Hotărârea nr. 244/2020

HOTARAREnr. 244 din 2020-06-18 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 2433/09.06.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 77/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 246/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în Bugetul propriu al Municipiului București, rectificat prin prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local, al căror buget se modifică conform anexei la prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5, București, România, tel: +4021 305 55 00, www.pmb.ro

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București^apu^2Q2

•Mtt/lfecJnjo


mii lei

Cod clasificație

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe (+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL , din care :

36.02.50 Alte venituri

37.02.01 Donații și sponsorizări

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care detaliere pe instituții:

6.971.340,00

0,00

6.971.340,00

3.529,00

-6,90

3.522,10

0,00

6,90

6,90

6.978.255,00

0,00

6.978.255,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Anexa 2.47 BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI

5.717.958,18

0,00

5.717.958,18

din care:

51.02 Autorități publice și acțuni externe

488.375,38

6,90

488.382,28

51.02.01.03 Autorități executive

488.375,38

6,90

488.382,28

20 BUNURI SI SERVICII

136.245,00

6,90

136.251,90

20.04.02 Materiale sanitare

0,00

6,90

6,90

Tranzacții privind datoria publică și 55.02 împrumuturi

162.344,00

7.673,00

170.017,00

30 TITLUL III DOBÂNZI

156.149,00

7.673,00

163.822,00

Dobânzi aferente datoriei publice

30.01.01 interne directe

138.825,00

-7.537,00

131.288,00

Dobânzi aferente datoriei publice 30.02.05 externe locale

17.324,00

15.210,00

32.534,00

67.02 Cultură, recreere și religie Centre pentru conservarea și 67.02.03.08 promovarea culturii tradiționale

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 51 PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice Alte transferuri de capital către instituții 51.02.29 publice

întreținere grădinipublice, parcuri, 67.02.05.03 zone verzjf baze sportive și de TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

560.092,00      1.928,00       562.020,00

31.000,00

0,00

31.000,00

31.000,00

30.409,00

0,00

3,00

31.000,00

30.412,00

591,00

-3,00

588,00

108.140,00

1.928,00

110.068,00

91.611,00

89.554,00

1.929,00

1.250,00

93.540,00

90.804,00

2.057,00

679,00

2.736,00

16.529,00

-1,00

16.528,00

8.059,00

-1,00

8.058,00


TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

135.737,00

0,00

135.737,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

47.969,00

20.493,00

68.462,00

Alte transferuri de capital către instituții 51.02.29 publice

87.768,00

-20.493,00

67.275,00

70.02.05.01 Alimentare cu apa

58.095,57

-6.189,90

51.905,67

71 ACTIVE NEFINANCIARE

58.095,57

-6.189,90

51.905,67

71.01.01 Construcții

53.616,57

-6.189,90

47.426,67


La poziția 1 "Realizarea rețelelor de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda, lot I și lot II HCGMB 335/2009, HCGMB 50/2010, ef.nr.5847/2012 si ref nr. 11285/2014”, creditele de angajament rămân


ne modificate

53.616,57

-6.189,90

47.426,67

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor,

serviciilor și dezvoltării comunale TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

84.237,00

-1.929,00

82.308,00

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

36.160,00

-1.929,00

34.231,00

Alte transferuri de capital către instituții

51.02.29 publice

4.519,00

-1.929,00

2.590,00

74.02 Protecția mediului

533.112,23

8.816,00

541.928,23

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

65.551,00

8.816,00

74.367,00

20 BUNURI SI SERVICII

22.241,00

8.836,00

31.077,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

22.241,00

8.836,00

31.077,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

43.310,00

-20,00

43.290,00

71.01.01 Construcții

43.186,00

-20,00

43.166,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor

385.720,23

0,00

385.720,23


Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) în Municipiul București - Etapa II

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare/Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

58 03 a^erente cadrului financiar 2014-2020

58.03.01 Finanțare naționala

58.03.02 Finanțare Fond de coeziune 58.03.03 Cheltuieli neeligib^..

71 ACTIVE NEFI^fc&Ffc^^

311.305,00

0,00

311.305,00

373.593,23

20,00

373.613,23

47.660,71

7,00

47.667,71

217.864,49

10,00

217.874,49

108.068,03

3,00

108.071,03

341,00

-20,00

321,00

341,00

-20,00

321,00

A

A

/,tr DZRECȚU c'A yff GENERALĂ »

xZ    ecoarxacA M

f)

Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) în Municipiul București - Etapa II

58.03.01 Finanțare naționala

42.643,00

5,00

42.648,00

58.03.02 Finanțare Fond de coeziune

198.434,00

0,00

198.434,00

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

70.228,00

0,00

70.228,00

* Extinderea SEAL) si construirea incineratorului de nămol HCGMB

CL 1 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016, ref. 16040/04.11.2019, 691/18.12.2019

207.360,00

5,00

207.365,00

58.03.01 Finanțare naționala

23.525,00

5,00

23.530,00

* Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (AO si BO) HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016,691/18.12.2019 se redenumește în "Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare QL3 (AO si BO) - (Execuție în regim de urgență a lucrărilor de punere în siguranță și de finalizare a lucrărilor parțial executate de reabilitare a colectoarelor AO și BO) HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016,691/18.12.2019", se modifică realizat cumulat la 31.12.2019 la credite de angajament de la 75.887 mii lei la 44.593 mii lei                        9,528,00

10.647,00       20.175,00


Finanțare naționala, indicatori tehnico-economici aprobați: realizat cumulat la 31.12.2019 la credite de angajament de la 26.790 mii lei Ia16.373 mii lei; credite de angajament se majorează 58.03.01 de la 0,00 mii lei 3.689 mii lei                 1.123,00

2.273,00         3.396,006.125,00        12.465,00Cheltuieli neeligibile indicatori tehnico-economici aprobațrealizat cumulat la 31.12.2019 la credite de angajament de la 9.095 mii lei la 4.098 mii lei;credite de angajament se majorează de la 2.065 mii lei la 6.576 59.03.03 mii lei

2.065,00      2.249,00


4.314,00


58.03.01

58.03.02

Se elimină poziția "Lucrări colectoare”

Finanțare naționala

Finanțare Fond de coeziune

10.647,00

2.273,00

6.125,00

-10.647,00

-2.273,00

-6.125,00

0,00

0,00

0,00

58.03.03

Cheltuieli neeligibile

B. Obiective de investiții noi

2.249,00

-2.249,00

0,00

58.03.01

Finanțare naționala

0,00

2,00

2,00

58.03.02

Finanțare Fond de coeziune

0,00

10,00

10,00

58.03.03

71

Cheltuieli neeligibile

ACTIVE NEFINANCIARE

0,00

3,00

3,00

71.01.01

2

Construcții

Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) în Municipiul București - Etapa II

30,00

-20,00

10,00

Reabilitarea/ inlocuirea rețelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului) HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016, indicatorii tehnico-economici rămân nemodificați, ia CL 6 credie de angajament 199.838 mii lei 71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Finanțare naționala, la credite de 58.03.01 angajament 17.896 mii lei

Finanțare Fond de coeziune, la credite 58.03.02 de angajament 101.407 mii lei Cheltuieli neeligibile, la credite de 58.03.03 angajament 31.907 mii lei

81.02 Combustibili și energie 81.02.06 Energie termică

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE 81 CREDITE

Rambursări de ere 81.02.05 publice interne loc 84.02 Transporturi i 84.02.03.02 Transport în cori 71 ACTIVE NEFINAN Mașini, echipame? 71.01.02 transport

20,00

-5,00

15,00

30,00

-20,00

10,00

20,00

-20,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

10,00

10,00

0,00

3,00

3,00

1.053.408,00

-14.187,00

1.039.221,00

1.053.408,00

-14.187,00

1.039.221,00

59.200,00

-14.187,00

45.013,00

56.748,00

-14.187,00

42.561,00

2.267.756,00

3.882,00

2.271.638,00

1.974.858,00

5,00

1.974.863,00

‘ 486.923,00

5,00

486.928,00
La poziția 29 "Servicii de publicitate pentru proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București", se majorează credite de angajament de la 24 mii lei la 29 mii lei

24,00

5,00

29,00

84.02.03.03 Străzi

292.898,00

3.877,00

296.775,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

237.196,00

3.877,00

241.073,00

71.01.01 Construcții

216.356,00

-2.401,00

213.955,00

La poziția 4 "Artera Dna Ghica-Chisinau+pasaj suprateran HCGMB 307/2003, ref. 14872/2009 , ref. 418/07.03.2019”, creditele de angajament rămân nemodificate La poziția 18 "Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești si Supralargire Bd Ghencea si Str. Brașov si Terminal tramvai41 HCGMB nr. 138/2015, 603/2018

110,00

115,00

225,00

(redenumirea poziției" Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești HCGMB 264/02.11.2006; HCGMB 122/2007,138/2015") ", creditele de angajament rămân nemodificate La poziția 19 "Pasaj Dna Ghica -

25.000,00

-2.401,00

22.599,00

HCGMB 4/2019", creditele de angajament rămân nemodificate

30.000,00

-115,00

29.885,00

71.01.30 Alte active fixe

20.840,00

6.278,00

27.118,00

La poziția 34 "Studiu de fezabilitate Supralargire Sos București-Magurele", creditele de angajament rămân nemodificate

1,00

602,00

603,00

La poziția 39 "Diametrala N-S, etapa II str. Vasile Pârvan - str.Uranus și Etapa III Str. Uranus - Gara Progresu HCGMB 55/2010 , ref.

418/07.03.2019", creditele de angajament rămân nemodificate

1,00

1.799,00

1.800,00

La poziția 47 "Acord cadru de achiziție de elemente constructive pentru mobilier urban, respectiv adăposturi modulare pentru statii de troleibuz si statii de autobuz - 2000 buc (primul contract subsecvent 300 buc)” se redenumește în "Acord cadru de achiziție de elemente constructive

pentru mobilier urban, respecți adăposturi modulare pepMî șțatjl d troleibuz si statii de autobte -(primul contract sub creditele de angajai de la 81.833 mii leiAnexa 2.47.3 BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

TOTAL CHELTUIELI

650.964,00

0,00

650.964,00

din care:

Canalizarea si tratarea apelor

74.06.06 reziduale

95.964,00

0,00

95.964,00

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare/Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-58 2020

58.03.01 Finanțare naționala

95.964,00

0,00

95.964,00

A. Obiective de investiții in continuare

Finalizarea statiei de epurare Glina, 1 reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) în Municipiul București - Etapa II                       95.964,00

-5,00        95.959,00


-5,00        65.035,00


* Extinderea SEAU si construirea incineratorului de nămol HCGMB CL 1 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016, ref.16040/04.11.2019, 691/18.12.2019

58.03.01 Finanțare naționala                        65.040,00

CL3


58.03.01


* Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0) HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016,691 /18.12.2019 se redenumește în "Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0) - (Execuție în regim de urgență a lucrărilor de punere în siguranță și de finalizare a lucrărilor parțial executate de reabilitare a colectoarelor A0 și B0) HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016,691/18.12.2019" Finanțare naționala credite de angajament se majorează de la 0,00 mii lei la 10.021 mii lei


3 910,000,00         3.910,00

2.070,00         5.980,00


.070100


-2.070,00             0,00Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare/Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

58 2020

58.03.01 Finanțare naționala

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Finalizarea statiei de epurare Glina, 2 reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) în Municipiul București - Etapa II

0,00

5,00

5,00

Reabilitarea/ înlocuirea rețelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului) HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016, indicatorii tehnico-economici rămân nemodificați, la

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli , din care :

20 Bunuri și servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat și forță motrică

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


15.950,00

0,00

15.950,00

15.300,00

0,00

15.300,00

15.130,00

0,00

15.130,00

15.950,00

0,00

15.950,00

5.756,00

22,00

5.778,00

185,00

13,00

198,00

1.200,00

9,00

1.209,00

-22,00


Plăți efectuate în anii precedenți și 85 recuperate în anul curent Plăți efectuate în anii pr 85.01.01 recuperate în anul cuj de funcționare a buTotal venituri , di 37.10.01 Donații si sponsoriza 43 Subvenții de la alte ad


31.000,00/


CL 6 credie de angajament 199.838 mii lei Finanțare naționala, la credite de

0,00

5,00

5,00

58.03.01 angajament 48.628 mii lei

0,00

5,00

5,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care:

TOTAL VENITURI,din care

2.941.480,00

24,00

2.941.504,00

37 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10.696,00

24,00

10.720,00

37.10.01 Donații și sposorizări

10.481,00

24,00

10.505,00

43 Subvenții de la alte administrații

1.461.503,00

0,00

1.461.503,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

673.350,00

21.746,00

695.096,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.19 destinate secțiunii de dezvoltare

114.358,00

-21.746,00

92.612,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

2.941.480,00

24,00

2.941.504,00

Anexa 2.12 TEATRUL ION CREANGĂ

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

30.409,00

3,00

30.412,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.19 destinate secțiunii de dezvoltare

591,00

-3,00

588,00

Total cheltuieli , din care :

31.160,00

24,00

31.184,00

20 Bunuri și servicii

25.922,00

27,00

25.949,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere

20.01.30 si funcționare

513,00

3,00

516,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

18.612,00

24,00

18.636,00

71 Active nefinanciare

591,00

-3,00

588,00

71.01.30 Alte active fixe

209,00

-3,00

206,00

Se elimină poz.12 "Licența Sibelius"

3,00

-3,00

0,00

Anexa 2.42 ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI Șl AGREMENT

Total venituri , din care :

98.517,00

0,00

98.517,00

43 Subvenții de la alte administrații

82.605,00

0,00

82.605,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

76.079,00

1.250,00

77.329,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.19 destinate secțiunii de dezvoltare

6.526,00

-1.250,00

5.276,00

Total cheltuieli, din care :

98.517,00

0,00

98.517,00

Alte servicii în domeniile culturii, 67.10.50 recreerîi și religiei

94.043,00

1.929,00

95.972,00

Total cheltuieli, din care :

94.043,00

1.929,00

95.972,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

22.256,00

300,00

22.556,00

10.01.01 Salarii de baza

17.932,00

300,00

18.232,00

20 Bunuri și servicii

69.135,00

1.366,00

70.501,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere 20.01.30 si funcționare

16.808,00

1.366,00

18.174,00

71 Active nefinanciare

2.052,00

679,00

2.731,00

Mașini, echipamente și mijloace de 71.01.02 transport, din care:

9,00

76,00

85,00

Se introduce poziția "Baracă agrement (cu rame)”, cantitate 16 buc., preț unitar dif., credite de angajament 76 mii lei

0,00

76,00

76,00

71.01.30 Alte active fixe

921,00

603,00

1.524,00

1. Software cu licență, se majorează cantitatea de la 3 buc. la 13 buc., preț unitar dif., creditele de angajament se majorează de la 19 mii lei la 29 mii lei            19,00

1. PUZ Parc Herăstrău, credite de


angajament rămân nemodificate             296,00

4. PUZ Lacurile Floreasca și Tei, creditele de angajament rămân nemodificate                                   20,00


Plăți efectuate în anii precedenți și


85 recuperate în anul curent                        0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și 85.01.01 recuperate în anul curent în secțiunea


de funcționare a bugetului local


Alte servicii în domeniile 70.10.50 serviciilor și dezvoltării c 71 Active nefinanciare 71.03 Reparații capitale aferente10,00

29,00

463,00

759,00

130,00

150,00

-416,00

-416,00

-416,00

-416,00


-1.929,00

-1.929,00

-1.929,Q�


2.545,00

___ 2.545,00

^P'utoM740,00


1) Reparații capitale apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mai insule Herăstrău DATC, PT, DDE HCGMB nr.128/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

  • 6) Reparații capitale Ștrandul și Baia Ciulești DATC ,PT, DDE și execuție HCGMB nr.166/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

  • 7) Reparații capitale Pod beton Parc Tineretului PT , DDE și execuție HCGMB nr. 199/23.04.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

  • 8) Reabilitare, reparații capitalei, reconstrucție, extindere și supraînălțare a construcțiilor C1 și C2 din incinta sediului ALPAB, amenajări conform Normativelor PSI în vigoare PT și execuție HCGMB nr. 198/23.04.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

  • 9) Reabilitarea peisagistică a parcului istoric: Grădina Cișmigiu DTAC, PT, DDE HCGMB nr. 395/31.07.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

  • 10) Amenajare peisagistică a Parcului Unirii DTAC, PT, execuție, HCGMB nr. 643/14.11.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


0,00


369,00


500,00


1.000,00


800,00


1.000,00


250,00          250,00


-169,00           200,00


-400,00           100,00


-850,00           150,00


-800,00             0,00


40,00         1.040,00


Anexa 2.44 ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC


Total venituri , din care :

43.10 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice 43 10 19 Subvent" Pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare Total cheltuieli , din care :

20 Bunuri și servicii

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de44.657,00

0,00

44.657,00

34.700,00

0,00

34.700,00

22.584,00

0,00

22.584,00

12.116,00

0,00

12.116,00

44.657,00

0,00

44.657,00

28.117,00

0,00

28.117,00

12.468,00

0,00

12.468,00


Se redenumește poz. 12 "Vineri Nouă, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 157-161, Sector 1, Lucrări de terminare pictură; amenajare interior-exterior casă parohială; reparații exterioare biserică, scări, inel incendiu" în "Vineri Nouă, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 157-161, Sector 1, Lucrări de terminare pictură; amenajare interior-exterior casă parohială; reparații exterioare biserică, scări, inel incendiu; reparații gard existent", prevederile bugetare rămân nemodificate

Se redenumește poz. 14 "Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul loan Rusul Brâncuși, Strada Valea lalomiței, nr. 53, sector 6, Lucrări de construcție biserică, pictură nouă și catapeteasmă." în "Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul loan Rusul Brâncuși, Strada Valea lalomiței, nr. 53, sector 6, Lucrări de construcție biserică, pictură nouă și catapeteasmă. Lucrări de construcție gard",prevederile bugetare rămân nemodificate

71 Active nefinanciare

71.01.01 Construcții, din care:

Proiecte în continuare 2019

Se introduce poziția "Realizare proiect tehnic de amplasare, realizare soclu și amplasare monument de for public PAPA FRANCISC, autor Darie DUP”, credite de angajament 150 mii lei


71.03


Se introduce poziția "Realizare soclu și amplasare monument de for public Regenesis, autor Ionel Mândrescu", credite de angajament 200 mii lei Reparații capitale aferente activelor fixe.

Lucrări de consolidare și reabilitare mfp FÂNTÂNA GEORGE Gr.

CANTACUZINO - 1870, creditele de angajament se diminuează de la 1000 mii lei la 650 mii lei


Anexa 2.46


ADMINISTRAȚI^*^

SEISMIC


Total venituri

43 Subvenții de lavițe ^drrn'h 43.10.09 Subvenții pentrC^jnsti

Subvenții pentru

43.10.19 destinate secțiunii o

Total cheltuieli, din care :12.116,00

2.879,00

2.459,00

0,00 350,00 350,00

12.116,00

3.229,00

2.809,00

0,00

150,00

150,00

0,00

200,00

200,00

7.126,00

-350,00

6.776,00

1.000,00

-350,00

650,00

CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC

135.741,00

0,00

135.741,00

135.737,00

0,00

135.737,00

47.969,00

20.493,00

68.462,00


87.768,00 -20.4Ș3ȚSÎipiuÎo 67.275,00

135.741,00        ZJ$00    '<$35.741,00


20 Bunuri și servicii

35.702,00

20.493,00

56.195,00

20.02 Reparații curente

30.000,00

20.493,00

50.493,00

71 Active nefinanciare

87.768,00

-20.493,00

67.275,00

71.01.01 Construcții, din care:

87.768,00

-20.493,00

67.275,00

4. Str. Franceza nr. 30, sect. 3 HCGMB nr.143/11.03.2019, HCGMB nr.685/18.12.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

21.912,00

-6.912,00

15.000,00

7. Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1 HCGMB 139/11.03.2019, HCGMB nr. 392/31.07.2019, creditele de angajament rămân rămân nemodificate

10.581,00

-5.581,00

5.000,00

8. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 30 (Corp

A+B), sector 5

HCGMB141/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

4.000,00

-3.000,00

1.000,00

23.Calea Victoriei nr. 22-24, sector 3, HCGMB nr. 686/18.12.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

7.000,00

-5.000,00

2.000,00

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezenta anexa