Hotărârea nr. 235/2020

HOTARAREnr. 235 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - POZITIA 10556 – IMOBILUL TEATRULUI FOARTE MIC SITUAT IN B-DUL. CAROL I NR. 21, SECTOR 2 MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA HCGMB NR. 186/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București - poziția 10556 - imobilul Teatrului Foarte Mic situat în B-dul. Carol I nr. 21, sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr.734/29.05.2020 și al Direcției Patrimoniu nr.5261/29.05.20’20;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 45/17.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 233/17.06.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • - Adresa nr. 1648/27.05.2020 formulată de către Teatrul Mic;

  • - încheierea de respingere nr. 19402/11.03.2020, eliberată de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sectorul 2;

  • - Art. 41 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art.139 alin. (3) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Poziția nr. 10556 din Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care \alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, pentru imobilul Teatrului Foarte Mic din B-dul. Carol I, nr. 21, sector 2, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Toate procedurile aferente publicității imobiliare pentru i la art.1 vor fi efectuate prin grija administratorului, respectiv, TeatrArt.lll Teatrul Mic, are obligația ca în termen de 15 zile de la terminarea procedurilor de publicitate imobiliară, să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art.1.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Mic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Nr. 235

\

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa la H.C.G.M.B. nr.:
o 3 juh. mo


INTRARE^-nr


fEATRUL MIC

INTRAR^/JESIRE

'' L'2.”?*?•LunoAnuU.C^*^Nr. Crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, după caz al dării în folosință

Valoare inventar

Situația juridică

Elemente de identificare descriptivă

Adresa

Vecini

Tip arteră

Denumire arteră

Nr.

Poștal

Sector

Tip act

Nr./ dată

Emitent

1

2

3

4

5

6

7

10556

1.6.2

Teatrul Foarte Mic

• Cotă parte din suprafața totală de teren aferent, construit si neconstruit, aflat în indiviziune 285,56 m.p.;

• Imobil în suprafață utilă: 888,52 m.p.; suprafață totală: 1.118,27 m.p., reprezentând secțiune din imobilul compus în totalitatea sa, din S+P+Mz+4E+M, din care proprietatea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ocupă secțiuni din S+P+Mz+ E1+E2

Bulevard

Carol 1

21

2

E - Imobil Bld. Carol 1 nr. 23; V -Str.J.L. Calderon; Imobil J.L. Calderon nr. 2

1979

4.665.600,00

RON

Decizia

495/

15.04.1980

Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București

394/ 11.06.1991

Inspectoratul pentru Cultură ai Municipiului București