Hotărârea nr. 242/2020

HOTARAREnr. 242 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PUZ COORDONATOR SECTOR 5, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -PUZ Coordonator Sector 5, București 7                             5

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 2947/13.03.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 42/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 240/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 567/1614744/03.05.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 60/19.06.2019;

 • -   Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 2256/ZP/30.12.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 2/12.02.2020;

 • -  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agenția pentru Protecția Mediului București: avizul de mediu nr. 2/02.03.2020;

 • -  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare: avizul nr. 41/27.05.2019;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1355525/26.03.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală de Politie a Municipiului București: avizul nr. 3435123/07.01.2020;

 • -  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene: Ordinul nr. 133/17.01.2018;

 • -   Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: avizul nr. 141157/2019/7938/16807/25987/26388/27914/29512/36804/10.03.2020;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 216335/15.17.2019;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 14485/05.04.2019;

 • -  Ministerul Transporturilor - Direcția Reglementări Tehnice și Autorizații de Construire:

avizul nr. 40567/18.09.2019;     / .

Ministerul Transporturilor - Din avizul nr. 40567/18.09.2019;


 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 423.031/19.08.2019;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.7617/01.10.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul nr. 30748/540/17.02.2020;

 • -  Apa Nova București S.A.: avizul nr. 91916887/09.01.2020;

 • -  Distrigaz Sud Rețele: avizul nr. 314520061/08.11.2019 RT;

 • -  E - distribuție Muntenia: avizul nr. 236466999/02.11.2018;

 • -  Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Ilfov: avizul nr. 12760/CR/20.11.2018;

 • -  Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - R.A.D.E.T.: avizul nr. 68513/22.10.2018;

 • -  Societatea de Transport București: avizul nr. 16130/04.12.2018;

 • -  S.C. Telekom Romania Communications S.A.: avizul nr. 100/05/03/01/4186/20.09.2019;

 • -  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.: avizul nr. 75628/29.10.2019;

 • -  Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A.: avizul nr. R.2/16/340/04.07.2019 și nr. 6/5/1869/12.09.2019;

 • -  Societatea Comercială de Transport cu Metroul - MEÎROREX S.A.: avizul nr. M.04.01.01/2353/16.07.2019;

 • -  Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea - Sistemul de Gospodărire a apelor Ilfov - București: avizul nr. 23 - B/30.01.2020;

 • -  Electrocentrale București S.A. - ELCEN: avizul nr. 40199/24.10.2019;

 • -  Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport București: avizul nr. 2170/13.02.2019;

 • -  Conpet - concesionar al Sistemului Național de Transport al Petrolului: avizul nr. 55334/11.02.2019;

 • -  Societatea Energetică Electrica S.A: avizul nr. 9900/10804/19.10.2018;

 • -  Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.: nr. ETB6610/07.10.2019;

 • -  S.C. Luxten Lighting Company S.A.: avizul nr. P.1756/19.12.2018;

 • -  Netcity Telecom: avizul de principiu nr. 10317AL/12.11.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1817766/09.02.2020;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1785560/21006/30.12.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - PUZ Coordonator Sector 5, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 22/13.03.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (1 exemplar), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 2946/13.03.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


București, 18.06.202

Nr. 242


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS SRL - arh.

(RUR: A, B, C, D, E, F6, G5, G6), în calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 3, Cod poștal 031041, str. Nerva Traian nr. 3, et. 10, telefon:                pentru CONSILIUL.

LOCAL SECTOR 5 BUCUREȘTI, în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1771540/ 10.09.2019, nr. 1810606/ 08.01.2020, respectiv nr. 1831969/ 03.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următgml:


AVIZ


NR.,2Z          li)

PENTRU


PUZ COORDONATOR SECTOR 5 - BUCUREȘTI

GENERAT DE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 5, BUCUREȘTI, în suprafață de cca. 29 kmp, suprafață caracterizată de existența tuturor formelor de proprietate, conform Certificatului de Urbanism nr. 567/1614744 din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR:                     CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 BUCUREȘTI

PROIECTANT GENERAL:         SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.                 (RUR: A, B, C, D, E, F6, G5,

G6).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în zona de sud-vest a Municipiului București și este reprezentată de întreg teritoriu administrativ al Sectorului 5.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, teritoriul administrativ al Sectorului 5 este reglementat de următoarele zone:

• C - ZONA CENTRALĂ

CA - ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR PROTEJATE

U.T.R. CA1- SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNEA DE CENTRU DE AFACERI CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, MARE SI CU ACCENTE PESTE 50m, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU

POTmax - 75%; CUTmax - 4,5 mp.ADC/mp.teren; Hmax - distanța dintre aliniamente

U.T.R. CA2- SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE, CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, MARE SI CU ACCENTE PESTE 50m, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU POTmax - 70%; CUTmax -3,0 mp.ADC/mp.teren, Hmax - distanța dintre aliniamente

CB - ZONE SITUATE ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ Șl MUNICIPALĂ

U.T.R. CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE EXISTENTE ÎN AF

PROTEJATE

POTmax - 50%; CUTmax - 2,4 mp.ADC/mp.teren, Hmax - distanța dintre aliniamențfe<u


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

U.T.R. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI

POTmax- 70%; CUTmax-4,5 mp.ADC/mp.teren, Hmax- nu se limitează

• M - ZONA MIXTĂ

U.T.R. M2 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE PESTE 45m

POTmax - 70%; CUTmax - 3,0 mp.ADC/mp.teren, Hmax - distanța dintre aliniamente

U.T.R. M3 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI

POTmax - 60%; CUTmax - 2,5 mp.ADC/mp.teren, Hmax - distanța dintre aliniamente

 • • L- ZONA DE LOCUIT

L1 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI U.T.R. L1a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI, SITUATE ÎN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE                                            __

POTmax - 45%; CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren (în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC); Hmax - 10m

U.T.R. L1c - LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE ÎN NOILE EXTINDERI SAU ENCLAVE NECONSTRUITE

POTmax - 45%; CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren (în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC); Hmax - 10m

U.T.R. L1d - LOCUINȚE INDIVIDUALE MICI CU PQT<20% SITUATE ÎN ZONA CULOARELOR PLANTATE PROPUSE PENTRU AMELIORAREA CLIMATULUI CAPITALEI

POTmax - 20%; CUTmax - 0,6 mp.ADC/mp.teren (în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC); Hmax - 10m

U.T.R. L1e - LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOTURI SUBDIMENSIONATE CU/ SAU FĂRĂ REȚELE EDILITARE

POTmax - 60%; CUTmax - 1,2 mp.ADC/mp.teren (în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC); Hmax - 10m

L2 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI EXISTENTE

U.T.R. L2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI URBANE ANTERIOARE CU P-P+2 NIVELURI, SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax-45%; CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren; Hmax-conform Hmax propus în lotizare

L3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDEMTIALE

U.T.R. L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax - 30%, respectiv 40% pentru enclave de lotizări mențiunute; CUTmax - 1,0 mp.ADC/mp.teren, respectiv 1,3 mp.ADC/mp.teren pentru inserții; Hmax - distanța dintre aliniamente

L4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

U.T.R. L4a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALȚE CU P+5 - P+10 NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

POTmax - 20%, respectiv 45% pentru enclave de lotizări mențiunute; CUTmax - 1,4 mp.ADC/mp.teren, respectiv 1,3 mp.ADC/mp.teren pentru pentru enclave de lotizări mențiunute; Hmax - distanța dintre aliniamente

 • • A - ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

U.T.R. A2a - SUBZONA UNITĂȚILOR PREPONDERENT INDUSTRIALE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 15 mc/ mp. teren; Hmax - 20m

U.T.R. A4-SERE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 9 mc/ mp. teren; Hmax - 9m

. V - ZONA SPAȚIILOR VERZI

V1-SPAȚII PI                  LIMITAT

U.T.R. V1a-PARC                 \RURI PUBLICE ORĂȘENEȘTI SI FÂȘII PLANTATE PUBLICE

POTmax - 15% cu <                  țforme; CUTmax- 0,2 mp ADC/mp teren; Hmax - P+2Emp


I50Q13, sector 5, Buctțrdyi, România

U.T.R. V3b - COMPLEXE Șl BAZE SPORTIVE (STADIONUL GIULEȘTI, PARCUL SPORTIV DINAMO, COMPLEX SPORTIV STEAUA, STADIONUL PROGRESUL, ARENELE B.N.R., BAZA SPORTIVĂ PESCĂRUȘUL (BUCUREȘTII NOI), BAZA SPORTIVĂ C.C.C.F. (BUCUREȘTII NOI - STRĂULEȘTI), BAZA SPORTIVĂ POLITEHNICA, BAZA SPORTIVĂ GRANITUL, BAZA SPORTIVĂ GRIVIȚA, CLUBUL SPORTIV METALUL, ALTE BAZE Șl CLUBURI SPORTIVE)

POT max - 30% cu construcții, platforme, circulații; CUTmax- 0,35 mp. ADC/ mp. Teren; Hmax - P+2E

U.T.R. V5 - CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ

POTmax - fără obiect; CUTmax- fără obiect;

U.T.R. V6 - PĂDURI DE AGREMENT

POTmax - conform norme și PUZ; CUTmax - conform norme și PUZ;

 • • T-ZONA TRANSPORTURILOR

U.T.R. T1 -SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 12 mc./mp. teren; CUTmax - 2,4 mp ADC/mp. teren;

U.T.R. T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric- 12 mc./mp. Teren; CUTmax - 2,4 mp ADC/mp. teren /

 • • G-ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

U.7.R. G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENAJĂRILOR IZOLATE PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

POTmax - 50%; CUTmax - 1,8 mp ADC / mp.teren;

U.T.R. G2a - SUBZONA CIMITIRELOR

POTmax - suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7.5-10 mp, din care 15 % circulații carosabile și pietonale, 5 % plantații și 1% construcții; CUTmax-0,15 mp ADC / mp.teren;

 • • S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

U.T.R. S1 - SUBZONA CU DESTiNATIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN

POTmax - recomandabil 50%; CUTmax - conform normelor specifice, recomandabil 1,8 mp ADC / mp.teren;

U.T.R. S2 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU POT< 20%, ÎN CARE PONDEREA SPATIILOR PLANTATE ESTE DOMINANTĂ, DIN CONSIDERENTE DE AMELIORARE A CLIMATULUI CAPITALEI PRIN CREAREA UNOR CULOARE VERZI (ÎNTRE SOS. ALEXANDRIEI, BD. GHENCEA SI LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV A MUNICIPIULUI PÂNĂ LA CARE SE VA EXTINDE INTRAVILANUL) POTmax - recomandabil 20%; CUTmax- conform normelor specifice, recomandabil 0,4 mp ADC / mp.teren;

 • • R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

U.T.R. R- CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE MAJORE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 9 mc./mp. Teren; CUT max - 2,4 mp ADC/mp. teren;

 • • EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

U.T.R. EX7 - ZONE REZERVATE PENTRU EXTINDEREA UNOR SPATII PLANTATE CU ROL DE AMELIORARE A CLIMATULUI URBAN PENTRU ACTIVITĂȚI AGRICOLE

POTmax - 80%; CUTmax volumetric - 9 mc./mp. Teren; CUT max - 2,4 mp ADC/mp. teren;

Aviz Preliminar Nr. 60/19.06.2019
Confoim PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr.279 / 2000:

PUZ Coordonator al Sectorului 5 nu reglementează zonele construite protejate, acestea urmând să facă obiectul unui studiu specific ce va cuprinde întreaga arie protejată inclusă în zona centrală/ în teritoriul municipal. S-a abordat strict conectivitatea cu aria protejată și coerența funcțională volumetrică.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

în conformitate cu prevederile Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, Art. 32, Alin. 1, Lit.b, Alin. 5, Lit.a și Art. 47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București:

 • •  C (CA1, CA2, CB1, CB3, CB3.1, CV) - ZONĂ CENTRALĂ

U.T.R. CA1 - SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNEA DE CENTRU DE AFACERI CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, MARE SI CU ACC                         REGIM DE CONSTRUIRE


CONTINUU SI DISCONTINUU


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Buci POTmax - 65%, cu posibilitatea acoperirii în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.

ISO 9001 • BD 14CD1        001


CUTmax - 4,0 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - nelimitat

U.T.R. CA2 - SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE, CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, MARE Șl CU ACCENTE PESTE 45 METRI, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU

POTmax - 65%, cu posibilitatea acoperirii în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.

CUTmax - 3,0 mp.ADC/mp.teren, pentru clădiri sub 6 niveluri CUTmax - 2,5 mp.ADC/mp.teren Rhmax - nelimitat

U.T.R. CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE SI PRIVATE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE - INSTITUT!! SI SERVICII PUBLICE SI PRIVATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE

POTmax - 50%, cu posibilitatea acoperirii în proporție de 70% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) CUTmax - 2,4 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - P+4E - P+6E (30 m)

U.T.R. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE SI CARE S-AU PRELUAT DIN PUG

POTmax - 70%

CUTmax - 4,5 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - nelimitat

U.T.R. CB3.1 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE SI CARE SE PROPUN PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM

POTmax - 70%

CUTmax - 4,0 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - nelimitat

U.T.R. CV - SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE Șl SPAȚII VERZI AMENAJATE DE TIP PARC - RECREATIV, CARE SE PROPUN PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM POTmax - 40%

CUTmax - 3,0 mp.ADC/mp.teren Rhmax - 60 m

• M (M2, M3) - ZONA MIXTĂ CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII Șl ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE Șl PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE Șl LOCUIRE

U.T.R. M2 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MARE SI FOARTE MARE, CU ACCENTE ÎNALTE

POTmax - 70%,

CUTmax - 3,5 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - 60 m

U.T.R. M3 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MEDIE

POTmax - 70%, cu posibilitatea acopririi terenului până la 75% cu clădiri cu RHmax = P+2E (Hmax = 8,0 m)

CUTmax - 3,0 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - 21,5 m

. L (L1 a/ L2a, L3a, L4a) - ZONA DE LOCUIT

U.T.R. L1a/ L2a - SUBZONA LOCUINȚELOR UNIFAMILIALE/ INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI

(P+2+E3R/M)

POTmax - 45%

CUTmax -1,6 mp. ADC / mp. teren

Rhmax - 14 mPOTmax - 45%

CUTmax- 1,6 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - 21,5 m

U.T.R. L4a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU Pd5-P+10 NIVELURI, SITUATE ÎN

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

POTmax - 30%

CUTmax - 1,8 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - 38,5 m

. V (V1a, V3b, V5) - ZONA SPAȚIILOR VERZI

U.T.R. V1a - ZONA PARCURILOR, SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

POTmax - 15% cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale

CUTmax - 0,2 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - 12m

U.T.R. V3b - SPAȚII VERZI DE AGREMENT: COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE

POTmax - 50% pentru clădiri, cu suplimentare 20% cu circulații, platforme și 30% cu spații verzi

CUTmax - 0,9 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - specific normelor de proiectare la nivel internațional pentru programul de sport

U.T.R. V5 - CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ

POTmax - fără obiect

CUTmax - fără obiect

Rhmax - fără obiect

. G (G1, G2a) - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

U.T.R. G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

POTmax - 50%

CUTmax - 1,8 mp.ADC/mp.teren

Rhmax-12 m

U.T.R. G2a - SUBZONA CIMITIRELOR

POTmax - Supiafața totală pentru un loc de veci va fi de 7,50-10,00 mp, din care 15% circulații carosabile și pietonale, 5% plantații și maximum 3% construcții

CUTmax - 0,15 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - 8 m

. T (T1) - ZONA TRASNPORTURILOR

U.T.R. T1 - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

POTmax - 80%

CUTmax - 2,40 mp.ADC/rnp.teren

Rhmax -12 m, cu excepția instalațiilor tehnice pentru care nu există limită de înălțime

• S (S1, S2) - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

U.T.R. S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIAL CU CHARACTER URBAN

POTmax - 50%

CUTmax -1,80 mp.ADC/mp.teren

U.T.R. S2 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIAL CU CHARACTER URBAN ÎN CARE PONDEREA

SPATIILOR VERZI PLANTATE ESTE DOMINANTĂ


POT max - 15%

CUTmax - 0,40 mp.ADC/mp.teren

. A - ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

POTmax - 75%

CUTmax voi. -15 mc/ mp. teren

Rhmax - 20 m

• R-ZONA ECHIPAMENTE TEHNICE MAJORE

POTmax - 75%

CUTmax - 2,40 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - 12 m, cu excepția instalațiilor tehnice pentru care nu există limită de înălțime


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

 • - SPAȚII VERZI: conform Deciziei nr. 2/12.02.2020, respectiv Avizul de Mediu nr. 2/02.03.2020 a Agenției pt. Protecția Mediului București;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/ 2006 și va respecta Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1785560/21006/ 30.12.2019;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1817766/19.02.2020;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - COORDONATOR SECTOR 5, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 567/1614744 din 03.05.2018, eliberat de Primăria Municipiului București.


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

SECTOR 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI aDATA: FEBRUARIE 2020 REVIZIE MAI 2020

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topliceanu nr. 14. Ei. P39. Sc. 2 Ap. 39

Sector 5 București Roma ma

Telefon. 07226132206 (Ru1 7408307) e-mail. miagroup office@)gmail.com                           i

. // .     . ;      ' :ei Nisr

■/X. ■

\V/

fț*

COLECTIV DE ELABORARE
PROIECTANT GENERAL
ȘEF PROIECT
Dr.
ÎNTOCMIT/PROIECTAT

Urb.

COLABORATORI REDACTARE:Urb

Urb

Urb

Urb

...


FOAIE DE GARDA

Proiectant general


Subproiectanți, colaboratori


STUDIU GEOTEHNIC Șl HIDRO-GEOTEHNIC PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 5 - S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L

STUDIU ISTORIC PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 5 -               1 -

A P.F.A.

STUDIU ARHEOLOGIC PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 5- INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE,, VASILE PÂRVAN"

STUDIU DE TRAFIC Șl CIRCULAȚII PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 5 - S.C. VIA PROIECT S.R.L.

STUDIU DE FUNDAMENTARE SONDAJE SI ANCHETE SOCIO-URBANISTICE - Dr. Urb

STUDIU WGS + ALTIMETRIE AEROMAUTICA PT. FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI5-S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIMS.R.L.

STUDIU TOPOGRAFIC PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 5 - S.C. TOPOARCH ENGINEERING S.R.L.

STUDIU REȚELE EDILITARE - S.C. URBAN TEAM S.R.L.

STUDIU PROTECȚIA MEDIULUI PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 5 -UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ NECESARĂ OBȚINERII AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

STUDIU PRECOORDONARE REȚELE TEHNICO-EDILITARE

Proiect nr.                61/ 2018


Inițiator


Beneficiar


PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Titlul documentației PLAN URBANISTIC ZONAL SECTOR 5


Amplasament


SECTOR 5, BUCUREȘTI


Data                     Februarie 2020 - revizuit Mai 2020i ; . ' >. :EURt rNISMCONȚINUT:

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI

TERITORIALE DE REFERINȚĂ

ANEXE 1-6PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 4/340

i\ : ■' ;'          ......

RjțsULAf. .1CUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


P.U.Z. SECTOR 5, BUCUREȘTI


VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM.....................................

P.U.Z. SECTOR 5..........................................................................................

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE...............................................................

CAPITOLUL I - ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM..........................

Art. 1. Definiție și scop.............................................................................

Art.2.lmplementare................................................................................

Art.3.Monitorizarea implementării prevederilor P.U.Z. S5 și R.L.U. S5..

CAPITOLUL II - BAZA LEGALĂ..................................................................

Art.4.Corelarea P.U.Z. S5 cu alte documentații de urbanism................

Art.5.Reglementări legale......................................................................

CAPITOLUL III- DOMENIUL DE APLICARE.................................................

Art.6.Teritoriul de aplicare......................................................................

Art. 7. Situații speciale și derogări de la prezentul regulament................

Art. 8. Modalități de autorizare în cazul situațiilor speciale și derogărilor.

Art.9.împărțirea în Unități Teritoriale de Referință.................................

Art. 10. Precizări pentru zonele limitrofe..................................................


„8 iiȘ „9

..9 ..9 ..9

10 11 77

77

12

72 13 14

14 16


CAPITOLUL IV.- REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT.....................................

IV. 1. Protejarea resurselor naturale......................................

Art.11. Terenuri, suprafețe forestiere, rezervele subsolului..........

Art. 12. Protecția resurselor de apă...............................................

Art.13.Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate..,.

IV.2. Protecția patrimoniului antropic................................

Art. 14.Zone construite protejate............................................../...

Art. 15.Protecția patrimoniului arheologic.................................

Art. 16.Protecția monumentelor istorice înscrise în L.M.I. 2015.....18

18

78

78

18

19

19

20

23


Art.17. Reglementări pentru intervențiile în zona de protecție a monumentelor istorice .37 Art. 18. Spații publice și/sau spații verzi publice valoroase cu caracter istoric

Art.19.Protejarea imobilelor cu potențial de resursă culturală, neclasate ca monumente istorice

Art. 20. Protejarea parcelărilor cu valoare culturală, altele decât zonele protejate

Art. 21. Protejarea monumentelor de for public

CAPITOLUL V. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC

Art.22.Autorizarea executării lucrărilor de construcții amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție

Art.23.Expunerea la riscuri naturale

Art.24.Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție cu

regim special....................................................................................................^....Z^..f46


Art.25.Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abil Art. 26. Reglementări pentru siguranța transportului aerian............

Art. 27. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art.28.Asigurarea compatibilității funcțiunilor..........

Art.29.Indicatori urbanistici P.O.T. si C.U.T............

Art.30.Asigurarea echipării edilitare........................Reglementări pentru terenurile destinate realizării lucrărilor de utilitate


Art. 31


publică

Art. 32. Unele măsuri pentru realizării lucrărilor de utilitate publică

Art.33.Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice

Art.34.Măsuri privind încurajarea realizării unor dotări de utilitate publică

Art.35.Măsuri pentru încurajarea dezvoltării intensive

Art. 36. Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public

Art.37.Măsuri pentru încurajarea construirii pe terenuri dificile

Art.38.Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

CAPITOLUL VI. - CONDIȚII GENERALE DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

VI.1. Reguli cu privire la amplasare și retrageri minime obligatorii

Art.39.Amplasarea față de drumurile publice

Art.40.Amplasarea față de aliniament

Art. 41 .Amplasarea în interiorul parcelei

VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.42.Accese carosabile

Art.43.Accese pietonale

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Art. 44. Racordarea la rețele edilitare existente

Art.45.Realizarea de rețele edilitare

Art. 46. Condiții de echipare edilitară

VI.4. Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului

Art.47. Condiții generale de construibilitate a parcelelor

Art.48.Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții

Art.49.Parcelarea și reparcelarea.....................................................................

VI.5. Reguli cu privire la forma și dimensiunile construcțiilor..............

Art.50.înălțimea construcțiilor..........................................................................L

Art.51.Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor..........

VI.6. Reguli cu privire la parcaje, spații verzi, împrejmuiri...........L.........(

Art. 52. Parcaje

Art. 53. Spații verzi....................................................................................,

Art.54.împrejmuiri..................................................................................!

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ


C (CAI, CA2, CB1, CB3,CB3.1,CV,CJ - ZONA CENTRALĂ

CAI, CA2, - SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNEA DE CENTRU DE AFACERI/ FUNCȚIUNI COMPLEXE CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, MARE Șl CU ACCENTE PESTE 45 METRI, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU Șl DISCONTINUU

CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE SI PRIVATE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE - INSTITUȚII SI SERVICII PUBLICE SI PRIVATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE..................’......’..........................................’

CB3 / CB3.1 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ

FUNCȚIUNI COMPLEXE

CV - SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE SI SPAȚII VERZI AMENAJATE PARC - RECREATIV, CARE SE PROPUN PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBAN

ZONA MIXTĂ.................................................


METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS        F A ' '

Strada Vasilt-Topliceanunr. 14. Bl.P39. Sc.2 Ap.39               //,' .      ■ , ■ ,     ■•••;: T

Sector 5 București. Romama

Telefon. 07226132206   (Ro17408307)      h M       99 //_£A cZCiZC

e-mail. miagroup.office@gmail.com

M2 - SUBZONA MI^TA C0 CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MARE Șl FOARTE MARE, CU


ACCENTE ÎNALTE

M3 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MEDIE

ZONA DE LOCUIT

L1/L2a - SUBZONA LOCUINȚELOR UNIFAMILIALE/INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI (P+2+E3R/M)

L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-5 niveluri) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

L4a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZONA SPAȚIILOR VERZI

Via, V_- ZONA PARCURILOR, SPAȚIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

V3b - SPAȚII VERZI DE AGREMENT: COMPLEXE Șl BAZE SPORTIVE

V5 - CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ Șl DE TRANSPORT ...201 ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALA

G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ205

G2a - SUBZONA CIMITIRELOR

ZONA TRANSPORTURILOR

T - ZONA TRANSPORTURILOR

TI - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE/UNITĂȚI DE TRANSPORTURI IZOLATE

ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

A - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

R-ZONA

ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

TITLUL III - Intrarea în vigoare și reglementări finale

Art.1. Intrarea în vigoare

Art.2. Dispoziții finale si tranzitorii

ANEXA 1 -Zone de protecție și de siguranță

ANEXA 2 - Glosar

ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor

ANEXA 4-Legislație

ANEXA 5 PUZ-uri aprobate, preluate


VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
P.U.Z. SECTOR 5

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

Page: 8/340


TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE
CAPITOLUL I - ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM
Art.l. Definiție și scop
 • (1) . Prezentul regulament local de urbanism detaliază prevederile Planului Urbanistic Zonal al

Sectorului 5 al Municipiului București (P.U.Z. S5) și tratează următoarele categorii generale de probleme: organizarea rețelei stradale, organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor și protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.

 • (2) . Prezentul regulament local de urbanism este un regulament-cadru, cuprinde prevederi

coordonate necesare atingerii obiectivelor sale și stabilește reguli sub formă de prescripții (restricții, permisivități) ce se aplică direct asupra teritoriului sectorului 5, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și condiționările impuse prin avizele obținute (ANEXAI-Zone de protecție și de siguranță și ANEXA 4 - Legislație).

 • (3) . Prevederile cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii pentru execuția lucrărilor de

construcții în limitele teritoriului studiat prin P.U.Z., indiferent de competențele de autorizare ale autorităților publice stabilite de lege, și este inerent relaționat de activitățile de proiectare, realizare, exploatare și postutilizare a construcțiilor.

 • (4) . Prezentul P.U.Z. și regulament local de urbanism aferent au o dublă utilitate:

 • a.  detaliază prevederile generice din Regulamentul General de Urbanism și din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București;

 • b. stabilesc condițiile de autorizare a execuției lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - prin aplicarea directă și corelată a regulilor de urbanism generale și particulare de către autoritățile abilitate, condiții aplicabile și în cazul lucrărilor de construcții care nu necesită emiterea unei autorizații de construire/de desființare.

Art.2. Implementare
 • (1) . Prevederile Prezentului R.L.U. permit autorizarea directă, cu excepția derogărilor și \a

situațiilor în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale (cu îndeplinirea prevederilor legale din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare), cazuri specificate în continuare la Art.7, precum și la nivelul subzonelor/U.T.R.-urilor detaliate la TITLUL II.

 • (2) . După aprobare, P.U.Z S5 și regulamentul local de urbanism aferent acestuia vor fi utilizate

conform legii pentru:

 • a.  Eliberarea certificatelor de urbanism și emiterea autorizațiilor de construire pentru obiective din zona ce face obiectul P.U.Z. S5;

 • b. Fundamentarea solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de stat pentrU

realizarea obiectivelor de utilitate publică;                          /q y

 • c.  Declanșarea procedurilor legale pentru realizarea de investiții ce implică teXproprieri

ll I V * \     1

pentru cauză de utilitate publică;                         /                            >

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCURESU—---------- '

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                             _J

, . . ,

Rage: 9/340 volv’

d.regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobate;

e. Alte operațiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale.

 • (3). La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate reglementările prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare

pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • (4). Pentru execuția lucrărilor de construcții în condițiile legii se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile Regulamentului, a tuturor actelor normative aplicabile și avizelor/acordurilor care au stat la baza elaborării P.U.Z. S5, care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de

terenuri ori construcții.

 • (5) . Prezentul R.L.U. cuprinde prevederi comune și prevederi diferențiate pentru fiecare unitate teritorială de referință.

 • (6) . Teritoriul reglementat prin P.U.Z. S5 nu are implicații pentru competențele de autorizare a

lucrărilor de construcții menționate, indiferent de imobil. Certificatele de urbanism se emit de către aceeași autoritate care este competentă să emită autorizațiile de construire/desființare, potrivit competențelor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991. Prin excepție, în situațiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 la art. 43, autorizațiile de construire/desființare se emit de către:

 • a.  Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru lucrări de construcții cu caracter special1;

 • b.  Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes național.

Art.3. Monitorizarea implementării prevederilor P.U.Z. S5 și R.L.U. S5
 • (1) . Monitorizarea implementării prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de

urbanism se realizează conform prevederilor legale2.

 • (2) . Revizuirea permanentă a datelor din banca de date urbane și prevederilor din documentațiile

privind activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism constituie una dintre metodele de monitorizare a aplicării documentațiilor aprobate.
CAPITOLUL II - BAZA LEGALA
Art.4. Corelarea P.U.Z. S5 cu alte documentații de urbanism
 • (1). Documentația prezentului plan urbanistic zonal este realizată in baza art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, în scopul coordonării dezvoltării urbanistice integrate a Sectorului 5 prin corelarea, detalierea și actualizarea prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului București și regulamentului aferent cu:

 • a.  Documentele strategice ulterioare Planului Urbanistic General al Municipiului București;

 • b. Documentațiile de urbanism P.U.Z. și P.U.D. aflate în vigoare sau/și care au produs efecte, din zona de reglementare a P.U.Z. S5, în funcție de situația existentă și de dinamica urbană a Sectorului 5;

 • c.  Nevoile și tendințele de dezvoltare ale Sectorului 5 al Municipiului București, identificate pe baza studiilor de fundamentare.

 • d.  Solicitări argumentate ale societății civile, cetățenilor interesați, autorităților și instituțiilor publice.

 • (1) Pentru zonele construite protejate se aplică în continuare prevederile prevederile PUZ -„Zone Construite Protejate" aprobat prin HCGMB nr. 279 din 21.12.2000, cu modificările ulterioare.

  Art.5.


Reglementări legale
 • (1) . P.U.Z. S5 și regulamentul local de urbanism aferent, au fost elaborate conform actelor

normative specifice sau complementare domeniului urbanismului și amenajării teritoriului.

 • (2) . P.U.Z. S5 și regulamentul local de urbanism aferent au fost elaborate în conformitate cu

actele normative primare și secundare înscrise în ANEXA 4.

 • (3) . Principala bază legală de elaborare a prezentului regulament local de urbanism este Legea nr.

350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Hotărârea Guvernului nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, Ordinul MLPAT nr. 21/N din 10.04.2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, și Ordniul MLPAT nr. 176/N din 16 august 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 399 din 25 august 2000, pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000.

 • (4) . în cuprinsul prezentului regulament se fac trimiteri și referiri la actele normative de bază, cu

modificările și completările ulterioare ale acestora. Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluția viitoare a legislației, iar în cazul modificărilor legislative care au implicații asupra prevederilor P.U.Z. S5 se vor aplica cu precădere noile modificări.


PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 11/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Sltada Vasite Topliceanu nr 14. BL P39. Sc. 2. Ap. 39 Sector 5. București Remania Telefon. 07226132206 tRo 1 7408307) e-mail. miagroup.office@gmail.com                       / /

Z DIRECȚIA URBANISM r/bulament local de urbanism

L

CAPITOLUL III- DOMENIUL DE APLICARE
Art.6. Teritoriul de aplicare
 • (1) . Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile

prin raportare la întreg teritoriul unității teritorial-administrative Sectorul 5 al Municipiului București, în întregul său ori în parte, până la nivelul parcelei cadastrale.

 • (2) . Limita teritoriului pe care se aplică Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic

Zonal Coordonator al Sectorului 5 al municipiului București este reprezentată cu linie roșie neîntreruptă în planul de Reglementări care face parte integrantă din prezentul regulament, și este descrisă potrivit tabelului:

Nord

Prelungirea Ghencea de la intrarea Floarea Galbenă până la Strada Brașov, pe Bulevardul Ghencea până la intersecția cu Calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sării, Bulevardul Geniului, Șoseaua Cotroceni până la râul Dâmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul râului Dâmbovița până la podul Elefterie, în continuare pe Bulevardul Regina Elisabeta (inclusiv) până la intersecția cu Calea Victoriei.

Est

Calea Victoriei până la Piața Națiunilor Unite (ambele inclusiv), Strada Apolodor până la Strada Sfinții Apostoli, pe Strada Sfinții Apostoli până la Str. Antim, Strada Antim (toate inclusiv) până la Strada George Georgescu (fostă Calea Rahovei), Strada George Georgescu (fostă Calea Rahovei), traversează Bulevardul Libertății, Calea Rahovei până la intersecția cu Strada Gazelei, pe Strada Gazelei,pe Strada Mitropolitul Filaret (toate inclusiv) până la Strada Fabrica de Chibrituri, pe Strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita dintre fostele incinte ale I.T.A. București și I.T.A. Ilfov (lângă Autogara Filaret), Strada Serg. Major Ancuța llie, pe Strada Cuțitul de Argint până la Mitropolitul Veniamin Costache, pe Strada Mitropolitul Veniamin Costache până la Strada Mitropolitul losif, pe Strada Mitropolitul losif, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului (toate inclusiv), până la linia de cale ferată București - Giurgiu.

Sud

? i

Limita sud-vestică este formată de o linie convențională spre vest de la intersecția căii ferate București - Giurgiu cu Șoseaua Giurgiului până la Strada Orșova, pe Strada Orșova (inclusiv) până la Șoseaua București - Măgurele. Limita continuă cu .0 linie convențională de la intersecția șoselei București - Măgurele cu Strada Orșova , spre nord - est până la drumul ce face legătura cu Gara Vîrteju; se continuă pe acest drum cu direcția nord - est până la Strada Botorca, pe Strada Botorca (iunclusiv) până la Strada Simfoniei; de la Strada Simfoniei spre sud - vest pe drumul ce face legătura cu Strada Piatra Șoimului, pe Strada Drăganul

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                               \

REVIZUIT MAI 2020                                                          J___ \

Page: 12/340

.p 39

n i a


Pct. Cârd. Descriere limită

(exclusiv), intersectând Șoseaua Alexandriei în dreptul km. 8, apoi stația de pompare a întreprinderii canal - apă București, urmează Strada Ghidigeni spre sud - vest, circa 800 m, de unde continuă cu o linie convențională până la Prelungirea Ghencea la intersecția cu intrarea Floarea Galbenă, cuprinzând și Stațiunea experimentală de plante medicinale București.

Tabelul 1 Limite administrative Sector 5

 • (3). Fac excepție de la prevederile alin.(l) zonele construite protejate care fac parte din teritoriul sectorului 5, marcate pe planșa Reglementări urbanistice și enumerate la Art.14, pentru care se aplică în continuare prevederile P.U.Z. - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, cu regulamentul aferent, aprobate cu HCGMB nr.279/20.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Situații speciale și derogări de la prezentul regulament
 • (1). Prin situații speciale (admise ca excepții) se înțeleg: a. Parcelările sau reparcelările;

b. Condiții de fundare dificile care justifică un mod de construire diferit de cel admis

C.

d.


e.


f.


g.


h.


j-


k.


prin prezentul regulament;

Terenuri în pantă mai mare de 10%, conform ridicării topografice;

Descoperirea în urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea și protejarea lor;

Parcele amplasate în UTR-uri pe care sunt figurate accente de înălțime în conformitate cu planșa de reglementări.

Parcele de colț sau capăt de perspectivă a unor intersecții în T, conform prescripțiilor generale si/sau specifice, funcție de caz.

Existența pe terenurile alăturate învecinate a unor clădiri cu valoare istoric/arhitecturală care trebuie menținute;

Dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului și/sau care nu permit încadrarea într-o forme geometrice elementare cu raportul laturilor conform prescripțiilor generale si/sau specifice, funcție de caz.

Necesitatea de a acoperi calcane vizbile sau necesitatea de continuitate a unor cornișe existente;

Necesitatea de a se realiza transferuri de teren în domeniul public (cu titlu gratuit, expropriere, etc.) pentru lărgirea unor străzi, pentru infrastructura tehnico-edilitară, pentru spații verzi, etc.;

Imobile care sunt înconjurate de domeniu public sau au trei laturi adiacente domeniului public

Obiective cu destinații semnificative pentru Municipiul București, sau pentru Sectorul 5 sau amplasamente reprezentative în configurația urbană locală sau generalMETROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Toptoeanu iw 14 Bl P39. Sc 2 Ap. 39 Sector 5 București Romanța Telefon. 07226132206 iRo17408307) e-mail miagroup.office@gmail com

1

A DIRECȚIA URBANISM ETOGULAMENT LOCAL DE URBANISM

SPRc NESCHIMBARE

m. Alte situații speciale admise ca excepții din cadrul reglementărilor specifice ale UTR-

urilor sau determinate de condițiile specifice ale amplasamentului ori de natura obiectivelor de investiții în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) . Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire stabilite prin prezenta

documentație de urbanism, respectiv prin prescripțiile generale și/sau specifice și care nu se încadrează în excepțiile cuprinse în prezentul regulament: referitoare la amplasarea față de aliniament, P.O.T., C.U.T., înălțime, regim de înălțime, funcțiuni admise/funcțiuni admise cu condiționări, funcțiuni interzise, distanța între clădiri situate pe aceeași parcelă, caracteristici ale parcelei, retrageri față de limitele laterale și posterioare, circulații și accese.

 • (3) . în cazul solicitării prin cererea de emitere a unui certificat de urbanism a unor derogări de la

prezenta documentație de urbanism, autoritatea publică locală are dreptul să decidă respingerea solicitării sau să o condiționeze de elaborarea unei documentații de urbanism în conformitate cu Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. Modalități de autorizare în cazul situațiilor speciale și derogărilor

(1). Modalitățile de autorizare în cazul situațiilor speciale și derogărilor sunt sintetizate în Tabelul 2.

în cazul situațiilor speciale, (admise ca excepție conform prezentului regulament)

în cazul derogărilor

în cadrul prescripțiilor specifice fiecărui U.T.R. corelate cu prescripțiile generale sunt cuprinse situațiile speciale admise ca excepție, care necesită în mod obligatoriu realizarea unor documentații de urbanism P.U.D. sau care se pot autoriza direct, după caz. Aplicarea Excepției deriva din reglementările prezentului PUZ.

în cazul solicitării, prin cererea de emitere a unui certificat de urbanism, a unor derogări de la prezenta documentație de urbanism, autoritatea publică locală are dreptul să decidă respingerea solicitării sau să o condiționeze de elaborarea unei documentații de urbanism în conformitate cu Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Tabelul 2 Modalități de autorizare în cazul situațiilor speciale și derogărilor

Art.9. împărțirea în Unități Teritoriale de Referință
 • (1) .împărțirea teritoriului administrativ al sectorului în unități teritoriale de referință este

reprezentată în Planșa de Reglementări (P.R.-P.U.Z. S5) aferentă P.U.Z.;

 • (2) . Prevederile Regulamentului sunt diferențiate pentru fiecare unitate teritorială de referință,

zonă și subzonă a acesteia.

 • (3) . Definirea unei anumite unități teritoriale de referință a fost determinată în principal de cei

trei parametri menționați în Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.-M.B., respectiv:

1. Zonele funcționale;

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR Ș, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

Page: 14/340 • 2.  Regimul de construire (continuu, discontinuu);

 • 3.  înălțimea maximă și regimul de înălțime maxim admise.

 • (4) . Pentru toate U.T.R.-urile se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor

regulamentului:

 • 1.  Situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice și arhitectural-urbanistice;

 • 2.  Situarea într-o condiție particulară (în zona de protecție a unui monument, în cadrul siturilor arheologice sau a zonei de protecție a siturilor arheologice, parcelări tradiționale cu valoare culturală, clădiri cu potențial de resursă culturală, zone cu alte restricții, servituți, etc., conform alin.(7).).

 • (5) .în cazul în care o parcelă cadastrală destinată construirii este încadrată în două sau mai multe

UTR-uri, determinată de specificitatea amplasamentului, prin certificatul de urbanism se va impune întocmirea DTAC pe suport cadastral actualizat prin care limitele și suprafețe aferente fiecărui UTR vor fi identificate în coordonate stereo 70 de către un expert autorizat, în astfel de situații, propunerea de construire se va raporta în mod distinct la prevederile specifice fiecărui UTR și cu aplicarea indicatorilor urbanistici aferenți.

 • (6) . Prin excepție de la prevederile alin.(5) în cazul în care solicitarea de construire nu respectă

cumulativ condițiile de autorizare directă corespunzătoare prescripțiilor specifice fiecărui U.T.R., realizarea investiției va fi condiționată de elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism în conformitate cu prescripțiile specifice înscrise în cadrul respectivului U.T.R. ori în caz contrar, solicitarea de construire se va raporta exclusiv la U.T.R. ale cărei condiții sunt respectate în integralitate, în vederea autorizării directe.

 • (7) . Pentru toate parcelele din cadrul U.T.R.-urilor cuprinse în TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE

PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ, care sunt situate într-o condiție particulară (a se vedea și ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, în funcție de caz), se vor aplica restricțiile si permisivitâțile înscrise în cadrul fiecărui capitol, articol care le cuprinde, în corelare cu planșa de reglementări, iar prin certificatul de urbanism se vor solicita avizele/acordurile necesar a fi obținute de la instituțiile abilitate, în funcție de condiția particulară aplicabilă, respectiv (enumerare este exemplificativă și nu este limitativă):

 • 7.1. Monument, în zona de protecție a unui monument, inclusiv în interiorul siturilor arheologice sau a zonei de protecție a acestora;

 • 7.2. în interiorul parcelărilor cu valoare culturală, altele decât zonele protejate sau monumente istorice;

 • 7.3. Clădire cu potențial de resursă culturală (valoare arhitectural-urbanistică, valoare memorial-simbolică);

 • 7.4. în interiorul zonelor expuse la riscuri naturale, riscuri tehnologice și zone de protecție/siguranță cu un regim special;

 • 7.5. în vecinătatea obiectivelor speciale, aflate în administrarea institu

- pe parcelele limitrofe, precum si pe cele situate de cealaltă parte învecinate cu incinta acestora (dacă nu au avizat o documentațieDIRECȚIA URBANISM GULAMENT iqCAL DE URBANISM

■«r,

RE NESCH5MBARE

P.U.Z./P.U.D. în baza căreia se emite autorizația de construcție); dacă urmează a se executa în proximitatea ambasadelor pentru care paza este asigurată de efective de jandarmi; Documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: P.U.Z./P.U.D. ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în intravilan;

 • 7.6. în amplasamente care includ excavări care ar putea afecta integritatea rețelelor de telecomunicații speciale, pe zona de interes, astfel cum este hașurată în anexa la avizul la avizul S.T.S., precum și pentru autorizarea unor obiective de investiții noi, inclusiv de aprobare a unor documentații de urbanism P.U.Z. sau P.U.D., ale căror construcții depășesc înălțimea de lOm.

 • 7.7. în amplasamentele aflate sub incidența servituților aeronautice civile și a înălțimilor peste care obstacolele corespondente trebuie evaluate și avizate de A.A.C.R., inclusiv zonele de protecție;

 • 7.8. în zonele de protecție și/sau siguranță a căilor de comunicație rutiere, feroviare, a rețelelor tehnico-edilitare.

 • 7.9. în zonele potențial afectate de artere de circulații propuse, inclusiv modificări ale profilelor circulațiilor existente, se vor efectua operațiunile tehnice necesare pentru geometrizarea traseelor și determinarea prin măsurători topografice a suprafețelor de teren care vor fi transferate în domeniu public.

 • 7.10. Profilele arterelor de circulație propuse, inclusiv modificări ale profilelo circulațiilor existente sunt stabilite în caietul de profile și în planșele anexe aferente acestuia. Acestea pot suferi modificări urmare a geometrizării, în baza studiilor de fezabilitate/ a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, corelate cu ridicările topografice din teritoriu afectat.

 • 7.11. Circulațiile propuse la nivel orientativ pe planșele de reglementări (Nord-Sud) se vor putea realiza în baza studiilor de specialitate, însă nu sunt imperative.

 • 7.12. Intersecțiile complexe marcate pe planșele de reglementări (Nord-Sud) se vor realiza în baza studiilor de specialitate, care vor trata și geometrizarea acestora prin măsurători topografice.

Poziția eurogărilor și suprafața afectată se va stabili în baza studiilor de specialitate corelate cu normele naționale/internaționale. Se recomandă ca aferent acestora să se realizeze o serie de parcări, inclusiv park&ride.

Art.10. Precizări pentru zonele limitrofe
 • (1) . Planșa de reglementări din prezentul P.U.Z. S5 a identificat informativ, reglementările

documentațiilor de urbanism elaborate pentru U.A.T. adiacente, acestea fiind fie aprobate, fie în curs de avizare.

 • (2) . Planșa de reglementări din prezentul P.U.Z. S5 include recomandări privind relaționarea unor

terenuri limitrofe teritoriului administrativ al Sectorului 5, importante pentru existența actuală și pentru dezoltarea integrată a sectorului și a comunelor înconjurătoare. Este nepeșar ca aceste reglementări și recomandări formulate să fie. luate în considerare și


METROPOl'TAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada i/asile Toplrceanu nr 14. Bl P39. Sc 2 Ap. 39 Sector 5 București Romania Telefon. 07226132206   (Ro17408307)

e-mail. miagroup officeta'qrrail roei

s                                            ■

/ , ' .....

preluate prin Planurile de Amenajare Teritorială ale zonei Metropolitane și prin Planuri de

Urbanism Generale reactualizate ale respectivelor localități.PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

Page: 17/340

EGULAMENT LOCAL DE URBANISM.'îZfXSPRE NESCHIÎvlBARu

CAPITOLUL IV.- REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT
IV.1. Protejarea resurselor naturale

Art.ll.


Terenuri, suprafețe forestiere, rezervele subsolului
 • (1) . Pe teritoriul Sectorului 5 nu sunt terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare3.

 • (2) . Pe teritoriul Sectorului 5 nu sunt terenuri cu destinație forestieră sau terenuri care să facă

parte din fondul forestier național4.

 • (3) . Zonele cu resurse identificate ale subsolului se comunică de către Agenția Națională pentru

Resurse Minerale Autorității locale, potrivit prevederilor legale. Pe raza Sectorului 5 nu sunt identificate perimetre miniere, aflate sub incidența prevederilor Legii Minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art.12.


Protecția resurselor de apă
 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și în

cuvetele lacurilor, indiferent de U.T.R. reglementat în Titlul II, în cazul în care este astfel situat imobilul respectiv, se poate realiza numai în condițiile legii.

 • (2) .în scopul asigurării protecției albiilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirii

regimului de curgere a apelor se instituie zone de protecție5, care sunt figurate pe planurile aferente documentației de urbanism. Zonele de protecție ale apelor de pe raza Sectorului 5 sunt trasate pe planșele de reglementări, în conformitate cu Adresa nr. 10056/19.08.2019 emisă de Apele Române - A.B.A. Argeș-Vedea, S.G.A. „Ilfov-București".

 • (3) . Conform prevederilor din ANEXA 1 - Protecția apelor - sistemul de gospodărire a apelor,

autorizarea executării de lucrări în zonele de protecție precizate anterior este condiționată de obținerea avizului prealabil al autoritatății publice din domeniul gospodăririi apelor, și al administratorilor/ proprietarilor (după caz).

Art.13.


Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

(l).în vederea autorizării executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetric și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc., pot deprecia, impacta asupra valorii

peisajului descris în conform solicita, realizarea unui studiu respectivul imobil, în vederea propuse.


peisajului descris în conformitate cu alin.3. din prezentul articol, în funcție de caz, se va solicita, realizarea unui studiu de amenajare peisagistică, indiferent de UTR în care este situat respectivul imobil, în vederea integfarircprespunzătoare a amenjăriiîn raport cu construcțiile propuse.

METROPOL TAN INTERNATIONAL aRHITECTS

Strada Vacile Toplioeanu nr 14. 8I P33, Se 2 Ap. 39

Sector 5 București Romania

Telefon. 072281322X16   (Ro174033G7)      .

e-ma>l miagroup.office^gmail.corn                     j YC

/ r • - ■           ■ : :

'.i ERiH-f. CAL DE URBANISM

/■ -

-J        ,.....

l .                 «. ... ..... f .. -r . . . . . n,,..

(2). Cu privire la arborii cuprinși în Lista arborilor/arbuștilor ocrotiți din Municipiul București,

soluțiile pentru astfel de amplasamente vor face obiectul analizei autorităților competente.

 • (3).în general, în mediul urban avem de a face cu peisaje antropizate care au ca element de referință peisaje naturale generate de elemente valoroase de cadru natural, situate cu

precădere pe domeniul public, parcuri, spații verzi de aliniament, alte masive de vegetație plantate pe domeniul public.

 • (4). Pentru protejarea, ameliorarea și valorificare peisajului menționat la alin.(3), în funcție de caz putându-se aplica prevederi din prezentul aliniat și asupra proprietățiilor private, ntervențiile care se vor realiza asupra acestuia - fie că sunt crearea de spații verzi publice, alte spații publice sau alte amenajări - se vor putea aplica următoarele cerințe:

 • a.  Realizarea proiectelor de intervenție, amenajare a spațiilor verzi, amenajare peisagistică să fie elaborate de către specialiști urbaniști/peisagiști;

 • b. Amplasările de obiecte/construcții izolate vor avea la bază analize pentru a evita poziționări aleatorii, cu armonia peisajelor naturale;

 • c.  Se vor utiliza specii vegetale în general autohtone, adecvate;

 • d. Dezvoltarea unor trasee de percepție dinamică a peisajului, acolo unde este posibil;

 • e.  Conectarea spațiilor verzi publice și a facilităților de sport-agrement, acolo unde este posibil;

 • f. Amenajări pentru colectarea preepurarea și evacuarea apelor pluviale (unde este cazul);

 • (5) . Pentru satisfacerea cerințelor de la alin.(3) în corelare cu alin.(4), în conținutul certificatelor

de urbanism emise în vederea autorizării, în funcție de caz, se va solicita realizarea unui studiu peisagistic.

 • (6) . In cazul intervențiilor care se subscriu aliniatelor de mai sus și care fac obiectul unei

documentații de urbanism pentru avizare în C.T.A.T.U. Sector 5 și ulterior al unui D.T.A.C./D.T.A.D., vor fi prezentate, împreună cu minime piese relevante: memoriu de amenajări exterioare și propunere de sistematizare verticală, planuri de încadrare în zonă pentru ansamblul zonei percepute dinspre incintă (inclusiv malul opus), conform studiului peisagistic, planuri de situație de ansamblu care tratează conectarea ^ Vecinătăți, planul general de plantare, desfășurări, perspective, foto-simulări, simulări 3D,                    ,

I ( ■ ■■" / \ \/

IV.2, Protecția patrimoniului antropic
v 'Vv' ’ / / /I /
Art.14. Zone construite protejate
 • (1) Valorile de patrimoniu construit, care trebuie protejate, precum și zonele lor de protecții, sunt identificate și delimitate în Planul de Reglementări Urbanistice, zonificare funcțională, căi de comunicații, interdicții de construire ale prezentului P.U.Z. Sector 5.

 • (2) în cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 5 al Municipiului București se regăsesc 15

zone construite protejate, acestea sunt localizate concentrat în cadrul zonei centrale. Zonele protejate din cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 5 al Municipiului București sunt enumerate în Tabelul3.                                        >    ____

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI                        '

Document: Regulament Local de Urbanism                                            \

REVIZUIT MAI 2020

Page: 19/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vaste Topliceanu nr 14. Bl P39. Sc 2 Ap. 39

Sector 5 București. Romania

Telefon. 07226132206   (Ro17408307)         !

e-mail miagrciup.office@gmail com                           ch

J DIRECȚIA URBANISM . rhgulameht local de urbanism ^■MR.

r

Număr ZCP

Denumire ZCP

1.

Zona protejată nr. 06

bulevardul haussmannian - Elisabeta - Kogălniceanu;

2.

Zona protejată nr. 09

bulevardul haussmannian - Regina Maria;

3.

Zona protejată nr. 16

strada simbol a orașului - Calea Victoriei;

4.

Zona protejată nr. 45

parcelarea Cotroceni;

5.

Zona protejată nr. 63

parcelarea Inter (Filaret);

6.

Zona protejată nr. 66

parcelarea învoirii;

7.

Zona protejată nr. 67

parcelarea Tăcu;

8.

Zona protejată nr. 68

Intrarea Viilor;

9.

Zona protejată nr. 69

parcelarea Oțelul Roșu;

10.

Zona protejată nr. 76

Biserica Mihai Vodă- Sapienței;

11.

Zona protejată nr. 77

Academia Militară;

12.

Zona protejată nr. 78

Palatul Cotroceni;

13.

Zona protejată nr. 86

Antim;

14.

Zona protejată nr. 90

Bucur;

15.

Zona protejată nr. 91

Facultatea de Medicină;

Tabelul 3 Zone construite protejate pe raza sectorului 5

 • (3) Delimitarea Zonelor construite protejate înscrise în Tabelul 3 este foarte importantă în cadrul P.U.Z. S5, deoarece pentru teritoriile în care există documentații de urbanism tip P.U.Z. pentru Zone Construite Protejate se vor respecta și prelua prevederile impuse de acestea. Pentru zonele construite protejate înscrise în Tabelul 3 se aplică în continuare prevederile P.U.Z. - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, cu regulamentul aferent, aprobate cu HCGMB nr. 279 din 21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Pentru zonele protejate și parcelările protejate trebuie avut în vedere de către autoritățile locale luarea acelor măsuri menite să protejeze aceste zone, eliminând factorii de risc care îi pot afecta, ținând cont de limita zonei protejate.

Art.15. Protecția patrimoniului arheologic

(1) Pe raza sectorului 5 au fost localizate 7 situri arheologice, înscrise în LM.1.2015 și/sau R.A.N., respectiv reperate, errumerate în Tabelul 4.


PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local d&țJrban'ism REVIZUIT MAI 2020

------ ------------------------V.—!      ---■  .

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topboeanu nr. 14. Bl P39. Sc 2 Ap. 39

Sector 5 București Roman ia

Telefon. 07226132206   (Ro17408307)        ,!

e-mail. riiagroup.officefggmail cori                             Z//£

J c

lin         , CAL DE URBANISM

.....

^7Ț^

777/

Nr Crt.

Sit arheologic

Cod RAN

Cod L.M.I.

Localizare

Datare

1

Situl arheologic de la București - Cotroceni nr. 40 pe planșa de delimitare a sitarilor arheologice anexă a PUG București)

179132.80

B-l-s-

B-17890

Bd.Marine seu Gheorghe, nr. 2, Sector 5, București

Așezare Epoca bronzului timpuriu

Așezare    Epoca medievală (sec.

rurală      XVI)

biserică    Epoca medievală

timpurie (1679-1680)

Biserică    Epoca modernă (1802-

1806)

Necropolă Epoca medievală (sec. XVI)

2

Răzoare nr. 41 pe planșa de delimitare a siturilor arheologice anexă a PUG București)

la sud de Mănăstire a Cotroceni, Sector 5, București

Pivnițe de vinuri databile în secolele XVIII-XIX.

Fond construit databil în această zonă în sec. XIX, eventual și la începutul sec. XX.

3

Necropola mănăstirii Antim nr. 42 pe planșa de delimitare a siturilor arheologice anexă a PUG București

179132.12

5

B-l-s-B-17891

între str. Justiției, George Georgescu și Antim Ivireanu

Necropolă Epoca modernă (sec.

XVIII)

4

Vânători nr. 43 pe planșa de delimitare a siturilor arheologice anexă a PUG București

strada Apolodor, Sector 5, București

în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea

77^':

1 •              i A

U :) A \

Nr Crt.

Sit arheologic

Cod RAN

Cod

L.M.I.

Localizare

Datare

5

Stația de Pompare Sud nr. 63 pe planșa de delimitare a sitarilor arheologice anexă a PUG București

la sud și vest de incinta Stației de pompare Sud

așezare din La Tene-ul geto-dacic

6

Mănăstirea Sf. Spiridon Vechi din București

179132.83

Piața Națiunii nr. 2, Sector 5, București

biserică Epoca medievală dezvoltată (1658/1680 -1716)

biserică Epoca medievală târzie (1746-1748 (demolată în 1987))

Cimitir Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII-XVIII)

Cimitir Epoca medievală târzie (sec. XVIII-XIX (1856))

Biserică Epoca medieval dezvoltată (sec. XVII (1658-1680)

Han Epoca medievală târzie (sec. XVIII-XIX (1856))

Clădire epoca medievală târzie-epoca modernă (sec. XVIII)

7

Biserica llie Gorgani

179132.14

1

-

-

-

Tabelul 4 - Situri arheologice înscrise în L.M.I. 2015 și/ sau R.A.N., localizate pe raza sectorului 56


 • (3) în cazul zonelor cu potențial arheologic cunoscut șt cercetat, regimul de protecție este reglementat de legislația în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice și a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural național.

 • (4) Emiterea autorizațiilor de construire pentru lucrările ce se execută în perimetrul sitului arheologic și a zonei de protecție, și care urmează să afecteze solul, se face cu avizul Direcției de Cultură a Municipiului București sau Ministerului Culturii (conform prevederilor legale) care va impune restricții de descărcare de sarcină arheologică, supraveghere sau cercetare arheologică, după caz.

 • (5) Toate lucrările care urmează să afecteze solul în perimetrul siturilor arheologice și a zonelor lor de protecție, altele decât cele care fac obiectul emiterii autorizației de construire - săpături de orice fel cu adâncimi mai mari de 0,50 m - vor fi anunțate, conform prevederilor legale, Direcției de Cultură a Municipiului București (sau Ministerului Culturii, după caz), care va impune restricții de supraveghere sau cercetare arheologică, după caz.

 • (6) în cazul zonelor cu potențial arheologic este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării și valorificării științifice a acestora.

 • (7) Până la descărcarea de sarcină arheologică, terenul care face obiectul cercetării arheologice este protejat ca sit arheologic, conform legii.

 • (8) Săpătura arheologică și activitățile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza și în conformitate cu autorizația emisă de Ministerul Culturii, în condițiile legii.

 • (9) în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, ca urmare a factorilor naturali sau a acțiunilor umane - altele decât cercetarea arheologică, se instituie din momentul descoperirii de bunuri arheologice, în vederea cercetării și stabilirii regimului de protejare, temporar, pentru o perioadă ce nu poate depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic.

 • (10) în cazul acestor zone, până la descărcarea de sarcină arheologică, autorizația de construire se suspendă sau, după caz, primarul localității dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică.


 • (11) Etapele de diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică pot fi necesare și în alte cazuri.

Art.16. Protecția monumentelor istorice înscrise în L.M.I. 2015

(1) în cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 5 al Municipiului București se regăsesc monumente istorice înscrise în lista aprobată cu Ordinul M.C.C. nr. 2828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul M.C.C. nr. 2314/2004. Dintre acestea:

a) monumentele situate în afara perimetrelor cuprinse P.U.Z. - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, aprobat cu HCGMB nr. 279 din 21.12.2000, cu modificările și ulterioare, se regăsesc în Tabelul 5.METROPOLITAN INTFRNATIONAt ARHITECTS

Strada Vas:le Topsiceanu nr. 14, Bl. P39. Sc 2 Ap. 39

Sector 5. București. Remania

Telefon. 07226132206    (Ro 1 7408307)         1

e-mail. miagroup.office@gmail eoni                          U l£t

M DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Cenr.S^ZZA.^..^^

..... ............. /

^■' jKLSPRE neschimbate

b) monumentele localizate în interiorul P.U.Z. - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, aprobat cu

HCGMB nr. 279 din 21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt listate în

Tabelul 6.

Nr.

crt.

Nr.

LMI 2015

Cod conform

LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

1.

204

B-ll-s-B-

17926

Parcelarea

Pieptănari

Str. Ion Băiculescu - Șos. Viilor - str. Dumitru Botez -Str. Constantin Mănescu- Bd. Pieptănari - Str. Tudor Dragu, sector 5

Prima jum.

sec. XX

Parcelarea nu se afla in Zone Protejate.

2.

771

B-ll-m-B-

18501

Casa

Bd. George Cosbuc, nr 40, sector 5

Sf. Sec. XIX

- prima jum sex XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

3.

772

B-ll-m-B-18502

Casa

Bd. George Cosbuc, nr 50, sector 5

Sf. Sec. XIX

- prima jum sex XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

4.

1515

B-ll-m-B-

19216

Casă

Str. Mircea cel Bătrîn nr. 16, sector 5

Sfârșit sec

XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

5.

1623

B-ll-m-B-

19321

întreprinderea

"Uzinele

Chimice

Romane"

Ș os. Panduri nr. 71-75, sector 5

Sfârșit sec

XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

6.

1827

B-ll-m-B-

19501

Palatul Fabrica de bere "Bragadiru"

Calea Rahovei nr. 147-159, sector 5

1894 -

1895

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

7.

1828

B-ll-m-B-

19502

Casă

Calea Rahovei nr.

163, sector 5

Sfârșit sec

XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

8.

1829

B-ll-m-B-

19503

Casă

Calea Rahovei nr. 169, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

9.

1830

----r        /

B-li-m-B-195Q4

Casă _

Calea Rahovei nr.

171, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Ljjpal de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

A Page:24/340


Nr. crt.

Nr.

LMI 2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

10.

1831

B-ll-m-B-

19505

Casă

Calea Rahovei nr. 173, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

11.

1832

B-ll-m-B-19506

Casă

Calea Rahovei nr. 181, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

12.

1833

B-ll-m-B-19507

Casă

Calea Rahovei nr. 189, sector 5

Sfârșit sec XIX — prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

13.

1834

B-ll-m-B-19508

Casă

Calea Rahovei nr. 196, sector 5

Sfârșit sec XIX — prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

14.

1835

B-ll-m-B-19509

Casă

Calea Rahovei nr.

200, sector 5

Sfârșit sec XIX -prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

15.

1836

B-ll-m-B-19510

Casă

Calea Rahovei nr.

216, sector 5

Sfârșit sec XIX-primajum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

16.

1837

B-ll-m-B-19511

Casă

Calea Rahovei nr.

218, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

17.

1838

B-ll-m-B-19512

Casă

Calea Rahovei nr.

220, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

18.

1839

B-ll-m-B-

19513

Casă

Calea Rahovei nr.

222, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

19.

1840

B-ll-m-B-19514

Casă

Calea Rahovei nr.

232, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protej/țe?

1 / z. i

20.

2227

B-ll-m-B-19881

Casa

Str. Vistierilor nr.

5, sector 5

-

Monumentul nu se' afla in Zone Protejate.

Nr. crt.

Nr.

LMI 2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

21.

2238

B-ll-m-B-19892

Casa

Str. Vladimirescu Tudor nr. 15, sector 5

Prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

22.

2239

B-ll-m-B-19893

Casa

Str. Vladimirescu Tudor nr. 23, sector 5

Prima jum sec XX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

23.

2296

B-lll-m-B-19951

Monumentul pompierilor din Dealul Spirii

Calea 13 Septembrie f.n.

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

24.

2334

B-lll-m-B-

19990

Bustul prof.

Dr. Victor Babes

Splaiul Independentei nr. 103, in curtea Institutului Cantacuzino, sector 5

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

25.

2335

B-lll-m-B-19991

Bustul dr. 1. Cantacuzino

Splaiul Independentei nr. 103, in curtea Institutului Cantacuzino, sector 5

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

26.

2374

B-lll-m-B-20027

Bustul lui

Dimitrie Bolintineanu

Calea Rahovei nr. 355, in curtea Liceului Dimitrie Bolintineanu, sector 5

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

27.

1221

B-ll-m-B-18944

Facultatea de Medicina

Splaiul Independentei nr 105, sector 5

Sfsec XIX

Monumentul nu se afla in Zone Protejate.

Tabelul 5 Monumente istorice clasate, înscrise în LM.I. 2015, aflate în afara P. U.Z. Zone ProtejatePLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page:26/340


Nr. crt.

Nr. identi ficare LMI 2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

1.

504

B-ll-m-B-18226

Casa

Str. Brezoianu Ion nr. 1, sector 5

Sf. Sec. XIX

- prima jum. XX

Zona Protejată Nr.

6-Elisabeta

2.

505

B-ll-m-B-18227

Casa

Str. Brezoianu Ion nr. 5, sector 5

Sf. Sec. XIX -prima jum. XX

Zona Protejată Nr.

6- Elisabeta

3.

506

B-ll-m-B-18228

Casa

Str. Brezoianu Ion nr.12, sector 5

Sf. Sec. XIX-primajum.

XX

Zona Protejată Nr.

6-Elisabeta

4.

946

B-ll-a-B-

18672

Ansamblul de arhitectura Bd. Elisabeta

între Bd.l.C.Bratianu si Bd. Schitu Magureanu, sector 5

-

Zona Protejată Nr.

6-Elisabeta

5.

1083

B-ll-m-A-18800

Gara Filaret, în present Autograra Filaret

Piața Gării Filaret, nr 1, sector 5

1869

Zona Protejată Nr.

63- Filaret

6.

1502

B-ll-m-B-19202

Gradina

Cinema Capitol

Str. Miile Constantin 13, Sector 5

începulul sec. XX

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

7.

2181

B-ll-m-B-19840

Imobil

Calea Victoriei, nr. 7, sector 5

Sf. Sec. XIX -prima jum. XX

Zona Protejată Nr.

16 - Victoriei

8.

710

B-ll-m-B-18438

Casa George Oprescu

Strada Clunet dr, nr 16, sector 5

Prima jum. sec XX

Zona Protejată

Nr.45 - Cotroceni

9.

769

B-ll-m-B-18499

Casa

Bd. George Cosbuc, nr 31

37, sector 5

Sf. Sec. XIX -prima jum sex XX

Zona Protejată Nr.9-Regina Maria

10.

770

B-ll-m-B-

18500

Fostul Seminar

Teologic, azi

Institutul

Tehnic Militar

Bd. George Cosbuc, nr 3949, sector 5

Sf. Sec. XIX -prima jum sex XX

Zona Protejată Nr.9-Regina Maria

11.

773

B-ll-m-B-18503

Casa

Bd. George Cosbuc, nr 51

61, sector 5

Sf. Sec. XIX-prima jum sex XX

Zona Protejată

Nr.9 - Regina

Maria

12.

775

B-ll-m-B-

18505

Casa

Bd. George Cosbuc, nr 67, sector 5

Sf. Sec. XIX -prima jum sex XX

Zona Protejată

Nr.9 -? Regina

Maria

LblRE C Ț l. AU R B AN ’t S M ^REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


r-f-'AȚ NhSCHIMBARE

Nr. crt.

Nr.

identi

ficare

LMI

2015

Cod conform LMI 2015

Tip    11

Adresă obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

13.

776

B-ll-m-B-18506

Casa

Bd. George Cosbuc, nr 69, sector 5

Sf. Sec. XIX -prima jum sex XX

Zona Protejată

Nr.9 - Regina

Maria

14.

777

B-ll-m-B-18507

Casa

Bd. George Cosbuc, nr 7, sector 51

Sf. Sec. XIX -prima jum sex XX

Zona Protejată

Nr.9 - Regina

Maria

15.

830

B-ll-m-B-18559

Casa Ion Barbu

Strada Carol Davila nr 4, sector 5

Prima jum.

sec XX

Str. Carol Davila nr. actual 8. Zona protejată Nr.45 -Cotroceni.

16.

831

B-ll-m-B-18560

Casa

M.Nicolescu

Strada Carol Davila nr 8, sector 5

Prima jum. sec XX

Str. Carol Davila nr. actual 6. Zona protejată Nr.45 -Cotroceni.

17.

877

B-ll-m-B-18604

Ansamblul de Arhitectura "Str. Domnita Anastasia"

Strada Domnita Anastasia, intre Str. Brezoianu si Str. Lipscani (numere impare),

sector 5

Sfârșitul sec.

XIX

Zona Protejată Nr. 6- Elisabeta și Nr.16-Victoriei

18.

878

B-ll-m-B-18605

Fosta

Judecătorie a

Ocolului

Strada Domnita Anastasia nr 1, sector 5

Sfârșitul sec.

XIX

Zona Protejată Nr. 6-Elisabeta

19.

879

B-ll-m-B-18606

Casa

Strada Domnita Anastasia nr 5, sector 5

Sfârșitul sec.

XIX

Zona Protejată Nr.

6- Elisabeta

20.

880

B-ll-m-B-18607

Casa Gheorghe Tattarescu

Strada Domnita Anastasia nr 7, sector 5

Sfârșitul sec.

XIX

Zona Protejată Nr. 6-Elisabeta

21.

881

B-ll-m-B-

18608

Casa

Strada Domnita Anastasia nr 9, sector 5

Sfârșitul sec.

XIX

Zona Protejată Nr. 6-Elisabeta

22.

882

B-ll-m-B-18609

Casa

Strada Domnita Anastasia nr 11, sector 5

Sfârșitul sec.

XIX

Zona Protejată Nr.

6- Elisabeta

23.

________jL.

940

B-n-rn4u 1866$ \

Casa

1

Strada Eforiei nr 2, sector 5

Sf. Sec. XIX -prima jum sex XX

Zona Protejată Nr. 6-Elisabeta

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

\ Page: 28/340


Nr. crt.

Nr. identi ficare LMI 2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

24.

952

B-ll-m-A-18678

Grand Hotel du Boulevard

Bd. Elisabeta nr 21, sector 5

1867

Zona Protejată Nr. 6-Elisabeta și Nr.16-Victoriei

25.

953

B-ll-m-B-18679

Imobil

Bd. Elisabeta nr 25, sector 5

Prima jum. sec XX

Zona Protejată Nr.

6- Elisabeta

26.

954

B-ll-m-B-

18680

Cinema

București

Bd. Elisabeta nr 26, sector 5

Prima jum. sec XX

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

27.

955

B-ll-m-B-18681

Palatul fostei Eforii a Spitalelor Civile -Primăria Sectorului 5 fațada principala

Bd. Elisabeta nr 29-31, sector 5

1886,1935

Zona Protejată Nr.

6-Elisabeta

28.

956

B-ll-m-B-18682

Imobil

Bd. Elisabeta, nr 33, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

29.

957

B-ll-m-B-18683

Cinema

Capitol

Bd. Elisabeta, nr 36, sector 5

Sf sec XIX-inc sec XX

Zona Protejată Nr. 6-Elisabeta

30.

958

B-ll-m-B-18684

Imobil

Bd. Elisabeta, nr 37, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

6-Elisabeta

31.

959

B-ll-m-B-

18685

Imobil

Bd. Elisabeta, nr 39, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

32.

960

B-ll-m-B-

18686

Imobil

Bd. Elisabeta, nr 41, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

6- Elisabeta

33.

961

B-ll-m-B-

18687

Imobil fostul

Club Austro -Ungar

Bd. Elisabeta, nr45, sector 5

Sf sec XIX-inc. sec XX

Zona Protejată Nr.

6-ElisabetaPLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 29/340


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


:hmare


'IZ NR.

-» 7.T.țnf

Nr. crt.

Nr.

identi ficare LMI 2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

34.

963

B-ll-m-A-18688

Fostul Palat al Ministerului Lucrărilor Publice, azi Palatul Administrativ al Municipiului București

Bd. Elisabeta, nr47, sector 5

1906 -1910

Zona Protejată Nr.

6- Elisabeta

35.

964

B-ll-m-B-

18689

Colegiul

National "Gh.

Lazar"

Bd. Elisabeta, nr 48, sector 5

1890

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

36.

965

B-ll-m-B-18690

Arhivele Naționale

Bd. Elisabeta, nr 49, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

37.

966

B-ll-m-B-18691

Casa Corpului Didactic

Bd. Elisabeta, nr 52, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

38.

967

B-ll-m-B-

18692

Ministerul

Justiției

Bd. Elisabeta, nr 53, sector 5

1930

Zona Protejată Nr.

6- Elisabeta

39.

983

B-ll-m-A-

18706

Fosta

Facultate de Medicina, azi Universitatea de Medicina si Farmacie

Bd Eroii Sanitari, nr 8, sector 5

1900 -1903

Zona Protejată Nr. 91 - Facultatea de Medicină

40.

984

B-ll-m-B-

18707

Casa

Bd Eroii Sanitari, nr 12, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

41.

985

B-ll-m-B-18708

Casa

Bd Eroii Sanitari, nr 18, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

42.

986

B-ll-m-B-18709

Casa

Bd Eroii Sanitari, nr 59, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

43.

987

B-ll-m-B-

18710

Casa

Bd Eroii Sanitari, nr 61, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

44.

-988

B-ll-rrhB-18711 i___L

Casa

Bd Eroii Sanitari, nr 69, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

" Document:Ttegalameht Local de Urbanism                                                  ---.

REVIZUIT MAI 2020

Page: 30/340

Nr. crt.

Nr.

identi

ficare

LMI

2015

Cod conform

LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

45.

989

B-ll-m-B-18712

Casa

Bd Eroii Sanitari, nr 71, sector 5

Prima juma sec XX

Zona Protejată Nr. 45-Cotroceni

46.

990

B-ll-m-B-18713

Casa

Bd Eroii Sanitari, nr 73, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr. 45-Cotroceni

47.

991

B-ll-m-B-18715

Casa

Bd Eroii Sanitari, nr 89, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

48.

1170

B-ll-m-B-18891

Blocul

"Tinerimea

Romana"

Str. Gutenberg, nr 19, sector 5

Prima jum a sec XX

Zona Protejată Nr. 6-Elisabeta

49.

1211

B-ll-m-B-18935

Casa

Strada Ilfov nr 3, sector 5

Sf sec XIX

Zona Protejată Nr.

16 - Victoriei

50.

1218

B-ll-m-B-18942

Căminul

Institutului

Medico-

Farmaceutic

Splaiul Independentei nr 46-48,sector 5

Sfsec XIX

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

51.

1219

B-ll-m-B-

18943

Casa

Splaiul Independentei nr

66, sector 5

Sf sec XIX

Zona Protejată Nr.

6 - Elisabeta

52.

1220

B-ll-m-B-21056

Casa Pompiliu Eliade

Splaiul Independentei nr 74,sector 5

1907

Zona Protejată Nr.

6- Elisabeta

53.

1222

B-ll-m-B-18945

Casa

Splaiul Independentei nr

114, sector 5

Sfsec XIX-incsec XX

Monumentul NU

A PUTUT FI IDENTIFICAT

54.

1249

B-ll-a-A-

18971

Ansamblul Mănăstirii Antim

Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr 29 sector 5

Sec XVIII - XX

ANSAMBLUL din Zona Protejată Nr. 86-Antim

55.

1250

B-ll-m-A-18971.01

Biserica "Toți Sfinții"

Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr29

sector 5

1714

Z

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. §6- Antim D M 4 Zx

56.

1251

B-ll-m-A-

18971.02

Paraclis

Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr29

sector 5

fl.

1715 ;

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. 86 - Antim


//3. 03, •soter direcția urbanism tGULAMENT LOCAL DE URBANISM


■ -         HESCH1M8AI?'=

t * J'*' “ / _ ... zn -—

Nr. crt.

Nr.

identi

ficare

LMI

2015 ;

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresa obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

57.

1252

B-ll-m-A-

18971.03

Casa Egumenească

Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr 29 sector 5

Jum sec XIX

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. 86 - Antim

58.

1253

B-ll-m-A-

18971.04

Cuhnie

Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr 29

sector 5

1715

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. 86-Antim

59.

1254

B-ll-m-A-

18971.05

Clopotnița

Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr 29 sector 5

Jum sec XIX

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. 86 - Antim

60.

1255

B-ll-m-A-

18971.06

Palatul

Bibliotecii

Sfanțul Sinod

Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr 29

sector 5

1912

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. 86-Antim

61.

1256

B-ll-m-A-18972

Biserica "Buna

Vestire" -

Schitul

Maicilor

Str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr47,

sector 5

1726

Zona Protejata nr.

86 - Antim

62.

1257

B-ll-a-B-

18973

Ansamblul de arhitectura "Str. învoirii"

Str. învoirii

sector 5

Sfsec XIX

Zona Protejata nr.66- învoirii

63.

1287

B-ll-m-A-19003

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Bd. Mihail Kogalniceanu nr36-46, sector 5

1933 -1935

Zona Protejata

nr.6- Elisabeta

64.

1288

B-ll-m-B-19004

Opera Romana

Bd. Mihail Kogalniceanu nr 50, sector 5

1953

Zona Protejata

nr.6- Elisabeta

65.

1302

B-ll-m-B-19018

Vama Poștei

Str. Lipscani nr 1, sector 5

1913

Zona Protejata

nr.6- Elisabeta

> ' 66.

_X____}__

1333

B-ll-m-B-19049

Vila

Str Dr. Lister nr 6, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejata nr.45- Parcelarea Cotroceni

‘/PIUI

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                                s

REVIZUIT MAI 2020

Page: 32/340
Nr. crt.

Nr. identi ficare

LMI 2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

67.

1334

B-ll-m-B-19050

Vila

Str Dr. Lister nr 8, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejata nr.45- Parcelarea Cotroceni

68.

1335

B-ll-m-B-19051

Vila

Str Dr. Lister nr 17, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejata nr.45- Parcelarea Cotroceni

69.

1336

B-ll-m-B-19052

Vila

Str Dr. Lister nr 21, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejata nr.45- Parcelarea Cotroceni

70.

1337

B-ll-m-B-19053

Vila

Str. Dr.Lister nr 25, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejata nr.45- Parcelarea Cotroceni

71.

1338

B-ll-m-B-19054

Vila

Str. Dr. Lister nr 27, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejata nr.45- Parcelarea Cotroceni

72.

1339

B-ll-m-B-19055

Vila

Str. Dr. Lister nr 29, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejata nr.45- Parcelarea Cotroceni

73.

1340

B-ll-m-B-19056

Vila

Str. Dr. Lister nr 32, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejata nr.45- Parcelarea Cotroceni

74.

1430

B-ll-a-A-19152

Palatul

Cotroceni-

Administratia

Prezidentiala-ll

Bd. Marinescu Gh. Prof. nr.2, sector 5, Șos. Controceni nr. 1-3 sector 6, Bd. Geniului nr. 1, sector 6

A doua jum sec XVIII -sec XX, 1673 -1681, 1893,1989

Zona Protejata nr.78- Palatul Cotroceni

75.

1431

B-ll-m-B-19153

Casă Ion

Minulescu- II

Str. Marinescu Gh. Prof. nr. 19, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

45-Cotroceni /

76.

1492

B-ll-m-B-

19189

Casă

Str. Mihai Vodă nr.5, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Zona Protejată Nf.

16 - Victoriei      t

77.

1493

B-ll-m-B-19190

Casă

Str. Mihai Vodă nr. 7, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

16 - Victoriei—---

f/ / r-------

( '

1                  ■ ■                     'DIRECȚIA URBANISM


GULAMEHT LOCAL DE URBANISM

TAVIZHR

Nr. crt.

Nr.

identi

ficare

LMI

2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

78.

1494

B-ll-m-B-

19191

Casă

Str. Mihai Vodă nr. 9, sector 5

Sfârșit sec XIX - prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

16 - Victoriei

79.

1495

B-ll-m-B-19192

Casă

Str. Mihai Vodă nr. 11, sector 5

Sfârșit sec XIX - prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

16 - Victoriei

80.

1496

B-ll-m-B-

19193

Casă

Str. Mihai Vodă nr. 13, sector 5

Sfârșit sec XIX - prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

16 - Victoriei

81.

1497

B-ll-m-B-19194

Casă

Str. Mihai Vodă nr. 15, sector 5

Sfârșit sec XIX - prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

16-Victoriei

82.

1524

B-ll-m-B-19225

Vila

Str. Mirinescu Mihail nr.2, sector 5

Prima jum

sec XX

Zona Protejată Nr.

45 -Cotroceni

83.

1525

B-ll-m-B-19226

Vila Aurelia

Str. Mirinescu Mihail nr.4, sector 5

Prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

84.

1621

B-ll-m-B-19319

Casa

Șos. Panduri nr. 28, sector 5

Sfârșit sec

XIX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

85.

1622

B-ll-m-A-

19320

Academia de înalte Studii Militare

Șos. Panduri nr. 62-68, sector 5

1937 -1939

Zona Protejată Nr.

77-Academia Militară

86.

1624

B-ll-a-A-19322

Ansamblul fostului azil "Elena Doamna"

Șos. Panduri nr. 90-92, sector 5

Sfârșit sec XIX - prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

77-Academia Militară

87.

1625

B-ll-m-A-19323

Capela Elisabeta Doamna

Șos. Panduri nr. 90-92, sector 5

1865 -1870

Zona Protejată Nr. 77-Academia Militară

88.

162&

\

B-ll-m-A-19324

Azilul Elena

Doamna

Șos. Panduri nr. 90-92, sector 5

1865 -1870

Zona Protejată Nr.

77 - Academia Militară

* (S9\ w

1864

7'11 11          '■

B^ll-m B

19539

Casă

Str. Râureanu nr. 4, sector 5

Sfârșit sec XIX - prima jum sec XX

Zona Protejată Nr. 16-VictorieiNr. crt.

Nr. identi ficare

LMI 2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric

LMI2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

90.

1865

B-ll-m-B-19540

Casă

Str. Râureanu nr. 10, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

16 - Victoriei

91.

1866

B-ll-m-B-19541

Casă

Str. Râureanu nr. 12, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Zona Protejată Nr. 16-Victoriei

92.

1869

B-ll-a-A-19544

bisericii Mihai

Vodă

Str. Sapienței nr. 4, sector 5 (ansamblu translatat din Dealul Mihai Vodă)

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr.

76- Biserica Mihai

Vodă

93.

1971

B-ll-m-A-

19644.01

Biserica "Sf.

Ierarh Nicolae-

Mihai Vodă

Str. Sapienței nr. 4, sector 5

1591, sec

XIX-XX

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr.

76- Biserica Mihai

Vodă

94.

1972

B-ll-m-A-

19644.02

Turn Clopotnița

Str. Sapienței nr. 4, sector 5

1591, sec

XIX-XX

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr.

76- Biserica Mihai

Vodă

95.

1973

B-ll-m-B-19645

Biserica "Adormirii Maicii Domnului" -Sapientei

Str. Sapientei nr. 5, sector 5

Sec XVIII

Zona Protejată Nr.

76- Biserica Mihai Vodă

96.

2008

B-ll-m-B-19674

Biserica "Sf.

Elefterie Nou"

Str. Sfanțul Elefterie nr. 1, sector 5

Sec XX

Zona Protejată Nr. 45-Cotroceni

97.

2009

B-ll-m-A-

19675

Biserica "Sf.

Eleftenie

Vechi"

Str. Sfanțul Elefterie nr.

15B, sector 5

1744

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

98.

2010

B-ll-m-B-19676

Casa actorului

V. Maximilian

Str. Sfanțul Elefterie nr.

54, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

Zona Protejată Nr.

45 - Cotroceni

99.

2015

B-ll-a-A-19681

Ansamblul

Bisericii " Sf.

Apostoli"

Str. Sfinții Apostoli nr. 1, sector 5

Sec XVI - XX

ANSAMBLUL din

Zona Protejafa Nr.

M^WcuiL >Page; 35/340


Nr. crt.

Nr.

identi

ficare

LMI

2015

Cod conform LMI 2015

Tip

Adresă obiectiv istoric

LMI 2015

Datare obiectiv istoric LMI 2015

în interiorul / exteriorul P.U.Z. Zone protejate

100.

2016

B-ll-m-A-

19681.01

Biserica " Sf.

Apostoli"

Str. Sfinții Apostoli nr. 1, sector 5

Sec XVII - XX

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. 90 - Bucur

101.

2017

B-ll-m-A-19681.02

Casa parohiala

Str. Sfinții Apostoli nr. 1, sector 5

Sfârșit sec XIX-prima jum sec XX

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. 90- Bucur

102.

2018

B-ll-m-A-

19681.03

Fundațiile

Mănăstirii

Tarnovului

Str. Sfinții Apostoli nr. 1, sector 5

Sec XVI

ANSAMBLUL din

Zona Protejată Nr. 90- Bucur

103.

2028

B-ll-m-A-19691

Biserica " Sf.

Ilie" -Gorgani

Str. Silfideri nr. 36, sector 5

Sfârșit sec XIX - prima jum sec XX

Zona Protejata nr.6- Elisabeta

Tabelul 6 Monumente istorice clasate, înscrise în LMI2015, aflate în PUZ Zone protejate

 • (2) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii7.

 • (3) Intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt8:

 • a) Toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice;

 • b) Executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

 • c) Amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcții de protecție, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe și în monumente istorice;

 • d) Schimbări ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

 • e) Strămutarea monumentelor istorice;

 • f)  Amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecție a monumentelor istorice.

 • (4) Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile/avizele referitoare îă celelalte categorii de intervenții asupra monumentelor istorice clasate, menționate mai sus, se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului

V A 1

 • 7 Potrivit art.23 attn.(l)din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările ulteripaje’’

 • 8 Potrivit art.23 afin.(2)din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile^lifeflogxe^ ""

PLAN URBANISTICZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                                    ~---

Păge:36/340

METROPOLITAN INTERNATIONA'. ARH<TECTS Strada Vâsle Tophceanu nr. 14. Bl P39, Sc i Ap. j9 Sector 5 București . Romania Telefon. 07226132206   (Ru 1 74033C7 )

e-mail. miaq'oup.officețaiqrrail com                           /

// : " . .

_

— <7- -P----TzVJTTI-----

Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • (5) Toate intervențiile vor fi realizate în acord cu legislația în vigoare la momentul realizării acestora, cu privire la stabilirea unor măsuri de protecție pentru monumentele istorice sau orice altă reglementare legală, conexă.

 • (6) Autorizațiile prevăzute la alin.(4), emise fără avizul instituțiilor abilitate prin lege și fără respectarea condițiilor acestora, sunt nule de drept.

 • (7) Pentru monumentele istorice clasate cuprinse în Tabelul 6 se aplică prevederile Art.14, espectiv prescripțiile UTR-urilor aferente zonei protejate din care face parte, iar pentru monumentele istorice clasate cuprinse în Tabelul 5 se aplică prescripțiile U.T.R.-urilor aferente PUZ Sector 5. Totodată pentru monumentele care au adrese poștale diferite de L.M.I., poziția lor exactă se va corela cu delimitarea pe planșa de reglementări.

 • (8) Desființarea construcției monument istoric este interzisa prin lege.

 • (9) Pentru parcelarul monument istoric se va evita alterarea caracteristicilor acestuia.

 • (10) De asemenea prevederile de mai sus se vor corela cu cele privitoare la: Lucrări identificate conform art.3 alin.l lit.b din Legea 50/1991 republicată cu modificările ulterioare,

respectiv: "b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil - teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate."

 • (11) Proprietarii construcțiilor clasate în L.M.I. ca monument istoric precum și autoritățile administrației publice locale, sunt în totalitate responsabili de prezervarea, promovarea și valorificarea monumentelor istorice.

 • (12) Pentru monumentele istorice clasate listate în Tabelul belul 5, prin Studiul istoric de fundamentare, au fost instituite zone de protecție, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural; zonele de protecție ale monumentelor sunt marcate pe planșele de reglementări.

 • (13) Pentru zonele de protecție ale monumentelor, determinate pe planșele de reglementări în conformitate cu studiul istoric de fundamentare și/sau prin act adminstrativ, se aplică reglementările înscrise la Art.17.

Art.17. Reglementări pentru intervențiile în zona de protecție a monumentelor istorice
 • (1) în zonele de protecție a monumentelor istorice, delimitate conform planșelor de ) reglementări, se instituie o serie de permisivități și restricții pentru:                            /

 • a) Păstrarea și ameliorarea cadrului natural al monumentului prin fnlătutarea sau diminuarea factorilor poluanți de orice natură;

 • b) Păstrarea și ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin aprobarea și supravegherea intervențiilor;


SCHIMBARE

 • c) Prevederile mai sus menționate se vor corela cu prescripțiile specifice aferente fiecărui U.T.R.

 • (2) Documentațiile de urbanism (în cazul în care pentru realizarea obiectivului de investiție este necesară elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism) și/sau documentațiile pentru emiterea de autorizații de construire pentru imobilele din zona de protecție a monumentelor vor trata intervențiile propuse în relație cu monumentul/ monumentele, potrivit cerințelor înscrise la alin.(l), prin includerea în documentația tehnică a unor piese relevante care ilustrează relația dintre monument și imobilul din zona de protecție: planuri, desfășurări stradale, perspective, documentare fotografice pentru explicitarea ambientului, propuneri privitoare la cromatici și materiale de construcție, simulări 3D, după caz.

 • (3) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecție a monumentelor istorice se autorizează pe baza avizului Direcției de Cultură a Municipiului București sau Ministerului Culturii (conform prevederilor legale) și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • (4) Condiții urbanistice aplicabile în zona de protecție a monumentelor istorice clasate:

 • a) Amplasarea clădirilor față de aliniament va avea în vedere prezervarea perspectivelor asupra monumentului istoric. Amplasarea clădirilor față de aliniament va urma următoarele reguli:

 • i)  în cazul existenței unui regim de aliniere local este obligatorie respectarea acestuia, cu excepția necesității protejării unor arbori sau pentru relizarea unor prespective valoroase.

 • ii) Pentru imobilele situate pe parcele adiacente monumentului, dacă nu este aplicabilă prevederea de la punctul i), linia de aliniere se va raporta la linia de aliniere a construcției valoroase, după cum urmează:

 • (1) în cazul cuplării la calcan cu monumentul se preia linia de aliniere a acestuia;

 • (2) în cazul în care monumentul este retras de la limita laterală, linia de aliniere a monumentului este, de regulă, retragere minimă impusă; excepții se stabilesc prin studiu de vizibilitate.

 • iii) în alte cazuri decât cele de la lit.i)-ii) se vor aplica regulile generale de amplasare a construcților față de aliniament înscrise la Art.40 corelate cu condiția de prezervare a perspectivelor valoroase asupra monumentului.

 • b) în actul de creație, intervențiile asupra clădirilor existente sau inserțiile noi în țesutul urban existent, vor avea în vedere proporțiile volumului clădirii, ritmul de dispunere a elementelor verticale și orizontale în corelare cu raportul plin-gol, elemente de simetrie-asimetrie caracteristice zonei, funcție de caz.

/ț) Dîn punct de vedere cromatic se recomandă utilizarea unor culori similare cu cele ale _____dșdirilqr monument din vecinătate, având o atenție sporită asupra modului în care împacteză asupra acestora. în compoziția cromatică a fațadelor clădirilor existente și ptopusellse recomandă culorile pastelate.

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS                          ; ■

Strada Vasile Topiiceanu nr 14. Bl. P39. Sc 2 Ap. 39              /ijl .              ,

Sector 5 București. Romanța        II/I            .      ....... .

Telefon. 07226132206 (Rut 7408307)       j l/J.,

e-mail. miagroup.officeggmail com                        / Z/x/f__' "

c-

t^j]

ALJ

d) Clădirile noi din zona de protecție a monumentelor vor îngloba

în arhitectura clădirii

echipamentele tehnice necesare, astfel încât cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public. Se interzice dispunerea antenelor satelit, unitățior exterioare ale sistemelor de climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor în zona de protecție a monumentelor. Prin excepție, se admite amplasarea acestor echipamente în poziții care sa nu fie vizibile din circulația publică sau să impacteze asupra monumentului cu acordul Direcției de Cultura a Municpiului București sau după caz a Ministerului Culturii și Identității Naționale .

 • e) Cu privire la intervenții la clădirile existente, în funcție de situația din teren, se vor utiliza materiale tradiționale pentru învelitori precum țiglele (solzi sau țigle obișnuite), iar la refacerea sau repararea învelitorilor se va apela la țigle ceramice noi sau chiar țigle vechi aflate încă în stare bună. Nu sunt interzise tehnologiile noi, însă se vor evita materialele care duc la o diferențiere mult prea mare în ceea ce privește imaginea de ansamblu, nepotrivite precum țiglele colorate, țiglele de beton sau materialele plastice colorate intens. De asemenea, se va evita utilizarea mai multor materiale la învelitori, tipuri, forme și culori diferite pe suprafața aceluiași acoperiș, precum și străpungerile/golurile nespecifice sau alte intervenții pe acoperiș care deteriorează imaginea unitară și aspectul general.

 • f)  Atât pentru inserțiile noi cât și pentru intervențiile asupra construcțiilor existente tratarea într-o manieră cât mai unitară din punct de vedere compozițional a fațadei dinspre strada principală: se vor dispune echilibrat elementele componente-Raportul plin-gol (formă, ritm și dimensiune).

 • g)  Pentru construcțiile existente care se mențin se va evita deteriorarea ornamentelor, a ancadramentelor ferestrelor cu valoare culturală și a elementelor de signalistică.

 • (5) în zonele de protecție a monumentelor, pentru cazurile specifice de situare pe limita de proprietate cu calcanul unei clădiri monument sau clădiri cu potențial de resursă culturală (valoare arhitectural-urbanistică, valoare memorial-simbolică) se recomandă ca în planul fațadei să se urmărească linia cornișei acestora (în cazuri justificate datorate unor necesități funcționale, de corelare cu alte clădiri cu care prezintă raport direct, front opus înalt, clădire de colt, alte criterii argumentate), se va putea depăși cu un nivel în planul fațadei (fără a lăsa calcane vizibile din domeniu public). Pentru toate situațiile volumul se poate conforma prin retrageri succesive din planul fațadei în vederea respectării prezentei prevederi, cu încadrarea în unitatea teritorială de referință aplicabilă.

/ A

Art.18. Spații publice și/sau spații verzi publice valoroase cu caracter istoric                                                -- -    /

O M i-" \

 • (1). Pentru spațiile publice și/sau spații verzi publice valoroase, cu caracter istoric și/sau

cultural, aflate în zonele de protecție ale unor monumente istorice se vor aplica următoarele restricții și permisivități:

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI            C

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                            A

Page: 39/340

a.


Intervențiile asupra acestDIRECȚIA URBANISM GULAMENT LOCAL DE URBANISM


peisagistic în baza unor studii de specialitate și pe baza unor materialelor documentare în conformitate cu prevederile legale.

 • b. întocmirea proiectelor de amenajare a spațiilor verzi se va realiza de către specialiști urbaniști/peisagiști atestați de către M.C.I.N. și R.U.R. și avizarea oricăror documentații de către organismele legal abilitate (Direcția pentru Cultură a Municipiului București sau Ministerul Culturii și Identității Naționale, M.C.I.N.-C.N.M.I.).

 • c. se va evita obturarea vizibilităților directe spre monumente prin propuneri de

vegetație masivă și abundentă;

 • d. Se vor utiliza specii vegetale specifice în conformitate cu lit. a) și b);

 • e. Se vor armoniza spațiiler verzi propuse sau intervențiile asupra celor existente cu anturajele construite ale monumentelor;

 • f.  în documentațiile de amenajare a spațiilor verzi, a propunerilor peisagistice, se vor realiza reprezentări complete în armonie cu reglementările zonelor de protecție ale monumentelor, pentru o abordare integrată;

 • g.  amenajările aferente spațiului public să fie realizate, cu materiale și tehnologii locale cât mai simple, preferabil naturale (piatră, lemn), evitându-se amenajările de tip urban (pavele de beton colorat), deseori în neconcordanță cu specificul locului;

 • h. spațiul public va fi pus în valoare prin amenajări minimale, cu mobilier de relaxare specific, dar și cu obiecte de mobilier precum coșurile de gunoi, cu o imagine unitară la nivelul unor zone mai vaste. La acestea se vor evita culorile stridente;

 • i.  Spațiile verzi dezvoltate de-a lungul străzii trebuie îngrijite permanent.

 • (2). Pentru protejarea peisajelor naturale si antropizate se vor respecta prescripțiile legislației de

mediu și privitoare la infrastructuri tehnice și edilitare.

 • (3) Prevederile alin.2. de la prezentul articol se vor citi împreună cu Art.13. CAPITOLUL IV.-

REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI

NATURAL Șl CONSTRUIT;

 • (4) Spațiile verzi publice valoroase, ce au caracter istoric și care nu sunt situate în zona de protecție a unor monumente, fie sunt monumentele înscrise în Lista Monumentelor istorice, fie sunt parte componentă a unor parcuri, fie constituie sau sunt parte componentă a unor Zone Protejate Constituite.

 • (5) . Pentru acele spații publice și/sau spații verzi publice care sunt parte componentă a zonei

protejate se vor aplica regulamentele specifice fiecărei zone protejate din care face parte.

Art.19. Protejarea imobilelor cu potențial de resursă culturală, neclasate ca monumente istorice
 • (l).în cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 5 al Municipiului București se regăsesc potrivit Studiului istoric de fundamentare, clădiri cu potențial de resursă culturală (valoare arhitectural-urbanistică, valoare memorial-simbolică), după cum urmează:


Instituții:

i. ANSAMBLUL INSTITUTULUI NAȚIONAL VICTOR BABEȘ si INSTITUTULUI CANTACUZINO, Splaiul Independentei nr. 99-101,103;


Plan Urbanistic zonal coordonator sector 5, bucurești Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

T7TT


ii.


iii.


ii.


iii.


ANSAMBLUL FACULTATEA DE BIOLOGIE Șl INSTITUTUL DE BIOLOGIE Șl PATOLOGIE CELULARĂ, Splaiul Independentei nr. 91-95, Str. B.P. Hasdeu nr. 8;

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ - Compusă din monumentul B-ll-m-B-18944 și alte construcții adiacente, Splaiul Independentei nr. 105;

b. Locuințe:

RAHOVEI - G. COȘBUC, Calea Rahovei nr. 145-183 si B-dul George Cosbuc nr. 30-52;

PARCELAREA RAHOVA-TOCILESCU, Str. Grigore Tocilescu si Str. Petrache Poenaru;

CVARTALUL LOCUINȚE COLECTIVE CALEA FERENTARI 70-74- INTRAREA FERENTARI A- INTRAREA FERENTARI B - INTRAREA FERENTARI C, Calea Ferentari nr. 70-74;

ANSAMBLUL ȘOS.ALEXANDRIEI 1, Șoseaua Alexandriei nr. 1;


iv.

 • (2) . Clădirile cu potențial de resursă culturală, evidențiate la alin.(l), au fost marcate în cadrul

planșelor de reglementări urbanistice.

 • (3) .în cazul clădirilor enumerate la alin.(l) orice operațiune de reabilitare, transformare sau (in

extremis) desființare care face obiectul unui P.U.D. (funcție de solicitare conform prevederilor legale) și/sau al unui D.T.A.C./D.T.A.D., vor fi prezentate pentru avizare în C.T.A.T.U. Sector 5, împreună cu minime informații istorice particularizate și analize de context urban. în vederea integrării în peisajul urban existent documentația de avizare/autorizare va include un studiu de inserție/intervenție care să conțină:

desfășurări stradale - existent și propus - cu sublinierea cornișelor și coamelor, documentare fotografice pentru explicitarea ambientului, propuneri privitoare la cromatici și materiale de construcție,

marcarea propunerilor peste amprenta vechiului existent, cu marcarea alinierilor și aliniamentelor.

enumerate la alin.(l) se încadrează la art.3, alin.(l), lit.a din Legea 50/1991,

 • a.

 • b.


 • c.

 • d.


(4). Imobilele republicată6.Art.20. Protejarea parcelărilor cu valoare culturală, altele decât zonele protejate
 • (l).în cadrul Sectorului 5 s-au identificat patru parcelări cu țesut tradițional caracterizat de rețea stradală lineară (sau ortogonală) și regim preponderent cuplat, de construire a clădirilor, după cum urmează:

  a.


Parcelarul 1 - ZONĂ PROTEJATĂ RAHOVEI - G. COȘBUC, Calea Rahovei nr. 145-183 si < B-dul George Cosbuc nr. 30-52;

b.


Parcelarul 2 - ZONA PROTEJATA PARCELAREA RAHOVA-TOCILESCU, Str. Grigore Tocilescu si Str. Petrache Poenaru;
 • d. Parcelarul 4 - ZONĂ PROTEJATĂ ANSAMBLUL ȘOS.ALEXANDRIEI 1, Șoseaua Alexandriei nr. 1;

 • (2) . Delimitarea exactă, pe limite cadastrale a parcelărilor enumerate la alin.(l) se regăsește în

planșa de reglementări, ca parte integrantă.

 • (3) . Pentru protejarea celor 4 zone se vor aplica următoarele restricții și permisivități, indiferent

de UTR în care sunt încadrate:

 • a.  Respectarea fără deformări a tramei stradale existente, cu excepția realizării unor eventuale alveole pentru parcări, spații verzi, elemente de mobilier urban etc;

 • b. Respectarea parcelarului existent, cu evitarea operațiunilor de comasare sau dezmembrare care pot genera parcele atipice/agabaritice, cu excepția situațiilor în care propunerile sunt realizate pentru integrarea corespunzătoare în parcelarul existent, pentru îndeplinirea condițiilor de construibilitate sau pentru necesitatea conformării volumetrice urbanistice și arhitecturale cu vecinătățile imediate.

 • c.  Respectarea modului de circulație avizat prin studii de specialitate (sensuri de circulație, parcări etc.)

 • d.  Respectarea servituților, drumurilor private și a căilor de acces instituite pentru accesibilitate pe parcele pentru a evita blocarea străzilor prin parcări auto neregulamentare;

 • e.  Respectarea caracteristicilor generale funcționale existente (locuințe, spații pentru firme mici, birouri pentru meserii liberale, comerț la parter, funcțiuni compatibile cu cea de locuire etc.) în corelare cu U.T.R.-ul din care face parte.

 • f.  Racordarea la toate tipurile de rețele tehnico-edilitare orășenești;

 • g.  Respectarea alinierilor tradiționale existente;

 • h.  Respectarea regimului de înălțime caracteristic zonei în conformitate cu U.T.R. -ul din care face parte;

 • i.  Respectarea distanței față de limitele posterioare ale parcelelor, a distanțelor minime conform R.L.U. (în cazul construcțiilor noi sau a extinderilor celor existente). în cazurile atipice cu construcții existente pe parcela învecinată mai aproape de 5m față de limita posterioară sau a necesității acoperirii unor calcane vizibile, funcție de caz; intervențiile noi se vor putea amplasa la aceeași aliniere posterioară sau pe toată lungimea calcanului existent.

Evitarea extinderilor laterale a construcțiilor cu pasaje nespecifice, până la limitele laterale de parcelei;

Respectarea procentelor de spații verzi private

Respectarea caracteristicilor arhitectural-stilistice ale clădirilor, ale materialelor și cromaticilor armonizate cu existentul, ale speciilor vegetale din spațiile private (curți) sau de aliniament, ale împrejmuirilor și, după caz, ale unor elemente de signalistică impuse de funcțiuni;

*PLĂN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

DodumentiRegulament Local de Urbanism

\ REVIZUIT VAI 2020                                                          s''

• r 'Page: 42/340

ii

11


(P.O.T., C.U.T.);

n.  Elaborarea de documentații tip P.U.D. pentru inserții noi în cadrul construit existent în funcție de propunerea solicitată corelat cu prevederile legale prin certificatul de urbanism și în conformitate cu prevederile legale;

o. în cazul în care solicitarea de construire, conform prevederilor legale, necesită

elaborarea unui P.U.Z., această documentație de urbanism va analiza întreaga parcelare în cadrul căreia se intervine.

p. Prezentarea spre avizare în comisia C.T.A.T.U. Sector 5 a documentațiilor care fac obiectul unui P.U.D. și conceptul arhitectural-volumetric care stă la baza elaborării D.T.A.C. împreună cu câte un studiu minimal suplimentar de inserție care să conțină: desfășurări stradale - existent și propus - cu sublinierea cornișelor și coamelor, documentare fotografice pentru explicitarea ambientului, propuneri privitoare la cromatici și materiale de construcție, planuri parcelare cu suprapunerea, după caz, a propunerilor peste amprenta vechiului existent și cu marcarea alinierilor și aliniamentelor.

q. Respectarea pe cât posibil a regimului de cuplare a clădirilor și, implicit al alinierilor la cornișe; în cazurile unor supraetajări/mansardări se vor analiza posibilitățile ca ele să privească intervenții similare pe câte două clădiri cuplate (cu acordul și după posibilitățile proprietarilor). în cazul în care aceste intenții nu se pot materializa decât unilateral se vor studia soluții care vor plasa supraetajările/mansardările în planul secund, lăsând în prim plan alinierile existente la cornișe, în spiritul conservării caracteristicilor de unitate volumetrică și stilistică existente. Se va urmări în general armonizarea volumetriilor, evitând distonanțe majore în linia coamelor la nivel de

(1).


front stradal.

r. Avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism P.U.D. sau D.T.A.C., pentru cele patru parcelări menționate în prezentul articol va fi de competența Sectorului 5, conform prevederilor legale actuale.

Art.21. Protejarea monumentelor de for public

Lista monumentelor de for public neclasate ca monumente istorice, cu amplasare^ acestora, se întocmește de către autoritatea locală cu respectarea prevederilor Legii n\ 120/2006.

(2).


(3).


Autorizația de construire pentru monumente de for public se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, Direcția pentru Cultură a municipiului București, în baza analizei realizate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisia zonală pentru monumentele de for public.

Intervențiile asupra monumentelor de for public existente, înregistrate potrivit alin.(l) necesită avizul Direcției pentru Cultură a municipiului București.

il

!


METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTE Strada Vasde Top •ceanu nr. 14. BL P39. Sc 2 Ap. 39 Sector 5 București Romania Telefon. 07226132206   iRo17403307)

e-mail. miagroup.office@gmail.com

7F direcția urbanism UFGULAMENT LOCAL DE URBANISM ^NR.

SPRE NESCHIMBATE

// /■ V

(4). Zona de protecție pentru rrtom'umente de for public urban neclasate ca monumente istorice

are o rază de 50 m în jurul monumentului, dacă prin studiul de amplasare al monumentului, aprobat potrivit alin.(2), nu s-a prevăzut altă limită.

(5). Intervențiile ce se vor executa în zona de protecție a monumentelor de for public vor

urmări:

 • a.  păstrarea și ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanti de orice natură;

 • b.  păstrarea și ameliorarea cadrului arhitectural- urbanistic al monumentului prin aprobarea și supravegherea construirii;

 • c.  Protejarea perspectivelor valoroase asupra monumentului.

 • (6) . Autorizațiile de construire în zona de protecție a monumentelor de for public se eliberează

eliberează numai pe baza avizului Direcției pentru Cultură a Municipiului București.

 • (7) . în toate UTR-urile se admite amplasarea monumentele de for public, a obiectelor de artă

urbană, a altor elemente expozitionale permanente și/sau provizorii, pergole, copertine, suport rastel pentru biciclete, fântâni arteziene sau pentru furnizarea apei potabile, alte elemente de mobilier urban cu respectarea prevederilor legale în materie.

METROPOLITAN INTERNATIONA! ARHiTECTS

Slrada Vasile Topiiceanu nr 14, Bl. P39. Sc. 2 Ap. 39

Sector 5 București. Remania      ,

Telefon. 07226132206 |Ru1 7408307)        Ă,

e-mail. miagroup office@gmail corn                           fJ-F

DIRECȚIA URB.* ■QGULAMENt LOCAL DE URBANISM

—I     r-y

CAPITOLUL V. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA
APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC
Art.22. Autorizarea executării lucrărilor de construcții amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție.
 • (1) . în prezentul P.U.Z. sunt delimitate o serie de zone de protecție, de siguranță, culoare și

servituți în interiorul cărora se impun restricții de construire sau interdicții, după caz.

 • (2) . Autorizațiile de construire/desființare în vederea executării lucrărilor de construcții în

zonele asupra cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecție prevăzut în P.U.Z. S5 se emit numai cu condiția obținerii în prealabil a avizelor și a acordurilor specifice din partea autorităților care au instituit respectivele restricții, după cum urmează:

 • a.  pentru lucrări de construcții care se execută la monumentele istorice, construcțiile din zonele de protecție a monumentelor, și în ansamblurile de arhitectură și siturile arheologice, precum și pentru construcțiile din zonele construite protejate, autorizațiile de construire/desființare se emit cu avizul conform al Ministerului Culturii. în situația în care se autorizează executarea unor lucrări de intervenții asupra construcțiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii se vor realiza și studiile de specialitate aferente cerințelor de calitate a construcțiilor, potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • b.  pentru lucrări de construcții care se execută în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurilor de transport de interes public, precum și în zonele aferente construirii căilor de comunicație și ale sistemelor tehnico-edilitare, stabilite prin P.U.Z. S5 în baza legislației în vigoare și a avizelor/acordurilor, se va obține avizul/autorizația autorităților/entităților competente.

 • (3). Execuția lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - în zone de protecție/de siguranță sau în alte culoare se face diferențiat, în funcție de destinația propusă în raport cu tipul funcțiunii care a generat zona de protecție/de siguranță, precum și cu respectarea normalor legale aplicabile (de protecție acustică, sanitară etc.).

 • (4). în cazul apariției unui obiectiv nou care generează o zonă de protecție/de siguranță, în vederea autorizării lucrărilor de construcții propuse se vor obține datele cadastrale ale zonelor respective, care pot conduce la servituți/interdicții specifice.

Art.23. Expunerea la riscuri naturale
 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturalei

este interzisă. Excepție fac lucrările hidrotehnice pentru atenuarea și/sau devierea ' viiturilor, stații hidrometeorologice și seismice, sisteme de irigații și desecări, lucrări de combaterea eroziunii de adâncime, lucrări de stabilizare a pantelor și alte lucrări pentru reducerea riscurilor naturale totodată solicitându-se avizul-acordul de la instituțiile abilitate.

 • (2) . în completarea prevederilor alin.(l) amplasarea construcțiilor în zonele marcate ca fiind

grevate de riscuri naturale poate fi permisă, cu aprobarea autorității competente în protecția mediului și/sau a altor organisme competente, după caz, în următoarele condiții:

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                 '

REVIZUIT MAI 2020                                           """W

‘ __

Page; 45/34Q

DIRECȚIA URBANISM ■GULAMENT LOCAL DE URBANISM

R.

• spre


După ridicarea restricției ca urmare a reevaluării riscului (în urma actualizării hărții de risc sau ca urmare a elaborării unor studii locale detaliate);

în urma aplicării unor măsuri de reducere a riscului prevăzute în studii și proiecte de specialitate;

în urma elaborării studiilor și proiectelor care stabilesc condiții în care amplasarea de construcții este admisibilă.

(3). Prevederile prezentului articol se vor citi împreună cu ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, respectiv subcapitolul Protecția apelor - sistemul de gospodărire a apelor.


a.


b.


c.


Art.24. Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție cu regim special
 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice se va face cu

aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

 • (2) .în sensul prezentului Regulament, riscurile tehnologice sunt:

 • a.  riscuri determinate de procesele industriale care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • b.  riscuri datorate rețelelor și instalațiilor tehnico-edilitare și căilor de comunicații (rutiere, aeriane etc.) ca surse de zgomot și poluare;

 • c.  riscuri datorate posibilităților de avariere a unor construcții și amenajări la cutremure, inundații, sau fenomene meteorologice periculoase.

 • (3) . Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice se va face în raport

cu permisiunile și restricțiile specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

 • (4) . în P.U.Z. S5 s-au înscris sursele potențiale generatoare de riscuri tehnologice și zonele de

protecție și/sau de siguranță a acestora și s-au stabilit servituțile și reglementările urbanistice, iar zonarea funcțională a teritoriului sectorului 5 s-a realizat cu respectarea principiului separării zonelor generatoare de riscuri tehnologice de celelate zone funcționale.

 • (5) . Reglementări pentru zonele de protecție sanitară:

 • a.  Autorizarea executării lucrărilor în zonele de protecție sanitară/distanțe de protecție sanitară instituite potrivit prevederilor legale se face cu aplicarea restricțiilor specifice.

 • b. Reglementări relevante din Ordinul MS nr. 119/2014 se pot consulta în ANEXA 1, subtitlul Conținutul prezentei anexe are caracter predominant informativ si neexhaustiv, el nu înlocuiește condiționările pe care le stabilesc, în fiecare caz concret, emitenții avizelor/acordurilor specifice, obligatorii conform reglementărilor legale, reprezentând o serie de extrase din prevederi legale pentru facilitarea utilizării și implementării PUZS5.

TERENURI Șl ZONE CU REGIM SPECIAL: LISTA AVIZATORILOR Șl DOMENIILOR DE COMPETENȚĂ -SINTEZĂ


EMITENT

ACT

DOMENIU

OBSERVAȚII

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI / .

Avizul de mediu nr. 2 din 12.02.2020

X:

protecția mediului

implementare în cadrul P.U.Z. S5

EMITENT

ACT

DOMENIU

OBSERVAȚII

APA NOVA S.A.

Avizul nr. 91916887

din 09.01.2020

rețele tehnico-edilitare -apă și canalizare

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

Avizul de principiu nr. 30748/540 din 17.02.2020

transport aerian

A se vedea:

Reglementări pentru siguranța transportului aerian

înălțimea construcțiilor

ANEXA 1 - Zone de protecție și de

siguranță

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Avizul nr. 75628 din

29.10.2019

infrastructură rutieră

(porțiunea care nu este în administrarea P.M.B.)

A se vedea:

Amplasarea față de drumurile publice ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR" - S.A., DIRECȚIA DEZVOLTARE

Avizul nr. 6/5/1869 din 12.09.2019

infrastructură feroviară

A se vedea:

Amplasarea față de infrastructura feroviară

ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR" - S.A., SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE BUCUREȘTI

Acordul de principiu nr. R. 2/16/340 din 04.07.2019

infrastructură feroviară

A se vedea:

Amplasarea față de infrastructura feroviară

ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

COMPETS.A.

Adresa nr. 5534 DIN 11.02.2019

construcții și instalații petrol

A se vedea:

ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

Acordul de principiu nr. 13659 din 23.12.2019

infrastructură rutieră și feroviară la nivel supramunicipal

A se vedea:

ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa nr. 21946/4443 din 14.12.2018

igiena și sănătatea populației

A se vedea:

Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

Protecția resurselor de apă

Condițiile de însorite

DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

Avizul nr. 314520061 din 08.11.2019

rețele tehnico-edilitare -gaze naturale

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico-edilitare

Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor ' tehnico-edilitare de utilitate publică

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Avizul nr. 40199 din

24.10.2019

rețele tehnico-edilitare

- electricitate și termoficare

Ase vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico/ediiitarș Măsuri privind încurajareadezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate ptiblicșPLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                             --- \

Page: 47/340


T dÎrECT I A U R B A: 41 S M / gulament local de urbanism
EMITENT

Acf

DOMENIU

OBSERVAȚII

ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

Avizul nr. 236466999 din 02.11.2018

rețele tehnico-edilitare

- electricitate

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI ILFOV

Avizul nr.

41/27.05.2019

îmbunătățiri funciare

UAT Sector 5 nu are suprafețe amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare

GARDA FORESTIERĂ BUCUREȘTI

Adresa nr. 2449 din 25.03.2019

regimul silvic

A se vedea:

Terenuri, suprafețe forestiere, rezervele subsolului

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV

Adresa nr. 1355525 din 26.03.2019

apărarea împotriva incendiilor

Implementare în cadrul P.U.Z. S5

A se vedea și:

Reglementările de securitate la incendiu

Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.

Avizul nr. P_ 1756 din

19.12.2018 prelungit

rețele tehnico-edilitare -iluminat public

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

METROREX S.A.

Avizul nr. M.04.01.01/

2353 din 16.07.2019

infrastructură de metrou

A se vedea:

ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

MINISTERUL AFACERILOR

INTERNE-DIRECȚIA

GENERALĂ LOGISTICĂ

Avizul nr. 423.031 din 19.08.2019

obiective speciale-activități, terenuri, construcții, instalații

A se vedea:

Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE-DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-BRIGADA RUTIERĂ

Avizul nr. 3435123 din 07.01.2020

infrastructură rutieră

A se vedea:

Amplasarea față de drumurile publice ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

MINISTERUL APĂRĂRII

NAȚIONALE - STATUL MAJOR AL APĂRĂRII

Avizul nr. DT/7134

din 01.10/2019

- ' >

obiective speciale -activități, terenuri, construcții, instalații

A se vedea:

Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță
EMITENT

ACT

DOMENIU

OBSERVAȚII

MINISTERUL CULTURII -DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Avizul nr. 2256/ZP din

30.12.2019

protecția patrimoniului construit-zone protejate, zone de protecție, monumente istorice

Implementare în cadrul P.U.Z. S5 A se vedea:

IV.2. Protecția patrimoniului antropic

MINISTERUL

TRANSPORTURILOR

Acordul nr. 405671 din

18.10.2019

infrastructură rutieră și feroviară

A se vedea:

Amplasarea față de drumurile publice Amplasarea față de infrastructura feroviară ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII Șl ADMINISTARȚIEI

Aviz nr. 33/2020

infrastructură rutieră -obiective de utilitate publică

A se vedea:

Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică

Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

NETCITY TELECOM S.R.L.

Avizul de principiu nr. 10317ALdin 12.11.2018

rețele tehnico-edilitare

-telecomunicații

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

BUCUREȘTI

Proces Verbal de recepție 1530 din 08.01.2020

cadastru

autentificarea planului topografic

OMV PETROM S.A.

Adresa nr. 1640 din 03.04.2019

Sondele nr. 68 si 61 -„Sud București"

A se vedea:

Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -D.G.U.A.T.-

SERVICIUL PROIECTE URBANE

Aviz nr.

1682817/1893/1068N din 20.12.2018

infrastructură rutieră -obiective de utilitate publică

A se vedea:

Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică

Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -D.G.I.-SERVICIUL PLANIFICARE LUCRĂRI MARI INFRASTRUCTURĂ

Punctul de vedere nr.

661 din 16.10.2019

infrastructură rutieră -obiective de utilitate publică

A se vedea:

Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică

Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică         \

ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - D.G.U.A.T. -D.U.-S.U.

Avizul preliminar nr. 60 din 19.06.2019

etapa preliminară a documentației de urbanism

conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismulPLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI         v

Document: Regulament Local de Urbanism                                  '

REVIZUIT MAI 2020

Page: 49/340


ViGULAMENT LOCAL DE URBANISM


CrOBÂR?


EMITENT

Ăcf7

DOMENIU

OBSERVAȚII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - D.G.U.A.T. -COMISIA DE COORDONARE

Avizul nr. 1817766 din 19.02.2020

rețele tehnico-edilitare

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI - D.T. - COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Avizul nr. 1785560 din

30.12.2019

infrastructură rutieră

A se vedea:

Amplasarea față de drumurile publice ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI SA

Avizul tehnic nr. 68513 din 22.10.2018

rețele tehnico-edilitare

- termoficare

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

SERVICIUL DE

TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Avizul nr. 14485 din 05.04.2019

rețele de telecomunicați speciale

Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

Avizul nr. 216335 din 15.07.2019

obiective speciale -activități, terenuri, construcții, instalații

Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE

AAPELORILFOV-BUCUREȘTI

Avizul de gospodărire a apelor nr. 23-B din 30.01.2020

gospodărirea apelor

A se vedea:

Protecția resurselor de apă

Protecția apelor - sistemul de gospodărire a apelor

SOCIETAREA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.

Adresa nr. 9900/10799 din 18.10.2019

rețele tehnico-edilitare

- electricitate

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI S.A.

Avizul nr. 16130 din 04.12.2018

transport public

A se vedea:

ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ" S.A.

Avizul nr. ETB 6610 din 07.10.2019

sistemul național de transport gaze naturale

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

TELEKOM ROMANIA COMMUNÎCATIONS S.A.

/ ° / \ \ \

I ♦ I             \ ■

\     x                  /

Avizul nr.

100/05/03/01/4186 prelungit din 20.09.2019

rețele tehnico-edilitare

-telecomunicații

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică
EMITENT

ACT

DOMENIU

OBSERVAȚII

TRANSELECTRICA -SUCURSALA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Avizul CTAnr. 2170 din 13.02.2019

Rețele CNTEE Transelectrica S.A.

A se vedea:

Asigurarea echipării edilitare

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara Protecția rețelelor tehnico-edilitare Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică

Tabelul 5 Listă sintetică avizatori pentru terenuri și zone cu regim special/grevate de servituți publice

Notă: cazurile din tabel nu acoperă decât competențele de avizare generate de existența unor zone cu regim special sau/și grevate de servituți publice. Pentru alte atribuții de avizare în domeniul autorizării construcțiilor a se vedea prevederile Legii nr. 50/1991 și alte reglementări legale în vigoare.

c. Zone de protecție sanitară.

 • (6) . Reglementări privind protejarea infrastructurii feroviare aflate în domeniul public si

administrarea C.N.C.F. „C.F.R.":

 • a.  Amplasarea construcțiilor, altele decât cele aferente infrastructurii feroviare se face în afara zonei de siguranță a căii ferate, legal semnalizate (20,00 m din axul căii ferate); excepție pot face numai lucrările de infrastructură de interes public, și, după caz, alte lucrări admise, în condițiile legii.

 • b. în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de infrastructuri publice și a celor pentru care s-a emis aviz favorabil al Ministerului Transporturilor și care nu pun în pericol siguranța circulației.

 • c.  Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, respectiv autorizarea executării de construcții și instalații în zona de siguranță și de protecție a infrastructurii feroviare publice se va solicita avizul Sucursalei Regionale de Căi ferate București și apoi se va solicita acordul C.N.C.F. „C.F.R." - S.A.10 în condițiile legii.

 • d.  Extrase relevante din reglementările principale referitoare la cele 3 zone ale infrastructurii feroviare publice: zona de siguranță, zona de protecție și zona cadastrală C.F.R. sunt cuprinse în ANEXA 1.

 • (7) . Reglementări privind zona de siguranță și de protecție a metroului:

 • a. Conform Ordinului nr. 158/1996 al Ministrului Transporturilor, în interiorul Zonei minime de siguranță, protecție și funcționalitate (Z.S.M.) se aplică următoarele restricții:                                                                                                / /

 • i.  amplasarea oricăror construcții definitive, civile și industriale, a instalațiilor ’ aferente, inclusiv cele tehnologice și de interes public, în zona minimă de siguranță, protecție și funcționalitate (Z.S.M.) a metroului se pot face număf

cu avizul METROREX S.A. și acordul Ministerului Transporturilor.

 • ii.  subtraversările, supratraversările în subteran a rețelelor de metrou cât și

lucrările în subteran la diverse instalații ale rețelelor edilitare (electrice, canal, apă, gaze, telecomunicații, etc.) se pot face numai cu avizul METROREX S.A. și acordul Ministerului Transporturilor.                           / O ___

10 Conf. Art.36 lit.k) din O.G. nr.12/1998 cu modificările ulterioare și Ordinului 158/1996

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI             <

Document: Regulament Local de Urbanism                                    ---

REVIZUIT MAI 2020                                             ---

Page; 51/340

DIRECȚIA urbanism ^gulament local de URBANioM a 422/3.^^-b. Zona minimă de siguranță, prdtecție și funcționalitate a metroului a fost instituită potrivit HCGMB nr. 29/1993 de aprobare a „Normativului privind stabilirea zonei minime de siguranța protecție si funcționalitate a Metroului".

(8). Reglementări pentru protejarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare:


a.


In zona aducțiunilor (apeductelor) de apă potabilă sunt instituite zone de interdicție și zone de restricție conform HG nr. 930/2005; pe planurile de Reglementări tehnico-edilitare - rețele apă potabilă și canalizare sunt trasate rețelele publice de apă potabilă, în zonele de protecție sanitară cu regim sever și de exploatare situate în domeniul public sau privat se pot amenaja, cu avizul prealabil al S.C. APA NOVA București S.A., spații verzi înierbate, arbuști ornamentali mici, alei pietonale neasfaltate/nebetonate, mic mobilier urban (fără fundații); nu sunt permise niciun fel de construcții sau amenajări definitive/provizorii sau plantarea de arbori mari, care pot împiedica accesul direct al operatorului de aducțiunile de apă sau la colectoarele principale de canalizare.

Principalele reglementări pentru protejarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, înscrise în HG nr. 930/2005 se pot consulta în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu apă potabilă

Se vor respecta prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.820/2018, privind modalitățile de colectare, gestionare și evacuare a apelor pluviale;

în vederea elaborării documentațiilor de urbanism P.U.Z. sau P.U.D., precum și pentru emiterea autorizațiilor de construcție se va solicita obținerea avizului S.C. APA NOVA București S.A., în condițiile prevederilor H.G. nr. 930/2005, Legii nr. 50/1991, S.R. 8591/1997, Legii nr. 241/2006 (modificată prin Legea nr. 224/2015), Legii nr. 107/2004, Ordinului A.N.R.S.C. nr. 88/2007 și Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 820/2018.

 • (9) . Protecția sistemului de transport a energiei electrice:

 • a.  Din avizul C.T.A. nr. 45/2019 emis de C.N.T.E.E. Transelectrica - Sucursala de Transport București nu rezultă existența unor rețele de transport a energiei electrice pe raza sectorului 5.

 • b. Se va proteja corespunzător, potrivit prevederilor legale, cablul de fibră optică aparținând C.N.T.E.E. Transelectrica.

 • (10) . Protecția sistemului de distribuție a energiei electrice:

Pe raza sectorului 5 există, potrivit avizului nr. 236466999/02.11.2018, rețele electrice, de înaltă, medie și joasă tensiune, care aparțin de S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A.

Aprobarea documentațiilor de urbanism este condiționată de emiterea avizului de amplasament al S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A.

autorizarea executării de lucrări de construcții și instalații este condiționată de emiterea avizului de amplasament și, după caz, de alimentare cu energie electrică al S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A, potrivit reglementărilor legale.

Pentru protecția rețelelor se vor respecta prevederile normativelor în vigoare. în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu energie electrică sunt


b.


c.


d.


e.PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI .........

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020/7 j/ ' . . ..

cuprinse extrase relevantă din reglementările legale care privesc protecția rețelelor de alimentare cu energie electrică.

 • (11) .  Protecția rețelei de iluminat public:

 • a.  Potrivit avizului nr. 345/30.09.2019 prelungește aviz nr. 789/28.01.2018, rețele electrice, de înaltă, medie și joasă tensiune, care aparțin de S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A.

 • b. Aprobarea documentațiilor de urbanism în zona rețelei de iluminat public este condiționată de emiterea avizului de amplasament al Companiei Municipale de Iluminat Public București S.A.

 • c.  autorizarea executării de lucrări de construcții și instalații care cuprinde lucrări în zona rețelei de iluminat public este condiționată de emiterea avizului de amplasament al Companiei Municipale de Iluminat Public București S.A.

 • d. Se vor avea în vedere prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 59/2019.

 • e.  Pentru protecția rețelelor se vor respecta prevederile normativelor în vigoare. In ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu energie electrică sunt cuprinse extrase relevante din reglementările legale care privesc protecția rețelelor de alimentare cu energie electrică, aplicabile și rețelelor de iluminat public.

 • (12) . Protecția sistemului de transport public al municipiului București:

 • a.  Pe raza sectorului 5 există, potrivit avizului nr. 16130/04.12.2018, instalații fixe, exploatate, în concesiune, de S.T.B. S.A.

 • b. Aprobarea documentațiilor de urbanism în zona sistemului public de transport public este condiționată de emiterea avizului S.T.B. S.A.

 • c.  autorizarea executării de lucrări de construcții și instalații în zona instalațiilor fixe exploatate de S.T.B. S.A este condiționată de emiterea avizului acestui operator.

 • d.  Pentru protecția instalațiilor fixe S.T.B. se vor respecta prevederile normativelor în vigoare.

 • e.  Se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

 • f.  Pentru protecția rețelelor se vor respecta prevederile normativelor în vigoare. în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu energie electrică sunt cuprinse extrase relevante din reglementările legale care privesc protecția rețelelor de alimentare cu energie electrică, aplicabile și rețelelor exploatate de S.T.B.

 • (13) .  Reglementări pentru protecția sistemului de distribuție gaze naturale:

 • a.  Rețeaua de distribuție gaze naturale este exploatată de Distrigaz Sud.              I

 • b.  Dezvoltarea rețelei de distribuție gaze naturale se face în conformitate cu Regulamentele aprobate de A.N.R.E.

 • c.  în vederea asigurării funcționarii normale a rețelelor de distribuție gaze naturale și evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare.

 • d.  Dimensiunile zonelor de protecție și de securitate ale sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt stabilite prin NORMA TEHNICĂ aprobata prin Ordinul A.N.R.E. nr. 89/2018.

 • e. Aprobarea documentațiilor de urbanism în zonele de protecție și de securitate ale sistemului de alimentare cu gaze naturale este condiționată de eiȚiiterea- avizului Distrigaz Sud.

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI                  ___

  Document: Regulament Local de Urbanism                                          \

  REVIZUIT MAI 2020                                                --

  Page: 53/340

SPRE RESCHKvIBÂRE

---------------

 • f.  autorizarea executării de lucrări de construcții și instalații în zonele de protecție și de securitate ale sistemului de alimentare cu gaze naturale este condiționată de emiterea avizului Distrigaz Sud.

 • g.  Pentru protecția rețelelor de distribuție gaze naturale se vor respecta prevederile normativelor în vigoare. în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt cuprinse extrase relevante din reglementarea tehnică in vigoare.

 • (14) .  Reglementări pentru protecția sistemului de transport gaze naturale:

 • a.  Rețeaua de distribuție gaze naturale este exploatată de Distrigaz Sud Rețele.

 • b.  Dezvoltarea rețelei de distribuție gaze naturale se face în conformitate cu ordinele emise de A.N.R.E..

 • c.  în vederea asigurării funcționării normale a rețelelor de distribuție gaze naturale și a evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare.

 • d. Dimensiunile zonelor de protecție și de securitate ale sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt stabilite prin NORMA TEHNICĂ aprobata prin Ordinul A.N.R.E. nr. 89/2018.

 • e.  Autorizarea executării de lucrări de construcții și instalații în zonele de protecție și de siguranță ale sistemului de alimentare cu gaze naturale, precum și a lucrărilor de amenajare a terenului în zonele în care este propusă extinderea rețelei de gaze naturale, este condiționată de emiterea avizului Distrigaz Sud Rețele.

 • f.  Pentru protecția rețelelor de transport gaze naturale se vor respecta prevederile normativelor în vigoare. în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt cuprinse extrase relevante din reglementarea tehnică în vigoare.

*Conducta de gaze naturale Dn 500 - identificata in zona sudica a Sectorului 5 (aflată în administrarea S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.) conform Legii nr. 123/2012, zona de protecție față de conducta de gaze naturale de 10,00 m de-o parte și de alta a diametrului exterior al conductei.

 • (15) .  Reglementări pentru protecția sistemului de zonelor de exploatare:

a. Rețeaua de exploatare de către Petrom S.A., in baza avizului favorabil condiționat nr. 1640/30.04.2019 emis de către Petrom S.A., au fost identificate un număr de 2 sonde pentru care se vor aplica următoarele prescripții: Distantele minime de siguranța:

-35 m fata de amplasamentus sondelor 68 si 71 Sud București in cazul construcțiilor industriale

- 50m fata de amplasamentul sondelor in cazul locuințelor

Conform art. 13 din ordinal 47/1203/509/21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizării executării construcțiilor amplasate in vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale: "In timpul si după realizarea construcției, persoanele fizice si juridice au obligația de a permite accesul necondiționat al operatorilor din sectorul de petrol si gaze naturale in scopul efectuării activitatilor de verificare, întreținere si reparare a infrastructurii de transport titei, gazolina, etan, condensate si produse petroliere, precum si de producție, inmagazinare, transport sau distribuție a gazelor naturale existente in perimetrul construcției precum si alte activitati in caz de necesitate"


/ /—4Ă/V* comunicați? electronice:


 • (16). Protecția sistemelor de

 • a.  Pentru dezvoltarea rețelei metropolitane de fibră optică a municipiului București (R.M.F.O.M.B.), se va rezerva un spațiu pe trotuar, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

 • b. rețeaua R.M.F.O.M.B. este exploatată de Netcity Telecom, prin concesiune; execuția de lucrări în zona acestei rețele va avea avizul concesionarului.

d. Pentru execuția de lucrări în zona instalațiilor de tc. subterane (cămine și canalizați! telefonice) și instalații tc. aeriene deținute de S.C. Telekom Romania Communication S.A. este necesar avizul operatorului conform prevederilor legale. Viitoarele lucrări vor fi proiectate astfel încât să nu afecteze instalațiile telefonice.

Art.25. Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate
 • (1) .în temeiul Art. 43 Ut. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții, autorizarea executării lucrărilor de construcții cu caracter special, se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit Ordinului comun nr. 2.212/2.391/59/16.317/151/M.40/2.868/C/263/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special, cu respectarea prevederilor P.U.Z. S5 și R.L.U. S5.

 • (2) . Ministerul de Interne avizează7:

 • a. documentația tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se executa in vecinătatea obiectivelor speciale situate în intravilan, aflate în administrarea instituțiilor respective - pe parcelele limitrofe, precum si pe cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora (dacă nu au avizat o documentație de urbanism P.U.Z./P.U.D. în baza căreia se emite autorizația de construcție);

 • b. documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: P.U.Z./P.U.D. ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în intravilan.

 • (3) . Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major General, avizează documentațiile pentru

autorizarea executării lucrărilor nominalizate în H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru

care este obligatoriu avizul Statului Major General.

(4). Se va solicita avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru8: a.


Documentația tehnică pentru autorizarea oricăror obiective care includ excavări care ar putea afecta integritatea rețelelor de telecomunicații speciale, pe zona de interes, astfel cum este hașurată în anexa la avizul S.T.S..

b.


Autorizarea unor obiective de investiții noi, inclusiv de aprobare a unor documentații de urbanism P.U.Z. sau P.U.D., ale căror construcții depășesc înălțimea de 10,00 m.Art.26. Reglementari pentru siguranța transportului aerian

I. Aplicabilitate9

 • 1.2.1. - (1) Prevederile prezentei reglementări se aplică tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfășoară activități aeronautice civile și/sau conexe ori care dețin și/sau administrează terenuri în zonele cu servituți aeronautice civile pe teritoriul României și/sau obiective care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau care pot afecta siguranța zborului.

 • (2) Totodată, prevederile reglementării de față se aplică administrațiilor publice ale căror unități administrativ-teritoriale includ zone cu servituți aeronautice civile și/sau alte zone în care unele obiective pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului.

 • 1.2.2. Prevederile prezentei reglementări se referă la zonele cu servituți aeronautice civile din perimetrul sau din vecinătatea:

 • a) aerodromurilor terestre autorizate/înregistrate, heliporturilor de suprafață și heliporturilor în terasă autorizate/ înregistrate, precum și aerodromurilor/heliporturilor certificate după regulile europene [corespunzător specificațiilor de certificare (C.S.) aplicabile, incluse în baza de certificare (C.B.) stabilită și notificată de A.A.C.R.];

 • b) amplasamentelor unităților de control al traficului aerian și centrelor de informare a zborurilor;

 • c) amplasamentelor mijloacelor C.N.S. și meteorologice aferente aviației civile.

 • 1.2.3. Reglementarea de față evidențiază, fără a se limita la acestea, obiectivele uzuale pentru realizarea cărora este necesară obținerea în prealabil a avizelor A.A.C.R. la documentațiile tehnice aferente.

II. Servituți aeronautice civile10

 • (1) . Pentru siguranța zborului și a activităților aeronautice, pe terenurile de aeronautică civilă și în vecinătatea acestora trebuie să se respecte cerințele instituite, condițiile și restricțiile prevăzute de reglementările aeronautice civile naționale și/sau internaționale aplicabile.

 • (2) . Condițiile, restricțiile și obligațiile impuse sau recomandate de reglementările aeronautice civile naționale și/sau internaționale pentru realizarea și menținerea siguranței zborului și manevrelor aeronavelor în spațiul aerian și la sol constituie servituți aeronautice civile, care definesc un regim de protecție adecvat, în interes aeronautic civil.

 • (3) . în funcție de natura lor, servituțile aeronautice civile pot fi clasificate în:

a. servituți de degajare;

 • b. servituți de balizare;

 • c. servituți radioelectrice (electromagnetice);

 • d. alte servituți (diverse).

 • (4). Proiecțiile orizontale ale suprafețelor de limitare a obstacolelor, ale suprafețelor de protecție a procedurilor de zbor instrumental, ale suprafețelor și zonelor de protecție a mijloacelor C.N.S. și meteorologice, ale altor categorii de suprafețe sau cerințe aeronautice (după caz) definesc la sol (formă, dimensiuni, orientare) zona corespunzătoare aflată sub incidența servitutilor de aeronautică civilă.  Zonalii


  Zonal  Zonalii


  Zona IV


Zona III definită astfel:

 • iv. suprafață orizontală care începe de la extremitatea Zonei II și din care se exclude Zona I;

 • v. extindere/ distanță orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcție:

8.500 m (exclusiv Zona I și Zona II);

 • vi. înălțimea suprafeței: +30,00 m față de cota aerodromului (91,13m)

Sunt necesare solicitarea și obținerea avizului A.A.C.R. pentru toate obstacolele din Zona III cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate

2.


Zona IV definită astfel:

 • vii. suprafață conică, începând de la extremitatea Zonei III și din care se exclude A sectorul Zonei I de la 8.500 m la 15.000 m, după caz;

 • viii. extindere/distanță orizontală: în orice direcție, până la limita C.T.R./T.M.A.;

 • ix. interesează obstacolele cu înălțimi egale sau mai mari de 45,00 m față de cota aerodromului (91,13 m). 11


HESCHiMBARE

Sunt necesare solicitarea și obținerea avizului A.A.C.R. pentru toate obstacolele din Zona IV cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate

 • IV. Totodată conform aceleași figuri (Fig. 10), care se regăsește suprapusă și pe planșa de reglementări a U.A.T. Sector 5 Municipiului București sunt identificate zonele de protecție instituite, M.S.S.R._BUCIUMENI, P.S.R. M.S.S.R. OTOPENI, M.S.S.R. MOD S BUCUREȘTI, respective servitute aeronautică civilă generată de Heliportul Spitalului de Urgență Universitar București. în toate cazurile înălțimea este exprimată în metri si se va lua în considerare prin măsurare la coama acoperișului sau, în cazul acoperirii în terasă, la aticul nivelului retras (sau a etajului tehnic retras), în interesul siguranței navigației aeriene, în suprafețele și zonele de protecție aferente mijloacelor C.N.S. și meteorologice nu pot fi amplasate, construite și/sau instalate niciun fel de obiective noi fără avizul A.A.C.R. conform art.3.4.3. din R.A.C.R.-Z.S.A.C., ediția 1/2015 cu modificările si completările ulterioare.

 • V. în zona cu servitute aeronautică civilă generată de Heliportul Spitalului de Urgență Universitar București, se va solicita avizul A.A.C.R. pentru toate construcțiile cu înălțimea mai mare de 17,44m, respectiv cota absolută la vârf: M.N. 75 cota 90,61m.

 • VI. Pentru terenurile aflate in Z.S.A.C. regimul de inaltime maxim si inaltimea maxima se va stabili punctual, pentru fiecare teren/obiectiv in parte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul solicitării avizului A.A.C.R., in sens restrictiv fata de prevederile prezentei documentații cu privire la inaltimea si regimul de inaltime propus pentru fiecare zona in parte. Detalii suplimentare privitoare la reglementările din zonele de servituți aeronautice12, la proiecția orizontala a zonelor, se găsesc în capitolul Protecția transportului aerian din ANEXA 1.

 • VII. (l). Pentru declararea zonelor cu servituți aeronautice civile și instituirea regimului de protecție corespunzător, autoritățile administrației publice locale vor include aceste zone în planurile de urbanism generale și zonale și vor integra datele specifice referitoare la caracteristici, restricții, obligații, condiții/posibilități de utilizare (inclusiv culturile și lucrările agricole premise pe terenurile limitrofe aerodromurilor, pentru prevenirea pericolului concentrării păsărilor și animalelor sălbatice).

 • (2). Planurile de urbanism generale și zonale, incluzând zonele cu servituți aeronautice civile, trebuie avizate de către AACR.

Art.27. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice
 • (1) . Amplasarea pe teritoriul sectorului 5 a unităților noi, generatoare de pericole de accidente

majore în care sunt implicate substanțe periculoase (unități tip Seveso) este interzisă potrivit reglementărilor prezentului P.U.Z.

 • (2) . Excepții de la prevederile alin.(l) se pot eventual admite în urma elaborării unor P.U.Z.-uri însoțite de studii de impact asupra sănătății și mediului și a unor studii de risc elaborate, supuse consultării publice și aprobate conform prevederilor legale, în urma cărora să rezulte că inserția unității generatoare de risc nu provoacă restricționări în utilizarea altor terenuri,

potrivit reglementărilor prezentului P.U.Z.

 • (3). Autorizarea executării construcțiilor care> prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, altele decât cele de tip Seveso, se poate eventual face numai pe baza unui P.U.Z.

r.IFTROPOL’TAN INTERNATIONAL ARH1TECTS

Strada Vasile Toptaceanu nr M. El P30. Sc 2 Ap. 39

Sector 5 București Romanța

Telefo»? 07226152206   (Ru17403S07)

e-niail. niiacroup.officeigiamail.i om

și a unui studiu de impact elaborate, supuse consultam publice și aprobate conform prevederilor legale.


 • (4) . Zona minimă de reglementare a P.U.Z.-ului ce se elaborează potrivit alin.(2)-(3) va fi zona de

impact din jurul amplasamentului, stabilită prin analiza de risc elaborată potrivit reglementărilor specifice.

 • (5) . Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin

Ordinul M.I.C. nr. 1587 din 25 iulie 199713.

Art.28. Asigurarea compatibilității funcțiunilor
 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția compatibilității prin încadrarea în

zonele funcționale admise / admise cu condiționări aferente fiecărui U.T.R.

 • (2) . Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise sunt precizate și

detaliate în cadrul reglementărilor privind zonele funcționale/U.T.R.-urile cuprinse în prezentul regulament.

 • (3) . Pentru parcelele pe care sunt edificate clădiri cu destinație industrială la data aprobării

prezentului Regulament se poate menține funcțiunea industrială, fiind permise inclusiv extinderi pentru destinația menționată, cu condiția să nu polueze, să se obțină avizele-acordurile de funcționare de la instituțiile abilitate și să se asigure compatibilitatea anvelopei cu cerințele specifice prescripțiilor privind aspectul exterior al construcțiilor aferente UTR, în baza unei documentații de urbanism.

 • (4) . Conversiile funcționale totale sau parțiale se admit dacă noua funcțiune se încadrează în

utilizările admise în subzona/U.T.R.-ul în care se încadrează imobilul și dacă la faza de autorizare se respectă actele normative aplicabile^

 • (5) .în toate zonele funcționale în care este permisă funcțiunea de locuire se vor preciza

amplasamentele platformelor/ a spațiilor protejate destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajare.

 • (6) .în toate zonele funcționale sunt interzise:

 • a. Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și

construcțiile de pe parcelele adiacente, fiind necesare asigurarea măsurilor de protejare specifice prevederilor legale;

b. Orice lucrări de terasament care provoacă scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

 • (7).în conformitate cu Avizul de mediu nr.2 din 02.03.2020, se interzic și:                       ,

 • a.  Activități care generează poluare peste limitele legal admise, prin corelare cu utilizările funcționale zonelor/subzonelor din TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE' ZONE, SUBZONE $1 UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ;

 • b. Crearea unor noi depozite necontrolate de deșeuri pe teritoriul administrativ al Sectorului 5, precum și gestionarea deșeurilor din orice surse (inclusiv a celor provenite din lucrări de construcții) fără respectarea legislației în vigoare apficabile, respectiv: HCL Sector 5 privind aprobarea Regulamentului serviciului de'salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București; HCGMB nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a (serviciului public de

GULAMEMT LOCAL DE URBANISM .....

kT SPRE NESCHiMBARE

salubrizare în Municipiul București; On privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

ANRSCUP nr. 82/2015


Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților.

 • (8). Se vor avea în vedere prevederile din ANEXA 1- și, în mod special, prevederile subcapitolului Compatibilitate funcțională și distanțe de protecție.

Art.29. Indicatori urbanistici P.O.T. și C.U.T.
 • (1) . Valorile maxime ale indicatorilor P.O.T. și C.U.T. (vezi ANEXA 2 - Glosar) sunt stabilite prin

prescripțiile specifice ale fiecărui U.T.R. și se calculează potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • (2) . Valoarea maximă a C.U.T., stabilit prin prezentul regulament, este de 4,00 potrivit

prevederilor legale în vigoare14, iar pentru toate P.U.Z-uri aprobate anterior prezentei documentații și preluate, se mențin toate reglementările stabilite cu excepția C.U.T.-ului ce va fi redus la valoarea de maxim de 4,00.

 • (3) . Prin excepție de la prevederile alin.(2), valori ale C.U.T. mai mari de 4,00 sunt înscrise în

arealele stabilite prin P.U.G. Municipiul București și care sunt menținute prin prezentul P.U.Z.. Prescripțiile cuprinse în CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC se pot aproba dacă nu se prevede o valoare a C.U.T. mai mare de 4 (respectiv 4.5 pentru arealele menținute din P.U.G. municipiul București) sau dacă se aprobă modificări ulterioare în cadrul prevederilor legale din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului privind valoare C.U.T. maxim admisă stabilită prin documentații P.U.Z..

Art.30. Asigurarea echipării edilitare
 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun

cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale autorităților publice locale sau ale furnizorilor de utilități sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, se va realiza cu respectarea alin.2 din prezentul articol.

 • (2) .în cazul prevăzut la alin.l. autorizarea executării construcțiilor va putea fi condiționată de

stabilirea, în prealabil, prin acord, protocol, contract, parteneriat public-privat, alte forme juridice în conformitate cu prevederile legale, funcție de caz, a obligației/posibilității efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • (3) . La elaborarea documentațiilor de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D. se va ține seama de


condițiile impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacității sau înlocuirea rețelelor de apă-canal.

 • (4) . Autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică în conformitate cu avizele furnizorilor de utilități, posibilitățile financiare și tehnice ale autorităților publice locale, de posibilitatea accesării de fonduri de la bugetul de stat sau în conformitate cu alin.2., funcție de caz. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:


  a.


realizarea d       if de ethipare în sistem individual care să respecte normele sanitare

și de protecție a mediului;

b.


beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local/general funcție de caz, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.

 • (5) . Pentru celelalte categorii de construcții se poate deroga de la prevederile menționate cu

avizul organelor administrației publice competente, privind prelungirea rețelei sau mărirea capacității acesteia, devierea, funcție de caz, cu respectarea prevederilor alin.2.

 • (6) . Toate rețelele și instalațiile tehnico-edilitare vor fi amplasate în subteran, conform normelor în vigoare, dacă legea nu dispune altfel.

 • (7) . La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe

sub trotuare pentru a se evita producerea gheții și se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

 • (8) . Puțurile de captare a apei potabile vor fi protejate cu o împrejmuire transparentă cu o înălțime de minimum 1,50 m amplasată pe perimetrul de protecție sanitară, dimensionat conform normelor în vigoare.

  Art.31.    Reglementări pentru terenurile destinate realizării
  lucrărilor de utilitate publică

  (1). Autorizarea executării altor construcții pe terenurile care au fost destinate, prin prezentul P.U.Z. sau prin studii și proiecte de specialitate, aprobate conform prevederilor legale, realizării de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Prin lucrări de utilitate publică se înțeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin lege19.

  Prin excepție de la prevederile alin.(l), în zona rezervată dezvoltării infrastructurii rutiere și a echipării tehnico-edilitare aferente se poate admite autorizarea branșamentelor și/sau racordurilor la rețelele de utilități publice.

  Fac excepție de la prevederile alin.(l) construcții și amenajări pe perioadă limitată, care se vor desființa pe cheltuiala beneficiarului înainte de demararea execuției lucrărilor de utilitate publică (iar acest aspect se va înscrie în cartea funciară ireversibil și transmisbil), pe perioada limitată a existenței construcției, după cum urmează:

  Amenajări de spații verzi; spațiile verzi astfel realizate nu se cuprind în suprafața de spații verzi necesare potrivit Art.53 alin.(2) pentru emiterea autorizației de construcție;

  Parcaje; parcajele astfel realizate nu se cuprind în numărul minim admis de locuri de parcare necesare potrivit Art.52 alin. (3) pentru emiterea autorizației de construcție; Alei pietonale și carosabile;

  Mobilier urban;

  împrejmuiri cu caracter provizoriu;

  Alte lucrări cu caracter provizoriu, admise potrivit prevederilor legale20 prescripțiilor specifice U.T.R. în care este situat imobilul.

  Pentru terenurile afectate parțial de lucrările de utilitate publică, edificabilul de trasează prin aplicarea prevederilor R.L.U. S5 la viitoarele limite ale parcelei.


  (2).


  (3).


  (4).


  a.


  b.


  • c.

  • d.

  • e.

  • f.


  • 19 A se vedea art. 6 din legea 33/1994 și art.2 din legea 255/2010 (cu modif. ulterioare)

  • 20 A se vedea art. 6 din legea 33/1994 și art.2 din legea 255/2010 (cu modif. ulterioare)

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism                                       „

  REVIZUIT MAI 2020
METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Topliceanu nr. 14. Bl. P39, Sc. 2 Ap. 39 Sector 5, Bucur est . Romania Telefon: 07226132206   (Ro17408307i ,

e-mail.miagroup.office@gmail.com               /< ,

SEGULAIAEV U#Ci- JJRBAM1SM

j\\/^

(5). în cazul în care ter^ntrfcare a

7 mVIZ hR...............................................

WX; ’ fr' ■ BARE

t rămâne in proprietaTeTupă^dezlf

pirea suprafeței destinate

lucrării de utilitate publică, nu îndeplinește condițiile de construibilitate înscrise la Art. 47,

este necesară trecerea integrală a terenului în domeniul public.

Art.32. Unele măsuri pentru realizării lucrărilor de utilitate publică
 • (1) . Pentru toate zonele funcționale, unde sunt necesare transferuri în domeniul public ale unor

suprafețe de teren, în cazul utilizării procedurii de transfer cu titlu gratuit în domeniul public cu respectarea (2) și Art. 29 - Indicatori urbanistici P.O.T. si C.U.T., proprietarii pot beneficia integral de indicatorii urbanistici după cum urmează:

 • a.  P.O.T. raportat la suprafața terenului inițial (înainte de dezmembrarea pentru transferul cu titlu gratuit în domeniul public), cu condiția să nu depășească 80% din terenul rămas neafectat de propunerea transferului în domeniul public;

 • b. C.U.T. raportat la suprafața terenului inițial (înainte de dezmembrarea pentru transferul cu titlu gratuit în domeniul public), la care se adaugă un spor de C.U.T., prin raportare la suprafața construită desfășurată admisă, egal cu suprafața de teren propusă să fie transferată spre domeniul public potrivit (2), precum și supliment corespondent în regimul de înălțime Rhmax și înălțimea maximă admisă Hmax în vederea compensării C.U.T. suplimentat.

 • (2) . Pentru a beneficia de prevederile alin.(l), la autorizarea construcțiilor, proprietarul va trebui

să îndeplinească următoarele condiții:

 • a.  să dezmembreze suprafața de teren care este necesar a fi transferată în domeniul public și să înscrie în cartea funciară a parcelei afectate servitutea administrativă, sub formă ireversibilă și transmisibilă, pe baza declarației în formă autentică cu privire la transferul cu titlu gratuit al dreptului de proprietate spre domeniul public (fără a pretinde despăgubiri sau alte compensații materiale).

 • b.  Pentru terenurile unde vor fi necesare documentații de urbanism de palier P.U.D. se va prezenta în cadrul acesteia propunerea de dezmembrare, iar după aprobare se va aplica lit.a.

 • (3) . Pentru toate zonele funcționale, unde sunt necesare transferuri in domeniul public a unor

suprafețe de teren, iar proprietarii nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(2) indicatorii urbanistici P.O.T. și C.U.T. se calculează exclusiv la suprafața terenului neafectat de necesitatea realizării unor obiective de interes public, suprafeței de teren afectate fiindu-i aplicabile prevederile legale în materie.

Art.33. Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice
 • (1) .în toate zonele funcționale parcelele beneficiază de un spor de C.U.T. sau P.O.T., raportat la


întreaga suprafața a terenului înainte de dezmembrare, pentru amenajarea unui spațiu verde (pe teren natural) cu acces public nelimitat, în sensul Legii nr. 24/2007, după cum urmează: un spor de C.U.T. de 0.25 pentru amenajare suprafața de minim 500 mp, un spor de C.U.T. de 0.5 pentru amenajare suprafața minimă de lOOOmp, un spor de C.U.T. de 0.75 pentru amenajare suprafața minimă de 1500mp, un spor de C.U.T. de 1.0 pentru amenjare suprafața minimă de 2000mp.

un spor de P.O.T. de 2% pentru fiecare 100 mp cedați, cu condiția să nu depășească 70% din terenul rămas neafectat de propunerea transferului în domeniul public;

 • a.  Suprafața delimitată conf. alin.l. urmează să se dezmembreze și să se înscrie în cartea funciară a parcelei ce urmează a trece în domeniu public servitutea administrativă ca spațiu verde, sub formă ireversibilă și transmisibilă, pe baza declarației în formă autentică cu privire la transferul cu titlu gratuit al dreptului de proprietate spre domeniul public (fără a pretinde despăgubiri sau alte compensații materiale), înainte de obținerea autorizației de construire.

 • b. Suprafața destinata amenajării de spații verzi cu acces public nelimitat să fie compactă, accesibilă și.suplimentară față de suprafața minimă de spațiu verde pe sol natural (PSP) admisă conform prevederilor alin.(2) de la Art.53.

 • (3) . Transferul dreptului de proprietate cu titlu gratuit al terenului dezmembrat în domeniul

public se va realiza înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

 • (4) . Valoarea totală a C.U.T., după aplicarea sporului prevăzut la lit.(l), calculată la suprafața

inițială de teren va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la Art. 29.

 • (5) . Pentru proprietarii terenurilor care îndeplinesc prevederile alin (1) și (2) P.O.T. și C.U.T.

(inclusiv suplimentul acordat) se vor raporta la suprafața terenului inițial (înainte de dezmembrarea pentru transferul cu titlu gratuit în domeniul public), iar regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă se vor mări corespunzător în vederea compensării C.U.T. suplimentat.

Art.34. Măsuri privind încurajarea realizării unor dotări de utilitate publică
 • (1) .în toate zonele funcționale parcelele beneficiază de un spor de C.U.T. de maxim 1,00, dacă jumătate din acest spor de C.U.T. este consumat pentru construirea unor spații care să aibă destinația exclusivă pentru dotări de utilitate publică - de tip creșă, grădiniță, after school, școală, clinică medicală, cabinete medicale, etc. care vor fi transferate cu titlu gratuit în domeniul public.

 • (2) . Aplicarea prevederilor alin. (1) este condiționată de includerea în proiectul pentru emiterea

autorizației de construire, la nivelul parterului și/sau a etajului (clădire independentă, alipită construcției principale sau parte integrantă din aceasta, după caz, conform normelor) a uneia dintre funcțiunile precizate, precum și teren amenjat aferent conform prevederilor legale. în cazul în care suprafața aferentă dotării de utilitate publică va reprezenta mai puțin de 0,5 C.U.T., atunci și utilizarea sporului se va micșora direct proporțional. Pentru punerea în aplicare se vor respecta cumulativ: înscrierea în cartea funciară a suprafeței din proiect care va fi transferată în domeniul public anterior emiterii autorizației de construire, iar dup? recepție propunerea pentru emiterea certificatului de atestare va include ca unitate distinct? suprafața respectivă grevată de servitutatea adminstrativă. După intabulare se va demara / procedura de transfer în domeniu public cu titlu gratuit.

 • (3) .în vederea aplicării prevederilor alin (1), regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă se

vor mări corespunzător în vederea compensării C.U.T. suplimentat

 • (4) . Valoarea maximă a C.U.T., în urma aplicării sporului, va respecta prevederile aljn.(2)-(3) de la

Art. 29. —

Art.35.    Măsuri pentru încurajarea dezvoltării intensive

(1). Parcelele de colț, cele care sunt capăt de perspectivă a unei intersecții în T, beneficiază de suplimentarea coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.) cu 0,50 față de cel reglementat

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                _____—'   ->

Page:63/340

// DIRECȚIA URBANISM

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTE

Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2. Ap. 39          .< /

Sector 5, Bucurest . Romania     i li

Telefon: 07226132206   (Ro174083G7)

e-mail. miagroup.office@gmail.com

/REGULAMENT LOCAL DE URBAMaM

VIZAT SPRE NESCKIMBARE

V/1

pentru U.T.R.-ul respectiv precum și o majorare a regimului de înălțime și înălțimii maxime admise corespondentă suplimentului de C.U.T., cu următoarele condiționări cumulative:

 • a.  Parterul construcțiilor edificate pe parcela este integral destinat cel puțin uneia din următoarele funcțiuni: comerciale, servicii, cultură, învățământ, sport, agrement, medicale, care să permită accesul publicului conform unui orar de funcționare.

 • b. P.O.T. propus este mai mic cu 5% decât maximul admis, iar cei 5 % se amenajează ca spațiu verde suplimentar minimului admis pe sol natural, potrivit Art.53.

 • c.  Se respectă condițiile de racordare a aliniamentelor înscrise la (4) de la Art.39.

 • d. Să nu fie amplasat în U.T.R. L (LI, L2a), cu excepția cazului intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi (propusă sau existentă) este de categoria a ll-a (14 metri). Pentru îndeplinirea excepției regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă nu va depăși un etaj suplimentar cu înălțimea de 3.5m finită.

 • (2) .în toate zonele funcționale, în arealele destinate accentelor de înălțime, marcate în cadrul

Planșei Reglementări Urbanistice, proprietarii parcelelor beneficiază de un spor de C.U.T de 0.5 dacă cel puțin o clădire are un accent de peste 50 m, la care se adaugă un spor de C.U.T. de 0.5 în cazul în care accentul depășește 75 m înălțime.

 • (3) . Pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcelele pe care este

permisă și recomandată demolarea construcțiilor existente, având un C.U.T. superior celui permis prin prezentul regulament, noile construcții vor putea menține coeficientul de utilizare a terenului existent cu încadrarea în celelalte prevederi ale regulamentului.

 • (4) . Pentru complexele rezidențiale cu funcțiuni complementare care urmează a fi dezvoltate pe terenuri mai mari de Iha, amplasate în zona Ll/L2a și/sau M3, se va acorda un spor de CUT de 0.5 precum și o majorare a regimului de înălțime cu un nivel suplimentar și înălțimii maxime admise corespondentă suplimentului de C.U.T.

 • (5) . Valoarea maximă a C.U.T., în urma aplicării sporului va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la Art. 29.

Art.36. Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public
 • (1) .în vederea reducerii deficitului de parcaje publice se pot acorda facilități investitorilor care edifică suplimentar pe proprietatea lor parcaje de uz public, cu capacitate cel puțin egală cu 5% din numărul locurilor de parcare necesare pentru uz propriu, potrivit normelor stabilite prin Anexa la H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006.


 • (2) . Investitorii care edifică pe proprietatea lor garaje/ parcaje de uz public, cu capacitate cel puțin egală cu 5% din numărul locurilor de parcare necesare pentru uz propriu, potrivit normelor stabilite prin Anexa la H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006 beneficiază pentru parcela pe care se realizează garajul/ parcajul de uz public, de un C.U.T. majorat, față de valoarea maximă admisă în U.T.R., corespunzător unei suprafețe construite desfășurate egale cu dublul suprafeței ocupate de locurile de parcare de uz public create, cu circulațiile aferente, cu majorarea corespunzătoare a P.O.T., Rhmax și Hmax, cu următoarele limite:

â. C.U.T.-ul majorat va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la Art. 29. t

 • b. P.O.T. majorat nu va depăși cu mai mult de 20% P.O.T.-ul reglementat la nivelul U.T.R.-ului și nu va fi mai mare de 80% (în vederea respectării procentului de spații verzi pe teren natural și pe placă, corelat cu obținerea avizului de mediu), acestea putându-se realiza și parțial în subteran.

 • c.  Regimul de înălțime se va majora cu maxim două nivele, respectiv înălțimea maximă H max se va majora cu maxim 6,0 m

 • (3) . Pentru a beneficia de prevederile alin.(l) investitorii (solicitanții autorizației) vor trebui să îndeplinească următoarele condiții:

 • a.  Organizarea incintei și detalierea modului specific de construire în condițiile indicatorilor majorați și cu soluționarea accesului auto public și pietonal se detaliază prin P.U.D., dacă nu a fost reglementat prin P.U.Z.; la depunerea spre aprobare a P.U.D.-ului beneficiarul va anexa o declarație-angajament în formă autentică, privind realizarea parcajului de uz public, păstrarea destinației acestuia pe toată durata de existență a construcției și exploatarea în condițiile stabilite prin regulamentul aprobat de către autoritatea locală;

 • b.  Parcajele de uz public se autorizează concomitent cu investiția de bază sau anterior acesteia;

 • c.  Investiția de bază se recepționează numai dacă au fost realizate lucrările autorizate pentru parcarea de uz public;

 • d.  Beneficiarul va înscrie în Cartea Funciară interdicția de schimbare a destinației locurilor de parcare de uz public pe toată durata de viață a investiției de bază;

 • e.  Locurile de parcare de uz public vor fi exploatate de administrația domeniului public Sector 5 în baza unui contract/parteneriat/protocol sau prin delegarea dreptului de administrare sau alte forme juridice in conformitate cu prevederile legale, pe toată durata de viață a investiției de bază sau se pot transfera in proprietate publica.

 • (4) . Autoritatea publică va lua măsurile necesare implementării unui sistem de parcare

inteligentă care să includă atât parcajele publice cât și parcajele proprietate privată de uz public.

 • (5) . Pentru terenurile din domeniu public aferente zonelor cu deficit privind locurile de parcare

se admite suplimentarea POT până la maxim 10% și CUT până la maxim 0,2 exclusiv pentru realizarea unor lucrări de utilitate publica pentru parcaje (subterane, supraetajate sau la sol) și pentru căile de acces aferente.

Mj

Art.37. Măsuri pentru încurajarea construirii pe terenuri dificile
 • (1) . Categoriile de terenuri dificile care fac obiectul prezentului articol, indiferent de categoria

U.T.R. în care sunt amplasate, sunt:

 • a. Terenuri cu pante accentuate (peste 10%).

 • b. Terenuri cu condiții dificile de fundare, care fac oneroasă realizarea de subsoluri.

 • (2) . Pentru parcelele care se încadrează la alin.(l), cazul proiectelor in care se propune realizarea

de parcari (locurile de parcare cu spațiile de circulație aferente) la nivelurile supraterane ale

,/j DIRECTA URBANISW

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topliceanu nr. 14. Bl. P39, Se. 2 Ap. 39

Sector 5. Bucurest . Romania     1/

Telefon: 07226132206 (Ro1 7408307| e-mail. miagroup.office@gmail.com                     • >

-24 .'             -i .....

7/Z.AT SPRE NESCHIMBARF.

P; fo-o&rzS^

clădirilor (parti din construcții sau construcții destinate integral parcajelor), se va aplica o majorare a indicelui C.U.T. egală cu jumătate din suprafața construita desfasurata aferenta acestor parcari, supliment corespondent în regimul de înălțime Rhmax și înălțimea maximă admisă Hmaxîn vederea compensării C.U.T. suplimentat, cu următoarele precizări:

 • a.  C.U.T.-ul suplimentat va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la Art. 29.

 • b. în U.T.R.-urile în care Rhmax si/sau Hmax sunt plafonate, creșterea regimului de înălțime va fi de maxim două nivele iar înălțimea maximă va crește cu maxim 6,0 m pentru locuințe, 8.0m pentru alte funcțiuni.

 • (3). Prevederile alin.(2) sunt aplicabile cu următoarele condiții:

 • a.  Beneficiarul să facă dovada că terenul este încadrat în teren cu condiții dificile de fundare (inclusiv pânză freatică la nivel ridicat) sau terenul este conformat în pantă astfel încât nivelul de parcare nu se poate realiza decât ca demisol (nivel suprateran); dovada este reprezentată de studiul geotehnic și/sau studiu topografic inclusiv secțiuni însoțite de estimări comparative de costuri pentru varianta subterană și cea supraterană, din care să rezulte o diferență semnificativă de costuri.

 • b.  Constructiile/nivelurile destinate parcărilor vor urmări aceeași arhitectură cu a clădirii principale/volumului principal, vor avea minim 2 laturi deschise și acoperite cu structuri tip riflaje; este interzisă tratarea nivelului/ nivelurilor orientate spre spațiul public cu ziduri oarbe sau cu o arhitectură inadecvată prezenței stradale.

 • c.  Locurile de parcare construite fac parte integrantă din proiect, iar asupra lor se va institui sarcina ireversibilă și transmisibilă privind interdicția de desființare sau de schimbare a funcțiunii pe toată perioada de viață a clădirii.

 • d. în cazul în care construcția aferentă parcărilor la nivelurile supraterane conține părți care exced clădirea principală sau este dispusă în trepte, creând posibilitatea de a se realiza terase circulabile aferente, se recomandă realizarea unor spații verzi peste placă sau/și a unor sisteme alternative pentru sporirea performanțelor energetice.

Art.38. Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică
 • (1). Autorizarea executării construcțiilor în situațiile preavăzute la Art. 30 Asigurarea echipării edilitare se va putea realiza, funcție de caz (în raport de amplasament, anvergura dezvoltării

etc.) pe tronsoane/etape.

 • (2). Tronsoanele/etapele aferente lucrărilor de utilitate publică care vor face obiectul execuției, funcție de complexitatea investiției, vor fi stabilite în baza unui grafic, prin acord, protocol, contract, parteneriat public-privat, alte forme juridice în conformitate cu prevederile legale, funcție de caz, încheiat prealabil emiterii autorizației de construire.


.în cazul prevăzut la alin.(2), recepția la terminarea lucrărilor pentru construcțiile autorizate va fi condiționată de recepția lucrărilor de echipare tehnico-edilitară aferente și/sau a infrastructurii rutiere pentru tronsonul/etapa corespunzătoare.

. Investitorii interesați care îndeplinesc condițiile de la alin(2) și(3) și își asumă în prealabil, obligația efectuării totale a lucrărilor de echipare tehnico-edilitară aferente și a infrastructurii rutiere și a obligației de suportare integrală a costurilor aferente proiectării și executării lucrărilor, pot beneficia suplimentar de un spor de C.U.T. de 0,5 (aferenți etapei de dezvoltare


solicitate), precum și supliment corespondent în regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă în vederea compensării C.U.T. suplimentat. în cazul în care îsi asumă obligația efectuării în parte (dar nu mai puțin de 50%) beneficiul poate sa fie de un spor de C.U.T. de 0,25 (aferent etapei de dezvoltare solicitate), precum și supliment corespondent în regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă în vederea compensării C.U.T. suplimentat.

 • (5) . Aplicarea suplimentării prevăzute pentru C.U.T., va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la Art. 29.

 • (6) . Lucrările prevăzute la alin. (2) și terenul aferent, indiferent de modul de finanțare, vor fi transferate în proprietatea publică după recepționare, în cazul în care terenul nu a fost transferat inițial, lucrările desfășurându-se pe domeniul public.

 • (7) . Nu fac obiectul prezentului articol lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară

publică, precum și dezvoltarea rețelelor clasice de incintă, care se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 67/340

CAPITOLUL VI. - CONDIȚII GENERALE DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

VI.1. Reguli cu privire la amplasare și retrageri minime obligatorii
Art.39. Amplasarea față de drumurile publice
 • (1) .în zona drumului public, indiferent de U.T.R., se pot autoriza, cu avizul administratorului

drumului:

 • a.  Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de servire, de întreținere și de exploatare;

 • b.  Parcaje, terminale intermodale, stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.), stații de încărcare vehicule electrice, refugii pentru transportul public, case de bilete, etc;

 • c.  Conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen;

 • d. Construcții și amenajări admise a se amplasa pe domeniul public, inclusiv cele de semnalistică publicitare, rutieră, potrivit legislației și regulamentelor locale în vigoare, în afara zonei de siguranță a drumului.

 • e.  Pasaje, pasarele, subterane/supraterane cu acordul /avizul instituțiilor/organelor abilitate, iar în funcție de amplasament și de mărime se pot realiza în lungul acestora spații cu funcțiuni comerciale, de servicii, etc.

 • (2) .în sensul prezentului regulament, zona drumului cuprinde partea carosabilă, acostamentele,

șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi care separă sensurile de circulație, pistele pentru cicliști, suprafețele adiacente pentru parcaje, staționări sau opriri, precum și suprafețele de teren necesare amplasării anexelor, dotărilor acestora21.

 • (3) . Străzile noi (inclusiv străpungeri, devieri, prelungiri de străzi) și modernizarea străzilor

existente se vor realiza ținând seama de prospectele prevăzute în planșa REGLEMENTĂRI URBANISTICE - CIRCULAȚII.

 • (4) . La intersecțiile de străzi racordarea aliniamentelor se va face printr-o linie perpendiculară pe

bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,00 metri pe străzile de categoria l-a și a ll-a și de 6,00 metri pe cele de categoria a lll-a și 3,00 metri la străzi de categoria IV. Teșirea aliniamentului la intersecție este regulă de realiniere locală a parcelelor.

 • (5) .în cazul în care la limita dintre două parcele există un decalaj se va proceda la o corecție prin

retragerea parcelei mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

 • (6) . Aliniamentul reglementat rezultă din compararea aliniamentului existent cu prospectele

reglementate ale străzilor, potrivit alin.(3) și cu regulile de realiniere locală a parcelelor

înscrise la alin.(4)-(5). în cazul în care, din comparație rezultă că aliniamentul actual este mai mare sau egal cu cel reglementat, aliniamentul actual devine aliniament reglementat. în cazul în care profilul propus este mai mare decât prospectul existent sau intervin celelalte reguli de realiniere locală a parcelelor, aliniamentul reglementat este situat pe limita propusă a străzilor, care devine linie de realiniere a parcelelor.

 • (7) . Poziția noului aliniament, stabilit în urma operațiilor de realiniere a parcelelor, precum și

retragerea minimă a construcțiilor față de acesta se vor preciza în Certificatul de Urbanism.

 • (8) . Zonele de realiniere a parcelelor devin zone "non aedificandi" până la trecerea în domeniul

public în condițiile legii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 31.

 • (9) . Amplasarea construcțiilor și amenajărilor de orice fel va urmări perceperea unei imagini de calitate dinspre spațiul public.

 • (10).Pentru restricții în zona autostrăzii vezi prevederile din ANEXA 1, respectiv Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art.40. Amplasarea față de aliniament
 • (1) . Amplasarea clădirilor se raportează la aliniament, în sensul de aliniament rezultat în urma

realinierii parcelelor, potrivit alin.(6) de la Art.39.

 • (2) . Amplasarea clădirilor se consideră față de toate limitele separative față de căi de comunicație

sau alte spații publice.

 • (3) . Limita de retragere față de aliniament (Rf), care delimitează spre aliniament banda de

construibilitate, este, după caz, linie de aliniere obligatorie (Rf0) sau retragere minimă admisă (Rfmin).

 • (4) .în cadrul subzonelor funcționale/U.T.R.-urilor se precizează limita minimă (Rfmin) pentru

retragerea de la aliniament a construcțiilor cu excepțiile detaliate mai jos.

 • (5) . Amplasarea clădirilor se face pe aliniament (Rf = 0), sau retrasă de la aliniament (Rf > 0) funcție de caracterul străzii sau de specificul fragmentului de țesut urban în care este încadrat amplasamentul (aliniere constituită).

 • (6) . Derogările de la prevederile R.L.U. S5 și situațiile speciale admise ca excepții privind

amplasarea față de aliniament urmează reglementările de la Art. 7 - Art. 8.

 • (7) . Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale

clădirilor (inclusiv demisolurilor) și părților nivelurilor subterane (subsolurilor), care depășesc cota amenajată a terenului aferent căilor de comunicație sau altor spații publice cu > 0,40 m. Regulile de amplasare față de aliniament nu se aplică părților subsolurilor care depășesc cota amenajată a terenului aferent căilor de comunicație sau altor spații publice ridicate cu <

0,40 m.

 • (8) . Prin excepție de la alin.(7), în cazul construcțiilor amplasate pe aliniament, regulile de amplasare față de aliniament se aplică și părților subsolurilor situate sub cota amenajată a terenului a căilor de comunicație sau altor spații publice.

 • (9) .în cazul existenței unui regim de aliniere local de tipul linie de aliniere unitară (Rfu= Rfr= Rf2=

Rf3=Rf4) este obligatorie păstrarea liniei de aliniere de către noua construcție (Rf=Rf0= Rfu.), chiar dacă Rfu nu se încadrează între limita minimă (Rfmin) și limita maximă (Rfmax) admise potrivit alin. (4) (fig.Fig. 1, Fig. 2). Prin excepție, în zonele cu


regim de construire deschis, dacă existe alte prescripții imperative, care impun majorarea retragerii22, acestea au precădere. • (10) .în cazul existenței unui regim de aliniere local de tipul retragere coincidentă (Rfv) este obligatorie respectarea acestui regim de aliniere local de către noua construcție (Rf=Rf0= Rfv.) în cazurile nominalizate la alin.(12).

 • (11) .în cazul cuplării la un calcan existent, linia de aliniere a construcției existente va fi preluată de noua construcție cel puțin pe distanță de 2,0 m de la hotar (distantă de revenire DR>2,0 m). în cazul în care linia de aliniere a construcției vecine nu devine linie de aliniere pentru noua construcție, distanța de revenire DR nu va depăși 1/3 din deschiderea terenului (DR>2,0 m; DR<’/3I)

 • (12) .în situațiile de alinieri variabile retragerea noii construcții se va încadra între limitele Rfmin și Rfmax, precizate potrivit alin.(4) dacă nu intervin cazurile speciale de la alin.(12).


22 Prescripții specifice amplasamentului sau funcțiunii, stabilite prin prescripții din prezentul R.L.U., prin alte acte generale de reglementare sau prescripții de proiectare___________

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topliceanu nr 14. Bl. P39. Sc 2 Ap. 39

Sector 5 București Romania

Telefon. 0722613220b (Ro1 7403307) e-mail. miagrou|j.officei&gmail cori                          j 1

D Rl C iAU ' . ’ ISM

-

1

(13).Cazuri speciale de stabilire a limitei

.....

de retragere de la aliniament Rf,

în conformitate cu Art.

42.

 • (14).Prin excepție de la prevederile alineatele precedente, în cazul unui regim de construire deschis, se poate admite o retragere majorată sau micșorată, justificată prin păstrarea unor arbori maturi, prin prescripții cuprinse la IV.l. Protejarea resurselor naturale sau în conformitate cu Prescripții specifice amplasamentului sau funcțiunii, stabilite prin prescripții specifice aferente fiecărui UTR, inclusiv modificări ale profilelor stradale, artere de circulație nou propuse, etc.

DEPĂȘIREA LOCALĂ A LIMITEI DE RETRAGERE FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • (15).lnterspațiul dintre aliniament și limita de retragere față de aliniament Rf este "non aedificandi", cu excepțiile prevăzute în alin.(7), precum și a împrejmuirilor, acceselor și scărilor de acces, platformelor și teraselor descoperite, care depășesc cota amenajată a terenului aferent căilor de comunicație sau altor spații publice ridicate cu < 0.40 m, elementelor de semnalistică admise potrivit prezentului R.L.U. S5 și Regulamentului de publicitate sau prevederilor legale rutiere; la imobilele care necesită acces controlat în incinta se admite și amplasarea unei cabine-poartă de mici dimensiuni (maxim 6,0 mp), fie integrată în arhitectura împrejmuirii fie ca o construcție provizorie independentă în incintă, în vecinătatea accesului.

 • (16).Prin excepție de la prevederile alin.(15) se admit următoarele depășiri locale ale limitei de retragere față de aliniament Rf (așa cum a fost definită la alin.(2) și (3)), care nu constituie și

depășiri ale aliniamentului:

 • a.  cornișele și streșinile vor putea depăși limita retragerii față de aliniament dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 • i.   depășirea e de maxim 1,20 m;

 • ii.    cota inferioară a elementelor lor constructive se află la minim de 3,00 m peste cota terenului amenajat;

 • iii.    la învelitorile a căror pantă este orientată spre domeniul public este obligatorie montarea de parazăpezi dacă picătura streșinii cade la mai puțin de 1,0 m de aliniament;

 • b. alte depășiri, care nu vor ocupa în elevație, cumulat, mai mult de 2/3 din lungime^ /

fațadei:                                                                                          ,

 • i.     rezalitări ale fațadelor (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, jardiniere etc.) care ies din planul fațadei cu maxim 0,30 m;

 • ii.    terase (acoperite sau descoperite), logii, balcoane sau bovindouri care ies din planul fațadei cu maxim 1,20 m și sunt situate la minim 2,0 m de limitele laterale ale parcelei;

 • iii.    scări de evacuare în caz de incendiu (doar dacă din considerente tehnice sau de amplasament, nu se pot instala pe altă fațadă a clădirii).

 • iv.    copertine necirculabile, parasolare care ies din planul fațadei cu maxim 1,20 m,

 • c.  în zonele în care este permisă amplasarea localurilor de alimentație publică se admite amenajarea de terase acoperite dar deschise pe cel puțin două laturi.

I I r J ) *

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

\        1 l

Page: -71/340

DEPĂȘIREA LOCALĂ A ALINIAMENTULUI

 • (17).De regulă, depășirea aliniamentului este interzisă. Excepțiile permise sunt următoarele:

 • a. în cazul trotuarelor cu lățimi mai mari de 3,0 m se admit la parter și la etajele superioare rezalitări ale fațadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, jardiniere, trepte, firme etc.) dacă ocupă, cumulat, maxim 1/10 din lungimea fațadei și ies din planul fațadei cu maxim 0,30 m;

 • b. în cazul trotuarelor cu lățimi între 1,5 m - 3,0 m se admit la parter și la etajele superioare rezalitări ale fațadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, trepte, firme etc.) dacă ocupă, cumulat, maxim 1/10 din lungimea fațadei și ies din planul fațadei cu maxim 0,15 m;

 • c.  în cazul trotuarelor cu lățimi mai mici de 1,5 m nu se admit nici un fel de rezalitări la parter;

 • d. amplasarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilități, la clădirile existente, se poate admite pe domeniul public numai dacă lățimea minimă liberă a circulației pietonale rămâne de 1,50 m la arterele principale și 0,75 m la celelalte străzi;

 • e.  balcoanele deschise sau închise și bovindourile vor putea depăși aliniamentul dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 • i.     ocupă în elevație, cumulat, împreună cu rezalitările, maxim 1/3 din lungimea fațadei;

 • ii.     depășirea aliniamentului e de maxim 1,0 m, fără a reprezenta mai mult de 1/10 din lățimea străzii23 cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva;

 • iii.     cota inferioară a elementelor lor constructive se află la o înălțime minimă de 4,00 m peste cota trotuarului amenajat;

>           iv. proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 1,0 m de marginea trotuarului dinspre

carosabil;

 • v. nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament sau \               zona de protecție a rețelelor aeriene;

\ vi. sunt retrase de la limitele laterale ale parcelei cu minim 2,0 m

vii. bovindourile sau balcoanele închise nu vor fi dispuse la ultimul nivel de sub streașină/ atic;

V* \ \      .

23 distanța dintre aliniamente, în sensul de aliniamente reglementate, potrivit prezentului n

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI                       \

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page:72/340

 • f. Cornișele și streșinile sițtkjie la mai mult de 4,00 m peste cota trotuarului amenajat pot depăși aliniamentul cu maxim 1/10 din lățimea străzii15, dar nu mai mult de 1,00 m, dacă:

 • i.      nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament sau zona de protecție a rețelelor aeriene

 • ii.      sunt prevăzute cu sistem de dirijare a apelor meteorice și parazăpezi în conformitate cu prevederile alin.(19) de la Art. 41;

 • g.  rezalitări ale fațadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaștri, burlane, jardiniere etc.) situate la mai mult de 4,00 m peste cota trotuarului amenajat pot depăși aliniamentul dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 • i.     ocupă în elevație, cumulat, împreună balcoanele deschise sau închise și bovindourile, maxim 1/3 din lungimea frontului clădirii;

 • ii.     depășirea aliniamentului este de maxim 1/10 din lățimea străzii16 dar nu mai mult de 0,50 m

 • iii.      proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 1,00 m de marginea trotuarului dinspre carosabil;

 • iv.      nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament sau zona de protecție a rețelelor aeriene;

 • h.  copertinele și parasolarele vor îndeplini următoarele condiții cumulative:

 • i.      vor fi corelate cu arhitectura fațadelor;

 • ii.     vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului;

 • iii.     vor ieși din planul fațadei maximum 1,50 m;

 • iv.     vor păstra o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului;

 • v.     nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament sau zona de protecție a rețelelor aeriene;

 • i.  mijloacele de publicitate amplasate pe clădiri pot depăși aliniamentul numai dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 • i.     vor păstra o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului;

 • ii.      nu vor afecta zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament sap zona de protecție a rețelelor aeriene;

 • iii.     structurile publicitare ce se amplasează paralel cu fațada se vor situa la minim

 • 2.50 m peste nivelul trotuarului și pot ieși din planul fațadei cu maxim 0,30 m; pot face excepție firmele, a căror amplasare în zona parterului va urma regulile pentru rezalitări de la lit.a-c. Structurile publicitare amplasate la mai mult de

 • 3.50 m peste nivelul trotuarului, vor urma regulile pentru rezalitări de la lit. g;.' DIRECȚIA URBANISM &GULAMENT LOCAL DE URBANISM

iv.


structurile publFcitâre (


perpendicular pe fațadă (acolo unde sunt


permise) vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului si pot ieși din planul fațadei maximum 1,00 m.

 • j. în zonele în care este permisă amplasarea localurilor de alimentație publică și a altor funcțiuni care pot include terase se admite amenajarea acestor terase cu depășirea aliniamentului reglementat și vor păstra o distanță de minimum 1,50 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului și nu vor afecta zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament, indicatoarele rutiere sau zona de protecție a rețelelor aeriene.

Art.41. Amplasarea în interiorul parcelei
 • (1) . Criteriile de stabilire a amplasării în interiorul parcelei sunt:

 • a. Regula calcanului;

 • b. Condițiile de Cod civil;

 • c. Condițiile de însorire;

 • d. Reglementările de securitate la incendiu;

 • e. Circulația carosabilă și staționarea în interiorul incintei;

 • f. Coerența imaginii urbane;

 • g. Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară

 • (2) . Criteriile de la alin.(l) sunt detaliate în subcapitolele din prezentul articol, aplicându-se în

mod general și se vor corela cu prescripțiile specifice subzonei funcționale/ U.T.R.-ului.

 • (3) . Pentru condițiile care se raportează la construcțiile existente pe parcelele adiacente se vor

lua în considerare clădirile principale (aflate în stare bună, propuse a fi menținute datorită valorii arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare).

 • (4) . în cadrul prezentului regulament, înălțimea construcțiilor la care se raportează distanța dintre

clădiri precum și distanța dintre o clădire și limita laterală/ posterioară a parcelei se măsoară în planul fațadei orientate spre cealaltă clădire, respectiv în planul fațadei orientate spre limita laterală/posterioară, între cota terenului natural, înainte de executarea lucrărilor de construire (înainte de sistematizare) și punctul cel mai înalt al zidului din planul fațadei. Fac excepție zonele cu pantă peste 10%, la care referințele se stabilesc pe secțiuni relevante prin teren și construcții (în general volumul realizându-se cu retrageri succesive).

REGULA CALCANULUI Șl EXCEPȚIILE SALE

 • (5). în cazul existenței unui calcan (al unei clădiri principale în stare bună, propusă a fi menținută datorită valorii arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.), vizibil din spațiul public este obligatorie alipirea la acel calcan. în cazurile în care calcanul existent (al unei clădiri principale în stare bună, propusă a fi menținută datorită valorii arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.), are înălțimea mai mare decât cea precizată în cadrul fiecărui U.T.R., înălțimea clădirii nou proiectate o va putea prelua pe cea a calcanului existent.

' (6). în sensul prezentului regulament se consideră vizibil din spațiul public calcanul care începe la o distanță mai mare sau egală cu distanța față de aliniament, retragerea de la aliniament

<L

admisă potrivit prescripțiilor generale, dacă nu este prevăzută altfel în cadrul prescripțiilor

specifice subzonei funcționale/ U.T.R.-ului.

 • (7). Pentru alipirea/cuplarea la calcan (cu rost seismic) este necesară o expertiză tehnică în

condițiile legii, care va stabili necesitatea realizării unor măsuri de protecție, intervenție

(ex.subzidiri, protejare, etc.).

 • (8) . Se admite construirea unui calcan nou numai în scopul acoperirii unui calcan existent

(indiferent de situarea acestuia pe limite laterale sau posterioare)- calcan al unei clădiri propuse a fi menținute datorită valorii arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • (9) . Prin excepție de aliniatul anterior clădirile se vor putea amplasa pe limita de proprietate

atunci când pe parcela alăturată se poate construi ulterior o clădire cuplată/alipită în conformitate cu regula de amplasare a clădirilor de pe aceeași parte a străzii în baza unei documentații de urbanism P.U.D. sau când există o amplasarea tradițională (vezi Coerența imaginii urbane).

 • (10) .în zonele cu regim de construire închisjcontinuu) nu se admit excepții de la prevederile alin.(5) decât dacă intervine necesitatea rea linierii parcelelor.

 • (11) .în zonele cu regim de construire deschis (discontinuu) se admit următoarele excepții de la prevederile alin.(5):

 • a.   Excepția de_amplasarea tradițională (vezi Coerența imaginii urbane);

 • b.   Excepția de incompatibilitate:

 • i.    Nu este obligatorie cuplarea unor construcții principale cu anexe, se cuplează construcții principale între ele și anexe între ele.

 • ii.    Nu este obligatorie cuplarea clădirilor care s-ar stânjeni reciproc26.

 • c.    Excepția de precaritate intervine în cazul în care construcția existentă pe hotar este în stare nesatisfăcătoare27 și necesită desființare sau depășește aliniamentul și necesită realiniere (desființare parțială/totală). în acest caz se admite ignorarea calcanului situat pe parcela adiacentă, în corelare și cu configurația parcelarului care să permită o altă posibilitate de amplasare, iar pentru stabilirea edificabilului cu retragere de la limita în discuție, autoritatea locală va putea solicita detalierea modului de amplasare, dacă este necesar, prin elaborarea și aprobarea unui P.U.D.,în conformitate cu prevederile legale.

CONDIȚIILE DE COD CIVIL

 • (12) . Retragerea minimă a unei construcții față de limita laterală a parcelei, în situații,

excepționale, în cazul fațadei în care nu sunt practicate ferestre/ deschideri cu vedere, este de 0,60m.

 • (13) . în cazul fațadei în care sunt practicate ferestre cu vedere precum și în cazul balcoanelor,

logiilor, bovindourilor și teraselor distanța minimă admisă față de limita laterală paralelă

 • 26 exemple: nu este obligatorie cuplarea locuințelor individuale cu instituții publice cu reprezentativitate sau adresabilitate ridicată, nu este obligatorie cuplarea locuințelor sau instituțiilor cu unități generatoare de zgomote, vibrații ș.a.

 • 27 Probată printr-o expertiză tehnică sau o notă tehnică de constatare întocmită conf.Legii 153/2001, cu

modif.ulterioare _______________________ _______________

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 75/340'


METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS . Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2 Ap. 39     //

Sector 5. Bucurest . România Telefon: 07226132206   (Rol7408307!

e-mail. miagroup.office@gmail com
este de 2,00 m. Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru.

 • (14) . Reglementările de la alin.(12)-(13) sunt aplicabile, în special clădirilor a căror fațadă

orientată spre parcela adiacentă nu depășește hmax 7.0 m (corespunde de regulă la P+l), măsurați între cota terenului natural și punctul cel mai înalt al zidului, prin elaborarea si aprobarea unei documentații de urbanism P.U.D., în cazul în care prin prescripțiile specifice fiecărui U.T.R. nu se precizează altfel.

 • (15) . în cazul construcțiilor ale căror ziduri orientate spre parcela adiacentă depășesc înălțimea

înscrisă la alin.(13) față de limitele laterale nu va fi mai mică de 3,00 m cu posibilitatea realizării unor balcoane, logii deschise cu adâncime maximă de 1,00 m, în cazul în care prin prescripțiile specifice fiecărui U.T.R. nu se precizează altfel.

 • (16) . în cazul cuplării construcției la un calcan existent, dacă banda de construitailitate

depășește/ este decalată față de calcanul existent, limitele edificabilului se conformează după regulile de stabilire a limitelor laterale din capitolul prezent corelate cu prevederea alin. (11) de la Art 40.

 • (17) . Prin excepție de la prevedererile alin.(12), în cazul anexelor parter cu înălțimea maximă a

fațadei orientate spre limitele laterale/ posterioare mai mică de 3,00 m se admite o retragere minimă de 0,60 m față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei dacă fațada orientată spre hotar nu are ferestre/ deschideri cu vedere.

 • (18) . Distanțele înscrise la alin.(12)-(17) se măsoară perpendicular pe limita de proprietate, între

limita de proprietate înscrisa în Cartea Funciară28 și partea cea mai apropiată a zidului, balconului, logiei, funcție de caz,.finisat (inclusiv cu termosistem).

 • (19) . Condiții de execuție a acoperișului în raport cu limitele separative față de alte incinte:

 • a.  Picătura streașinei trebuie să cadă obligatoriu în incinta proprie;

 • b.  Distanța între proiecția acoperișului (inclusive jgheaburi) și fața interioară a împrejmuirii spre vecini va fi de cel puțin 0,10 m;

 • c.  Vor fi montate obligatoriu opritori de zăpadă în cazul în care distanța dintre picătura streșinii și limita de proprietate este mai mică de 1,00 m.

 • (20) . Condiții de execuție a acoperișului în raport cu domeniul public:

 • a. în zonele în care amplasarea clădirilor se face pe aliniament se admite orientarea pantelorînvelitorii spre trotuar cu condiția să reprezinte o regulă a zonei și cu montarea parazăpezilor și a unui sistem de colectare a apelor meteorice cu dirijare în canalizarea pluvială (sau, în zonele în care nu există canalizare pluvială, cu dirijare spre incinta proprie).

 • b. în cazul în care picătura streșinii cade și pe domeniul public, chiar dacă panta nu este orientată spre domeniul public, este obligatorie montarea parazăpezilor și a unui sistem de colectare a apelor meteorice cu dirijare în canalizarea pluvială (sau, în zonele în care nu există canalizare pluvială, cu dirijare spre incinta proprie).

—‘-------------------

28De regula axul împrejmuirii este amplasat pe limita de proprietate înscrisă în Cartea Funciara_____________________

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI                   (

Document: Regulament Local de Urbanism

-REVIZUIT MAI 2020                                                                          \

Page: 76/340


 • c. Situațiile menționate la punctul (20) se pot realiza cu acordul adminstratorului domeniului public și a deținătorului/operatorului privind rețeaua publică de apă și canal.

CONDIȚIILE DE ÎNSORIRE

 • (21) . Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora potrivit

reglementărilor legale, respectiv a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate17.

 • (22) . în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile

învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu deînsorire, care să confirme respectarea prevederilor de la alin.(21)18.

 • (23) . Condiții de însorire pot fi obligatorii și pentru alte funcțiuni protejate (învățământ, sănătate

etc), în funcție de normele tehnice aplicabile.

 • (24) . Condiția de însorire, potrivit alin.(21)-(23) va fi verificată și demonstrată printr-un studiu de

însorire, verificat la cerința fundamentală „D - igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile", conform prevederilor legale.

NECESITATEA SEPARAȚIEI FUNCȚIONALE Șl DISTANȚE DE PROTECȚIE

 • (25) . Retragerea clădirilor față de limita de separație între zone funcționale, va respecta

prevederile fiecărui U.T.R. în conformitate cu utilizări admise și admise cu condiționări, în cazurile în care se impun astfel de restricții.

 • (26) . Retragerile înscrise la alin. (25) se vor majora, după caz:

  a.


potrivit unor prevederi legale raportate la o anumită funcțiune care poate genera restricții (zone de protecție, distanțe minime fața de alte obiective, etc);

b.


potrivit prevederilor din Ordinului MS nr. 119/201419 cu modif.ulterioare, în conformitate cu concluziile studiul deînsorire;

 • c.

 • d. (27). în cazul


Potrivit reglementărilor de securitate la incendiu sau altor restricții specifice;

Potrivit unor avize sau acorduri eliberate de instituțiile/enitățile abilitate.


construcțiilor tehnice și instalațiilor/utilajelor retragerile vor ține seama și de

restricțiile (zone de siguranță și de protecție) stabilite prin norme specifice. în cazul în care se propune instituirea unor grevări asupra altor imobile (teren și/sau construcții) este obligatoriu acordul proprietarilor acestora.

REGLEMENTĂRILE DE SECURITATE LA INCENDIU Șl APĂRARE CIVILĂ

(28). Emitentul certificatului de urbanism va solicita, în funcție de categoriile de construcții ș^ amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, avizul de la autoritatea de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate cu

DIRECȚIA URBANISMMETROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTE Strada Vasile Toplicsanu nr. 14. Bl. P39, Sc. 2 Ap. 39 Sector 5. Bucuroși . Roma nI a Telefon: 07226132206   (Ro 1 7408307i

e-mail. miag'OLp.office@gmail comEGLH.hMFNF i-OCAl. DE URBANISM.


PKAT SPRE NESCHIMBARE


✓5               !< J I                                 * 9 » S a «


prevederile legale înscrise în Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 (vezi Reglementările de Securitate la incendiu și apărare civilă).

 • (29) . Emitentul certificatului de urbanism va solicita, în funcție de categoriile de construcții la

care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă, avizul de la autoritatea de stat în domeniul protecției civile, în conformitate Hotărârea nr. 862 din 16 noiembrie 2016 (vezi Reglementările de Securitate la incendiu și apărare civilă).

 • (30) . Construcțiile supraterane cu funcțiuni mixte (definite în conformitate cu Normativul de

siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-99), trebuie să asigure accesibilitatea autospecialelor de intervenție în caz de incendiuîn conformitate cu prevederile legale în materie.

CIRCULAȚIA CAROSABILĂ Șl STAȚIONAREA ÎN INTERIORUL INCINTEI

 • (31) .Circulația carosabilă în interiorul incintelor este necesară pe criterii funcționale și de securitate la incendiu.

 • (32) .Gabaritul circulației în interiorul incintelor se stabilește potrivit cerințelor programului și normelor de securitate la incendiu coroborotate cu normativele de proiectare fiind diferențiate, în funcție de caz, pentru circulația cu autoturisme 3.00m , pentru circulația cu autovehicule de marfă cu tonaj redus 3.50m, precum și pentru accesul mijloacelor de intervenție la incendiu și pentru circulația cu vehicule de transport greu (autocamioane, autobuze) 4,00 m.

 • (33) .în zonele cu regim de construire discontinuu retragerea construcției noi față de cel puțin una dintre limitele laterale va trebui să permită circulația carosabilă în incintă, conform alin.Eroare! Fără sursă de referință, potrivit cerințelor programului și normelor de securitate la incendiu coroborotate cu normativele de proiectare.

 • (34) .în incintele destinate locuințelor individuale noi se va asigura, în zona de retragere de la aliniament sau în zona de retragere laterală, cel puțin un loc de staționare/parcare, în funcție de suprafața acestora, în corelare cu HCGMB 66/2006.

 • (35) .în fața garajelor noi se va asigura obligatoriu, în incintă, un spațiu liber (platformă/staționar) dimensionată adecvat pentru staționarea autovehiculelor. O altă formulă de acces direct se va putea realiza doar cu avizul Brigăzii de Poliție Rutieră.

COERENȚA IMAGINII URBANE

 • (36) .Stabilirea retragerilor laterale se va face ținând seama și de coerența imaginii urbane specifice zonei, exprimată prin:


a. Regula locului (utilizată în special pe amplasamente cu locuințe individuale) în privința amplasării construcțiilor față de limitele parcelei. Regula locului reprezintă un mod tradițional/caracteristic de amplasare a construcțiilor, care


optimizează performanța energetică a construcțiilor prin orientare, câștig solar pasiv, ventilație și iluminare naturală, exprimată prin amplasarea construcțiilor cu "spatele" la un punct cardinal nefavorabil (N, NE, NV) și cu „fața" la punctul cardinal favorabil (E, S, SE), cu maximizarea retragerii față de orientareaplanul de situație.

 • b. Cerințele specifice de cadență a construcțiilor, exprimată prin raportul construit, distanță dintre construcții, lățime medie a construcțiilor și volum mediu al construcțiilor, perceptibile din spațiul public, în corelare cu tendințele de dezvoltare.

REGULI SPECIALE DE AMPLASARE FAȚĂ DE LIMITA POSTERIOARĂ

 • (37) .Construcțiile principale vor fi obligatoriu retrase de la limita posterioară, retragerea minimă fiind stabilită prin reglementările la nivelul subzonelor funcționale/U.T.R.-urilor.

 • (38) .Distanța minimă admisă între fațadele posterioare ale construcțiilor amplasate pe parcele distincte, va fi rezultatul aplicării aliniatului anterior.

 • (39) .Prin excepție de la prevederile alin.(37)-(38), cuplarea la acest calcan, în baza elaborării și aprobării unui P.U.D. însoțit de ilustrare ahitectural-volumetrică.

VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.42. Accese carosabile
 • (1) .O parcelă este considerată construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil la

drumurile publice, direct sau (după caz) indirect prin servitute de trece, drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate, potrivit legii civile, conform destinației construcției. în vederea asigurării acceselor carosabile, în zonele în care nu există infrastructură rutieră se iau în considerare și arterele de circulație propuse prin P.U.Z. S5, resapectarea prescripțiilor înscrise în CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, respectiv Art. 38.

 • (2) . Prin acces carosabil se înțelege accesul cu gabarit de trecere a autovehiculelor dintr-o cale

rutieră deschisă circulației publice (in cazuri speciale poate fi și o alee ocazional carosabilă),

care trebuie să îndeplinească cerința de a avea o lățime de 4,00 m.

 • (3) . Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de

stingere a incendiilor, conform destinației construcției.

 • (4) .în zonele de locuințe înșiruite se vor asigura soluții de acces în curtea posterioară pentru

intervenții în caz de incendiu.                                                                j

 • (5) . Numărul, configurația și localizarea acceselor auto, precum și circulațiile interioare, se

determină în conformitate cu prevederile legale.

 • (6) .în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor prin intermediul altor soluții,

cu avizul unității teritoriale de pompieri (Inspectoratul de situații de Urgență București).

 • (7) . Orice racordare nouă la drumurile publice se va face conform avizului și după ca?,

acordul/autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

Art.43. Accese pietonale
 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se

asigură accese pietonale, dimensionate potrivit importanței și destinației construcției.

 • (2) .în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni,

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                            ---

--—--

Page: 79/340

DIRECȚIA URBANISi/i iGULAMENT LOCAL DE URBANiSM


VIZ NR.

orice cale de acces pub pe teren proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii.

 • (3).Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu dizabilități, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara
Art.44. Racordarea la rețele edilitare existente
 • (1) . Cu privire la finalitatea procesului privind racordarea de noi consumatori la rețelele existente

de alimentare cu apă potabilă, la instalațiile de canalizare și de alimentare cu energie electrică și a lucrărilor de construire se vor avea în vedere și prevederile art. 22, lit. f), din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.32

 • (2) . Soluțiile de asigurare, branșare, racordare la rețelele existente de apă, la instalațiile de

canalizare și de energie electrică, în conformitate cu avizele/acordurile furnizorilor de utilități, se vor corela și cu prevederile înscrise la Art.30 Asigurarea echipării edilitare.

 • (3) . Racordare/brnșarea la rețele se realizează îngropat, dacă legea nu dispune altfel, iar firidele

de branșament și contorizare se amplasează în afara circulației publice - în firide înglobate în împrejmuire sau în construcție, în ganguri sau în altă soluție care nu afectează imaginea urbană și nu desfigurează construcția. în cazul construcțiilor noi se recomandă ca proiectul să includă soluții de integrare arhitectural-estetică a firidelor de branșament și contorizare în construcție sau împrejmuire.

 • (4) . Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de

investitor sau de beneficiar.

 • (5) . în cazurile documentațiilor de urbanism, asigurarea accesului la rețelele tehnico-edilitare

existente (branșare/racordare) se va face în raport cu înălțimea și P.O.T.-ul propuse pentru a stabili relația dintre suprafața construită desfășurată și capacitatea rețelelor tehnico-edilitare.

 • (6) . Pentru rețelele de apă, conform Avizul nr. 91916887 din 09.01.2020 emis de S.C. Apa Nova

București S.A., având în vedere prevederile Mașter Planului Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru Municipiului București inclusive Planul de investiții pe termen lung 2019-2049, aprobat prin HCGMB nr. 577/24.10.2019, P.U.Z. S5 prevede ca, pentru edificarea de clădiri individuale/blocuri/zone comerciale sau industriale, etc racordarea la canalizare să se execute pe cât posbil, în sistem separativ (racorduri individuale de menajer și pluvial dacă există rețea de canalizare pluvială separată de cea de ape uzate menajere). Acest aspect se va corobora și cu situația rețelelor din zona în care se solicită edificarea.

 • (7) . Prevederile prezentului articol se vor corela cu ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță.

Art.45. Realizarea de rețele edilitare
 • (1). Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice existente se pot realiza/finanța de către administrația publică, furnizorul de utilități, investitor sau beneficiar,

32 „efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces;".                                                                  »

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                                 \

REVIZUIT MAI 2020

Page:80/340


pj;

după caz, în condițiile acordurilor/protocoalelor/contractelor, alte acte administrative conform prevederilor legale, încheiate cu autoritatea publică și cu respectarea parametrilor tehnici stabiliți prin master-plan/proiect tehnic/studiu de fezabilitate/studiu de soluție etc, elaborat de primărie sau furnizorul de utilități.

 • (2) . Prin trama stradală propusă în P.U.Z. S5 se asigura posibilitatea privind echiparea cu toate

rețelele tehnico-edilitare de interes public, în corelare și cu prevederile din ANEXA 1-Zone de protecție și de siguranță. Viitoarele lucrări de extinderi/reabilitări/înlocuiri de rețele se vor realiza în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (3) . în scopul asigurării calitatii spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sanatatii

locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea rețelelor edilitare noi și extinderea rețelelor existente care fac parte din sistemele conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport/distribuție gaze, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de aceasta natura, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se executa în varianta de amplasare subterană cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare dacă prin legislația specială în domeniile de referință nu se prevede altfel.

 • (4) . Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacității ori noile rețele construite, indiferent

de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, în limita capacității lor și cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacității rețelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obține o plată proporțională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există prevedere contrară, ori lucrarea nu devine proprietate publică/a furnizorului de utilități.

 • (5) . în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban se interzice montarea

supraterana, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de aceasta natură, dacă prin legislația specială în domeniile de referință nu se prevede altfel.


 • (6) . Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin, precedent se executa în varianta de amplasare subterana ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice.

  (7).


Se interzice amplasarea rețelelor edilitare - conducte de alimentare cu apă și de canalizarq, sisteme de transport gaze, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri oți alte instalații sau construcții similare - pe stâlpi de iluminat public și de distribuție curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de aceasta natura.

(8).


(9).


Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativa a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea. Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se executa, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autoritatilor administrației publice, aprobate în condițiile legii sau alte finanțări. Excepțiile se admit numai


METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Sfrada s/asile Topliceanu nr 14. Bl. P33. Sc 2. Ap. 39 Sector 5 București. Românie Telefon. 07226132206   |Ro1740B307) ii,-

e-mail miaqroup.office@gmail.com .....................

flf DIRECȚIA URBANISM ^REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ^VIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBÂRE

C/ J Ț/lA------

în cazuri speciale, cu acordul Consiliului local sau după caz, a Consiliului General al Municipiului București sau în conformitate cu Art. 30 și Art. 38.

 • (10) .Rețelele aeriene existente vor fi mutate în subteran pe baza unui calendar ce va fi aprobat de autoritatea locală și în baza unor proiecte coordonate.

 • (11) .Prevederile prezentului articol se vor corela cu ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță.

Prevederi specifice pentru sistemele de alimentare cu apă:

 • (12) .Conform prevederilor P.U.Z. S5, prin corelare cu programe și proiecte ale administrației publice locale, se propun următoarele:

 • a.  extinderea rețelei de alimentare cu apă; pentru zonele nou dezvoltate se va analiza oportunitatea de realizare a stațiilor de repompare/ridicare presiune și alocarea suprafețelor de teren necesar;

 • b.  redimensionarea arterelor de transport din cadrul rețelei de distribuție a apei din sector, având în vedere depășirea pe anumite zone a duratei de funcționare, materialele din care este realizată rețeaua precum și noile dezvoltări;

 • c.  reabilitarea rețelei secundare (conducte de serviciu) din cadrul rețelei de distribuție prin înlocuirea tronsoanelor de conductă realizate din materiale neconforme normelor actuale (fontă, oțel, azbociment), precum și a celor cu durata de funcționare depășită;

 • d. echiparea noilor străzi/artere de circulație propuse sau extinderea celor existente cu rețele de distribuție adecvate.

 • (13) .Rețeaua de distribuție a apei va fi realizată din conductele PEHD sau alte material omologate și va fi echipată cu hidranți exteriori de incendiu, cu cămine devane, cu cămine de aerisire și de golire și cu cămine de branșament amplasate la limita proprietăților.

 • (14) .Pentru zonele nou dezvoltate se va analiza oportunitatea de realizare a stațiilor de repompare/ ridicare presiune și alocarea suprafețelor de teren necesare, în funcție de fiecare amplasament.

Prevederi specifice pentru sistemele de canalizare:

 • (15) .Se face disticnția între:

 • a.  sistemele de evacuare a apelor uzate menajre în rețeaua de canalizare a orașului, cu avizul/acordul de preluare al operatorului S.C. Apa Nova București S.A.;

 • b. sistemele de evacuare a apelor pluviale:


 • i. în râul Dâmbovița și Ciorogârla, prin intermediul gospodăririi de ape pluviale (bazin de retenție, stație de pompare, etc.), în condițiile avizului S.G.A. Ilfov-București;

 • ii.  sau în rețeaua de canalizare a orașului, în situația în care receptorul natural nu este în apropiere, prin intermediul bazinelor de retenție ale operatorului S.C. Apa Nova București S.A. și cu avizul/acordul acestuia;

 • (16) .Conform prevederilor P.U.Z. S5, prin corelare cu programe și proiecte ale administrației publice locale, se propun următoarele:

 • c.  curațarea și înlocuirea, după caz, a colectoarelor de canalizare din zonele semnalate cu disfuncționalitați;

 • d. colectarea și evacuarea apelor uzate în sistem separativ; apele uzate menajere din zonele nou propuse vor fi evacuate în rețeaua publică de canalizare, iar apele pluviale vor fi evacuate în gospodării de ape pluviale sau în bazine de retenție, cu descărcare în emisari naturali sau în rețeaua publică de canalizare.

 • (17) .în zonele situate la cote joase de teren apele uzate menajere vor fi canalizate gravitațional către stații de pompare ape uzate, iar din aceste stații vor fi evacuate prin conducte de refulare în rețeaua de canalizare existentă cea mai apropiată.

 • (18) .Se interzice evacuarea de ape pluviale neepurate în cursurile de apă.

 • (19) .Indicatorii de calitate ai apelor uzate, evacuate in canalizarea publică sau, după caz, în emisarii naturali, se vor încadra în limitele impuse prin Anexele nr. 2 și nr. 3 la HGR nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Art.46. Condiții de echipare edilitară
 • (1) . Apă potabilă: orice construcție nouă de locuit și orice local putând servi pentru muncă,

odihna sau agrement, trebuie să fie racordate la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa proprie, în corelare cu art 30 și 38.

 • (2) . Canalizare menajeră: racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice

construcție sau instalație nouă în corelare cu art 30 și 38.

 • (3) . Canalizare pluvială:

 • a.  Se vor respecta prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.820/2018, art.53, alin.(3) și (5) privind modalitățile de colectare, gestionare și evacuare a apelor pluviale aferente parcelelor edificabile

 • b.  Amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publică colectoare a acestora, acolo unde aceasta există;

 • c.  Conform prevederilor cuprinse la Protecția apelor - sistemul de gospodărire a apelor,

cu privire la terenurile aflate la limita de proprietate cu salba de lacuri sau în imediata vecinătate, este prevăzută necesitatea rezervării zonelor aferente pentru realizarea atât a unui drum/alee ocazional carosabilă pentru exploatarea malurilor de lac, precum și, în funcție de amplasament, a unui colector de ape pluviale amplasat pe cât posibil pe traseul acestuia și a unor gospodării de apă/stații de epurare care au incluse bazine de retenție, separator de hidrocarburi și care vor fi conectate la colectorul specific în momentul realizării acestuia. în funcție de obiectivele de investiții propusâ predimensionare exactă va face obiectul unor studii de specialitate.                    /

 • d.  Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • e.  Se va limita la maxim aportul de ape pluviale evacuate la rețeaua publică de canalizare prin soluții locale de colectare, stocare, infiltrare locală în sol și evaporare naturală a apelor pluviale

 • f.   Va fi limitată la strictul necesar sigilarea suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelișuri impermeabile), în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

  Document: Regulament Local de Urbanism

  REVIZUIT MAI 2020

  Page: 83/340

  A DIRECȚIA URBANISM (ftFrttlî AMENT LOCAL DE URBANISM

  METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTE

  Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2. Ap. 39 1, ., Sector 5, Bucur est . Remania ( (ÎJ Telefon: 07226132206   (RO17408307) P'

  e-mail. miagroup.offîce@gmail corn              /V i\

  NR.

  rZAT SPRE NESCHI^BARE

  .....Ț......:.....J.n.. „7Z-.....’Ty, ----------

 • g. Acolo unde natura terenului și a investiției permite, se va face apel la soluții locale de evacuare a apelor pluviale preepurate în emisari (lacuri) cu avizele organismelor abilitate

 • (4) . Alimentare cu energie electrică:

 • a.  Orice construcție nouă de locuit și orice local putând servi pentru muncă, odihna sau agrement trebuie să fie alimentată cu energie electrică

 • b.  Se recomandă utilizarea energiei verzi (panouri solare, panouri fotovoltaice, energie geotermală etc) în completarea sistemelor clasice de asigurare a energiei electrice și termice.

 • c.   Branșamentele de realizează în condițiile alin.(3) de la Art.44;

 • (5) . Comunicații electronice:

 • a.  Branșamentele de realizează în condițiile alin.(3) de la Art.44; în caz de imposibilitate tehnică și numai atunci, pot fi dispuse pe fațade în soluții care să reducă impactul vizual (să urmărească liniile de cornișă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor, să fie vopsite în culorile fațadelor);

 • b.  Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

 • c.   Antenele-satelit se vor amplasa în poziții cât mai puțin vizibile din circulațiile publice.

 • (6) . Gaze: Branșamentele de realizează în condițiile alin.(3) de la Art.44.

 • (7) . Salubritate: orice clădire de locuit (locuințe individuale și/sau colective) precum și orice

unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie să dispună de amenajări pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să respecte normele sanitare și să fie accesibile dintr-un drum public.

 • (8) . Prevederile prezentului articol se vor corela cu ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță.


VI.4. Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului
Art.47. Condiții generale de construibilitate a parcelelor
 • (1) Parcelele sunt considerate direct construibile dacă respectă cumulativ următoarele condiții generale:

 • a.   Au asigurat accesul carosabil la drum public (sau privat, după caz) - vezi Art.42;

 • b.   Au posibilitate dovedită de soluționare a alimentării cu apă, evacuare a apelor uzate și alimentare cu energie electrică potrivit Art 30 și Art 38;

 • c.    Respectă condițiile privind forma și dimensiunile minime ale parcelei prevăzute la Art 48 - sau condițiile particulare conform prescripțiilor specifice U.T.R. reglementate în Titlul II, inclusiv prin operațiune de geometrizare;

 • d.    Prevederile prezentului regulament privind amplasarea construcțiilor și restricțiile care grevează terenul permit stabilirea unui edificabil în acord cu destinația terenului.

 • (2) .în funcție de mărimea parcelei, pe suprafața acesteia pot fi amplasate una sau mai multe

construcții principale și construcții anexe. Poziția lor pe suprafața parcelei este condiționată de regimul de aliniere față de drumurile și spațiile publice și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia.

 • (3) . Către drumurile publice construcțiile pot fi amplasate pe aliniament (pe limita dintre

domeniul public și cel privat) sau retrase din aliniament, în conformitate cu regulile urbanistice sau păstrând tradiția zonei.

 • (4) .în relație cu limitele laterale ale parcelei construcțiile pot fi amplasate astfel:

 • a.   în regim închis (înșiruite, în regimul curților închise sau deschise), cuplate pe ambele laturi la construcțiile de pe parcelele învecinate;

 • b.   în regim cuplat (alipire la una din limitele laterale ale parcelei);

 • c.    în regim izolat(cu retrageri față de vecinătăți).

Art.48. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții
 • (1). Dacă la nivelul prescripțiilor specifice aferente subzonelor funcționale/U.T.R.-urilor din prezentul regulament nu prevăd altfel, se consideră construibile în mod direct numai parcelele a căror formă și dimensiuni respectă condițiile minime înscrise în Tabelul 7., cu excepția parcelelor de colț pentru care se admite o reducere de 25% privind suprafața ^i frontul la stradă, iar dimensiunile și raporturile laturilor nu reprezintă o condiționare.


  CARACTERISTICĂ PARCELĂ

  REGIM DE CONSTRUIRE

  VALOARE LIMITĂ

  INSERȚII în PARCELAR EXISTENT

  front minim 1

  înșiruit

  >8,0 m

  cuplat

  £10,0 m

  izolat

  >10,0 m

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

  Document: Regulament Local de Urbanism

  REVIZUIT MAI 2020                                                   z

  Page: 85/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTE Strada Vasile Tophceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2 Ap. 39 Sector 5, Bucurest . Remania Telefon: 07226132206   (Ro17408307)

e-mail. fniagfoup.office@gmail.com

CARACTERISTICĂ PARCELĂ

REGIM DE CONSTRUIRE

VALOARE LIMITĂ

INSERȚII în PARCELAR EXISTENT

suprafața minimă S

înșiruit

>150 mp

cuplat

>200 mp

izolat

>200 mp

raport între lățimea și adâncimea parcelei l/L

Maxim 1/3

Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale

60° 4-120°

Tabelul 7 Condiții privind forma și dimensiunile parcelelor construibile existente


 • (2).în cazul parcelărilor/ repacelărilor caracteristicile minimale ale parcelelor pentru construire prin autorizație directă se regăsesc în Tabelul.

CARACTERISTICĂ PARCELĂ

REGIM DE CONSTRUIRE

VALOARE LIMITĂ

PARCELĂRI/REPARCELĂRI -pe baza.RGU

front minim 1

înșiruit

>8,0 m

cuplat

>12,0 m

izolat

>12,0 m

suprafața minimă S

înșiruit

>150 mp

cuplat

>200 mp

izolat

>200 mp

raport între lățimea și adâncimea parcelei l/L

Cel puțin egal

Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale

75° 4-105°

Tabelul 8 Condiții privind forma și dimensiunile parcelelor construibile în cazul parcelărilor/ reparcelărilor

 • (3) . Reglementările de din Tabelul și Tabelul sunt aplicabile în general pentru locuințe

individuale și colective mici sau cu înălțimi medii, precum și altor utilizări care generează construcții cu gabarite reduse (comerț de proximitate, servicii profesionale sau manufacturiere și alte asemenea). în funție de caz, prin prescripțiile speciale de la nivelul U.T.R.-urilor (TITLUL ll)se pot stabili alte condiții sau condiții similare.

 • (4) . Prin excepție de la prevederile alin. (1) în zonele cu parcelări existente, executate în timp cu

respectarea altor prevederi privind suprafețele și dimensiunile minime ale parcelelor, autorizarea executării lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții se poate realiza direct conform legii, cu respectarea normelor de igienă și a celor de securitate la incendiu.

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document; Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                     --

Page: 86/340


 • (5). Pentru suprafețe parcelate incluse în planuri urbanistice legal aprobate anterior apariției

prezentului regulament pot fi acordate autorizații cu respectarea documentației de urbanism

respective, în condițiile înscrise la TITLUL III - Intrarea în vigoare și reglementări finale.

 • (6). Regulile minimale privitoare la formă și dimensiuni nu se aplică parcelelor destinate lucrărilor speciale (în general cele destinate echipamentelor tehnico-edilitare), arterelor de circulație, pasaje, etc), spațiilor verzi, spațiilor de parcare, chioșcurilor, mobilier urban, împrejmuiri și altor asemenea utilizări.

 • (7) . O parcelă care nu îndeplinește condițiile de construibilitate, și nu se înscrie în excepțiile înscrise la alin.(4)-(6) sau în excepțiile înscrise în cadrul prescripțiilor specifice se poate considera construibilă pentru clădiri noi_numai dacă respectă, cumulativ, următoarele condiții:

 • a.   parcela este rezultată dintr-o operațiune cadastrală anterioară aprobării prezentului regulament;

 • b.  parcela nu se află într-o zonă în care construirea este restricționată până la elaborarea unui P.U.Z.;

pentru parcelă se va întocmi și aproba un Plan Urbanistic de Detaliu în conformitate cu prevederile Art.8 coroborate cu prevederile Art.7.Tabelul 2]

 • (8) . Totodată o parcelă care nu se înscrie în condițiile de construibilitate stabilite la alin.(2)+(7)

poate deveni construibilă direct și prin comasarea cu una dintre parcelele învecinate, în condițiile încadrării în prevederile prezentului regulament.

Art.49. Parcelarea și reparcelarea
 • (1) . Pentru simplificare, în prezentul regulament este considerată operațiune de parcelare doar

divizarea unui lot în urma căreia rezultă mai mult de două loturi construibile33, altminteri se utilizează denumirea de dezmembrare.

 • (2) . Pentru dezmembrări/ parcelări se vor avea în vedere cerințele legale privitoare la cazurile în

care este necesară eliberarea Certificatului de Urbanism. De asemenea în cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea certificatului de urbanism: încadrarea loturilor ce rezultă din dezmembrare în prevederile legale și în prevederile prezentului R.L.U. S5.

 • (3) .în sensul prezentului regulament reparcelările reprezintă operațiunile care au ca rezultat o

altă împărțire a mai multor loturi de teren învecinate, loturile rezultate având destinații și/sau forme diferite față de momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea și dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu. Reparcelarea are drept scop realizarea unei mai bune împărțiri a terenului în loturi construibile și, după caz, asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosință comună și obiectivelor de utilitate publică.

 • (4) .în conformitate cu prevederile art. 47. alinfi)1 din Legea 350/2001 cu modificările și

completările ulterioare Parcelarea și reparcelarea se realizează cu respectarea condițiilor de construibilitate din prezentul P.U.Z.

 • (5) . Parcelarea sau reparcelarea, în conformitate cu alin. 4. se admite numai dacă:

a. parcelele obținute destinate construirii îndeplinesc condițiile de formă și dimensiuni reglementate la prin prescripții generale Art. 48 sau la nivelul

33 împărțirea pe adâncime a unui lot în două loturi construibile plus o alee de acces la parcela din spate nu este considerată parcelare în cadrul prezentului regulament.___________________________________________________

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

Page:87/340

DIRECȚIA URBANISM iEGU! AMEblLLDCAL DE URBANISM


subzonei/U.T.R.-ului (TITLUL II), în cazul în care sunt reglementate prescripții specific.

 • b. fiecare parcelă are asigurat accesul la drumurile publice direct sau indirect.

 • c.  circulațiile ce se înființează respectă reglementările prezentului P.U.Z. și a normativelor specifice

 • (6) .în cazul unor solicitări de emitere a certificatului de urbanism pentru parcelare sau

reparcelare cu derogare de la condițiile de construibilitate din prezentul P.U.Z., se vor aplica prevederile Art. 8.

 • (7) .în cazul parcelărilor/ reparcelărilor care nu necesită elaborarea unui P.U.Z., potrivit

prevederilor alin.(4), operațiunile cadastrale se vor realiza pe baza unui certificat de urbanism, având la bază propunerea în coordonate stereo 70, întocmită de un specialist topograf, cu respectarea condițiilor tehnice înscrise în aceste și ținând seama de servituțile de utilitate publică ce grevează imobilul/imobilele înscrise în cartea funciară.

 • (8) . Realinierea parcelelor este operațiunea tehnică și juridică avînd ca scop lărgirea amprizelor stradale și constă în retrasarea aliniamentului și trecerea în domeniul public a suprafețelor necesare. Realinierile constituie obiective de utilitate publică.
VI.5. Reguli cu privire la fd a și dimensiunile construcțiilor
Art.50. înălțimea construcțiilor
 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise (Hmax), și

ținând seama de regimul maxim de înălțime (Rhmax), stabilit în cadrul reglementărilor privind subzonele/ unitățile teritoriale de referință din cadrul prezentului Regulament. Indicatorul înălțimea maximă (Hmax) are caracter limitativ, în vreme de indicatorul regim de înălțime (Rhmax) are caracter exemplificativ20.

 • (2) . înălțimea maximă a clădirilor (abreviere Hmax)- exprimă în metri înălțimea maximă admisă în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de terasament) și streașină/cornișe sau limita superioară a parapetului terasei, măsurată în planul fațadei, în centrul fațadei paralele (cvasi-paralele) cu aliniamentul.

 • (3) . în condițiile în care caracteristice geotehnice o permit, construcțiile pot avea subsoluri/

demisoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale. Realizarea de subsoluri/demisoluri nu se inscriu explicit în prezentul regulament.

 • (4) . Se admit nivele parțiale (supante, mezanine, duplexuri) cu condiția încadrării în înălțimea

maximă (H max ) reglementată.

 • (5) . In cadrul tuturor zonelor reglementate prin prezentul P.U.Z. S5 construcțiile vor urma panta

naturală a terenului iar înălțimea construcțiilor (Hmax) se raportează la panta naturală a terenului, ceea ce înseamnă că niciun punct cornișei sau limita superioară a parapetului terasei construcției din planul fațadei nu va depăși suprafața paralelă cu terenul natural ce

trece prin punctul de înălțime maximă determinat potrivit alin.(2)-(3) (regula generală). Față de regula generală este admisă o toleranță (depășire) de maxim un nivel convețional (3,00 m înălțime liberă), justificată de relieful terenului.

 • (6).înălțimea clădirilor se va raporta la distanța dintre frontul clădirilor construite existente și frontul opus propus, cu excepția U.T.R.-urilor unde se specifcă altfel, precum și a derogărilor

admise prin prezentul regulament. Sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației specificate mai sus, cu respectarea regulilor privind calcanele.

 • (7).în cazul fronturilor amplasate pe aliniament înălțimea maximă admisă se raportează la distanța dintre aliniamente (funcție de caz aliniament existent pentru străzi care nu iși modifică profilul, aliniamentul rezultat pentru străzi existente care iși modifică profilul sau străzi propuse și nu sunt impuse alinieri specifice), cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel, respectând regula calcanelor precum și a derogărilor admise prin prezentul regulament.

 • (8). în cadrul tuturor U.T.R.-urilor unde se admit mansarde, acestea vor îndeplini următoarele condiții:

 • a.  Nu depășesc conturul nivelului curent;

 • b. Nu ocupă mai mult de 60% din suprafața nivelului curent;VIZ NR.

c.


Nu se depășesc valorile-limită pentru înălțimea maximă la streașină Hmax și înălțimea

maximă la coamă Hmax.c stabilite în cadrul U.T.R.-ului.

 • d. Mansarda poate fi asimilată unui etaj retras cu respectarea lit.(a,b,c,).

 • (9). Dacă prin reglementările la nivelul fiecărui U.T.R. se admit niveluri suplimentare retrase, acestea se vor retrage față de planul fațadei dinspre stradă în interiorul unor planuri descrise de un arc de cerc cu raza de 4,0 m și tangenta la acesta la 45°, cu excepția zonelor care beneficiază de regula calcanelor și/sau cazurile unde se specifcă altfel (ex.parcele de colț), precum și a excepțiilor

admise prin prezentul regulament.

 • (10) .înălțimea maximă admisă, măsurată în planul fațadei la streașină/ cornișă/limita superioară a parapetului terasei (Hmax.) și respectiv regimul de înălțime maxim (Rhmax) vor fi plafonate funcție de U.T.R./subzona funcțională specific, cu respectarea alin (1).

 • (11) . Pentru stabilirea relațiilor între înălțimea clădirilor și distanța dintre clădiri se iau în considerare fațadele paralele/ cvasi-paralele ale acestora, cu excepția UTR-urilor unde se precieaza altfel.

 • (12) .în cazul cu drumuri sau servituti private/cale de acces, inaltimea nu va depăși de trei ori distanta între interax (ax) si clădirea proiectata, cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel. Aceeași excepție se aplica și atunci când frontul opus nu este configurat pentru a determina distanța între alinieri, cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel.

 • (13) . Se pot amplasa Instalații/Echipamente tehnice pe învelitoarea clădirilor indiferent de tipul de conformare a acesteia în terasă sau șarpantă , peste înălțimea maximă stabilită, indiferent de U.T.R. cu condiția respectării prevederilor privind Art.26 Reglementări pentru siguranța

transportului aerian.

 • (14) . Se pot realiza etaje tehnice, indiferent de regim de înălțime stabilit, cu condiția încadrarării acestora în înălțimea maximă.

 • (15) .în cazul volumelor situate pe colț, la racordarea între străzi având regim diferit de înălțime, dacă diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două sau mai multe niveluri se va realiza o descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimea clădirii de pe strada principală pe o lungime minimă egală cu distanța dintre aliniamente.

Art.51. Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor
 • (1) . Aspectul exterior al clădirilor aparține spațiului public constituind parte componentă din

imaginea urbană.

 • (2) . Aspectul general al zonelor urbane este determinat de conformarea construcțiilor,

volumetrie și compoziția urbană etc. Compoziția urbană este acordul dintre funcțiune, mod de construire, economie și expresie plastica, realizat prin aplicarea regulilor specifice arhitecturii și urbanismului. Volumetria este un parametru urbanistic și arhitectural de baza care determina aspectul general al zonelor urbane.


 • (3) . în Zonele de tip C, M și subzonele L3a și L4a învelitoarea va fi realizată în sistem terasă, ori de tip șarpantă care se va conforma astfel încât să nu fie vizibilă din spațiul public. Prin excepție se admit învelitorile de tip șarpantă în cazul locuințelor individuale sau colective mici (max P+2+M), precum și în cazul unor alipiri sau cuplări cu clădiri care au învelitoare de tip șarpantă cu preluarea nivelului coamei acesteia.


contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă35.

 • (5) . Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor și al anexelor vizibile dinspre spațiul public va fi

corelat cu cel al clădirii(clădirilor) principale situate pe parcelă.

 • (6) . Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a coșurilor metalice, unităților exterioare de

climatizare, a cablurilor, țevilor, tubulaturilor și a altor asemenea instalații care nu fac parte din arhitectura inițială a clădirii pe construcțiile monument istoric sau pe construcțiile cu valoare arhitecturală. Prin excepție, se admite amplasarea acestor echipamente în poziții care să nu afecteze arhitectura acestora cu acordul Direcției de Cultură/Ministerului Culturii.

 • (7) . Clădirile noi vor îngloba, pe cât posibil, în arhitectura clădirii echipamentele tehnice

necesare, astfel incât cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public.

 • (8) . Se interzic intervențiile asupra clădirilor de natura să distrugă unitatea construcției (de genul

înlocuirii parțiale a acoperișului, vopsitorii parțiale etc) justificate de apartenența la proprietari diferiți.

 • (9) . Deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere

perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizica și siguranța populației si/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, sunt obligați să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor în condițiile asigurării coerenței lucrărilor de intervenție asupra clădirii cu imaginea urban-arhitecturală a zonei adiacente, respectarea caracterului zonei și păstrarea identității acesteia.

 • (10) .Este interzisa utilizarea materialelor destinate finisajelor interioare (precum faianță, gresie, tapet etc.) la exterior. în toate UTR-urile este permisă și recomandată utilizarea tehnologiilor, materialelor ce țin de arhitectura ecologică, pasivă, în vedere îmbunătățirii calității vieții, a mediului, etc.

 • (11) .La clădirile existente, care prezintă valoare arhitectural-istorică, se va evita eliminarea decorațiilor specifice perioadei de edificare a construcției (ancadramente, cornișe, brâuri, colonete, pilaștri etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice. în cazul restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general.


 • (12) .Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului.

 • (13) .Ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design de bună calitate, adaptat arhitecturii imobilelor. Materialele utilizate vor fi de foarte bună calitate, indiferent că sunt de tip tradițional (lemn) sau modern (oțel, aluminiu, sticlă structurală etc).

 • (14) .în golul fațadei destinat vitrinei se poate include și firma, în situațiile în care amplasarea acesteia pe fațadă e inadecvată datorită caracteristicilor arhitecturale sau în cazul în care nu există zone predestinate acestora (de tipul unei console, atic, alte sisteme special concepute în arhitectura clădirii). La clădirile cu mai multe vitrine, intervențiile asupra acestora vor urmări conservarea/refacerea unității expresiei arhitecturale, fiind amplasate într-o abordare unitară.

  35 Potrivit Art. 32 din Regulamentul general de urbanism aprobat cu HG 525/1996

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

  Document: Regulament Local de Urbanism                        --

  REVIZUIT MAI 2020

  Page: 91/340


  METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

  Strada Vasile Topiiceanu nr 14. 31. P39. Sc 2 Ap. 39

  Sector 5 București Remania

  Telefon. 07226132206   (RO174033C7)

  e-mail. miagroup.office@gmail corn                       țfJf-

  h DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM &z NR. W/3^3-

  X? /

  * -'ZAȚ SPRE NESCHIMBARE

 • (15) .Obiectele expuse în vitrină se vor amplasa la minimum 10 cm de la sticlă.

 • (16) .Vitrinele vor fi dotate cu iluminat ambiental cel puțin pe perioada de funcționare a iluminatului public.

 • (17) .Amplasarea de către deținătorii de spații cu destinație de servicii sau comerț, în fața acestora, pe domeniul public sau teren aflat în indiviziune (trotuarul de protecție al locuințelor colective), pe elementele de împrejmuire a terenurilor, a mărfurilor este interzisă. Fac excepție acele zone amenjate special pentru astfel de expunere, cele care au la bază un regulament aprobat de către autoritatea publică sau cele care sunt permise conform prevederilor legale.

 • (18) .Documentațiile pentru autorizarea construirii vitrinelor vor cuprinde în mod obligatoriu întreaga fațadă a imobilului, pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, firme, inscripții, firide de branșament la utilități etc).

 • (19) .Legea nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor prevede că „în considerarea dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos, reprezintă acțiune de interes public major și general creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în scopul asigurării sănătății, vieții, integrității fizice și siguranței populației, al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum și a calității mediului natural, în condițiile respectării și punerii în valoare a specificității patrimoniului local și național.".

 • (20) .în vederea asigurării cerințelor fundamentale „economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile" și „utilizarea sustenabilă a resurselor naturale" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor prin care se stabilesc cerințele minime de performanță energetică a clădirilor care se aplică diferențiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât și pentru clădirile existente, după cum urmează: locuințe unifamiliale; blocuri de locuințe; birouri; clădiri de învățământ; spitale; hoteluri și restaurante; construcții destinate activităților sportive; clădiri pentru servicii de comerț; alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

 • (21) .Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la aliniatul precedent, prin certificatul de urbanism emis de autoritățile administrației publice locale/județene competente, în vederea obținerii, în condițiile legii, a autorizației de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerințelor minime de performanță energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător.

 • (22) .La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, performanța energetică a acestora sau a unităților de clădire ce fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

ț23).Documentația tehnică elaborată pentru autorizarea lucrărilor de intervenție pentru renovarea majoră dezvoltă măsurile prevăzute în raportul de audit energetic.

j(24).în căzui renovării majore a clădirilor, proprietarii/administratorii acestora pot monta sisteme alternative de producere a energiei, în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se


VI.6. Reguli cu privire la parcaje, spații verzi, împrejmuiri
Art.52. Parcaje
 • (1) . Pentru un amplasament dat, destinația, configurația, dimensiunea și capacitatea unei

construcții noi se va stabili ținând seama și de obligativitatea asigurării spațiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcției în cauză, amplasate în interiorul parcelei pe care se realizează construcția, corelat cu asigurarea acceselor carosabile și pietonale.

 • (2) . Autorizarea executării construcțiilor noi care, prin destinație, necesită spații de parcare, este

permisă numai în cazul asigurării prin proiect a parcajelor necesare funcționării construcțiilor, în afara circulațiilor publice.

 • (3) . Numărul minim de locuri de parcare care trebuie asigurate în condițiile alin. (1) se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, potrivit Anexei la H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006 - norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriului Municipiului București și se dispun în construcții supra/subterane sau în parcaje amenajate la sol.

 • (4) .în sensul prezentului Regulament prin parcaj se înțelege spațiu amenajat la sol sau în

construcții pentru staționarea, respectiv adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp (GM 007-2000).

 • (5) . Parcajele se vor amenaja având în vedere dezvoltarea durabila a orașului. în acest scop se vor

avea în vedere:

 • a.  reducerea la minim a parcajelor la sol;

 • b. realizarea de parcări colective (recomandabil multietajate subterane sau supraterane) în zonele cu aflux important de utilizatori;

 • c.  înglobarea parcărilor din incinte în construcția principală sau, după caz, în construcții multietajate dedicate;

 • d.  soluționarea parcajelor la sol ca parcări ecologice, în scopul reducerii cantității de ape meteorice evacuate în canalizare și reducerii insulelor de căldură;

 • e.  implementarea sistemelor de parcare inteligentă;

 • f.  înglobarea de facilități pentru parcarea bicicletelor;

 • g.  înglobarea în parcajele publice și în cele de uz public de mare capacitate a facilităților pentru încărcarea autovehiculelor electrice;

 • (6) .în cazul în care construcția aferentă parcărilor, la nivelurile supraterane, conține părți care

exced clădirea principală sau este dispusă în trepte, creând posibilitatea de a se realiza terase circulabile aferente, se recomandă realizarea unor spații verzi peste placă ( sau /și sisteme alternative pentru sporirea performanțelor energetice.                                       ,

 • (7) . Pentru toate construcțiile noi amplasarea parcajelor cu spațiile de manevră aferente se vă

face în incinta proprie.                                                                         '

 • (8) .în cazul existenței unor parcaje publice, de uz public amenajate sau private dacă distanța de

parcurs între parcaj și amplasament este de maxim 500 m, se pot admite excepții în următoarele cazuri:

 • a.  Pentru obiective publice (instituții publice, funcțiuni publice, parcuri ș.a.);

 • b. în cazul altor utilizări decât cele de la lit.(8) - la intervențiile vizând schimbări de destinație a unor construcții existente care implică suplimentarea locurilor de parcare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

i. dispunerea construcțiilor existente nu permite amenajarea parcajelor cu spațiile

de manevră aferente în incintă;

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism                      —==~ct_

REVIZUIT MAI 2020

V \  -

Page: 93/340'

• _ -

SPRENESCHIMBARE

ii. există locuri de parcare disponibile în parcajele publice, de uz public sau în parcaje private. Acest aspect se va consemna în baza unor contracte de închiriere pe perioada existenței utilizării funcționale solicitate în vederea schimbării.

 • c. Alte excepții se regăsesc în H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006 cu modificările și completările ulterioare.

 • (9). Alocarea locurilor de parcare în cazurile menționate la aliniatul anterior se va face:

 • a.  dinamic, în sistem "parcare inteligentă”, în cazul implementării sistemului în municipiu, caz în care, în vederea autorizării, administratorul sistemului certifică capacitatea de a asigura locurile de parcare pentru noua investiție;

 • b. în sistem clasic, cu alocarea de către administratorul parcajului a unui număr de locuri de parcare într-un interval interval orar precizat.

 • (10) .Prevederile de la alin. 8. nu se aplică locurilor de parcare necesar a fi asigurate pentru persoanele cu dizabilități, situație în care vor fi amplasate în conformitate cu prevedrile legale în materie.

 • (11) .Toate parcajele la sol vor avea obligatoriu și spații plantate, inclusiv arbori (1 arbore la 4 locuri de parcare amplasate la sol) în corelare cu prescripțiile specifice fiecărui UTR privind procentul de spații verzi.

 • (12) .Se vor amenaja obligatoriu parcări pentru biciclete, trotinete, scutere în zonele cu concentrare de locuri de muncă, în zonele de agrement și la obiectivele cu aflux important de utilizatori (precum centrele comerciale), în nodurile intermodale, în parcaje tip park & ride. Se vor amenaja spații speciale pentru depozitarea bicicletelor și în ansamblurile de locuințe colective.

 • (13) .Dimensiunile parcajelor se vor conforma la normele tehnice aplicabile în raport cu tipul vehiculelor.

 • (14) .Amplasarea parcajelor în interiorul parcelei se va face ținând cont de prevederile Ordinului MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

 • (15) .în vederea susținerii Măsurii N.ll din 1. Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, aprobat prin HCGMB nr.325din 14.06.2018, precum și în conformitate cu Legea nr. 34/2017, se pot amplasa și monta stații cu unul sau mai multe puncte de reîncărcare pentru autovehicule electrice/hibrid prin intermediul unor instalați fixe sau mobile de curent continuu sau alternativ , pe domeniul public sau privat cu acces public limitat (clădiri de birouri, centre comerciale, stații de alimentare carburanți etc.).

Art.53. Spații verzi
 • (1) . Conform art. 70, lit. f) din Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind

protecția mediului, pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au obligația să „adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism și amenajarea teritoriului.".

 • (2) . Realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu

suprafață de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei, din care cel puțin 2/3 vor fi pe sol natural, iar restul va fi amenajat peste placa subsolului și va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezoltarea vegetației de talie arbuștilor și condiții de drenare a excesului de

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI                   ---

Document: Regulament Local de Urbanism                                               \

REVIZUIT MAI 2020                                                      ___________ * \

Page: 94/340

METROPOLITAN INTERNATIONA ARHITECTS Strada Vasile Topmxani, nr. 14. Bt P39. Sc 2 Ap. 39 Sector 5 București. Rorrana Telfcfon. 07226132206   (Ru1 7408327)         i

e-mail riagroup offiicegțgrrail corn                             f /

/? ■ ........

RF • -AMENTLOC     gri sm

'\v/l

--

X/ /

. . . ■

L—V. 7^—----


umiditate (PSV>30%, PSP>10% - iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare a excesului de umiditate). în condițiile existenței unor terenuri greu de fundat sau a unor terenuri în pantă mai mare de 10%, (PSPPSP se admite și peste placa de peste demisol).

 • (3) .în cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate

prevăzute prin prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizației de construire va participa la asigurarea terenului necesar amenajării de spații verzi într-o zonă cât mai apropiată parcelei în cauză, pe teren proprietate privată, în suprafață egală cu diferența dintre necesarul minim pe parcelă și suprafața realizată pe parcelă, numai cu acordul administrației publice locale și a agenției de mediu și cu respectarea legislației specifice de mediu în vigoare, condiționat de înscriere în cartea funciară (a terenului utilizat pentru realizarea spațiului verde) a folosinței de spațiu verde pe toată perioada de viață a construcției noi.

 • (4) . Intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție a monumentelor se vor face numai cu

acordul Direcției pentru Cultură a Municipiului București.

 • (5) . Intervenția asupra vegetației situată pe domeniul public sau privat se execută conform

H.C.G.M.B. nr. 304 / 2009 privind normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București-Anexa nr.l, art. 6 (1) , în baza avizelor de specialitate (defrișare, toaletare, reduceri și regenerări de coronament, transplantare, amenajări/reamenajări spații verzi) emise de către Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu.

 • (6) . Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și juridice au următoarele

obligații:

 • a.  să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;

 • b. să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;

 • c.  să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;

 • d.  să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor;

 • e.  să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu/

autoritățile centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentrli; îmbunătățirea amenajării acestora;                                               /

 • f.  să nu diminueze suprafața spațiilor verzi, în conformitate cu prescripțiile specifice fiecărui UTR.

 • (7) .în toate situațiile se va respecta HCGMB nr. 347/2008 pentru aprobarea Programul integrat

de gestionare a calității aerului în Municipiul București.

 • (8) . Pentru plantările de arbori noi se vor respecta distanțele și, după caz, acordurile prevăzute la

de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

 • (9) .Terenurile care nu sunt acoperite cu construcții, platforme și circulații vor fi acoperite cu

gazon sau alte tipuri de spațiu verde și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

 • (10).în zone cu terenuri contractile se vor evita speciile de arbori care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

  \          . • / j

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

  Document: Regulament Local de Urbanism

  REVIZUIT MAI 2020

  Page: 95/340

■’?’AT SPRE NESCHIMBARE

Art.54.

împrejmuiri

 • (1) .împrejmuirile spre stradă/ străzi (spre aliniament/aliniamente) vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 m (înălțimea împrejmuirii se va racorda la împrejmuirea loturilor alaturate), vor avea un soclu opac cu înălțimea cuprinsă între 0,2 m și 0,6 m, partea superioară fiind parțial transparentă, realizată din fier forjat sau un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației; împrejmuirea poate fi, dublată de gard viu sau plantații.

 • (2) .împrejmuirile spre alte spații publice (parcuri, lacuri, alei pietonale etc) se încadrează la

alin.(l).

 • (3) . împrejmuirile laterale și posterioare, care nu se încadrează la alin.(2), vor avea o înălțime fixă

de 2,5 m și vor fi, de regulă opace.

 • (4) . Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate

cu borduri, cu garduri vii sau pavaje ce pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

 • (5) . Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al

construcției.

 • (6) . Se recomandă două categorii de împrejmuiri:

 • a. împrejmuiri opace (beton, zidărie, lemn, gard viu, etc) pentru protejarea zonei cu caracter privat. împrejmuirea opacă va putea fi realizată numai pe limitele laterale și posterioare ale parcelei.

 • b. împrejmuiri parțial transparente (fier forjat, zidărie, lemn, garduri vii, etc) pentru celelalte zone care conțin obiective publice ori cu acces public. Spațiile comerciale și alte servicii, retrase de la aliniament, pot fi lipsite de împrejmuire și separate cu borduri ori garduri vii către căile drum.

 • (7) . Porțile necesare pentru realizarea accesului pe parcelă se vor deschide fără afectarea

circulației de orice tip pe domeniul public.X/ i .o , - ■       .         ■ •"

Z/             --

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI
TERITORIALE DE REFERINȚĂ

4

 • (1) . Pentru toate imobilele situate în U.T.R.-urile detaliate mai jos și care sunt situate în zone

asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție și/sau de siguranță actual sau viitor, cu restricții și/sau interdicții (după caz), executarea lucrărilor de construcții se va realiza în conformitate cu prevederile generale invocate la „Art. 9 - împărțirea în Unități de Referință", precum și detaliate la „CAPITOLUL V - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC" și la „ANEXA 1 -Zone de protecție și de siguranță".

 • (2) . Pentru toate imobilele situate în U.T.R.-urile detaliate mai jos, funcțiunile pentru care nu s

au menționat criterii (cifre) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizatorilor, cuprinzând în intregalitate subdiviziunile aferente înscrise în cadrul funcțiunii respective. Pentru funcțiunile pentru care s-au menționat criterii (cifre) de referință, acestea includ exclusiv subdiviziuni indicate.

 • (3) . Prescripțiile cuprinse în prezentul TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl

UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ se aplică în mod specific fiecărui U.T.R. pe care îl reglementează. în cazul în care pentru un anumit U.T.R. sau pentru anumite supuncte, nu sunt prevăzute reglementări specifice urbanistice sau pentru autorizarea construcțiilor, se vor aplica reglementările generale cuprinse în TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE.
PLAN URDaNISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

Page: 97/340


REVIZUIT MAI 2020

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Topiiceanu nr 14. 81. P39. Sc. 2. Ap. 39 Sector 5. București. Romania Telefon. 07226132206 (Ro1 7408307)    1

e-mail. miagroup.office@gmail.com

— -

Ztf DIRECȚIA URBANISM Regulament local de urbanism

NR.

r—* \

C (CAI, CA2, CB1, CB3,CB3.1'cV,cli6j - ZONA CENTRALĂ

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1) . Zona centrală "C" cuprinde conform Planului de Urbanism General o serie de zone și subzone,

precum subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice, zona centrală situată în afara limitelor zonei protejate, zone situate în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală.

 • (2) . Zonele, subzonele care sunt incluse în zonele reglementate protejate nu fac obiectul

prezentei documentații de urbanism.

 • (3) . Conform documentației de urbanism P.U.Z. Coordonator Sector 5 amplasamentele delimitate

ca subzone aferente ZONEI CENTRALE "C" conțin unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a Municipiului București situate în afara limitelor zonelor protejate, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurative, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor publici și privați.

 • (4) . Diversitatea funcțională (zone dominate de instituții și servicii de interes general, funcțiuni

publice și private de importanță municipială și supramunicipală) conferă un impact economic major devenind un element de particularitate al acestor zone. în astfel de zone urbane se regăsesc și ansambluri de locuințe colective sau locuințe cu partiu special, în care parterul și/sau etajul 1 au destinații preponderent de servicii și comerț. Regimul de construire este preponderent discontinuu cu regim de înălțime mare și accente de înălțime.

 • (5) . Menținerea și dezvoltarea acestui caracter necesită aplicarea unor reglementari cumulative

care să fie deopotrivă flexibile, dar și rigide, determinând restricții și permisivități care trebuie aplicate cu creativitate atat de promotorii de investiții cat si de administratori.

 • (6) . Pentru implementarea corectă a unei dezvoltări urbane complexe, în acord cu potențialul și

interesul general zona centrala ce face obiectul prezentei documentații a fost subîmpărțită în următoarele subzone si unități teritoriale de referință: 21c

Zona centrală

C_37

Subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care s-au preluat din documentații de urbanism palier P.U.Z., reprezentând parte integrantă din P.U.Z. S5.

CAI

Subzona centrală cu funcțiunea de centru de afaceri cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu și discontinuu;

CA2

Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

CB1

Subzona serviciilor publice și private dispersate în afara zonelor protejate - instituții și servicii publice și private, învățământ, sănătate

CB3

Subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care s-au preluat din P.U.G.;

CB3.1

Subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care se propun prin prezenta documentație de urbanism;

CV

Subzona centrală cu funcțiuni complexe și spații verzi amenajate de tip parc - recreativ, care se propun prin prezenta documentație de urbanism;

Notă: CV' - Terenurile proprietăți private (repuneri în posesie) se transferă în domeniul public;

37 U.T.R.-urile marcate cu_ (underline) reprezintă U.T.R.-uri preluate conform documentațiilor de urbanism (notate detaliat pe plan cu HCGMB/AS/AP etc.).______________________________________________________________________

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 99/340

DIRECȚIA URBANISM

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Se. 2. Ap. 39 / Sector 5, Bucuroși , Remania //t Telefon: 07226132206 (Ro1 7408307) e-mail. miagroup.office@gmail.com                f /

r

EGULAMENT LOCAL DL"UKDANidWi

IZAT SRRE NESC.HIMBARE —7                         • >■ ■ ■ ■■■ i w22 23 24  .................... .....CAI, CA2, - SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNEA DE CENTRU DE AFACERI/ FUNCȚIUNI COMPLEXE CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, MARE Șl CU ACCENTE PESTE 45 METRI, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU Șl DISCONTINUU

Pct 1.

Utilizări admise'            '' CAI

Subzona centrală cu funcțiunea de centru de afaceri cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu și discontinuu; [TABELA 01]

CA2

Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu; [TABELA 01]

c. tab.

PARAGRAF 1

UTILIZARE FUNCȚIONALA


e. tab.

Pct2.

Utilizări admise cu condiționări

Funcțiuni:

 • 1. Se admit la parterul clădirilor funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiția ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor și să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri (cca. 40.0 metri desfășurare de front);

 • 2. Se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului, cu condiția ca, la nivelul parterului și mezaninului, frontul spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor și turiștilor - comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii personale și colective etc.;

 • 3. Se admit locuințe la nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcțiuni, de preferință cu partiu special adaptat zonei centrale de afaceri;

 • 4. Se admite conversia în alte funcțiuni a locuințelor situate în clădiri existente cu condiția menținerii a unei ponderi a locuințelor de minim 30 % din totalul ariei construite desfășurate;

 • 5. Se admit restaurante de orice tip cu condiția ca unitățile care comercializează pentru consum băuturi alcoolice să fie situate la o distanță de minim 100 metri de instituțiile publice reprezentative și de lăcașele de cult;

 • 6. Se mențin unitățile productive actuale cu condiția asigurării compatibilității ca funcționare și aspect cu zona centrală.

f. tab.

1

\

Pct3.

Utilizări interzise

;/

A

s

Funcțiuni:

 • 1. Se interzice epuizarea rezervei de teren liber pentru centrul de afaceri prin admiterea neselectivă a unor funcțiuni inferioare statutului acestei zone;

 • 2.  Sunt interzise următoarele tipuri de activități și de lucrări:

 • 3. Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • 4.  Construcții provizorii de orice natură;

 • 5.  Dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

 • 6.  Dispunerea de piloneți zăbreliți pe terase, cu excepția clădirilor tehnice și industriale;

 • 7.  Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora;

 • 8.  Depozitare en-gros;

 • 9. Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020


g. tab.


PARAGRAF II


h. tab.


Pct. 4.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


 • 10. Activități utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • 11. Depozitări de materiale refolosibile;

 • 12. Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 5 mașini;

 • 13. Spălătorii chimice;

 • 14. Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • 15. Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • 16. Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea

apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice._______________________________

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

în zonele cu parcelar constituit se va menține condiția generală de construibilitate a parcelelor, și anume:

în cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 150 mp și un front la stradă de minim 8,0 m pentru clădirile alcătuind fronturi continue și de minim 10,0 metri în cazul celor cuplate și izolate; parcelele sub 150 mp. pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

în cazul clădirilor cu înălțimi peste P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 400 mp. și un front la stradă de minim 12,0 m pentru construcțiile înscrise între două calcane laterale și de minim 15,0 metri în cazul construcțiilor cuplate și izolate; parcelele sub 400 mp pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

în interiorul "Zonei de interes național BUCUREȘTI 2000", delimitată conform H.G. 129/1998 și pentru care a fost instituită Agenția Națională "București 2000" prin H.C.G.M.B. nr. 109/1999, autorizarea construcțiilor se poate realiza numai după aprobarea unei documentații P.U.Z. pentru zone distincte, delimitate pe baza unei teme de proiect de către D.G.U.A.T.. Sunt necesare operațiuni funciare de regrupare a parcelelor prin cumpărare cu exercitarea dreptului de preemțiune, prin schimb sau prin expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru lucrări de infrastructură și pentru instituții și servicii publice de interes național, regional și local;

Pe terenurile rămase libere în urma operațiunilor nefinalizate se consideră construibile parcelele având minim 800 mp și un front la stradă de minim 15,00 metri, în cazul construcțiilor


1.


2.


i. tab.


Pct. 5.

Amplasarea clădirilor fata de aliniamentj. tab.


Pct. 6.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parceleloralcătdind fronturi continue și de minim 20,00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau izolate;

5. în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp cu un front la stradă de minim 30.00 metri.

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria l-a și a ll-a și de 5,0 metri pe cele de categoria a lll-a. CAI, CAZ - în zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiții: 1.


2.


3.


4.


5.


1.


2.


3.


Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanță de minim 6.00 metri, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor;

în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;

în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan;

în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție neviabilă, iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 4.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente;

Pe terenurile libere se recomandă dispunerea clădirilor cu regim de construire continuu pe aliniament, atât spre stradă cât și spre spațiile exclusiv pietonale stabilite prin planul urbanistic.______________________________________________________

Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu;

Clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale urior încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se ța alipiMETROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS        U----------------------------------

Strada Vasile Topliceanu nr. 14. Bl. P39. Sc 2 Ap. 39         |p DIRECȚIA URBANISM

?e%Cf,onr 05722liU3C26e St '(Rol74m08a307l        U^EGULAMENT LOCAL DE URBANISM

e-mail. miagroup.o*fice@gmail.com                   /[t.io d'ci' / /3. Z)3

///!    SPRE NESCHIMBARE

A [

\

cte calcanul existent, iar fața de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri;

 • 4.  Se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă; în acest caz se admite o retragere față de limitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

 • 5.  Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

 • 6. Se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

k. tab.

Pct. 7.

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

 • 1.  Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișe a celei mai înalte dintre ele;

 • 2.  Distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumina naturală;

 • 3. Curțile pot fi construite în proporție de 75 % compact între aliniamentul posterior situat la 20,00 metri de cel principal și limitele parcelei, cu condiția să nu se depășească înălțimea de 2 niveluri (maxim 8 metri).

1. tab.

1      \

Pct. 8.

Circulații si accese

 • 1. Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • 2. în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

 • 3. în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilitati.

m. tdb

Pct. 9.

Staționarea autovehiculelor

 • 1.  Staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • 2. în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metri.

n. tab.

Pct. 10.

Inaltimea maxima

1. în CAI, CA2 nu se limitează Regimul de înălțime și înălțimea maximă, încurajându-se dezvoltarea pe verticală, dar sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice

admisibila a clădirilor

civile pentru cele care se înscriu în prevederile capitolului Art.26 Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 -Zone de protecție și de siguranță respectiv

Protecția transportului aerian.

2. Se încurajează accentele înalte localizate conform planului de reglementări (Planșa l(nord)/ Planșa 2(sud)).

o. tab.

Pct. 11. Aspectul exterior al clădirilor

1. Se aplica reglementările conform Art.51 Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor;

p. tab.

Pct. 12.

Condiții de echipare edilitara

1. Se aplica reglementările conform următoarelor articole:

Art.38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică- VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara.

q. tab.

Pct. 13.

Spatii plantate

1. Se aplica reglementările conform Art.53 - Spații verzi, Art.33- Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spatii verzi

publice.

r. tab.

Pct. 14. împrejmuiri

1. Se aplica reglementările conform Art 54. - împrejmuiri.

s. tab.

PARAGRAF III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

t. tab.

Pct. 15.

Procent maxim de ocupare a terenului

 • 1. P.O.T. maxim = 65%

 • 2.  Pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 65%, cu posibilitatea acoperirii în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.;

 • 3.  Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile Art.37 - Măsuri pentru încurajarea construirii pe terenuri dificile.

u. tab.

Pct. 16.

Coeficient maxim de utilizare a terenului

 • 1. C.U.T. maxim = 4,0 mp.ADC/mp. teren pentru CAI;

 • 2. C.U.T. maxim = 3,0 mp.ADC/mp. teren pentru CA2;

pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului


DIRECȚIA URBANISM egulament local de urbanism

AWrNR


CB1 - SUBZONA SERVICIILO UBLICE SI PRIVATE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE - INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE Șl PRIVATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE

CB1

Subzona serviciilor publice si private dispersate in afara zonelor protejate - instituții si servicii publice si private, învățământ, sănătate

[TABELA 02]

b. tab

PARAGRAF 1

UTILIZARE FUNCȚIONALA

c. tab

<

Pctl.

Utilizări admise

■a

Jk

Funcțiuni:

 • 1. Funcțiuni administrative;

 • 2. Funcțiuni de administrarea afacerilor;

 • 3. Funcțiuni financiar-bancare și de asigurări;

 • 4. Funcțiuni de cult: Lăcaș de cult;

 • 5. Funcțiuni din domeniul cultural;

 • 6. Funcțiuni de educație și cercetare;

 • 7. Funcțiuni de sănătate și asistență social;

 • 8. Funcțiuni terțiare

 • 9. Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni

 • 10. Funcțiuni sportive și de agrement

 • 11. Funcțiuni de primire turistică

 • 12. Funcțiuni aferente infrastructurii de transport

 • a.  Parcaj public/privat multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate;

 • b.  Parcaj public de tip park&ride.

 • 13. Funcțiuni de gospodărire comunală :

 • a.  Piață agro-alimentară, piață comercială, piață specializată.

 • b. birouri autonome

 • 14. Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare

 • a.  Construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere);

 • b.  Construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc unități cu destinație specială;

 • 15. Funcțiunea de locuire, cu obligativitatea ca parterul orientat spre strada, șoseaua, bulevardul existent sau artera de

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism                                              \

REVIZUIT MAI 2020

Page: 106/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARH'TECTS Sîrada Vasile Topliceanu ni 14 El P39. Se 2 Ap. 39 Sector Ș București Romania Telefon. 07î?5132206   (Ro17408307)

c-m?il. m'agroup.office@gmail com

DIREG |A URBANISM / 1 ' • '

7 . ~

lL..vj. -y--.-/zr-7nZ. t^zr ^-n

circulație propusă să prevadă cel puțin una dintre funcțiunile menționate mai sus;

 • 16. Unități cu destinație specială:

 • a.  unități militare

 • b.  unități aparținând serviciilor speciale

 • c.  penitenciare

 • d.  unități de apărare civilă

 • e.  unități de apărare împotriva incendiilor

 • f.  unități de poliție

 • 17. Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus;

 • 18. Se admit amenajări aferente:

 • a. Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus;

 • b. Se admit amenajări aferente:

 • -   Parcaje;

 • -   spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

 • -  pasaje/pasarele pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;

 • 19. Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre) de referință se vor citi împreună cu Anexa 3 - privind detalierea

utilizării funcționale;

 • 20. Parterul imobilelelor avand parterul orientat spre stradă va adăposti funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare;

 • 21. Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile din Art. 28 - Asigurarea compatibilității

funcțiunilor;

d. tab

Pct 2.

Utilizări admise cu condiționări

P!

Ia

a) Funcțiuni

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

(7) stație de distribuție carburanți și servicii conexe

 • (2) Activități complementare: administrative, de distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc..)

 • (3)   Sediu/punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc.

 • (4) Infrastructură și spații destinate IMM-urilor cu activitate de tip industrial /cvasiindustrial

e

1          \

___________________1

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI          1

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 107/340'


......eJQT 2JC^(=&----------------—7---------- o) întrucât realizarea acestor obiective se va derula in timp, se recomandă ca terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei.

 • c) Extinderile și schimbările de profil, conversia în alte funcțiuni, se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic desfășurarea activităților învecinate (acestea se vor determina în baza avizelor/acordurilor de mediu, a comisiei de circulație, a brigăzii de poliție rutieră, a direcției de sănătate a populației etc., funcție de caz).

 • d) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

 • b.l) să nu fie poluante,

b.2) să nu prezinte risc tehnologic,

b.3) să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu etc.

b.4) utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

b.5). asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor

b.6.) asigurarea circulațiilor și piațelor pietonale sau/și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban în pondere de minim 10% din suprafața de teren.

b.6.) să nu utilizeze pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e) Se pot menține unitățile industriale/de producție actuale, fiind admise inclusiv modernizări, extinderi ale acestora, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte riscuri tehnologice sau să fie incomode prin traficul generat.

 • f) Autorizarea va putea fi condiționată de detalierea reglementărilor printr-o documentație de urbanism, funcție de specificul subzonei/U.T.R.-ului de inserție și de încadrarea în prevederile generale.

 • g) Amplasamentele și conformarea unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se va face în baza normelor specifice în vigoare.

i) Prevederile prezentului punct (Pct.2) se citesc împreună cu prescripțiile privind condiționări, restricții temporare, obligativități cuprinse în:

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.e. tab.


Pct 3.


Utilizări interziseSE URBANISM
E fiș&i________

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

a) Funcțiuni:

Funcțiuni industriale

Terminal de mărfuri

Instalație de transfer intermodal de mărfuri

Centru de colectare și depozitare fier vechi

Centru de colectare, depozitare și valorificare deșeuri și

materiale reciclabile

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport

 • a.  Terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale

 • b.  Depou pentru vehicule de transport

Funcțiuni de gospodărire comunală

 • a.


1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


6.


7.


8.


Cimitir uman,


 • b. Capelă mortuară,

 • c.  Pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare

depozitare și anexe sanitare

 • a.

 • b.


 • c.

 • d.


Depozit ecologic de deșeuri municipale

Piață de vechituri, obor

Sediu serviciu public de gospodărire

Depou pentru vehiculele transportului public


 • e.  Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate

 • f.


Rampă de transfer a deșeurilor urbane

Centru de colectare / prelucrare deșeuri

Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte Crematoriu uman,

Cimitir și crematoriu pentru animale de casă

Adăpost pentru animale (controlul animalelor)

Alte activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform CAEN, atât timp cât duc la apariția unor elemente care să polueze

b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care:

 • a.

 • b.


 • g.

 • h.


j-

k.


Sunt poluante,

Prezintă risc tehnologic sau generează traffic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitareDIRECȚIA URBANISM EGULANIENT LOCAL DE URBANISM

Apffiwtz NR.                      ■■

''        «...kir*»n *,5n o *


^^11 '’ZÂT SPRE NESCHIMB ARb

—=----------

(substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

 • c.  Impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc,

 • d.  Utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e.  Prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice;

c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

Art. 23, - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

f. tab.


PARAGRAF II


g. tab


Pct. 4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 • 1. Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

 • a.  suprafață minimă:

700,00 mp (regim izolat);

500,00 mp (regim cuplat);

 • -   300,00 mp (regim înșiruit);

 • b. front minim la stradă:

 • -   15,00 metri (regim izolat);

 • -   12,00 metri (regim cuplat/alipit);

8,00 metri (înșiruit);

c. raportul între laturile parcelei este < 1/5.

 • 2. Pentru parcelele de colț se admite o reducere privind suprafața minimă de construibilitate directă de 25%, iar raportul laturilor și lungimea fronturilor nu va reprezenta o condiție.\

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism • 3. Pe parcelele ^are nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • 4. Prin excepție de la alin (l).lit. (C) (privind raportul între laturile parcelei), în vedere îndeplinirii posibilității de autorizare directă, care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru derularea investiției în integralitate, în interiorul parcelei perimetre ale unor forme geometrice elementare a căror raport între laturi este < 1/5. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • 1. Prin excepție de la prevederile alin (1). se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconfomări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament și cu condiția ca parcela să fie mai mare sau egală cu 150 mp.

 • 2. în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se recomandă ca suprafața parcelelor să îndeplinească prevederile alin (1), în caz contrar se vor aplica prevederile alin (3).corelate cu prevederile Art.47, Art.48, Art.49.

 • 3. Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

T

Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul. Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și in care nu este constituita alinierea retragerea va fi de 5,00 m fata de aliniament, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate,


ff / 1 —?

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI__--—_

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                           \

I

Page: 111/340

/’Z^T SPRE NEȘUHlWltJANU

calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • 2. Pentru străzile nou propuse, unde nu există aliniere constituită, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, 1.

 • 3. Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

 • 4. Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

 • 5. Prin excepție de la alin (1),(2),(3),(4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

 • 6. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile Art.39, Art.40, Art.41.

i. tab.

Pct. 6.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Q

 • 1. Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice se vor amplasa de regulă în regim izolat. în cazul în care este necesară acoperirea unor calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare se pot amplasa și în regim cuplat/alipit funcție de situația reală din teren, putând depăși adâncimea de 20m, dacă se utilizează inserția unor curți de lumină.

 • 2. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale ale parcelei este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în cazul în care hmax/4> 10 m (cu excepția teraselor, balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m), retragerea față de limitele laterale si posterioare va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax.

 • 3. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în cazul în care hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism                                        \

REVIZUIT MAI 2020

Page:112/340


Pct. 7.

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela


1.

2.


de 1.5   .. retragerea Țața de limita laterală opusă și

posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax.

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la comisă. în cazul în care hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m ), retragerea față de limita posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax..

Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și maxim 10,0 m de la limitele de proprietate se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de hmax/4 față de limitele de proprietate.

O reglementare detaliată a retragerilor laterale si posterioare menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta > 3,0 metri, cu posibilitatea de a realiza balcoane, logii deschise cu respectarea Codului Civil. Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Ari. 41 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară.

în cazul în care terenul se învecinează cu un teren domeniu public pe care nu sunt amplasate clădiri, clădirea se poate amplasa pe una sau mai multe dintre limitele de proprietate, insă detalierea cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține prin aprobarea unei documentații P.U.D., cu condiția de a nu se crea calcane vizibile sau în baza acordului din partea autorității ce administrează respectivul domeniu, fațadele fiind tratate similar cu cea principală. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei.

Clădirile vor respecta între ele distanța de Hmax/3.

Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță mai mică de h/3, dar nu mai puțin de 3,00 m cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de

/ 1 ' '

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 113/340

T-/ / 'ÎZATxSPRE NESCHIMBARE

însorire, 'precum și a prevederilor privind securitatea la incendiu.

3. Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prevederile urmatoarului articol: Art. 41. subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.

k. tab

Pct. 8.

Circulații si accese

 • 1. Se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban

 • 2. Circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

 • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prevederi 1 e VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii și Art. 41. subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.

1. tab.

Pct. 9.

Staționarea autovehiculelor

1. Se aplica reglementările conform

Art.52 - Parcaje.

Art.36. Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz

public.

m. tal

Pct. 10.

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

 • 1. Regimul de înălțime este de P+4-P+6 cu posibilitatea realizării unor etaje suplimentare corelate cu înălțimea maximă care se va calcula conform Art.5O-înălțimea construcțiilor;

 • 2. Este posibila autorizarea directă a construcțiilor cu regim de înălțime sub P+4 atunci când acest aspect este determinat de normativele tehnice de proiectare aplicabile funcțiunii respective și/sau caracteristicele terenului, a vecinătăților imediate.

 • 3. Cele care se înscriu în prevederile capitolului Art.26 Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță respectiv Protecția transportului aerian sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice Civile;

n. tab

1. i

Pct. 11.

N.                  v

Aspectul exterior al clădirilor

1. Se aplica reglementările înscrise la: Art.51 Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor și Art. 41. - Coerența imaginii urbane. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

o. tab

Pct. 12.

Condiții de echipare edilitara

 • 1. Se aplica reglementările conform următoarelor articole: Art.3O - Asigurarea echipării edilitare.

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară.

 • 2. Se vor avea în vedere și prevederile:

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI                     ~

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                             ~     \

Page:114/340Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică.

Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate

publică.

Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

p. tab

Pct. 13.

Spatii plantate

1. Se aplica reglementările conform Art.53 - Spații verzi, Art.32 -Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

și IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

2. Art. 13 - Zone cu valoare peisagistică si zone naturale

protejate.

q. tab

Pct. 14. împrejmuiri

1. Se aplica reglementările de la Art.54 - împrejmuiri.

r. tab.

PARAGRAF III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

s. tab

Pct. 15. Procent maxim de ocupare a terenului

 • 1.  P.O.T. maxim = 50% cu posibilitatea acoperirii restului terenului pînă la 70%.cu clădiri având două niveluri (hmax 8m);

 • 2.  Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR $1 LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22 - Art. 28.

t. tab.

Pct. 16.

Coeficient maxim de utilizare a terenului

 • 1. C.U.T. maxim = 2,40 mp.ADC/mp;

 • 2. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22 - Art. 28.
\

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 115/340


CB3 / CB3.1 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE

CB3

Subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care au fost stabilite și s-au preluat din PUG [TABELA 03]

CB3.1

Subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe si care se propun prin prezenta documentație de urbanism [TABELA 03]

c. tab.

PARAGRAF 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

d. tab.

l* X.

Pctl.

Utilizări admise

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

 • 1. Funcțiuni administrative;

 • 2. Funcțiuni de administrarea afacerilor;

 • 3. Funcțiuni financiar-bancare și de asigurări;

 • 4. Funcțiuni de cult: Lăcaș de cult;

 • 5. Funcțiuni din domeniul cultural;

 • 6. Funcțiuni de educație și cercetare;

 • 7. Funcțiuni de sănătate și asistență socială;

 • 8. Funcțiuni terțiare;

 • 9. Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni;

 • 10. Funcțiuni sportive și de agrement;

 • 11. Funcțiuni de primire turistică;

 • 12. Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

 • a.   Industrii creative;

 • b.  Centru de cercetare și formare profesională;

 • c.   Parc științific și tehnologic;

 • d.  Parc tehnologic;

 • e.   Parc de industrii creative, etc.

 • 13. Incubator de afaceri.

 • 14. Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • a. Gară de persoane / stație a trenului metropolitan, Eurogară, cu dotările aferente conform normelor naționale și internaționale;

 • b. Autogară;

 • c.  Terminal intermodal de călători cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale

 • d.  Parcaj public/privat multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate);

 • e.  Parcaj public de tip park&ride ''

 • 15. Funcțiuni de gospodărire comunală :

Page:116/340

r——/          --------------

 • a.   Piață agro-alimentară, piață comercială, piață specializată;

 • b.  Birouri autonome.

 • 16. Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

 • a.   Construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere);

 • b.   Construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc unități cu destinație specială funcțiunea de locuire, cu obligativitatea ca parterul orientat spre strada, șoseaua, bulevardul existent sau artera de circulație propusă să prevadă cel puțin una dintre funcțiunile menționate mai sus;

 • 17. Funcțiunea de locuire, cu obligativitatea ca parterul orientat spre strada, șoseaua, bulevardul existent sau artera de circulație propusă să prevadă cel puțin una dintre funcțiunile menționate mai sus;

 • 18. Unități cu destinație specială:

 • g.  Unități militare

 • h.  Unități aparținând serviciilor speciale

 • i.  Penitenciare

 • j.  Unități de apărare civilă

 • k.  Unități de apărare împotriva incendiilor

 • l.   Unități de poliție

 • m. alte unități, funcțiuni complementare conform normelor specifice

 • b) Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus;

 • c) Se admit amenajări aferente:

 • a.   Parcaje;

 • b.  spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc;

 • c.   pasaje/pasarele pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane, inclusiv cu spații adiacente care deservesc funcțiuni de parcaje, servicii, comerț;

 • d) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizatorilor;  ĂTsSPRE NESCJjlMBĂRL[

  _               —zrj___________

  • e) Parferul clădirilor orientat spre stradă va adăposti funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare;

  • f) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile din Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.


  e. tab.


  Pct2.

  Utilizări admise cu condiționări


  a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

  1. Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

  Depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere;

  Comerț en-gros;

  Comerț cu materiale de construcții;

  întreținerea și repararea autovehiculelor;

  Service utilaje, spălătorie autovehicule;

  Stație de distribuție carburanți și servicii conexe;

  Alte activități de construcții conform CAEN.


  a.


  b.


  • c.

  • d.


  • e.

  • f.


  2.  g-

  Funcțiuni industriale:

  Producție industrială - hală de producție, atelier, laboratoar etc;

  Activități complementare: administrative, de depozitare, de distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc);

  Sediu/ punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc;

  Infrastructură și spații destinate I.M.M.-urilor cu activitate de tip industrial / cvasiindustrial;

  Bază logistică, autobază, garaj și atelier de întreținere tehnică a mijloacelor de transport rutier Bază logistică, autobază, garaj și atelier de întreținere tehnică a mijloacelor de transport rutier;

  Parc industrial;

  Producție de energie (clasică);

  Producție de energie verde;


  a.


  b.


  c.


  d.


  e.


  f.


  g-

  h.

  Funcțiuni aferente infrastructurii de transport;

  • a.  Activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri de transport;

  • b. Alte activități de transport conform CAEN.

  Funcțiuni de gospodărire comunală:^


  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

  Page:118/340

  REVIZUIT MAI 2020
a/Pepiniere, sere (pentru spațiile verzi publice);

b. Sediu serviciu public de gospodărire ;

5. Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare;

a. Activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc).

 • b) întrucât realizarea acestor obiective se va derula în timp, se recomandă ca terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei;

 • c) Extinderile și schimbările de profil, conversia în alte funcțiuni, se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic desfășurarea activităților învecinate (acestea se vor determina în baza avizelor/acordurilor de mediu, a comisiei de circulație, a brigăzii de poliție rutieră, a direcției de sănătate a populației, etc., funcție de caz);

 • d) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

 • a.  Să nu fie poluante;

 • b. Să nu prezinte risc tehnologic;

 • c.  Să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc;

 • d.  Utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile;

 • e. Asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilități;

 • f.  Asigurarea circulațiilor și piațelor pietonale sau/și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban în pondere de minim 10% din suprafața de teren;


 • g.  Să nu utilizeze pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic).

 • e) Se pot menține unitățile industriale/de producție actuale, fiind admise inclusiv modernizări, extinderi ale acestora, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte riscuri tehnologice sau să fie incomode prin traficul generat.

 • f)  Autorizarea va putea fi condiționată de detalierea reglementărilor printr-o documentație tip P.U.D., funcție de specificul amplasamentului , de impactul prezumat asupra vecinătăților.  ynz np.


 • g) Amplasamentele și conformarea unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se va face în baza normelor specifice.

 • h) Prevederile prezentului punct (Pct.2) se citesc împreună cu prescripțiile privind condiționări, restricții temporare, obligativități, cuprinse în:

Art. 23 - Expunerea la riscuri naturale.

Art, 24 - Zone cu risc tehnologic și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei.

f. tab.


Pct 3.


Utilizări


a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

1. Funcțiuni industriale:


interzise


a. Terminal de mărfuri;


 • b. Instalație de transfer intermodal de mărfuri;

 • c.  Centru de colectare și depozitare fier vechi;

 • d. Centru de colectare, depozitare și valorificare deșeuri și materiale reciclabile;

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

a. Bază de producție în construcții sau a unor elemente/materiale pentru realizarea de construcții

 • 2. Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • a. Terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale;

 • b. Depou pentru vehicule de transport;

 • 3. Funcțiuni de gospodărire comunală:

 • a. Cimitir uman, capelă mortuară, pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare;

 • b. Depozit ecologic de deșeuri municipale;

 • c.  Piață de vechituri, obor;

 • d. Sediu serviciu public de gospodărire;

 • e. Depou pentru vehiculele transportului public;

 • f.  Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate;

 • g.  Rampă de transfer a deșeurilor urbane;

 • h. Centru de colectare / prelucrare deșeuri;

 • i.  Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte;

 • j.  Crematoriu uman;

 • k.  Cimitir și crematoriu pentru animale de casă;

 • l.  Adăpost pentru animale (controlul animalelor);

 • m. Alte activități de distribuția apeii salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform CAEN,

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

[ 7/

atât timp cât duc la apariția unor elemente care să polueze.

4. Funcțiuni de cult:

a. Săli de ceremonii funerare (casă mortuară).

 • b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care:

 • a. Sunt poluante;

 • b. Prezintă risc tehnologic sau generează traffic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic);

 • c.  Impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. Restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc;

 • d. Utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e. Prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

 • c)  Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice si zone de protectie/de

siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri

tehnologice.

Art. 28- Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

g. tab.

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

h. tab.

Pct. 4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe,

1. Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

 • a. suprafața minima = 1000,00 metri;

 • b. front minim la stradă = 15,00 metri(izolat pe lot), 12.00 metri (cuplat/înșiruit);

 • c.  raportul între laturile parcelei este < 1/5

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI            ,

Document: Regulament Local de Urbanism                                     _

REVIZUIT MAI 2020                                                --""

______

--—

Page: 121/340

A DIRECȚIA URBANISM /REGULAMENT LOCAL DE IIRPANIGM

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topliceanu nr. 14. BL P39, Sc. 2 Ap. 39        /'.

Sector 5, București. Remania    /

Telefon: 07226132206 (Ro1 7408307)

e-mail. miagfoup.office@gmail.com                            /

Ț'ZKl SPRE NESCIIIM 8 ARE

Z\//

Ii * I

forme, dimensiuni)

 • 2. Prin excepție de la prevederile alin.(l), pentru parcelele de colț se admite o reducere privind suprafața minimă de construibilitate directă de 25%, iar raportul laturilor și lungimea fronturilor nu va reprezenta o condiție.

 • 3. Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de la alin.l -2, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • 4. Prin excepție de la prevederile alin.(3), pentru parcelele care nu îndeplinesc prevederile alin.(l) lit.c (privind raportul între laturile parcelei), dar îndeplinesc prevederile de suprafață și deschidere (lit.a, b) se poate admite autorizarea directă dacă în cadrul parcelei se pot delimita topografic, în coordonate stereo 70, (fără a fi necesară dezmembrarea) a unor perimetre de forme geometrice elementare, care îndeplinesc condițiile de raport al laturilor de la lit.c, și care corespund unor etape de derulare a investiției sau derularea investiției în integralitate. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • 5. Prin excepție de la prevederile o//n (3). se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconfomări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament.

 • 6. în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se recomandă ca suprafața parcelelor să îndeplinească prevederile alin (1), în caz contrar se vor aplica prevederile alin (3) corelate cu prevederile Art.47, Art.48, Art.49,

 • 7. Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

i. tab.

Pct. 5.

Amplasarea clădirilor fața de aliniament

1. Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituită în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul. Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și in care nu este constituita alinierea retragerea va fi de 5,00 m fata de aliniament, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate,
PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                         -----7--

REVIZUIT MAI 2020                                           ____\

Page:122/340


2.


3.


4.


5.


6.


calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

Pentru străzile nou propuse, unde nu există aliniere constituită, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, I.

Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există. Prin excepție de la alin (1),(2),(3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

Prin excepție de la alin (1),(2),(3),(4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile Art.39, Art.40, Art. 41.


j. tab.


Pct. 6.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor • 1. Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice se vor amplasa de regulă în regim izolat. în cazul în care este necesară acoperirea unor calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare se pot amplasa și în regim cuplat/alipit funcție de situația reală din teren, putând depăși adâncimea de 20m, dacă se utilizează inserția unor curți de lumină.

 • 2. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale ale parcelei este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la comisă. în cazul în care Hmax/4> 10 m retragerea față de limitele laterale și posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax. Se admite realizarea balcoanelor, teraselor și logiilor deschise peste aceaste retrageri, cu condiția să nu depășească adâncimea de 1.5 m și cu respectarea codului civil.

 • 3. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, în cazul în care hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1:5 m),


  METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada /asile Tophceanu or 14. Bl. P39. Sc 2 Ap. 39 Sector 5 București Romania Telefon. 072261322C6   (Ro17408307)

  e-mail. miagroup.office@gmail.com                      f

  . DIRECȚIA URBANISM /REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ftvE NR.

  -

  F/ZAISPRE NESCHIM8ARE

  ■ mx ar kc rsc.>unisvi ■  l

  retragerea față de limita laterală opusă și posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax..

  • 4. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în cazul în care hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m ), retragerea față de limita posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax..

  • 5. Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și maxim 10,0 m de la limitele de proprietate se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de hmax/4față de limitele de proprietate.

  • 6. O reglementare detaliată a retragerilor laterale și posterioară menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta >3,0 metri. Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 41 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară

  • 7. în cazul în care terenul se învecinează cu un teren domeniu public pe care nu sunt amplasate clădiri, clădirea se poate amplasa pe una sau mai multe dintre limitele de proprietate, insă detalierea cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține prin aprobarea unei documentații P.U.D., și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile sau în baza acordului din partea autorității ce administrează respectivul domeniu, fațadele fiind tratate similar cu cea principală.

  • 8. Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei.

  k. tab.

  Pct. 7.

  Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

  • 1. Clădirile vor respecta între ele distanța de hmax/3.

  • 2. Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță mai mică de h/3, dar nu mai puțin de 10,0 m. cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de însorire.

  • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu: Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei. \


  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

  Document: Regulament Local de Urbanism

  REVIZUIT MAI 2020

  Page: 124/340


  CF.UR


  1. tab.


  Pct. 8.

  Circulații si


  accese


  m. tab


  Pct. 9.

  Staționarea autovehiculelor


  n. tab.


  Pct. 10.

  Inaltimea maxima admisibila a clădirilor


  o. tab.


  Pct. 11. Aspectul exterior al clădirilor


  p. tab.


  Pct. 12. Condiții de echipare edilitara  v, ■                 --—----------7--------

  • 1. Se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuarun atractive pentru recreereîn cadru urban

  • 2. Circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

  • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

  Art. 41 - Circulația carosabilă și staționarea în interiorul incintei.

  • 1. Se aplica reglementările conform Art.52 - Parcaje.

  • 2. Se vor avea în vedere prevederile Art.36 Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

  • 1. în CB3.1. și CB3 nu se limitează Regimul de înălțime și

  înălțimea maximă, in raport de distanta intre fronturile existente, încurajându-se dezvoltarea pe verticală, dar sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile pentru cele care se înscriu în prevederile din Art. 26.....si

  respectiv ANEXA 1 -Zone de protecție și de siguranță respectiv Protecția transportului aerian

  • 2. Se încurajează accentele înalte localizate conform planului de reglementări (Planșa l(nord)/ Planșa 2(sud)).

  • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 25 - Construcții cu caracter special.

  • 1. Se aplica reglementările înscrise la Art. 51 - Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor.

  • 2. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

  • 1. Se aplica reglementările conform următoarelor articole: Art. 30-Asigurarea echipării edilitare.

  VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară.

  • 2. Se vor avea în vedere și prevederile:

  Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate reali zării lucrărilor de utilitate publică.

  Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică.                                        \ r. A /

  Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică^


  METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS      [     DIRECT5 A URBANISM

  Strada Vasile lopiiceanu nr 14. Bl. P39. Se. 2 Ap. 39          1                   *'          , ..no AMir'm

  Sector 5. București. Romana     ^EGULAMENT LOCAL DE URBANJoM

  Telefon. C7226132206   (Ro 1 7403oC7)                                   C'3-

  1

  spre NESCHIM8A.RE

  _ ,       : -■ v. î) Za                      r\

  q. tab.

  Pct. 13.        <

  Spatii plantate

  -X. Se ăplica reglementările conform Art.53 - Spații verzi, Art.33 Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice

  2. Pentru zonele în care s-au instituit masuri de protecție a patrimoniului natural si construit (identificat pe planșa de reglementari) se aplica si prevederile de la : IV.2. Protecția patrimoniului antropic. - Art. 13

  r. tab.

  Pct. 14. împrejmuiri

  1. Se aplica reglementările conform Art.54-împrejmuiri;

  s. tab.

  PARAGRAF III

  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  t. tab.

  Pct. 15.

  Procent maxim de ocupare a terenului

  • 1. P.O.T. maxim = 70%

  • 2. Prevederile alin. (1) se citesc împreuna cu:

  CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

  CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28.

  u. tab.

  Pct. 16.

  Coeficient maxim de utilizare a terenului

  • 1. C.U.T. maxim = 4,5 mp.ADC/mp. teren (pentru amplasamentele care au fost stabilite si s-au preluat conform P.U.G. Municipiul București-CB3);

  • 2. C.U.T. maxim = 4,0 mp.ADC/mp. teren (pentru amplasamentele noi propuse, identificate in Planșa de reglementari urbanistice - CB3.1.)

  • 3. Prevederile alin.(l)-(2) se citesc împreuna cu CAPITOLUL V. -REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC.


CV - SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE SI SPAȚII VERZI AMENAJATE DE TIP PARC

- RECREATIV, CARE SE PROPUN PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM

CV

Subzona centrală cu funcțiuni complexe si spații verzi amenajate de tip parc - recreativ, care se propun prin prezenta documentație de urbanism; [TABELA 04]

b. tab.

PARAGRAF 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

c. tab.

Pctl.

Utilizări admise


Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

 • 1. Instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale.

 • 2. Servicii financiar-bancare și de asigurări, poșta și telecomunicații (releu infrastructura), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate);

 • 3. Cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media;

 • 4. Centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activități asociative diverse;

 • 5. Servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe, învățământ superior și de formare continuă;

 • 6. Sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri;

 • 7. Servicii financiar-bancare și de asigurări;

 • 8. Servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale);

 • 9. Expoziții, centre și galerii de artă;

 • 10. Servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi;

 • 11. Agenții diverse (imobiliare, de turism etc.)

 • 12. Restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;


 • 13. Centre comerciale, magazine cu piaza interioară, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă etc.;

 • 14. Cazino, dancing, cinema;

 • 15. Centre de recreere și sport în spații acoperite;

 • 16. Mici unități productive manufacturiere și de depozitare rhic-gros legate de funcționarea zonei centrale;


 • 17. Parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.

 • 18. Se admit funcțiuni publice reprezentative de importanță supramunicipală și sedii ale ynor organisme internaționale și

  DIRECȚIA URBANISM

  11 AMENT LOCAL DE URBANISM  HIM8ARE


  d. tab.


  e. tab.  Pct 2.

  Utilizări admise cu condiționări


  Pct 3.

  Utilizări interzise


  zonal - europene,' șf 'amenajări publice (străzi și piațete pietonale, scuaruri, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă).

  • 19. Spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice;

  • 20. Spații verzi pentru agrement;_______________________________

  Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

  • 1. Extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

  • 2. întrucât realizarea acestor obiective se va derula în timp, se recomandă ca terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei.

  • 3. Se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilități.

  • 4. Se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreereîn cadru urban, în pondere de minim 10% din suprafața de teren.

  • 5. în proximitatea culoarerlor de zbor se va respecta avizul autorității aeronautice.

  • 6. Se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează în acest scop;

  • 7. Clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.

  • 8. Orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile legii nr. 137/1995 și cu normele de protecție stabilite pe plan local.

  • 9. Se admite utilizarea pentru agrement cu condiția ca prin

  dimensionarea și configurarea spațiilor libere fără vegetație înaltă să nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local.___________________________________________________________________

  Se interzic:

  1.


  2.


  • 3.

  • 4.

  • 5.


  Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

  Activități productive poluante, cu incomode prin traficul generat;

  Construcții provizorii de orice natură;

  Depozitare en-gros;

  Depozitări de materiale refolosibile;


  risc tehnologic sau
  ^7/3^3.^^ • 6. Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • 7. Lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • 8. Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

f. tab.

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

g. tab.

Pct. 4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

/ ' 1 / '/ / /

//

 • 1.  Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

 • a. Suprafața minima - 1000,00 metri;

 • b. Front minim la stradă = 15,00 metri;

 • c.  Raportul între laturile parcelei este < 1/5.

 • 2.  Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru parcelele de colț se admite o reducere privind suprafața minimă de construibilitate directă de 25%, iar raportul laturilor și lungimea fronturilor nu va reprezenta o condiție.

 • 3.  Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de la alin. 1-2, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • 4.  Prin excepție de la prevederile alin.(3), pentru parcelele care nu îndeplinesc prevederile alin.(l) lit.c (privind raportul între laturile parcelei), dar îndeplinesc prevederile de suprafață și deschidere (lit.a, b) se poate admite autorizarea directă dacă în cadrul parcelei se pot delimita topografic, în coordonate stereo 70, (fără a fi necesară dezmembrarea) a unor perimetre de forme geometrice elementare, care îndeplinesc condițiile de raport al laturilor de la lit.c, și care corespund unor etape de derulare a investiției sau derularea investiției în integralitate. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • 5.  Prin excepție de la prevederile alin (3). se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconfomări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament.

 • 6. în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se recomandă ca suprafața parcelelor să îndeplinească prevederile alin (1), în caz contrar se vor aplica prevederile alin (3) corelate cu prevederile Art.47, Art.48, Art.49,

/ / r- ---

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

DIRECȚIA URBANISM ffcGULAMENT LOCAL DE URBANISM


AT SPRE NESCHiMBARE

7. Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

h. tab.

Pct. 5.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • 1. Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituită în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul. Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și in care nu este constituita alinierea retragerea va fi de 5,00 m fata de aliniament, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • 2. Pentru străzile nou propuse, unde nu există aliniere constituită, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, 1.

 • 3. Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

 • 4. Prin excepție de la alin (1),(2),(3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

 • 5. Prin excepție de la alin (1),(2),(3),(4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

 • 6. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile Art.39, Art.40, Art. 41.

i. tab.

M

\ i

i \L

\ \

Pct. 6.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

 • 1. Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice se vor amplasa de regulă în regim izolat. în cazul în care este necesară acoperirea unor calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare se pot amplasa și în regim cuplat/alipit funcție de situația reală din teren, putând depăși adâncimea de 20m, dacă se utilizează inserția unor curți de lumină.

 • 2. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale ale parcelei este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la comisă. în cazul în care hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 130/340

deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m), retragerea față de limitele laterale va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax..

 • 3. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, în cazul în care hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m), retragerea față de limita laterală opusă și posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax..

 • 4. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la comisă. în cazul în care hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m ), retragerea față de limita posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax..

 • 5. Prin excepție de la prevederile de mai susîn suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și maxim 10,0 m de la limitele de proprietate se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de hmax/4față de limitele de proprietate.

 • 6. O reglementare detaliată a retragerilor menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta nu mai mica 3,0 metri.

 • 7. în cazul în care terenul se învecinează cu un teren domeniu public pe care nu sunt amplasate clădiri, clădirea se poate amplasa pe una sau mai multe dintre limitele de proprietate, insă detalierea cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține doar prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile, fațadele fiind tratate similar cu cea principală.

 • 8. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei.

j. tab.

Pct. 7.

Amplasarea clădirilor unele

 • 1. Clădirile vor respecta între ele distanța de hmax/3.

 • 2. Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță mai mică de h/3, dar nu mai puțin de 10,0 m. cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

// DIRECȚIA URBANISM HÎrfcili 4MFMT 1 OC.AL DE URBANISM

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTE     1

Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2.    39      J/ /

Sector 5. Bucurest . Remania   P ,

Telefon: 07226132206 (Ro174083071X/ / e-mail. miagroup.office@gmail.com

M£AT SPRE NESGHIMBARE —i— ,—„—x---

7...............V-A                 .........................

fata de altele pe aceeași parcela

încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de însorire.

3. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu: Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei.

k. tab.

Pct. 8.

Circulații si

accese

 • 1. Se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreereîn cadru urban

 • 2. Circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

 • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Art. 41 - Circulația carosabilă și staționarea în interiorul

incintei.

1. tab.

Pct. 9.

Staționarea autovehiculelor

1. Se aplica reglementările conform Art.52 Parcaje, Art.36.

Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public

m. tab

Pct. 10.

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

 • 1. în CV se limitează Regimul de înălțime și înălțimea maximă la 60,00 m, în raport de distanta intre fronturile existente, încurajându-se dezvoltarea pe verticală, dar sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile pentru cele care se înscriu în prevederile din Art. 26 si respectiv ANEXA 1 -Zone de protecție și de siguranță respectiv Protecția transportului aerian.

 • 2. Se încurajează accentele înalte localizate conform planului de reglementări (Planșa l(nord)/ Planșa 2(sud)).

 • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 25 - Construcții cu caracter special.

n. tab.

Pct. 11.

Aspectul exterior al clădirilor

 • 1. Se aplica reglementările înscrise la Art. 51 - Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor.

 • 2. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la:

IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

o. tab.

Pct. 12.

Condiții de echipare edilitara

 • 1. Se aplica reglementările conform următoarelor articole:

Art. 30-Asigurarea echipării edilitare.

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară.

 • 2. Se vor avea în vedere și prevederile:

Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică.

Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate

jaublică.

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 132/340

li •'____ '       ~                               l

--    1 T“"   ---

Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică^

p. tab.

Pct. 13. Spatii plantate

 • 1. Se aplica reglementările conform Art.53 Spații verzi, Art.33 Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

 • 2. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la:

IV.2. Protecția patrimoniului antropic. - Art. 13

q. tab.

Pct. 14. împrejmuiri

1. Se aplica reglementările conform Art.54 împrejmuiri;

r. tab.

PARAGRAF III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

s. tab.

Pct. 15. Procent maxim de ocupare a terenului

 • 1. P.O.T. maxim = 40%

 • 2. Prevederile alin. (1) se citesc împreuna cu:

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28.

t. tab.

Pct. 16.

Coeficient maxim de utilizare a terenului

 • 1. C.U.T. maxim = 3,0 mp.ADC/mp. teren

 • 2. Prevederile alin.(l) se citesc împreuna cu CAPITOLUL V. -REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC.

Notă: CV' - Terenurile proprietăți private (repuneri în posesie/notificări) se transferă în domeniu public;

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 133/340
METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Sîrada VasJt Top)i*eanu nr. 14. SI. P39. Sc 2 Ap. 39

a DIRECȚIA URBANISM

Sector 5 București. Romania

Telefon. O72261BÎ2O0   fRo17408307)

e-mail. miagroup.office@gmail.com                         .

(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

i

SPRE NESCHIMBATE

ZONA MIXTĂ           7

/ ’ /C -

M (M2, M3, M_38) - ZONA MIXTĂ CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII Șl ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE Șl PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE Șl LOCUIRE;

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1) Preluând elementele specifice exprimate în Regulamentul Local de Urbanism al municipiului București aferent Planului Urbanistic General „zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul principal de circulație și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii și de producție concretă și abstractă, în lungul principalelor artere de penetrație în oraș și al inelelor exterioare de circulație. Totodată, zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gări, autogări, zone de activități etc.) și completează funcțiunea centrelor de cartier".

 • (2) Zona mixtă cuprinsă în interiorul limitelor sectorului 5 al Municipiului București în înțelesul prezentului regulament este definită ca o zonă în care alături de locuire într-o proporție însemnata se găsesc dotări de folosință periodică sau rară, servicii care se adreseaza unei populații mai numeroase decât din zona de servire directă, birouri, alimentație publică etc.

 • (3) Zona mixtă se poate regăsi, diferențiată ca statut, amploare și grad de complexitate, atât în perimetrul central al municipiului București, cât și în exteriorul acestuia, adiacent Șoselei Alexandriei si Șoselei Salaj. De asemenea, se poate identifica o zona mixtă în curs de așezare adiacent principalelor artere stradale și penetrații rutiere în oraș, sau punctual, în zone industriale care prezintă tendința de reconversie funcționala concomitent cu atractivitatea pentru comerț și servicii.

 • (4) Strategia generală propusă prin prezentul R.L.U. urmărește:

 • a.   Păstrarea, încurajarea și întărirea mixității funcționale, precum și diferențierea justă a zonei mixte în funcție de locația și rolul său în teritoriul sectorului 5;

 • b.  Conturarea zonei mixte ca o zonă de dezvoltare direcționată a bucureștiului în lungul unor artere de legătură cu alte zone funcționale importante ale acestuia, valorificând mai bine în acest scop infrastructura existentă;

 • c.  înlocuirea funcțiunilor incompatibile și transformarea lor în zone funcționale mixte, dinamice și capabile să asigure rapid reconversia funcțională dorită.

 • (5) Pentru realizarea acestei strategii prezentul RLU propune o serie de indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) diferențiați care, utilizați în paralel cu alte instrumente (taxe și impozite diferențiate) vor permite Consilului Local al Sectorului 5 să pună în practică o politica urbană.

 • (6) De asemenea, este acceptat un C.U.T. majorat în zonele propuse cu măsuri de încurajare.

 • (7) Pentru protejarea zonelor mixte cu valoare ambientală ridicată cuprinse in perimetrul definit < prin P.U.Z. - „Zone construite protejate" sunt preluate reglementările stabilite prin acesta.

38 UTR-urile marcate cu_(underline) reprezintă U.T.R.-uri preluate conform documentațiilor de urbanism (notate detaliat pe plan cu HCGMB/AS/AP etc.).___________________________________/________________________________

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                         \

REVIZUIT MAI 2020                                     *" —L   \

Page: 134/340

 • (8) în interiorul zonei mixte alături de construcții existente cu certă valoare arhitectural-urbanistică sau de întrebuințare există numeroase imobile în stare rea, lipsite de valoare, care subutilizează un teren extrem de prețios pentru oraș. Regulamentul urmărește valorificarea terenurilor de acest fel prin realizarea unor construcții noi alături de fondul construit existent care sa permită armonia prin contrast, utilizarea unui limbaj formal și a unor materiale de construcție pe deplin contemporane.

 • (9) în zona mixtă Regulamentul urmărește întărirea mixității funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre alte zone de interes urban în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a terenului necorespunzatoare cu situarea în cadrul orașului în teritoriile destructurate.

 • (10) Zona M se compune din următoarele subzone și unități teritoriale de referință:

M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime mare și foarte mare, cu accente înalte

M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime medie

M_25 - UTR-uri conform documentațiilor de urbanism aprobate și preluate în P.U.Z. S5i direcția urbanism EGULAMENT LOCAL DE URBANISM

..........

SPRE NESCH^.BARE

M2 - SUBZONA MIXTĂ CtTCLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MARE Șl FOARTE MARE, CU ACCENTE ÎNALTE

M2            SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU

SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MARE Șl FOARTE MARE, CU ACCENTE ÎNALTE; [TABELA 05]

SECȚIUNEA I

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

(

Art. 1

Utilizări admise

O

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

 • 1. Funcțiuni administrative;

 • 2. Funcțiuni de administrarea afacerilor;

 • 3. Funcțiuni financiar-bancare;

 • 4. Funcțiuni terțiare;

 • 5. Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni;

 • 6. Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

 • a. Comerț en-gros;

 • b. Comerț cu materiale de construcții;

 • c.  Întreținerea și repararea autovehiculelor;

 • d.  Stație de distribuție carburanți și servicii conexe;

 • e.  Industrii creative;

 • f.  Centru de cercetare și formare profesională;

 • 7. Funcțiuni de cult;

 • 8. Funcțiuni din domeniul cultural;

 • 9. Funcțiuni de educație și cercetare;

 • 10. Funcțiuni de sănătate și asistență socială;

 • 11. Funcțiuni sportive și de agrement;

 • 12. Funcțiuni de primire turistică;

13.Spații verzi;

 • 14. Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • a. Gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu Dotările aferente conform normelor naționale și internaționale;

 • b. Autogară;

 • c.  Terminal intermodal de călători;

 • d.  Parcaj public multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate, smart parking);

 • e.  Parcaj public de tip park&ride;

 • f.  Depou pentru vehicule de transport;

 • g.  Activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri de transport;

 • 15. Funcțiuni de gospodărire comunală:

 • a.  Piață agro-alimentară, piață comercială, piață specializată.

 • b.  Pepiniere, sere (pentru spațiile verzi publice);

 • c.  Sediu serviciu public de gospodărire comunală și activități conexe: administrative, tehnice, de reparații și întreținere, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc.);

 • d. Depou pentru vehiculele transportului public;

 • e.  Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate;

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI        (

Document: Regulament Local de Urbanism                                                      Page: 136/340

REVIZUIT MAI 2020                                                                                      .. ..


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


f. Activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, atât timp cât nu duc la apariția unor elemente care să polueze.

 • 16. Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

Construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere);

Construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc;

Activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc.).

 • 17. Funcțiuni de locuire.

 • b) Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus.

 • c) Se admit amenajări aferente:

Parcaje;

Spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

iii.


Pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;

 • d) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

 • e) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile

Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor.___________________________

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

  Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale

  Depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere Comerț cu materiale de construcții întreținerea și repararea autovehiculelor

  Service utilaje, spălătorie autovehicule.

  Funcțiuni industrial

  Producție industrială - hală de producție, atelier, laboratoar etc

  Activități complementare: administrative, de depozitare, de distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc.)

  Sediu/ punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc

  • 10. Infrastructură și spații destinate IMM-urilor cu activitate de tip industrial /cvasiindustrial

  • 11. Bază logistică, autobază, garaj și atelier de întreținere tehnică a mijloacelor de transport rutier

  • 12. Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate

  • 13. Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare

  • 14. Activități complementare: administrative,__________________________  9.


  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI    ___

  Document: Regulament Local de Urbanism                   - " ’

  REVIZUIT MAI 2020                                              "        [

  Page: 137/340


j DIRECȚIA URBANISM

L5GULAMENT LOCAL DE URBANISM


Art. 3

Utilizări interzise


15. Social (vestiare, carnin^cl uîffi n^tcT

 • b) Se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

 • c) Extinderile și schimbările de profil, conversia în alte funcțiuni, se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic desfășurarea activităților învecinate (acestea se vor determina în baza avizelor/acordurilor de mediu, a comisiei de circulație, a brigăzii de poliție rutieră, a direcției de sănătate a populației, etc., funcție de caz);

 • d) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

 • 1) Să nu fie poluante,

 • 2) Să nu prezinte risc tehnologic,

 • 3) Să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

 • 4) Utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

 • 5) Asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor

 • 6) Asigurarea circulațiilor și piațelor pietonale sau/și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban în pondere de minim 10% din suprafața de teren.

 • 7) Să nu utilizeze pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e) Se pot menține unitățile industriale/de producție actuale, fiind admise inclusiv modernizări, extinderi ale acestora, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte riscuri tehnologice sau să fie incomode prin traficul generat.

 • f) Autorizarea va putea fi condiționată de detalierea reglementărilor printr-o documentație tip P.U.D. funcție de specificul amplasamentului, de impactul prezumat asupra vecinătăților

 • g) Amplasamentele și conformarea unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se va face în baza normelor specifice.

 • h) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni industriale;

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI    _______

Document: Regulament Local de Urbanism                      —~

REVIZUIT MAI 2020

\ \

Page: 138/340


(4) BazacJe producție în construcții sau a unor elemente/materiale pentru realizarea de construcții 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.


 • 5.

 • 6.


Instalație de transfer intermodal de mărfuri;

Centru de colectare și depozitare fier vechi;

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport

Terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale;

Funcțiuni de gospodărire comunală;

Cimitir uman, capelă mortuară, pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare;

Depozit ecologic de deșeuri municipale;

Rampă de transfer a deșeurilor urbane;

Centru de colectare / prelucrare deșeuri;


 • 7.

 • 8.

 • 9.

 • 10. Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte;


 • 11. Crematoriu uman;

 • 12. Cimitir și crematoriu pentru animale de casă;

 • 13. Adăpost pentru animale (controlul animalelor);

 • 14. Alte activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform CAEN, atât timp cât duc la apariția unor elemente care să polueze;

 • b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care:

 • 1) Sunt poluante;

 • 2) Prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

 • 3) Curățătorii chimice;

 • 4) Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • 5) Impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

 • 6) Utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • 7) Prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.


PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI z

Page: 139/340

Document: Regulament Local ae umanism REVIZUIT MAI 2020


DIRECȚIA URBANISM ■GULAMENT LOCAL DE URBANISM


SECȚIUNEA II Art.4 Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


CONDIȚII DE AMPLa£aRETeCHI>ÂRE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


1.


Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

Suprafață minimă = 300,00 metri;

Front minim la stradă:

Pentru clădiri în regim izolat = 15,00 metri;

Pentru clădiri în regim cuplat/alipit = 12,00 metri;

Pentru clădiri în regim înșiruit = 8,00 metri;


 • a.

 • b.


II. iii. Raportul între laturile parcelei este < 1/5.


2.


3.


4.c.

Pentru parcelele de colț se admite o reducere privind suprafața minimă de construibilitate directă de 25%, iar raportul laturilor și lungimea fronturilor nu va reprezenta o condiție.

Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii.

Prin excepție de la prevederile alin.(3), pentru parcelele care nu îndeplinesc prevederile alin.(l) lit.c (privind raportul între laturile parcelei), dar îndeplinesc prevederile de suprafață și deschidere (lit.a, b) se poate admite autorizarea directă dacă în cadrul parcelei se pot delimita topografic, în coordonate stereo 70, (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru derularea investiției în integralitate, perimetre în interiorul parcelei ale unor forme geometrice elementare a căror raport între laturi este < 1/5. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

Prin excepție de la prevederile alin (1). se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconfomări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament și cu condiția ca parcela să fie mai mare sau egală cu 150 mp.

. în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se recomandă ca suprafața parcelelor să îndeplinească prevederile alin (1), în caz contrar se vor aplica prevederile alin f3/corelate cu prevederile Art.47, Art.48, Art.49,

. Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

. Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prevederile următorul articol: Art.30._____________________________________________


Art.5


1. Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zoneleîn care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul.


PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI _

Document: Regulament Local de Urbanism                                       \

REVIZUIT MAI 2020

Page: 140/340
Amplasarea clădirilor față de aliniament


2.


3.


4.


5.


6.


Art. 6 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor1.


2.


3.


Pentru zonele conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și pentru străzile nou propuse in care nu este constituita alinierea, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, I, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

Prin excepție de la alin (1),(2),(3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

Prin excepție de la alin(l),(2),(3),(4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

Prevederile prezentului punct se vor citi împreună cu următoarelor articole Art.39, Art.40, Art.41.__________________________________________

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale se va stabili după cum urmează:

a.


Pentru clădiri având Hmax< 20.0m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi > 5.0m

b.


Pentru clădiri având Hmax>20.0m și < 30.0m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi >7.5m

c.


Pentru clădiri având Hmax>30.0m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi >10.0m

d.


Pentru toate clădirile retragerea față de limita posterioară va fi > 5.0m.

e.


Prin excepție de la retragerile față de limitele de proprietate menționate se admite realizarea teraselor, balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.2 m

f.


O reglementare detaliată a retragerilor laterale și posterioaremenționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta > 3,0 metri, cu balcoane, logii care respectă prevederile Codului Civil. Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 41 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară.

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă se va calcula în conformitate cu prevederile alin.(l)

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea față de limitele laterale va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară se va calcula în conformitate cu


prevederile alin.(l) lit.(d), (e), (f)

_

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                 \

REVIZUIT MAI 2020                                                      (

Page: 141/340


DIRECȚIA URBANISM

GLILAMENT LOCAL DE URBANISM iz n------ --------—--------------—

Prin excepție de lâ prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și cele specificate mai sus, respectiv alin 1 (a), (b), (c) de la limita/limitele de proprietate laterale se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de hmax/4 față de limitele de proprietate.

în cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe terenuri domeniu public (care nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) derogările cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține doar prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală.

Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile următoarelor prevederi din:

Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei.____________________________

Clădirile vor respecta între ele distanța de Hmax/3.

Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță de h/3, dar nu mai puțin de 6,0 m cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu deînsorire.

Condițiile de la alineatele (1) si (2) se aplica inclusiv pentru fațadele clădirilor unite la nivelul etajelor inferioare prin intermediul unui nivel comun sau amplasate pe o dală urbană.

O reglementare detaliată a retragerilor menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta > 6,00 metri, cu balcoane, logii care respectă prevederile Codului Civil.

Prin excepție de la aliniatele anterioare pentru clădirile având Hmax <20,00m se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță >4.00m cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de însorire și cu respectarea condițiilor de securitatea la incediu.

Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei.

 • 1. Se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban

 • 2. Circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.


D

EGUL

NR.

Art. 9 Staționarea autovehiculelor

Art. 10 înălțimea maximă admisibilă a clădirilor • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Art. 41 - Circulația carosabilă și staționarea în interiorul incintei.

 • 1. Se aplica reglementările conform Art.52 - Parcaje, Art.36 Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

 • 1. Hmax (înălțimea maximă din prevederi generale) este calculata în funcție de alinierea (care se va citi împreună cu Art.40 Amplasarea față de aliniament) corespondentă profilului străzii din care terenul are acces, respectiv:

 • a. în cadrul zonelor din interiorul inelului central hmax 60 m, Rh P+14 (se va citi împreună cu Art.50 - înălțimea construcțiilor, alin.l), cu condiția să nu fie mai mare (1+1/2) X distanța dintre alinieri.

 • b. în cadrul zonelor din exteriorul inelului central hmax 60 m, Rh P+14 (se va citi împreună cu Art.50 - înălțimea construcțiilor, alin.l) cu condiția să nu fie mai mare de două ori distanța dintre alinieri.

 • 2. Față de prevederile alin (1) se admit suplimentar:

 • a.  2 niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangentă la 45° la acesta.

 • b.  Pentru parcelele de colt se admit două niveluri în planul fațadei la clădirile de colț, apoi două niveluri retrase conform prevederii de la lit.(A), precum și majorare hmax corespondent numărului de niveluri suplimentare calculate la hmax conventional/nivel de 3.0 m locuințe, hmax conventional/nivel de 4.5 m alte funcțiuni.

 • 3. Prin excepție de la prevederile anterioare, indiferent de situarea in interiorul sau exteriorul inelului, în cazurile în care la mai aproape de 100 m de limita cadastrala a imobilului studiat se află clădiri care au hmax > decât cele precizate în prevederile alin 1 lit.(a), (b), hmax a clădirii nou proiectate va putea prelua hmax existent, după care se va retrage conform alin. (2), în vederea realizării unei imagini urbane unitare.

 • 4. Pentru zonele care se înscriu în prescripțiile punct.5 alin.4și 5înălțimea se va raporta la noua aliniere, cu formula de calcul stabilită în funcție de alin.l. al prezentului punct.

 • 5. Prin excepție de la prevederile aliniatelor anterioare se admit accente de înălțime localizate conform planului de reglementări (Nord/ Sud).

 • 6. Regimul de înălțime și înălțimea maximă se determină încurajându-se dezvoltarea pe verticală, dar obiectivele care se înscriu în prevederile capitolului Art. 26 - Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, respectiv Protecția transportului aerian sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile.

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

  Document: Regulament Local de Urbanism

  REVIZUIT MAI 2020                                    '---V

  Page: 143/340

  METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS        1

  Strada Vasife Topuieanu nr 14. SI. P3J. Sc. 2 Ap. 39

  Sector 5 București Remania

  Telefon. 072261322v6 (Refl 7408307 j      : 1

  e-mail. miagroup.office@gmail.com

  /, DIRECȚIA URBANISM /regulament local de urbanism &WE NR. ^ZZ^:.^...^^?

  r

  ¥

  j.A

  /

  /•';AT SPRE NESCHIMBARI-.

  - -V—A—-----

  7. Prevederile prezentului articol se vor citi împreuna cu Art. 50 -înălțimea construcțiilor și cu Art. 25 - Construcții cu caracter special, emiterea de avize ale instituțiilor abilitate.

  Art. 11

  Aspectul exterior al clădirilor

  • 1. Se aplica reglementările conform Art.51 - Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor și Art. 41 - Coerența imaginii urbane,

  • 2. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului patrimoniului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

  Art. 12

  Condiții de echipare edilitară

  • 1. Se aplică reglementările din:

  Art. 30 - Asigurarea echipării edilitare.

  Art. 44 - Racordarea la rețele edilitare existente.

  • 2. Se vor avea în vedere și prevederile din:

  Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate realizării lucrărilor

  de utilitate publică.

  Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate puolică.

  Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și

  echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

  Art. 13 Spații plantate

  '/

  ?x

  • 1. Se aplică reglementările din:

  Art. 53 - Spații verzi.

  • 2. Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

  • 3. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

  Art. 13 - Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate.

  Art. 14 - Zone construite protejate.

  Art. 14 împrejmuiri

  1. Se aplică reglementările confrom Art.54 -împrejumuiri,

  SECȚIUNEA III

  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

  Art. 15 Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

  • 1. P.O.T. maxim = 70%;

  • 2.  Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu:

  CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR

  Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Arț 22 - Art. 28.

  Art. 16

  Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

  • 1. C.U.T. maxim = 3,50

  • 2. Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu:

  CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR

  Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art, 28.

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI               --

  Document: Regulament Local de Urbanism                                      \

  REVIZUIT MAI 2020

  Page: 144/340


M3 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂN

DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MEDIE

M3             SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU

SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MEDIE; [TABELA 06]

SECȚIUNEA 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Utilizări admise

 • 1. Funcțiuni administrative;

 • 2. Funcțiuni de administrarea afacerilor;

 • 3. Funcțiuni financiar-bancare;

 • 4. Funcțiuni terțiare;

 • 5. Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni;

 • 6. Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

 • a. Comerț en-gros;

 • b. Comerț cu materiale de construcții;

 • c.  întreținerea și repararea autovehiculelor;

 • d. Stație de distribuție carburanți și servicii conexe;

 • e.  Industrii creative;

 • f.  Centru de cercetare și formare profesională.

 • 7. Funcțiuni de cult;

 • 8. Funcțiuni din domeniul cultural;

 • 9. Funcțiuni de educație și cercetare;

 • 10. Funcțiuni de sănătate și asistență socială;

 • 11. Funcțiuni sportive și de agrement;

 • 12. Funcțiuni de primire turistică;

13.Spații verzi;

14. Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • a. Gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu dotările aferente conform normelor naționale și internaționale;

 • b. Autogară;

 • c.  Terminal intermodal de călători;

 • d.  Parcaj public multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate, smart parking);

e. Parcaj public de tip park&ride;

3           f. Depou pentru vehicule de transport;

'          g. Activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri

de transport.

15. Funcțiuni de gospodărire comunală:

.                a. Piață agro-alimentară, piață comercială, piață specializată.

\            b. Pepiniere, sere (pentru spațiile verzi publice);

 • c.  Sediu serviciu public de gospodărire comunală și activități conexe:

\                       administrative, tehnice, de reparații și întreținere, de depozitare,

I                      sociale (vestiare, cantine, cluburi etc. - exclusiv locuințe);

 • d. Depou pentru vehiculele transportului public;

 • e.  Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate;
  f. Activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare atât timp cât nu duc la apariția unor elemente care să polueze.

  16. Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare: a.


  • iv.

  • v.Construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere);

Construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc;

Activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc. - exclus locuințe).

 • 17. Unități cu destinație special;

 • 18. Funcțiuni de locuire.

 • b) Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus

 • c) Se admit amenajări aferente:

Parcaje;

Spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

vi.


Pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;

 • d) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre, litere) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

 • e) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile

Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor.____________________________

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

  Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale

  Depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere Comerț cu materiale de construcții, comerț en-gros.

  întreținerea și repararea autovehiculelor

  Service utilaje, spălătorie autovehicule.

  Funcțiuni industrial

  Producție industrială - hală de producție, atelier, laboratoar etc

  Activități complementare: administrative, de depozitare, de distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc.)

  Sediu/ punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc

  • 10. Infrastructură și spații destinate IMM-urilor cu activitate de tip industrial /cvasiindustrial

  • 11. Bază logistică, autobază, garaj și atelier de întreținere tehnică a mijloacelor de transport rutier

  • 12. Funcțiuni de gospodărire comunală

  • 13. Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate_____________________


  9.


  1

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI      '

  Document: Regulament Local de Urbanism                                   . -

  REVIZUIT MAI 2020                                                   \

  Page: 146/340
 • 14. Adăpost pentru animale (controlul animalelor)

 • 15. Activități complementare: administrative, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc)

 • b) Se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

  învecinate (acestea se vor determina în baza


 • c) Extinderile și schimbările de profil, conversia în alte funcțiuni, se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic desfășurarea activităților avizelor/acordurilor de mediu, a comisiei de circulație, a brigăzii de poliție rutieră, a direcției de sănătate a populației, etc., funcție de caz);

 • d) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

 • 1) Să nu fie poluante,

 • 2) Să nu prezinte risc tehnologic,

 • 3) Să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

 • 4) Utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

 • 5) Asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor

 • 6) Asigurarea circulațiilor și piațelor pietonale sau/și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban în pondere de minim 10% din suprafața de teren.

 • 7) Să nu utilizeze pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e) Se pot menține unitățile industriale/de producție actuale, fiind admise inclusiv modernizări, extinderi ale acestora, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte riscuri tehnologice sau să fie incomode prin traficul generat.

 • f)  Autorizarea va putea fi condiționată de detalierea reglementărilor printr-o documentație tip P.U.D. funcție de specificul amplasamentului, de impactul prezumat asupra vecinătăților

 • g) Amplasamentele și conformarea unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se va face în baza normelor specifice.

 • h)  Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art, 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art, 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.               '

 • a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                              ----

Page: 147/340

\ !\ • ■■✓

DIRECȚIA URBANISM" tGULAMEMT LOCAL DE URBANISM

'? Z AI S P R E N E S C HIM 8 A R e


(4) Bază de producție în construcții sau a unor elemente/materiale pentru realizarea de construcții

Funcțiuni industriale

 • (I)    producție industrială: hală de producție, atelier, laboratoar etc.

 • (7) Instalație de transfer intermodal de mărfuri

 • (8) Centru de colectare și depozitare fier vechi

 • (9) centru de colectare, depozitare și valorificare deșeuri și materiale reciclabile

 • (10) Parc industrial

 • (II) Producție de energie (clasică)

 • (12) Producție de energie verde

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport

(3) Terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale

Funcțiuni de gospodărire comunală

 • (3) Cimitir uman, capelă mortuară, pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare

 • (4) Depozit ecologic de deșeuri municipale

 • (9) Rampă de transfer a deșeurilor urbane

 • (10) Centru de colectare / prelucrare deșeuri

 • (11) Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte

 • (12) Crematoriu uman,

 • (13) Cimitir și crematoriu pentru animale de casă

(16) alte activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform CAEN, atât timp cât duc la apariția unor elemente care să polueze

 • b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care:

b.l) sunt poluante,

b.2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

b.3) impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

b.4) utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

b.5.) prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.


Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

SECȚIUNEA II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4 Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • 1.  Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă subcapitolul VI.4. Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului

 • 2. Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • 3.  Prin excepție de la prevederile Art. 48 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții (privind raportul între laturi) în vederea îndeplinirii posibiltății de autorizare directă, pentru terenurile care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru derularea investiției în integralitate, perimetre în interiorul parcelei ale unor forme geometrice elementare al căror raport între laturi este < 1/3. în cazul în care terenul nu permite încadrarea în forme regulate sau raportul laturilor este > 1/3 se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • 4.  Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconformări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament și cu condiția ca parcela să fie mai mare sau egală cu 150 mp.

 • 5.  Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

 • 6. în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se vor aplica prevederile alin (3).corelate cu prevederile

Art. 47, Art. 48, Art. 49.

 • 7.  Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile următoare:

VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

VI.4. Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire

la forma și dimensiunile terenului.

Art. 5 Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • 1. Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul;

 • 2.  Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și pentru străzile nou propuse in care nu este constituita alinierea, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, 1, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism REVIZUIT MAI 2020

învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare;

 • 3.  Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există;

 • 4.  Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor;

 • 5.  Prin excepție de la alin (1), (2), (3), (4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone;

 • 6.  Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile Art. 39 - Amplasarea față de drumurile publice.

Art. 40 - Amplasarea față de aliniament.

Art. 6 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

a!

1. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale și posterioară se va stabili după cum urmează:

 • a.  Pentru clădiri având Hmax< 17.0m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi > 3.0m

 • b.  Pentru clădiri având Hmax>17.0m și < 25.Om retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi >5.Om

 • c.   Pentru toate clădirile retragerea față de limita posterioară va fi > 5,00 m.

 • d.  Prin excepție de la retragerile față de limitele de proprietate menționate se admite realizarea balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.0 m cu respectarea prevederilor Codului Civil;

 • e.  O reglementare detaliată a retragerilor menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta > 3,0 metri, cu respectarea literei d). Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 41 subpunctul Reguli speciale de amplasare fată de limita

posterioară.

 • 2.  în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă se va calcula în conformitate cu prevederile alin.(l);

 • 3.  în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea față de limitele laterale va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară se va calculca în conformitate cu prevederile alin.(l) lit.(c), (d), (e);

 • 4.  Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și 5.Om, respectiv alin 1 (a), (b), de la limita/limitele de proprietate laterale se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de hmax/4 față de limitele de proprietate;

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI                   '

Document: Regulament Local de Urbanism                                , .      y

REVIZUIT MAI 2020                                                          \

Page:150/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vaste Top iceanu nr 14 Bl P39. Sc 2 Ap. 39 Sector 5 București R o m a n i a Telefon. 07226132206 (Roî 740B307) e-mail. magroup.officera’qmail rom                         !/k

fi DiRt ■ ■                 .]

|W-        ■ U !      1 ■ . Ui B NiSM

iWA

. “T' <z’—

---- ----=-----1-----ț—t-s— ic-----------------------------

 • 5.  In cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe terenuri domeniu public (care nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) derogările cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține doar prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală;

 • 6.  în zonele M3 se încurajează edificarea clădirilor în regim cuplat /înșiruit, precum și comasarea parcelelor, pe amplasamentele în care este posibilă o astfel de conformare. Pentru parcelele care se vor comasa generând suprafețe > de 700 mp sau pentru parcelele cu suprafețe > 450 mp pe care se vor realiza clădiri în regim cuplat/înșiruit, se admite o suplimentare a CUT cu 0,5.

 • 7.  în zonele M3 cu parcele a căror suprafață > 1500 mp se admite o suplimentare a CUT cu 0,5 corelat și cu realizarea unui nivel suplimentar calculat, funcție de caz la h convențional de 3,0 m pentru locuire, 4,5 m pentru alte funcțiuni.

 • 8.  Prevederile alin.(6) și (7) nu se vor putea realiza cumulativ.

 • 9.  Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prevederile următoarelor prevederi din:

Art. 41 subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

/ /!

\ ' \

 • 1.  Clădirile vor respecta între ele distanța de hmax/3;

 • 2.  Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță de h/3, dar nu mai puțin de 5.0 m. cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de însorire;

 • 3.  Condițiile de la alineatele (1) si (2) se aplica inclusiv pentru fațadele clădirilor unite la nivelul etajelor inferioare prin intermediul unui nivel comun sau amplasate pe o dală urbană.

 • 4.  Prin excepție de la alinatele anterioare, pentru clădiri cu max. 3 niveluri, se admite amplasarea unor clădiri la o distanța de minim 2.0 m cu respectarea prevederilor Codului Civil și cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza concluziilor unui studiu de însorire, doar prin elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile din domeniu public. Pentru clădirle cu max. 4 niveluri distanța se va majora la minim 3.0 m, ultilizându-se aceeași modalitate din prezentul aliniat.

 • 5. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 41 subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.

Art. 8

1. Se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și atractive pentru recreereîn cadru urban

scuaruri

SPRE NESCHIMBARE


Circulații și accese


Art. 9 Staționarea autovehiculelor


Art. 10 înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


n n .... ! v'/, •                               —

2. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile

VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Art. 41 subpunctul Circulația carosabilă și staționarea în interiorul incintei.

1. Se aplica reglementările conform:

Art.52 - Parcaje;

Art.36. Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

Hmax (vezi înălțimea maximă din prevederi generale) este calculată în funcție de alinierea (care se va citi împreună cu Art.40 - Amplasarea față de aliniament) corespondentă profilului străzii din care terenul are acces, respectiv hmax 21,50 m, Rh P+4 (se va citi împreună cu Art.50 înălțimea construcțiilor, alin.l) cu condiția să nu fie mai mare de două ori distanța dintre alinieri;

Prin excepție de la prevederile alin (1) se admit suplimentar:

 • a.      2 niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangentă la 45° la acesta, cu niveluri convenționale de 3.0 m locuințe, de 4.5 m alte funcțiuni (majorările vor fi implicite și pentru Hmax.c.).

 • b.      Pentru parcelele de colt se admite un nivel în planul fațadei la clădirile de colț, apoi două niveluri retrase conform prevederii de la lit.(A), precum și majorarea hmax corespondent nivelului suplimentar calculat la hmax conventional/nivel de 3.0 m locuințe, hmax conventional/nivel de 4.5 m alte funcțiuni (majorările vor fi implicite și pentru Hmax.c.).

Prin excepție de la prevederile anterioare, în cazurile în care la mai aproape de 50 m de limita cadastrala a imobilului studiat se află clădiri care au Hmax și/sau Hmax.c. > decât cea precizată în prevederile alin (1), Hmax și/sau Hmax.c a clădirii nou proiectate va putea prelua Hmax existent, după care se va retrage conform alin (2), în vederea realizării unei imagini urbane unitare.

Regimul de înălțime și înălțimea maximă pentru obiectivele care se înscriu în prevederile capitolului Art. 26 Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, respectiv Protecția transportului aerian sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile

Prevederile prezentului articol se vor citi împreuna cu Art. 50 -înălțimea construcțiilor, Art. 41 Amplasarea în interiorul parcelei respectiv Regula calcanului și excepțiile sale și Art. 25 Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate.


1.


2.Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor


1. Se aplică reglementările înscrise la:

Art. 51 - Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor.

Art. 41 - Coerența imaginii urbane.


C

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                           '

REVIZUIT MAI 2020

Page:152/340


2. Pentru zonele în carers-âu instituFt masurTdFprotecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul JV.2. Protec jjatrimc iului anț . >ic.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

 • 1. Se aplică reglementările din:

Art. 30 - Asigurarea echipării edilitare.

Art. 44 - Racordarea la rețele edilitare existente.

 • 2. Se vor avea în vedere și prevederile din:

Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate realizării lucrărilor

de utilitate publică.

Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică.

Art. 38- Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și

echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

Art. 13 Spații plantate

 • 1. Se aplică reglementările din: Art. 53 - Spatii verzi.

 • 2. Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

 • 3. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

Art. 13 - Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate.

Art. 14 - Zone construite protejate.

Art. 14 împrejmuiri

1. Se aplica reglementările conform Art.54-împrejmuiri.

SECȚIUNEA III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15 Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

 • 1.  P.O.T. maxim= 70%, cu posibilitatea acopririi terenului până la 75% cu clădiri cu RHmax = P+2E (Hmax = 8,0 m).

 • 2.  Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu:

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR

Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Arț 22-Art. 28.

Art. 16 Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

 • 1.  C.U.T.maxim= 3,00

 • 2.  2. Prevederile prezentului punct se citesc impreună cu:

 • 3.  CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR

$1 LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la ArL 22-Art. 28.
METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasde Topiiceanu ra W. BL P39, Sc 2 Ap 39 Sector 5 București. Romanța Telefon. 97226132206   (Rt>1 7408367 >

e-mail. miagroup.office@gmail rom                         //, J

J DIRECȚIA URBANISM Regulament local de urbanism NR / ZJ &3.

I

/ f--AT SPRE NESCHIMBARE

ZONA DE LOCUIT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1) . Perimetrul sectorului 5 al municipiului București cuprinde în teritoriul sau/și zone cu caracter

eminamente rezidențial.

 • (2) . Datorate dezvoltării în timp a orașului, aceste zone de locuit pot fi diferențiate în următoarele

categorii:

 • 1.  diferențieri din punct de vedere al gradului de protecție al acestora:

 • a.    zone rezidențiale situate în interiorul perimetrului delimitat prin PUZ - „Zone construite protejate" grupând construcții cu o valoare arhitecturală ridicată;

 • b.    zone rezidențiale situate în afara perimetrului zonelor construite protejate și în care intervenția este menită să contribuie la ridicarea valorii arhitectural-ambientale a zonei, la constituirea unui caracter, a unei particularități a acesteia;

 • 2.  diferențieri din punct de vedere al tipologiei fondului construit existent:

 • a.    zone rezidențiale cuprinzând locuințe individuale cu înălțime mică, cu parcelă individuală:

 • 2.2. a.l. parcelări tradiționale, spontane, rezultat al divizării în timp a unor parcele de

mai mari dimensiuni;

 • 2.2. a.2. parcelări planificate, rezultat al unei intervenții pe bază de regulament corect

pus în aplicare;

 • b.   zone rezidențiale cu locuințe colective în blocuri:

 • 2.2. b.l. locuințe de înălțime medie - blocuri cu până la P+5 niveluri;

  • 2.2. b.2. locuințe colective înalte - blocuri de P+8-10 niveluri;

 • 3.  diferențieri din punct de vedere al parcelarului - existent și propus - prin viitoare operațiuni urbanistice:

 • a.     zone rezidențiale cu locuințe individuale și colective mici pe parcelări tradiționale, spontane;

 • b.     zone rezidențiale cu locuințe individuale și colective mici situate în noile extinderi sau enclave neconstruite în care se aplică un sistem de parcelare propus prin prezentul Regulament (adaptare după regulamentul local de urbanism din 1935);

 • c.     zone rezidențiale cu locuințe individuale mici situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului capitalei - conform PUG-MB;

 • d.    zone rezidențiale cu locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fără rețele edilitare în care regulamentul cuprinde prevederi speciale pentru ameliorarea parcelării și a infrastructurii.

 • (3) . Strategia generala propusa prin PUZ S5 în privința zonelor de locuit cuprinse în interiorul

perimetrului sectorului 5 al municipiului București urmărește:

 • 1.  încurajarea, protejarea și îmbunătățirea funcțiunii rezidențiale în acest perimetru, cu diferențieri după morfogeneză, tipologie și grad de protecție și cu grija evitării segregării spațiale și sociale;

 • 2.  acceptarea în interiorul zonei rezidențiale a funcțiunilor complementare asociate locuirii \ și descurajarea amplasării de funcțiuni incompatibile cu zona sau care pot determina

\ schimbarea caracterului acesteia;

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI ______\

Document: Regulament Local de Urbanism             --------

REVIZUIT MAI 2020

Page: 154/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Găsite Topliceanu nr 14 Bl P39. Sc 2 Ap. 39

Sector 5 Bucu'esli Romania

Telefon. 07226132206   (Ro17403307)      //i.

e-mail. miagroup ofliceiaflmail con

■EGULAI Elfi LOCAL 3E URBANISM

[

^0

/ \

1

1

3. protejarea spațiilor libere existe

-fc 7 -re           ------

nteîn zona rezidențială cu locuin

țe colective în blocuri și

favorizarea amenajării de spatii verzi, locuri de joacă pentru copii, spații favorizând contactele sociale, nuclee de ambianță locală;

 • 4.  stabilirea unor indicatori urbanistici și a unor reglementări care să permită existența unor spații plantate în interiorul loturilor în zonele cu locuințe cu parcelă individuală lipsite de spații verzi publice amenajate (în mod special în zona de nord-est a perimetrului central);

 • 5.  menținerea și întărirea specificului bucureștiului de „oraș-grădină", caracter dat atât de spațiile verzi publice existente dar și de existența unor zone rezidențiale cu clădiri cu front întrerupt și cu grădini vizibile din stradă.

 • (4). Având în vedere cele susmenționate, zona de locuit a fost împărțită în următoarele subzone și unități teritoriale de referință:

Ll/L2a - subzona locuințelor unifamiliale/individuale și colective mici (P+2+E3R/M)

L3a - subzona locuințelor colective medii (P+3-5 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidențiale

L4a - subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, situate în ansambluri preponderent rezidențiale
PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 155/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasîle Topficeanu nr. 14. Bl. P39. Sc. 2 Ap. 39

Sector 5 București. Romanța

Ttlefon. 07226132206   (Ro174u8307)      4

e-mail. miagroup officet&țgmail corn                          fit

fii DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

i¥1l

JA

/

Ll/L2a - SUBZONA LOCUINȚELOR

SFRENESC#ÎMBARE

U N1 FAM 1 LI ALE/INDl VI DU ALE

Șl COLECTIVE MICI

(P+2+E3R/M)

ZONA DE LOCUIT

Ll/L2a


SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI (P+2+E3R/M NIVELURI); [TABELA 07]

SECȚIUNEA I


UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


Art. 1

Utilizări admisea) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiunea de locuire

Funcțiuni de cult:

 • (l)lăcaș de cult

Funcțiuni din domeniul cultural:

 • (8) cluburi pentru petrecerea timpului liber: al copiilor, al vârstnicilor

etc.

 • (9) centru comunitar

Funcțiuni de educație și cercetare:

 • (1) creșă

 • (2) grădiniță

 • (3) centru de zi

 • (4) școală primară, școală gimnazială,

 • (5) liceu, școală postliceală, școală de arte și meserii

 • (6) afterschool

 • (7) unități/centre de învățământ special

 • (8) unități de învățămînt superior

 • (9) spații de cazare pentru elevi sau studenți, cantine

(14)unități de învățământ cu profil dedicat ( ex.activităților sportive, muzică, etc)

Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

 • (2) Unități de asistență medicală fără staționar:

 • (3) Alte unități de sănătate

 • (5)Unități de asistență socială fără cazare

Spații verzi:

Toate subpunctele cu excepția subpunctului 7.

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • (5) parcaj public multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate, smart parking

 • (6) parcaj public de tip park&ride

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

 • (1) construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere)

 • (2) construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc.\Unități cu destinație specială:

(2) unități aparținând serviciilor speciale

 • (4) unități de apărare civilă

 • (5) unități de apărare împotriva incendiilor

 • (6) unități de poliție

Funcțiuni de primire turistică: hotel de apartamente

Funcțiuni sportive și de agrement:

 • (1)    Domeniul sportiv:

 • b.     bazin de înot acoperit sau în aer liber

 • c.     sală de sport specializată sau polivalentă

 • d.     teren de sport în aer liber sau acoperit (pentru jocuri sportive, tenis, fotbal etc.)

р.     grădiniță, școală pentru educația sportivilor.

 • (2)   Agrement:

b.     centru spa

 • e.     teren de picnic etc.

 • f.      scuaruri etc.

 • b) Se admit amenajări aferente:

 • a. Parcaje;

 • b. spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică,

mobilier stradal etc,

с. pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite,

subterane, supraterane;

d. în clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea deșeurilor solide, spălătorii, uscătorii.

 • c) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

 • d) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art.2

Utilizări admise cu condiționări

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni administrative

Funcțiuni de administrarea afacerilor

Funcțiuni financiar-bancare

Funcțiuni terțiare

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

 • (1) Comerț en-gros

 • (2) Stație de distribuție carburanți și servicii conexe

 • (3) Industrii creative

 • (4) Centru de cercetare și formare profesională

 • (5) Parc de industrii creative

Funcțiuni de cult:

(1) Săli de ceremonii funerare (casă mortuară) Funcțiuni din domeniul cultural:

 • (1) Casă de cultură, centru sau complex cultural

 • (2) Cinematograf

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                              __"             (

Page:157/340


I /'] DIRECȚIA URBANISM __________________________________________________________ i      amcmt inc ai ne jipraniqm

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Topliceanu nr, 14, Bl. P39, Sc. 2. Ap. 39 / Sector 5. Bucuresî . RomaniaL

Telefon: 07226132206   (Ro 1 740830z/*'

e-mail; miagroup.office@gmail.com          s'/

/ ZzAT SPRE NESCHIMBARE

( V - / /£• C6 <Z

 • (3) Muzeu, expoziție, galerie de artă, atelier de artă

 • (4) Bibliotecă, mediatecă

 • (5) Sală polivalentă, sală de spectacole

 • (6) Teatru.

Funcțiuni sportive și de agrement:

 • (1) Domeniul sportiv:

 • a. Club sportive

 • b. patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit

 • c. Complex sportive

 • d. hoteluri/alte unități de cazare pentru sportivi și pentru vizitatori

 • e. Alte funcțiuni/dotări complementare/conexe etc.

 • f. Alte activități sportive/recreative conform CAEN

 • (2) Agrement:

 • a.  hoteluri/alte unități de cazare pentru pentru vizitatori

 • b. alte funcțiuni/dotări complementare, conexe etc.

 • c.  alte activități recreative/sportive conform CAEN

Funcțiuni de primire turistică:

(1) Hotel, hotel de apartamente

b) Se admite autorizarea directă a construcțiilor care adăpostesc categoriile funcționale menționate mai sus în prezentul punct cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • •  suprafața construită a acestor funcțiuni să fie< 250,00 mp;

 • •  să nu genereze transporturi grele;

 • •  să nu aibă program prelungit peste orele 22:00;

 • •  să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și/sau producție.

 • •  practică activitati cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de pe zi

 • •  să fie amplasate, numai adiacent artere de trafic sau unor spații publice / trasee (pietonale);

 • •  atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor;

 • •   Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) în funcționare să producă un nivel de zgomot în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • •   Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

să nu fie poluante,

să nu prezinte risc tehnologic,

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                              /   ___ ____

REVIZUIT MAI 2020

Page: 158/340

să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilități

 • c) Prin excepție de la aliniatul anterior se pot realiza clădiri care adăpostesc funcțiunile menționate mai sus cu suprafețe >250 mp prin elaborarea și aprobarea unui P.U.D.

 • d) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

 • e) Prevederile prezentului punct (Pct.2) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art.3

Utilizări interzise

/

/ \

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

 • (1) depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere

 • (2) comerț cu materiale de construcții

 • (3) comerț en-gros

 • (4) bază de producție în construcții

 • (5) întreținerea și repararea autovehiculelor

 • (6) service utilaje, spălătorie autovehicule

 • (7) parc științific și tehnologic

 • (8) parc tehnologic

Funcțiuni de cult:

(1) așezăminte religioase monahale (mănăstire, schit etc.)

Funcțiuni din domeniul cultural:

(1) sală de concerte

(3) centru de conferințe

Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

(1) Unități sanitare cu paturi:

Funcțiuni de educație și cercetare^

 • (1) campus universitar

 • (2) institut/centru de cercetare

 • (3) pol/parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc.

Funcțiuni sportive și de agrement:

(1) Domeniul sportiv:

a.     stadion

 • f.     velodrom

 • g.     hipodrom

 • h.     centru hipic

 • i.      centru de canotaj

 • j.      poligon de tir sportiv

m.    bază sportivă

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                 K

REVIZUIT MAI 2020___________________________________________________'        ___________

Page: 159/340


DIRECȚIA URBANISM GUl>MFNT loc ai de urbanism


SPRE NESCHSMBARE

r)l

o. popicărie etc.

(2) Agrement:

 • a. bază de agrement

 • b. bază de agrement nautic

 • c. pol de agrement

 • d. teren de golf

 • e. parc de agrement (general)

 • f. parc de agrement specializat (zoo parc, călărie, skate parc, escaladă, paintball, parc aventură, parc de distracții, ș.a.), conexe etc.

 • g. ștrand

 • i. minigolf

j. bowling, popicărie

k. teren de picnic etc.

 • l. scuaruri etc.

m. hoteluri/alte unități de cazare pentru pentru vizitatori

n. alte funcțiuni/dotări complementare, conexe etc.

Funcțiuni de primire turistică:

 • (1) motel

 • (2) vilă turistică

 • (3) pensiune turistică

 • (4) pensiune agroturistică

 • (5) hostel, youth hostel

 • (6) bungalow

 • (7) popas turistic

 • (8) camping

Spații verzi:

(1) grădini zoologice

Funcțiuni industriale.

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • (1) gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu dotările aferente

conform normelor naționale și internaționale

 • (2) autogară

 • (3) terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internațional

 • (4) terminal intermodal de călători

 • (5) depou pentru vehicule de transport

 • (6) activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri de transport, etc

Funcțiuni de gospodărire comunală

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

(1) activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc. - exclus locuințe) etc

Unități cu destinație specială:

(1) unități militare

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 160/340

---

METROPOLITAN INTERNATIONA^. ARHITECTS Strada Vastle Topbceanu nr 14 B‘ P39. S 2 Ap. 39 Sector 5 București Romama Telefon. 07226132206   (Rd 7408307)

e-mail miagroup office@gmail corn_______—---------------

 • (2) unități aparținând serviciilor speciale

 • (3) penitenciare

 • (4) unități de apărare civilă

 • (5) unități de apărare împotriva incendiilor

 • b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care:

 • 1) sunt poluante,

 • 2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

 • 3) curățătorii chimice;

 • 4) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • 5) impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

 • 6) utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • 7) prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

SECȚIUNEA II


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 • 1. Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă subcapitolul VIA Condiții, generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului;

 • 2.  Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • 3.  Prin excepție de la prevederile Art.48 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții (privind raportul între


_

laturi), în vedere îndep


vedere îndeplinirii posibilității de autorizare directă,

pentru terenurile care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată, se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru investiția în integralitate, perimetre în interiorul parcelei ale unor forme geometrice elementare a căror raport între laturi este < 1/3. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • 4.  Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconformări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament.

 • 5.  Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

 • 6.  Pentru realizarea unor clădiri pe terenuri rezultate în urma unor

operațiuni de comasare care generează parcele cu suprafețe mai mari de 1500 mp, cu excepția clădirilor care adăpostesc funcțiuni publice, in vederea evitării unor intervenții agabaritice se vor elabora și aproba documentații P.U.D. însoțite de ilustrare arhitectural-volumetrică care să justifice modul de inserție al noilor clădiri în țesutul urban existent.

 • 7. în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi suprafața parcelelor va respecta prevederile:

Art. 47 - Condiții generale de construibilitate a parcelelor.

Art. 48 - Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții.

Art. 49 - Parcelarea și reparcelarea.

Art. 5                     1.

Amplasarea clădirilor față de aliniament

2.Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul.

Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și pentru străzile nou propuse in care nu este constituita alinierea, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, I, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor1.


2.


3.


4.
Prin excepție d                        , în cazul terenurilor cu

deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile Art.39, Art.40, Art.41.

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale și posterioară se va stabili după cum urmează:

minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată în planul fațadei la atic/cornișă (hmax/3), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale si nu mai puțin de 5,0 m pentru limita posterioara.

Prin excepție de la retragerile față de limitele de proprietate menționate se admite realizarea balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.0 m cu respectarea prevederilor Codului Civil

O derogare a retragerilor menționate la literele a), b) poate fi obținută doar printr-un P.ll.D însoțit de ilustrare urbanistică și conformare arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii si doar până la o distanță >3,0 metri, cu respectarea literei b). Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 41 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, pentru clădiri având un regim de înălțime de maxim P+1+M/E2r, distanțele față de limite laterale și posterioară vor respecta distanțele minime prevăzute în Condițiile de Cod civil și doar prin elaborarea și aprobare unui P.U.D. însoțit de ilustrare urbanistică și conformare arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii.

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă se va calcula în conformitate cu prevederile alin.(l), iar zona de alipire/cuplare va fi pe o adâncime de cel mult 20,00 m, după care se va insera o curte de lumină , putându-se continua alipirea/cuplarea.

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea față de limitele laterale va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară se va calculca în conformitate cu prevederile alin.(l) care fac referință la retragerea față de limita posterioară.

în cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe te re n uri domeniu public (care nu sunt circulații pub I i ce cape să


a.


b.


c.


d.


PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                           (

REVIZUIT MAI 2020                                                     \

Page: 163/340


“///direcția urbanism


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

z '4.AT SPRE NgSQHIMBARF.

determine un regim de aliniere) derogările cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține doar prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală.

5. Prevederile prezentului punct se citesc împreuna cu prevederile următoarelor prevederi din:

Art.41 - Amplasarea în interiorul parcelei.

Art. 7 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • 1.  Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu 1/3 din înălțimea maximă în planul fațadei celei mai înalte clădiri orientate către cealaltă și cu condiția realizării unui studiu de însorire.

 • 2.  Prin excepție de la prevederile alin.l. pentru fațadele care nu prezintă ferestre în care este necesară asigurarea luminării unor încăperi de locuit (dormitor sau camera de zi - care necesită lumină naturală) sau ferestre ale unor încăperi pentru activitati permanente ce necesita lumina naturala distanța se poate reduce la 1/4, dar nu mai puțin de 3,00 m.

 • 3.  în cazul construcțiilor de pe aceeași parcelă prevăzute în sistemt cuplat/alipit, distanța între ele va fi cea reprezentată de rostul seismic.

 • 4.  Prevederile prezentului punct se citesc împreuna cu prevederile următoarelor prevederi din:

Art.41 - Amplasarea în interiorul parcelei.

Art. 8

Circulații și accesuri

1. Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Art.41 - Circulația carosabilă și staționarea în interiorul incintei.

Art. 9 Staționarea autovehiculelor

1. Se aplica reglementările conform Art.52 - Parcaje, Art.36. Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public

Art. 10 înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • 1. Hmax 14 m (vezi înălțimea maximă din prevederi generale), Rh P+2E+M/E3R (se va citi împreună cu Art.5O înălțimea construcțiilor, alin.l)., iar mansarda sau etajul 3 retras va reprezenta 60% din aria construita a nivelului curent.

 • 2.  Prin excepție de la prevederile alin (1) se admite suplimentar un nivel în planul fațadei, precum și majorarea hmax correspondent nivelului suplimentar calculat la hmax conventional/nivel de 3.0 m pentru parcelele de colt și doar în cazul intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi este de categoria a ll-a (14,00 m) și cu încadrarea în C.U.T. maxim admis.

 • 3.  Prin excepție de la prevederile anterioare, în cazurile în care pe limita de proprietate a imobilului studiat se află o clădire care are

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI       \

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                --—A

Page: 164/340Vj. ÎST T?---------

calcanul cu care se va alipi cu hmax > decât cel precizat în prevederile alin 1, hmax al clădirii nou proiectate va putea prelua hmax existent, după care se va retrage în trepte până la cel puțin 12m.

 • 4.  Prevederile alin (2) și (3) se vor aplica doar prin elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism PUD însoțit de ilustrare ahitectural volumetrică.

 • 5.  Prevederile prezentului articol se vor citi impreuna cu Art.50 înălțimea construcțiilor., Art.41 - Regula calcanului și excepțiile sale.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

1. Se aplică reglementările înscrise la:

Art. 51 - Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor.

Art. 41 - Coerența imaginii urbane.

2. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

 • 1.  Se aplică reglementările din:

Art. 30 - Asigurarea echipării edilitare.

Art. 44 - Racordarea la rețele edilitare existente.

 • 2.  Se vor avea în vedere și prevederile din:

Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică.

Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică.

Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică..

Art. 13 Spații libere și spații plantate            „

(A

 • 1.  Se aplică reglementările din:

Art. 53 - Spații verzi.

 • 2.  Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

 • 3.  Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

Art. 13 - Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate.

Art. 14 - Zone construite protejate.

Art. 14 împrejmuiri

1. Se aplica reglementările conform Art.54-împtejmuiri.

SECȚIUNEA III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(P.O.T.)

 • 1.  Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.): 45%.

 • 2.  Prin excepție de la prevederile alin. (1):

1.1 în cazul în care se propun reconstruirii ale unor clădiri cu valoarea arhitecturală/istorică sau a altor clădiri în conformitate cu Legea 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, se poate menține P.O.T. inițial conform releveelor, a fișei bunului imobil sau alte acte doveditoare.URBANISM , regulament local de urbanism


MSUR fzAT.SRRE NE

---------i—                       -----------------------

1.2 Pentru parcelele cu construcții care nu dispun de dependințe tip grup sanitar, bucătărie este admisă realizarea acestora în extinderea clădirii existente prin excepție de la P.O.T. existent sau P.O.T. maxim admis cu o suprafață construită la sol de maximum 12,00 mp.

3. Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu:

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22 - Art. 28.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

 • 1. C.U.T. = 1,30 pentru P+2, C.U.T. =1,60 pentru P+2+M/E3r.

 • 2. Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu:

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR $1 LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22 - Art. 28.
L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-5 niveluri) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

L

ZONA DE LOCUIT

L3a

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-5 NIVELURI) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE;

[TABELA 08]      ______________________ ____________

SECȚIUNEA 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise


a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiunea de locuire:

Funcțiuni de cult:

 • (1) lăcaș de cult

Funcțiuni din domeniul cultural:

 • (1) cluburi pentru petrecerea timpului liber: al copiilor, al vârstnicilor etc.

 • (2) centru comunitar

Funcțiuni de educație și cercetare:

 • (1) creșă

 • (2) grădiniță

 • (3) centru de zi

 • (4) școală primară, școală gimnazială,

 • (5) liceu, școală postliceală, școală de arte și meserii

 • (6) afterschool

 • (7) unități/centre de învățământ special

 • (8) unități deînvățămînt superior

 • (9) spații de cazare pentru elevi sau studenți, cantine

 • (10) unități de învățământ cu profil dedicat (ex.activităților sportive, muzică, etc)

Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

 • (1)    Unități de asistență medicală fără staționar

 • (2)    Alte unități de sănătate:

 • (3)     Unități de asistență socială cu/fără cazare:

Funcțiuni sportive și de agrement:

 • (1)     Domeniul sportiv:


 • a.  bazin de înot acoperit sau în aer liber

 • b. sală de sport specializată sau polivalentă

 • c.  teren de sport în aer liber sau acoperit (pentru jocuri sportive, tenis, fotbal etc.)

 • d.  patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit

 • e.  grădiniță, școală pentru educația sportivilor.

 • (2)    Agrement:

 • a.  centru spa

 • b.  teren de picnic etc.

 • c.  scuaruri etc.

Spații verzi:

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 167/340


.......................

Ț SPRE NESCHIMBARE • (1) parcuri

 • (2) grădini publice

 • (3) scuaruri

 • (4) fâșii plantate

 • (5) grădini botanice

 • (6) parcuri dendrologice

 • (7) muzee în aer liber

 • (8) parcuri expoziționale

 • (9) păduri de agrement

 • (10) spații verzi de protecție (față de infrastructura tehnică, pentru protecția cursurilor de apă și lacurilor, sanitară etc.)

 • (11) pepiniere și sere (pentru asigurarea materialului dendro-floricol)

 • (12) locuri dejoacă pentru copii

 • (13) amenajări pentru fitnessîn aer liber

 • (14) zone ambientale și de agrement

 • (15) spații verzi aferente locuințelor

 • (16) spații verzi aferente dotărilor publice:

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • (1) parcaj public multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate, smart parking

 • (2) parcaj public de tip park&ride

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

 • (1) construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere)

 • (2) construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc.

Unități cu destinație specială:

 • (1) unități aparținând serviciilor speciale

 • (2) unități de apărare civilă

 • (3) unități de apărare împotriva incendiilor


 • (4) unități de poliție

 • b) Se admit amenajări aferente:

 • a. Parcaje;

 • b. spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

 • c. pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite,

descoperite, subterane, supraterane;

 • d. în clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea deșeurilor solide, spălătorii, uscătorii.

 • c) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.


METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Topliceanu nr. 14. Bl. P39, Sc. 2 Ap. 39 Sector 5. Bucuroși Romania Telefon: 07226132206 (Ro1 7408307) e-mail. miagroup.office@gmail corn

d) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art.2

Utilizări admise cu condiționări

/

 • a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni administrative

Funcțiuni de administrarea afacerilor

Funcțiuni financiar-bancare

Funcțiuni terțiare

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

 • (1) stație de distribuție carburanți și servicii conexe

 • (2) industrii creative

 • (3) centru de cercetare și formare profesională

 • (4) Parc de industrii creative

Funcțiuni de cult:

(1) săli de ceremonii funerare (casă mortuară)

Funcțiuni din domeniul cultural:

 • (1) casă de cultură, centru sau complex cultural

 • (2) cinematograf

 • (3) muzeu, expoziție, galerie de artă, atelier de artă

 • (4) bibliotecă, mediatecă

 • (5) teatru.

Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

(1) Unități sanitare cu paturi

Funcțiuni sportive și de agrement:

 • (1) Domeniul sportiv:

 • a.      club sportiv

 • b.     complex sportiv

 • c.     alte funcțiuni/dotări complementare/conexe etc.

 • d.      alte activități sportive/recreative conform CAEN

 • (2) Agrement:

 • a.     hoteluri/alte unități de cazare pentru sportivi si pentru pentru vizitatori

 • b.     alte funcțiuni/dotări complementare, conexe etc.

 • c.     alte activități recreative/sportive conform CAEN

Funcțiuni de primire turistică:

(1) hotel, hotel de apartamente

 • b) Se admit autorizarea directă a construcțiilor care adăpostesc categoriile funcționale menționate mai sus în prezentul punct cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • •  să nu genereze transporturi grele;

 • •  să nu aibă program prelungit peste orele 22:00;

 • •  să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și/sau producție.

 • •  practică activitati cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de pe zi

 • •  să fie amplasate, numai adiacent artere de trafic sau unor spații publice / trasee (pietonale) de interes;

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                                   l_

REVIZUIT MAI 2020_________________________________________________ ... __________

Page: 169/340METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Topliceanu nr. 14. Bl. P39, Sc. 2 Ap. 39 Sector 5. Bucurest . Remania Telefon: 07226132206   (Ro174083

e-mail. miagroup.office@gmail corn

r j

\ 'x

 • •  atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor;

 • •  să nu afecteze în nici un fel spațiile exterioare din interiorul cvartalelor, ce sunt destinate exclusiv rezidenților- să nu existe accese înspre aceste spații;

 • •  Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • c) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

 • •  să nu fie poluante,

 • •   să nu prezinte risc tehnologic,

 • •   să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

 • •   utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

 • •   asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilități

 • •  Lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună.

 • d) Se admit amenajări aferente:

 • •  parcaje;

 • •  spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

 • •  pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;

 • e) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre, litere) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

 • f) Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu prevederile Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de

siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri

tehnologice.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

Art. 3

Utilizări interzise

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTE

Strada Vasilc Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2 Ap. 39

Sector 5. Bucurest . România    J

Telefon: 07226132206 (Ro1 7408307l^-/' e-mail. miagfoop.office@gmail.com

- //-             ,—» "<■ ■ ’ U ’• "       » ■ ' î '. ’’ L' -     l/,',r "'7

/ .... : -■■■-

C—     J----------

zn // ia

 • (1) depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere

 • (2) comerț cu materiale de construcții, comerț en-gros

 • (3) bază de producție în construcții

 • (4) întreținerea și repararea autovehiculelor

 • (5) service utilaje

 • (6) parc științific și tehnologic

 • (7) parc tehnologic

Funcțiuni de cult:

(1) așezăminte religioase monahale (mănăstire, schit etc.)

Funcțiuni din domeniul cultural:

 • (1) sală de concerte,

 • (2) centru de conferințe

Funcțiuni de educație și cercetare:

(10) campus universitar

 • (12) institut/centru de cercetare

 • (13) pol/parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc.

Funcțiuni sportive și de agrement:

 • (1)    Domeniul sportiv:

a.     stadion

 • f.     velodrom, autodrom

 • g.     hipodrom

 • h.      centru hipic

 • i.      centru de canotaj

 • j.      poligon de tir sportiv

m.    bază sportive

o.      popicărie etc.

 • (2)   Agrement:

 • a. bază de agrement

 • b. bază de agrement nautic

 • c. pol de agrement

 • d. te ren de golf

 • e. parc de agrement (general)

 • f. parc de agrement specializat (zoo parc, călărie, skate parc, escaladă, paintball, parc aventură, parc de distracții, ș.a.), conexe etc.

 • g. ștrand

 • h. centru spa

 • i. minigolf

 • j. bowling, popicărie

Funcțiuni de primire turistică:

 • (2) motel

 • (3) vilă turistică

 • (4) pensiune turistică

 • (5) pensiune agroturistică

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

t

Page:171/340

€7__

fcAȚ SPRE NESCHIMBARE


 • (6) hostel, youth hostel

 • (7) bungalow

 • (8) popas turistic

 • (9) camping

Spații verzi:

(7) grădini zoologice

Funcțiuni industriale

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • (1) gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu dotările aferente conform normelor naționale și internaționale

 • (2) autogară

 • (3) terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internațional

 • (4) terminal intermodal de călători

(7) depou pentru vehicule de transport

Funcțiuni de gospodărire comunală

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

 • (3) activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc.) etc

 • b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care:

 • 1) sunt poluante,

 • 2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

 • 3) curățătorii chimice;

 • 4) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • 5) impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

 • 6) utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • 7) prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse in: Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.rafeacpriiiiatibilr


SECȚIUNEA II


Art. 4 Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)Art. 28 - Asigura

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Și CONFIGURARE A CLĂDIRILOR______________________________________________

 • (1) Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă subcapitolul VI.4. Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului.

 • (2) Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • (3) Prin excepție de la prevederile Art. 48 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții privind raportul între laturi în vederea îndeplinirii posibilității de autorizare directă, pentru terenurile care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru investiția în integralitate, perimetre în interiorul parcelei ale unor forme geometrice elementare al căror raport între laturi este < 1/3. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • (4) Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconformări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulamente

 • (5) Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

 • (6) în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei Ll/L2a și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă.în cazul creării unor enclave prin reconstituirea dreptului de proprietate potrivit legilor speciale, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizată numai în urma elaborării și aprobării unei documentații de urbanism palier P.U.D.

 • (7) Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prevederile urmatoare:VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara.


patibilității funcțiunilor.J.SPRE NESCHIMBARE


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


1.


2.


3.


4.


5.


6.


Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


1.


Toate categoriife de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul.

Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și pentru străzile nou propuse in care nu este constituita alinierea, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5,0 m pentru categoria II și I, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

Prin excepție de la alin (1), (2), (3), (4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 39 - Amplasarea față de drumurile publice.

Art. 40 - Amplasarea față de aliniament.________________________

în cazul clădirilor noi care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale și posterioară se va stabili după cum urmează:

a.Minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată în planul fațadei la atic/cornișă (Hmax/3), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale si nu mai puțin de 5,0 m pentru limita posterioară;

Prin excepție de la retragerile față de limitele de proprietate menționate mai sus se admite realizarea teraselor, balcoanelor și logiilor deschise peste aceste limite cu condiția să nu le depășească cu mai mult de 1,00 m și cu respectarea prevederilor Codului Civil;

O reglementare detaliată a retragerilor laterale și posterioară menționate la litera a) poate fi aprobată printr-un P.U.D. însoțit de ilustrare urbanistică și conformare arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii si doar până la o distanță >3,00 metri, cu respectarea literei b); Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 41 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioarăDIREC 7

JGULA; .
3.


4.


în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă se va calcula în conformitate cu prevederile alin.(l)

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea față de limitele laterale va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară se va calculca în conformitate cu prevederile alin.(l)

Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și Hmax/3, respectiv alin 1 (a), (b), de la limita/limitele de proprietate laterale se pot autoriza direct clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de Hmax/3 față de limitele de proprietate .

în cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe terenuri domeniu public (care nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) detalierea excepției cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se va obține doar prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală.

în zonele L3a se încurajează edificarea clădirilor în regim cuplat /înșiruit, precum și comasarea parcelelor, pe amplasamentele în care este posibilă o astfel de conformare. Pentru terenurile care se vor comasa generând suprafețe mai mari de 700 mp sau pentru terenurile cu suprafețe mai mari de 450 mp pe care se vor realiza clădiri în regim cuplat/înșiruit, se admite o suplimentare CUT cu 0,5

Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 41 -șubpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz. Clădirile vor respecta între ele distanța de Hmax/3.

Se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță de h/3, dar nu mai puțin de 5.0 m cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza concluziilor unui studiu de însorire.

Condițiile de la alineatele (1) si (2) se aplica inclusiv pentru fațadele clădirilor unite la nivelul etajelor inferioare prin intermediul unui nivel comun sau amplasate pe o dală urbană.

Prin excepție de la aliniatele anterioare, pentru clădiri cu max. 3 niveluri, se admite amplasarea clădirilor la o distanța de minim 2.0 m între ele cu respectarea prevederilor Codului Civil și cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală


1

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI            <

Document: Regulament Local de Urbanism                               _________

REVIZUIT MAI 2020                                          ~

T, \

Page: 175/340Art. 8

Circulații și accesuri


Art. 9 Staționarea autovehiculelor

Art. 10 înălțimea maximă admisibilă a clădirilor
V'W SPRE NESCHIMBARE . - - ------


conform “prevederilor legale, în baza concluziilor unui studiu de însorire, doar prin elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile din domeniu public. Pentru Clădirile cu max. 4 niveluri distanța va fi minim 3.0 m, cu respectarea condițiilor din prezentul aliniat.

5. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 41 - subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.___________________________________________________________

Clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private.

Se pot realiza pasaje și curți comune private accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accesuri de serviciu.

Prevederile art. 8 se vor corela cu: cap.

VI.2. Accese carosabile

Art. 41 subpunctul Circulația carosabilă și staționarea în interiorul incintei.


1.


2.


3.


 • 1. Se aplică reglementările prevăzute la Art. 52 - Parcaje.

 • 2. Se vor avea în vedere prevederile Art. 36 - Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

Hmax (vezi înălțimea maximă din prevederi generale) este calculata în funcție de alinierea (care se va citi împreună cu Art. 40 -Amplasarea față de aliniament) corespondentă profilului străzii din care terenul are acces, respectiv Hmax 21.50 m, Rh P+3-P+5 (se va citi împreună cu Art. 50 - înălțimea construcțiilor) cu condiția să nu fie mai mare de două ori distanța dintre alinieri. Este posibilă autorizarea directă a construcțiilor cu regim de înălțime sub P+3E atunci când acest aspect este determinat caracteristicile terenului, a vecinătăților imediate și/sau de normativele tehnice de proiectare aplicabile funcțiunii respective.

în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei Ll/L2a și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă

Regimul de înălțime și înălțimea maximă pentru obiectivele care se înscriu în prevederile capitolului Art. 26 - Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, respectiv Protecția transportului aerian sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile Prevederile prezentului articol se vor citi impreuna cu Art. 50 -înălțimea construcțiilor, Art. 41 - Amplasarea în interiorul parcelei respectiv Regula calcanului și excepțiile sale precum și


1.


2.


3.


4.


5.Art. 25 -'Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

1. Se aplică reglementările înscrise la:

Art. 51 - Reguli generale privind aspectul exterior al

construcțiilor.

Art. 41 - Coerența imaginii urbane.

2. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

 • 1.  Se aplică reglementările din:

Art. 30 - Asigurarea echipării edilitare.

Art. 44 - Racordarea la rețele edilitare existente.

 • 2.  Se vor avea în vedere și prevederile din:

Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică.

Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică.

Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

Art. 13

Spații libere și spații plantate

 • 1.  Se aplică reglementările din:

Art. 53 - Spații verzi

 • 2.  Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

 • 3.  Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

Art. 13 - Zone cu valoare peisagistică si zone naturale protejate.

Art. 14 - Zone construite protejate.

Art. 14 împrejmuiri

1. Se aplică reglementările de la Art. 54-împrejmuiri.

SECȚIUNEA III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(P.O.T.)

 • 1.  POT maxim P+3-5 = 45%

 • 2.  Prevederile prezentului punct se citesc Împreună cu:

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)      y

/      7/

 • 1.  CUT maxim P+3-5 = 1.60

 • 2.  Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu:

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22 - Art. 28-

/ //

1

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                               ----

l      -- Page: 177/340

REVIZUIT MAI 2020

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasrte Topiiceanu nr. 14. SI. P39, Sc 2 Ap. 39 Sector 5 București. Romania Telefon. 07220132206 (Ro1 7408307) e-mail. rmagroup.office@gmail com                       /

//’ DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

NR.

\ / I

\j t—J

L4a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLE

SPRE riESCHIMBARE .11 .-2—

CT1VE ÎNALTE CU P+5 - P+10

NIVELURI, SITUATE ÎN

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1). Noile cerințe ale locuitorilor, disfuncționalitățile existente și costurile mai ridicate de întreținere a acestor locuințe vor impune intervenții corective în ansamblurile existente:

 • a.  ridicarea acestei categorii de locuințe la un standard ridicat sau chiar de lux;

 • b.  clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spații plantate publice, fâșii de teren aferent rețelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni în indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociațiile de locatari sau diverse societăți economice mixte;

 • c.  eliminarea cauzelor disfuncționalităților și poluărilor care nemulțumesc locuitorii;

 • d.  refacerea amenajărilor exterioare și în special a spațiilor plantate și de joacă pentru copii;

 • e.  extinderea și completarea echipamentelor publice deficitare;

 • f.  ameliorarea aspectului clădirilor si amenajărilor;

 • g.  diminuarea insecurității prin delimitarea și marcarea/îngrădirea spațiilor aferente locuințelor colective pe grupări de blocuri sau blocuri izolate;

 • h.  introducerea unor rezolvări alternative civilizate la proliferarea abuzivă a garajelor individuale;

 • i.  adecvarea la situația de localizare în zona de protecție a monumentelor de arhitectură.


DIRECȚiA URBANISM

• v :                    :     8        .


L                  ZONA DE LOCUIT

L4a                 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE Șl FOARTE ÎNALTE CU

P+5-P+10 NIVELURI, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE; [TABELA 09]

SECȚIUNEA 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiunea de locuire:

Funcțiuni de cult:

(1 )lăcaș de cult

Funcțiuni din domeniul cultural:

 • (8)  cluburi pentru petrecerea timpului liber: al copiilor, al

vârstnicilor etc.

 • (9) centru comunitar

Funcțiuni de educație și cercetare:

 • (1) creșă

 • (2) grădiniță

 • (3) centru de zi

 • (4) școală primară, școală gimnazială,

 • (5) liceu, școală postliceală, școală de arte și meserii

 • (6) afterschool

 • (7) unități/centre de învățământ special

 • (8) unități deînvățămînt superior

 • (9) spații de cazare pentru elevi sau studenți, cantine

(14) unități de învățământ cu profil dedicat ( ex.activităților sportive, muzică, etc)

Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

 • (2)   Unități de asistență medicală fără staționar:

 • (3)   Alte unități de sănătate:

 • (4)   Unități de asistență socială cu cazare:

 • (5)   Unități de asistență socială fără cazare:

Funcțiuni sportive și de agrement:

 • (1)   Domeniul sportiv:

 • b.    bazin de înot acoperit sau în aer liber

 • c.    sală de sport specializată sau polivalentă

 • d.    teren de sport în aer liber sau acoperit (pentru jocuri sportive, tenis, fotbal etc.)

 • e.     patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit

p.    grădiniță, școală pentru educația sportivilor.

 • (2)  Agrement:

b.    centru spa

 • e.    teren de picnic etc.

 • f.     scuaruri etc.

Spații verzi:

Toate subpunctele cu excepția subpunctului 7.

Unități cu destinație specială:

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism                             r---

REVIZUIT MAI 2020

Page: 179/340

DIRECȚIA URBANISM ULAMENT LOCAL DE URBANISM

NR.

?AT,SPRE NESCHIMBARE|


 • (2) unități aparținând serviciilor speciale

 • (4) unități de apărare civilă

 • (5) unități de apărare împotriva incendiilor

 • (6) unități de poliție

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • (5) parcaj public multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel

conformat pe tehnologii avansate, smart parking

 • (6) parcaj public de tip park&ride

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

 • (1) construcții și instalații aferente sistemelor de transport a

energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere)

 • (2) construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă

potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc.

 • b) Se admit amenajări aferente funcțiunilor admise:

parcaje;

spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;

în clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea deșeurilor solide, spălătorii, uscătorii.

Art.2

Utilizări admise cu condiționări • c) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

 • d) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu

prevederile Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.________

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni administrative

Funcțiuni de administrarea afacerilor

Funcțiuni financiar-bancare

Funcțiuni terțiare

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

 • (7) stație de distribuție carburanți și servicii conexe

 • (8) industrii creative

 • (9) centru de cercetare și formare profesională

(12) Parc de industrii creative

Funcțiuni de cult:

 • (3) săli de ceremonii funerare (casă mortuară)

Funcțiuni din domeniul cultural:

(1)teatru

 • (3) casă de cultură, centru sau complex cultural

 • (4) cinematograf

 • (5) muzeu, expoziție, galerie de artă, atelier de artă

 • (6) bibliotecă, mediatecă__________________________________________

  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

  Document: Regulament Local de Urbanism

  REVIZUIT MAI 2020

  ^<5^

  Page: 180/340


  A) /

  / A

  / * 1

  f

  Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

  (1) Unități sanitare cu paturi

  Funcțiuni sportive și de agrement:

  (1) Domeniul sportiv:

  k.  club sportiv

  • l.  complex sportive

  q.  alte funcțiuni/dotări complementare/conexe etc.

  r.  alte activități sportive/recreative conform CAEN

  (2) Agrement:

  • g.  hoteluri/alte unități de cazare pentru sportivi si pentru vizitatori

  • h.  alte funcțiuni/dotări complementare, conexe etc.

  • i.  alte activități recreative/sportive conform CAEN

  Funcțiuni de primire turistică:

  (1) hotel, hotel de apartamente

  • b)     Se admite autorizarea directă a construcțiilor care adăpostesc categoriile funcționale menționate mai sus în prezentul punct cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

  • • să nu genereze transporturi grele;

  • • să nu aibă program prelungit peste orele 22:00;

  • • să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și/sau producție.

  • • practică activitati cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de zi

  • • să fie amplasate numai adiacent arterelor de circulații sau unor spații publice / trasee (pietonale);

  • • atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să fie separate de accesele locuințelor;

  • • Instalațiile exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) în funcționare să producă un nivel de zgomot în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  • c)     Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

  • • să nu fie poluante,

  • • să nu prezinte risc tehnologic,

  • • să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

  • • utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

  • • asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilități

  • • Lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg

f7.AȚ SPRE NESCHIMBARE

i' 7,                       -------------

tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună.

 • d)     Se admit amenajări aferente funcțiunilor admise cu condiționări:

 • a. Parcaje;

 • b. spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

 • c. pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;

 • e)     Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre, litere) de referință se vor citi împreună cu: ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

 • f) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de

siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor, Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

Art. 3

Utilizări interzise

n/

A \ / \

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

 • (1) depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere

 • (2) comerț cu materiale de construcții, comerț en-gros

 • (3) bază de producție în construcții

 • (4) întreținerea și repararea autovehiculelor

 • (5) service utilaje

 • (6) parc științific și tehnologic

 • (7) parc tehnologic

Funcțiuni de cult

(1) așezăminte religioase monahale (mănăstire, schit etc.)

Funcțiuni din domeniul cultural:

 • (1) sală de concerte, teatru

 • (2) sală polivalentă, sală de spectacole

 • (3) centru de conferințe

Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

(2) Unități sanitare cu paturi:

(2) Unități de asistență socială cu cazare:

Funcțiuni de educație și cercetare^

 • (1) campus universitar

 • (2) centru educațional

 • (3) institut/centru de cercetare

 • (4) pol/parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc.

Funcțiuni sportive și de agrement:

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI            .

Document: Regulament Local de Urbanism                                         '

REVIZUIT MAl 2020                                                                  \

Page:182/340

 • (1)    Domeniul sportiv:

a.      stadion

c.      sală de sport specializată sau polivalentă

 • e.      patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit

 • f.     velodrom

 • g.     hipodrom

 • h.     centru hipic

 • i.      centru de canotaj

 • j.      poligon de tir sportiv

 • k.      club sportiv

 • l.      complex sportive

 • m.    bază sportive

o.     popicărie etc.

q.     alte funcțiuni/dotări complementare/conexe etc.

 • (2)    Agrement:

 • a. bază de agrement

 • b. bază de agrement nautic

 • c. pol de agrement

 • d. teren de golf

 • e. parc de agrement (general)

 • f. parc de agrement specializat (zoo parc, călărie, skate parc, escaladă, paintball, parc aventură, parc de distracții, ș.a.)

, conexe etc.

 • g. ștrand

 • h. centru spa

 • i. minigolf

 • j. bowling, popicărie

 • k. teren de picnic etc.

 • l. scuaruri etc.

 • m. hoteluri/alte unități de cazare pentru pentru vizitatori

 • n. alte funcțiuni/dotări complementare, conexe etc.

Funcțiuni de primire turistică:

 • (1) motel

 • (2) vilă turistică

 • (3) pensiune turistică

 • (4) pensiune agroturistică

 • (5) hostel, youth hostel

 • (6) bungalow

 • (7) popas turistic

 • (8) camping

Spații verzi:

(1) grădini zoologice

Funcțiuni industriale

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport

(1) gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu dotările aferente

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                 ___

_ ____ -

Page: 183/340

1

DIRECȚIA URBANISM c^GItl Ai-iFNT LOCAL QE URBANISM

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Toplicearw nr. 14. BL P39, Sc. 2 Ap. 39

Sector 5, Bucurest , Romania Telefon: 07226132206   (Ro17408307l t, *

e-mail.miagroup.office@gmail.com

■A.

%

conform normelor naționale și internaționale

 • (2) autogara

 • (3) terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internațional

 • (4) terminal intermodal de călători

 • (5) depou pentru vehicule de transport

 • (6) activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri de transport, etc

Funcțiuni de gospodărire comunală.

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

(1) activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc. - exclus locuințe) etc

Unități cu destinație specială:

 • (1) unități militare

 • (2) unități aparținând serviciilor speciale

 • (3) penitenciare

 • (4) unități de apărare civilă

 • (5) unități de apărare împotriva incendiilor

 • b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care:

 • 1) sunt poluante,

 • 2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

 • 3) curățătorii chimice;

 • 4) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • 5) impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

 • 6) utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • 7) prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse in:

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță

cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                            ,   ^5=

Page: 184/340

SECȚIUNEA II


Art. 4 Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


l ./■ iJSIArt. 41, - Amplasarea în interiorul parcelei.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR________________________________________________

 • (1) Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

suprafață minimă = 300,00 mp;

front minim la stradă:

pentru clădiri în regim izolat = 15,00 metri;

pentru clădiri în regim cuplat/alipit = 12,00 metri; pentru clădiri în regim înșiruit = 8,00 metri;

raportul între laturile parcelei este < 1/5


 • a.

 • b.


c.


 • (2) Pentru parcelele de colț se admite o reducere privind suprafața minimă de construibilitate directă de 25%, iar raportul laturilor și lungimea fronturilor nu va reprezenta o condiție.

 • (3) Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate autoriza executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării și aprobării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • (4) Prin excepție de la alin (l).lit. (c) privind raportul între laturile parcelei, în vederea îndeplinirii posibilității de autorizare directă, care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată, se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru investiția în integralitate, perimetre în interiorul parcelei cu ale unor forme regulate a căror raport între laturi este < 1/5. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • (5) Prin excepție de la prevederile alin (1). se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconfomări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament.


 • (6) în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se recomandă ca suprafața parcelelor să îndeplinească prevederile alin (1), în caz contrar se vor aplica prevederile alin (3) corelate cu prevederile Art. 47, Art. 48, Art. 49,

 • (7) Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

 • (8) în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și

  ...................  ■ —.1

  -ĂT SPRE NESCHIMgARr ,
  Art. 5

  Amplasarea clădirilor față de aliniament


  ănistic similar zonei Ll/L2a și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă.în cazul creării unor enclave prin reconstituirea dreptului de proprietate potrivit legilor speciale, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizată numai în urma elaborării și aprobării unei documentații de urbanism palier P.U.D.

  (9) Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prevederile următoare:

  VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara._______________________

  Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul.

  Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și pentru străzile nou propuse in care nu este constituita alinierea, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3,00 m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, I, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

  Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există. Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,00 m se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

  Prin excepție de la alin (1), (2), (3), (4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

  Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

  Art. 39 Amplasarea față de drumurile publice Art. 40 Amplasarea față de aliniament.


  1.


  2.


  3.


  4.


  5.


  6.


  Art. 6

  Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor  1. în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale se va stabili după cum urmează:

  Pentru clădiri având Hmax < 20,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi > 5,00 m;

  Pentru clădiri având Hmax > 20,00 m și < 30,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi > 7,50 m;

  Pentru clădiri având Hmax > 30,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi > 10,0 m;

  Pentru toate clădirile retragerea față poesterioară va fi > 5,00 m;

  Prin excepție de la retragerile față de


  a.


  b.


  c.


  d.


  e.


  de limita


  limitele de


  proprietate menționate mai sus se admite realizarea teraselor, balcoanelor și logiilor deschise peste aceste


  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI               \

  Document: Regulament Local de Urbanism                                              '

  REVIZUIT MAI 2020

  Page: 186/340limite cu condiția să nu le depășească cu mai mult de 1,00 m și cu respectarea prevederilor Codului Civil

f. O reglementare detaliată a retragerilor laterale și posterioară menționate mai sus, poate fi obținută prin aprobarea unui PUD si doar până la o distanță > 3,00 m, cu balcoane, logii care respectă prevederile Codului Civil. Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 41 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară.

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă se va calculca în conformitate cu prevederile alin.(l).

în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea față de limitele laterale va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară se va calculca în conformitate cu prevederile alin.(l) lit.(d), (e), (f).

Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,00 m și cele specificate mai sus, respectiv alin 1 (a), (b), (c) de la limita/limitele de proprietate laterale se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de Hmax/4 față de limitele de proprietate, în cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe terenuri domeniu public (care nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) derogările cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține doar prin aprobarea unei documentații PUD și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală.

Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 41 subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


1.

2.3.


4.


Clădirile vor respecta între ele distanța de Hmax/3.

Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță de de H/3, dar nu mai puțin de 5,00 m cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de însorire.

Condițiile de la alineatele (1) si (2) se aplica inclusiv pentru fațadele clădirilor unite la nivelul etajelor inferioare prin intermediul unui nivel comun sau amplasate pe o dală urbană.

O reglementare detaliată a retragerilor menționate mai sus poate fi obținută prin aprobare^ unui P.U.D. si doar pana la o distanta >Art. 8

Circulații și accesuri


Art. 9 Staționarea autovehiculelor


Art. 10 înălțimea maximă admisibilă a clădirilorDIRECȚIA URBANISM


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
zÂT SPRE NESCHIMBARFi


u balcoane' logii care respectă prevederile Codului


5. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 41 - subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.


1. Se vor asigura circulații și/sau piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban.


 • 2.  Circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

 • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

subeapitoluI VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Art. 41 subpunctul Circulația carosabilă și staționarea în interiorul jncintei.


 • 1. Se aplică reglementările prevăzute la Art. 52 - Parcaje.

 • 2. Se vor avea în vedere prevederile Art. 36 - Măsuri pentru


dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.


Hmax (vezi înălțimea maximă din prevederi generale) este calculata în funcție de alinierea (care se va citi împreună cu Art. 40 - Amplasarea față de aliniament) corespondentă profilului


străzii din care terenul are acces, respectiv Hmax 38.50 m, Rh P+5-P+10 (se va citi împreună cu Art. 50 înălțimea construcțiilor) cu condiția să nu fie mai mare de două ori distanța dintre alinieri.

 • 2.  Este posibilă autorizarea directă a construcțiilor cu regim de înălțime sub P+5E atunci când acest aspect este determinat caracteristicile terenului, a vecinătăților imediate și/sau de normativele tehnice de proiectare aplicabile funcțiunii respective.

 • 3.  în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei Ll/L2a și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă

 • 4.  Regimul de înălțime și înălțimea maximă pentru obiectivele care se înscriu în prevederile capitolului Art. 26 -Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, respectiv Protecția transportului aerian sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile

 • 5.  Prevederile prezentului articol se vor citi impreuna cu Art. 50 înălțimea construcțiilor, Art. 41 Amplasarea în interiorul parcelei


respectiv Regula calcanului și excepțiile sale precum și Art. 25


Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate.Art. 41 - Coerența imagTnii urbane.

2. Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

 • 1.  Se aplică reglementările din:

Art. 30 - Asigurarea echipării edilitare.

Art. 44 - Racordarea la rețele edilitare existente.

 • 2.  Se vor avea în vedere și prevederile din:

Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică.

Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică.

Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere $i echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

Art. 13

Spații libere și spații plantate

 • 1.  Se aplică reglementările din:

Art. 53 - Spații verzi.

 • 2.  Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

 • 3.  Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

Art. 13 - Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate.

Art. 14 - Zone construite protejate.

Art. 14 împrejmuiri

1. Se aplică reglementările de la Art. 54-împrejmuiri.

SECȚIUNEA III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

 • 1.  POT maxim = 30%

 • 2.  Prevederile prezentului punct se citesc impreună cu:

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului —•> / j /

 • 1.  CUT maxim = 1.80

 • 2.  Prevederile prezentului punct se citesc impreună cu:

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28.

_______________-________________

F" 1 \ '

c


AVIZ NR.

A r SPRE NESCHÎWBARF

~ț.                     ---'

ZONA SPAȚIILOR VERZI

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1) Zona cuprinde zona parcurilor, spatiilor verzi pentru agrement de interes supramunicipal și municipal, amenajări sportive publice, construcții și baze sportive de apartenența la cluburi sau contra cost si spații verzi de protecție,.

 • (2) Spatiile verzi din cuprinsul perimetrului sectorului 5 al municipiului București prezintă o serie de particularitati si diferențieri, funcție de:

 • a.  Situarea in oraș:

 • i.  Spatii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate situate in zona centrala (Parcul Izvor, Parcul Eroilor);

 • ii.  Spatii verzi situate in zona semicentrala (Parcul Romniceanu);

 • iii.  Spatii verzi situate la periferie.

 • b. Gradul de protecție:

 • i.  Spatii verzi protejate (Parcul Eroilor, Parcul Romniceanu);

 • ii.  Spatii verzi situate in afara perimetrului de protecție (Parcul Izvor);

 • c.  Dimensiuni:

 • i. Spatii verzi de tip gradina sau parc cu suprafețe peste 2,00 ha si care au fost delimitate ca unitati teritoriale distincte (ex.: Parcul Izvor = 15,86 ha,Parcul Eroilor = 2,41 ha + 2,94 ha Parcul Eroilor Sanitari -zona Spital Universitar+ Fac de Medicina-; Parcul Sebastian - 2,45 ha, Parcul Romniceanu = 2,01 ha);

 • ii.  Spatii verzi de tip scuar cu suprafețe sub 2,00 ha si care au fost incluse in subzonele mai mari in care se incadreaza, dar fara a-si pierde caracterul de spațiu verde (ex: Parcul Ferentari = 1,19 ha, Parcul Humulesti = 1,68 ha, Parcul Bagdasar= 0,95 ha, Parcul Pecineaga - 0,72ha, Parcul Aleea Livezilor = 0,45 ha).

 • iii.  Spatii verzi de tip fasie plantata de insotire cu suprafața variabila de la caz la caz - asigurând, prin plantare mai consistenta si amenajari ambientale locale, legaturile necesare intre diferite elemente naturale, pentru ecologizarea si ameliorarea cadrului de viata.

 • d.  Profilul funcțional:

 • i. Spatii verzi de agrement, promenada, insotire tresee pietonale;

 • ii.  Parcuri de distracții specializate, poli de agrement (propus);

 • iii. Complexe si baze sportive (Arenele BNR, Stadion Cotroceni, Baza sportive Electromagnetica, Bazinul de inot Steaua București);

 • iv.  Perdele de protecție (infrastructura edilitara, cai majore de comunicație, intre funcțiuni parțial incompatibile);

 • e.  Accesibilitatea:

 • i.  Spații verzi publice cu acces nelimitat;

 • ii. Spații verzi publice cu acces limitat de apartenența la cluburi sau baze sportive sau contra cost;

 • iii.  Spatii verzi in incinte private.

(3) Pentru a face posibile diferențieri specifice prin regulament, pentru spații verzi existente și

propuse în interiorul perimetrului sectorului 5 au fost evidențiate următoarele subzone și

unități teritoriale de referință:                                    \

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 190/340

V3b - spații verzi de agrement: complexe și baze sportive V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică

Via, V_ - ZONA PARCURILOR, SPAȚIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

V               ZONA SPAȚIILOR VERZI

Via, V_41         ZONA PARCURILOR, SPAȚIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT;

(TABELA 10]

SECȚIUNEA 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

1— \----

 • a) 5poț/7 verz/ publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, precum și plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale, dotări conexe:

 • (1) parcuri

 • (2) grădini publice

 • (3) scuaruri

 • (4) fâșii/spații plantate

 • (5) grădini botanice

 • (6) parcuri dendrologice

 • (7) grădini zoologice

 • (8) muzee în aer liber

 • (9) parcuri expoziționale

 • (10) păduri de agrement

 • (11) spații verzi de protecție (față de infrastructura tehnică, pentru protecția cursurilor de apă și lacurilor, sanitară etc.)

 • (12) pepiniere și sere (pentru asigurarea materialului dendro-floricol)

 • (13) locuri dejoacă pentru copii

 • (14) amenajări pentru fitnessîn aer liber

 • (15) zone ambientale și de agrement

 • b) Funcțiuni sportive și de agrement

Domeniul sportiv:

 • d. teren de sport în aer liber sau acoperit (pentru jocuri sportive, tenis, fotbal etc.)

 • e. patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit

i.centru de canotaj

 • c)  Circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și oglinzilor de apă.

 • 40 UTR-urile marcate cu_ (underline) reprezintă UTR-uri preluate conform documentațiilor de urbanism (notate detaliat pe plan cu HCGMB/AS/AP etc.).

 • 41 UTR-urile marcate cu_ (underline) reprezintă UTR-uri preluate conform documentațiilor de urbanism (notate

detaliat pe plan cu HCGMB/AS/AP etc.)._________________________________________________________________

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI          '•

Document: Regulament Local de Urbanism                                              ---

REVIZUIT MAI 2020                                                             \

Page: 191/340

DiRECȚIA URBANISM i REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVJ2 NR.

AȚ SPRE NESCHIMBARF

/ /’ irr-TTT-------Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


Art. 3

Utilizări interzise


1.

2.


3.


ri de halâj pentru a se asigură accesul la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat, îngrijirea malurilor și a salbei de lacuri . Funcție de situația reală din teren, geometrizarea drumului de halaj va face obiectul unui studiu de fezabilitate.

Mobilier urban, alte amenajări pentru sport, joc, picnic și odihnă; Construcții pentru expoziții, agrement, activități de spectacole, culturale recreative, sportive.

Construcții pentru alimentație publică, comerț alimentar, nealimentar având Svân<100mp, conform prevederilor din ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

Adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere.

Parcaje subterane, supraetajate sau la sol.

Organizări de tip „Street food"- zone adiacente arterelor de circulație organizate pe perioade determinate de timp (similiar unei piețe ambulante sau a unui târg) constând în ghișee/pupitre/tonete a mai multor vânzători de alimente destinate consumului imediat) și a unor zone comune de transit. Prin excepție de la aliniatele de mai sus anumite spații sau zone pot avea acces conform unui program de funcționare.

Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor._______


Clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice (ex:împrejmuiri) care să împiedice libera circulație, cu excepția separărilor impuse prin norme specifice privind siguranța în exploatare și/sau securitatea la incediu.

Se admit următoarele construcții pentru funcțiuni terțiare conform prevederilor din ANEXA 3 ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor, condiționat de elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.D.:

 • 1. comerț cu amănuntul: comerț alimentar, comerț nealimentar, având Svân >100mp <400 mp;

 • 2. alimentație publică având Svân >100mp <400 mp.

Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

Orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare.

Conversia grupurilor sanitare existente în spații comerciale sau de alimentație publică.

Orice improvizații ale colectării apelor uzate ale construcțiilor lacustre.
SECȚIUNEA II Art. 4 Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) Art. 5 Amplasarea clădirilor față de aliniament


Art. 6 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor/\


Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


 • 4. Se interzice tăierea arborilor fără acordul/avizul autorității locale abilitate.________________________________________________________________________

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE $1 CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 • 1. Conform legislației și a normelor specifice în vigoare.

 • 2. Pentru spațiile verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice majore (ex: spațiu cu vegetație de aliniament) lațimea va respecta nomele specifice în vigoare.

 • 1. Clădirile se vor amplasa pe aliniere, în cazul în care este constituită și nu prezință arbori care trebuie protejați.

 • 2. Pentru zonele în care nu este consituită acestea se vor amplasa în funcție de categoria străzii (existente sau propuse), respectiv 3.0 m pentru categoria IV și III, 5.0 m pentru categoria II, I.

 • 3. Prin excepție de la aliniatele (1) și (2), în cazul unor clădiri sau a altor construcții/echipamente propuse în interiorul parcelei acestea se vor amplasa adiacent aleilor (pietonale, ocazional carosabile) propuse sau existente.în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, se admite ca alinierea să fie determinată de limita acestor zone

 • 4. Totodată în cazul în care, conform normelor specifice, pentru anumite funcțiuni este necesară o anumită amplasare (ex-orientare față de punctele cardinale) acestea sunt obligatoriu aplicabile prin excepție de la aliniatele anterioare.

 • 5. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 39 Amplasarea față de drumurile publice

Art. 40 Amplasarea față de aliniament.______________________________

 • 1. Clădirile se vor amplasa astfel încât retragerile vor fi minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată în planul fațadei la atic/cornișă (Hmax/3), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale si nu mai puțin de 5,0 m pentru limita posterioară;

 • 2. O reglementare detaliată a retragerilor menționate la alin. 1, poate fi aprobată printr-un P.U.D. însoțit de ilustrare urbanistică și conformare arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii si doar până la o distanță >3,00 metri.

 • 3. Prin excepție în cazul construcțiilor cu regim de înălțime parter (maxim

5,0 m la atic sau cornișa), retragerea fata de limitele laterale si posterioare se poate reduce în conformitate cu prevederile Codului Civil.________________________________________________________________________________________

 • 1. Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu 1/3 din înălțimea maximă în planul fațadei celei mai înalte clădiri orientate către cealaltă.

 • 2. Prin excepție de la prevederile alin (1) pentru fațadele ca/e nu prezintă

ferestre în care este necesară asigurarea luminării uporîficăperi pentru activitati permanente ce necesita lumina naturală distanța se poate reduce la 1/4, dar nu mai puțin de 3,00 m._________________ ____

k

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                              '

Page: 193/340


direct*, a urbanism


REGULAMENT l OG AL DE URBANISM

IZNR.

3. In-€azul construcțiilor de pe aceeași parcelă prevăzute în sistem alipit, distanța între ele va fi cea reprezentată de rostul seismic.

Art. 8

Circulații și accese

 • 1.  Se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

 • 2.  Se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

 • 3.  Prevederile prezentului pct. se citesc împreună cu VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Art. 9

Staționarea autovehiculelor

1. Se aplică reglementările conform:

Art. 52 - Parcaje.

Art. 36 - Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

Art. 10 înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

1. Cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri-Hmax 12 m, cu excepția instalațiilor și echipamentelor care vor respecta normele specifice în vigoare.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

1. Se aplica reglementările conform Art.51 - Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

1. Se aplică reglementările conform:

VL3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și

echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

Art. 13

Spatii plantate

&

 • 1.  Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate; toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare.

 • 2.  Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specific.

 • 3.  Prevederile prezentului pct. se citesc împreună cu:

Art. 53 - Spatii verzi.

Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

Art. 14 împrejmuiri

1. Se aplica reglementările conform Art.54-împrejmuiri.

SECȚIUNEA III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15 Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

 • 1.  POT = 10% conform at. 18. Alin7 din legea 24/2007 pentru intervenții noi asupra spațiilor verzi identificate în cadrul U.T.R. Via.

 • 2.  POT maxim= 15% pentru intervențiile realizate în baza unor documentații de urbanism anterioare.

 • 3.   Prevederile prezentului pct. se citesc împreună cu:

Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

Art. 36 - Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020                                                                 ț

Page: 194/340

-----------------------------------------------------GU        rir.. ..................................... .. .......

-                  r/ /'            '            --------■■■

Art. 38 - Măsuri privind încuraiarea dezvoltării infrastructurii rutiere și

echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

Alt. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

 • 1.  CUT maxim= 0,20

 • 2.  Prevederile prezentului pct. se citesc împreună cu:

Art. 33 - Măsuri pentru încuraiarea realizării de noi spatii verzi publice.

Art. 36 - Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și

echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.
PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

Page: 195/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vasile Topliceanu nr 14. Bl. PJ9. Sc 2 Ap. 39 Sector 5. București Romania Telefon. G7226132206 (Rol 7403307) e-mail. miagraup.office@gmail com

ț direcția urbanism /regulament local de urbanism J/2>^3,3^2

DA

W^TSffRENESCHIMBARE

V3b - SPAȚII VERZI DE AGREMENT: COMPLEX^MBAZE SPORTIVE

V

ZONA SPAȚIILOR VERZI

V3b

SPAȚII VERZ

:i DE AGREMENT: COMPLEXE Șl BAZE SPORTIVE; [TABELA 11]

SECȚIUNEA 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

 • a)  Sunt admise spații verzi cu amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite și acoperite, anexele necesare și alte activități legate direct de activitatea sportivă:

 • b)  Funcțiuni sportive și de agreement.

 • (1) . Domeniul sportiv:

 • a.      stadion

 • b.     bazin de înot acoperit sau în aer liber

 • c.     sală de sport specializată sau polivalentă

 • d.     teren de sport în aer liber sau acoperit (pentru jocuri sportive, tenis, fotbal etc.)

 • e.      patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit

 • f.     velodrom, autodrom

 • g.     hipodrom

 • h.     centru hipic

 • i.      centru de canotaj

 • j.      poligon de tir sportiv

 • k.      club sportiv

 • l.      complex sportiv

 • m.    bază sportiv

 • n.     hoteluri/alte unități de cazare pentru sportivi și pentru vizitatori

 • o.      popicărie etc.

 • p.     grădiniță, școală pentru educația sportivilor.

 • q.     alte funcțiuni/dotări complementare/conexe etc.

 • r.      alte activități sportive/recreative conform CAEN

 • (2) . Agrement:

b.    bază de agrement nautic

d.    teren de golf

f.     parc de agrement specializat (călărie, skate parc, escaladă,

paintbaII, parc aventură, ș.a.)

 • a.     ștrand

 • b.     centru spa, fitness

 • c.     minigolf

 • d.    bowling, popicărie

 • e.    teren de picnic etc.

 • f.     scuaruri etc.

 • h.    alte funcțiuni/dotări complementare, conexe etc.

 • i.     alte activități recreative/sportive conform CAEN

 • c) Funcțiuni de educație și cercetare:

(14) unități de învățământ cu profil dedicqt activităților sportive.

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 5, BUCUREȘTI                    __

Document: Regulament Local de Urbanism

REVIZUIT MAI 2020

— Page:196/340

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Sîrada Vasile Toplic eenu nr. 14. Bl. P-19 Sc. 2 Ap. 39

Sector 5, Bucurest . Romanța    /

Telefon: 07226132206   (Ro174083C7,    U

e-mail. miag'ocp.office@gmail com                  . >

-t/r

jL:,

r- •        1 •” Ar-

1

V l .

 • d) Spații verzi conform VI, V_ - ZONA PARCURILOR, SPAȚIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT.

 • e) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

 • a) Clădirile și amenajările pentru diferite activități conexe se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.

 • b) Se admit și funcțiuni terțiare (cu excepția celor admise conform punct.l.UTR VI.):

 • a.  comerț cu amănuntul

 • b.  alimentație publică

condiționat de aprobarea unei documentații PUD:

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță

cu regim special.

Art. 27. - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

Art. 3

Utilizări interzise

(a

 • a) Orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare.

 • b) Orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate.

 • c)  Conversia grupurilor sanitare în spații comerciale.

 • d) Se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj și oglinda de apă ca și poziționarea pe platforme flotante sau pe piloți în interiorul oglinzii de apă a unor funcțiuni în absența unui PUZ de ansamblu al amenajării peisagistice a malurilor.

 • e)  Orice improvizații ale colectării apelor uzate ale construcțiilor lacustre.

 • f)  Se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi.

 • g)  Se interzice tăierea arborilor fără acordul/avizul autorității locale abilitate.

 • h) Prevederile prezentului pct. se citesc împreună cu:

Art. 23. - Expunerea la riscuri naturale.

Art. 24. - Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță

cu regim special.

Art. 28 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor.

Art. 41. - Amplasarea în interiorul parcelei.

SECȚIUNEA II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art.4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe,

 • 1.   Conform legislației și a normelor specifice în vigoare.

 • 2.   Pentru spațiile verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice majore (ex: spațiu cu vegetație de aliniament) lațimea va respecta nomele specifice în vigoare.

J DIRECȚIA URBANISM Regulament local de urbanism

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Qaviz NR. ^Z..^..?.v.i7.Z.:....^..^.

SPRE NESCHIMBARF

Strada Vasile Topliceanu nr. 14, BL P39, Sc. 2 Ap. 39     > î

Sector 5. Bucurest Romanța / / Telefon: 07226132206 (Ro17408307) llgt e-maiL mtagroup.office@gmail.com

/

forme, dimensiuni)

Alt. 5 Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • 1.  Clădirile se vor amplasa pe aliniere, în cazul în care este constituită și nu prezință arbori care trebuie protejați.

 • 2.  Pentru zonele în care nu este consituită acestea se vor amplasa în funcție de categoria străzii (existente sau propuse), respectiv 3,00 m pentru categoria IV și III, 5,00 m pentru categoria II, 1.

 • 3.  Prin excepție de la aliniatele (1) și (2), în cazul unor clădiri sau a altor construcții/echipamente propuse în interiorul parcelei acestea se vor amplasa adiacent aleilor (pietonale, ocazional carosabile) propuse sau existente. în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, se admite ca alinierea să fie determinată de limita acestor zone.

 • 4.  Totodată în cazul în care, conform normelor specifice, pentru anumite funcțiuni este necesară o anumită amplasare (ex-orientare față de punctele cardinale) acestea sunt obligatoriu aplicabile prin excepție de la aliniatele anterioare.

 • 5.  Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 39 Amplasarea față de drumurile publice

Art. 40 Amplasarea față de aliniament

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • 1. Clădirile se vor amplasa astfel încât retragerile vor fi minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată în planul fațadei la atic/cornișă (Hmax/3), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale si nu mai puțin de 5,0 m pentru limita posterioară.

 • 2. O reglementare detaliată a retragerilor menționate la alin. 1, poate fi aprobată printr-un P.U.D. însoțit de ilustrare urbanistică și conformare arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii si doar până la o distanță > 3,00 metri.

 • 3. Prin excepție în cazul construcțiilor cu regim de înălțime parter (maxim 5,Om la atic sau comisa), retragerea fata de limitele laterale si posterioare se poate reduce în conformitate cu prevederile Codului Civil.

 • 4. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 41 -subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.

Art. 7 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • 1. Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu 1/3 din înălțimea maximă în planul fațadei celei mai înalte clădiri orientate către cealaltă.

 • 2. Prin excepție de la prevederile alin (1) pentru fațadele care nu prezintă ferestre în care este necesară asigurarea luminării unor încăperi pentru activitati permanente ce necesita lumina naturală distanța se poate reduce la 1/4, dar nu mai puțin de 3,00 m.

 • 3. în cazul construcțiilor de pe aceeași parcelă prevăzute în sistem alipit, distanța între ele va fi cea reprezentată de rostul seismic.

 • 4. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 41 -subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei, în funcție de caz.

,7 h;?

VI"

Art. 8 Circulații și accese

---------V *—ZO1 «■             -----------------------------—

 • 1.  Se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

 • 2.  Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive și de agrement se vor asigura accese separate pentru public, sportivi și personalul tehnic de întreținere, precum și în caz de intervenție.

 • 3. Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Art. 42 - Accese carosabile, subcapitolul VL2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 43 Accese pietonale, Art. 41 subpunctul Circulația carosabilă și staționarea în interiorul incinte].

Art. 9

Staționarea autovehiculelor

 • 1.  Se aplică reglementările prevăzute la Art. 52 - Parcaje.

 • 2. Se vor avea în vedere prevederile Art. 36 - Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

Art. 10 înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • 1.  Rhmax P+2 niveluri - Hmax = 12,00 m sau specific normelor de proiectare la nivel național și/sau internațional pentru construcțiile care adăpostesc funcțiuni admise conform R.L.U. punct 1 din prezenta tabelă corelate cu programul de sport, agrement etc.

 • 2.  Obiectivele care se înscriu în prevederile capitolului Art.26 Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 - Zone de irotectie si de siguranță respectiv Protecția transportului aerian

sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

 • 1.  Se aplică reglementările înscrise la:

Art. 51 - Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor.

Art. 41 - Coerența imaginii urbane.

 • 2.  Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului patrimoniului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

Art. 12

Condiții de echipare ediijtară

(x

 • 1.  Se aplică reglementările din:

Art. 30 - Asigurarea echipării edilitare.

Art. 44 - Racordarea la rețele edilitare existente.

 • 2.  Se vor avea în vedere și prevederile din:

Art. 31 - Reglementări pentru terenurile destinate realizării lucrărilor

de utilitate publică.

Art. 32 - Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică.

Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și

echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

Art. 13

Spații plantate

 • 1.  Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate; toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare.

 • 2.  Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specific.

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS Strada Vaste Toptrceanu nr 14. Bl. P39. Sc 2 Ap. 39 Sector 5 București. Romanța Telefon. 07226132206 (Ru1 7408307) e-matl. magroup.offce@jgmail.com

Z) DIRECȚIA URBANISM / REGULAMENT LOC. L DE URBANISM

J^V '-'AT SPRE NESCHIMBARE

/________f, - / ' ?     ,              _     A_.            ....... ..... • 3.  Se-vt5r avea în vedere și^prevederile de la Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

 • 4.  Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

Art. 13 - Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate.

Art. 14 - Zone construite protejate.

Art. 14 împrejmuiri

1. Se aplică reglementările de la Art. 54-împrejmuiri.

SECȚIUNEA III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15 Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

 • 1.  POT maxim= 50% cu suplimentare 20% cu circulații, platforme și 30% cu spații verzi.

 • 2.  Prevederile prezentului art. se citesc împreună cu:

Art. 33 - Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

Art. 36 - Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public. Art. 38 - Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere si echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate publică.

Art. 16 Coeficient maxim