Hotărârea nr. 236/2020

HOTARAREnr. 236 din 2020-06-18 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 19113/15.05.2020 AVAND CA SCOP DETERMINAREA VALORII DE PIATA A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SOS. NORDULUI NR. 1408 DENUMIT SATUL FRANCEZ, CAMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 29.048 MP SI CONSTRUCTII AFERENTE ACESTUIA, IN SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL DE 5.106 MP

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind însușirea raportului de evaluare nr. 19113/15.05.2020 având ca scop determinarea valorii de piață a imobilului situat în București, Șos. Nordului nr. 140B denumit Satul Francez, compus din teren in suprafață de 29.048 mp și construcții aferente acestuia, în suprafață construită la sol de 5.106 mp

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic și Direcției Patrimoniu nr. 9036/10.06.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 46/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină


nr. 234/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Decizia civilă nr. 832A/2018 pronunțată în dosarul nr. 1011/2/2016 d^Curțea d^Ang^ucuresti^ecti^^My-a Civilă potrivit căreia instanța îi obligă pe reclamanții

restituie în deplină proprietate și posesie Municipiului București, imobilul liber de orice sarcini, situat în București, Șoseaua Nordului, compus din teren în suprafață de 28.500 mp și construcțiile edificate pe acesta, identificate conform art. 2.2 din contractul de schimb cu sultă autentificat sub nr. 420/15.03.2008 de notar public Lidia Drăgan;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1 Se însușește Raportul de evaluare nr. 19113/15.05.2020 întocmit de către Mapps Mașter Appraisal - Business Valuation ce are ca obiect imobilul denumit Satul Francez, situat în Șos. Nordului nr. 140B, sector 1, compus din teren în suprafață de 29.048 mp și construcții aferente acestuia, în suprafață construită la sol de 5.106 mp.

Art.2 Raportul de evaluare nr. 19113/15.05.2020 cuprins în anexă, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 18.06.2020 Juresti, 18.06.2020 (Nr. 236’

ASOCIEREA

MAPPS MAȘTER APPRAISAL - BUSINESS VALUATION

RAPORT DE EVALUARE


Numărul raportului: 19113/15.05.2020CUPRINS

 • 1. TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

f

Identificarea evaluatorului

Identificarea clientului/utilizatorilor/solicitantului

Scopul evaluării................

Identificarea subiectului evaluării

Data evaluării

Documentarea pentru efectuarea evaluării

Natura si sursa informațiilor utilizate

Ipoteze și ipoteze speciale

Restricții de utilizare

Declararea conformității cu standardele ANEVAR

Limitări ale evaluării

Cadrul general-termeni, definiții, principii si concepte

 • 2. PREZENTAREA SI ANALIZA DATELOR

>

 • 2.1. Date generale

 • 2.2. Descrierea si analiza pieței specifice

 • 2.3. Cea mai bună utilizare

 • 3. ABORDAREA ÎN EVALUARE Șl RAȚIONAMENTUL

 • 3.1 Abordare prin piață

 • 3.1 Abordare prin cost

3.3 Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii

 • 4. ANEXE

  VALUATION

  rusnvorthv axpers, reliable rsulcs


ADRESA DE ÎNSOȚIRE

Lucrarea a fost realizată de Asocierea MAPPS MAȘTER APPRAISAL - BUSINESS VALUATION în baza contractului subsecvent nr.863/01.11.2019, respectiv nr. 112/10.02.2020, în baza notei de comanda 19113/04.12.2019.

Prezentul raport de evaluare se referă la dreptul de proprietate deținut de Municipiului București asupra imobilului denumit Satul Francez cu teren în suprafață de 29.048 mp, cu numărul cadastral 260456, înscris in Cartea Funciară nr. 260456 a Sectorului 1, si construcții aferente acestuia, în suprafață construită la sol de 5.106 mp, situate în București, sector 1, Șoseaua Nordului, nr. 140B.

Conform cerințelor Clientului, scopul evaluării este de informare, valoarea estimată în raport fiind valoarea de piață.

Raportul a fost structurat după cum urmează:

 • •  Termenii de referință ai evaluării

 • •   Prezentarea și analiza datelor

 • •  Abordarea în evaluare si raționamentul

1                 1

 • •  Anexe

în urma aplicării metodologiei mai sus menționate, în condițiile termenilor de referință, având în vedere ipotezele privind inspecția și documentarea, ipotezele de lucru și ipotezele speciale emise în cadrul acestui raport de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piață pentru terenul

subiect este:

Euro

Lei

Valoare de piață teren considerat liber

44.065.816 €

213.172.791 lei

- Cost estimativ demolări

410.000 €

1.983.416 lei

= VALOARE DE PIAȚA PROPRIETATE IMOBILIARA

43.655.816 €

211.189.375 lei

VALOARE DE PIAȚA ROTUNJITĂ PROPRIETATE IMOBILIARA

43.660.000 €

211.209.616 lei

Abordări in evaluareIn contextul economic actual de incertitudine, in baza recomandărilor ANEVAR, au fost utilizate două abordări în evaluare. în conformitate cu cerințele SEV100 Cadrul general - secțiunea Abordări în evaluare. „55. Atunci când nu există suficiente date de intrare reale sau observabile încât să se poată obține o concluzie credibilă din aplicarea unei singure metode, se recomandă în mod special utilizarea a cel puțin două abordări sau metode."

'                                                                   A 4

Pentru estimarea valorilor a fost utilizata abordarea prin piață și abordarea prin cost. Abordarea prin cost a fost utilizată pentru a verifica și


ma ps

Evaluatori de valori

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii sunt:

 • • Valoarea a fost obținută ținând seama de ipotezele si ipotezele speciale privind documentarea și inspecția, termenii de referință și aprecierile prezente în raport.

 • •  Valoarea este valabilă la data evaluării și pentru destinația precizată în raport.

 • •  Valoarea estimată reprezintă opinia evaluatorului referitoare la valoarea proprietății imobiliare în condițiile celi mai bune utilizări (CMBU).

Raportul a fost elaborat pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România).


REZUMATUL RAPORTULUI

Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a imobilului (teren și construcții), în vederea informării clientului.

Identificarea subiectului

Subiectul evaluării îl reprezintă imobilul denumit Satul Francez cu teren în

evaluării

suprafață de 29.048 mp, cu numărul cadastral 260456, înscris in Cartea Funciară nr. 260456 a Sectorului 1, si construcții aferente acestuia, în suprafață construită la sol de 5.106 mp, situate în București, sector 1, Șoseaua Nordului, nr. 140B.

Tipul valorii

în conformitate cu scopul evaluării, tipul valorii este valoarea de piață.

Ipoteze speciale

In lipsa informațiilor concrete legate de suprafețele utile si suprafețele construite desfășurate, evaluatorul le-a estimat folosind instrumentele avute la dispoziție: Google Maps, extras de carte funciară pentru informare, fotografii, inspecție etc.

Abordările utilizate si rezultatele obținute

Abordarea prin piață - 43.660.000 euro

Abordarea prin cost - 43.690.000 euro

Rezultatul obtinut r

Valoare de piață imobil: 43.660.000 euro

211.209.616 lei la cursul de 4,8376 lei/euro de la data evaluării

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE J

Lucrarea a fost realizată de Asocierea MAPPS MAȘTER APPRAISAL - BUSINESS VALUATION prin BUSINESS VALUATION SRL membru corporativ ANEVAR, număr autorizație 0549. Raportul a fost întocmit de Cristian G. Danciu, membru titular ANEVAR cu nr. legitimație 11970 specializările EPI, El si EBM.

Aplicarea principiilor din standardele ANEVAR la situațiile specifice din raport implică exercitarea raționamentului evaluatorului. Acest raționament a fost aplicat în mod obiectiv, având în vedere scopul evaluării, tipul valorii și ipotezele aplicabile și nu a fost folosit pentru a supraevalua sau subevalua valoarea rezultată.

Evaluatorul a aplicat raționamente imparțiale referitoare la credibilitatea care trebuie atribuită diferitelor date faptice și ipoteze pentru a ajunge la o concluzie obiectivă în ceea ce privește valoarea, în așa fel încât rezultatul să fie nepărtinitor.

Evaluatorul posedă abilități tehnice adecvate, experiență și cunoștințe despre subiectul evaluării, despre piața pe care acesta se tranzacționează și despre scopul evaluării.

în elaborarea prezentului raport, evaluatorul a respectat legislația în vigoare referitoare la activitatea de evaluare:

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • •  Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România - aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 353/2012

 • •  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (Legea nr. 99/2013)

în elaborarea prezentului raport evaluatorul a respectat hotărârile, reglementările, recomandările, codul de etică si standardele de evaluare ANEVAR.

J                                                                                                                                                                                                       \

VALUATION rustwcrthy expens. retiahte i-ssuks


 • 1. TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

Identificarea evaluatorului

Lucrarea a fost realizată de Asocierea MAPPS MAȘTER APPRAISAL - BUSINESS VALUATION prin BUSINESS VALUATION SRL membru corporativ ANEVAR, număr autorizație 0549. Raportul a fost întocmit de Cristian G. Danciu, membru titular ANEVAR cu nr. legitimație 11970 specializările EPI, El si EBM.

Identificarea clientului/utilizatorilor/solicitantului

Identificarea clientului/solicitantului

Prezentul raport a fost întocmit la solicitarea achizitorului Municipiul București, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod fiscal 4267117.

Identificarea utilizatorului/utilizatorilor

Prezentul raport de evaluare va fi utilizat de Municipiul București cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod fiscal 4267117

Condiții referitoare la utilizarea raportului

Persoana care primește o copie a unui raport de evaluare fără să fi fost identificată de către evaluator ca utilizator desemnat sau ca persoană care poate avea acces la raportul de evaluare, sau fără a avea atribuții legale sau reglementate în legătură cu respectivul raport de evaluare, nu poate fi considerată ca „cititor îndreptățit” al raportului de evaluare.

Scopul evaluării

Scopul raportului de evaluare este estimarea valorii de piață a imobilului cu scopul informării /

clientului, în baza prevederilor legale.

Principalele prevederi legale cu incidență asupra activității de evaluare active sunt:

/ I
 • •  Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • •  Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din

România - aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 353/2012

 • •  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării

bunurilor (Legea nr. 99/2013)

Identificarea subiectului evaluării

Subiectul evaluării îl reprezintă imobilul denumit Satul Francez cu teren în suprafață de 29.048

mp, cu numărul cadastral 260456, înscris in Cartea Funciară nr. 260456 a Sectorului 1, si construcții  aferente acestuia, în suprafață construită la sol de 5.106 mp, situate în București,, sșbtor 1, Șoseaua Nordului, nr. 140B.


K/ VALUATION

“rustwarrhv axpera, rdisbte resulcs

Tipul valorii

în conformitate cu scopul evaluării, tipul valorii este valoarea de piață.

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. (STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR ANEVAR 2018).

Data evaluării

Data inspecției: 20.12.2019. Inspecția a fost efectuată de Cristian G. Danciu, Alexandru Debrezeni si Cristian Niculae, evaluatori autorizați, în prezenta domnului Costel Păduraru - Administrator Sat Francez.

Data evaluării: 14.05.2020

Data întocmirii raportului: 15.05.2020

Moneda raportului - lei și euro (4,8376 lei/euro la data evaluării).

Documentarea pentru efectuarea evaluării

în vederea estimării valorii juste, evaluatorul a întreprins următoarele acțiuni de documentare și analiză:

 • •   a citit si analizat documentele referitoare la imobil

»

 • •   a realizat analiza pieței imobiliare

 • •   a efectuat inspecția terenului și a construcțiilor

Documentele puse la dispoziție de către beneficiar, Municipiul București:

 • -   Documentația cadastrală aferentă imobilului:

 • -   Extras carte funciară nr. cerere 120377 din 29/11/2019

 • -   Adresa nr. 26057/03.12.2019

 • -   Aviz de urbanism nr.7/2 din 17.12.2008

 • -   Certificat de urbanism nr.497/21/N/3942 din 14.04.2020

Natura si sursa informațiilor utilizate                                  '

J

Informațiile utilizate la elaborarea acestui raport de evaluare și pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție au fost considerate de acesta ca fiind corecte, de încredere și suficiente în realizarea scopului declarat.

Sursele de informații utilizate au fost:

>

date și informații primite de la client și de la administratorul Satului Francez, domnul Costel Păduraru

date și informații de la firmele specializate și de pe internet (site-uri specializate);


reviste și publicații de specialitate.

în redactarea lucrării evaluatorul a respectat STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR ANEVAR 2018 obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

BIBLIOGRAFIE

• Recomandări, ghiduri metodologice si STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR ANEVAR 2018

Ipoteze și ipoteze speciale

Având în vedere scopul evaluării, terenul a fost evaluat în ipoteza dreptului deplin de proprietate. Imobilul a fost evaluat în ipoteza liber de sarcini, datorii, fără a se ține cont de eventualele litigii în curs sau de servituti, superficii sau alte drepturi rezultate prin dezmembrarea dreptului absolut de proprietate. Documentele referitoare la aceste aspecte nu au fost consultate, iar în cazul în care ar apărea astfel de probleme, evaluatorul își rezervă dreptul de a modifica raportul și concluziile acestuia.

Opinia evaluatorului referitoare la dreptul de proprietate nu trebuie considerată ca fiind o opinie legală. Opinia evaluatorului referitoare la dreptul de proprietate s-a bazat pe informațiile prezentate de client/beneficiar, fără a se efectua verificări suplimentare. Proprietatea analizata este considerata tranzacționabilă așa cum cere definiția valorii de piață și definiția chiriei de piață din STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR ANEVAR 2018, valabile la data evaluării. Evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile ale proprietății imobiliare sau asupra condițiilor adverse de mediu care pot majora sau micșora valoarea acesteia.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizat^ de părți.


Evaluatorului nu i-a fost solicitat și nu i-a fost pus la dispoziție nici un fel de studiu asupri structurii, gradului de poluare a solului sau condițiilor adverse de mediu și nu are cunoștință despre lucrări de acest gen. Evaluatorul nu este calificat să facă astfel de lucrări. Terenul este evaluat în ipoteza de lucru că are structura ce permite construirea de clădiri și construcții in conformitate cu regulamentele urbanistice din zona și nu prezintă urme de poluare ce ar necesita acțiuni de decontaminare.

In cazul în care nu este specificat în alt fel, existența substanțelor periculoase, care pot sau nu să se afle pe proprietate, nu a fost observată de evaluator. Evaluatorul nu știe de existența acestor materiale/substanțe și nu este calificat să identifice aceste substanțe. Prezența substanțelor periculoase pot afecta substanțial valoarea proprietății. In fundamentarea valorilor evaluatorul a considerat că acest gen de substanțe nu se află pe terenul care face subiectul evaluării.


\ VALUATION

“rustwertfw ex pers, retiabte rasultg

 • •   Evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăților imobiliare (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționale, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezenta substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietăților imobiliare.

 • •  Având în vedere scopul evaluării și destinația actuală a terenurilor subiect, acestea se evaluează în ipoteza de lucru că sunt libere de orice construcții supraterane și subterane, că nu sunt traversate de cabluri electrice, conducte etc., astfel că imobilul subiect nu este afectat de restricții, limitări ale dreptului de a construi, altele decât cele impuse prin Regulamentul de Urbanism valabil la data evaluării.

 • •  Evaluatorul a considerat că documentele care i-au fost puse la dispoziție sunt copii după documente originale.

IPOTEZE SPECIALE

In lipsa informațiilor concrete legate de suprafețele utile si suprafețele construite desfășurate, evaluatorul le-a estimat folosind instrumentele avute la dispoziție: Google Maps, extras de carte funciara pentru informare, fotografii, inspecție etc.

Restricții de utilizare »

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat în raport. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al evaluatorului


Utilizarea raportului se va face doar în vederea informării beneficiarului.

Prezentul raport de evaluare, în totalitate sau părți din acesta, sau orice referire la conținutul să nu pot fi folosite sau incluse într-un document publicat, circulară sau lucrare și nici publicat fără acordul scris și prealabil al evaluatorului.

Declararea conformității cu standardele ANEVAR

>

în redactarea lucrării evaluatorul a respectat STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR ANEVAR 2018.


Standardele utilizate în prezentul raport de evaluare sunt:

 • •  SEV100 Cadrul general (IVS Cadrul general)

 • •  SEV 101 Termenii de referință ai evaluării (IVS 101)

 • •  SEV 102 Implementare (IVS 102)

 • •  SEV 103 Raportare (IVS 103)

 • •  SEV 104 Tipuri ale valorii

 • •  SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)

• GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile                   '

•;f „ D,Tecți.V5C%U utt PalihnoniVw?

Limitări ale evaluării

Activitatea de evaluare în contextul Pandemiei cu COVID-19

http://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/5_1.pdf

Atunci când abordăm incertitudinea în evaluare, una dintre principalele probleme este aceea că valoarea nu reprezintă un fapt, ci estimarea celei mai probabile valori dintr-un interval de rezultate posibile, pe baza ipotezelor formulate în procesul de evaluare.

 • •       Izbucnirea noului Coronavirus (COVID-19), declarată de către Organizația Mondială a Sănătății drept „Pandemie globală” la data de 11 martie 2020, a avut un impact semnificativ asupra piețelor financiare globale. Restricțiile de călătorie au fost puse în aplicare de către multe țări.

 • •       Activitatea pieței este afectată în multe sectoare. La data evaluării, considerăm că putem acorda o pondere mai mică ofertelor anterioare existente în piață, în scopuri de comparație, pentru a formula o opinie despre valoare. Intr-adevăr, răspunsul actual la COVID-19 înseamnă de fapt că ne confruntăm cu un set de circumstanțe fără precedent pe care să ne fundamentăm opiniile.

 • •       în consecință, evaluarea noastră ar trebui tratată cu un grad rezonabil de certitudine și o doză mai mare de prudență decât ar fi fost cazul în mod normal. Având în vedere impactul viitor necunoscut pe care COVID-19 l-ar putea avea pe piața imobiliară, vă recomandăm să monitorizați evaluarea proprietății sub incidența revizuirii periodice a acesteia.

Cadrul general-termeni, definiții, principii si concepte

Interpretarea defectuoasă atribuită anumitor termenelor folosite poate conduce la neînțelegeri și interpretări eronate ale raportului de evaluare. Aceasta constituie o problemă atunci când cuvintele uzuale au înțelesuri specifice pentru o anumita disciplină. Este cazul termenilor preț, cost, piață și valoare așa cum sunt utilizați de disciplina evaluarea proprietăților și definiți în standardele de evaluare ANEVAR,

Client - o parte care angajează contractual un evaluator pentru serviciile de evaluare.

Utilizator desemnat - clientul sau orice altă persoană fizică sau juridică căreia i se acordă de către evaluator, printr-un înscris, dreptul de a utiliza, în numite condiții, raportul de evaluare.

Prețul este termenul utilizat pentru o suma cerută, oferită sau plătită pentru un bun sau serviciu. Prețul de vânzare este un fapt istoric, indiferent dacă a fost făcut public sau dacă a fost confidențial. Datorită capacității financiare, motivațiilor sau intereselor special ale unui vânzător sau cumpărător, prețul plătit pentru bunuri sau servicii poate avea sau nu legătură cu valoarea care ar putea fi atribuită de către alții acelor bunuri sau servicii. Totuși prețul constituie, în general, o indicație asupra valorii relative date bunurilor sau serviciilor de către un anumit cumpărător și/sau vânzător, în anumite situații particulare.

Costul reprezintă prețul plătit de cumpărător pentru bunuri sau servicii, sau suma necesară pentru a crea sau a produce bunul sau serviciul de către producător. în momentul în care s-a finalizat bunul sau serviciul, costul acestora devine un fapt istoric. Prețul plătit pentru un bun sau un serviciu reprezintă costul acestora pentru cumpărător.


Piața este mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt comercializate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul pieței. Conceptul de piață presupune că bunurile și/sau serviciile se pot tranzacționa fără restricții, între cumpărători și vânzători. Fiecare parte va răspunde la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilitate a prețului, în funcție de capacitatea și cunoștințele proprii, de imaginea proprie asupra utilității relative a bunurilor și/sau serviciilor, precum și de nevoile și dorințele individuale. O piață poate fi locală, regională sau internațională.

Valoarea este un concept economic referitor la prețul cel mai probabil convenit de cumpărătorii și vânzătorii unui bun sau serviciu disponibil pentru cumpărare. Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preț care va fi plătit pentru bunuri și servicii, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiție a valorii. Conceptul economic de valoare reflectă optica pieței asupra beneficiilor celui care deține bunurile sau primește serviciile, la data evaluării.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o dacă ar fi oferită spre vânzare pe o piață liberă, la data evaluării , conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață.

Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate (activ) va fi schimbată, la data evaluării între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu prețul determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri.

Valoarea de piață este înțeleasă ca fiind valoarea unui activ, estimată fără luarea în considerare a costurilor de vânzare sau de cumpărare și fără includerea niciunei taxe, si impozit asociat (e).


Active fixe corporale - active fixe care îndeplinesc cumulativ două condiții: au valoarea de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului și durata normală de utilizare mai mare de un an;

X/ VALUATION

rusw/erthv expera. netiable rssults


 • 2. PREZENTAREA SI ANALIZA DATELOR

a

 • 2.1. DATE GENERALE

In prezentul raport de evaluare a fost estimată valoarea de piață pentru imobilul denumit Satul Francez cu teren în suprafață de 29.048 mp, cu numărul cadastral 260456, înscris in Cartea Funciară nr. 260456 a Sectorului 1, si construcții aferente acestuia, în suprafață construită la sol de 5.106 mp, situate în București, sector 1, Șoseaua Nordului, nr. 140B.

J 1                          1    1                                                   1

Zona de amplasare/ldentificare cadastrală

Terenul este amplasat în București, sectorul 1 și este delimitat de străzile Aron Cotruș, Grigore Gafencu si Șoseaua Nordului.

» r

Descrierea amplasamentului

Satul Francez este un ansamblu de locuințe construite pe un teren delimitat de Șoseaua Nordului la vest, străzile Gr. Gafencu si Aron Cotruș la nord și est, situat în partea de nord a Capitalei și în imediata apropiere a Parcului Regele Mihai, fost Herăstrău.

Terenul este împrejmuit și cuprinde locuințe, o construcție cu destinația creșă, o sală de sport, alei asfaltate și o construcție anexă cu destinația clădire de birouri și cabină poartă și are deschidere la trei străzi: Grigore Gafencu de aproximativ 175 m, Șoseaua Nordului de aproximativ 145 m, și Aron Cotruș de aproximativ 170 m

Drumurile de acces către Satul Francez sunt asfaltate. Terenul este conectat la rețelele de electricitate, apă, gaze și canalizare. Rețeaua de gaze are două puncte de conectare prezente pe teren.

Spațiile locative erau conectate și la rețeaua de termoficare, însă la momentul inspecției aceasta nu mai era operațională.

Construcțiile C16, C15, C14, C6 și C2 beneficiază de centrale termice proprii, alimentate cu ' gaze.                                                                                          /

La momentul inspecției, spațiile locative nu erau locuite, sala de sport și creșa nu erau folosite. Terenul era acoperit cu vegetație crescută la voia întâmplării și nu era întreținut.

Pe teren sunt 21 de construcții, identificate cu numerele cadastrale 26056-C1 pana la 26056-C21, după cum urmează:


26056-C1, vilă (nr. 104A și 104B), cu suprafața construită la sol de 301

26056-C2, vila cu suprafața construită la sol de 419 mp

26056-C3 și C4, vile cu suprafață construită la sol de 300 mp fiecare

26056-C5, cabină poartă și clădire administrativă cu suprafață construită la sol de 138 mp

26056-C6, construcție anexă cu suprafață construită la sol de 260 mp

26056-C7 și C8 vile cu suprafață construită la sol de 107 mp fiecare

£ Pairi


diajVMi/V\

VALUATION

“•ustworthy expers. reliabte resufcs

26056-C9 și C16, vile cu suprafața construită la sol de 213 mp

26056-C10-C11, vile cu suprafață construită la sol de 214 mp fiecare

26056-C12 si C15, vile cu suprafața construită la sol de 215 mp

26056-C13, vilă cu suprafața construită la sol de 106 mp 26056-C14, vilă cu suprafața construită la sol de 108 mp 26056-C17- C19 cu suprafață construită la sol de 176 mp fiecare 26056-C20 - creșă, cu suprafață construită la sol de 420 mp 26056-C21 - sala de sport, cu suprafață construită la sol de 720 mp Vilele, creșa și cabina poartă sunt construite cu pereți din zidărie, planșee, sâmburi și centuri din beton armat, au finisaje obișnuite, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă.

Construcțiile au instalații electrice, sanitare și de gaze naturale.


Terenul are următoarele caracteristici:

- Teren intravilan, categoria curți construcții

Identificarea cadastralăVALUATION i-ustwcrtlTV expert. fdiable rasuks

Descrierea zonei

 • -   Accesul la mijloace de transport in comun este facil la mijloacele de transport STB. Cea mai apropiată stație STB este la 500 m.

 • -   Cea mai apropiată stație de metrou este la 1,5 km - Stația de metrou Aurel Vlaicu. Caracteristicile zonei:

 • -   In zona se află locuințe individuale si colective cu nivel de înălțime P+2.

f                                                >                                                                                               !

 • -   Amplasamentul are o bună vizibilitate, cu o deschidere la trei străzi și se află in imediata apropiere a parcului Regele Mihai, fost Herăstrău.

Conform Planului Urbanistic Zonal - Sos. Nordului nr. 114-140, Sector 1, plan ce a făcut obiectul Hotărârii C.G.M.B nr.5/2008 funcțiunile aprobate sunt următoarele: ansamblu locuințe, servicii, alimentație publicj, hotel si birouri, având in prealabil indicatorii urbanististici POT max=60%, CUT max=3,5, Rmaxh=P+5E.

o Indicatori urbanistici aprobați conform PUZ „Sos. Nordului nr.114-140 Sector 1” aprobat cu H.C.G.M.B nr.350/17.12.2010 si prelungit cu H.C.G.M.B nr.219/10.12.2015 pentru zonele studiate sunt următorii:

 • a) UTR1-UTR 2: POTmax =49%, CUTmax: 3,5;

 • b) UTP 3: POTmax=56% , CUTmax=3,32;

 • c) UTR 4: POTmax=55%, CUTmax=3,5;

 • d) UTR 5: POTmax=56%, CUTrnax=3,47.


Zona studiata din PUZ (sursa urbamsm.pmb.ro)

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


Deschidere mare la toate străzile ce delimitează proprietatea

Acces ușor și facil din toate zonele orașului, la Șoseaua de centură a Capitalei și la DN1 Zonă cu caracter edilitar dezvoltat, cu dezvoltare pe segmentul rezidențial-comercial. Acces ușor atât la Aeroportul Internațional Henri Coandă cât și la Aeroportul Băneasa Metrou și mijloace de transport relativ apropiate

Este situat în imediata apropiere a Parcului Regele Mihai

 • 2.2. DESCRIEREA SI ANALIZA PIEȚEI SPECIFICE

I

Economia regiunii București-llfov

Din punct de vedere economic Bucureștiul reprezintă principalul pol de dezvoltare a României, atât din punctul de vedere al populației cât și al participării la economia națională.

în regiunea București funcționează aproximativ 384.000 de agenți economici (18,54% din totalul agenților economici din Romania) cu o cifră de afaceri de peste 118 Miliarde euro (35,13% din cifra de afaceri a României) și un număr de angajați de peste 1 milion persoane (26,09% din totalul de angajați din România).

Principalele sectoare de activitate sunt" Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule in magazine specializate",11 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun "," Extracția petrolului brut"," Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun

(sursa - https://www. topfirme. com/iudet/bucuresti),

Datele furnizate de Comisia Națională de Statistică, arată că regiunea București-llfov trece printr-o perioadă de creștere a veniturilor salariale și de scădere a șomajului.

Indicatori

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rata șomajului înregistrat * %

BUCUREȘTI - ILFOV

1,4

1,2

1,1

1,1

1,0

1,0

Câștigul salarial mediu brut lunar-

ei/salariat

[2]

BUCUREȘTI - ILFOV

4380     6051

6961

7495

8054

8637

Numărul mediu de salariați - mii persoane

BUCUREȘTI - ILFOV

1056,2

1090

1124

1157

1191

1224Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului se ridică la 1.677.985 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, dar numărul persoanelor ce se află zilnic în București depășește 3 milioane și se prognozează că în următorii 5 ani va depăși 4 milioane.

Investițiile în București au un nivel foarte mare comparativ cu celelalte orașe ale țării, acestea vin atât din mediul privat cât și din cel public.

Zona de amplasare a terenului subiect este în partea de Vest a orașului, o zonă ce atrage în ultimii ani tot mai mulți investitori interesați de accesul rapid la autostrada A1 și la centura DNCB. Zona s-a dezvoltat preponderent pe segmentul industrial și comercial, având și un istoric de utilizare pe acest segment. în apropiere există și o zonă cu dezvoltare rezidențială, proprietăți rezidențiale de tipul blocuri de locuințe, cu acces în Bd Timișoara. Proprietatea subiect se învecinează cu CET Vșst.

Piața imobiliară 2019

Volumul investițiilor imobiliare din țara noastră a depășit, în primele nouă luni ale anului curent valoarea de 585 milioane de euro, arată cel mai recent raport de research al CBRE, potrivit căruia în ultimul trimestru din 2019 volumul tranzactionat ar urma să se majoreze cuz42%, putând atinge pragul

•                        pagina 17 din 34

PatrimoYuti

de 1 miliard de euro dacă tranzacțiile aflate în desfășurare, în prezent, vor fi semnate. Potrivit CBRE, piața de birouri a atras peste jumătate din investiții, București și Cluj-Napoca fiind cele mai dinamice orașe, cu aproape 90% din volumul tranzacțional, https://www.bursa.ro/raport-cbre-pentru-orimele-noua-luni-din-an-volumul-investitiilor-imobiliare-din-tara-noastra-a-depasit-585-milioane-euro-25861831

Anul 2019 este un an activ pentru tranzacțiile cu terenuri în București: peste 500.000 de metri pătrați au fost tranzacțional în primele 6 luni din 2019, principalele tranzacții cu terenuri fiind prezentate mai jos.

1          Locație

Suprafața (mp)

Vanzator

Cumpărător

Val. tranzacție (mii. euro)

Destinație

Colentina (fosta fabrica Helitube)

89.000

BeIRom

SIF Banat Crisana

20

n/a

Expoziției

28.700

Investitor privat

London Partners

15

Rezidențial

Casa Mânu Victoriei

5.000

Investitor privat

Strabag

12

Rezidențial

Ștefan cel Mare

14.469

Alpha Bank

SM Development

10

Rezidențial

Central

14.500

Sinatex SA

Popa Nan Project

8

Rezidențial

Colentina (Gherghitei)

80.000

First Bank

One United Properties

7

Rezidențial

Bucureștii Noi (doua parcele)

33.500

Investitor privat

Cordia

6,3

Rezidențial

Pantelimon (doua parcele)

10.000

n/a

n/a

5,7

Rezidentul

Orhideelor

7.920

NCH

RC Invest

5,1

Office /

Fabrica de Glucoza

24.000

Gabriel Popoviciu

London Partners

5

Rezidențial

Pipera

20.000

EdR Real Estate

Shikun & Binui

4

Rezidențial

Grigore Gafencu

3.000

Investitor privat

One United Properties

2,4

Rezidențial

Timpuri Noi

3.043

Gedeon Richter

Investitor privat

2

Rezidențial

Otopeni

35.000

Investitor privat

Marcom

2

Industrial

Chitila

136.000

n/a

Globalworth

n/a

Industrial

Sursa informații: Crosspoint Real Estate, https://www.wall-street.ro/articol/Real-Estate/244683/tramactil-cu-terenuri-in-bucuresti-peste-500-000-mp-in-primele-6-luni-2019.html

1                                                  / r        ' -A

A

//Or .       .            J

(,< Direcția

_____1\ -!-

i         t

zjp )

19113 _ Raport de evaluare Satul Francez

i ratrirrionh/z/7

\\ck           (--d

pagina 18 din 34


Evoluția numărului de tranzacții este prezentată mai jos:

București

iii lllllllllll lllllll

LJn>rAri înrii*


«n mav lan tAr<4

BI017T                         gsc’Qr Bzsisiz iloibtz         az’nsn BicnsTa 12-21373

AM£FI                        rPTiybiraî v

Evoluția prețu i or față de trimestrul antei ior


Oferta de proprietăți similare

Proprietatea subiect este situată pe Sos. Nordului nr.UOB, Sector 1, București si au fost analizate zonele Nordului, Herăstrău si Aviației.


Au fost identificate mai multe oferte de terenuri comparabile, active la data evaluării. Prețurile diferă în funcție de mărime, acces la un drumul public și indicatorii urbanistici.

ID imobiliare.ro

Localizare

Suprafața

Preț unitar

Preț total

Link

X72C1300H

zona Aviației

7.419

1.500

11.128.500

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-

X72C1300H

X47I0300A

zona Baneasa

2.104

1.000

2.104.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-construcții'bucurești‘baneasa teren-constructii-de-vanzare-X47I0300A

X9S71302K

zona

Floreasca

406

1.071

435.001

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/floreasca/teren-constructii-de-vanzare-X9S71302K

X72C1300E

zona Aviației

2.621

1.500

3.931.500

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-X72C1300E

X72C13046

zona Aviației

2.392

1.200

2.870.400

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-X72C13046

X72C1302N

zona Aviației

1.713

1.459

2.500.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-X72C1302N

X72C13035

zona Aviației

2.169

1.000

2.169.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-X72C13035

X3RN0301H

zona Sos. Nordului

2.600

1.000

2.600.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructil/bucuresti/soseauanordului/teren-constructii-de-

vanzare-X3RN0301H

X4KE1300I

zona Baneasa

(

7.600

1.200

9.120.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/baneasa/teren-constmctii de vanzare->qj4KE130Ql

/{Ș _

7S 0,recția TI

> Patn’moniu^

X2F713007

zona Aviației

25.700

1.500

38.550.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-

X2F713007

X72C1302K

zona Aviației

2.338

1.200

2.805.600

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-

X72C1302K

X72C1301P

zona Aviației

3.000

1.400

4.200.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-X72C1301P

XV0403T1V

zona Baneasa

2.300

1.304

2.999.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/baneasa/teren-constructii-de-vanzare-

XV0403T1V

X17L13065

zona Aviației

1.713

1.459

2.500.000

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/aviatiei/teren-constructii-de-vanzare-X17L13065

Indicator

Oferta euro/mp

Maxim

1.500

Minim

1.000

Mediana

1.252

Medie

1.271

Analiza statistica - Evoluția prețului in funcție de suprafață

Prețul în funcție de suprafață

Cererea de terenuri la cumpărare

Având în vedere localizarea și principalele caracteristici ale imobilului subiect, cererea potențială poate veni din partea investitorilor mari, interesați de dezvoltare rezidențială/comerciala sau mixtă, durata de expunere poate depăși 500 de zile.

 • 2.3. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

Cea mai bună utilizare (CMBU) este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

 • • Permisă legal

Evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege, analizând reglementările privind zonarea, restricții de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu, stilurile istorice și impactul asupra mediului.

 • • Posibila fizic

Se analizează dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea unui lot de teren, riscul unor dezastre naturale care pot afecta utilizările unei proprietăți imobiliare. Condițiile fizice influențează și costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare, considerată cea mai bună.

 • • Fezabila financiar

Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisivitate legală și posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a se determina dacă ele ar putea produce venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligațiile financiare și amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar.

 • • Maxim productivă


Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care va conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanță cu rata de fructificare a capitalului cerut de piață pentru acea utilizare.

Utilizările posibile sunt comercială și rezidențială. Analizând din punctul de vedere al probabilității rezonabile, trebuie ținut cont de următoarele aspecte legate de localizarea proprietății subiect:

 • 1.  Amplasarea în primul plan, cu acces la drum public asfaltat.

 • 2.  Zona este una cu vizibilitate buna, rețeaua de transport în comun este dezvoltată în această zonă.

 • 3.  în apropierea terenului subiect se află proprietăți comerciale și rezidențiale.


  Analiza celei mai bune utilizări

  Utilizare actuală

  Dezvoltare Imobiliara - utilizare mixtă

  um

  Arie construita desfășurată estimata

  9.490

  99.040

  mp

  Arie utila estimata

  7.782

  81.213

  mp

  Chirie unitara

  11

  16

  euro/mp

  Chirie lunara

  85.600

  1.299.405

  euro

  Chirie anuala

  1.027.198

  15.592.858

  euro

  Grad de ocupare

  0,95

  0,90  Utilizare actuală

  Dezvoltare Imobiliara - utilizare mixtă

  um

  Venit brut din exploatare

  975.838

  14.033.572

  euro

  Cheltuieli cu impozite (1,5%)

  0,015

  0,015

  35.806

  1.787.177

  euro

  Cheltuieli cu asigurări (0,2%)

  0,002

  0,002

  euro

  4.774

  238.290

  euro

  Venit net din exploatare

  935.258

  12.008.105

  euro

  Rata de capitalizare

  0,080

  0,075

  Venit capitalizat

  11.690.722

  160.108.064

  euro

  Arie construita la sol (SC)

  5.106

  15.300

  mp

  SC la CMBU

  15.300

  15.300

  mp

  teren in exces

  10.194

  0

  mp

  valoare unitara teren

  1.517

  1.517

  euro/mp

  valoare teren in exces

  15.464.298

  0

  euro

  preț unitar construcție

  -

  1.203

  euro/mp

  cost total construcție

  -

  119.145.120

  euro

  cost total demolare estimat

  -

  410.000

  euro

  cheltuieli de reconversie

  1.167.270

  -

  Fezabilă financiar

  25.987.750

  40.552.944

  euro

în urma analizei din punctul de vedere al probabilității rezonabile, CMBU pentru proprietatea analizata este utilizarea mixtă rezidențiala/comercială conform planului urbanistic zonal și certificatului de urbanism în vigoare.

K BUSINESS

Asocierea MAPPS MAȘTER APPRAISAL - BUSINESS VALUATION              VALUATION

'rusrworthy expens. retiatle rssults

 • 3. ABORDAREA ÎN EVALUARE Șl RAȚIONAMENTUL

Pentru estimarea valorii de piață a unei proprietăți imobiliare pot fi utilizate trei abordări in evaluare, prezentate succint mai jos.

Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare. Abordarea prin piață a fost utilizată pentru estimarea valorii proprietăților subiect.

Abordarea prin cost este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou ai construcției/construcțiilor a deprecierii cumulate și adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării. In abordarea prin cost proprietatea este evaluată pe baza comparației cu costul aferent construirii unei proprietăți noi sau de substituție. Costul estimat se corectează pentru deprecierea evidentă pe care o suferă proprietatea.

Abordarea prin cost reflectă mecanismul de gândire al pieței, pentru că participanții la piață asociază valoarea cu costul. Cumpărătorii tind să judece valoarea unei construcții existente, luând în calcul nu numai prețul si chiria unor clădiri similare dar si comparând costurile de edificare a unei construcții noi, cu o stare și o utilitate. Aceasta abordarea a fost utilizata pentru a verifica rezultatul obținut prin abordarea prin piață.

Abordarea prin venit este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății subiect de a genera venituri și pentru a transforma aceste venituri într-o indicație asupra valorii proprietății prin metode de actualizare.                                                   /

Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt:

 • •  capitalizarea venitului, în care un venit anual se împarte la o rată de venit sau se înmulțește cu un multiplicator al venitului pentru a obține o indicație asupra valorii;

 • •  fluxul de numerar actualizat (analiza DCF), care ia în considerare fluxurile viitoare de numerar, împreună cu valoarea terminală(din revânzare), ce sunt apoi convertite în valoare a proprietății, prin actualizarea lor cu o rată adecvată a rentabilității sau prin aplicarea unei rate totale care reflectă schema de evoluție a venitului, modificarea valorii proprietății în timp și rata rentabilității.

Această metodă nu a fost utilizată deoarece nu au fost identificate pe piață informații suficiente pentru a susține abordarea.

3.1 ABORDARE PRIN PIAȚĂ

I

Estimarea valorii de piață a terenului considerat liber

Evaluarea terenului se concentrează asupra evaluării parcelei din punct de vedere fizic și al drepturilor de proprietate aferente. Evaluarea unui teren liber (neamenajat sau vacant) sau a terenului pe care se află amplasate amenajări și/sau construcții se poate face prin șase metode recunoscute:

 • 1.   Comparația directă

 • 2.   Extracția de pe piață

 • 3.   Alocarea

 • 4.   Capitalizarea directă - tehnica reziduală a terenului

 • 5.   Capitalizarea directă - capitalizarea rentei funciare

 • 6.   Actualizarea - Analiza fluxului de numerar actualizat - Analiza parcelării si dezvoltării.

Toate cele șase metode de evaluare a terenului nu sunt altceva decât derivări ale celor trei abordări ale valorii oricărui tip de proprietate imobiliară, respectiv abordarea prin piață, abordarea prin venit și abordarea prin cost.

Pentru evaluarea proprietății - teren intravilan, în baza prevederilor din STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR ANEVAR 2018, a fost utilizată metoda comparației directe.

Comparația directă

în aplicarea acestei metode sunt analizate, comparate și ajustate ofertele de vânzare sau tranzacțiile pentru proprietăți similare. Aceasta metodă se recomandă pentru proprietăți imobiliare, când există suficiente date din piață.

Analiza prețurilor de ofertă sau de tranzacționare este urmată de efectuarea unor corecți\ ajustări asupra elementelor de comparație care afectează tipul de proprietate imobiliară evaluată.

In grila datelor de piață, au fost preluate, sintetizate si utilizate toate informațiile culese pentru comparație, care să justifice ajustările operate asupra prețului fiecărei proprietăți similare comparabile. Pe piață au fost identificate proprietăți relativ comparabile.

Au fost utilizate pentru estimarea valorii juste a proprietății imobiliare subiect, analize calitative și cantitative specifice.

Marja de negociere estimată: în zona analizată există un număr relativ limitat de oferte de terenuri similare ca utilizare sau caracteristici. Majoritatea ofertelor de teren cu dimensiuni comparabile identificate pe piață au perioade de expunere cuprinse de la 100 zile până la 500 zile. Având în vedere suprafața mare a terenului, localizarea într-o zonă mediană a Bucureștiului care influențează utilizările probabile, în urma discuțiilor cu agenți imobiliari am estimat o marjă de negociere de 5%.

Din analiza de piață, pentru evaluarea terenului subiect, au fost selectate ofertele active comparabile prezentate în Anexa 2, care au foăpWifirafe telefonic.

/7                  Cz \                           --------

A        ___—----1 —

( Direcția

__________________________________11 Patrimoniu/My_________

Extragere comparabile


Comparabila

Comparabila

Comparabila

Comparabila

1

2

3

4

Localizare

str. Grigore Gafencu

Zona Aviației

Bd. Nicolae Caramfil nr.29

Str. Ocna Sibiului

Preț total oferta (euro)

4.200.000 €

3.931.500 €

2.500.000 €

11.128.500 €

Suprafața teren (mp)

3.000,00

2.621,00

1.713,00

7.600,00

Preț unitar (euro/mp)

1.400,00 €

1.500,00 €

1.459,43 €

1.464,28 €

Tip

(tranzactie/oferta/e xecutare...)

oferta

oferta

oferta

oferta

Zona

M2

L2a

M3

M3

Urbanism

mixt

rezidențial

mixt

mixt

CUT

3,0

1,57

3,0

4,0

POT

70%

45%

60%

50%

Certificat de urbanism

Da

Da

Da

Da

PUZ/PUD

Da

Da

Da

Da

Data ofertei

04.12.2019

04.12.2019

27.11.2019

04.12.2019

Drept de proprietate transmis

absolut

absolut

absolut

absolut

Restricții legale

fara

fara

fara

fara

Condiții de finanțare

fara

fara

fara

fara

Categorie de folosința

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

Destinație

Curți - construcții

Curți - construcții

Curți - construcții

Curți - construcții

Drum de acces

asfaltat

asfaltat

asfaltat

asfaltat

Utilitati

toate

toate

toate

toate

Topografie

plana

plana

plana

plana

Deschidere

da

da

da

da

Nr.deschideri

1 deschidere

2 deschideri

2 deschideri

2 deschideri

Lungime deschidere (m)

35,19

58

33,67

130

Lungime teren (m)

n/a

n/a

n/a

n/a

Raportul laturilor

n/a

n/a

n/a

n/a

Construcții pe teren

nu

nu

nu

nu

Regim inaltime construcții

-

-

-

-

Suprafața construita la sol

-

-

Sursa informații

internet

internet

internet

internet

Contact (agenție / proprietar)

agenție

agenție

agenție

agenție

Nr. telefon

0722 532 348

0722 532 348

0752 139 383

0722 532 348

Lînk


https://www.imobiliare .ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti a viatiei/teren-

constructii-de-vanzare-X72C1301P?lista=2352 430&harta=l


https://www.imobiliare .ro/vanzare-terenuri-constructii; bucurești-a viatiei/teren-constructii-de-vanzare-X72C1300E?lista=23524 30&harta=l


https://www. imobiliare .ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/a viatieiteren-constructii-de-vanzare-X17L13065?lista=23524 30&harta=l


https:/,'www.imobiliare .ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/a viatiei/teren-constructii-de-vanzare-X72C1300H?lista=2352 430&harta-l


Criteriul de comparație folosit în grila de comparații este prețul în euro/mp. Marjele de negociere s-au estimat conform analizei de piață prezentată mai sus și a discuțiilor telefonice cu proprietarii sau agenții imobiliari. Pe baza comparabilelor prezentate mai sus s-a aplicat metoda comparației directe -utilizând tehnici specifice acesteia. Analiza comparativă este termenul general folosit pentru identificarea procesului care utilizează fie analiza cantitativă prin: tehnici de analiza datelor- pe perechi de date, pe grupe de date sau a datelor secundare; analiză statistică - analiza grafică și analiza pe bază de scenariu; corecții pe bază de cost; capitalizarea diferențelor de venit, fie analiza calitativă prin: analiza tendinței; analiza prin comparație relativă; analiza clasamentului. Grila de comparații este prezentata in Anexa 2.

în urma evaluării, ținând cont de ipotezele și ipotezele speciale emise, a rezultat valoarea de piață unitară a suprafeței de teren de 29.048 mp de 1.517 euro/mp.

Euro

Rezultat obținut - unitar/mp

1.516,58 €/mp

Rezultat obținut - rotunjit la euro/mp

1.517 €/mp

Rezultat obținut total

44.065.816 €

In urma analizei CMBU, CMBU pentru proprietatea analizata este teren pentru dezvoltare construcții cu funcțiuni mixte (locuințe, servicii, alimentație publică, hotel, birouri) conform certificatului de urbanism în vigoare. în aceste condiții, evaluatorul a considerat că valoarea proprietății este dată de valoarea terenului considerat liber, minus costul estimat al demolării construcțiilor actuale.

Valoare de piață imobil = valoarea de piață a terenului considerat liber minus costul estimativ zal demolărilor.

Estimare cost demolări:

ESTIMARE COSTURI DEMOLĂRI

Valori

UM

Suprafața construita la sol estimata - SC

5.106,00

mp

Coeficient transf. SU in SC

1,15

Suprafața utila estimata - SU

4.440,00

mp

Arie proiecție ziduri la sol

666,00

mp

Regim înălțime

-

Suprafața construita desfășurată estimată

9.490,00

Nr. mediu niveluri

1,86

înălțime medie per nivel

2,70

m '

--- r r—-s


19113 _ Raport de evaluare Satul Francez2 Direcția


\/ VALUATION

“rustworthv expers. reliabte resute

ESTIMARE COSTURI DEMOLĂRI

Valori

UM

Volum ziduri

3.342,13

mc

Arii planșee

9.490,00

mp

Grosime estimativa planșeu

0,25

m

Volum planșee

2.372,50

mc

VOLUM TOTAL

5.714,63

mc

Estimare procent betoane in pereți

10%

Estimare procent alte elemente zidărie

90%

Preț demolare beton conform oferte

50,5

euro/mc

Preț demolare zidărie conform oferte

25,0

euro/mc

Volum beton estimativ

2.706,71

mc

Volum zidărie estimativ

3.007,92

mc

Cost demolare beton

136.689,01

euro

Cost demolare zidărie

75.197,93

euro

TOTAL cost demolare

211.886,94

euro

Preț transport

8,00

euro/tona

/ / /

moloz construcții

45.717,04

euro

/ f /

Preț depozitare

120,00

lei/mc

A

deșeuri construcții

25,90

euro/mc \

148.025,05

euro

Cost total demolare estimat

405.629,04

euro

Cost total demolare estimat- rotunjit

410.000,00

euro

1.983.416,00

lei

44.065.816         euro

-410.000           euro

43.655.816         euro

43.660.000         euro


valoarea de piață a terenului considerat liber la cea mai bună utilizare cost estimativ demolări

valoare de piață imobil


Asocierea MAPPS MAȘTER APPRAISAL - BUSINESS VALUATION              VALUATION

“iU5twerthv expert, retsbte resutE

3.1 ABORDARE PRIN COST

în abordarea prin cost valoarea de piață a imobilului se calculează însumând valoarea de piață a terenului cu costul de înlocuire net al construcțiilor existente pe teren.

Această abordare a fost utilizată pentru a verifica rezultatul obținut prin piață.

ESTIMAREA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET AL CONSTRUCȚIILOR

Abordarea prin cost constă în estimarea costului de nou din care se vor deduce uzura fizică și/sau deprecierea funcțională, după caz. Logica ce stă la baza abordării prin cost este principiul substituției.

>

Costul de nou reprezintă costul de înlocuire sau costul de reconstruire, după caz, al unui activ nou.

Costul de înlocuire

 • 1. Costul curent al unui activ similar care oferă utilitate echivalentă.

 • 2. în înțelesul ghidului GEV 630, costul estimat pentru a construi, la prețurile curente de la data evaluării, o construcție similară care oferă o utilitate echivalentă cu cea a construcției evaluate, utilizând materiale și tehnici moderne, normative, proiecte și planuri actuale.

Costul de reconstruire

 • 1. Costul curent de realizare a unei replici a unui activ.

 • 2. în înțelesul ghidului GEV 630, costul de reconstruire este costul estimat pentru a construi,

la preturile curente de la data evaluării, o replică identică (copie) a construcției evaluate, utilizând aceleași materiale și tehnici, aceleași standarde și normative de execuție și înglobând toate deficiențele funcționale din supradimensionare etc. ale construcției subiect.                                          /

Costul de nou estimat a fost costul de înlocuire.

Costul de înlocuire brut pentru proprietățile imobiliare supuse evaluării s-a determinat prin metoda comparațiilor unitare.

Metoda comparațiilor unitare estimează costul sub forma costului unitar - pe unitatea de suprafață sau de volum.

Metoda utilizează costuri cunoscute ale unor structuri similare, costuri ajustate pentru condiții ale pieței sau eventuale diferențe fizice. Costurile indirecte pot fi incluse în costurile unitare sau calculate separat. Dacă proprietățile comparate sunt localizate pe alte piețe, evaluatorul va face o corecție pentru localizare. Costul unitar depinde de dimensiune si anume scade cu creșterea suprafeței sau a volumului clădirii. Aceasta pentru ca instalațiile, centrala termica, lifturile, ușile, ferestrele si altele asemănătoare, de regula nu costa proporțional mai mult pentru o clădire mai mare. Metoda comparațiilor unitare este relativ simplă, practică și larg utilizată.


rustwerthv expens, reliable rasuks

Cifrele de cost unitar se exprima de regula, la suprafața desfășurată construită sau volumul total construit. Costul total este estimat comparând clădirea evaluata cu clădiri similare, construite recent pentru care sunt disponibile prețurile de contract. Trebuie să se ia in considerare evoluția prețurilor între data contractului (sau execuției) și data evaluării.

în aplicarea corectă a metodei, evaluatorul va calcula costul unitar pentru clădiri similare sau va corecta un cost unitar de barem, ținând seama de diferențele de dimensiune, firmă, finisaje, dotarea cu instalații, precum și de diferența de timp între data elaborării costului de barem și data evaluării.

Sursa datelor folosite pentru calcul cost de nou (cost de înlocuire brut):

Costuri de Reconstrucție - Costuri de înlocuire - Corneliu Șchiopu - Cataloage IROVAL îndreptar tehnic pentru evaluarea imediată, la prețul zilei, a costurilor elementelor și construcțiilor industriale și social-culturale - procentual și valoric - Sorin Turcuș și Aurelian Cristian - Matrix Rom

Costul de înlocuire net (CIN) a fost calculat cu relația:

CIN = CIB x [1-UF(%)1 x [1 -DF(%)] x [1-DE(%)] (pentru deprecieri exprimate in %)

sau


CIN=CIB-UF-DF-DE (pentru deprecieri exprimate in valori absolute)

CIN = costul de înlocuire net

CIB = costrul de înlocuire brut

= uzura fizica


= depreciere funcționala

= depreciere economica (externa)

Conceptul de depreciere în evaluare este total diferit de noțiunea contabilă de amortizare. Astfel, deprecierea în evaluare este o diferență de valoare dintre un activ mai vechi existent și un activ mai nou ipotetic, luat ca standard de comparație. Deprecierea în evaluare cuantifica o inferioritate a valorii, deducerea deprecierii din costul noului activ substitut ipotetic trebuind sa reprezinte o cuantificare, exprimată în termeni monetari, a tuturor dezavantajelor activului vechi existent (probabilitatea unei durate de viață mai mică, cheltuieli anuale mai mari pentru exploatare și întreținere etc).

Cele trei tipuri sau cauze recunoscute, în mod tradițional, ale deprecierii sunt uzura fizică, deprecierea funcțională și deprecierea economică.

Uzura (deteriorarea) fizică reprezintă pierderea în valoare sau în utilitatea inițiala a unui activ, cauzată de consumarea treptată sau de expirarea duratei sale de viață utilă, cauzată de utilizare, deteriorare, expunere la diverși factori de mediu, constrângeri fizice și altele asemănătoare.

Deprecierea funcțională reprezintă pierderea în valoare sau în utilitatea inițială a unui activ, cauzată de ineficiențe și neadecvări ale activului, când este comparat cu un activ mai eficient sau cu unul înlocuitor mai puțin costisitor, și construit cu tehnologie moderna. Simptomele care indica prexenta


deprecierii funcționale sunt costurile de exploatare excedentare, supradimensionarea activului, inadecvarea, supracapacitatea, lipsa de utilitate sau alte condiții asemanatoare.

Deprecierea economică (uneori denumită depreciere externă) reprezintă pierderea în valoare sau utilitate inițială a unui activ, cauzata de factori externi fata de activul evaluat, cum ar fi costul majorat al materiilor prime, forței de munca sau utilităților (fara afi compensate prin creșterea prețului produsului); cerere scăzută înregistrată pentru produs; concurență sporită; politici de mediu sau alte măsuri legislative; inflația sau rate majorate ale dobânzii; alți factori similari.

Deprecierile funcțională si economică au fost considerate zero.

Uzura fizică s-a calculat folosind metoda vârstă - durată de viață utilă. Uzura fizică conform metodologiei a fost calculată considerând că toate reparațiile și lucrările de întreținere necesare au fost executate la timp. Pentru că la toate construcțiile analizate s-a observat o degradare suplimentară cauzată de lipsa unor reparații capitale, de lipsa lucrărilor de mentenață și/sau întreținere, evaluatorul a estimat o uzură fizică suplimentară de 15% în baza informațiilor culese la inspecție.

Vârsta cronologică reprezintă "numărul de ani care au trecut de la finalizarea construirii clădirii”. Aceasta este fundamentală pentru analiza vârstă - durată de viață, aplicată pentru estimarea deteriorării fizice a componentelor cu durată de viață scurtă și a componentelor cu durată de viațălungă ale unei clădiri.

Durata de viață utilă este "perioada de timp în care o construcție sau o componentă a unei construcții poate fi în mod rezonabil considerată că îndeplinește funcția pentru care a fost proiectată”. Astfel, durata de viata utilă reprezintă "perioada în care un activ este preconizat a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate”.

Durata de viață utila este diferită de durata normală de funcționare, utilizată pentru determinarea amortizării mijloacelor fixe, indicată de HG 2139/2004 Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Duratele de viață utilă pe subsisteme s-au estimat conform tabelului "Tabel cu propuneri privind duratele de viață pe subsisteme” de la pagina 141 din Catalogul Costuri de Reconstruire - Costuri de

înlocuire Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MITek și construcții speciale,

IROVAL, BUCUREȘTI, 2016.

Nr.crt.

Nr.

Cadastral

Denumire construcție

Suprafață construită la sol (mp)

Număr niveluri

Suprafața construita desfășurată estimată (mp)

Cost de înlocuire net (euro)

1

26O456-C1

vila 104A-104B

301

3

903

212.371

2

26O456-C2

vila 112R

419

2

598

67.627

3

260456-C3

vila 105

300

3

903

212.371

4

260456-C4

vila 106

300

3

903

212.371

5

260456-C5

cabina poarta

138

2

256

86.299

6

260456-C6

vila 113L

260

1

260

49.315

7

260456-C7

vila 107B

jl 2

199

55.943

11                       i ’

f Direcția g.

Nr.crt.

Nr.

Cadastral

Denumire construcție

Suprafață construită la sol (mp)

Număr niveluri

Suprafața construita desfășurată estimată (mp)

Cost de înlocuire net (euro)

8

260456-C8

vila 107A

107

2

199

55.943

9

260456-C9

vila 108

213

2

391

111.915

10

260456-C10

vila 109

214

2

391

111.915

11

260456-C11

vila 110

214

2

391

111.915

12

260456-C12

vila 111

215

2

391

111.915

13

260456-C13

vila 112L

106

2

199

55.943

14

260456-C14

vila 113R

108

2

199

55.943

15

260456-C15

vila 114

215

2

391

111.915

16

260456-C16

vila 115

213

2

391

111.915

17

260456-C17

vila 116

176

2

352

94.041

18

260456-C18

vila 117

176

2

352

94.041

19

260456-C19

vila 118

176

2

352

94.041

20

260456-C20

cresa

428

2

749

327.697

21

260456-C21

sala de sport

720

1

720

41.624

TOTAL

5.106

9.490

2.387.058

Modul de calcul al costului de înlocuire brut, valoarea deprecierilor si costul de inlocuire net pentru fiecare construcție in parte se regăsesc in Anexele 2.2 - 2.23.

CALCUL VALOARE PIAȚĂ IMOBIL

f

Valoare de piață imobil = valoarea de piață a terenului considerat liber plus costul de înlocuire

net al construcțiilor aflate pe teren.


44.065.816

euro

- 2.759.560

euro

+ 2.387.058

euro

43.693.314

euro

43.690.000

euro


valoarea de piață a terenului considerat liber la cea mai bună utilizare ajustare diferență CUT actual față de CUT la CMBU - 95 euro/mp cost de înlocuire net construcții

valoare de piață imobil

valoare de piață imobil rotunjită


VALUATION luswcrdiv axpers. retfâble rasulcs

3.3 ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII »

Raționamentul profesional stă la baza selectării rezultatului final și la stabilirea concluziei asupra valorii. Acesta are în vedere credibilitatea, relevanța și adecvarea informațiilor și a ipotezelor luate în considerare în aplicarea abordărilor în evaluare.

Informațiile disponibile și circumstanțele de piață pentru activele subiect sunt factorii care au determinat care metodă de evaluare este cea mai relevantă și adecvată. Utilizarea curentă/existentă reprezintă felul în care este utilizat(ă) în prezent activul. Utilizarea actuală, ținând cont și de indicatorii urbanistici, este singura utilizare posibilă în acest moment, în concluzie și cea mai bună utilizare.

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Pentru formularea opiniei asupra valorii, evaluatorul a ținut cont de faptul că CMBU pentru proprietatea analizata este teren pentru dezvoltare construcții cu funcțiuni mixte (locuințe, servicii, alimentație publică, hotel, birouri) conform certificatului de urbanism în vigoare. în aceste condiții, evaluatorul a considerat că valoarea proprietății este dată de valoarea terenului considerat liber, minus costul estimat al demolării construcțiilor actuale.

Abordările utilizate si rezultatele obținute

*


Abordarea prin piață - 43.660.000 euro

Abordarea prin cost - 43.690.000 euro

în concluzie, ținând cont de faptul că CMBU pentru proprietatea analizata este teren pentru dezvoltare construcții cu funcțiuni mixte (locuințe, servicii, alimentație publică, hotel, birouri) conform certificatului de urbanism în vigoare opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piață a imobilului este că aceasta este reprezentată de valoarea de piață a terenului considerat liber minus costul estimat al demolării construcțiilor existente - așa cum reiese în urma abordării prin piață.

Euro             Lei

Valoare de piață teren considerat liber

44.065.816 €    213.172.791 lei

- Cost estimativ demolări


410.000 €


1.983.416 lei


= VALOARE DE PIAȚA PROPRIETATE IMOBILIARA

43.655.816 €    211.189.375 leiVALUATION “rustworthy axpers. rdiabte results


 • 4. ANEXE

ANEXA 1 - Localizare

ANEXA 2 - Fise de calcul J

 • 2.1             Fișă de calcul teren - abordare prin piață

 • 2.2 - 2.23 Fișe de calcul construcții - abordare prin cost

ANEXA 3 - Harta comparabile si comparabile folosite

ANEXA 4 - Fotografii proprietate

ANEXA 5 - Documente proprietate

ANEXA 6 - Proces verbal inspecție
ASOCIEREA MAPPS - MAȘTER APPRAISAL SRL - BUSINESS VALUATION SRL

ANEXA 1 - LOCALIZARE / AMPLASAMENT

Cod proprietate:
ASOCIEREA MAPPS- MAȘTER APPRAISAL SRL-BUSINESS VALUATION SRL

V VAL U ATI O N "rustwcrthv «qwrs. rssuhs


ANEXA 2.1 - FISA DE CALCUL

Abordarea prin piața. Evaluarea terenului considerat liber.

Cod proprietate


260456


Sos. Nordului nr,140B, sector 1, București


Criterii de Comparație

Proprietatea subiect

| TERENURI COMPARABILE

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Comparabila 4

Descriere comparabile

Teren intravilan) Curți -construcții | Suprafața de 300C mp (Amplasat in str. Grigore Gafencu [ Acces din drum asfaltat j

Teren intravilan! Curți-construcții | Suprafața de 2621 mp | Amplasat in Zona Aviației | Acces din drum asfaltatf

Teren intravilan) Curți-construcții) Suprafața de 1713 mp (Amplasat in Bd. Nicolae Caramfil nr.29 [ Acces din drum asfaltat)

Teren intravilan) Curți-construcții) Suprafața de 7600 mp (Amplasat in Str. Ocna Sibiului) Acces din drum asfaltat)

Preț total oferta (euro)

4.200.000

3.931.500

2.500.000

11.128.500 €

Suprafața teren (mp) Zona CUT

POT

Preț unitar (euro/mp)

29.048,00

LI

3,45

53%

3.000,00

M2 3 70°/ 1.400,00 €

2.621,00

L2c 1,57 45% 1.500,00 €

1.713,00 M=

;

60°/

1.459,43 €

7.600,00

M3 4

50%

1.464,28 €

Lin

https://www.imobiliare.roA/anzare

htti>s:,','www.imobiliare.ro vanzare

httt'S: www.imobiliare.ro vanzare

https://www.imobiliare.ro/vanzare-

terenuri

construcții, bucurești;aviației teren

terenuri construcții bucurești'aviației teren

terenuri constructii.'bucuresti aviației teren

teren uri-constructil/bucurești/aviației teren-

constructii-de-vanzare

constructii-de-vanzare

constructii-de-vanzare

constructii-de-vanzare-

X72C1301P?lista=2352430&harta=l

X72C1300E?lista=2352430&harta=l

X17L13065?lista=2352430&harta=l

X72C1300H?iista=2352430&harta=l;

Tip

Preț oferta (euro/mp)

Explicație ajustări

in %

in €

Preț ajustat (Euro/mp)

oferta

1.400,00 €

Marja de negociere estimata pe baza discuției cu proprietarii/agentia

-5%

-70,00 €

1.330,00 €

oferta

1.500,00 €

Marja de negociere estimata pe baza discuției cu proprietarii/agentia

-5%

-75,00 €

1.425,00 €

oferta

1.459,43 €

Marja de negociere estimata pe baza discuției cu proprietarii/agentia

-5%

-72,97 €

1.386,46 €

oferta

1.464,28 €

Marja de negociere estimata pe baza discuției cu proprietarii/agentia

-5%

-73,21 €

1.391,06 €

AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC]

riEi

Data ofertei

1 Explicație ajustări in %

in €

Preț ajustat (Euro/mp)

14.05.2020

04.12.2019

Similar (fără ajustări 0% 0,00 € 1.330,00 €

04.12.2019

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.425,00 €

27.11.2019

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.386,46 €

04.12.2019

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.391,06 €

Drept de proprietate transmis

Explicație ajustări in %

in €

Preț ajustat (Euro/mp)

absolut

absolut

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.330,00 €

absolut

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.425,00 €

absolut

Similar Ifără ajustări

0% 0,00 € 1.386,46 €

absolut

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.391,06 €

Restricții legale

Explicație ajustări in % in €

Preț ajustat (Euro/mp)

fara

fara

Similar /fără ajustări 0% 0,00 € 1.330,00 €

fara

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.425,00 €

fara

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.386,46 €

fara

Similar Ifără ajustări

0% 0,00 € 1.391,06 €

Condiții de finanțare

Explicație ajustări

in %

in €

Preț ajustat (Euro/mp)

fara

fara

Similar {fără ajustări 0% 0,00 € 1.330,00 €

fara

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 € 1.425,00 €

fara

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 €

1.386,46 €

fara

Similar /fără ajustări 0% 0,00 € 1.391,06 €

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIET/

JTll

Localizare

Explicație ajustări

in %

in€

Sos. Nordului nr.l40B, sector

1, București

str. Grigore Gafencu

Zona similara 1 Nu s-au aplicat ajustări

0%

0,00 €

Zona Aviației

Zona similara 1 Nu s-au aplicat ajustări

0%

0,00 €

Bd. Nicolae Caramfil nr.29

Zona superioara / Ajustare pe baza analizei datelor

0%

0,00 €

Str. Ocna Sibiului

Zona similara 1 Nu s-au aplicat ajustări

0%

0,00 €

Categorie de folosința

Explicație ajustări in% in €

intravilan

intravilan

Similar Ifără ajustări

0%

0,00 €

intravilan

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 €

intravilan

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 €

intravilan

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 €

Destinație

Explicație ajustări in %

ln€

Curți - construcții

Curți - construcții

Similar ]fără ajustări 0% 0,00 €

Curți - construcții Similar Ifără ajustări 0% 0,00 €

Curți - construcții

Similar Ifără ajustări

0%

0,00 €

Curți - construcții

Similar Ifără ajustări 0% 0,00 €

Criterii de Comparație

Proprietatea subiect

| TERENURI COMPARABILE

Urbanism

CUT POT

Explicație ajustări

in %

in€

rezidentia

3,45

53%

Comparabila 1 mix

70%

Similar {fără ajustări

0%

0,00 €

Comparabila 2

rezidentia

l,5i

45%

Inferior / Ajustare pozitiva pentru CUT inferior - (perechi de date, diferența intre comparabila 1 si 2)

7%

95,00 €

Comparabila 3

mix

60%

Similar [fără ajustări

0%

0,00 €

Comparabila 4

mixt 4 50% Similar [fără ajustări

0% 0,00 €

Documentație urbanistica Certificat de urbanism PUZ/PUD

I Explicație ajustări in % in €

Da

Da

Da

Da

Similar [fără ajustări

0%

0,00 €

Da

Da

Similar [fără ajustări

0%

0,00 €

Da

Da

Similar [fără ajustări

0%

0,00 €

Da

Da

Similar [fără ajustări

0%

0,00 €

Drum de acces

Explicație ajustări in% in€

asfaltat

asfaltat

Similar /fără ajustări

0%

0,00 €

asfaltat

Similar [fără ajustări 0% 0,00 €

asfaltat

Similar [fără ajustări 0% 0,00 €

asfaltat

Similar [fără ajustări 0% 0,00 €

Utilitati

Curent

Apa curenta

Canalizare

Gaze

Altele (telefonie fixa, cablu TV

Explicație ajustări

in %

in €

toate

toate da da da da da Similar [fără ajustări 0% 0,00 €

toate da da da da da Similar [fără ajustări 0% 0,00 €

toate da da da da da Similar [fără ajustări 0% 0,00 €

toate da da da da da Similar [fără ajustări 0% 0,00 €

Caracteristici fizice Topografie Suprafața teren (mp) Diferența

Explicație ajustări in % in€

plana

29.048

plana

3.000

26.048

Suprafața mai mica preț mai mic - ajustare pe baza analizei dateler secundare - regresie statistica

16,30%

216,76 €

plana

2.621

26.427

Suprafața mai mica preț mai mic - ajustare pe baza analizei dateler secundare - regresie statistica

17,44%

248,46 €

plana

1.713

27.335 Suprafața mai mica preț mai mic - ajustare pe baza analizei dateler secundare • regresie statistica

21,17%

293,54 €

plana

7.600

21.448

Suprafața mai mica preț mai mic - ajustare pe baza analizei dateler secundare - regresie statistica

9,02%

125,51 €

Deschidere Nr.deschideri

Lungime deschidere (m)

Lungime teren (m)

Raportul laturilor

Explicație ajustări in % in€

2 deschideri n/a n/a n/a

1 deschidere

35,19 n/a n/a Similar {fără ajustări 0% 0,00 €

2 deschideri 58 n/a n/a Similar [fără ajustări 0%

0,00 €

2 deschideri 33,67 n/a n/a Similar [fără ajustări

0% 0,00 €

2 deschideri

130

n/a n/a Similar [fără ajustări

0%

0,00 €

Construcții pe teren

Explicație ajustări

in %

in €

Preț ajustat (Euro/mp)

da

Ipoteza teren liber

nu

Similar /fără ajustări 0% 0,00 €

1.546,76 €

nu

Similar [fără ajustări 0% 0,00 € 1.768,46 €

nu

Similar [fără ajustări 0% 0,00 € 1.679,99 €

nu

Similar [fără ajustări

0% 0,00 € 1.516,58 €

Ajustare totală netă

Ajustare totală netă (% din preț

Ajustare totală brută

Ajustare totală brută (% din preț Preț ajustat (euro/mp)*

Număr ajustări

/anz)

vânz)

1.516,58 €

216,76 € 16,30%

216,76 € 16,30% 1.546,76 €

1

343,46 €

24,10%

343,46 €

24,10%

1.768,46 €

2

293,54 €

21,17%

293,54 €

21,17%

1.679,99 €

1

125,51 € 9,02%

125,51 €

__________________ 9,02%

________________J..516,58€

1

* A fost selectata comparabila cu cea mai mica ajustare bruta.

Euro

Lei

Rezultat obtinut - unitar

1.516,58 €

Rezultat obtinut - rotunjit la euro

1.517,00 €

7.338,64 lei

Rezultat obtinut total

44.065.816,00 €

213.172.791,48 lei

Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8FISANR. 1 -260456-C1 - Vila 104A-104B


Nr. crt.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat sl corectat, fara TVA (leîAJM)

Cost de nou construcție (tel fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (tei fara TVA)

Sursa inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

B

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

301

505,37

152.116,37

100,00

152.116

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie caramida 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

301

836,05

251.651,05

100,00

251.651

0

1

21

3

8ZIDCAR30ES

Structura clădire etaj (cu scara) - Zidărie caramida 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

301

836,05

251.651,05

100,00

251.651

0

1

29

4

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie caramida 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

301

816,97

245.907,97

100,00

245.908

0

1

25

5

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

290

401,76

116.510,40

100,00

116.510

0

1

35

6

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

729

310,96

226.689,84

100,00

226.690

0

1

36

7

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuitî si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop;

mpAd

B

903

1.257,61

1.135.621,83

100,00

1.135.622

0

1

35

8

SCAGRES

lScara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

5

3.992,19

19.960,95

100,00

19.961

0

1

35

9

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize

mpAd

B

903

116,75

105.425,25

100,00

105.425

0

1

37

10

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

903

129,29

116.748,87

100,00

116.749

0

1

37

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare

ansamblu

B

5

3.464,75

17.323,75

100,00

17.324

0

1

37

12

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

3

1.355,33

4.065,99

100,00

4.066

0

1

37

13

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara i

ansamblu

B

3

1.622,64

4.867,92

100,00

4.868

0

1

37

/

TOTAL FISA

2.648.541

2.648.541

c


Note:

 • - Cost unitar de nou indexat sî corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.chelt. indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.pt.disttransp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidentiale"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale"; 3 - "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate” / IROVAL, 5 -“CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 ~ "Centrale eoliene" autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația koat Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator


Cost de înlocuire brut (CIB)

2.648.5411 lei

647.491 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

2.933,05 lei/mp

unitar

606,30 euro/mp

Data PIF: I      1995Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajați/ renovări

Nr.ani echivalent!

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

152.116 37

2019

1995

100

1.521 16

0,00

0,00

24

24 00

36.507 93

24,00%

2

Suprastructura

769.171 02

2019

1995

100

7.691 71

0,00

0 00

24

24 00

184.601 04

24,00%

3

Finisaj interior

1.135.621 83

2019

1995

30

37.854 06

0,00

0 00

24

24 00

908.497 46

80,00%

4

Finisaj fațada

226.689 84

2019

1995

60

3.778 16

0,00

0 00

24

24 00

90.675 94

40 00%

5

Invelitoare

116,510 401

2019

1995

80

1.456 38

0,00

0 00

24

24 00

34.95312

30 00%

6

Terase - din care:

0 00|

2019

1995

0

000

0,00

0 00

24

24,00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24.00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0,00

0,00

0,00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

105.425 25

2019

1995

35

3.012 15

0,00

0 00

24

24 00

72.291,60

68 57%

10

Instalații sanitare

26.257 66

2019

1995

45

583 50

0,00

0 00

24

24 00

14.004,09

53 33%

11

Instalații incal./vent.

116.748 87

2019

1995

35

3.335 68

0,00

0 00

24

24 00

80.056 37

68 57%

TOTAL

2.648.541

(rotunjit!

1.421.688 00

53,67%Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

152.116 37

24,00%

27 60%

41.984,12

2

Suprastructura

769.171 02

24.00%

27 60%

212.291,20

3

Finisaj interior

1.135.621 83

80.00%

92 00%

1.044,772,08

4

Finisai fațada

226.689 84

40.00%

46 00%

104,277,33

5

Invelitoare

116.51040

30,00%

34 50%

40.196,09

6

Terase - din care:

0 00

0.00%

0 00%

0,00

7

I- hidroizolatia

0 00

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0.00%

0 00%'

0,00

9

Instalații elec.

19.960 95

68,57%

78 86%

15.740,63

10

instalații sanitare

136.138 61

53,33%

61 33%

84.725,01

11

Instalații incal.

105.425 25

68.57%

78 86%

83.135,34

TOTAL

2.663.634 00

100,57%

61,43%

(rolLjn.it.!          î.627.121,81

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției


Cost de înlocuire brut (Cost de nou»

CIB

2.663.634,00 (lei

J Uzura fizica

UF

61,43%|

1.636.270,371 lei

(Depreciere funcționala

DF

0,00% I

O.OOÎIei

(Depreciere externa leconomicai

DE

0,00% |

0,001 leiI

[Dcprec/ere totala


DT            |       €1,43% l                      f.636.270,371 lei            |

Cost de înlocuire net (Valoare de plata)

CIN

(rotunjit)

1.027.364 LEI

212.371 EURO


unde:

CIN = CIB x [1-UF(%)] x [1 -DF(%)] x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB - UF - DF - DEFișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 2 - 260456-C2 - Vila 112R


Nr. crt

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou Indexat si corectat, fara TVA (teVUM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa îrrf.

P«g.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

419

505,37

211.750,03

100,00

211.750

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

419

836,05

350.304,95

100,00

350.305

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

179

816,97

146.237,63

100,00

146.23B

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

130

401,76

52.228,80

100,00

52.229

0

1

35

5

invtz

Invelitoare tabla zincata pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

90

355,13

31.961,70

100,00

31.962

0

1

35

6

TERNE

Terasa necirculabila

mp terasa

B

240

477,08

114.499,20

100,00

114.499

0

1

35

7

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cmj

mp fațada

B

486

310,96

151.126,56

100,00

151.127'

0

1

36

8

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop]

mpAd

B

598

1.257,61

752.050,78

100,00

752.051

0

1

35

9

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet

buc

B

2

3.992,19

7.984,38

100,00

7.984

0

1

35

•o

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize

mpAd

B

419

116,75

48.918,25

100,00

48.918

0

1

37

11

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

419

129,29

54.172,51

100,00

54.173

0

1

37

12

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare

ansamblu

B

2

3.464,75

6.929,50

100,00

6.930

0

1

37

13

CHFOBO

Chiuveta fonta + baterie amestec lsanitare obișnuitei

ansamblu

B

1

1.103,42

1.103,42

100,00

1.103

0

1

37

TOTAL FISA

1.704.156

î .929.268

0 • - Cost unitar de nou Indexat si corectat, fara TVĂ (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapitdeviz analitic, Coef.chelt. indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.ptdist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidențiale"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale"; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 5 - "Centrale eoliene" autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru CalculatorCost de înlocuire brut (CIB)

1.929.2681 lei

398.807 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

3.226,20 lei/mp

unitar

666,90 euro/mp

Data PIF: |      1995


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

211.750,03

2019

1995

100

2.117 50

0^

0 00

24

24 00

50.820 01

24 00%

2

Suprastructura

504.526 96

2019

1995

100

5.045 27

0,00

0 00

24

24 00

121.086 47

24 00%

3

Finisai interior

752.050 78

2019

1995

30

25.068 36

0,00

0 00

24

24 00

601.640 62

80 00%

4

Finisai fațada

151.126 56

2019

1995

60

2.518 78

0,00

0 00

24

24 00

60.450 62

40.00%

5

Invelitoare

198.689 70

2019

1995

80

2.483 62

0,00

0 00

24

24 00

59.606 91

30 00%

6

Terase-din care:

0 00

2019

1995

0

0,00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

48.918 25

2019

1995

35

1.397 66

0,00

0 00

24

24 00

33.543 94

68 57%

10

Instalații sanitare

8.032 92

2019

1995

45

178 51

0,00

0 00

24

24 00

4.284 22

53 33%

11

Instalații incal./vent.

54.172 51

2019

1995

35

1.547 79

0,00

ooo

24

24 00

37.146 86

68 57%

TOTAL

1.929.268

I rotunjit)

968.580.00

50,20%

Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8

FISA NR. 3 - 260456-C3 - Vila 105

Nr. crt.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar da nou Indexat si corectat, fara TVA (tei/UM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (tei fara TVA)

Cost lucrări . ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

301

505,37

152.116,37

100,00

152.116

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

301

836,05

251.651,05

100,00

251.651

0

1

21

3

8ZIDCAR30ES

Structura clădire etaj (cu scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

301

836,05

251.651,05

100,00

251.651

0

1

29

4

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

301

816,97

245.907,97

100,00

245.908

0

1

25

5

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

290

401,76

116.510,40

100,00

116.510

0

1

35

6

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm,i

mp fațada

B

729

310,96

226.689,84

100,00

226.690

0

1

36

7

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

903

1.257,61

1.135.621,83

100,00

1.135.622

0

1

35

8

SCAGRES

1 Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

5

3.992,19

19.960,95

100,00

19.961

0

1

35

9

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize

mpAd

B

903

116,75

105.425,25

100,00

105.425

0

1

37

10

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

903

129,29

116.748,87

100,00

116.749

0

1

37

11

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare

ansamblu

B

5

3.464,75

17.323,75

100,00

17.324

0

1

37

12

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

3

1.355,33

4.065,99

100,00

4.066

1

37

13

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara i

ansamblu

B

3

1.622,64

4.867,92

100,00

4.868

1

37

TOTAL FISA

2.648.541

2.648.541


uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata!%)

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

211.750 03

24.00%

27 60%

58.443,01

2

Suprastructura

504.526 96

24.00%

27 60%

139.249,44

3

Finisaj interior

752.050 78

80.00%

92 00%

691.886,72

4

Finisaj fațada

151.126 56

40,00%

46 00%

69.518,22

5

Invelitoare

198.689 70

30 00%

34 50%

68.547,95

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

D 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0.00%

0 00%

0,00

8

|- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

752.050 78

68,57%

78 86%

593.045,76

10

Instalații sanitare

110.020 26

53,33%

61 33%

67.479,09

11

Instalații incal.

7.984 38

68,57%

78 86%

6.296,25

TOTAL

2.688.199,00

139,34%

87,83%

(rotunjit) |         1.694.466,44

i: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției


[Cost de înlocuire brut Cost de nou.i

[Uzura fizica

| Depreciere funcționala

j Depreciere externa i economica


CIB


UF


DF


DE


2.688.199,00[îeT


87,83% |

0,00% |


otoo%|


2.361,045,18 [îeî~

O.OOlleî"

0,00[îeF


] Depreciere totala

87,83% |

2,361.048, f 8 ȚîeT

DT

Cost de înlocuire net (Valoare de plata)

CIN

(rotunjit)

327.154 LEI

67.627 EURO


unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1-DF(%)] x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB-UF - DF - DENote:

 • - Cost unitar de nou indexat sl corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.chelt,indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.ptdist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidențiale”; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale'; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -"CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 6 - 'Centrale eoliene" autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator


Cost de Înlocuire brut (CIB)

2.648.5411 lei

547.491 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

2.933,05 lei/mp

unitar

606,30 euro/mp

Data PIF:       1995Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva l durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.anl echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 = 10x2/6

12 = 11/2

1

Infrastructura

152.116 37

2019

1995

100

1.521 16

0,00

0 00

24

24 00

36.507,93

24,00%

2

Suprastructura

769.171 02

2019

1995

100

7.691 71

0,00

0 00

24

24 00

184.601 04

24 00%

3

Finisai interior

1.135.621 83

2019

1995

30

37.854 06

0,00

0 00

24

24 00

908.497,46

80 00%

4

Finisai fațada

226.689 84

2019

1995

60

3.778 16

0,00

0 00

24

24 00

90.675 94

40 00%

5

Invelitoare

116.510 40

2019

1995

80

1.456 38

0,00

0 00

24

24 00

34.953,12

30,00%

6

Terase-din care:

0 00

2019

1995

O

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0,00

0,00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24,00

0 00.

0 00%

9

Instalații elec.

105.425 25

2019

1995

35

3.012 15

0,00

0 00

24

24 00

72.291,60

68,57%

10

Instalații sanitare

26.257 66

2019

1995

45

583 50

0,00

0 00

24

24 00

14.004 09

53 33%

11

Instalații inoal./vent.

116.748 87

2019

1995

35

3.335 68

0,00

0 00

24

24 00

80.056,37

68 57%

TOTAL

2.648.541

(rotunjit)

1.421.588 00

53,67%


Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

152.116 37

24,00%

27 60%

41.984,12

2

Suprastructura

769.171 02

24,00%

27 60%

212.291,20

3

Finisaj interior

1.135.621 83]

80.00%

92 00%l

1.044.772,08

4

Finisai fațada

226.689 84]

40,00%

46 00%

104.277,33

5

Invelitoare

116.510 40

30 00%

34 50%

40.196,09

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

19.960 95

68.571

78 86%

15.740,63

10

Instalații sanitare

138.138 61

53,33%

61 33%

84.725,01

11

Instalații incal.

105.425 25

68,57%

78 86%

83.135,34

TOTAL

2.663.634.00

100,57%

61,43%

(rotunjiți!         1.627.121,81

Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției


|Cost de înlocuire brut (Cost de nouț

CIB

2.663.634,001 lei

l Uzura fizica

UF

61,43%|

1.636.270,371 lei

Depreciere funcționala

DF

0,00%I

0,00 i lei

jDepreciere externa .economica"

0,00% I

0,001 lei

DE


61,43% |

1636.270,37ȚieT

DT

Cost de Înlocuire net (Valoare de plata)

CIN

(rotunjit)

1.027.364 LEI

-

212.371 EURO


unde:


CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1-DF(%)j x [1-DE(%)J sau CIN = CIB - UF-DF - DE


Fișă calcul construcție


FISA NR. 4 - 260456-C4 - Vila 106


ANEXA


2 .5


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8
Nr. crt

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (lel/UM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%l

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (tei fara TVA)

Surea inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

301

505,37

152.116,37

100,00

152.116

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

301

836,05

251.651,05

100,00

251.651

0

1

21

3

8ZIDCAR30ES

Structura clădire etaj (cu scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

301

836,05

251.651,05

100,00

251.651

0

1

29

4

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

301

816,97

245.907,97

100,00

245.908

0

1

25

5

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zinca ta

mp acoperiș

B

290

401,76

116.510,40

100,00

116.510

0

1

35

6

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

729

310,96

226.689,84

100,00

226.690

1

36

7

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

903

1.257,61

1.135.621,83

100,00

1.135.622

0

1

35

a

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

5

3.992,19

19.960,95

100,00

19.961

0

1

35

9

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize

mpAd

B

903

116,75

105.425,25

100,00

105.425

0

1

37

10

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

903

129,29

116.748,87

100,00

116.749

0

1

37

CALA WC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare

ansamblu

B

5

3.464,75

17.323,75

100,00

17.324

0

1

37

12

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

3

1.355,33

4.065,99

100,00

4.066

0

1

37

13

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara;

ansamblu

B

3

1.622,64

4.867,92

100,00

4.868

0

1

37

TOTAL FISA

2.648.541

2.648.541

0Note:

 • - Cost unitar de nou indexat sl corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit. deviz analitic, Coef.chelt. indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C. rezidențiale”; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale"; 3 = ’CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate” / IROVAL, 5 -"CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene" autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator

  Cost de înlocuire brut (CIB)

  2.648.541] lei

  547.491 euro


  Cost de înlocuire brut (CIB)

  2.933,05 lei/mp

  unitar

  606,30 euro/mp

  Data PIF: I     HM


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Surea 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajați/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/6

12 = 11/2

1

Infrastructura

152.116 37

2019

1995

100

1.521 16

0,00

0 00

24

24,00

36.507,93

24 00%

2

Suprastructura

769.171 02

2019

1995

100

7.691 71

0,00

0 00

24

24 00

184.601 04

24 00%

3

Finisai interior

1.135.621 83

2019

1995

30

37.854 06

0,00

0 00

24

24 00

908.497 46

80 00%

4

Finisai fațada

226.689 84

2019

1995

60

3.778 16

0,00

0,00

24

24 00

90.675 94

40 00%

5

Invelitoare

116.510 40

2019

1995

80

1 456 38

0,00

ooo

24

24 00

34.953 12

30 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0,00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00

24

24,00

0,00

0,00%

9

Instalații elec.

105.425 25

2019

1995

35

3.012 15

0,00

0 00

24

24,00

72.291,60

68 57%

10

Instalații sanitare

26.257 66

2019

1995

45

583,50

0,00

0,00

24

24 00

14.004,09

53 33%

11

Instalații incal./vent.

116.748 87

2019

1995

35

3.335,68

0,00

0 00

24

24 00

80.056 37

68 57%

TOTAL

2.648.541

i rotunjit,

1.421.588.00

53 67%

Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8

FISA NR. 5 - 260456 - C5 - Cabina poarta

Nr. cri

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (leVUM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (Iei fara TVA)

Surea inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

6

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

8CLBTIPB

Structura clădire birouri pe zidărie portanta [P+Mi - clasa B

mp Ad

B

236

1.356,52

320.138,72

100,00

320.139

0

2

130

2

INVTIG1

Invelitoare țigla profilata

mp acoperiș

B

160

401,76

64.281,60

100,00

64.282

0

2

130

3

FICLBTIPB

Finisaj interior - birouri pe structura zidărie P+M - clasa B. Finisaj obișnuit: zugrăveli acrilic, faianța grup sanitar, gresie pe hol si bai, mocheta in birouri, tamplarie int PVC cu geam sablat si usi celulare la WC, tamplarie exterioara PVC cu geam termopan

mp Ad

B

236

1.136,32

268.171,52

100,00

268.172

0

2

130

4

IECLBTIPB

Instalații electrice birouri clasa B

mp Ad

B

236

203,54

48.035,44

100,00

48.035

o1

2

130

5

ISCLBTIPB

Instalații sanitare birouri clasa B

mp Ad

B

236

168,87

39.853,32

100,00

39.853

0

2

130

6

IVCLBTIPB

Instalații încălzire ventilație birouri clasa B

mp Ad

B

236

158,20

37.335,20

100,00

37.335

0

2

130

7

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expand.5 cm)

mp fațada

B

306

310,96

95.153,76

100,00

95.154

0

2

211

8

CABPOARTA

Cabina poarta cu structura pe zidărie portanta, cu acoperiș tip terasa hidfoizolata si termoizolata, cu tamplarie exterioara din lemn vopsit, finisaj exterior tip strop, finisaj interior obișnuit, avand instalații electrice de iluminat

mp Ad

B

20

3.009,91

60.198,20

100,00

60.198

0

2

90

9

TERNECIRC

Terasa necirculabila

mp ter.nec.

B

-20

477,06

-9.541,20

100,00

-9.541

0

2

133

TOTAL FISA

923.827

923.627

0

Note:                                    .                                                                                                                                                                                                                      i

* Cost unitar de nou indexat sl corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.rscapit. deviz analitic, Coef. chelt. indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 - "CI-CR C.rezidențiale”; 2 = ”CI-CR C. industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciaie";4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -"CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene” autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator


Calcul uzura fizica prin metoda vareta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalent!

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/6

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

0 00

2019

1995

100

000

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

2

Suprastructura

380.336 92

2019

1995

100

3.80337

0,00

0 00

24

24,00

91.280 86

24 00%

3

Finisaj interior

268.171 52

2019

1995

30

8.939,05

0,00

0 00

24

24 00

214.537,22

80 00%

4

Finisaj fațada

95.153 76

2019

1995

60

1.585 90

0,00

0 00

24

24 00|

38.061 50

40 00%

5

Invelitoare

54.740 40

2019

1995

80

684,26

0,00

0 00

24

24 00

16.422 12

30 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

o,oo%l

7

- hidroizoiatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

48.035 44

2019

1995

35

1.372 44

0,00

0 00

24

24.00

32.938 59

68 57%

10

Instalații sanitare

39.853 32

2019

1995

45

885 63

0,00

0 00

24

24 00

21.25510

53 33%

11

Instalații incal./vent.

37.335 20

2019

1995

35

1.066 72

0,00

0 00

24

24 00

25.601 28

68 57%

TOTAL

923.627

(rotunjit)

440.097.00

47,65%

Ajustări uzura fizica

Nncrt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

0.00

0.00%

0 00%

0,00

2

Suprastructura

380.336 92

24.00%

27 60%

104.972,99

3

Finisaj interior

268.171,52

80.00%

92 00%

246.717,80

4

Finisa’ fațada

95.153 76

40.00%

46 00%

43.770,73

5

Invelitoare

54.740 40

30,00%

34 50%

18.885,44

6

Terase - din care:

0 00

0.00%

0 00%

0,00

7

- hidroizoiatia

000

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0.00

0.00%

0,00%

0,00

9

Instalații elec.

48.035,44

68.57%

78 86%

37.879,38

10

Instalații sanitare

39.853 32

53,33%

61 33%

24.443,37

11

Instalații incal.

37.335,20

68,57%

78 86%

29.441,47

TOTAL

923.627,00

100,00

64.80%

{rotunjit)!            506.111,171

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 {conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf, tabel din ANEXA 2} Grad seismic: 8

FISA NR. 6 - 260456-C6 - Vila 113L (GARAJ)

Nr.crt.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat sl corectat, fara TVA (lelAJM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (Iei I fara TVA)

Sursa Inf.

P.B.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

-11

12

1

GARAJCR8

Structura garaj pentru 1 autoturism, din zidărie cărămidă de 24 cm grosime pe fundații din beton simplu si placa din beton armat de 10 cm grosime; pardoseala din beton simplu de 10 cm grosime

mp Ad

B

260

911,29

236.935,40

100,00

236.935

0

3

54

2

IOFTERMO

Hidroizolatie simpla (fara termoizolatie) la acoperiș garaj din zidărie cu planseu din beton armat

mp Ad

B

260

64.57

16,788,20

100,00

16.788

0

3

55

3

B1S

Finisaj interior garaj din zidărie: tencuieli interioare (tavan netencuit), spoiala de var, usi metalice vopsite; pardoseala nu este sclivisita.

mp Ad

B

260

81,28

21.132,80

100,00

21.133

0

3

55

4

EILFT

Corp de iluminat incandescent

buc

B

260

56,92

14.799,20

100,00

14.799

0

3

55

5

STROP

Finisaj exterior garaj din zidărie: tencuieli cu stropi

mp Ad

B

450

178,89

80.500,50

100,00

80.501

0

3

55

6

UMP2

Usa metalica 2,5 m x 2,1 m vopsita

buc

B

2

597,93

1,195,86

100,00

1.196

0

3

55

7

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

260

129,29

33.615,40

100,00

33.615

0

1

37

TOTAL FISA

404.967,36

404.967

0

, - Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit. deviz analitic, Coef. chelt. indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.ptdist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidentiale"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții spedale”;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -"CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene” autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.icosturi.ro - program Înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator

  Cost de înlocuire brut (CIB)            |       404.967] Iei

  83.712 euro


  Cost de înlocuire brut (CIB)

  1.557,57 lei/mp

  unitar

  321,97 eurofrnp


  Data PIF: !      1998
Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva I durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.anl echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

0 00

2019

1995

100

0,00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

2

Suprastructura

236.935 40

2019

1995

100

2.369 35

0,00

0 00

24

24 00

56.864 50

24 00%

3

Finisa’ interior

21.132 80

2019

1995

30

704 43

0,00

0 00

24

24 00

16.906 24

80 00%

4

Finisa’ fațada

81.696 36

2019

1995

60

1.361 61

0,00

0 00

24

24 00

32.678 54

40 00%

5

Invelitoare

16 788 20

2019

1995

80

209 85

0,00

0 00

24

24 00

5.036 46

30 00%

6

Terase - din care:

0,00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidraizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

000

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

000

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0,00%

9

Instalații elec.

14.799 20

2019

1995

35

422 83

0,00

0 00

24

24 00'

10.148 02

68 57%

10

Instalații sanitare

0 00

2019

1995

45

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

11

Instalații incal./vent.

33.615 40

2019

1995

35

960 44

0,00

0 00

24

24 00

23.050,56

68 57%

TOTAL

404.967

(rotunjit)

144.684,00

35,73%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%|

Uzura fizica corectata* (%|

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

0 00

0 00%

0 00%

0,00

2

Suprastructura

236.935.40

24 00%

27 60%

65.394,17

3

Finisai interior

21.132,80

80 00%

92 00%

19.442,18

4

Finisai fațada

81.696 36

40,00%»

46 00%

37.580,33

5

Invelitoare

16.788 201

30.00%

34 50%

5.791,93

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0.00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

instalații elec.

14.799 20

68.57%

78,86%

11.670,23

10

Instalații sanitare

0 00

0,00%»

0 00%

0,00

11

Instalații incal.

33.615 40

68.57%

78 86%

26.508,14

TOTAL

404.967.00

100,00%

41,09%

ii rotunjit:* [            166.386,97

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem 1

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica i calculata (%| i

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

152.116 37

24,00%

27 60%

41.984,12

2

Suprastructura

769.171 02

24,00%

27 60%

212.291,20

3

Finisaj interior

1.135.621 83

80.00%

92 00%

1.044.772,08

4

Finisaj fațada

226.689 84

40.00%

46 00%

104.277,33

5

Invelitoare

116.510 40

30,00%

34 50%

40.196,09

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

000

0.00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0.00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

19.960 95

68,57%

78 86%

15.740,63

10

Instalații sanitare

138.136 61

53,33%

61 33%

84.725,01

11

Instalații incal.

105.425 25

68 57%

78 86%

83.135,34

TOTAL

2.663.634,00

100,57%

61,43%

t rotunjit) |          1.627.121,81unde:

CIN = CIB x [1-UF(%)] x [1 -DF(%)] x [1-DE(%)] sau CIN = CIB-UF - DF-DE


[Cost de înlocuire brut (Cost de nou)                               CIB                                                    923.627,001 lei

| Uzura fizica

UF

54,80% 1

506.147,60 Hei

! Der reciere funcționala

DF

ooo%|

0,00 Iteî

.1 Depreciere externa i economica.

DE

0.00% 1

l0,00 (lei

| Depreciere totala

DT

54,80%]

506.147,601 leiunde:

CIN = CIB x (1-UF(%)] x [1-DF(%)j x (1 -DE(%>] sau CIN = CIB - UF - DF - DE


jCost de înlocuire brut (Cost de nou)

CIB

404.967,OOÎIei

| Uzura fizica

UF

41.09%!

166.400,94 Hei

[Depreciere funcționala

DF

o.oo%i

0,001 lei

[Depreciereexterna ieconomica:i

DE

0 00%,

0,001 leiI

[Depreciere totala

41,09% |166.400,94 |lei            ~]

Cost de înlocuire net (Valoare de piața)

CIN

(rotunjit)

238.566 LEI

49.315 EURO


unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1 -DF(%)] x [1 -DE(%)) sau CIN = CIB - UF - DF-DE
Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2} Grad seismic: 8


FISA NR. 7 - 260456-C7 - Vila 107B


Nr. crt.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou Indexat si corectat, fara TVA (leUUM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

107

505,37

54.074,59

100,00

54.075

0

1

11

2

BZIDCAR30PS

Structura cladire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

107

836,05

89.457,35

100,00

89.457

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura cladire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

92

816,97

75.161,24

100,00

75.161

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare tigfa profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

130

401,76

52.228,80

100,00

52.229

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

252

310,96

78.361,92

100,00

78.362

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tampiarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tampiarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

199

1.257,61

250.264,39

100,00

250.264

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate, trasee curenti slabi

mpAd

B

199

116,75

23.233,25

100,00

23.233

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

199

129,29

25.728,71

100,00

25.729

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuitei

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara i

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

658.94C

658.945

0■ Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVÂ (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapitdeviz analitic, Coef.cheit. indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si orectat cu coef.ptdist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

- Sursa informației: 1 = "CI-CR C. rezidențiale"; 2 = “CI-CR C.industriaie, comerciale si agricole, construcții speciale"; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale’';4 - "Metoda costurilor segregate”! IROVAL, 5 -CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive’ - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene’ autor Schiopu C.


Cost de înlocuire brut (CIB)            |_______658.9451 lei

136.213 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

3.311,28 lelfrnp

unitar

684,49 euro/mp


Data PIF: |      1995 ~


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

6

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

54.074 59

2019

1995

100

540 75

0,00

ooo

24

24 00

12.977 90

24 00%

2

Suprastructura

168.610 78

2019

1995

100

1.686 11

0,00

0 00

24

24 00

40.466 59

24 00%

3

Finisai interior

250.264,39

2019

1995

30

8.342 15

0,00

0 00

24

24,00

200.211 51

80,00%

4

Finisai fațada

78.361 92

2019

1995

60

1.306,03

0,00

0 00

24

24 00

31.344,77

40 00%

5

Invelitoare

52.228 80

2019

1995

80

652 86

0,00

0 00

24

24 00

15.668 64

30,00%

6

Terase-din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24,00

0 00

0,00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

CW

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec,

23.233 25

2019

1995

35

663 81

0,00

0.00

24

24 00

15.931 37

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

143 17

0,00

0 00

24

24,00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incaL/vent.

25.72871

2019

1995

35

735 11

0,00

0.00

24

24 00

17.642 54

68 57%

TOTAL

668.945

(rotunjit)

337.679,00

51,25%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata [%)

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

54.074 59

24.00^

27 60%

14.924,59

2

Suprastructura

168.610 78

24 00%

27 60%

46.536,58

3

Finisaj interior

250.264 39

80 00%

92 00%

230.243,24

4

Finisai fațada

78.361,92

40.00%

46 00%

36.046,48

5

Invelitoare

52.228 80

30 00%

34 50%

18.018,94

6

Terase - din care:

0,00

0.00%.

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0 00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

ăoo%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

23.233 25

68,57%

78 86%

18.321,06

10

instalații sanitare

6.442 72

53 33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal.

25.728 71

68,57%

78 86%

20.288,93

TOTAL

658.945,00

100,00%

58,93%

rotunjii I           388.331,36

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției


unde:

CIN = CIB x [1-UF(%>] x [1 -DF<%)] x [1-DE(%)] sau CIN = CIB - UF-DF - DE

Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 8 - 260456-C8 - Vila 107A


Nr. crt.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (lel/UM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (*>

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrari ramase de executat (lei fara TVA)

Surea Inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

107

505,37

54.074,59

100,00

54.075

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton-armat cu podest intermediar

mpAd

B

107

836,05

89.457,35

100,00

89.457

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

92

816,97

75.161,24

100,00

75.161

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoane țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

130

401,76

52.228,80

100,00

52.229

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

252

310,96

78.361,92

100,00

78.362

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

199

1.257,61

250.264,39

100,00

250.264

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curenti slabi

mpAd

B

199

116,75

23.233,25

100,00

23.233

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

199

129,29

25.728,71

100,00

25.729

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuite)

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara)

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

658.946

658.945

0Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.cheit.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.pt.dist,transp,si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidentiaie"; 2 - "CI-CR C.industriate, comerciale si agricole, construcții speciale’; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale’’;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -

■ “CONSTRUCȚII-sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - “Centrale eoliene" autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator


Cost de înlocuire brut (CIB)            '       658.94s| lei

136.213 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)                  3.311,28 lei/mp

unitar                                      684,49 euro/mp

Data PIF:

1995


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva I durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

54.074.59

2019

1995

100

540 75

0,00

0 00

24

24 00

12.977 90

24 00%

2

Suprastructura

168.61078

2019

1995

100

1.686 11

0,00

0 00

24

24 00

40.466 59

24 00%

3

Finisaj interior

250.264 39'

2019

1995

30

8.342,15

0,00

0 00

24

24 00

200.211 51

80 00%

4

Finisaj fațada

78.361.92

2019

1995

60

1.306 03

0,00

0 00

24

24 00

31.344 77

40 00%

5

Invelitoare

52.228,80

2019

1995

80

652 86

0,00

0 00

24

24 00

15.668 64

30 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

000

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0,00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

23.233,25

2019

1995

35

663 81

0,00

0 00

24

24 00

15.931 37

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442,72

2019

1995

45

143 17

0,00

0 00

24

24 00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incal./vent.

25.728,71

2019

1995

35

73511

0,00

0 00

24

24 00

17.642 54

68 57%

TOTAL

668.946

«rotunjiți

337.679 00

51.26%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica catcutatn (%j

Uzura fizica corectata* (%j

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

6

1

Infrastructura

54.074 59

24 00%

27,60%

14.924,59

2

Suprastructura

168.610 78

24,00%

27 60%

46.536,58

3

Finisaj interior

250.264 39

80 00%

92 00%

230.243,24

4

Finisai fațada

78.361 92

40,00-:.

46 00%

36.046,48

5

Invelitoare

52.228 80

30,00%

34 50%

18.018,941

6

Terase-din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0 00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

23.233 25

60,57%

78 86%

18.321,08

10

Instalații sanitare

6.442 72'

53,33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal.

25.728 71

68 57%

78 86%

20.288,93

TOTAL

658.945,00

100 008/

58,93%

(rotunjit/1            388.331,36

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

|Cost de inlocuire brut (Cost de nou)

CIB

658.945,00 Hei

[ Uzura fizica

UF

68,93%]

388.316,29] lei

| Depreciere funcționala

DF

0,00% |

0,00liei


unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1-DF(%)J x [1 -DE(%)1 sau CIN = CIB-UF-DF- DE

Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 9 - 260456-C9 - Vila 108Nr. cri.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat sl corectat, fara TVA (lelAJM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa înf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

6

9=7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

213

505,37

107.643,81

100,00

107.644

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu jjodest intermediar

mpAd

B

213

836,05

178.078,65

100,00

178.079

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

8

178

816,97

145.420,66

100,00

145.421

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

260

401,76

104.457,60

100,00

104.458

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistsm (polistiren expandat 5 cm

mp fațada

B

570

310,96

177.247,20

100,00

177.247

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

391

1.257,61

491.725,51

100,00

491.726

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curenti slabi

mpAd

B

391

116,75

45.649,25

100,00

45.649

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

391

129,29

50.552,39

100,00

50.552

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuitei

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara)

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.311.210

1.311.210

0 • - Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.chelt.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si •corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidentiale’’; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri Mitek si construcții speciale";4 - "Metoda costurilor segregate” / IROVAL, 5 -(CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 6 - “Centrale eoliene” autor Schiopu C.

Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - progrgm înregistrai in Registrul National ai programelor pentru CalculatorCost de înlocuire brut (CIB)

1.311.21 o| lei

271.046 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

2.300,37 lei/mp

unitar

476,52 euro/mp

Data PIF: |      1995


Caicul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr^nl echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

6

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

107.643 81

2019

1995

100

1.076,44

0,00

0 00

24

24 00

25.834 51

24 00%

2

Suprastructura

327.491,50

2019

1995

100

3.274 92

0,00

0,00

24

24 00

78.597 96

24 00%

3

Finisaj interior

491.725,51

2019

1995

30

16.390 85

0,00

0 00

24

24,00

393.380 41

80 00%

4

Finisa' fațada

177.24720

2019

1995

60

2.954,12

0,00

0 00

24

24 00

70.898 88

40 00%

5

Invelitoare

104,45760

2019

1995

80

1.305,72

0,00

0 00

24

24 00

31.337 28

30,00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0.00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

000

0,00

0 00

24

24 00

0,00

0 00%

9

Instalații elec.

45.649 25

2019

1995

35

1.304.26

0,00

0 00

24

24 00

31.302 34

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442,72

2019

1995

45

143 17

0,00

0 00

24

24,00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incal.A/ent.

50.552 39

2019

1995

35

1.444.35

0,00

0 00

24

24.00

34.664 50

68 57%

TOTAL

1.311.210

i rotunjit!

669.46200

61,06%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* |%]

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

107.643 81

24,00%

27 60%

29.709,69

2

Suprastructura

327.491 50

24,00%

27 60%

90.387,65

3

Finisaj interior

491.725 51

80,00%

92 00%

452.387,47

4

Finisai fațada

177.247 20

40.00%

46,00%

81.533,71

5

Invelitoare

104.457,60

30,00%

34 50%

36.037,87

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0.00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

45.649 25

68.57%

78 86%

35.997,69

10

Instalații sanitare

6.442 72

53,33%

61 33%

3.951,53

11

instalații incal.

50.552 39

68,57%

78 86%

39.864,17

TOTAL

1.311.210 00

100,00%

68,71%

[rotunjii/[           769.869,80

• Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

1.311.210,00 [teT


769.811,391 lei

0,001 lei

0,001 lei

769.811,391 lei

541.399 LEI

111.915 EURO


unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1-DF(%)j x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB-UF- DF - DE


Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 10- 260456-C10 - Vila 109


Nr. crt.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou i Indexat sl corectat, fara TVA (lel/UM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Surea Inf.

p»0

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

213

505,37

107.643,81

100,00

107.644

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

213

836,05

178.078,65

100,00

178.079

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

178

816,97

145.420,66

100,00

145.421

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

260

401,76

104.457,60

100,00

104.4581

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

570

310,96

177.247,20

100,00

177.247

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

391

1.257,61

491.725,51

100,00

491.726

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curenti slabi

mpAd

B

391

116,75

45.649,25

100,00

45.649

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

391

129,29

50.552,39

100,00

50.552

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuite

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara:

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.311.210

1.311.210

c • - Cost unitar de nou Indexat si corectat, fara "TVA (coi.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit. deviz analitic, Coef.chelt.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.ptdist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidențiale"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale’1; 3 = ”CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții spedale";4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -‘"CONSTRUCTH — sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene" autor Schiopu C.

Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru CalculatorCost de înlocuire brut (CIB)            |     1.311.21io| lei

271.046 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

2.300,37 lei/mp

unitar

475,52 euro/mp

Data PIF: I      1995Calcul uzura fizica prin metoda vârsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila '

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalenți

Vârsta cronologica

Vârsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%) *

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

107.643 81

2019

1995

100

1.076 44

0,00

0 00

24

24 00

25.834 51

24 00%

2

Suprastructura

327.491 50

2019

1995

100

3.274 92

0,00

0 00

24

24 00

78.597 96

24 00%

3

Finisaj interior

491.725 51

2019

1995

30

16.390 85

0,00

0 00

24

24 00

393.380 41

80 00%

4

Finisaj fațada

177.247 20

2019

1995

60

2.954.12

0,00

0 00

24

24 00

70.898 88

40 00%

5

Invelitoane

104.457 60

2019

1995

80

1.305,72

0,00

0 00

24

24 00

31.337 28

30,00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

45.649 25

2019

1995

35

1.304,26

0,00

ooo

24

24 00

31.302.34

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

14317

0,00

0 00

24

24 00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incal./vent.

50.552,39

2019

1995

35

1.444 35

0,00

0,00

24

24 00

34.664 50

68 57%

TOTAL

1.311.210

(rotuniti

669.462,00

51,06%


Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata 4%)

Uzura fizica corectata* t%i

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

107.643 81

24,00°-

27 60%

29.709,69

2

Suprastructura

327.491 50

24,00%

27 60%

90.387,65

3

Finisaj interior

491.725 51

80,00%

92 00%

452.387,47

4

Finisai fațada

177.247 20

40.00%

46 00%

81.533,71

5

Invelitoare

104.457 60

30 00%

34 50%

36.037,87

6

Terase-din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0 00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

45.649 25

68,57%

78 86%

35.997,69

10

Instalații sanitare

6.442 72

53,33%

61,33%

3.951,53

11

Instalații incal.

50.552 39

68 57%

78 86%

39.864,17

TOTAL

1.311.210 00

100,00%

58,71%

rotunjit}!          769.869,80

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției


[Cost de înlocuire brut (Cost de nou)

CIB

1.311.210.OOIIel

[Uzura fizica

UF

58,71 %l

769.811,39lîei

[Depreciere funcționala

DF

0,00%|

0,06Tieiunde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1-DF(%)J x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB - UF - DF - DE


Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic; 8


FISANR. 11-260456-C11 - Vila 110


Nr. crt

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (tel/UM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Surea inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

213

505,37

107.643,81

100,00

107.644

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu codest intermediar

mpAd

B

213

836,05

178.078,65

100,00

178.079

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

178

816,97

145.420,66

100,00

145.421

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

260

401,76

104.457,60

100,00

104.458

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (poli stiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

570

310,96

177.247,20

100,00

177.247

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

391

1.257,61

491.725,51

100,00

491.726

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

a

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curenti slabi

mpAd

B

391

116,75

45.649,25

100,00

45.649

0

1

37

9

INCCONV

Încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

391

129,29

50.552,39

100,00

50.552

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuite,i

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioaraI

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.311.210

1.311.210

0
 • - Cost unitar de nou Indexat sl corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.chelt.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa Informației: 1 = "CI-CR C.rezidentiaie"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate” / IROVAL, 5-"CONSTRUCTII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene” autor Schiopu C.


Cost de înlocuire brut (CIB)            |     1.311,21fl] lei

271.046 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

2.300,37 lel/mp

unitar

475,52 euro/mp

Data PIF: I      1096


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V-Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.anl echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11 12

1

Infrastructura

107.643 81

2019

1995

100

1.076 44

0,00

0 00

24

24 00

25.834 51

24,00%

2

Suprastructura

327.491 50

2019

1995

100

3.274 92

0,00

0 00

24

24 00

78.597,96

24 00%

3

Finisaj interior

491.725 51

2019

1995

30

16.390 85

0,00

0,00

24

24 00

393.380 41

80 00%

4

Finisaj fațada

177.247 20

2019

1995

60

2.954 12

0,00

0 00

24

24 00

70.898 88

40 00%

5

invelitoare

104.457 60

2019

1995

80

1.305 72

0,00

0 00

24

2400l

31.337,28

30 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7 1

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

45.649 25

2019

1995

35

1.304 26

0,00

0 00

24

24 00

31.302 34

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

143 17

0,00

0,00

24

24 00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incal./vent.

50.552,39

2019

1995

35

1.444 35

0,00

0 00

24

24 00

34.664 50

68 57%

TOTAL

1.311.210

1 rotunjit;

669.452 00

51 05%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

107.64381

24.00%

27 60%

29.709,69

2

Suprastructura

327.491,50

24,00%

27 60%

90.387,65

3

Finisai interior

491.725 51

80,00%

92 00%

452.387,47

4

Finisa; fațada

177.247 20

40,00%

46 00%

81.533,71

5

Invelitoare

104.457,60

30,00%

34 50%

36.037,87

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

45.649 25

60,57%

78,86%

35.997,69

10

Instalații sanitare

6.442 72

53,33%

61.33%

3.951,53

11

Instalații incal.

50.552 39

68,57%

78,86%

39.864,17

TOTAL

1.311.210,00

100,00%

58,71%

(rotunjit)t           769.869,80

• Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției


[Cost de înlocuire brut (Cost de nou)

CiB

1.311.210,OOllei           ~|

[Uzura fizica

UF

66,71% |

769.811,39 [lei

[Depreciere funcționala

DF

ooo%I

0,OOllei

| Depreciere externa economica .

DE

0,00%

0,00 |lei

[Depreciere totala

DT

58,71% 1

769.811,391 Iei


Cost de înlocuire net (Valoare de piața)

CIN

(rotunjit)

541.399 LEI

111.915 EURO


unde;

CIN = CIB x [1-UF(%)] x [1 -DF(%)] x [1-DE(%)J sau CIN = CIB-UF-DF-DE
Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 12 - 2604S6-C12 - Vila 111Nr.crt

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexatei corectat, fara TVA (teiAJM)

Cost de nou construcție (Iei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa Inf.

Pag.

index

1

2

2A

3

4

s

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

213

505,37

107.643,81

100,00

107.644

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

213

836,05

178.078,65

100,00

178.079

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

178

816,97

145.420,66

100,00

145.421

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zinca ta

mp acoperiș

B

260

401,76

104.457,60

100,00

104.458

0

1

35

5

FTERM05

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm,i

mp fațada

B

570

310,96

177.247,20

100,00

177.247

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

391

1.257,61

491.725,51

100,00

491.726

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

instalații electrice de iluminat, prize monofazate, trasee curent! slabi

mpAd

B

391

116,75

45.649,25

100,00

45.649

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

391

129,29

50.552,39

100,00

50.552

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuitei

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara i

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.311.210

1.311.210

0


 • - Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapît.deviz analitic, Coef.cheît.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si .corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidentiale"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale1’; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciaîe";4 - "Metoda costurilor segregate" 1IROVAL, 5 -^CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene" autor Schiopu C.

Creai cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) -www.kosturi.ro - program Înregistrat in Registrul National al programelor pentru CalculatorCost de înlocuire brut (CIB)            [     1,311.2101 lei

271.046 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

2.300,37 lel/mp

unitar

475,52 euro/mp


Data PIF: |      1995 ~


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva I durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11 12

1

Infrastructura

107.643 81

2019

1995

100

1.076 44

0,00

0 00

24

24 00

25.834 51

24 00%

2

Suprastructura

327.491 50

2019

1995

100

3.274 92

0,00

0,00

24

24 00

78.597 96

24 00%

3

Finisaj interior

491.725 51

2019

1995

30

16.390 85

oW

0 00

24

24,00

393.380,41

80 00%

4

Finisai fațada

177.247 20

2019

1995

60

2.954 12

0,00

0 00

24

24 00

70.898 88

40 00%

5

Invelitoare

104.457 60

2019

1995

80

1.305 72

0,00

0 00

24

2400

31.337 28

30 00%

6

Terase-din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%'

7

- hidroizolatia

000

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24~00|

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

45.649 25

2019

1995

35

1.304 26

0,00

0 00

24

24 00

31.302 34

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

143,17

0,00

0 00

24

24 00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incaL/vent.

50.552 39

2019

1995

35

1.444,35

0,00

0 00

24

24 00

34.664 50

68 57%

TOTAL

1.311.210

: rotunjit:

669.452,00

51,06%

Ajustați uzura fizica

Nr.crt

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* f%|

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

107.643,81

24.00’-'-.

27 60%

29.709,69

2

Suprastructura

327.491,50

24 00%

27 60%

90.387,65

3

Finisaj interior

491.725,51

80,00%

92,00%

452.387,47

4

Finisa’ fațada

177.247 20

40.00%

46 00%

81.533,71

5

Invelitoare

104.457 60

30,00%

34 50%

36.037,87

6

Terase - din care:

0 00

0 00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0 00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0,00

0 00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

45.649 25

68,57%

78 86%

35.997,69

10

Instalații sanitare

6.442 72

53.33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal.

50.552 39

68 57%

78 86%

39.864,17

TOTAL

1.311.210 00

100,00%

68,71%

irotuniîti]           769.869,80* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reaie am teren si uzurii constatate in urma inspecției

Cost de înlocuire brut (Cost de nou)

CIB

1.311.210,OOllel

Uzura fizica

UF           I

68,71%j

769.811,39 |lei

Depreciere funcționala

______________[_

0,00%]

O.OOȚîei

De. reciere externa (economica

DE

000%]

I0,00 llei

Depreciere totala

or          1

58,71% |

769.8f 1,39 j lei

Cost de înlocuire net (Valoare de piața)

CIN

(rotunjit)

541.399 LEI

111.915 EURO


unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)J x (1-DF(%)] x [1-DE(%)] sau CIN = CIB - UF - DF-DEFișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 13 - 260456-C13 - Vila 112LNr. crL

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (lel/UM)

Costde nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa Inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

107

505,37

54.074,59

100,00

54.075

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

107

836,05

89.457,35

100,00

89.457

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

92

816,97

75.161,24

100,00

75.161

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

130

401,76

52.228,80

100,00

52.229

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

252

310,96

78.361,92

100,00

78.362

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

199

1.257,61

250.264,39

100,00

250.264

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curenti slabi

mpAd

B

199

116,75

23.233,25

100,00

23.233

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

199

129,29

25.728,71

100,00

25.729

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuite)

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara)

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

658.945

658.945


 • - Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.cheit.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.ptdist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa Informației: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale"; 2 = "CÎ-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale"; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -"CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene” autor Schiopu C.

Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National ai programelor pentru CalculatorCost de înlocuire brut (CIB)            [_______658.945 lei

136.213 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

3.311,28 lel/mp

unitar

684,49 euro/mp

Data PIF: |      1996


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare '

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajați/ renovări

Nr_anl echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

6

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

54.074 59

2019

1995

100

540 75

0,00

0 00

24

24 00

12.977 90

24 00%

2

Suprastructura

168.610 78

2019

1995

100

1.68611

0,00

0 00

24

24 00

40.466 59

24 00%

3

Finisai interior

250.264 39

2019

1995

30

8.342 15

0,00

0 00

24

24 00

200.211 51

80 00%

4

Finisai fațada

78.361 92

2019

1995

60

1.306.03

0,00

0 00

24

24,00]

31.344 77

40 00%

5

Invelitoare

52.228 80

2019

1995

80

652 86

0,00

0 00

24

24 00

15.668 64

30 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0,00%

7

- hldroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

23.233 25

2019

1995

35

66381

0,00

0 00

24

24 00

15.931 37

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

143,17

0,00

I0 00

24

24 00

3.436 12

53,33%

11

Instalații incaL/vent.

25.728.71

2019

1995

35

735 11

0,00

0 00

24

24 00

17.642,54

68 57%

TOTAL

658.94S

rotunjit)

337.679,00

51,25%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%) i

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

6

1

Infrastructura

54.074 59

24,00%

27 60%

14.924,59

2

Suprastructura

168.610 78

24.00%

27 60%

46.536,58

3

Finisaj interior

250.264 39l

80,00%

92 00%

230.243,24

4

Finisai fațada

78.361 92

40,00%

46 00%

36.046,48

5

Invelitoare

52.228,80

30,00%

34 50%

18.018,94

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0,00%

0,00

9

Instalații elec.

23.233 25

68,57%

78,86%

18.321,08

10

Instalații sanitare

6.442 72

53,33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal.

25.728 71

68,57%

78,86%

20.288,93

TOTAL

658.945 00

100,00%

58.93%

irotunjit            388.331,36* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

Cost de înlocuire brut (Cost de nou)

CIB

658.945,001 lei

Uzura fizica

UF

58,93%|

388.316,29|lei

Depreciere funcționala

DF

0,00%l

0,00 lei

Depreciere externa (economica)

DE

0,00% I

o.DOliei

Depreciere totala

DT

58,93%

388.316,29] lei

Cost de înlocuire net (Valoare de plata)

CIN

(rotunjit)

270.629 LEI

55.943 EURO


unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1 -DF(%)] x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB-UF-DF-DE

Fișă calcul construcție


FISA NR. 14 - 260456-C14 - Vila 113R


ANEXA


2 .15


Ccef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


Nr. crt

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou Indexat sl corectat, fara TVA (leUUM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare <%)

Cost de nou lucrări executate (tei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (tei fara TVA)

Sursa Inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

107

505,37

54.074,59

100,00

54.075

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu ppdest intermediar

mpAd

B

107

836,05

89.457,35

100,00

89.457

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

92

816,97

75.161,24

100,00

75.161

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

130

401,76

52.228,80

100,00

52.229

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

252

310,96

76.361,92

100,00

78.362

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

199

1.257.61

250.264,39

100,00

250.264

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curenti slabi

mpAd

B

199

116,75

23.233,25

100,00

23.233

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

199

129,29

25.728,71

100,00

25.729

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuite)

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

1 12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara)

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

658.945

658.946

0Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef. recapit. deviz analitic, Coef.cheît indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.pt. dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

- Sursa informației: 1 = "CI-CR C. rezidențiale"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 - "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciaie”;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -"CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene” autor Schiopu C.

Creat cu aplicația kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru CalculatorL_


Cost de inlocuire brut (CIB)            |_______GSB.9451 lei

136.213 euro


Cost de inlocuire brut (CIB)

3.311,28 lel/mp

unitar

684,49 euro/mp

Data PIF: ]      1995


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr^ni echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

54.074 59

2019

1995

100

540,75

0,00

0 00

24

24 00

12.977 90

24,00%

2

Suprastructura

168.610 78

2019

1995

100

1.686 11

0,00

0,00

24

24 00

40.466 59

24 00%

3

Finisa' interior

250.264 39

2019

1995

30

8.34215

0,00

0 00

24

24 00

200.211 51

80 00%

4

Finisaj fațada

78.361 92

2019

1995

60

1.306 03

0,00

0 00

24

24 00

31.344,77

40,00%

5

Invelitoare

52.228 80

2019

1995

80

652 86

0,00

0 00

24

24 00

15,668 64

30 00%

6

Terase - din care;

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

instalații elec.

23.233 25

2019

1995

35

663 81

0,00

0 00

24

24 00

15.931,37

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442,72

2019

1995

45

14317

0,00

0 00

24

24 00

3.436,12

53 33%

11

Instalații incal./vent.

25.728 71

2019

1995

35

73511

0,00

0 00

24

24 00

17.642,54

68 57%

TOTAL

658.945

i rotunjit;

337.679,00

51,25%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%}

Uzura fizica corectata* [%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

54.074 59

24,00%

27,60%

14.924,59

2

Suprastructura

168.610 78

24 00%

27,60%

46.536,58

3

Finisaj interior

250.264 39

80.00%

92 00%

230.243,24

4

Finisaj fațada

78.361 92

40,00%

46,00%

36.046,48

5

Invelitoare

52.228 80

30.00%

34.50%

18.018,94

6

Terase - din care:

ooo

0.00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0 00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0,00%

0,00

9

Instalații elec.

23.233 25

68 57%

78 86%

18.321,08

10

Instalații sanitare

6.442 72

53,33%

61,33%

3.951,53

11

Instalații incal.

25.728 71

68.57%

78 86%

20.288,93

TOTAL

658.945,00

100 00%

58,93%

i rotunjit 11            388.331,36unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1-DF(%)J x [1-DE(%)] sau CIN = CIB-UF-DF-DE


Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 15 - 260456-C15 - Vila 114Nr.crt.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou Indexat si corectat, fara TVA (lei/UM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%>

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

213

505,37

107.643,81

100,00

107.644

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a 1 zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

213

836,05

178.078,65

100,00

178.079

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

178

816,97

145.420,66

100,00

145.421

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

260

401,76

104.457,60

100,00

104.458

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

570

310,96

177.247,20

100,00

177.247

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

391

1.257,61

491.725,51

100,00

491.726

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curent) slabi

mpAd

B

391

116,75

45.649,25

100,00

45.649

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

391

129,29

50.552,39

100,00

50.552

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuite)

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara)

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.311.210

1.311.210

0


 • - Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, CoeLchelt. indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 - “CI-CR C.rezidențiale"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale"; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale";4 - "Metoda costurilor segregate” f IROVAL, 5 -CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - “Centrale eoliene” autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - m înregistrat in Registrul National al programelor pentru CalculatorCost de inlocuire brut (CIB)

1.311.21o|lel

271.046 euro


Cost de inlocuire brut (CIB)

2.300,37 lei/mp

unitar

475,52 euro/mp

Data PIF: |      1996


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 = 10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

107.643 81

2019

1995

100

1.076 44

0,00

0 00

24

24 00

25,834 51

24 00%

2

Suprastructura

327.491 50

2019

1995

100

3.274 92

0,00

0 00

24

24 00

78.597 96

24 00%

3

Finisaj interior

491.725 51

2019

1995

30

16.390 85

0,00

0 00

24

24 00

393.380 41

80 00%

4

Finisaj fațada

177.247 20

2019

1995

60

2.95412

0,00

0 00

24

24 00i

70.898 88

40 00%

5

Invelitoare

104.457 60

2019

1995

80

1.305 72

0,00

0 00

24

24 00

31.337 28

30 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0.00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec,

45.649 25

2019

1995

35

1.304 26

0,00

0,00

24

24 00

31,302 34

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

143 17

0,00

0 00

24

24 00

3.43612

53 33%

11

Instalații incal./vent.

50.552 39

2019

1995

35

1.444 35

0,00

0,00

24

24 00

34.664 50

68 57%

TOTAL

1.311.210

i rotunjit;

669.452,00

61 06%

u start uzura fizica

Nr.crt

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LE!)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

107.643 81

24 00%,

27 60%o

29.709,69

2

Suprastructura

327.491 50

24 00%:

27 60%

90.387,65

3

Finisa’ interior

491.725 51

80 00%

92 00%

452.387,47

4

Finisa' fațada

177.247 20

40.00%

46 00%

81.533,71

5

Invelitoare

104.457,60

30 00%

34 50%

36.037,87

6

Terase-din care:

0 00

0 O0%

6oo%’1

0,00

7

- hidroizolatia

0,00

0,00%!:

0 00%

0,00

8

- strat suport

000

0.00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

45.649 25

68 57%

78 86%o

35.997,69

10

Instalații sanitare

6.442 72

53 33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal.

50.552 39

68,57%

78 86%

39.864,17

TOTAL

1.311.210,00

100.00%

58,71%

i rotunjiți I            769.869,80

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției


unde:

CIN = CIB x [1-UF(%)J x [1 -DF(%)] x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB - UF - DF - DE

Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2} Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 16 - 260456-C16 Vila 115
X

Nr. crt

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (tel/UM)

Cost de nou construcție (tei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

213

505,37

107.643,81

100,00

107.644

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

213

836,05

178.078,65

100,00

178.079

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

178

816,97

145.420,66

100,00

145.421

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

260

401,76

104.457,60

100,00

104.458

0

1

35

5

FTERM05

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

570

310,96

177.247,20

100,00

177.247

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti si zugrăviți, tamplarie lemn, covor pvc pe suport textil (sau tamplarie PVC cu geam termopan si parchet laminat), faianța la baie si bucătărie, fațade tencuite (tencuieli tip strop)

mpAd

B

391

1.257,61

491.725,51

100,00

491.726

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curenti slabi

mpAd

B

391

116,75

45.649,25

100,00

45.649

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

391

129,29

50.552,39

100,00

50.552

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare obișnuitei

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara)

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.311.210

1.311.210

0


 • - Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (coi.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.chelt.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

 • - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidentiale”; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții specia1e“;4 - "Metoda costurilor segregate" i IROVAL, 5 -CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene” autor Schiopu C.

• Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul Nationai al programelor pentru CalculatorCost de înlocuire brut (CIB)            |     1.311.21o|lei

271.046 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

2.300,37 lei/mp

unitar

475,52 euro/mp


Data PIF: [


1996


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nnani echivalent)

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

107.643,81

2019

1995

100

1.076 44

0,00

0 00

24

24 00

25.834 51

24 00%

2

Sui restructura

327.491,50

2019

1995

100

3.274 92

0,00

000

24

24,00

78,597 96

24 00%

3

Finisaj interior

491.725,51

2019

1995

30

16.390 85

w

0 00

24

24 00

393.380 41

80 00%

4

Finisai fațada

177.247,20

2019

1995

60

2.954 12

0,00

0 00

24

24 00

70,898 88

40 00%

5

Invelitoare

104.457,60

2019

1995

80

1.305 72

0,00

oooi

24

24 00

31.337 28

30 00%

6

Terase - din care:

0,00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0,00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00l

0 00

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0,00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

45.649,25

2019

1995

35

1.304 26

0,00

0 00

24

24 00

31.302 34

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

143 17

0,00

000

24

24 00

3.436 12

53 33%

11

Instalații IncaL/vent.

50.552 39

2019

1995

35

1.444 35

0,00

0 00

24

24 00

34.664 50

68 57%

TOTAL

1.311.210

i rotuniit

669.452,00

51,06%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%]

Uzura fizica

Corectata* (%|

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

107.643 81

24 00%

27 60%

29.709,69

2

Suprastructura

327.491 50

24,00%

27 60%

90.387,65

3

Finisaj interior

491.725 51

80.00%

92 00%

452.387,47

4

Finisa' fațada

177.247 20

40,00%

46 00%

81.533,71

5

Invelitoare

104.457 60

30,00%

34 50%

36.037,87

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

45.649 25

68,57%

78 86%

35.997,69

10

Instalații sanitare

6.442,72

53,33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal.

50.552 39

68,57%

78 86%

39.864,17

TOTAL

1.311.210,00

100,00%

58,71%

i rotunjit) |            769.869,80

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției


|Cost de Înlocuire brut (Cost de nouț                               CiB                                                  1.311.210.00[îeî~

JUzura fizica                                                         UF            |       68,71%|                        769.811,39|leî

[ Depreciere funcționala“ DF             Ț~       0,00% |                                  0,001 lei

[Depreciere externa (economica)                                     DE            [        0,00%|                               0,001 lei

\Depreciere totala                                                  DT            [       58,71% \                        769.811,391 lei

Cost de înlocuire net (Valoare de plata)

CIN

(rotunjit)

541.399 LEI

111.915 EURO


unde:

CIN = CIB x (1-UF(%)] x [1-DF(%)] x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB - UF - DF - DE


Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 17 - 260456-C17 - Vila 116
Nr. cri.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA (leVUM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%>

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (tel fara TVA)

Sursa inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

176

505,37

88.945,12

100,00

88.945

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

176

836,05

147.144,80

100,00

147.145

0

1

21

3

6ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

176

816,97

143.786,72

100,00

143.787

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zinca ta

mp acoperiș

B

210

401,76

84.369,60

100,00

84.370

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cmj

mp fațada

B

390

310,96

121.274,40

100,00

121.274

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti

mpAd

B

352

1.257,61

442.678,72

100,00

442.679

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate, trasee curenti slabi

mpAd

B

352

116,75

41.096,00

100,00

41.096

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

352

129,29

45.510,08

100,00

45.510

0

1

37

10

CALA WC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioaraj

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.125.240,35

1.125.240

0

Note; j


 • - Cost unitar de nou Indexat sl corectat, fara TVA (coi.6) este calculat pe baza costurilor de Materiai, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.chelt.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si conectat cu coef.ptdist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării

I - Sursa informației: î = "CI-CR C.rezidențiale”; 2 = “CI-CR C. industriale, comerciale si agricole, construcții speciale"; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale";4-"Metoda costurilor segregate” / IROVAL, 5 -"CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene" autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru CalculatorCost de înlocuire brut (CIB)

1.126.2401 lei

232.603 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)

3.196,71 lei/mp

unitar

660,80 euro/mp

Data PIF: |      1995


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalent!

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

88.945,12

2019

1995

100

889 45

0,00

0 00

24

24 00

21.346 83

24 00%

2

Sur rastructura

294.923 71

2019

1995

100

2.949 24

0,00

0 00

24

24,00

70.781 69

24 00%

3

Finisai interior

442.678 72

2019

1995

30

14.755 96

0,00

0 00

24

24001

354.142 98

80 00%

4

Finisai fațada

121.274 40

2019

1995

60

2.021 24

0,00

0 00

24

24.001

48.509 76

40 00%

5

Invelitoare

84.369 60

2019

1995

80

1.054 62

0,00

0 00

24

24 00

25.310 88

30.00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

8

- strat suc ort

0 00

2019

1995

0

0,00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații elec.

41.096 00

2019

1995

35

1.174 17

0,00

0 00

24

24 00

28.18011

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442,72

2019

1995

45

14317

0,00

0 00

24

24 00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incal./vent.

45.510 08

2019

1995

35

1.30029

0,00

0,00

24

24 00

31.206 91

68 57%

TOTAL

1.125.240

rotunjit)

582.915 00

51,80%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata !%)

Uzura fizica corectata* [%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

88.945 12

24,00%

27 60%

24.548,85

2

Suprastructura

294.923 71

24.00%

27 60%

81.398,94

3

Finisai interior

442.678,72

80,00%

92 00%

407.264,42

4

Finisai fațada

121.274,40

40,00%

46 00%

55.786,22

5

Invelitoare

84.369 60

30.00%

34 50%1

29.107,51

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

000%'

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0.00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

41.096 00

68.57%

78 86%

32.407,13

10

Instalații sanitare

6.442,72

53.33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal.

45.510 08

68 57%

78 86%

35.887,95

TOTAL

1.125.240.00

100,00%

59,57%

I rotunjit) |            670.352,57

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

|Cost de înlocuire brut (Cost de nou)

CIB

1.125.240,001 lei

| Uzura fizica

UF

59,57%1

670.305,471 lei

[Depreciere funcționala

DF

0.00%]

o]oo|iei


Depreciere externa I economica!

DE

o,oo%!

O.OOilei

Depreciere totala

DT

59 57% |

670.305,47 lei

Cost de înlocuire net (Valoare de plata)

CIN

(rotunjit)

454.935 LEI

94.041 EURO


unde:

CIN = CIB x [1-UF(%)J x (1 -DF(%)J x [1-DE(%)] sau CIN = CIB-UF - DF - DE
Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 18 - 260456-C18 - Vila 117Nr. crt

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UN

Stere Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou Indexat si corectat, fara TVA (leUUMj

Cost de nou construcție (tei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa inf.

Pag.

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

176

505,37

88.945,12

100,00

88.945

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata ia partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

176

836,05

147.144,80

100,00

147.145

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

176

816,97

143.786,72

100,00

143.787

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

210

401,76

84.369,60

100,00

84.370

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cm)

mp fațada

B

390

310,96

121.274,40

100.00

121.274

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti

mpAd

B

352

1.257,61

442.678,72

100,00

442.679

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate, trasee curenti slabi

mpAd

B

352

116,75

41.096,00

100,00

41.096

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

i mpAd

B

352

129,29

45.510,08

100,00

45.510

0

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara)

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.125.240,35

1.125.240

0


i - Cost unitar de nou indexat si corectat, tara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef. recapit. deviz analitic, Coef.chelt. indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si ; corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării


 • - Sursa Informației: 1 - "CI-CR C.rezidentiale"; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale"; 3 = "CÎ-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVĂL, 5 ("CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene” autor Schiopu C.

 • - Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2019-2020) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator£00

'.-AV*


Cost de înlocuire brut (CIB)             |      1.125 2401 lei

232.603 euroCost de inlocuire brut (CIB)

3.196,71 lel/mp

unitar

660,80 euro/mp

Data PIF: |      1996


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

88.945 12

2019

1995

100

889 45

0,00

0 00

24

24 00

21.346 83

24 00%

2

Suprastructura

294.923 71

2019

1995

100

2.949,24

0,00

0 00

24

24 00

70.781 69

24 00%

3

Finisaj interior

442.678 72

2019

1995

30

14.755 96

0,00

0 00

24

24 00

354.142,98

80 00%

4

Finisaj fațada

121.274 40

2019

1995

60

2.021 24

0,00

0 00

24

24 00

48.509,76

40 00%

5

Invelitoare

84.369 60

2019

1995

80

1.054 62

0,00

0 00

24

24 00'

25.310 88

30 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0.00

0 00%

7

- hidroizolatia

0,00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00

24

24 00

000

0 00%

0

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00|

24

24 00

I0 00

0 00%

9

Instalații elec.

41.096.00

2019

1995

35

1.17417

0,00

0 00

24

24 00

28.18011

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

143 17

0,00

0,00

24

24 00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incal./vent.

45.510 08

2019

1995

35

1.300 29

0,00

0 00

24

24 00

31.206 91

68 57%

TOTAL

1.125.240

(rotunjit)

582.916,00

51,80%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* (%|i |

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

88.945 12

24,00%

27 60%

24.548,85

2

Suprastructura

294.923 711

24,00%

27 60%

81.398,94

3

Finisa’ interior

442.678,72,

80,00%

92 00%

407.264,42

4

Finisa: fațada

121.274 40

40,00%

46 O0%

55.786,22

5

Invelitoare

84.369 60

30,00%

34 50%

29.107,51

6

Terase-din care:

0 00

0.00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0,00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

41.096,00

68,57%

78 86%

32.407,13

10

Instalații sanitare

6.442 72

53,33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal,

45.510 08

68.57%

78,86%

35.887,95|

TOTAL

1.126.240,00

100,00%

59.57%

rotunjită           670.352,57


* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

| Cost de inlocuire brut (Cost de nou)

CIB

1.125.240,00]iei

| Uzura fizica

UF

5S67%|

670.305,4?llei

| Depreciere funcționala

DF

o.oo%:

0,001 lai

|Depreciere externa leconomica,'

DE

0,00%I

0,00 Hei

| Depreciere totala

DT

59,57% l

670.305,47 leiunde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x (1-DF(%)] x [1-DE(%)j sau CIN = CIB-UF - DF - DE


Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8


FISA NR. 19 - 260456-C19 - Vila 118Nr. cit

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat s) corectat, fara TVA (lel/UM)

Costde nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare l (%>

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (lei fara TVA)

Sursa Inf.

P*s

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCBSV2

Fundație beton simplu 0,50 x 1,20 m

Ac zona fara subsol

B

176

505,37

88.945,12

100,00

88.945

0

1

11

2

8ZIDCAR30PS

Structura clădire parter (cu scara) -Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei, si scara din beton armat cu podest intermediar

mpAd

B

176

036,05

147.144,60

100,00

147.145

0

1

21

3

8ZIDCAR30EFS

Structura clădire etaj (fara scara) - Zidărie cărămidă 30 cm - include stalpisorii, centura si placa din beton armat realizata la partea superioara a zidăriei

mpAd

B

176

816,97

143.786,72

100,00

143.787

0

1

25

4

INVTIG

Invelitoare țigla profilata ceramica pe șarpanta din lemn ecarisat; include si costul jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata

mp acoperiș

B

210

401,76

84.369,60

100,00

84.370

0

1

35

5

FTERMO5

Finisaj termosistem (polistiren expandat 5 cmi

mp fațada

B

390

310,96

121.274,40

100,00

121.274

0

1

36

6

FOBFS

Finisaj obișnuit fara scara: pereți tencuiti

mpAd

B

352

1.257,61

442.678,72

100,00

442.679

0

1

35

7

SCAGRES

Scara obișnuita trepte gresie, parapet lemn

buc

B

1

3.992,19

3.992,19

100,00

3.992

0

1

35

8

ELINGR

Instalații electrice de iluminat, prize monofazate trasee curent) slabi

mpAd

B

352

116,75

41.096,00

100,00

41.096

0

1

37

9

INCCONV

încălzire cu convectoradiatoare

mpAd

B

352

129,29

45.510,08

100,00

45.510

1

37

10

CALAWC

Cada fonta + lavoar + WC (sanitare

ansamblu

B

1

3.464,75

3.464,75

100,00

3.465

0

1

37

11

LAVWC

Lavoar + WC (obișnuite)

ansamblu

B

1

1.355,33

1.355,33

100,00

1.355

0

1

37

12

CHINOX

Chiuveta inox + baterie amestec (de calitate superioara:

ansamblu

B

1

1.622,64

1.622,64

100,00

1.623

0

1

37

TOTAL FISA

1.125.240,35

1.125.240

0

'Note:                                    ,                                                                                                                                                       .

-.X— j-- —                                       ~    ........■-    ....• ■ -........  .    _          A-.-»-. ..                 . ...        —..... -    .... ...        .............. .r                       ................                ................  ”...      ..... . .. ........... , _________ _ ,. ..            ..    ......... ......                                                  _    ______ ...... . ... . .....

i - Cost unitar de nou Indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef. recapit deviz analitic, Coef.chelt.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluării si .corectat cu coef.pt.dist,transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării


i - Sursa informației: 1 - "CI-CR C.rezidențiale”; 2 = "CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale’; 3 = "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale”;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -j "CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive" - Editura IROVAL, 6 - “Centrale eoliene” autor Schiopu C.

i - Creat cu aplicația kost Plus (indici 2019-2026) - www.kosturt.ro - program Înregistrat in Registrul National al programelor pentru CalculatorCost de înlocuire brut (CIB)

3.196,71 lel/mp

unitar

660,80 euro/mp


Data PIF: [


1995


Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva / durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

AnPIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajarî/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/6

12 = 11/2

1

Infrastructura

88.945,12

2019

1995

100

889 45

0,00

0 00

24

24 00

21.346 83

24 00%

2

Suprastructura

294.923 71

2019

1995

100

2.949 24

0,00

0 00

24

24 00

70.781 69

24 00%

3 I

Finisa’ interior

442.678 72

2019

1995

30

14.755 96

0,00

0 00

24

24 00

354.142 98

80 00%

4

Finisaj fațada

121.274 40

2019

1995

60

2.021 24

0,00

0 00

24

24 00

48.509 76

40 00%

5

Invelitoare

84.369 60

2019

1995

80

1.054 62

0,00

0 00

24

24 00

25.310 88

30 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0,00

0,00

0 00

24

24,00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 ooi

0,00

0 00

24

24,00

0 00

0 00%'

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0 00

24

24,00

0 00

0,00%

9

Instalații elec.

41.096 00

2019

1995

35

1.174 17

0,00

0.00

24

2400

28.180 11

68 57%

10

Instalații sanitare

6.442 72

2019

1995

45

143 17

0,00

0 00

24

24 00

3.436 12

53 33%

11

Instalații incal./vent.

45.510,08

2019

1995

35

1.300 29

0,00

000

24

24.00

31.206 91

68 57%

TOTAL

1.125.240

•, rotunjit!

682.916.00

61,80%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata i%| 1

Uzura Fizica corectata* {%}

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

88.945,12

24,00%

27 60%

24.548,85

2

Suprastructura

294.923 71

24,00%

27 60%

81.398,94

3

Finisaj interior

442.678,72

80,00%

92 00%

407.264,42

4

Finisai fațada

121.274.40

40,00%

46 00%

55.786,22

5

Invelitoare

84.369 60

30 00%

34,50%

29.107,51

6

Terase - din care:

0,00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0 00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații elec.

41.096 00

68.57%

78 86%

32.407,13

10

Instalații sanitare

6.442 72

53 33%

61 33%

3.951,53

11

Instalații incal.

45.510 08

68 57%

78 86%

35.887,95

TOTAL

1.126.240,00

100,00°/

69.67%

[rotunjit)!           670,352,57

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

[Cost de Înlocuire brut (Cost de noug

CIB

1.125.240,ooi lei

| Uzura fizica

UF

69,57%

670.305,471 lei

I Depreciere funcționala

DF

0,00%'

0,001 lei

| Depreciere externa ' economica)

DE1      000%l

0,00 [lei

fDepnec/ena totala

Df           |       59,57% i

670.305,47 | lei


Cost de înlocuire net (Valoare de plata)

CIN

(rotunjit)

454.935 LEI

94.041 EURO


unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1-DF(%)] x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB - UF - DF - DEData evaluării                                            14.05.2020

Curs EURO                            |            4,8376 |RONIEUR

Bilanț suprafețe______________________


Arie utilă (Au)

713,33

Arie construită desfășurată (Aed)

856,00

Anul construirii

1995


oef. transf. suprafață utilă în suprafață construită:* |     1,20


| * doar când nu exista informații exacte


Estimare cost de nouNr. crt.

Denumirea lucrării

UM

Cantitate lucr./mp Ad

lei/UM

lel/mpAd

Pondere in total cost (%)

Suprafața nefinalizata

Rest de executat (%)

Rest de executat (lei)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

1

Terasamente

mc

0,020

150,00

3,00

0,01

0,00

0,00%

0,00

2

Beton simplu monolit

mc

0,180

657,00

118,26

0,34

0,00

0,00%

0,00

3

Beton armat monolit

mc

0,130

750,00

97,50

0,28

0,00

0,00%

0,00

4

Beton armat pefabricat uzinat

mc

0,085

2.680,00

227,80

5

Cofraje obișnuite

mp

0,500

122,00

61,00

0,18

0,00

0,00%

0,00

6

Cofraje din panour refolosibile

mp

0,950

133,00

126,35

0,37

0,00

0,00%

0,00

7

Armaturi in betoane si zidărie

kg

11,000

5,50

60,50

0,18

0,00

0,00%

0,00

8

Zidărie din blocuri ceramice

mc

0,210

758,00

159,18

0,46

0,00

0,00%

0,00

9

Confecții metalice (exclusiv tamplarie)

kg

0,800

22,40

17,92

0,05

0,00

0,00%

0,00

10

Șarpanta

mp

0,347

378,00

131,17

0,38

0,00

0,00%

0,00

11

Invelitoare, inclusiv astereala

mp

0,620

492,00

305,04

0,89

0,00

0,00%

0,00

12

Jgheaburi si burlane

ml

0,158

102,00

16,12

0,05

0,00

0,00%

0,00

13

Streașină înfundată

mp

0,099

254,00

25,15

0,07

0,00

0,00%

0,00

14

Termoîzolatii vata minerala (exclusiv conducte)

mp

0,300

138,80

41,64

0,12

0,00

0,00%

0,00

15

Trotuare din beton

mp

0,050

155,80

7,79

0,02

0,00

0,00%

0,00

16

Alte lucrări de rezistenta

%

2,000

0,00

20,39

0,06

0,00

0,00%

0,00

17

Tamplarie din lemn

lei

0,300

1.252,00

375,60

1,09

0,00

0,00%

0,00

18

Tamplarie metalica

ml

0,700

23,50

16,45

0,05

0,00

0,00%

0,00

19

Pardoseli din covor PVC

lei

0,360

135,00

48,60

0,14

0.00

0,00%

0,00

20

Pardoseli din mozaic venetian

lei

0,500

395,00

197,50

0,58

0,00

0,00%

0,00

21

Geamuri din sticla de 4mm

lei

0,320

101,30

32,42

0,09

0,00

0,00%

0.00

22

Tencuili interioare

lei

2,450

106,00

259,70

0,76

0,00

0,00%

0,00

23

Tencuieli exterioare

lei

0,600

187,00

112,20

0,33

0,00

0,00%

0,00

24

Placaje interioare

ml

0,200

170,00

34,00

0,10

0,00

0,00%

0,00

25

Placaje exterioare

mp

0,150

317,00

47,55

0,14

0,00

0,00%

0,00

26

(Zugrăveli lavabile

mp

2,950

31,00

91,45

0,27

0,00

0,00%

0,00

27

Vopsitorii

mp

1,050

64,60

67,83

0,20

0,00

0,00%

0,00

28___

Alte lucrări de finisaje

%

3,000

0.00

38,50

0,11

0,00

0,00%

0,0029

Țevi din otel pt construcții

kg

1,000

22,50

22,50

0,07

0,00

0,00%

0,00

30

Țevi din otel pt instalații

kg

2,000

24,10

48,20

0,14

0,00

0,00%

0,00

31

Tuburi din fonta de scurgere

kg

1,000

17,60

17,60

0,05

0,00

0,00%

0,00

32

Tuburi PVC sanitare

kg

0,200

50,70

10,14

0,03

0,00

0,00%

0,00

33

Radiatoare

kg

6,000

13,60

81,60

0,24

0,00

0,00%

0,00

34

Termoizolatii conducte

mp

0,050

53,00

2,65

0,01

0,00

0,00%

0,00

35

Cabluri, conductori electrci

m

3,000

25,00

75,00

0,22

0,00

0,00%

0,00

36

Tuburi de protecție conductori electrici

m

1,500

15,80

23,70

0,07

0,00

0,00%

0,00

37

Alte lucrări de instalații

%

5,000

0,00

14,07

0,04

0,00

0,00%

0,00

38

Diverse, organizare, proiectare

%

15,000

0,00

398,57

1,16

0,00

0,00%

0,00

Total cu TVA

3.434,62

100,00


Cost de nou total - sursa 2

2.940.038 LEI

Cost de nou unitar - sursa 2

2.886,24 LEI/mp

(tara TVA)

607.747 EURO

(fara TVA)

596,63 EURO/mp

Calcul uzura fizica prin metoda vârste efectiva I durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3


Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

AnPIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajați/ renovări

Nr.ani echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 =10x2/5

12=11/2

1

Infrastructura

382.255 36

2019

1995

100

3.822 55

0,00

0 00

24

2400

91.741 29

24,00%

2

Suprastructura

387.879 28

2019

1995

100

3.878 79

0,00

0,00

24

24.00

93.091,03

24,00%

3

Finisaj interior si fațada

0 00

2019

1995

50

000

0,00

0,00

24

24 00

0 00

0 00%

4

Total finisaje

1.131.457 38

2019

1995

50

22.629 15

0,00

0,00

24

24 00

543.099 54

48,00%

5

Invelitoare

444.356 45

2019

1995

80

5.554 46

0,00

0,00

24

24 00

133.306 93

30,00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00

24

24 00

0 00

0,00%

- hidroizolatia

0 00

2019

1995

0

0 00

0.00

0,00

24

24 00

ooo

0 00%

1-strat suport

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00

24

24 00

0 00

0,00%

7

Instalații elec.

0,00

2019

1995

35

0 00

0,00

0.00

24

24,00

ooo

0,00%

8

instalații sanitare

0,00

2019

1995

45

0 00

0,00

0 00

24

24 00

ooo

0.00%

9

Instalații incal./vent

0 00

2019

1995

35

r        ooo

1,00

0 00

24

24 00

ooo

0,00%

10

Total instalații

594.089 68

2019

1995

45

13.201 99

0,00

0 00

24

24 00

316.847 83

53,33%

TOTAL

2.940.038

{rotunjit;

1.178.087,00

40,07%

Corecții uzura fizicaNr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* (%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

382.255,36

24 00%

27 60%

105.502,48

2

Suprastructura

387.879 28

24,00%

27 60%

107.054,68

3

Finisai interior

0,00

0,00%

0 00%

0,00

4

Finisaj fațada

1.131.457 38

48,00%

55,20%

624.564,47

5

Invelitoare

444.356 45

30,00%

34,50%

153.302,97

6

Terase - din care:

0 00

0 00%

0,00%

0,00

- hidroizolatia

ooo

0,00%

0,00%

0,00

- strat suport

ooo

0 00%

0,00%

I0,00

7

Instalații elec.

ooo

0 00%

0.00%

0,00

8

Instalații sanitare

ooo

0 00%

0,00%

0,00

9

Instalații incal./vent

ooo

0 00%

0,00%

0,00

10

Total instalații

594.089 68

53 33%

61.33%

364,375,00

TOTAL

2.940.038.14

100 00%

46,08%

(rotunjit)]                           1.354.799,61

* Nota: - Corecții făcute atunci

când uzura fizica calculata nu corespunde

rtuatiel reale d

n teren si uzurii constatate in urma Inspecției

CIB


2.940,038.141

Uzura fizica

UF

46,08%

1.354.769,58

Depreciere funcționate

DF

0,00%

0,00

Depreciere externa i'economica

DE

0,00%

0,00

1.354.769,58 \

46,08% |

DT


Cost de înlocuire net (Valoare de plata) CIN(rotunjit)


1.585.269

327.697


Fișă calcul construcție


Coef.de corecție pentru distanta transport: 1,003 (conf. tabel din ANEXA 2) Coef. corecție manopera: 1,017 (conf. tabel din ANEXA 2) Grad seismic: 8FISA NR. 20 260456-C21 - Sala de sport

Nr. crt.

Simbol

Descriere element constructiv

Comentariu

UM

Stare Fizica

Cantitate

Cost unitar de nou indexat si corectat, fam TVA (leî/UM)

Cost de nou construcție (lei fara TVA)

Grad realizare (%)

Cost de nou lucrări executate (lei fara TVA)

Cost lucrări ramase de executat (tel fara TVA)

Sursa Inf.

p.»

Index

1

2

2A

3

4

5

6

7 = 5x6

8

9 = 7x8/100

10 = 7-9

11

12

1

FCIRCULAR20

Sistem de ferme circulare cu deschiderea de 20 m realizat in sistem MiTek (nu conține astereala si invelitoarea)

mp Ac

B

720

181,31

130.543,20

100,00

130.543

0

3

116

2

ASTEREALA

Astereala

mp

B

720

87,83

63.237,60

100,00

63.238

0

3

114

3

SP.URETAN-50-20

Invelitoare din panouri izolatoare cu termoizolatie din spuma poliuretanica, cu grosimea de 50 mm, deschidere hala D = 20 m (conține si costurile unitare aferente accesoriilor montate pentru asigurarea etanseitatii, coame exterioare/interioare, coltare, protecții de fronton si jgheaburile laterale)

mp Ac

B

720

162,13

116.733,60

100,00

116.734

0

3

92

4

INSTELP2S

Instalații electrice

mp Ad

B

720

141,50

101.880,00

100,00

101.880

0

2

149

5

INCHAL8

Instalație de incazire spațiu de lucru in

mp Ad zona

B

720

79,89

57.520,80

100,00

57.521

0

3

105

TOTAL FISA

469.915

469.915

0

Note: .                                     i                                                                                                   ,


- Cost unitar de nou Indexat si corectat, fara TVA (col.6) este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, Coef.recapit.deviz analitic, Coef.cheltindirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aiferent datei evaluării si -corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluării


. - Sursa informației: 1 = "CI-CR C.rezidențiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, construcții speciale”; 3 - "CI-CR Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodărești, structuri MiTek si construcții speciale“;4 - "Metoda costurilor segregate" / IROVAL, 5 -"CONSTRUCȚII - sisteme și subsisteme constructive” - Editura IROVAL, 6 - "Centrale eoliene" autor Schiopu C.

- Creat cu aplicația Kost Plus (indici 2D19-202Q) - www.kosturi.ro - program înregistrat in Registrul National al programelor pentru Calculator


Cost de înlocuire brut (CIB)

4B9.9ts|lel

97.138 euro


Cost de înlocuire brut (CIB)                   652,66 lel/mp

unitar                                      134,91 euro/mp

Data PIP:

1996
Calcul uzura fizica prin metoda varsta efectiva I durata de viata utila - Anexa V - Sursa 3

Nr.crt.

Denumire subsistem

Cost de nou

An evaluare

An PIF

Durata de viata utila

Uzura fizica liniara anuala

Costuri amenajari/ renovări

Nr.anl echivalenți

Varsta cronologica

Varsta efectiva

Uzura fizica (LEI)

Uzura fizica (%)

Index

1

2

3

4

5

6 = 2/5

7

8 = 7/6

9 = 3-4

10 = 9-8

11 = 10x2/5

12 = 11/2

1

Infrastructura

ooo

2019

1995

100

0 00

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

2

Suprastructura

130.543 20

2019

1995

60

2.175 72

0,00

ooo

24

24 00

52.217 28

40 00%

3

Finisai interior

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

0,00

24

24 00

0 00

0 00%

4

Finisa' fațada

0 00

2019

1995

0

ooo

0,00

ooo

24

24 00

ooo

0 00%

5

Invelitoare

179.971 20

2019

1995

60

2.999 52

0,00

ooo

24

24 00

71.988 48

40 00%

6

Terase - din care:

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

ooo

24

24 00

0 00

0 00%

7

- hidroizolatia

OOO

2019

1995

0

ooo

0,00

ooo

24

24 00

OOO

0 00%

8

- strat suport

0 00

2019

1995

0

ooo

0,00

0 00

24

24 00

0 00

0 00%

9

Instalații eiec.

101.880 00

2019

1995

35

2.910 86

0,00

ooo

24

24 00

69.860 57

68 57%

10

Instalații sanitare

0 00

2019

1995

0

0 00

0,00

ooo

24

24 00

0 00

0 00%

11

Instalații incal./vent,

57.520 80

2019

1995

35

1.643 45

0,00

ooo

24

24 00

39.442 83

68 57%

TOTAL

469.915

(rotunjit)

233.509 00

49,69%

Ajustări uzura fizica

Nr.crt.

Denumire subsistem

Uzura fizica calculata (LEI)

Uzura fizica calculata (%)

Uzura fizica corectata* [%)

Uzura fizica corectata (LEI)

Index

1

2

3

4

5

1

Infrastructura

0 00

0,00%

0 00%

0,00

2

Suprastructura

130.543 20

40 00%1

46 00%

60.049,87

3

Finisai interior

0 00

0 00%

0 00%

0,00

4

Finisai fațada

0 00

0.00%

0 00%'

0.00

5

Invelitoare

179.971 20l

40 00%

46 00%

82.786.75

6

Terase - din care:

0 00

0,00%

0 00%

0,00

7

- hidroizolatia

0 00

0.00%

0 00%

0,00

8

- strat suport

0 00

0,00%

0 00%

0,00

9

Instalații e]ec.

101.880 00

68 57%

78 86%

80.339,66

10

Instalații sanitare

0,00

0 00%

0 00%

0,00

11

Instalații incal.

57.520 80

68 57%

78 86%

45.359,26

TOTAL

469.915,00

100.00%

57,15%

l rotunjit ||            268.535,64

* Nota: - Ajustări făcute atunci când uzura fizica calculata nu corespunde situației reale din teren si uzurii constatate in urma inspecției

jCost de înlocuire brut [Cost de nouț

CIB

469.915,OOTÎeî

| Uzura fizica

UF

67.15%!

268.556,42! tei


unde:

CIN = CIB x [1 -UF(%)] x [1 -DF(%)] x [1 -DE(%)] sau CIN = CIB - UF - DF - DE

CENTRALIZATOR CONSTRUCȚII

Anexa 2.23

Nr.crt.

Nr. Cadastral

Denumire construcție

Suprafață construită la sol (mp)

Număr niveluri

Suprafața construita desfășurată estimată (mp)

Cost de înlocuire net (euro)

1

260456-C1

vila 104A-104B

301

3

903

212.371

2

260456-C2

vila 112R

419

2

598

67.627

3

260456-C3

vila 105

300

3

903

212.371

4

260456-C4

vila 106

300

3

903

212.371

5

260456-C5

cabina poarta

138

2

256

86.299

6

260456-C6

vila 113L

260

1

260

49.315

7

260456-C7

vila 107B

107

2

199

55.943

8

260456-C8

vila 107A

107

2

199

55.943

9

260456-C9

vila 108

213

2

391

111.915

10

260456-C10

vila 109

214

2

391

111.915

11

260456-C11

vila 110

214

2

391

111.915

12

260456-C12

vila 111

215

2

391

111.915

13

260456-C13

vila 112L

106

2

199

55.943

14

260456-C14

vila 113R

108

2

199

55.943

15

260456-C15

vila 114

215

2

391

111.915

16

260456-C16

vila 115

213

2

391

111.915

17

260456-C17

vila 116

176

2

352

94.041

18

260456-C18

vila 117

176

2

352

94.041

19

260456-C19

vila 118

176

2

352

94.041

20

260456-C20

cresa

428

2

749

327.697

21

260456-C21

sala de sport

720

1

720

41.624

TOTAL

5.106

9.490

2.387.058

MAPPS

Evaluatori de vatari


ANEXA 3 - HARTA COMPARABILE SI COMPARABILE FOLOSITE


Cod proprietate:


CF 260456

AVIAȚIEI


Aurel Vlaicu ISI


Proprietatea evaluata ru                 ■                         ,

£7 Proprietatea evaluata // .y

Q Comparabila 1

Comparabila 2

Q Comparabila 3

Comparabila 4


VANZARE TEREN NORDULUI GAFENCU | 3000 MP

București, zona Aviației

Actualizat ieri


4.200.000 EUR


Detalii

VANZARE TEREN NORDULUI GAFENCU - Va propunem spre achiziționare un teren viran amplasat in zona Șoseaua Nordului - Satul Francez, foarte aproape de Parcul Herăstrău, avand o suprafața totala de 3.000 metri patrati si un front stradal de 35,19 metri. Certificatul de Urbanism (valabil) face trimitere la Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - închidere Inelul Median de Circulație la Zona de Nord, care incadreaza parcela in UTR 4_34 Culoare de protecție fata de infrastructura tehnica si UTR 4_36 Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime P+14E niveluri cu accente înalte peste 45 metri (pentru UTR 4_36, procent de ocupare a terenului POT70%, coeficient de utilizare a terenului CUT3.0si regim de inaltime RH maxim 60 metri/ P+14E - P+16E). Observații: partea din spate a lotului este afectata de un apeduct subteran. Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactați.

Caracteristici

Suprafață teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:

Specificații

Utilități

 • • Apa

 • • Canalizare

 • • Gaz

 • • Curent

Alte detalii zonă

 • • Amenajare străzi: asfaltate

 • • Mijloace de transport


  3000 mp

  35 m


  Tip teren:

  Clasificare teren:

  Construcție pe teren:VANZARE TEREN HERĂSTRĂU LACUL FLOREASCA | 2621 MP

București, zona Aviației

Actualizat ieri


3.931.500 EUR


Detalii

VANZARE TEREN HERĂSTRĂU LACUL FLOREASCA - Agenția Professional Consulting va propune spre achiziționare un teren liber de construcții in suprafața de 2.621 metri patrati cu dubla deschidere (18+58 metri), amplasat in zona Aviației - Lacul Floreasca, foarte aproape de statia de metrou Aurel Vlaicu si de Parcul Herăstrău. Terenul este încadrat conform PUZ-Inchidere Inel Median in UTR 4_84 (coresp. L2a in PUC) - locuințe individuale si colective mici cu P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare, situate in afara zonelor protejate (CUT1.3+0.27, POT 45%, RH P+2E+M). Toate utilitățile (apa si canalizare, curent electric si gaz). Pentru alte amănunte, nu ezitati sa ne contactat!.

Caracteristici

Suprafață teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:

Specificații

Utilități

 • • Apa

 • • Canalizare

 • • Gaz

 • • Curent

Alte detalii zonă

 • • Amenajare străzi: asfaltate

 • • Mijloace de transport


2621 mp     Tip teren:

58 m      Clasificare teren:

2      Construcție pe teren:

Agent imobiliar

PROFESSIONAL CONSULTING

PRO
Anunț tipărit folosind serviciile wwvv.imobiliare.ro - “Portalul afacerilor imobiliare''
Teren 1700 Mp - Bd. Nicolae Caramfil

București, zona Aviației

Actualizat în 27.11.2019


2.500.000 EUR

1.459,43 EUR /mp

Comision: 3%


Caracteristici

Suprafață teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:


1713 mp      Tip teren:

18 m      Clasificare teren:

2      Construcție pe teren:


construcții

intravilan

Nu


Specificații

Utilități

 • • Apa

 • • Canalizare

 • • Gaz

 • • Curent

 • • Curent trifazic

Alte detalii zonă

 • • Amenajare străzi: asfaltate

 • • Mijloace de transport

 • • Iluminat stradal

Alte detalii

GLX159B0419. Teren 1713 Mp Bd. Nicolae CaramfilEXCLUSIVITATE, VANZARE TEREN SECTOR 1, AVIAȚIEI, ST 7419 MP

București, zona Aviației

Actualizat ieri


11.128.500 EUR


Detalii

DETALII TEREN:

TERITORIAL: Sector 1

PUNCT DE REPER: Aviației

AMPLASAMENT: Str. Ocna Sibiului

SUPRAFAȚA TOTALA: 7419 MP


FRONT STRADAL TOTAL: 246 M (3 FRONTURI)

CONSTRUCȚII: NU

CALCAN: NU

PROPRIETAR: PERSOANA FIZICA (PF)

DETALII URBANISTICE/CONSTRUIRE:

ÎNCADRARE: In afara zonelor protejate construite

BAZA DOCUMENTARA: PUZ Inel Median/Certificat de Urbanism Constr.

PROCENT DE OCUPARE TEREN (POT) 50%**

COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN (CUT) 4,0**


REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME (RH) 2S+P+7E (din 90M)**

ARIE CONSTRUITA SUPRATERANA (A.D.C.| 29676 MP

ARIE CONSTRUITA SUBTERANA: aprox. 11870 MP (2 subsoluri)

ARIE CONSTRUITA TOTALA: aprox. 41546 MP

PREȚ:

TOTAL: 11.128.500 Eur

M.P. 1.500 EURO

INCIDENȚA/ M.P.C. 375 EURO*

* Incidența pe Metru Patrat Construit reprezintă ponderea terenului in costul con


Caracteristici

Suprafață teren:

7419 mp     Tip teren:

246 m      Clasificare teren:

3      Construcție pe teren.


Front stradal:

Nr. fronturi:

Specificații

Utilități

 • • Apa

 • • Canalizare

 • • Caz

 • • Curent

Alte detalii zonă

 • • Amenajare străzi: asfaltate

■ Mijloace de transportAnunț tipărit folosind serviciile WAW.imobiliare.ro - '•Portalul afacerilor imobiliare"

ANEXA 4 - DOCUMENTAȚIE FOTOGRAFICĂ

Cod proprietate:      CF 260456

C21


C21S» Is        in ia»


ANEXA 4 - DOCUMENTAȚIE FOTOGRAFICĂ

Cod proprietate:      CF 260456

C1-C3-C4


C1-C3-C4

ANEXA 4 - DOCUMENTAȚIE FOTOGRAFICĂ

Cod proprietate:


ANEXA 4 - DOCUMENTAȚIE FOTOGRAFICA


C13 si C2


C20