugetul statului

 • - Debitori diverși

 • - Sume în curs de clarificare


  2019:

  in anu

  Cont contabil

  Denumire client

  Total rulaje

  4111.00002

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

  16,175,514.94

  4111 00004

  TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS

  172.082 56

  4111.00005

  ADMINISTRAȚIA GRADINA ZOOLOGICA

  18495211

  4111.00007

  ADMINISTRAȚIA SPITALELOR Sl SERV.MEDICALE BUC.

  660,599.79

  4111.00000

  DIRECȚIA GENERALA DE POLITIE LOCALA Sl CONTROL A MUNICIP BUC

  1 302 99

  4111.00012

  TEATRUL C.I.NOTTARA

  11.150.30

  4111.00016

  COMPANIA MUN EHNOLOG INFORMAȚIEI

  7.928.58

  4111.00023

  SPITALUL CLINIC CCLTEA

  23.321.77

  4111.00025

  COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA

  33 988.40

  4111.00026

  MINISTERUL AP. NAȚIONALE UM 02301

  14 927.36

  4111.00028

  SPITALUL CLINIC DR CAROL DAVILA

  21.492-46 /

  4111.00029

  AUTORITATEA DE SUPRVEGHERE FINANCIARA

  20.364.2fc

  4111.00034

  SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE FROF DR ALEX OBREGIA

  321 32.85-1

  4111.00035

  DEEAPROIECT 97 SRL

  42.5&

  4111.00036

  CTE SOLUTION UTILAJE SPECIALIZATE

  21220.61

  4111.00037

  POPESCU ELENA ADELA

  178.50

  4'1100038

  elsaco electronic srl

  20.185.74

  4111.00039

  COMTECH CO SRL

  1 529.62

  l CORPOR»-NA

  A A «


  4111.00040

  ASOC. DE LOCATARI BD LIBERTĂȚII NR 18 BL 104

  1.713'60

  4111.00041

  AC TRUCKS SRL

  1 161.47

  4111.00042

  DIRECȚIA G-RALA POLITIE LOCALA SI CONTROL M.BUC

  2,266.23

  4111.00043

  COMPANIA MUNIC.SPORT PT TOTl BUCURESTi

  1.214.49

  4111.00044

  ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

  773,500.00

  4111.03046

  AXIONET IOT SRL

  1,242.71

  4111

  TOTAL

  20.672.011,69

Majoritatea clienților sunt persoane afiliate conform art. 7 pct. 26 Cod Fiscal.

(26. persoane afiliate - o persoană este afiliată dacă relația ei cu altă persoană este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

 • a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt sof/soție sau rude până la gradul al IlI-lea inclusiv;

 • b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică:

 • c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin aceasta deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

 • d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deține, in mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează in mod efectiv acea persoană juridică.

între persoane afiliate, prețul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preț de transfer;)

La 31.12.2019 Societatea avea înregistrate cheltuieli în avans în sumă de 235.731,10 lei, cuprinzând: rovinieta, chirie, abonamente software, domeniu web, cursuri, asigurări. Lunar au fost înregistrate cheltuielile aferente, diminuându-se soldul cheltuielilor înregistrate în avans.                                                              f

I / *

 • 2.3.2. Furnizori

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente la contabilitate și juridic: balanța de verificare la 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019, facturi primite de societate, contractele încheiate cu furnizorii de bunuri si servicii, documente de plată, fișe de cont.

La sfârșitul anului 2019, în evidența contabilă a societății existau sume neplătite către furnizorii interni de bunuri și servicii în valoare de 2.569.560,58 lei, care vor fi achitate în anul 2020 - în cadrul evidenței contabile a Companiei se regăsește detaliat ..      ; ,

fiecare furnizor (cont analitic).

La sfârșitul anului 2019, în evidența contabilă a societății există sume neplătite căps furnizorii de imobilizări, în valoare de de 111.659,47 lei - în cadrul evidenței            ”

contabile a Companiei se regăsește detaliat fiecare furnizor (cont analitic). ’xM l */ De asemenea, la sfârșitul anului 2019, în evidența contabilă a societății există sumK* datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi (facturi nesosite) în valoare de 334.985,99 Iei, furnizori de produse și servicii executate/prestate în anul 2019, care c- . vor fi achitați în anul 2020 - în cadrul evidenței contabile a Companiei se regăsește 1 detaliat fiecare furnizor (cont analitic).

Pe baza verificărilor efectuate, dar și din informațiile obținute de la persoana responsabilă din cadrul Compartimentului de contabilitate cenzorii au constatat că există documente justificative pentru înregistrarea în contabilitate, operațiunile au fost înregistrate cronologic și sistematic, există corelație între furnizorii înregistrați și cheltuielile realizate, plățile au fost înregistrate corect și corespund cu prevederile contractuale, sumele neplătite corespund cu listele de inventariere și cu Registrul Inventar.

Societatea a înregistrat la 31.12.2019 un sold creditor total al furnizorilor în sumă de 3.016.206,04 lei care reprezintă datorii în termen, fiind încadrate ca datorii pe termen scurt în cadrul situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2019.

 • 2.3.3. Creditori

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente la contabilitate și juridic: balanța de verificare Ia 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019, contractele de împrumut, documentele care atestă virarea sumelor reprezentând împrumuturi în conturile de disponibil ale societății.

Pe baza verificărilor efectuate, dar și din informațiile obținute de la persoana responsabilă din cadrul Compartimentului de contabilitate cenzorii au constatat că există documente justificative pentru înregistrarea în contabilitate, operațiunile au fost înregistrate cronologic și sistematic, sumele reprezentând garanțiile de participare la licitații ale diverselor societăți furnizoare de materiale și servicii, virate în contul de disponibil al societății, corespund cu lista de inventariere și cu Registrul Inventar. ,

La 31.12.2019 Societatea înregistra un sold la creditori diverși în sumă totală de 73.110,80 lei, în acest cont fiind înregistrate garanțiile încasate din participarea terților la licitații, pe analitice distincte.

 • 2.3.4. Personal și colaboratori

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat la Serviciul Resurse Umane și\a Serviciul Financiar-Contabilitate și Serviciu Juridic următoarele documente: balanța de verificare la 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019, fișa postului pentru persoana responsabilă cu resursele umane, prezentarea grafică a structurii organizatorice a societății (organigrama), regulamentul de organizare și funcționare, dosarele de personal, statele de plată a salariilor și a veniturilor asimilate salariilor, pontajele și condica de prezență, documente care atestă plata salariilor (prin bancă), a veniturilor asimilate salariilor, a impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat și bugetelor de asigurări sociale, declarațiile fiscale privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular 112) și declarațiile privind vectorul fiscal (formular 010).

Pe baza verificărilor efectuate, dar și din informațiile obținute de la persoana responsabilă din cadrul Compartimentului de contabilitate cenzorii au constatat următoarele:     ț                                                            .           .

iVX


 • -  există Serviciul Resurse umane pentru activitatea de resurse umane format din 3 inspectori de personal și un șef serviciu;

 • -  la 31.12.2019 societatea avea 227 de salariați;

 • -  salariații au Sindicat format din cca. 157 de membri;

 • -  societatea are finalizată procedura de întocmire și supunere la vot a Contractului Colectiv de Muncă, CCM fiind încheiat în data de 06.12.2019 și înregistrat la ITM sub nr. 379/08.12.2019;

 • -  dosarele de personal cuprind toate documentele obligatorii, conform legii;

 • -  există state de plată a salariilor și a veniturilor asimilate salariilor, iar sumele din aceste documente sunt înregistrate corect în contabilitate;

 • -  există pontaje și condica de prezență;

 • -  drepturile de personal și reținerile legale sunt calculate corect.

La data de 31.12.2019, societatea avea declarat un efectiv mediu de 227 salariați dintr-un total de 691 de posturi aprobate în structura organizatorică, iar pentru Serviciul Resurse Umane Salarizare au fost alocate 8 posturi, din care 4 ocupate.

La finele anului 2019 se regăsește un total de 1.403.523,00 lei datorii salariate, având următoarele solduri la conturi specifice datoriilor salariale:

1.001.254,00 lei;

4.993,00 lei;

17.632,00 lei;

17.601,00 lei;

309.596,00 lei;

31.540,00 lei;

4.309,00 lei;

16.598,00 lei.


 • - Personal salarii datorate

 • - Personal - ajutoare materiale datorate

 • - Rețineri din salarii datorate terților

 • - Alte datorii legate de personal

 • - Asigurări sociale

 • - Contribuția asiguratorie de muncă

 • - Impozit salarii


■ Taxa de handicap

 • 23.5. Impozit pe profit

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente: balanța de verificare la 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019, registrul de evidență fiscală electronic și declarațiile fiscale privind obligațiile de plată la bugetul de stat.                                                                                        2

în anul 2019 societatea înregistrează un profit contabil în valoare de 387.812,12 lei. Din profitul realizat în anul 2018, societatea a acoperit pierderea din erori contabile din anul 2018 în sumă de 33.639,00 lei și a constituit rezerve legale cumulate în sumă de 128.714,00 lei (în anul 2019 rezerva legală a fost suplimentată cu suma de 24.672,00 lei, suma profitului nerepartizat din 2018 înregistrată la finele anului 2019 fiind de 251.363,94 lei.


Pe baza verificărilor prin sondaj efectuate cenzorii au constatat următoarele:

 • - au fost respectate regulile fiscale privind deductibilitatea cheltuielilor; (

 • - declarațiile fiscale privind obligațiile fiscale la bugetul de stat (formularul 10(w 101) sunt depuse la ANAF în termenul legal și datele declarate corespund cu cek din contabilitate;

 • - registrul de evidență fiscală electronic este întocmit corect și se prezintă si

forma listărilor informatice;                                             .         .


- reținem totuși că Compania nu are dezvoltate analitice la conturile de cheltuieli nedeductibile separate.

în ceea ce privește analiza veniturilor, cheltuielilor și implicit a pierderii coroborate cu bugetul de venituri și cheltuieli, având în vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administra tiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritar, comisia menționează faptul că veniturile bugetate au fost realizate doar în proporție de 29,11%, iar cheltuielile bugetate au fost realizate în proporție de 28,95%. conform execuției bugetare, generând un profit contabil de 387.812,12 lei și un impozit pe profit în sumă totală de 105.632,00 lei.

 • 2.3.6. TVA

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente: balanța de verificare la 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12,2019, listele de inventariere la 31.12.2019, jurnalele de vânzări și jurnalele de cumpărări și deconturile de TVA D300 împreună cu declarațiile recapitulative D394.

Pe baza verificărilor prin sondaj efectuate cenzorii au constatat următoarele:

- deconturile de TVA D300 și declarațiile fiscale recapitulative D394 și D390, cele privind obligațiile fiscale la bugetul de stat (formularul 100 si 101) sunt depuse la ANAF în termenul legal si datele declarate corespund cu cele din contabilitate (jurnalele de vânzări și jurnalele de cumpărări) și conturile specifice din balanță.

Precizăm că societatea este plătitoare de TVA din 2018.

La data de 31.12.2019 societatea înregistra TVA de recuperat în valoare totală de 2.935.916,76 lei, pentru care încă nu s-a depus Decont de TVA cu opțiune de rambursare bifată.

Societatea verificată are înregistrate la 31.12.2019 în contul 167 Alte împrumuturi^f datorii asimilate - garanții în valoare totală de 58.253,41 lei.                     '

La finele anului 2019 societatea înregistra datorii sub 1 an în valoare de 4.656.725,25

lei, după cum urmează:

 • -  Furnizori:

 • -  Datorii salariale:

 • -   Creditori:

 • -  Datorii asimilate-garanții:

 • -  Impozit profit:


3.016.206,04 tei

1.403.523,00 tei

73.110,80 tei

< $


58.253,41 tei

105.632,00 tei

Societatea verificată are înregistrate la 31.12.2019 împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții în valoare de 87.500,00 lei, încadrate în situatțțile financiare în mod corect la Subvenții.

'fii

' ] >

V^Z/

J *


2.4. Soldurile bancare și numerarul

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente: balanța de* verificare la 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019, extrasele bancare, monetar, documente care atesta încasări și plăți prin virament sau numerar (ordine de plată, chitanțe, dispoziții de plată, dispoziții de încasare).

Potrivit documentelor verificate, la data de 31,12.2019, situația soldurilor bancare este următoarea:


CONT

DENUMIRE CONT

SOLD

508.BT

DEPOZITE TERMEN SCURT BANCA TRANSILVANIA

130,000,000.00

5121.BT

I BANCA TRANSILVANIA - total, din care;

4,961.39

5121.BT.01

- RO27BTRLRONCRT0420292702

25.24

5121.BT.02

- R097BTRLRONCRT0420292703

1.333.14

5121.BT.CARD

- RO83BTRLRONVBUS420292701

3,564.54

5121.BT.03

I - CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA

38.47

I 5121.CTR.1098

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR. 1098/02.10.2018

8.457.86

1 5121.CTR.1099

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR. 1099/02.10.2018

18,017.40

5121.CTR.1182

CONT GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE CTR 1182/25.10.2018

1,419.563.82

5121.CTR.162

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR 162/09.12.2019

6,040.00

5121 .CTR.163

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR 163/09.12.2019

6.095.00

5121.CTR.172

GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE CTR 172/25.02.2019

4.097.54

5121.CTR.196

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR. 196/22.01.2018

39.552.43

5121 .CTR.197

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR.197/22.01.2018

29.171.23

5121.CTR.4082

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR. 4082/08.03.2018

3,118.19

5121.CTR.68

CONT GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE CTR 68/20.11.2019

3,250.02

5121.CTR.817

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR 817/02.10.2019

3,730.46

5121.CTR.844

CONT GARANȚIE BUNA EXECUȚIE CTR 844 18.10.2019

4.841.53

5121.GARANȚIE

CONT GARANȚIE GESTIONARI - total, din care:

16,147.00

5121.GARANTIE.02

- CONT GARANȚIE CASIER ALEXEl MONICA

5.766.00

5121.GARANTIE.03

• CONT GARANȚIE GESTIONAR AGAFITEI ANDREEA

2,800.00

5121.GARANTIE.04

■ CONT GARANȚIE GESTIONAR LUPU CRISTIAN

1,956.00

5121.GARANȚIE. 1

- CONT GARANȚIE GESTIONAR NICOLA SONYA

5,625.00

5121.OVERNIGHT

CONT DEPOZIT OVERNIGHT

125.211,900.46

5121.SGB.CTR.B21

SCRISOARE GARANȚIE BANCARA CTR 831- PMB

13.530.00

5121.SGB.CTR.824

SCRISOARE GARANȚIE BANCARA CTR 824

46,128.00

5121.SGB.OPCOM

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARA OPCOM

300.000.00

5121.SGB.TRANSEL

SGB TRANS ELECTRICA

87,000.00

5121.TREZS4

CONT TREZORERIE SECTOR 4

19,800.29

5124.EUR0.BT

CONT CURENT EURO BANCA TRANSILVANIA

3.30

TOTAL

257.250.482,70

■S



Așa cum rezultă din tabelul prezentat mai înainte societatea deține depozite pe tei scurt la Banca Transilvania care însumează 130.000.000,00 lei (sold cont 508). Numerarul din casierie la 31.12.2019 era de : 5.076,74 lei.


jj;

cOrpor*W


J'

/■

Compania Municipală Energetica București S.A.

Raportul Cenzorilor asupra eviden{e[contabile pentru anul 2019

Pe baza verificărilor efectuate cenzorii au constatat următoarele:


 • - numerarul și alte valori, precum și documentele de casă sunt păstrate într-un seif care se încuie ori de câte ori casierul părăsește încăperea, iar la sfârșitul zilei de lucru se încuie și se sigilează;

 • - pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar sau prin virament bancar există documente justificative pe baza cărora au fost efectuate înregistrările în contabilitate;

 • - încasările și plățile au fost înregistrate corect în contabilitate;

 • - există un registru al ordinelor de plată în formă electronică;

 • - sumele rămase în casierie și în conturile bancare la sfârșitul anului corespund cu soldurile conturilor, cu lista de inventariere și cu Registrul Inventar;

 • - operațiunile de încasări și plăți în numerar sunt efectuate de către o persoană angajată în funcția de casier; obligațiile ce îi revin sunt menționate în fișa postului.

 • 2.5. Venituri si cheltuieli

Veniturile totale evidențiate în contabilitate la finele anului 2019 se cifrează la 26.467.212 lei, din care 19.853.980 lei venituri din exploatare și 6.613.232 Iei venituri financiare.

Cheltuielile înregistrate de societate la 31.12.2019 totalizează suma de 25.973.768 Iei, din care cheltuieli financiare 898 lei și 25.972.870 lei cheltuieli de exploatare sunt compuse din:

Cont

Denumire cont

Suma

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

192,181.96

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

5,334.31

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

3,361,053.02

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

191,290.00j

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

7,572.22

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

243,780.30

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

45,050.63

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

1.427.508.63

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

55,505.41

614

CHELT. CU STUDII SI CERCETĂRI

256,500.00 |

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULUI

26.967.52

621

CHELT. CU COLABORATORII

615.245.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

347.934.92

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

10.470.69

625

CHELT. CU DEPLASĂRI. DETASAR1 SI TRANSFERĂRI

15,727.94

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

33.729.67

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

11,809.70

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERT1

2357,23336

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

292,823.00 '

’S GUMER^n* -S

\           /    *//

''Sk *      /.

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

13.566,163.00

6422

CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALAR1ATILOR

847,290.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA      105.000.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

319,873.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

4.940.40

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2.59

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

1,528.566.00

6812

CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANELE

103,317.00

1 TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE

25,972.870.27

Nota: Cheltuielile din cont 6028,612, 614 si 622 sunt destul de mari, recomandăm Companiei atenție maximă la achiziție și prestare corespunzătoare cu documente justificative suficiente și corespunzătoare prevederilor legale.


La data de 31.12.2019 execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat este prezentată în Anexa nr. 1.

Din analiza execuției Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat coroborat cu raportul consiliului de administrație a rezultat că veniturile din exploatare ale societății s-au realizat în proporție de 29,11% datorită aprobării cu întârziere a bugetului de venituri și cheltuieli și demarării cu întâziere a execuției lucrărilor.

Din cele prezentate mai sus și din analiza cheltuielilor efectuate de societate de la 01.01.2019 și până la 31.12.2019 se observă ca mai mult de 59,50% din totalul cheltuielilor reprezintă costurile legate de personal și colaboratori, în detrimentul costurilor legate de consumul de materiale.

2.6. Capitaluri și rezerve


Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat la Serviciu Juridic următoarele documente: actul constitutiv al societății, hotărâri AGA de majorare a capitalului social, certificatele de înregistrare de mențiuni eliberate în baza rezoluțiilor Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, balanța de verificare la

 • 31.12.2019, registrul jurnal al operațiunilor derulate de societate de la înființare și până la 31.12.2019, listele de inventariere la 31.12.2019.

în urma verificărilor efectuate, cenzorii au constatat următoarele:

• Potrivit Actului Constitutiv actualizat și Certificatului emis de ONRC societatea înregistra un capital social subscris și vărsat în sumă de 299.745.850,00 lei Ia fel ca la finele anului 2018.

La data de 31.12.2019 societatea deținea capitaluri proprii în sumă de 300.489.068,10

lei, ulterior acesta a fost diminuat.


 • 2.7. Balanța de verificare și bilanțul la data de 31.12.2019                     .. • ..

Pentru îndeplinirea misiunii, cenzorii au solicitat următoarele documente: balanțd^țV^ VV lunare de verificare și bilanțul întocmit la 31.12.2019.                            MdirecpK. V

în urma verificărilor efectuate, cenzorii au constatat următoarele:                                 w

< guvernat â-COR^^ * \ 1


- datele existente în conturile analitice se corelează cu datele din conți


soldurile conturilor din balanța de verificare au fost preluate" și înscrise corect în formularul de bilanț;

posturile bilanțiere și sumele înscrise în Notele explicative la situațiile financiare an 2019 se corelează cu structura acestora.

 • 3. Fiabilitatea sistemului informatic

Cenzorii, pe baza testărilor realizate în teren au constatat următoarele:

 • -  nu există un sistem informatic integrat la nivelul entității;

 • -  pentru evidența financiar-contabilă societatea utilizează softul informatic SAGA, accesul în sistemul informatic financiar-contabil se face printr-o parola de acces.

  4. Controale efectuate în 2019 și concluziile acestora

  Compania în anul 2019 și ulterior în 2020. până la întocmirea prezentului raport a avut două controale, după cum urmează:


- din partea organelor de inspecție economico-financiară ale MFP-ANAF-DGRFPMB-Serviciul de inspecție Economico-financiară care s-a finalizat cu întocmirea Raportului de Inspecție Economico-Fiscală nr. 12854 din 29.11.2019, obiectivele acțiunii de inspecție economico-financiară fiind verificarea respectării prevederilor OG nr. 26/2013 și OG nr. 109/2011 pe perioada de la înființare și până la 30.06.2019. Organele de control au constatat că societatea a respectat în principiu prevederile legale mai sus menționate cu excepția prevederii art. 10, alin. (1) lit. b) OG nr. 26/2013 , în sensul efectuării unor cheltuieli totale mai mari decât gradul de realizare a veniturilor în anul 2017, 2018 și trimestul II 2019. Pentru încălcarea dispozițiilor legale organele de control au întocmit Proces Verbal de Contravenție nr. 0200142/18.10.2019 și a sanționat Compania cu 7.000 lei, din care s-a achitat minimul de 1.000 lei prin OP nr. 2172/18.10.2019.

Pentru anul 2019 Compania a respectat prevederile art. art. 10. alin. (1) lit. b) OG nr.


26/2013, astfel la finele anului veniturile bugetate au fost realizate doar în proporție de 29,11%. iar cheltuielile bugetate au fost realizate în proporție de 28.95%. conform execuției bu setare.

- din partea Corpului de Control al Primarului General din cadrul Primăriei Municipiului București care s-a finalizat cu întocmirea Raportului nr. 99 din 19.02.2020, obiectul controlului fiind verificarea îndeplinirii prevederilor legale referitoare la aspecte organizatorice și manangeriale (structură organizatorică, performanță managerială, control intern) și respectarea prevederilor legale în materie eonomico-financiară specifice (disciplina financiar-contabilă, administrare șt gestionare resurse materiale, inventariere patrimoniu, organizarea Controlului Financiar-Preventiv, încheierea și derularea contractelor de achiziție și comerciale), pe perioada 14.06.2017 - 26.07.2019. în urma verificării, organele de control au

constatat că societatea a respectat în principiu prevederile legale mai sus menționate cu ___

excepția anumitor aspecte sesizate și detaliate în Raport pentru care s-au dispus'^a^piut^ măsuri; informarea din partea Companiei cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse/f mREtiiA * înregistrată la CMEB sub nr. 2619/20.03.2020, a fost transmisă prin email Corpului d0< guvernnjt* Control PMB în data de 23.03.2020.                                        \ B corporȚ^

.                                     \ X* Li


.țOMÎț


»!



 • 5. GDPR

Societatea a implementat procedura în cauză, are Registru GDPR, există formular de

prelucrare a datelor cu caracter personal.


 • 6. Arhivarea

Cenzorii consideră că la nivelul societății activitatea de arhivare a documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă este în general organizată și corespunzătoare actelor normative în vigoare.

 • 7. Inventarierea

Din analiza efectuată de cenzori a rezultat că în perioada verificată, inventarierea s-a realizat conform normelor legale în vigoare, rezultatele acesteia fiind cuprinse în procesul-verbal de inventariere la data de 16.03.2020, aferent inventarierii obligatorii la 31.12.2019.

Comisia de cenzori constată conformitatea procedurii de inventariere și inventarierii Companiei cu normele legale în vigoare dar în ceea privește stocurile și mijloacele fixe nu poate afirma cu certitudine existența fizică a acestora deși cenzorii au aplicat proceduri alternative, cum ar fi examinarea facturilor de achiziție, a documentelor de proveniență, a listelor de inventariere întocmite și semnate de comisiile desemnate prin Decizia de inventariere nr. 324/16.12.2019, precum și a evidenței contabile a Companiei. Această concluzie a fost formată pe baza limitării rezultate din neparticiparea comisiei de cenzori la activitatea de inventariere a patrimoniului Companiei, în unele cazuri datorată și de condițiile de stare de urgență generate de COVID-19 (Coronavirus).

CONCLUZII FINALE

In urma examinării profesionale și sistematice a modului de organizare și ținere a contabilității și a conținutului conturilor, cenzorii sunt în măsură să formuleze următoarele concluzii:

 • 1. Conducerea contabilității

  • 1.1. Stocuri                                                         ( mREC^

 • •  La data de 31.12.2019 în cadrul societății era desemnată o persoană

atribuții în gestiunea numerarului din casierie și 2 persoane cu atribui în gestiunea stocurilor de materiale, obiecte de inventar iar mijloacele fixe este desemnată o persoană responsabilă cu evidența gestionarea acestora;                                                         \

 • •  Pe cale de consecință, a existat un control periodic asupra modului în care au fost gestionate aceste bunuri începând cu anul 2018;

 • •  Sunt respectate dispozițiile actelor normative în vigoare cu privire la ■

semnarea de către persoanele autorizate a documentelor aferente intrării, î t recepției și ieșirii din gestiune a bunurilor de natura stocurilor.                 ' /

 • 1.2. Personal si colaboratori

 • •  Organigrama poartă semnătura persoanelor responsabile, în speță conduc^sogg®


Există Regulamentul de Organizare și Funcționare;

Există Contract Colectiv de Muncă înregistrat la ITM;

Statele de plată a salariilor și a veniturilor asimilate salariilor" sunt semnate de persoanele autorizate, salariații au fost retribuiți doar prin

bancă.


 • 1.3. Venituri si cheltuieli

 • •  Din analiza cheltuielilor efectuate de societate de la 01.01.2019 și până la

 • 31.12.2019 se observă ca mai mult de 57,86% din totalul cheltuielilor reprezintă costurile legate de personal și colaboratori. în detrimentul achizițiilor de materiale;

 • •  Comisia menționează faptul că veniturile bugetate au fost realizate doar în proporție de 29,11%, iar cheltuielile bugetate au fost realizate în proporție de 28,95%, conform execuției bugetare.

 • 1.4, Capitaluri si rezerve

 • •  Societatea a înregistrat în anul 2019 un profit contabil de doar 387.812,12 lei datorată în principal, conform raport consiliul de administrație, aprobării cu întârziere a bugetului de venituri și cheltuieli și demarării cu întâziere a execuției lucrărilor.

1.5.Inventarierea

• Există decizie de numire comisie de inventariere, declarațiile scrise a gestionarilor răspunzători de gestiunea bunurilor inventariate, liste de inventariere în diferite forme, confirmări de sold de la unii clienți și furnizori și proces verbal de inventariere. Comisia nu poate afirma cu certitudine existența fizică a acestora deși cenzorii au aplicat proceduri alternative. Această concluzie a fost formată pe baza limitării rezultate din neparticiparea comisiei de cenzori la activitatea de inventariere a patrimoniului Companiei.

Alte mențiuni:

Societatea a încheiat Contract de Prestări Servicii privind auditarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019 și se are în vedere operațiunea de divizare pe care urmează să o parcurgă.

Societatea are angajat economist pentru CFP cu 8 ore/zi.

Societatea are angajat economist pentru audit intern.

Societatea are înființată Comisie de Control Intern -5 membri.


Societatea are înființat un Birou Control Financiar de Gestiune, avâhd proceduri operaționale.

Societatea a respectat până la întocmirea BVC prevederi OG 26/2013, cheltuieli în limita a 1/12 din cheltuieli totale aprobate prin BVC.

Eveniment ulterior: Societatea a realizat procedura operațională privind organizare și defășurarea achizițiilor publice.                      Z

llș Atragem atenția asupra următoarei chestiuni: Oficialii de sănătate publică răspund la un focar de boli respiratorii cauzat de un nou coronavirus (COVID-19), care a fosf' descoperit pentru prima dată în orașul Wuhan, provincia Hubei, China în decembrie 2019 și a fost detectat în mai multe țări internaționale, inclusiv în România. Focarul de

GUVERN^ CORPORf"'*


G1


?O



coronavirus a fost etichetat ca o pandemie de Organizația Mondială a Sănătățiilaifl^‘2 martie 2020.

Decretul președintelui României privind declararea stării de urgență în România a fost publicat în Monitorul Oficial la 16 martie 2020. Starea de urgență implică unele măsuri excepționale cu efecte pentru viața politică, economie și ordine publică care se aplică.

Opinia noastră nu este calificată în ceea ce privește problema de mai sus, dar situația prezentată poate genera un risc privind continuitatea activității, ca dealtfel si divizarea în curs.

Cenzorii au constatat în urma verificărilor efectuate ca au fost respectate dispozițiile următoarelor acte normative:


Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20.10.2009;

Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, din data de 09.10.2009. publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20.10.2009;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 19 iulie 2019;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 09 decembrie 2015;

Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile din 05.11.2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 910 din 09 decembrie 2015;

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la jîiveTu unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majorita^ direcp*^ publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 29 august 2013;           \               . w

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normei metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune^ divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, publicat în Monitorul Oficial, Partea I cu numărul 711 bis din data de 22 septembrie 2015.


Compania Municipală Energetica București S.A.

Raportul Cenzorilor u\itpra eiidatfei coiiltihtle pentru nitul 2019

RECOMANDĂRI


Având în vedere că Societatea nu are întocmit dosarul privind prețurile dc transfer, aceasta având părți afiliate atât ca și clienți, cât și ca creditori, recomandăm Înloeiiijrcii cu celeritate a dosarului dc prețuri dc transfer dc către societățile rezultate in urma divizării.

Constatând că Societatea nu a solicitat la organul fiscal teritorial rambursarea 1 VA. deși la 31.12.2019 înregistrează '1VA de recuperat în sumă totală dc 2.935.916,76 Ici. recomandăm solicitarea restituirii TVA cu celeritate.

în condițiile în care Societatea are de încasat de la clienți la 31.12.2019 Mima dc 15.701.045,28 lei și că aceasta a întocmit și transmis Notificări recomandând demararea procedurii de mediere - procedura prealabilă acționării în instanță, recomandăm a se continua demersurile necesare în șederea, încasării acestora, în condițiile în care în relațiile comerciale cu persoane afiliate nu se pol înregistra provizioane deductibil fiscal.

Comisia de cenzori recomandă societății maximă atentic la respectarea procedurilordc achiziție si la dovedirea serviciilor efectuate de către furnizorii de servicii, precum și achiziționarea doar a ceea ce este necesar desfășurării activității economice șj încadrarea de personal în limita structurii organizatorice aprobate.

Comisia de cenzori apreciază că situațiile financiare la data de 31.12.2019 oferă celor interesați o imagine fidelă și corectă a poziției financiare, a performanței și a modificărilor survenite la nivelul capitalurilor proprii și a fluxurilor dc trezorerie ale societății pentru anul 2019.

Supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor descărcarea dc gestiune pentru anul 2019 încheiat la 31.12.2019, având în vedere că societatea urmează a fi divizată în alte două societăți nou înființate.

Acest RAPORT este un document întocmit în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. asupra calității informațiilor financiar-contabile care au făcut obiectul verificării.

Acest RAPORT poate fi folosit doar de utilizatori conform prevederilor normelor în vigoare, aplicabile în România.

RAPORTUL a fost întocmit ia data de 31.03.2020, în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al comisiei dc cenzori și unul pentru Compania Municipala Energetica București S.A.





HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

nr. 14 din 02 aprilie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea"), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin si etajul 1 , nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029,

întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

 • •  MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 29.974.573 de acțiuni, reprezentând 99,99996% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Gheorghe AMZAR și domnul Adrian-Constantin FLORESCU, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 94 din 29 martie 2017, conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

și

 • •  COMUNA CHIAJNA, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Viorel TRIFU în calitate de reprezentat numit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 15 din data de 28.02.2018;

• ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în

Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Ciotoianu Marian în calitate de reprezentant numit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 19/13.03.2018;


Splaiul Unirii nr. 76, et. 1, Clădirea River Piaza, corp A, sectorul 4, București

Email: office@cmeb.com.ro

www.cmeb.com.ro



Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 02 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările si Completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Actului Constitutiv;

în temeiul art. 12.11 lit. I din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Energetica București S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea Raportului administratorilor pe anul 2019.

Art. 2 Se împuternicește Consiliul de Administrație, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.





Cod unic de înregistrare 37752029

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/9172/2017

Identificator unic la nivel european ROON RC. J40/9172/2017

conform cererii nr. 151987 din 1X^4.2020 este înregistraFîbîuxegistrul comerțului la data de 16.04.2020 în baza rezoluției nrf 48332 din data de 16.04.:

Data eliberării: 24.04.2020 AMIA

Anexe: Rezoluție 2020.04.24 1 211 2l36

l'03'OG1---------------

ANEXA NR. 6

LA PROIECTUL DE DIVIZARE privind

divizarea totală a societății „COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA" având ca efect juridic transferul integral al patrimoniului acesteia către societățile existente la momentul divizării: „COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA" și „COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA"

Situațiile financiare ale COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA


HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR


SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., nr. 11 din 02 aprilie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea"}, persoană juridică română, cu sediul social în ( București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin si etajul 1 , nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029,

întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

• MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 29.974.573 de acțiuni, reprezentând 99,99996% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Gheorghe AMZAR și domnul Adrian-Constantin FLORESCU, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 94 din 29 martie 2017, conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Și

 • •  COMUNA CHIAJNA, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social, subscris al Societății, prin domnul Viorel TR1FU în calitate de reprezentat numit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 15

din data de 28.02.2018;                                                                   / Z

 • •  ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în\ Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând 0,00002% din capitalul social, subscris al

Societății, prin domnul Ciotoianu Marian în calitate de reprezentant numit prin Hotărârea

Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 19/13.03.2018;


Email: office@cmeb.com.rc


Compania Municipală

kZR energetica bucurești


Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 02 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările si Completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Actului Constitutiv;

în temeiul art. 12.11 lit. a din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Energetica București S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea Bilanțului și Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2019.

Art. 2 Aprobarea repartizării profitului Companiei Municipale Energetica București S.A aferent anului 2019, în cuantum de 387.812,12 lei, după cum urmează:

- rezervă legală : 24.672 lei;

dividende către acționari în valoare de 181.570,06 lei distribuite astfel:

 • •  MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București -181.570 lei;

 • •  COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local ai Comunei Chijna- 0,03 lei;

 • •  ORAȘUL POPEȘTI - LEORDEN prin Consiliul Local al Orașului Popești- Leordeni-0,03 lei.

 • -   Alte rezerve: 181.570,06 lei.

 • -  Profitul rămas nerepartizat aferent anului 2018 în cunatum de 285.002,94 lei va fi la alte rezerve.


Email: office@cmeb.com.ro


■ MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Andronic Dragos Vîorel

O - ORCTB

OU = BIROUL VALORIFICARE DATE

T=SEF BIROU               AT

16/04/2020 12:0652 IM*»           1

DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI MENȚIONARE ACTE

Cod unic de înregistrare 37752029

Număr de ordine în registrul comerțului J40/9172/2017

Identificator unic la nivel european ROON RC.J40/9172/2017

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actului: hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 11 din 02.04.2020, pentru firma

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

conform cererii nr. 150203 din 14.04.2020 este înregistrată în registrul comerțului la data de

16.04.2020 în baza rezoluției nr. 48012 din data de 15.04.2020.                  a

rmen CHIȚU


Data eliberării: 16.04.2020

Anexe: Rezoluție

cod 11-10-137


J40/9172/2017

EU1D - ROONRC.J40/9172/2017

CUI - 37752029


ROMÂNIA MINISTERUL JUSTIȚIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București DOSAR NR. 150203/14.04.2020 R E Z O L U Ț I A nr.         ...../15.04.2020


ZGONDOIU I

EMIL I


Pronunțată în ședința din data de: 15.04.2020

- PERSOANĂ DESEMNATĂ conform art 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 150203 din data de 14.04.2020 pentru societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., cod unic de înregistrare: 37752029, număr de ordine în registrul comerțului: J40/9172/2017, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/9172/2017.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr, 150203, din data de 14.04.2020 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 11 din 02.04.2020.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIȚIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 11 din 02.04.2020.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 11 din 02.04.2020.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 15.04.2020.

PERSOANĂ DESEMNATĂ,


0,RECl>tT8.

CORPORAȚVA X


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA


Județul: 40-MUN BUCUREȘTI

Adresa BUCUREȘTI SECT 4 STR SPLAIUL UNIRII NR 76 TEL 0735848454

Număr din registrul comerțului 140/9172/2017

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire "i de aer condiționat

Cod de identificare fiscala 37752029

Subsemnatul, VASILE ARDENEL MIHAIL , isi asuma răspunderea pentru Întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la Întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

j) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Semnătură

VASILE ARDENEL MIHAIL




BUCUREȘTI sect. 4 str SPLAIUL UNIRII nr. 76 tel. 0735848454


Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

299 745 850.00

0.00

299 745 850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

299 745 850.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

104 042.00

0.00

104 042.00

0.00

24 672 00

0.00

24 672.00

0.00

128 714.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

357 737.56

0.00

1 410 369.96

1 695 372.90

0.00

0.00

1 052 632.40

1 695 372.90

0.00

285 002.94

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB

0.00

0.00

0.00

0.00

33 639 00

0.00

33 639.00

0.00

33 639 00

0.00

121,

PROFIT SI PIERDERE

0.00

1 799 414.90

27 469 254 99

26 355 952.57

3 875 043.36

5 396 1 57.90

31 364 298.35

29 952 695.57

0.00

387 812.12

129 /

REPARTIZAREA PROFITULUI

104 042.00

0.00

104 042.00

104 042.00

24 672.00

0.00

24 672.00

104 042.00

24 672.00

0.00

1518

1

ALTE PROVIZIOANE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103 317.00

0.00

103 317.00

0.00

103 317.00

167

-

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0.00

0.00

14 450.30

56 260.31

3 607.89

20 051.29

18 058.19

76 311.60

0.00

58 253.41

Total sume clasa 1            461779.56 301649 306.90   29 018 117.25 328 061 519.78     3 936 962.25     5 544 198.19   32 493 299.94    31 956 411.07      58 311.00 300 708 949.47


201      l

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

2 989.00

0.00

2 989.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 989.00

0.00

205

CONCESIUNI, BREVETE. LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

71 024.47

0.00

194 712.23

0.00

11 790.00

0.00

135 477.76

0.00

206 502.23

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

6 340.78

0.00

6 340.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 340.78

0.00

212

CONSTRUCȚII

8 560.00

0.00

277 260.00

0.00

000

0.00

268 700.00

000

277 260.00

000

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE)

231 829.88

0.00

10 515 522.43

0.00

0.00

0 00

10 263 692.55

0.00

10 515 522.43

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE . i _

8 622.26

0.00

1 737 731.40

0.00

0.00

0.00

669 109.14

0.00

1 737 731.40

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT             ?

4 319.74

0.00

8 216 571.65

0.00

89 036.48

000

7 741 288.39

0.00

8 305 608.13

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

417 793.58

0.00

493 847.58

0.00

4 435.00

0.00

80 489 00

0.00

498 282.58

0.00

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

54 700.30

0.00

305 750.30

0.00

000

0.00

251 050.00

0.00

305 750.30

0.00

261

ACȚIUNI DEȚINUTE LA ENTITATILE AFILIATE

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

64 569.98

0.00

114 430.01

0.00

0.00

0.00

49 860.03

0.00

114 430.01

0.00

2679

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR CREANȚE IMOB.

2 225 666 70

0.00

2 225 666.70

2 225 666.70

0.00

0.00

0.00

2 225 666.70

000

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITWgfc^

0.00

1 175.21

0.00

2 135.08

0.00

74 53

0.00

1 034.40

0.00

2 209.61

2805

AMORT CONCESIUNI, BREVETE, U&HtE, MĂRCI COMERCIALE        // / O %

£

12 851.21

0.00

46 820.03

0.00

5 118 60

0.00

39 087.42

0.00

51 938.63

2808

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPțțȘAli^ o Ș

o. do

2 733.63

0.00

6 088.43

0.00

10.97

0 00

3 365.77

0.00

6 099.40

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

^_£Jpti.oo

47.56

0.00

8 080.48

0.00

2 883 69

0.00

10 716.61

0.00

10 764.17

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MU. DE ' L

/J.S3

000

145 201.72

0.00

1 216 398.73

0.00

278 496,83

0.00

1 349 693 84

0.00

1 494 895 56

Pagina 1/5 SAGA C

COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA c.f. RO37752029 r.c. J40/9T72/2017 Capital social 299745850

BUCUREȘTI sect. 4 str. SPLAIUL UNIRII nr. 76 tel. 0735848454



Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

TRANSPORT

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

21 903.93

0.00

135 150.74

0.00

11 421.15

0.00

124 667.96

0.00

146 571.89

Total sume clasa 2          4 716426.69     183913.26   24090832.08    3 640340.19      105261.48      297 805.77   19479666.87    3 75423270 21 970 426.86   1 712479.26


301 A

MATERII PRIME

140.12

0.00

140.12

60.90

0.00

0.00

0.00

60.90

79.22

0.00

3024    /\

PIESE DE SCHIMB

0.00

0.00

13 323.84

4 120.44

996.00

1 213.07

14 319.84

5 334.31

8 985.53

0.00

3028 / \ ^

*tTE MATERIALE CONSUMABILE

106 936.09

0.00

6 258 110.53

2 958 864 31

1 475 518 04

404 962.39

7 626 692.48

3 363 826.70

4 369 801.87

000

303   ' y \

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

83 377.71

0.00

693111.66

180 996.75

48 598.54

10 293.25

658 332.51

191 290.00

550 420.22

0.00

332        i

SERVICII IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

6 258 597.48

3 291 980.62

1 143 638.31

1 015 342.44

7 402 235.79

4 307 323.06

3 094 912.73

0.00

345

PRODUSE FINITE

0.00

0.00

197 980.71

138 392.80

7 516.87

273.73

205 497.58

138 666.53

66 831.05

0.00

381

AMBALAJE

0.00

000

201.25

0.00

0.00

0.00

201.25

0.00

201.25

0.00

Total sume clasa 3            190 453.92           0.00   13 421465,61     6 574 415.82     2 676 267.76     1 432 085.68   15 907 279 45     8 006 501.50   8 091 231.87           0.00

401

FURNIZORI

0.00

1 653 113.80

14 863 897.58

15 921 683.83

1 521 176.54

3 032 950.87

16 385 074.12

17 301 520.90

0.00

2 569 560.58

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

20 655 994.13

22 914 542.72

2 272 578.69

125 689.57

22 928 572.82

23 040 232.29

0.00

111 659.47

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

27 777.56

2125 626.39

2 472 927.78

348 387.06

336 071.66

2 474 013.45

2 781 221 88

0.00

334 985.99

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

285.04

285 04

0.00

0.00

285.04

285.04

0.00

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

0.00

0.00

509.56

53.55

-456.01

0.00

53.55

53.55

0.00

0.00

4111

CLIENTI

1 713 748.23

0.00

17 505 725.27

6 395 170.41

4 880 034.65

289 544.23

20 672 011.69

6 684 714.64

15 701 045.28

0.00

416

CLIENTI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

1 406 409.23

0.00

5 770 064.98

5 045 057.10

690 585.85

717 940.25

5 054 241.60

5 762 997.35

697 653.48

0.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

482 268.00

11 697 173.00

12 764 584 00

1 379 141.00

1 312 984.00

13 076 314.00

13 595 300.00

0.00

1 001 254.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

0.00

94 144.00-

. 103-357.06" z______

10 591.00 A

6 341.00

104 735.00

109 728.00

0.00

4 993.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

350.00

65 177.00

78 127.00

r

15 696.00

20 378.00

80 873.00

98 155.00

0.00

17 632.00

4281

ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

3 716.00

ițWl

;tl<147.6o

£

0.00

1 454.00

0.00

13 885.00

0.00

17 601.00

4315

CONTR. DE AS1GURARI SOCIALE

0.00

230 481.00

2 745 832.00

/S 046 651*0

/304 868.00

306 856.00

3 050 700.00

3 123 026.00

0.00

302 807.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SAN*™*

0.00

92 120.00

262 151.00-

■* 2513 611*0

6 789.00

17 118 00

268 940.00

183 609.00

0.00

6 789.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE I^ICAO o

k/ 0.00

20 666.00

277 325.00

308 899.00

31 730.00

31 596.00

309 055.00

319 929.00

0.00

31 540.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE fa

1788.00

0.00

105 175.00

0 00

6 341.00

0.00

109 728.00

000

111 516.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT / \

: i       0.00

272 014.00

272 014.00

272 014 00

0.00

105 632.00

272 014.00

105 632.00

0.00

105 632.00

4423

TVA DE PLATA

//       0.00

00 122.58

475 300.60

475 299.06

369 231.31

369 232.85

844 531.91

644 409.33

0.00

0.00

.


Pagina 2/5 SAGA C                 )


BUCUREȘTI sect. 4 str. SPLAIUL UNIRII nr. 76 tel. 0735848454



Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4424

TVA DE RECUPERAT

0.00

0.00

3 402 886.67

97 738.60

0.00

369 231.31

3 402 886.67

466 969.91

2 935 916.76

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

5 666 464.55

5 666 464.55

446 499.16

446 499.16

8 112 963.71

6 112 903.71

0 00

0 00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0 00

2 533 828.32

2 533 828.32

779 632.01

779 632.01

3 313 460.33

3 313 460.33

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

4 258 68

0.00

109 637.71

111 360.89

35 002.93

4 515.01

140 381.96

115 875.90

28 764.74

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

63 167 00

175 587.00

173 233.00

4 309.00

10 972.00

179 896.00

121 038.00

0.00

4 309.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

1 080.66

2 789.66

2 789.66

0.00

0.00

2 789.66

1 709.00

0.00

0.00

447       \ -

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

000

9 538.00

150 625.00

167452.00

16 827.00

16 598.00

167 452.00

174 512.00

0.00

16 598.00

448^

ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI

0.00

0.00

1 142.00

1 142.00

0.00

0.00

1 142.00

1 142.00

0.00

0.00

4482        l\

ALTE CREANȚE PRIVIND BUGETUL STATULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

21 097.00

0.00

21 097.00

0.00

21 097.00

0.00

457

DIVIDENDE DE PLĂTIT

0.00

0.00

1 052 632.00

1 052 632.40

0.00

0.00

1 052 632.00

1 052 632.40

0.00

0.40

461

DEBITORI DIVERȘI

2 000.00

0.00

5 618,60

3 644.60

2 923.70

2 923.70

6 542.30

6 568.30

1 974.00

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

2 020.84

33 361.32

110 272.12

3 800.00

0.00

37 161.32

108 251.28

0.00

73 110.80

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

150 010.76

0.00

953 491.86

809 450.35

171 801.78

80112.19

975 282.68

889 562.54

235 731.10

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

16 676.97

16 074.27

2 647.52

0.00

19 324.49

16 074.27

3 250.22

000

4752

ÎMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENȚII PT. INVESTIȚII

0.00

0.00

1 250.00

90 000.00

1 250.00

000

2 500.00

90 000.00

0.00

87 500.00

482

DECONTĂRI INTRE SUBUNITĂȚI

0.00

0.00

2 698.00

2 698.00

-2 698.00

-2 698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i—_____

Total sume clasa 4          3 278 214.90    3 058 435.44   91 025 084.21    80 912 320.25    13 319 766.19     8 381 573.81 101066 655.50    86 235 458.62 19 736 948.58    4 685 972.24

508

ALTE INVESTIȚII PE TERMEN CREANȚE ASIMILATE

SCURT SI

290 000 000.00

0.00

1 508 000 000.00

1 253 000 000.00

130 000 000.00

255 000 000.00

1 348 000 000.00

1 508 000 000.00

130 000 000.00

0.00

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

244 513.66

0.00

5 439 611 056.76

5 432 980 966.63

2 424 210 880.10

2 303 595 567.61

7 857 577 423.20

7 736 576 534.24

127 245 402.62

0.00

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

j 0.00

0.00

100 789.18

100 785.86

0.00

0.02

100 789.18

100 785.88

3.30

0.00

5311

CASA IN LEI

J 266.87

0.00

^^28 754.72

226 251.28

21 378.42

18 805.12

249 866.27

245 056.40

5 076.74

0.00

5314

CASA IN VALUTA

0.00

Oo.bo

4 680.7'1

——?■ \

1 680.70

0.00

0.00

1 680.70

1 680.70

0.00

0.00

5328

ALTE VALORI

ta 2*2

0.00

/ 0.00

"839745.60

839 745.00

112 545.00

112 545.00

952 290.00

952 290.00

0.00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

/   0.00

145.949 37*.

145 449.37

8 299 07

8 799.07

154 248.44

154 248.44

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

—--------

0.00

0.00

6636 935/540.5?

6 636 935 540.57

2 553 374 334.68

2 553 374 334.68

9 190 309 875.25

9 190 309 875.25

0.00

0.00

* 1                                     -----TȚ7—■---1------1,1                   11                               —     1                   ■

Total sume claSB 5f_vș^^\J>296 244 780 53 VO <f\^0.0013 §85 803 516 3013 324 230 419 41 5 107 727 437.27 5 112 110 051.5018 387 346 173.04 18 436 340 470.91 257 250 482.66          0 00

r/ PI

Pagina 3/5 SAGAC                                                            !;      '

COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA c.f. RO37752029 r.c. J40/9172/2017 Capital social 299745850

BUCUREȘTI seci 4 str SPLAIUL UNIRII nr. 76 tel. 0735848454

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri Finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

601

CHELT. CU MATERIILE PRIME

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

602Z

CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

176 039.55

176 039.55

16 142.41

16 142.41

192181.96

192181.96

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

4 120.44

4120 44

1 213.87

1 213.87

5 334.31

5 334.31

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

2 956 090.63

2 956 090.63

404 962.39

404 962.39

3 361 053.02

3 361 053.02

000

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

o.oo

180 996.75

180 996.75

10 293.25

10 293.25

191 290.00

191 290.00

0.00

0.00

604        \

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

7 483.15

7 483.15

89.07

89 07

7 572.22

7 572.22

0.00

0.00

605        \

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

132 751.57

132 751.57

111 028.73

111 028.73

243 780.30

243 780.30

0.00

0.00

611      ___ \

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

41 435.72

41 435.72

3 614.91

3 614.91

45 050.63

45 050.63

0.00

0.00

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

1 295 473.06

1 295 473.06

132 035.57

132 035.57

1 427 508.63

1 427 508.63

0.00

0.00

|CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

44 108.48

44 108.48

11 396.78

11 396.78

55 505.26

55 505.26

0.00

0.00

614

'CHELT CU STUDII SI CERCETĂRI

0.00

0.00

127 500.00

127 500.00

129 000.00

129 000.00

256 500.00

256 500.00

0.00

0.00

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULUI

0.00

0.00

24 767 52

24 767.52

2 200.00

2 200.00

26 967.52

26 967.52

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

580 958.00

580 958.00

34 287.00

34 287.00

615 245.00

615 245.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

302 264.92

302 264.92

45 670.00

45 670.00

347 934 92

347 934.92

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

4 798.94

4 798.94

5 671.75

5 671.75

10 470.69

10 470.69

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

15 727.94

15 727.94

000

0.00

15 727.94

15 727.94

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

27 991.15

27 991.15

5 738.52

5 738.52

33 729.67

33 729.67

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

11 409.16

11 409.16

400.54

400.54

11 809.70

11 809.70

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

2 050 193.47

2 050 193.47

307 040.02

307 040.02

2 357 233.49

2 357 233.49

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE Si VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

233 428.85

233 428.85

59 394.17

59 394.17

292 823.02

292 823.02

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

12 258 602.00

12 258 602.00

1 307 561.00

1 307 561.00

13 566163.00

13 566 163.00

0.00

0.00

6422

CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR

0.00

0.00

797 145.00

/ O .-

797 145 00

. \\

50 145.00

50 145.00

847 290.00

847 290.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI . -PROTECȚIA SOCIALA

-             0.00

0.00

42600 00 rrw

>2 6^

62 400.00

62 400.00

105 000.00

105 000.00

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIBÎDE O « r %   2

MUNCA                  (jo / £

; O ^VțjO.OO

n rn

0.00

288 3&&3

28SÎ333.ori

'         'i

h 1 <__L

31 540.00

31 540.00

319 873.00

319 873.00

0.00

0.00

S5B1

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALli^y

0.00

2 400.00 |        2 400 00

_____________________I_______________________________________

2 540 40 _    2 540.40

4 940.40

4 940.40

0.00

0 00

Pagina 4/5 SAGA C

BUCUREȘTI seci 4 str SPLAIUL UNIRII nr 76 tel. 0735848454

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

2.59

2.59

0.00

0.00

6651

DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

897.40

897.40

0.02

0.02

897.42

897.42

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

1 230 760.23

1 230 760.23

297 805.77

297 805.77

1 528 566.00

1 528 566.00

0.00

0.00

6812

CHELT. DE EXPLOATARE CU PROV1ZIOANLE

0.00

0.00

0.00

0.00

103 317.00

103 317.00

103 317 00

103 317.00

0.00

0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

0.00

0.00

105 632.00

105 632.00

105 632.00

105 632.00

0.00

0.00

Total sume clasa 6                  0.00           0 00   22 838 276 93   22 838 276.93     3 241 122.76     3 241 122.76   26 079 399 69    26 079 399.69           0 00           0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

12 492 968.41

12 492 968.41

3 428 346.47

3 428 348.47

15 921 316.88

15 921 316.88

0.00

0.00

708

VEN. DIN ACTMTATI DIVERSE

0.00

0.00

53 253.56

53 253.56

654 691.11

654 691.11

707 944.67

707 944.67

0.00

0.00

711

VARIAȚIA STOCURILOR

0.00

0.00

197 980.71

197 980.71

7 516 87

7 516.87

205 497.58

205 497.58

0.00

0.00

712

VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

9110160.64

9110160.64

1 777 556.91

1 777 558.91

10 887 719.55

10 887 719.55

0.00

0.00

722

VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

0.00

13 850.00

13 850.00

0.00

0.00

13 850.00

13 850.00

0.00

0.00

7581

VEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENAUTATI

0.00

0.00

44 197.44

44 197.44

0.00

0.00

44 197.44

44 1 97.44

0.00

0.00

7584

VEN. DIN SUBVENȚII PT. INVESTIȚII

0.00

0.00

1 250.00

1 250.00

1 250.00

1 250.00

2 500.00

2 500.00

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

2 143.63

2 143.63

282.97

282.97

2 426.60

2 426.60

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

6 071 106.70

6 071 106.70

542125.74

542125.74

6 613 232.44

6 613 232.44

0.00

0.00

Total sume Clasa 7                 0,00           0.00   27 986911.09   27986911.09    6 411774.07    6 411774.07   34398685.16    34 398685.16          0.00          0.00

Totalurl:       304 891 655.60 304 691 655.6013 794 244 203.4713 794 244 203.47 5137418611,78 5137418611.7818626771 159.6518626771 159.65 307107400.97 307107400.97

întocmit,                                      Conducătorul

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signatura yalid

Digitally sioned b^Mnislerul

Finanțelor NNid&F

Date: 2020^^2 29:59 EEST

Reason: Document MFP

Index încărcare: 210048961 din 14.05.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-210048961 -2020 din data de 14.05.2020 pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: 37752029

Nu există erori de validare.

Bifați numai dacă este cazul:

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

• An ’ Semestru

Q] GIE - grupuri de interes economic

Q Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


Tip situație financiară: BL


Anul 2019


299.745.850


Entitatea


COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA


ce


Județ București


Sector

Sector 4


Localitate BUCUREȘTI


Strada________

SPLAIUL UNIRII


Nr. 76


Bloc Scara Ap.


Telefon


0735848454


Număr din registrul comerțului


J40/9172/2017

Forma de proprietate


Cod unic de înregistrare


37752029


34—Societăți pe acțiuni


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4322 Lucrări de Instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat


Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)


4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire ;l de aer condiționat


Situații financiare anuaie


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)



Raportări anuale


1 .'encrtățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de ___ anul calendaristic, cf-art 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 | | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii j—I - 3. subunitățile deschise In România de societăți rezidente In state ‘—I aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute lepcțA^lin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, alcarâr exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele____________________

lyASILE ARDENEL MIHAIL


Numele si prenumele

STANCU IOANA



Calitatea


12-CONTABILSEF


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Formular VALIDAT



300.489.068


Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

r da

(o NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

f DA (î NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ACONAUDITSRL


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 246


CIF/CUI


Ej 2 UE559


i ' ■’-X

4>

i!

--/

( 1

) *)

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10

H -   - »

■7. Bi

-lei-

Denumirea elementului

Nr.

Sold la:

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col Bl

Nr.rd. OMFP nr.378V 2019

rd.

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

I.Cheltuiell de constituire (ct.201-2801)

01

01

1.814

779

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

61.780

154.805

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

63.594

155.584

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

8.512

266.496

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

09

1.719.571

19.063.967

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

395.890

351.711

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct, 231-2931)

12

12

54.700

305.750

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16 ,

TOTAL (rd. 08 Ea 16)

17

17

2.178.673

19.987.9zt

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

10

10

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

/ 4^'

__________-

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

/f*

0V

lECȚV' .

S||

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 366 - 2963)

22

22

1% cOf

pORT ~7/

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

63.819

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

10

63.829

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

____________-

2.242.277

20.207.337

B. ACTIVE CIRCULANTE


I. STOCURI



, FIO-pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398}

26

i90.«

4.929.488

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3.094.913

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428}

28

28

66.831

4. Avansuri (ct. 4091- 4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

190.454

8.091.232

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după 0 perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

5.410.394

16.449.309

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun ' ' 453**-495*)

1

33

33

. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436" + 437"+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

8.047

3.102518

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6 Creanțe reprezentând dividende repartizate in cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

5.418.441

19.551.827

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

1 38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

ct. 508+ct. 5112+512 + 531+532 + 541+ 542)

41

40

296.244.781

257250.483

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

301.853.676

284.893.542

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

150.011

235.731

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

150.011

235.731

O. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

________/___

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

DIB

[■.< GUVt

in I,

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191+5192 + 5198)

47

46

\ ;

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

^680.891

2.976.708

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

51

50

/  //..... 0

0

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)                           --

52

51

{ y °

0

1/

XoîJ-dv'X z y" ~*X S x'


Si

FIO-pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626 +167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436’"+437**’ + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

V

53

A

X XX ■52C

Av/

1 377.546

1.680.017

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

3.058.437

4.656.725

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORÎI CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

298.795.239

280.221.817

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

301.187.527

300.664.885

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

0

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

0

________________________________________1

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

0

0

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 4 36" ■ +437*** + 4381 +441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*»* + 448I + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56la63)

65

r 64

0

0

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)

68

67

_

2___°

103.317

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

/7    0

1O3.3(

(.VENITURI IN AVANS

f y /

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

TX4

87.500

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

/ \

0

15.000

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

\ I

72.500

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

/

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct.478)(rd.76+77)

76

75

//or

tC

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

£

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)                /

80

79

0

87.500

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

299.745.850

299.745.850



FIO - pag 4


2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

<

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

S.AIte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

299.745.850

299.745.850

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

104.042

128.714

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

9!

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

104.042

128.714

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

. 94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

251.364

SOLD D(ct. 117)

97

96

357.738

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

1.799.415

387.812

SOLDDfct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

104.042

24.672

CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 85+86+87+91 -92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

301.187.527

300.489.068

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

301.187.527

300.489.068


ma de control F10:


.         .                                  .      1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar șl altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, sci *•) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective



Intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

21 Se va completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului ființelor publice p al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intoc șl actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturile reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare


ADMINISTRATOR, I


ÎNTOCMIT


Numele si prenumele


VASILE ARDENEL MIHAIL


Semnătura




Formular

VALIDAT




‘20 - pag. 1


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -


Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr rd.din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.378V 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

B

01

1

8.919.972

2

16.629.262

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

02

03

02

03

8.919.972

16.629.262

_

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

0

4i.ii                        jrir***                                                       r»-X**

vtfTlRiJîi qîvî aiJLFnîiaEjr n"rrVyp^ratiriatrTen^l^ia|n*s' rcKJițcRt* wi *stryps»K« ui Mfc'rwixjtf

si earemax-Bti ta derulare contracte de leasing- te766*-|

95

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoidC

06

07

3.161.744

SoldD

02

08

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

09

10

18.575              13.850

/ 1

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

7 /

/ /

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

12

13

13

14

/ \ 0

49.124

2.5c

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

0                0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13)

15

16

8.938.547         19.853.980

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

17

18

1.184.786          3.558.569

325.915            198.862

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

 • b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

 • c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

18

19

19

20

21.741            243.780

0                0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

0                0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

7249.862         15.453.571

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

7.045.149         15.028.698

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

2O4.m         424.873

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25

18^.717          1.528.566

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct 6818)              

^>25

26

183.712 ^^^528.566

____________.____________|_sȘă+----

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                             -

26

27

______________II*             __mU---

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

vio

__jiăJ

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 fa 37)

30

31

2.555.979

4.886.205

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

2.436.051

4,588.439

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămlnte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

119.514

292.823

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

414

4.943

Cheituieli eu de&ârwUe de refinanțare tnregtstrated'          radiate dm

MHftdeRddfe-ceRtracte de leasing tet .666*)

38

ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

0

103.317

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

0

103.317

-Venituri (ct.7812)

39

41

0

0

'cheltuieli de exploatare - total (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)

40

42

11.522.000

25.972.870

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

0

0

- Pierdere (rd. 42 -16)

42

44

2.583.453

6.118.890

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

4.664.293

6.613.232

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

0

0

’' Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

0

0

, . Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

4.664.293

6.613232

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

• Venituri (ct.786)                                                  / ,

_____________/

53

55

//& //-Y ț>iR

i

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

[f gUM"

.     115 -n

nfc.yVJk zljl

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

\ \\£ c0

/ *//

18 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   1

56

58

---- 898

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)            \

57

59

’          898

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)                        f

58

60

4.664.293

6.612.334

- Pierdere (rd. 59 - 52)1

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

13.602.840

26.467.212

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

11.522.000

25.973.768

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

2.080.840

493.444

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

272.014

105.632

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

9.411

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

1.799.415

387.812

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 315337949/8660471115

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781 2019 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al

contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii', analitic „Colaboratori persoane fizice".


La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative


speciale’ se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate in de Codul fiscal.


ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Semnătura





Formular

VALIDAT




DATE INFORMATIVE la data de 31.12.20)3

< ' /

Cod 30                                                 \

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                  \

—■'x ' JX ^30 ’ PaS- i

< / \ Z l

1

COU / /

1. Date privind rezultatul inregistrat

NnrcL OMFP nr.378V 2019

Nr. rd.

Nr.unitati/zJ,-

Sume

A

B

i

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

387.812

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

.rnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

* peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

■ contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

/I

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

/ //

/ //

i ligatii restante fata de alti creditori

16

16

/ ~r

.npozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

/\

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

z__

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

126

199

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

153

227

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

Redevențe plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de+tat —

23

22

' ' ' ' ffâe                       T'J

.        GUVERNANJÂ ?[’

Redevențâ minieră plătită la bugetul de stat " ——\

24

23

CORPORALA

V -     /



F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

-j M

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

zz * z'XZTX A

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

o / iWh’

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

''         ‘/C /

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

■ impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

1.535.612

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

1.535.570

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

847.290

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

/7 i

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

• avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a

(303)

/ . /

/

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct 4094)

50

46b

(304)

{

/,

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4O93), din care

51

47

l

r DIRECT A .

GUVERN; NȚA rnjj

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din <t.4O93)

52

4/a (305)

1

i

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru^-imobilizări corporale (din ct 4093)

(306;

F30-pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

2.290.237

114.430

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

2.290.237

114.430

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

2290237

114.430

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate

< nizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

' . 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

3.120.157

16.398.698

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu neafiliați! nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 +din ct. 411 +dinct.413 +dinct.418)

65

58

z'CS/i-x

- creanțe comerț tale in relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate în sume brute in relație cu afiliațiî nerezidenți (din ct 4091 -i din ct 4092 + din ct 411 -t din ct 413 + din ct 418)

66

58a

(308)

i        1*1

i i I         I

? j ' - ț;î ? 1

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

1.535.612

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul ului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

6.047

3.097.294

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)

70

62

1.788

111.516

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

4'259

2.964.681

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

/ f

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

/ V

21.097

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

/ 1

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

//•$■    \        o\

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

/ !/f * o o S./    o c o

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

152.011

240.955

* decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,-decontari din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

152.011

■■X 240.955

' -'—'x1 A

f- /                   \

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

1 82

74

f        \ > \

.. •

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct.4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

’ 'aloarea împrumuturilor acordate operatorilor l<_vonomici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87 1

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

267

5.077

-în lei (ct. 5311)

94

85

267

5.077

- în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

6.244.514

127.245.406

- în lei (ct. 5121), din care:

97

88

6.244.514

127.245.403

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

3

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

//,

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

/

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

//

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 +102 +103 + 106 + 108 +110 +111 + 116 + 119+122+128)

104

95

3.091.089

4.656.725

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai m;ca de 1 an) (din ct 519),(rd.97+98)

105

96

- în lei

—w

97 ’

A ____

- în valută

107

98

- -

DIRECT!^ .

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dinct 162), (rd.100+101)

108

99

GUVERNA^!* rnij \ W CORPORALA x*/

- în lei

109

100

F30 - pag. 5

 • - în valută

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct. 1682)

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

 • - în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

-în valută

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

 • - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404

!n ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

atorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afihați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu afiliații nerezidenți (din ct 401 + din ct 403 + din ct 404 f din ct. 405 + din ct 408 + din ct 419)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)(rd.112la115)

 • - datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

 • - datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

 • - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

 • - alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

□toriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)

(din ct. 451), din care:

 • - cu scadența inițială mai mare de un an

 • - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct 451)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

 • - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

 • - sume datorate acționarilor / asociaților persjuridice

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+dtn ct.473)

no m

112

113

114

115

116

117

UB

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

101

102

103

104

105

106

107

108

109

109a

 • (309)

110

111

112

113

114

115

116

117

118

118a

 • (310)

119

120

121

122

123

124

I Z

1.680.891

518.988

889.189

322.601

557.050

9.538

2.021

2.021

58.253

2.976.708

\

7 * '/r^\

i          i / •./

\ (.f Bucu*?' V*/

1.080.978

467.675

309.597

141.480

16.598

c

__f.sdl

'••• te coRp°RkNîi

r

73.111

73.111

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)


136    125


 • - varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare 7 si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

 • - venituri în avans aferente activelor primite prin f 38 transfer de la clienți {ct. 478)

Dobânzi de plătit (ct. 5186) din care:                           139

- către nerezidenți                                         140

Dobânzi de plătit către nerezidenți

141 (din ct. 4518 + din ct.4538)


126


127


128

128a

(311)


I28b

(314)


Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)________________________________

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

- acțiuni cotate 4)


 • - acțiuni necotate 5)

 • - părți sociale


- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012} Brevete si licențe (din ct.2O5)

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii


Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului


Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune


Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate


wl. Informații privind bunurile din proprietatea rrivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014


Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)


XII. Capital social vărsat


Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 +145 + 149 +150+ 151 + 152)

 • - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

 • - deținut de instituții publice de subord. centrală

 • - deținut de instituții publice de subord. locală

 • - deținut de societățile cu capital de stat, din care:

 • - cu capital integral de stat


- cu capital majoritar de stat


- cu capital minoritar de stat


129


 • 143    130

 • 144    131


145


146


147


148



149



150



152




154


155


156


157


158


153


Nr. rd.


141


142


143


144


145


132

133


134


135


Nr. rd.


136


Nr. rd.


137


138


139


Nr. rd.


140



299.745.850


299.745.850


71.024


31.12.2018


727.218


31.12.2018


299.745.850


299.745.850


206.50i


31.12.2019


615.245


31.12.2019



DIREC'ț'f'


GUVER^NIț


31.12.2018


31.12.2019


Suma (lei)


Col.1


299.745.850


299.745.850


299.745.850



%7}


Coi.2


100,00


100,00


Suma (lei)


Col.3


299.745.850


299.745.850


299.745.850


% 7)


Col.4


100,00


100,00


 • - deținut de regii autonome

 • - deținut de societăți cu capital privat

 • - deținut de persoane fizice

 • - deținut de alte entități


162


163


164


149


150


151






152

165

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

190.829

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

190.829

- către alți acționari la care stătul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

• / koYA

Nr.

rd.

Sume'(ligi|\ (’> // J j

A

B

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

1.052.632

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

1.052.632

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

1.052.632

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

O.

- către instituții publice centrale

176

163

/

- către instituții publice locale

177

164

//

1       //*        k

S PIRECTI-

• către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

\    coRPORr’VA

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)             i

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a (312!

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

2019

dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019


F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170




DIRE

GUVERi

itfBCRpgl


|ȚIA <3

IANTĂ » ■ m

ATIVĂ


Suma de control F30: 3.3261,04267 /8660.421115

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele



Numele si prenumele

VASILE ARDENEL MIHAIL

STANCU IOANA                     ‘

f                    1

Semnătură____i j

_

*. _ //

Calitatea                                        (. Z / /


12-CONTABILSEF



Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:




SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE /'Vr la data de 31.12.2019          i {       --d \ % \

■ *)-•'. x ■ 1 /     /

\ h x         /

Cod 40                                                                                >    ' ' ? '‘ V ",ei

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

2.989

X

2.989

Alte imobilizări

02

77.365

135.478

X

212.843

. .vansuri acordate pentru Imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

80.354

135.478

X

215.832

ILImobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

8.560

268.700

277.260

Instalații tehnice si mașini

08

796.150

18.024.981

18.821.131

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

1.486.416

749.598

2.236.014

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

tive biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

54.700

251.050

305.75b

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

2.345.826

19.294.329

21.640.155

lll.lmobilizari financiare

17

10

63.819

X

63.829

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

2.426.190

19.493.626

21.919.816

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare ia sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

1.175

1.034

2.209

Alte imobilizări

20

15.585

42.454

58.039

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

’ AL (rd. 19+20+21)

22

16.760

43.488

60.248

(■.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

47

10.717

10.764

Instalații tehnice si mașini

25

145.202

1.349.693

1.494.895

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

21.904

124.668

146.572

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

167.153

1.485.078

1.652.231

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

183.913

1.528.566

1.712.479




DIRECȚIA ,

w

GUVERNANȚI

70' m'

CORPORATIVĂ

•t/3


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


-lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate ia venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

enuri

36

Construcții

37

Instalat!! tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

llldmobilizari financiare

46

JSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47


Suma de control F40: 141666112/8660471115


ADMINISTRATOR


Numele si prenumele





Formular

VALIDAT


Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

- 1

/ V'             <

/a?" DIRECȚIA

(5 CORPORATIVĂ


ATENTIE!

Conform prevederilor pct 111 alin 4 din Anexa nr 1 la OMFP nr 3781 2019 ’/n vederea depunem situațuloi financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie si in formol electronic sau numai in formă electronică semnate cu certificat digital calificat lițferpl cu extensia zic va conține si prima pagină din ^țuețiiJe ftnjiniisre anua^ listata cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice tsmjwțăii scanată alb negru, lizibili

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității


fs- întocmire racartati apwig

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art 28 alin. (1) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la incheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OM'' nf 2 844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entftățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise in România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse In situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin

  OMFP nr. 450/2016, cu modificările șl completările ulterioare.


Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare in cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțlințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel 'ncât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțlere raportate începând cu următorul exercițiu financiar11 încheiat se referă la Aa de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri șl cheltuieli corespund exercițiului financiar curent21, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 Ianuarie 202W aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:                                                                                         /

pentru 31 decembrie 2019-raportări contabile anuale;                                                                                  /

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.


 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociat! - se efectuează în contul 455 3 «Sume datorate acționarilor/asociaților*.

In cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între

II Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

21 Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bllanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, Iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acțlonari/asoclațl la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455+rAețljgaiUasudați -conturi curente*, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").


W direcXa g guverna!

1TĂ

• m îva


corpora]

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FI 0 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectați mai întâi tipul entitâtn (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK

1

(ultimul rând sau nrxr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1






ANEXA NR. 5

LA PROIECTUL DE DIVIZARE

privind


divizarea totală a societății „COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA"

având ca efect juridic transferul integral al patrimoniului acesteia către societățile existente la momentul divizării:

„COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA" și „COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA"

Testului Investitorului Privat realizat de către Deloitte Romania





Aplicarea testului investitorului privat prudent în economia de piață privind divizarea Companiei Municipale Energetice București SA

Compania Municipala Energetica București SA

Compania Municipală Energetica București SA

Bd. Splaiul Unirii, nr. 76, y

Clădirea River Piaza, corpW Mezanin și Etaj 1. București


8 Mai 2020

Stimate Doamne/Stimați Don|ini\

Prezentul raport al Testului investitorului privat prudent în economia de piață („Testul IPP") a fost întocmit de către Deloitte Consultanță SRL („Deloitte") pentru uzul confidențiel al Companiei Municipale Energetice București SA („CMEB") în contextul divizării CMEB prin transferul simultan al patrimoniului acesteia către capitalul a două societăți nou constituite: Compania Municipală Termoenergetică București SA și Compania Municipală Energetică Servicii București SA. Scopul Testului IPP este de a determina dacă transferul de patrimoniu aprobat prin Hotărârea CGMB care se va realiza din punct de vedere juridic prin majorarea capitalului celor două societăți constituie ajutor de stat în sensul art. 107 (1) al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene.

Termenii de referință ai lucrării au fost stabiliți prin contractul nr. 8 încheiat între Deloitte și CMEB în data de 19 iulie 2019, modificat prin actele adiționale nr. 1, 2, 3 și 4.

Acest raport a fost pregătit exclusiv pentru uzul confidențial al CMEB și poate fi utilizat numai în scopul menționat mai sus, fiind valabil numai în cazul în care este prezentat în întregime. Prezentul raport este redactat pornind de la premisa că managementul CMEB, societate ale cărei active

și^activii :i sunt implicate în Testul IPP, a prezentat și furnizat către z De!oittez^ite documentele și informațiile de care are cunoștință și care z potgi^uerota analiza realizată în cadrul acestuia, până la data emiterii 3? i 25 < «- fin\\                                       —------





Deloitte Consultanță SRL

Clădirea The Mark Calea Griviței 82-98 București, România Tel + 40 (21) 222 16 61 Fax + 40 (21) 222 16 60 www.deloitte.com

în cadrul Testului IPP s-au folosit informații furnizate de management dar și informații preluate din terțe surse considerate a fi corecte și credibile.

Onorariile Deloitte nu sunt dependente în niciun fel de rezultatul Testului IPP. Atât Deloitte cât și angajații sau membrii managementului Deloitte nu au niciun interes direct sau indirect, prezent sau viitor în Compania Municipală Energetica București SA sau în cele două firme care vor prelua patrimoniul acesteia (CMTB respectiv CMES).

Deloitte își rezervă dreptul, dar nu va avea și obligația, să revizuiască toate calculele incluse și menționate în raport și, dacă consideră că este necesar să actualizeze raportul în conformitate cu orice noi informații primite după data de referință a Testului IPP. Deloitte nu își asumă însă responsabilitatea pentru actualizarea raportului în baza unor evenimente sau circumstanțe care au avut loc după data emiterii raportului final.

Cu deosebit respect,

Deloitte Consultanță SRL

Cuprins

Sumar executiv          1

5

Analiza piețelor relevante \

10

Proiectul de divizare         \\

17

Prezentarea CMES și CMTB

20

Metodologie                  \    /

30

Proiecții financiare CMES      n \

37

Proiecții financiare CMTB ;

45

Aplicarea Testului IPP - CMES |   \

48

1 \ 1

Aplicarea Testului IPP - CMTB

51

Anexe

54


Marius Vasilescu


Director

Tel. mobil: +40 722 725 845

Email: mvasilescu@deloittece.com

Gheorghe Nistoroiu

Manager

Tel. mobil:+40 730 585 840

Email: qnistoroiu@deloittece corn

Sumar executiv

Sumar executiv

Analiza piețelor relevante

Proiectul de divizare

Prezentarea CMES și CMTB

Metodologie

Proiecții financiare CMES

Proiecții financiare CMTB

Aplicarea Testului IPP - CMES Aplicarea Testului IPP - CMTB Anexe


10

17

20

30

37

45

48

51

54





4


Context și abordare


Surhar executiv I Context si abordare

■                                   9

Scopul prezentului raport este aplicarea testului investitorului privat prudent cu privire fa, divizarea Companiei Municipale Energetice București SA prin transferul patrimoniului către Compartf^Wnicipală Energetică Servicii București SA și Compania Municipală Termoenergetică București SA

Context

 • •  Compania Municipală Energetica București SA (CMEB) a fost înființată în iunie 2017 de Consiliul General al Municipiului București, având ca principal obiectiv strategic exploatarea și dezvoltarea sistemului centralizat de distribuție a energiei termice pe teritoriul capitalei și a județului Ilfov.

 • •  Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (CGMB) nr. 145/11.03.2019 a fost aprobată reorganizarea CMEB prin divizare, finalizată prin dizolvare. Divizarea CMEB se va realiza prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către capitalul a două societăți

/•—oou constituite, respectiv către Compania Municipală Termoenergetică București SA (CMTB) și Compania Municipală Energetica Servicii București SA (CMES).

\1 2 Conform bilanțului de divizare întocmit de managementul CMEB, cea mai mare parte din patrimoniul societății care se divizează (RON 84.750,0 i \ milioane) compus din mijloace fixe, fond de rulment net și un sold de ’ numerar de RON 39.265.5 milioane se face aport la capitalul CMES în timp ce cota transferată către CMTB include un sold de numerar de 2,5 milioane lei care urmează a fi folosit pentru un proiect de investiții.

 • •  Obiectul de activitate al CMES constă în lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat. Activitățile principale ale CMES vor consta in realizarea de lucrări de reabilitare rețea (în baza unui contract încheiat cu Primăria Municipiului București) pentru care există un plan de investiții în următorii trei ani și dezvoltarea unei rețele de stații de încărcare a autovehiculelor electrice, activitate aflată în stadiu de proiect.

 • • / dbiecțul principal de activitate al CMTB este prestarea serviciului public de

alimentare cu energie termică urmare a atribuirii de către CGMB a contractului de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică deținut c/1 ^£Rână in/septembrie 2019 de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei fi ° B 2 'Șfermice București (RADET), aflată în insolvență. O oportunitate de °      £ S westîție identificată de managementul CMTB constă în înființarea unui

/^-i_2_ __^Jorator de verificări metrologice și a unui atelier de reparații contoare de S ” Energie termică, pentru a reduce costurile din externalizarea acestor \ 2 y -«^activități.

Surse de informații

Sumar executiv | Surse de informații

Abordarea Testului IPP a constat într-o analiză de eficiență a investiției constând din aportul patrimoniului divizat la capitalulurile CMES și CMTB, luând în calcul aportul de capital rezultat ca urmare a divizării pe de o parte, și fluxurile de numerar pozitive rezultate din operarea activităților respective pe de altă parte

Testul IPP (continuare)

• Data de referință a Testului IPP este 31 decembrie 2019, care este si data bilanțului de divizare al CMEB.

Surse de informații

 • • i Ca parte a proceselor de culegere de informații, de analiză și de modelare \ financiară pentru realizarea Testului IPP au avut loc o serie de întâlniri cu

managementul CMEB și cu consultanții juridici externi ai societății (ydrescu și Asociații SCA) după cum urmează:

\ - întâlniri la sediul CMEB la care au participat: dl. Vasile Ardenel Mihail, —1   - director general CMEB, dl. Cristian Anton - director general adjunct

CMEB, d-na. Ioana Stancu - șef serviciu economic- financiar CMEB, dna. Roxana Leotescu - șef serviciul juridic CMEB și dl. Constantin Toporiste - șef departament comercial în care s-au discutat contextul, A   termenii de referință, abordarea și planificarea lucrării, coordonarea

/    părților implicate în proiect, stadiul primirii informațiilor și rezultatele

preliminare ale Testului IPP

-  întâlniri cu consultantul extern pe linie juridică ai CMTB dl. Adrian

Udrescu - managing partner al Udrescu și Asociații SCA, implicat în

elaborarea documentației privind divizarea CMEB.

 • •  Secțiunile juridice ale prezentului raport privind definirea și explicarea conceptului de test al operatorului privat, analiza jurisprudenței Comisiei Europene in cazuri similare și asistența în relația cu Consiliul Concurenței au fost realizate de către echipa Udrescu și Asociații SCA;

• Informațiile puse la dispoziția echipei Deloitte de către CMEB pe baza cărora s-a realizat analiza Testului IPP au inclus (dar fără a se limita la) următoarele;

" Prezentarea generală a CMEB și CMES, organizarea, descrierea principalelor activități, investiții necesare;

 • - Hotărârea CGMB privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al CMEB din data de 28.09.2017;

 • - Hotărârea AGEA a CMEB din 11 noiembrie 2019 privind diminuarea capitalului social;

 • - Proiectul de divizare al CMEB;

 • - Strategia de afaceri a CMES pentru perioada 2020-2023 ;

“ Acord - cadru pentru servicii încheiat de CMEB cu primăria Municipiului București pentru lucrări la Arena Națională;

“ Contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București"   încheiat   între CMEB și primăria

Municipiului București;

 • -  Proiecții operaționale și  financiare  pentru  fiecare  din  Investițiile

planificate ale CMES, pe o perioadă de prognoză explicită de 4 ani respectiv iulie 2019-decembrie 2023;

 • -  Planul de investiții defalcat pe ani pentru proiectele de investiții ale CMES, alături de explicații privind implementarea lor;

 • - Studiu de oportunitate privind realizarea a 40 stații de încărcare autovehicule electrice în Municipiul București;




Ipoteze

Sumar executiv | Ipoteze

Analiza Testului IPP s-a bazat pe informații de piață CMEB precum și de la consultanții legali ai acesteia condițiile ipotezelor prezentate mai jos

Surse de informații (continuare)

în cadrul analizei, au fost utilizate și următoarele surse externe de informații:

 • - Reglementări ANRE privind metodologlile de calcul a tarifelor pentru energia termică produsă în cogenerare șl bonusul de cogenerare;

 • - Proiecții macroeconomice de la Comisia Națională de Prognoză -pentru fundamentarea prognozelor financiare;

 • - Date statistice despre volumele de energie termică produse și consumate în București de la Institutul Național de Statistică (INS) și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);

 • - Date statistice despre contribuția sectorului energetic la PIB-ul României pentru perioada 2008-2018 de la Institutul Național de Statistică (INS);

 • - Ratele medii ale dobânzilor la credite din rapoartele periodice ale Băncii Naționale a României (BNR) - pentru calculul costului mediu ponderat al capitalului;

 • - Bilanțul energetic al sistemului de termoficare SACET București;

 • - Strategia energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050;

 • - Date statistice despre evoluția numărului de mașini electrice și hibride în Europa și în România de la Eurostat și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

 • - Date despre companii comparabile și tranzacții cu companii similare, din platforma Keysfin și de pe platforma S&P Capital IQ - pentru calculul coeficientului beta, precum și date necesare calculului costului de capital din Valuation Handbook 2018 - Guide to Cost of Capital, Duff & Phelps.



financiare și operaționale primite de la managementul completate de informații obținute din surse publice, în

Ipoteze

 • •  Serviciile realizate de către Deloitte nu au constituit servicii de audit sau servicii de due-diligence financiar, operațional, juridic sau fiscal, toate aceste servicii fiind în afara sferei de cuprindere a contractului cu Clientul. Informațiile financiare și operaționale furnizate de managementul CMEB și cu privire la activitatea curentă și proiectele de investiții (stații de încărcare și laborator metrologic) au fost analizate în baza judecății profesionale, acceptate și utilizate fără a fi posibilă o verificare în detaliu a acestora, considerându-se că reflectă în mod corect perspectivele activității de exploatare a societăților după divizare.

 • •  Analiza Testului IPP a fost realizată pe baza situațiilor financiare preliminare ale CMEB la 31.12.2019, disponibile la data analizei. Diferențele față de rezultatele anuale finale nu sunt materiale și nu influențează rezultatul Testului IPP.

 • •  Ipotezele de natură juridică sau fiscală ale managementului sau consultanților juridici al CMEB au fost considerate valide și folosite ca atare în analiza Testului IPP.

• în măsura în care prezentul raport include elemente de analiză a rentabilității economice a investiției, acestea sunt prezentate doar pentru susținerea scopului principal al raportului, realizarea Testelor IPP. în acest sens, prezentul raport nu constituie un studiu de fezabilitate al proiectelor prezentate în cadrul Raportului și nu trebuie interpretat în acest sens. Realizarea unui studiu de fezabilitate implică o analiză a tuturor aspectelor tehnice, operaționale și juridice ale proiectului, care nu au făcut obiectul prezentului Raport.

în conformitate cu prevederile contractului încheiat între părți, raportul privind testul investitorului privat este destinat în exclusivitate utilizării de către conducerea CMEB, cât și a oricărei autoritățicare^are dreptul legal de a accesa raportul și poate fi utilizat numai Itâ spppijl specificat în contract. Raportul (în întregime sau parțial.) ndppaEe fi fite la dispoziția unor persoane cu excepția managementul^ șj/repretzentațllor Clientului fără înștiințarea și aprobarea în prealabil e Acă-jure-ț DeloUSe și fără semnarea unei scrisori de exonerare de! ispdnderi^^'Jqătrț: ^rtea care primește acces la Raport.                 \\    \ IjjJrȘț/] / II



Sumar executiv | Concluzia Testului IPP

Ca urmare a aplicării Testului IPP cu privire la planificata acțiune de divizare a CMEB a rezultat că randamentul exploatării patrimoniilor rezultate din divizare este superior costului de oportunitate al capitalului, astfel încât divizarea ar realizată conform condițiilor normale de piață

Concluzia Testului IPP

 • •  în cadrul aplicării Testului IPP au fost realizate două analize independente a eficienței investiției, câte una pentru fiecare din cele două părți ale patrimoniului rezultate din divizare. Indicatorul de eficiență a investiției calculat a fost RIR determinată pe baza fluxurilor de numerar constând din transferul! patrimoniului pe de o parte, și a fluxurilor de numerar rezultate din operarea activităților respective pe de altă parte.

 • *  Rata Internă de rentabilitate pentru transferul de patrimoniu efectuat prin divizarea CMEB către CMES (întreaga activitate de exploatare a CMEB

i Z^wicluzând active și pasive cu o valoare netă de 84.750 mii. lei), calculată pe baza fluxurilor de numerar prognozate, este de 16%, valoarea fiind

I superioară Costului Mediu Ponderat al Capitalului (CMPC) de 10,7% adecvat pentru ramura de activitate și dimensiunea afacerii.

Rata internă de rentabilitate pentru transferul de patrimoniu efectuat către CMTB (numerar în valoare de 2,5 mii. lei), calculată pe baza fluxurilor de numerar prognozate, este de 24%, valoarea fiind superioară Costului Mediu Ponderat al capitalului (CMPC) de 10,7%.

Rezultatul analizei de senzitivitate a randamentelor celor două transferuri de patrimoniu la variația principalilor parametri ai analizei a relevat ca valorile RIR au o senzitivitate acceptabilă iar variația acestor parametri în limite rezonabile nu este de natură a afecta rezultatele Testului IPP.

întrucât RIR calculată pentru fiecare din cele două transferuri de patrimoniu este superioară costului mediu ponderat al capitalului se poate conclude că divizarea CMEB și contribuțiile la capitalul social al CMES și CMTB sunt realizate conform condițiilor normale de piață.


CMES - Calculul indicatorilor de rentabilitate a

(Mii ron

2020

'2021

2022

2023

2024

2025

20261

Fluxun de numerar în perioada de proiecție explicite Valoarea terminală (6.3x EBITDA 2026)

(32 828)

(28 028)

5.246

9 302

9 764

10 896

10 637

78 236

Fluxuri de numerar totale

(32.829)

(28.026)

5.246

9.302

9.764

10.896

88.873

Rata Internă de Rentabilitate

Valoarea actualizată Netă (@10,7%)


CMTB - Calculul indicatorilor de rentabilitate a investiției

jMi I RON

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030]

Investiția inițială

(2.500)

Fluxuri de numerar

246

743

760

783

807

832

857

883

910

938

Rata Internă de Rentabilitate 24,0%

Valoarea actualizată Netă (@10.7% 1.684


Testul investitorului privat prudent - CMEB 22 mat 2020


Analiza piețelor relevante

Sumar executiv

Analiza piețelor relevante

Proiectul de divizare

Prezentarea CMES și CMTB

Metodologie

Proiecții financiare CMES

Proiecții financiare CMTB

Aplicarea Testului IPP - CMES Aplicarea Testului IPP - CMTB Anexe


5 i<)

17

20

30

37

45

48

51

54




©@@


Piața serviciilor relevante | Termoficare

Sistemul public de termoficare din București este unul dintre cele mai mari din Europa, dar rețeaua este deteriorată fizic și subfinanțată


Descriere generală


Conform informațiilor furnizate de CMTB, în 2019, serviciul public de termoficare în București distribuie energie termică unui număr de 562.000 apartamente și 5.600 de instituții bugetare, agenți economici și sere, acoperind în jur de 72% din nevoia de încălzire a orașului. în total, circa 1,2 milioane de locuitori (aproximativ 50% din populația Bucureștiului) sunt alimentați cu energie termică produsă în centralele din oraș și distribuită prin rețeaua municipală. Cantitatea furnizată este însă în scădere de peste 10 ani, din cauza restrângerii activității companiilor energofage in București, debranșării consumatorilor casnici și eficientizăril blocurilor rezidențiale prin anvelopări termice.

Principalele componente ale sistemului sunt producătorii de energie termică, dintre care cel mai important este compania Electrocentrale București (ELCEN), și distribuitorul și furnizorul de energie termică, Compania Municipală Termoenergetică București. Un rol Important în sistem este jucat de companiile care asigură alimentarea cu gaze naturale: producătorul Romgaz, transportatorul Transgaz și distribuitorul Distrigaz Sud Rețele.

CMTB, o societate comercială nou creată în 2019 a preluat de la 1 decembrie 2019 rolul de distribuitor și furnizor al energiei termice pe raza Municipiului București, deținut până la acea dată de RADET, intrată în faliment în data de 11 noiembrie conform deciziei definitive a Curții de Apel București.

CMTB a preluat, în integralitate, activitatea de distribuție a RADET și angajații fostei regii, pentru a asigura continuitatea furnizării agentului termic în București, fiindu-i delegat serviciul public de alimentare termică de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov. Astfel, CMTB a preuat desfășurarea activității economice prevăzută de codul 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat. Această clasă include producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri, producerea și distribuția de aer rece, producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire, producerea de gheață în scop alimentar sau nealimentar





-* # -

Distribuție energie termică

(CMTB)


Consumatori casnici (562.000 apartamente, 1,2 mii. locuitor)

—o

Consumatori non-


casnici


(5.400 companii și instituții)



Piața serviciilor relevante | Termoficare

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din București, dar folosește echipamente învechite, în absența investițiilor o mare parte din capacitate urmând să fie retrasă din funcțiune în 2020-2021

Producție

 • •  Sursele de energie pentru sistemul public de termoficare din București sunt:

 • - Electrocentrale București SA, care deține CTE Sud, CTE Vest, CTE Grozăvești și CTE Progresu;

 • - Vest Energo SA, care deține CET Vest Energo;

< - CET Grivița SRL, care deține CET Grivița;

 • - CMTB, care are în administrare CTZ Casa Presei.

 • •  Toate cele șapte centrale utilizează gazele naturale (și, ocazional, păcură) și, cu excepția centralei de la Casa Presei, funcționează în cogenerare.

!• Echipamentele centralelor ELCEN au fost puse în funcțiune, în mare parte, între anii '60 și '80, sunt uzate fizic și funcționează în prezent în baza unor

' derogări temporare de la normele de mediu. Excepția este CET București Vest, unde un grup energetic modern a fost pus în funcțiune în anul 2009. Toate cele patru centrale au nevoie de investiții semnificative în echipamente de reducere a emisiilor poluante pentru a rămâne operaționale după 2020-2021 șl a acoperi necesarul de energie termică.









• Celelalte centrale din București au capacități mici și alimentează cu căldură zone restrânse, însă folosesc echipamente mai noi comparativ cu ELCEN (de exemplu, perioada 2010-2014 în cazul Vest Energo).



CMTB, în calitate de succesor al RADET este singurul client pentru producția de energie termică a tuturor centralelor,; vânzările realizându-se ia prețuri reglementate de ANRE.


Proprietar / operator - cotă de piață




2,6%

2,8%



Piața serviciilor relevante | Termoficare

Pierderile de energie termică pe rețea erau de circa 30% în 2018 în principal din cauza stării tehnice a rețelei urmare a lipsei investițiilor dar și ca rezultat al scăderii consumului de energie termică distribuită în București

Distribuție și furnizare

 • •  Activitatea de distribuție a energiei termice este desfășurată de către CMTB care, urmare a delegării serviciului de termoficare în noiembrie 2019, administrează rețeaua de distribuție a energiei în numele Primăriei Municipiului București. In această calitate, CMTB achiziționează energia de la producătorii de energie termică și o transportă și furnizează consumatorilor finali.

 • • Tariful de furnizare a energiei termice este reglementat - propus de operator pe baza analizei de costuri, avizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și aprobat de CGMB. Tariful reglementat nu este integral facturat consumatorilor finali, ci doar în proporție de aproximativ 41%, diferența fiind acoperită de Primăria Municipiului București printr-o subvenție către operatorul de distribuție, care în 2018 a fost de 791 mii. lei.


  * Din cauza vechimii și a lipsei investițiilor, rețeaua de distribuție prezintă un


grad semnificativ de deteriorare. Conform estimărilor managementului, pierderile de energie termică în rețea în anul 2018 s-au ridicat la circa 30%, cota fiind în creștere față de anii anteriori. Pierderile de căldură, tariful insuficient și încasarea cu întârziere a subvenției de la Primăria Municipiului București au condus la acumularea de datorii față de producătorii de energie, în special ELCEN. Aceștia au înregistrat ia rândul lor arierate față de furnizorii de gaze naturale.

 • •  Municipalitatea are în plan accesarea de fonduri structurale pentru investiții în infrastructura de energie termică, urmărind reabilitarea rețelei pentru a reduce pierderile.

 • •  în paralel, Parlamentul României a adoptat în iulie 2018 o serie de modificări la Legea energiei termice, care interzic debranșarea de la sistemul centralizat de termoficare în zone declarate unitare de autoritățile locale. Ulterior, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat o listă cu zonele unitare, care acoperă cea mai mare parte din rețeaua de termoficare din București.


  Reabilitare rețea


©@®

Piața serviciilor relevante | Reabilitare rețea

Consumul de energie termică a scăzut cu mai mult de 50% între 2000 și 2018, pe fondul debranșării consumatorilor și investițiilor în centrale individuale

Consumul de energie termică


Reabilitarea rețelei primare de distribuție

 • •  Consumatorii alimentați cu energie termică prin sistemul centralizat din București reprezentau în 2018 circa 562.000 apartamente și 5.600 de instituții, agenți economici și sere, potrivit informațiilor furnizate de management.

 • •  Cererea anuală de energie termică a fost de circa 3,5 mii. Gcal în 2018, în scădere cu mai mult de 50% comparativ cu anul 2000, când consumul de energie termică distribuit prin sistemul centralizat era de peste 7,7 mii. Gcal, potrivit INS.

’ Principala cauză a fost debranșarea consumatorilor finali, ca urmare a restrângerii activității (în cazul consumatorilor non-casnicl), pe fondul reducerii puterii de cumpărare a gospodăriilor, sau datorită optării unor consumatori pentru încălzirea prin centrale individuale pe gaze naturale.

 • • Consumul de energie termică în București este preconizat să continue să

scadă pe termen scurt și mediu, ca urmare a reabilitării termice a clădirilor racordate la sistemul de termoficare - efectul estimat al îmbunătățirii izolării termice a locuințelor este o reducere de circa 20% a consumului de energie pentru fiecare apartament reabilitat, potrivit Strategiei de termoficare.                                                                 1

 • •  Pe de altă parte, după cum s-a menționat anterior, Parlamentul a modifica

 • •  Având în vedere starea tehnică precară a rețelei de distribuție sunt necesare investiții urgente în reabilitarea și redimensionarea unui important număr de tronsoane de magistrale de termoficare din sistem.

 • • în acest sens, RADET împreună cu Primăria Municipiului București și AMRSP (Agenția Municipală pentru Reglementarea Serviciilor Publice) au elaborat studiul de fezabilitate "Reabilitarea sistemului de termoficare din București", proiect ce face parte din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 7 - Dezvoltarea Infrastructurii de Mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 7.2 -Creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în municipiul București.

 • •  în cadrul acestui studiu, s-a făcut o analiză tehnico-economică a necesității redimensionăril unul important număr de tronsoane ale magistralelor de termoficare fiind definite obiective de investiție de peste 400 milioane Euro pentru 11 magistrale de rețea însumând cca 500 km de rețea primară.

 • •  Până la implementarea POIM, a fost început un prim proiect ce conține modernizarea și redimensionarea a 31,6 Km de rețea aferente unui număr de 7 tronsoane din magistralele de termoficare incluse în POIM. In acest sens, Primăria Municipiului București a încheiat în luna octombrie 2018 un contract de proiectare, asistență tehnică și execuție cu cu CMEB în valoare de 266,1 milioane lei (exclusiv TVA) având durata de 24 luni, lucrările fiind demarate (grad de execuție de 5%) la data prezentului raport.

Piața serviciilor relevante | Stații de încărcare

Cererea autovehiculelor electrice a căpătat o amploare semnificativă în ultimul deceniu atât la nivel mondial și european, dar și la nivelul României, cererea pentru autovehiculele electrice având o creștere accelerată în perioada 2014-2019



1.U00

0


1183

,_______ -236-— 3 4 496

2012     2013     2014     2015     2016     2017

—•— România

2018   11M2O19


Sursă UCDE, APIA, Stdlu de oportunitate de realizare a 40 de stațK deincăteareauroverMCUte eletctrtce

Piața serviciilor relevante | Stații de încărcare

în România, programul "Rabla Plus" a stimulat creșterea semnificativă a numărului de autovehicule electrice și hibride prin acordarea ecotichetelor pentru achiziționarea autovehiculelor electrice și hibride

Piața autovehiculelor electrice (continuare)

• în România, această tendință de creștere accelerată a numărului de autovehicule electrice și hibrid din ultimii ani se datorează programului "Rabla Plus", care este un program de stimulare a înnoirii parcului auto național organizat de Guvernul României. Cetățenii pot aplica pentru acest program, care acordă finanțare de până la 45.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric și de până la 20.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid. Această finanțare a crescut considerabil în ultimii ani, având în vedere că în 2016 finanțarea pentru achiziționarea unui autovehicul electric era de până la 20.000 lei, iar pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid era de până la 5.000 lei.

Pentru anul 2019, bugetul inițial al programului Rabla Plus a fost de 15 milioane de lei și a fost epuizat în primele patru luni de la lansarea programului. In luna iulie a anului 2019, statul român a venit cu o suplimentare de încă 15 milioane de lei.

• La data aplicării testului IPP, o mare parte din stațiile de încărcare a autovehiculelor electrice sunt puse la dispoziția consumatorilor în mod gratuit. Cu toate acestea, având în vedere anvergura pe care a căpătat-o fenomenul autoturismelor electrice, din ceîn ce mai mulți furnizori au început să taxeze utilizarea acestor stații. în funcție de capacitatea de încărcare, stațiile sunt de mai multe tipuri, respectiv:

 • - Prize private domestice - 3,0 kW/ < 3,7 kW;

 • - Prize private dedicate Evs - până la 22 kW;

 • - Statii de incărcare - curent alternativ semi-publice - până la 22 kW;

 • - Stații de încărcare - curent alternativ publice - până la 22 kW;

 • - Stații de încărcare - curent continuu publice - 50 kw (ChadeMo).

• în România, prețurile energiei electrice per kWh diferă în funcție de tipul stației, fiind cuprinse între 0,5 lei și 1,95 lei.

Proiectul de divizare

Sumar executiv

Analiza piețelor relevante

Proiectul de divizare

Prezentarea CMES și CMTB

Metodologie

Proiecții financiare CMES

Proiecții financiare CMTB

Aplicarea Testului IPP - CMES Aplicarea Testului IPP - CMTB Anexe

5

10

20

30

37

45

48

51

54




Proiectul de divizare | Contextul

Divizarea se va realiza prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către CMES și CMTB prima preluând întreaga activitate de exploatare a CMEB mai puțin o sumă de 2,5 milioane lei în numerar care va fi preluată de către CMTB spre a fi folosită pentru dezvoltarea unui proiect investițional

Contextul

Divizarea



CMEB a fost înființată în iunie 2017 de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 94/29.03.2017. Compania avea ca obiectiv principal exploatarea și dezvoltarea sistemului centralizat de distribuție a energiei termice, potrivit planului de administrare. Pe termen mediu, CMEB era menită să urmărească integrarea activităților de producție, distribuție și furnizare a energiei termice în București, acestea fiind împărțite între ELCEN (și alți producători) și RADET (în prezent aflat în procedura de faliment) ,

CMEB are sediul social în București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Clădirea River Piaza, corp A, mezanin și etaj 1, capitalul acesteia fiind deținut de Municipiul București prin CGMB cu o cotă de 99,99986%, Consiliul Local al comunei Chiajna cu o cotă de 0,00007% și și Consiliul Local al comunei Popești-Leordenl, cu o cotă de 0,00007%.

La data de 30 mai 2017, Uniunea Salvați România a depus acțiune la Tribunalul București ce a avut ca obiect dosarul nr. 19404/3/2017, dosar in care s-a pronunțat definitiv Curtea de Apel secția a VIII a - Contencios Administrativ și Fiscal prin sentința nr. 6504, pronunțată în ședința publică din data de 22 noiembrie 2018, prin care s-a anulat actul administrativ de înființare a CMEB, respectiv Hotărârea CGMB nr. 94/29.03.2017.

Având în vedere decizia Curții de Apel București menționată anterior și faptul că o eventuală constare a nulității actului juridic de înființare a societății CMEB ar prezenta un risc extrem pentru funcționarea serviciului de apă caldă și încălzire de la nivelul municipiului București, CGMB a considerat oportună constituirea a două societăți care să preia CMEB.


martie 2019, s-a supus aprobării CGMB un proiect de hotărâre de ce prevede înființarea a doua companii, respectiv CMTB și CMES, și aprobarea reorganizării CMES, prin divizare, finalizată prin


 • •  în luna

consiliu

precum

dizolvare. CMEB își continuă activitatea conform tuturor hotărârilor adoptate până la data dizolvării acesteia pentru funcționarea și organizarea sa.

 • •  Din punct de vedere juridic, divizarea totală a CMEB se va face printr-un contract tripartit semnat cu CMTB și CMES. Divizarea are drept consecință transferul întregului patrimoniu al CMEB către CMES și CMTB care vor prelua toate activele și datoriile companiei divizate și vor dobândi toate drepturile și obligațiile acesteia, inclusiv raporturile cu terții.

 • •  Divizarea CMEB se va realiza prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către societățile nou constituite. Urmare a divizării, CMES va prelua întreaga activitate de exploatare a CMEB la data divizării impreună cu contractele, salariații și patrimoniul acesteia mai puțin o suma de 2,5 milioane lei în numerar care va fi contribuită la capitalul CMTB spre a fi folosită pentru dezvoltarea unui proiect investițional.

în data de 11 noiembrie 2019, adunarea generală extraordinară a acționariilor CMEB a decis diminuarea capitalului social al acesteia cu suma de 217.954 mii iei prin reducerea numărului de acțiuni deținut de acționarul principal Consiliul General al Municipiului București urmând ca acesta să primească suma respectivă în numerar. La data încheierii exercițiului financiar 2019, nu fusese realizat transferul de fonduri, suma aflând-se încă în patrimoniul CMEB.

Divizarea CMEB va avea următoarele efecte principale: majorarea capitalului sqcial al CMES și CMTB prin aportul activului net al CMEB, după caz, 'Temi te re a de acțiuni la nivelul CMES și CMTB corespunzător aportului adus la capțtalul fiecărei firme și dizolvarea fără lichiditate și radierea CMEB din ' nțele Oficiului Registrului Comerțului București, care încetează să mai ițe ca efect al divizării.

Proiectul de divizare | Divizarea

Divizarea CMEB se va face printr-un contract tripartit semnat cu CMTB și CMES, efectul acestuia fiind dizolvarea CMEB și preluarea tuturor drepturilor și obligațiilor de către cele două companii nou-înființate

Divizarea (continuare)

 • •  Bilanțul de divizare prezentat în figura alăturată a fost întocmit plecând de la bilanțul statutar preliminar la 31 decembrie 2019 în care s-a operat diminuarea de capital și rambursarea contravalorii acțiunilor către Consiliul General al Municipiului București în numerar.

 • •  Activul net transferat de la CMEB la CMES ca urmare a divizării este de 84.750 mii lei iar activul net transferat către CMTB este de 2.500 mii lei.

 • •  Activul net transferat către CMES ca urmare a divizării se adaugă patrimoniului existent de la înființarea societății comerciale (120 mii lei) ca și numerarul transferat către CMTB, care se alătură patrimoniului acesteia la data Testului IPP.

Relevante pentru scopul analizei de randament aferente Testului IPP sunt patrimoniile nete transferate respectiv 84.750 mii lei pentru CMES și 2.500 mii lei pentru CMTB, restul activelor și pasivelor jn societățile respective nefiind luate în considerare.


Bilanț de divizare

Element

2019

Diminuare de capital

2019] Ajustat 1

CMEsI

cmtbI

Imobilizări corporale

19.987,9

19.987,9

19.987,9

-

Imobilizări necorporale

155,6

-

155,6

155,6

-

Alte active pe termen lung

114,4

114,4

114,4

-

Active imobilizate

20.257,9

*

20.257,9

20.257,9

-

Stocuri

8.091,2

8.091,2

8.091,2

-

Creanțe comerciale

16.398,7

16.398,7

16.398,7

-

Creanțe de la bugetul de stat

2.964,7

2.964,7

2.964.7

Cheltuieli înregistrate în avans

235.7

235,7

235,7

-

Alte Creanțe

5.2

5.2

5.2

-

Investiții pe termen scurt

130.000,0

(130,000,0)

Casa și conturi la bănci în lei

127.250,5

(87.954,0)

39.296,5

(2.500,0)

2.500,0

Active circulante

284.946,1

(217.954,0)

66.992,1

25.195,6

2.500,0

Total Active

305.204,0

(217.954,0)

87.250,0

45.453,5

2.500,0

Datorii comerciale

3.016,2

3.016,2

3.016,2

-

Datorii către bugetul de stat

335,1

335.1

335,1

-

Alte datorii

1.114,6

1.114,6

1.114.6

Subvenții pentru investiții

87,5

87,5

87,5

-

împrimituri pe termen lung

58,3

58,3

58,3

*

Datorii

4.611,6

4.611,6

4.611,6

-

Capital subscris

299.745,9

(217.954,0)

81.791,9

79.291,9

2.500,0

Provizioane

103,3

103,3

103,3

Alte rezerve

128.7

128,7

128,7

>

Rezultatul reportat

226,7

226.7

226,7

Profit sau pierdere

387,8

387,8

387,8

'.Capitaluri proprii

300.592,4

(217.954,0)

82.638,4

80.138,4

2.500,0

totai datorii si capitaluri proprii

305.204,0

(217.954,0)

87.250,0

84.750,0

2.500,0

irsa Management, Analiza Deloitte


18

Prezentarea CMES si CMTB r

Sumar executiv

Analiza piețelor relevante

Proiectul de divizare

Prezentarea CMES si CMTB

Metodologie

Proiecții financiare CMES

Proiecții financiare CMTB

Aplicarea Testului IPP - CMES Aplicarea Testului IPP - CMTB Anexe


5

10

17

20

30

37

45

48

51

54




Profil CMTB

CMTB - Prc laborator

Proiectul de divizare | Profil CMES

Profilul CMES este cel al unei societăți de construcții energetice, serviciile pe care societatea urmărește să le presteze fiind în principal lucrări de proiectare și execuție investiții în rețeaua primară și secundară de termoficare și prestarea de servicii de mentenanță a instalațiilor termice, sanitare și electrice


CMES

CMES este o societate pe acțiuni care are ca obiect de activitate principală lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat, activând sub codul CAEN 4322.

Capitalul social al CMES este deținut în proporție de 99,999% de către CGMB (11.988 acțiuni), Consiliul Local al comunei Chiajna și Consiliul Local al comunei Popești-Leordeni, fiecare deținând câte 0,0005% (12 acțiuni). CMES este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București cu numărul de înmatriculare 140/7921/2019, atribuit în data de 14.06.2019 și CUI 41268559.

Scopul creării CMES este acela de a desfășura toate activitățile ce nu sunt



Cel mai important contract în vigoare era contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru reabilitarea rețelei de termoficare a Municipiului București încheiat în data de 25 octombrie 2018 care cuprinde 7 obiective însumând o lungime de traseu de conductă de 31,621 km. Contractul are o valoare totala de 266,1 milioane lei exclusiv TVA care acoperă lucrări de proiectare și asistență tehnică (7,2 milioane lei), execuție (235,3 milioane lei) și cheltuieli neprevăzute (23,6 milioane lei). Termenele de execuție a lucrărilor stabilite prin contract sunt de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuția lucrărilor de la data emiterii ordinul administrativ de începere pentru fiecare obiectiv.


exclusive serviciului de producere, distribuție, transport și furnizare a agentului termic inclusiv toate hotărârile pe care CMEB le are de îndeplinit în realizarea activităților ce nu sunt in sfera serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

 • •  Serviciile pe care le va presta CMES se încadrează in categoriile:

 • - lucrări de proiectare și execuție investiții în rețeaua primară și secundară care asigură transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistemului centralizat de alimentare a energiei termice din Municipiul București;

 • - prestarea de servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor termice, sanitare și electrice pentru Primăria Municipiului București și alte instituții subordonate;

 • - lucrări de proiectare și execuție a centralelor termice și termoelectrice realizate pentru dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

numite în cele ce urmează „lucrări energetice", repectiv

 • - dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi conform Directivei nr.2014/94/UE (dezvoltarea rețelei de stații de încărcare a automobilelor electrice).

 • •  în ceea ce privește lucrările energetice, la data Testului OEP, CMES avea încheiate mai multe contracte cu Primăria Municipiului București și alte instituții publice pentru efectuarea de diverse lucrări de construcții și mentenanță.


• In cadrul acestui contract, pentru obiectivele 2 și 7 au fost emise autorizațiile de construire în anul 2019 iar pentru obiectivul 6 în anul 2020. Lucrările de reabilitare pentru obiectivul 2 au fost demarate in baza ordinului de începere a lucrărilor în iulie 2019 și au fost sistate în data de 17.12.2019. Până la data sistării lucrărilor s-a executat aproximativ 18,75 % din contractul de lucrări. Lucrările de reabilitare pentru obiectivul 7 au fost demarate in baza ordinului de începere a lucrărilor în octombrie 2019 fiind și acestea sistate în data de 09.12.2019. Valoarea rămasă a lucrărilor de excutat în baza acestui contract la sfârșitul anului 2019 era de 255.525.085 lei (fără TVA).


>\p



în afara acestui contract CMES mai avea în desfășurare mai multe contracte de mentenanță cu instituții publice municipale precum contract de Servicii de exploatare, operare, mentenanță instalații pentru Arena Națională încheiat cu Primăria Municipiului București, servicii de reparații și întrețijyere-instalații la Administrația Grădina ologică, servicii de mentenanță irȚștalați.i la Teatrul Metropolis, alte servitei pentru MAN, TeaVul Wottara^DGASMB, etc. Aceste contracte se referă la lucrări cu țermerie care,      -— -----—-----—■

‘ rena Națională, nu dOpăș nuală.



:pțla contractelor pentru și pot avea o recurența



Prezentarea CMES și CMTB | Profil CMES

Proiectele de investiții planificate de CMES vizează dezvoltarea activității de reparații și mentenanță pentru rețeaua de termoficare, înființarea unui laborator metrologic și montarea unor stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice

CMES (continuare)

 • •  încheierea contractului de lucrări pentru reabilitarea rețelei de termoficare a necesitat planificarea unui program amplu de investiții pentru aducerea dotării societății la nivelul necesar executării lucrărilor. în acest scop, a fost prognozat în 2019 un program de investiții cu o valoare totală de 42,2 milioane lei perioada 2019-2021 pentru achiziția de echipamente și utilaje necesare realizării lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare a

'     Municipiului București, dar și pentru realizarea unor lucrări și servicii

I    conexe precum reabilitarea centralelor termice, sau realizarea de lucrări

pentru valorificare energetică a deșeurilor menajere din municipiul i București. Finanțarea acestui plan urma să se facă din fondurile disponibile rămase după diminuarea capitalului social al CMEB și din profitul reinvestit [ aferent anului 2020.

 • •  Din programul de Investiții, în anul 2019 s-au achiziționat vehicule, scule echipamente tehnologice și birotică în valoare de 18,i milioane lei. Printre echipamentele care urmează fi achiziționate în cadrul programului de investiții în 2020 și 2021 se numără: macarale și automacarale, sucle și aparate, echipamente tehnologice, echipamente de calcul, vehicule pentru transportul personalului, excavatoare si buldozere, autoturisme, camioane și remorci, vehicule tehnologice, etc.

 • •  Completarea parcului de utilaje este esențială pentru asigurarea logisticii necesare pentru deschiderea mai multor șantiere concomitent, dar și pentru creșterea randamentului lucrărilor. In vederea îndeplinirii acestor obiective, în cadrul proiectului se vor reabilita 250 km de traseu rețea apă fierbinte, respective 500 km de conductă.

 • •  Necesitatea lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare a apărut ca urmare a repetatelor avarii ale rețelelor de transport a apei fierbinți care au condus la întreruperi în alimentarea cu căldură a consumatorilor și la reducerea parametrilor de funcționare ai sistemului.

 • • Având în vedere importanța și amploarea proiectului major de reabilitare a sistemului de termoficare al municipiului București, atât din punct de vedere al obiectivelor acestuia cât și din punct de vedere al fondurilor ce urmează a fi angajate din bugetul local și din fondurile structurale prevăzute in Programul Operațional Infrastructura Mare ("POIM"), precum și din necesitatea de a nu perturba infrastructura rutieră a orașului prin atacarea simultană a unui număr mare de loturi, întregul proiect a fost etapizat în trei faze de execuție: șapte obiective însumând □ lungime de traseu de 31,621 km reprezentând prima etapa din programul de reabilitare prevăzut in strategie, 25 de obiective însumând o lungime de traseu de 105,969 km reprezentând etapa a doua din programul de reabilitare, finanțată prin programul POIM și ultima etapă privind 35 de obiective însumând o lungime de traseu de 112,41 km.

 • •  Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala I Sud, Magistrala II Sud, Magistrala III Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - III Grozăvești, magistrala Progresu Berceni, Magistrala Progresu Ferentari, tronsoane din Magistrala II Vest si Magistrala I-III Vest, rețele

CMES -Investiții în


Prezentarea CMES și CMTB | CMES - Investiții în infrastructură

Infrastructură comună necesară realizării proiectelor include construirea unei hale în care va funcționa garajul, atelierul auto si magazia necesare activității de lucrări energetice si spațiul cu dotările necesare laboratorului de metrologie precum și într-un set de locuințe container care vor fi folosite de angajați

Investiții în infrastructură

 • •  In afara investițiilor directe în activitatea principala, CMES intenționează sa investeacă și într-o infrastructură comună necesară realizării funcționării tuturor activităților pe care intenționează să le desfășoare incluzând construirea unei clădiri în care va funcționa un atelier pentru construcții metalice si magazia necesare activității de lucrări energetice precum și achiziționarea unui set de locuințe modulare de tip container care vor fi folosite de angajați. Valoarea cumulată a investiției în infrastructura a cărei realizare e prognozată pentru anul 2021 este estimată la 19,7 milioane lei (a se vedea tabelul alaturat).

 • •  Principalul element al infrastructurii este un teren care va găzdui clădirea destinată atelierului și magaziei, spațiu destinat pentru containerele de locuit pentru salariați, loc de depozitare temporară a materialului rezultat în urma săpăturilor efectuate la înlocuirea conductelor de termoficare pana la finalizarea lucrărilor, a materialelor necesare derulării contractelor și o platformă betonată pentru staționare vehicule și utilaje. Suprafața necesară de teren estimată de management este de 20.000 mp. Prețul estimat de achiziție a terenului (intravilan, cu acces convenabil spre cartierele mari ale Bucureștiului) este estimat la 130 - 170 EUR/mp,

 • •  Clădirea în care va funcționa atelierul de construcții metalice șl magazia va include și un spațiu pentru reparații vehicule și utilaje. Aceasta va avea un singul nivei și o suprafață construită desfășurată de 1800 mp, costul de construcție fiind estimat la 450 EUR/mp (fără TVA).

 • •  în afara investiției privind terenul, atelierul și containerele, mai sunt prevăzute investiții în echipamente IT și programe informatice (1,5 milioane lei) și achiziții de bunuri de inventar pentru activitatea curentă (1,1 milioane lei).

 • •  Printre beneficiile importante ale acestei investiții se numără consolidarea bazei de active care pot servi drept garanții bancare în condițiile în care activitatea de construcții a CMES va necesita accesarea unor împrumuturi bancare de dimensiune semnificativă pentru finanțarea fondului de rulment.

Testul investitorului privat prudent - CMEB 22 mai 2020

Defalcare suprafețe infrastructură

Teren depozit intermediar

10.000

Teren staționare mașini

3.200

Teren containere

2.500

Teren hala atelier

4.300

Total suprafață

20.000

Sursa: Managementul CMES

Deviz investiție infrastructură

III I '1

Achiziție teren (20.000 mp x 150 EUR/mp)

Containere de locuit (60 buc x 5500 EUR/buc)

Construcție hala atelier și laborator (1600 mp x 450 EUR/mp)

Subtotal

Programe informatice, echipamente IT

Alte active____________________________________________________

Total generai

Sursa: Managementul CMES

14.338

1.577

3.878

19.793

1.542

1.079

22.413




22


Prezentarea CMES și CMTB | Analiza financiară CMES

Activul net total al CMEB supus divizării este de 84.750 mii lei cea mai mare parte fiind reprezentată de active circulante. Activul societății este finanțat în principal prin capitalurile proprii, datoriile fiind în general de natura celor comerciale


Analiza situației patrimoniale

 • •  Analiza situației patrimoniale a CMES la 31 decembrie 2019 s-a realizat pornind de la balanța de verificare preliminară în care s-au ajustat pozițiile de numerar și capital social pentru a reflecta impactul diminuării de capital, care nu fusese încă operată la acea dată. în consecință, in ipoteza diminuării capitalului, activul total al companiei era de 84.750 mii lei cea mai mare parte fiind reprezentată de active circulante. Activul societății este finanțat în principal prin capitalurile proprii, datoriile fiind în principal pe termen scurt și însumând un cuantum de mici dimensiuni.

 • •  Activele imobilizate însumează 20.258 mii lei și se compun din imobilizări corporale (19.988 mii lei), imobilizări necorporale (156 mii lei) și alte active deținute pe termen lung (114 mii lei). Soldul imobilizărilor corporale cuprinzând vehicule, scule echipamente tehnologice și birotică s-a constituit în principal în 2019 ca urmare a investițiilor efectuate în valoare de 18,1 milioane lei.


 • •  Activele circulante se ridică la un cuantum de 64.492 mii lei și se compun din stocuri (8.091 mii lei), creanțe comerciale (16.399 mii lei), creanțe de la bugetul de stat (2.965 mii lei), cheltuieli înregistrate în avans (236 mii lei), alte creanțe (5 mii lei) și casa și conturi la bănci în lei (36.796 mii lei). Soldul de numerar provenind dintr-o majorare a capitalului efectuată în 2018 a fost diminuat prin reducerea capitalului decisă în noiembrie 2018, destinația acestuia fiind continuarea programului de investiții pentru operaționalizarea completă a activității de lucrări energetice. Creanțele comerciale se compun din 12 facturi de prestare servicii emise, factura cu cea mai mare valoare

----■având ca obiect servicii prestate pentru Primăria Municipiului București (14.412 mii lei).

 • •  Datoriile se ridică la 4.612 mii lei în 2019, însumând datorii comerciale (3.016 mii lei), datorii către bugetul de stat (335 mii lei), alte datorii (1.115 mii lei), subvenții pentru investiții (88 mii lei) și împrumuturi pe termen lung (58 mii lei). Datoriile comerciale se compun în principal din furnizori, furnizori de imobilizări și furnizori - facturi nesosite.

 • •  Capitalurile proprii la data de 31 decembrie 2019 totalizau 80.138 mii lei pozițiile principale fiind capital subscris (79.292 mii lei), rezultat reportat (227 mii lei) și profitul aferent anului 2019 (388 mii lei).

i escui investitorului privat prudent - <_Mtb - zz mai zuzu


Bilanțul

[Element

20T9|

Imobilizări corporale

19.987,9

Imobilizări necorporale

155,6

Alte active deținute pe termen li

114,4

Active imobilizate

20.257,9

Stocuri

8.091,2

Creanțe comerciale

16.398,7

Creanțe de la bugetul de stat

2.964,7

Cheltuieli înregistrate în avans

235,7

Alte Creanțe

5.2

Casa și conturi la bănci în lei

36.796,5

Active circulante

64.492,1

Total Active

84.750,0

Datorii comerciale

3.016,2

Datorii către bugetul de stat

335,1

Alte datorii

1.114,6

Subvenții pentru investiții

87,5

împrimituri pe termen lung

58,3

Datorii

4.611,6



Capital subscris Provizioane Alte rezerve Rezultatul reportat

Profit sau pierdere _____________

pitaluri proprifi^" x

Total datorii și capitaluri pfx Sjrsa Mi anagemeiiC Ar.^iiza “



79.291,9

103,3

128,7

226,7

387,8

80.138,4

84.750,0


23



Prezentarea CMES și CMTB | Analiza financiară CMES

CMEB a realizat în 2019 o cifră de afaceri de 19.854,0 mii lei și a înregistrat cheltuieli de exploatare în valoare de 24.445,2 mii lei. în afara exploatării au fost înregistrate și venituri din dobânzi care contribuie semnificativ la profitul net al societății


Contul de profit și pierdere

 • •  CMEB a realizat în 2019 o cifră de afaceri de 19.854,0 mii lei și a înregistrat cheltuieli de exploatare în valoare de 24.445,2 mii lei. în afara exploatării au fost înregistrate și venituri din dobânzi care contribuie semnificativ la veniturile totale. Contul de profit și pierdere este prezentat în tabelul alăturat.

 • •  Cifra de afaceri se compune în principal din venituri din servicii prestate

'   ' (15.921,3 mii lei) reprezentând 13 contracte, cele mai mari fiind încheiate

cu SACET (8.691,9 mii lei) și Arena Națională (3.979,6 mii lei).

 • •  Cheltuielile de exploatare cele mai semnificative înregistrate de societate sunt reprezentate de cheltuieli cu: personalul (14.865,3 mii lei), materiale consumabile (3.361,1 mii lei), servicii executate de terți (subcontractări în valoare de 2.357,2 mii lei) și chirii (în principal pentru depozitul utilizat și pentru închirierea unor utilaje, in valoare de 1.427,5 mii lei).

 • •  în 2019 societatea a înregistrat pierdere din activitatea de exploatare, pierdere care se accentuează odată cu scăderea amortizării imobilizărilor. Veniturile din dobânzi sunt sume dobândite ca urmare a depozitării unei sume consistente de bani într-un cont deținut la banca parteneră timp de un an. Aceste venituri (6.613,2 mii lei) au asigurat profitabilitatea societății, aceasta înregistrând un profit net de 387,8 mii lei.





Contul de profit și pierdere

[Element

20191

Venituri din servicii prestate

15.921,3

Venituri din alte activități

707,9

Servicii în curs de execuție

3.161,7

Alte venituri

63,0

Cifra de afaceri

19.854,0

Cheltuieli cu materiale consumabile

(3.361,1)

Cheltuieli cu combustibilul

(192,2)

Cheltuieli cu obiecte de inventar

(191.3)

Alte cheltuieli cu materiale

(12.9)

Energia și apa

(243,8)

Cheltuieli cu personalul

(14.865,3)

Cercetări

(256,5)

Servicii executate de terți

(2.357,2)

Cheltuieli cu colaboratori

(615,2)

Comisioane și onorarii

(347,9)

Chirii

(1.427,5)

Alte taxe si impozite

(292,8)

Cheltuieli cu provizioane

(103,3)

Alte cheltuieli

(178,1)

Cheltuieli de exploatare

(24.445,2)

EBITDA

(4.591.2)

Cheltuieli cu amortizarea

(1.528,6)

EBIT

(6.119,8)

Venituri din dobânzi

6.613,2

EBT

493,4

Impozit pe profit

(105,6)

Profit net

387,8

Sursa: M anagemenl, Analiza Deloitle


Testul investitorului privat prudent CME-B 22 mai 2020


24




Prezentarea CMES și CMTB | CMES - Proiect stații de încărcare

Un proiect de investiție vizat de CMES după preluarea patrimoniului CMEB urmărește fructificarea unei oportunități pe piață prin dezvoltarea unei rețele de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice amplasate în parcările Primăriei Municipiului București

Stații de încărcare

Un proiect nou de investiții al CMES în perioada următoare este generat de oportunitatea identificată de societate cu privire la creșterea explozivă a cererii pentru autovehiculele electrice, atât la nivel european, cât și la nivel național coroborată cu amplasamentul favorabil al unor parcări deținute de Primăria Municipiul București unde ar putea fi montate stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice.

Conform informațiilor furnizate de CMES în plănui de investiții, compania vizează investirea a 10,1 mii. lei în realizarea unei rețele de 36 de stații de încărcare tip AC (capacitate de încărcare de 2x22kW) și un număr de 24 de stații cu încărcare rapidă (eng. „fast charge") tip AC (capacitate de încărcare de 2x50kW +22 kW);

Proiectul a fost gândit astfel încât stațiile de încărcare să deservească toate vehiculele electrice comercializate în România și Europa la momentul actual. Astfel, având în vedere că anumite mărci de mașini pot fi încărcate în stațiile de tip AC, s-a considerat necesară montarea ambelor tipuri de stații. Mai mult, întrucât stațiile de tip DC sunt mai costisitoare și necesită putere instalată mai mare a rețelei care nu este disponibilă în toate parcările, s-a impus limitarea numărului unor astfel de stații la 24.

• Conform caietului de sarcini pentru achiziția unui prim pachet de 40 de stații (dintre care 36 cu încărcare normală și patru cu încărcare rapidă), specificațiile tehnice ale acestora sunt prezentate mai jos:

- Stația tip DC - dispune de 3 tipuri de conectori, 1 conector de curent alternativ (Tip-2 - până la 43 kW) și 2 conectori de curent continuu (tip l^CS/CHAdeMO - până la 50 kW), permițând încărcarea simultană a 3 autovehicule electrice. în funcție de capacitatea bateriei și tipul ^Autovehiculul electric, priza încarcă vehiculele electrice de la 0% -% Vi aproximativ 40 - 60 de minute. Dimensiunea maximă (LxlxH) fj/de 1000 x 750 x 2000 mm și greutatea maximă de 550 kg, iar :entificarea fiind prin cârd.



- Stația tip AC - dispune de 2 conectori care asigură curent alternativ (Tip-2 - până la 22kW), permițând încărcarea simultană a 2 autovehicule electrice. Stația de încărcare AC va avea o dimensiune de maxim (LxlxH) 500x 300 x 1600 mm și o greutate de maxim 65 kg.

Proiectul de implementare al stațiilor de încărcare autovehicule electrice include achiziționarea acestora, furnizarea și montarea echipamentului în maximum 60 de zile de la semnarea contractului de achiziție și testarea/ punerea în funcțiune in 15 zile. Contractul de livrare va include și asigurarea mentenanței continue a stațiilor și echipamentelor pentru buna desfășurare a activității. Devizul investiției în proiectul stațiilor de încărcare stabilit pe baza rezultatelor Studiului de oportunitate pentru realizarea a 40 de stații de încărcare autovehicule electrice în municipiul București realizat de Energy Design & Consulting cu un total de 10,3 milioane lei este prezentat în tabelul de mai jos.

ie (total)

Cost toial instalare (mii euro)

1.312,0

Cositori

Serv/?/7

1 in sihla re (mii lei) ie me^tenanță incluse in contractul de Instalare (mii lei)

6.270,4

4.066,6

Cost tot

îl Investiție (mii lei)

10.337,0

X. Sursa Planul de nivestitii ai CMES, Studiu oportunitate de realizare a 40 stații de Incarnare auto vehicule electrice In MunicipiulBucunsțti


Deviz investiție stații de încărcare

1 valori fă râ TVA

______

Stații normale Stații fast charge

Total

Cost per statie circuite + amenajari (rrii euro)

5.1

41,5

46,6

Nunfir stații         _______

36

24

60

183,6

Cost total echipamente (mii euro)

Lucrări electrice, din care:

Lucrări electrice in instalația de utilizare (800 euro per stafie)

Tarif de 'acordare (1200 euro per stație)

—Luețari construcții si amenajari (800 euro per statie)

996,0     1.179,6

132,4 32,0 48,0 32,0 14,4 ________________6,0

I


Planul agregat de investiții


Prezentarea CMES și CMTB | Planul agregat de investiții

Planul agregat de investiții al CMES pentru desfășurarea activității de lucrări energetice, a dezvoltărilor de infrastructură și a proiectului de stații de alimentare electrică a vehiculelor totalizează 58,9 milioane lei care vor fi investiți într-o perioadă de trei ani (2020 - 2022)

Planul agregat de investiții


• Planul agregat de investiții al CMES pentru desfășurarea activității de lucrări energetice, a dezvoltărilor de infrastructură și a proiectului de stații de alimentare electrică a vehiculelor totalizează 58,9 milioane lei care vor fi investiți într-o perioadă de trei ani (2020 - 2022).


Finanțarea programului de investiții se va realiza din fonduri proprii respectiv din numerarul transferat ca parte a patrimoniului (36,8 milioane lei) și din fluxurile de numerar generate de activitatea de exploatare în perioada investițiilor precum și din surse atrase (în principal sub forma finanțării în leasing a vehiculelor și utilajelor).





Plan de investiții CMES (mii lei)

[Categorie______________

lObiectiv

2020

2021

20221

Macarale și automacarale

1.262

8.664

Scule si aparate

1.044

Echipamente tehnologice

4.455

I

Echipamente de calcul

13

Investiții necesare

Vehicule personal

768

desfășirării activității de

Excavatoare șl accesorii

1.083

servicii energetice

Autoturisme

130

Camioane și remorci

908

624

2.549

Vehicule tehnologice

-

2.040

-

Altele

344

-

2.243

Total

10.008

11.328

4.792

] Investiții pentru proiectul , stațiilor de încărcare (60

Stații și amenajări Lucrări electrice

5.638

633

-

1             unități)

, Mentenanță

4.067

-

. Total

10.337

-

Teren

-

14.338

Construcție

-

3.878

Containere de locuit

-

1.577

Scule și aparate

60

-

Investiții infrastructură

Obiecte de inventar

628

-

Mobilier

65

50

50

Echipamente de calcul

200

80

80

Altele

75

75

75

Programe informatice

200

891

91

Total

1.228

20.889

296

Investiție anuală totală                             21.572 32.217    5.088


Investiție totală________________________________________________________________58.877


26



Prezentarea CMES și CMTB | Profil CMTB

CMTB, societatea care va primi o cotă de 2,5 milioane lei din patrimoniul CMEB ca urmare a divizării acesteia desfășoară activități de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic în Municipiul București și localități limitrofe acestuia din județul Ilfov

Profil CMTB


Proiect laborator metrologic

CMTB este □ societate pe acțiuni care, în urma obținerili licenței pentru serviciul public de termoficare si a preluării activelor rețelei de transport și distribuție și a salariaților RADET in noiembrie 2019, desfășoară activități de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic în Municipiul București șl localități limitrofe acestuia din județul Ilfov.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a Municipiului București este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice. Alimentarea consumatorilor casnici și industriali se realizează prin intermediul: (i) surselor pentru producerea energiei termice, (ii) rețele de transport a agentului termic (rețele termice primare), (iii) puncte termice, (iv) rețele de distribuție a agentului termic (rețele termice secundare) și consumatori.



Activitatea de transport și distribuție a agentului termic desfășurată de CMTB implică existența unui număr mare de puncte de măsurare a parametrilor folosind contoare de energie termică și alte aparate specializate. Verificarea metrologică legală a acestor aparate era realizată la data prezentului raport de către terți autorizați din Cărei, Pitești și Botoșani.

Având în vedere numărul mare de aparate și ca urmare costul semnificativ al verificărilor metrologice există intenția de internallzare a acestei activități de către CMTB, ceea ce ar conduce conform estimărilor managementului la economii anuale de peste 1,4 milioane lei fără TVA, ce reprezintă 40% din valoarea anuală de verificat contoare de energie termică. în scopul internalizării aceste activități este prevăzută o investiție în crearea și echiparea unui laborator metrologic și atelier de reparații contoare propriu.

Gama de aparate de măsură care urmează să fie verificate și reparate include: contoare de apă rece și caldă, traductoare de debit, termorezistențe, senzori de temperatură si contoare și calculatoare de energie termică.

reprezentanții Biroului Român de Metrologie Legală ("BRML"), în urma aplicării procedurii de autorizare PML 5-04-05 și se va materializa prin


Capabilitatea laboratorului de verificări metrologice va fi atestată de autorizația laboratorului de verificări metrologice. Capabilitatea organizatorică este dată de structura de personal care asigură funcționalitatea Laboratorului, precum și personalul autorizat pentru sortimentele de mijloace de măsurare pentru care Laboratorul se va autoriza în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări."

Localul Laboratorului de Metrologie va asigura protecția la condițiile xcesive de temperatură, praf, umezeală, abur, zgomot, vibrații sau interferențe electromagnetice și toate condițiile de mediu și lucru, astfel încât să nu fie afectate rezultatele verificărilor metrologice.

CMTB - Prc laborator


Prezentarea CMES și CMTB | CMTB - Proiect laborator metrologic

Patrimoniul din divizare preluat de CMTB este destinat unui proiect de investiție care vizează reducerea costurilor prin internalizarea activității de verificare metrologică a contoarelor prin înființarea unui laborator metrologic autorizat propriu

Proiect laborator metrologic

 • •  Laboratorul va fi dotat cu echipamente de măsurare etalonate pentru determinarea parametrilor de mediu care sunt specificați în documentele relevante (certificate de etalonare, norme de metrologie legală, etc.). Pentru menținerea condițiile de mediu și lucru laboratorul de verificări metrologice va fi dotat cu hote absorbție/eliminare vapori, echipamente de aer condiționat.

Necesarul de instalații și echipamente pentru funcționarea laboratorului metrologic conform analizei realizate de managementul CMEB constă în:

 • •  instalație de verificare metrologică a contoarelor de apă și a traductoarelor de debit cu diametru nominal (Dn) cuprins între 15 și 50 mm și debit permanent (Qp) cuprins între 0,6 m3 /h și 15 m3 /h, instalație de verificare metrologică a contoarelor de apă și a traductoarelor de debit cu diametru nominal (Dn) cuprins între 15 și 50 mm și debit permanent (Qp) cuprins între 3,5 m3 /h și 150 m3 /h, două echipamente pentru verificarea metrologică a perechilor de te rm o rezistente și două echipamente pentru verificarea metrologică a calculatoarelor de energie termică.

 • • Conform informațiilor furnizate de management, investiția în echipamente și instalații pentru laboratorul metrologic stabilită pe baza unei oferte actualizate la martie 2020 se ridică la o valoare de 445.464 Eura fără TVA (2.129 mii lei). în afara echipamentelor de bază, înființarea laboratorului metrologic va necesita dotarea acestuia cu echipamente de climatizare a incintelor în care se fac măsurătorile conform reglementărilor în vigoare, sisteme informatice, mobilier și obiecte de inventar. Investiția cumulată în aceste echipamente este estimată de management la circa 350 mii lei,

  astfel încât valoarea cumulată a investiției (incluzând o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute) s-ar ridica la 2.500 mii lei.

  Laboratorul metrologic și atelierul de reparații aferent vor fi dezvoltate pe o suprafață utilă de cca 300 mp și fi amplasate într-un spațiu închiriat care să dispună de utilitățile necesare.




Investiții laborator metrologic

țDenunrâre echtpament/lnstalațfe

Valoare (RON)|

Instalație de verificare metrologică a contoarelor de apă și a traductoarelor de debit cu diametru nominal (Dn) cuprins între 15 și 50 mm și debit permanent (Qp) cuprins intre 0.6m’/h si 15 m’/h

441.300

Instalație de verificare metrologică a contoarelor de apă și a traductoarelor de debit cu diametru nominal (Dn) cuprins între 25 și 150 mm și debit permanent (Qp) cuprins între 3,5m’/h si 150 m’/h

876.600

Echipament pentru verificarea metrologică a perechilor de termorezistențe (2 buc)

657.100

Echipament pentru verificarea metrologică a calculatoarelor de energie termică (2 buc)

153.900

Total echipamente metrologice Instalații climatizare și echipamente IT Rezervă cheltuieli neprevăzute

2.128.900

350.000

21.100

Total investiție

2.500.000

Sursa; Management ul CMEB

Metodologie

Sumar executiv

Analiza piețelor relevante

Proiectul de divizare

Prezentarea CMES și CMTB

Metodologie

Proiecții financiare CMES

Proiecții financiare CMTB

Aplicarea Testului IPP - CMES Aplicarea Testului IPP - CMTB Anexe


5

10

17

20

37

45

48

51

54




Metodologie | Definiție și principii

Testul IPP, instrument folosit pentru a determina dacă investiția unui organism public constituie ajutor de stat, evaluează dacă, în împrejurări similare, un investitor privat care își desfășoară activitatea în condițiile normale ale unei economii de piață ar fi fost determinat să facă investiția în cauză

Definiție și principii

 • •  Interdicția ajutorului de stat este prevăzută în articolul 107 alin.l a! Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată). Conform acestei norme „sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre" (T.F.U.E., jurnalul Oficial C 326 , 26.10.2012).

 • •  în interpretarea Comisiei Europene, calificarea ajutorul de stat în sensul articolul 107 alin.l T.F.U.E. necesită îndeplinirea cumulativă a patru condiții: să fie imputabilă unei instituții publice, să implice transferul de fonduri publice, să ofere un avantaj selectiv beneficiarului și să distorsioneze or să amenințe cu dlstorsionarea concurenței și să afecteze comerțul. Rezultă, așadar, că lipsa uneia dintre condiții conduce inclusiv în viziunea Comisiei la excluderea operațiunii din cadrul noțiunii de ajutor de stat.

 • • Conform Comunicării Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din 19.07.2016 „un avantaj, în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat, este orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obține în condiții normale de piață, șl anume în absența intervenției statului".

 • • Această precizare se întemeiază pe jurisprudența instanței supreme a

Uniunii Europene (Hotărârea Curții de Justiție din 11 iulie 1996, SFEI și alții, C-39/94, punctul 60 și Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 1999, Spania/Comisia, C-342/96, punctul 41).                                z *

 • •  Tranzacții!^ publice) nun constituie a

nJ

economice efectuate de organisme publice (inclusiv întreprinderi \conferă un avantaj pentru contrapartidă și, prin urmare, ou jutor de stat în cazul în care acestea sunt efectuate conform prmale de piață.



 • •  Instanțele Uniunii au dezvoltat „principiul investitorului în economia de piață" - ca variantă inițială a testului „operatorului economic privat în economia de piață" („OEP") - pentru a identifica prezența ajutoarelor de stat în cazuri de investiții publice (în special, infuziile de capital): pentru a determina dacă investiția unui organism public constituie ajutor de stat, este necesar să se evalueze dacă, în împrejurări similare, un investitor privat de dimensiune comparabilă, care își desfășoară activitatea în condițiile normale ale unei economii de piață, ar fi putut fi determinat să facă investiția în cauză (Hotărârea Curții de Justiție din 21 martie 1990, Belgia/Comisia („Tubemeuse"), C-142/87, punctul 29, Hotărârea Curții de Justiție din 21 martie 1991, Italia/Comisia („Alfa Romeo"), C-305/89, punctele 18 și 19 etc).

 • • Conform aceleiași Comunicări a Comisiei, scopul testului OEP este de a evalua dacă statul a acordat un avantaj unei întreprinderi prin faptul că nu a acționat ca un operator economic privat în economia de piață în ceea ce privește o anumită tranzacție". „Elementul decisiv este dacă organismele publice au acționat sau nu ia fel ca un operator în economia de piață aflat într-o situație similară. în caz negativ, întreprinderii beneficiare i-a fost acordat un avantaj economic pe care aceasta nu l-ar fi obținut în condiții normale de piață, ceea ce îi conferă un statut mai favorabil în raport cu concurenții săi".

 • • în Decizia din 8 mai 2012, Comisia a considerat că regula care guvernează investițiile private este că un investitor privat ar investi într-o societate dacă

  randamentul prevăzut este mai mare sau egal cu costul de oportunitate al ^.-—.capitalului (i.e. rentabilitatea pe care ar fi putut să o obțină într-un proiect

  ^—•—.Qir/purice de vedere temporal, examinarea conformității intervenției statului •     » qu'co.^ițiile pieței trebuie să aibă loc pe o bază ex-ante, având în vedere

  V.;-X \ Vinfownâțiiie disponibile la momentul în care a fost decisă intervenția

  respectivă (Hotărârea Curții de Justiție din 5 iunie 2012, Comisia/EDF, C-p '124/10 P; punctele 83-85 și 105, Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai \ 2002>ftanta/Comlsia C-482/99, punctele 71 și 72).


30


Metodologie | Definiție și principii

în cadrul Testului IPP, pentru a evalua dacă investiția este realizată în condițiile pieței, rentabilitatea investiției trebuie comparată cu randamentul normal preconizat al pieței care este cel puțin egal cu costul capitalului implicat în proiect

Definiție și principii (continuare)

Măsura în care o tranzacție este în conformitate cu condițiile pieței poate fi stabilită, de asemenea, pe baza unei metode de evaluare standard, general acceptată. O astfel de metodă trebuie să se bazeze pe date obiective, verificabile și fiabile, care ar trebui să fie suficient de ar trebui să reflecte situația economică la momentul în care a tranzacția, ținând seama de nivelul de risc și de previziuni

disponibile detaliate și fost decisă (Hotărârea


Tribunalului din 29 martie 2007, Scott/Comisia, T-366/00, punctul 158).

în interpretarea Comisiei, „o metodă standard acceptată la scară largă pentru a determina randamentul (anual) al investițiilor este de a calcula rata internă de rentabilitate (RIR). Decizia de a investi se poate evalua, de asemenea, pe baza valorii sale actualizate nete (VAN), care produce rezultate echivalente cu cele ale RIR în majoritatea cazurilor.

Pentru a evalua dacă investiția este realizată în condițiile pieței, rentabilitatea investiției trebuie comparată cu randamentul normal preconizat al pieței. Randamentul normal preconizat (sau costul de capital a investiției) poate fi definit ca randamentul mediu estimat pe care piața î impune investiției pe baza criteriilor general acceptate, în special riscul investiție, luând în considerare poziția financiară a întreprinderii trăsăturile specifice ale sectorului, ale regiunii sau ale țării".


în concluzie, având la bază textul Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europeană, jurisprudența instanțelor Uniunii Europene, apreciem că efectuarea testului „operatorului economic privat în economia de piață" se impune întrucât:

 • - T.F.U.E. nu definește noțiunea de „ajutor de stat". Această noțiune a fost utilizată de instanțe, oferindu-se o interpretare mai restrânsă sau mai largă;

 • - Nu există, de principiu, o procedură preliminară, care, cu celeritate, să permită autorității publice să ia la cunoștință dacă intervenția sa cu caracter economic se încadrează în conceptul de ajutor de stat sau nu, ci dimpotrivă, autoritate publică are inițial libertatea de a acționa, urmând ca într-un termen foarte larg instituțiile abilitate ale Uniunii Europene să se pronunțe asupra încadrării intervenției conceptul de ajutor de stat existând, astfel, permanent o probabilitate a unei Decizii de obligare a returnării sumei transferate, ceea ce este un risc major pentru utilizarea fondurilor publice, cât și pentru scopul urmărit de autoritate.

 • - Cheltuirea banului public are un regim special iar transferul capitalului social de la CMEB la CMTB și CMES prin divizarea totală a celei dintâi și majorarea capitalului social a celor două din urmă și emiterea unor noi acțiuni ar putea fi interpretată drept o investiție a autorității publice locale, poziție pe care, de altfel, CMEB a susținut-o la întâlnirile cu reprezentanții Consiliului Concurenței.

Indicatori de eficiență ai


Metodologie | Indicatori de eficiență ai investiției

Analiza eficienței economice a investițiilor se face folosind o serie de indicatori dintre care cei mai des utilizați sunt: valoarea actualizată netă, rata interna de rentabilitate și perioada de recuperare a investiției

Indicatori de eficiență a investiției

 • * Valoarea Actualizată Netă (VAN) este un indicator de eficiență a investiției calculat ca valoarea actualizata a fluxurilor de numerar intrate in proiect din care se scade valoarea actualizată a fluxurilor de numerar Ieșite din proiect. în optica acestui indicator de eficiență, proiectele cu VAN pozitivă conduc la creșterea valorii întreprinderii și deci trebuie acceptate iar proiectele cu VAN negativ nu sunt acceptabile.

 • *  Actualizarea fluxurilor de numerar în cadrul analizei VAN se face folosind costul de oportunitate care poate fi costul mediu ponderat al capitalului (în cazul fluxurilor la dispoziția firmei) respectiv costul capitalului propriu (în cazul fluxurilor la dispoziția acționarilor).

 • *  Calcularea costului capitalului propriu se realizează de regulă cu formula CAPM (engl. „Capital Asset Pricing Model"), enunțată de Sharpe și Lintner în anul 1965. Conform acestei formule, costul capitalului propriu este determinat pornind de la o rată de bază fără risc prin adăugarea unei prime de risc, înmulțită cu factorul beta, care evaluează riscul specific de piață pentru respectiva companie în comparație cu alte companii din acest sector. Modelul CAPM se aplică pentru determinarea randamentului investițiilor de capital propriu (Cauza NN 34/07- Germania - Contribuții de capital NORD/LB, para. 29).

 • • Rata Interna de Rentabilitate (RIR) este rata de actualizare ia care VAN a unui proiect de investiții este egala cu zero. Analiza investițiilor folosind acest indicator conclude că sunt rentabile acele investiții pentru care RIR calculată este superioară costului de oportunitate. Calculul RIR se bazează pe fluxurile de numerar prognozate pe care investitorul se așteaptă să le primească pe întreaga durată a investiției.

 • •  Indicatorii VAN și RIR, sunt corelați între ei, în cazul în care VAN a unei investiții este pozitivă, aceasta implică faptul că proiectul are o RIR care depășește costul de oportunitate, caz în care investiția merită pusă în aplicare. în cazul în care VAN este negativă, RIR este mai mică decât costul de oportunitate și investiția nu trebuie luată în considerare.

 • •  Perioada de Recuperare a investiției (PR) este un indicator care reflectă timpul necesar pentru ca fluxurile de numerar generate de proiect însumate să acopere investiția inițială. PR se poate calcula atât pe baza fluxurilor nominale cât și pe baza fluxurilor actualizate.

 • •  Atâta timp cât fluxurile de numerar șl rata de actualizare sunt pozitive, perioada de recuperare actualizată nu va fi mai mică decât perioada de recuperare a investiției (fără actualizare), deoarece corecția realizată prin actualizarea fluxurilor de numerar va reduce valoarea acestora.

 • •  Dintre acești indicatori de eficiență a investiției, în cadrul prezentei analize se vor folosi Rata Internă de Rentabilitate și Valoarea Actualizată Netă.

Abordarea


Testului iPP

Metodologie | Abordarea Testului IPP

Abordarea Testului IPP a constat într-o analiză de eficiență a investiției constând din aportul patrimoniului divizat la capitalul CMES și CMTB luând în calcul aportul de capital ca urmare a divizării și a transferului patrimoniului pe de o parte și fluxurile de numerar rezultate din operarea activităților pe de altă parte

Abordarea Testului IPP

* în scopul realizării Testului IPP, majorările de capital la CMTB și CMES prin aportul patrimoniului divizat al CMEB, împreună cu întreaga succesiune de activități premergătoare au fost tratate ca două proiecte de investiții de sine stătătoare.

• Succesiunea de activități din cadrul divizării CMEB ar cuprinde următoarele: transferul simultan al patrimoniului CMEB către CMTB și CMES, majorarea capitalului social al celor două societăți și continuarea activității de exploatare de către CMES în paralel cu valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea proiectului stațiilor de alimentare electrică a vehiculelor respectiv dezvoltarea proiectului de laborator metrologic în cadrul CMTB. De menționat că în scopul Testului IPP, proiectul laboratorului metrologic va fi considerat ca un proiect de investiție distinct, de sine stătător, independent de alte activități ale CMTB.

în conformitate cu acest scenariu, abordarea Testului IPP a constat într-o analiză a eficienței celor două proiecte de investiție, analiză care a luat în calcul fluxurile de numerar negative (pentru investitor - Primăria! Municipiului București prin CMEB) rezultate din divizare egale cu aportul la capitalul CES și CMTB pe de o parte, și fluxurile de numerar pozitive rezultate din operarea activităților derulate de entitățile aportate șl de proiectele dezvoltate din patrimoniul aportat, pe de altă parte, fiind calculați în fiecare caz indicatorii de eficiență ai investiției, IRR și VAN, după cum urmează.

 • •  în cazul aportului la capitalul CMES analiza de investiție s-a realizat pe baza fluxul de numerar al exploatării activității- aportate cumulat cu cel al proiectului stațiilor de alimentare electrica. în scopul analizei profitabiltății investiției s-au folosit proiecții financiare distincte pana la nivel de profit din exploatare (după amortizare) pentru activitatea de bază a entității aportate (activitatea de lucrări energetice) și pentru proiectul de stații de alimentare la care s-au adăugat proiecții de cheltuieli generale și administrative aferente exploatării infrastructurii necesare proiectelor,

 • •  în cazul patrimoniului aportat în numerar la capitalul CMTB, analiza Testului IPP s-a realizat pe baza proiecțiilor financiare pentru laboratorul metrologic funcționând ca o entitate autonomă.

 • •  Activele și pasivele existente în bilanțurile CMES și CMTB la data de referință (înainte de aportare) fie au un grad redus de materialitate pentru analiză (în cazul CMES), fie nu au legătură cu proiectul care face obiectul majorării (în cazul CMTB) fapt pentru care nu au fost luate în considerare în cadrul Testului IPP.

 • •  Analiza tehnică a Testului IPP s-a finalizat printr-o comparație între RIR și costul de oportunitate al capitalului pentru o afacere de dimensiune similară, care să releve dacă investițiile ar fi realizate în condiții de piață. O valoare a RIR superioară costului mediu ponderat al capitalului, reflectată printr-o valoare pozitivă a VAN semnifică un rezultat pozitiv al Testului IPP.

Fluxurile numerar


Metodologie | Fluxurile de numerar

Fluxurile de numerar folosite în analiza randamentului investițiilor sunt fluxuri la dispoziția investitorilor, după impozitare, calculate înaintea deducerii costurilor de finanțare

Fluxurile de numerar

 • •   Fluxurile de numerar folosite in analiza proiectelor de investiții sunt fluxuri la dispoziția investitorilor în capitalul propriu și a furnizorilor de capital împrumutat numite și fluxuri la dispoziția firmei, nete de impozitul pe profit, calculate înaintea deducerii costurilor de finanțare. Formula de calcul a fluxului de numerar la dispoziția firmei este prezentată în figura alăturată.

 • •   Modelarea fluxurilor de numerar are la bază planuri de afaceri pentru activitatea de bază a CMES (lucrările energetice) și pentru proiectul stațiilor de alimentare precum și un plan separat de afaceri pentru proiectul laboratorului metrologic la CMTB fără a lua în calcul interacțiuni cu alte active sau activități ale societăților.

Flux de numerar la dispoziția firmei

EBIT (profit operațional)

(-) Impozit pe EBIT

- Profit operațional după impozitare

(+) Cheltuieli nemonetare (cheltuieli cu amortizarea) (+/-) Cheltuieli de capital (vânzări/achlziții de active) (+/-) Creșterea capitalului circulant

= Flux de numerar la dispoziția firmei

In toate cazurile, fluxurile de numerar generate de aceste afaceri nu au o durată finită în timp. In scopul analizei de investiție, fluxurile de numerar generate de cele două entități după încheierea perioadei de proiecție explicită au fost considerate în calculul RIR prin intermediul unei valori terminale calculată folosind multipli de EBITDA.


Costul Mediu Ponderat al


Metodologie | Costul Mediu Ponderat al Capitalului

Costul mediu ponderat al capitalului aferent CMES a fost estimat la 10,7%, pe baza unui cost al capitalurilor proprii de 15,6%, al unui cost al capitalului împrumutat (după impozitare) de 5,1% și urmărind un raport Datorii/ Capitaluri Proprii de 86,6%

Costul mediu ponderat al capitalului

 • •  Indicatorul folosit în cadrul analizei proiectelor de investiții pentru a actualiza fluxurile de numerar prognozate aferente CMES în scopul calculului VAN sau în scopul comparației cu RIR este costul mediu ponderat al capitalului (CMPC), care combină costurile celor două surse de finanțare ale afacerii: capitalul propriu și capitalul împrumutat. Costul capitalului propriu reprezintă randamentul unei investiții alternative comparabile celei în societatea evaluată. Cel mai cunoscut model folosit pentru a determina randamentul solicitat de investitori este CAPM (engl. Capital Asset Pricing Model), prin care randamentul este estimat plecând de la o rată fără risc și adăugând o serie de prime corespunzătoare riscurilor afacerii.

 • •  Având in vedere ratingul BBB / Baa3 al României, acordat de toate agențiile de rating importante, randamentul titlurilor de stat cu scadenta la 10 ani nu este in întregime lipsit de riscuri, incorporând astfel o parte din riscul țării. Pentru a obține o rată "fără risc", am dedus Credit Default Swap-ul ("CDS") pe 10 ani din randamentul menționat anterior, ajungând astfel la o rata de baza fără risc (pentru RON) de 3,3%.

 • •  Valoarea mediană a coeficienților Beta pentru compania neîndatorată (pe baza observațiilor lunare din ultimii cinci ani pana la Data Evaluării), in cadrul grupului de companii selectate (prezentat in Anexa 2) a fost de 0,80.

 • •  Ținta pe termen lung a structurii capitalului (D/CP) pentru Companie a fost estimata la 86,8%, pe baza raportului D/CP al grupului de companii selectate.

 • •  Prima de mărime selectată a fost estimată la 1,75% pe baza Duff & Phelps, Valuation Handbook 2018. Selecția acesteia a fost efectuata având in vedere încadrarea CMES in categoria companiilor de tip micro-cap.

 • •  Prima de risc de țară a României la Data Evaluării a fost estimata la 2,6% pe baza unui CDS de 1,3% și a unui factor de volatilitate de 2,0. Factorul de volatilitate selectat reflecta faptul ca volatilitatea piețelor de acțiuni este de aproximativ de doua ori mai mare decât cea pe piețele de obligațiuni.

■ Costul capitalului împrumutat înainte de impozitare a fost estimat folosind ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit publicate de către Banca Națională a României. La Data Evaluării, dobânda aferenta creditelor in RON noi acordate societăților nefinanciare pe o perioada mai mare de cinci ani a fost de 6,1%.

Calculul costului mediu ponderat al capitalului (CMPC)

.Calculul costului capitalului propriu (Modelul CAPM)

Randamentul titlurilor de stat cu maturitatea iri 2029 Credit Default Swap (CDS) România pe 10 ani

4,5%

1.2%

Rata fără risc

3,3%

Beta pentru compania neîndatorată

Total datorii 1 Capitaluri propni

Rata impozitului pe profit

6.80

86,8% 16,0%


Beta ajustat pentru compania îndatorată                                                 1,38

Prima de risc bursiera Pnma de risc oe mărime Pnma de risc de tara

6,0% 1.8% 2.3%

[Costul capitalului propriu

15,6%]

|CafcMîu> costului capitalului împrumutat

Rata dobânzii la credite noi in lei

6,1%

| Rata impozitului pe profit                   ________________________________________

16 0%

|Coslul capitalului împrumutat (după impozitare)

S.1%|

[Costul mediu ponderal al capitalului_______________________________ _______________________ 1

1 Capitaluri proprii                 53, 5% Costul capitalului propriu

15,6%

| Datorii___ 46 5% Costul capitalului împrumutat (după impozitare)

5.1%

|CMPC

10J%|



Proiecții financiare CMES

Sumar executiv

Analiza piețelor relevante

Proiectul de divizare

Prezentarea CMES și CMTB

Metodologie

Proiectil financiare CMES

Proiecții financiare CMTB

Aplicarea Testului IPP - CMES Aplicarea Testului IPP - CMTB Anexe

5

10






Proiecții financiare CMES | Lucrări energetice

Modelul financiar al CMES pentru scopul Testului IPP a fost realizat pe baza proiecțiilor financiare furnizate de management separat pentru activitatea de bază (lucrări energetice), proiectul stațiilor de încărcare și pentru activitatea administrativă și de investiții

Modelarea pe activități

 • •  în vederea Testului IPP, managementul CMEB a furnizat proiecții de venituri, cheltuieli, investiții și fond de rulment pentru patrimoniul transferat către CMES împărțite pe trei activități distincte; (i) activitatea de bază - lucrări energetice, (ii) proiectul stațiilor de încărcare și (ii) activitatea administrativă și de investiții.

 • •  în consecință, modelul de flux de numerar pentru Testul IPP a fost realizat prin cumularea acestor proiecții separate rezultând un tablou de flux de numerar care a constituit baza pentru analiza indicatorilor de rentabilitate a investiției. Proiecțiile financiare separate pe activități sunt prezentate în continuare.

——■^—11 lUlIM'lllll I

Proiecții financiare lucrări energetice

 • •  în vederea realizării Testului IPP, managementul a furnizat proiecții de I -> venituri, cheltuieli și elementele bilanțiere cu privire la activitatea de

realizare a lucrărilor energetice în perioada 2020-2023. Având în vedere perioada generală considerată de analiză de 7 ani (2020 - 2026) care să înciuda și perioadele de analiză ale altor activități ale CMES, perioada de previziune acoperită de proiecțiile managementului a fost extinsă cu încă j trei ani (2024-2026) aplicând o rată de creștere elementelor de venituri șl cheltuieli cu rata inflației previzională pentru anul 2023 de 3,2%.

• Veniturile au fost previzionale pe baza contractelor deja semnate cu PMB (Contractul pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București și contractul pentru servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena Națională) și a celorlalte contracte aflate în desfășurare.

După încheierea contractului de reabilitare a sistemului de termoficare, CMEB va continua să înregistreze venituri din lucrări ulterioare de reabilitare contractate cu Municipiul București potențial finanțabile inclusiv din fonduri europene, lungimea mare a rețelei rămasă de reabilitat (peste 450 km) fiind de natură a asigura un flux constant de venituri pe termen lung în condițiile în care participarea la reabilitarea rețelei de termoficare a capitalei este unul din motivele principale pentru care au stat la baza înființării CMEB. La nivelul dotării prevăzute prin programul de investiții, CMES va avea o acoperire corespunzătoare a capacității începând cu anul 2022, creșterile ulterioare de venituri fiind datorate în principal creșterii prețurilor lucrărilor.

Cheltuielile din exploatare includ cheltuieli privind materii prime și materiale (preponderent țeava și suporți pentru rețeaua de termoficare) și cheltuieli cu personalul și serviciile executate de terți (preponderent cheltuieli cu întreținerea și reparațiile asigurate de parteneri șl terți pentru contractele CMES - servicii extemalizate). Acestea sunt previzlonate să înregistreze o creștere agregată de doar 1,9% ca urmare a limitării externalizărli serviciilor de reparații și mentenanță către terți în perioada 2022-2026 având în vedere extinderea parcului propriu de utilaje.

Pentru derularea în condiții optime a activității s-a previzional un număr de 250 de angajați, care a fost menținut constant pe toată perioada de prognoză. Cheltuiala salarială aferentă a fost indexată cu inflația previzională pentru fiecare an din perioada de prognoză.

Cheltuiala cu amortizarea a fost determinată pe baza metodei liniare, separat pentru mijloace fixe existente la data de referință a Testului IPP și pentru cele care- urmează a fi achiziționate urmare a executării programului de/inyesțiții." Activele din investiții au fost amortizate în ipoteza unei dtirate_medM de viață utilă de 10 ani calculată de la data punerii în funcțiune a aceștqra.

Proiecții financiare CMES | Lucrări energetice

Activitatea de lucrări energetice va înregistra creșteri semnificative de vânzări în primii trei ani ai perioadei de prognoză în principal pe seama reabilitării a rețelei de termofîcare din București, activitate care se presupune a fi continuată de către CMES și în anii următori

Proiecții financiare lucrări energetice (continuare)

• Ca rezultat al proiecțiilor de venituri și cheltuieli, marja EBITDA a activității de lucrări energetice va înregistra valori procentuale de la 22,9% în 2020 la 28,6% în 2021 și 29,4% în 2026. Acest nivel procentual al profitabilității nu trebuie considerat comparabil cu cel al altor jucători din industrie fără a lua în calcul costurile activităților de suport și administrative prestate de activitatea dedicată care sunt prezentate și analizate separat.


Prognoza fondului de rulment net circulant a fost realizată pe baza ipotezelor privind rotația stocurilor, duratele de încasare ale creanțelor, șl termenele de plată ale datoriilor curente.

Creanțele aferente contractelor comerciale pentru lucrări și servicii au fost estimate luând în calcul un termen de încasare de 55 de zile, determinat pe baza experienței istorice a CMEB. Soldul stocurilor a fost estimat pe baza unei durate de rotație de 60 zile pentru materii prime și materiale având în vedere specificul activității și necesitatea reînnoirii acestora din două în două luni. în ceea ce privește soldul datoriilor curente către furnizori și salariați, acesta a fost determinat pe baza unei durate de rotație de 30 de zile considerând că acestea sunt exigibile într-o perioadă de timp relativ scurtă, iar CMES își va onora obligațiile de plată la timp.

Ca rezultat al acestor ipoteze a fost prognozat un fond de rulment la nivelul de 16,7% din cifra de afaceri. Soldul fondului de rulment va înregistra creșteri abrupte în primii trei ani ai intervalului de prognoză în


Proiecții financiare - lucrări energetice

[MiiRON

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Cifra de afaceri

85.152

91.334

96.499

97.200

100.310

103.520

106.833

Cheltuieli din exploatare

(65.626)

(65.250)

(67.963)

(68.605)

(70.800)

(73.066)

(75.404)

Ch cu matern prime st materiale

(39 904)

(42.336)

(43 498)

(43.503)

(44.895)

(46 332)

(47 814)

Ch cu serviciile primite de la terți

(7 676)

(4.218)

(5134)

(5.152)

(5.317)

(5.487)

(5663)

Cheltueili cu personalul

(18 046)

(18.696)

(19.331)

(19.950)

(20.588)

(21 247)

(21 927)

Număr anga/ati

250

250

250

250

250

250

250

Salariu mediu lunar

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(=) ffilTDA

19.525

26.084

28.536

28.595

29.510

30.454

31.429

Marja EBITDA

22,9%

28,6%

29,6%

29,4%

29,4%

29,4%

29,4%

(-) Cheltuiala cu amortizarea

(4.225)

(5.268)

(5610)

(5 394)

(5.104)

(4 702)

(2.863)

(=|ffilT

15.301

20.816

22.926

23.201

24.406

25.752

28.566

Marja EBIT

18,0%

22,8%

23,8%

23,9%

24,3%

24,9%

26,7%

Prognoza fondului de rulment net - lucrări energetice

[mii lei____________

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20261

Cifra de afaceri

26.467

85152

91.334

96,499

97.200

100 310

ir jr fi țf ff fi mtitttttir

106.833

□urata de rotație creanțe (zile)

55

55

55

55

55

55

55

55

Sold creanțe

3.970

12.773

13.700

14.475

14.580

15.047

15.528

16.025

Cheltuieli cu stocurile

19 952

39.904

42.336

43498

43.503

44 895

46.332

47 814

Durata de rotatie stocuri (zile)

60

60

60

60

60

60

60

60

Sold stocuri

3.280

6.560

6.959

7.150

7.151

7.380

7.616

7.860

Datora curente

32.613

65 626

65.250

67 963

68.605

70.800

73.066

75 404

Rotație datorii curente (zile)

30

30

30

30

30

30

30

30

Sold datorii curente

2.697

5.394

5.363

5.586

5.639

5.819

6.005

6.198

Fond de rulment net

4 553

13 938

15.296

16.039

16 092

16.607

17139

17.687

% din cifra de afaceri

17.2%

16,4%

16.7%

15,6%

16,6%

16,6%

16.6%

16,6%

Variația fondului de rulment net

4 553

9 386

1 358

743

53

515

531

548

Proiecții financiare CMES | Stații de încărcare

Modelarea veniturilor proiectului stațiilor de încărcare a avut în vedere o creștere graduală a utilizării acestor canale, odată cu creșterea penetrării vehiculelor electrice. Investiția urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului 2020 și pusă în funcțiune de la 1 ianuarie 2021

Ipoteze

Proiecțiile de venituri și cheltuieli, precum și elementele bilanțiere privind realizarea proiectului de montare a unor stații de încărcare pentru autovehiculele electrice au fost realizate de managementul CMES pentru perioada 2021-2024. Perioada de prognoză explicită a fost extinsă cu doi ani pe considerentul că proiectul stațiilor de încărcare este implementat pe o piață incipientă care necesită o perioadă de timp mai mare pentru a ajunge la stabilitate.

Veniturile previzionate pentru acest proiect au fost determinate pe baza următoarelor ipoteze:

 • -  numărul stațiilor de încărcare a fost stabilit la 36 buc. stații de încărcare normale cu o capacitate de încărcare de 2x22kW destinată încărcării normale cu energie electrică a autovehiculelor full electric sau Hybrid Plug-ln în curent alternativ și 24 buc. stații cu încărcare rapidă (eng. fast charge) cu o capacitate de încărcare de 2x50kW + 22kW destinată încărcării rapide cu energie electrică a autovehiculelor full electric sau Hybrid Plug-in în curent continuu;

 • -  investiția se va face In sem II al anului 2020 iar punerea în funcțiune va avea loc în luna ianuarie 2021

 • -  numărul mediu de încărcări zilnice a fost prognozat la 4 încărcări în primul an de la lansare (2021), fiind ulterior crescut cu la 8 încărcări pe zi în 2022 ca urmare a creșterii cererii pentru mașinile electrice în București. în anii 2023 și 2024 au fost prognozate creșteri de 25% și respectiv 15% iar în următorii doi ani numărul de încărcări a fost păstrat constant.



 • - prețul energiei electrice vândute a fost estimat la 0,95 RON/kWh (fără TVA) în 2020 pentru stațiile de tip AC și la 1,25 RON/kWh (fără TVA) în 2020 pentru stațiile de tip DC. Aceste prețuri au fost crescute în fiecare an din perioada 2020-2026 cu 1,5%, care este rata anuală de creștere a prețului energiei electrice conform previziunilor din adresa Ministerului Energiei care a răspuns solicitărilor managementului CMEB în acest sens.

Consumul mediu pentru o încărcare a fost estimat la 26,25 kWh. Acest consum a fost menținut constant pe toată perioada de prognoză.

Cheltuielile cu energia electrică achiziționată au fost previzionate management pe baza unui cost inițial de 90 Euro /Mwh în creștere 1,5% pe an în perioada 2021-2026.

Costurile de întreținere au fost bazate pe informații obținute din piața profil și au fost estimate de conducerea CMES la 75 EUR/lună/stație.

de

cu


de


Pentru determinarea amortizării stațiilor de încărcare s-a considerat data achiziției 01 ianuarie 2020 și o durată de viață utilă de 96 de luni (8 ani).

Necesarul de fond de rulment al proiectului a fost calculat pe baza următoarelor ipoteze:

 • -  durata de rotație a creanțelor este neglijabilă, plățile fiind făcute cu cârdul;

 • -  durata de rotație a stocurilor este de asemenea neglijabilă, aceasta activitate economică nefiind generatoare de stocuri;

 • -  durata de rotație a furnizorilor de 30 zile, principalii furnizori fiind furnizorul de energie electrică.



Proiecții financiare CMES | Stații de încărcare

Ca rezultat al proiecțiilor de venituri și cheltuieli, marja EBITDA a proiectului va înregistra o creștere de la 40% în 2021, la 54% în 2026. Creșterea marjei procentuale EBITDA va fi semnificativ mai redusă decât cea a cifrei de afaceri deoarece marea majoritate a costurilor de exploatare sunt variabile

Contul de rezultate

 • •  Conform proiecțiilor managementului prezentate anterior, cifra de afaceri din exploatarea stațiilor de încărcare va înregistra o creștere substanțială în primii trei ani de exploatare a sistemului ca urmare în principal a majorării numărului de încărcări zilnice datorată creșterii densității mașinilor electrice în municipiul București.

 • •  Ca rezultat al proiecțiilor de venituri și cheltuieli, marja EBITDA a proiectului va înregistra o creștere de la 40% în 2021, la 54% în 2026. Creșterea marjei procentuale EBITDA va fi semnificativ mai redusă decât cea a cifrei de afaceri deoarece marea majoritate a costurilor de exploatare (cu excepția salariilor și costurilor cu terții) sunt variabile.

 • •  Cheltuiala cu amortizarea a fost prognozată constantă la nivelul sumei de

'   1,3 mii. lei pe întreaga durată de prognoză întrucât pe durata de

exploatare a stațiilor nu sunt necesare investiții suplimentare.

 • •  Marja de profit din exploatare după amortizare (EBIT) va înregistra o valoare negativă doar în primul an de exploatare când amortizarea nu este acoperită de veniturile activității. Un sumar al proiecțiilor de venituri ți cheltuieli ale proiectului stațiilor de încărcare este prezentat în tabelul alăturat.

Proiecții financiare - statil de încărcare

Mii RON

2021

2022

2023

2024

2025

20261

Cifra de afaceri

2.460

4.995

6.337

8.040

10.201

10.354

Generata de stațiile AC

1.311

2.661

3.376

4.283

5.434

5,516

Nr Statii Normale

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

Preț energie (RON/kWh)

0,95

0,96

0,98

0,99

1.01

1.02

Consum / încărcare (kWh)

26,25

26,25

26,25

26,25

26,25

26.25

Incarcan Medii /an/statie (nr)

1.460

2.920

3.650

4.563

5.703

5.703

Generata de statuie DC

1.150

2.334

2.961

3.757

4767

4.838

Nr Statii DC

24,00

24,00

24.00

24,00

24,00

24,00

Preț energie (RON/kWh)

1,25

1,27

1,29

1.31

1,33

1,35

Consum / încărcare (kWh)

26,25

26,25

26.25

26,25

26,25

26,25

Incarcan Medii /an/stafie (nr.)

1.460

2.920

3.650

4.563

5.703

5,703

Cheltuieli din exploatare

(1.481)

(2.523)

(3.065)

(3.793)

(4.683)

(4.763)

Cheltuieli cu energia

(9S3)

(2.017)

(2.559)

(3.246)

(4.119)

(4.180)

Servicii terii

(438)

(455)

(473)

(492)

(508)

(524)

Personal

(50)

(52)

(53)

(55)

(57)

(59)

(=) EBITDA

979

2.471

3.252

4.247

5.518

5.591

Marja EBITDA

40%

49%

51%

53%

54%

54,0%

(-) Cheltuiala cu amortizarea

(1.292)

(1.292)

(1.292)

(1.292)

(1.292)

(1.292)

(=) EBIT

(313)

1.179

1.960

2.955

4.226

4.299

Marja EBIT

(13%)

24%

31%

37%

41%

42%

Fondul de rulment net


Având în vedere valoarea minimă prognozată a creanțelor (din cauza plății cu cârdul) și stocurilor, fondul de rulment net va include practic doar datoria curentă către furnizori. în consecință, fondul de rulment net va fi unul negativ pe toată perioada de prognoză, iar creșterea cifrei de afaceri va conduce la eliberarea de numerar prin creșterea soldului datoriei furnizor. Pe ansamblu, ponderea fondului de rulment net in economia fluxului de numerar este una minimală, rata fondului de, rulment la cifra de afaceri fiind de circa 4%.

Prognoza flondului de rulment net

I Mii lei                           2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 I

Cifra de afaceri

2.460

4.995

6.337

8.040

10.201

10.354

Cheltuieli de exploatare

1.481

2.523

3.085

3.793

4.683

4.763

Durata de rotaiie datorii curente

30

30

30

30

30

30

Sold datorii curente

122

207

254

312

385

391

Fond de rulment net

(122)

(207)

(254)

(312)

(385)

(391)

din cifra de afaceri

-5%

-4%

-4%

-4%

-4%

-4%

^y^riația fonduluțde rulmen           __

(122)

___(86)_

(58)

(73)

El




Activitatea administrativă


Proiecții financiare CMES | Activitatea administrativă și de investiții

Activitatea administrativă și de investiții este un centru de cost care include activitățile de management si de suport si departamentul specializat care va gestiona investițiile activității de lucrări energetice, proiectul stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice și programul de investiții în infrastructură

Venituri și cheltuieli

 • •  Activitatea administrativă și de investiții a CMEB transferată către CMES va include totalitatea activităților de management si de suport precum si departamentul de investiții care va gestiona desfășurarea planului de investiții al activității de lucrări energetice, proiectul stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice și programul de investiții în infrastructură (atelier si garaj pentru utilaje),

 • •  Proiecțiile de venituri și cheltuieli ale activității administrative și de investiții furnizate de management reflectă activitatea unui centru de cost, nefiind prognozate venituri. Cea mai mare poziție de cheltuieli este cea

C legată de salarii, calculate pornind de la un cost mediu salarial anual (inclusiv taxele aferente) de circa 15.000 si un număr de 65 saiariați în 2020 care crește la 70 în perioada 2021 - 2026. Costurile salariate sunt

indexate cu rata prognozată a inflației pentru UE pe perioada de prognoză.

• Aceeași abordare de indexare s-a folosit șl pentru celelalte categorii de cheltuieli, cheltuielile materiale si cele cu serviciile prestate de terți, acestea fiind indexate cu ratele prognozate ale inflației pentru UE. Cheltuiala cu amortizarea considerată în proiecțiile financiare ale acestei unități se referă la mijloacele fixe proprii și la activele de infrastructură (atelier si garaj pentru utilaje), amortizarea restului investițiilor fiind înregistrată în proiecțiile financiare ale activităților respective.


Fond de rulment net


Prognoza floridului de rulment net

Mii lei

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Cheltuieli materiale

2.759

2.888

2.988

2.988

3.084

3.182

3.284

Durata de rotație stocuri

60

60

60

60

60

60

60

Sold stocuri

227

454

475

491

491

507

523

540

Cheltuieli de exploatare

8.970

8.401

8.501

8.501

8.773

9.054

9.343

EXirata de rotație datorii

30

30

30

30

30

30

30

Sold datorii curente

369

737

690

699

699

721

744

768

Fond de rulment net

1.877   1.736   1.805

1.814   1.815......i~sio

9          1 ,  (6)

1.804   1.798

(6)(6)



Proiecțiile financiare ale activității administrative și de investiții cuprind și o prognoză a fondului de rulment net care include stocuri si datorii curente (tabelul alăturat). Variația fondului de rulment pentru această activitate nu are un impact material asupra analizei Testului IPP.

Testul investitorului privat prudent - CMEB - TI mai 202Q

Proiecții financiare - Activitatea administrativa și investiții

|Mii RON

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20261

Cifra de afaceri

-

-

-

-

-

Cheltuieli din exploatare

(21.539)

(21.448)

(21.971)

(22.383)

(23.099)

(23.838)

(24.601)

Cheltuieli materiale

(2.753)

(2.888)

(2.988)

(2.988)

(3.084)

(3.182)

(3.284)

Servicii terii

(6.211)

(5.513)

(5.513)

(5.513)

(5.689)

(5.871)

(6.059)

Cheltuieli salariate

(12.010)

(12.442)

(12.865)

(13.277)

(13.702)

(14.140)

(14.593)

Număr angajați

65