Hotărârea nr. 238/2020

HOTARAREnr. 238 din 2020-06-18 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI RAPORTURILOR CONTRACTUALE PENTRU LOCUINTELE SOCIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului raporturilor contractuale pentru locuințele sociale aflate în proprietatea publică a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate comun al Direcției Juridic și Administrației Fondului Imobiliar nr. 11640/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 48/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 236/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Conform punctului de vedere exprimat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.108737/29.08.2019, însușit și transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.13634/05.09.2019 și înregistrat la Cabinet Primar General cu nr.5204/09.09.2019,

în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) si d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. q) și art.139 alin. (3) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului contractual pentru locuințele sociale aflate in administrarea entităților juridice ce funcționează în baza hotărârilor Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 Valabilitatea contractelor este de 5 ani de la data încheierii convenției, cu posibilitatea de prelungire pentru aceeași perioadă, cu condiția respectării tuturor condițiilor prevăzute anterior în contract.

fac venit la bugetul local.

Art.4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, contractele de închiriere ajunse


beneficiază locatarii locuințelor cu destinație speciala (sociala), la momentul expirării


Art.3 Tarifele practicate la închiriere sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și se la termen se prelungesc cu 5 ani, conform art. 2 din prezenta hotărâre. De acest termen contractelor și cu respectarea condițiilor prevăzute de legea specială, documentele solicitați

în acest scop fiind:

  • - actul de identitate pentru titular si membrii de-farnilie nominalizați în contract; /

  • - dovada veniturilor;              /q Wl 4

  • - dovada existentei obligațiilor de plată'la zi; X - declarație autentificată, prin care titularii și membrii de familie majori menționați în contract declară, sub imperiul art. 326 Cod Penal, ca nu dețin în proprietate o locuință, nu au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu dețin în calitate de chiriaș o altă locuința din fondul locativ de stat.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și toate instituțiile/serviciile publice cu atribuții în administrarea locuințelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Bd Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București România tel +4021 305 55 00; www.pmți.ro

Pag 2