Hotărârea nr. 239/2020

HOTARAREnr. 239 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 15/29.01.2020 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXELE 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 15/2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 15/29.01.2020 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. 857/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 49/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 237/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

  • - Legii nr. 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018 privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru întocmirea listelor de priorități cât și a listei cu documentele necesare în vederea repartizării locuințelor sociale aflate în patrimoniul și administrarea Municipiului București;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. (q)și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 15/29.01.2020 se modifică conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 15/29.01.2020 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia de evaluare a situațiilor deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale, prin Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

Lista cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2020 a șolicitanților de locuințe sociale, aprobată de "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București”, solicitanți de locuință socială constituită în baza H.C.G.M.B.' nr. 194/2016 și a DPG 635/20181 Nr. Crt

. |        Nume Prenume

Nr. Membri familie

Nr. și data cererii

Punctaj

47

1 persoană

5512/01.11.2018

49

48

1 persoană

6269/05.12.2018

49

49

1 persoană

2486/29.05.2019 •

49

50

2 persoane, soț, soție

777/23.02.2012

48

51

2 persoane, soț, soție

2669/25.06.2012 .

48

52

2 persoane, soț, soție

5224/20.12.2012 '

48

53

1 persoană

160/16.01.2013

48

54

2 persoane, soț,, soție

34/09.01.2018

48

55

1 persoană

4347/21.09.2018

48

56'

1 persoană

1254/16.04.2015

47

57

1 persoană

490/07.07.2016

47 •

58

1 persoană

1335/27.09.2016.

47

59

1 persoană

1387/24.05.2017 - .

47

60

1 persoană

74/11.01.2018

’   47

61

1 persoană

2835/30.07.2018

47

62

1 persoană

5028/09.11.2011 .

46

63

1 persoană

5761/14.12.2011

46

64-

2 persoane, sot, soție

2937/11.07.2012

46

65

1 persoană

3289/07.08.2012 ■

46

66

1 persoană

1675/20.05.2013-

46

67

2 persoane

2261/07.07.20W

46

'68"'

1 persoană

1141/08.09.2016

46

2 persoane, soț, soție

3383/23.08.2018

46

70

1 persoană

4629/28.09.2018

46

71

2 persoane, soț, soție

5388/26.10.2018

46

72

1 persoană

16/14.12.2018

46

73

1 persoană

1475/18.05,2018

45

74

1 persoană

1608/30.05.2018 .

45

75

1 persoană

6071/23.11.2018

45

76

1 persoană

580/05.02.2019

45

77

1 persoană

5535/30.11.2011

44

78

1 persoană

3670/05.09.2012

44

.79

1 persoană

1475/24.04.2013

44

80

2 persoane, soț, soție

1673/20.05.2013

44

81‘

1 persoană

1119/20.05.2014

44

82

1 persoană

1377/29.04.2015

44

83-

1 persoană

2575/31.08.2015

44

84

2 persoane, soț, soție

3502/03.11.2015

44

85

2 persoane, soț, soție

3916/08.12.2015

44

86

2 persoane, soț, soție

190/18.01.2016

44

87

1 persoană

1143/05.04.2016

44

88

1 persoană

683/26.07.2016

44

89

1 persoană

1522/07.10.2016

44

90

2 persoane, soț, soție

2135/23.11.2016

44

91

2 persoane, soț, soție

947/12.04.2017

44

92

2 persoane, soț, soție

1528/12.06.2017

44

93

1 persoană

711/03.11.2010

43

94

1 persoană

614/09.03.2017

43

95

1 persoană

4727/01.10.2018

43

96

1 persoană

365/22.01.2019

43

97

1 persoană

959/25.03.201.1

42

98

1 persoană

3288/07.08,2012

42

99

1 persoang__

2386/19.07201 7

42

100 I

2 perș^6@Tsă^pție

726/27.03.2014

42

101 I

2 palane, sot, Sâie

' r/i? . pireu i ia—cv----------

1032/06.05.2014

42

S SPAȚIU LOCATIV % f Șl CU ALTÂ .£ DESTINAȚIE^;/.

102"

103

104

105

106

107

10.8

109

110

111

112

-113 |

115 ■

.....1.16'I

117 I

118 I

119 1

120 I

121 I

122 I

123 1

124 1

125 I

■*126 I

-■'■127 1

128 I

129 I

-130 1

131 I

132 1

133 I

134 I

135 1

136 1

137 1

138 I

139 1

140 I

141 1

142 1

143 1

144 I

145 1

146 ■

147 ■

148 ■

149 I

150 ■

151 ■

152 ■

153 I

154 ■

155 ■

156 [


• Nume Prenume


Nr. Membri familie

Nr. și data cererii.

| Punctaj

1 persoană

2805/31.10.2014

42

1 persoană

3430/3.0.J0.2015

'   42

1 p'ersoană

2268/08.12.2016

42

1 persoană

364/10.02.2017     >

42

2 persoane, soț, soție

2917/26.09.2017

42

1 persoană

2343/04.07.2018

42

1 persoană

2759/25.07.2018

42

1 persoană

1471/22.12.2010

41

1 persoană

1334/15.04.2013

41

1 persoană

3076/06.10.2015

41

2 persoane, sOț,soție

1517/07.10.2016

41

1 persoană

775/19.03.2018

41 •

1 persoană

3010/18.09.2013

40

2 persoane, soț, soție

295/06.02.2017

40

1 persoană

2057/28.07.2017

40

1 persoană

3726/21.11.2017

40

2 persoane, soț, soție

3998/20.12.2017

40

1 persoană

4022/21.12.2017

40

1 persoană

3126/27.07.2011

39

1 persoană

1634/03.07.2014

39

1 persoană

481/07.07.2016

39

1 persoană

1917/17.07.2017

39

1 persoană

1970/19.07.2017

39

2 persoane, soț,soție

3407/23.08.2018

39

1 persoană

1852/11.04.2019

39

1 persoană

2703/18.06.2019

39

1 persoană

4585/19.09.2019

39

1 persoană

1606/10.02.2017

38

1 persoană

492/24.02.2017

38

2 persoane, sot,soție

2422/29.08.2014

37

1 persoană

3433/30.10.2015

37

2 persoane, soț, soție

557/13.07.2016

37

1 persoană

1171/08.05.2017

37

1 persoană

2138/03.08.2017

37

1 persoană

2372/24.08.2017

37

1 persoană

3483/01.11.2017

37

1 persoană

1576/25.05.2018

37

1 persoană

2650/18.07.2018

37

1 persoană

2658/18.07.2018

37

1 persoană

2690/20.07.2018

37

1 persoană

521/31.01.2019

37

1 persoană

1180/05.03.2019

37

1 persoană

2818/26.06.2019

37

1 persoană

3082/20.11.2014

35

1 persoană

303/15.06.2016

35

1 persoană

1748/27.10.2016

35

1 persoană

745/25.01.2017

35

1 persoană

664/15.03.2017

35

1 persoană

772/24.03.2017

35

2 persoane, sot, soție

798/29.03.2017

35

1 persoană

3015/29.09.2017

35

1 persoană

4020/21.12.2017

35

1136/23.04.2018

2487/11.07,0.018

503/30.01.2019

1 persoană «uiheclTJAr-tttt


SI CU ALIA -m/ DESTINAȚIE <?//

Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr. ^sa/zz^.^ Lista cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2020 a solicitanților de locuințe sociale, aprobată de "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București”, solicitanți de locuință socială constituită în baza

H.C.G.M.B.’ nr. 194/2016 si a DPG 635/2018 f


UNITATE LOCATiVĂ CU 2 CAMERE


Nume Prenume


Nr. Crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 I

17 I

18 I

19 I

20 1

21 I

22 1

23 I

24 1

25 I

26 1

27 I

28 1

29 I

30 1

31 1

32 1

33 I

34 I

35 1

36 1

37 I

38 I

39 I

40 I

41 1

42 I

43 1

44 |


Nr. Membri familie

Nr. și data cererii

Punctaj

12 persoane, mamă, fiică

865/12.08.2016

69

|j 3 persoane, soț, soție, 1 copil

5569/02.11.2018

68

13 persoane, mamă, 2 copii

600/19.07.2016

65

2 persoane, soț, soție

5148/13.12.2012

62

2 persoane, mamă, fiu

903/15.11.2010

61

3 persoane, soț, soție, 1 copil

111/17.01.2017

61

2 persoane, soț, soție

2064/28.07.2017

61

2 persoane, mamă, 1 copil

2671/14.09.2017

61

3 persoane, mamă, 2 copii

838/17.03.2011

60

2 persoane, sot, soție

3838/21.09.2012

60

2 persoane, mamă, 1 copil

2991/30.09.2015

59

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1263/19.04.2011

58

2 persoane, soț, soție

3049/20.09.2013

58

2 persoana, sot, soție

1475/05.10.2016

58

2 persoane, fiică, mamă

2370/24.02.2017

58

3 persoane, soț, soție, 1 copil

4200/03.10.2011

57

3 persoane, mamă, 2 copii

3652/03.09.2018

57

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1931/07.06.2013

56

2 persoane, sot, soție

2548/29.06.2011

55

2 persoane, mamă, 1 copil

1334/15.04.2013

55

3 persoane, mamă, 2 copii

1601/01.07.2014

55

3 persoane, mamă, 2 copii

2530/07.10.2014

55

3 persoane, mamă, 2 copii

3023/10.07.2019

55

i2 persoane, sot, soție

132/11.02.2014

54

3 persoane, soț, soție, 1 copil

282/26.01.2016

54

3 persoane, sot, soție, 1 copil

6029/22.11.2018

53

3 persoane, soț, soție, 1 copil

3182/30.07.2012

52

3 persoane, soț, soție, 1 copil

2859/05.09.2013

52

2 persoane, tată, 1 copil

5954/20.11.2018

52

2 persoane, mamă, 1 copil

3099/24.09.2013

51

2 persoane, soț, soție

1294/22.09.2016

51

3 persoane, soț, soție, 1 copil

2226/10.08.2017

51

2 persoane, mamă, 1 copil

2969/27.09.2017

51

3 persoane, mamă, fiică, nepot

1128/20.04.2018

51

2 persoane, mamă, 1 copil

4553/27.09.2018

51

3 persoane, sot, soție, 1 copil

5347/25.10.2018

51

3 persoane, soț, soție, 1 copil

4832/23.11.2012

50

2 peroane, titulară, soră

790/05.08.2016

49

2 persoane, mamă, 1 copil

952/20.01:2017

49

2 persoane, mamă, 1 copil

316/08.02.2017

49

2 persoane, mamă, fiică

2141/03.08.2017

49

3 pej£$£S^cȘț^sotie, 1 copil

1063/26.02.2019

49

2 pțgfSoane, tara^țiică

380/04.02.2011

48

2   rSO^^ifștâ, rnjftcă

5170/16.11.2011

48

1 O£S'Nr. Crt.


45

46

47

48

49

50

51

52

5

54

55

.56

57

58

59

60

61

‘62

1'63 ' 1

64'

<66 - ■

167 .

“68

69

76’

...71

72

. ’73^

;7zr

' 75

76

77

78

- 79

> 80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 _J

93

94

95

96

97


Nume Prenume


Nr. Membri familie

Nr. și data cererii

Punctaj

1 3 persoane, sot, soție, 1 copil

1964/10.06:2013

48

3 persoane, mamă, 2 copii

1543/27.12.2010

47

3 persoane, mamă, 2 copii

2555/15.06.2012 ,

•47

| 3 persoane, mamă, 2 copii

2873/06.07.2012 '

47

2 persoane, mamă, 1 fiu

975/14.03.2013

• 47

2 persoane, mamă, fiică

4064/10.12.2013

- 47

| 2 persoane, mamă, fiică

891/18.03.2015

47

2 persoane, mamă, 1 copil

3891/04.12.2015 -

47

| 3 persoane, titulară, fiu, mamă

108/25.05.2016

47

3 persoane, sot, soție, 1 copil

140/26.05.2016

47

2 persoane, tată, 1 copil

1240/16.09.2016

47

3 persoane, mamă, 2 copii

3169/04.10.2017

47

2 persoane, mamă, fiu

1442/16.05.2018.

47

| 2 persoane, mamă, fiică

5308/24.10.2018

47

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1346/28.09.2016

46

| 2 persoane, sot, soție

3577/29.08.2018

46

| 2 persoane, mamă, fiu

8872/07.07.2016

45

| 3 persoane, soț, soție, 1 copil

1Î76/09.09.2016

45

3 persoane, mamă, 2 copii

1564/12.10.2016

45

2 persoane, mamă, 1 copil

2150/24.11.2016

45

3 persoane, mamă, 2 copii

2640/18.07.2018”

45

2 persoane, mamă, 1 copil

3062/11.07.2019

45

3 persoane, mamă, 2 copii

2191/20.01.2012

44

2 persoane, mamă, 1 copil

1387/22.04.2016

44

2 persoane, mamă, 1 copil

380/08.02.2018

44

3 persoane, mamă, 2 copii

3026/19.07.2012

43

3 persoane, mamă, 2 copii

4904/29.11.2012

43

2 persoane, mamă 1 copil

1207/16.04.2015

43

3 persoane, mamă, 2 copii

1090/19.04.2018

43

2 persoane, mamă 1 copil

2558/13.07.2018

43

3 persoane, mamă, 2 copii

5398/29.10.2018

43

3 persoane, mamă, 2 copii

3936/30.08.2019

43

2 persoane, sot, soție

2485/11.07.2018

42

2 persoane, marnă, fiică

1024/18.11.2010

41

3 persoane, soț, soție, 1 copil

661/25.07.2016

41

2 persoane, mamă, 1 copil

1923/08.11.2016

41

2 persoane, mamă, fiică

2073/18.11.2016

41

3 persoane, mamă, 2 copii

1782/30.06.2017

41

3 persoane, mamă, fiică, nepoată

1843/07.07.2017

41

2 persoane, mamă 1 copil

3268/12.10.2017

41

2 persoane, mamă, 1 copil

2033/25.06.2018

41

2 persoane, mamă, 1 copil

3816/06.09.2018

41

2 persoane, mamă, 1 copil

4856/05.10.2018

41

3 persoane, soț, soție, 1 copil

895/19.02.2019

41

2 persoane, mamă, 1 copil

2400/22.05.2019

41

2 persoane, fiu, mamă

2906/23.09.2015

40

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1463/22.12.2010

39

2 persoane, mamă 1 copil

3414/29.10.2015

39

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1396/30.06.2016

39

2 persoane, mamă, 2 copii

653/22.07.2016

39

2 persoane, mamă, 1 copil

1119/06.09.2016

39

2 peț^ane, rrv»mă, 1 copil

2116/22.11.2016

"39

3 p/n^oane jȚțan^, 2 copii

3 jt09/26.10.2017

39/£ DIRECTĂ

'■< SPAȚIU LOCATIV m

,s sicuaCta -țn

- Dtal^ATIE