Hotărârea nr. 241/2020

HOTARAREnr. 241 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SPITAL METROPOLITAN CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTA, CAMPUS UNIVERSITAR SOSEAUA PIPERA NR. 55 SI NR. 63-65, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

Spital Metropolitan cu Funcțiuni Complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar -Șoseaua Pipera nr. 55 și nr. 63-65, Sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 2574/04.03.2020:

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 41/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 239/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 52/8„P722.01.2019;

 • -   Primăria Municipiului București - avizul preliminar nr. 84/19.09.2019;

 • -  Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Direcția Reglementări Tehnice și Autorizații de Construire: avizul nr. 47367/10.12.2019;

 • -  Ministerul Mediului - Agenția Națională pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nr. 81/04.11.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică - avizul nr. 424.927/25.10.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov - avizul nr. 1358033/01.10.2019;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării Naționale - avizul nr. DT 7924/09.10.2019;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 15858/08.11.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul nr. 28330/1608/06.02.2020;

 • -  Serviciul Român de Informații - avizul nr. 296.340/10.10.2019;

 • -  Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A.: avizul nr. R.2/232/526/31.10.2019;

  Comisia de Coordonare a Prim'' “               rești: avizul nr. 1785252/06.11.2019;Regina Elisabeta nr. 47 cad poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

 • -  Hotărârii C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârii C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârii C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Spital Metropolitan cu Funcțiuni Complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar - Șoseaua Pipera nr. 55 și nr. 63-65, Sector 2, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 15/03.03.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 2575/04.03.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI - urb.                     (RUR: D, E, G6), în calitate de elaborator, cu sediul în București,

Sector 1, Cod postai , Str.                             , birou nr. telefon:                , pentru

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1821 si 3/ U/.02.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

zfXTT'x

/XXX-vA

.X (î(             AVIZ

\                  nr./5~ /Q5.os>.2cto

/ PENTRU

PUZ ^SPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENȚĂ, CAMPUS UNIVERSITAR

/               ȘOS. PIPERA NR. 55 Șl NR. 63-65 - SECTOR 2

GENERAT DE IMOBILUL din ȘOS. PIPERA NR. 55 Șl 63-65 - SECTOR 2, BUCUREȘTI, compus din teren în suprafață totală de 100.625,00 mp din măsurători cadastrale, proprietate în administrarea directă a CGMB, respectiv domeniul public al Municipiului București, conform Certificatului de Urbanism nr. 52/ 8 ”P” din 22.01.2019, eliberat de Primăria Sectorului 2.

INIȚIATOR:                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT GENERAL:         COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE   DURABILĂ

BUCUREȘTI

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.                 (RUR: D, E, G6).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ închidere Inel Median de Circulație Zona de Nord- Autostrada Urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/ 28.11.2013, modificat cu HCGMB nr. 292/ 27.11.2014, imobilul este amplasat preponderent în Tronsonul 3, UTR 3_39 - Conf. PUG București, ”Zona transporturilor rutiere” - Autobaza RATB și parțial în Tronsonul 4, UTR 4_9 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45m;

Imobilul nu se află situată în zona protejată definită prin PUZ - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, aprobat prin HCGMB nr. 279/ 2000, nu este cuprins în Lista monumentelor istorice a municipiului București actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă.

Conform PUZ SECTOR 2, aflat în curs de avizare, Aviz Preliminar nr. 59/ 03.06.2019, imobilul are reglementarea funcțională C - subzona situată în afara perimetrului central, care grupează funcțiuni complexe de importanță municipală și supramunicipală;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Conform art.32 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Alin. 5 se prevăd următoarele: ”în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul Urbanistic General: a) prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei’’.UTR 3 39 - Conf. PUG București, "Zona transporturilor rutiere” - Autobaza RATB

 • - Regim de construire: continuu, discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: transport;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): P+6E;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 30,Om;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 70%,

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,4 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 10,Om, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,0-10,Om, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,0-10,Om, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

UTR 4 9 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45m

 • - Regim de construire: continuu, discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii publice, comerț, birouri, locuire, hoteluri;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): P+14E;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 57,Om;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8m);

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 3,0 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 10,Om, pentru echipamentele publice, respectiv 5,Om;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,Om;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,Om;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR 4 9 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45m

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: SPITAL, CENTRU DE EXCELENTĂ, CAMPUS UNIVERSITAR, HELIPORT, LOCUINȚE MEDICI, CREȘĂ Șl GRĂDINIȚĂ;


  o (R fha


  • - Regimul maxim de î

  +Heliport;

  • - Procent de ocupa(e3î t^repului

  Lo


  OȚȚnaȚ): 30%;


  . Bucurați, România


 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,7 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 5,00m, respectiv 10,00m față de aliniamentul propus, conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari vizat spre neschimbare;

 • - SPAȚII VERZI; Se va asigura o suprafață de min. 21,59% spații verzi pe sol natural și 8,36% spații verzi peste subsol (teren mineral) și va respecta Decizia Etapei de încadrare nr. 81/ 04.11.2019 a Agenției pt. Protecția Mediului București;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 19259/15.10.2019;

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1785252/06.11.2019;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - SPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENȚĂ, CAMPUS UNIVERSITAR - ȘOS. PIPERA NR. 55 Șl NR. 63-65 - SECTOR 2, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 52/ 8 ”P” din 22.01.2019, eliberat de Primăria Sectorului 2.

VOLUMUL 2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONALSPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTĂ, CAMPUS UNIVERSITAR [P.U.Z. 51/03.06.2019/U.13]

Șoseaua Pipera, Nr. 55; 63-65
Sector 2, București

CENTRU DE EXCELENȚĂ, CAMPUS UNIVERSITAR

DENUMIRE PROIECT


PROIECT NR,

BENEFICIAR


PROIECTANT


SPECIALITATE


FAZA DE PROIECTARE


DATA


FOAIE DE GARDĂ


P.U.Z. - SPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTĂ, CAMPUS

J                                                          T . J ---.—
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BD. REGINA ELISABETA, NR. 47 SECTOR 5, BUCUREȘTI


Compania Municipală

DEZVOLTARE DURABILĂ

V-JVI’ BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE

dck


DURABILA BUCUREȘTI

STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI

J40/9290/15.06.2017, CUI:37763591


URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL


P.U.Z. - SPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚII COMPLEMENTARE, CENTRU OE EXCELENTĂ, CAMPUS UNIVERSITAR Sector 2, BUCUREȘTI

Document: Regulament Local de UrbanismI | Compania Municipală
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE 9

DOMENIUL DE APLICARE


Denumirea lucrării:

P.U.Z. - SPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE

EXCELENTĂ, CAMPUS UNIVERSITAR

Sector 2, BUCUREȘTI

Beneficiar:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

Proiectant:


COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE

Data elaborării:

Februarie 2020


Prezentul regulament de urbanism constituie parte

planșa de reglementări urbanistice. Prin acest regulament se vor stabili condițiile de construibilitate în vederea realizării Spitalului Metropolitan.


Obiectul prezentei documentații Plan Urbanitic Zonal, îl constituie realizarea unui ansamblu spitalicesc pe terenul situat în Municipiul București, Sector 2 - Str. Pipera nr. 55, 63-65.

Terenul viitorului spital a rezultat din alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 234568, Șos. Pipera nr. 55 și 237261, Șos. Pipera nr. 63 - 65 rezultând imobilul cu nr. cadastral 237842 cu adresa Șos. Pipera nr 55, 63 - 65. Suprafața noului teren alipit însumează aproximativ 100.625,00 mp (conform acte).

Terenul pe care se va realiza spitalul este proprietatea Municipiului București, conform actului de alipire nr. 61/11.01.2019 și a Extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 237842, eliberată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 2.

CORELARE CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

9

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale și de Detaliu aprobate conform Legii 350/2001 împreună cu modificările ulterioare, și care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Consiliului Local al Primăriei Sectorului 2, și care prezintă importanță la nivelul strategiei de dezvoltare a orașului -respectiv P.U.Z. închidere Inel Median de Circulație T3, T4.1 - care a reglementat din punct de vedere urbanistic - funcțional, circulație, volumetric, ocuparea și utilizarea parcelelor - stabilind de principiu cadrul general de intervenție și investiție.

Conform P.U.G. Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul din Șos. Pipera 55 se află situat în G1 - subzona construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală, iar terenul din Șos. Pipera nr. 63 - 65 se află situat în subzona A2b - subzona unităților inudustriale și de serviciu

Conform P.U.Z. - închidere Inel Median de Circulație T3, T4.1 amplasamentul se află în cadrul U.T.R. 3_39 - zonă transporturi rutiere - autobaza S.T.B. (terenul din Șos. Pipera 55), respectiv U.T.R. 4_9 subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri înalte peste 45m.(terenul din_Șosd?ipera nr. 63 - 65).

Terenul studiat nu se află pe Lista monumentelor istorice 2015, în Repertoriul Arheologic Național, sau într-o Zonă Protejată Construită.                                      df. urbanism

DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI                  j V

Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, P.O.T., C.U.T.

Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: - modificarea uneia dintre condițiile stipulate în P.U.Z. privind funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maximă admisă, P.O.T., C.U.T. și retragerea clădirilor față de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu pentru arealele în cauză, elaborate și aprobate de C.G.M.B. conform legii.

Prin prezenta documentație de urbanism se propune ca terenul din Șos. Pipera 55 încadrat în U.T.R. 3_39 - zonă transporturi rutiere - autobaza S.T.B. să preia zona funcțională a lotului de pe Șos. Pipera 63-65 cu care a fost alipit. De asemenea, se stabilesc retragerile față de aliniament și față de limitele laterale, respectiv posterioare, organizarea rețelei stradale, dezvoltarea infrastructurii edilitare, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului.

Având în vedere funcțiunea propusă și faptul că cele două parcele au fost alipite s-a optat ca întreg terenul să fie încadrat în U.T.R. 4_9 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri înalte peste 45m, de tipul M2 conform P.U.G. - Municipiul București.

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE LA NIVELUL ZONEI

U.T.R. 4_9 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri înalte peste 45m

Construcțiile și amenajările amplasate în parcele ce sunt stăbătute de zona de siguranță sau de protecție a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul C.N.C.F.R. și a Ministerului Transporturilor - conform art. 20 din H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Terenul reglementat prin prezenta documentație va fi utilizat atât pentru realizarea complexului spitalicesc (cca. 7,6ha) cât și pentru modernizarea rețelei stradale din zonă (cca 2,4 ha.)

Din punct de vedere funcțional, complexul spitalicesc va fi împărțit în 3 subzone:

subzona rezervată spitalului

subzona rezervată locuințelor pentru cadrele medicaleSECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ. _______________,___

■ ■■ 7Z ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:                                          -...     ■          /

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal - Spital Metropolitan a.

1000 paturi)


săli de conferințe, săli de curs

birouri, spații de depozitare, spații și echipamente tehnice necesare funcționării spitalului lăcașuri de cult;

hotel,

restaurante, cantine, cofetării, cafenele etc;


parcaje la sol, subsol și multietajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;


spații plantate - scuaruri, spații de joacă;

locuințe de serviciu (rezidenți, cadre medicale);

grădinițe, creșe;

heliport;

farmacie spital;

laboratoare de specialitate;

mici spații comerciale;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • - se va ține seama de restricțile impuse de zona de protecție a căii ferate și de zona de protecție sanitară a apeductelor de apă;

 • - se interzice localizarea locuințelor sau a grădințelor/creșelor la o distanță mai mică de 50 metri de clădirea spitalului;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - depozitare en gros;

 • - stații de întreținere auto cu o capacitate de peste 5 mașini;

 • - curățătorii chimice;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II: Condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor.________________________

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

- Terenul viitorului spital a rezultat din alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 234568, Șos. Pipera nr. 55 și 237261, Șos. Pipera nr. 63 - 65 rezultând imobilul cu nr. cadastral 237842

P.UZ. ■ SPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENȚĂ, CAMPUS UNIVERSITAR


Page 3 of 6

Sector 2, BUCUREȘTI

Document Regulament Local de Urbanism
situat în Șos. Pipera nr 55, 63 - 65. Suprafața noului teren alipit va avea aproximativ 100625,00 mp (conform acte). Din noul teren rezultat în urma alipirii celor două parcele menționate mai sus se va utiliza o suprafață de 24061 mp pentru realizarea circulațiilor publice. Suprafața destinată complexului spitalicesc va fi de 76564 mp împărțită în 3 subzonei: subzona rezervată spitalului, subzona rezervată locuințelor pentru cadrele medicale, subzona rezervată grădiniței


- construcțiile se vor dispune izolat pe parcelă;                 j ,..7 .... fc~f

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT±

 • - sunt detaliate pentru terenul care a generat P.U.Z. conform planșei de reglementări;

 • - se va prelua din P.U.Z. Inel median regimul de aliniere propus pentru Șos. Pipera și pentru strada paralelă cu inelul median din nordul terenului regelementat;

 • - clădirile propuse vor fi retrase de la aliniament cu minim 10.00 metri față de Șos. Pipera și față de strada propusă prin P.U.Z. Inel Median;

 • - față de strada propusă prin actuala documentație urbanistică, clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 5.00 metri;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

 • - sunt detaliate pentru terenul care a generat P.U.Z. conform planșei de reglementări;

 • - clădirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale respectiv postrioară va fi de minim 5.00 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

 • - sunt detaliate pentru terenul care a generat P.U.Z. conform planșei de reglementări;

 • - între construcții se va menține o distanță minimă de 5.00 m;

 • - amplasarea clădirilor de locuit sau a grădinițelor va respecta o retragere de min. 50,0 m față de clădirile cu funcțiunii spitalicești.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

 • - parcela va fi afectată de lucrările de modernizare a arterelor de circulație din zonă (atât pentru lărgirea Șos. Pipera cât și pentru realizarea arterelor propuse prin P.U.Z. Inel Median);

 • - totodată pe limita sud-vestică se va realiza o nouă arteră de circulație care va asigura legătura cu Inelul Median;

  - complexul spitalicesc va avea acces pe trei laturi din Șos. Pipera (limita sudică), precum ș din strada propusă prin P.U.Z. Inel Median (limita nordică) și din artera propusă prin actuala documentație (limita vestică);


  - se va asigura o legătură directă între spitalul propus și metrou printr-o nouă linie de tramvai


(strada din vestul amplasamentului). Pentru realizarea acestei propuneri este necesar ca traseul ejțistșpTpe B-dul Dimitrie Pompei al liniei nr.16, să fie deviat pe viitoarea strada propusa în P.U.Z. Inel Median\

, Z\ - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu

O I ? - I

- STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR.

, ..-\^^onarea autovehicolelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în mtefterrljî parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

- necesarul locurilor de parcarea a fost calculat conform Ghidului privind elaborarea aprobarea regulamentelor locale de urbanism (GM-007-2000) Anexa 5 - Parcaje, precum Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006.

și și și


l'L • - se vor asigura un număr de 1600 locuri de parcare din care un număr de 1400 vor fi dispuse în subsolul ansamblului, iar 200 vor fi dispuse la suprateran.

 • -  locurile de parcare vor fi distribuite în toate subzonele complexului spitalicesc (spital, locuințele pentru cadre medicale, grădiniță). Locurile de parcare supraterane vor fi amplasate în imediata vecinătate a ambulatoriilor, fapt care facilitează alimentarea și accesul persoanelor care nu necesită internare.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

- înălțime maximă admisibilă este de 40 metri, în conformitate cu avizul A.A.C.R. nr 28330/1608 din 06.02.2020 astfel:

C1 = 2S+P+1E+3E+8E+E.tehnic+Heliport (40.00 m )

C2 = St + P+ 6E (26.00 m)

C3 = P inalt ( 7.00 m)

C4 = 2S+P+4E ( 20.00 m)                                  -------

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

 • - aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență" și “eleganță";

 • - pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • - se vor respecta prevederile Avizului Comisiei de Coordonare nr. 1785252/06.11.2019

 • - se va respecta distanța de protecție sanitară, de minim 10.0 m, între viitorul edificabil și generatoarea cea mai apropiată a apeductului existent în zonă;

 • - se va respecta zona de exploatare și intervenție, liberă de construcții și subsol, aferentă canalizării Dn 100 cm existentă pe amplasament;

 • - relocarea rețelelor electrice și a PT - 2219 existente pe amplasament se va realiza în baza unui proiect tehnic;

 • - se vor prevedea: rezervoare de apă rece menajeră și stații de pompare a apei pentru incendiu, bazine de retenție ape pluviale, separatoare de hidrocarburi, stație de transformare, posturi trafo, calculate conform normativelor în vigoare;

 • - se vor respecta prevederile Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobat cu HCGMB nr. 82/28.04.2015 -cu precădere aspectele prezentate în capitolele referitoare la Activitatea de salubrizare menajeră și Managementul Integrat al Deșeurilor;

 • - racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare

  pentru a se evita producerea gheții;

  • - se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captare a rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate

  • - se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în____              x

  dispunerea vizibilă a cablurilor TV; cu excepția telecomunicații^ ^e/jală, se pe piloneți zăbreliți, pe tereasele clădirilor care nu sunt tehnicesteorice din spațiile :or^


I [ Compania Municipală

DEZVOLTARE DURABILĂ           Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr. 18, sector 1, București, cod poștal 010147

UHU BUCUREȘTI                      email: office@cmddb.ro-. fax: 0374668320; web: www.cmddb.ro

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

 • - se vor respecta prevederile Deciziei etapei de încadrare a A.P.M. București nr. 81 din 04.11.2019

 • - Suprafața de spații verzi amenajată și întreținută va fi de 29,95% - 22928 mp din suprafața de 76564 mp a terenului (rezultată după cedarea unei suprafețe de 24061 mp din suprafața totală de teren de 100625 mp), din care: 16528 - 21,59% din suprafața de teren rămasă pe sol natural și 8,36% - 6400 mp din suprafața de teren rămasă spații verzi peste subsol (teren mineral);

 • - conform Ghidului privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism (GM-007-2000) Anexa 6 - Spații verzi și planate, pentru spitale este necesară o suprafață de 10-15 mp. spațiu verde/bolnav;

 • - se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere;

 • - eventualele tăieri de arbori, toaletări sau transplantări, se vor realiza numai cu avizul favorabil emis de PMB - Direcția Protectia Mediului

 • - în grădinile de fațadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafață va fi prevăzută cu plantații înalte;

 • - terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;

 • - parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI

 • - se recomandă separarea spre stradă a complexului spitalicesc cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare pot fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

P.O.T. maxim 30%


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM Nr.

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ- SPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENȚĂ, CAMPUS UNIVERSITAR
- ȘOS. PIPERA NR. 55 Șl NR. 63-65 - SECTOR 2
 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 25 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 19.06.2019 -13.07.2019;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 25 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.07.2019 -16.08.2019;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 25 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 08.11.2019 -02.12.2019;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.


  Nu au fost organizate întâlniri.

  3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și<nur scrisori, invitații la întâlniri, buletine inforjjlâțiVă ^Lalte publicații.

  Observațiile șl propunerile cetățenilor fo/t consere portalul dedicat al PMB

  URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro), secțiune^1 Plarfup urbanism în cprisultare.


  ul trimiterilor poștale, inclusiv  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România  ...LRCM

  Sf 1J 1

  UKAS

  t$O 9001 - 50 14001________001______


Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.  Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Pe parcursul celor trei etape ale procedurii de informare și consultare a publicului, a transmis observații și a făcut recomandări un cetățean, locuitor al municipiului București.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Opiniile exprimate asupra proiectului propus s-au referit la următoarele aspect: impactul pe care îl va avea sensul giratoriu propus adiacent Șos. Pipera și data la care vor fi demarate lucrările pentru infrastructură.

 • 5.  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Proiectantul a preluat solicitările și recomandările proprietarului care a făcut observații în cadrul procedurii de informare și consultare a publicului și a justificat propunere urbanistică astfel:

Soluția propusă este în conformitate cu propunerile din PUZ închidere Inel Median de Circulație Zona de Nord- Autostrada Urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/ 28.11.2013, modificat cu HCGMB nr. 292/ 27.11.2014, și urmărește realizarea unei legături directe cu stația de metrou Pipera, respectiv propunerea de realziare a unei lini de tramvai pe artera care asigură legătura dintre viitorul spital și stația de metrou Pipera.

 • 6.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.


Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

edura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului i din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, i ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai ediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni , planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege, scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul ălabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență "Dealul Spinii” București.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România

edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 19259/15.10.2019 emis de Direcția Transporturi aPMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 81/ 04.11.2019 de către Agenția pt. Protecția Mediului București.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr 136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - SPITAL METROPOLITAN CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTĂ, CAMPUS UNIVERSITAR - ȘOS. PIPERA NR. 55 Șl NR. 63-65-SECTOR 2.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010, Art. 6, Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Anexat prezentului raport se află, în copie, mesajul transmis de către cetățeni, precum și răspunsurile elaboratorului documentației. Anexa cuprinde un număr de 5 file.