Hotărârea nr. 245/2020

HOTARAREnr. 245 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI/SAU GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE PANA LA 100.000.000 LEI, IN VEDEREA ASIGURARII FINANTARII UNOR INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 3787/04.06.2020, al Direcției Transporturi nr. 12066/04.06.2020, al Direcției Generale Investiții nr. 795/04.06.2020 și al Direcției Generale Economice nr. 4858/04.06.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 02/16.06.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 78/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 247/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 1166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b) și art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 100.000.000 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.

se face arte


Art.2 Contractarea și/sau garantarea finanțării rambursabile prevăzu pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în ap£> integrantă din prezenta hotărâre.


Bd Regina Elisabeta nr, 47 cod poșta' 050013. sector 5, București România, tel +4021 305 55 00; www.i

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să negozieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului București, termenii și condițiile finanțării rambursabile, contractul de finanțare rambursabilă internă, acordul de garantare aferent, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu autorizarea, încheierea, punerea în executare și derularea contractului de finanțare rambursabilă și acordului de garantare.

Art.4 (1) Municipiul București poate garanta finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituției finanțatoare, în condiții care urmează a fi agreate de Municipiul București cu această instituție , iar garanțiile astfel acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Cuantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțarea rambursabilă internă prevăzută la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțării rambursabile respective.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului București și/sau din sumele obținute din contractarea de finanțări rambursabile pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art.5 Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata:

 • a) serviciul anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.6 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile;

 • f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă,

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeză în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020

ANEXA la HCGMB nr.Atât

INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL

Nr.

crt.

Denumire investiții publice de interes local

HCGMB aprobare investiție

Cheltuieli estimate din finanțarea rambursabilă internă

1.

Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București

HCGMB nr. 690/2018

50.000.000 lei

2.

Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale - Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -Autostrada București-Pitești

HCGMB nr. 123/2007

50.000.000 lei

3.

Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani

HCGMB nr. 58/2010, 747/2018

4.

Pasaj Doamna Ghica

HCGMB nr. 4/2019, 633/2019

TOTAL

100.000.000 Iei