Hotărârea nr. 24/2020

HOTARAREnr. 24 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 11812/19.11.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 2/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 20/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Ari. 8 alin. (1) și ari. 22 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1 j și art. 10 lit. f) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică^ republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București, elaborat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Operatorul Serviciului de Iluminat Public și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adopt București din data de 29.01.2020.

București, 29.01,2p2 Nr. 24 '

hiuevfcb'                    Kt1-

1.1,/IM1 - lotoCAIET DE SARCINI

AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DESARCINI


Art.l - (1) Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public nivelul de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență șisiguranță, inclusiv condițiile privind întreținerea și repararea defecțiunilor apărute la sistemul de iluminat public, precum și cele privind verificarea/ repararea, montarea/ demontarea instalațiilor de iluminat ornamental festiv din Municipiul București.

 • (2) Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la

O nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, respectiv a Municipiului București coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, respectiv Consiliul General

al Municipiului București și Primarul Municipiului București, în scopul asigurării iluminatului public.

 • (3) Activitățile componente ale serviciului de iluminat public al Municipiului București sunt:

 • a) - iluminatul stradal-rutier:

iluminatul căilor de circulație rutieră;

 • -       iluminatul din parcări;

 • -      iluminatul din parcurile aflate în administrarea C.G.M.B. sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

 • -       iluminatul podurilor, al trecerilor de pietoni, pasajelor și pasarelelor aflate în administrarea C.G.M.B.sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

 • -      iluminatul din cimitirele aflate în administrarea C.G.M.B.sau a altor organisme

coordonate/subordonate acesteia;


 • -      iluminatul public al stadioanelor, al bazelor și complexurilor sportive aflate în administrarea C.G.M.B.sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

 • -       iluminatul public exterior al tuturor clădirilor și instituțiilor publice aflate în administrarea C.G.M.B.sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

 • b)     iluminatul stradal-pietonal;

 • c)      iluminatul arhitectural, inclusiv iluminatul arhitectural al clădirilor și al monumentelor aflate în administrarea C.G.M.B.sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

 • d)     iluminatul ornamental;

 • e) iluminatul ornamental-festiv.Art.3. Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din doi activităților serviciului de iluminat public și constituie ansamblul îndeplinirii acestui obiectiv.


desfășurării bază necesare


Art.4. - (1) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

 • (2)   Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, Ia verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic prevăzute de actele normative și reglementările specifice realizării activităților serviciului de iluminatpublic.

 • (3)   Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării activităților Serviciului de IluminatPublic.


Art.5. Prezentul Caiet de Sarcini este elaborat pe baza Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglemetare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 87/2007, cu respectarea prevederilor actelor normative și reglementărilor tehnice incidente în domeniul activităților ce concură la realizarea serviciului de iluminat public, respectiv:

 • a)     Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b)     Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;

 • c)     Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;

 • d)     Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

 • e)     Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • g)     Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

 • h)     Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Legea nr.185 din 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • j) Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

 • k)     Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice:în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;


o) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

p)     Legea 207/2005 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

q)     Codul Civil;

r) Codul de Procedură Civilă;

s) Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice NTE 007/08/00;

t) Normă tehnică privind stabilirea cerințelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalații electrice, cod NTE 010/11/00;

u)     Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor 172011;

 • v)     Normativ privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice NTE 005/06/00;

w)    Normativ privind metodologia de calcul al curențîlor de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV NT 006/06/00;

 • x)     Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice PE 116-94;

y)     Regulament general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune NTE 009/10/00;


z) Ordinul A.N.R.E. nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, și verifică instalații electrice;

aa) Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobat prin ordinul Președintelui ANRE nr. 64/2014;

bb) Ordinul A.N.R.E. nr.96 din 18.10.2017 pentru Regulamentul de organizare a activității de mentenanță;

cc) Hotărârea CGMB nr. 252/2008 privind introducerea cablurilor aeriene în subteran;

dd) Hotărârea CGMB nr. 220/2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului București";

ee) Standardul SR 13433:1999. Iluminatul căilor de circulație. Condiții de iluminat pentru căile de circulație destinate traficului rutier, pietonal și/sau cicliștilor, inclusiv al zonelor de risc tunelurilor.'pasajelor subterane rutiere și podurilor;

fi) Standardul SR CEN/TR 13201-1:2015. Iluminat public. Selectarea claselor de iluminat: gg) Standardul SR EN 13201-2: 2016. Iluminat public. Cerințe de performanță;
hh)

ii) fotometrice.


Standardul SR EN 13201-3:2016. Iluminat public. Calculul perfi

Standardul SR EN 13201-4:2016. Iluminat public. Metode dS^^e


Art.6.- (l)Noțîunile ultilizate în prezentul caiet de sarcini au următorul înțeles:

 • a)     activitate - ansamblu de acțiuni și operații desfășurate în scopul exploatării și întreținerii SIP

 • b)     autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E., Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, denumită în continuare A.M.R.S.P.;

 • c)     avarie -disfunționalitatea unui ansamblu de elemente componente ale SIP;

 • d)     aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului serviciului de iluminat public la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul său de vedere față de cererea de amplasament a obiectivului solicitantului;


 • e)     balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

 • f)     beneficiar ai serviciului de iluminat public - comunitatea locală în ansamblul său;

 • g)     caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație sau la un sistem de iluminat;

 • h)     C.G.M.B - Consiliul General al Municipiului București;

 • i)     C.N.R.l. - Comitetul Național Român de Iluminat;

 • j)      C.I.E. - Comisia Internațională de Iluminat;

 • k)     consolă - dispozitiv, ansamblu de piese legate între ele, care permit prinderea unui aparat de iluminat de tija unui stativ;

 • l)     Corpul Agenților Constatatori - persoanele fizice împuternicite de Primarul General al Municipiului București să exercite dreptul de control în domeniul Serviciului de iluminat public;

 • m)    deranjament - eveniment accidental care conduce la întreruperea alimentării sistemului de iluminat public din rețeaua de joasă tensiune;

 • n)     defecțiuni curente/disfuncționalități - defecțiuni care apar frecvent la elementele sistemului de iluminat public;

 • o)     dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de Ia una sau mai multe lămpi către exterior;

 • p)     echipamente de măsurare - aparatura și/sau ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

 • q)     efect de grotă neagră - senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanței la o alta mult mai mică:

 • r) exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-

  economice și de siguranță corespunzătoare;
 • s) extinderea sistemului de iluminat public - dezvoltarea sistemului realizarea unor noi capacități și efectuarea lucrărilor de dezvoltare a rețelei          1

iluminării unor zone noi. Lucrările de extindere SIP se incadrează în lucrări de investiții.

prin vederea


 • t) factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;

 • u) fiabilitate - proprietatea unui dispozitiv de a îndeplini o funcție impusă în condiții date, într-un interval de timp dat;

 • v)     flux luminos <1> - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluate prin acțiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referință;

 • w)    igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări Iară preîncălzirea electrozilor;

  • x)

  y)

  Z)


iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;

iluminare medie E(m) - media aritmetică a iluminărilor pe suprafața de calcul avută în vedere;

iluminare minimă E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafața de calcul avută în vedere;

aa) iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;

bb) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;

cc) iluminat omamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;


dd) iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;

ee)    iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră;

ff)     incident - disfuncționalitatea unui element component al SIP;

gg) indicatori de performanță garantați - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;

hh) indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licențelor, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor;

 • ii) indice de prag TI - creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aliate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație;

jj) indice de orbire - orbire produsă prin reflexii ale luminii, de regulă atunci când imaginile reflectate sunt situate în aceeași direcție sau direcție apropiată cu obiectul privit;

kk) intensitate luminoasă 1 - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă și unghiul solid elementar pe direcția dală:

 • II) intervenție accidentală - ansamblul pentru repunerea în funcțiune în cel mai sci incidente și deranjamente. In cazul în care

defectului în soluție definitivă, se realizează o reparație provizorie, se realizează prin programarea cu prioritate a lucrărilor de reparație d mm) investiții - modernizarea, retehnologizarea și/sau, după caz, public al Municipiului București;

nn) întrerupere programată - întrerupere temporară a iluminatului public în scopul efectuării lucrărilor de întreținere, de exploatare și/sau a reparațiilor planificate ale rețelei electrice și/sau ale instalațiilor de iluminat, de către operatorul serviciului de iluminat cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor, cu sau fără deconectarea instalațiilor de utilizare de la rețeaua electrică;

oo) întrerupere neprogramată - întrerupere temporară a iluminatului public, cauzată de accidente produse în sistemul de iluminat public, fără a fi deconectate instalațiile de utilizare de la rețeaua electrică și fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor;

pp) întreținere - ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnica corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

qq) lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;

rr) lămpi cu incandescența - lămpi a căror emisie luminoasa este produsă cu filamentul încălzit la incandescență prin trecerea unui curent electric;

ss) lămpi cu incandescență cu halogen - lămpi incandescente având în balonul de construcție specială un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

tt) lămpi cu LED - lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED = light-emitting diode), ca sursă de lumină;

uu) lămpi cu incandescență cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;

vv) licența - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest seviciu;

ww) lucrări operative - ansamblu de activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, pentru remedierea deranjamentelor, a incidentelor și a avariilor, pentru urmărirea comportării în timp a instalațiilor;

xx) lucrări de realizare a conceptului de iluminat arhitectural, ambiental - totalitatea lucrărilor stabilite prin documentația tehnică elaborată cu respectarea proiectului inițial de arhitectură și a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de acte normative naționale și locale a obiectivelor;

yy) luminanța L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă câtre ochiul observatorului și suprafață aparentă de emisie;

zz) luminanța maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;

aaa) luminanța medie L(m) - media arilr


vedere;
bbb) vedere; ccc)


luminanța minimă L(min) - cea mai mică valoare a lumin lună - orice lună calendaristică ca diviziune a anului calendaristic^ ddd) mentenanța -totalitatea operațiilor de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public (întreținerea, intervențiile accidentale, lucrările operative, reparațiile curente, reparațiile provizorii, reviziile tehnice);

eee) lucrări de protejare - ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure punerea în valoare a imobilelor, cu valoare cultural arhitecturală, situate pe teritoriul Municipiului București;

ffi) modernizare - ansamblu de lucrări prin care, Iară a interveni asupra tehnologiilor utilizate în cadrul sistemului de iluminat public, se înlocuiesc elementele uzate moral și/sau fizic cu elemente noi, cu performanțe superioare, sau se adaugă elemente cu scopul de a crește performanțele și rentabilitatea sistemului de iluminat public peste nivelul inițial prevăzut în proiectul aprobat;

ggg) monitorizare - măsurare determinare continuă a unor indicatori și raportare a acestora la un set de valori prestabilite, în scopul de a identifica deviații sau excepții de la rezultatele normale sau anticipate;

hhh) nivel de iluminare/nivel de luminanța - nivelul ales pentru valoarea iluminării/ luminanței;

 • iii) norme - standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucțiuni, prescripții energetice, hotărâri, alte acte legislative sau alte documente oficiale;


jjj) operator - persoana juridică titulară a unei licențe de furnizare prestare, emisă de autoritatea competentă;

kkk) PMB - Primăria Municipiului București:

 • 111) proiect pilot - plan experimental, limitat în timp și spațiu, implementat și finanțat parțial sau total de către autoritățile publice și/sau operator. Aceste experimentări fac obiectul unei evaluări sistematice. Principiile proiectului-pilot pot fi reproduse în caz de succes. Un proiect pilot servește ca o versiune avansată sau experimentală, un „studiu de caz" pentru situații viitoare;

mmm) punere în funcțiune - totalitatea activităților prevăzute de documentația tehnică de proiectare și de reglementările în vigoare pentru a demonstra că echipamentul și sistemele tehnologice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care se declară în funcțiune;

nnn) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;

ooo) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;propunerea formulă O

lermit identificarea reclam                un cetățean

autorităților și instituțiilor publice centrale și locale,


qqq) reclamație - cererea, petiția, sesizarea electronică, sau alte mijloace de comunicare care j sau o organizație legal constituită o poate adresa serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, referitoare la serviciile de iluminat public.

rrr) rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de conductoare, cabluri electrice aeriene și subterane, izolatoare, cleme, armături și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

sss) reparații curente - ansamblu de activități executate periodic în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător șinu se mai încadrează în parametrii proiectați;

ttt) reparație provizorie - reparație efectuată în situații de urgență, în soluție provizorie, folosind metode adecvate și acceptabile de lucru pentru asigurarea integrității SIP și pentru eliminarea riscurilor de accidentare a personalului. în cel mai scurt timp posibil, soluția provizorie se îndepărtează și se efectuează reparația în soluție definitivă, prin care se restabilește starea tehnică inițială a sistemului de iluminat public;

uuu) retehnologizare - ansamblu de lucrări de înlocuire/modificare a unor tehnologii existente uzate moral și sau fizic, utilizate în cadrul sistemului de iluminat public, cu tehnologii bazate pe concepții tehnice de dată recentă. în scopul, reducerii consumurilor specifice, scăderii cheltuielilor de exploatare și întreținere, etc. Retehnologizarea conduce la creșterea performanțelor SIP peste nivelul lor inițial prevăzut în proiect. Lucrările de retehnologizare nu constituie lucrări de mentenanță întrucât presupun un volum important de lucrări de modificare cu scop de modernizare aplicate sistemului de iluminat public prin înlocuirea unor porțiuni mari din acestea sau/și prin adăugarea unor componente. Retehnologizarea majorează valoarea de înregistrare contabilă a mijloacelor fixe și prelungește durata de viață a acestora;

vvv) reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, Iară modificarea tehnologiei inițiale, starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

www) revizie tehnică - ansamblu de activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese având drept scop asigurarea funcționării corespunzătoare a instalațiilor de iluminat până la următoarea lucrare planificată:

xxx) telegestiune - sistem integrat de administrare, monitorizare și control al parametrilor tehnico-functionali ai sistemului deiluminat public;

yyy) serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică și de interes economic și social general, care are drept scop asigurarea iluminatului arterelor publice de circulație auto și pictonale, arhitectural, ornamental și ornamental-festiv;

zzz) sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor de distribuție deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de proiecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamenteele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile energie electrică;

ei electrice de consumatorilor de


aaaa) SIP - Sistem de iluminat public al Municipiului București, respectiv ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități, spectacol, sport, circulației, a unui efect luminos estetic-arhitectural și altele, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care cuprinde:

-rețele electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;

-corpuri de iluminat și accesorii;

-console și accesorii;-tablouri electrice, care cuprind: puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, echipamente de comandă, automatizare și măsurare, ș.a.;

-fundații, stâlpi,elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public.

bbbb) stâlp de iluminat - element de construcție din metal, lemn sau beton, plantat, cu sau fără fundație, care servește la susținerea de componente aparținând SIP.

cccc) sursa de lumină/lampă - obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice;

dddd) tablou electric - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de alimentare, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

eeee) telegestiune - sistem integrat de administrare, monitorizare și control al parametrilor tehnico-functionali ai sistemului de iluminat public;

ffff) temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condițiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeași strălucire;

gggg) trimestru - fiecare din cele patru intervale de câte 3 luni consecutive în care este împărțit anul calendaristic și din care primul începe de la 1 ianuarie.

hhhh) uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă și iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

iiii) uniformitate generală a luminanței U(0)[L] - raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

jjjj) uniformitatea longitudinală a luminanței U(I)[L] - raportul dintre luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier;

kkkk) utilizatori -Municipiul București în calitate de reprezentant al locuitorilor din arealul teritorial; 1111) verificări profilactice - măsurători/control preventiv al unei instalații/echipamenl/sistem făcut după executarea unui anumit număr de ore de funcționare sau în cazul solicitării deosebite în exploatare pentru înlăturarea premiselor de producere a unui eveniment, incident/avarie;mmmm) zi - orice zi calendaristică atunci când nnnn) zi lucrătoare - orice zi în afara zilelor de sâmbătă și duminică sau oricărei zi de sărbători legale în România;

oooo) zonă alăturată - suprafața din vecinătatea imediată a arterei de circulație, aflată în câmpul vizual al observatorului;

pppp) zonă de acțiune prioritară - zona unitară din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice și arhitecturale, care afectează atractivitatea și competitivitatea localității prin procentul mare de clădiri a căror structură/elemente arhitecturale necesită lucrări de protejare și/sau intervenție și care justifică intervenția prioritară;

qqqq) zonă de risc - zonă a căii de circulație, care din cauza elementelor geometrice și ale traficului rutier necesită o tratare particulară din punct de vedere al iluminatului (trecere pietoni, intersecție aglomerată, intersecție giratorie fără semnalizare rutieră, rampă/pantă, intersecție între două sau mai multe căi);

CAPITOLUL II

cerințe ORGANIZATORICE MINIME

Art 7. -(1) Operatorul serviciului de iluminat public vaasigura:

 • a)      respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combatereaincendiilor;

 • b)     întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului demuncă;

 • c)     respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de gestiune, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public;

 • d)     întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;

 • e)     furnizarea autorității administrației publice locale și altor autorități locale a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul de Iluminat Public, în condițiile legii;

 • I) creșterea eficienței sistemului de iluminat prin reducerea consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin modernizarea acestora;

 • g)     prestarea Serviciului de iluminat Public în beneficiul întregii comunități locale, din raza administrativ-terilorială a Municipiului București pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract degestiune;

 • h)    conducerea operativă prindispecer;

 • i)     înregistrarea datelor de exploatare și evidentalor;

 • j)     analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea


forme de risipă;

 • k)    elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în n pentru raționalizarea acestorconsumuri;

  ie^ectrică și


  fa funcționarea


 • l)      realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată economică a instalațiilor de iluminatpublic;

 • m)    statistica incidentelor, avariilor și analizaacestora;

 • n)     instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitaleaserviciilor;

 • o)     lichidarea operativă aincidentelor;

 • p)    funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminatpublic;

 • q)    evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminatpublic;

 • r)    aplicarea de metode performante de management care sâ conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor deoperare;

 • s)    elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publicălocală;

 • t)      executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța înexploatare;

 • u)     elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • v)     corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

 • w)      inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminatpublic;

 • x)     o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare înadministrare;

 • y)     alte condiții specifice stabilite de Municipiul București.

Art. 8. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de iluminat public al Municipiului București și vor fi detaliate în Regulamentul propriudeorganizareșifuncționarea! operatorului serviciului de iluminat public.

Art. 9. Operatorul asigură proiectarea, întreținerea, menținerea în stare de funcționare, repararea, reabilitarea și, după caz,conform cerințelor Municipiului București, modernizarea și dezvoltarea sistemului de iluminat public, astfel încât acesta să corespundă cerințelor normelor internaționale CIE 115/95, CIE 92/92, normativului național SR 13433/99, reglementărilor prevăzute de legislația internă și a Uniunii Europene, referitoare la iluminalulpublic.


Art. 10. Operatorul va prezenta detaliat modul de organizare, desfășurare și monitorizare permanentă a tuturor activităților componente ale serviciului și metodele de îmbunătățire a raportului cost/performanță al serviciului. Se vor

Municipiului București, respectiv controlul financiar (accesul la evidenței privesc prestarea serviciului de iluminat public), precum și controlul administrare al serviciului și al îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale. Controalele se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de către Primarul MunicipiuluiBucurești,


CAPITOLUL III

SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC


torului ce ganizare și


Art.lL Operatorul deține exclusivitatea cu privire la prestarea serviciului de iluminat public în Municipiul București precum și cu privire la gestionarea infrastructurii publice și private a Municipiului București din care este format sistemul de iluminat public.

Art. 12. Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este parte componentă a infrastructurii tchnico-edilitare a Municipiului București și este constituit din totalitatea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului București utilizate pentru iluminatul public, precum puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.


Art.13. în Municipiul București, iluminatul public este asigurat și prin utilizarea unor elemente componente ce aparțin sistemului de distribuție al energiei electice, sau altor operatori de servicii de utilitate publică.


Art. 14.(1) Componentele sistemului de iluminat public, schemele de funcționare și altele sunt prevăzute în anexele prezentului Caiet de sarcini.

 • (2) Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public și cele disponibile sunt prezentate în tabelul nr. 1 - Anexanr. 1.

 • (3) Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează instalațiile de iluminat public sunt prezentate în Anexanr. 2.Aceasta se va completa prin grija Operatorului în termen de un an de la preluarea gestiunii serviciului.

 • (4) Planul de situație cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în Anexa nr.3.Aceasta se va completa prin grija Operatorului în termen de un an de la preluarea gestiunii serviciului.


(5) Instalațiile electrice aferente instalațiilor de iluminat cu schemele monofilare: branșamente, instalații de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsura și control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate în Anexanr.4.Aceasta se va completa prin grija Operatorului în termen de un an de


la preluarea gestiunii serviciului;

(6)Clasificarea căilo^-de cir ieși caracteristicile acestora sunt prezentate în tabelul nr. 3

AiWRSP ?va completa cu informații din Tabelul nr. 3 - Clasificarea căilor de circulație

 • (7) Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în tabelul nr. 4, Anexa nr.6.

 • (8) Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile și podurile este prezentat în tabelul nr.5, Anexa nr.7.Aceasta se va completa prin grija Operatorului în termen de un an de Ia preluarea gestiunii serviciului.


 • (9) Schemele de acționare și de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt prezentate în Anexa nr.8. Aceasta se va completa prin grija Operatorului în termen de un an de la preluarea gestiunii serviciului.

 • (10)   Documentația tehnică pentru arterele de circulație este prezentată în Anexa nr.9 ;

 • (11) Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importantă publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în tabelul nr.6, Anexa nr. lO.Aceasta se va completa prin grija Operatorului în termen de un an de la preluarea gestiunii serviciului.

 • (12)   Descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în Anexa nr.ll.

 • (13) Programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate în Anexa nr.12.

Art. 15. - (1) în vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în prezentul Caiet de Sarcini se prevede, după caz:

 • a) factorul de menținere va fi de minim70%;

 • b) Programul de reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public este prezentat în Anexa nr. 13;

 • c) Programul de înlocuire a lămpilor, a becurilor cu vapori de LED este prevăzut în Anexa nr. 14;

 • d) Completarea rețelei de iluminat public se regăsește în Anexa nr. 15.

 • (2) Anexele 13-15 se vor completa prin grija operatorului în termen de 6 luni de la preluarea gestiunii serviciului.


Art. 16 - Caracteristicile arterelor de ciculație, podurilor /pasajelor, căilor de circulație pietonală, parcuri, piețe și altele asmenea, sunt prevăzute în anexele prezentului Caiet de sarcini:

 • (1) Caracteristicile tunelurilor; pasajelor subterane rutiere sunt prezentate în tabelul nr.7, Anexa nr.16.

 • (2) Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în tabelul nr. 8, Anexa nr. 17.

 • (3) Căile de circulație destinate traficului pielonal și/ sau cicliștilor sunt prezentate în Anexa nr. 18.

 • (4) Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea sunt prezentate în tabelul nr.10, Anexa nr. 19.

Art. 17. Programele de reparații curente, reabilitare, extindere, modernizare a sistemului de iluminat public se stabilesc anual de către Municipiul București la propunerea operatorului, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 18. Modificarea anexelor pr< serviciului în baza art. 1art. 15 București.


ui caiet de sarcini conform propunerilor formulate de operatorul 16 se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiuluiuminat

Sa acesteia.


Art. 19. Documentația tehnică pentru arterele de circulație prevăzute sau public va include precizarea categoriei arterei de circulație, denumirea arterei/st modul de realizare a iluminatului, tipul rețelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat și puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor și distanța dintre aceștia, înălțimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

CAPITOLUL IV OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 20. - (l)Operatorul va asigura un factor de menținere de minimum 70%.

 • (2) Operatorul va asigura Iluminatul stradal-rutier și Iluminatul stradal-pietonal, zilnic, conform AnexeiArt. 21. Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuție si a corpurilor de iluminat;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele Municipiului București;

 • c) controlul calității serviciului asigurat;

 • d) întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • e) menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;

 • f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

 • g) întocmirea sau reactualizarea, după caz. a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

 • h) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • i) funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

 • j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • k) respectarea Regulamentului serviciului de iluminat public al Municipiului București;

 • l) funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

 • m) menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

 • n) îndeplinirea indicatorilor de performanță ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;

 • o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri:


p) după caz, dezvoltarea, modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltar^modemizare aprobate de Municipiul București;

q) un sistem prin care si# poatăinformații sau să ofere consultanță și informații privind oriceDIRECȚIA


 • - manager

 • - inginer proiectant electrician autorizat ANRE minim IIA

 • - inginer energetician;

 • - inginer constructor;

 • - Inginer rețele electrice electrician autorizat ANRE minim 11B;

 • - Inginer lopograf, ș.a.;

s) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;

ș) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu. în termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public, operatorul va prezenta Municipiului București modul de organizare a acestui sistem;

t) informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.


Art. 22. (1) în primul an de gestiune a serviciului, operatorulva realiza o analiză (tehnico-economică) a sistemului de iluminat public existent, pe baza căreia, anexele la prezentul caiet de sarcinivor fi modificate/completateprin hotărâre a C.G.M.B;

(2) Operatorul va prezenta anual soluțiile propuse pentru modernizarea sistemului de iluminat public, evidențiate pe artere de circulație, inclusiv tipul și numărul de aparate de iluminat propuse pe fiecare stradă și puterea instalată, precum și calculul comparativ al puterilor instalate pentru sistemul de iluminat actual și cel propus, cu evidențierea clară a puterii instalate ce va rezulta în urma modernizării sistemului de iluminat public.


CAPITOLUL V PROIECTAREA


Art. 23. - (1) La solicitarea Municipiului București, operatorul asigură activitatea de proiectare tehnică în domeniul serviciului de iluminat public, ori de câte ori aceasta este cerută de lege pentru execuția


unor lucrări în sistemul de iluminat public. Aceasta activitate implică:

 • a)

 • b)

 • c)


realizarea auditului sistemului de iluminat public; numerotarea stâlpilor;

realizarea proiecțiilor


construcții din zonă, respectiv paralelisme, apropieri, intersecții cu drumuri, instalații telefonice, conducte, clădiri, rețele de apă, rețele electrice existente, gaze sau canalizări.Se va face o descriere funcțională și tehnologică a instalațiilor proiectate. Se vor descrie traseele de rețea, lungimea rețelei, Numărul de stâlpi, sursa de alimentare.

 • (3) La proiectare se va lua în considerare sursa de energie cea mai apropiată care are rezerva de putere necesară pentru racordarea rețelei de iluminat.

 • (4) La elaborarea proiectelor luminotehnice se vor avea în vedere și următoarele:

 • a)     coeficientul de reflexie asfaltică se va considera 0,07

 • b)     factorul de menținere al aparatelor de iluminat se va lua 0,8

 • c)     se vor respecta prescripțiile SR EN SR 13201/2003

 • d)     distanta stâlp-carosabil: 0,5 m


Art. 24. Conform SR: 13433/1999, parametrii luminotehnici minim recomandați sunt prezentați în continuare.

a. Clasa Sistemului de iluminat pentru o calc de circulație este determinată de traficul rutier și dc categoria căii dc circulație, conform tabelului 1 dc mai jos:

Tabel 1

Caracteristicile drumurilor

Clasa Sistemuluide

i 1 uminatcorespunzătoare

Drumuri cu trafic de mare viteză, cu căi de rulare separate pentru fiecare sens, fără intersecții (ex. autostrăzile), cu acces controlat pentru care densitatea traficului și complexitatea traficului sunt:

• mari

Ml

• medii

M2

• mici

M3

Drumuri cu trafic de mare viteză, fără zonă de separație între căile de rulare (drumuri naționale, județene).

Controlul traficului și separarea diferitelor benzi de circulație:

• scăzut

Ml

• ridicat

M2

Drumuri importante, drumuri radiale, străzi de centură. Controlul traficului și separarea djjirtTelor benzi de circulație:
 • •  scăzut

 • •   ridicat

-

Sk2

M3

Drumuri de legătură mai puțin importante, drumuri de acces în zonele rezidențiale, drumuri de acces la străzi și șosele importante, străzi rurale. Controlul traficului și separarea diferitelor benzi de circulație:

• scăzut

M4

• ridicat

_

M5

 • b) Iluminatul unei căi de circulație destinate traficului rutier trebuie să îndeplinească condițiile din tabelul 2 de mai jos:

Tabel 2*

Clasa sistemuluideilumi nat

Domeniul de aplicare

Toate drumurile

Toate drumurile

Toate drumurile

Drumuri fără intersecții

Drumuri cu trotuare neiluminate

L [cd/m2] (valoare admisă)

[L] (valoare minimă)

TI [%] (valoare maximă)

Ui [L] (valoare minimă)

SR (valoare maximă)

Ml

2,0

0,4

10

0,7

0,5

M2

1,5

0,4

10

0,7

0,5

M3

1,0

0,4

10

0,5

0,5

M4

0,75

0,4

15

-

-

M5

0,5

0,4

15

-

-

*Valorile indicate în tabelul 2 sunt valori raportate la întreaga durată de viață a sistemului de iluminat. L - luminanța medie pe suprafața de calcul. în candele pe metru pătrat;

UO [L| - uniformitate generală a luminanței;

UO [L| - uniformitatea longitudinală a luminanței;

TI |%| indice de prag: creșterea pragului percepției vizuale, în procente;

SR - raport de zonă alăturată;

Art. 25. Operatorul va avea obligația ca în documentațiile tehnice pe care le va întocmi, să cuprindă (unde este necesar):

 • a)

 • b)

 • c)


Documentație pentțu obținerea C’er '.ifj

Documentație Inspectorat de^tafn\Construcții, Alte avize și acorduri
sare potrivit legislației în vigoare.


/

DIRrC'IA


t.

r .

<
Art. 26. - (1) Prin exploatarea sistemului de iluminat public din Municipiul București se înțelegtoate operațiunile necesare aducerii și menținerii sistemului de iluminat public la parametrii nominali (electrici, luminotehnici, etc.) proiectați.

 • (2) Operațiunile de exploatare a sistemului de iluminat public sunt cele prevăzute înRegulamentul serviciului de iluminat public al Municipiului București, respectiv:

 • a) lucrările operative;

 • b) reviziile tehnice;

 • c) reparațiile curente.


 • (3) Pentru realizarea operațiuniilor curente de exploatare este necesară documentația tehnică prevăzută prin Regulamentul serviciului de iluminat public al Municipiului București.

Art. 27. (1) Reviziile tehnice, precum și verificarea/repararea, instalațiilor de iluminat public se realizează în funcție de situația existentă, durata de viață și defectele apărute în instalații.

 • (2) Reparațiile curente se fac pe baza programului anual propus de operator și aprobat de către Municipiul București.

 • (3) Principalele activități de întreținere/ menținere în vederea asigurării continuității funcționării SIP din Municipiul București sunt:

 • a) intervenții pentru punerea în siguranță a rețelei electrice:

 • •      Izolare rețea electrică

 • •      împrejmuiri pentru asigurarea siguranței cetățenilor și evitarea pericolelor de electrocutare, precum și a celor de natură mecanică: căderi stâlpi, corpuri de iluminat - în urma accidentelor de circulație, vandalizărilor, fenomenelor meteorologice extreme.


 • b) intervenții pentru remedieri disfuncționalități sesizate de cetățeni, autorități, autosesizări:

 • •      înlocuire lămpi, balasturi, ignitere. reparații cabluri aerieneși subterane, înlocuit cutii de aprindere.

 • c) remedieri avarii la elementele SIP din Municipiul București, identificate în urma verificărilor privind starea funcționării acestuia de către: reprezentanții prestatorului, dar și cele semnalate de cetățeni și autorități:

 • •      înlocuirea elementelor SIP (corpuri de iluminat, stâlpi, console, cabluri) datorate furturilor, vandalizărilor, accidentelor.

 • d) menținerea nivelului de iluminare la parametrii nominali în conformitate cu prevederile standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare pe arterele cu trafic STB, în zonele de risc, și pe arterele din proximitatea principalelor obiective de interes public și cu trafic auto și pietonal intens. Această • f) dispecerizarea activității de întreținere/menținere în xZderea asigurării co

  bnării SIP.


 • g) activitatea de eliberare avize specifice prestării activității de întreținere/mențin n vederea asigurării continuității funcționării SIP.

 • h) orice alte lucrări necesare menținerii în stare de funcționare a SIP.

 • i) transmiterea coordonatelor geografice pentru elementele SIP, în eventualitatea solicitărilor venite de la autorități ale statului, cu privire la accidentele produse în zona elementelor SIP.

 • (4) Recepția calitativă și cantitativă a lucrări lor/servic ii lor prestate se va realiza în urma verificărilor situațiilor din teren și a devizelor anexate acestora.


 • (5) Elementele SIP constând în corpuri de iluminat și stâlpi destinate iluminatului public stradal și pietonal se vor amplasa cu respectarea cerințelor din documentațiile de urbanism aprobate de Municipiul București (Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu, Autorizații de Construire).

 • (6) Pentru exploatarea rețelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu rețelele de alimentare cu energie electrică ale altor consumatori Operatorul va avea în vedere încheierea unui contract de asistență tehnică cu proprietarul acelor rețele. Prin contractul de asistență tehnică proprietarul acelor rețele are dreptul de a-și proteja proprietatea Iară a stânjeni operațiunile de exploatare a sistemului de iluminat public.

 • (7) Reviziile tehnice, precum și verificarea/repararea, componentelor SIP se vor realiza în baza programului de revizii tehnice al operatorului. Montarea/demontarea instalațiilor de iluminat ornamental festiv se realizează în baza comenzilor date de PMB.


 • (8) Pentru repunerea în funcțiune a unui număr de maxin 15 puncte luminoase, termenul limită este de 24 ore de la primirea comenzii.

 • (9) Documentația tehnică pentru executarea lucrărilor de investiții se va efectua în maxim 3 (trei) luni de la primirea ordinului de începere/comenzilor date de PMB. Prioritizarea realizării lucrărilor de investiții se va realiza împreună cu PMB, pe baza programului anual de investiții aprobat de CGMB. Pentru fiecare proiect de investiții va fi prezentat graficul de realizare al lucrărilor. Termenul de execuție se stabilește în graficul de realizare al lucrărilor și începe să curgă de la primirea ordinului de începere a lucrării/comenzii și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv aprobarea documentației tehnice propuse de Operator.

Art. 28. Operatorul are obligația de a asigura resursele umane, instalațiile și echipamentele necesare cerule de și pentru prestarea diferitelor activități componente ale serviciului.

CAPITOLUL VII

CERINȚE TEHNICE Șl DE CALITATE

Art.29. - (1) Toate produsele și echipamentele care vor fi folosite pentru prestarea serviciului de iluminat public vor corespunde calitativ cerințelor din caietul de sarcini, mai jos prevăzute.

(2) Parametri minimi urmăriți în asigu


â iluminatului stradal-rutier și a iluminatului stradal-pietonal

20 , '--

'3          <sunturmătorii:

a) nivelul


b)


nivelul de iluminare; uniformitatea longitudinală;


 • c)     uniformitatea transversală;                  z

 • d)     factorul de orbire.

 • (3) Valorile acestor parametri sunt stipulate în standardul român SR 13433, pentru fiecare tip de arteră de circulație.

 • (4) La elaborarea proiectelor luminotehnice se va avea în vedere un factor de menținere al corpurilor de iluminat de 0,9 pentru IP6, sau grade de protecție superioare, înlocuirea echipamentelor de iluminat public (aparate de iluminat, accesorii precum lămpi, balasturi, ignitere, console, cabluri electrice, stâlpi) cu altele noi, cu performanțe tehnice ridicate, în scopul obținerii parametrilor lumino tehnici, funcție de clasele în care sunt încadrate arterele de circulație, conform cu SR13433.

 • (5) înlocuirea aparatelor de iluminat se va face ținând cont de actuala configurație a sistemului de iluminat public și de necesitatea de uniformitate a componențelorsale.

 • (6) Proiectele lumino-tehnice trebuie să prevadă, asigurarea în timp a înlocuirii aparatelor de iluminat a căror durată de viață a expirat cu altele noi performante.


 • (7) Prioritatea înlocuirii corpurilor de iluminat public din sistemul de iluminat public va fi stabilită de comun acord cu reprezentantul Municipiului București, în funcție de urgența îmbunătățirii factorilor de putere și de reducerea energiei reactive pe punctele de aprindere, care sunt precizați în facturile de consum de energieelectrică.

 • (8) Materialele recuperate ca urmare a demontării lor din sistemul de iluminat public se vor preda Municipiului București, pecategorii,pebazădeproces-verbal.

 • (9) Montarea noilor echipamente pentru iluminatul pubic va ține cont de clasa de drum și proiectul luminotehnic pentru fiecare arteră de circulație rutieră,cu respectarea standardului SR13433/1999.

 • (10) Operatorul are obligația să asigure stocul de materiale consumabile, materiale de construcție, alte materiale sau piese de schimb necesare prestării serviciului de iluminat public.

 • (11) Operatorul va prezenta Municipiului București, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, programul anual de reparații curente ce urmeaza a se executa în anul în curs.

 • (12) Operatorul va prezenta Municipiului București, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, propunerea privind programul anual de investiții/modemizări ce urmează a se executa în anul în curs.

Art. 30. Operatorul va respecta caracteristicile tehnice minim admisibile pentru echipamentele ce se montează însistemul de iluminat public.

Art. 31. Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru iluminatul general stradal al căilor de circulațiesunt următoarele:

 • a)    Nivel de etanșeitate compartiment optic și aparataj minim IP6(conformEN60598,,EN60529):

 • b)     aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune:

 • c)     protecție electrică: clasă I saull;

 • d)     placă de aparataj amovibilă;

  e)


  acces separat în compartiment


  și aparataj;
  • f)      ac<

  • g)      re iluminat;


  acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pe reflector ambutisat din tablă de aluminiu, lustT  ului de


 • h)     difuzor amovibil din sticlă plată său policarbonat, prevăzut cu garnitură siliconică pentru etanșare (separat de reflector săucarcasă);

 • i)     capac din polipropilenă rezistent la razeUV;

 • j)     soclu din porțelan cu poziționare reglabilă aparatul va fi echipat cu filtru anti condens, balast, igniter, siguranța fuzibilă și condensator pentru compensarea puterii reactive, factor de putere minim 0.92;

 • k)    montaj reversibil pe consolă 45-65mm sau în cap de stâlp cu diametru de 60-85mm;

 • l)     trei unghiuri diferite de montaj pentru înclinarea aparatului de iluminat la montajul pe braț sau în vârful stâlpului (0 grd, 5 grd, 15grd.);

 • m)    tensiune nominală de alimentare 230 V.c.a./50Hz;

 • n)     marcare cs/ce.

Art. 32. Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal pietonal și ornamental sunt următorele:

 • a)    grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim:IP6(conformEN60598-EN60529);

 • b)    nivel de rezistență la impact: minim IK 08 (conform EN50102);

 • c)     formă tronconică - posibilitate de echipare cu reflectorstradal;

 • d)     difuzor din policarbonat, independent de corpul apăratului de iluminat, stabilizat UV, de formă tronconică, cu capac superior netransparent prevăzut cureflector;

 • e)     distribuție luminoasă rotaționalâ simetrică directă și indirectă, specifică unui aparat de iluminat ambiental;

 • f)     sursa tubulară va fi poziționată în interiorul elementului optic interior, protecție electrică:Clasa I;

 • g)     aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecție termică, igniter și condensator pentru compensarea puteriireactive;

li) factor de putere minim0.92;

 • i)     aparatajul va fi montat în corpul aparatului deiluminat;

 • j)    montajul pe stâlp la înălțime 4-5 m, diametru de fixare maxim 65 mm, dimensiunile aparatului de iluminat: maxim 470x610 mm(hxd);

 • k)    tensiunea nominală de alimentare 230 Vc.a. - 5_0Hz.

Art. 33.Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal cu tehnologie LED sunt:

 • a)    grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim:IP6(conformEN60598-EN60529);

 • b)    nivel de rezistență la impact: minim IK 08 (conform EN 62262 - EN50102):

 • c)     carcasă de aliaj dealuminiu;

 • d)    sursa luminii: LED - flux luminos: min 8900, maxim 18000 lm;

 • e)    consum: minim 18W, maxim 210W;

 • f)     durata de viață: min.50.000 ore - .posibilitate setare unghi montaj 0/+5grade: • g)

 • h) >) j)


Art. 34. Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului ornamental cu tehnologie LEDsunt:

 • a)    grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim: IP 65 (conform EN60598 - EN 60529) -nivel de rezistență la impact: minim IK 08 (conform EN50102);

 • b)    sursa luminii: LED - flux luminos: minim 2700 Im - consum: maxim 53W;

 • c)     durata de viață: min.50.000ore;

 • d)    tensiunea nominală de alimentare 230 Vc.a. - 50Hz.


Art. 35. Specificațiile tehnice minime pentru sursa de lumină cu descărcări în vapori de sodiu ia înaltă presiune de putere 70-250W sunt următoarele:

 • a) forma tubulară;

 • b) putere: 70W, 100W, 150W, 250W, 400W;

 • c)    dulie E27 siE40;

 • d)     necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecție termică și igniter cu sau fără funcție deresetare);

 • e)    temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minimRa=25%;

 • f)    flux luminos minim 6600 Im, 10700 lm, 17700 lm, 33000 lm și respectiv 558001 m;

 • g)     poziție de funcționare: oricepoziție;

 • h)    durata medie de funcționare minim 18.000ore;

 • i)     tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast și igniter) 195V;

 • j)     alimentare la 220-240 V.c.a.: 50 Hz (în montaj cu balast șiigniter);

 • k)     posibilitatea de a fi diminuat fluxul luminos după amorsareasursei.


Art. 36. Specificațiile tehnice minime pentru balast electromagnetic dedicat surselor cu descărcări în vapori de sodiu și halogenuri metalice la înaltăpresiune:

 • a)       înfășurări din Cu, tole din oțel special, acoperite cu vopseaprotectoare;

 • b)       funcție de protecție termicăîncorporată;

 • c)       montaj în circuit cu igniterdedicat;

 • d)     dimensiuni maxime Lxlxh: 166x97x83mm;

 • e)       funcționare la 220-240 V.c.a., 50Hz:

 • f)       putere consumată maxim 15% din putereasursei.

Art. 37.Specifîcațiile tehnice minime pentru igniter compact, dedicat surselor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltăpresiune:

 • a)

 • b)


tensiunea nominală de alimentare 220-240 V.c.a. /50Hz;

 • c)     tensiunea de vârf furnizată 2,2 kV pentru sursele de 50-70 W și 5 kV pentru sursele de 100-400

W,

 • d)     numărul de pulsații/ ciclu: minim 2 pulsații/ciclu;

 • e)    consum redus de energie electrică sub 0.5W;

 • f)    dimensiuni maxime: Lxlxh: 115x41x38mm.

Art. 38. Specificațiile tehnice minime pentru condensator pentru compensarea factorului de putere sunt următorele:


tensiunea nominală de alimentare 250 V.c.a./50Hz; echipare cu contacte pentru legăturăelectrică;

capacități lOuF, 12uF, 16uiF, 20nF,32uF;

montaj paralel cu sursa delumină;

construcție cu dielectric solid și manta dealumîniu; conformitate cu standardele referitoare laaparataj; siguranța EN61048.


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

• :>

Art. 39. în cadrul susținerii activităților, se vor respecta normele de:

 • a)    siguranța: EN61347-2-9;

 • b)    performanță: EN60923;

 • c)    emisii de armonice de curent:EN61000-3-2.

Art. 40. - (1) Blocul de măsură, comandă și protecție instalație de iluminat public (B MP) trebuie să asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de rețeaua de distribuție și instalațiile distribuitorului de energie electrică.

 • (2)  BMP asigură în acest sens:

 • a)     alimentarea și distribuția energiei electrice în rețele electrice aeriene sau subterane de iluminat public stradal șiomamental;


 • b)     protecția instalației de iluminat public stradal șiomamental;

 • c)    comandă în regim automat sau manual aaprinderii;

 • d)    măsurarea consumului de energie electrică a iluminatului public stradal șiomamental;

 • e)    posibilitatea funcționării autonome cu un program de timp memorat într-un automat programabil;

1) posibilitatea de comandă prin „firpilot”.

 • (3) Condițiile de funcționare ale BMP sunt următoarele:

 • a)     loc de montaj :exterior/interior:

 • b)    domeniul de temperatură: -30 °C... +45’C;

 • c)     temperatura de transport și depozitare: -30 "C... +55°C:

 • d)    altitudine maximă: 2000m:

 • e)     medii lipsite de: gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate sau active chimic, fără pericol de explozie. • a)     stocarea valorilor mărimilor măsurate cu un sistem de calcul și prelucrarea lor în vederea transmiterii către sistemul defacturare;

 • b)     posibilitatea comandării de la distanță a alimentării sau întreruperii alimentării cu energie electrică a instalației de iluminat contorizate, blocul trebuie să fie echipat cu contactor electromagnetic cu bobină de comandă acționata la 230 V.c.a., cu I = 250A;

 • c)     construcția modulelor trebuie să asigure protecția echipamentului electric față de condițiile de mediu minim IP 54, împotriva pătrunderii insectelor și rozătoarelor în interior, împotriva vandalismului și accesului persoanelor neautorizate. Cutiile trebuie confecționate din tablă de oțel zincat cu grosimea de min. 1,5 mm și trebuie să fie vopsiteîn câmp electrostatic.

 • (5) BMP trebuie să fie format din trei module cu roluri funcționale distincte, astfel:

 • a)     modulul 1 - modul de măsurare și alimentare cu energie electrică dimensiuni recomandate: 1609x435x300;

 • b)    modulul 2 - modul de comandă și automatizare dimensiuni recomandate: 1609x435x300;


 • c)     modulul 3 - modul de protecție și distribuție a circuitelor de iluminat public dimensiuni recomandate: 1609x580x300.

Art. 41. Garanțiile pentru echipamentele utilizate în sistemul de iluminat public:


 • a)

  corpuri de iluminat - 5ani; surse de iluminat - lan;

  instalații rezultate în urma lucrărilor de construcții montaj - 2ani; ignitere - 2 ani.


 • b)

 • c)

 • d)

CAPITOLUL VII IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE


SECȚIUNEA 1 ASPECTE GENERALE

Art. 42.Prin realizarea unui sistem de iluminat inteligent trebuie să se realizeze cel puțin următoarele funcții:

 • a)     aprindere/stingere dependentă de starea de iluminare locală;

 • b)     posibilitatea de aprindere/stingere în funcție de orarul preliminar de funcționare;

 • c)     cunoașterea de la distanță a stării funcționării rețelei electrice, respectiv a punctului luminos,

semnalizarea apariției unor posibile defecte:

 • d)     posibilitatea de transmitere de la distanță a comenzilor de aprindere/stingere:

 • e)     posibilitatea cunoașterii de la un punct central a consumurilor energetice din fiecare punct de

aprindere punct luminos și a stării rețelei respective;

 • f)     posibilitatea stabilirii unor regimuri de funcționare economice, inclusiv la tensiuni scăzute față

Art. 43 - (1) Aceste funcții vor fi implementate prin introducerea unor elemente hardware și software specializate.

 • (2) Soluția propusă va realiza atât monitorizarea și gestionarea individuală a punctelor luminoase de la distanță cât și monitorizarea și gestionarea individuală a punctelor de aprindere de la distanță.

 • (3) Sistemul propus va fi dimensionat pentru toate punctele luminoase din Municipiul București și toate punctele de aprindere.

 • (4) Alte funcții ale sistemului de telegestiune:

 • a)     programarea pornirii și opririi iluminatului pe întreg sistemul de iluminat public sau pe circuite;

 • b)     definirea grupurilor de puncte luminoase;

 • c)     reducerea consumului de energie electrică;


 • d)     starea actuală a punctului luminos;

 • e)     indicarea funcționalității punctului luminos;


 • f)      indicarea defectelor și locației acestora;

 • g)      starea circuitelor;

 • h)     generarea de rapoarte etc.

SECȚIUNEA 2

SPECIFICAȚII MINIME

Art. 44. Sistemul de telegestiune se compune din :

 • a) componenta A Sistem Telemanagement

 • b) componenta B Sistem Informatic Geografic (GIS)

Art. 45.Sistemul de telegestiune va permite colectarea următoarelor informații:

 • a) informații privind calitatea Serviciului de furnizare a energiei electrice;

 • b) identificarea variațiilor de tensiune din sistemul de iluminat public;


 • c) operațiunile de gestionare, monitorizare și control minime:

 • - aprindere S1P,

 • - stingere SIP,

 • - comunicare/comandă pentru dispozitivul de reducere a tensiunii

Art. 46. Sistemul de telegestiune va permite administrarea, gestionarea și monitorizarea elementelor infrastructurii SIP se va face prin intermediul unei platforme/aplicații specializate, cu următoarele cerințe minime:

 • a) din punct de vedere al operării:

 • - interfața grafică în limba română.

 • - posibilitatea definirii de către utilizator a unor formulare și meniuri proprii;

 • - permite accesul la software și la baza de date (vizualizare și actualizare) pe internet prin intermediul unui browser. Accesul va fi securizat pe bază de user și parolă;

 • b) din punct de vedere al parametrilor monitorizați. înregistrați, controlați:

 • - minim 20 parametri;

 • c) din punct de vedere al nomenclatorului de parametri monitorizați:

- amplasamente geografice,

 • - inventar,


 • - evidență evenimente,

 • - stare echipamente, etc.

 • - proprietari,

 • - garanții,

 • - consumuri energetice.

Art. 47. Sistemul de telegestiune va îndeplini următoarele funcții:

 • a) Funcția 1. Funcția de gestionare - dispecerizare care presupune:

 • - gestionarea infrastructurii SIP pe tip de proprietari/inventar/durată de viață/garanții;

 • - gestionarea consumului de energie electric pe intervale orare, pe tipuri de consumatori;


 • - gestionarea în timp real a deficiențelor în funcționarea SIP;

 • - identificarea în cel mai scurt timp a zonelor nefunctionale a SIP;

 • - identificarea în timp real a anomaliilor aparate in SIP;

 • - gestionarea graficului de execuție a lucrărilor de întreținere-menținere a SIP (lunar/zilnic);

 • - gestionarea graficului de execuție a lucrărilor de Investiții: lunar/zilnic;

 • - gestionarea consumului de energie activă/reactivă pentru fiecare fază în parte și generarea de grafice de consum;

- citire instantanee a datelor de consum energie electrică pe faze de la modulul de comandă și control;

 • - alertare în caz de nefuncționare a componentelor SIP;

 • - comenzi presetate prin care sistemul va reacționa la diferite evenimente: depășire de consum, variații tensiune, scurt circuite pe rețea, etc;

 • b) Funcția 2. Funcția de monitorizare - control- diagnoză, care presupune:

 • - monitorizarea elementelor SIP structură: rețea-stâlp-corp-consolă-punct de aprindere;


 • - monitorizare aprindere/stingere totală SIP/pe zone a SIP;

 • - monitorizare la nivel de bloc de măsură și control/ punct de aprindere a parametrilor tehnico-funcționali ai infrastructurii sistemului de iluminat public: tensiune, frecventă, energie activă, energie reactivă;

 • - evidența prin inventarierea SIP pe componente, asa cum sunt ele definite prin art.l. Legea nr. 230/2006;

 • - monitorizarea graficului de realizare a lucrărilor și intervențiilor SIP ;

 • - generare de rapoarte pentru analiza economiei de energie electrică;

 • - generare de rapoarte zilnice 'săptămânale/lunare despre consumul de energie electrică;

 • - generare de alerte pentru funcționare. în afara parametrilor tehnici ai tensiunii în rețele de alimentare publice, reglementați prin STAS SEEN 50160 și reglementări ANRE în vigoare:

 • c) Funcția 3. Funcția de reprezentare geospațială a elementelor componente a infrastructurii SIP. care

  presupune:


 • - poziționarea GPS a elementelor infrastructurii siste

rețea, puncte de aprindere;

 • - înregistrarea și vizualizarea pe platforma cartografică pentru orice zonă

componente a infrastructurii sistemului de iluminat public și alocarea fiecăreTcomponente a unui număr de identificare;

 • - integrarea cu alte aplicații ale gestionarilor de utilități.


Art. 48.- (1) Sistemul de telegestiune va permite utilizarea în siguranță și complet controlată a senzorilor crepusculari (fotocelule) care în funcție de intensitatea luminoasă și de momentul zilei prin intermediulaplicației, la primirea unei comenzi de la fotocelulă, transmite automat către toate punctele de aprindere integrate în sistem, permițând aprinderea/stingereailuminatului public.Pornirea manuală trebuie să se poată face de la distanță prin intermediul aplicației software, iar Operatorul să aibă posibilitatea, funcție de necesități, să comande un punct de aprindere sau un grup de punct de aprindere, aprinzându-se iluminatul local sau pe o anumităzonă.

(2) în ceea ce privește funcția de monitorizare, aceasta trebuie să permită:

 • a) monitorizarea în timp real prin citirea (la un interval de timp stabilit) a unor parametri ale căror valori definesc starea sistemului de iluminat public în acelmoment;

 • b) obținerea în timp real a valorilor parametrilor specifici sistemului de iluminat public.

Art. 49.Sistemul de telegestiune va realiza analize și va oferi suport pentru decizii în ceea ce privește:

 • a) urmărirea consumului real comparativ cu consumul estimat (calculat pe baza valorilor puterii instalate dinATR;

 • b) programarea unor praguri stabilite ca alerte privind eventualele fraude și/sau vandalizări ale instalațiilor;

 • c) oferire de informații legate de încărcarea pe faze, pentru a evita dezechilibrul fazelor;

 • d) captarea evenimentelor în rețea de tip alerte (alarme) prin afișarea în aplicație, email sau sms către personal autorizat, pe baza valorilor pragurilor de monitorizare.


Art. 50. - (1) în privința punctelor de aprindere, sistemul va permite vizualizarea tuturor punctelor de aprindere care prezintă incidennte în secțiunea I IcatMap/Hartă,acestea putând fi grupate geografic sau în funcție de tipul punctului de aprindere;

 • (2) Toate punctele de aprindere trebuie să poată fi aprinse și stinse automat, fără intervenție umană, în funcție de regulile de businessimplementate.

 • (3) în funcție de drepturile utilizatorului, zona de control la distanță a punctelor de aprindere devine activă următoarele acțiuni fiind disponibile:

 • a) închidere, stingere la comandă a întregului SIP sau la nivel de punct de aprindere;

 • b) pornire, aprindere la comandă a întregului SIP sau la nivel de punct de aprindere.

Art. 51.- Sistemul de telegestiune va permite furnizarea de rapoarte referitoare Ia:

 • a)

 • b)


punctele de aprindere care au avut consum în afara orelor prestabilite;
 • c)

 • d)

 • e)

0

 • g)

 • h)


fiecare tip de alarmă; curbe de sarcini;

factor dePutere; energie activă consumată; corpuri nefuncționale; circuite defecte.

CAPITOLUL VIII

ALTE ACTIVITĂȚI ȘI SERVICIIArt. 52. - (1) Iluminatul ornamental - festiv temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive în Municipiul București se va realiza după modelul stabilit de comun acord cu PMB.

 • (2) Municipiul București achită costuloperațiilor de montare/demontareîntreținere pe perioada evenimentelor, consumul de energie electrică aferentacestora cât și costurile instalațiilor de iluminat ornamental festiv asigurate de către operator (prin achiziție sau închiriere)în urma comenzii date de către PMB cu cel puțin 3 luni înainte de începerea evenimentului festiv.

 • (3) Sectoarele Municipiului București, entitățile din subordinea/coordonarea acestora și organismele prestatoare de servicii publice și de interes local ai Municipiului Bucureștivor respecta Regulamentul serviciului de iluminat public al Municipiului București și prezentul caiet de sarcini. Toate costurile pentru asigurarea iluminatului omamental-festiv de către sectoarele Municipiului București, entitățile din subordinea/coordonarea acestora și organismele prestatoare de servicii publice și de interes local al Municipiului București, inclusiv cele cu energia electrică se suportă de către acestea.

Art. 53. - (1) Toate produsele utilizate pentru realizarea iluminatului ornamental-festiv trebuie să fie realizate conform standardelor de calitate în vigoare si să fie destinate utilizării în mediu exterior. Acestea trebuie să prezinte posibilitatea de a fi personalizate, în funcție de cerința Municipiului București

(2) Pentru realizarea iluminatului festiv se vot utiliza următoarelor tipuri de produse, toate echipate cu LED - uri, în funcție de destinația acestora:

 • a)     Zona centrală: Figurine 3D, Șiruri luminoase (statice, dinamice), Perdele luminoase (mici, medii, mari), Țurțuri luminoși (tip 1 statici, tip 2 dinamici, tip 3, tip 4 statici, tip 5 dinamici), Plase luminoase (tip 1 statice, tip 2 dinamice, tip 3 statice, tip 4 dinamice), Fulgi dinamici (tip 1. tip 2, tip 3), Elemente decorative 2D cu montare pe stâlp. Elemente decorative 2D cu montare transversală.

 • b)     Piațete: Figurine 3D, Șiruri luminoase (statice, dinamice). Perdele luminoase (mici, medii, mari), Țurțuri luminoși (tip 1 statici, tip 2 dinamici, tip 3, tip 4 statici, tip 5 dinamici), Plase luminoase (tip 1 statice, tip 2 dinamice, tip 3 statice, tip 4 dinamice), Fulgi dinamici (tip 1, tip 2, tip 3), Elemente decorative 2D cu montare pe stâlp. Elemente decorative 2D cu montare transversală.

 • c)     Parcuri: Figurine 3D, Șiruri luminoase (statice, dinamice), Perdele luminoase (mici, medii,

  (tip 1 statice, tip 2 dinamice, tip 3 statice, tip 4 dinamice


  (tip 1 statice, tip 2 dinamice, tip 3 statice, tip 4 dinamice


  decorative 2D cu montare pe stâlp, Elemente decorative 2


  d) Bulevarde/strâzi principale: Figurine 3D, Șir  ice), Perdele


luminoase (mici, medii, mari), Țurțuri luminoși (tip 1 statici, tip 2 dinamici, tip 3, tip 4 statici, tip 5 dinamici), Plase luminoase (tip 1 statice, tip 2 dinamice, tip 3 statice, tip 4 dinamice), Fulgi dinamici (tip 1, tip 2, tip 3), Elemente decorative 2D cu montare pe stâlp, Elemente decorative 2D cu montare transversala.

 • e)     Străzi secundare: Figurine 3D, Șiruri luminoase (statice, dinamice), Perdele luminoase (mici, medii, mari), Țurțuri luminoși (tip 1 statici, tip 2 dinamici, tip 3, tip 4 statici, tip 5 dinamici), Plase luminoase (tip 1 statice, tip 2 dinamice, tip 3 statice, tip 4 dinamice), Fulgi dinamici (tip 1, tip 2, tip 3), Elemente decorative 2D cu montare pe stâlp, Elemente decorative 2D cu montare transversală.

 • f)     Poduri, pasaje: Figurine 3D, Șiruri luminoase (statice, dinamice), Perdele luminoase (mici, medii, mari), Țurțuri luminoși (tip 1 statici, tip 2 dinamici, tip 3, tip 4 statici, tip 5 dinamici), Plase luminoase (tip 1 statice, tip 2 dinamice, tip 3 statice, tip 4 dinamice), Fulgi dinamici (tip 1, tip 2, tip 3), Elemente decorative 2D cu montare pe stâlp, Elemente decorative 2D cu montare transversală.

 • g)     Clădiri: Figurine 3D, Șiruri luminoase (statice, dinamice), Perdele luminoase (mici, medii, mari), Țurțuri luminoși (tip 1 statici, tip 2 dinamici, tip 3, tip 4 statici, tip 5 dinamici), Plase luminoase (tip 1 statice, tip 2 dinamice, tip 3 statice, tip 4 dinamice), Fulgi dinamici (tip 1, tip 2, tip 3), Elemente decorative 2D cu montare pe stâlp, Elemente decorative 2D cu montare transversală.

Art. 54. în fiecare an, propunerea de iluminat ornamental - festiv va cuprinde mai multe variante pentru locațiile stabilite de Municipiul București, produsele propuse, simulări și costul realizării. Municipiul București va alege varianta care se va executa.

CAPITOLUL IX DOTĂRI

Art. 55. - (1) Utilaje necesare pentru prestarea serviciului sunt următorele:

 • a) PRB (platformă acționată telescopic montată pe autosașiu) 14-20 m— lObuc.;

 • b) compactor mecanic (cilindru compactor) 2buc.;

 • c) placa vibratoare - 2buc.;

 • d) camion 7,5 t cu autoîncărcător - lbuc.;

 • e) autospecială 6+1 locuri plus benă 3,5 t - 2buc.;

 • f) motopompă profesională -2buc.;

 • g) grup electrogen 220 V- 380 V - 1 buc.;

 • h) panouri plus tiranți reglabili - 2seturi:

 • i) mașina de tăiat beton/ asfalt - 1 buc.;

 • j) mașina de carotal beton/ asfalt - 1 buc.

(2) Autovehiculele (autoutilitarele) necesare sunt următoarele:
 • a) autovehicule cu patru roți motoare - 5buc.;

 • b) autoturism cu caroserie berlină - lbuc.;

 • c) autoturism cu caroserie break - 12buc.

(3) In cazul în care, sunt necesare pentru prestarea serviciului, se vor avea în vedere și următoarele echipamente:

 • a) autolaborator PRAM specializat în încercări și localizări defecte în cabluri subterane — 2 buc.;

 • b) buldoexcavator cu dotare suplimentară picon - 1 buc;

 • c) buldoexcavator cu dotare suplimentară picon, malaxor beton și foreză -1 buc.;

Art.56. Aparatele necesare pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public sunt următoarele:

 • a)       megohmetru - 6buc.;

 • b)        aparat măsurat prize pământ - 6buc.;

 • c)       camera termoviziune — 2buc.;

  O d)


  analizator energie (măsurare parametri de rețea și luminotehnici) - 4buc,  țări le și imobilizări corporale necesare sunt următoarele:               f1 ’/j.

  ....                                                                               li * /

  mobilier;                                                                (


  Art. 57. Dotările și imobilizări corporale necesare sunt următoarele:

  • a)          mobilier;

  • b)         calculatoare - 40buc;

  • c)          server - 2buc;

  • d)         imprimantă - 2buc.;

  • e)          licențe sofware.


  mobilier; calculatoare - 40buc; server - 2buc; imprimantă - 2buc.; licențe sofware.


  Art. 58. Echipamente și aparatură suplimentară, minim necesară :

  • a)        trusa electrician — 40buc.;

  • b)        trusa lăcătuș - 40buc.;

  • c)        echipament protector iarnă/ vară ~ 80buc.;

  • d)        aparate sudură — 2buc.;

  • e)        multimetre - 40buc.;


  trusa electrician - 40buc.;

  trusa lăcătuș - 40buc.;

  echipament protector iarnă/ vară - 80buc.; aparate sudură - 2buc.;

  multimetre - 40buc.;

  clește ampermetric - 40buc.


Art. 59. Spațiile necesare pentru depozitarea echipamentelor, utilajelor, materialelor sunt următoarele:

 • a)    hală cu o suprafață de 1500 - 2000mp.;

 • b)    platformă exterioară 2500- 3000mp.

CAPITOLUL X

VALORILE SERVICIULUI DE ILUMINAT. CONDIȚIILE PLĂȚII

Art. 60. Operatorul Serviciul Iluminat Public va presta serviciul de iluminat la valorile aprobate de Munic


Art. 61. Facturarea se va face în baza valorilor aprobate și a cantităților efective determinate conform prevederilor legale.

Art. 62. Structura și nivelul valorilor activităților serviciului de iluminat vor fi stabilite cu respectarea cerințelor impuse de legislația în vigoare astfel încât:

 • a)     să acopere costul efectiv al prestării serviciului;

 • b)     să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c)     să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • d)     să încurajeze investițiile, exploatarea eficientă a serviciului, protecția mediului;

 • e)     să respecte autonomia financiară a operatorului.


Art. 63. Valorile serviciului de iluminat vor fi determinate pe baza Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a activităților serviciului de iluminat aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 77/2007 și pot fi modificate și ajustate cu respectarea acestor norme.

CAPITOLUL XI

ANEXE

Tabel nr. 1 - Posturile de transformare aferente sistemului dc iluminat

Nr. crt.

Locația

Denumirea

Puterea nominala

Anul punerii in funcțiune

Ultimul RK

Tensiunea nominala Up/Us

Puterea instalata

Puterea disponibila

1

2

3

n

Tabel nr. 2- Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice

Nr. crt.

Locația tronsonului de rețea

Subteran /aerian

Secțiunea

Materialul

Anul punerii in funcțiune

Ultima revizie

Trifazic/ monofazic

Lungimea

t

2

3

nPlanul de situație cu amplasarea componentelor sistemului de iluminatInstalațiile electrice aferente instalațiilor de iluminat cu scheme monofilare: branșamente, instalații de forța, instalații de legare la pamant, instalații de automatizări, măsură si control, puncte de aprindere, ctc.
Tabel nr. 3 - Clasificarea cailor de circulație

Nr. crt.

Denumi ren tronsonului

Clasa sistemului de iluminat

Amplasarea dispozitivelor de iluminat*1)

Latimea tronsonului

Lungimea tronsonului

Tipul carosabil*1)

1

2

3

n

■5

1, IlAlllI.


*2


J unuiviui uiivihuv, Mijuiviai

) asfalt, beton, pavaj, altele
Tabel nr.4 - Inventarul co

de iluminat

Nr. crt.

Denumirea tronsonului

Nr. stâlpi de susținere

Nr.corpuri/ stâlpi

Tipul

surscidc lumina*1

Puterea instalata

Denumirea statici de alimentare

Identificarea punctului de conectare/ deconectare

Identificarea punctului de măsură*1)

1

2

3

n ---*4) incandescenta, fluorescente, vapori de mercur, vapori de sodiu, fara electrozi LED, altele ) locația, puterea, seria, caracteristici transformator de curent, scadenta metrologica

Tabel nr 5. - Zonele de risc, altele decât tunelurile si pasajele subterane rutiere

Nr. crt.

Tipul zonei de risc'1)

Locația

Lungimea /suprafața*2

Clasa sistemuluidc iluminat

1

2

3

n

*1 .... .. . . .

) treceri de pietoni, intersecții semaforizate si nesemaforizate, zone cu risc infracțional, scoli,


Schemele de acționare si de lucru a cascadei pentru conectarc/deconectarca iluminatului
Documentația tehnicii pentru arterele de circulațieTabel nr.6 - Monumente de arta, istorice, obiective de importanta publica sau culturala

Nr. crt.

Amplasare

Specificația obiectivului

Nr.dispozitivclor

iluminat

dc

Tipul sursei dc lumina*1)

Puterea instalata

1

2

3

-

n

*1

) incandescenta, fluorescente, vapori de mercur, vapori de sodiu, fara electrozi, LED, alteleDescrierea instalațiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora :
Programele de conectare/ deconectare a sistemului de iluminat:


Programul de reabilitare si sistemul de iluminat public:Programul de inlocuire a lămpilor, a becurilor cu vapori de LED:


Completarea rețelei de iluminat public:
Tabel nr. 7 - Situația tunelurilor/pasajelor subterane rutiere

Iluminat normal

Nr. crt.

Locația

Lungimea

Latimea

Orientarea

Nr corpuri de iluminat

Tip sursa de lumina

Distanta dintre corpuri iluminat

Inaltimea montare corp

Puterea instalata

1

2

r-

n


Iluminat de siguranța

Nr. crt.

Locația

Lungimea

Latimca

Orientarea

Nr corpuri de iluminat

Tip sursa de lumina

Distanta dintre corpuri iluminat

Inaltimea montare corp

Puterea instalata

1

2

3“

n

Tabel nr. 8 - Caracteristici:

c

lor si

Nr. crt.

Locația

Lungimea

Lalimca

Nr.corpuri/ stâlp

Nr stâlpi de susținere

Tip sursatle lumina

Distanta dintre stâlpi

Inaltimea montare corp

Puterea instalata

1

2

3

nTabel nr. 9 - Caile de circulație destinate traficului pii

si/sau cicliștilor

Nr.crt.

Locali»

Clasa sistemului dc iluminat

Nr.corpurilor/stnlpilnr

Nr.stalpitor dc susținere

Tipul sursei de lumina

Puterea instalata

1

2

3

n


Tabel nr. 10 - Parcurile, spatiile de agrement, piețele, târgurile si altele asemenea

Nr.crt.

Tipul locației

Locația

Zona*1)

ttZ---------7

Nr.stalpi susținere

Lungimea

Latimca

Nr.corpuri iluminat/stalp

Puterea instalata

T-

2

3n


*1 ■

) date necesare identificărilor amplasării aleilor, cailor de circulație interioare etc.

Tabel nr. 1 - Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat

Nr. crt

Adresa loc consum

Locație

Județ

tensiunț;

-

*//

H  POD

1

DRUMUL Murgului, Nr. FN, Bl. 56. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

R0001E119912180

V 2

STRADA Postăvarul, Nr. FN, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911819

\ 3

STRADA Scărișoara, Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119912157

DRUMUL Cooperativei. Nr. FN, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911987

K\.Ș

STRADA Rebreanu Liviu, Nr. FN, Bl. N6, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119912179

^\\g

STRADA Berindei Ion, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880566

\

STRADA Politehnicii, Nr. 6. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119912001

\ 8'

STRADA Prevederii, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879115

\9

ĂhEEA Platanului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872332

STRADA Fetești, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871555

~ii

PIAȚA Muncii. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871049

12'

INTRAREA Fundeni, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871870

13

ȘOSEAUA Chitilei, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876437

14

rNTRAREA Giutesti, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876886

15

STRADA Rusetu, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI ~

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876909

16

STRADA Gamitei, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877427

17

ALEEA Cricovul Dulce, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119877720

18

STRADA Gheorghe Ion,Cap.. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877944

19

SOSEAU A Giurgiului, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119878215

20

STRADA Hațegului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

29,32

RO001E119878237

21

STRADA Sfanțul Ilie. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873816

22

INTRAREA Panduri, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119874165

23

CALEA Victoriei. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119874536

24

STRADA Serghei Vasilievici Rahmaninov, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874772

25

SOSEAU A Bucuresti-Ploiesti. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

32,64

RO001E119875706

26

SOSEAUA Mihai Bravu. Bl. P4, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

24,67

RO001E119871735

27

STRADA Trestiana, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119877315

28

STRADA Nitu Vasile,Sergent, Nr. 46. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877742

29

STRADA Straja. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

26,99

RO001E119878473

30

STRADA Ramnicu Valcea, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878945

31

STRADA Orzari, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

13,9

RO001E119872039

32

STRADA Vicina, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879700

33

SPLAIUL Independentei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880050

34

STRADA Horia Macelariu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880229

35

STRADA Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873030

36

STRADA llioara. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879047

37

CALEA Rahovei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879665

38

ALEEA Pravat. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872893

39

BULEVARDUL lonescu de la Brad Ion, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20,13

RO001E119880386

40

INTRAREA Mihai Bravu, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30,07

RO001E119880448

41

STRADA Comarnic, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

ROOO1E1198720Off

42

STRADA Sebastian Mihail,scriitor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E11987fi310

43

STRADA Albîsoarei, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E1198711881

44

CALEA Grivitei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876280

D,RECp4 l oft


Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

45

STRADA Duioșiei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

28,35

RO001E119876336

46

CALEA Văcărești, Bl. 72. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119877258

47

ȘOSEAUA Giurgiului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

26,99

RO001E119878136

48

STRADA Foișor, Nr. 9. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878552

49

STRADA Craisorului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879968

50

STRADA Roșia Montana, Nr. 1, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872501

51

STRADA Romancierilor. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873210

52

STRADA Călușei. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119880791

,53

STRADA Garbea Ion. cpt. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

32,94

RO001E119874198

54

STRADA Teius, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874334

55

BULEVARDUL Unirii, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

45,23

RO001E119879474

56

CALEA Rahovei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879564

\       57

STRADA Aragonitului, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872646

SL____ȘȘ

ALEEA Valea Șiretului, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872905

A 59

ALEEA Compozitorilor, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873175

A 60

ALEEA Topoloveni, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873490

A 61

INTRAREA Agrafei, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873805

62

STRADA Boldului, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119881039

63

BULEVARDUL Lacul Tei. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30.57

RO001E119875087

64

STRADA Perlea Ionel, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871397

65

CALEA Giulesti, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876808

66

ALEEA Baiut. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873467

67

STRADA Teodore D.Jnqiner, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

18,65

RO001E119873883

68

INTRAREA Luptătorilor Antifascist!, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874299

69

STRADA Glinka Mihail Ivanovici. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

48,78

RO001E119874794

70

ALEEA Vârful Cu Dor, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874840

71

STRADA FURNIRULUI, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876987

72

STRADA Oncescu Nicolae, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877146

73

STRADA Verigei. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878068

74

STRADA Crisului. Bl. A3, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878451

75

STRADA Unitatii, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878574

76

BULEVARDUL Energeticienllor, Nr. 9-11, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879261

77

STRADA Școala Ciocanul, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879328

78

STRADA Labirint, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879339

79

ALEEA Barajul Bistriței. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871410

80

INTRAREA Badeni, Bl. M18, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870813

STRADA George Calinescu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874862

iA Aaa

STRADA Știrbei Vodă, Nr. 43, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875223

STRADA Serbanescu Alexandru, cpt. av„ Nr. 46-48, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119875672

tSAtJEAțpiulesti, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876796

SȚRADa Pajurei, Nr. 68. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119912236

IW’-ÎHE MlSURADfl Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873063

S7RAD# Apusului, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

25,44

RO001E119872602

SffRîMjk Moinesti, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119872679

&ȘtfevARDUL Lacul Tei, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880140

©RADA Elena Polizu, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119880307

STRADA Cemisoara, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880869

92

ALEEA Parva, Nr. 10. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873478

93

STRADA Smardan. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875481

Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

94

BULEVARDUL Bucureștii Noi, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876022

95

SOSEAU A Gara Catelu, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

33

RO001E119870655

96

STRADA Domei, Nr. FN, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119911943

97

CALEA Văcărești, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

83,3

RO001E119877236

98

STRADA Logofătul Dan, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119870712

99

BULEVARDUL 1 Decembrie 1918, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871522

100

STRADA Caracas Constantin, medic, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876190

101

STRADA Bistrița, Nr. 6, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

40,58

RO001E119876415

\\

102

STRADA Tunului. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877359

103

STRADA Negureni, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877708

104

STRADA Emil Racovita, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877753

105

STRADA Bucovat, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877809

; 106

STRADA Fraților, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877012

/

A 107

STRADA Racari, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878653

f

\\ -408

STRADA Baia Mare, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879126

\\\ 109

STRADA Teheran. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

17,52

RO001E119875526

\\\110

BULEVARDUL Aviatorilor, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

35,16

RO001E119875885

"A \\11

STRADA Coravu ion, mr., Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

14,05

RO001E119870879

STRADA Cozia, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

14,17

RO001E119871454

ALEEA Barajul Bicaz, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871678

\ 114

STRADA Nitu Vasile,Sergent, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877663

l 115

BULEVARDUL Mircea Eliade, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

66,99

RO001E119872275

TÎÎ6

StRADA Soltuzului, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874996

117

STRADA Marasoiu Gheorqhe.Cpt.Aviator, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875931

118

STRADA Olari, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876718

119

CALEA Giulesti, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

29,38

RO001E119876842

120

STRADA Drumul Taberei, Nr. 1. Bl. BRANCUSI, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

12,97

RO001E109052344

121

SOSEAUA lancului, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870947

122

BULEVARDUL Protopopescu Pache, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871689

123

SOSEAUA Pantelimon, Bl. 66, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

28,17

RO001E119871904

124

STRADA CEAHLĂUL, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877001

125

CALEA Crangasi, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877090

126

BULEVARDUL Camil Ressu, Nr. 31, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878787

127

SOSEAUA Gherase, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119871960

128

STRADA Telita, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879698

129

SOSEAUA Salaj, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879744

STRADA Cobalcescu Grigore, praf, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875199

STRADA Stalpeanu M. Gheorghe, It av„ Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875920

—-J3»

STIRADA Patrascanu Lucretiu, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

11,52

RO001E119870756

At^EA Socului, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871139

INTRAREA Stejarului, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

24

RO001E119871285

$

aj 35

STRADA Deparateanu Alexandru, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

29,81

RO001E119876279

ALEBA Istru, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872949

ȘTWDA Codalbitei, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

32,34

RO001E119880500

r/11

FWADA Dumbrava Noua, Nr. 38, Bl. P21B, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880724

JlSB

BULEVARDUL Gheorghe Magheru,General, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E11987454?

^<1

SOSEAUA Colentina, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

25,9

RO001E119878422

141

SOSEAUA București-Ploiești, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

27,94

RO001E119fiî5£39

142

STRADA Orastie, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

29,88

RO001E110838155'H «O;


Nr. crt

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

143

SOSEAUA Giurgiului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

39,89

RO001E119878170

144

ALEEA Ucea, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119878383

145

ALEEA Moruzi Alexandru Voievod, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879193

146

STRADA Popa,Sublocotenent. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

35,26

RO001E119879722

147

STRADA Zăvoiului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

39,21

RO001E119879766

148

STRADA Bibescu Vodă, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873726

149

SOSEAUA Ștefan cel Mare. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874716

150

STRADA Caiuti, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876044

151

STRADA Laborator. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879283

152

INTRAREA Pitulicii, Bl. P27, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872534

153

INTRAREA Reveriei, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880083

154

BULEVARDUL Timișoara, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873232

„    155

STRADA Popescu Candiano,General, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873647

\ -M56

STRADA Cutitul De Argint, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874031

\ 157

BULEVARDUL Dimitrie Cantemir, Nr. 17, Bl. 10, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

24,76

RO001E119874064

' \ 158

STRADA Episcopul Vulcan, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119872444

* \159

STRADA Floare Roșie, Nr. 14, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872590

\ \60

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873524

\\ 151

STRADA Ramuri Tei, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

24,01

RO001E119874985

INTRAREA Cojești, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

15,32

RO001E119875919

\ icâ

INTRAREA Horbotei, Nr. 1, Bl. M1. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870802

' 164

ALEEA Lunguletu, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871016

Î6?

'ALEEA Avrig, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871724

166

STRADA Lotrioara, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871634

167

STRADA Doicesti, Bl. 10. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871690

168

STRADA Delfinului. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871869

169

INTRAREA Grivitei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876268

170

STRADA Mezes, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876369

171

STRADA Fantanica, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871926

172

STRADA Piscului. Nr. 49, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877270

173

ALEEA Dorohoi, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119877629

174

STRADA Huși, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

18,84

RO001E119877719

175

SOSEAUA Olteniței, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10,41

RO001E119877854

176

ALEEA Lunca Șiretului, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873085

177

SPLAIUL Unirii, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873827.

178

CALEA Serban Vodă, Nr. 133, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874042

179

STRADA Axente Sever loan, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874200

30- \ luQ

INTRAREA Luptătorilor Antifasciști, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

25,02

RO001E119874288

A. A18A

aE^EA BRAȘOVENI, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874918

—«2

S0SWJA Nordului. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875593

— .453

STRADĂ Cercetătorilor, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878002

SlțRAbAMoise Nicoara,Profesor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119878619

rRi

CA .EA Mudesti, Nr. 154, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

28,19

RO001E119879249

IN; RARttA Patrulei, Bl. 42. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119879418

STOA0A Comarnic, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872017

STWA Șinei, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119079012

'/'hjlws

BULEVARDUL 1 Decembrie 1918, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880X4

STRADA Piscu Crasani, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880200

191

SOSEAUA Viilor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119974008Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

192

STRADA Lipova, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875177

193

STRADA Batiste, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875414

194

STRADA Andersen Hans Christian, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20,25

RO001E119875616

195

ALEEA Barajul Dunării, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871421

196

SOSEAUA MIHAI BRAVU, Bl. D20. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

13,96

RO001E119870992

197

PIAȚA Gării de Nord, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876246

K

198

STRADA Albinelor, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877337

199

STRADA Antiaeriana. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

27,1

RO001E119872376

\

200

CALEA Ferentari. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

36,28

RO001E119879890

\

201

STRADA Maria Rosetti, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876628

\

202

INTRAREA Galați, Bl. 31, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

40,45

RO001E119876673

.  -303

SOSEAUA Fundeni. Nr. 254, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872130

\    204

STRADA Ileana Cosanzeana, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879520

\   205

STRADA Zețarilor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879801

.\ 206

STRADA Panu Anastase, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880128

’\207

STRADA Doamna Ghica, Nr. 32. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880319

A 208

ALEEA Compozitorilor, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119873164

209

STRADA Ciuleandra, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873355

210

STRADA Puișor, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

28,62

RO001E119874109

211

STRADA Sachelarie Visarion, lt„ Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874132

212

STRADA Băltită, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

11,12

RO001E119877696

213

STRADA Vlaicu Vodă, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879160

214

DRUMUL Timonierului, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872714

215

BULEVARDUL Grigorescu Nicolae,Pictor. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119880139

216

ALEEA Bujoreni. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872983

217

STRADA Garieni. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873300

218

STRADA Valea Cascadelor, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880814

219

STRADA Rascoata din 1907, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119881130

220

STRADA Mihail Cioranu, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874143

221

STRADA Teius, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119874345

222

STRADA Caderea Bastiliei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874592

223

CALEA Crangasi, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877045

224

STRADA Unitatii, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878585

225

BULEVARDUL Gării Obor. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871982

226

STRADA Academiei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119880151

227

STRADA Mașina De Paine, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119880230

228

BULEVARDUL Milea Vasile, g-ral.. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873249

--229

STRADA Latea Gheorghe,Sergent, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873311

Ă £3B

fiTRADA Dealul Tugulea, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872758

231

BULEVARDUL Aerogării, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

29,04

RO001E119880049

Bjd&VARDUL luliu Maniu. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119880825

£ P

BUWARDUL luliu Maniu. Nr. 11, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880971

•i

ȘTRAftA Lalosu, Nr. 5. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119881006

STRADA Pitar Mos, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119874648

r

wozm

WW)A Italiana. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875425

SJUiADA Vatra Luminoasa, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

32

RO001E119870903.

$

îrii

SOSEAUA lancului, Bl. 107, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

17,92

RO001E119870956

IUL*03i

«ALEA GriviteCLoc:SECTOR 1. Jud: BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

17,02

RO001E1198762fif

DRUMUL Sabareni, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

29,7

RO001E119876964

V       G o'

e> direcția --
Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

241

STRADA Nucșoara, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877157

242

ALEEA Mladinovici Draqos.SIt-P.M., Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877551

243

STRADA Tomis, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878877

244

ALEEA Jieneasca, Bl. 31/32, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878978

245

CALEA Vilan, Nr. 240, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879014

246

STRADA Baicului, Nr. 53, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871948

247

SOSEAUA Andronache, Nr. 199, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119872129

248

BULEVARDUL Eroilor, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

28,81

RO001E119872163

249

CALEA Dudesti, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

25,56

RO001E119880061

250

STRADA Topolovat, Nr. 8, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873546

251

STRADA Granitului, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879991

252

ALEEA Pravat, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872882

253

STRADA Modoran Ene,Soldat. Nr. 1. Bl. C10, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880904

254

STRADA Foișorului, Nr. 18. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879159

\   255

STRADA Grigore Marin,Cap., Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877843

k 256

STRADA Petrescu Constantin Titel. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873625

\\ 257

STRADA Spătarul Preda, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873940

V258

SOSEAUA Panduri, Bl. P17, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874176

^59

INTRAREA Lemnea Dumitru, II, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874480

aeo

STRADA 16 Februarie, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

25,36

RO001E119876112

2&1

SOSEAUA Gara Catelu. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119870633

262

ALEEA Rotunda, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871645

263

STRADA Godeanu Constantin.SIt., Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

37,82

RO001E119876358

264

STRADA Democrației, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877797

265

ALEEA Arinii Domei. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872466

266

SOSEAUA Berceni, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

36,16

RO001E119880555

267

SOSEAUA Olteniței, Nr. 36, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119881028

268

INTRAREA Mihai Eminescu, Nr. 5, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

17,94

RO001E119874626

269

STRADA Washington, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875515

270

SOSEAUA Nordului, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119875582

271

STRADA Cantonului, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875683

272

BULEVARDUL Expoziției, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119875829

273

ALEEA Barajul Dunării, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871432

274

CALEA Moșilor, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876651

275

PARCUL Tineretului. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

33,82

RO001E119877203

276

BULEVARDUL 1 Decembrie 1918, Nr. FN, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911729

277

SOSEAUA MIHAI BRAVU, Nr. FN, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119912102

278

STRADA Razoare, Nr. 2B. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119912146

STRADA lonescu D. Petre, pil., Nr. 7, Bl. X19, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119911831

A ftO

PfATA Amzei, Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119912292

,■---281

STRADA Fabrica De Cărămidă, Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119911550

BULEVARDUL Schitu Magureanu, Nr. -, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

32

RO001E110017367

GALEAGrivitei, Nr. 212, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

35

RO001E110017378

aTRAOh Filitti C. loan, Nr. 1, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

70

RO001E110017390

Vigoniei, Bl. 8. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878091

WTR/țREA Reconstrucției, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119878743

STRADA Antiaeriana. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

29,93

RO001E119874283

’ L/ n fsv

STRADA Andersen Hans Christian, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119875605

* w SkJ

SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, Nr. 67, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

15,36

RO001E119875795Nr. crt.

Adresa loc consum

290

BULEVARDUL Bucureștii Noi. Nr. 58, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

291

PIAȚA Mihail Kogalniceanu. Nr. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

292

STRADA Valea Oltului. Nr. 6. Bl. A4, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

293

STRADA Flotei, Nr. -, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

294

STRADA Heliade Intre Vii. Nr. 28, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

295

PARCUL LUMEA COPIILOR, Nr. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

296

STRADA Pridvorului. Nr. 19. Bl. 20, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

297

BULEVARDUL Dimitrie Cantemir, Nr. 1, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

298

SOSEAUA Berceni. Nr. 8BIS, Bl. Amlro, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

299

STRADA Valtoarei, Nr. -. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

300

STRADA Luica. Nr. 35, Bl. 58. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

301

STRADA Făcliei. Nr. 37, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

302

ALEEA Barajul Cucuteni, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

;7-  303

BULEVARDUL 1 Decembrie 1918, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

A   304

STRADA Bacila Vasile, mr., Bl. 7, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

\\   305

INTRAREA Stejarului, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

V 306

SOSEAUA Chitilei, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

\\\ 307

STRADA Mincu Ion. arii.. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

l ' 308

SPLAIUL Unirii. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

\  309

ALEEA Someșul Cald. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

310

STRADA Aliorului. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

311

ALEEA Privighetorilor, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

312

STRADA împăratul Traian. Nr. 1. Bl. B1. Sc. A, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

313

STRADA Berzei, Nr. -. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

314

STRADA Neagoe Teodor, Nr. 1, Loc. CHITILA. Jud. ILFOV

315

CALEA Victoriei. Nr. 15, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

316

STRADA Fizicienilor, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

317

STRADA Emil Garieanu, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

318

BULEVARDUL Coposu Comeliu, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

319

STRADA Livezilor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

320

STRADA Plumbuita, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

321

ALEEA Câmpul Moșilor, Nr. -. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

322

SOSEAUA Olteniței, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

323

PARCUL Tineretului. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

324

BULEVARDUL Decebal, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

325

STRADA losif Ștefan Octavian, poet, Nr. FN, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti. Nr. 180. Loc. OTOPENI. Jud. ILFOV

A Ă337,

S'JRADA Pietrosita, Nr. 16. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

—328

SOSțAUA Bucuresti-Ploiesti. Nr. 11, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

GOJE/UJA Bucuresti-Targoviste, Nr. 9, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

INTRAI3 EA Cazzavitlan Luigi, Nr. 16-18. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SI RADr 1 Levantica. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

ftkSwa

S] RAD. 1 Pelricani, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

ȘPȘBtfJA Fundeni, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

ÎXUA Chitilei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

Crangasi, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

STRADA 9 Mai, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

337

SOSEAUA Olteniței, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

338

STRADA Tfalina, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI
Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

t

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

43

RO001E110017402

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

75

R0001E110017413

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E110017424

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

35

RO001E110017435

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

28

RO001E110018043

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

90

RO001E110018054

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

55

RO001E110018065

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

25

R0001E110019101

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

43

RO001E110019112

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

24

R0001E110019123

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

45

R0001E110019134

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

29

RO001E110019145

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

13,04

RO001E119871353

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871511

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871083

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871274

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

13,91

RO001E119876404

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

32,35

RO001E119876459

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119877371

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877517

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877539

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878271

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

35

R0001E110019156

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

77

RO001E110015422

CHITI LA

ILFOV

JT

10

R0001E400932907

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911572

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879058

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879216

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879508

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879878

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

37,86

RO001E119880623

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

35

RO001E110097567

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880409

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

18,18

RO001E119877191

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879519

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875302

OTOPENI

ILFOV

JT

35

R0001E400904388

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

35

R0001E400904412

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

35

R0001E400904401

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

35

R0001E400904377

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

R0001 El 19880915

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119881084

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

29,85

R0001E119875098

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

36,31

RO001E119871847

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876426

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119876965'

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E1198770»'

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119877977 -

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

29,84

RO001E11987872-1

Jin 25

10.7


 • 350.8

 • 350.9 35010

 • 350.11

 • 350.12

350 13

350.14

350 15

 • 350.16

 • 350.17

 • 350.18

 • 350.19

 • 350.20

 • 350.21

 • 350.22

 • 350.23

 • 350.24

 • 350.25


Adresa loc consum

STRADA Breaza, Nr. 1, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

STRADA Silvia, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI____________________

STRADA N.D. Cocea, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI______________

PIAȚA Foișorul De Foc, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI______________

INTRAREA Mihai Bravu, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI_____________

STRADA Drumul Taberei. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI____________

ȘOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, Nr. 11, Loc. OTOPENI, Jud. ILFOV__________

ȘOSEAUA Bucuresti-Ploiesti. Nr. 11, Loc. OTOPENI, Jud. ILFOV__________

ȘOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, Nr. 11, Loc. OTOPENI, Jud. ILFOV__________

STRADA Curtisoara, Nr. 31, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI__________

STRADA Bacalbasa Anton, Nr. 6, Bl. 31, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI_____________

STRADA Lipscani, Nr 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI____________

STRADA Lipscani Nr 4, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI ________

STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI_____________

STRADA Lipscani, Nr 4. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI_____________

STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud BUCUREȘTI

STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI


STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani. Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud, BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud, BUCUREȘTI STRADA Lipscani. Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI


STRADA Lipscani, Nr 4, Loc. SECTOR 3 Jud, BUCUREȘTI STRADA Lipscani. Nr 4, Loc. SECTOR 3 Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr 4, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr, 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc, SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr 4, Loc. SECTOR 3 Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani. Nr 4, Loc. SECTOR 3 Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr 4, Loc, SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr, 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani.Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Lipscani, Nr. 4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI STRADA Baltagului, Nr. 3498, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

RADA Caroteni, Nr. -, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI A Presei Libere, Nr. -, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI


Baiut, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI


4 u ____________________________________________________________

jȘȘteTffĂtoA Petrescu Constantin Titel, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

a'VwSlșTRAQA Crizantemelor. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI__


“3^8 $PS^AUA Ștefan cel Mare, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

Zânelor, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

5WADA Hățișului, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

STRADA Fainari, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

■—^2

BULEVARDUL Marasti, Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTILocație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

15.31

RO001E119879351

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871959

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

17,57

RO001E119879799

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

57,64

RO001E119880005

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20,15

RO001E119880476

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873074

OTOPENI

ILFOV

JT

35'

R0001E400904344

OTOPENI

ILFOV

JT

35

R0001E400904333

OTOPENI

ILFOV

JT

35l

R0001E400904322

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

35

R0001E400904399

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

35

R0001E110122814

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

16,4

R0001E110074551

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E110074573

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

R0001 El 18687290

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118922449

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118922450

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118922494

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118922506

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118922528

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118922551

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO0O1E118922821

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

R0001E118922955

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118922988

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

R0001El 18923002

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118923024

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118924171

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118924463

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118924913

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118924979

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118925363

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118925509

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118925778

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118925857

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

R0001E118925936

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118925947

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

RO001E118926173

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

R0001E118926252

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872321

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

55

RO001E110148733

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

111

R0001E110158981

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873287

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873614

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874222

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

38,32

RO001E119874255

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874895

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E11987600B

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

ROOOlE119871QâJt

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

34,02

RO001E119879662

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

22

RO001E119911640

lin 25

Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

363

STRADA Voronet, Nr. FN, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119912270

364

SPLAIUL Unirii, Nr. -, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

35

RO001E110239745

365

SOSEAU A Pipera, Nr, 9999, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

95

RO001E115328288

365.1

SOSEAUA Pipera, Nr. 9999, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

95

RO001E115328299

366

STRADA CORALILOR, Nr. 22, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119788989

367

STRADA Ariesul Mare, Nr. FN. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

70

RO001 El 10391339

368

STRADA Drumul Taberei. Nr. 1, Bl. BRANCUSl, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E109052333

369

STRADA Dristorului, Nr. FN, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

RO001 El 19912203

370

ALEEA Moldovita, Bl. C4, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001 El 19877786

371

STRADA Izvorul Rece. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119878440

s 372

STRADA Minulescu Ion, poet, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001 El 19878518

373

STRADA Valsanesti, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

19,89

RO001E119871117

374

STRADA Maliuc, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871825

375

INTRAREA Felix lacob.Dr., Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876189

\   376

STRADA Niagara, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

28,34

R0001E119876381

\  377

STRADA Armeneasca, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

18,86

RO001E119876639

\\ 378

STRADA Aștrilor, Nr. 28. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876684

\\ 379

STRADA Panselelor, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877900

\\ 380

STRADA Sura Mare, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

46,32

RO001E119878282

381

INTRAREA Tarcau, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

41,91

RO001E119878529

382

CALEA Vitan, Bl. 1B. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878990

383

ALEEA Teisani, Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

24

RO001E110414380

384

BULEVARDUL lancu De Hunedoara, Nr. 25. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E110430265

385

STRADA Antiaeriana, Nr. 6. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

15

RO001E110298728

386

STRADA Antiaeriana, Nr. 6. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

19,58

RO001E110298717

387

STRADA ZalomitZ. Ion, Nr. 1, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

0

RO001E108525641

388

ALEEA Imasului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879777

389

STRADA Toporasi, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

22,84

RO001E119879889

390

STRADA Dealul Tugulea, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872747

391

PRELUNGIREA Ghencea, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

31,45

RO001E119873366

392

ALEEA Valea Lui Mihai, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873401

393

STRADA Pașcani, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873580

394

CALEA Serban Vodă, Nr. 2. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873962

395

STRADA Fat-Frumos, Bl. 9, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879531

396

BULEVARDUL Timișoara, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872848

397

CALEA Victoriei, Nr. 83/85, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880184

—^398

ALEEA Valea Viilor, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119873029

STRADA Campîneanu Ion, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

24,31

RO001E119880993

---401

STRADA Crăciun, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874963

Zyăj-

STRfeDA Wittng, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875458

STRADA Crinului, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876055

Barajul Bistriței, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871667

wSflpA Radovanu. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871858

SWtfDA Istriei, Bl. H17, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001 El 19878888

57HADA învingătorilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001 El 19871229

țlv’MW?'

JKUMUL Gura Ariesului, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001 El 19871308

CALEA Moșilor, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

21,48

RO001 El 1987674T

1    409

STRADA Cristea Adrian . Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001 El 19879471

410

ALEEA lacob Andrei, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E1198Z9845


Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

411

STRADA Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001 El 19879980

412

SOSEAUA Virtuții, Nr. 18, Bl. R11. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119880960

413

STRADA Cupolei, Nr. 5, Bl. 2B. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119881107

414

CALEA Pjevneî, Nr. 61, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119875166

415

ALEEA Buhusi, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871566

416

ALEEA Pantelimon, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871061

417

SOSEAUA Pantelimon. Nr. 255, Loc. SECTOR 2, Jud, BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871128

418

STRADA GARA DE NORD. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876224

419

STRADA losifesti, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

14,52

RO001E119880094

420

SOSEAUA lancului, Bl. 103. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880117

421

BULEVARDUL Brancoveanu Constantin, Nr. 114, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880533

422

STRADA Ghiocei. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874682

Jr~ 423

STRADA Gabroveni. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875391

h 424

STRADA Dobroqeanu-Gherea Constantin, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

31,59

RO001E119875773

\\ 425

STRADA Panselelor. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877887

\ \ 426

STRADA Panselelor. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0001 El 19877911

\\427

SOSEAUA Berceni, Nr. 27. Bl. 39, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877966

\428

STRADA Tufișului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878057

l M29

STRADA Toporasi, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878079

430

STRADA Tiparniței, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878484

431

PIAȚA Muncii, Nr. 222, Bl. M14, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871072

432

DRUMUL Crelestilor, Nr. 2, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

37,63

RO001E119877821

433

SOSEAUA Giurgiului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119878114

434

STRADA Ramnicu Valcea, Nr. 26. Bl. 15, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878956

435

ALEEA Blajel, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879182

436

SPLAIUL Independentei, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872152

437

STRADA Staicovici N.,Doctor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872231

438

INTRAREA Depoului. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119W2S3

439

STRADA Stavrinos Vistiernicul, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E#9«0689

440

SOSEAUA Virtuții, Nr. 6. Bl. R12, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001K13W 8D93Ț

441

STRADA Galvani Luigi, fizician. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

ROOO0E7Î 9*75*44-

442

SOSEAUA Kiseleff Pavel Dimitrievici, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

28,93

ROO0l'EJlj587S®i,

443

SOSEAUA Pantelimon. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

21

444

PARCUL Cosmos. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

ROOb' B lH870@a

445

STRADA Burghelea, dr„ Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0004E119M11 84

446

STRADA Țesătoarelor, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

18,64

ROOO^fcJigaTDBe-

447

STRADA Albatrosului, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

R0001ET*S®Yî*g

448

STRADA Stoika Ștefan, col.. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119 Sfetfe

449

INTRAREA Giulesti, Nr. 115, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876831

450

CALEA Giulesti, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877078

451

STRADA Popovici Traian, Nr. FN, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119911695

452

STRADA lonescu-Sisesti Gheorghe, Nr. 289-291, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

22

RO001E119911741

453

STRADA Parcului. Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911752

454

CALEA Grivitei, Nr. 224, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119911774

455

STRADA Mureș, Nr. FN. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

R0001 El 19911897

456

BULEVARDUL luliu Maniu, Nr. FN, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119912067

457

PARCUL Tineretului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

38,34

RO001 El 19877304

458

STATIA Brancoveanu, Nr. 28-30, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

22,47

RO001E119877674?.

459

STRADA Râul Vedea. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E1198778WNr. crt.

Adresa loc consum

460

STRADA Giovanni Boccaccio, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

461

ALEEA Huedin, Bl. A13, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

462

STRADA Prevederii, Bl. G15, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

463

STRADA Burniței, Loc, SECTOR 3, Jud^BUCURE SȚI

464

STRADA Doamna Ghica, Bl. 65, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

465

SOSEAUA Pantelimon, Bl. 4, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

466

STRADA Postăvarul, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

467

CALEA Giulesti, Nr. 60, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

468

ALEEA Tohani, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

469

STRADA Emil Racovita, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

470

STRADA Covasna, Nr. 39, Bl. F19, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

471

STRADA Radu Constantin, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

--472

STRADA Mărțișor, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

473

STRADA Visana, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

474

BULEVARDUL Camil Ressu, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

475

ALEEA Someșul Cald, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

476

STRADA Gheorghe lon.Cap., Bl. 74. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

L 477

DRUMUL Găzarului, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

\  478

STRADA Barsescu Agat ha, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

STRADA Ardealului, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

\ 480

SOSEAUA Olteniței, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

481

SOSEAUA MIHAI BRAVU, Bl. V3, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

482

STRADA Fetești, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

483

STRADA Olari, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

484

BULEVARDUL Averescu Alexandru, mareșal, Nr. 212, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREST

485

ALEEA Terasei. Bl. E2, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

486

ALEEA Someșul Mic. Bl. E4, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

487

SOSEAUA Vitan Barzesti, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

488

SOSEAUA Berceni, Bl. 53. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

489

STRADA Tomis, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

490

BULEVARDUL George Cosbuc,Poet, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

491

STRADA Vicina, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

492

STRADA Baciului, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

493

STRADA Contești, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

494

STRADA Ghirlandei, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

495

STRADA Giuseppe Garibaldi, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

496

SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

497

STRADA Oborul Nou, Bl. P10, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

498

CALEA Giulesti, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

499

STRADA Baladei, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

500

BULEVARDUL Uverturii, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

501

BULEVARDUL Milea Vasile, g-ral , Nr. 6, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

502

STRADA Pucheni, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

503

STRADA Vacarescu Barbu, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

504

STRADA Brazilia, Nr. 40578, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

505

STRADA Toamnei, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

506

STRADA Acțiunii, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

507

STRADA Radului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

508

STRADA Melinesti, Loc, SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI


Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119878316

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878462

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10,57

RO001E119878822

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

16,09

RO001E119878833

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

29,86

RO001E119872062

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

29

RO001E119870600

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871498

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119877168

SECTOR4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877281

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877450

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877641

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879867

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877214

SECTOR4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877269

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

29,09

RO001E119877449

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

29,78

RO001E119877618

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877955

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878507

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878620

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876101

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

32,78

RO001E119876123

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119871005

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871577

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001 El 19871162

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

17,42

R0001 El 19876460

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877461

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E1198775»

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E11987706$

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E11981792Z

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1198 '8M1,

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E1198 'M53

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

14,79

R0001E119E|'9J11'

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119816834

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E11987M22

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E11987258a

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874783

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

37,03

RO001E119875807

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871140

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876820

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119877438

-

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119872804

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119872815

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

26,85

RO001E119874390

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119874817

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874941

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119875021

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001 El 1987814/

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0001 El 19878293

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878305

h~
Nr. cri.

Adresa loc consum

509

STRADA Reșița, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

510

STRADA Hispania, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

511

STRADA Lacul Plopului, Bl. P75, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

512

BULEVARDUL Lacul Tei. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

513

STRADA Baciului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

514

ALEEA Cricovul Sarat, Nr. 9, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

515

STRADA Doamna Ghica, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

516

STRADA Șelari, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

517

SOSEAUA Colentina, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

518

STRADA Pancota, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

519

INTRAREA Recas, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

520

STRADA Munlenescu 1.,Aviator, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

"   521

STRADA Viitorului, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

522

STRADA Pajurei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

523

PIAȚA Muncii, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

\   524

STRADA Lazarovici Virgil.Locotenent, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

\  525

SOSEAUA tancului. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

\ 526

ALEEA Perisoru, Bl. M6. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

M 527

STRADA Matasari, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

XI 528

SOSEAUA Gara Catelu, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

529

ALEEA Câmpul Moșilor. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

530

STRADA NARCISELOR, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

531

INTRAREA Giulesti, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

I     532

PARCUL Tineretului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

533

STRADA Alunisului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

534

STRADA Prevederii, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

535

STRADA Patriotilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

536

ALEEA Școlarilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

537

STRADA Tudor Ștefan, Nr. 106, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

538

STRADA Patrascanu Lucretiu, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

539

STRADA Sebastian Mihail.scriitor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

540

CALEA Ferentari, Nr. 126, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

541

STRADA Valsanesti, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

542

ALEEA Arinii Domei, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

543

ALEEA Moinesti, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

544

STRADA Chilia Veche, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

545

CALEA Rahovei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

546

INTRAREA Lemnea Dumitru, It, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

547

STRADA Praga, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

548

STRADA Pajurei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

549

STRADA Industriilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

550

STRADA Vulturilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

551

STRADA Șiret, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

552

STRADA Pomaria, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

553

STRADA Pascu Nicolae,Locotenent, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

554

BULEVARDUL Basarabia, Bl. D24, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

555

STRADA Banul Udrea, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

556

BULEVARDUL Decebal, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

557

STRADA Comisei, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTILocație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

SECTOR4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878495

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

49,86

RO001E119872141

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872433

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880454

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879823

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880410

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880465

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880982

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

22,27

R0001E119881051

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874402

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874413

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

16,07

RO001E119874749

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

23,6

RO001E119875043

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875975

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870789

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870925

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119870936

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119871601

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871263

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871296

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

28,24

RO001E119871746

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876695

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876819

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877247

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878226

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878675

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878636

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119W8&4

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1W&40Z

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23,24

R0001EM3B72P61

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

R0001Eflf987/29?

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001HIW8196W

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001BI1£8aP03S

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001BM 9880690

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001El\9880779

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119toffip3

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E11987S4Î

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874479

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875492

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875964

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

29,48

RO001E119870688

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871937

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

24,17

RO001E119876550

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877685

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119878710

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879373

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879395

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E1198794631

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119872iTa|
Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

o

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

558

BULEVARDUL Geniului, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

28,79

RO001E119872196

559

SOSEAUA Panduri. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

31,13

RO001E119872219

560

STRADA Drumul Taberei. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873018

561

STRADA Știrbei Vodă, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880487

562

BULEVARDUL Hristo Botev, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119881163

563

STRADA Creanga Ion, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

31,15

R0001 El 19874086

564

STRADA Amurgului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001 El 19874435

565

STRADA Sebastian Mihail.scriitor. Nr. 7, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874457

566

CALEA Serban Vodă. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001 El 19875065

567

STRADA Lipscani. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

42,23

RO001E119875346

568

STRADA Sontu Gheorghe,Maior, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875548

569

STRADA Subcetate, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876077

570

SOSEAUA Pantelimon, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119870587

571

STRADA Vatra Luminoasa. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119870914

572

BULEVARDUL 1 Decembrie 1918, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871533

573

STRADA Sarandy Frosa, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876606

574

STRADA Educației, Loc. SECTOR 2, Jud BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876640

'   575

STRADA NARCISELOR, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876707

576

ALEEA Covasna, Nr. 16, Bl. F18, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877630

577

STRADA Mărgeanului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879610

578

STRADA Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119872837

■     579

ALEEA Pravat, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872950

580

ALEEA Bujoreni, Nr. 75, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873052

581

STRADA Bancila Octav, pictor Loc. SECTOR 6 Jud BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880522

582

STRADA Cetatuia, Nr. 8, Bl. 23, Loc. SECTOR 6 Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880870

583

BULEVARDUL luliu Maniu, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

25,51

RO001E119880881

J 584

STRADA Oițelor, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874053

585

STRADA Zambilelor. Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1198749X

586

SOSEAUA Giurgiului. Nr. 129, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E11987W92

587

STRADA Salcetului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E1198^82%

588

STRADA Zizin, Nr. 7, Bl. 80B, Loc. SECTOR 3, Jud BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119ff78B4/

589

BULEVARDUL Unirii. Bl. E4 Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E11 $73430

590

STRAOA Stolnicului, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E11M7T9A1

591

ALEEA Socului, Bl. 53, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E1191 7207a

592

STRADA Cezarescu Economu, Nr. 40, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

32,24

RO001E1191^264

593

ALEEA Callatis, Bl. A18, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR6

BUCUREȘTI

JT

22,27

R0001E119873Ma

594

STRADA Amurgului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E11987443

595

SOSEAUA Ștefan cel Mare, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874705

596

STRADA Campineanu Ion, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

13,95

RO001E119875234

597

SOSEAUA Vergului, Nr. 65 Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119870701

598

STRADA Borangicului, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

15,25

R0001E119871230

599

STRADA 19 Noiembrie. Nr. 225, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871791

600

ALEEA Socului, Bl. A 4-5, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

31,74

RO001E119871892

601

STRADA Veronica Micle, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876202

602

BULEVARDUL Dinicu Golescu, Nr. 35-37. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876257

603

INTRAREA Giulesti, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

11,28

R0001E119876897

604

STRADA Bolea Aurel, It av., Loc. SECTOR 3, Jud BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

29,35

RO001 El 19878596

605

BULEVARDUL Decebal, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E11987929fț

606

STRADA Naum Ramniceanu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872j5â0


Nr. crt.

Adresa toc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

607

STRADA Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873221

608

STRADA Danielei, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

23.03

R0001E119873344

609

STRADA Rezonantei, Loc. SECTOR 4, Jud BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877405

610

STRADA Grigore Marin,Cap., Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20 56

RO001E119877832

611

STRADA Ramnicu Valcea, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878912

612

STRADA Bibescu George Valentin, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875650

613

ALEEA Barajul Cucuteni, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871364

614

ALEEA Solidarității, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871443

615

STRADA Mânu Victor,Locotenent, Nr. 38, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119870880

616

STRADA Cristescu Dima,Sublocotenent, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870969

617

STRADA Cimpoierilor, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877416

618

STRADA Panselelor. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

41,3

RO001E119877898

619

STRADA Blaga Lucian, poet, Nr. 64, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

26,79

RO001E119878631

620

STRADA Petricani, Loc. SECTOR 2, Jud BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

46,61

RO001E119874839

621

INTRAREA Lescu Mihai.Cap., Nr. 3, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870824

622

STRADA Ozana, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

28,05

RO001E119871588

623

CALEA Grivitei, Nr. X STR. LUGOJ, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

18,4

RO001E119876303

, 624

STRADA Docenților, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876583

625

STRADA VASELOR, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

13,05

R0001E119876730

626

ALEEA Moldovita, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001 El 19877764

\   627

STRADA Dealul Tugulea, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001 El 19872770

\ 628

SOSEAUA Viilor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873939

A 629

SOSEAUA Viilor. Nr 1. Bl. 101, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

32.61

RO001E119873984

\ \  630

STRADA Pintilie NicoIae.Serqent, Nr. 2. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874952

V 631

PIAȚA Lahovari Alexandru, Loc. SECTOR 1 Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

15,77

RO001E119875076

\   632

STRADA Moisil C. Grigore . Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875155

\  633

STRADA Gabroveni, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

24,44

RO001E1198754Q3

\ 634

STRADA Mincu Ion, arii., Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

40,2

RO001 E1198ZgS9B

635

STRADA Podul Giurgiului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119tF7M)8t)

636

STRADA Theodor D. Sperantia, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E1768^384

637

STRADA Hasdeu Boqdan Petriceicu, senil, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

36,35

R0001E1fl®F2m

638

STRADA Sebastian Mihail.scriitor, Nr. 3, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001EÎI 987230a

639

STRADA Mircea Cel Batran, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

ROOOlEÎiap&SS

640

CALEA Ferentari. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E1*9879935

641

BULEVARDUL Uverturii, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E11SI87245S

642

STRADA Crisul Repede, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119«K58^

643

ALEEA Barajul Dunării, Nr. 3, Bl. M35, Sc. 5, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119880S&3

644

SOSEAUA Alexandria, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

32,32

RO001E119874244

645

STRADA Baiculesti, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RD001E119875953

646

BULEVARDUL 1 Decembrie 1918, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119871702

647

STRADA Veteranilor. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872499

648

STRADA Prosperității, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

24 43

RO001E119872613

649

STRADA Valea Cascadelor, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872781

650

DRUMUL Cooperativei. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873333

651

STRADA Popescu Candiano,General, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873636

652

STRADA Sapientei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873771

653

BULEVARDUL Libertății, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873850

654

STRADA Teius, Nr. 2, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874356

655

ALEEA Moldovita. Bl. C2, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877775

Nr. cri.

Adresa loc consum

656

STRADA Cărei, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

657

STRADA Fizicienilor. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

658

STRADA Sachelarie Visarion. It.. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

659

STRADA Roșia Montana, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

660

BULEVARDUL Lacul Tei, Loc. SECTOR 2, Jud BUCUREȘTI

661

STRADA Trenului, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

662

STRADA Rauseni, Nr. 5, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

663

ALEEA Valea Lui Mihai, Bl. A2-A3, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

664

STRADA Segarcea, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

665

BULEVARDUL Unirii, Bl. 15, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

666

STRADA Bosianu Constantin. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

667

STRADA Garoafei, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

668

STRADA Vacarescu Barbu, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

669

STRADA Gimalau, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

670

STRADA Docenților, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

671

BULEVARDUL Gheorghe Sincai, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

672

STRADA Străduinței, Loc. SECTOR 4 Jud. BUCUREȘTI

673

ALEEA Covasna, Bl. F16, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

674

STRADA Almasu Mare, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

675

STRADA Odobesti. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

'      676

BULEVARDUL Eroilor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

677

SOSEAUA Alexandria. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

i    678

STRADA Zamfir Olaru, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

.1 \    679

STRADA Valea Cerbului, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

1 \ 680

STRADA Industriilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

l 681

BULEVARDUL Libertății, Bl. 102, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

| 682

SOSEAUA Viilor, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

683

STRADA Sachelarie Visarion, It., Nr. 59-61, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

684

STRADA Icoanei, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

685

hULEVARDUL Bralianu C. Ion , Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

686

SOSEAUA MIHAI BRAVU, Bl C17, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

687

DRUMUL Sătenilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

688

BULEVARDUL Nicolae Grigorescu, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

689

INTRAREA Grivilei, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

690

STRADA Poiana Campina, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

691

BULEVARDUL Brancoveanu Constantin, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

692

STRADA Odobesti. Nr. FN, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

693

STRADA Emil Racovita, Nr. FN. Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

694

STRADA Nuferilor. Nr. FN, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

695

STRADA Fabrica De Cărămidă, Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

696

DRUMUL Maracineni, Nr. FN. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

697

SPLAIUL Independentei, Nr. FN. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

698

STRADA Lanariei, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

699

STRADA Luica, Bl. M3, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

700

STRADA Huedin, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

701

ALEEA Izvorul Oltului, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

702

STRADA Grădiștea, Nr. 78a, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

703

STRADA Pancota, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

704

DRUMUL Sării, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI


Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878664

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878855

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119872398

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119872512

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

23,63

R0001E119880599

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880667

SECTOR 2

BUCURESTI

JT

21.6

RO001E119880892

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873434

SECTOR 6

BUCURESTI

JT

20

RO001E119873489

SECTOR 3

BUCURESTI

JT

31,87

R0001E119873793

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

30

RO001E119873872

SECTOR 5

BUCURESTI

JT

30

RO001E119874389

SECTOR 2

BUCURESTI

JT

30

RO001E119874806

SECTOR 2

BUCURESTI

JT

20

RO001E119875100

SECTOR 1

BUCURESTI

JT

10

RO001E119875537

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

10

RO001E119877292

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

10

RO001E119877540

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

20

RO001E119877652

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

10

RO001E119878181

SECTOR 3

BUCURESTI

JT

30

RO001E119878776

SECTOR 5

BUCURESTI

JT

10

RO001E119872253

SECTOR 5

BUCURESTI

JT

20

RO001E119879632

SECTOR 5

BUCURESTI

JT

10

RO001E119879979

SECTOR 6

BUCURESTI

JT

22,41

RO001E119872545

SECTOR 3

BUCURESTI

JT

20

RO001E119880072

SECTOR 5

BUCURESTI

JT

30

RO001E119873760

SECTOR 5

BUCURESTI

JT

10

RO001E119873951

SECTOR 2

BUCURESTI

JT

10

RO001E11987409?

SECTOR 2

BUCURESTI

JT

10

RO001E119874060

SECTOR 3

BUCURESTI

JT

10

R0001E119a^52W

SECTOR 2

BUCURESTI

JT

20

RO001E11997098/

SECTOR 3

BUCURESTI

JT

20

R0001E119R7T077

SECTOR 3

BUCURESTI

JT

30

R0001E1iJbW656

SECTOR 1

BUCURESTI

JT

10

R0001E11967631H

SECTOR 6

BUCURESTI

JT

20

RO001E1190^6482

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

20

R0001E11987$M8Q

SECTOR 3

BUCURESTI

JT

22

RO001E1199121»%

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

23

R0001E119912214

SECTOR 1

BUCURESTI

JT

23

R0001 El 19912225

SECTOR 1

BUCURESTI

JT

23

R0001 El 19911538

SECTOR 5

BUCURESTI

JT

23

RO001E119912124

SECTOR 6

BUCURESTI

JT

30

RO001E119911471

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

20

RO001E119877360

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

10

RO001E119878169

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

30

RO001E119878349

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

20

R0001E1198783S1'

SECTOR 4

BUCURESTI

JT

20

RO001E119871/406

SECTOR 2

BUCURESTI

JT

20

R0001E119872028

SECTOR 6

BUCURESTI

JT

48,19|   RO001E119872354

V«-1

X *

Nr. crt.

Adresa loc consum

705

STRADA Marcu Armasu, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

706

ALEEA Barajul Bistriței, Nr. 12, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

707

BULEVARDUL Ferdinand I, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

708

STRADA Traian, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

709

STRADA Episcopul Vulcan, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

710

PIAȚA Rosetti C A., Loc. SECTOR 2, Jud BUCUREȘTI

711

STRADA Teii Christian, q-ral„ Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

712

STRADA Drumul Taberei, Bl. MICROB, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

713

STRADA Dumitrescu Tanase.Briqadier, Loc. SECTOR 2, Jud BUCUREȘTI

714

STRADA Valea Argeșului, Nr 10. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

715

CALEA Serban Vodă, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

716

STRADA Mitropolitul Veniamin Costache, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

717

STRADA Mihail Cioranu, Nr. 1, Bl. 66. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

718

STRADA Răsăritului, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

719

ALEEA Bujoreni, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

720

STRADA Hrisovului, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

721

ALEEA Dobrina, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

722

STRADA Drumul Taberei, Bl. MICRO 5, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

723

CALEA Rahovei, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

724

STRADA Culitul De Argint, Nr. 1. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

725

STRADA Acvila. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

,     726

STRADA Pargarilor, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

\    727

STRADA Beldiman Alexandru, ziarist, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

\  728

INTRAREA Dridu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

\  729

ALEEA Budacu, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

730

BULEVARDUL 1 Decembrie 1918, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

\   731

BULEVARDUL Ion Mihalache, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

\  732

STRADA FURNIRULUI, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

V 733

STRADA Fraților, Loc, SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

734

STRADA Lanariei, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

735

ALEEA Râul Sadului, Nr. 1a, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

736

ALEEA Uioara, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

737

STRADA Patriotilor, Bl. PM16, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

738

STRADA Mieilor, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

739

CALEA Plevnei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

740

STRADA Armeneasca. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

741

INTRAREA Radu Sterie, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

742

BULEVARDUL Bucureștii Noi, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

743

ALEEA Blocurilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

744

STRADA Fantanica, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

745

STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA, Loc. SECTOR 1 Jud. BUCUREȘTI

746

CALEA Giulesli, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

747

STRADA Ruginoasa, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

748

DRUMUL Murgului, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

749

STRADA Cibinului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

750

STRADA Jimbolia, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

751

STRADA Beller Radu, It. av.. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

752

STRADA Somesui Rece. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

753

BULEVARDUL Aviatorilor, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI
Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870734

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871409

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119871151

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871195

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

29,27

RO001E119876325

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876617

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

21,32

RO001E119880612

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

19,42

RO001E119873120

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30,73

R0001E119880601

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873591

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

15,05

RO001E119873704

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873995

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872387

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872691

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

47,82

RO001E119872916

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119880263

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119880285

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

13,21

RO001E119873456

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873928

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874020

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874110

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874828

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119875289

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875997

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119870778

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23,91

RO001E119871612

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876538

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876976

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877007

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E1198^5©

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119W7$0'6

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878372

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

ROOO1E119BÎ07SP

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119B7#30te

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

16,74

RO001E119W5324

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

R0001El 19878379

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119873S®<

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

19,1

RO001E119876088

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871375

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

28,1

R0001E119871915

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876167

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

23,03

RO001E119876910

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877326

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879036

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879946

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E1198B10J7

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874873

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

22,43

RO001E119876784

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

48,49

RO001E119875908Nr. crt

Adresa loc consum

754

INTRAREA Utmeni, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

755

STRADA Uioara, Bl. 49, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

756

STRADA Dumbrava Noua, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

757

STRADA Humulesti, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

758

PARCUL Tineretului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

759

STRADA Jiului, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

760

SPLAIUL Independentei. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

761

STRADA Brezoianu Ion, actor, Loc. SECTOR 1, Jud BUCUREȘTI

762

CALEA Rahovei, Bl. 66. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

763

BULEVARDUL Basarabia, Loc. SECTOR 3, Jud BUCUREȘTI

764

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

765

CALEA Serban Vodă, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

766

STRAOA Tell Christian, g-ral., Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

767

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

768

STRADA Mihai Vodă, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

769

STRADA Elegiei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

770

STRADA Verona Arthur, pictor, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

771

STRADA Dimitrie Onciu, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

772

CALEA Floreasca, Loc, SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

773

STRADA Slavici Ion, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

774

STRADA Sfanta Maria, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

775

SOSEAUA Gara Catelu, Nr. 96, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

776

STRADA Coravu Ion, mr.. Nr. 51, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

777

STRADA Ozana, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

778

STRADA Borsa. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

779

STRADA SERGENT GRIGORE ION, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

780

STRADA Popa Stoica din Farcas, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

|     781

STRADA Mizil, Bl. G15, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

782

BULEVARDUL Energeticienilor, Nr. 9-11, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

783

STRADA Maguricea, Loc, SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

784

BULEVARDUL Expoziției, Loc. SECTOR 1, Jud, BUCUREȘTI

785

SOSEAUA Morarilor, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

786

SOSEAUA Pantelimon, Nr. 305, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

787

STRADA Bariogeni, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

788

STRADA Sandu-Aldea Constantin, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

789

STRAOA Delavrancea Barbu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

790

STRADA Mehadia, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

791

STRADA George Bacovia, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

792

STRADA Domnita Anastasia, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

793

BULEVARDUL Basarabia, Loc. SECTOR 3, Jud BUCUREȘTI

794

CALEA Dudesti, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

795

STRADA Ilina.Cap., Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

796

STRADA Aragonitului, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

797

BULEVARDUL Dinicu Golescu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

798

CALEA Victoriei, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

799

BULEVARDUL Dinicu Golescu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

800

INTRAREA Mărgineni, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

801

ALEEA Terasei, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

802

STRADA Dealul Tugulea, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTILocație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119076932

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119078394

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119079586

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879733

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

14,75

RO001E119080027

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119880106

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119880241

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880645

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119080713

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880803

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873388

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873669

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874514

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872994

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873748

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874301

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874558

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874671

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

26.34

RO001E119875111

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875201

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876099

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

40

RO001E119870644

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

37

RO001E119870891

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871599

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

101

RO001E119876729

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

11,27

RO001E119878338

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878563

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119878811

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879085

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E11Mf5BSJ

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

17,88

ROOO1E110&6830

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

44

ROOOIE^tâqfa

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

ROOOlffllOtaOeTT

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

27,39

■iiîlLJiE IJPSE     !

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

R0001fflTW6493:

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

R0001EW 987CT52

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

R0001ETW87694S

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

RO001E1

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875S96

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879227

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879250

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879643

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119072578

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

36,79

RO001E119875188

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

15

RO001E119875245

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10,39

R0001E119875436

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876370

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E1198774/2

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119872769

Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

803

STRADA Pecetei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880218

804

CALEA Rahovei. Nr. 330, BL 57, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880735

805

STRADA Garoafei. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874367

806

STRADA Dumbrava Noua, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879609

807

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873502

808

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6 Jud BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873513

809

SOSEAUA Panduri, Bl. P8, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874187

810

SOSEAUA Alexandria, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119874266

811

STRADA Georqe Enescu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874525

812

STRADA Giaccomo Puccini, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874761

813

CALEA Plevnei, Nr. 143, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

39,99

RO001E119874907

814

CALEA Grivitei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875469

815

BULEVARDUL Bucureștii Noi. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876011

816

ALEEA I.O.R., Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871331

817

STRADA Tugomir Voievod, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

24,59

RO001E119871757

818

STRADA Energiei, Nr. FN, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911796

819

STRADA Baiculesti, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119912258

820

STRADA Someșul Rece, Nr. 67, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119912247

- 821

STRADA Avionului, Nr. FN. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911628

822

CALEA Grivitei. Nr. 232, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119912168

823

CALEA Dorobanți, Nr. FN, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911662

824

STRADA Radu Popescu, Nr. FN. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911864

825

CALEA Dudesti, Nr. FN, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119911493

826

STRADA Reșița, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20,47

RO001E119878417

827

STRADA Valea Buzăului, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879025

828

SOSEAUA Cotroceni, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

43,86

RO001E119872185

l     829

STRADA Marcu Armasu, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871038

830

STRADA Turda, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119876594

831

BULEVARDUL Regiei, Loc. SECTOR 6, Jud BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

53,11

RO001E119876763.

'    832

BULEVARDUL Regiei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1198JSm

833

STRADA Filimon Nicolae, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001 El 19617034

834

CALEA Crangasi, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001EW98T7089

835

STRADA Valeriu Braniște, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

25,73

R0001BK3B7/6D8

836

STRADA Istriei, Bl. H17, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

ROOOlli 1198/8866

837

STRADA Ramnicu Valcea, Bl. S20, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

Roood

838

CALEA Rahovei, Nr. 1, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

R0001® TO87g40(>

839

STRADA Răsăritului, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001EW9872W

840

STRADA Palatul Justiției, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E1^8737fea;

841

STRADA Valea Lunga, Nr. 20, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119^*4^ft

842

CALEA Dorobanți, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

21,83

RO001E1198801&5

843

STRADA Cara Anqhel, serg. maj., Nr. 9-11, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873298

844

BULEVARDUL Ghencea, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873322

845

STRADA Vatra Domei, Nr. 7, Bl. E5, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880577

846

SOSEAUA Nicolae Titulescu, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880847

847

STRADA Valea Roșie, Nr. 4, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

16,51

R0001E119873445

848

CALEA Serban Vodă, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873715 -

849

INTRAREA Agrafei, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E11987373/

850

STRADA Sapientei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873759

851

SOSEAUA Nordului, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

11,27

RO001E119875571


Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

852

BULEVARDUL Marasesti, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

21,83

RO001E119875841

853

STRADA Pajurei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

42,87

RO001E119875986

854

STRADA Roșu Nicolae, Loc, SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119871106

855

BULEVARDUL Constructorilor. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876921

856

CALEA Vitan, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877876

857

BULEVARDUL Pieptănari, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119878035

858

SOSEAUA Colentina, Nr. 60, Bl. 103, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

27,18

RO001E119872084

859

SOSEAUA Alexandria. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119879621

860

ALEEA Dumbravita, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119872927

861

STRADA Washington, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880320

862

BULEVARDUL Aviatorilor. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

33.69

R0001 El 19880342

863

STRADA Drumul Taberei, Bl. MICRO4, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001 El 19873041

864

STRADA Unitatii, Loc. SECTOR 3, Jud, BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880588

865

CALEA Victoriei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001 El 19874491

866

STRADA Pastorului, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874929

867

BULEVARDUL Hristo Botev, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

32,39

R0001E119875335

868

ALEEA Tudor Constantin,Fruntaș, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

R0001 El 19871319

869

ALEEA Terasei. Bl. 13A, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0001 El 1987756!?

870

STRADA Ariesul Mare, Bl. I, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001 El 19872477

871

ALEEA Compozitorilor, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873197

872

STRADA Mihail Moxa, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001 El 19880634

873

CALEA Ferentari, Nr. 6. Bl. 70. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880702

874

BULEVARDUL luliu Maniu, Nr. 17, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

27,08

R0001E119880926

875

BULEVARDUL luliu Maniu, Nr. 11 A, Bl. D3, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119881129

876

STRADA 11 Iunie, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR4

BUCUREȘTI

JT

26.55

RO001E119873838

877

STRADA Cutitul De Argint, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874019

878

BULEVARDUL lancu De Hunedoara, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

22,55

RO001E119875009

I     879

BULEVARDUL Theodor Pallady, Nr. 3, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

16,91

RO001E119878800

880

STRADA Trapezului. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E11987942?

881

CALEA Călărași, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

17,81

RO001E119879^*96;

882

STRADA Dumbrava Noua. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E11981 997

883

STRADA Targu Neamț, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119813568

884

PASAJUL Victoriei. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E1198ff5#J0

885

BULEVARDUL Hristo Botev. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E1198B.5960

886

BULEVARDUL Pnmaverii, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876560

887

STRADA Floreasca, Loc SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

44,68

RO001E119879*08

888

STRADA Ceasornicului, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

40,05

RO001E11987564&

889

SOSEAUA Straulesti, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875740

890

BULEVARDUL Basarabia, Loc. SECTOR 2. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

21,34

RO001E119870846

891

STRADA Popisteanu,Aviator, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

18,41

RO001E119876505

892

STRADA Cărbunarilor, Nr. 13, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876785

893

ALEEA Privighetorilor, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878259

894

INTRAREA Reconstrucției, Nr. 21. Bl. 23. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879070

895

SOSEAUA Panduri, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

28,36

R0001E119872208

896

SOSEAUA Salaj, Nr. 265, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879755

897

STRADA Preciziei, Nr. 11, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

29,65

R0001E119880948

898

STRADA Poterasi, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E11987369#

899

STRADA Valea Cascadelor. Bl. T1695, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

12,63

R0001E119881118

900

PIAȚA Romana, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874503N N /’d ”Nr. crt.

Adresa loc consum

901

STRADA Slatineanu Ion, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

902

ALEEA Circului, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

903

INTRAREA Barsei, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

904

STRADA Ritmului, Loc. SECTOR 2, jud. BUCUREȘTI

905

STRADA Remus, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

906

BULEVARDUL Carul I, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

907

STRADA Rebreanu Liviu, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

908

STRADA Dristorului, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

909

STRADA Nedelcu lon.Plutonier, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

910

ALEEA Tandarei, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

911

PASAJUL Marasesti, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

912

BULEVARDUL Timișoara, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

913

STRADA Drumul Taberei. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

914

STRADA Sibiu, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

915

ALEEA Callatis, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

916

STRADA Ady Endre. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

917

STRADA Tismana, Nr. T990, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

918

CALEA Dorobanți, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

919

PIAȚA Gara Baneasa, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

920

STRADA Ruica,Caporal, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

921

STRADA Moroeni, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

922

STRADA Maiorescu ton,Profesor, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

923

ALEEA Privighetorilor, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

924

STRADA Sibiu, Loc. SECTOR 6, Jud, BUCUREȘTI

925

STRADA Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

926

INTRAREA Schitu Golești, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

927

STRADA Sebastian Mihail.scriitor. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

i    928

STRADA Cercetătorilor, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

l    929

STRADA Banul Udrea, Nr. 5, Bl. 1-2, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

930

BULEVARDUL Eroilor. Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

931

STRADA Blejan Florea, serg. mai., Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

932

STRADA Cnsan, Loc. SECTOR 3, Jud. «UCURESTI

933

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

934

BULEVARDUL Aviatorilor, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

935

SOSEAUA Pantelimon, Bl. 6. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

936

STRADA Baiculesti. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

937

STRADA Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

938

SOSEAUA Gherase, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

939

BULEVARDUL Libertății, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

940

STRADA Garoafei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

941

SPLAIUL Independentei, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

942

SOSEAUA Kiseleff Pavel Dimitrievlci, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

943

SOSEAUA Nicolae Titulescu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

944

BULEVARDUL Dinicu Golescu, Nr. 25, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

945

STRADA Saidac Gheorghe, lt„ Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

946

STRADA Simion Mehedinți, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

947

STRADA Altarului, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

948

ALEEA Jieneasca, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

949

STATIA Dristor, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI


Locație

O

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874604

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874693

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870767

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870970

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119871218

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871252

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119878754

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879003

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879081

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879137

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119879238

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873096

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001 El 19873108

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873254

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119873377

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119881062

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E1198738^

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874738'

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

31,66

RO001E119875694

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871320

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871803

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

22,16

RO001E119872107

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872174

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872871

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119873007

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119881095

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874211

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878013

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878586

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

41,37

R0001E1198]^W

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119/79957,

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E11®7?62ft

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E11*8H£>0\6

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119R8016i

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119&WJ252

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

ROOO1E11987M10

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20,83

RO001E11988054$

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874075

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874378

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001 El 19875313

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

46,78

RO001E119875874

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30,01

RO001E119876145

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876235

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876954

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119876998

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877403

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879092

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879148


> direcția A

L SEFW’C> g.m --b lUTECHfț^ c // i -jJ         J^r n **►//

V --z5R %. i \y           *//

'TjQ o M fcțV^<


Nr. crt.

Adresa loc consum

950

SOSEAU A Pantelimon, Nr. 107, Bi. 400, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

951

SOSEAUA Ștefan cel Mare, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

952

SOSEAUA Pipera. Nr. 48, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

953

SOSEAUA Nordului, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

954

CALEA Rahovei, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

955

STRADA Postăvarul, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

956

STRADA Ferestrei, Loc. SECTOR 2. Jud BUCUREȘTI

957

STRADA Nazarcea. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

958

STRADA LILIACULUI, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

959

STRADA Caramidariei, Loc. SECTOR 6, Jud BUCUREȘTI

960

STRADA Lamotesti, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

961

STRADA Danubiu, Bl. 17. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

962

STRADA Fizicienilor, Bl. D2A, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

963

STRADA Tomis, Bl. C4-C5, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

964

STRADA Racari. Bl. 44, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

965

CALEA Ferentari, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

966

STRADA Montana, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

967

STRADA Știrbei Vodă, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

968

STRADA Valea Caluqareasca, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

969

PIAȚA Romana, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

970

PARCUL Gradina Icoanei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

971

STRADA Beller Radu, It. av„ Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

972

STRADA Beller Radu, It. av.. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

1      973

SOSEAUA Kiseleff Pavel Dimitrievici,. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

9Z4

STRADA Tina M.Petre.Soldat, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

975

STRADA Fabrica De Cărămidă, Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

\\    976

DRUMUL Maracineni. Nr. FN. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

\ 977

STRADA VULCANESCU MIRCEA, Nr. FN, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

l 978

STRADA Gheorghe Petrascu, Nr. FN, Bl. B9. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

t 979

PIAȚA Universității, Nr. FN. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

980

STRADA Mărțișor, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

981

ALEEA Someșul Mic, Bl. 31, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

982

ALEEA Ciceu, Nr. 4, Bl. E10, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

983

ALEEA Someșul Mare, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

984

SOSEAUA Olteniței. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

985

STRADA Stolnici, Bl. 40. Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

986

STRADA Odobesti, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

987

ALEEA Barajul Rovinari, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

988

STRADA Rasinari, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

989

CALEA Serban Vodă, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

990

INTRAREA Crainicului. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

991

STRADA Rebreanu Liviu. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

992

ALEEA Moinesti, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

993

ALEEA Vfasiei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

994

STRADA Sachelarie Visarion, It., Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

995

SOSEAUA Bucuresti-Magurele, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

996

STRADA Zamfir Olaru, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

997

STRADA Peleaga, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

998

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI


Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

26,83

RO001E119872040

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

R0001 El 19880375

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880768

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

R0001 El 19880858

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30

R0001 El 19873894

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871476

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

28,05

RO001E119871713

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876347

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

34,29

RO001E119876561

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119876875

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878350

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878697

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119878844

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878899

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119878967

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879924

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872736

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

R0001 El 19880494

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873557

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874581

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874637.

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

14,67

RO001E119874851

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874930

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875818

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

14

RO001E119870835

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

RO001E119911549

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

23

R0001E119912135

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23

RO001 £11991569©:

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

23

R0001EWS9'

țo8|a

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

ROOOW11®9-

2281.

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

ROOQjfE.119877225

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

ROQBItl 1â877$S4'

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

ROKM£1 |98jS5tei

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO(fcl£1\98??5a*'

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0M1E11W7W

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

ROOC<LE119$Kâ99’

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

R0001B4JGKB768

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

ROOO1E1ÎSSK80-

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20,91

R0001E11987150U

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877393

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872668

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

57,24

RO001E119880364

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119880678

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873423

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874154

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

27,13

R0001E119874312'

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879676

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879^02

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001 El 19872859

din 25
Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

999

BULEVARDUL Camil Ressu, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880296

1000

STATIA Brancoveanu, Nr. 99, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880421

1001

STRADA Vicina, Nr. 1. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119880746

1002

STRADA Principatele Unite, Nr 18-20. Loc. SECTOR 4, Jud BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873681

1003

SOSEAU A Bucuresti-Magurele, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

24,93

RD001E119874323

1004

BULEVARDUL Gheorghe Magheru.General, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREST!

JT

10

RO001E119874569

1005

STRADA Hatmanul Arbore. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119874727

1006

BULEVARDUL Balcescu Nicolae, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875256

1007

SOSEAUA MIHAI BRAVU, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119870868

1008

STRADA Prunaru, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

23,92

RO001E119877179

1009

STRADA Nitu Vasile,Sergent, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119877731

1010

STRADA Drumul Taberei. Nr. 21. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119873186

1011

INTRAREA Gherghitei, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119881073

1012

STRADA Sabinelor, Nr. 80, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874121

1013

BULEVARDUL Balcescu Nicolae. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

R0001 El 19875267

1014

STRADA Baiiogeni, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

ROOO1E119876O0S

1015

BULEVARDUL Ghencea, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872365

1016

STRADA Popovici NicoIae.Elev, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10,21

RO001 El 19879553

1017

ALEEA Sinaia, Bl. 68, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119881141

■' 1018

STRADA Uranus, Loc. SECTOR 5, Jud BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873906 ‘

1019

INTRAREA Petre Ispirescu, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874468

1020

SOSEAUA Straulesti, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875751

1021

BULEVARDUL Gloriei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

59,03

RO001E119876033

1022

INTRAREA Felix lacob.Dr., Bl. 16, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876213

1023

STRADA Lăcrămioarei, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879340

1024

STRADA Dumbrava Noua, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879542

1025

STRADA Ilina.Cap., Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879&5?

1026

STRADA Cetatea De Balta, Bl. 5, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119822965

i     1027

STRADA Periea Ionel, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

35,65

RO001E119^72^2'

1028

SOSEAUA Ștefan cel Mare, Nr. 26, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E1108^207'

’    1029

ALEEA Compozitorilor, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1-$aZîl4l2

1030

BULEVARDUL Gheorghe Magheru,General, Loc. SECTOR 1. Jud. dUCURESTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1I) Ț48po

1031

STRADA Serghei Vasilievici Rahmaninov, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E11W4750

1032

CALEA Văcărești, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1W8024

1033

STRADA Fizicienilor, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E11987&1Q4

1034

STRADA Nerva Traian, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

45,36

RO001E1198794*4

1035

STRADA Pancota, Bl. 13. Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119872095

1036

DRUMUL Sării, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

26,27

RO001E119872343

1037

BULEVARDUL Oaspeților, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

32

RO001E119875717

1038

STRADA Borsa, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876134

1039

CALEA Călărași, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871207

1040

SOSEAUA Colentina, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871768

1041

STRADA Polizu Gheorghe, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREST

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

27,93

RO001E119876178

1042

STRADA Soldanului, Bl. 97, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877933

1043

STRADA Mihail Petrescu, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878327

1044

STRADA Utziceni, Loc, SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119878428

1045

BULEVARDUL Decebal, Nr. 11, Bl. S14, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E11987864&

1046

STRADA Toamnei, Loc, SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875032-

1047

BULEVARDUL Balcescu Nicolae, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119875357

direcția


Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW]

POD

1048

BULEVARDUL Dinicu Golescu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119875447

1049

STRADA Fabrica De Cărămidă, Loc, SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119875728

1050

BULEVARDUL Nicolae Grigorescu. Nr. 19, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

17,8

RO001E119870790

1051

SOSEAUA MIHAI BRAVU, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870857

1052

SOSEAUA Pantelimon, Nr. 309, Bl. 8, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871050

1053

STRADA Plantelor, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

11,34

R0001E119871173

1054

BULEVARDUL Grigorescu Nicolae,Pictor, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

51

RO001E119871342

1055

STRADA Moroeni, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

27,95

R0001E119871814

1056

STRADA Lainici, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

16,27

RO001E119876527

1057

STRADA LILIACULUI. Nr. 339, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119876549

1058

INTRAREA Ciurel, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

26,9

RO001E119877056

1059

CALEA Giulesti. Nr. 50, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877113

1060

STRADA Aron Pumnu, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119878046

1061

STRADA izvorul Mureșului, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119878439

1062

STRADA Domeasca, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119872411

1063

BULEVARDUL Timișoara, Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872725

1064

STRADA Mașina De Paine, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10,71

R0001E11987513S

-  1065

STRADA Sfanțul Dumitru. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119875470

1066

STRADA Roșu Nicolae. Nr. 22, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119870666

1067

STRADA Matei Voievod, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001 El 19871244-

1068

CALEA Giulesti, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

44,11

R0001 El 19876853

1069

DRUMUL Carierei, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877102

1070

BULEVARDUL Constructorilor. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119877135

1071

ALEEA Stupilor, Bl. F8, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119877595

1072

ALEEA Pravat, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119872961

1073

STRADA Compozitorilor, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873153

1074

ALEEA Timișul De Jos, Nr 4. Loc. SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873579

1075

STRADA Episcopul Chesarie, Loc. SECTOR 4. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

17,24

RO001E119873849

1076

INTRAREA Giurgiului, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1198781JP,

1077

STRADA Spinis, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119878(204

1078

BULEVARDUL Energeticienilor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E11987b7ot

1079

CALEA Vitan, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

25,02

RO001E119871939

1080

STRADA Modoran Ene.Soldat, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871 5J5

1081

BULEVARDUL Uverturii, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E11987. 488

1082

STRADA Racari, Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E1198801ÎX3

1084

STRADA Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873264

1085

ALEEA Stupilor, Bl. E7, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119877607

1086

STRADA Radu Constantin, Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119879856

1087

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119872826

1088

STRADA Drumul Taberei, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119873131

1089

BULEVARDUL Pompeiu Dimitrie, Mat, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880757

1090

PARCUL Carol, Loc. SECTOR 4, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

29,8

RO001E119873658

1091

STRADA Ricinului, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119881040

1092

STRADA Nasaud. Loc. SECTOR 5, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

30,8

RO001E119874446

1093

STRADA Lascarescu Valdemar, cpL, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119879913

1094

ALEEA Dumbravita, Loc, SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119872938

1095

BULEVARDUL Timișoara, Nr. 57, Loc, SECTOR 6. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119881152

5'

1096

STRADA Donici Alexandru, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119874659

O

1097

STRADA Luterana, Loc. SECTOR 1, Jud, BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119875054
w


’ DIRECȚIA \c\ SER<0£"

IțiJ^^TE ^>1Nr. crt.

Adresa loc consum

Locație

Județ

Nivel tensiune

Putere [kW)

POD

1098

ALEEA Alexandru. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119875504

1099

SOSEAUA Straulesti, Nr 14, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119875762

1100

SOSEAUA Kîseleff Pavel Dimitrievici, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

42,3

RO001E119875863

1101

ALEEA Hrisovului. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

10

R0001E119875942

1102

SOSEAUA Nicolae Titulescu, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

27,26

RO001E119876156

1103

STRADA Marcu Armasu, Bl. 24, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119870723

1104

BULEVARDUL Grigorescu Nicolae,Pictor, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119871465

1105

STRADA Tepes Vodă, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

43,29

RO001E119879317

1106

STRADA Labirint. Bl. 1109. Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

18,09

RO001E119879362

1107

STRADA Tunsu Petre.Soldat, Loc. SECTOR 5. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 5

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119879788

1108

STRADA Proletarului. Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119880308

1109

ALEEA Istru, Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119872972

1110

STRADA Cetatea Histria. Loc. SECTOR 6, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 6

BUCUREȘTI

JT

10

RO001E119873209

1111

BULEVARDUL Dimitrie Cantemir, Loc. SECTOR 4 Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 4

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119873670

1112

STRADA Polona. Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119874615

1113

STRADA Rosetti C.A., Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

30

R0001E119875368

1114

BULEVARDUL Primăverii, Loc. SECTOR 1. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 1

BUCUREȘTI

JT

20

R0001E119875559

1115

STRADA Prisaca Domei, Bl. D4, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

20

RO001E119871487.

1116

STRADA ION SULEA, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

30

RO001E119871544

1117

BULEVARDUL Theodor Pallady. Loc. SECTOR 3. Jud. BUCUREȘTI

SECTOR 3

BUCUREȘTI

JT

27,91

RO001E119871623

1118

1119

STRADA Floruta Ion, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCUREȘTI ftnSFAl IA rciiimiiihil 1 Ar QFCTfiR A lud Rl IPI IDCQTt

SECTOR 2

BUCUREȘTI

JT

27,53

R0001 El 19871779

1120

ALEEA llioara, Nr. 1, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI

«jLU 1 kJrx 4 SECTOR 3

BUCUREȘTI BUCUREȘTI

JT JT

10

22,19