Hotărârea nr. 240/2020

HOTARAREnr. 240 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE PERSOANELOR JURIDICE CONSTITUITE IN TEMEIUL ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII SI A LEGII NR. 14/2003 A PARTIDELOR POLITICE, INTOCMITE CONFORM HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 113/2017, DE CATRE COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA. ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, întocmite conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 113/2017, de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. 810/05.03.2020;                                  '

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 50/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București nr. 238/17.06.2020;

în conformitate cu:

  • - Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 113/2017 privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe iistele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu aită destinație;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă listele de priorități pentru anul 2020 privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ja .Legii nr. 14/2003 a partidelor politice întocmite de către Comisia de analiză M dbsarelor

7/                   ’

solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii 341/2004, conform anexei nr. 1 și anexei nr, 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii 341/2004 prin Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație și instituțiile de interes public local, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 18

Nr. 240


Pag 2


Lista de priorități la nivelul anului 2020 privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație către persoanele juridice constituite în temeiul Ordonanței 26/2000, întocmită conform H.C.G.M.B. nr. 113/2017

Nr. Crt.

Nume

Nr. înregistrare și data

Punctaj

1

Asociația Română pentru Tehnica de Securitate

1773705/17.09.2019

100

2

Asociația Armonia Educativă

1793895/19.11.2019

100

3

Fundația Centrui Parteneriat pentru Egalitate

1779687/04.10.2019 "

85

4

Asociația Centrul Cultural European Româno -Panarab CCERPA

1777422/27.09.2019

85

5

Fundația Nane pentru Copii cu Dizabilitățî

1783492/16.10.2019

85

6

Asociația Culturală „Teatrul Independent Elisaoeta

1763790/13.08.2019

85

7

Asociația în Beneficiul Copiilor cu Dizabilitățî -ABCD ’

1778789/02.10.2019

80

8

Asociația Casa Tuturor 3

1787909/30.10.2019

80

9

Asociația Down Plus București

1773703/17.09.2019

80

10

Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România

1802936/12.12.2019

r 70

11

Asociația Seniorilor 2015

1777423/27.09.2019

r 65

12

Asociația Artiștilor Plastici 1                                »

1778788/02.10.2019

65

13

Asociația Culturală Unesco lulia Hașdeu

1769936/04.09.2019

60

14

Asociația Domus Alma Libertatis

1768356/29.08.2019

60

15

Federația Loja de Onoare a Revoluționarilor din Decembrie 1989

1779691/04.10.2019

55

16

Fundația Pictor Ion Murariu

1779685/04.10.2019

40

17

Asociația Sutter

1780260/07.10.2019

40

18

Asociația Revoluționară a Femeilor din Decembrie 1989

1773708/17.09.2019

35

19

Asociația Palatul Copiilor

1811030/09.01.2020

25

20

Asociația Culturală pentru Tinas^gi^^ințo)

1786966/28.10.2019

20

l

( ______

7

21

Asociația Pro Matache

1771885/11.09.2019

15

22

Federația Națională pentru Demnitatea

Revoluționarilor

1773710/17.09.2019

20

23

Asociația Contribuabililor la Fondul pentru Mediu

1779689/04.10.2019

10

Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr.

Lista de priorități la nivelul anului 2020 privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație persoanelor juridice constituite în temeiul Legii nr. 14/2003, întocmită conform H.C.G.M.B. nr. 113/2017

Nr.

Crt.

Nume

Nr. înregistrare și data

Punctaj

1

Partidul Libertate Unitate și Solidaritate

1802944/12.12.2019

55

2

Partidul România Noastră

1814871/20.01.2020

40


<?

direcția 9)

s Stea s


'MÂN'?